avatar

daykemquynhon

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Địa Chỉ: 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định, Chi tiết liên hệ: Phụ trách Giảng dạy và Luyện thi Đại học Toán, Lí cấp 3: GV. Nguyễn Thanh Tuấn, Phụ trách Luyện thi Đại học Hóa cấp 3: CN. Nguyễn Thanh Tú (SĐT 0905779594)


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!