05.08.2013 Views

Rýchly sprievodca - Eset

Rýchly sprievodca - Eset

Rýchly sprievodca - Eset

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EAV: Microsoft® Windows® Vista / XP / 2000<br />

EAV BE: Microsoft® Windows® Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008<br />

NOD32 Antivírus<br />

<strong>Rýchly</strong> <strong>sprievodca</strong><br />

chránime vaše digitálne svety


ESET NOD32 Antivírus<br />

ESET NOD32 Antivírus prináša najmodernejšiu<br />

ochranu vášho počítača pred číhajúcimi<br />

hrozbami. Základným princípom ochrany<br />

je systém ThreatSense® prvý krát použitý<br />

v oceňovanom produkte NOD32 Antivírus.<br />

Tento systém Vám poskytuje jedinečnú<br />

ochranu systému už v čase vzniku<br />

nebezpečnej infiltrácie bez potreby vydania<br />

aktualizácie databáz na rozpoznanie<br />

hrozby. Táto príručka vás prevedie rýchlim<br />

nastavením a konfiguráciou produktu.<br />

Obsah<br />

1. Inštalácia (popis jednoduchej inštalácie)<br />

2. Začíname s ESET NOD32 Antivirus<br />

3. Nastavenie mena a hesla<br />

4. Kontrola počítača<br />

5. Signalizácia stavu ochrany<br />

6. Technická podpora


Integrované komponenty<br />

ESET Antivirus<br />

deteguje a eliminuje vírusy, trójske kone,<br />

červy, rootkity a ďalšie infiltrácie.<br />

ESET Antispyware<br />

chráni proti spyware a adware aplikáciam,<br />

ktoré sa stávajú čoraz rozšírenejšou<br />

hrozbou.


1. Inštalácia<br />

Pre začiatkom inštalácie odporúčame ukončiť všetky<br />

spustené programy. ESET NOD32 Antivírus obsahuje<br />

komponenty, ktoré môžu vyvolať konflikt s inými<br />

antivírusovými programami, ktoré môžu byť nainštalované<br />

vo vašom počítači. Odporúčame pred inštaláciou tieto<br />

programy odinštalovať, čím môžete predísť možným<br />

problémom.<br />

ESET NOD32 Antivírus môže byť inštalovaný z inštalačného<br />

CD, alebo zo súboru, ktorý je možné získať z internetovej<br />

stránky spoločnosti ESET - www.eset.sk.<br />

1.2. Spustenie<br />

Inštalácia môže byť spustená jedným z nasledujúcich<br />

spôsobov:<br />

▪ Ak vykonávate inštaláciu z inštalačného CD, vložte<br />

médium do CD-ROM mechaniky a inštalácia sa<br />

automaticky spustí.<br />

▪ Ak vykonávate inštaláciu zo stiahnutého inštalačného<br />

súboru dvojklikom otvorte stiahnutý súbor.<br />

Po spustení a vyjadrení súhlasu s licenčnou zmluvou<br />

inštalátor ponúkne dva typy inštalácie, ktoré sa líšia<br />

podrobnosťou nastavení.<br />

▪ Typická – počas inštalácie bude možné nastaviť iba<br />

najdôležitejšie nastavenia. Ostatné parametre budú<br />

prednastavené na štandardné hodnoty. Tento mód<br />

nastavuje maximálnu úroveň bezpečnosti, a preto je<br />

vhodná pre väčšinu používateľov.<br />

▪ Pokročilá – umožňuje nastaviť všetky pokročilé<br />

nastavenia produktu počas inštalácie.<br />

V tejto príručke je popísaná typická inštalácia.


1.3. Aktualizačné meno a heslo<br />

Zadajte prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali pri získaní<br />

licencie. Dbajte na presné zadanie textu, záleží samozrejme<br />

aj na veľkosti písmen. Ak týmito údajmi nedisponujete,<br />

resp. ich chcete nastaviť až neskôr, označte možnosť<br />

Parametre aktualizácie nastavím neskôr.<br />

1.4. ThreatSense.Net<br />

Systém včasného varovania ThreatSense.Net poskytuje<br />

účinný spôsob ochrany pred novovzniknutými hrozbami.<br />

Odporúčame ponechať Systém včasného varovania<br />

ThreatSense.Net zapnutý.<br />

Prejdite na nasledujúci krok stlačením tlačidla Ďalej. Prejdite na nasledujúci krok stlačením tlačidla Ďalej.


