17.12.2021 Views

BİLGİLENDİRME NOKTASI beyza furkan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

İÇİNDEKİLER

AD PRAETERİTUM

SENARYO

Bergama antik tiyatronun dünya çapında olan en dik

antik tiyatro özelliğini merak eden kullanıcılara karşı

bilgilendirme amacı güdecek olan bu mekanımız

farklı deneyim ve bilgilendirme alanlarıyla

kullanıcılara zorunlu bir bilgiden ziyade daha keyif

verici bir bilgi aktarımı sağlayıp antik kentlere ve

tarihi eserlere karşı bir farkındalık oluşturacak.

Bergama Antik tiyatro

Pergamon Tiyatrosu 30 derecelik dik bir yamaç

üzerine kurulmuştur. Antik tiyatro, Helenistik

dönemin en güzel mimari eserlerindendir. Batı

Anadolu'nun en dik tiyatrosu olan yapı 10.000

kişiliktir. Sahne kısmı Helenistik dönemde ahşap

olmakla birlikte yalnızca oyun günleri kurulur sonra

yeniden kaldırılırdı.

Bu bilgiler ışığında ülkemizce az bilinen bu en dik

tiyatroyu hem deneyimledim hem bilgi vererek daha

çok bilinmesine

ve arkeolojik ve tarihi eserlere karşı bir bakış açısı ve

farkındalık yaratmak istedik

3

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!