27.04.2014 Views

bhuku ra- mormoni - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

bhuku ra- mormoni - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

bhuku ra- mormoni - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BHUKU<br />

RA-<br />

MORMONI<br />

HUMWE UCHAPUPU<br />

HWAJESU CRISTU


Bhuku<br />

<strong>ra</strong>-<br />

Mormoni<br />

HUMWE<br />

UCHAPUPU<br />

HWAJESU<br />

KRISTU


Bhuku <strong>ra</strong>Mormoni<br />

NHOROONDO YAKANYORWA<br />

NORUOKO RWAMORMONI<br />

PAMAHWENDEFA<br />

YAKATORWA KUBVA PAMAHWENDEFA ANIFAI<br />

Saka naizvozvo, kunova kupfupikiswa kwezvinyorwa zvevanhu<br />

vaNifai, uye zvakare nevamaRamani — Zvakanyorerwa ma-<br />

Ramani, avo vanova vakasa<strong>ra</strong> veimba yaIsi<strong>ra</strong>eri; uye zvakare kumuJudha<br />

nemuJentairi — Zvakanyorwa pamusana pemu<strong>ra</strong>iro,<br />

uye zvakare nomweya wechipor<strong>of</strong>ita newekuzarurirwa — Zvakanyorwa<br />

ndokusunganidzwa, ndokubva zvavigwa kuna Ishe, kuti<br />

zvisazopa<strong>ra</strong>dzwa— Kuti zvizouya nechipo nesimba <strong>ra</strong>Mwari kuti<br />

zvidudzirwe—Zvakasimbiswa noruoko rwaMoronai, zvikavigwa<br />

kuna Ishe, kuti zvizouya munguva yakafani<strong>ra</strong> kuburikidza<br />

namaJentairi—Kududzirwa kwazvo kunoitwa nechipo chaMwari.<br />

Kupfupikiswa kwakatorwawo kubva muBhuku <strong>ra</strong>Eta, rinotau<strong>ra</strong><br />

nezvevanhu vaJaredhi, avo vakanga vapa<strong>ra</strong>dzaniswa apo Ishe<br />

pavakashandu<strong>ra</strong> mutauro wevanhu, apo vaivaka shongwe kuti<br />

vaende kudenga—Kuiti<strong>ra</strong> ku<strong>ra</strong>tidza kune vakasa<strong>ra</strong> vemba yaIsi<strong>ra</strong>eri<br />

kuti Ishe vakaita zvinhu zvakaku<strong>ra</strong> sei kumadzibaba avo;<br />

kuti vave vangazive vimbiso dzaIshe, kuti havana ku<strong>ra</strong>swa nokusingaperi—Uye<br />

zvakare nokupwisa vaJudha namaJentairi kuti<br />

Jesu ndiye Kristu,Mwari Wokusingaperi, achizvi<strong>ra</strong>tidza kumarudzi<br />

ose—Uye zvino, kana paine zvisiriizvo kukanganisa kwavanhu;<br />

naizvozvo, musa<strong>ra</strong>mba zvinhu zvaMwari, kuti muzoonekwa<br />

musina tsvina pachigaro chokutonga chaKristu.<br />

Kududzi<strong>ra</strong> kwekutanga kubva pamahwendefa kuchiiswa<br />

muChirungu naJoseph Smith, Mwana<br />

Chinyorwa cheKutanga cheChirungu chakashambadzwa<br />

muPalmy<strong>ra</strong>, New York, USA, muna 1830.


v<br />

CHISUMO<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Mormoni i<strong>bhuku</strong> remagwaro matsvene angafananidzwe<br />

neari muBhaibheri. Magwaro anotau<strong>ra</strong> nezvemabasa<br />

aMwari pakati pevanhu vaiga<strong>ra</strong> mumaAmerica makare-kare, uye<br />

rine kuza<strong>ra</strong> kwevhangeri risingaperi.<br />

Bhuku iri <strong>ra</strong>kanyorwa namapor<strong>of</strong>ita vakare nomweya wechipor<strong>of</strong>ita<br />

newekuzarurwa. Mazwi avo, akanyorwa pamahwendefa<br />

egoridhe, akatorwa akapfupikiswa pamwechete nomupor<strong>of</strong>ita aive<br />

munyori ainzi Mormoni. Zvinyorwa izvi zvinopa nhoroondo dzemarudzi<br />

makuru maviri akange akabudiri<strong>ra</strong>. Rumwe rwakabva<br />

kuJerusarema mugore <strong>ra</strong>600 Kristu asati azvarwa, mushure rikazopatsanuka<br />

kuita marudzi maviri anozivikanwa semaNifai nema-<br />

Ramani. Rimwe <strong>ra</strong>cho <strong>ra</strong>kauya pekutangisisa apo Mwari pavakapesanisa<br />

mitauro paShongwe yeBaberi. Chikwata ichi chinozivikanwa<br />

semaJaredhi. Kwape<strong>ra</strong> zviuru zvamakore, vose vakapa<strong>ra</strong>dzwa<br />

kunze kwemaRamani, uye ava ndivovamwe vemadzitateguru<br />

emaIndia echiAmerica.<br />

Chinhu chikuru-kuru chatinowana muBhuku <strong>ra</strong>Mormoni hushumiri<br />

hwaIshe Jesu Kristu pachavo pakati pemaNifai shure<br />

kwokumuka kwavo kuvafi. Kunotsanangu<strong>ra</strong> mi<strong>ra</strong>u yevhangeri,<br />

nokutsanangu<strong>ra</strong> nzi<strong>ra</strong> yoruponeso, nokuudza vanhu zvinhu zvavangaite<br />

kuti vawane runya<strong>ra</strong>ro paupenyu huno uye ruponeso<br />

rwokusingaperi muupenyu huchauya.<br />

Shure kwokunge Mormoni apedza kunyo<strong>ra</strong> kwake, akanopa<br />

zvinyorwa izvi kune mwanakomana wake Moronai, uyo akapamhidzi<strong>ra</strong><br />

mazwi akewo mashoma akanoviga mahwendefa aya<br />

mugomo <strong>ra</strong>inzi Kumo<strong>ra</strong>. Mumwedzi waGunyana achiti 21, 1823,<br />

Moronai mumwecheteyo, semunhu akaremekedzwa, amutswa<br />

kuvafi, akazvi<strong>ra</strong>tidza kune Mupor<strong>of</strong>ita Joseph Smith akamudzidzisa<br />

zvekuita pane zvinyorwa zvakare izvi nekuzodudzirwa<br />

kwazvo mururimi rweChirungu.<br />

Nekufamba kwenguva mahwendefa akapiwa kuna Joseph<br />

Smith, uyo akaadudzi<strong>ra</strong> kuburikidza nechipo nesimba <strong>ra</strong>Mwari.<br />

Zvinyorwa izvi zvino zvave mumitauro yakawanda souchapupu<br />

hutsva hunotsinhi<strong>ra</strong> kuti Jesu Kristu Mwanakomana waMwari<br />

mupenyu uye kuti avo vanouya kwaari nokuteere<strong>ra</strong> mitemo<br />

nezvinangwa zveshoko <strong>ra</strong>ke vachaponeswa.<br />

Maere<strong>ra</strong>no nezvinyorwa izvi Mupor<strong>of</strong>ita Joseph Smith akati:<br />

“Ndakatauri<strong>ra</strong> vatendi vose kuti Bhuku <strong>ra</strong>Mormoni ndiro <strong>bhuku</strong><br />

<strong>ra</strong>kanyorwa nemazvo kudarika mamwe ma<strong>bhuku</strong> ose ari pano<br />

panyika, uye ndiwo musimboti wechitendero chedu, uye munhu<br />

angave pedyo naMwari nokutevedza zviri mariri, kupfuu<strong>ra</strong> zvaangaite<br />

nokutevedza rimwe <strong>bhuku</strong>.”


Pamusoro paJoseph Smith, Mwari akapa vamwe gumi nemumwechete<br />

kuti vaonewo mahwendefa egoridhe pachavo uye kuti<br />

vazova vanopupu<strong>ra</strong> pamusoro pechokwadi neutsvene hweBhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni. Uchapupu hwavo hwakanyorwa mu<strong>bhuku</strong> rino,<br />

“Uchapupu Hwavapupuri Vatatu” ne “Uchapupu Hwavapupuri<br />

Vasere.”<br />

Tinokoka vanhu vose vari kwose-kwose kuti vaverenge Bhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni, vafungisise mumwoyo yavo pamusana pemharidzo<br />

irimo, vozokumbi<strong>ra</strong> kuziva kuna Mwari, Baba Vokusingaperi,<br />

muzita <strong>ra</strong>Kristu kana <strong>bhuku</strong> iri riri rechokwadi. Avo vachateedza<br />

izvi uye vachikumbi<strong>ra</strong> mukutenda vachawana uchapupu hwechokwadi<br />

noutsvene hwaro kuburikidza nesimba roMweya Mutsvene.<br />

(Ona Moronai 10:3–5.)<br />

Avo vanowana uchapupu hutsvene uhwu kubva kuMweya<br />

Mutsvene vachazosvikawo pakuziva nesimba irori kuti Jesu Kristu<br />

ndiye Muponesi wenyika, kuti Joseph Smith mududziri nomupor<strong>of</strong>ita<br />

wake mumazuva ano ekupedzisi<strong>ra</strong>, nokutiwo Chechi yaJesu<br />

Kristu yaVatendi vaMazuva Ekupedzisi<strong>ra</strong> ndihwo umambo hwa-<br />

Mwari hwakadzorerwa zvakare pano panyika, mukugadziri<strong>ra</strong><br />

kuuya kwechipiri kwaMesia.<br />

vi


vii<br />

UCHAPUPU HWAVAPUPURI VATATU<br />

Ngazvizivikanwe kunyika dzose, marudzi ose, ndimi dzose, navanhu<br />

vose, avo vachasvikirwa nebasa iri: Kuti isu, kuburikidza<br />

nenyasha dzaMwari Baba, nedzaIshe vedu Jesu Kristu, taona mahwendefa<br />

ane zvinyorwa zvino, zvinova zvinyorwa zvenyaya<br />

yevanhu vaNifai, uyezve pamwe nemaRamani, hama dzavo, uye<br />

zvakare nevanhu vaJaredhi, avo vakabva pashongwe yambotaurwa<br />

nezvayo. Uyezve tinoziva kuti zvakadudzirwa nechipo nesimba<br />

<strong>ra</strong>Mwari, nokuti izwi <strong>ra</strong>ke <strong>ra</strong>katau<strong>ra</strong> kwatiri; naizvozvo tinoziva<br />

zvedi kuti basa iri nderechokwadi. Uye zvakare tinopupu<strong>ra</strong><br />

kuti taona mava<strong>ra</strong> ari pamahwendefa; uye zvaka<strong>ra</strong>tidzwa kwatiri<br />

nesimba <strong>ra</strong>Mwari, kwete romunhu. Uye tinotau<strong>ra</strong> nemazwi akatsiga,<br />

kuti ngirozi yaMwari yakauya kubva kudenga, ikauya ikaisa<br />

pamberi pemaziso edu, uye tikaona mahwendefa, nemava<strong>ra</strong><br />

awo; zvakare tinoziva kuti inyasha dzaMwari Baba, naIshe vedu<br />

Jesu Kristu, kuti takaona uyezve tinopupu<strong>ra</strong> kuti zvinyorwa izvi<br />

ndezvechokwadi. Uye zvinoshamisa mumaziso edu. Zvisinei,<br />

izwi <strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>katituma kuti tizvipupure; naizvozvo, kuti tive tinoteere<strong>ra</strong><br />

mi<strong>ra</strong>u yaMwari, tinopupu<strong>ra</strong> pamusoro pezvinhu izvi. Uye<br />

tinoziva kuti kana tinokutenda muna Kristu, tichabvisa ropa revanhu<br />

vose riri munguwo dzedu, uye tigowanikwa takachena<br />

tisina kava<strong>ra</strong> pamberi pechigaro chokutonga chaKristu, uye tichaga<strong>ra</strong><br />

naye nokusingaperi kudenga. Uye kukudzwa kuve kuna<br />

Baba, nokuno Mwanakomana, nokunoMweya Mutsvene, anova<br />

Mwari mumwechete. Ameni.<br />

Oliver Cowdery<br />

David Whitmer<br />

Martin Harris


UCHAPUPU HWAVAPUPURI VASERE<br />

viii<br />

Ngazvizivikanwe kunyika dzose, marudzi ose, ndimi dzose, navanhu<br />

vose, vachasvikirwa nebasa iri: Kuti Joseph Smith Mwana,<br />

mududziri webasa rino, ati<strong>ra</strong>tidza mahwendefa akataurwa, anotarisika<br />

segoridhe; uye mahwendefa akange adudzirwa naSmith<br />

ataurwa uyu takaabata namaoko edu; uyezve takaona zvinyorwa<br />

zviri paari, ose ai<strong>ra</strong>tidza umhizha hwechinyakare, neumhizha<br />

hunoshamisa. Pane izvi tinopupu<strong>ra</strong> nemazwi akatsiga, kuti Smith<br />

ataurwa uyu ati<strong>ra</strong>tidza, nokuti taona tikasimudza, uye tinoziva<br />

zvedi kuti Smith anawo mahwendefa atatau<strong>ra</strong> pamusoro pawo.<br />

Uye tinopa mazita edu kunyika, kuti tipupure kunyika pane zvataona.<br />

Uye hatinyepe kwete, Mwari atipupurire.<br />

<strong>Christ</strong>ian Whitmer<br />

Jacob Whitmer<br />

Peter Whitmer,Mwana<br />

John Whitmer<br />

Hi<strong>ra</strong>m Page<br />

Joseph Smith, Baba<br />

Hyrum Smith<br />

Samuel H. Smith


ix<br />

UCHAPUPU HWEMUPOROFITA JOSEPH SMITH<br />

Mazwi oMupor<strong>of</strong>ita Joseph Smith pachezvake maere<strong>ra</strong>no nekuuya<br />

kweBhuku <strong>ra</strong>Mormoni anoti:<br />

“Manheru ...a21Gunyana mugore <strong>ra</strong>[1823] ...Ndakazvito<strong>ra</strong><br />

mukunamata nokukumbi<strong>ra</strong> kuna Mwari saMasimba. . . .<br />

“Apo ndakanga ndiri mukushevedza Mwari, ndakaona chiedza<br />

chichiuya mumba mangu, icho chaka<strong>ra</strong>mba chichiku<strong>ra</strong> kusviki<strong>ra</strong><br />

mumba umu machena kupfuu<strong>ra</strong> chiedza chamasikati, pakarepo munhu<br />

akaoneka parutivi pepandai<strong>ra</strong><strong>ra</strong>, akami<strong>ra</strong> mudenga, nokuti makumbo<br />

ake akanga asina kutsika pasi.<br />

“Akange akapfeka nguwo yakaregere<strong>ra</strong> yakanga yakachenesesa<br />

zvikuru. Yakanga yakachena kudarika chinhu chepanyika chandakamboona;<br />

zve handitende kuti pane chinhu chepanyika chingaitwe<br />

kuti chionekwe chakachena nekubwinya zvikuru zvakadaro. Zvanza<br />

zvake zvakanga zviri pachena, nemaoko ake zvakare, pamusoro<br />

zvishoma pezviziso zvemaoko; kana, tsoka dzakewo dzakanga dziri<br />

pachena, uye nemakumbo ake, pamusoro zvishoma pezviziso zvamakumbo.<br />

Musoro nomutsipa wake zvaivewo zviri pachena. Ndakakwanisa<br />

kuona kuti akanga asina dzimwe mbatya asi nguwo iyi, sezvo<br />

yakanga yakashama, zvokuti ndakakwanisa kuona chipfuva chake.<br />

“Hadzizi mbatya dzake chete dzakanga dzakachena zvikuru kwazvo,<br />

asi muviri wake wose wakanga uchipenya zvisingataurike, uye<br />

chiso chake zvechokwadi chaiita kunge mheni. Imba yakanga ine<br />

chiedza chakanyanya, asi chakange chisingapenye pane chakange<br />

chakakomberedza muviri wake. Ndichitanga kumutarisa, ndakave<br />

nokutya; asi kutya uku kwakakurumidza kupe<strong>ra</strong>.<br />

Akandishevedza nezita <strong>ra</strong>ngu, akati kwandiri akanga ari mutumwa<br />

akanga atumwa kwandiri kubva pamberi paMwari, uye kuti zita<br />

<strong>ra</strong>ke ainzi Moronai; kuti Mwari akanga ane basa rokuti ndiite; zve<br />

kuti zita <strong>ra</strong>ngu <strong>ra</strong>izonzwikwa pakunaka napakuipa pakati penyika<br />

dzose, marudzi ose nemitauro yose, kana kuti pakati pevanhu richataurwa<br />

zvakanaka nezvakaipa pamusoro paro.<br />

“Akati pakanga pane <strong>bhuku</strong> <strong>ra</strong>kanga <strong>ra</strong>kachengetedzwa, <strong>ra</strong>kanyorwa<br />

pamahwendefa egoridhe, richipa nhoroondo yezvevanhu vaichimboga<strong>ra</strong><br />

munyika ino, uye nokuti nzvimbo yavakabva ndeipi. Akatiwo<br />

kuza<strong>ra</strong> kweVhangeri risingaperi kwakanga kuri mariri, sokupiwa<br />

kwa<strong>ra</strong>kaitwa noMuponesi kuvagari vakare.<br />

“Zvakare, kuti pakanga pane matombo maviri aiva muchinhu<br />

chakaita seuta hwenda<strong>ra</strong>ma — uye matombo aya, akanamirwa pachidzitiro<br />

chepachipfuva, aiita zvaidaidzwa kunzi Urimi neTumimi —<br />

zvaiva zvakachengetedzwa pamwechete namahwendefa aya; kuve<br />

nawo matombo aya nekuashandisa ndizvo zvaipa Vaoni kuona munguva<br />

dzemakare-kare kana kuti nguva dzakapfuu<strong>ra</strong>; nokutiwo<br />

Mwari akanga aagadziri<strong>ra</strong> basa rokududzi<strong>ra</strong> <strong>bhuku</strong> iri.<br />

* * * * * * *


“Zvakare, akandiudza, kuti kana ndava namahwendefa aya aakanga<br />

atau<strong>ra</strong> nezvawo — nokuti nguva yokuti atorwe yakanga isati yazadzikiswa—handifani<strong>ra</strong><br />

kua<strong>ra</strong>tidza kune mumwe munhu; kana chidzitiro<br />

chepachipfuva chine Urimi neTumimi; kunze kwaavo chete vandaizoudzwa<br />

kuti ndiva<strong>ra</strong>tidze; ndikasaita saizvozvo ndaizopa<strong>ra</strong>dzwa. Apo<br />

aingonotau<strong>ra</strong> neni pamusana pemahwendefa aya, ndakazururirwa<br />

chi<strong>ra</strong>tidzo mupfungwa mangu zvokuti ndakakwanisa kuona apo<br />

pakanga pakachengetedzerwa mahwendefa, uye izvi zvakajeka<br />

kwazvo zvekuti ndakazivazve nzvimbo iyi pandakaishanyi<strong>ra</strong>.<br />

“Shure kwokutauri<strong>ra</strong>na uku, ndakaona chiedza chakanga chiri<br />

mumba chave kutanga pakarepo kuungana pamunhu uya aitau<strong>ra</strong><br />

kwandiri, chaka<strong>ra</strong>mba chichidaro, kusviki<strong>ra</strong> imba yose yasiiwa yave<br />

murima zvakare, kusiya chete paakanga ari iye, pakarepo ndakaona,<br />

sekunge, nzi<strong>ra</strong> yakazururwa ichisvika kudenga, uye akakwi<strong>ra</strong> kudzama<strong>ra</strong><br />

anyangarika chose, imba ikasa<strong>ra</strong> yave sezvayakanga yakaita<br />

chiedza chokudenga ichi chisati chaoneka.<br />

“Ndaka<strong>ra</strong><strong>ra</strong> ndichifunga pamusoro pezvishamiso zvakange zvaonekwa,<br />

uye ndichishamiswa zvikuru pane zvakange zvataurwa kwandiri<br />

nomutumwa aishamisa uyu; ndiri, pakati pokufunga kwangu, pakarepo<br />

ndakaona zvakare imba yangu yave kutanga kuva nechiedza, uye<br />

munguva duku, saizvozvo, mutumwa wokudenga mumwecheteyo<br />

akanga ava parutivi pepandai<strong>ra</strong><strong>ra</strong> zvakare.<br />

“Akatanga, uye ndokurondedze<strong>ra</strong>zve zvimwechetezvo chaizvo zvaakange<br />

ambotau<strong>ra</strong> pakushanya kwake kwokutanga, pasina chaaisiya<br />

kana kusiyanisa; mushure mokunge adaro, akandiudza nezvekutongwa<br />

kukuru kwakange kuchiuya panyika, nokupa<strong>ra</strong>dza kukuru<br />

kwenza<strong>ra</strong>, nemunondo, uye nezvirwere; uye kuti kutongwa kunorwadza<br />

uku kwaizouya panyika muchizvarwa chino. Shure kwokunge<br />

atau<strong>ra</strong> zvinhu izvi, akakwi<strong>ra</strong> zvakare sezvaakanga amboita pakutanga.<br />

“Panguva iyi, zvandakanga ndanzwa zvakadzika zvakadzama<br />

mupfungwa dzangu, zvekuti hope dzakatiza kubva mumaziso angu,<br />

uye ndaka<strong>ra</strong><strong>ra</strong> ndakazadzwa nokukatyama<strong>ra</strong> nezvandakanga ndaona<br />

nokunzwa. Asi ndakashamiswa sei pandakaona zvakare mutumwa<br />

mumwecheteyo parutivi pepandai<strong>ra</strong><strong>ra</strong>, nokumunzwa achirondedze<strong>ra</strong><br />

kana kuti kudzokoro<strong>ra</strong>zve kwandiri zvinhu zvimwechetezvo sekare;<br />

akawedze<strong>ra</strong> yambiro kwandiri, achinditauri<strong>ra</strong> kuti Satani achaedza<br />

kundiedza (pamusana pokuona urombo hwemhuri yababa vangu),<br />

kuti nditore mahwendefa aya nechinangwa chokuda kupfuma. Izvi<br />

akandi<strong>ra</strong>mbidza, achiti handifanire kuva nechimwe chinangwa mupfungwa<br />

mukuto<strong>ra</strong> mahwendefa asi kuti ndikudze Mwari, uye kuti<br />

ndisafurirwa neimwe pfungwa kunze kweyokuvaka umambo Hwavo;<br />

pasina izvozvo handingakwanise kuato<strong>ra</strong>.<br />

“Shure kwekushanya uku kwechitatu, akakwi<strong>ra</strong>zve kudenga sapakutanga,<br />

uye ndikasiiwa zvakare kuti ndifungisise pamusoro pekushamisa<br />

kwezvinhu zvandakanga ndaona; ipapo mushure mekukwi<strong>ra</strong><br />

x


xi<br />

kwemutumwa wekudenga achangobva pandiri kechitatu, jongwe<br />

<strong>ra</strong>kakukuridza, ndikaona kuti kwakange kwavakuda kuedza, zvichireva<br />

kuti hurukuro dzedu dzakanga dzato<strong>ra</strong> usiku hwose.<br />

“Shure kwechinguvana ndakamuka, uye, samazuva ose, ndakaenda<br />

kumabasa andaifani<strong>ra</strong> kuita muzuva iroro; asi, mukuedza kuita basa<br />

sezvandaiita dzimwe nguva, ndakaona ndakaneta zvekuti ndakatadza<br />

chose. Baba vangu, vaishanda pamwechete neni, vakaona kuti pane<br />

zvakange zvakanganisika neni, vakanditauri<strong>ra</strong> kuti ndiende kumba.<br />

Ndakatangisa ndiine chido chokuenda kumba; asi, mukuedza kuti<br />

ndidarike ruzhowa ndichibva mumunda umo matakanga tiri, simba<br />

<strong>ra</strong>ngu <strong>ra</strong>kandikunda zvachose, ndikawi<strong>ra</strong> pasi zvisingabatsire, uye<br />

kwechinguva ndakanga ndakati <strong>ra</strong>pata pasina chandaiziva.<br />

“Chinhu chokutanga chandinoyeuka izwi <strong>ra</strong>itau<strong>ra</strong> kwandiri, richindishevedza<br />

nezita <strong>ra</strong>ngu. Ndakatarisa kumusoro, ndikaona mutumwa<br />

mumwecheteyo akami<strong>ra</strong> kumusoro kwangu, akakomberedzwa nechiedza<br />

sapakutanga. Akanditauri<strong>ra</strong> zvakare zvaakambenge andiudza<br />

usiku hwapfuu<strong>ra</strong>, akandi<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> kuti ndiende kuna baba vangu ndinovaudza<br />

pamusoro pechi<strong>ra</strong>tidzo nemi<strong>ra</strong>iro yandakanga ndagamuchi<strong>ra</strong>.<br />

“Ndakateere<strong>ra</strong>; ndikadzoke<strong>ra</strong> kuna baba vangu kumunda, ndikarondedze<strong>ra</strong><br />

zvinhu izvi zvose kwavari. Vakandipindu<strong>ra</strong> kuti zvakanga<br />

zviri zvaMwari, vakandiudza kuti ndiende ndinoita zvandakanga nda<strong>ra</strong>irwa<br />

nomutumwa. Ndakabva kumunda, ndikaenda kunzvimbo yandakanga<br />

ndaudzwa nomutumwa kuti ndipo pakanga pachengetedzerwa<br />

mahwendefa; nenzi<strong>ra</strong> yokujeka kwechi<strong>ra</strong>tidzo chandakange ndaona<br />

pamusoro payo, ndakaziva nzvimbo yacho kusvika kwandakaitapo.<br />

“Pedyo nomusha weManchester, muruwa rweOntario, muNew<br />

York, pane chikomo chikuru kwazvo, chirefu kupfuu<strong>ra</strong> zvimwe zvose<br />

zviri muchinzvimbo ichocho. Kumadokero kwechikomo ichi, chinhambwe<br />

chiduku kubva pamusoro paro, pasi pedombo guru kwazvo,<br />

ndipo paiva nemahwendefa, akaiswa mubhokisi redombo. Dombo<br />

iri <strong>ra</strong>kanga <strong>ra</strong>kaku<strong>ra</strong> <strong>ra</strong>katendere<strong>ra</strong> nechapakati pamusoro, <strong>ra</strong>kandotetepa<br />

richienda kumativi aro, zvichireva kuti pakati paro pakanga<br />

pari kunze kwevhu, asi mativi ose akanga akafukidzwa nevhu.<br />

“Shure kwokunge ndabvisa ivhu, ndakato<strong>ra</strong> chipikinyuro, ndikachipfeke<strong>ra</strong><br />

mumhendero yedombo, nesimba shoma-shoma ndikaripinyu<strong>ra</strong>.<br />

Ndakatarisa mukati, zvechokwadi ndikaona mahwendefa,<br />

Urimi neTumimi, nechidzitiro chepachipfuva, sokutaurwa kwazvakanga<br />

zvaitwa nomutumwa. Bhokisi <strong>ra</strong>akanga ari <strong>ra</strong>kanga <strong>ra</strong>kagadzirwa<br />

namatombo akabatanidzwa pamwechete nechainge semende. Pasi pebhokisi<br />

pakanga pana matombo maviri akachinjika bhokisi, pamusoro<br />

pematombo aya ndipo paive nemahwendefa pamwechete nezvimwe<br />

zvinhuwo.<br />

“Ndakaedza kuti ndiaburitse, asi ndaka<strong>ra</strong>mbidzwa nomutumwa,<br />

uye zvakare ndakaudzwa kuti nguva yokuti ashambadzwe yakanga<br />

isati yasvika, uye hayaizosvika, kusviki<strong>ra</strong> kwakwana makore mana


kubva panguva iyoyo; asi akandiudza kuti ndiuye panzvimbo iyoyo<br />

kwape<strong>ra</strong> gore chairo kubva panguva iyoyo, uye kuti aizosangana<br />

neni ipapo, uye ndaifanirwa ku<strong>ra</strong>mba ndichiendako kusviki<strong>ra</strong> nguva<br />

yokuti ndiatore mahwendefa aya yakwana.<br />

“Saizvozvo, soku<strong>ra</strong>irwa kwandakange ndaitwa, ndaienda kupe<strong>ra</strong><br />

kwegore roga-roga, uye panguva yega-yega ndaiwana mutumwa<br />

mumwecheteyo aripo, nokugamuchi<strong>ra</strong> mi<strong>ra</strong>iro nenjere kubva kwaari<br />

pahurukuro yedu yega-yega, maere<strong>ra</strong>no nezvaizoitwa naIshe, nokuti<br />

Umambo Hwake huchafambiswa nenzi<strong>ra</strong> yakadii, mumazuva<br />

ekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

* * * * * * *<br />

“Zvino pekupedzisi<strong>ra</strong> nguva yakasvika yokuti ndichito<strong>ra</strong> mahwendefa,<br />

Urimi neTumimi, nechidzitiro chepachipfuva. Musi wechimakumi<br />

maviri nemaviri waGunyana, gore rechiuru chimwechete mazana<br />

masere nemakumi maviri nenomwe, ndichinge ndaenda senguva<br />

dzose mukupe<strong>ra</strong> kwerimwe gore, kunzvimbo yaiva yakachengetedzerwa<br />

mahwendefa, mutumwa wekudenga mumwecheteyo akandipa<br />

mahwendefa achinditauri<strong>ra</strong> kuti: Ndaifanirwa kuziva kuti ave mumaoko<br />

angu; kuti ndikarega achi<strong>ra</strong>sika, kana nekushaya hanyn’a<br />

kwangu, ndaizo<strong>ra</strong>swa; asi kuti kana ndikashandisa kuedza kwangu<br />

kuachengetedza, kusviki<strong>ra</strong> iye, mutumwa uyu, aadzoke<strong>ra</strong>, aifanirwa<br />

kudzivirirwa.<br />

“Hazvina kunditore<strong>ra</strong> nguva kuti ndione chikonzero chakaita kuti<br />

ndikomekedzwe kuti ndiachengetedze, uye kuti sei mutumwa akati<br />

kana ndichinge ndaita soku<strong>ra</strong>irwa uku, aizoadzoke<strong>ra</strong>. Nokuti pazvakango<br />

zivikanwa kuti ndaanawo, kwakaedzwa zvakaoma kwazvo<br />

kuti ndiatorerwe. Ose mazano avaifunga akashandiswa pane izvozvo.<br />

Kunetswa uku kwakarwadza uye kukadzama kupfuu<strong>ra</strong> kare, dzaiga<strong>ra</strong><br />

mhomho dzakagadziri<strong>ra</strong> kuti dzinditorere, kana zvaikwanisika. Asi<br />

nokuda kweungwaru hwaMwari, aka<strong>ra</strong>mba akachengeteka ari mumaoko<br />

angu, kusviki<strong>ra</strong> ndapedza nawo zvaidiwa kwandiri. Apo,<br />

mutumwa akauya kuzoato<strong>ra</strong>, sekurongwa kwazvakanga zvakaitwa,<br />

ndakamugamuchidza; uye anawo mumaoko ake kusvika zuva <strong>ra</strong>nhasi,<br />

riri zuva rechipiri muna Chivabvu gore rechiuru chimwechete<br />

mazana masere nemakumi matatu nemasere.”<br />

Kuzvinyorwa zvizere ona, Nhoroondo—yaJoseph Smith, muDombo<br />

reMutengo Mukuru, neHistory <strong>of</strong> <strong>The</strong> <strong>Church</strong> <strong>of</strong> <strong>Jesus</strong> <strong>Christ</strong> <strong>of</strong> <strong>Latter</strong>-<strong>day</strong><br />

<strong>Saints</strong> (Nhoroondo yeChechi yaJesu Kristu yaVatendi vaMazuva<br />

Ekupedzisi<strong>ra</strong>), Bhuku 1, zvitsauko 1 kusvika ku6.<br />

Zvinyorwa zvechinyakare zvakaburitswa sezvizvi muvhu, sezwi<br />

<strong>ra</strong>vanhu vari kutau<strong>ra</strong> vari muhuruva, rikadudzirwa mumutauro wamazuva<br />

ano nechipo nesimba <strong>ra</strong>Mwari sekupupurwa nerusimbiso<br />

rwutsvene, zvakatanga kuburitswa kunyika mururimi rweChirungu<br />

mugore <strong>ra</strong>1830 se<strong>The</strong> Book <strong>of</strong> Mormon.<br />

xii


xiii<br />

TSANANGURO PFUPI<br />

yezveBhuku <strong>ra</strong>Mormoni<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Mormoni chinyorwa chinoye<strong>ra</strong> chavanhu vakare veku-<br />

America, uye chakanga chakanyorwa pamahwendefa edare.<br />

Mhando ina dzemahwendefa edare dzinotaurwa nezvadzo mu<strong>bhuku</strong><br />

iri:<br />

1. Mahwendefa aNifai, akanga ari paviri: Mahwendefa Maduku na-<br />

Mahwendefa Makuru. Ekutanga aitsanangu<strong>ra</strong> kunyanya pamusoro<br />

pezvinhu zvomweya neufundisi nedzidziso dzavapor<strong>of</strong>ita,<br />

echipiri aitau<strong>ra</strong> kunyanya nezvemagariro evanhu ava (1 Nifai<br />

9:2–4). Asi, kubvi<strong>ra</strong> panguva yaMosaya, mahwendefa mahombe<br />

akange ave kutau<strong>ra</strong>wo nezvenyaya dzinokosha dzemweya.<br />

2. Mahwendefa aMormoni, ayo akanga akapfupikiswa naMormoni<br />

paMahwendefa Mahombe aNifai, nokumwe kutau<strong>ra</strong> kwakawanda.<br />

Mahwendefa aya aiendere<strong>ra</strong> mberi nenyaya yevanhu ava<br />

yakanyorwa naMormoni nezvakapamidzirwa nomwanakomana<br />

wake Moronai.<br />

3. Mahwendefa aEta, anotau<strong>ra</strong> nezverungano rwamaJaredhi. Zvinyorwa<br />

izvi zvakapfupikiswa naMoronai, uyo akaisawo kufunga<br />

kwake ndokubatanidza nyaya iyi nedzimwe “muBhuku <strong>ra</strong>Eta.”<br />

4. Mahwendefa eNdari<strong>ra</strong> akaunzwa navanhu vaRihai kubva ku-<br />

Jerusarema muna600 Kristu asati azvarwa. Aya ndiwo aive<br />

“nema<strong>bhuku</strong> mashanu aMosesi, ...Uyewonezvaitaurwa nezvenyaya<br />

yemaJudha kubvi<strong>ra</strong> pakutanga, . . . kusviki<strong>ra</strong> pakutanga<br />

kwekutonga kwaZedekia, mambo wamaJuda; Uye pamwechetewo<br />

nezvipor<strong>of</strong>ita zvavapor<strong>of</strong>ita vatsvene” (1 Nifai 5:11–13).<br />

Mazwi mazhinji akatorwa pamahwendefa aya, achitau<strong>ra</strong><br />

mashoko aIsaya neevamwe vapor<strong>of</strong>ita vemuBhaibheri nevasiri<br />

vemuBhaibheri ari muBhuku <strong>ra</strong>Mormoni.<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Mormoni rine zvikamu zvikuru gumi nezvishanu, zvinozivikanwa,<br />

kunze kwerimwechete, sama<strong>bhuku</strong>, rimwe nerimwe<br />

richidaidzwa nezita romunyori waro. Chikamu chokutanga<br />

(ma<strong>bhuku</strong> matanhatu okutanga anope<strong>ra</strong> naOmuni) idudziro kubva<br />

paMahwendefa Maduku aNifai. Pakati pama<strong>bhuku</strong> aOmuni<br />

naMosaya pane chikamu chinonzi Mazwi aMormoni. Chikamu<br />

ichi chinobatanidza zvinyorwa zviri pamahwendefa maduku<br />

nekupfupiswa kweMahwendefa Makuru kwakaitwa naMormoni.<br />

Chikamu chakarebesa, kubva kuna Mosaya kusvika kuna<br />

Mormoni, chitsauko 7, pamwechete, kududzirwa kwekupfupiswa<br />

kweMahwendefa Makuru aNifai kwakwaitwa naMormoni. Chikamu<br />

chokupedzisi<strong>ra</strong>, kubva kuna Mormoni, chitsauko 8, kusvika<br />

kumagumo e<strong>bhuku</strong>, chakanyorwa nomwanakomana waMormoni<br />

ainzi Moronai, uyo, shure kwokunge apedza kunyo<strong>ra</strong> nezveupenyu


xiv<br />

hwababa vake, akapfupikisa rungano rwamaJaredhi (seBhuku<br />

<strong>ra</strong>Eta) akazopamidzi<strong>ra</strong>wo chimwe chikamu chinozivikanwa se-<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Moronai.<br />

Mugore 421 Kristu azvarwa kana kuti pedyo nenguva iyoyo,<br />

Moronai, mupor<strong>of</strong>ita nemunyori wokupedzisi<strong>ra</strong> wamaNifai,<br />

akasunganidza zvinyorwa zvinoye<strong>ra</strong> akazviviga kuna Ishe, kuti<br />

zvizoburitswa zvakare mumazuva ekupedzisi<strong>ra</strong>, sokutaurwa<br />

kwazvakaitwa nezwi <strong>ra</strong>Mwari richibva kuvapor<strong>of</strong>ita vake vakare.<br />

Muna 1823 Kristu azvarwa, Moronai mumwecheteyo, somunhu<br />

akange amutswa kuvafi, akashanyi<strong>ra</strong> mupor<strong>of</strong>ita Joseph Smith<br />

akazomupa mahwendefa akanyorwa.


xv<br />

Zita<br />

MAZITA NOKURONGWA KWAMABHUKU<br />

muBhuku <strong>ra</strong>Mormoni<br />

Peji<br />

Bhuku roKutanga <strong>ra</strong>Nifai . . . . . . . . . . . . . 1<br />

Bhuku reChipiri <strong>ra</strong>Nifai . . . . . . . . . . . . . 66<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Jakobho . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Enosi . . . . . . . . . . . . . . . . 170<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Jaromu . . . . . . . . . . . . . . . 173<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Omuni . . . . . . . . . . . . . . . . 175<br />

Mazwi aMormoni . . . . . . . . . . . . . . . 179<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Mosaya . . . . . . . . . . . . . . . 181<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Aruma . . . . . . . . . . . . . . . . 258<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Hi<strong>ra</strong>mani . . . . . . . . . . . . . . . 463<br />

Nifai weChitatu . . . . . . . . . . . . . . . . 512<br />

Nifai weChina . . . . . . . . . . . . . . . . 583<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Mormoni . . . . . . . . . . . . . . . 588<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Eta . . . . . . . . . . . . . . . . . 611<br />

Bhuku <strong>ra</strong>Moronai . . . . . . . . . . . . . . . 651


Bhuku roKutanga <strong>ra</strong>Nifai<br />

KUTONGA NEHUSHUMIRI HWAKE<br />

Nyaya yaRihai nemudzimai wake Saria, navanakomana vake<br />

vana, vachidaidzwa, kunzi (tichitangisa nomukuru) Ramani,<br />

Remueri, Semu, naNifai. Ishe anoyambi<strong>ra</strong> Rihai kuti abve munyika<br />

yeJerusarema, nokuti anopor<strong>of</strong>ita kuvanhu ava pamusana pokuipa<br />

kwavo saka vave kutsvaga kupa<strong>ra</strong>dza upenyu hwake. Anoto<strong>ra</strong><br />

rwendo rwemazuva matatu kupinda murenje nemhuri yake. Nifai<br />

anoto<strong>ra</strong> vakoma vake vodzoke<strong>ra</strong> kunyika yeJerusarema kunoto<strong>ra</strong><br />

zvinyorwa zvinotau<strong>ra</strong> nezvamaJuda. Zvinyorwa zvokutambudzika<br />

kwavo. Vanowana vanasikana vaIshmaeri. Vanoto<strong>ra</strong> mhuri<br />

dzavo voenda murenje. Kutambudzika nokurwadziwa kwavo vari<br />

murenje. Nzi<strong>ra</strong> yavakateedza. Vanosvika pamvu<strong>ra</strong> zhinji. Vakoma<br />

vaNifai vanomupanduki<strong>ra</strong>. Anovanyadzisa, uye anovaka nga<strong>ra</strong>va.<br />

Vanodaidza nzvimbo iyi kuti Nyika yeMaguta. Vanoyambuka<br />

mvu<strong>ra</strong> zhinji vosvika munyika yechipikirwa, nezvimwewo. Izvi<br />

zviri maere<strong>ra</strong>no nokunyorwa kwazvakaitwa naNifai; kana kuti<br />

nemamwe mazwi, ini, Nifai ndini ndakanyo<strong>ra</strong> zvinyorwa izvi.<br />

CHITSAUKO 1<br />

Nifai anotangisa nyaya yevanhu<br />

vake — Rihai anoona muchi<strong>ra</strong>tidzo<br />

mutswi wemoto uye anoverenga<br />

kubva mu<strong>bhuku</strong> rehupor<strong>of</strong>ita —<br />

Anorumbidza Mwari, an<strong>of</strong>anotau<strong>ra</strong><br />

pamusoro pokuuya kwaMesia,<br />

uye anopor<strong>of</strong>ita pamusana pokupa<strong>ra</strong>dzwa<br />

kweJerusarema — Anoshungurudzwa<br />

nemaJuda.Zvingangove<br />

makore 600 Kristu asati azvarwa.<br />

INI a<br />

Nifai, somunhu akazvarwa<br />

b navabereki c<br />

vakanaka,<br />

naizvozvo d ndakafundiswa izvo<br />

zvose zvaizivikanwa nababa<br />

vangu; uye nekunge ndaona<br />

e<br />

matambudziko akawanda mukufamba<br />

kwamazuva angu, asi<br />

zvisinei, sezvo ndakanga ndakaropafadzwa<br />

naIshe mumazuva<br />

ose angu; hongu, nokuva<br />

noruzivo rwukuru rwokunaka<br />

f<br />

nezvakavanzika zvaMwari, nokudaro<br />

g ndinonyo<strong>ra</strong> nyaya yezvaiitika<br />

mumazuva angu.<br />

2 Hongu, ndinonyo<strong>ra</strong> nyaya<br />

iyi a mururimi rwababa vangu,<br />

rwakavakwa kubva mudzidzo<br />

yamaJuda nomutauro wama-<br />

Egipita.<br />

3 Uye ndinoziva kuti nyaya<br />

yandinonyo<strong>ra</strong> a ndeyechokwadi;<br />

[1 nifai]<br />

1 1a nkm Nifai,<br />

Mwanakomana<br />

waRihai.<br />

b D&Z 68:25, 28.<br />

nkm Vabereki.<br />

c Zir. 22:1.<br />

d Eno. 1:1;<br />

Mosaya 1:2–3.<br />

nkm Dzidzisa.<br />

e nkm Matambudziko.<br />

f nkm Zvakavandika<br />

zvaMwari.<br />

g nkm Magwaro<br />

matsvene.<br />

2a Mosaya 1:2–4;<br />

Morm. 9:32–33.<br />

3a 1 Ni. 14:30;<br />

Mosaya 1:6;<br />

Eta 5:1–3;<br />

D&Z 17:6.


1Nifai 1:4–13 2<br />

uye ndinoinyo<strong>ra</strong> neruoko rwangu;<br />

uye ndinoinyo<strong>ra</strong> maere<strong>ra</strong>no<br />

noruzivo rwangu.<br />

4 Nekuti zvakaitika kuti<br />

mukutanga kwegore a rokutanga<br />

rekutonga b kwaZedekia,<br />

mambo wamaJuda, (baba vangu<br />

Rihai, semunhu akaga<strong>ra</strong><br />

c<br />

muJerusarema mazuva ake<br />

ose); uye mugore rimwechetero<br />

kwakauya d mapor<strong>of</strong>ita<br />

vazhinji, vakapor<strong>of</strong>ita kuvanhu<br />

vachiti makafani<strong>ra</strong> kutendeuka,<br />

kana kuti guta guru<br />

e<br />

reJerusarema <strong>ra</strong>kafanirwa kupa<strong>ra</strong>dzwa.<br />

5 Naizvozvo zvakaitika kuti<br />

baba vangu, a Rihai, mukufamba<br />

kwavo vakanamata kuna Ishe,<br />

hongu, kana b nemwoyo wavo<br />

wose, vachinamati<strong>ra</strong> vanhu<br />

vavo.<br />

6 Uye zvakaitika kuti vachinamata<br />

kudaro kuna Ishe, kwakauya<br />

a mutswi womoto ukaga<strong>ra</strong><br />

pamusoro pedombo <strong>ra</strong>kanga riri<br />

mberi kwavo; vakanzwa vakaona<br />

zvakawanda; nokuda kwezvinhu<br />

zvavakaona nokunzwa<br />

vakabvunda uye vakadede<strong>ra</strong><br />

zvikuru.<br />

7 Uye zvakaitika kuti vakadzoke<strong>ra</strong><br />

kumba kwavo kuJerusarema;<br />

vakazvikanda pauriri<br />

hwavo, nokuda a kwokukurirwa<br />

noMweya nezvinhu zvavakanga<br />

vaona.<br />

8 Uye vakabatwa kudaro no-<br />

Mweya, vakatakurwa vari a muchi<strong>ra</strong>tidzo,<br />

naizvozvo vakaona<br />

b<br />

matenga achizarurwa, vakayeuka<br />

kuti vakanga vaona Mwari<br />

vakaga<strong>ra</strong> pachigaro chavo chokutonga,<br />

vakakomberedzwa<br />

navanhu vasingaverengeke vari<br />

vatumwa vaiimba nokurumbidza<br />

Mwari vavo.<br />

9 Uye zvakaitika kuti vakaona<br />

Mumwe achidzika kubva mukati<br />

medenga, vakaona kuti<br />

a<br />

kupenya kwake kwakanga<br />

kwakadarika kupenya kwezuva<br />

<strong>ra</strong>masikati.<br />

10 Uye vakaona vamwezve<br />

a<br />

gumi navaviri vachimuteve<strong>ra</strong>,<br />

kupenya kwavo kwakanga<br />

kwakadarika kupenya kwenyenyedzi<br />

dzedenga.<br />

11 Uye vakadzika pasi vakafamba<br />

pamusoro penyika; uye<br />

vokutanga vakauya vakami<strong>ra</strong><br />

pamberi pababa vangu, vakavapa<br />

a <strong>bhuku</strong>, vakavakumbi<strong>ra</strong> kuti<br />

van<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong> kuriverenga.<br />

12 Uye zvakaitika kuti panguva<br />

yavaiverenga, vakazadzwa<br />

a<br />

noMweya waIshe.<br />

13 Uye vakaverenga, vachiti:<br />

Nhamo, nhamo, kuJerusarema,<br />

nokuti ndaona kuita kwenyu<br />

4a nkm Kuronga<br />

nenguva—598<br />

Kristu asati azvarwa.<br />

b II Mak. 36:10;<br />

Jer. 52:3–5;<br />

Omu. 1:15.<br />

c I Mak. 9:3.<br />

d II Madz. 17:13–15;<br />

II Mak. 36:15–16;<br />

Jer. 7:25–26.<br />

nkm Mupor<strong>of</strong>ita.<br />

e Jer. 26:18; 2 Ni. 1:4;<br />

Hir. 8:20.<br />

5a nkm Rihai, Baba<br />

vaNifai.<br />

b Jkb. 5:16.<br />

6a Eks. 13:21;<br />

Hir. 5:24, 43;<br />

D&Z 29:12;<br />

Nh—JS 1:16.<br />

7a Dan. 10:8;<br />

1 Ni. 17:47;<br />

Mos. 1:9–10;<br />

Nh—JS 1:20.<br />

8a 1 Ni. 5:4.<br />

nkm Ku<strong>ra</strong>tidzwa<br />

(Chi<strong>ra</strong>tidzo).<br />

b Ezk. 1:1;<br />

Mabasa 7:55–56;<br />

1 Ni. 11:14;<br />

Hir. 5:45–49;<br />

D&Z 137:1.<br />

9a Nh—JS 1:16–17.<br />

10a nkm Muapositori.<br />

11a Ezk. 2:9.<br />

12a D&Z 6:15.