1.5. Detekcia potenciálne nechcených aplikácií<br />

Používateľ môže aktivovať alebo deaktivovať vlastnosť<br />

detekcie potenciálne nechcených aplikácií. Odporúčame<br />

túto vlastnosť aktivovať a ponechať aktívnu aj počas<br />

používania produktu.<br />

Prejdite na nasledujúci krok stlačením tlačidla Ďalej.<br />

1.6. Dokončenie inštalácie<br />

V poslednom dialógu potvrťme spustenie samotnej<br />

inštalácie podľa nami práve nakonfigurovaných pravidiel<br />

tlačidlom Dokončiť. Jej priebeh inštalátor zobrazuje a<br />

po ukončení sa ESET NOD32 Antivírus spustí na pozadí.<br />

Inštalácia ESET NOD32 Antivírus nevyžaduje reštart,<br />

preto ste okamžite po nej chránený a môžete s produktom<br />

začať pracovať.


2. Začíname s ESET NOD32 Antivírusom<br />

ESET NOD32 Antivirus zabezpečuje ochranu počítača<br />

okamžite po inštalácií bez potreby reštartu operačného<br />

systému. Po inštalácií nie je vyžadovaná aktivácia<br />

produktu. Kedykoľvek môžete overiť stav ochrany, vykonať<br />

kontrolu systému, alebo skontrolovať naplánované úlohy<br />

ESET NOD32 Antivírus.<br />

Spustenie programu môže byť vykonané nasledujúcimi<br />

spôsobmi:<br />

▪ Dvojklikom na ikonu ESET NOD32 Antivirus icon<br />

nachádzajúcu sa v lište úloh<br />

▪ V lište úloh kliknúť na Štart > Všetky programy > ESET ><br />

ESET NOD32 Antivírus > ESET NOD32 Antivírus


3. Nastavenie mena a hesla<br />

Ak skončila platnosť Vašej licencie a po zakúpení predĺženia<br />

licencie ste obdržali nové meno a heslo (alebo ste nezadali<br />

prístupové údaje pri inštalácií produktu) je potrebné<br />

zadať nové údaje do nastavení aktualizácie programu.<br />

Nastavenie aktualizačných údajov je dôležité pre správne<br />

aktualizovanie systému, ktorým je zabezpečená ochrana<br />

pred novovzniknutými hrozbami ohrozujúcimi systém.<br />

V paneli hlavného menu ESET NOD32 Antivírus kliknite na<br />

Nastavenia a potom v pravej časti na Nastaviť meno a<br />

heslo.<br />

Zadajte autorizačné údaje, ktoré ste obdržali a kliknite na<br />

OK pre ich potvrdenie. Pri zadávaní údajov treba dbať na<br />

veľkosť písmen a je potrebné ich zadať v presnom tvare<br />

ako Vám boli doručené. Údaje odporúčame skopírovať s<br />

licenčného emailu, ktorý Vám bol doručený.<br />

3.1. Aktualizácia<br />

Štandardne obsahuje ESET NOD32 Antivírus naplánovanú<br />

úlohu, ktorá v pravidelnom čase spúšťa aktualizáciu. Ak<br />

ste však meno a heslo nezadali počas inštalácie a prvá<br />

aktualizácia ešte neprebehla, odporúčame spustiť ju<br />

manuálne nasledovným spôsobom:


▪ V hlavnom okne ESET NOD32 Antivírus kliknite na<br />

položku Aktualizácia.<br />

▪ Vyberte voľbu Aktualizovať vírusovú databázu<br />

Aktualizačný modul vyhľadá dostupný aktualizačný<br />

server spoločnosti ESET a stiahne digitálne podpísané<br />

súbory. Tie obsahujú vždy najnovšie vzorky pre detegciu<br />

škodlivého kódu, rozšírenia heuristickej analýzy a prípadné<br />

aktualizácie modulov samotného produktu.<br />

Úspešnú aktualizáciu ESET NOD32 Antivírus oznámi<br />

bublinou v pravom dolnom rohu obrazovky, pričom sa<br />

zobrazí aj číslo aktuálnej verzie vírusovej databázy.<br />

4. Kontrola počítača<br />

Po úspešnej inštalácii a aktualizácii odporúčame vykonať<br />

kompletnú kontrolu počítača na prítomnosť škodlivého<br />

kódu. V hlavnom menu ESET NOD32 Antivírus kliknite<br />

na odkaz Kontrola počítača a následne zvoľte možnosť<br />

Štandardná kontrola. Tým spustíte kontrolu všetkých<br />

lokálnych diskov počítača. Informácie o priebehu kontroly<br />

sú zobrazované priebežne a po skončení kontroly sa v<br />

hlavnom okne zobrazí súhrn výsledkov kontroly. V prípade<br />

nájdenia škodlivého kódu je okamžite používateľ o tejto<br />

skutočnosti informovaný bublinou v pravom dolnom rohu<br />

obrazovky, pričom ESET NOD32 Antivírus pri štandardných<br />

nastaveniach danú infiltráciu zmaže.


