17.12.2021 Views

BİLGİLENDİRME NOKTASI beyza furkan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

İÇİNDEKİLER

AD PRAETERİTUM

İÇİNDEKİLER

2

TASARIMCILAR

PROJE AÇIKLAMASI

SENARYO

FONKSİYON ŞEMASI

2

3

3

4

Furkan seven

06 Ocak 2000’de Ankara’da doğdu. Ankara

Muradiye Koleji’nde öğrenimini

tamamladıktan sonra 2018 yılında TOBB

ETÜ İç mimarlık ve Çevre Tasarımı

bölümüne başladı. Lisans programına 3.

Sınıf olarak devam etmektedir.

PLAN

KESİT

5

8

3

GENEL PERSPEKTİFLER

9

DETAY ÇİZMİ

AKSONOMETİK ÇİZİM

MOOD&MATERİAL

BOARD

15

15

15

Beyza Kaya

10 Şubat 1999’da Eskişehir’de doğdu . Ted

Eskişehir Koleji’nde öğrenimini

tamamladıktan sonra 2018 yılında TOBB

ETÜ İç mimarlık ve Çevre Tasarımı

bölümüne başladı. Lisans programına 3.

sınıf olarak devam etmektedir.

3

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!