3 1 Nifai 1:14–19<br />

a<br />

kwakaipisisa! Hongu, uye zvakawanda<br />

zvinhu zvakaverengwa<br />

nababa vangu pamusana<br />

b<br />

peJerusarema—kuti rin<strong>of</strong>anirwa<br />

kuzopa<strong>ra</strong>dzwa, pamwe<br />

navanhu vacho; vazhinji vachafa<br />

nomunondo, uye vazhinji<br />

c<br />

vachatakurwa senhapwa vachiendeswa<br />

kuBabironi.<br />

14 Uye zvakaitika kuti apo<br />

baba vangu vakanga vaverenga<br />

nokuona zvinhu zvikuru zvakawanda<br />

zvinoshamisa, vakashamiswa<br />

vakadaidzi<strong>ra</strong> zvinhu zvakawanda<br />

kuna Ishe; zvakadai<br />

sokuti: Makuru uye anoshamisa<br />

mabasa enyu, Ishe Mwari Vamasimba<br />

Ose! Chigaro chenyu<br />

chiri kumusoro kumatenga, uye<br />

simba, nokunaka, netsitsi dzenyu<br />

dziri kuvanhu vose vari panyika;<br />

saka, nenzi<strong>ra</strong> yokuti mune<br />

tsitsi, hamuzobvumi<strong>ra</strong> kuti avo<br />

a<br />

vanouya kwamuri vapa<strong>ra</strong>re!<br />

15 Uye uyu ndiwo waive mutauriro<br />

wababa vangu mukurumbidza<br />

Mwari wavo; nokuti<br />

mweya wavo wakafa<strong>ra</strong>, uye<br />

mwoyo wavo wakazadzwa,<br />

nokuda kwezvinhu zvavakanga<br />

vaona, hongu, izvo vakanga<br />

va<strong>ra</strong>tidzwa naIshe.<br />

16 Uye zvino ini Nifai, handisi<br />

kunyo<strong>ra</strong> zvose zvakanyorwa<br />

nababa vangu, nokuti vakanyo<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvizhinji zvavai<strong>ra</strong>tidzwa<br />

nezvavairotswa; uye<br />

vakanyo<strong>ra</strong>wo zvizhinji a zvavakapor<strong>of</strong>ita<br />

vakatau<strong>ra</strong> kuvana<br />

vavo, izvo zvandisinganyore<br />

zvose pano.<br />

17 Asi ndichanyo<strong>ra</strong> zvandaiita<br />

mumazuva angu. Tarisai, ini<br />

a<br />

ndinopfupikisa b zvinyorwa<br />

zvababa vangu, pamahwendefa<br />

andakaita namaoko angu; nokudaro,<br />

shure kwokunge ndapfupikisa<br />

zvinyorwa zvababa<br />

vangu ndichazogadzi<strong>ra</strong> zvinyorwa<br />

zvoupenyu hwangu.<br />

18 Naizvozvo, ini ndinoda kuti<br />

muzive, kuti shure kwokunge<br />

Ishe va<strong>ra</strong>tidza baba vangu<br />

Rihai zvinhu zvakawanda zvinoshamisa,<br />

hongu, pamusana<br />

a<br />

pokupa<strong>ra</strong>dzwa kweJerusarema,<br />

tarisai vakaenda kuvanhu,<br />

vakatangisa b kupor<strong>of</strong>ita nokupupu<strong>ra</strong><br />

kwavari pamusana<br />

pezvinhu zvavakanga vaona<br />

nezvavakanzwa.<br />

19 Uye zvakaitika kuti maJuda<br />

a<br />

vakamunyomba nokuda kwezvinhu<br />

zvavakanga vapupu<strong>ra</strong><br />

pamusoro pavo; nokuti zvechokwadi<br />

vakapupu<strong>ra</strong> pamusana<br />

pokuipa kwavo nezviito<br />

zvavo zvinonyadzisa; uyezve<br />

vakapupu<strong>ra</strong> kuti zvinhu zvavakanga<br />

vaona nokunzwa, uye<br />

nezvinhu zvavakanga vaverenga<br />

mu<strong>bhuku</strong>, zvakaburitsa<br />

pachena kuuya b kwaMesia, norununurowo<br />

rwepasi.<br />

13a II Madz. 24:18–20;<br />

II Mak. 36:14.<br />

b II Madz. 23:27; 24:2;<br />

Jer. 13:13–14;<br />

2 Ni. 1:4.<br />

c II Madz. 20:17–18;<br />

2 Ni. 25:10;<br />

Omu. 1:15.<br />

14a Aruma 5:33–36;<br />

3 Ni. 9:14.<br />

16a 1 Ni. 7:1.<br />

17a 1 Ni. 9:2–5.<br />

b 1 Ni. 6:1–3; 19:1–6;<br />

2 Ni. 5:29–33;<br />

D&Z 10:38–46.<br />

18a 2 Ni. 25:9–10;<br />

D&Z 5:20.<br />

b nkm Hupor<strong>of</strong>ita.<br />

19a II Mak. 36:15–16;<br />

Jer. 25:4;<br />

1 Ni. 2:13; 7:14.<br />

b nkm Mesia.


1Nifai 1:20–2:9 4<br />

20 Uye maJuda zvaakanzwa<br />

izvi vakamushatirirwa; uye<br />

kana mapor<strong>of</strong>ita vekare, a vavaitandanisa,<br />

nokutaka namabwe,<br />

nokuu<strong>ra</strong>ya; saka vakatsvagawo,<br />

kuti vamuu<strong>ra</strong>ye. Asi tarisai, ini<br />

Nifai, ndinoku<strong>ra</strong>tidzai kuti b tsitsi<br />

dzaIshe dziri kuna vose avo<br />

vavakasarudza, nokuda kwokutenda<br />

kwavo, kuti vavape masimba<br />

anovasvitsa mukupona.<br />

CHITSAUKO 2<br />

Rihai anoenda nemhuri yake murenje<br />

riri pedyo neGungwa Dzvuku<br />

—Vanosiya pfuma yavo — Rihai<br />

anopi<strong>ra</strong> kuna Ishe nokudzidzisa<br />

vanakomana vake kuti vachengetedze<br />

mi<strong>ra</strong>iro—Ramani naRemueri<br />

vanotsutsumwa pamusana pababa<br />

vavo—Nifai anoteere<strong>ra</strong> nokunamata<br />

nokutenda; Ishe vanotau<strong>ra</strong><br />

kwaari, uye anosarudzwa kuti<br />

atonge vakoma vake. Zvingangove<br />

makore 600 Kristu asati azvarwa.<br />

Zvino tarisai, zvakaitika kuti<br />

Ishe vakatau<strong>ra</strong> kuna baba vangu,<br />

hongu, kana muhope, vakati<br />

kwavari: Wakakomborerwa iwe<br />

Rihai, nokuda kwezvinhu zvawakaita;<br />

uye nokuti wakava<br />

wakatendeseka nokutauri<strong>ra</strong> vanhu<br />

zvinhu izvo ndakaku<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong><br />

iwe, tarisai, vanotsvaka kuti<br />

a<br />

vapa<strong>ra</strong>dze upenyu hwako.<br />

2 Uye zvakaitika kuti Ishe a vaka<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong><br />

baba vangu, b<br />

muhope,<br />

kuti an<strong>of</strong>anirwa c kuto<strong>ra</strong> mhuri<br />

yake aende murenje.<br />

3 Uye zvakaitika kuti a vakateere<strong>ra</strong><br />

mazwi aIshe, naizvozvo<br />

vakaita soku<strong>ra</strong>irwa kwavakange<br />

vaitwa naIshe.<br />

4 Uye zvakaitika kuti vakasimuka<br />

vakaenda murenje. Uye<br />

vakasiya imba yavo, nenyika<br />

yamadzitateguru avo, negoridhe<br />

yavo nesirivha yavo, nezvinhu<br />

zvavo zvinokosha, vakaenda<br />

vasina chinhu, kunze kwemhuri<br />

yavo, nezvekudya, namatende,<br />

a<br />

vakaenda murenje.<br />

5 Uye vakasvika munyasi a me-<br />

Gungwa Dzvuku; vakafamba<br />

murenje pedyo nenzvimbo dziri<br />

munyasi meGungwa Dzvuku;<br />

vakafamba murenje nemhuri<br />

yavo, iyo yaiti amai vangu,<br />

Saria, navakoma vangu, vaiva<br />

b<br />

Ramani, Remueri naSemu.<br />

6 Uye zvakaitika kuti vafamba<br />

mazuva matatu murenje, vakamisa<br />

tende yavo a munhika<br />

yakange iri pedyo norwizi<br />

rwemvu<strong>ra</strong>.<br />

7 Uye zvakaitika kuti vakavaka<br />

a arita b yamatombo, vakapi<strong>ra</strong><br />

kuna Ishe, c<br />

vakatenda Ishe<br />

Mwari vedu.<br />

8 Uye zvakaitika kuti vakadaidza<br />

rwizi urwu kuti, Ramani,<br />

uye rwai<strong>ra</strong>si<strong>ra</strong> muGungwa<br />

Dzvuku; uye nhika iyi yaive<br />

pedyo nepaidi<strong>ra</strong> rwizi urwu<br />

mugungwa.<br />

9 Uye apo baba vangu vakaona<br />

20a Hir. 13:24–26.<br />

b Aruma 34:38;<br />

D&Z 46:15.<br />

nkm Anetsitsi.<br />

2 1a 1 Ni. 7:14.<br />

2a 1 Ni. 5:8; 17:44.<br />

b nkm Kurota.<br />

c Gen. 12:1;<br />

2 Ni. 10:20; Eta 1:42;<br />

Abr. 2:3.<br />

3a nkm Anoteere<strong>ra</strong>.<br />

4a 1 Ni. 10:4; 19:8.<br />

5a 1 Ni. 16:14;<br />

D&Z 17:1.<br />

b nkm Laman.<br />

6a 1 Ni. 9:1.<br />

7a Gen. 12:7–8;<br />

Eks. 24:4; Abr. 2:17.<br />

b Eks. 20:25;<br />

Deut. 27:5–6.<br />

c nkm Kupakutendo.


5 1 Nifai 2:10–19<br />

kuti rwizi urwu rwai<strong>ra</strong>si<strong>ra</strong> muchidziva<br />

cheGungwa Dzvuku,<br />

vakatau<strong>ra</strong> kuna Ramani, vachiti:<br />

Dai ukaita serwizi urwu,<br />

uchimhanya nguva dzose kupinda<br />

mumavambo outsvene!<br />

10 Uye vakatau<strong>ra</strong>wo kuna Remueri:<br />

Dai ukaita senhika iyi,<br />

wakatakama<strong>ra</strong>, wakasimba, uye<br />

usingazungunuke pakuchengetedza<br />

mi<strong>ra</strong>iro yaIshe!<br />

11 Zvino vakatau<strong>ra</strong> izvi nokuda<br />

kweukukutu hwemwoyo<br />

waRamani naRemueri; nokuti<br />

tarisai a vakatsutsumwa muzvinhu<br />

zvakawanda pamusana<br />

pokuita b kwababa vavo, nokuti<br />

vakanga vari munhu c anorotswa,<br />

uye vakanga vavatungamiri<strong>ra</strong><br />

kubva munyika yeJerusarema,<br />

kusiya nyika yavo<br />

yenhaka, negoridhe yavo, nesirivha<br />

yavo, nezvimwe zvinhu<br />

zvinokosha kwavari, kuti vafire<br />

murenje. Vakati vakaita izvi<br />

pamusana pemwoyo wavo un<strong>of</strong>unga<br />

zvinhu zvisina maturo.<br />

12 Saka uku ndiko kutau<strong>ra</strong> nekutsutsumwa<br />

kwaRamani na-<br />

Remueri, sevana vakuru vababa<br />

wavo. Vaitsutsumwa nokuti<br />

vakanga a vasingazive kuita<br />

kwaMwari avo vakavasika.<br />

13 Havaitendazve kuti Jerusarema,<br />

guta riye guru, a <strong>ra</strong>izopa<strong>ra</strong>dzwa<br />

maere<strong>ra</strong>no namazwi<br />

avapor<strong>of</strong>ita. Zve vakanga vave<br />

samaJuda vakanga vari muJerusarema,<br />

avo vakatsvaga kupa<strong>ra</strong>dza<br />

upenyu hwababa vangu.<br />

14 Uye zvakaitika kuti baba<br />

vangu vakatau<strong>ra</strong> kwavari munhika<br />

<strong>ra</strong>Remueri, a nesimba, vakazadzwa<br />

noMweya, kusviki<strong>ra</strong><br />

miviri yavo b yadede<strong>ra</strong> pamberi<br />

pavo. Vakavakanganisa, zvokuti<br />

havana kukwanisa kutau<strong>ra</strong><br />

chimwe chinhu pamusoro pavo;<br />

saka naizvozvo, vakaita sezvavakavaudza.<br />

15 Baba vangu vaiga<strong>ra</strong> mutende.<br />

16 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, sezvo ndakanga ndiri muduku<br />

chaizvo, asi ndakanga<br />

ndakaku<strong>ra</strong> pamumhu, uye zvakare<br />

ndakanga ndine chido chokuziva<br />

a zvakavanzika zvaMwari,<br />

naizvozvo, ndakachema kuna<br />

Ishe; naizvozvo b vakandishanyi<strong>ra</strong>,<br />

vakava c vanonyevenutsa<br />

mwoyo wangu nokudaro d ndikatenda<br />

mazwi ose akataurwa<br />

e<br />

nababa vangu; saka, handina<br />

kuvapanduki<strong>ra</strong> sezvakaita vakoma<br />

vangu.<br />

17 Uye ndakatau<strong>ra</strong> kuna Semu,<br />

ndichimuzivisa zvinhu izvo Ishe<br />

vakange vandi<strong>ra</strong>tidza noMweya<br />

Mutsvene wavo. Uye zvakaitika<br />

kuti akatenda mazwi angu.<br />

18 Asi, tarisai, Ramani naRemueri<br />

havana kuteere<strong>ra</strong> mazwi<br />

angu; uye a nokusuwiswa nokuda<br />

kwokuoma kwomwoyo yavo<br />

ndakavacheme<strong>ra</strong> kuna Ishe.<br />

19 Uye zvakaitika kuti Ishe<br />

11a 1 Ni. 17:17.<br />

nkm Kutsutsumwa.<br />

b Zir. 20:20.<br />

c 1 Ni. 5:2–4.<br />

12a Mos. 4:6.<br />

13a Jer. 13:14; 1 Ni. 1:13.<br />

14a nkm Simba.<br />

b 1 Ni. 17:45.<br />

16a nkm Zvakavandika<br />

zvaMwari.<br />

b Mpi. 8:4; Aruma<br />

17:10; D&Z 5:16.<br />

nkm Zvakazarurwa.<br />

c I Madz. 18:37;<br />

Aruma 5:7.<br />

d 1 Ni. 11:5.<br />

e nkm Baba,<br />

Vepanyama;<br />

Mupor<strong>of</strong>ita.<br />

18a Aruma 31:24;<br />

3 Ni. 7:16.


1Nifai 2:20–3:7 6<br />

vakatau<strong>ra</strong> kwandiri, vachiti:<br />

Wakakomborerwa iwe, Nifai,<br />

nokuda a kwokutenda kwako,<br />

nokuti wakanditsvaga nechido<br />

nesimba, nokuzvirereka kwomwoyo.<br />

20 Uye mukuteere<strong>ra</strong> nokuchengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yangu, a uchabudiri<strong>ra</strong>,<br />

uye uchatungamirwa<br />

b<br />

kunyika yechipikirwa; hongu,<br />

kunyange nyika iyo yandakakugadziri<strong>ra</strong><br />

iwe; hongu, nyika yakanaka<br />

kupinda dzimwe dzose.<br />

21 Uye vakoma vako vose vakakupanduki<strong>ra</strong>,<br />

a<br />

vachabviswa<br />

pamberi paIshe.<br />

22 Uye mukuchengeta mi<strong>ra</strong>iro<br />

yangu, uchazoitwa a mutongi<br />

nomudzidzisi pamusoro pavakoma<br />

vako.<br />

23 Zvino tarisai, nezuva iro <strong>ra</strong>vachandipanduki<strong>ra</strong>,<br />

a<br />

ndichavatuka<br />

nekutuka kunorwadza, zve<br />

havachazove nesimba pamusoro<br />

pembeu yako nokuti vakadaro<br />

vanenge vatopanduki<strong>ra</strong> iniwo.<br />

24 Uye kana kuri kudaro kuti<br />

vapanduki<strong>ra</strong> ini, vachazove<br />

a<br />

tyava kumbeu yako, b zvinozoita<br />

kuti va<strong>ra</strong>ngarire.<br />

CHITSAUKO 3<br />

Vanakomana vaRihai vanodzoke<strong>ra</strong><br />

kuJerusarema kuti vandoto<strong>ra</strong> mahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>—Rabhani ano<strong>ra</strong>mba<br />

kuvapa mahwendefa — Nifai<br />

anokurudzi<strong>ra</strong> nokusimbisa vakoma<br />

vake — Rabhani anoba zvinhu<br />

zvavo oedza kuvau<strong>ra</strong>ya — Ramani<br />

naRemueri vanorova Nifai naSemu<br />

zve vanopopoterwa nengirozi.<br />

Zvingangove makore 600 kusvika<br />

ku592 Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti mushure<br />

mokutau<strong>ra</strong> naIshe, ini Nifai,<br />

ndakadzoke<strong>ra</strong> kutende yababa<br />

vangu.<br />

2 Uye zvakaitika kuti vakatau<strong>ra</strong><br />

neni, vachiti: Tarisai, ndarotswa<br />

a hope, ndichinzi naIshe<br />

iwe nevakoma vako muchadzoke<strong>ra</strong><br />

kuJerusarema.<br />

3 Nokuti tarisai, Rabhani ane<br />

zvinyorwa zvamaJuda uye<br />

a<br />

nenhoroondo yekuzvarwa kwamadzitateguru<br />

angu, zve zvakanyorwa<br />

pamahwendefa endari<strong>ra</strong>.<br />

4 Nokudaro, Ishe vandi<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong><br />

kuti iwe navakoma vako muende<br />

kuimba yaRabhani, munotsvaga<br />

zvinyorwa, muuye nazvo<br />

muno murenje.<br />

5 Uye zvino tarisai, vakoma<br />

vako vanotsutsumwa, vachiti<br />

chinhu chakaoma chandavati<br />

vaite; asi tarisai handina kuti vazviite,<br />

asi kuti mu<strong>ra</strong>iro waIshe.<br />

6 Naizvozvo enda, mwanakomana<br />

wangu, uye uchadiwa<br />

naIshe, nokuti a hauna kutsutsumwa.<br />

7 Uye zvakaitika kuti ini Nifai,<br />

ndakati kuna baba vangu:<br />

19a 1 Ni. 7:12; 15:11.<br />

20a Josh. 1:7; 1 Ni. 4:14;<br />

Mosaya 1:7.<br />

b Deut. 33:13–16;<br />

1 Ni. 5:5; 7:13;<br />

Mos. 7:17–18.<br />

nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

21a 2 Ni. 5:20–24;<br />

Aruma 9:13–15; 38:1.<br />

22a Gen. 37:8–11;<br />

1 Ni. 3:29.<br />

23a Deut. 11:28;<br />

1 Ni. 12:22–23;<br />

D&Z 41:1.<br />

24a Josh. 23:13;<br />

Vat. 2:22–23.<br />

b 2 Ni. 5:25.<br />

3 2a nkm Kurota.<br />

3a 1 Ni. 5:14.<br />

6a nkm Kutsigi<strong>ra</strong><br />

Vatungamiri<br />

veChechi.


7 1 Nifai 3:8–19<br />

a<br />

Ndichaenda ndonoita zvinhu<br />

izvo Ishe a<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong>, nokuti ndinoziva<br />

kuti Ishe havape b mi<strong>ra</strong>iro<br />

kuvana vavanhu, kunze kwokunge<br />

c vachivagadziri<strong>ra</strong> nzi<strong>ra</strong><br />

yokuti vagozobudiri<strong>ra</strong> pazvinhu<br />

zvavanenge vava<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong>.<br />

8 Uye zvakaitika kuti baba vangu<br />

pavakanga vanzwa mazwi<br />

aya vakava nokufa<strong>ra</strong> kukuru,<br />

nokuti vaiziva kuti ndakanga<br />

ndakomborerwa naIshe.<br />

9 Uye ini Nifai, navakoma<br />

vangu takasimuka kubva murenje,<br />

nematende edu, tikaenda<br />

parwendo rwedu rwekunyika<br />

yeJerusarema.<br />

10 Uye zvakaitika kuti apo<br />

takanga taenda kunzvimbo ye-<br />

Jerusarema, ini pamwe navakoma<br />

vangu takabvunzana<br />

mazano kubva kune mumwe<br />

nomumwe.<br />

11 Uye a takakanda mijenya —<br />

kuti ndiani an<strong>of</strong>anirwa kuenda<br />

muimba yaRabhani. Uye zvakaitika<br />

kuti mijenya yakarova<br />

ikandowi<strong>ra</strong> pana Ramani; zvino<br />

Ramani akaenda muimba ya-<br />

Rabhani, saka akatau<strong>ra</strong> naye<br />

agere mumba make.<br />

12 Uye akakumbi<strong>ra</strong> Rabhani<br />

zvinyorwa zvakanga zviri pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>, akange<br />

aine a nenhoroondo yekuzvarwa<br />

kwababa vangu.<br />

13 Uye tarisai, zvakaitika kuti<br />

Rabhani akashatirwa, akamutandi<strong>ra</strong><br />

kunze kubva paari;<br />

aka<strong>ra</strong>mba kuti atore zvinyorwa.<br />

Naizvozvo, akati kwaari: Tarisai<br />

uri gororo, uye ndichakuu<strong>ra</strong>ya.<br />

14 Asi Ramani akatiza, akazotiudza<br />

zvinhu zvakanga zvaitwa<br />

naRabhani, kwatiri. Takavamba<br />

kuva nokusuwa kukuru, uye<br />

vakoma vangu vakange voda<br />

kudzoke<strong>ra</strong> murenje umo maiva<br />

nababa.<br />

15 Asi tarisai ndakati kwavari:<br />

Kana Ishe vachi<strong>ra</strong><strong>ra</strong>ma, isu tichi<strong>ra</strong><strong>ra</strong>ma,<br />

hatisi kuzodzoke<strong>ra</strong><br />

kuna baba vedu murenje kana<br />

tisina kunge tabudiri<strong>ra</strong> pazvinhu<br />

izvo Ishe vakatituma.<br />

16 Naizvozvo, ngativei tinotendeka<br />

mukuchengeta mi<strong>ra</strong>iro<br />

yaIshe; saka ngatidzike kunzvimbo<br />

a yechizvarwa chamadzibaba<br />

edu, nokuti tarisai<br />

vakasiya goridhe nesirivha,<br />

nehumwewo upfumi hwakasiyana-siyana.<br />

Izvi zvose vakazviita<br />

nokuda b kwemi<strong>ra</strong>iro<br />

yaIshe.<br />

17 Nokuti aiziva kuti Jerusarema<br />

in<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong> a kupa<strong>ra</strong>dzwa,<br />

nenzi<strong>ra</strong> yokuipa kwavanhu.<br />

18 Nokuti tarisai, a<br />

va<strong>ra</strong>mba<br />

mazwi amapor<strong>of</strong>ita. Naizvozvo,<br />

kana baba vangu vaga<strong>ra</strong> munzvimbo<br />

iyi shure kwokunge<br />

b<br />

vaudzwa kuti vatize kubva<br />

mairi, tarisai, vachapa<strong>ra</strong>dzwawo.<br />

Naizvozvo, zvin<strong>of</strong>anirwa kuti<br />

vatize kubva munzvimbo iyi.<br />

19 Uye tarisai, ungwaru muna-<br />

Mwari kuti titore a zvinyorwa<br />

7a I Sam. 17:32;<br />

I Madz. 17:11–15.<br />

nkm Rutendo;<br />

Anoteere<strong>ra</strong>.<br />

b nkm Mi<strong>ra</strong>iro<br />

yaMwari.<br />

c Gen. 18:14; VaF. 4:13;<br />

1 Ni. 17:3, 50;<br />

D&Z 5:34.<br />

11a Neh. 10:34;<br />

Mabasa 1:26.<br />

12a 1 Ni. 3:3; 5:14.<br />

16a 1 Ni. 2:4.<br />

b 1 Ni. 2:2; 4:34.<br />

17a II Mak. 36:16–20;<br />

Jer. 39:1–9;<br />

1 Ni. 1:13.<br />

18a nkm Hupanduki.<br />

b 1 Ni. 16:8.<br />

19a Omu. 1:17;<br />

Mosaya 1:2–6.


1Nifai 3:20–31 8<br />

izvi, kuti tive tinochengetedze<strong>ra</strong><br />

vana vedu rurimi rwemadzibaba<br />

edu;<br />

20 Uye kuti zvakare a tivachengetere<br />

mazwi ayo akataurwa<br />

nemiromo yaavo vose vapor<strong>of</strong>ita<br />

vatsvene, avo vakatumidzirwa<br />

kwavari noMweya uye<br />

nesimba <strong>ra</strong>Mwari, kubvi<strong>ra</strong> pakutanga<br />

kwenyika, kusviki<strong>ra</strong><br />

nhasi uno.<br />

21 Uye zvakaitika kuti mukutau<strong>ra</strong><br />

nemazwi akadai ndakanyengetedza<br />

vakoma vangu,<br />

kuti vave nokutendeka mukuchengetedza<br />

mi<strong>ra</strong>u yaMwari.<br />

22 Uye zvakaitika kuti takaenda<br />

kunyika yechizvarwa chedu,<br />

tikaunganidza pamwe a goridhe,<br />

nesirivha yedu, nezvimwewo<br />

zvinhu zvinokosha zvedu.<br />

23 Uye shure kwokunge taunganidza<br />

zvinhu izvi pamwechete,<br />

takaenda zvakare kuimba<br />

yaRabhani.<br />

24 Uye zvakaitika kuti takaenda<br />

kuna Rabhani, tikamukumbi<strong>ra</strong><br />

kuti atipe zvinyorwa<br />

zvakange zvakanyorwa a pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>, isu<br />

tichimupawo goridhe yedu,<br />

nesirivha yedu, nezvose zvinokosha<br />

zvedu.<br />

25 Uye zvakaitika kuti Rabhani<br />

akati aona zvinhu zvedu, nokuwanda<br />

kwazvo a akazvichiva,<br />

zvokuti akatitanda mumba<br />

make, akatumi<strong>ra</strong> va<strong>ra</strong>nda vake<br />

kuti vatiu<strong>ra</strong>ye, kuti agowana<br />

matorero ezvinhu zvedu.<br />

26 Uye zvakaitika kuti takatiza<br />

va<strong>ra</strong>nda vaRabhani, tikamanikidzwa<br />

kusiya zvinhu zvedu,<br />

zvikawi<strong>ra</strong> mumaoko aRabhani.<br />

27 Uye takatizi<strong>ra</strong> murenje, saka<br />

va<strong>ra</strong>nda vaRabhani havana kutibata,<br />

tikahwanda mubako.<br />

28 Uye zvakaitika kuti Ramani<br />

akanga ashatirirwa ini nababa<br />

vangu; kana Remueriwo, nokuti<br />

aiteere<strong>ra</strong> mazwi aRamani.<br />

Naizvozvo, Ramani naRemueri<br />

vakatau<strong>ra</strong> mazwi a akaoma zvikuru<br />

kunesu, vanun’una vavo,<br />

vakatirova nemubhadha.<br />

29 Uye zvakaitika kuti pavakange<br />

vachitirova nemubhadha,<br />

tarisai, a ngirozi yaIshe yakauya<br />

ikami<strong>ra</strong> pamberi pavo, ikati<br />

kwavari: Ko sei muchirova munun’una<br />

wenyu nemubhadha?<br />

Hamuzive here kuti Ishe vakamusarudza<br />

kuti ave b mutongi<br />

pamusoro penyu, nenzi<strong>ra</strong> yezvitadzo<br />

zvenyu? Tarisai muchaenda<br />

kuJerusarema zvekare,<br />

uye Ishe vachaisa Rabhani mumaoko<br />

enyu.<br />

30 Uye shure kwokunge a ngirozi<br />

yatau<strong>ra</strong> nesu, yakaenda.<br />

31 Uye shure kwokunge ngirozi<br />

yaenda, Ramani naRemueri<br />

vakatangisa zvakare a kutsutsumwa<br />

vachiti: Ko zvingabvire<br />

sei kuti Ishe vangazviite kuti<br />

vaise Rabhani mumaoko edu?<br />

Tarisai, munhu ane masimba<br />

ose, uye anokwanisa kutuma<br />

makumi mashanu, hongu, uye<br />

zvakare anokwanisa kuu<strong>ra</strong>ya<br />

20a nkm Magwaro<br />

matsvene—Magwaro<br />

matsvene an<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong><br />

kuchengetedzwa.<br />

22a 1 Ni. 2:4.<br />

24a 1 Ni. 3:3.<br />

25a nkm Kuchiva.<br />

28a 1 Ni. 17:17–18.<br />

29a 1 Ni. 4:3; 7:10.<br />

nkm Ngirozi.<br />

b 1 Ni. 2:22.<br />

30a 1 Ni. 16:38.<br />

31a nkm Kutsutsumwa.


9 1 Nifai 4:1–10<br />

makumi mashanu; ko zvino isu<br />

angatitadze nei?<br />

CHITSAUKO 4<br />

Nifai anou<strong>ra</strong>ya Rabhani atumwa<br />

naIshe uye obva ato<strong>ra</strong> mahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong> nenjere—Zo<strong>ra</strong>mu anosarudza<br />

kubatana nemhuri yaRihai<br />

murenje. Zvingangove makore<br />

600 kusvika ku592 Kristu asati<br />

azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti ndakatau<strong>ra</strong><br />

navakoma vangu, ndichiti: Ngatiendei<br />

zvakare kuJerusarema,<br />

uye ngative a nokutendeka mukuchengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yaIshe; nokuti<br />

tarisai vane b simba kupinda<br />

pasi rose, ko zvino angatadze<br />

sei kukunda Rabhani namakumi<br />

mashanu ake, hongu, kana<br />

makumi ezviuru zvake?<br />

2 Naizvozvo ngatiende; ngativei<br />

a<br />

nesimba b saMosesi;<br />

zvechokwadi akatauri<strong>ra</strong> mvu<strong>ra</strong><br />

c yeGungwa Dzvuku zve<br />

ikapatsanuka napakati, naizvozvo<br />

madzibaba edu vakapfuu<strong>ra</strong>,<br />

kubva muusungwa,<br />

nepakaoma, mauto aFa<strong>ra</strong>o<br />

akateve<strong>ra</strong> asi akanyu<strong>ra</strong> muGungwa<br />

Dzvuku.<br />

3 Zvino tarisai munoziva kuti<br />

izvi ndezvechokwadi; uye zvakare<br />

munoziva kuti a ngirozi<br />

yatau<strong>ra</strong> nemi; saka mungave<br />

nokukahadzika here? Ngatiendei;<br />

Ishe anokwanisa kutiponesa,<br />

sekuponesa kwaakaita<br />

madzibaba edu, nokupa<strong>ra</strong>dza<br />

Rabhani, sezvaakaita maEgipita.<br />

4 Zvino zvandakange ndatau<strong>ra</strong><br />

mazwi aya, vaka<strong>ra</strong>mba vakashatirwa,<br />

uye vaka<strong>ra</strong>mba vachitsutsumwa;<br />

asi zvisinei vakanditeve<strong>ra</strong><br />

kusviki<strong>ra</strong> tasvika kunze<br />

kwemasvingo eJerusarema.<br />

5 Uye hwakanga hwave usiku;<br />

saka ndakavaita kuti vahwande<br />

kunze kwemasvingo. Shure<br />

kwokunge vahwanda, ini Nifai,<br />

ndakaverevedza ndikapinda<br />

muguta ndikaenda kumba kwa-<br />

Rabhani.<br />

6Uye a ndakatungamirirwa no-<br />

Mweya, ndisati b ndavakuziva<br />

zvinhu zvandaifani<strong>ra</strong> kuita.<br />

7 Zvisinei ndaka<strong>ra</strong>mba ndichienda,<br />

ndava pedyo nemba<br />

yaRabhani ndakaona murume,<br />

uye akanga akapunzika pamberi<br />

pangu, nokuti akanga aka<strong>ra</strong><strong>ra</strong>dza<br />

nedoro.<br />

8 Uye zvandakasvika paari<br />

ndakaona kuti ndiRabhani.<br />

9 Uye ndakaona a munondo<br />

wake, ndikawubvisa muha<strong>ra</strong><br />

saizvozvo; mubato wawo wakanga<br />

uri wegoridhe chaiyo, uye<br />

nomugadzirirwo wawo wai<strong>ra</strong>tidza<br />

umhizha, ndakaona kuti<br />

munondo uyu wakanga uri<br />

wesimbi inokosha.<br />

10 Uye zvakaitika kuti a ndakatunhwa<br />

noMweya kuti ndin<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong><br />

kuti ndiu<strong>ra</strong>ye Rabhani;<br />

asi ndakati mumwoyo mangu:<br />

Handina kumbobvi<strong>ra</strong> pane ipi<br />

nguva zvayo ndadeu<strong>ra</strong> ropa<br />

4 1a nkm Hushinga;<br />

Rutendo.<br />

b 1 Ni. 7:11–12.<br />

2a Deut. 11:8.<br />

b nkm Mosesi.<br />

c Eks. 14:21;<br />

1 Ni. 17:26;<br />

Mosaya 7:19.<br />

3a 1 Ni. 3:29–31; 7:10.<br />

6a nkm Mweya<br />

Mutsvene;<br />

Kutunhwa.<br />

b VaH. 11:8.<br />

9a 2 Ni. 5:14; D&Z 17:1.<br />

10a Aruma 14:11.


1Nifai 4:11–24 10<br />

romunhu. Ndakadududza ndikati<br />

dai ndarega kumuu<strong>ra</strong>ya.<br />

11 Uye Mweya wakati kwandiri<br />

zvakare: Tarisai a<br />

Ishe<br />

vamuisa mumaoko ako. Hongu,<br />

ini ndikazivawo kuti akambenge<br />

atsvaga kundiu<strong>ra</strong>ya;<br />

haana kuteere<strong>ra</strong> mi<strong>ra</strong>iro ya-<br />

Ishe; uye kuti akanga b ato<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvedu.<br />

12 Uye zvakaitika kuti Mweya<br />

wakati kwandiri zvakare:<br />

Muu<strong>ra</strong>ye, nokuti Ishe vamuisa<br />

mumaoko ako;<br />

13 Tarisai Ishe a vanou<strong>ra</strong>ya<br />

b<br />

vakaipa kuti vaunze zvinhu<br />

zvakaru<strong>ra</strong>ma. Zviri c nani kuti<br />

munhu mumwechete afe pane<br />

kuti nyika iderere nokufi<strong>ra</strong><br />

mukusatenda.<br />

14 Uye zvino, pandakanga<br />

ini, Nifai, ndanzwa mazwi<br />

aya, ndaka<strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong> mazwi<br />

aIshe avakanga vandiudza<br />

murenje, vachiti: a Kana mbeu<br />

yako ikachengeta b mi<strong>ra</strong>iro yangu,<br />

c<br />

ichabudiri<strong>ra</strong> d munyika<br />

yechipikirwa.<br />

15 Hongu, zvakare ndakafunga<br />

kuti havaizokwanisa kuchengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yaIshe maere<strong>ra</strong>no<br />

nemitemo yaMosesi, kunze<br />

kwekunge vainawo mutemo.<br />

16 Uye zvakare ndakaziva kuti<br />

a<br />

mutemo wakanga wakanyorwa<br />

pamahwendefa endari<strong>ra</strong>.<br />

17 Uye zvakare, ndakaziva<br />

kuti Ishe vakanga vaisa Rabhani<br />

mumaoko angu nokuda kwechikonzero<br />

ichi —kuti ndikwanise<br />

kuto<strong>ra</strong> zvinyorwa izvi<br />

maere<strong>ra</strong>no noku<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> kwavo.<br />

18 Naizvozvo ndakateere<strong>ra</strong> izwi<br />

roMweya, ndikabata Rabhani<br />

nebvudzi remusoro, ndikadimu<strong>ra</strong><br />

musoro wake a nemunondo<br />

wake.<br />

19 Uye shure kwokunge ndadimu<strong>ra</strong><br />

musoro wake nemunondo<br />

wake, ndakato<strong>ra</strong> mbatya dza-<br />

Rabhani ndikadzipfeka pamuviri<br />

pangu; hongu, nezvimwe<br />

zvose; ndikato<strong>ra</strong> nguwo dzake<br />

dzehondo ndikasungi<strong>ra</strong> muchiuno<br />

changu.<br />

20 Uye shure kwokunge ndaita<br />

izvi, ndakaenda uko kwaichengeterwa<br />

upfumi hwaRabhani.<br />

Ndichienda kwaichengeterwa<br />

upfumi hwaRabhani, tarisai,<br />

ndakaona a mu<strong>ra</strong>nda waRabhani<br />

akange ane makii ekwaichengeterwa<br />

upfumi. Ndakamuudza<br />

nezwi se<strong>ra</strong>Rabhani, kuti aende<br />

neni kwaichengeterwa upfumi<br />

uku.<br />

21 Uye akafunga kuti ndini<br />

tenzi wake Rabhani, nokuti<br />

akaona mbatya nemunondo<br />

wakange uri muchiuno changu.<br />

22 Uye akatau<strong>ra</strong> kwandiri<br />

pamusana pavatungamiri vama-<br />

Juda, nokuti aiziva kuti tenzi<br />

wake, Rabhani, akanga ari kunze<br />

navo usiku.<br />

23 Uye ndakatau<strong>ra</strong> naye sendakanga<br />

ndiri Rabhani.<br />

24 Uye ndakatau<strong>ra</strong> naye zvakare<br />

kuti ndaifani<strong>ra</strong> kutaku<strong>ra</strong><br />

zvinyorwa izvi, izvo zvakanga<br />

11a I Sam. 17:41–49.<br />

b 1 Ni. 3:26.<br />

13a 1 Ni. 17:33–38;<br />

D&Z 98:31–32.<br />

b nkm Akaipa.<br />

c Aruma 30:47.<br />

14a Omu. 1:6;<br />

Mosaya 2:22;<br />

Eta 2:7–12.<br />

b nkm Mi<strong>ra</strong>iro<br />

yaMwari.<br />

c 1 Ni. 2:20.<br />

d 1 Ni. 17:13–14;<br />

Jak. 2:12.<br />

16a nkm Mutemo<br />

waMosesi.<br />

18a I Sam. 17:51.<br />

20a 2 Ni. 1:30.


11 1 Nifai 4:25–38<br />

zviri a pamahwendefa endari<strong>ra</strong>,<br />

kune vakoma vangu, vakanga<br />

vari kunze kwerusvingo.<br />

25 Uye ndakamuti anditevere.<br />

26 Uye iye, nokufungidzi<strong>ra</strong><br />

kuti ndaitau<strong>ra</strong> pamusana penhengo<br />

dzechechi, uye kuti<br />

zvechokwadi ndakanga ndiri<br />

Rabhani uyo wandakanga ndau<strong>ra</strong>ya,<br />

nokudaro akanditeve<strong>ra</strong>.<br />

27 Uye akatau<strong>ra</strong> kwandiri kazhinji<br />

kwazvo pamusana pavatungamiri<br />

vamaJuda, tichienda<br />

kuvakoma vangu, avo vakanga<br />

vari kunze kwemasvingo.<br />

28 Uye zvakaitika kuti apo Ramani<br />

akandiona akava nokutya<br />

kukuru, uye pamwe naRemueri<br />

naSemu. Saka vakanditiza; nokuti<br />

vakafunga kuti ndiRabhani,<br />

uye akanga andiu<strong>ra</strong>ya zvino<br />

akange ave kutsvaga kuvau<strong>ra</strong>yawo.<br />

29 Uye zvakaitika kuti ndakashevedze<strong>ra</strong><br />

vakandinzwa;<br />

naizvozvo vakabva varega<br />

kunditiza.<br />

30 Uye zvakaitika kuti mu<strong>ra</strong>nda<br />

waRabhani zvaakaona<br />

vakoma vangu akatangisa kubvunda,<br />

uye akanga ava kuda<br />

kutiza kuti adzokere muguta<br />

reJerusarema.<br />

31 Uye zvino ini Nifai, somunhu<br />

akanga ari mukuru pamhumhu,<br />

uye somunhu akanga<br />

apiwa a simba <strong>ra</strong>kawanda <strong>ra</strong>Ishe,<br />

ndakakwanisa kubata mu<strong>ra</strong>nda<br />

waRabhani, kuti asatiza.<br />

32 Uye zvakaitika kuti ndakatau<strong>ra</strong><br />

naye, kuti akateere<strong>ra</strong><br />

kumazwi angu, kuti sezvo Ishe<br />

vachi<strong>ra</strong><strong>ra</strong>ma, uye sezvo ini ndichi<strong>ra</strong><strong>ra</strong>ma,<br />

naiye akava anoteere<strong>ra</strong><br />

kumazwi edu, hataimuu<strong>ra</strong>ya.<br />

33 Uye ndakatau<strong>ra</strong> naye,<br />

kunyange a nekupika kuti asatye;<br />

nokuti kana ainge abvuma<br />

kuenda nesu murenje aizenge<br />

akasununguka sesu.<br />

34 Uyezve ndakatau<strong>ra</strong> naye,<br />

ndichiti: Chokwadi Ishe a vatiudza<br />

kuti tiite chinhu ichi; zvino<br />

torega here kusimba mukuchengeta<br />

mitemo yaIshe? Saka,<br />

ukaenda murenje kuna baba<br />

vangu uchawana nzvimbo pamwechete<br />

nesu.<br />

35 Uye zvakaitika kuti a Zo<strong>ra</strong>mu<br />

akapiwa kushinga nemazwi<br />

andakatau<strong>ra</strong>. Zvino Zo<strong>ra</strong>mu<br />

ndiro <strong>ra</strong>kanga riri zita romu<strong>ra</strong>nda<br />

uyu; akavimbisa kuti aizoenda<br />

nesu murenje kuna baba<br />

vedu. Hongu, akavimbisawo<br />

kuti aizoga<strong>ra</strong> nesu kubva panguva<br />

iyoyo.<br />

36 Zvino takada kuti agare<br />

nesu nechikonzero ichi, kuti<br />

maJuda asazokwanisa kuziva<br />

nezvekutiza kwedu tichienda<br />

murenje, nokuti vaizotitsvaga<br />

vakatipa<strong>ra</strong>dza.<br />

37 Uye zvakaitika kuti a pakapika<br />

Zo<strong>ra</strong>mu achitipa ruvimbiso<br />

rwake, kutya kwedu pamusoro<br />

pake kwakape<strong>ra</strong>.<br />

38 Uye zvakaitika kuti takato<strong>ra</strong><br />

mahwendefa endari<strong>ra</strong> pamwe<br />

nomu<strong>ra</strong>nda waRabhani, tikaenda<br />

murenje, tikafamba rwendo<br />

kuenda kutende yababa vedu.<br />

24a 1 Ni. 3:12, 19–24;<br />

5:10–22.<br />

31a Mosaya 9:17;<br />

Aruma 56:56.<br />

33a nkm Chitsidzo.<br />

34a 1 Ni. 2:2; 3:16.<br />

35a 1 Ni. 16:7;<br />

2 Ni. 5:5–6.<br />

nkm Zo<strong>ra</strong>mu.<br />

37a Josh. 9:1–21;<br />

Mpa. 5:4.<br />

nkm Chitsidzo.


1Nifai 5:1–9 12<br />

CHITSAUKO 5<br />

Saria anotsutsumwa pamusana<br />

paRihai — Vose van<strong>of</strong>a<strong>ra</strong> shure<br />

kwokudzoka kwavanakomana vavo<br />

—Vanopa mipiro—Mahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong> ane zvinyorwa zvaMosesi<br />

navapor<strong>of</strong>ita—Mahwendefa ano<strong>ra</strong>tidza<br />

kuti Rihai ndewechizvarwa<br />

chaJosefa—Rihai anopor<strong>of</strong>ita pamusana<br />

pembeu yake nokuchengetedzwa<br />

kwamahwendefa. Zvingangove<br />

makore 600 kusvika ku592<br />

Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti shure kwokunge<br />

tasvika murenje umo makanga<br />

muina baba vedu, tarisai,<br />

vakazadzwa nomufaro, uye<br />

kana amai vangu, a Saria, vakafa<strong>ra</strong><br />

zvikuru, nokuti zvechokwadi<br />

vakanga vachichema<br />

pamusana pedu.<br />

2 Nokuti vaifunga kuti takanga<br />

tafa murenje; uye vakanga<br />

vatsutsumwa pamusana pababa<br />

vangu, vachivaudza kuti aiva<br />

munhu anorota zvisipo; vachiti:<br />

Tarisai wakatitungamiri<strong>ra</strong> kubva<br />

kunzvimbo yatakaberekerwa,<br />

uye vanakomana vangu<br />

hapasisina, uye isu tave kufi<strong>ra</strong><br />

murenje.<br />

3 Uye ndiko kutau<strong>ra</strong> kwaiita<br />

amai vangu kuna baba vachivapopote<strong>ra</strong>.<br />

4 Uye zvakaitika kuti baba vakatau<strong>ra</strong><br />

navo vachiti: Ndinoziva<br />

kuti ndiri munhu a ano<strong>ra</strong>tidzwa<br />

zvinhu; nokuti dai ndisina<br />

kuona zvinhu zvaMwari b muchi<strong>ra</strong>tidzo<br />

handaikwanisa kuzoziva<br />

kunaka kwaMwari, asi<br />

ndingadai ndakaga<strong>ra</strong> kuJerusarema,<br />

uye ndakafa pamwechete<br />

nevamwe vangu.<br />

5 Asi tarisai, ndawana chivimbiso<br />

a chenyika yechipikirwa,<br />

zviri zvinhu zvinondifadza;<br />

hongu, uye b ndinoziva kuti Ishe<br />

achabvisa vanakomana vangu<br />

kubva mumaoko aRabhani,<br />

ozovadzosa zvakare kwatiri<br />

murenje.<br />

6 Uye uku ndiko kwaiva kutau<strong>ra</strong><br />

kwababa vangu Rihai, vachinya<strong>ra</strong>dza<br />

amai vangu, Saria,<br />

pamusana pedu, isu tiri parwendo<br />

murenje rwokuenda kunyika<br />

yeJerusarema, kuti tinoto<strong>ra</strong><br />

zvinyorwa zvamaJuda.<br />

7 Uye patakadzoke<strong>ra</strong> kutende<br />

yababa vangu, tarisai vakafa<strong>ra</strong><br />

zvikuru, uye amai vakanya<strong>ra</strong>dzwa.<br />

8 Uye vakatau<strong>ra</strong>, vachiti: Zvino<br />

ndavakuziva zvechokwadi kuti<br />

Ishe a vaudza murume wangu<br />

kuti atizire murenje; hongu, uye<br />

zvakare ndinoziva zvechokwadi<br />

kuti Ishe vachengetedza vanakomana<br />

vangu, uye vavabvisa<br />

mumaoko aRabhani, vakavapa<br />

simba rokuti b vapedze kuita<br />

zvavakanga vatumwa naIshe.<br />

Uye ndiko kutau<strong>ra</strong> kwakaitwa<br />

naamai.<br />

9 Uye zvakaitika kuti vakafa<strong>ra</strong><br />

zvikuru, uye vakapi<strong>ra</strong> a mupiro<br />

newekupisa kuna Ishe; uye<br />

5 1a nkm Sa<strong>ra</strong>i.<br />

4a 1 Ni. 2:11.<br />

b 1 Ni. 1:8–13.<br />

nkm Ku<strong>ra</strong>tidzwa<br />

(Chi<strong>ra</strong>tidzo).<br />

5a 1 Ni. 2:20; 18:8, 22–23.<br />

nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

b nkm Rutendo.<br />

8a 1 Ni. 2:2.<br />

b 1 Ni. 3:7.<br />

9a Mosaya 2:3;<br />

3 Ni. 9:19–20.<br />

nkm Mutemo<br />

waMosesi.


