SAO juhataja ametijuhend

just.ee

SAO juhataja ametijuhend

1

KINNITATUD

Justiitsministri

6.09.2006.a.

käskkirjaga nr 146

TEENISTUJA AMETIJUHEND

Struktuuriüksuse nimetus

Ametikoht

Siseauditiosakond

Juhataja

Tegevusvaldkond Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala siseauditisüsteemi

juhtimine.

Minister kantsleri ettepanekul

Ametisse nimetab

Vahetu juht

Alluvad

Teenistuja asendab

Teenistujat asendab

Ametikoha põhieesmärk

Minister

Siseaudiitorid

Siseaudiitorit

Ministri määratud siseauditiosakonna teenistuja.

Siseauditialase tegevuse korraldamine ministeeriumis ja tema

valitsemisalas olevates asutustes, et tagada ministeeriumi ja tema

valitsemisala püstitatud eesmärkide saavutamine ning

finantsaruandluse ja –tegevuse objektiivsus, õigsus ja püstitatud

eesmärkidele vastavus ning ressursside säilimine ja tulemuslik

kasutamine, osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

Kvalifikatsiooninõuded

Muud nõuded

1. Kõrgharidus (avalik haldus, haldusjuhtimine või majandusalane)

2. Eesti keele valdamine kõrgtasemel

3. Inglise keele suuline ja kirjalik oskus; vene keele suuline ja

kirjalik piiratud oskus ametialase suhtlemise ja kirjavahetuse

tasemel

4. MS Word’i, MS Excel’i, MS Outlook’i hea tundmine, Powerpoint’I,

Internet Explorer’i tundmine

5. Auditialane ja juhtimisalane töökogemus

1. Eesti ning rahvusvaheliste auditi- ja siseauditistandardite väga

hea tundmine.

2. Strateegilise juhtimise ja projektijuhtimise alased teadmised.

3. Avaliku halduse organisatsiooni, haldusorganite liikide, tegevuse

aluste ja juhtimise hea tundmine.

4. JMi valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide hea

tundmine.

5. Analüütiline mõtlemine.

6. Väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime.

7. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja

tagasiside andmise oskus.

8. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.

9. Algatusvõime, iseseisva õppimise võime

Teenistusülesanded

1. Ministeeriumi ja ministeeriumi

valitsemisalas olevate asutuste

auditeerimise strateegia ja aasta

tööplaanide välja töötamine ning selle

täitmise jälgimine.

2. Osakonna töö juhtimine ja koordineerimine

(s.h ametijuhendite väljatöötamine).

Tulemus

Siseauditi strateegilise plaani olemasolu. Strateegilise plaani

alusel koostatud tööplaani olemasolu

Koostatud siseauditiosakonna tööd reguleerivad

dokumendid ja siseaudiitorite juhendmaterjalid,


2

3. Ministeeriumi valitsemisalas olevates

asutustes siseauditialase tegevuse

koordineerimine ja infovahetuse

korraldamine siseauditialastes küsimustes.

4. Ministeeriumi ja tema valitsemisalas

olevate asutuste auditeerimistulemuste

hindamine.

5. Justiitsministeeriumi ja selle valitsemisala

tegevust ning sisekontrollisüsteemi

säästlikkust, tõhusust ja mõjusust mõjutada

võivate riskide analüüsimine.

6. Tööplaanijärgsete ja vajadusel

erakorraliste auditite läbiviimine

Justiitsministeeriumis ja tema

valitsemisalas.

7. Ministri teavitamine oma ja osakonna

audiitorite tehtud tähelepanekutest ja

järeldustest ning vajadusel soovituste

andmine olukorra parandamiseks, juhtimisja

kontrollmeetmete täiustamiseks või uute

rakendamiseks.

8. Auditite käigus antud soovituste

rakendamise jälgimine.

9. Ministeeriumi ja tema valitsemisalas

olevate asutuste siseauditialase tegevuse

aastaeelarve koostamine.

10. Osakonna töötajate täiendkoolituse

vajaduste selgitamine ja nende alusel

koolitusplaani koostamine.

11. Ministeeriumi juhtkonna nõustamine ja

ettepanekute tegemine sisekontrolli- ja

juhtimissüsteemi täiustamisel.

12. Osakonna esindamine oma ülesannete

täitmisel ning osakonna nimel arvamuste ja

kooskõlastuste andmine ministeeriumi

juhtkonnale ja teistele struktuuridele.

13. Ministeeriumi ja tema valitsemisala

siseauditalase tegevuse esindamine

suhetes teiste riigiasutustega.

14. Osakonnas koostatud dokumentide

viseerimine ja allkirjastamine.

15. Teiste osakonna põhimäärusega talle

pandud või ministri antud ülesannete

täitmine.

siseauditiosakonna tööplaani täitmine. Osakonna tegevuse

aruandlus.

Koostatud on siseauditi juhendmaterjalid, siseauditi

tööplaani täitmine. Siseauditialase tegevuse aruandlus

Kinnitatud auditiaruanded.

Analüüsitud riskide alusel esitatud auditi teemade

ettepanekud osakonna tööplaani.

Tähtaegselt ning kooskõlas rahvusvaheliste ja Eesti

siseauditistandarditega läbiviidud auditid.

Koostatud auditi- ja seirearuanded, arvamused ning memod,

läbiviidud konsultatsioonid.

Koostatud auditi ettepanekute rakendamise jälgimise tabel.

Rakendatud ettepanekud.

Siseauditalase tegevuse eelarve.

Töötajate koolitusvajadused on kirjeldatud koolitusplaanis ja

nende alusel on töötajad koolitustel osalenud.

Paremini toimiv sisekontrollisüsteem

Asjakohased arvamused ja osakonna seisukohtade teada

olemine ministeeriumi juhtkonnas ja struktuurides.

Esindatus suhetes ministeeriumiväliste koostööpartneritega.

Kinnitatud dokumendid.

Ülesannete kvaliteetne ja õigeaegne täitmine.

Kooskõlastatud

tegevus ja

koostöö

Õigused

1. Siseauditiosakonna juhataja tegevus peab olema kooskõlastatud ministriga.

2. Siseauditiosakonna juhataja teeb koostööd Justiitsministeeriumi juhtkonna, erinevate

struktuuriüksuste ja valitsemisala asutuste juhtidega.

1. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.

2. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

3. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt

Justiitsministeeriumi koolitusstrateegiale.


3

Vastutus

Ametijuhendi

muutmine

Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest; töö käigus esitatud ja koostatud

andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid

või vajadus ümber korraldada tööd ministeeriumis.

Teenistuja:

/allkiri/

/kuupäev/

More magazines by this user
Similar magazines