5. Signalizácia stavu ochrany<br />

ESET NOD32 Antivírus informuje o stave antivírusovej<br />

ochrany nasledujúcimi prvkami:<br />

1. ikonou v systémovej lište<br />

2. podrobným hlásením v okne Stav ochrany<br />

V prípade, že je niektorý modul vypnutý, v stavovom okne<br />

sa zobrazí jeho názov ako aj odkaz na jeho aktiváciu.<br />

Jednotlivé stavy sú indikované 3 farbami:<br />

1. zelená (odporúčaná) – Antivírusová ochrana je plne<br />

funkčná a Váš počítač je chránený proti infiltráciam.<br />

V tomto režime sú všetky moduly zapnuté a vírusová<br />

databáza je aktuálna.<br />

2. žltá<br />

Ochrana súborového systému je zapnutá, avšak niektorý<br />

modul ochrany je vypnutý, alebo nefunguje aktualizácia<br />

systému (pr.: kontrola emailovej komunikácie je vypnutá,<br />

nie je dostupné internetové pripojenie, atď.)<br />

3. červená<br />

Ochrana súborového systému alebo firewall je vypnutý.<br />

Nakoľko ide o najdôležitejšie súčasti antivírusovej<br />

ochrany, odporúčame neaktívny modul bezodkladne<br />

zapnúť!


6. Technická podpora<br />

Pracovníci technickej podpory Vám zabezpečia pomoc pri<br />

riešení problémov s produktami spoločnosti ESET. Riešenie<br />

Vášho problému môžete získať niektorým nasledujúcim<br />

spôsobom:<br />

Odpovede na najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na<br />

stránke:<br />

http://www.eset.sk/podpora/caste-otazky<br />

Návody a riešenia známych problémov môžete nájsť na<br />

stránke:<br />

http://www.eset.sk/podpora/databaza-znalosti<br />

Kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET môžete<br />

cez formulár integrovaný priamo v programe, alebo<br />

dostupný na stránke:<br />

http://www.eset.sk/podpora/formular<br />

Oddelenie technickej podpory môžete kontaktovať<br />

telefonicky v pracovné dni od 8:00 do 16:30 na čísle:<br />

02/59305353<br />

6.1 Zaslanie problému technickej podpore<br />

V prípade problémov môžete kontaktovať technickú<br />

podporu spoločnosti ESET cez integrovaný formulár<br />

priamo v programe. Nachádza sa v časti Pomoc a podpora<br />

a zobrazí sa po zvolení možnosti Otázka na technickú<br />

podporu.


V zobrazenom okne sa zadávajú kontaktné údaje, typ a<br />

popis problému. Správne vyplnenie kontaktných údajov<br />

je nevyhnutné pre spätné kontaktovanie oddelením<br />

technickej popdory.<br />

Políčko Predmet je určené pre zadanie stručného popisu<br />

problému alebo otázky. Celý popis problému alebo otázku<br />

na pracovníkov technickej podpory uveďte v časti Otázka<br />

alebo popis problému.<br />

Prejdite na nasledujúci krok stlačením tlačidla Ďalej.<br />

Okrem popisu problému program podporuje aj zasielanie<br />

ďalších dôležitých údajov do spoločnosti ESET, ktoré<br />

môžu pomôcť pri riešení daného problému. Odporúčame<br />

všetky dostupné možnosti označiť. Po označení tlačidla<br />

Potvrdiť odosielané údaje pred ich odoslaním budú v<br />

nasledujúcom kroku zobrazené všetky informácie, ktoré<br />

budú odoslané.<br />

V prípade potreby je možné priložiť k správe aj prílohu<br />

v podobe ľubovoľného súboru, ktorý súvisí s daným<br />

problémom.<br />

Prejdite na nasledujúci krok stlačením tlačidla Ďalej.


Po zadaní všetkých potrebných informácií môže byť<br />

požiadavka zaslaná na technickú podporu po stlačení<br />

tlačidla Dokončiť. Pracovník technickej podpory Vás bude v<br />

najbližšom možnom čase kontaktovať.


NOD32 Antivírus<br />

Copyright ©2008 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, NOD32, ThreatSense, ThreatSense.Net<br />

a ďalšie spomínané produkty spoločnosti ESET, spol. s r. o. sú registrovanými obchodnými<br />

značkami spoločnosti ESET, spol. s r. o. Iné spomínané spoločnosti alebo produkty môžu byť<br />

registrovanými známkami ich vlastníkov. Produkt zodpovedá štandardu ISO 9001:2000.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!