13 1 Nifai 5:10–21<br />

vakapa b kutenda kuna Mwari<br />

vamaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

10 Uye shure kwokutenda<br />

kwavo kuna Mwari vamaIs<strong>ra</strong>eri,<br />

baba vangu Rihai, vakato<strong>ra</strong> zvinyorwa<br />

zvakanga zviri a pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>, uye vakazvinzve<strong>ra</strong><br />

kubvi<strong>ra</strong> pekutanga.<br />

11 Uye vakaona kuti akanga ana<br />

a<br />

ma<strong>bhuku</strong> mashanu aMosesi,<br />

ayo aitsanangu<strong>ra</strong> pamusana<br />

pokusikwa kwenyika, uye nezvaAdama<br />

naEva, avo vakanga<br />

vari vabereki vedu vokutanga;<br />

12 Uye a nezvinyorwa zvama-<br />

Juda kubva pakutanga, kusviki<strong>ra</strong><br />

pakutanga kwekutonga kwa-<br />

Zedekia, mambo wamaJuda;<br />

13 Uyezve chipor<strong>of</strong>ita chavapor<strong>of</strong>ita<br />

vatsvene, kubva kwokutanga,<br />

kusviki<strong>ra</strong> pakutanga<br />

kwekutonga a kwaZedekia; uye<br />

nezvimwe zvipor<strong>of</strong>ita zvakataurwa<br />

nomuromo b waJeremia.<br />

14 Uye zvakaitika kuti baba vangu<br />

Rihai, vakaonawo a pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong> nhoroondo<br />

yekuzvarwa kwemadzibaba avo;<br />

naizvozvo vakaziva kuti ndevechizvarwa<br />

b chaJosefa; hongu,<br />

kana Josefa uyo akanga ari<br />

mwanakomana c waJakobo, uyo<br />

d<br />

akatengeswa kuEgipita, uyo<br />

e<br />

aka<strong>ra</strong><strong>ra</strong>miswa noruoko rwa-<br />

Ishe, kuti a<strong>ra</strong><strong>ra</strong>mise baba vake<br />

Jakobo, neveimba yake yose<br />

kuti vasafa nenza<strong>ra</strong>.<br />

15 Uye a vakabviswa muu<strong>ra</strong>nda<br />

uye vakatungamirwa kubva<br />

munyika yeEgipita, naMwari<br />

vamwechetevo vakava<strong>ra</strong><strong>ra</strong>misa.<br />

16 Uye ndiko kuwana kwakaita<br />

baba vangu Rihai, nhoroondo<br />

yekuberekwa kwamadzibaba<br />

avo. Rabhaniwo akanga ari wechizvarwa<br />

a chaJosefa, saka iye<br />

namadzibaba ake vakachengeta<br />

zvinyorwa izvi.<br />

17 Uye zvino baba vangu<br />

vaona zvinhu zvose izvi, vakazadzwa<br />

noMweya, uye vakatangisa<br />

kupor<strong>of</strong>ita pamusana<br />

pembeu yavo —<br />

18 Kuti mahwendefa aya ose<br />

endari<strong>ra</strong> aifanirwa kuenda kunyika<br />

dzose, marudzi ose, ndimi<br />

dzose, navanhu vakanga vari<br />

vembeu yavo.<br />

19 Naizvozvo, akati mahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong> aya a haaifani<strong>ra</strong><br />

kupa<strong>ra</strong><strong>ra</strong>; uye kuti haafanire<br />

kudzima nekufamba kwenguva.<br />

Uye vakapor<strong>of</strong>ita zvinhu zvakawanda<br />

pamusana pembeu yavo.<br />

20 Zve zvakaitika kuti kusviki<strong>ra</strong><br />

panguva iyi ini nababa<br />

wangu takange tachengetedza<br />

mi<strong>ra</strong>iro yaIshe yavakanga vatipa.<br />

21 Uye takanga tato<strong>ra</strong> zvinyorwa<br />

zvatakanga tatumwa<br />

9b nkm Kupakutendo.<br />

10a 1 Ni. 4:24, 38; 13:23.<br />

nkm Mahwendefa<br />

eNdari<strong>ra</strong>.<br />

11a 1 Ni. 19:23.<br />

nkm Magwaro<br />

Mashanu emutemo.<br />

12a I Mak. 9:1.<br />

nkm Magwaro<br />

matsvene.<br />

13a II Madz. 24:18;<br />

Jer. 37:1.<br />

b Ez<strong>ra</strong> 1:1;<br />

Jer. 36:17–32;<br />

1 Ni. 7:14; Hir. 8:20.<br />

14a 1 Ni. 3:3, 12.<br />

nkm Mahwendefa<br />

eNdari<strong>ra</strong>.<br />

b 2 Ni. 3:4; Aruma 10:3.<br />

nkm Josefa,<br />

Mwanakomana<br />

waJakobo.<br />

c nkm Jakobo,<br />

Mwanakomana<br />

waIsaka.<br />

d Gen. 37:29–36.<br />

e Gen. 45:4–5.<br />

15a Eks. 13:17–18;<br />

Amosi 3:1–2;<br />

1 Ni. 17:23–31;<br />

D&Z 103:16–18; 136:22.<br />

16a 1 Ni. 6:2.<br />

19a Aruma 37:4–5.


1Nifai 5:22–7:1 14<br />

naIshe, uye tikazvinzve<strong>ra</strong> ndokuona<br />

kuti zvaifani<strong>ra</strong> kuti tive<br />

nazvo, hongu, chokwadi a zvaikosha<br />

zvikuru kwatiri, zvekuti<br />

taikwanisa b kuchengete<strong>ra</strong> vana<br />

vedu mi<strong>ra</strong>iro yaIshe.<br />

22 Naizvozvo, hwakanga huri<br />

ungwaru munaIshe kuti tizvitakure,<br />

zvataifamba murenje<br />

murwendo rwokuenda kunyika<br />

yechipikirwa.<br />

CHITSAUKO 6<br />

Nifai anonyo<strong>ra</strong> pamusoro pezvinhu<br />

zvaMwari—Chinangwa chaNifai<br />

chiri chokunyengetedza vanhu kuti<br />

vauye kuna Mwari waAb<strong>ra</strong>hama<br />

vaponeswe. Zvingangove makore<br />

600 kusvika ku592 Kristu asati<br />

azvarwa.<br />

Uye zvino ini Nifai, handipe<br />

nhoroondo yekuberekwa kwemadzibaba<br />

angu muchikamu<br />

a<br />

chino chezvinyorwa zvangu;<br />

uye hapana imwe nguva yandichazorwupa<br />

b pamahwendefa<br />

andiri kunyo<strong>ra</strong> aya; nokuti zviri<br />

pazvinyorwa zvakachengetwa<br />

c<br />

nababa vangu; naizvozvo,<br />

handizvinyore mubasa rino.<br />

2 Nokuti ini ndakagutsikana<br />

kutau<strong>ra</strong> kuti tiri chizvarwa<br />

a<br />

chaJosefa.<br />

3 Zve hazvindinetse kuti handisi<br />

kunyo<strong>ra</strong> nyaya yose yezvinhu<br />

zvababa vangu, nokuti<br />

hazvinganyorwe a pamahwendefa<br />

aya, nokuti ndinoda<br />

nzvimbo yokunyore<strong>ra</strong> zvinhu<br />

zvaMwari.<br />

4 Nokuti chido changu chizere<br />

ndechokuti a ndinyengetedze<br />

vanhu b vauye kuna Mwari va-<br />

Ab<strong>ra</strong>hama, naMwari vaIsaka,<br />

naMwari vaJakobo, kuti vagoponeswa.<br />

5 Naizvozvo, zvinhu a zvin<strong>of</strong>adza<br />

nyika handinyore, asi zvinhu<br />

zvin<strong>of</strong>adza Mwari neavo<br />

vasiri venyika.<br />

6 Naizvozvo, ndichapa mu<strong>ra</strong>iro<br />

mbeu yangu, kuti vasazozadza<br />

mahwendefa aya nezvinhu<br />

zvisingakodzeri kuvana<br />

vavanhu.<br />

CHITSAUKO 7<br />

Vanakomana vaRihai vanodzoke<strong>ra</strong><br />

kuJerusarema uye vanokoka<br />

Ishmaeri nemba yake kuti ave navo<br />

parwendo rwavo — Ramani navamwe<br />

vanopanduka — Nifai anokurudzi<strong>ra</strong><br />

vakoma vake kuti vave<br />

nokutenda munaIshe — Vanomusunga<br />

netambo uye vanoronga<br />

zvekumuu<strong>ra</strong>ya — Anosunungurwa<br />

nesimba rokutenda — Vakoma vake<br />

vanokumbi<strong>ra</strong> ruregerero — Rihai<br />

nechikwata chake vanoita mupiro<br />

nezvibairo zvekupisa. Zvingangove<br />

makore 600 kusvika ku592 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Uye zvino ndinoda kuti imi<br />

muzive, kuti baba vangu Rihai,<br />

21a nkm Magwaro<br />

matsvene—Kukosha<br />

kwemagwaro<br />

matsvene.<br />

b 2 Ni. 25:26.<br />

6 1a 2 Ni. 4:14–15.<br />

b 1 Ni. 9:2.<br />

c 1 Ni. 1:16–17; 19:1–6.<br />

2a 1 Ni. 5:14–16.<br />

3a Jak. 7:27; Jar. 1:2, 14;<br />

Omu. 1:30.<br />

4a Joh. 20:30–31. Ona<br />

peji yeMusoro<br />

wenya weBhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni.<br />

b 2 Ni. 9:41, 45, 51.<br />

5a I VaT. 2:4;<br />

Mazwi 1:4.


15 1 Nifai 7:2–13<br />

pavakanga a vapedza kupor<strong>of</strong>ita<br />

kwavo nembeu yavo, zvakaitika<br />

kuti Ishe vakatau<strong>ra</strong> kwavari<br />

zvakare, vachiti zvakange zvisingafanire<br />

kuti Rihai aende<br />

nemhuri yake murenje iriyega;<br />

asi kuti vanakomana vake vatore<br />

b vanasikana vave c vakadzi<br />

vavo, kuti vave vanobereka<br />

mbeu kuna Ishe munyika yechipikirwa.<br />

2 Uye zvakaitika kuti Ishe<br />

a<br />

vakava<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> kuti ini Nifai, navakoma<br />

vangu, tin<strong>of</strong>anirwa<br />

kudzoke<strong>ra</strong> zvakare kunyika<br />

yeJerusarema, uye tinounza<br />

Ishmaeri nemhuri yake murenje.<br />

3 Uye zvakaitika kuti ini Nifai,<br />

navakoma vangu, takaenda<br />

a<br />

zvakare murenje kuti tiende<br />

kuJerusarema.<br />

4 Zve zvakaitika kuti takaenda<br />

kumba kwaIshmaeri, tikawana<br />

nyasha pamberi paIshmaeri,<br />

zvekuti takamuudza mazwi<br />

aIshe.<br />

5 Uye zvakaitika kuti Ishe<br />

vakanyevenutsa mwoyo wa-<br />

Ishmaeri, uye nemhuri yake,<br />

zvekuti yakafamba rwendo<br />

nesu kuenda murenje kutende<br />

yababa vedu.<br />

6 Uye zvakaitika kuti tiri murwendo<br />

murenje, tarisai Ramani<br />

naRemueri, navanasikana vaviri<br />

vaIshmaeri, a navanakomana vaviri<br />

vaIshmaeri nemhuri dzavo,<br />

vakatipanduki<strong>ra</strong>; hongu, vakapanduki<strong>ra</strong><br />

ini Nifai, naSemu,<br />

nababa vavo Ishmaeri, nomudzimai<br />

wake, navamwe vatatu<br />

vavanasikana vavo.<br />

7 Uye zvakaitika kuti mukupanduka<br />

uku, vaida kudzoke<strong>ra</strong><br />

kunyika yeJerusarema.<br />

8 Uye zvino ini, Nifai, a nokusuwiswa<br />

nenzi<strong>ra</strong> yekuoma kwemwoyo<br />

yavo, naizvozvo ndakatau<strong>ra</strong><br />

kwavari, ndichiti hongu,<br />

kana kuna Ramani naRemueri:<br />

Tarisai muri vakoma vangu, ko<br />

sei muine mwoyo yakaoma<br />

kudai, nokup<strong>of</strong>oma<strong>ra</strong> mupfungwa,<br />

zvekuti munoda kuti ini<br />

munun’ina wenyu, nditokutauri<strong>ra</strong>i,<br />

hongu, nokuku<strong>ra</strong>tidzai<br />

zvekuita?<br />

9 Ko seiko musina kuteere<strong>ra</strong><br />

mazwi aIshe?<br />

10 Ko seiko a makanganwa kuti<br />

makaona ngirozi yaIshe?<br />

11 Hongu, ko zvino seiko muri<br />

kukanganwa zvinhu zvikuru<br />

izvo Ishe vakatiiti<strong>ra</strong>, a mukutibvisa<br />

mumaoko aRabhani, uye<br />

zvakare nokuti titore zvinyorwa?<br />

12 Hongu, ko sei muchikanganwa<br />

kuti Ishe vanokwanisa<br />

kuita a zvinhu zvose mukuda<br />

kwake, kuvana vavanhu, kana<br />

vachishandisa b rutendo kwaari?<br />

Nokudaro, ngativei tinokutenda<br />

kwavari.<br />

13 Uye kana tikava tinokutenda<br />

mavari, tichazowana a nyika<br />

yechipikirwa; uye muchazoziva<br />

munguva ichateve<strong>ra</strong> kuti mazwi<br />

7 1a 1 Ni. 5:17–19.<br />

b 1 Ni. 16:7.<br />

c nkm Kuroo<strong>ra</strong>.<br />

2a 1 Ni. 16:7–8.<br />

3a 1 Ni. 3:2–3.<br />

6a 2 Ni. 4:10.<br />

8a Aruma 31:2;<br />

Mos. 7:41.<br />

10a Deut. 4:9;<br />

1 Ni. 3:29; 4:3.<br />

11a 1 Ni. 4.<br />

12a 1 Ni. 17:50;<br />

Aruma 26:12.<br />

b 1 Ni. 3:7; 15:11.<br />

13a 1 Ni. 2:20.<br />

nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.


1Nifai 7:14–22 16<br />

aIshe achazadzikiswa pamusoro<br />

pokupa<strong>ra</strong>dzwa kweJerusarema;<br />

nokuti zvinhu zvose zvakataurwa<br />

naIshe pamusoro b pokupa<strong>ra</strong>dzwa<br />

kweJerusarema zvinototi<br />

zvizadzikiswe.<br />

14 Nokuti tarisai, Mweya wa-<br />

Ishe muchinguvana ucharege<strong>ra</strong><br />

kushanda navo; nokuti tarisai,<br />

a<br />

vaka<strong>ra</strong>mba vapor<strong>of</strong>ita, uye<br />

vakaisa b Jeremia mutorongo.<br />

Uye vakaedza kupa<strong>ra</strong>dza c upenyu<br />

hwababa vangu, mukudaro<br />

vakatibvisa munyika iyi.<br />

15 Zvino tarisai, ndinoti kwamuri<br />

mukadzoke<strong>ra</strong> Jerusarema<br />

nemiwo muchafa pamwechete<br />

navo. Uye zvino, kana zviriizvo<br />

zvamasarudza endai kunyikayo,<br />

muchi<strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong> mazwi ayo<br />

ndatau<strong>ra</strong> kwamuri, kuti mukaenda<br />

muchafa; nokuti Mweya<br />

waIshe unonditunha kuti nditaure<br />

saizvozvo.<br />

16 Uye zvakaitika kuti apo<br />

ini Nifai, ndakanga ndatau<strong>ra</strong><br />

mazwi aya kuvakoma vangu,<br />

vakandishatirirwa. Uye zvakaitika<br />

kuti vakandibata nemaoko,<br />

nokuti tarisai, vakanga vatsamwa<br />

zvikuru, a<br />

vakandisunga<br />

netambo, nokuti vaida kuto<strong>ra</strong><br />

upenyu hwangu, kuti vandisiye<br />

murenje kuti ndipa<strong>ra</strong>dzwe<br />

nemhuka dzerenje.<br />

17 Asi zvakaitika kuti ndakanamata<br />

kuna Ishe ndichiti: Ishe,<br />

maere<strong>ra</strong>no nokutenda kwangu<br />

mamuri, mungandiburitsewo<br />

mumaoko avakoma vangu here;<br />

hongu, uye mundipewo simba<br />

rokuti a ndidambure tambo dzandakasungwa<br />

nadzo.<br />

18 Zvakaitika kuti ndatau<strong>ra</strong><br />

mazwi aya, tarisai, tambo dzakasunungurwa<br />

kubva mumaoko<br />

nomumakumbo angu, uye<br />

ndikami<strong>ra</strong> pamberi pavakoma<br />

vangu, ndikatau<strong>ra</strong> navo zvakare.<br />

19 Uye zvakaitika kuti vakandishatirirwa<br />

zvakare, ndokutsvaga<br />

kundibata; asi tarisai,<br />

mumwe a wavanasikana va-<br />

Ishmaeri, hongu, naamai vake,<br />

nomwanakomana mumwe wa-<br />

Ishmaeri, vakakumbi<strong>ra</strong> vakoma<br />

vangu, nokudaro vakanyorovesa<br />

mwoyo yavo; saka vakarega<br />

kuedza kuda kundiu<strong>ra</strong>ya.<br />

20 Uye zvakaitika kuti vakasuwa,<br />

pamusoro pekuipa kwavo,<br />

zvekuti vakapfugama kwandiri,<br />

kuti ndivaregerere pane zvavakange<br />

vanditadzi<strong>ra</strong>.<br />

21 Uye zvakaitika kuti a ndakavaregere<strong>ra</strong><br />

nemwoyo wangu<br />

wose pazvinhu zvose zvavakanga<br />

vaita, uye ndikavakurudzi<strong>ra</strong><br />

kuti vanamate kuna Ishe<br />

Mwari vavo kuti varegererwe.<br />

Uye zvakaitika kuti vakaita saizvozvo.<br />

Uye shure kwokunge<br />

vanamata kuna Ishe takafamba<br />

zvakare norwendo rwedu takananga<br />

kutende yababa vedu.<br />

22 Zve zvakaitika kuti takasvika<br />

paive netende yababa vedu.<br />

Uye shure kwokunge ini navakoma<br />

vangu nevemba yose<br />

yaIshmaeri tasvika kutende<br />

13b II Madz. 25:1–21;<br />

2 Ni. 6:8; 25:10;<br />

Omu. 1:15;<br />

Hir. 8:20–21.<br />

14a Ezk. 5:6;<br />

1 Ni. 1:18–20; 2:13.<br />

nkm Hupanduki.<br />

b Jer. 37:15–21.<br />

c 1 Ni. 2:1.<br />

16a 1 Ni. 18:11–15.<br />

17a Aruma 14:26–28.<br />

19a 1 Ni. 16:7.<br />

21a nkm Regere<strong>ra</strong>.


17 1 Nifai 8:1–12<br />

yababa vangu, vakapa a kutenda<br />

kuna Ishe Mwari vavo; vakapi<strong>ra</strong><br />

b<br />

mupiro nezvibayiro zvekupisa<br />

kwavari.<br />

CHITSAUKO 8<br />

Rihai anoona chi<strong>ra</strong>tidzo chemuti<br />

weupenyu—Anodya muchero wemuti<br />

uyu obva ada kuti mhuri yake<br />

iudyewo—Anoona danda resimbi,<br />

kanzi<strong>ra</strong> kakamanikana uye kakamanika,<br />

nebute rerima rin<strong>of</strong>ukidza<br />

vanhu—Saria, Nifai, naSemu<br />

vanodya muchero, asi Ramani na-<br />

Remueri vano<strong>ra</strong>mba. Zvingangove<br />

makore 600 kusvika ku592 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti takanga taunganidza<br />

mbeu dzakasiyanasiyana<br />

dzemarudzi ose, tsanga<br />

dzemarudzi ose, nemhodzi dzemichero<br />

yemarudzi ose.<br />

2 Uye zvakaitika kuti Baba<br />

vangu vachiga<strong>ra</strong> murenje vakatau<strong>ra</strong><br />

kwatiri vachiti: Tarisai,<br />

a<br />

ndarota hope; kana kuti nemamwe<br />

mazwi, ndaona b chi<strong>ra</strong>tidzo.<br />

3 Uye tarisai, nenzi<strong>ra</strong> yechinhu<br />

chandaona, ndine chikonzero<br />

chekufa<strong>ra</strong> munaIshe pamusoro<br />

a<br />

paNifai nepamusoro paSemuwo;<br />

nokuti ndine chikonzero<br />

chekufungidzi<strong>ra</strong> kuti ivo, nevazhinji<br />

vembeu yavo, vachaponeswa.<br />

4 Asi tarisai, a Ramani naRemueri,<br />

ndinotya zvikuru pamusana<br />

penyu; nokuti tarisai, ndino<strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong><br />

kuti ndaona muhope<br />

dzangu, renje dema rinotyisa.<br />

5 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

murume, uye akange akapfeka<br />

a<br />

hanzu chena; akauya akami<strong>ra</strong><br />

mberi kwangu.<br />

6 Uye zvakaitika kuti akatau<strong>ra</strong><br />

kwandiri, uye akati ndimutevere.<br />

7 Uye zvakaitika kuti zvandaimuteve<strong>ra</strong><br />

ndakazviona kuti<br />

ndakange ndiri munzvimbo ine<br />

rima mugwenga risina chinhu.<br />

8 Uye mushure mekunge ndafamba<br />

kwenguva huru ndiri<br />

murima, ndakatangisa kunamata<br />

kuna Ishe kuti ave a netsitsi<br />

neni, maere<strong>ra</strong>no nekuwanda<br />

kwetsitsi dzake dzakapfava.<br />

9 Uye zvakaitika kuti mushure<br />

mekunge ndanamata kuna Ishe<br />

ndakaona a zimunda guru <strong>ra</strong>kapamhama.<br />

10 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

a muti, waive b nemichero<br />

yaifani<strong>ra</strong> kufadza munhu.<br />

11 Uye zvakaitika kuti ndakaenda<br />

ndikanodya a muchero iwoyo;<br />

uye ndikaona kuti waitapi<strong>ra</strong><br />

chaizvo, kupfuu<strong>ra</strong> yose yandakambodya.<br />

Hongu, uye ndakaona<br />

kuti muchero uyu wakange<br />

uri muchena, kupfuu<strong>ra</strong> b kuchena<br />

kwose kwandakamboona.<br />

12 Uye kudya kwandakange<br />

ndichiita muchero uyu wakazadza<br />

mweya wangu a norufaro<br />

rukuru rwusingataurike; nokudaro,<br />

ndakatanga b kuda kuti<br />

22a nkm Kupakutendo.<br />

b 1 Ni. 5:9.<br />

8 2a nkm Kurota;<br />

Zvakazarurwa.<br />

b 1 Ni. 10:17.<br />

nkm Ku<strong>ra</strong>tidzwa<br />

(Chi<strong>ra</strong>tidzo).<br />

3a 1 Ni. 8:14–18.<br />

4a 1 Ni. 8:35–36.<br />

5a Nh—JS 1:30–32.<br />

8a nkm Anetsitsi.<br />

9a Mat. 13:38.<br />

10a Gen. 2:9;<br />

Zvaka. 2:7; 22:2;<br />

1 Ni. 11:4, 8–25.<br />

nkm Muti weUpenyu.<br />

b Aruma 32:41–43.<br />

11a Aruma 5:34.<br />

b 1 Ni. 11:8.<br />

12a nkm Rufaro.<br />

b Aruma 36:24.


1Nifai 8:13–26 18<br />

mhuri yangu iudyewo; nokuti<br />

ndaiziva kuti c wainaka kupfuu<strong>ra</strong><br />

mimwe michero yose.<br />

13 Uye zvandakanga ndichitarisa<br />

kuti zvimwe ndingaone<br />

mhuri yanguwo, ndakaona<br />

a<br />

rwizi rwemvu<strong>ra</strong>; uye rwakange<br />

rwuchiere<strong>ra</strong>, uye rwaive pedyo<br />

nemuti wandaidya michero.<br />

14 Uye ndakatarisa kuti ndione<br />

kwarwaibva; ndikaona parwaitangi<strong>ra</strong><br />

chinhambwe chidikidiki;<br />

uye parwaitangi<strong>ra</strong> ipapo<br />

ndakaona amai vako Saria,<br />

Semu, uye Nifai; vakanga vamire<br />

vachiita sevasingazive<br />

kwavari kuenda.<br />

15 Uye zvakaitika kuti ndakavadaidza<br />

neruoko; uye ndikatiwo<br />

kwavari nezwi guru ngavauye<br />

kwandiri, uye vazodya<br />

muchero wainaka kupfuu<strong>ra</strong><br />

mimwe michero yose.<br />

16 Uye zvakaitika kuti vakauya<br />

kwandiri uye vakadyawo<br />

muchero.<br />

17 Uye zvakaitika kuti ndakada<br />

kuti Ramani naRemueri vauye<br />

vazodyawo muchero; nokudaro,<br />

ndakakanda maziso kumusoro<br />

kwerwizi, kuti zvimwe<br />

ndingavaone.<br />

18 Uye zvakaitika kuti ndakavaona,<br />

asi a havana kuda kuuya<br />

kwandiri kuti vazodya muchero.<br />

19 Uye ndakaona a danda resimbi,<br />

uye <strong>ra</strong>kange <strong>ra</strong>kareba richitevedza<br />

rwizi, uye richisvika<br />

pamuti pandakanga ndimire.<br />

20 Uye ndakaonawo kanzi<strong>ra</strong><br />

a<br />

kakamanikana uye kakamanika,<br />

kaitevedza bango resimbi<br />

iri, kusvika pamuti pandakanga<br />

ndimire; uye kachibvawo<br />

kumusoro kwakatangi<strong>ra</strong> rwizi,<br />

kachienda b muzimunda guru<br />

<strong>ra</strong>kafa<strong>ra</strong>, sekunge <strong>ra</strong>ive nyika.<br />

21 Uye ndakaona vanhu vasingaverengeke,<br />

vazhinji vavo<br />

vaisaidzi<strong>ra</strong> mberi, kuti vasvike<br />

a<br />

mukanzi<strong>ra</strong> kaienda pamuti<br />

pandakanga ndimire.<br />

22 Uye zvakaitika kuti vakauya,<br />

vakatangisa kufamba nekanzi<strong>ra</strong><br />

kaienda pamuti.<br />

23 Uye zvakaitika kuti kwakasimuka<br />

a mhute yerima; hongu,<br />

kunyangwe kana mhute yerima<br />

risingataurike, zvekuti avo vakange<br />

vatangisa kufamba mukanzi<strong>ra</strong><br />

vakashaya nzi<strong>ra</strong> yavo,<br />

vakabuda munzi<strong>ra</strong> vaka<strong>ra</strong>sika.<br />

24 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

vamwe vachisaidzi<strong>ra</strong> kuenda<br />

mberi, uye vakauya mberi<br />

vakabatiri<strong>ra</strong> pakapere<strong>ra</strong> danda<br />

resimbi; uye vakasaidzi<strong>ra</strong> mberi<br />

mukati mebute rerima, vakabatiri<strong>ra</strong><br />

padanda resimbi, kudaka<strong>ra</strong><br />

vauya uye vadya a muchero<br />

wemuti uyu.<br />

25 Uye mushure mekunge vadya<br />

muchero wemuti vakatarisatarisa<br />

sekunge vave a kunya<strong>ra</strong>.<br />

26 Uye neniwo ndakatarisatarisa,<br />

uye ndikaona, mhiri kwerwizi<br />

rwemvu<strong>ra</strong>, zimba guru<br />

uye a <strong>ra</strong>kapamhama; rimire sekange<br />

<strong>ra</strong>kange riri mudenga,<br />

pamusoro penyika.<br />

12c 1 Ni. 15:36.<br />

13a 1 Ni. 12:16–18;<br />

15:26–29.<br />

18a 2 Ni. 5:20–25.<br />

19a Mpi. 2:9; Zvaka. 12:5;<br />

djs, Zvaka. 19:15;<br />

1 Ni. 8:30; 11:25;<br />

15:23–24.<br />

20a Mat. 7:14;<br />

2 Ni. 31:17–20.<br />

b Mat. 13:38.<br />

21a nkm Nzi<strong>ra</strong>.<br />

23a 1 Ni. 12:17; 15:24.<br />

24a 1 Ni. 8:10–12.<br />

25a VaR. 1:16; II Tim. 1:8;<br />

Aruma 46:21;<br />

Morm. 8:38.<br />

26a 1 Ni. 11:35–36; 12:18.


19 1 Nifai 8:27–38<br />

27 Uye <strong>ra</strong>kanga <strong>ra</strong>kazadzwa<br />

nevanhu, vakuru nevadiki, varume<br />

nevakadzi; uye kupfeka<br />

kwavo kwakange kwakanaka<br />

zvakapfuuridza; uye vakanga<br />

vari a mutsika yekusho<strong>ra</strong> nekunongedze<strong>ra</strong><br />

kune avo vakanga<br />

vauya uye vachidya muchero.<br />

28 Uye mushure mekunge<br />

a<br />

va<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> muchero uyu b vakanya<strong>ra</strong>,<br />

nekuda kweavo vainge<br />

vachivasho<strong>ra</strong>; uye c vakawi<strong>ra</strong><br />

munzi<strong>ra</strong> dzino<strong>ra</strong>mbidzwa uye<br />

vaka<strong>ra</strong>sika.<br />

29 Uye zvino ini Nifai, handitaure<br />

a ose mazwi ababa<br />

vangu.<br />

30 Asi kuti ndisarebese mukunyo<strong>ra</strong>,<br />

tarisai, akaona dzimwe<br />

mhomho dzichisaidzi<strong>ra</strong> pamberi;<br />

uye dzikauya uye dzikabatiri<strong>ra</strong><br />

padanda resimbi; uye dzikasaidzi<strong>ra</strong><br />

pamberi, dzakabatiri<strong>ra</strong><br />

nesimba a danda resimbi, kudaka<strong>ra</strong><br />

vauya uye ndokuwi<strong>ra</strong> pasi<br />

ndokurumbidza uye ndokudya<br />

muchero wemuti.<br />

31 Uye akaonawo dzimwe<br />

a<br />

mhomho dzichitsvanzvadzi<strong>ra</strong><br />

nzi<strong>ra</strong> yekuenda kuzimba guru<br />

uye <strong>ra</strong>kapamhama riye.<br />

32 Uye zvakaitika kuti vazhinji<br />

vakanyu<strong>ra</strong> muhwenje a hwedziva;<br />

uye vazhinji akasazovaona<br />

vave kung<strong>of</strong>amba-famba munzi<strong>ra</strong><br />

dzavasingazive.<br />

33 Uye hakuzi kuwanda kwemhomho<br />

yakapinda muzimba<br />

rinoshamisa riya. Uye mushure<br />

mekunge vapinda muzimba<br />

riya vakanongedze<strong>ra</strong> a vachinyomba<br />

ini neavo vakanga vachidyawo<br />

muchero; asi hatina<br />

kuvateere<strong>ra</strong>.<br />

34 Aya mazwi ababa vangu:<br />

Nokuti avo vazhinji a vakavateere<strong>ra</strong>,<br />

vakapunzika.<br />

35 Uye a Ramani naRemueri<br />

havana kudya muchero, vakadaro<br />

baba vangu.<br />

36 Uye zvakaitika kuti mushure<br />

mekunge baba vangu vatau<strong>ra</strong><br />

ose mazwi ehope dzavo kana<br />

chi<strong>ra</strong>tidzo, ayo akange akawanda,<br />

vakati kwatiri, nenzi<strong>ra</strong><br />

yezvinhu izvi zvavakaona muchi<strong>ra</strong>tidzo,<br />

vaityi<strong>ra</strong> zvikurusa<br />

Ramani naRemueri; hongu, vaitya<br />

kuti vangango<strong>ra</strong>swa vakabviswa<br />

pamberi paIshe.<br />

37 Uye vakavakuridzi<strong>ra</strong> nepavaigona<br />

napo a semubereki akapfava,<br />

kuti vateerere mazwi<br />

avo, kuti zvimwe Ishe vangavaitire<br />

tsitsi, uye vagorega kuva<strong>ra</strong>sa;<br />

hongu, baba vangu<br />

vakavaparidzi<strong>ra</strong>.<br />

38 Uye mushure mekunge<br />

vavaparidzi<strong>ra</strong>, nekuvapor<strong>of</strong>ita<br />

zvinhu zvizhinji, vakavaudza<br />

kuti vateerere mi<strong>ra</strong>iro yaIshe; uye<br />

vakabva vami<strong>ra</strong> kutau<strong>ra</strong> navo.<br />

CHITSAUKO 9<br />

Nifai anogadzi<strong>ra</strong> zvinyorwa zviri<br />

paviri — Zvose zvinodaidzwa kunzi<br />

mahwendefa aNifai—Mahwendefa<br />

makuru anotau<strong>ra</strong> nezvenhoroondo<br />

27a nkm Kudada.<br />

28a II Pet. 2:19–22.<br />

b Marko 4:14–20; 8:38;<br />

Ruka 8:11–15;<br />

Joh. 12:42–43.<br />

c nkm Ku<strong>ra</strong>sika<br />

Pachitendero.<br />

29a 1 Ni. 1:16–17.<br />

30a 1 Ni. 15:23–24.<br />

31a Mat. 7:13.<br />

32a 1 Ni. 15:26–29.<br />

33a nkm Kupfuvisa.<br />

34a Eks. 23:2.<br />

35a 1 Ni. 8:17–18;<br />

2 Ni. 5:19–24.<br />

37a nkm Mhuri; Vabereki.


1Nifai 9:1–10:1 20<br />

yevanhu; madiki anotau<strong>ra</strong> nezvezvinhu<br />

zvinoe<strong>ra</strong>. Zvingangove<br />

makore 600 kusvika ku592 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Uye zvose zvinhu izvi baba<br />

vangu vakazviona, uye vakazvinzwa,<br />

uye vakazvitau<strong>ra</strong>, zvavaiga<strong>ra</strong><br />

mutende, a munhika <strong>ra</strong>-<br />

Remueri, nezvimwewo zvinhu<br />

zvakawanda, zvisingagone kunyorwa<br />

pamahwendefa ano.<br />

2 Uye zvino, sekutau<strong>ra</strong> kwandaita<br />

pamusoro pemahwendefa<br />

aya, tarisai haaziwo mahwendefa<br />

andichanyo<strong>ra</strong> rungano ruzere<br />

rwevanhu vekwangu; nokuti<br />

a<br />

mahwendefa andinonyo<strong>ra</strong> rungano<br />

ruzere rwevanhu vekwangu<br />

ndaapa zita rekuti Nifai;<br />

nokudaro, anodaidzwa kunzi<br />

mahwendefa aNifai, sezita <strong>ra</strong>ngu;<br />

uye mahwendefa ayawo<br />

anodaidzwa kunzi mahwendefa<br />

aNifai.<br />

3 Zvisinei, ndakagashi<strong>ra</strong> mu<strong>ra</strong>iro<br />

waIshe kuti ndiite mahwendefa<br />

aya, a nechikonzero chekuti<br />

kwakafani<strong>ra</strong> kuve nezvakanyorwa<br />

pamusoro b peufundisi hwevanhu<br />

vekwangu.<br />

4 Pane mamwe mahwendefa<br />

pakafani<strong>ra</strong> kunyorwa zvekutonga<br />

kwemadzimambo, nehondo<br />

nenharo dzevanhu vekwangu;<br />

nokudaro mahwendefa aya anotau<strong>ra</strong><br />

zvizhinji nezvehufundisi;<br />

uye a mamwe mahwendefa anotau<strong>ra</strong><br />

zvizhinji nezvekutonga<br />

kwemadzimambo nezvehondo<br />

nekusawi<strong>ra</strong>na kwevanhu vekwangu.<br />

5 Nokudaro, Ishe vanditi ndiite<br />

mahwendefa aya nechikonzero<br />

a<br />

chakangwa<strong>ra</strong> chiri mavari,<br />

chikonzero chacho chandisingazive<br />

ini.<br />

6 Asi Ishe a vanoziva zvinhu<br />

zvose kubvi<strong>ra</strong> pakutanga; nokudaro,<br />

vanogadzi<strong>ra</strong> nzi<strong>ra</strong> yokupedza<br />

nayo mabasa avo ose<br />

pakati pevana vevanhu; nokuti<br />

tarisai, vane b simba rose mukuzadzikisa<br />

mazwi avo ose. Uye<br />

ndizvo zvazviri. Ameni.<br />

CHITSAUKO 10<br />

Rihai an<strong>of</strong>embe<strong>ra</strong> kuti maJuda<br />

achatorwa muusungwa nemaBabironi<br />

— Anotau<strong>ra</strong> nezvekuuya<br />

kwaMesia, Muponesi, Mununuri<br />

pakati pemaJuda — Rihai anotau<strong>ra</strong>wo<br />

nezvekuuya kwemumwe<br />

achabhabhatidza Gwayana <strong>ra</strong>Mwari<br />

— Rihai anotau<strong>ra</strong> nezvekufa<br />

nekumuka kwaMesia— An<strong>of</strong>ananidza<br />

kupa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> nekuungana<br />

kwaIs<strong>ra</strong>eri pamuti wemuorivhi —<br />

Nifai anotau<strong>ra</strong> nezveMwanakomana<br />

waMwari, nezvechipo che-<br />

Mweya Mutsvene, nezvekudikanwa<br />

kwetsika dzakatwasanuka.<br />

Zvingangove makore 600 kusvika<br />

ku592 Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvino ini Nifai, ndoenda<br />

mberi kukupai nezvemafambi-<br />

9 1a 1 Ni. 2:4–6, 8, 14–15;<br />

16:6.<br />

2a 1 Ni. 19:2, 4;<br />

Jak. 3:13–14;<br />

Mazwi 1:2–11;<br />

D&Z 10:38–40.<br />

nkm Mahwendefa.<br />

3a D&Z 3:19.<br />

b 1 Ni. 6:3.<br />

4a Jak. 1:2–4;<br />

Mazwi 1:10.<br />

5a 1 Ni. 19:3;<br />

Mazwi 1:7;<br />

Aruma 37:2, 12, 14.<br />

6a 2 Ni. 9:20; D&Z 38:2;<br />

Mos. 1:6, 35.<br />

nkm Saruzivo.<br />

b Mat. 28:18.


21 1 Nifai 10:2–10<br />

ro angu pamahwendefa a aya,<br />

nekutonga kwangu nehufundisi<br />

hwangu; nokudaro; kuti<br />

ndifambire mberi nenyaya yangu,<br />

ndakafani<strong>ra</strong> kutau<strong>ra</strong> nezvezvinhu<br />

zvababa vangu, nezvevakoma<br />

vanguwo.<br />

2 Nokuti tarisai, zvakaitika<br />

kuti mushure mekunge baba<br />

vangu vapedza kutau<strong>ra</strong> mazwi<br />

a<br />

ehope dzavo, nokuvakuridzi<strong>ra</strong>wo<br />

kushanda nesimba rose,<br />

vakatau<strong>ra</strong> navo pamusoro pemaJuda—<br />

3 Kuti mushure mekunge vapa<strong>ra</strong>dzwa,<br />

kana guta guru riya<br />

a<br />

reJerusarema, uye vazhinji<br />

b<br />

vachatakurwa dzave nhapwa<br />

c<br />

kuBabironi, maere<strong>ra</strong>no nenguva<br />

yasvika yaIshe, d vachadzoka<br />

zvakare, hongu, kana kutodzoswa<br />

vachiburitswa muutapwa;<br />

uye mushure mekunge vadzorwa<br />

vachiburitswa muutapwa<br />

vachato<strong>ra</strong> zvakare nyika yenhaka<br />

yavo.<br />

4 Hongu, kunyangwe mazana<br />

a<br />

matanhatu emakore kubvi<strong>ra</strong><br />

panguva yakabva baba vangu<br />

kuJerusarema, b mupor<strong>of</strong>ita achamutswa<br />

naIshe Mwari pakati<br />

pemaJuda—kana c Mesia, kana<br />

nemamwe mazwi, Muponesi<br />

wenyika.<br />

5 Uye akatau<strong>ra</strong>wo maere<strong>ra</strong>no<br />

nevapor<strong>of</strong>ita, kuti uzhinji hwavo<br />

a hwakapupu<strong>ra</strong> sei pazvinhu<br />

izvi, maere<strong>ra</strong>no naMesia uyu,<br />

wavakange vatau<strong>ra</strong> nezvake,<br />

kana uyu Mununuri wenyika.<br />

6 Nokudaro, marudzi ose evanhu<br />

akange ari muku<strong>ra</strong>sika<br />

a<br />

nekupunzika, uye aizoga<strong>ra</strong><br />

akadaro narinhi kunze kwekunge<br />

vavimba neMununuri uyu.<br />

7 Uye akatau<strong>ra</strong>wo maere<strong>ra</strong>no<br />

a<br />

nemupor<strong>of</strong>ita aizouya Mesia<br />

asati auya, kuti azogadzi<strong>ra</strong> nzi<strong>ra</strong><br />

yaIshe —<br />

8 Hongu, kana iye achaenda<br />

achinochema ari murenje: a Gadzi<strong>ra</strong>i<br />

nzi<strong>ra</strong> yaIshe, muite kuti<br />

nzi<strong>ra</strong> dzake dzitwasanuke;<br />

nokuti pakati penyu pamire<br />

mumwe wamusingazive; uye<br />

mukuru kwandiri, tambo dzeshangu<br />

dzake dzandisingakodzere<br />

kusunungu<strong>ra</strong>. Uye baba<br />

vangu vakatau<strong>ra</strong> zvizhinji maere<strong>ra</strong>no<br />

nechinhu ichi.<br />

9 Uye baba vangu vakati<br />

achabhabhatidza a muBeteba<strong>ra</strong>,<br />

mhiri kweJordani; uye vakatiwo<br />

achabhabhatidza nemvu<strong>ra</strong>; uye<br />

nokuti b achabhabhatidza Mesia<br />

nemvu<strong>ra</strong>.<br />

10 Uye mushure mekunge<br />

abhabhatidza Mesia nemvu<strong>ra</strong>,<br />

an<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong> kutarisa uye agoona<br />

kuti abhabhatidza a Gwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari, richabvisa zvitadzo<br />

zvenyika.<br />

10 1a 1 Ni. 9:1–5; 19:1–6;<br />

Jak. 1:1–4.<br />

2a 1 Ni. 8.<br />

3a Est. 2:6; 2 Ni. 6:8;<br />

Hir. 8:20–21.<br />

b 2 Ni. 25:10.<br />

nkm Kuronga<br />

nenguva—587 b.c.<br />

c Ezk. 24:2; 1 Ni. 1:13;<br />

Omu. 1:15.<br />

d Jer. 29:10;<br />

2 Ni. 6:8–9.<br />

4a 1 Ni. 19:8;<br />

2 Ni. 25:19; 3 Ni. 1:1.<br />

b 1 Ni. 22:20–21.<br />

c nkm Mesia.<br />

5a Jak. 7:11;<br />

Mosaya 13:33;<br />

Hir. 8:19–24;<br />

3 Ni. 20:23–24.<br />

6a nkm Kupunzika<br />

kwaAdama naEva.<br />

7a 1 Ni. 11:27;<br />

2 Ni. 31:4.<br />

8a Isa. 40:3; Mat. 3:1–3.<br />

9a Joh. 1:28.<br />

b nkm Johane<br />

Mubapatidzi.<br />

10a nkm Gwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari.


1Nifai 10:11–17 22<br />

11 Uye zvakaitika kuti mushure<br />

mekunge baba vangu<br />

vatau<strong>ra</strong> mazwi aya vakatau<strong>ra</strong><br />

kuvakoma vangu maere<strong>ra</strong>no<br />

nevhangeri <strong>ra</strong>kafani<strong>ra</strong> kuparidzwa<br />

pakati pemaJuda, nemaere<strong>ra</strong>nowo<br />

a ekudere<strong>ra</strong> kwemaJuda<br />

b mukusatenda. Uye<br />

mushure mekunge c vau<strong>ra</strong>ya<br />

Mesia, uyo achauya, uye mushure<br />

mekunge au<strong>ra</strong>iwa d achamuka<br />

mukufa, uye agozvi<strong>ra</strong>tidza,<br />

e<br />

neMweya Mutsvene,<br />

kumaJentairi.<br />

12 Hongu, kunyangwe baba<br />

vangu vakatau<strong>ra</strong> zvikuru maere<strong>ra</strong>no<br />

nemaJentairi, uye maere<strong>ra</strong>nowo<br />

nezvemba yaIs<strong>ra</strong>eri,<br />

kuti vafananidzwe nemuti a wemuorivi,<br />

uyo une mapazi achatyorwa<br />

b agopa<strong>ra</strong>dzirwa nenyika<br />

yose.<br />

13 Nokudaro, akati zvakafani<strong>ra</strong><br />

kuti titungamirirwe a kunyika<br />

yechipikirwa tiine chibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chimwechete, mukuzadzikisa<br />

shoko <strong>ra</strong>Ishe, rokuti tipa<strong>ra</strong>rire<br />

pasi pose.<br />

14 Uye mushure mekunge<br />

imba yaIs<strong>ra</strong>eri yapa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> a vachaunganidzwa<br />

pamwechete<br />

zvakare; kana kuti, muchidimbu,<br />

mushure mekunge b maJentairi<br />

atambi<strong>ra</strong> kuza<strong>ra</strong> kweVhangeri,<br />

mapazi emuti c wemuorivi, kana<br />

kuti vakasa<strong>ra</strong> vemba yaIs<strong>ra</strong>eri,<br />

vanobatanidzwa, kana kuti<br />

vanozove neruzivo rwaMesia<br />

wechokwadi, Ishe vavo neMununuri<br />

wavo.<br />

15 Uye netsika yemutauro<br />

uyu baba vangu vakapor<strong>of</strong>ita<br />

uye vakatau<strong>ra</strong> kuhama dzangu,<br />

nezvimwewo zvinhu zvakawanda<br />

zvandisinganyore mu<strong>bhuku</strong><br />

rino; nokuti ndakanyo<strong>ra</strong><br />

zvizhinji zvacho zvandaiona<br />

zvakakodze<strong>ra</strong> mune a rimwe<br />

<strong>bhuku</strong> <strong>ra</strong>ngu.<br />

16 Uye zvose zvinhu izvi, izvo<br />

zvandatau<strong>ra</strong> nezvazvo, zvakaitwa<br />

apo baba vangu vakange<br />

vachiga<strong>ra</strong> mutende, munhika<br />

<strong>ra</strong>Remueri.<br />

17 Uye zvakaitika kuti mushure<br />

mekunge ini Nifai, ndanzwa<br />

ose a mazwi ababa vangu,<br />

maere<strong>ra</strong>no nezvinhu zvavakaona<br />

b muchi<strong>ra</strong>tidzo, nezvinhuwo<br />

zvavaitau<strong>ra</strong> nesimba reMweya<br />

Mutsvene, riri simba <strong>ra</strong>vakatambi<strong>ra</strong><br />

pamusoro perutendo<br />

muMwanakomana waMwari —<br />

uye Mwanakomana waMwari<br />

ndiye aive c Mesia aizouya—<br />

ini Nifai, ndaidawo kuti dai<br />

ndaona, uye ndanzwa, nokuziva<br />

zvinhu izvi, nesimba re-<br />

Mweya Mutsvene, chinova d chipo<br />

chaMwari kune avo vose<br />

11a Jak. 4:14–18.<br />

b Morm. 5:14.<br />

c nkm Jesu Kristu;<br />

Kuroverwa.<br />

d nkm Kumuka<br />

Kuvakafa.<br />

e nkm Mweya<br />

Mutsvene.<br />

12a Gen. 49:22–26;<br />

1 Ni. 15:12;<br />

2 Ni. 3:4–5;<br />

Jak. 5; 6:1–7.<br />

nkm Muti<br />

weMuorivhi; Munda<br />

wemizambiringa<br />

waIshe.<br />

b 1 Ni. 22:3–8.<br />

nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kupa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> kwa<br />

Is<strong>ra</strong>eri.<br />

13a 1 Ni. 2:20.<br />

nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

14a nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kuunganidzwa kwa<br />

Is<strong>ra</strong>eri.<br />

b 1 Ni. 13:42;<br />

D&Z 14:10.<br />

c Jak. 5:8, 52, 54, 60, 68.<br />

15a 1 Ni. 1:16–17.<br />

17a Eno. 1:3;<br />

Aruma 36:17.<br />

b 1 Ni. 8:2.<br />

c nkm Mesia.<br />

d nkm Mweya<br />

Mutsvene.


23 1 Nifai 10:18–11:3<br />

vanomutsvaka e nesimba, munguva<br />

f dzekare nemunguva<br />

dzaachazvi<strong>ra</strong>tidza pachake kuvana<br />

vevanhu.<br />

18 Nokuti ndiye a mumwecheteyo<br />

wanezuro, nhasi, nokusingaperi;<br />

uye nzi<strong>ra</strong> yakagadzirirwa<br />

vose vanhu kubvi<strong>ra</strong><br />

pakutanga kwenyika, kana vakave<br />

vanotendeuka vakauya<br />

kwaari.<br />

19 Nokuti uyo anotsvaka nesimba<br />

achawana; uye a zvakavanzika<br />

zvaMwari vachazvipfudzunurirwa,<br />

nesimba b reMweya<br />

Mutsvene, munguva dzino<br />

sezvemunguva dzakare, uye<br />

semunguva dzakare nemunguva<br />

dzichauya; nokudaro,<br />

c<br />

nzi<strong>ra</strong> yaIshe inoga<strong>ra</strong> yakadaro<br />

nokusingaperi.<br />

20 Saka <strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong> iwe munhu,<br />

pazviito zvako zvose uchaunzwa<br />

a mukutongwa.<br />

21 Nokudaro, kana waitsvaka<br />

kuita zvakaipa mumazuva ako<br />

a<br />

ekuedzwa, zvino unowanikwa<br />

b usina kuchena pamberi<br />

pechigaro chekutonga chaMwari;<br />

uye hakuna chinhu chisina<br />

kuchena chingagare naMwari;<br />

nokudaro, un<strong>of</strong>anirwa kuti<br />

u<strong>ra</strong>swe zvachose.<br />

22 Uye Mweya Mutsvene uri<br />

kundipa simba rekuti nditaure<br />

zvinhu izvi, uye ndisazviregere<br />

kwete.<br />

CHITSAUKO 11<br />

Nifai anoona Mweya waIshe uye<br />

ano<strong>ra</strong>tidzwa muchi<strong>ra</strong>tidzo muti<br />

weupenyu —Anoona amai ve-<br />

Mwanakomana waMwari uye<br />

anodzidza nekuzvidzikisi<strong>ra</strong> kwa-<br />

Mwari — Anoona rubhabhatidzo,<br />

ushumiri, nekuroverwa kweGwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari — Anoonawo kudaidzwa<br />

neushumiri hweVaapositori<br />

veGwayana vaneGumi neVaviri.<br />

Zvingangove makore 600 kusvika<br />

ku592 Kristu asati azvarwa.<br />

Nokuti zvakaitika kuti mushure<br />

mekunge ndada kuziva<br />

zvinhu zvakanga zvaonekwa<br />

nababa vangu, nokutenda kuti<br />

Ishe vaikwanisa kuita kuti ndizvizive,<br />

zvandakanga ndigere<br />

a<br />

ndichifungisisa mumwoyo mangu<br />

b ndakatorwa neMweya wa-<br />

Ishe, hongu, ndikaenda c mugomo<br />

<strong>ra</strong>kareba zvakanyanya,<br />

<strong>ra</strong>ndakanga ndisina kumbenge<br />

ndakaona, uye <strong>ra</strong>ndakanga<br />

ndisina kumbenge ndakatsika<br />

netsoka dzangu.<br />

2 Uye Mweya ukati kwandiri:<br />

Tarisai, unodei?<br />

3 Uye ndikati: Ndinoda kuona<br />

17e Moro. 10:4–5, 7, 19.<br />

f D&Z 20:26.<br />

18a VaH. 13:8;<br />

Morm. 9:9;<br />

D&Z 20:12.<br />

nkm Mwari, Musoro<br />

hwehuMwari.<br />

19a nkm Zvakavandika<br />

zvaMwari.<br />

b nkm Mweya<br />

Mutsvene.<br />

c Aruma 7:20;<br />

D&Z 3:2; 35:1.<br />

20a Mpa. 12:14;<br />

2 Ni. 9:46.<br />

nkm Kutonga,<br />

Kwekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

21a Aruma 34:32–35.<br />

b I VaKori. 6:9–10;<br />

3 Ni. 27:19;<br />

D&Z 76:50–62;<br />

Mos. 6:57.<br />

11 1a D&Z 76:19.<br />

nkm Fungisisa.<br />

b II VaKori. 12:1–4;<br />

Zvaka. 21:10;<br />

2 Ni. 4:25;<br />

Mos. 1:1.<br />

c Deut. 10:1;<br />

Eta 3:1.


1Nifai 11:4–15 24<br />

zvinhu a zvakaonekwa nababa<br />

vangu.<br />

4 Uye Mweya ukati kwandiri:<br />

Unotenda here kuti baba vako<br />

vakaona a muti wavakatau<strong>ra</strong><br />

nezvawo?<br />

5 Uye ndikati: Hongu, munoziva<br />

kuti a ndinotenda ose mazwi<br />

ababa vangu.<br />

6 Uye ndatau<strong>ra</strong> mazwi aya,<br />

Mweya wakachema nezwi<br />

guru, uchiti: Hosana kuna Ishe,<br />

vakuru-kuru Mwari; nokuti ndi-<br />

Mwari a vepasi pose, hongu,<br />

kana pamusoro pezvose. Uye<br />

iwe wakakomborerwa Nifai, nokuti<br />

b unotenda muMwanakomana<br />

waMwari mukuru; nokudaro,<br />

uchaona zvinhu zvawada<br />

kuona.<br />

7 Uye tarisai chinhu ichi chichapiwa<br />

kwauri a sechi<strong>ra</strong>tidzo,<br />

kuti mumashure mekunge waona<br />

muti wakabereka muchero<br />

wakadyiwa nababa vako, uchaonawo<br />

murume achiburuka<br />

kubva kudenga, uye iyeyo<br />

uchamupupuri<strong>ra</strong>; uye mushure<br />

mekunge wamuona b uchatau<strong>ra</strong><br />

kuti Mwanakomana wa-<br />

Mwari.<br />

8 Uye zvakaitika kuti Mweya<br />

wakati kwandiri: Tarisa! Uye<br />

ndakatarisa ndikaona muti;<br />

uye wakange wakaita a semuti<br />

wakanga waonekwa nababa<br />

vangu; uye kunaka kwawo<br />

kwakange kwakapfuuridza, hongu,<br />

kudarika runako rwose;<br />

uye b kuchena kwawo nokudaro<br />

kwakange kwakapfuu<strong>ra</strong> kuchena<br />

kwechando chamatsutso.<br />

9 Uye zvakaitika kuti mushure<br />

mekunge ndaona muti uya,<br />

ndakati kuMweya: Ndinoona<br />

kuti wa<strong>ra</strong>tidza kwandiri muti<br />

a<br />

unokosha kupfuu<strong>ra</strong> mimwe<br />

yose.<br />

10 Uye akati kwandiri: Unodei?<br />

11 Uye ndikati kwaari: Kuziva<br />

a<br />

zvazvinoreva — nokuti ndaitau<strong>ra</strong><br />

naye sekutau<strong>ra</strong> kunoita<br />

munhu; nokuti ndakaona kuti<br />

akange ane b chimiro chemunhu;<br />

asi kana zvainge zvakadaro,<br />

ndaiziva kuti waive Mweya<br />

waIshe; uye akatau<strong>ra</strong> neni sezvinoita<br />

munhu kana achitau<strong>ra</strong><br />

kune mumwe.<br />

12 Uye zvakaitika kuti akati<br />

kwandiri: Tarisa! Uye ndikatarisa<br />

sekunge ndiri kutarisa kwaari,<br />

uye handina kumuona;<br />

nokuti akange abva pandiri.<br />

13 Uye zvakaitika kuti ndakatarisa<br />

ndikaona guta guru<br />

reJerusarema, nemamwewo maguta.<br />

Uye ndakaona guta reNazareta;<br />

uye muguta a reNazareta<br />

ndakaona b mhanda<strong>ra</strong>, uye yakanga<br />

yakanaka iri chena zvisingataurike.<br />

14 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

a matenga achizuruka; uye<br />

ngirozi ikadzika uye ikami<strong>ra</strong><br />

pamberi pangu; ikati kwandiri:<br />

Nifai, uri kuonei?<br />

15 Uye ndikati kwairi: Mha-<br />

3a 1 Ni. 8:2–34.<br />

4a 1 Ni. 8:10–12;<br />

15:21–22.<br />

5a 1 Ni. 2:16.<br />

6a Eks. 9:29; 2 Ni. 29:7;<br />

3 Ni. 11:14;<br />

Mos. 6:44.<br />

b nkm Dai<strong>ra</strong>.<br />

7a nkm Chi<strong>ra</strong>tidzo.<br />

b nkm Uchapupu.<br />

8a 1 Ni. 8:10.<br />

b 1 Ni. 8:11.<br />

9a 1 Ni. 11:22–25.<br />

11a Gen. 40:8.<br />

b Eta 3:15–16.<br />

13a Mat. 2:23.<br />

b Ruka 1:26–27;<br />

Aruma 7:10.<br />

nkm Maria, Amai<br />

vaJesu.<br />

14a Ezk. 1:1; 1 Ni. 1:8.


25 1 Nifai 11:16–27<br />

nda<strong>ra</strong>, yakanakiswa kupfuu<strong>ra</strong><br />

dzimwe mhanda<strong>ra</strong> dzose.<br />

16 Uye ikati kwandiri: Unoziva<br />

here kuzvideredza kwaMwari?<br />

17 Uye ndikati kwairi: Ndinoziva<br />

kuti vanoda vana vavo; asi<br />

zvisinei, handizive zvinoreva<br />

zvinhu zvose.<br />

18 Uye ikati kwandiri: Tarisai,<br />

a<br />

mhanda<strong>ra</strong> yauri kuona ndiyo<br />

b<br />

amai veMwanakomana wa-<br />

Mwari, mutsika yezvenyama.<br />

19 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

achitakurwa muMweya;<br />

uye mushure mekunge atakurwa<br />

a muMweya kwechinguva<br />

chakati ngirozi yakatau<strong>ra</strong> kwandiri,<br />

ichiti: Tarisa!<br />

20 Uye ndakatarisa uye ndikaona<br />

mhanda<strong>ra</strong> iya zvakare,<br />

yakataku<strong>ra</strong> a mwana mumaoko<br />

ayo.<br />

21 Uye ngirozi ikati kwandiri:<br />

Ona a Gwayana <strong>ra</strong>Mwari, hongu,<br />

b Mwanakomana c waBaba<br />

Vokusingaperi! Unoziva here<br />

zvinoreva d muti wakaonekwa<br />

nababa vako?<br />

22 Uye ndakaipindu<strong>ra</strong> ndichiti:<br />

Hongu, a<br />

rudo rwaMwari,<br />

rwunopa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> rwega mumwoyo<br />

yevana vevanhu; nokudaro,<br />

ndirwo rwunodiwa kupfuu<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvose.<br />

23 Uye yakatau<strong>ra</strong> kwandiri<br />

ichiti: Hongu, uye ndirwo rwunonyanya<br />

a kufadza kumweya.<br />

24 Uye mushure mekunge<br />

yatau<strong>ra</strong> mazwi aya, yakati<br />

kwandiri: Tarisa! Uye ndakatarisa,<br />

uye ndikaona Mwanakomana<br />

waMwari a achienda mukati<br />

mevana vevanhu; uye<br />

ndikaona vazhinji vachiwi<strong>ra</strong><br />

pasi patsoka dzake uye vachimunamata.<br />

25 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

kuti a danda resimbi, riya<br />

<strong>ra</strong>kaonekwa nababa vangu, <strong>ra</strong>ive<br />

izwi <strong>ra</strong>Mwari, <strong>ra</strong>ienda kuchisipiti<br />

chemvu<strong>ra</strong> b yeupenyu,<br />

kana c kumuti weupenyu; mvu<strong>ra</strong><br />

iyi iri chi<strong>ra</strong>tidzo cherudo<br />

rwaMwari; uye ndakaonawo<br />

kuti muti weupenyu waive chi<strong>ra</strong>tidzo<br />

cherudo rwaMwari.<br />

26 Uye ngirozi yakati kwandiri<br />

zvakare: Tarisai uone a kuzvideredza<br />

kwaMwari!<br />

27 Uye ndakatarisa uye a ndikaona<br />

Mununuri wenyika, uyo<br />

akanga ataurwa nababa vangu;<br />

uye ndikaonawo b mupor<strong>of</strong>ita<br />

aizogadzi<strong>ra</strong> nzi<strong>ra</strong> yake asati<br />

auya. Uye Gwayana <strong>ra</strong>Mwari<br />

<strong>ra</strong>kaenda uye c rikabhabhatidzwa<br />

naye; uye mushure mekunge<br />

abhabhatidzwa, ndakaona<br />

matenga achizaruka, uye Mweya<br />

Mutsvene uchiuya uchibva<br />

18a Isa. 7:14;<br />

Ruka 1:34–35.<br />

b Mosaya 3:8.<br />

19a Mat. 1:20.<br />

20a Ruka 2:16.<br />

21a nkm Gwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari.<br />

b nkm Jesu Kristu.<br />

c nkm Mwari, Musoro<br />

hwehuMwari—<br />

Mwari Baba.<br />

d 1 Ni. 8:10;<br />

Aruma 5:62.<br />

nkm Muti weUpenyu.<br />

22a nkm Rudo.<br />

23a nkm Rufaro.<br />

24a Ruka 4:14–21.<br />

25a 1 Ni. 8:19.<br />

b nkm Mvu<strong>ra</strong><br />

yeUpenyu.<br />

c Gen. 2:9;<br />

Aruma 32:40–41;<br />

Mos. 4:28, 31.<br />

26a 1 Ni. 11:16–33.<br />

27a 2 Ni. 25:13.<br />

b Mat. 11:10;<br />

1 Ni. 10:7–10;<br />

2 Ni. 31:4.<br />

c nkm Bhabhatidza.


1Nifai 11:28–36 26<br />

kudenga uye uchiga<strong>ra</strong> paari<br />

uine chimiro d chenjiva.<br />

28 Uye ndakaona kuti akaenda<br />

akanoparidzi<strong>ra</strong> vanhu, a<br />

musimba<br />

nemukurumbi<strong>ra</strong> mukuru;<br />

uye mhomho dzevanhu dzakaungana<br />

pamwechete kuti vamunzwe;<br />

uye ndikaona kuti<br />

vakamutanda pakati pavo.<br />

29 Uye ndakaonawo vamwe<br />

a<br />

gumi nevaviri vachimuteve<strong>ra</strong>.<br />

Uye zvakaitika kuti vakatakurwa<br />

muMweya pameso pangu,<br />

uye handina kuzovaona.<br />

30 Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

yakatau<strong>ra</strong> kwandiri zvakare<br />

ichiti: Tarisa! Uye ndakatarisa,<br />

uye ndikaona matenga achizuruka<br />

zvakare, uye ndikaona<br />

a<br />

ngirozi dzichidzika pavana<br />

vevanhu; uye dzikashumi<strong>ra</strong><br />

kwavari.<br />

31 Uye yakatau<strong>ra</strong> kwandiri<br />

zvakare ichiti: Tarisa! Uye ndakatarisa,<br />

uye ndikaona Gwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari richienda pakati<br />

pevana vevanhu. Uye ndikaona<br />

mhomho yevanhu vakanga vachirwa<strong>ra</strong>,<br />

nevakange vaine<br />

zvirwere zvakasiyana-siyana,<br />

a<br />

nemadhimoni nemweya b isina<br />

kuchena; uye ngirozi yakatau<strong>ra</strong><br />

ika<strong>ra</strong>tidza zvose zvinhu izvi<br />

kwandiri. Uye c vaka<strong>ra</strong>pwa nesimba<br />

reGwayana <strong>ra</strong>Mwari; uye<br />

madhimoni nemweya yetsvina<br />

yakabviswa.<br />

32 Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

yakatau<strong>ra</strong> kwandiri zvakare<br />

ichiti: Tarisa! Uye ndakatarisa<br />

ndikaona Gwayana <strong>ra</strong>Mwari,<br />

kuti <strong>ra</strong>katorwa nevanhu; hongu,<br />

Mwanakomana waMwari<br />

asingaperi a akatongwa nevenyika;<br />

uye ndakazviona uye<br />

ndineumboo.<br />

33 Uye ini Nifai, ndakaona kuti<br />

akaturikwa a pamuchinjikwa<br />

b<br />

akau<strong>ra</strong>irwa zvitadzo zvenyika.<br />

34 Uye mushure mekunge<br />

au<strong>ra</strong>iwa ndakaona mhomho<br />

dzepasi, kuti dzakaungana pamwechete<br />

kurwisa vaapositori<br />

veGwayana; nokuti vanegumi<br />

nevaviri ndiko kudaidzwa<br />

kwavaiitwa nengirozi yaIshe.<br />

35 Uye mhomho dzepasi dzakange<br />

dzakaungana pamwechete;<br />

uye ndikaona kuti dzakange<br />

dziri a muzimba guru uye dhandanda,<br />

<strong>ra</strong>kafanana nezimba<br />

<strong>ra</strong>kaonekwa nababa vangu.<br />

Uye ngirozi yaIshe yakatau<strong>ra</strong><br />

zvakare kwandiri ichiti: Ona<br />

nyika neungwaru hurimo;<br />

hongu, tarisai imba yaIs<strong>ra</strong>eri<br />

yaungana pamwechete kuti<br />

irwise vaapositori veGwayana<br />

vanegumi nevaviri.<br />

36 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

ndikaziva kuti, zimba guru<br />

uye dhandanda kwaive a kuzvikudza<br />

kwenyika; uye yakapunzika,<br />

uye kupunzika kwacho<br />

kwakange kuri kukuru zvisingataurike.<br />

Uye ngirozi yaIshe<br />

27d nkm Njiva,<br />

Chi<strong>ra</strong>tidzo che.<br />

28a D&Z 138:25–26.<br />

29a nkm Muapositori.<br />

30a nkm Ngirozi.<br />

31a Marko 5:15–20;<br />

Mosaya 3:5–7.<br />

nkm Dhiabhorosi.<br />

b nkm Mweya—<br />

Mweya yakaipa.<br />

c nkm Ku<strong>ra</strong>pa.<br />

32a Marko 15:17–20.<br />

33a Joh. 19:16–19;<br />

Mosaya 3:9–10;<br />

3 Ni. 27:14.<br />

nkm Muchinjikwa.<br />

b nkm Dzikinu<strong>ra</strong>.<br />

35a 1 Ni. 8:26; 12:18.<br />

36a nkm Kudada.


27 1 Nifai 12:1–8<br />

yakatau<strong>ra</strong> kwandiri zvakare<br />

ichiti: Ndookupa<strong>ra</strong>dzwa kuchaitwa<br />

nyika dzose, marudzi, ndimi,<br />

navanhu, avo vacharwisa<br />

vaapositori veGwayana vanegumi<br />

nevaviri.<br />

CHITSAUKO 12<br />

Nifai anoona muchi<strong>ra</strong>tidzo nyika<br />

yechipikirwa; kuru<strong>ra</strong>ma, huipi,<br />

nekupunzika kwevagari vayo; kuuya<br />

kweGwayana <strong>ra</strong>Mwari pakati<br />

pavo; kuti Vadzidzi vaneGumi<br />

neVaviri neVaapositori vaneGumi<br />

neVaviri vachatonga sei Is<strong>ra</strong>eri;<br />

nekusemesa neutsvina hweavo<br />

vanodere<strong>ra</strong> mukusatenda. Zvingangove<br />

makore 600 kusvika ku592<br />

Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

yakati kwandiri: Tarisai uye<br />

uone mbeu yako, nembeuwo<br />

yehama dzako. Uye ndakatarisa<br />

ndikaona a nyika yechipikirwa;<br />

uye ndikaona mhomho dzevanhu,<br />

hongu, kana sekuwanda<br />

mukuverenga kwakaita kuwanda<br />

kwejecha regungwa.<br />

2 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

mhomho dzakaungana<br />

pamwechete mukurwa, dzichirwisana;<br />

uye ndikaona a hondo,<br />

nerunyerekupe rwehondo, nekuu<strong>ra</strong>yana<br />

nemunondo pakati<br />

pevanhu vekwangu.<br />

3 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

zvizvarwa zvizhinji zvichifa,<br />

mushure metsika yehondo<br />

negakava munyika; uye<br />

ndikaona maguta mazhinji, hongu,<br />

kana kuverenga handina<br />

kuaverenga.<br />

4 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

a<br />

mhute b yerima pauso hwenyika<br />

yechipikirwa; uye ndikaona<br />

mheni, uye ndikanzwa kutinhi<strong>ra</strong>,<br />

nekundengendeka kwenyika,<br />

nemhere-mhere yose<br />

yekunetsekana; uye ndikaona<br />

ivhu nemabwe, kuti zvaitsemuka;<br />

uye ndikaona makomo achikoromoka;<br />

uye ndikaona mapani<br />

enyika, kuti akasakadzwa;<br />

uye ndikaona maguta mazhinji<br />

kuti c akanyudzwa; uye ndikaona<br />

mazhinji kuti akapiswa nemoto;<br />

uye ndikaona mazhinji<br />

aikoromoke<strong>ra</strong> pasi, nenzi<strong>ra</strong><br />

yekundengendeka kwaivepo.<br />

5 Uye zvakaitika kuti mushure<br />

mekunge ndaona zvinhu izvi,<br />

ndakaona a kunyangarika kwerima,<br />

kuti <strong>ra</strong>kabva pauso hwenyika;<br />

uye tarisai, ndakaona mhomho<br />

dzisina kunge dzapunzika<br />

nenzi<strong>ra</strong> yekutonga kunotyisa<br />

kwaIshe.<br />

6 Uye ndakaona matenga achizuruka,<br />

uye a Gwayana <strong>ra</strong>Mwari<br />

richiburuka kubva kudenga;<br />

uye rikauya pasi rikazvi<strong>ra</strong>tidza<br />

kwavari.<br />

7 Uye ndakaonawo uye ndikaziva<br />

kuti Mweya Mutsvene<br />

wakawi<strong>ra</strong> pane vamwe a gumi<br />

nevaviri; uye vakagadzwa na-<br />

Mwari, uye vakasarudzwa.<br />

8 Uye ngirozi yakatau<strong>ra</strong><br />

kwandiri ichiti: Ona vanegumi<br />

nevaviri vadzidzi veGwayana,<br />

12 1a nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

2a Eno. 1:24;<br />

Morm. 8:7–8.<br />

nkm Hondo.<br />

4a Hir. 14:20–28.<br />

b 1 Ni. 19:10.<br />

c 3 Ni. 8:14.<br />

5a 3 Ni. 8:20; 10:9.<br />

6a 2 Ni. 26:1, 9;<br />

3 Ni. 11:3–17.<br />

7a 3 Ni. 12:1; 19:12–13.


1Nifai 12:9–19 28<br />

vakasarudzwa kuti vaparidze<br />

kumbeu yako.<br />

9 Uye ikati kwandiri: Uno<strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong><br />

here vaapositori veGwayana<br />

a vanegumi nevaviri? Tarisai<br />

ndivo vachatonga marudzi<br />

gumi nemaviri aIs<strong>ra</strong>eri; nokudaro,<br />

vashumiri gumi nevaviri vembeu<br />

yako b vachatongwa navo;<br />

nokuti muri vemba yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

10 Uye ava vashumiri a gumi<br />

nevaviri vauri kuona vachatonga<br />

mbeu yako. Uye, tarisai,<br />

vakatwasanuka narinhi; nokuti<br />

nenzi<strong>ra</strong> yerutendo rwavo mu-<br />

Gwayana <strong>ra</strong>Mwari b nguo dzavo<br />

dzaitwa chena muropa <strong>ra</strong>ke.<br />

11 Uye ngirozi yakati kwandiri:<br />

Tarisa! Uye ndikatarisa, uye<br />

ndikaona zvizvarwa a zvitatu<br />

zvichipfuu<strong>ra</strong> zviri mukuru<strong>ra</strong>ma;<br />

uye nguo dzavo dzakange<br />

dzakachena sedzeGwayana <strong>ra</strong>-<br />

Mwari. Uye ngirozi ikati kwandiri:<br />

Ava vakaitwa vachena<br />

muropa reGwayana, nenzi<strong>ra</strong> yerutendo<br />

rwavo maari.<br />

12 Uye ini Nifai, ndakaonawo<br />

vazhinji vechizvarwa a chechinavakapfuu<strong>ra</strong>vari<br />

mukuru<strong>ra</strong>ma.<br />

13 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

mhomho dzepasi dzakaungana<br />

pamwechete.<br />

14 Uye ngirozi ikati kwandiri:<br />

Ona mbeu yako, nembeuwo yehama<br />

dzako.<br />

15 Uye zvakaitika kuti ndakatarisa<br />

ndikaona vanhu vembeu<br />

yangu vakaungana pamwechete<br />

vari mhomho a vachirwisana nembeu<br />

yehama dzangu; uye<br />

vakanga vaungana pamwechete<br />

kuti varwe.<br />

16 Uye ngirozi yakatau<strong>ra</strong><br />

kwandiri ichiti: Tarisai chisipiti<br />

chemvu<strong>ra</strong> ine a tsvina chakaonekwa<br />

nababa vako; hongu, kana<br />

b<br />

rwizi rwavakatau<strong>ra</strong>; uye kudzika<br />

kwarwo ndiko kudzika<br />

c<br />

kwegehena.<br />

17 Uye a mhute yerima ndiyo<br />

miedzo yadhiabhorosi, b inop<strong>of</strong>omadza<br />

maziso, ichiomesa<br />

mwoyo yevana vevanhu, ichivatungami<strong>ra</strong><br />

munzi<strong>ra</strong> c dzakapamhama,<br />

zvekuti van<strong>of</strong>a<br />

vachi<strong>ra</strong>sika.<br />

18 Uye a zimba guru uye dhandanda,<br />

iro <strong>ra</strong>kaonekwa nababa<br />

vako, b kufungidzi<strong>ra</strong> zvinhu<br />

zvisipo c nekuzvikudza kwevana<br />

vevanhu. Uye d zigomba guru rinotyisa<br />

<strong>ra</strong>kavaganhu<strong>ra</strong>; hongu,<br />

kana izwi rokutonga e kwakaru<strong>ra</strong>ma<br />

kwaMwari Vokusingaperi,<br />

naMesia anova ndiye Gwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari, uyo anopupurirwa<br />

neMweya Mutsvene, kubvi<strong>ra</strong><br />

pakutanga kwenyika kusvika<br />

panguva ino, uye kubvi<strong>ra</strong> zvino<br />

nekusingaperi.<br />

19 Uye zvakanga ngirozi<br />

9a Ruka 6:13.<br />

b Mat. 19:28; D&Z 29:12.<br />

nkm Kutonga,<br />

Kwekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

10a 3 Ni. 27:27;<br />

Morm. 3:18–19.<br />

b Zvaka. 7:14; Aruma<br />

5:21–27; 13:11–13;<br />

3 Ni. 27:19–20.<br />

11a 2 Ni. 26:9–10;<br />

3 Ni. 27:30–32.<br />

12a Aruma 45:10–12;<br />

Hir. 13:5, 9–10;<br />

3 Ni. 27:32;<br />

4 Ni. 1:14–27.<br />

15a Morm. 6.<br />

16a nkm Hutsvina.<br />

b 1 Ni. 8:13; 15:26–29.<br />

c nkm Gehena.<br />

17a 1 Ni. 8:23; 15:24;<br />

D&Z 10:20–32.<br />

b nkm Ku<strong>ra</strong>sika<br />

Pachitendero.<br />

c Mat. 7:13–14.<br />

18a 1 Ni. 8:26; 11:35–36.<br />

b Jer. 7:24.<br />

c nkm Kudada.<br />

d Ruka 16:26;<br />

1 Ni. 15:28–30.<br />

e nkm Yenzaniso.


29 1 Nifai 12:20–13:6<br />

ichitau<strong>ra</strong> mazwi aya, ndakatarisa<br />

ndikaona kuti mbeu<br />

yehama dzangu yakange ichirwisana<br />

nembeu yangu, maere<strong>ra</strong>no<br />

nemazwi engirozi;<br />

nenzi<strong>ra</strong> yekuzvikudza kwembeu<br />

yangu, a<br />

nemiyedzo yadhiabhorosi,<br />

ndakaona kuti mbeu<br />

yehama dzangu yakange b ichikuri<strong>ra</strong><br />

vanhu vembeu yangu.<br />

20 Uye zvakaitika kuti ndakatarisa,<br />

uye ndikaona vanhu<br />

vembeu yehama dzangu kuti<br />

vakange vakunda mbeu yangu;<br />

uye vakaenda vari mhomho<br />

mukati menyika.<br />

21 Uye ndakavaona vakaungana<br />

pamwechete vari mhomho;<br />

uye ndikaona a hondo nerunyerekupe<br />

rwehondo pakati pavo;<br />

uye muhondo nerunyerekupe<br />

rwehondo ndakaona zvizvarwa<br />

zvizhinji zvichipfuu<strong>ra</strong>.<br />

22 Uye ngirozi yakati kwandiri:<br />

Tarisai ivava a vachadere<strong>ra</strong> mukusatenda.<br />

23 Uye zvakaitika kuti ndakaona,<br />

kuti mushure mekunge vadere<strong>ra</strong><br />

mukusatenda a vakasviba,<br />

b<br />

vanosemesa, vakave vanhu vane<br />

tsvina, vazere c nenungo netsika<br />

dzose dzezvinhu zvakaipa.<br />

CHITSAUKO 13<br />

Nifai anoona muchi<strong>ra</strong>tidzo chechi<br />

yadhiabhorosi yamiswa pakati<br />

pamaJentairi, kuwanika nekupambwa<br />

kweAmerica, ku<strong>ra</strong>sika<br />

kwemamwe matsamba anokosha<br />

emuBhaibheri, nekuzo<strong>ra</strong>sika kwemaJentairi,<br />

kudzorerwa kwevhangeri,<br />

kuuya kwemagwaro matsvene<br />

emazuva ekupedzisi<strong>ra</strong>,<br />

nekuvakwa kweZioni. Zvingangove<br />

makore 600 kusvika ku592 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

yakatau<strong>ra</strong> kwandiri ichiti: Tarisa!<br />

Uye ndikatarisa ndikaona<br />

marudzi mazhinji neumambo<br />

huzhinji.<br />

2 Uye ngirozi ikati kwandiri:<br />

Urikuonei? Uye ndikati: Ndiri<br />

kuona marudzi mazhinji neumambo<br />

huzhinji.<br />

3 Ikati kwandiri: Aya ndiwo<br />

marudzi neumambo hwema-<br />

Jentairi.<br />

4 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

pakati pemarudzi a emaJentairi<br />

kutangiswa kwechechi b huru.<br />

5 Uye ngirozi ikati kwandiri:<br />

Tarisai kutangiswa kwechechi<br />

inonyangadza kupfuu<strong>ra</strong> dzimwe<br />

chechi dzose, a inou<strong>ra</strong>ya vatendi<br />

vaMwari, hongu, uye ichivarwadzisa<br />

nekuvasunga, nekuvasunga<br />

b nejoko resimbi, ichivaisa<br />

muhutapwa.<br />

6 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

chechi iyi a huru inonyagadza;<br />

uye ndikaona b dhiabhorosi kuti<br />

ndiye akanga aitanga.<br />

19a nkm Chiedzo.<br />

b Jar. 1:10;<br />

Mazwi 1:1–2.<br />

21a Morm. 8:8;<br />

Moro. 1:2.<br />

nkm Hondo.<br />

22a 1 Ni. 15:13;<br />

2 Ni. 26:15.<br />

23a 2 Ni. 26:33.<br />

b 2 Ni. 5:20–25.<br />

c nkm Anenungo.<br />

13 4a nkm Majentairi.<br />

b 1 Ni. 13:26, 34; 14:3,<br />

9–17.<br />

5a Zvaka. 17:3–6;<br />

1 Ni. 14:13.<br />

b Jer. 28:10–14.<br />

6a D&Z 88:94.<br />

nkm Dhiabhorosi—<br />

Chechi <strong>ra</strong>dhiabhorosi.<br />

b 1 Ni. 22:22–23.


1Nifai 13:7–19 30<br />

7 Uye ndikaonawo a goridhe,<br />

nesirivha, nesirika, uye micheka<br />

mitsvuku, nemachi<strong>ra</strong> akarukwa<br />

zvinoyevedza, nendudzi dzose<br />

dzenhumbi dzakakosha; uye<br />

ndikaona pfambi zhinji.<br />

8 Uye ngirozi yakatau<strong>ra</strong> kwandiri<br />

ichiti: Tarisai goridhe,<br />

nesirivha, nesirika, nemicheka<br />

mitsvuku, nemachi<strong>ra</strong> akarukwa<br />

zvinoyevedza, nenhumbi dzinokosha,<br />

nepfambi, ndizvo a zvinodiwa<br />

nechechi iyi huru inonyagandza.<br />

9 Uye nokuda kukudzwa<br />

nenyika a vanopa<strong>ra</strong>dza vatendi<br />

vaMwari, vachivato<strong>ra</strong> vachivaisa<br />

muutapwa.<br />

10 Uye zvakaitika kuti ndakatarisa<br />

ndikaona mvu<strong>ra</strong> zhinji;<br />

uye yaiganhu<strong>ra</strong> maJentairi kubva<br />

kumbeu yehama dzangu.<br />

11 Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

yakati kwandiri: Tarisai hasha<br />

dzaMwari dziri pamusoro pembeu<br />

yehama dzako.<br />

12 Uye ndakatarisa uye ndikaona<br />

murume pakati pemaJentairi,<br />

akanga akapa<strong>ra</strong>dzaniswa<br />

nembeu yehama dzangu nemvu<strong>ra</strong><br />

zhinji; uye ndikaona<br />

a<br />

Mweya waMwari, kuti wakadzika<br />

uye ukatunha murume<br />

uyu; uye akaenda pamusoro<br />

pemvu<strong>ra</strong> zhinji, kana kumbeu<br />

yehama dzangu, vakanga vari<br />

munyika yechipikirwa.<br />

13 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

Mweya waMwari, kuti<br />

wakatunha maJentairi; uye<br />

vakaenda vakabuda muutapwa,<br />

pamusoro pemvu<strong>ra</strong> zhinji.<br />

14 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

a mhomho zhinji dzemaJentairi<br />

b munyika yechipikirwa;<br />

uye ndikaona hasha dzaMwari,<br />

kuti dzakanga dziri pambeu<br />

yehama dzangu; uye c vakapa<strong>ra</strong>dzwa<br />

nemaJentairi vakatambudzika.<br />

15 Uye ndakaona Mweya<br />

waIshe, kuti waive pamaJentairi,<br />

uye vakabudiri<strong>ra</strong> uye vakato<strong>ra</strong><br />

a nyika vakaiita nhaka yavo;<br />

uye ndikaona kuti vakanga vari<br />

vachena, uye vakaru<strong>ra</strong>ma chaizvo<br />

b nokunaka, sezvakanga<br />

zvakaita vanhu vekwangu vasati<br />

c vau<strong>ra</strong>iwa.<br />

16 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakaona kuti maJentairi<br />

vakanga vaenda kubva muutapwa<br />

vakazvirereka pamberi<br />

paIshe; uye simba <strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>kanga<br />

a riinavo.<br />

17 Uye ndakaona kuti nyika<br />

dzemaJentairi dzakanga dzaungana<br />

pamwechete mumakungwa,<br />

nemumatunhuwo, kuti<br />

vavarwise.<br />

18 Uye ndakaona kuti simba<br />

<strong>ra</strong>Mwari <strong>ra</strong>kanga riinavo, nekutiwo<br />

hasha dzaMwari dzakanga<br />

dziri pane avo vose vakanga<br />

vaungana pamwechete kuti<br />

vavarwise.<br />

19 Uye ini Nifai, ndakaona<br />

kuti maJentairi vainge vabuda<br />

7a Morm. 8:36–38.<br />

8a Zvaka. 18:10–24;<br />

Morm. 8:35–38.<br />

9a Zvaka. 13:4–7.<br />

12a nkm Kutunhwa.<br />

14a 2 Ni. 1:11;<br />

Morm. 5:19–20.<br />

b nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

c 1 Ni. 22:7–8.<br />

nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kupa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> kwa<br />

Is<strong>ra</strong>eri.<br />

15a 2 Ni. 10:19.<br />

b 2 Ni. 5:21.<br />

c Morm. 6:17–22.<br />

16a D&Z 101:80.


31 1 Nifai 13:20–29<br />

muutapwa a vakabviswa nesimba<br />

<strong>ra</strong>Mwari kubva mumaoko emamwe<br />

ose marudzi.<br />

20 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakaona kuti vakabudiri<strong>ra</strong><br />

munyika; uye ndakaona<br />

a<br />

<strong>bhuku</strong>, uye <strong>ra</strong>kanga <strong>ra</strong>katakurwa<br />

pakati pavo.<br />

21 Uye ngirozi yakati kwandiri:<br />

Unoziva here zvinoreva<br />

<strong>bhuku</strong>?<br />

22 Uye ini ndikati kwairi:<br />

Handizive.<br />

23 Uye ikati: Tarisai rinobva<br />

mumuromo wemuJuda. Uye<br />

ini Nifai, ndakariona; uye ikati<br />

kwandiri: a<br />

Bhuku <strong>ra</strong>urikuona<br />

rine b zvinyorwa c zvemaJuda,<br />

zvine zvibvumi<strong>ra</strong>no zvaIshe,<br />

izvo zvavakaita kune vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri; uye rinewo zvizhinji<br />

zvezvipor<strong>of</strong>ita zvevapor<strong>of</strong>ita<br />

vatsvene; uye inhoroondo yakaita<br />

seyakanyorwa d pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>, chete haasi akawanda;<br />

zvisinei, ane zvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvaIshe, izvo zvavakaita<br />

kumba yaIs<strong>ra</strong>eri; nokudaro, zvinokosha<br />

kwazvo kumaJentairi.<br />

24 Uye ngirozi yaIshe yakati<br />

kwandiri: Waona kuti <strong>bhuku</strong><br />

rinobuda richibva mumuromo<br />

memuJuda; uye kana richibuda<br />

richibva mumuromo wemuJuda<br />

rinenge riine vhangeri <strong>ra</strong>kakwana<br />

<strong>ra</strong>Ishe, rinova rinopupurwa<br />

nevaapositori vanegumi nevaviri;<br />

uye vanopupu<strong>ra</strong> maere<strong>ra</strong>no<br />

nechokwadi chiri muGwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari.<br />

25 Nokudaro, zvinhu izvi zvinoenda<br />

zvichibva a kumaJuda<br />

zviri zvirokwazvo zvichienda<br />

b<br />

kumaJentairi, maere<strong>ra</strong>no nechokwadi<br />

chiri munaMwari.<br />

26 Uye mushure mekunge zvaenda<br />

neruoko rwevaapositori<br />

veGwayana vanegumi nevaviri,<br />

zvichibva kumaJuda a zvichienda<br />

kumaJentairi, munoona<br />

kutangwa b kwechechi iya c huru<br />

inonyangadza, inonyangadza<br />

kupfuu<strong>ra</strong> dzimwe chechi dzose;<br />

nokuti tarisai, d vabvisa kubva<br />

muvhangeri reGwayana zvimwe<br />

zvikamu zvizhinji zviri e pachena<br />

zvinokosha; nezvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvizhinji zvaIshe vakabvisa.<br />

27 Uye zvose izvi vakaita kuti<br />

vapindure nzi<strong>ra</strong> chaidzo dza-<br />

Ishe, kuti vap<strong>of</strong>omadze maziso<br />

uye vaomose mwoyo yevana<br />

vevanhu.<br />

28 Nokudaro, unoona kuti<br />

mushure mekunge <strong>bhuku</strong> <strong>ra</strong>pfuu<strong>ra</strong><br />

nemumaoko echechi<br />

huru inonyangadza, kuti kune<br />

zvinhu zvizhinji zviri pachena<br />

uye zvinokosha zvakabviswa<br />

mu<strong>bhuku</strong>, rinove <strong>bhuku</strong> re-<br />

Gwayana <strong>ra</strong>Mwari.<br />

29 Uye mushure mekunge zviri<br />

pachena nezvinokosha izvi<br />

zvabviswa rinoenda kumarudzi<br />

19a 2 Ni. 10:10–14;<br />

3 Ni. 21:4; Eta 2:12.<br />

20a 1 Ni. 14:23.<br />

23a 1 Ni. 13:38;<br />

2 Ni. 29:4–12.<br />

b nkm Magwaro<br />

matsvene.<br />

c 2 Ni. 3:12.<br />

d 1 Ni. 5:10–13.<br />

25a 2 Ni. 29:4–6;<br />

D&Z 3:16.<br />

nkm maJuda.<br />

b nkm Majentairi.<br />

26a Mat. 21:43.<br />

b nkm Ku<strong>ra</strong>sika<br />

pachitendero—<br />

Ku<strong>ra</strong>sika<br />

pachitendero<br />

kweChechi<br />

rekutanga rechiKristu.<br />

c 1 Ni. 13:4–6; 14:3,<br />

9–17.<br />

d Morm. 8:33;<br />

Mos. 1:41.<br />

e 1 Ni. 14:20–26;<br />

Mis. yeCh. 1:8.


1Nifai 13:30–34 32<br />

ose emaJentairi; uye mushure<br />

mekunge <strong>ra</strong>enda kumarudzi<br />

ose emaJentairi, hongu, kana<br />

kuyambuka makungwa ayo<br />

awaona nemaJentairi vaenda<br />

vachibva muutapwa, unoona —<br />

kuti nenzi<strong>ra</strong> yezvinhu zvizhinji<br />

zviri pachena uye zvinokosha<br />

zvakabviswa mu<strong>bhuku</strong>, zvakanga<br />

zviri pachena kunzwikwa<br />

nevana vevanhu, maere<strong>ra</strong>no<br />

nekuve pachena kuri<br />

muGwayana <strong>ra</strong>Mwari — nenzi<strong>ra</strong><br />

yezvinhu izvi zvakabviswa<br />

muvhangeri reGwayana, vakawanda<br />

zvisingataurike vari kupunzika,<br />

hongu, zvokuti Satani<br />

ave nesimba guru pamusoro<br />

pavo.<br />

30 Zvisinei, unoona kuti<br />

maJentairi vakaenda vachibva<br />

muhutapwa, uye vakasimudzirwa<br />

nesimba <strong>ra</strong>Mwari kuti vave<br />

pamusoro pemamwe marudzi<br />

ose, munyika yakanaka kupfuu<strong>ra</strong><br />

dzimwe nyika dzose, inove<br />

ndiyo nyika Ishe Mwari yavakabvumi<strong>ra</strong>na<br />

nababa vako kuti<br />

mbeu yavo ichave nenhaka a yenyika<br />

iyi; nokudaro, unoona<br />

kuti Ishe Mwari havazobvumi<strong>ra</strong><br />

kuti maJentairi vapa<strong>ra</strong>dze zvachose<br />

b kusanganiswa kwembeu<br />

yako, iyo iri mukati mehama<br />

dzako.<br />

31 Kana kubvumi<strong>ra</strong> kuti maJentairi<br />

a vapa<strong>ra</strong>dze mbeu yehama<br />

dzako.<br />

32 Kana Ishe Mwari kubvumi<strong>ra</strong><br />

kuti maJentairi vagare nariinhi<br />

vari muup<strong>of</strong>u hunotyisa,<br />

uhwo hwauri kuona kuti vari<br />

mahuri, nenzi<strong>ra</strong> yezvinhu zviri<br />

pachena uye zvinokosha zvikuru<br />

zvevhangeri reGwayana<br />

zvakavigwa nechechi iya a inonyangadza,<br />

yawaona kutangwa<br />

kwayo.<br />

33 Nokudaro Gwayana <strong>ra</strong>-<br />

Mwari rinoti: Ndichava netsitsi<br />

kumaJentairi, mukushanyi<strong>ra</strong> vakasa<strong>ra</strong><br />

vemba yaIs<strong>ra</strong>eri mukutongwa<br />

kukuru.<br />

34 Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

yaIshe yakatau<strong>ra</strong> kwandiri ichiti:<br />

Tarisai, Gwayana <strong>ra</strong>Mwari<br />

rinoti, mushure mekunge ndashanyi<strong>ra</strong><br />

a vakasa<strong>ra</strong> vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri — uye vakasa<strong>ra</strong> vandinotau<strong>ra</strong><br />

ava imbeu yababa<br />

wako—nokudaro, mushure<br />

mekunge ndavashanyi<strong>ra</strong> mukutonga,<br />

uye ndavatambudzisa<br />

neruoko rwemaJentairi, uye<br />

mushure mekunge maJentairi<br />

b<br />

vapunzika zvisingataurike,<br />

nenzi<strong>ra</strong> yezvikamu zviri<br />

pachena-chena zvinokosha c zvevhangeri<br />

reGwayana zvavasina<br />

kupihwa nechechi iya inonyangadza,<br />

inove ndiyo amai vepfambi,<br />

Gwayana rinodaro —<br />

ndichave netsitsi kumaJentairi<br />

musi iwoyo, zvekuti d ndichauyisa<br />

kwavari, musimba <strong>ra</strong>ngu,<br />

zvizhinji zvevhangeri <strong>ra</strong>ngu,<br />

richave pachena uye richikosha,<br />

rinodaro Gwayana.<br />

30a nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

b Aruma 45:10–14.<br />

31a 2 Ni. 4:7; 10:18–19;<br />

Jak. 3:5–9;<br />

Hir. 15:12;<br />

3 Ni. 16:8–9;<br />

Morm. 5:20–21.<br />

32a nkm Dhiabhorosi—<br />

Chechi<br />

<strong>ra</strong>dhiabhorosi.<br />

34a nkm Josefa,<br />

Mwanakomana<br />

waJakobo.<br />

b 1 Ni. 14:1–3;<br />

2 Ni. 26:20.<br />

c nkm Vhangeri.<br />

d D&Z 10:62.<br />

nkm Kudzorerwa<br />

pakare kweVhangeri.


33 1 Nifai 13:35–40<br />

35 Nokuti tarisai, rinodaro<br />

Gwayana: ndichazvi<strong>ra</strong>tidza pachangu<br />

kumbeu yako, kuti<br />

vachanyo<strong>ra</strong> zvinhu zvizhinji<br />

zvandichavaparidzi<strong>ra</strong>, zvichave<br />

zviri pachena uye zvichikosha;<br />

uye mushure mekunge mbeu<br />

yako yapa<strong>ra</strong>dzwa, uye yadere<strong>ra</strong><br />

mukusatenda, nembeuwo yehama<br />

dzako, tarisai, zvinhu zvose<br />

a<br />

izvi zvichavanzwa, kuuya kumaJentairi,<br />

nechipo nesimba<br />

reGwayana.<br />

36 Uye mazviri muchanyorwa<br />

a<br />

vhangeri <strong>ra</strong>ngu, rinodaro Gwayana,<br />

uye b dombo <strong>ra</strong>ngu neruponeso<br />

rwangu.<br />

37 Uye a vakakomborerwa avo<br />

vachatsvaka kuunza b Zioni<br />

yangu musi iwoyo, nokuti vachawana<br />

c chipo nesimba re-<br />

Mweya Mutsvene; uye kana<br />

d<br />

vakashingiri<strong>ra</strong> kusvika kwekupedzisi<strong>ra</strong><br />

vachasimudzwa<br />

muzuva rekupedzisi<strong>ra</strong>, uye vachaponeswa<br />

e muumambo hwe-<br />

Gwayana husingaperi; uye uyo<br />

f<br />

achashambadza runya<strong>ra</strong>ro, hongu,<br />

matama emufaro mukuru,<br />

vachave vakanaka zvakadii<br />

mumakomo.<br />

38 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

vakasa<strong>ra</strong> vembeu yehama<br />

dzangu, a ne<strong>bhuku</strong> reGwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari, <strong>ra</strong>kanga <strong>ra</strong>bva mumuromo<br />

wemaJuda, kuti <strong>ra</strong>kauya<br />

kubva kumaJentairi b richienda<br />

kune vakasa<strong>ra</strong> vembeu yehama<br />

dzangu.<br />

39 Uye mushure mekunge <strong>ra</strong>uya<br />

kwavari ndakaona mamwe<br />

a<br />

ma<strong>bhuku</strong>, akauya pamusoro<br />

pesimba reGwayana, kubva<br />

kumaJentairi achienda kwavari,<br />

b<br />

mukupwisa maJentairi<br />

nevakasa<strong>ra</strong> vembeu yehama<br />

dzangu, nemaJudawo akange<br />

akapa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> pasi pose, kuti zvinyorwa<br />

zvemapor<strong>of</strong>ita uye<br />

nezvevaapositori veGwayana<br />

vanegumi nevaviri c ndezvechokwadi.<br />

40 Uye ngirozi yakatau<strong>ra</strong> kwandiri,<br />

ichiti: Zvinyorwa a zvekupedzisi<strong>ra</strong><br />

izvi, zvawaona zviri<br />

kumaJentairi, b zvichamisa chokwadi<br />

c chevekutanga, avo vanova<br />

ndivo vaapositori ve-<br />

Gwayana vanegumi nevaviri,<br />

uye zvigoita kuti kuzivikanwe<br />

zviri pachena uye zvinokosha<br />

zvavakatorerwa; uye zvigoita<br />

kuti zvizivikanwe kuhama<br />

dzose, ndimi, nevanhu, kuti<br />

Gwayana <strong>ra</strong>Mwari ndiro Mwanakomana<br />

waBaba Vokusingaperi,<br />

uye d Muponesi wenyika;<br />

nokuti vanhu vose vakafani<strong>ra</strong><br />

35a 2 Ni. 27:6; 29:1–2.<br />

nkm Bhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni.<br />

36a 3 Ni. 27:13–21.<br />

b Hir. 5:12;<br />

3 Ni. 11:38–39.<br />

nkm Ibwe.<br />

37a D&Z 21:9.<br />

b nkm Zioni.<br />

c nkm Chipo<br />

cheMweya Mutsvene.<br />

d 3 Ni. 27:16.<br />

nkm Tsungiri<strong>ra</strong>.<br />

e nkm Kubwinya<br />

kweSeresitiyaro.<br />

f Isa. 52:7;<br />

Mosaya 15:14–18;<br />

3 Ni. 20:40.<br />

38a 1 Ni. 13:23;<br />

2 Ni. 29:4–6.<br />

b Morm. 5:15.<br />

39a nkm Magwaro<br />

matsvene—Magwaro<br />

matsvene<br />

akapor<strong>of</strong>itwa kuti<br />

achauya.<br />

b Ezk. 37:15–20;<br />

2 Ni. 3:11–12.<br />

c 1 Ni. 14:30.<br />

40a 2 Ni. 26:16–17; 29:12.<br />

nkm Bhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni.<br />

b Morm. 7:8–9.<br />

c nkm Bhaibheri.<br />

d Ona peji yeMusoro<br />

wenya weBhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni.<br />

Mos. 1:6.


1Nifai 13:41–14:4 34<br />

kuuya kwaari, kana kuti havangazoponeswa.<br />

41 Uye vakafani<strong>ra</strong> kuuya nemazwi<br />

achataurwa nemuromo<br />

weGwayana; uye mazwi eGwayana<br />

achaziviswa muzvinyorwa<br />

zvembeu yako, nemuzvinyorwa<br />

zvevaapositori veGwayana vanegumi<br />

nevaviri; nokudaro<br />

zvose zvichaiswa a pamwechete;<br />

nokuti kuna Mwari b mumwechete<br />

c neMufudzi mumwechete<br />

pasi pose.<br />

42 Uye nguva iri kusvika<br />

yekuti achazvi<strong>ra</strong>tidza iye pachake<br />

kumarudzi ose, zvose<br />

a<br />

kumaJuda nekumaJentairiwo;<br />

uye mushure mekunge azvi<strong>ra</strong>tidza<br />

pachake kumaJuda uye<br />

nekumaJentairiwo, zvino ozozvi<strong>ra</strong>tidzawo<br />

pachake kuma-<br />

Jentairiwo nekumaJudawo, uye<br />

b<br />

vekupedzisi<strong>ra</strong> vachave vekutanga,<br />

uye c vekutanga vachave<br />

vekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

CHITSAUKO 14<br />

Ngirozi inotauri<strong>ra</strong> Nifai nezvemaropafadzo<br />

nekutukwa kuchawi<strong>ra</strong><br />

pamusoro pemaJentairi — Kune<br />

chechi mbiri chete: Chechi yeGwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari nechechi yadhiabhorosi—Vatendi<br />

vaMwari mukati<br />

memarudzi ose vanotambudzwa<br />

nechechi huru inonyangadza —<br />

Muapositori Johane achanyo<strong>ra</strong><br />

maere<strong>ra</strong>no nekuguma kwenyika.<br />

Zvingangove makore 600 kusvika<br />

ku592 Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvichaitika kuti, kana<br />

a<br />

maJentairi vakateere<strong>ra</strong> kuGwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari muzuva iro <strong>ra</strong>achazvi<strong>ra</strong>tidza<br />

iye pachake kwavari<br />

muzwi, b<br />

nemusimbawo,<br />

nemuzviito, nemukubvisa c zvimhingamupinyi<br />

zvavo —<br />

2 Uye vagorega kuomesa<br />

mwoyo yavo kuGwayana <strong>ra</strong>-<br />

Mwari, vachaverengerwa mukati<br />

membeu yababa vako,<br />

hongu, a vachaverengerwa kumba<br />

yeIs<strong>ra</strong>eri; uye vachazove<br />

vanhu b vakaropafadzwa munyika<br />

yechipikirwa nariinhi;<br />

havachazotorwa muhutapwa<br />

zvakare; uye imba yaIs<strong>ra</strong>eri haichazonyadziswa.<br />

3 Uye a zigomba guru riya, <strong>ra</strong>vakachererwa<br />

nechechi huru<br />

inonyangadza, <strong>ra</strong>katangiswa<br />

nadhiabhorosi nevana vake,<br />

kuti atungamire mweya yevanhu<br />

kugehena — hongu, zigomba<br />

guru riya <strong>ra</strong>kachererwa<br />

kuti ripa<strong>ra</strong>dze vanhu richazadzwa<br />

neavo vakariche<strong>ra</strong>, vachipa<strong>ra</strong>dzwa<br />

zvachose, rinodaro<br />

Gwayana <strong>ra</strong>Mwari; kwete kupa<strong>ra</strong>dzwa<br />

kwemweya, kunze<br />

kwekunge kuri kwokuukanda<br />

b<br />

mugehena riya risina magumo.<br />

4 Nokuti tarisai, izvi zviri<br />

maere<strong>ra</strong>no neutapwa hwadhi-<br />

41a Ezk. 37:17.<br />

b Deut. 6:4;<br />

Joh. 17:21–23;<br />

2 Ni. 31:21.<br />

c nkm Mufudzi<br />

Akanaka.<br />

42a D&Z 90:8–9; 107:33;<br />

112:4.<br />

b Jak. 5:63.<br />

c Ruka 13:30;<br />

1 Ni. 15:13–20.<br />

14 1a 3 Ni. 16:6–13.<br />

nkm Majentairi.<br />

b I VaT. 1:5; 1 Ni. 14:14;<br />

Jak. 6:2–3.<br />

c Isa. 57:14; 1 Ni. 13:29,<br />

34; 2 Ni. 26:20.<br />

2a VaG. 3:7, 29;<br />

2 Ni. 10:18–19;<br />

3 Ni. 16:13; 21:6, 22;<br />

Abr. 2:9–11.<br />

b 2 Ni. 6:12; 10:8–14;<br />

3 Ni. 16:6–7; 20:27.<br />

3a 1 Ni. 22:14;<br />

D&Z 109:25.<br />

b nkm Ku<strong>ra</strong>swa;<br />

Gehena.


35 1 Nifai 14:5–13<br />

abhorosi, uye zviri maere<strong>ra</strong>no<br />

noku<strong>ra</strong>nga kwaMwari, kune<br />

avo vose vanoita zvakaipa pamberi<br />

pake.<br />

5 Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

yakatau<strong>ra</strong> kwandiri, Nifai ichiti:<br />

Waona kuti kana maJentairi<br />

vakatendeuka zvinove zvakanaka<br />

kwavari; uye unozivawo<br />

maere<strong>ra</strong>no nezvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvaIshe kune vemba yaIs<strong>ra</strong>eri;<br />

wanzwawo kuti uyo a asingatendeuke<br />

an<strong>of</strong>anirwa kupa<strong>ra</strong><strong>ra</strong>.<br />

6 Saka, heyo a nhamo kumaJentairi<br />

kana vakave vanoomesa<br />

mwoyo yavo kuGwayana <strong>ra</strong>-<br />

Mwari.<br />

7 Nokuti nguva iri kuuya,<br />

rinodaro Gwayana <strong>ra</strong>Mwari,<br />

yokuti ndichashanda basa guru<br />

uye a rinoshamisa pakati pevana<br />

vevanhu; basa richange risingaperi,<br />

uku kana uku— kuti muvavapwise<br />

murunya<strong>ra</strong>ro b neupenyu<br />

hwokusingaperi, kana<br />

kuti vaendeswe kuhukukutu<br />

hwemwoyo yavo nemuhup<strong>of</strong>u<br />

hwepfungwa dzavo mukuuiswa<br />

kwavo muhutapwa, uyewo<br />

mukupa<strong>ra</strong>dzwa, kwose kwenyama<br />

nekwemweya, maere<strong>ra</strong>no<br />

c neutapwa hwadhiabhorosi,<br />

uhwo hwandatau<strong>ra</strong> nezvahwo.<br />

8 Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

payakange yatau<strong>ra</strong> mazwi aya,<br />

yakati kwandiri: Uno<strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong><br />

here a zvibvumi<strong>ra</strong>no zvaBaba<br />

kune vemba yaIs<strong>ra</strong>eri? Ndikati,<br />

Hongu.<br />

9 Uye zvakaitika kuti yakati<br />

kwandiri: Tarisai, uone chechi<br />

iya huru inonyangadza, inove<br />

ndiyo zimai rezvinyangadzo.<br />

Akaritanga ari a dhiabhorosi.<br />

10 Uye ikati kwandiri: Tarisai<br />

kune chechi a mbiri chete; yekutanga<br />

ichechi yeGwayana <strong>ra</strong>-<br />

Mwari, uye b imwe ichechi<br />

yadhiabhorosi; nokudaro, uyo<br />

asiri wechechi yeGwayana <strong>ra</strong>-<br />

Mwari ndewe zichechi riya<br />

guru, rinove ndiro zimai rekuipa;<br />

uye ndiro c zipfambi repasi pose.<br />

11 Uye zvakaitika kuti ndakatarisa<br />

ndikaona zipfambi repasi<br />

pose, uye rigere pamusoro<br />

a<br />

pemvu<strong>ra</strong> dzakawanda; uye b <strong>ra</strong>kanga<br />

richitonga pasi pose, mukati<br />

menyika dzose, marudzi,<br />

ndimi, navanhu.<br />

12 Uye zvakaitika kuti ndakatarisa<br />

chechi yeGwayana <strong>ra</strong>Mwari,<br />

nehuwandu hwaro hwaive<br />

a<br />

hushoma, nenzi<strong>ra</strong> yekuipa<br />

kwezipfambi <strong>ra</strong>kange rigere<br />

pamusoro pemakungwa mazhinji;<br />

zvakadaro, ndakaona kuti<br />

vechechi yeGwayana, vakange<br />

vari vatendi vaMwari, vakange<br />

vari pasi b pose; uye kutonga<br />

kwavo pasi kwaive kushoma,<br />

nenzi<strong>ra</strong> yekuipa kwezipfambi<br />

guru <strong>ra</strong>ndakanga ndaona.<br />

13 Uye zvakaitika kuti ndaka-<br />

5a nkm Rutendeuko.<br />

6a 2 Ni. 28:32.<br />

7a Isa. 29:14; 1 Ni. 22:8;<br />

2 Ni. 27:26; 29:1–2;<br />

D&Z 4:1.<br />

nkm Kudzorerwa<br />

pakare kweVhangeri.<br />

b nkm Upenyu<br />

Hwokusingaperi.<br />

c 2 Ni. 2:26–29;<br />

Aruma 12:9–11.<br />

8a nkm Chibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaAb<strong>ra</strong>hama.<br />

9a 1 Ni. 15:35;<br />

D&Z 1:35.<br />

nkm Dhiabhorosi.<br />

10a 1 Ni. 22:23.<br />

b 1 Ni. 13:4–6, 26.<br />

c Zvaka. 17:5, 15;<br />

2 Ni. 10:16.<br />

11a Jer. 51:13;<br />

Zvaka. 17:15.<br />

b D&Z 35:11.<br />

12a Mat. 7:14;<br />

3 Ni. 14:14;<br />

D&Z 138:26.<br />

b D&Z 90:11.


1Nifai 14:14–25 36<br />

ona kuti zimai guru rekuipa<br />

<strong>ra</strong>unganidza pamwechete mhomho<br />

pasi pose, mukati memarudzi<br />

ose emaJentairi, kuti<br />

a<br />

varwise Gwayana <strong>ra</strong>Mwari.<br />

14 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakaona simba reGwayana<br />

<strong>ra</strong>Mwari, kuti <strong>ra</strong>kadzika<br />

pavatendi vechechi yeGwayana,<br />

nekune vanhu vechibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaIshe, vakange vakapa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong><br />

nepasi pose; uye vakanga vakapakati<strong>ra</strong><br />

uru<strong>ra</strong>mi a nesimba <strong>ra</strong>-<br />

Mwari mukukudzwa kukuru.<br />

15 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

kuti hasha dzaMwari a dzakadururirwa<br />

muchechi iya huru<br />

inonyangadza, zvekuti kwakave<br />

nehondo nerunyerekupe rwehondo<br />

pakati b pemarudzi ose<br />

nehama dzepasi pano.<br />

16 Uye kutanga kwakaita a hondo<br />

nerunyerekupe rwehondo<br />

pakati pemarudzi ose akange<br />

ari ezimai rekuipa, ngirozi yakatau<strong>ra</strong><br />

kwandiri ichiti: Tarisai,<br />

hasha dzaMwari dziri pamusoro<br />

pezimai repfambi; uye tarisai,<br />

unoona zvose zvinhu izvi —<br />

17 Uye kana a zuva <strong>ra</strong>uya<br />

rekuti b hasha dzaMwari dzidururirwe<br />

pamusoro pezimai<br />

repfambi, inova chechi huru<br />

inonyangadza, akaritanga ari<br />

dhiabhorosi, zvino, muzuva iroro,<br />

c basa <strong>ra</strong>Baba richatanga, mukugadziri<strong>ra</strong><br />

nzi<strong>ra</strong> yekuzadzikisa<br />

d<br />

zvibvumi<strong>ra</strong>no zvavo, zvavakaita<br />

kuvanhu vavo vanove vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

18 Uye zvakaitika kuti ngirozi<br />

yakatau<strong>ra</strong> kwandiri ichiti: Tarisa!<br />

19 Uye ndakatarisa ndikaona<br />

murume, uye akanga akapfeka<br />

gemenzi jena.<br />

20 Uye ngirozi ikati kwandiri:<br />

Ona a mumwe wevaapositori<br />

veGwayana vanegumi nevaviri.<br />

21 Tarisai, achaona uye agonyo<strong>ra</strong><br />

zvasa<strong>ra</strong> zvezvinhu izvi;<br />

hongu, nezvinhuwo zvizhinji<br />

zvakaitika.<br />

22 Uye achanyo<strong>ra</strong>wo nezvekuguma<br />

kwenyika.<br />

23 Nokudaro, zvinhu zvaachanyo<strong>ra</strong><br />

zvakaru<strong>ra</strong>ma uye<br />

zviri zvechokwadi; uye tarisai<br />

zvinonyorwa a mu<strong>bhuku</strong> <strong>ra</strong>waona<br />

richibuda mumuromo wemuJuda;<br />

uye panguva yazvakabva<br />

mumuromo wemuJuda,<br />

kana kuti, panguva dzabuda<br />

<strong>bhuku</strong> mumuromo wemuJuda,<br />

zvinhu zvange zvakanyorwa<br />

zvange zviri pachena uye zvakachena,<br />

b zvichikoshesesa uye<br />

zviri nyore mukunzwikwa<br />

nevanhu vose.<br />

24 Uye tarisai, zvinhu zvichanyorwa<br />

a nemuapositori we-<br />

Gwayana uyu zvinhu zvizhinji<br />

zvawakaona; uye tarisai, zvasa<strong>ra</strong><br />

uchazviona.<br />

25 Asi zvinhu zvauchaona<br />

13a Zvaka. 17:1–6; 18:24;<br />

1 Ni. 13:5;<br />

D&Z 123:7–8.<br />

14a Jak. 6:2;<br />

D&Z 38:32–38.<br />

15a D&Z 1:13–14.<br />

b Marko 13:8;<br />

D&Z 87:6.<br />

16a 1 Ni. 22:13–14;<br />

Morm. 8:30.<br />

17a nkm Mazuva<br />

Ekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

b 1 Ni. 22:15–16.<br />

c 3 Ni. 21:7, 20–29.<br />

nkm Kudzorerwa<br />

pakare kweVhangeri.<br />

d Morm. 8:21, 41.<br />

nkm Chibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaAb<strong>ra</strong>hama.<br />

20a Zvaka. 1:1–3;<br />

1 Ni. 14:27.<br />

23a 1 Ni. 13:20–24;<br />

Morm. 8:33.<br />

b 1 Ni. 13:28–32.<br />

24a Eta 4:16.


37 1 Nifai 14:26–15:5<br />

mushure hauzozvinyo<strong>ra</strong>; nokuti<br />

Ishe Mwari vazodza muapositori<br />

weGwayana <strong>ra</strong>Mwari kuti<br />

a<br />

azvinyore.<br />

26 Uye vamwe vanga varipo,<br />

kwavari va<strong>ra</strong>tidza zvose zvinhu,<br />

uye vakabva vazvinyo<strong>ra</strong>;<br />

uye a zvakanamwa kuti zvigozouya<br />

zvakachena, maere<strong>ra</strong>no<br />

nechokwadi chiri muGwayana,<br />

munguva yavo Ishe, kune vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

27 Uye ini Nifai, ndakanzwa<br />

uye ndinopupu<strong>ra</strong>, kuti zita<br />

remuapositori weGwayana <strong>ra</strong>ive<br />

a Johane, maere<strong>ra</strong>no nezwi<br />

rengirozi.<br />

28 Uye tarisai, ini Nifai, ndino<strong>ra</strong>mbidzwa<br />

kuti ndinyore<br />

zvinhu zvakasa<strong>ra</strong> zvandakaona<br />

ndikanzwa; nokudaro zvinhu<br />

zvandanyo<strong>ra</strong> zvakwani<strong>ra</strong>na<br />

neni; uye ndanyo<strong>ra</strong> chidimu<br />

chidiki chezvinhu zvandakaona.<br />

29 Uye ndinopupu<strong>ra</strong> kuti ndakaona<br />

zvinhu zvakaonekwa<br />

a<br />

nababa vangu, uye ngirozi ya-<br />

Ishe yakaita kuti zvizivikanwe<br />

neni.<br />

30 Uye zvino ndave kupedzisa<br />

kutau<strong>ra</strong> nezvezvinhu zvandakaona<br />

zvandakanga ndakatakurwa<br />

neMweya; uye kana zvose<br />

zvinhu zvandakaona zvisina<br />

kunyorwa, zvinhu zvandanyo<strong>ra</strong><br />

a<br />

ndezvechokwadi. Uye ndizvo<br />

zvazviri. Ameni.<br />

CHITSAUKO 15<br />

Mbeu yaRihai ichatambi<strong>ra</strong> vhangeri<br />

kubva kumaJentairi mumazuva<br />

ekupedzisi<strong>ra</strong> — Chizvarwa<br />

chaIs<strong>ra</strong>eri chin<strong>of</strong>ananidzwa nemuti<br />

wemuorivi une mapazi achabatanidzwa<br />

pakare— Nifai anodudzi<strong>ra</strong><br />

chi<strong>ra</strong>tidzo chemuti weupenyu uye<br />

anotau<strong>ra</strong> nezvekuenzanisa kwa-<br />

Mwari mukubvisa vatadzi muvakaru<strong>ra</strong>ma.<br />

Zvingangove makore<br />

600 kusvika ku592 Kristu asati<br />

azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti ini Nifai,<br />

ndakanga ndatakurwa mumweya,<br />

uye ndaona zvose zvinhu<br />

izvi, ndakadzoke<strong>ra</strong> kutende<br />

kwababa vangu.<br />

2 Uye zvakaitika kuti ndakaona<br />

hama dzangu, uye dzakanga<br />

dzichiiti<strong>ra</strong>na nharo maere<strong>ra</strong>no<br />

nezvinhu zvakanga zvataurwa<br />

nababa vangu kwavari.<br />

3 Nokuti chokwadi vakatau<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvikuru zvakawanda<br />

kwavari, zvakange zvakaoma<br />

a<br />

kunzwisiswa, kunze kwekunge<br />

munhu abvunza Mwari; uye<br />

ivo vari vakukutu mumwoyo,<br />

saka havana kutarisa kuna Ishe<br />

sezvavaifani<strong>ra</strong> kuita.<br />

4 Uye zvino ini Nifai, ndakasuwa<br />

pamusana pekuoma kwemwoyo<br />

yavo, uyewo, nenzi<strong>ra</strong><br />

yezvinhu zvandakanga ndaona,<br />

nekuziva kuti zvaitozoitika<br />

chete nenzi<strong>ra</strong> yekuipa kukuru<br />

kwevana vevanhu.<br />

5 Uye zvakaitika kuti ndakakurirwa<br />

nenzi<strong>ra</strong> yekutambudzwa<br />

kwangu, nokuti ndaiti<br />

a<br />

kutambudzika kwangu kwaive<br />

kukuru kupfuu<strong>ra</strong> zvose, nenzi<strong>ra</strong><br />

25a Joh. 20:30–31;<br />

Zvaka. 1:19.<br />

26a 2 Ni. 27:6–23;<br />

Eta 3:21–27; 4:4–7;<br />

D&Z 35:18;<br />

Nh—JS 1:65.<br />

27a Zvaka. 1:1–3.<br />

29a 1 Ni. 8.<br />

30a 2 Ni. 33:10–14.<br />

15 3a I VaKori. 2:10–12;<br />

Aruma 12:9–11.<br />

5a nkm Matambudziko.


1Nifai 15:6–15 38<br />

b<br />

yekupa<strong>ra</strong>dzwa kwevanhu vekwangu,<br />

nokuti ndakanga ndaona<br />

kupunzika kwavo.<br />

6 Uye zvakaitika kuti mushure<br />

mekunge ndatambi<strong>ra</strong> a simba<br />

ndakatau<strong>ra</strong> kuhama dzangu,<br />

ndichida kuziva kwavari chikonzero<br />

chenharo dzavo.<br />

7 Uye vakati: Tarisai, hatinzwisise<br />

mazwi ataurwa nababa<br />

vedu nezvemapazi emuti wemuorivi,<br />

uye nezvemaJentairi.<br />

8 Uye ndikati kwavari: a Mabvunza<br />

Ishe here?<br />

9 Uye vakati kwandiri: Hatina;<br />

nokuti Ishe havaite kuti tizive<br />

chinhu chakadaro.<br />

10 Tarisai, ndakadaro kwavari:<br />

Sei musingachengete mi<strong>ra</strong>u<br />

yaIshe? Sei muchiz<strong>of</strong>a, nenzi<strong>ra</strong><br />

a<br />

yeukukutu hwemwoyo yenyu?<br />

11 Hamuyeuke here zvinhu<br />

izvo zvakataurwa naIshe? —<br />

Kana mukasaomesa mwoyo<br />

yenyu, uye a mukandikumbi<strong>ra</strong><br />

murutendo, muchitenda kuti<br />

muchagashi<strong>ra</strong>, nekusimba mukuchengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yangu, chokwadi<br />

zvinhu izvi zvichaziviswa<br />

kwamuri.<br />

12 Tarisai, ndinoti kwamuri,<br />

imba yaIs<strong>ra</strong>eri yakaenzaniswa<br />

nemuti wemuorivi, neMweya<br />

waIshe wakanga uri munababa<br />

vedu; uye tarisai hatina<br />

kupazuka here kubva mumba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri, uye hatizi a bazi remba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri here?<br />

13 Uye zvino, chinhu chinoreva<br />

baba vedu maere<strong>ra</strong>no nekupinzaniswa<br />

kwemapazi epo<br />

chaiwo kuburikidza nekuza<strong>ra</strong><br />

kwemaJentairi kuti, mumazuva<br />

ekupedzisi<strong>ra</strong>, kana mbeu yedu<br />

a<br />

yadere<strong>ra</strong> mukusatenda, hongu,<br />

kwemakore mazhinji, uye zvizvarwa<br />

zvizhinji mushure<br />

mekunge b Mesia azvi<strong>ra</strong>tidza<br />

nemuviri wake kuvana vevanhu,<br />

ndipo pachauya kuza<strong>ra</strong><br />

c<br />

kwevhangeri <strong>ra</strong>Mesia kumaJentairi,<br />

uye robva d kumaJentairi<br />

richienda kune vakasa<strong>ra</strong><br />

vembeu yedu —<br />

14 Uye muzuva iroro vakasa<strong>ra</strong><br />

a<br />

vembeu yedu ndipo pavachaziva<br />

kuti ndevemba yaIs<strong>ra</strong>eri,<br />

nokuti ndivo vanhu b vechibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaIshe; uye ndipo pavachaziva<br />

nokuuya c muruzivo<br />

rwemadzitateguru avo, nekuruzivowo<br />

rwevhangeri reMununuri<br />

wavo, <strong>ra</strong>kaparidzwa<br />

kumadzibaba avo naiye; nokudaro,<br />

vachauya mukuziva<br />

Mununuri wavo nezvinangwa<br />

chaizvo zvedzidziso yake, kuti<br />

vagoziva kuti vangauye sei<br />

kwaari uye vagoponeswa.<br />

15 Uye muzuva iroro havazo-<br />

5b Eno. 1:13;<br />

Morm. 6:1.<br />

6a Mos. 1:10;<br />

Nh—JS 1:20, 48.<br />

8a Mosaya 26:13;<br />

Aruma 40:3.<br />

nkm Munamato.<br />

10a nkm Ku<strong>ra</strong>sika<br />

Pachitendero.<br />

11a Jkb. 1:5–6;<br />

Eno. 1:15;<br />

Moro. 7:26;<br />

D&Z 18:18.<br />

nkm Kumbi<strong>ra</strong>.<br />

12a Gen. 49:22–26;<br />

1 Ni. 10:12–14; 19:24.<br />

nkm Rihai, Baba<br />

vaNifai.<br />

13a 1 Ni. 12:22–23;<br />

2 Ni. 26:15.<br />

b nkm Mesia.<br />

c nkm Vhangeri.<br />

d 1 Ni. 13:42; 22:5–10;<br />

D&Z 14:10.<br />

nkm Majentairi.<br />

14a 2 Ni. 10:2;<br />

3 Ni. 5:21–26; 21:4–7.<br />

b nkm Chibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaAb<strong>ra</strong>hama.<br />

c 2 Ni. 3:12; 30:5;<br />

Morm. 7:1, 9–10;<br />

D&Z 3:16–20.<br />

Onawo peji<br />

yeMusoro wenya<br />

yeBhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni.


39 1 Nifai 15:16–25<br />

fa<strong>ra</strong> here vachirumbidza Mwari<br />

vavo vasingaperi, a dombo <strong>ra</strong>vo<br />

neruponeso rwavo? Hongu,<br />

muzuva iroro, havazogashi<strong>ra</strong><br />

here simba nekudya kunosimbisa<br />

kubva b kumudzambiringa<br />

wechokwadi? Hongu,<br />

havazouya here mudanga rechokwadi<br />

<strong>ra</strong>Mwari?<br />

16 Tarisai, ndinoti kwamuri,<br />

Hongu; vacha<strong>ra</strong>ngarirwa zvakare<br />

kune vemba yaIs<strong>ra</strong>eri;<br />

a<br />

vachabatanidzwa, vari bazi<br />

repo remutiwemuorivi, vachiiswa<br />

mumuti wemuorivi wechokwadi.<br />

17 Uye izvi ndizvo zviri kureva<br />

baba vedu; uye vari kureva kuti<br />

izvi hazvizoitika kudzama<strong>ra</strong><br />

vati vapa<strong>ra</strong>dzwa nemaJentairi;<br />

uye vanoreva kuti zvichaitika<br />

nekumaJentairi, kuti Ishe a<strong>ra</strong>tidze<br />

simba <strong>ra</strong>ke kumaJentairi,<br />

nechikonzero chichaita kuti<br />

a<br />

a<strong>ra</strong>mbwe nemaJuda, kana vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

18 Nokudaro, baba vedu havana<br />

kutau<strong>ra</strong> nezvembeu yedu<br />

yega, asiwo nezvemba yose<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri, achinongedza kuchibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chichazadzikiswa<br />

mumazuva ekupedzisi<strong>ra</strong>; chiri<br />

chibvumi<strong>ra</strong>no chakaitwa naIshe<br />

kuna baba vedu Ab<strong>ra</strong>hama vachiti:<br />

a Mumbeu yako hama dzose<br />

dzepasi dzicharopafadzwa.<br />

19 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakatau<strong>ra</strong> kwavari zvizhinji<br />

maere<strong>ra</strong>no nezvinhu izvi;<br />

hongu, ndakatau<strong>ra</strong> kwavari<br />

a<br />

nezvekudzorerwa kwemaJuda<br />

mumazuva ekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

20 Uye ndakadzokoro<strong>ra</strong> mazwi<br />

a aIsaya kwavari, akatau<strong>ra</strong><br />

nezvekudzorerwa pakare, kwemaJuda,<br />

kana kwemba yaIs<strong>ra</strong>eri;<br />

uye mushure mekunge vadzorerwa<br />

havachazonyadziswa,<br />

havazopa<strong>ra</strong>dzwa zvakare. Uye<br />

zvakaitika kuti ndakatau<strong>ra</strong> mazwi<br />

akawanda kwazvo kuhama<br />

dzangu, zvekuti vakapfava uye<br />

b<br />

vakazvirereka pamberi paIshe.<br />

21 Uye zvakaitika kuti vakatau<strong>ra</strong><br />

kwandiri zvakare, vachiti:<br />

Chinorevei chinhu ichi chakaonekwa<br />

nababa vedu kuhope?<br />

Unorevei a muti wavakaona?<br />

22 Uye ndakati kwavari:<br />

Chaive chi<strong>ra</strong>tidzo a chemuti<br />

weupenyu.<br />

23 Uye vakati kwandiri: Rinorevei<br />

a danda resimbi <strong>ra</strong>kaonekwa<br />

nababa vedu, <strong>ra</strong>ienda pamuti?<br />

24 Uye ndakati kwavari <strong>ra</strong>ive<br />

a<br />

izwi <strong>ra</strong>Mwari; uye avo vachateere<strong>ra</strong><br />

kuzwi <strong>ra</strong>Mwari, uye<br />

b<br />

vachibatiri<strong>ra</strong> nesimba kwariri,<br />

havaz<strong>of</strong>i; hakuna c zviedzo uye<br />

kana d miseve inotyisa e yemuvengi<br />

ingavakurire ikavapinza<br />

muup<strong>of</strong>u, kuti vatungamirirwe<br />

kunopa<strong>ra</strong>dzwa.<br />

25 Nokudaro, ini Nifai, ndaka-<br />

15a nkm Ibwe.<br />

b Gen. 49:11;<br />

Joh. 15:1.<br />

16a Jak. 5:60–68.<br />

17a nkm Kuroverwa.<br />

18a Gen. 12:1–3;<br />

Abr. 2:6–11.<br />

19a 1 Ni. 19:15.<br />

nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kuunganidzwa<br />

kwa Is<strong>ra</strong>eri.<br />

20a 1 Ni. 19:23.<br />

b 1 Ni. 16:5, 24, 39.<br />

21a 1 Ni. 8:10–12.<br />

22a 1 Ni. 11:4, 25;<br />

Mos. 3:9.<br />

23a 1 Ni. 8:19–24.<br />

24a nkm Shoko <strong>ra</strong>Mwari.<br />

b 1 Ni. 8:30;<br />

2 Ni. 31:20.<br />

c 1 Ni. 8:23.<br />

nkm Chiedzo.<br />

d VaE. 6:16;<br />

D&Z 3:8; 27:17.<br />

e nkm Dhiabhorosi.


1Nifai 15:26–34 40<br />

vakuridzi<strong>ra</strong> kuti a vachenjerere<br />

mazwi aIshe; hongu, ndakavakuridzi<strong>ra</strong><br />

nesimba remweya<br />

wangu rose, nehugwaru hwose<br />

hwandinawo, kuti vachenjerere<br />

izwi <strong>ra</strong>Mwari uye vago<strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong><br />

kuchengeta mi<strong>ra</strong>iro yavo<br />

nguva dzose muzvinhu zvose.<br />

26 Uye vakati kwandiri: Ko!<br />

rwunorevei a rwizi rwemvu<strong>ra</strong><br />

rwakaonekwa nababa vedu?<br />

27 Uye ndakati kwavari a mvu<strong>ra</strong><br />

yakaonekwa nababa vangu<br />

yaive b utsvina; uye mwoyo<br />

wavo wakanga wakanyu<strong>ra</strong> mune<br />

zvimwe zvinhu zvekuti havana<br />

kuona utsvina hwemvu<strong>ra</strong>.<br />

28 Uye ndakati kwavari yaive<br />

a<br />

mvu<strong>ra</strong> yakaipa, inoganhu<strong>ra</strong><br />

vakaipa kubva pamuti weupenyu,<br />

nekubvawo kuvatendi<br />

vaMwari.<br />

29 Uye ndikati kwavari chaive<br />

chi<strong>ra</strong>tidzo a chegehena riye rinotyisa,<br />

<strong>ra</strong>kanzi kwandiri nengirozi<br />

<strong>ra</strong>kagadzirirwa vakaipa.<br />

30 Uye ndakati kwavari baba<br />

vedu vakaonawo kuti a kutonga<br />

kwakanaka kwaMwari kunoitawo<br />

kuti vatsvene vabve muvatadzi;<br />

uye kupenya kwacho<br />

kwakange kwakaita sechiedza<br />

chemoto uri kubvi<strong>ra</strong>, uyo unokwi<strong>ra</strong><br />

kuna Mwari narinhi narinhi,<br />

uye usina magumo.<br />

31 Uye vakati kwandiri:<br />

Chinhu ichi chinoreva here<br />

kunetswa kwemuviri mumazuva<br />

a ekuedzwa, kana kuti zvekupedzisi<strong>ra</strong><br />

zvinenge zvakaita<br />

mweya mushure b mekufa kwenyama,<br />

kana kuti chiri kutau<strong>ra</strong><br />

here nezvezvinhu zvenyama?<br />

32 Uye zvakaitika kuti ndakati<br />

kwavari chi<strong>ra</strong>tidzo chezvinhu<br />

zvose zvenyama nezvemweya;<br />

nokuti zuva <strong>ra</strong>kafani<strong>ra</strong> kusvika<br />

rekuti vatongwe a nemabasa avo,<br />

hongu, kana mabasa ayo akaitwa<br />

nemuviri wenyama mumazuva<br />

avo ekuedzwa.<br />

33 Nokudaro, kana a vakafa<br />

vari mukuipa kwavo vakafani<strong>ra</strong><br />

b<br />

ku<strong>ra</strong>swawo, muzvinhu zvemweya,<br />

izvo zviri zvinhu zviri<br />

muuru<strong>ra</strong>mi; nokudaro, vakafani<strong>ra</strong><br />

kuunzwa kuti vazomi<strong>ra</strong><br />

pamberi paMwari, kuti c vatongwe<br />

d nemabasa avo; uye<br />

kana mabasa avo anga ari<br />

etsvina ivo vakafani<strong>ra</strong> kuve<br />

e<br />

vakasviba; uye kana vakasviba<br />

hazvingagone kuti f vangagare<br />

muumambo hwaMwari;<br />

kana zvakadaro, umambo hwa-<br />

Mwari hwakafani<strong>ra</strong> kunge<br />

hwakasvibawo.<br />

34 Asi tarisai, ndinoti kwamuri,<br />

umambo hwaMwari hauna<br />

a<br />

kusviba, uye hakuna chinhu<br />

chisina kuchena chingapinde<br />

muumambo hwaMwari; noku-<br />

25a D&Z 11:2; 32:4;<br />

84:43–44.<br />

26a 1 Ni. 8:13.<br />

27a 1 Ni. 12:16.<br />

b nkm Hutsvina.<br />

28a Ruka 16:26;<br />

1 Ni. 12:18;<br />

2 Ni. 1:13.<br />

29a nkm Gehena.<br />

30a nkm Yenzaniso.<br />

31a Aruma 12:24; 42:10;<br />

Hir. 13:38.<br />

b Aruma 40:6, 11–14.<br />

32a nkm Mabasa.<br />

33a Mosaya 15:26;<br />

Moro. 10:26.<br />

b Aruma 12:12–16;<br />

40:26.<br />

c nkm Kutonga,<br />

Kwekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

d 3 Ni. 27:23–27.<br />

e 2 Ni. 9:16;<br />

D&Z 88:35.<br />

f Mpi. 15:1–5; 24:3–4;<br />

Aruma 11:37;<br />

D&Z 76:50–70;<br />

Mos. 6:57.<br />

34a nkm Hutsvina.


41 1 Nifai 15:35–16:6<br />

daro pakafani<strong>ra</strong> kuve nenzvimbo<br />

yeutsvina yakagadzirirwa izvo<br />

zvakasviba.<br />

35 Uye kune nzvimbo yakagadzirwa,<br />

hongu, riya a gehena<br />

rinotyisa <strong>ra</strong>ndatau<strong>ra</strong> nezvaro,<br />

uye b dhiabhorosi ndiye mugadziri<br />

waro; nokudaro nzvimbo<br />

yekupedzisi<strong>ra</strong> yemweya yevanhu<br />

kuga<strong>ra</strong> muumambo hwa-<br />

Mwari, kana ku<strong>ra</strong>sirwa kunze<br />

nenzi<strong>ra</strong> c yekuenzanisa kuye<br />

kwandambotau<strong>ra</strong>.<br />

36 Nokudaro, vakaipa vano<strong>ra</strong>mbwa<br />

kubva muvakaru<strong>ra</strong>ma,<br />

nekubvawo a kumuti uye weupenyu,<br />

une muchero unokosha<br />

b<br />

nekudiwa kupfuu<strong>ra</strong> mimwe<br />

michero yose; hongu, uye ndicho<br />

c chipo d chikuru chaMwari<br />

kupfuu<strong>ra</strong> zvose. Uye ndiko<br />

kutau<strong>ra</strong> kwandakaita kuhama<br />

dzangu. Ameni.<br />

CHITSAUKO 16<br />

Vakaipa vanoto<strong>ra</strong> chokwadi sechakaoma<br />

—Vanakomana vaRihai vanoroo<strong>ra</strong><br />

vanasikana vaIshmaeri —<br />

Riahona inovatungamiri<strong>ra</strong> mukufamba<br />

kwavo murenje — Mazwi<br />

anobva kuna Ishe anonyorwa<br />

paRiahona nguva nenguva —<br />

Ishmaeri an<strong>of</strong>a; mhuri yake inotsutsumwa<br />

pamusana pekutambudzika.<br />

Zvingangove makore 600<br />

kusvika ku592 Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvino zvakaitika kuti<br />

mushure mekunge ini Nifai,<br />

ndapedza kutau<strong>ra</strong> kuvakoma<br />

vangu, tarisai vakati kwandiri:<br />

Watitauri<strong>ra</strong> zvinhu zvakaoma,<br />

zvatisingakwanise kuita.<br />

2 Uye zvakaitika kuti ini ndakati<br />

kwavari ndaizviziva kuti<br />

ndakanga ndatau<strong>ra</strong> zvinhu zvakaoma<br />

pamusoro pezvinhu zvakaipa,<br />

maere<strong>ra</strong>no nechokwadi;<br />

vatsvene ndavachenu<strong>ra</strong>, ndikagovarevere<strong>ra</strong><br />

kuti vave vanosimudzwa<br />

nomusi wokupedzisi<strong>ra</strong>;<br />

nokudaro, vane a mhosva<br />

vanoto<strong>ra</strong> b chokwadi sechakaoma,<br />

nokuti c chinovabaya pamwoyo.<br />

3 Uye zvino vakoma vangu,<br />

dai manga muri vatsvene uye<br />

muchida kuteere<strong>ra</strong> chokwadi,<br />

nokuita saizvozvo, kuti a muz<strong>of</strong>amba<br />

makatwasanuka pamberi<br />

paMwari, hamaizotsutsumwa<br />

pamusana pechokwadi, muchiti:<br />

Unotau<strong>ra</strong> zvinhu zvakaoma<br />

kwatiri.<br />

4 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakakurudzi<strong>ra</strong> vakoma<br />

vangu, nesimba <strong>ra</strong>ngu rose, kuti<br />

vachengete mi<strong>ra</strong>iro yaIshe.<br />

5 Uye zvakaitika kuti a vakazvininipisa<br />

pamberi paIshe;<br />

zvekuti ndakava norufaro netariro<br />

huru, kuti vachaz<strong>of</strong>amba<br />

munzi<strong>ra</strong> dzoutsvene.<br />

6 Zvino, zvinhu zvose izvi<br />

zvakataurwa nokuitwa apo<br />

35a 2 Ni. 9:19;<br />

Mosaya 26:27.<br />

nkm Gehena.<br />

b 1 Ni. 14:9; D&Z 1:35.<br />

c nkm Yenzaniso.<br />

36a Gen. 2:9; 2 Ni. 2:15.<br />

b 1 Ni. 8:10–12;<br />

Aruma 32:42.<br />

c D&Z 14:7.<br />

nkm Upenyu<br />

Hwokusingaperi.<br />

d D&Z 6:13.<br />

16 2a Joh. 3:20; 2 Ni. 33:5;<br />

Eno. 1:23; Hir. 14:10.<br />

nkm Mhosva, Kuva ne.<br />

b Zir. 15:10;<br />

2 Ni. 1:26; 9:40;<br />

Hir. 13:24–26.<br />

c Mabasa 5:33;<br />

Mosaya 13:7.<br />

3a D&Z 5:21.<br />

nkm Famba, Famba<br />

naMwari.<br />

5a 1 Ni. 16:24, 39; 18:4.


1Nifai 16:7–17 42<br />

baba vangu vaiga<strong>ra</strong> mutende<br />

yakanga iri munhika yavakanga<br />

vadaidza kuti Remueri.<br />

7 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakato<strong>ra</strong> mumwe a wavanasikana<br />

vaIshmaeri kuti ave<br />

b<br />

mukadzi wangu; zve, vakoma<br />

vangu vakato<strong>ra</strong> vanasikana va-<br />

Ishmaeri kuti vave vakadzi<br />

vavo; uyewo c Zo<strong>ra</strong>mu akato<strong>ra</strong><br />

mwanasikana mukuru waIshmaeri<br />

kuti ave mukadzi wake.<br />

8 Uye nokudaro baba vangu<br />

vakanga vazadzikisa mi<strong>ra</strong>iro<br />

yose yaIshe yakanga yapiwa<br />

kwavari. Uyewo ini Nifai, ndakanga<br />

ndakomborerwa naIshe<br />

zvikuru.<br />

9 Uye zvakaitika kuti izwi<br />

<strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>katau<strong>ra</strong> kuna baba vangu<br />

nousiku, rikavaudza kuti<br />

zuva <strong>ra</strong>iteve<strong>ra</strong> vaifanirwa kufamba<br />

rwendo kuenda murenje.<br />

10 Uye zvakaitika kuti baba<br />

vangu zvavakamuka mangwanani,<br />

ndokuenda kumusuwo<br />

wetende, vakashamiswa kwazvo<br />

nokuona pasi chinhu chainge<br />

a bho<strong>ra</strong> chakaitwa noumhizha<br />

hunoshamisa; chakanga<br />

chakaitwa nendari<strong>ra</strong> yakanaka.<br />

Muchibho<strong>ra</strong> umu makanga<br />

mune simbi mbiri; imwe yakanga<br />

yakanongedze<strong>ra</strong> nzi<strong>ra</strong><br />

yataifanirwa kutevedza kuenda<br />

murenje.<br />

11 Uye zvakaitika kuti takaunganidza<br />

zvinhu zvose zvataifani<strong>ra</strong><br />

kuenda nazvo murenje,<br />

nezvimwe zvezvinhu zvedu<br />

izvo Ishe vakatipa; takato<strong>ra</strong><br />

mbeu dzendudzi dzose kuti tive<br />

tinotaku<strong>ra</strong> kuenda murenje.<br />

12 Uye zvakaitika kuti takato<strong>ra</strong><br />

matende edu tikasimuka kuenda<br />

murenje, tikayambuka rwizi<br />

Ramani.<br />

13 Uye zvakaitika kuti takafamba<br />

kwenguva inoita mazuva<br />

mana, takananga kuchamhembe<br />

takarereke<strong>ra</strong> kumabvazuva zvishoma,<br />

takamisa matende edu<br />

zvakare; uye tikadaidza zita<br />

renzvimbo iyi kuti Sheza.<br />

14 Uye zvakaitika kuti takato<strong>ra</strong><br />

uta nemiseve yedu, tikaenda<br />

murenje kundobaya kudya<br />

kwemhuri dzedu; shure kwokunge<br />

tabaya kudya kwemhuri<br />

dzedu takadzoke<strong>ra</strong> zvakare<br />

kwakange kune mhuri dzedu<br />

murenje, kunzvimbo yeSheza.<br />

Uye takaenda zvakare murenje,<br />

tichitevedza gwa<strong>ra</strong> rimwechetero,<br />

tichitevedza nzvimbo dzerenje<br />

dzaive dzakapfuma, dzakanga<br />

dziri kumuganhu pedyo<br />

a<br />

neGungwa Dzvuku.<br />

15 Uye zvakaitika kuti takafamba<br />

kwemazuva akawanda,<br />

tichibaya zvokudya munzi<strong>ra</strong>,<br />

neuta nemiseve yedu uye nematombo<br />

nezvikopo.<br />

16 Uye takateve<strong>ra</strong> a nzi<strong>ra</strong> yatai<strong>ra</strong>tidzwa<br />

nechibho<strong>ra</strong>, chakatitungamiri<strong>ra</strong><br />

munzvimbo dzerenje<br />

dzakaore<strong>ra</strong>.<br />

17 Uye shure kwokunge tafamba<br />

mazuva akawanda, takamisa<br />

matende edu kwechinguva,<br />

kuti tizorore zvakare nokuti<br />

tiwane kudya kwemhuri dzedu.<br />

7a 1 Ni. 7:1.<br />

b nkm Kuroo<strong>ra</strong>.<br />

c 1 Ni. 4:35; 2 Ni. 5:5–6.<br />

10a Aruma 37:38–46.<br />

nkm Riahona.<br />

14a D&Z 17:1.<br />

16a 1 Ni. 16:10, 16, 26;<br />

18:12;<br />

Aruma 37:38–46.


43 1 Nifai 16:18–28<br />

18 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndaenda kundovhima,<br />

tarisai ndakatyo<strong>ra</strong> uta hwangu,<br />

hwakanga hwakagadzirwa a nesimbi<br />

yakanaka; uye shure kwokunge<br />

ndatyo<strong>ra</strong> uta hwangu,<br />

tarisai, vakoma vangu vakandishatirirwa<br />

pamusana poku<strong>ra</strong>sikirwa<br />

nouta hwangu, nokuti<br />

hatina kuzowana kudya.<br />

19 Uye zvakaitika kuti takadzoke<strong>ra</strong><br />

tisina zvekudya kumhuri<br />

dzedu, sevanhu vakange<br />

vakaneta zvikuru, nenzi<strong>ra</strong><br />

yerwendo, vakatambudzika zvikuru,<br />

pamusana pokushaya<br />

zvokudya.<br />

20 Uye zvakaitika kuti Ramani<br />

naRemueri navanakomana<br />

vaIshmaeri vakatangisa kutsutsumwa<br />

zvikuru, pamusana pokutambudzika<br />

kwavo nezvaivanetsa<br />

murenje; uye kana baba<br />

vangu vakatangisa kutsutsumwa<br />

kuna Ishe Mwari vavo; hongu,<br />

vose vakava nokusuwa kukuru,<br />

vakatsutsumwa kuna Ishe.<br />

21 Zvino zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, shure kwokunge taomeserwa<br />

tose nevakoma vangu<br />

pamusana peku<strong>ra</strong>sikirwa kweuta<br />

hwangu, uye tambo dzeuta<br />

hwavo dza<strong>ra</strong>sika, zvakatanga<br />

kutiome<strong>ra</strong> zvikuru, hongu,<br />

zvokuti takatadza kuwana<br />

zvokudya.<br />

22 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakatau<strong>ra</strong> zvikuru kuvakoma<br />

vangu, nokuti vakange<br />

vaomesa mwoyo yavo zvakare,<br />

zvekuti vakanga a vavakutsutsumwa<br />

pamusana paIshe Mwari<br />

vavo.<br />

23 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakagadzi<strong>ra</strong> uta hwechimuti,<br />

ndikashandisa chimuti<br />

chakatwasuka, kugadzi<strong>ra</strong> museve;<br />

naizvozvo, ndokubva ndato<strong>ra</strong><br />

uta nomuseve, nechikopo<br />

namatombo. Uye ndakati kuna<br />

a<br />

baba vangu: Ndoenda kupi<br />

kunotsvaka zvekudya?<br />

24 Uye zvakaitika kuti a vakakumbi<strong>ra</strong><br />

kuna Ishe, nokuti<br />

vakanga vazvininipisa nokuda<br />

kwamazwi angu; nokuti ndakanga<br />

ndatau<strong>ra</strong> zvinhu zvakawanda<br />

kwavari nesimba romweya<br />

wangu.<br />

25 Uye zvakaitika kuti izwi<br />

<strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>kauya kuna baba vangu;<br />

a<br />

vaka<strong>ra</strong>ngwa chaizvo<br />

nenzi<strong>ra</strong> yokutsutsumwa kwavo<br />

kuna Ishe, zvekuti vakasuwa<br />

zvikuru.<br />

26 Uye zvakaitika kuti izwi<br />

<strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>kati kwavari: Tarisai<br />

pabho<strong>ra</strong>, ugoona zvinhu zvakanyorwapo.<br />

27 Uye zvakaitika kuti baba<br />

vangu pavakaona zvinhu zvakanga<br />

zvakanyorwa pabho<strong>ra</strong>,<br />

vakatya nokudede<strong>ra</strong> kukuru,<br />

uye kana vakoma vangu navanakomana<br />

vaIshmaeri navakadzi<br />

vedu.<br />

28 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakaona kwakange kwakatendekerwa<br />

netsono dzaive<br />

pabho<strong>ra</strong>, kuti dzaisevenza maere<strong>ra</strong>no<br />

a norutendo nesimba<br />

redu nokutevedza kwataidziita.<br />

18a II Sam. 22:35.<br />

22a Eks. 16:8; Num. 11:1.<br />

23a Eks. 20:12;<br />

Mosaya 13:20.<br />

24a nkm Munamato.<br />

25a Eta 2:14.<br />

nkm Ku<strong>ra</strong>nga.<br />

28a Aruma 37:40.<br />

nkm Rutendo.


1Nifai 16:29–38 44<br />

29 Uye pakange pakanyorwawo<br />

zvinhu zvitsva, zvakanga<br />

zvakajeka nokuverengeka, zvakatipa<br />

a kunzwisisa maere<strong>ra</strong>no<br />

nenzi<strong>ra</strong> dzaIshe; uye zvakanga<br />

zvakanyorwa zvichishanduka —<br />

shanduka nguva nenguva,<br />

maere<strong>ra</strong>no nokutenda nesimba<br />

redu nekutevedza kana kuteere<strong>ra</strong><br />

kwedu kwariri. Naizvozvo<br />

tinoona kuti nezvinhu b zviduku<br />

Ishe vanogona kuunza zvinhu<br />

zvikuru.<br />

30 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakaenda pamusoro<br />

pegomo, maere<strong>ra</strong>no nenzi<strong>ra</strong><br />

dzakanga dzichipiwa nebho<strong>ra</strong>.<br />

31 Uye zvakaitika kuti ndakau<strong>ra</strong>ya<br />

mhuka dzesango, zvekuti<br />

ndakawana kudya kwemhuri<br />

dzedu.<br />

32 Uye zvakaitika kuti ndakadzoke<strong>ra</strong><br />

kumatende edu, ndiine<br />

mhuka dzandakanga ndau<strong>ra</strong>ya;<br />

uye zvino zvavakaona kuti ndakanga<br />

ndawana kudya, mufaro<br />

wavo wakava mukuru sei! Uye<br />

zvakaitika kuti vakazvininipisa<br />

pamberi paIshe, vakatenda<br />

kwavari.<br />

33 Uye zvakaitika kuti takasimudzi<strong>ra</strong><br />

nerwendo rwedu, tikafamba<br />

zvakada kuenzana negwa<strong>ra</strong><br />

redu rokutanga; shure<br />

kwokunge tafamba kwamazuva<br />

akawanda takadzika matende<br />

edu zvakare, kuti timboga<strong>ra</strong><br />

kwenguva yakati.<br />

34 Uye zvakaitika kuti a Ishmaeri<br />

akafa, akavigwa panzvimbo<br />

yaidaidzwa kuti Nahomu.<br />

35 Uye zvakaitika kuti vanasikana<br />

vaIshmaeri vakachema<br />

zvikuru, nokuda kweku<strong>ra</strong>sikirwa<br />

nababa wavo, uye nenzi<strong>ra</strong><br />

a<br />

yokutambudzika kwavo murenje;<br />

vakatsutsumwa kuna baba<br />

vangu, nokuti vakanga vavabvisa<br />

munyika yeJerusarema, vachiti:<br />

Baba vedu vafa; hongu,<br />

uye tafamba zvikuru murenje,<br />

tatambudzika zvikuru, nenza<strong>ra</strong>,<br />

nenyota, nekuneta; shure kwokutambudzika<br />

uku kwose tichafi<strong>ra</strong><br />

murenje nenza<strong>ra</strong>.<br />

36 Uye uku ndiko kutsutsumwa<br />

kwavaiita kuna baba vangu,<br />

nekwandiri; uye vakanga<br />

vave nechido chokudzoke<strong>ra</strong><br />

zvakare kuJerusarema.<br />

37 Uye zvino Ramani akati<br />

kuna Remueri uye nokuvanakomana<br />

vaIshmaeri: Tarisai,<br />

a<br />

ngatiu<strong>ra</strong>yei baba vedu, uye<br />

zvakare nomunin’ina wedu<br />

Nifai, anozvito<strong>ra</strong> b somutongi<br />

wedu nomudzidzisi wedu, isu<br />

tiri vakoma vake.<br />

38 Zvino, anoti Ishe atau<strong>ra</strong><br />

naye, uye achiti a ngirozi dzinoshumi<strong>ra</strong><br />

kwaari. Asi tarisai,<br />

tinoziva kuti anotinyepe<strong>ra</strong>;<br />

achitiudza zvinhu izvi, uye<br />

anoita zvinhu zvizhinji nokuda<br />

kwoungwaru hwake, kuti atinyengedze<br />

mumaziso edu, achifunga,<br />

kuti zvimwe, angatitungamirire<br />

mune imwe nzvimbo<br />

yatisingazive murenje; uye shure<br />

kwokunge atitungamiri<strong>ra</strong>,<br />

an<strong>of</strong>unga kuzviita iye mambo<br />

nomutongi pamusoro pedu,<br />

29a nkm Kunzwisisa.<br />

b II Madz. 5:13;<br />

Jkb. 3:4;<br />

Aruma 37:6–7, 41;<br />

D&Z 123:16.<br />

34a 1 Ni. 7:2–6.<br />

35a nkm Matambudziko.<br />

37a 1 Ni. 17:44.<br />

nkm Kuponda.<br />

b Gen. 37:9–11;<br />

1 Ni. 2:22; 18:10.<br />

38a 1 Ni. 3:30–31; 4:3.


45 1 Nifai 16:39–17:6<br />

kuti ave anoita nesu kuda kwake<br />

nokuzvifadza. Uye ndiko<br />

kufuri<strong>ra</strong> kwakaita mukoma<br />

wangu Ramani vamwe kuti<br />

vashatirwe.<br />

39 Uye zvakaitika kuti Ishe<br />

vakanga vanesu, hongu, uye<br />

kana izwi <strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>kauya rikatau<strong>ra</strong><br />

mazwi akawanda kwavari,<br />

a<br />

rikava<strong>ra</strong>nga zvikuru; uye shure<br />

kwokunge va<strong>ra</strong>ngwa neshoko<br />

<strong>ra</strong>Ishe vakabvisa kushatirwa<br />

kwavo, uye vakatendeuka pazvivi<br />

zvavo, zvekuti Ishe<br />

vakatikombore<strong>ra</strong> zvakare nezvokudya,<br />

nokudaro hatina<br />

kuz<strong>of</strong>a.<br />

CHITSAUKO 17<br />

Nifai ano<strong>ra</strong>irwa kuvaka nga<strong>ra</strong>va —<br />

Vakoma vake vanomupikisa —<br />

Anovakurudzi<strong>ra</strong> achivayeuchidza<br />

pamusana pengano dzaMwari<br />

nezvaakaita kuvaIs<strong>ra</strong>eri — Nifai<br />

anozadzwa nesimba <strong>ra</strong>Mwari —<br />

Vakoma vake vano<strong>ra</strong>mbidzwa<br />

kumubata, potse vakamubata vangaome<br />

serutsanga. Zvingangove<br />

makore 592 kusvika ku591 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti takato<strong>ra</strong><br />

zvakare rwendo rwedu murenje;<br />

takafamba takananga kumabvazuva<br />

kubva ipapo. Takafamba<br />

tikaona matambudziko<br />

akawanda murenje; madzimai<br />

edu akasununguka vana<br />

murenje.<br />

2 Uye takapiwa makomborero<br />

makuru kubva kuna Ishe, zvekuti<br />

patai<strong>ra</strong><strong>ra</strong>ma nenyama a mbishi<br />

murenje, madzimai edu<br />

akaita mukaka wevana wakawanda,<br />

akava akasimba, hongu,<br />

sesu varume; vakatangisa kuendere<strong>ra</strong><br />

mberi nerwendo vasingatsutsumwe.<br />

3 Uye nokudaro tinoona kuti<br />

mi<strong>ra</strong>iro yaMwari in<strong>of</strong>anirwa<br />

kuzadzikiswa. Uye kana zvakadaro<br />

kuti vana vavanhu<br />

a<br />

vachengete mi<strong>ra</strong>iro yaMwari<br />

ivo vachavagutsa, nokuvasimbisa,<br />

uye vanovapa nzi<strong>ra</strong> yokuti<br />

vabudirire pazvinhu zvavakava<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong>;<br />

naizvozvo, b<br />

vakatipa<br />

nzi<strong>ra</strong> apo taifamba murwendo<br />

tiri murenje.<br />

4 Uye takafamba kwamakore<br />

akawanda, hongu, makore masere<br />

tiri murenje.<br />

5 Uye takasvika panzvimbo<br />

yatakadaidza kuti Nyika ye-<br />

Maguta, nokuda kwemichero<br />

yacho nouchi hwomusango;<br />

uye zvinhu zvose izvi zvakagadzirirwa<br />

isu naIshe kuti tisafe.<br />

Uye takaona gungwa, <strong>ra</strong>takadaidza<br />

kuti Iriandumu, iro rodudzirwa<br />

zvichireva kuti mvu<strong>ra</strong><br />

yakawanda.<br />

6 Uye zvakaitika kuti takamisa<br />

matende edu pedyo negungwa;<br />

zve, zvisinei nekuti takange taona<br />

a matambudziko akawanda<br />

nokuomerwa kukuru, hongu,<br />

akawanda zvokuti hatingakwanise<br />

kuanyo<strong>ra</strong> ose; takafa<strong>ra</strong><br />

zvikuru apo patakasvika munyasi<br />

megungwa; takadaidza<br />

39a nkm Ku<strong>ra</strong>nga.<br />

17 2a 1 Ni. 17:12.<br />

3a Mosaya 2:41;<br />

Aruma 26:12.<br />

nkm Anoteere<strong>ra</strong>.<br />

b 1 Ni. 3:7.<br />

6a 2 Ni. 4:20.


1Nifai 17:7–18 46<br />

nzvimbo iyi kuti Nyika yeMaguta,<br />

nokuda kwokuwanda<br />

kwemichero yayo.<br />

7 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakati ndaga<strong>ra</strong> munzvimbo<br />

yeNyika yeMaguta kwamazuva<br />

mazhinji, izwi <strong>ra</strong>Ishe<br />

<strong>ra</strong>kauya kwandiri richiti: Simuka,<br />

uende mugomo. Uye<br />

zvakaitika kuti ndakasimuka<br />

ndikaenda mugomo, ndikachema<br />

kuna Ishe.<br />

8 Uye zvakaitika kuti Ishe<br />

vakatau<strong>ra</strong> kwandiri, vachiti:<br />

Uchavaka nga<strong>ra</strong>va, a<br />

nenzi<strong>ra</strong><br />

yandichaku<strong>ra</strong>tidza, kuti nditakure<br />

vanhu vako vayambuke<br />

mvu<strong>ra</strong> iyi.<br />

9 Uye Ini ndakati: Ishe, ndokupi<br />

kwandingaende kwandingawane<br />

simbi yokunyunguditsa,<br />

kuti ndigadzirise zvinhu zvokugadzirisa<br />

nga<strong>ra</strong>va nomuvakiro<br />

wamandi<strong>ra</strong>tidza?<br />

10 Uye zvakaitika kuti Ishe<br />

akanditauri<strong>ra</strong> uko kwandaifanirwa<br />

kuenda kuti ndinowana<br />

simbi, yokugadzirisa zvinhu<br />

zvacho.<br />

11 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakagadzi<strong>ra</strong> mvuto<br />

yokupfutisa moto, namatehwe<br />

emhuka; uye shure kwokunge<br />

ndagadzi<strong>ra</strong> mvuto, iyo ndaizopfutisa<br />

nayo moto, ndakarovanisa<br />

matombo maviri kuti ndiite<br />

moto.<br />

12 Nokuti Ishe akanga asati<br />

amboita kuti tibatidze moto wakawanda,<br />

apo taifamba murenje;<br />

nokuti akati: Ndichaita<br />

kuti kudya kwenyu kunake,<br />

kuti a musakubike;<br />

13 Uye ini ndichazovawo<br />

chiedza chenyu murenje; a ndichakugadziri<strong>ra</strong>i<br />

nzi<strong>ra</strong> mberi<br />

kwenyu, kana muchichengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yangu; nokudaro, mukachengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yangu<br />

muchatungamirirwa kunyika<br />

b<br />

yechipikirwa; uye c muchazoziva<br />

kuti ndini ndinokutungamiri<strong>ra</strong>i.<br />

14 Hongu, Ishe vakatiwo zvakare:<br />

Shure kwokunge masvika<br />

munyika yechipikirwa, a muchaziva<br />

kuti Ini Ishe, ndiri b Mwari;<br />

uye kuti Ini Ishe, ndakakubvisai<br />

kubva mukupa<strong>ra</strong>dzwa; hongu,<br />

kuti ndakakubvisai munyika<br />

yeJerusarema.<br />

15 Naizvozvo, ini Nifai, ndakaedza<br />

kuchengeta mi<strong>ra</strong>iro<br />

yaIshe, ndikakurudzi<strong>ra</strong> vakoma<br />

vangu kuti vave nokutenda<br />

nokusimba.<br />

16 Uye zvakaitika kuti ndakagadzi<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvekuvakisa<br />

nesimbi yandakanyunguditsa<br />

kubva mumatombo.<br />

17 Uye vakoma vangu zvavakaona<br />

kuti ndave kuda a kuvaka<br />

nga<strong>ra</strong>va, vakatangisa kutsutsumwa<br />

pamusoro pangu, vachiti:<br />

Munin’ina wedu ibenzi, nokuti<br />

an<strong>of</strong>unga kuti angavake nga<strong>ra</strong>va;<br />

hongu, uye zvakare an<strong>of</strong>unga<br />

kuti angayambuke mvu<strong>ra</strong><br />

zhinji iyi.<br />

18 Uye uku ndiko kutsutsumwa<br />

kwavakoma vangu pamusana<br />

pangu, uye vakanga<br />

8a 1 Ni. 18:2.<br />

12a 1 Ni. 17:2.<br />

13a Aruma 37:38–39.<br />

b 1 Ni. 2:20; Jak. 2:12.<br />

c Eks. 6:7.<br />

14a 2 Ni. 1:4.<br />

nkm Uchapupu.<br />

b D&Z 5:2.<br />

17a 1 Ni. 18:1–6.


47 1 Nifai 17:19–26<br />

vasingade kusevenza, nokuti<br />

vakanga vasingatendi kuti ndingavake<br />

nga<strong>ra</strong>va; kana kuvimba<br />

kuti ndakange nda<strong>ra</strong>irwa<br />

naIshe.<br />

19 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakava nokusuwa kukuru<br />

pamusana pokuoma kwemwoyo<br />

yavo; zvino zvavakaona<br />

kuti ndakanga ndasuwa vakava<br />

van<strong>of</strong>a<strong>ra</strong> mumwoyo yavo, zvokuti<br />

a vakafa<strong>ra</strong> pamusoro pangu<br />

vachiti: Taizviziva kuti hawaikwanisa<br />

kuvaka nga<strong>ra</strong>va, nokuti<br />

taiziva kuti wakange usina<br />

njere dzacho; naizvozvo, haukwanise<br />

kubudiri<strong>ra</strong> mubasa<br />

guru <strong>ra</strong>kadaro.<br />

20 Uye wakafanana nababa<br />

vedu, vakatungamirirwa a nokufunga<br />

kwoupenzi hwemwoyo<br />

wavo; hongu, vakatitungamiri<strong>ra</strong><br />

kubva munyika yeJerusarema,<br />

zvino tatetereka nerenje kwamakore<br />

aya akawanda; zve<br />

madzimai edu vakashanda<br />

zvikuru, vaine nhumbu; vakasununguka<br />

vana vari murenje<br />

vakaona matambudziko ose,<br />

kunze kworufu; zvingadai zvakavenani<br />

dai vakafa vasati<br />

vabva Jerusarema pane kuti<br />

vatambudzike zvakadai.<br />

21 Tarisai, makore akawanda<br />

ose aya atakatambudzika tiri<br />

murenje, iyoyo nguva tingadai<br />

takanakirwa nezvinhu zvedu<br />

nenyika yenhaka yedu; hongu,<br />

tingadai taifa<strong>ra</strong>.<br />

22 Uye tinoziva kuti vanhu<br />

vakanga vari muJerusarema<br />

vakanga vari vanhu a vatsvene;<br />

nokuti vaichengeta mitemo yakanyorwa<br />

nokutonga kwaIshe,<br />

nemi<strong>ra</strong>iro yavo yose, maere<strong>ra</strong>no<br />

nemutemo waMosesi; naizvozvo,<br />

tinoziva kuti vanhu vatsvene;<br />

uye baba vedu vavatonga,<br />

uye vakatitungamiri<strong>ra</strong> kuti tibudemo<br />

nokuti takagashi<strong>ra</strong> mazwi<br />

avo; hongu, uye munin’ina<br />

wedu akafanana navo. Nomutauro<br />

wakadai vakoma vangu vakatsutsumwa<br />

pamusana pedu.<br />

23 Uye zvakaitika kuti ini,<br />

Nifai, ndakatau<strong>ra</strong> navo, ndichiti:<br />

Munotenda here kuti madzibaba<br />

edu, vakanga vari vana<br />

vaIs<strong>ra</strong>eri, vangadai vakatungamirirwa<br />

here kubva mumaoko<br />

emaEgipita dai vasina kuteere<strong>ra</strong><br />

mazwi aIshe?<br />

24 Hongu, mun<strong>of</strong>unga kuti<br />

vangadai vakabviswa muusungwa,<br />

dai Ishe asina ku<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong><br />

Mosesi kuti a avatungamirire kubva<br />

muusungwa?<br />

25 Zvino munoziva kuti vana<br />

veIs<strong>ra</strong>eri vakanga vari a muusungwa;<br />

uye munoziva kuti<br />

vakanga vakaremedzwa b nemabasa<br />

akange akaoma zvikuru<br />

kutakurwa; naizvozvo, munoziva<br />

kuti zvinhu zvakanaka zvaifanirwa<br />

kuitwa kwavari, kuti<br />

vabviswe muusungwa.<br />

26 Zvino munoziva kuti<br />

a<br />

Mosesi aka<strong>ra</strong>irwa naIshe kuti<br />

aite basa guru iri; uye munoziva<br />

kuti b nezwi <strong>ra</strong>ke mvu<strong>ra</strong><br />

19a nkm Kupfuvisa.<br />

20a 1 Ni. 2:11.<br />

22a 1 Ni. 1:13.<br />

24a Eks. 3:2–10;<br />

1 Ni. 19:10;<br />

2 Ni. 3:9; 25:20.<br />

25a Gen. 15:13–14.<br />

b Eks. 1:11; 2:11.<br />

26a Mabasa 7:22–39.<br />

b Eks. 14:21–31;<br />

1 Ni. 4:2;<br />

Mosaya 7:19;<br />

Hir. 8:11;<br />

D&Z 8:3;<br />

Mos. 1:25.


1Nifai 17:27–37 48<br />

yeGungwa Dzvuku yakapa<strong>ra</strong>dzana,<br />

vakapfuu<strong>ra</strong> nepakaoma.<br />

27 Asi munoziva kuti maEgipita<br />

vakaeredzwa muGungwa<br />

Dzvuku, avo vakange vari mauto<br />

aFa<strong>ra</strong>o.<br />

28 Uye munoziva kuti vakapiwa<br />

a mana yekudya murenje.<br />

29 Hongu, uye zvakare munoziva<br />

kuti Mosesi, nezwi <strong>ra</strong>ke<br />

maere<strong>ra</strong>no nesimba <strong>ra</strong>Mwari<br />

<strong>ra</strong>kanga riri maari, a<br />

akarova<br />

dombo, rikabuda mvu<strong>ra</strong>, kuti<br />

vana veIs<strong>ra</strong>eri vapedze nyota<br />

yavo.<br />

30 Uye zvisinei nokutungamirwa<br />

kwavo, Ishe Mwari vavo,<br />

Mununuri wavo, achienda<br />

pamberi pavo, vaivatungamiri<strong>ra</strong><br />

masikati vachivapa chiedza<br />

usiku, vachivaiti<strong>ra</strong> zvinhu<br />

zvose izvo zvakange a zvakafani<strong>ra</strong><br />

kuti zvitambirwe nevanhu,<br />

vakaomesa mwoyo yavo vakap<strong>of</strong>omadza<br />

pfungwa dzavo,<br />

uye b vakapanduki<strong>ra</strong> Mosesi<br />

naMwari vechokwadi mupenyu.<br />

31 Uye zvakaitika kuti maere<strong>ra</strong>no<br />

neshoko <strong>ra</strong>vo a vakavapa<strong>ra</strong>dza;<br />

uye maere<strong>ra</strong>no neshoko<br />

<strong>ra</strong>ke b akavatungamiri<strong>ra</strong>; uye<br />

maere<strong>ra</strong>no nezwi <strong>ra</strong>ke akavaiti<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvose; hapana chinhu<br />

chakaitwa chakanga chisiri maere<strong>ra</strong>no<br />

neshoko <strong>ra</strong>vo.<br />

32 Uye shure kwokunge<br />

vayambuka rwizi rweJorodhani<br />

vakavapa masimba a ekuburitsa<br />

vana venyika iyi hongu, ekuvapa<strong>ra</strong>dzanisa<br />

nekuvapa<strong>ra</strong>dza.<br />

33 Uye zvino, mun<strong>of</strong>ungidzi<strong>ra</strong><br />

here kuti vana venyika ino, vakanga<br />

vari munyika yechipikirwa,<br />

avo vakatandirwa kunze<br />

namadzibaba edu, mun<strong>of</strong>ungidzi<strong>ra</strong><br />

here kuti vakanga vari<br />

vatsvene? Tarisai, ndinoti kwamuri,<br />

Kwete.<br />

34 Mun<strong>of</strong>unga here kuti madzibaba<br />

edu angadai akange<br />

ari nani pane avo dai vakanga<br />

vari vatsvene? Ini ndinoti kwamuri,<br />

Kwete.<br />

35 Tarisai, Ishe vanoremekedza<br />

vanhu vose a zvakaenzana;<br />

uyo b akaru<strong>ra</strong>ma anova c anodiwa<br />

zvikuru naMwari. Asi tarisai,<br />

vanhu ava vakange va<strong>ra</strong>mba<br />

mazwi ose aMwari, vakanga<br />

vakakomba mukuipa; uye hasha<br />

dzose dzaMwari dzakanga<br />

dziri pamusoro pavo; Ishe vakatuka<br />

nyika iyi pamusoro<br />

pavo, vakairopafadzi<strong>ra</strong> madzibaba<br />

edu; hongu, vakaituka<br />

zvekuti vapa<strong>ra</strong>re, uye vakakombore<strong>ra</strong><br />

madzibaba edu kuti<br />

vawane simba pamusoro payo.<br />

36 Tarisai, Ishe a vakasika b nyika<br />

kuti c igarwe; akasika vana<br />

vake kuti ive yavo.<br />

37 Uye a vanosimudzi<strong>ra</strong> rudzi<br />

28a Eks. 16:4, 14–15, 35;<br />

Num. 11:7–8;<br />

Deut. 8:3; Mosaya 7:19.<br />

29a Eks. 17:6; Num. 20:11;<br />

Deut. 8:15; 1 Ni. 20:21.<br />

30a D&Z 18:18; 88:64–65.<br />

b Eks. 32:8;<br />

Num. 14:2–3;<br />

Ezk. 20:13–16;<br />

D&Z 84:23–25.<br />

31a Num. 26:65.<br />

b 1 Ni. 5:15;<br />

D&Z 103:16–18.<br />

32a Num. 33:52–53;<br />

Josh. 24:8.<br />

35a Mabasa 10:15, 34;<br />

VaR. 2:11;<br />

2 Ni. 26:23–33.<br />

b Mpi. 55:22;<br />

1 Ni. 22:17.<br />

c I Sam. 2:30;<br />

Mpi. 97:10; 145:20;<br />

Aruma 13:4;<br />

D&Z 82:10.<br />

36a nkm Sika.<br />

b nkm Pasi.<br />

c Isa. 45:18;<br />

Abr. 3:24–25.<br />

37a Zir. 14:34; 1 Ni. 4:13;<br />

Eta 2:10; D&Z 117:6.


49 1 Nifai 17:38–45<br />

rwakaru<strong>ra</strong>ma, vachipa<strong>ra</strong>dza<br />

marudzi evakaipa.<br />

38 Uye vanotungamiri<strong>ra</strong> avo<br />

vakaru<strong>ra</strong>ma a kunyika dzinokosha,<br />

vakaipa b vanopa<strong>ra</strong>dza,<br />

nokutuka nyika pamusana pavo.<br />

39 Vanotonga kumusoro kumatenga,<br />

nokuti ndicho chigaro<br />

chavo, nyika ino a chituru chetsoka<br />

dzavo.<br />

40 Uye vanoda avo vanoda<br />

kuti vave Mwari vavo. Tarisai,<br />

vaida madzibaba edu, vakaiti<strong>ra</strong>na<br />

a chibvumi<strong>ra</strong>no navo, hongu,<br />

kana naAb<strong>ra</strong>hama, b Isaka,<br />

c<br />

naJakobo; uye vaka<strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong><br />

zvibvumi<strong>ra</strong>no zvavakange vaita;<br />

naizvozvo, vakavaburitsa<br />

munyika d yeEgipita.<br />

41 Uye vakavatwasanu<strong>ra</strong><br />

murenje nemubhadha wavo;<br />

nokuti a<br />

vakaomesa mwoyo<br />

yavo, kana sezvamaita imi; uye<br />

Ishe vakavatwasanudza pamusana<br />

pokuipa kwavo. Vakatumi<strong>ra</strong><br />

b nyoka dzinobhururuka<br />

dzinotyisa kwavari; uye shure<br />

kwokunge varumwa vakagadzi<strong>ra</strong><br />

nzi<strong>ra</strong> dzokuti c vaporeswe;<br />

basa <strong>ra</strong>vaifani<strong>ra</strong> kuita<br />

nderokutarisa; pamusana d pekureruka<br />

kwenzi<strong>ra</strong> iyi, kana<br />

kupusa kwayo, pakaita vakawanda<br />

vakafa.<br />

42 Uye vakaomesa mwoyo<br />

yavo nguva nenguva, a vakapanduki<strong>ra</strong><br />

b Mosesi, naMwariwo,<br />

zvisinei, munoziva kuti vakatungamirirwa<br />

nesimba <strong>ra</strong>vo risina<br />

anorikwanisa kunyika yechipikirwa.<br />

43 Uye zvino, shure kwezvinhu<br />

izvi zvose, nguva yasvika<br />

yokuti vaipa, hongu, vave pedyo<br />

nekukomba; ini handizive<br />

asi iye nhasi vave pedyo nekupa<strong>ra</strong>dzwa;<br />

nokuti ndinoziva<br />

kuti zuva <strong>ra</strong>cho rinot<strong>of</strong>anirwa<br />

kuuya <strong>ra</strong>van<strong>of</strong>anirwa kupa<strong>ra</strong>dzwa,<br />

kuchisa<strong>ra</strong> vashoma chete,<br />

vachazotungamirwa kuenda<br />

muusungwa.<br />

44 Nokudaro, Ishe a vaka<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong><br />

baba vangu kuti vaifanirwa<br />

kuenda murenje; uye maJuda<br />

aida kuvau<strong>ra</strong>ya; hongu, uyewo<br />

kana b imi makatsvaga kuto<strong>ra</strong><br />

upenyu hwavo; saka, muri<br />

mhondi mumwoyo yenyu uye<br />

makafanana navo.<br />

45 a Munomhanyi<strong>ra</strong> kuita zvakaipa<br />

asi muchinonoka kuyeuka<br />

Ishe Mwari venyu. Maona b ngirozi,<br />

ikatau<strong>ra</strong> nemi; hongu,<br />

munonzwa izwi <strong>ra</strong>vo nguva<br />

nenguva; uye vakatau<strong>ra</strong> kwamuri<br />

nezwi diki riri pasi-pasi,<br />

asi manga c musisanzwe, zvekuti<br />

hamuna kunzwa mazwi<br />

avo; nokudaro, vakatau<strong>ra</strong> kwamuri<br />

nezwi guru, <strong>ra</strong>kaita kuti<br />

nyika indengendeke sokunge<br />

yakanga yava kuda kutsemuka<br />

napakati.<br />

38a nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

b Zvaka. 20:22.<br />

39a Isa. 66:1; D&Z 38:17;<br />

Abr. 2:7.<br />

40a nkm Chibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaAb<strong>ra</strong>hama.<br />

b Gen. 21:12;<br />

D&Z 27:10.<br />

c Gen. 28:1–5.<br />

d Deut. 4:37.<br />

41a II Madz. 17:7–23.<br />

b Num. 21:4–9;<br />

Deut. 8:15;<br />

Aruma 33:18–22.<br />

c Joh. 3:13–15;<br />

2 Ni. 25:20.<br />

d Aruma 37:44–47;<br />

Hir. 8:15.<br />

42a Num. 14:1–12.<br />

nkm Hupanduki.<br />

b D&Z 84:23–24.<br />

44a 1 Ni. 2:1–2.<br />

b 1 Ni. 16:37.<br />

45a Mosaya 13:29.<br />

b 1 Ni. 4:3.<br />

c VaE. 4:19.


1Nifai 17:46–55 50<br />

46 Uye munozivawo kuti a nesimba<br />

rezwi <strong>ra</strong>vo vanokwanisa<br />

kuti nyika itsakatike; hongu,<br />

uye munoziva kuti nezwi <strong>ra</strong>vo<br />

vanokwanisa kuti nzvimbo<br />

dzine man’an’a dzive dzakakwenenzverwa,<br />

uye nzvimbo<br />

dzakakwenenzverwa dzipazwe.<br />

Zvino, seiko, muchioma kudaro<br />

mumwoyo yenyu?<br />

47 Tarisai, mweya wangu<br />

watsemuka nekurwadziwa pamusana<br />

penyu, uye mwoyo<br />

wangu warwadzwa; ndinotya<br />

kuti mucha<strong>ra</strong>swa zvachose.<br />

Tarisai, a<br />

ndakaza<strong>ra</strong> noMweya<br />

waMwari, zvokuti muviri wangu<br />

b hauna simba.<br />

48 Uye zvakaitika kuti ndatau<strong>ra</strong><br />

mazwi aya vakandishatirirwa,<br />

vakada zvokundikanda<br />

mugungwa; uye pavaiuya kuzondibata<br />

ndakatau<strong>ra</strong> navo,<br />

ndichiti: Muzita <strong>ra</strong>Mwari a sa-<br />

Masimba, ndinokuudzai kuti<br />

b<br />

musandibata, nokuti ndizere<br />

nesimba <strong>ra</strong>Mwari, kusvika pakuza<strong>ra</strong><br />

kwenyama yangu; uyo<br />

anondibata c achasvava kunyange<br />

setsanga yakaoma; uye<br />

achave semunhu pasina neSimba<br />

<strong>ra</strong>Mwari, nokuti Mwari<br />

achamu<strong>ra</strong>nga.<br />

49 Uye zvakaitika kuti ini,<br />

Nifai, ndakati kwavari havaifanirwa<br />

kutsutsumwa zvakare pamusana<br />

pababa vavo; kana kuti<br />

va<strong>ra</strong>mbe kushanda neni, nokuti<br />

Mwari akange andi<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> kuti<br />

ndin<strong>of</strong>anirwa kuvaka nga<strong>ra</strong>va.<br />

50 Uye ndakati kwavari:<br />

a<br />

Kana Mwari andi<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> kuti<br />

ndiite zvinhu zvose ndinozviita.<br />

Akandi<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> kuti nditi kumvu<strong>ra</strong><br />

iyi, iva ivhu, in<strong>of</strong>anirwa kuita<br />

ivhu; kana ndikazvitau<strong>ra</strong>, zvinoitwa.<br />

51 Uye zvino, kana Ishe vaine<br />

simba guru kudaro, uye akaita<br />

zvishamiso zvakawanda muvana<br />

vavanhu, ko anozotadza<br />

seiko a kundi<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> ini, kuti ndin<strong>of</strong>anirwa<br />

kuvaka nga<strong>ra</strong>va?<br />

52 Uye zvakaitika kuti ini,<br />

Nifai, ndakatau<strong>ra</strong> zvinhu zvakawanda<br />

kuvakoma vangu,<br />

zvokuti vakanya<strong>ra</strong> vakatadza<br />

kundiitisa nharo; kana kundibata<br />

kana kundigumha neminwe<br />

yavo, kwamazuva mazhinji.<br />

Zvino havana kuzviita izvi nokutya<br />

kuti vangasvave, ndiko<br />

kusimba kwakange kwakaita<br />

a<br />

Mweya waMwari; uye ndizvo<br />

zvawakavatunha.<br />

53 Uye zvakaitika kuti Ishe<br />

vakati kwandiri: Tambanudza<br />

zvakare ruoko rwako kuvakoma<br />

vako, havazosvava pamberi<br />

pako, asi ndichavavhundutsa,<br />

vakadaro Ishe, uye izvi ndichazviita,<br />

kuti vave vanoziva kuti<br />

ndini Ishe Mwari vavo.<br />

54 Uye zvakaitika kuti ndakatambanudza<br />

ruoko rwangu<br />

kuvakoma vangu, vakasasvava<br />

pamberi pangu; asi Ishe vakavazunza,<br />

kana maere<strong>ra</strong>no neshoko<br />

<strong>ra</strong>vakange vatau<strong>ra</strong>.<br />

55 Uye zvino, vakati: Tinoziva<br />

zvechokwadi kuti Ishe vanewe,<br />

nokuti tinoziva kuti isimba<br />

46a Hir. 12:6–18.<br />

47a Mika 3:8.<br />

b 1 Ni. 19:20.<br />

48a Mosaya 13:3.<br />

b 2 Ni. 1:26–27.<br />

nkm Simba.<br />

c I Madz. 13:4–7.<br />

50a VaF. 4:13; 1 Ni. 3:7.<br />

51a Gen. 6:14–16;<br />

1 Ni. 18:1.<br />

52a nkm Mweya<br />

Mutsvene.


51 1 Nifai 18:1–8<br />

<strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>tizunza. Uye vakawi<strong>ra</strong><br />

pasi pamberi pangu, vakanga<br />

voda a kundinamata, asi ndakava<strong>ra</strong>mbidza,<br />

ndichiti: Ndiri<br />

munun’una wenyu, hongu,<br />

muduku kwamuri; nokudaro,<br />

namatai Ishe Mwari venyu,<br />

muve munokudza baba naamai<br />

venyu, kuti b mazuva enyu ave<br />

anowanda munyika iyo Ishe<br />

Mwari venyu vachakupai.<br />

CHITSAUKO 18<br />

Nga<strong>ra</strong>va inopedzwa— kuzvarwa<br />

kwaJakobho naJosefa kunotaurwa —<br />

Vanotangisa rwendo rwekuenda<br />

kunyika yechipikirwa — Vanakomana<br />

vaIshmaeri navakadzi vavo<br />

vanobatana mukupanduka — Nifai<br />

anosungwa, nga<strong>ra</strong>va inodzoserwa<br />

shure nedutu remhepo yakaipa —<br />

Nifai anosunungurwa, uye kuburikidza<br />

nomunamato wake dutu<br />

remhepo rinope<strong>ra</strong>—Vanhu vanosvika<br />

munyika yechipikirwa. Zvingangove<br />

makore 591 kusvika<br />

ku589 Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti vakanamata<br />

Ishe, vakaenda neni; tikaveza<br />

mapango enga<strong>ra</strong>va neumhizha<br />

hunoshamisa. Uye Ishe aindi<strong>ra</strong>tidza<br />

nguva nenguva nzi<strong>ra</strong><br />

yandaifani<strong>ra</strong> kuveza nayo mapango<br />

enga<strong>ra</strong>va aya.<br />

2 Zvino ini Nifai, handina kuveza<br />

miti iyi sekuveza kunoita<br />

vanhu, uye handina kuvaka<br />

nga<strong>ra</strong>va iyi sekuvakwa kwainoitwa<br />

nevanhu; asi ndakaivaka<br />

netsika yandakanga nda<strong>ra</strong>tidzwa<br />

naIshe; naizvozvo, isina<br />

kufanana nenzi<strong>ra</strong> yavanhu.<br />

3 Uye zvino ini Nifai, ndaienda<br />

mugomo, a<br />

ndichinonamata<br />

kuna Ishe; nokudaro Ishe b vakandi<strong>ra</strong>tidza<br />

zvinhu zvikuru.<br />

4 Uye zvakaitika kuti shure<br />

kwokunge ndapedza kuvaka<br />

nga<strong>ra</strong>va, maere<strong>ra</strong>no nezwi<br />

<strong>ra</strong>Ishe, vakoma vangu vakaona<br />

kuti yakanga yakanaka,<br />

nokuti basa <strong>ra</strong>kanga <strong>ra</strong>kanaka<br />

zvinoyevedza; naizvozvo, a vakazvininipisa<br />

zvakare pamberi<br />

paIshe.<br />

5 Uye zvakaitika kuti izwi<br />

<strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>kauya kuna baba vangu,<br />

kuti tin<strong>of</strong>anirwa kusimuka<br />

tipinde munga<strong>ra</strong>va.<br />

6 Uye zvakaitika kuti mangwana<br />

acho, shure kwokunge tagadziri<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvose, michero<br />

yakawanda a nenyama kubva<br />

murenje, neuchi hwakawandisa,<br />

nezvimwe zvataida seku<strong>ra</strong>irwa<br />

kwatakange taitwa naIshe, takaenda<br />

munga<strong>ra</strong>va, nemikwende<br />

yedu yose nembeu, nezvimwe<br />

zvinhu zvatakanga tauyawo<br />

nazvo, mumwe nomumwe maere<strong>ra</strong>no<br />

neze<strong>ra</strong> <strong>ra</strong>ke; naizvozvo,<br />

takaenda munga<strong>ra</strong>va tose, pamwechete<br />

nevakadzi, nevana<br />

vedu.<br />

7 Uye zvino, baba vangu vakanga<br />

vaita vanakomana vaviri<br />

murenje; mukuru ainzi a Jakobho<br />

muduku achinzi b Josefa.<br />

8 Uye zvakaitika kuti shure<br />

kwokunge tose tapinda munga<strong>ra</strong>va,<br />

tato<strong>ra</strong> mbuva dzedu<br />

nezvinhu zvose zvatakanga<br />

55a Mabasa 14:11–15.<br />

b Eks. 20:12;<br />

Mosaya 13:20.<br />

18 3a nkm Munamato.<br />

b nkm Zvakazarurwa.<br />

4a 1 Ni. 16:5.<br />

6a 1 Ni. 17:2.<br />

7a 2 Ni. 2:1.<br />

b 2 Ni. 3:1.


1Nifai 18:9–17 52<br />

ta<strong>ra</strong>irwa, takapinda a mugungwa<br />

ikafambiswa nemhepo tichienda<br />

kunyika b yechipikirwa.<br />

9 Uye shure kwokunge tafambiswa<br />

nemhepo mazuva<br />

akawanda, tarisai, vakoma vangu<br />

nevanakomana vaIshmaeri<br />

nevakadzi vavo vakatangisa<br />

kuzvifadza, zvekuti vakatanga<br />

kutamba, nokuimba, nokutau<strong>ra</strong><br />

nenzi<strong>ra</strong> yakaipa, hongu, nokudaro<br />

vakakanganwa simba<br />

<strong>ra</strong>kanga <strong>ra</strong>ita kuti vasvike pavakange<br />

vave apa, hongu,<br />

kuzvikudza zvakanyanya.<br />

10 Uye ini Nifai, ndakatanga<br />

kuva nokutya kukuru kuti Ishe<br />

vachatishatirirwa, akati<strong>ra</strong>nga<br />

pamusana pokuipa kwedu,<br />

tikazomedzwa tikanyu<strong>ra</strong> mugungwa;<br />

naizvozvo, ini Nifai,<br />

ndakatanga kutau<strong>ra</strong> navo zvinyoro-nyoro;<br />

asi a vakandishatirirwa<br />

vachiti: Hatibvume kuti<br />

munun’una wedu ave b mutongi<br />

wedu.<br />

11 Uye zvakaitika kuti Ramani<br />

naRemueri vakandito<strong>ra</strong> vakandisunga<br />

netambo, vakandibata<br />

zvakaipa zvikuru; asi zvisinei,<br />

Ishe a vakazvibvumi<strong>ra</strong><br />

kuti va<strong>ra</strong>tidze simba <strong>ra</strong>ke, mukuzadzikisa<br />

shoko <strong>ra</strong>vo iro<br />

vakange vatau<strong>ra</strong> pamusoro<br />

pevakaipa.<br />

12 Uye zvakaitika kuti shure<br />

kwokunge vandisunga zvokuti<br />

handina kukwanisa kufamba,<br />

a<br />

chinongedzo, chakange<br />

chagadzirwa naIshe kuti chititungamirire,<br />

chakabva charega<br />

kushanda.<br />

13 Naizvozvo, havana kuziva<br />

kwokunangisa nga<strong>ra</strong>va, mukudaro<br />

kwakasimuka dutu guru,<br />

hongu, mhepo yakaipisa zvikuru,<br />

a tikadzorerwa shure pamusoro<br />

pemvu<strong>ra</strong> kwemazuva matatu;<br />

vakatangisa kuva nokutya<br />

kukuru kuti vangangonyudzwa<br />

mugungwa; zvakadaro havana<br />

kundisunungu<strong>ra</strong>.<br />

14 Uye pazuva rechina, apo<br />

takanga tadzorwa shure, mhepo<br />

nedutu yakatangisa kurwadza<br />

zvikuru.<br />

15 Uye zvakaitika kuti takange<br />

tava kuda kumedzwa negungwa.<br />

Uye shure kwokunge tadzorerwa<br />

shure tiri mumvu<strong>ra</strong><br />

kwamazuva mana, vakoma vangu<br />

vakatangisa a kuona kuti<br />

kutonga kwaMwari kwakanga<br />

kwava pavari, kuti van<strong>of</strong>a kana<br />

vasina kutendeuka kubva pazvivi<br />

zvavo, saka vakauya<br />

kwandiri, vakasunungu<strong>ra</strong> tambo<br />

dzakanga dzakandisunga<br />

maoko, hongu, akanga azvimba<br />

zvikuru, uye nezviziso zvemakumbo<br />

angu zvakanga zvazvimbawo,<br />

zvichirwadza zvikuru.<br />

16 Zvakadaro ndakatarisa<br />

kuna Mwari wangu, a ndakamukudza<br />

zuva rose; uye handina<br />

kutsutsumwa kuna Ishe pamusana<br />

pokutambudzwa kwangu.<br />

17 Zvino baba vangu Rihai,<br />

8a 2 Ni. 10:20.<br />

b 1 Ni. 2:20.<br />

nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

10a 1 Ni. 17:17–55.<br />

b Gen. 37:9–11;<br />

1 Ni. 16:37–38;<br />

2 Ni. 1:25–27.<br />

11a Aruma 14:11.<br />

12a 1 Ni. 16:10, 16, 26;<br />

2 Ni. 5:12;<br />

Aruma 37:38–47;<br />

D&Z 17:1.<br />

13a Mosaya 1:17.<br />

15a Hir. 12:3.<br />

16a Aruma 36:28.


53 1 Nifai 18:18–25<br />

vakanga vatau<strong>ra</strong> zvinhu zvakawanda<br />

kwavari, uyewo<br />

nekuvanakomana a vaIshmaeri;<br />

asi tarisai, vakatyisidzi<strong>ra</strong> uyo<br />

wose aida zvekundirevere<strong>ra</strong>;<br />

uye vabereki vangu savanhu<br />

vakanga vakwegu<strong>ra</strong>, uye vari<br />

vanhu vairwadziwa nenzi<strong>ra</strong><br />

yekuita kwevana vavo, hongu,<br />

vakange vave vanhu veparukukwe<br />

rwokurwa<strong>ra</strong>.<br />

18 Nokuda kwokutambudzika<br />

kwavo nokusuwa, nokutadza<br />

kwavakoma vangu, vakanga<br />

vaunzwa pedyo nokutakurwa<br />

kubva panguva ino kuti vasangane<br />

naMwari wavo; hongu,<br />

uye kana bvudzi <strong>ra</strong>vo jena <strong>ra</strong>kanga<br />

<strong>ra</strong>va pedyo kurinzwa<br />

muguruva; hongu, uye vakanga<br />

vava pedyo kuti vakandwe nokusuwa<br />

muguva rizere mvu<strong>ra</strong>.<br />

19 Uye Jakobho naJosefa,<br />

sezvo vakanga vari vadiki,<br />

vaida zvinogutsa zvakawanda,<br />

vakasuwa pamusana pekutambudzika<br />

kwamai vavo; uye<br />

mudzimai a wangu nemisodzi<br />

neminamato yake, uye vana<br />

vangu, havana kunyevenutsa<br />

mwoyo yavakoma vangu kuti<br />

vandisunungure.<br />

20 Uye hapana chimwe chinhu<br />

kunze kwesimba <strong>ra</strong>Mwari,<br />

<strong>ra</strong>ivatyisidzi<strong>ra</strong> kuti richavapa<strong>ra</strong>dza,<br />

chaiita kuti vapfavise<br />

mwoyo yavo; naizvozvo, zvavakaona<br />

kuti vakange vavakuda<br />

kumedzwa negungwa vakatendeuka<br />

pazvinhu zvavakanga<br />

vaita, mukudaro vakandisunungu<strong>ra</strong>.<br />

21 Uye zvakaitika kuti shure<br />

kwokunge vandisunungu<strong>ra</strong>, tarisai,<br />

ndakato<strong>ra</strong> chinongedzo,<br />

chikasevenza nenzi<strong>ra</strong> yandaida.<br />

Uye zvakaitika kuti ndakanamata<br />

kuna Ishe; shure kwokunge<br />

ndananata mhepo yakami<strong>ra</strong>,<br />

dutu rikami<strong>ra</strong> kukava nokunya<strong>ra</strong><strong>ra</strong><br />

kukuru.<br />

22 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakafambisa nga<strong>ra</strong>va,<br />

tikafamba tichienda kunyika<br />

yechipikirwa.<br />

23 Uye zvakaitika kuti shure<br />

kwokunge tafamba mazuva<br />

akawanda takasvika munyika<br />

a yechipikirwa; takaburuka<br />

tikadzika matende edu; tikaidaidza<br />

kuti nyika yechipikirwa.<br />

24 Uye zvakaitika kuti takatangisa<br />

kurima, tikatangisa kudya<strong>ra</strong><br />

mbeu; hongu, tikaisa<br />

mbeu dzedu dzose muvhu,<br />

idzo dzatakanga tauya nadzo<br />

kubva kunyika yeJerusarema.<br />

Uye zvakaitika kuti dzakaku<strong>ra</strong><br />

zvikuru; naizvozvo, takakomborerwa<br />

zvikuru.<br />

25 Uye zvakaitika kuti takaona<br />

munyika yechipikirwa, apo taifamba<br />

murenje, kuti makanga<br />

muine mhuka mumasango<br />

dzemhando dzose, nzombe<br />

nemhou, mbongoro nemahachi,<br />

mbudzi nembudzi dzomusango,<br />

nedzimwewo mhuka<br />

dzesango, idzo dzakange dzakaisirwa<br />

kushandiswa navanhu.<br />

Takaona mabwe esimbi<br />

dzose, egoridhe, nesirivha, nemhangu<strong>ra</strong>.<br />

17a 1 Ni. 7:4–20.<br />

19a 1 Ni. 7:19; 16:7.<br />

23a nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.


1Nifai 19:1–5 54<br />

CHITSAUKO 19<br />

Nifai anoita mahwendefa esimbi<br />

uye obva anyo<strong>ra</strong> rungano rwevanhu<br />

vekwake—Mwari vaIs<strong>ra</strong>eri<br />

vachauya kwapfuu<strong>ra</strong> mazana matanhatu<br />

emakore kubvi<strong>ra</strong> panguva<br />

yakabva Rihai muJerusarema —<br />

Nifai anotau<strong>ra</strong> pamusoro pekutambudzwa<br />

nekuroverwa kwavo —<br />

MaJuda vachashorwa uye vagopa<strong>ra</strong>dzaniswa<br />

kudaka<strong>ra</strong> mazuva<br />

ekupedzisi<strong>ra</strong>, pavachazodzoke<strong>ra</strong><br />

kuna Ishe. Zvingangove makore<br />

588 kusvika ku570 Kristu asati<br />

azvarwa.<br />

Uye zvakaitika kuti Ishe vakandituma,<br />

nokudaro ndikagadzi<strong>ra</strong><br />

mahwendefa esimbi kuti<br />

ndigonyo<strong>ra</strong> paari zvinyorwa<br />

zvevanhu vekwedu. Uye a pamahwendefa<br />

andakaita ndakaisa<br />

zvinyorwa b zvababa vangu,<br />

nenzendo dzedu tiri murenje,<br />

nezvekupor<strong>of</strong>ita kwababa vangu;<br />

nezvizhinji zvekupor<strong>of</strong>ita<br />

kwangu ndakazvinyo<strong>ra</strong> paari.<br />

2 Uye handina kuziva panguva<br />

yandakanga ndichiagadzi<strong>ra</strong><br />

kuti ndichazotumwa naIshe<br />

kugadzi<strong>ra</strong> mahwendefa a aya;<br />

nokudaro, zvinyorwa zvababa<br />

vangu, nezvenhoroondo yekuberekwa<br />

kwemadzibaba avo,<br />

nechidimbu chezvakawanda<br />

zvekufamba kwedu murenje<br />

zvakanyorwa pamahwendefa<br />

aye ekutanga andambotau<strong>ra</strong>;<br />

nokudaro, zvinhu zvakato<strong>ra</strong><br />

nzvimbo ndisati ndagadzi<strong>ra</strong><br />

mahwendefa b aya, pachokwadi,<br />

zvakataurwa nezvazvo kunyanya<br />

mumahwendefa ekutanga.<br />

3 Uye mushure mekuita mahwendefa<br />

aya nekutumwa, ini<br />

Nifai, ndakagashi<strong>ra</strong> shoko rekuti<br />

hushumiri nezvekupor<strong>of</strong>ita,<br />

zvidimu zvainge zvakanyanya<br />

kuve pachena uye zvinokosha<br />

zvacho, zvaifanirwa kunyorwa<br />

pamahwendefa a aya; uye nokuti<br />

zvinhu zvanyorwa zvichengeterwe<br />

kudzidziswa vanhu vekwangu,<br />

vanenge vari varidzi<br />

venyika, uyewo kuiti<strong>ra</strong> mamwe<br />

mabasa b euchenjeri, aya mabasa<br />

ari anozivikanwa kuna Ishe.<br />

4 Nokudaro, ini Nifai, ndakaita<br />

zvinyorwa pane mamwe mahwendefa,<br />

zvinopa nhoroondo,<br />

kana zvinopa nhoroondo huru<br />

yedzihondo nekupesana nekupa<strong>ra</strong>dzwa<br />

kwevanhu vekwangu.<br />

Uye izvi ndakazviita, uye<br />

ndikaudza vanhu vekwangu<br />

zvekuita mushure mekunge<br />

ndaenda; nekuti mahwendefa<br />

aya akafani<strong>ra</strong> kugashidzanwa<br />

kubva kune chimwe chizvarwa<br />

kuenda kune chimwe, kana kuti<br />

kubva kune mupor<strong>of</strong>ita zvichienda<br />

kune mumwe, kudaka<strong>ra</strong><br />

Ishe vatau<strong>ra</strong> zvakare.<br />

5 Uye nhoroondo a yekugadzi<strong>ra</strong><br />

kwangu mahwendefa aya ichapiwa<br />

mushure; uye zvino, tarisai,<br />

ndoenda mberi maere<strong>ra</strong>no<br />

nezvandatau<strong>ra</strong>; uye izvi ndinoita<br />

kuti zvinhu zvinonyanya kuye<strong>ra</strong><br />

b zvichengeterwe kuziva<br />

kwevanhu vekwangu.<br />

19 1a nkm Mahwendefa.<br />

b 1 Ni. 1:16–17; 6:1–3.<br />

2a 2 Ni. 5:30.<br />

b 1 Ni. 9:1–5.<br />

3a Jak. 1:1–4; 3:13–14;<br />

4:1–4.<br />

b 1 Ni. 9:4–5;<br />

Mazwi 1:7;<br />

D&Z 3:19–20; 10:1–51.<br />

5a 2 Ni. 5:28–33.<br />

b nkm Magwaro<br />

matsvene—Magwaro<br />

matsvene an<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong><br />

kuchengetedzwa.


55 1 Nifai 19:6–11<br />

6 Zvakadaro, handinyore<br />

chinhu pamahwendefa kunze<br />

kwekunge ndichifunga kuti<br />

a<br />

chinoye<strong>ra</strong>. Uye zvino, kana<br />

ndikakanganisa, kana vakare<br />

vaikanganisa; kwete kuti ndinotsvaka<br />

kuzvinatsa pamusoro<br />

pevamwe, asi nenzi<strong>ra</strong> b yekusasimba<br />

kuri mandiri, maere<strong>ra</strong>no<br />

nenyama, ndingazvinatse.<br />

7 Nokuti zvinhu zvinotariswa<br />

nevamwe vanhu sezvinhu zvinokosha<br />

zvikuru, zvose kumuviri<br />

nekumweya, vamwe a vanozvizvidza<br />

vozvitsika pasi netsoka<br />

dzavo. Hongu, kana Mwari<br />

chaivo vaIs<strong>ra</strong>eri vanhu b vanovatsikiri<strong>ra</strong><br />

pasi petsoka dzavo;<br />

ndinoti, kutsikiri<strong>ra</strong> pasi petsoka<br />

dzavo asi ndikatau<strong>ra</strong> nemamwe<br />

mazwi —vanovaita chinhu chisina<br />

maturo, uye havateerere<br />

kuzwi <strong>ra</strong>ke roku<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong>.<br />

8 Uye tarisai a vanouya, maere<strong>ra</strong>no<br />

nemazwi engirozi, mumazana<br />

b matanhatu emakore<br />

kubva panguva baba vangu<br />

yavakasiya Jerusarema.<br />

9 Uye nyika, nenzi<strong>ra</strong> yekuipa<br />

kwavo, vachavati chinhu chisina<br />

maturo; nokudaro vanomu<strong>ra</strong>nga,<br />

uye vanozvibvumi<strong>ra</strong>;<br />

uye vanomurova, uye vanozvibvumi<strong>ra</strong>.<br />

Hongu, a vanovasvipi<strong>ra</strong>,<br />

uye vanozvibvumi<strong>ra</strong>, nenzi<strong>ra</strong><br />

yerudo rwetsitsi dzavo<br />

nemwoyo murefu wavo kuvana<br />

vevanhu.<br />

10 Uye a Mwari vamadzibaba<br />

edu, avo b vakatungamirwa<br />

kubuda munyika yeEgipita,<br />

kubva muusungwa, uye vakachengetwa<br />

navo murenje, hongu,<br />

c Mwari vaAb<strong>ra</strong>hama, uye<br />

vaIsaka, naMwari vaJakobo,<br />

d<br />

vozvipi<strong>ra</strong>, maere<strong>ra</strong>no nemazwi<br />

engirozi, semunhu, mumaoko<br />

evanhu vakaipa, kuti<br />

e<br />

vagosimudzwa, maere<strong>ra</strong>no<br />

nemazwi f aZenoki, uye g vagoroverwa,<br />

maere<strong>ra</strong>no nemazwi<br />

aNiamu, uye vagovigwa h mubwiro,<br />

maere<strong>ra</strong>no nemazwi<br />

i<br />

aZenosi, aakatau<strong>ra</strong> pamusoro<br />

pemazuva matatu j erima, richapiwa<br />

sechi<strong>ra</strong>tidzo chekufa<br />

kwavo kune avo vanenge vari<br />

vagari vemuzvitsuwa zvegungwa,<br />

kunyanya zvichapiwa<br />

kune avo k vemba yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

11 Nokuti ndiko kutau<strong>ra</strong> kwakaita<br />

mupor<strong>of</strong>ita: Ishe Mwari<br />

chokwadi a vachashanyi<strong>ra</strong> vose<br />

vemba yaIs<strong>ra</strong>eri pazuva iroro,<br />

6a Ona peji yeMusoro<br />

wenya weBhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni.<br />

nkm Mutsvene.<br />

b Morm. 8:13–17;<br />

Eta 12:23–28.<br />

7a 2 Ni. 33:2; Jak. 4:14.<br />

b nkm Hupanduki.<br />

8a nkm Jesu Kristu—<br />

Zvipor<strong>of</strong>ita<br />

nezvekuzvarwa<br />

uye nerufu<br />

rwaJesu Kristu.<br />

b 1 Ni. 10:4; 2 Ni. 25:19.<br />

9a Isa. 50:5–6;<br />

Mat. 27:30.<br />

10a 2 Ni. 26:12;<br />

Mosaya 7:27;<br />

27:30–31;<br />

Aruma 11:38–39;<br />

3 Ni. 11:14–15.<br />

b Eks. 3:2–10; 6:6;<br />

1 Ni. 5:15; D&Z 136:22.<br />

c Gen. 32:9;<br />

Mosaya 7:19;<br />

D&Z 136:21.<br />

nkm Jehova.<br />

d nkm Dzikinu<strong>ra</strong>.<br />

e 3 Ni. 27:14.<br />

f Aruma 33:15; 34:7;<br />

Hir. 8:19–20;<br />

3 Ni. 10:15–16.<br />

nkm Magwaro<br />

Matsvene—Magwaro<br />

Matsvene aka<strong>ra</strong>sika;<br />

Zenoki.<br />

g 2 Ni. 6:9; Mosaya 3:9.<br />

nkm Kuroverwa.<br />

h Mat. 27:60; Ruka 23:53;<br />

2 Ni. 25:13.<br />

i Jak. 6:1; Hir. 15:11.<br />

nkm Zenosi.<br />

j 1 Ni. 12:4–5;<br />

Hir. 14:20, 27;<br />

3 Ni. 8:3, 19–23; 10:9.<br />

k 3 Ni. 16:1–4.<br />

11a 3 Ni. 9:1–22;<br />

D&Z 5:16.


1Nifai 19:12–20 56<br />

vamwe nezwi <strong>ra</strong>vo, nokuda<br />

kweu<strong>ra</strong><strong>ra</strong>mi hwavo, mukufa<strong>ra</strong><br />

kwavo kukuru neruponeso,<br />

uye vamwe b nekutinhi<strong>ra</strong> nemabhanan’ana<br />

esimba <strong>ra</strong>vo,<br />

nedutu remhepo, nemoto, neutsi,<br />

nekunyangarika c kwerima,<br />

nekuzuruka d kwevhu, e<br />

nemakomo<br />

achatakurwa mudenga.<br />

12 Uye a zvose zvinhu izvi<br />

zvechokwadi zvichauya, anotau<strong>ra</strong><br />

mupor<strong>of</strong>ita b Zenosi. Uye<br />

c<br />

matombo enyika akafani<strong>ra</strong><br />

kutsemuka; nenzi<strong>ra</strong> yekugome<strong>ra</strong><br />

kwepasi, vazhinji vemadzimambo<br />

ezvitsuwa zvegungwa<br />

vachatunhwa neMweya wa-<br />

Mwari, vagodaidzi<strong>ra</strong>: Mwari<br />

venyika vatambudzika.<br />

13 Uye kune avo vari kuJerusarema,<br />

mupor<strong>of</strong>ita anoti,<br />

a<br />

vacha<strong>ra</strong>ngwa nevanhu vose,<br />

nokuti b<br />

vanorove<strong>ra</strong> Mwari<br />

vaIs<strong>ra</strong>eri, uye vachiisa mwoyo<br />

yavo rutivi, vachi<strong>ra</strong>mba zvi<strong>ra</strong>tidzo<br />

neminana, nesimba nembiri<br />

yaMwari vaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

14 Uye nenzi<strong>ra</strong> yokuti vanotendeutsi<strong>ra</strong><br />

mwoyo yavo rutivi,<br />

anotau<strong>ra</strong> mupor<strong>of</strong>ita, uye<br />

a<br />

vakasho<strong>ra</strong> Mutsvene waIs<strong>ra</strong>eri,<br />

vachakwetai<strong>ra</strong> munyama, vopa<strong>ra</strong><strong>ra</strong>,<br />

uye vove b chitukiso c nokurehwa,<br />

uye vagovengwa mukati<br />

memarudzi ose.<br />

15 Zvakadaro, kana zuva iroro<br />

<strong>ra</strong>svika, anodaro mupor<strong>of</strong>ita,<br />

zvekuti vanenge a vasisaite kuti<br />

mwoyo yavo ivenge Mutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri, ndipo pavachazoyeuka<br />

b zvibvumi<strong>ra</strong>no zvavakaita<br />

kumadzibaba avo.<br />

16 Hongu, ndipo paachayeuka<br />

a<br />

zvitsuwa zvegungwa; hongu,<br />

nevose vanhu avo vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri, b<br />

ndichavaunganidza,<br />

vanodaro Ishe, maere<strong>ra</strong>no nemazwi<br />

emupor<strong>of</strong>ita Zenosi, kubva<br />

mumativi mana epasi.<br />

17 Hongu, uye pasi pose a pachaona<br />

ruponeso rwaIshe, anodaro<br />

mupor<strong>of</strong>ita; rwose rudzi,<br />

hama, ndimi nevanhu vacharopafadzwa.<br />

18 Uye ini Nifai, ndakanyo<strong>ra</strong><br />

zvinhu izvi kuvanhu vekwangu,<br />

kuti zvimwe ndingavanyengetedze<br />

kuti vayeuke Ishe<br />

Mununuri vavo.<br />

19 Nokudaro, ndinotau<strong>ra</strong> kune<br />

vose vemba yaIs<strong>ra</strong>eri, kuti zvimwe<br />

vangawane zvinhu a izvi.<br />

20 Nokuti tarisai, ndine mabasa<br />

emumweya, anondinetesa<br />

zvekuti nhengo dzemuviri wangu<br />

dzose hadzina simba,<br />

mukunzwi<strong>ra</strong> kwangu avo vari<br />

Jerusarema; nokuti dai Ishe<br />

vakanga asina kuita tsitsi, dzekundi<strong>ra</strong>tidza<br />

pamusoro pavo,<br />

11b Hir. 14:20–27;<br />

3 Ni. 8:5–23.<br />

c Ruka 23:44–45;<br />

3 Ni. 8:19–20.<br />

d 2 Ni. 26:5.<br />

e 3 Ni. 8:10.<br />

12a Hir. 14:20–28.<br />

b Jak. 5:1.<br />

c Mat. 27:51.<br />

13a Ruka 23:27–30.<br />

b 2 Ni. 10:3.<br />

14a Isa. 53:3–6;<br />

Mosaya 14:3–6.<br />

b nkm maJuda.<br />

c Deut. 28:37;<br />

I Madz. 9:7;<br />

3 Ni. 16:9.<br />

15a 1 Ni. 22:11–12.<br />

b nkm Chibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaAb<strong>ra</strong>hama.<br />

16a 1 Ni. 22:4;<br />

2 Ni. 10:21.<br />

b Isa. 49:20–22.<br />

nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kuunganidzwa<br />

kwa Is<strong>ra</strong>eri.<br />

17a Isa. 40:4–5.<br />

19a Eno. 1:16;<br />

Morm. 5:12; 7:9–10.


57 1 Nifai 19:21–20:3<br />

sezvavaiita kumapor<strong>of</strong>ita vakare,<br />

ndingadai ndakafawo.<br />

21 Uye chokwadi vaka<strong>ra</strong>tidza<br />

a<br />

kumapor<strong>of</strong>ita vakare zvinhu<br />

zvose b pamusoro pavo; uye<br />

vaka<strong>ra</strong>tidzawo vazhinji pamusoro<br />

pedu; nokudaro, takafani<strong>ra</strong><br />

kuziva nezvavo nokuti<br />

zvakanyorwa pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>.<br />

22 Zvino zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakadzidzisa vakoma<br />

vangu zvinhu izvi; uye zvakaitika<br />

kuti ndakavaverenge<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvizhinji, zvakanga<br />

zvakanyorwa a pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>, kuti vazive nezvekuita<br />

kwaIshe kune dzimwe nyika,<br />

pakati pevanhu vakare.<br />

23 Uye ndakavaverenge<strong>ra</strong><br />

zvinhu zvizhinji zvakanyorwa<br />

a<br />

muma<strong>bhuku</strong> aMosesi, asi kuti<br />

zvimwe ndivanyengetedze zvakakwana<br />

kuti vatende muna-<br />

Ishe Mununuri vavo ndakavaverenge<strong>ra</strong><br />

izvo zvakanyorwa<br />

nemupor<strong>of</strong>ita b Isaya; nokuti<br />

c<br />

ndakafananidza magwaro matsvene<br />

ose kwatiri, kuti d zvitiyamure<br />

nekuti tidzidze.<br />

24 Nokudaro ndakatau<strong>ra</strong><br />

kwavari ndichiti: Inzwai imi<br />

mazwi emupor<strong>of</strong>ita, imi muri<br />

vakasa<strong>ra</strong> vemba yaIs<strong>ra</strong>eri, a bazi<br />

<strong>ra</strong>katyoka rikava paro rega;<br />

inzwai imi mazwi emupor<strong>of</strong>ita,<br />

ayo akanyorerwa kuna vose vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri, mugoafananidza<br />

nemi, kuti mugove netariro nehama<br />

dzenyuwo dzinove ndipo<br />

pamakapazuka muchibva; nokuti<br />

ndiyo tsika yazvakanyorwa<br />

nayo nemupor<strong>of</strong>ita.<br />

CHITSAUKO 20<br />

Ishe vano<strong>ra</strong>tidza zvavanoda kuita<br />

kuna Is<strong>ra</strong>eri — Is<strong>ra</strong>eri akasarudzwa<br />

muchoto chematambudziko uye<br />

achaenda achibva muBabironi —<br />

Enzanisai naIsaya 48. Zvingangove<br />

makore 588 kusvika ku570<br />

Kristu asati azvarwa.<br />

Teere<strong>ra</strong>i munzwe izvi, imi<br />

vemba yaJakobo, munodaidzwa<br />

nezita <strong>ra</strong>Is<strong>ra</strong>eri, uye mauya<br />

kubva mumakungwa aJuda,<br />

kana mabuda mumvu<strong>ra</strong> a yerubhabhatidzo,<br />

munopika nezita<br />

<strong>ra</strong>Ishe, uye muchitau<strong>ra</strong> nezvaMwari<br />

vaIs<strong>ra</strong>eri, asi vasingapike<br />

muchokwadi kana<br />

mukuru<strong>ra</strong>ma.<br />

2 Zvakadaro, vanozvidaidza<br />

kuti ndeveguta a dzvene, asi<br />

havaite kuti b<br />

vagare vari<br />

munaMwari vaIs<strong>ra</strong>eri, avo vanove<br />

ndivo Mwari veMauto;<br />

hongu, Mwari veMauto ndiro<br />

zita <strong>ra</strong>vo.<br />

3 Tarisai, ndakazvitau<strong>ra</strong> zvinhu<br />

a<br />

izvi kubvi<strong>ra</strong> pakutanga; uye<br />

zvakabuda zvichibva mumuromo<br />

wangu, uye ndikava<strong>ra</strong>tidza.<br />

Ndikaerekana ndava<strong>ra</strong>tidza.<br />

21a II Madz. 17:13;<br />

Amosi 3:7.<br />

nkm Mupor<strong>of</strong>ita.<br />

b 3 Ni. 10:16–17.<br />

22a 1 Ni. 22:1.<br />

23a Eks. 17:14; 1 Ni. 5:11;<br />

Mos. 1:40–41.<br />

b 1 Ni. 15:20;<br />

2 Ni. 25:4–6;<br />

3 Ni. 23:1.<br />

c nkm Magwaro<br />

matsvene—Kukosha<br />

kwemagwaro<br />

matsvene.<br />

d 2 Ni. 4:15.<br />

24a Gen. 49:22–26;<br />

1 Ni. 15:12;<br />

2 Ni. 3:4–5.<br />

20 1a nkm Bhabhatidza.<br />

2a Isa. 52:1.<br />

nkm Jerusarema.<br />

b nemamwe mazwi<br />

kuvimba.<br />

3a Isa. 46:9–10.


1Nifai 20:4–16 58<br />

4 Uye ndakazviita nokuti ndaiziva<br />

kuti a iwe une nharo, uye<br />

mutsipa wako irunda resimbi,<br />

uye mhanza yako indari<strong>ra</strong>;<br />

5 Uye kana kubvi<strong>ra</strong> pakutanga<br />

ndakatau<strong>ra</strong> kwauri; zvisati<br />

zvaitika ndakaku<strong>ra</strong>tidza kwavari;<br />

uye ndakava<strong>ra</strong>tidza pamusana<br />

pekutya kuti pamwe<br />

waizoti — a Chimufananidzo<br />

changu ndicho chazviita, uye<br />

mufanidzo wangu wakavezwa,<br />

uye mufananidzo wangu wakaumbwa<br />

ndiwo watau<strong>ra</strong>.<br />

6 Waona ukanzwa zvose izvi;<br />

uye hamuzvitaure here? Uye<br />

nokuti ndaku<strong>ra</strong>tidza zvinhu<br />

zvitsva kubvi<strong>ra</strong> panguva ino,<br />

kana zvinhu zvakavanda, uye<br />

iwe wange usingazvizive.<br />

7 Zvakasikwa iye zvino, uye<br />

kwete kubvi<strong>ra</strong> pakutanga,<br />

kana muzuva <strong>ra</strong>wakange usati<br />

wazvinzwa zvakange zvatotaurwa<br />

kwauri kare, pamwe<br />

ungazoti—Tarisai ndaizviziva.<br />

8 Hongu, uye hauna kunzwa;<br />

hongu, hawaiziva; hongu,<br />

kubvi<strong>ra</strong> panguva iyo nzeve dzako<br />

hadzina kuvhurwa; nokuti<br />

ndaiziva kuti waizoita nekunyengedza<br />

kukuru, uye wakadaidzwa<br />

kunzi a mutadzi kubva<br />

uri munhumbu.<br />

9 Zvisinei pamusana a pezita<br />

<strong>ra</strong>ngu ndinombomisa kushatirwa<br />

kwangu, uye pamusoro<br />

pekurumbidzwa kwangu ndombobva<br />

kwauri, kuti ndisazokudimbu<strong>ra</strong>.<br />

10 Nokuti tarisai, ndakakunatsa,<br />

ndakakusarudza muchoto<br />

chemoto a wedambudziko.<br />

11 Kuzviiti<strong>ra</strong> ini, hongu, nenzi<strong>ra</strong><br />

yangu ini ndichazviita izvi,<br />

nokuti handizobvumi<strong>ra</strong> a zita<br />

<strong>ra</strong>ngu kuti risvibiswe, uye b handizopa<br />

mbiri yangu kune<br />

mumwe.<br />

12 Teere<strong>ra</strong> kwandiri Jakobo,<br />

newe Is<strong>ra</strong>eri wakadaidzwa wangu,<br />

nokuti ndini iye; ndini<br />

a<br />

wekutanga, uye ndiniwo wekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

13 Ruoko rwangu ndirwowo<br />

a<br />

rwakaisa hwaro hwepasi, uye<br />

ruoko rwangu rwerudyi ndirwo<br />

rwakasika matenga. Ndinozvidaidza<br />

uye zvichimi<strong>ra</strong> pamwechete.<br />

14 Mose imi unganai pachenyu,<br />

uye munzwe; ndiani pakati<br />

pavo akatau<strong>ra</strong> zvinhu izvi kwavari?<br />

Ishe akamuda; hongu,<br />

a<br />

achazadzikisa shoko <strong>ra</strong>ke <strong>ra</strong>akatau<strong>ra</strong><br />

nekwavari; uye achaita<br />

zvinomufadza b neBabironi, uye<br />

ruoko rwake rwuchauya pamusoro<br />

pemaKardea.<br />

15 Zvekare Ishe vanoti; ini<br />

Ishe, hongu, ndakatau<strong>ra</strong>; hongu,<br />

ndikamudaidza kuti ataure,<br />

ndakamuunza, uye achaita nzi<strong>ra</strong><br />

yake ibudirire.<br />

16 Uyai imi pedyo neni;<br />

handina kutau<strong>ra</strong> a muruvande;<br />

4a nemamwe mazwi<br />

Is<strong>ra</strong>eri.<br />

5a nkm Kunamata<br />

Zvifananidzo.<br />

8a Mpi. 58:3.<br />

9a I Sam. 12:22;<br />

Mpi. 23:3;<br />

I Joh. 2:12.<br />

10a nkm Matambudziko.<br />

11a Jer. 44:26.<br />

b Isa. 42:8;<br />

Mos. 4:1–4.<br />

12a Zvaka. 1:17; 22:13.<br />

nkm Arfa naOmega;<br />

Dangwe.<br />

13a Mpi. 102:25.<br />

nkm Sika.<br />

14a I Madz. 8:56;<br />

D&Z 64:31; 76:3.<br />

b nkm Baberi, Babironi.<br />

16a Isa. 45:19.


59 1 Nifai 20:17–21:4<br />

kubvi<strong>ra</strong> pakutanga, kubvi<strong>ra</strong> panguva<br />

yazvakataurwa pachena<br />

ndakatau<strong>ra</strong>; uye Ishe Mwari,<br />

neMweya wavo, vakatuma ini.<br />

17 Uye ndiko kutau<strong>ra</strong> kwaIshe,<br />

a<br />

Mununuri wenyu, Mutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri; Ndavatuma, Ishe<br />

Mwari venyu vanokudzidzisai<br />

kuwana, b<br />

vanokutungamiri<strong>ra</strong>i<br />

nemunzi<strong>ra</strong> yamakafani<strong>ra</strong> kuenda<br />

nayo, vazviita.<br />

18 Dai makateere<strong>ra</strong> a mi<strong>ra</strong>iro<br />

yangu—zvino runya<strong>ra</strong>ro rwenyu<br />

rwungadai rwakaita serwizi,<br />

uye kuru<strong>ra</strong>ma kwenyu<br />

kwakaita semasaisai egungwa.<br />

19 a Mbeu yenyuwo ingadai<br />

yakaita sejecha; zvizvarwa zveu<strong>ra</strong><br />

hwenyu setsanza; zita <strong>ra</strong>ke<br />

ha<strong>ra</strong>ifani<strong>ra</strong> kunge <strong>ra</strong>kabviswa<br />

kana kupa<strong>ra</strong>dzwa kubva pamberi<br />

pangu.<br />

20 a Endai imi veBabironi, tizai<br />

kubva kumaKardea, nezwi rekuimba<br />

daidzi<strong>ra</strong>i, tau<strong>ra</strong>i izvi,<br />

tau<strong>ra</strong>i kusvika kumuganhu<br />

wenyika; itii: Ishe vanunu<strong>ra</strong><br />

b<br />

mu<strong>ra</strong>nda wavo Jakobo.<br />

21 Uye havana kunzwa a nyota;<br />

vakavatungamiri<strong>ra</strong> mugwenga;<br />

vakavaiti<strong>ra</strong> kuti mvu<strong>ra</strong> iyerere<br />

ichibva b mudombo; vakatsemu<strong>ra</strong>wo<br />

dombo uye mvu<strong>ra</strong> dzikadhubhuka.<br />

22 Uye kana dai zvazvo vakaita<br />

zvose izvi, nezvimwe zvikuruwo<br />

kupfuu<strong>ra</strong> izvi, hakuna<br />

a<br />

runya<strong>ra</strong>ro, vanodaro Ishe, kune<br />

vakaipa.<br />

CHITSAUKO 21<br />

Mesia achave mwenje kuvaJentairi<br />

uye achasunungu<strong>ra</strong> vasungwa —<br />

Is<strong>ra</strong>eri ichaunganidzwa nesimba<br />

mumazuva ekupedzisi<strong>ra</strong> — Madzimambo<br />

ndivo vachave madzibaba<br />

ekuvare<strong>ra</strong> — Enzanisai naIsaya 49.<br />

Zvingangove makore 588 kusvika<br />

ku570 Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvakare: Inzwai imi vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri, mose imi makabva<br />

mukatandirwa kunze nenzi<strong>ra</strong><br />

yekuipa kwevafudzi vevanhu<br />

vangu; hongu, mose imi makabva,<br />

makapa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> muri vanhu<br />

vekwangu, imba yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

Teere<strong>ra</strong>i imi a zvitsuwa kwandiri,<br />

uye inzwai imi vanhu<br />

vanobva b kure; Ishe vakandidaidza<br />

ndiri munhumbu; ndiri<br />

muu<strong>ra</strong> hwamai vangu vakatau<strong>ra</strong><br />

zita <strong>ra</strong>ngu.<br />

2 Uye vakaita muromo wangu<br />

kuti uve wakapinza semunondo;<br />

vakandiviga mumumvuri<br />

weruoko rwavo, uye vakandiita<br />

museve wakakwenenzverwa,<br />

vakandiviga munhava yavo.<br />

3 Uye vakati kwandiri: Iwe uri<br />

a<br />

mu<strong>ra</strong>nda wangu, Is<strong>ra</strong>eri, mandichakudzwa<br />

zvikuru.<br />

4 Zvino ndakati, ndakashandi<strong>ra</strong><br />

pasina, ndakapa<strong>ra</strong>dza simba<br />

<strong>ra</strong>ngu zvisina maturo uye pasina;<br />

chokwadi kutongwa kwangu<br />

kuna Ishe, uye basa <strong>ra</strong>ngu rina<br />

Mwari wangu.<br />

17a nkm Mununuri.<br />

b nkm Kutunhwa;<br />

Zvakazarurwa.<br />

18a Mpa. 8:5.<br />

19a Gen. 22:15–19;<br />

Hos. 1:10.<br />

20a Jer. 51:6;<br />

D&Z 133:5-14.<br />

b Isa. 44:1–2, 21.<br />

21a Isa. 41:17–20.<br />

b Eks. 17:6;<br />

Num. 20:11;<br />

1 Ni. 17:29;<br />

2 Ni. 25:20.<br />

22a nkm Runya<strong>ra</strong>ro.<br />

21 1a 1 Ni. 22:4;<br />

2 Ni. 10:20–22.<br />

b D&Z 1:1.<br />

3a Zvaka. 25:55;<br />

Isa. 41:8;<br />

D&Z 93:45–46.


1Nifai 21:5–15 60<br />

5 Uye zvino, Ishe vanodaro —<br />

avo a vakandiumba kubva munhumbu<br />

kuti ndive mu<strong>ra</strong>nda<br />

wavo, kuti ndiunze Jakobo<br />

zvakare kwavari—kana dai<br />

Is<strong>ra</strong>eri isina kuungana, kana<br />

dai zvakadaro ndichakudzwa<br />

mumaziso maIshe, uye<br />

Mwari vangu vachave simba<br />

<strong>ra</strong>ngu.<br />

6 Uye vakati: Chinhu chiri<br />

nyore kwazvo kuti uve mu<strong>ra</strong>nda<br />

wangu kuti umutse a marudzi<br />

aJakobo, nokudzore<strong>ra</strong> pakare<br />

avo vakachengetedzwa<br />

vaIs<strong>ra</strong>eri. Ndichakupawo b semwenje<br />

c kumaJentairi, kuti uve<br />

ruponeso rwangu kusvika kwakapere<strong>ra</strong><br />

pasi.<br />

7 Ndizvo zvinotaurwa naIshe,<br />

Mununuri waIs<strong>ra</strong>eri, Mutsvene,<br />

kuna ivo vanoshorwa nevanhu,<br />

kuna ivo vasingadiwe nemarudzi,<br />

kune mu<strong>ra</strong>nda vevatongi:<br />

Madzimambo achaona agosimuka,<br />

machinda naivowo vachanamata,<br />

nenzi<strong>ra</strong> yaIshe vane<br />

rutendo.<br />

8 Ndizvo zvinotaurwa naIshe:<br />

Munguva yakafani<strong>ra</strong> ndakakunzwai,<br />

zvitsuwa zvegungwa,<br />

uye muzuva reruponeso ndakakuyamu<strong>ra</strong>i;<br />

uye ndichakuchengetedzai,<br />

uye ndigokupai<br />

mu<strong>ra</strong>nda a wangu sechibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chevanhu, kusimbisa pasi,<br />

kuita kuti nenhaka dzange dzisina<br />

kugarwa dzigarwe;<br />

9 Kuti mungazoti a kuvasungwa:<br />

Endai; kune avo vagere<br />

b<br />

murima: Zvi<strong>ra</strong>tidzei. Vachadya<br />

mudzinzi<strong>ra</strong>, uye c mafuro avo<br />

achave munzvimbo dzose dzakatunhuma<strong>ra</strong>.<br />

10 Havachazonzwa nza<strong>ra</strong> kana<br />

nyota, kana kupisa kana zuva<br />

hazvingavanetse, nokuti ane<br />

tsitsi navo achavatungamiri<strong>ra</strong>,<br />

nekuzvisipiti zvemvu<strong>ra</strong> achava<strong>ra</strong>tidza.<br />

11 Uye ndichaita makomo<br />

angu ose ave nzi<strong>ra</strong>, uye a migwagwa<br />

yangu ichasimudzirwa.<br />

12 Uye zvino imba yaIs<strong>ra</strong>eri,<br />

tarisai, a ava vachabva kure; uye<br />

ona, ava vachabva kuchamhembe<br />

nekumadokero; ava vachabva<br />

munyika yaSinimi.<br />

13 a Imbai Matenga; uye muve<br />

nemufaro, iwe nyika; nokuti<br />

tsoka dzeavo vari kumabvazuva<br />

dzichamiswa; uye mugotanga<br />

kuimba, imi makomo; nokuti<br />

haachazorohwa; nokuti Ishe<br />

vanya<strong>ra</strong>dza vanhu vavo, uye<br />

anozove netsitsi kune avo vanotambudzika.<br />

14 Asi tarisai, Zioni yakati:<br />

Ishe vandi<strong>ra</strong>sa, uye Ishe vangu<br />

vandikanganwa — asi vacha<strong>ra</strong>tidza<br />

kuti havana.<br />

15 Ko a mudzimai angakanganwe<br />

here mwana wake ari<br />

kuyamwa, kuti atadze kunzwi<strong>ra</strong><br />

nyasha mwanakomana weu<strong>ra</strong><br />

hwake?Hongu, b<br />

vangakanga-<br />

5a Isa. 44:24.<br />

6a nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Marudzi gumi<br />

nemaviri eIs<strong>ra</strong>eri.<br />

b D&Z 103:8–10;<br />

Abr. 2:10–11.<br />

c 3 Ni. 21:11.<br />

8a 2 Ni. 3:6–15;<br />

3 Ni. 21:8–11;<br />

Morm. 8:16, 25.<br />

9a nkm Ruponeso<br />

rweVakafa.<br />

b 2 Ni. 3:5.<br />

c Ezk. 34:14.<br />

11a Isa. 62:10;<br />

D&Z 133:23–32.<br />

12a Isa. 43:5–6.<br />

13a Isa. 44:23.<br />

15a nkm Mukadzi.<br />

b Isa. 41:17;<br />

Aruma 46:8;<br />

D&Z 61:36.


61 1 Nifai 21:16–26<br />

nwe, asi ini handizokukanganwa,<br />

imba yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

16 Tarisai, ndakakunyo<strong>ra</strong> a pazvanza<br />

zvemaoko angu; tsvingo<br />

dzako dziri mberi kwangu<br />

nguva dzose.<br />

17 Vana vako vachakurumidza<br />

kurwisa mha<strong>ra</strong>dzi dzako; neavo<br />

a vakakupa<strong>ra</strong>dza vachabva<br />

kwauri.<br />

18 Simudza meso ako utarisetarise<br />

uye uone; vose ava<br />

a<br />

vanoungana pamwechete, uye<br />

vachauya kwauri. Uye sezvo<br />

ndichi<strong>ra</strong><strong>ra</strong>ma, vanodaro Ishe,<br />

uchazvifukidza chokwadi navo<br />

vose, sechishongo, uye wovasungiri<strong>ra</strong><br />

pauri semwenga.<br />

19 Nokuti nzvimbo dzako<br />

dzakaipa nedzakanga dzisina<br />

aiga<strong>ra</strong>, nenyika yawakapa<strong>ra</strong>dza,<br />

iye zvino dzichave dzakamanika<br />

nenzi<strong>ra</strong> yevageremo;<br />

nevakakumedza vanenge vave<br />

kure.<br />

20 Vana vaunenge waita, mushure<br />

mekunge wa<strong>ra</strong>sikirwa<br />

nevekutanga, vachati zvakare<br />

munzeve dzako: Nzvimbo ino<br />

a<br />

yakamanikana kwandiri; ndipei<br />

nzvimbo ini yekuti ndigare.<br />

21 Zvino a iwe uchati nemumwoyo<br />

mako: Ndiani akandibereke<strong>ra</strong><br />

izvi, munoona kuti<br />

ndaka<strong>ra</strong>sikirwa nevana vangu,<br />

uye b handina chandiinacho, ndiri<br />

nhapwa, uye ndinongoti ndaenda<br />

ndadzoka? Uye ndiani<br />

akaunza izvi? Tarisai, ndakasiiwa<br />

ndega, ava, vanga varipi?<br />

22 Ndizvo zvinotaurwa naIshe:<br />

Tarisai, ndichasimudzi<strong>ra</strong> ruoko<br />

rwangu a kumaJentairi, uye ndigomisa<br />

b rupawo rwangu kuvanhu;<br />

uye vachauya nevanakomana<br />

vako c mumaoko avo, uye<br />

vanasikana vako vachatakurwa<br />

pamapfudzi avo.<br />

23 Uye a madzimambo achave<br />

madzibaba b ekukure<strong>ra</strong>i, uye<br />

madzimambokadzi avo ndivo<br />

madzimai ekukure<strong>ra</strong>i; vachakotama<br />

kwamuri nezviso zvavo<br />

zvakatarisa pasi, uye vagonanzva<br />

guruva retsoka dzenyu;<br />

uye iwe uchaziva kuti ndini<br />

Ishe; nokuti havazonya<strong>ra</strong> avo<br />

c<br />

vanondimiri<strong>ra</strong>.<br />

24 Nokuti zvapambwa zvingabvutirwe<br />

vanotyisa here,<br />

kana kuti nhapwa a dzepamu<strong>ra</strong>u<br />

dzingasunungurwa here?<br />

25 Asi ndizvo zvinotau<strong>ra</strong> Ishe,<br />

kana nhapwa dzevanotyisa dzichatorwa,<br />

uye nyama yevakaipa<br />

ichasunungurwa; nokuti ndicharwisana<br />

naye anorwisana<br />

newe, uye ndichaponesa vana<br />

vako.<br />

26 Uye avo vanokudzvinyiri<strong>ra</strong><br />

a<br />

ndichavadyisa nyama yavo;<br />

vacha<strong>ra</strong><strong>ra</strong>dza neropa <strong>ra</strong>vo sekunge<br />

vanwa waini; uye yose nyama<br />

b ichaziva kuti ini Ishe, ndini<br />

Muponesi wako neMununuri<br />

wako, c Anotyisa waJakobo.<br />

16a Zek. 13:6.<br />

17a 3 Ni. 21:12–20.<br />

18a Mika 4:11–13.<br />

20a kana chakabata<br />

kana chakamaniki<strong>ra</strong>.<br />

21a nemamwe mazwi<br />

Zioni.<br />

b Isa. 54:1; VaG. 4:27.<br />

22a Isa. 66:18–20.<br />

b Isa. 11:12; 18:3.<br />

c 1 Ni. 22:8;<br />

2 Ni. 10:8–9.<br />

23a Isa. 60:16.<br />

b 1 Ni. 22:6.<br />

c 2 Ni. 6:13;<br />

D&Z 98:2;<br />

133:10–11, 45.<br />

24a 1 Ni. 21:25.<br />

26a 1 Ni. 22:13–14.<br />

b Mosaya 11:22.<br />

c nkm Jehova.


1Nifai 22:1–7 62<br />

CHITSAUKO 22<br />

Is<strong>ra</strong>eri ichapa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> nepasi pose —<br />

MaJentairi vachare<strong>ra</strong> nokuririti<strong>ra</strong><br />

Is<strong>ra</strong>eri nevhangeri mumazuva<br />

ekupedzisi<strong>ra</strong>—Is<strong>ra</strong>eri achaunganidzwa<br />

agoponeswa, uye vakaipa<br />

vachatsva semashanga—Umambo<br />

hwadhiabhorosi huchapa<strong>ra</strong>dzwa,<br />

uye Satani achasungwa.<br />

Zvingangove makore 588 kusvika<br />

ku570 Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvino zvakaitika kuti<br />

mushure mekunge ini Nifai,<br />

ndaverenga zvinhu izvi zvakanga<br />

zvakanyorwa a pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>, hama dzangu<br />

dzakauya kwandiri uye dzikati<br />

kwandiri: Zvinhu zvawaverenga<br />

izvi zvinorevei? Tarisai,<br />

zvinonzwikwa sezvinhu zviri<br />

maere<strong>ra</strong>no nemweya here, zvichazoonekwa<br />

maere<strong>ra</strong>no nemweya<br />

uye kwete kunyama?<br />

2 Uye ini Nifai, ndakati<br />

kwavari: Tarisai a zvakaiswa<br />

pachena kumupor<strong>of</strong>ita nezwi<br />

reMweya; nokuti b neMweya<br />

zvose zvinhu zvinoziviswa<br />

c<br />

kumapor<strong>of</strong>ita, zvichazoitika<br />

kuvana vevanhu maere<strong>ra</strong>no<br />

nezvenyama.<br />

3 Nokudaro, zvinhu zvandaverenga<br />

zvinhu zvirimaere<strong>ra</strong>no<br />

a<br />

nezvenyama uye nezvemweya;<br />

nokuti zvino<strong>ra</strong>tidzika kuti imba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri, mushure mechinguva,<br />

b<br />

ichapa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> pasi pose, nemumarudzi<br />

ose.<br />

4 Uye tarisai, kune vazhinji<br />

vakato<strong>ra</strong>sika vasisazivikanwe<br />

neavo vari Jerusarema. Hongu,<br />

rwuzhinji a rwemarudzi rwakatorwa<br />

b rwukaendwa narwo; uye<br />

vakapa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> kwose-kwose c muzvitsuwa<br />

zvegungwa; uye kuti<br />

varipi hakuna mumwe wedu<br />

anoziva, kunze kwekuti tinoziva<br />

kuti vakatorwa vakaendwa navo.<br />

5 Uye kubvi<strong>ra</strong> nguva yavakatorwa,<br />

zvinhu izvi zvange zvichingunopor<strong>of</strong>itwa<br />

pamusoro<br />

pavo, nemaere<strong>ra</strong>nowo neavo<br />

vose vachapa<strong>ra</strong>dzirwa uye<br />

vagovhiringwa, nenzi<strong>ra</strong> yeMutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri; nokuti vachaomesa<br />

mwoyo yavo nekusamuda;<br />

nokudaro vachapa<strong>ra</strong>dzirwa<br />

mumarudzi ose uye a vagovengwa<br />

nevanhu vose.<br />

6 Zvakadaro, mushure mekunge<br />

a varerwa b nemaJentairi, uye<br />

Ishe vasimudzi<strong>ra</strong> ruoko rwavo<br />

maJentairi avamisa serupawo,<br />

uye c vana vavo vatakurwa mumaoko<br />

avo, uye vanasikana<br />

vavo vatakurwa pamapfudzi<br />

avo, tarisai zvinhu zviri kutaurwa<br />

izvi ndezvenyama; nokuti<br />

ndizvo zvakaita zvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvaIshe nemadzibaba edu; uye<br />

zvinoreva isu mumazuva ari<br />

kuuya, nehama dzedu dzose<br />

dziri dzemba yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

7 Uye zvinoreva kuti nguva<br />

22 1a 1 Ni. 19:22; 2 Ni. 4:2.<br />

2a II Pet. 1:19–21.<br />

b nkm Mweya<br />

Mutsvene.<br />

c nkm Hupor<strong>of</strong>ita.<br />

3a D&Z 29:31–34.<br />

b 1 Ni. 10:12–14;<br />

2 Ni. 25:14–16.<br />

nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kupa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> kwa<br />

Is<strong>ra</strong>eri.<br />

4a nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Marudzi gumi<br />

aka<strong>ra</strong>sika aIs<strong>ra</strong>eri.<br />

b 2 Ni. 10:22.<br />

c 1 Ni. 21:1;<br />

2 Ni. 10:8, 20.<br />

5a 1 Ni. 19:14.<br />

6a 1 Ni. 21:23.<br />

b nkm Majentairi.<br />

c 1 Ni. 15:13.


63 1 Nifai 22:8–15<br />

ichasvika yekuti mushure imba<br />

yose yaIs<strong>ra</strong>eri yapa<strong>ra</strong>dzirwa uye<br />

yavhiringwa, kuti Ishe Mwari<br />

vachamisa rudzi rwukuru pakati<br />

a pemaJentairi, hongu, kana<br />

pamusoro penyika ino; naivo<br />

mbeu yedu b ichapa<strong>ra</strong>dzirwa.<br />

8 Uye mushure mekupa<strong>ra</strong>dzirwa<br />

kwembeu yedu Ishe Mwari<br />

vachaita rimwe basa a rinoshamisa<br />

kwazvo pakati b pema-<br />

Jentairi, richave c rinokosha kwazvo<br />

kumbeu yedu; nokudaro,<br />

zvin<strong>of</strong>ananidzwa nokuriritirwa<br />

nemaJentairi nokunge vakatakurwa<br />

mumaoko avo nepamapfudzi<br />

avo.<br />

9 Uye richave a rinokoshawo<br />

kumaJentairi; uye kwete kuma-<br />

Jentairi chete asi b nekumba yose<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri, nemukuziviswa c kwezvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvababa vedenga<br />

kuna Ab<strong>ra</strong>hama, zvichinzi:<br />

d<br />

Mumbeu yako ose marudzi<br />

epasi e acharopafadzwa.<br />

10 Uye ndingade, hama dzangu,<br />

kuti muzive kuti ose marudzi<br />

epasi haangaropafadzwe<br />

kunze kwekunge a a<strong>ra</strong>tidza simba<br />

<strong>ra</strong>vo mumaziso emarudzi.<br />

11 Nokudaro, Ishe Mwari<br />

vacha<strong>ra</strong>tidza simba <strong>ra</strong>vo mumaziso<br />

emarudzi ose, mukuunza<br />

zvibvumi<strong>ra</strong>no zvavo nevhangeri<br />

<strong>ra</strong>vo kune avo vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

12 Nokudaro, achavaburitsa<br />

zvakare muutapwa, uye a vachaunganidzwa<br />

pamwechete<br />

munyika dzenhaka yavo; uye<br />

vachaburitswa mukudzikatirwa<br />

uye b murima; uye vachaziva<br />

kuti c Ishe ndivo d Muponesi<br />

wavo neMununuri wavo, e Anesimba<br />

weIs<strong>ra</strong>eri.<br />

13 Uye ropa rechechi iya huru<br />

a<br />

inonyangadza, rinove ndiro<br />

pfambi repasi pose, richavapinduki<strong>ra</strong><br />

pamusoro pavo; nokuti<br />

b<br />

vacharwisana pakati pavo, uye<br />

munondo uri c mumaoko uchawi<strong>ra</strong><br />

pamusoro pavo, uye vacha<strong>ra</strong><strong>ra</strong>dza<br />

neropa <strong>ra</strong>vo.<br />

14 Uye rwose a rudzi rwucharwisana<br />

newe, iwe imba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri, vachapinduki<strong>ra</strong>na pachavo,<br />

uye b vachawi<strong>ra</strong> mugomba<br />

<strong>ra</strong>vache<strong>ra</strong> kuteya vanhu<br />

vaIshe. Uye vose avo c vanorwisana<br />

neZioni vachapa<strong>ra</strong>dzwa,<br />

nepfambi guru riya, <strong>ra</strong>kaipisa<br />

nzi<strong>ra</strong> dzaIshe, hongu, chechi<br />

iya huru inonyangadza, richawi<strong>ra</strong><br />

pasi d muguruva uye kuwa<br />

kwaro kuchave kukuru.<br />

15 Nokuti tarisai, anodaro<br />

7a 3 Ni. 20:27.<br />

b 1 Ni. 13:12–14;<br />

2 Ni. 1:11.<br />

8a Isa. 29:14;<br />

1 Ni. 14:7;<br />

2 Ni. 27:26.<br />

nkm Kudzorerwa<br />

pakare kweVhangeri.<br />

b 2 Ni. 10:10–11;<br />

3 Ni. 16:4–7;<br />

Morm. 5:19.<br />

c 1 Ni. 15:13–18;<br />

3 Ni. 5:21–26; 21:7.<br />

9a 1 Ni. 14:1–5.<br />

b 2 Ni. 29:13–14;<br />

2 Ni. 30:1–7.<br />

c Deut. 4:31.<br />

d nkm Chibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaAb<strong>ra</strong>hama.<br />

e Gen. 12:2–3;<br />

3 Ni. 20:27;<br />

Abr. 2:9–11.<br />

10a Isa. 52:10.<br />

12a nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kuunganidzwa<br />

kwa Is<strong>ra</strong>eri.<br />

b nkm Rima,<br />

zveMweya.<br />

c 2 Ni. 6:10–11.<br />

d nkm Muponesi.<br />

e nkm Jehova.<br />

13a nkm Dhiabhorosi—<br />

Chechi<br />

<strong>ra</strong>dhiabhorosi.<br />

b 1 Ni. 14:3, 15–17.<br />

c 1 Ni. 21:26.<br />

14a Ruka 21:10.<br />

b Isa. 60:12;<br />

1 Ni. 14:3;<br />

D&Z 109:25.<br />

c 2 Ni. 10:13; 27:3.<br />

d Isa. 25:12.


1Nifai 22:16–23 64<br />

mupor<strong>of</strong>ita, nguva iri kuuya<br />

nokukurumidza yokuti Satani<br />

haachazove nesimba mumwoyo<br />

yevana vevanhu; nokuti zuva<br />

riri kusvika iye zvino rekuti<br />

vose vanodada neavo vanoita<br />

zvakaipa vachave a semashanga;<br />

uye zuva riri kusvika rekuti<br />

b<br />

vapiswe.<br />

16 Nokuti nguva iri kusvika<br />

zvino zvino yekuti kuza<strong>ra</strong><br />

a<br />

kwehasha dzaMwari kuchadirwa<br />

pane vose vana vevanhu;<br />

nokuti havazobvumi<strong>ra</strong> kuti vakaipa<br />

vapa<strong>ra</strong>dze vakaru<strong>ra</strong>ma.<br />

17 Nokudaro, a<br />

vachachengetedza<br />

b vakaru<strong>ra</strong>ma nesimba<br />

<strong>ra</strong>vo, kana dai zvazvo kuza<strong>ra</strong><br />

kwehasha dzavo kukauya,<br />

vakaru<strong>ra</strong>ma vachengetedzwe,<br />

kana dai vavengi vavo vachipa<strong>ra</strong>dzwa<br />

nemoto. Nokudaro,<br />

vakaru<strong>ra</strong>ma havafanire kutya;<br />

nokuti ndiko kutau<strong>ra</strong> kwemupor<strong>of</strong>ita,<br />

vachaponeswa, kana<br />

dai ungave moto.<br />

18 Tarisai hama dzangu, ndinoti<br />

kwamuri, zvinhu izvi zvin<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong><br />

kuitika muchinguva<br />

chiri kuuya zvino zvino, hongu,<br />

kana ropa, nemoto, nemweya<br />

weutsi zvakafani<strong>ra</strong> kuuya; uye<br />

zvakafani<strong>ra</strong> kunge zviri pamusoro<br />

penyika ino; uye zvinouya<br />

kuvanhu maere<strong>ra</strong>no nenyama<br />

kana zvaitika kuti vaomesa<br />

mwoyo yavo kuMutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri.<br />

19 Nokuti tarisai, vakaru<strong>ra</strong>ma<br />

havaz<strong>of</strong>i; nokuti nguva chokwadi<br />

yakafani<strong>ra</strong> kusvika yekuti<br />

avo vose vanorwisana neZioni<br />

vachadimurwa.<br />

20 Uye Ishe chokwadi vachagadziri<strong>ra</strong><br />

vanhu vavo nzi<strong>ra</strong>,<br />

mukuzadzikisa kwemazwi<br />

aMosesi, aakatau<strong>ra</strong>, achiti: Ishe<br />

Mwari venyu vachakumutsi<strong>ra</strong>i<br />

a<br />

mupor<strong>of</strong>ita, sezvandakaita ini;<br />

iyeyo ndiye amuchanzwa muzvinhu<br />

zvose zvaachatau<strong>ra</strong><br />

kwamuri. Uye zvichaitika kuti<br />

vose avo vacha<strong>ra</strong>mba kunzwa<br />

mupor<strong>of</strong>ita iyeyo b vachabviswa<br />

kubva muvanhu.<br />

21 Uye zvino ini Nifai, ndinotau<strong>ra</strong><br />

kwamuri, kuti a mupor<strong>of</strong>ita<br />

uyu akataurwa nezvake<br />

naMosesi aive Mutsvene wa-<br />

Is<strong>ra</strong>eri; nokudaro, b<br />

achatonga<br />

mukuru<strong>ra</strong>ma.<br />

22 Uye vakaru<strong>ra</strong>ma havafanire<br />

kutya, nokuti ndivo vaye vasingavhiringwe.<br />

Asi umambo<br />

hwadhiabhorosi, huchavakwa<br />

mukati mevana vevanhu, huri<br />

umambo hwakaiswa pakati<br />

pavo avo venyama —<br />

23 Nokuti nguva ichasvika<br />

nokukurumidza yekuti dzose<br />

a<br />

chechi dzakavakirwa kuwana,<br />

uye dzose idzo dzakavakirwa<br />

kuwana simba renyama, neidzo<br />

dzose dzakavakirwa kuita<br />

b<br />

mbiri mumaziso enyika, neidzo<br />

dzinotsvaka kufadza nyama<br />

15a Isa. 5:23–24;<br />

Nah. 1:10;<br />

Ma<strong>ra</strong>. 4:1;<br />

2 Ni. 15:24; 26:4–6;<br />

D&Z 64:23–24; 133:64.<br />

b Mpi. 21:9;<br />

3 Ni. 25:1;<br />

D&Z 29:9.<br />

nkm Pasi—Kusukwa<br />

kwepasi pano.<br />

16a 1 Ni. 14:17.<br />

17a 2 Ni. 30:10; Mos. 7:61.<br />

b 1 Ni. 17:33–40.<br />

20a Joh. 4:19; 7:40.<br />

b D&Z 133:63.<br />

21a Deut. 18:15, 18;<br />

Mabasa 3:20–23;<br />

1 Ni. 10:4; 3 Ni. 20:23.<br />

b Mpi. 98:9; Mos. 6:57.<br />

23a 1 Ni. 14:10;<br />

2 Ni. 26:20.<br />

nkm Unyengeri<br />

hwehupirisita.<br />

b Ruka 6:26; Aruma 1:3.


65 1 Nifai 22:24–31<br />

nezvinhu zvenyika, nokuita<br />

zvakasiyana-siyana zvakaipa;<br />

hongu, muchidimbu, avo vose<br />

vemuumambo hwadhiabhorosi<br />

ndivo van<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong> kutya,<br />

uye vadedere, uye c vandengendeke;<br />

ndivo vaya vachadzikiswa<br />

muguruva; ndivo vaya<br />

d<br />

vachatsva semashanga; uye<br />

izvi zviri maere<strong>ra</strong>no nemazwi<br />

emupor<strong>of</strong>ita.<br />

24 Uye nguva iri kuuya nokukurumidza<br />

yekuti vakaru<strong>ra</strong>ma<br />

vatungamirwe a semhuru dziri<br />

kuiswa mudanga, uye Mutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri agotonga nyika, nesimba,<br />

nokubwinya kukuru.<br />

25 Uye a anounganidza vana<br />

vake kubva kumativi mana ose<br />

enyika; uye anoverenga hwai<br />

dzake, uye dzinomuziva; uye<br />

kuchave nedanga rimwechete<br />

b<br />

nemufudzi mumwechete; uye<br />

achafudza hwai dzake, uye<br />

maari dzichawana c mafuro.<br />

26 Uye nenzi<strong>ra</strong> yekuru<strong>ra</strong>ma<br />

kwevanhu vake, a Satani haana<br />

simba; nokudaro, haangapfutunurwe<br />

kwemakore b akawanda;<br />

nokuti haana simba mumwoyo<br />

yevanhu, nokuti vagere<br />

mukuru<strong>ra</strong>ma, uye Mutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri c anotonga.<br />

27 Uye zvino tarisai, ini Nifai,<br />

ndinoti kwamuri zvose zvinhu<br />

izvi zvakafani<strong>ra</strong> kuuya maere<strong>ra</strong>no<br />

nezvenyama.<br />

28 Asi tarisai, nyika dzose,<br />

marudzi, ndimi, navanhu vachaga<strong>ra</strong><br />

zvakanaka muMutsvene<br />

vaIs<strong>ra</strong>eri kana zvaitika kuti<br />

a<br />

vatendeuka.<br />

29 Uye zvino ini Nifai, ndinopedza;<br />

nokuti handifanire kupfuu<strong>ra</strong><br />

zvandatau<strong>ra</strong> kwazvino<br />

maere<strong>ra</strong>no nezvinhu izvi.<br />

30 Nokudaro hama dzangu,<br />

ndingade kuti muzive kuti<br />

zvinhu zvakanyorwa a pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong> ndezvechokwadi;<br />

uye zvinopupu<strong>ra</strong> kuti<br />

munhu akafani<strong>ra</strong> kuteere<strong>ra</strong><br />

mi<strong>ra</strong>u yaMwari.<br />

31 Nokudaro, hamufanire kufunga<br />

kuti ini nababa vangu<br />

ndisu chete tazvipupu<strong>ra</strong>, nekuzvidzidzisa.<br />

Nokudaro, kana<br />

mukave munoteere<strong>ra</strong> a mi<strong>ra</strong>iro,<br />

uye mugoshingiri<strong>ra</strong> kusvika<br />

kumagumo, muchaponeswa<br />

muzuva rekupedzisi<strong>ra</strong>. Uye ndizvo<br />

zvazviri. Ameni.<br />

23c 2 Ni. 28:19.<br />

d 2 Ni. 26:6.<br />

24a Amosi 6:4;<br />

Ma<strong>ra</strong>. 4:2;<br />

3 Ni. 25:2.<br />

25a nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kuunganidzwa<br />

kwa Is<strong>ra</strong>eri.<br />

b nkm Mufudzi<br />

Akanaka.<br />

c Mpi. 23.<br />

26a Zvaka. 20:2;<br />

Aruma 48:17;<br />

D&Z 43:31; 45:55;<br />

88:110; 101:28.<br />

nkm Dhiabhorosi.<br />

b Jak. 5:76.<br />

c nkm Mereniamu.<br />

28a nkm Rutendeuko;<br />

Regere<strong>ra</strong>.<br />

30a 2 Ni. 4:2.<br />

31a Mat. 19:17.<br />

nkm Mi<strong>ra</strong>iro<br />

yaMwari.


Bhuku reChipiri <strong>ra</strong>Nifai<br />

Nhoroondo yokufa kwaRihai. Vakoma vaNifai vanomupanduki<strong>ra</strong>.<br />

Ishe vanoyambi<strong>ra</strong> Nifai kuti aende murenje. Nenzendo<br />

dzake murenje, nezvimwewo.<br />

CHITSAUKO 1<br />

Rihai anopor<strong>of</strong>ita pamusoro<br />

penyika yorusununguko — Mbeu<br />

yake ichapa<strong>ra</strong>dzwa noku<strong>ra</strong>ngwa<br />

kana vachinge va<strong>ra</strong>mba Mutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri—Anokurudzi<strong>ra</strong> vanakomana<br />

vake kuti vapfeke nguwo<br />

dzoutsvene. Zvingangove makore<br />

588 kusvika ku570 Kristu asati<br />

azvarwa.<br />

UYE zvakaitika kuti shure<br />

kwokunge ini Nifai, ndapedza<br />

kudzidzisa vakoma vangu,<br />

a<br />

baba vedu, Rihai, vakatau<strong>ra</strong>wo<br />

zvinhu zvakawanda kwavari,<br />

vakadzokoro<strong>ra</strong> kwavari, kuti<br />

Ishe vakanga vaita zvinhu zvikuru<br />

sei kwavari mukuvaburitsa<br />

munyika yeJerusarema.<br />

2 Uye vakatau<strong>ra</strong> kwavari pamusoro<br />

a pokupanduka kwavo<br />

mumvu<strong>ra</strong>, netsitsi dzaMwari<br />

mukuvaponesa nekuti vasamedzwe<br />

mugungwa.<br />

3 Uye vakatau<strong>ra</strong> kwavari<br />

zvakare pamusana penyika<br />

yechipikirwa, iyo yavakanga<br />

vawana — kuti Ishe vakanga<br />

vane tsitsi dzakaita sei pakutiyambi<strong>ra</strong><br />

kuti titize kubva kunyika<br />

yeJerusarema.<br />

4 Nokuti tarisai, ndaona<br />

a<br />

chi<strong>ra</strong>tidzo, chandi<strong>ra</strong>tidza kuti<br />

b<br />

Jerusarema yapa<strong>ra</strong>dzwa; uye<br />

dai taka<strong>ra</strong>mba tiri kuJerusarema<br />

tingadai c takapa<strong>ra</strong><strong>ra</strong>.<br />

5 Asi vakati, kana dai zvazvo<br />

takatambudzika, tawana<br />

a<br />

nyika yechipikirwa, nyika<br />

b<br />

yakanaka kupfuu<strong>ra</strong> dzimwe<br />

nyika; nyika iyo Ishe Mwari<br />

vakabvumi<strong>ra</strong>na neni kuti ichazova<br />

nyika yembeu yangu.<br />

Hongu, Ishe c vakavimbisa nyika<br />

iyi kwandiri, nokuna vana<br />

vangu nokusingaperi, naavo<br />

vose vachatungamirirwa kubva<br />

kune dzimwe nyika noruoko<br />

rwaIshe.<br />

6 Saka ini Rihai, ndinopor<strong>of</strong>ita<br />

nokushanda kweMweya uri<br />

mandiri, kuti a hapana kana<br />

mumwe achauya munyika ino<br />

kunze kwokunge aunzwa noruoko<br />

rwaIshe.<br />

7 Naizvozvo, a<br />

nyika ino yakagadzirirwa<br />

avo chete vavanounza.<br />

Uye kana vari vachamushandi<strong>ra</strong><br />

nenzi<strong>ra</strong> yemitemo<br />

yavanovapa, ichazova nyika<br />

b<br />

yerusununguko kwavari; naizvozvo,<br />

havachazoiswa zvakare<br />

muusungwa; nokuti zvikadaro,<br />

zvinenge zvakonzerwa nekutadza<br />

kwavo; nokuti kana<br />

kutadza kukawanda nenyika<br />

[2 nifai]<br />

1 1a nkm Patiriyaki.<br />

2a 1 Ni. 18:9–20.<br />

4a nkm Ku<strong>ra</strong>tidzwa<br />

(Chi<strong>ra</strong>tidzo).<br />

b II Madz. 24:14–15;<br />

Jer. 44:2; 1 Ni. 1:4;<br />

Hir. 8:20.<br />

c Aruma 9:22.<br />

5a nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

b Eta 2:9–10.<br />

c nkm Chibvumi<strong>ra</strong>no.<br />

6a 2 Ni. 10:22.<br />

7a Mosaya 29:32;<br />

Aruma 46:10, 20.<br />

b 2 Ni. 10:11.<br />

nkm Rusununguko.


67 2 Nifai 1:8–14<br />

c<br />

ichatukwa pamusana pavo, asi<br />

kuvatsvene icharopafadzwa nokusingaperi.<br />

8 Uye tarisai, huchenjeri kuti<br />

nyika ino haifanire kuzivikanwa<br />

nedzimwe nyika; nokuti<br />

tarisai, vanhu venyika zhinji<br />

vachamhanyi<strong>ra</strong> kunyika ino,<br />

zvekuti hapazosa<strong>ra</strong> nzvimbo<br />

yenhaka.<br />

9 Saka ini Rihai, ndakavimbiswa,<br />

kuti a kana avo vose Ishe<br />

Mwari vavachaunza kubva<br />

kunyika yeJerusarema vachachengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yake, b vachabudiri<strong>ra</strong><br />

pauso hwenyika ino;<br />

vachazochengetwa kubva kune<br />

dzimwe nyika, kuti nyika ino<br />

ive yavo vega. Uye kana c vakachengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yake vachakomborerwa<br />

pachiso chenyika<br />

ino, hapana achavanetsa, kana<br />

kuto<strong>ra</strong> nyika yenhaka yavo;<br />

vachaga<strong>ra</strong> pasina chavanotya<br />

nokusingaperi.<br />

10 Asi tarisai, kana nguva<br />

yasvika yokuti vave kudere<strong>ra</strong><br />

mukusatenda, shure kwokunge<br />

vagamuchi<strong>ra</strong> makomborero<br />

makuru akadai kubva kuna<br />

Ishe —vane ruzivo rwokusikwa<br />

kwenyika, navanhu vose,<br />

nokuziva mabasa anoshamisa<br />

makuru aIshe kubva pakusikwa<br />

kwenyika; nokuva nesimba <strong>ra</strong>kapiwa<br />

kwavari kuti vaite zvinhu<br />

zvose mukutenda; nokuva<br />

nemi<strong>ra</strong>iro yose kubva pakutanga,<br />

nokuuiswa muno nokunaka<br />

kwavo kusingaverengeke<br />

munyika ino yechipikirwa —<br />

tarisai, ndinoti, kana zuva rikazosvika<br />

<strong>ra</strong>vacha<strong>ra</strong>mba Uyo<br />

Mutsvene weIs<strong>ra</strong>eri, a<br />

Mesia<br />

wechokwadi, Mununuri wavo<br />

naMwari wavo, tarisai, kutonga<br />

kwavo avo vasina tsvete<br />

kuchaga<strong>ra</strong> pavari.<br />

11 Hongu, vachaunza a mamwe<br />

marudzi kwavari, uye vachapa<br />

simba kwavari, uye vachavatore<strong>ra</strong><br />

nyika nezvinhu zvavo, uye<br />

vachavaita kuti b vapa<strong>ra</strong>dzirwe<br />

nokubaiwa.<br />

12 Hongu, kubva kunoita chizvarwa<br />

ichi kuchiuya chimwe<br />

kuchave a nekudeuka kweropa,<br />

noku<strong>ra</strong>ngwa kukuru pakati<br />

pavo; naizvozvo, vanakomana<br />

vangu ndinoti dai mayeuka;<br />

hongu, uye makwanisa kuteere<strong>ra</strong><br />

mazwi angu.<br />

13 Kuti mumuke; mumuke<br />

kubva paku<strong>ra</strong><strong>ra</strong> kwakadzika,<br />

hongu, kana kumuka muku<strong>ra</strong><strong>ra</strong><br />

a<br />

kwomugehena, muzunze b ngetani<br />

dzakakusungai, dziri idzo<br />

ngetani dzakasunga vana vavanhu,<br />

dzinoita kuti vagozotakurwa<br />

muu<strong>ra</strong>nda kuendwa navo<br />

pasi c mugomba rekusingaperi<br />

rekusuwa nenhamo.<br />

14 Mukai! musimuke kubva<br />

muguruva, munzwe izwi a romubereki<br />

ari kubvunda, ane<br />

mapfupa amucha<strong>ra</strong>dzika pasi<br />

b<br />

muguva rinotonho<strong>ra</strong> rinyerere,<br />

uko kusina anoendako akadzoka;<br />

mazuva mashomana uye<br />

ndoenda c nzi<strong>ra</strong> yepasi rose.<br />

7c Aruma 45:10–14, 16;<br />

Morm. 1:17; Eta 2:8–12.<br />

9a 2 Ni. 4:4;<br />

Aruma 9:13.<br />

b Deut. 29:9.<br />

c nkm Anoteere<strong>ra</strong>.<br />

10a nkm Mesia.<br />

11a 1 Ni. 13:12–20;<br />

Morm. 5:19–20.<br />

b 1 Ni. 22:7.<br />

12a Morm. 1:11–19; 4:11.<br />

13a nkm Gehena.<br />

b Aruma 12:9–11.<br />

c 1 Ni. 15:28–30;<br />

Hir. 3:29–30.<br />

14a nkm Vabereki.<br />

b nkm Rufu, rwenyama.<br />

c Josh. 23:14.


2Nifai 1:15–24 68<br />

15 Asi tarisai, Ishe a vadzikinu<strong>ra</strong><br />

mweya wangu kubva mugehena;<br />

ndaona kubwinya kwavo,<br />

ndikakomberedzwa nokusingaperi<br />

b mumaoko avo c orudo.<br />

16 Uye ndinoda kuti muyeuke<br />

kuchengetedza a mitemo neku<strong>ra</strong>nga<br />

kwaIshe; tarisai, ichi ndichochinhu<br />

change chichinetsa<br />

mwoyo wangu kubva pakutanga.<br />

17 Mwoyo wangu wakatsitsirwa<br />

nokusuwa nguva nenguva,<br />

nokuti ndaitya, nenzi<strong>ra</strong> yokuomesa<br />

mwoyo yenyu kuti Ishe<br />

Mwari venyu vangauye a nokutsamwa<br />

kuzere kwamuri,<br />

b<br />

mukatsaurwa nokupa<strong>ra</strong>dzwa<br />

zvachose;<br />

18 Kana, kuti kutukwa kungauye<br />

kwamuri kwezvizvarwa<br />

a<br />

zvakawanda; uye mukashanyirwa<br />

nomunondo, nenza<strong>ra</strong>,<br />

mukavengwa, mukatungamirirwa<br />

nokubatwa sokuda b kwadhiabhorosi.<br />

19 Vanakomana vangu, dai<br />

zvinhu izvi zvarega kuuya<br />

kwamuri, asi kuti muve vakasarudzwa<br />

a nokudiwa savanhu<br />

vaIshe. Asi tarisai, kuda kwavo<br />

ngakuitwe; nokuti b nzi<strong>ra</strong> dzavo<br />

dzakaru<strong>ra</strong>ma zvisingaperi.<br />

20 Uye ivo vakati: a Kana mukachengeta<br />

b mi<strong>ra</strong>iro yangu c muchabudiri<strong>ra</strong><br />

panyika; asi kana<br />

mukasachengeta mi<strong>ra</strong>iro yangu<br />

muchabviswa pamberi pangu.<br />

21 Uye zvino kuti mweya wangu<br />

uwane rufaro mamuri, uye<br />

nokuti mwoyo wangu usiye<br />

nyika ino uchifa<strong>ra</strong> pamusoro<br />

penyu, kuti ndisaiswe muguva<br />

ndakasuwa, simukai kubva<br />

muguruva, vanakomana vangu,<br />

muve a varume, mushinge nepfungwa<br />

b imwechete nomwoyo<br />

mumwechete, makabatana pazvinhu<br />

zvose, kuti musaiswe<br />

pausungwa;<br />

22 Kuti musatukwe nokotukwa<br />

kunorwadza; uye zvakare,<br />

kuti musaite zvinoita kuti<br />

Mwari a vakanaka vakushatirirwei,<br />

vakupa<strong>ra</strong>dzei, hongu, pakupa<strong>ra</strong>dzwa<br />

kwokusingaperi<br />

kwomweya nomuviri.<br />

23 Mukai, vanakomana vangu;<br />

mupfeke a nguo dzoutsvene.<br />

Zunzai ngetani dzakakusungai,<br />

mubve pamusingaonekwe, uye<br />

musimuke kubva muguruva.<br />

24 Musamukire zvakare munin’ina<br />

wenyu, uyo ane pfungwa<br />

dzinobwinya, uye akachengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro kubvi<strong>ra</strong> panguva yatakasiya<br />

Jerusarema; anga achishandiswa<br />

ari mumaoko<br />

aMwari, mukutiunza munyika<br />

yechipikirwa; nokuti dai pakanga<br />

pasina iye, tingadai tose<br />

takafa a nenza<strong>ra</strong> murenje;<br />

15a Aruma 36:28.<br />

nkm Dzikinu<strong>ra</strong>.<br />

b Jak. 6:5;<br />

Aruma 5:33;<br />

3 Ni. 9:14.<br />

c VaR. 8:39.<br />

nkm Rudo.<br />

16a Deut. 4:5–8;<br />

2 Ni. 5:10–11.<br />

17a 2 Ni. 5:21–24;<br />

Aruma 3:6–19.<br />

b Mosaya 12:8.<br />

18a 1 Ni. 12:20–23.<br />

b nkm Dhiabhorosi.<br />

19a nkm Akasarudza,<br />

Akasarudzwa.<br />

b Hos. 14:9.<br />

20a Jar. 1:9;<br />

Mosaya 1:6–7;<br />

Aruma 9:13–14.<br />

b Zvaka. 26:3–14;<br />

Joere 2:23–26.<br />

c Mpi. 67:6;<br />

Mosaya 2:21–25.<br />

21a I Sam. 4:9;<br />

I Madz. 2:2.<br />

b Mos. 7:18.<br />

22a D&Z 3:4.<br />

23a VaE. 6:11–17.<br />

24a 1 Ni. 16:32.


69 2 Nifai 1:25–32<br />

zvisinei, imi maitsvaga b kupa<strong>ra</strong>dza<br />

upenyu hwake, hongu,<br />

akatambudzika nokusuwa zvikuru<br />

pamusana penyu.<br />

25 Uye ndinotya zvikuru nokubvunda<br />

pamusana penyu,<br />

kuti achatambudzika zvakare;<br />

nokuti tarisai, makamupome<strong>ra</strong><br />

mhaka yokuti anga achitsvaga<br />

simba nemvumo yokutonga<br />

imi; asi ndinoziva kuti haana<br />

kutsvaga simba nemvumo yekuti<br />

a akutongei, asi akatsvaga<br />

kubwinya kwaMwari, nemagariro<br />

enyu akanaka okusingaperi.<br />

26 Uye mukatsutsumwa nokuti<br />

akakutauri<strong>ra</strong>i pachena.<br />

Munoti akange a akakuomese<strong>ra</strong>i;<br />

munoti anga akashatirirwa imi;<br />

asi tarisai, kutau<strong>ra</strong> kwake kwanga<br />

kuri kutau<strong>ra</strong> kwesimba reshoko<br />

<strong>ra</strong>Mwari, iro <strong>ra</strong>kanga<br />

riri maari, nezvamunodaidza<br />

kuti kushatirwa ichokwadi,<br />

maere<strong>ra</strong>no nezviri muna Mwari,<br />

zvaakanga asingagone kuvanza,<br />

asi kuisa pachena pasina kutya<br />

kutadza kwenyu.<br />

27 Uye zvin<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong> kuti a simba<br />

<strong>ra</strong>Mwari rive naye, uye kunyange<br />

pakuku<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong>i kuti makafani<strong>ra</strong><br />

kuteere<strong>ra</strong>. Asi tarisai,<br />

akanga asiri iye, asi wakanga<br />

uri b Mweya waIshe wakanga<br />

uri maari, c wakazaru<strong>ra</strong> muromo<br />

wake kuti u<strong>ra</strong>mbe uchitau<strong>ra</strong>.<br />

28 Uye zvino mwanakomana<br />

wangu, Ramani, newe Remueri<br />

naSemu, uye vanakomana vangu<br />

vanove vanakomana vaIshmaeri,<br />

tarisai, mukateere<strong>ra</strong> kuizwi<br />

<strong>ra</strong>Nifai hamupa<strong>ra</strong>ri. Uye mukateere<strong>ra</strong><br />

kwaari ndichakupai<br />

a<br />

chikomborero, hongu, chikomborero<br />

changu chekutanga.<br />

29 Asi mukarege<strong>ra</strong> kuteere<strong>ra</strong><br />

kwaari ndichato<strong>ra</strong> a chikomborero<br />

changu chekutanga, hongu,<br />

kana chikomborero changu uye<br />

chichazoga<strong>ra</strong> pamusoro pake.<br />

30 Uye zvino, Zo<strong>ra</strong>mu, ndinotau<strong>ra</strong><br />

kwauri: Tarisai, uri<br />

a<br />

mu<strong>ra</strong>nda waRabhani; zvisinei,<br />

wakaunzwa kubva kunyika<br />

yeJerusarema, ndinoziva kuti<br />

uri shamwari yechokwadi yemwanakomana<br />

wangu Nifai,<br />

nokusingaperi.<br />

31 Naizvozvo, nokuti wanga<br />

uchivimbika zvikuru mbeu<br />

yako ichakomborerwa a nembeu<br />

yake, kuti vagare muupfumi<br />

kwenguva yakareba munyika<br />

ino; uye hakuna, kunze kwekunge<br />

vave nokuipa pakati pavo,<br />

chinovakuvadza kana kuvakanganisa<br />

mukubudiri<strong>ra</strong> kwavo<br />

munyika ino nokusingaperi.<br />

32 Naizvozvo, ukachengeta<br />

mi<strong>ra</strong>iro yaIshe, Ishe vakagadziri<strong>ra</strong><br />

nyika ino kuchengetedzwa<br />

kwembeu yako nembeu<br />

yomwanakomana wangu.<br />

CHITSAUKO 2<br />

Rununuro rwunouya nomuna<br />

Mesia Mutsvene — Kusununguka<br />

pakuzvisarudzi<strong>ra</strong> (kuzvifungi<strong>ra</strong>)<br />

24b 1 Ni. 16:37.<br />

25a Gen. 37:9–11.<br />

26a Zir. 15:10;<br />

1 Ni. 16:2; Moro. 9:4;<br />

D&Z 121:41–43.<br />

27a 1 Ni. 17:48.<br />

b D&Z 121:43.<br />

c D&Z 33:8.<br />

28a nkm Nhaka<br />

yeKuzvarwa nayo.<br />

29a Abr. 1:3.<br />

30a 1 Ni. 4:20, 35.<br />

31a 2 Ni. 5:6.


2Nifai 2:1–8 70<br />

kun<strong>of</strong>anirwa kunge kuripo kuti ti<strong>ra</strong><strong>ra</strong>me<br />

uye tibudirire — Kutadza<br />

kwaAdama kwaive kwekuti vanhu<br />

vavepo—Vanhu vanokwanisa kusarudza<br />

rusununguko noupenyu<br />

hwokusingaperi. Zvingangove makore<br />

588 kusvika ku570 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Uye zvino Jakobho, ndinotau<strong>ra</strong><br />

kwauri: Iwe uri a dangwe <strong>ra</strong>ngu<br />

romumazuva okutambudzika<br />

kwangu murenje. Zvino tarisai,<br />

mukuku<strong>ra</strong> kwako wakatambudzika<br />

nokusuwa zvikuru, nokuda<br />

kwokuipa kwavakoma vako.<br />

2 Zvisinei hazvo Jakobho,<br />

chizvarwa changu chokutanga<br />

murenje, unoziva ukuru hwa-<br />

Mwari; achakutsauri<strong>ra</strong> matambudziko<br />

ako ugowana nokuda<br />

kwawo.<br />

3 Naizvozvo, mweya wako<br />

uchakomborerwa, uye uchaga<strong>ra</strong><br />

zvakanaka nomukoma wako,<br />

Nifai; mazuva ako achapere<strong>ra</strong><br />

mukushandi<strong>ra</strong> Mwari vako.<br />

Nokudaro, ndinoziva kuti wakaponeswa,<br />

nokuda kwoutsvene<br />

hweMununuri wako; nokuti<br />

waona kuti mukukwana kwenguva<br />

anouya kuzopa ruponeso<br />

kuvanhu.<br />

4 Uye a wakaona kubwinya<br />

kwake paujaya hwako; naizvozvo,<br />

wakakomborerwa seavo<br />

vaachaparidzi<strong>ra</strong> vachimuona<br />

panyama; nokuti Mweya mumwechete,<br />

nezuro, nhasi nokusingaperi.<br />

Uye nzi<strong>ra</strong> yakagadzirirwa<br />

kubvi<strong>ra</strong> pakupunzika<br />

kwomunhu, uye ruponeso b nderwepachena.<br />

5 Uye vanhu vano<strong>ra</strong>irwa zvakakwana<br />

kuti a vazive zvakanaka<br />

kubva pane zvakaipa. Uye<br />

mutemo unopiwa kuvanhu.<br />

Uye nomutemo hapana nyama<br />

isina b chitema; kana kuti, nomutemo<br />

vanhu c vaka<strong>ra</strong>swa. Hongu,<br />

maere<strong>ra</strong>no nemutemo<br />

wenyika vaka<strong>ra</strong>swa; uyezve,<br />

nemutemo wemweya van<strong>of</strong>a<br />

neizvo zvakanaka, vove vanosuwa<br />

nokusingapere.<br />

6 Naizvozvo, a rununuro rwunouya<br />

nomuna b Mesia Mutsvene;<br />

nokuti azere c nenyasha<br />

nechokwadi.<br />

7 Tarisai akazvipi<strong>ra</strong> a sechibairo<br />

chezvivi, kuti azadzikise zvido<br />

zvemutemo, kuna avo vose<br />

vane mwoyo yakapfava nomweya<br />

wokuzvininipisa; hakuna<br />

mumwezve angagutse b mhinduro<br />

dzemutemo.<br />

8 Naizvozvo, zvinokosha sei<br />

kuita kuti zvinhu izvi zvose<br />

zvizivikanwe kuvanhu vose<br />

venyika, kuti vazive kuti hakuna<br />

nyama ingagare pamberi<br />

paMwari, a<br />

kunze kwekunge<br />

iine kodzero, netsitsi, nenyasha<br />

dzaMesia Mutsvene, uyo akapa<br />

2 1a 1 Ni. 18:7.<br />

4a 2 Ni. 11:3;<br />

Jak. 7:5.<br />

b nkm Nyasha.<br />

5a Moro. 7:16.<br />

b VaR. 3:20;<br />

2 Ni. 25:23;<br />

Aruma 42:12–16.<br />

nkm Natsa.<br />

c 1 Ni. 10:6;<br />

2 Ni. 9:6–38;<br />

Aruma 11:40–45;<br />

12:16, 24; 42:6–11;<br />

Hir. 14:15–18.<br />

6a 1 Ni. 10:6;<br />

2 Ni. 25:20;<br />

Aruma 12:22–25.<br />

nkm Hurongwa<br />

hweRununuro.<br />

b nkm Mesia.<br />

c Joh. 1:14, 17;<br />

Mos. 1:6.<br />

7a nkm Dzikinu<strong>ra</strong>.<br />

b VaR. 10:4.<br />

8a 2 Ni. 25:20; 31:21;<br />

Mosaya 4:8; 5:8;<br />

Aruma 38:9.


71 2 Nifai 2:9–14<br />

upenyu hwake hwenyama,<br />

achihuto<strong>ra</strong> zvakare nesimba ro-<br />

Mweya, kuti aunze b kumutswa<br />

kwevakafa, achiva iye wokutanga<br />

kumuka.<br />

9 Naizvozvo, anova michero<br />

yokutanga kuna Mwari, a achabatsi<strong>ra</strong><br />

vanhu vose; avo vose vanotenda<br />

maari vachaponeswa.<br />

10 Uye nokuda kworubatsiro<br />

a<br />

rwavose, rwevanhu vose rwaakapa,<br />

vanhu vose vanouya kuna<br />

Mwari; naizvozvo, vanomi<strong>ra</strong><br />

pamberi pake, kuti b vatongwe<br />

naye maere<strong>ra</strong>no nechokwadi<br />

c<br />

noutsvene huri maari. Naizvozvo,<br />

zvinodiwa nemutemo wakapiwa<br />

noUyo Mutsvene, kuri<br />

ku<strong>ra</strong>nga kwakatogadzirirwa,<br />

iko ku<strong>ra</strong>ngwa kwakagadzirirwa<br />

kwakasiyana norufaro rwunobva<br />

mukuteere<strong>ra</strong>, kugutsa zvinodiwa<br />

d zverudzikinuro —<br />

11 Nokuti zvin<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong>, kuti<br />

pave a nokupikisana muzvinhu<br />

zvose. Kana zvisina kudaro,<br />

dangwe <strong>ra</strong>ngu rokutanga murenje,<br />

utsvene hawaizokwanisa<br />

kuunzwa, kana kuipa, kana<br />

utsvene kana kusuwa, kana<br />

zvakanaka kana zvakaipa. Naizvozvo,<br />

zvinhu zvose zvin<strong>of</strong>anirwa<br />

kusangana kuve chinhu<br />

chimwechete; naizvozvo<br />

kana uri muviri mumwechete<br />

un<strong>of</strong>anirwa ku<strong>ra</strong>mba wakafa,<br />

usina upenyu kana rufu, kana<br />

kunyangadzwa kana kusanyangadzwa,<br />

rufaro kana kusuwa,<br />

kana kunzwa nekusanzwa.<br />

12 Naizvozvo, chingadai chakasikirwa<br />

pasina; naizvozvo<br />

pangadai pakanga pasina a chinangwa<br />

mukusikwa kwacho.<br />

Naizvozvo, chinhu ichi chin<strong>of</strong>anirwa<br />

kupa<strong>ra</strong>dza uchenjeri<br />

hwaMwari nezvinangwa zvavo<br />

zvokusingaperi, uye zvakare<br />

nesimba, netsitsi, b<br />

nokutonga<br />

kwakanaka kwaMwari.<br />

13 Uye kana uchiti a hakuna<br />

mutemo, uchatiwo hakuna<br />

zvivi. Kana uchiti hakuna chivi<br />

uchatiwo hakuna utsvene. Uye<br />

kana kusina utsvene hakuna<br />

rufaro. Kana kusina utsvene<br />

kana rufaro saka kunenge kusina<br />

ku<strong>ra</strong>ngwa kana kusuwa.<br />

Uye kana zvinhu zvose izvi<br />

kusina b hakuna Mwari. Kana<br />

kusina Mwari isu hatipo, kana<br />

nyika; nokuti kungadai kusina<br />

kusikwa kwezvinhu, zvekuita<br />

kana zvekuitirwa; naizvozvo,<br />

zvinhu zvose zvingadai zvakatsakatika.<br />

14 Uye zvino, vanakomana<br />

vangu, ndinotau<strong>ra</strong> zvinhu izvi<br />

kuti mudzidze zvizokuyamu<strong>ra</strong>i;<br />

nokuti Mwari variko, uye a vakasika<br />

zvinhu zvose, zvose denga<br />

nenyika, nezvinhu zvose<br />

zviri mazviri, zvose zvinoita<br />

b<br />

nezvinoitirwa.<br />

8b I VaKori. 15:20;<br />

Aruma 7:12;<br />

12:24–25; 42:23.<br />

nkm Kumuka<br />

Kuvakafa.<br />

9a Isa. 53:1–12;<br />

Mosaya 14:12; 15:8–9.<br />

10a nkm Mununuri.<br />

b nkm Kutonga,<br />

Kwekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

c nkm Hutsvene.<br />

d 2 Ni. 9:7, 21–22, 26;<br />

Aruma 22:14;<br />

33:22; 34:9.<br />

11a D&Z 29:39; 122:5–9.<br />

nkm Matambudziko.<br />

12a D&Z 88:25–26.<br />

nkm Pasi—<br />

Rakasikirwa munhu.<br />

b nkm Yenzaniso.<br />

13a 2 Ni. 9:25.<br />

b Aruma 42:13.<br />

14a nkm Sika.<br />

b D&Z 93:30.


2Nifai 2:15–22 72<br />

15 Uye kuti vaunze a zvinangwa<br />

zvavo zvokusingaperi<br />

munguva yekupe<strong>ra</strong> kweupenyu<br />

hwevanhu, shure kwokunge<br />

vasika vabereki vedu vokutanga,<br />

nemhuka dzesango neshiri<br />

dzedenga, uye mukunaka zvinhu<br />

zvose zvakasikwa, paifanirwa<br />

kuti kuve nechaipikisa;<br />

kunyangwe b muchero c wai<strong>ra</strong>mbidzwa<br />

uchipikisana d nomuti<br />

woupenyu; mumwe wainaka<br />

mumwe uchivava.<br />

16 Naizvozvo, Ishe Mwari<br />

vakapa kumunhu kuti a azviitire<br />

zvinhu zvake ega. Naizvozvo,<br />

munhu akanga asingakwanise<br />

kuzviiti<strong>ra</strong> zvinhu zvake ega<br />

asina b kunyengerwa nechimwe<br />

chezviviri izvi.<br />

17 Uye ini Rihai, maere<strong>ra</strong>no<br />

nezvinhu zvandakaverenga,<br />

ndin<strong>of</strong>anirwa kufunga kuti<br />

a<br />

ngirozi yaMwari, maere<strong>ra</strong>no<br />

neizvo zvakanyorwa, b yakadonha<br />

kubva kudenga; naizvozvo,<br />

akava c dhiabhorosi, akanga<br />

atsvaga zvakaipa pamberi<br />

paMwari.<br />

18 Uye nokuti akanga adonha<br />

kubva kudenga, akava anosuwa<br />

nokusingaperi, a akatsvaga kusuwisa<br />

marudzi ose. Naizvozvo,<br />

akati kuna b Eva, hongu, kana<br />

iyo nyoka, inova dhiabhorosi,<br />

anova baba c wenhema dzose,<br />

naizvozvo akati: Idya muchero<br />

uno<strong>ra</strong>mbidzwa; hauz<strong>of</strong>i, asi<br />

uchava saMwari, d uchiziva zvakanaka<br />

nezvakaipa.<br />

19 Uye shure kwokunge<br />

Adama naEva a vato<strong>ra</strong> muchero<br />

wai<strong>ra</strong>mbidzwa vakatandwa<br />

mubindu b reEdeni, kuti<br />

varime ivhu.<br />

20 Uye vakabereka vana; hongu,<br />

iyo a mhuri yenyika yose.<br />

21 Uye mazuva evana a vevanhu<br />

akawedzerwa, maere<strong>ra</strong>no<br />

nokuda kwaMwari, kuti b vatendeuke<br />

vachiri munyama; naizvozvo,<br />

nguva yavo yakave<br />

nguva c yokuedzwa, nguva yavo<br />

ikawedzerwa, maere<strong>ra</strong>no nemi<strong>ra</strong>iro<br />

iyo Ishe Mwari yavakapa<br />

kuvana vevanhu. Nokuti vakapa<br />

mi<strong>ra</strong>iro yekuti vanhu vose van<strong>of</strong>anirwa<br />

kutendeuka; nokuti<br />

vaka<strong>ra</strong>tidza vanhu vose kuti<br />

d<br />

vaka<strong>ra</strong>sika, nokuda kwechitadzo<br />

chavabereki vavo.<br />

22 Uye zvino, tarisai, dai<br />

Adama asina kutadza angadai<br />

asina kupunzika, asi angadai<br />

aka<strong>ra</strong>mba ari mubindu reEdeni.<br />

Uye zvinhu zvose zvakasikwa<br />

zvingadai zvaka<strong>ra</strong>mba zvakaita<br />

sezvazvakanga zvakaita kubvi<strong>ra</strong><br />

15a Isa. 45:18;<br />

Aruma 42:26;<br />

Mos. 1:31, 39.<br />

b Gen. 3:6;<br />

Aruma 12:21–23.<br />

c Gen. 2:16–17;<br />

Mos. 3:17.<br />

d Gen. 2:9;<br />

1 Ni. 15:22, 36;<br />

Aruma 32:40.<br />

16a 2 Ni. 10:23;<br />

Aruma 12:31.<br />

nkm Kuzvisarudzi<strong>ra</strong>.<br />

b D&Z 29:39–40.<br />

17a nkm Dhiabhorosi.<br />

b Isa. 14:12; 2 Ni. 9:8;<br />

Mos. 4:3–4;<br />

Abr. 3:27–28.<br />

c nkm Dhiabhorosi.<br />

18a 2 Ni. 28:19–23;<br />

3 Ni. 18:18;<br />

D&Z 10:22–27.<br />

b nkm Eva.<br />

c 2 Ni. 28:8; Mos. 4:4.<br />

d Gen. 3:5;<br />

Aruma 29:5;<br />

Moro. 7:15–19.<br />

19a Aruma 12:31.<br />

nkm Kupunzika<br />

kwaAdama naEva.<br />

b nkm Edeni.<br />

20a D&Z 138:38–39.<br />

21a Aruma 12:24;<br />

Mos. 4:23–25.<br />

b Aruma 34:32.<br />

nkm Rutendeuko.<br />

c nkm Upenyu<br />

hwenyama.<br />

d Jak. 7:12.


73 2 Nifai 2:23–30<br />

nguva yazvakasikwa; uye zvin<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong><br />

kunge zvaka<strong>ra</strong>mba<br />

zvakadaro nokusingaperi, uye<br />

zvisina maguno.<br />

23 Uye vangadai vasina a vana;<br />

naizvozvo vangadai vaka<strong>ra</strong>mba<br />

vasina mhosva, vasina rufaro,<br />

nokuti vakanga vasingazive<br />

kusuwa; vasingaite zvakanaka,<br />

nokuti havaiziva chivi.<br />

24 Asi tarisai, zvinhu zvose<br />

zvakaitwa muruzivo rweavo<br />

a<br />

vanoziva zvinhu zvose.<br />

25 a Adama b akapunzika kuti<br />

vanhu vavepo; uye vanhu c varipo,<br />

kuti vave d norufaro.<br />

26 Uye a Mesia anouya mukukwana<br />

kwenguva, kuti b anunure<br />

vana vevanhu pakupunzika.<br />

Uye nokuti vaponeswa pachitadzo<br />

ichi vava c vakasununguka<br />

zvisingaperi, vachiziva chakanaka<br />

kubva pane chakaipa;<br />

kuita ivo kwete kuitirwa,<br />

kunze kweku<strong>ra</strong>ngwa d nemutemo<br />

pazuva guru rokupedzisi<strong>ra</strong>,<br />

maere<strong>ra</strong>no nemi<strong>ra</strong>iro yakapiwa<br />

naMwari.<br />

27 Naizvozvo, vanhu a vakasununguka<br />

maere<strong>ra</strong>no nenyama;<br />

zvinhu zvose zvakapiwa kwavari<br />

zvakanaki<strong>ra</strong> vanhu. Uye<br />

vakasununguka b kusarudza rusununguko<br />

neupenyu c hwokusingaperi,<br />

nenzi<strong>ra</strong> yoMuenzanisi<br />

mukuru wevanhu vose, kana<br />

kusarudza usungwa nerufu,<br />

maere<strong>ra</strong>no neusungwa nesimba<br />

<strong>ra</strong>dhiabhorosi; nokuti anotsvaga<br />

kuti vanhu vose vasuwe saiye.<br />

28 Uye zvino, vanakomana<br />

vangu, ndingade kuti mutarisire<br />

a<br />

Murevereri mukuru, muteerere<br />

mi<strong>ra</strong>iro yake mikuru; nokuva<br />

munovimbisika kumazwi ake,<br />

musarudze upenyu hwokusingaperi,<br />

maere<strong>ra</strong>no nokuda<br />

kweMweya wake Mutsvene;<br />

29 Uye musasarudza rufu<br />

rwokusingaperi, maere<strong>ra</strong>no nokuda<br />

kwenyama nokuipa kuri<br />

mairi, kunopa mweya wadhiabhorosi<br />

simba a rokubata pfungwa,<br />

akudzikisei b kugehena,<br />

kuti azokutongai muumambo<br />

hwake.<br />

30 Ndatau<strong>ra</strong> mazwi mashoma<br />

aya kwamuri mose, vanakomana<br />

vangu, mumazuva ekupedzisi<strong>ra</strong><br />

ekuedzwa kwangu; uye<br />

ndasarudza zvakanaka, maere<strong>ra</strong>no<br />

namazwi omupor<strong>of</strong>ita. Uye<br />

handina chimwe chinangwa<br />

kunze kwemagariro akanaka<br />

emweya yenyu asingaperi.<br />

Ameni.<br />

CHITSAUKO 3<br />

Josefa muEgipita anoona maNifai<br />

muchi<strong>ra</strong>tidzo — Akapor<strong>of</strong>ita pamusoro<br />

paJoseph Smith, muoni wamazuva<br />

ekupedzisi<strong>ra</strong>; nezvaMosesi,<br />

23a Mos. 5:11.<br />

24a nkm Mwari, Musoro<br />

hwehuMwari.<br />

25a nkm Adama.<br />

b Mos. 6:48.<br />

nkm Kupunzika<br />

kwaAdama naEva.<br />

c nkm Upenyu<br />

hwenyama.<br />

d Mos. 5:10.<br />

nkm Rufaro;<br />

Munhu.<br />

26a nkm Mesia.<br />

b nkm Hurongwa<br />

hweRununuro.<br />

c Aruma 42:27;<br />

Hir. 14:30.<br />

d nkm Mutemo.<br />

27a VaG. 5:1;<br />

Mos. 6:56.<br />

b nkm Kuzvisarudzi<strong>ra</strong>.<br />

c nkm Upenyu<br />

Hwokusingaperi.<br />

28a nkm Murevereri.<br />

29a VaR. 6:16–18;<br />

Aruma 12:11.<br />

b nkm Gehena.


2Nifai 3:1–8 74<br />

anozosunungu<strong>ra</strong> Is<strong>ra</strong>eri; nokuuya<br />

kweBhuku <strong>ra</strong>Mormoni. Zvingangove<br />

makore 588 kusvika ku570<br />

Kristu asati azvarwa.<br />

Uye zvino ndinotau<strong>ra</strong> kwauri,<br />

Josefa, a<br />

gotwe <strong>ra</strong>ngu. Wakazvarirwa<br />

murenje mukati mematambudziko<br />

angu; hongu,<br />

amai vako vakakubereka mazuva<br />

ekutambudzika nekusuwa<br />

kwangu kukuru.<br />

2 Uye Ishe ngaakupezve a nyika<br />

iyi, inova nyika yakanaka zvikuru,<br />

senhaka yako neyembeu<br />

yako nevakoma vako kuti ive<br />

yenyu zvachose, kana muri machengetedza<br />

mi<strong>ra</strong>iro yeMutsvene<br />

weIs<strong>ra</strong>eri.<br />

3 Uye zvino, Josefa, gotwe <strong>ra</strong>ngu,<br />

uyo wandakaburitsa kubva<br />

murenje mokutambudzika kwangu,<br />

Ishe akukomborere nokusingaperi,<br />

nokuti mbeu yako<br />

a<br />

haichazopa<strong>ra</strong>dzwi zvachose.<br />

4 Nokuti tarisai, uri muchero<br />

wechiuno changu; ndiri wedzinza<br />

a <strong>ra</strong>Josefa uyo akatakurwa<br />

akaendeswa kuEgipita b muunhapwa.<br />

Uye zvibvumi<strong>ra</strong>no zvikuru<br />

zvakaitwa naIshe kuna<br />

Josefa.<br />

5 Naizvozvo, Josefa zvechokwadi<br />

a akaona zuva redu. Uye<br />

akawana vimbiso yaIshe, kuti<br />

kubva pamuchero wechiuno<br />

chake Ishe Mwari vachakudza<br />

b<br />

bazi c <strong>ra</strong>karu<strong>ra</strong>ma kune veimba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri; bazi iroro rinenge risiri<br />

Mesia, asi bazi <strong>ra</strong>kanga richazotyorwa,<br />

nokudaro, kuti<br />

rizo<strong>ra</strong>ngarirwa muzvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvaIshe kuti d Mesia azozvi<strong>ra</strong>tidza<br />

kwavari mumazuva okupedzisi<strong>ra</strong>,<br />

musimba romweya,<br />

achivaunza kubva e murima<br />

kupinda muchiedza — hongu,<br />

kubva murima <strong>ra</strong>kavanzika<br />

nokubuda kubva muu<strong>ra</strong>nda<br />

kuenda murusununguko.<br />

6 Nokuti Josefa akapupu<strong>ra</strong><br />

zvechokwadi, achiti: a<br />

Muoni<br />

achamutswa naIshe Mwari<br />

vangu, achazova muoni akasarudzwa<br />

kumichero b yechiuno<br />

changu.<br />

7 Hongu, Josefa zvechokwadi<br />

akati: Izvi ndizvo zvakatau<strong>ra</strong><br />

Ishe kwandiri: Ndichamutsa<br />

a<br />

muoni kubva pamuchero wechiuno<br />

chako; achave munhu<br />

anokudzwa pakati pemichero<br />

yechiuno chako. Uye kwaari<br />

ndichapa mi<strong>ra</strong>iro yokuti aite<br />

basa pakati pemichero yechiuno<br />

chako, hama dzake, richava<br />

<strong>ra</strong>kakosha kwavari, uye kana<br />

kuunza kwavari ruzivo rwezvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvandakaita namadzibaba<br />

ako.<br />

8 Uye ndichamupa mu<strong>ra</strong>iro<br />

iye wokuti a asaita rimwe basa,<br />

kunze kwebasa <strong>ra</strong>ndichamu<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong><br />

ini. Uye ndichamuita mukuru<br />

3 1a 1 Ni. 18:7.<br />

2a 1 Ni. 2:20.<br />

nkm Nyika<br />

yeChipikirwa.<br />

3a 2 Ni. 9:53.<br />

4a Gen. 39:1–2; 45:4;<br />

49:22–26;<br />

1 Ni. 5:14–16.<br />

b Gen. 37:29–36.<br />

5a djs Gen. 50:24–38;<br />

2 Ni. 4:1–2.<br />

b Gen. 49:22–26;<br />

1 Ni. 15:12; 19:24.<br />

nkm Munda<br />

wemizambiringa<br />

waIshe.<br />

c Jak. 2:25.<br />

d 2 Ni. 6:14;<br />

D&Z 3:16–20.<br />

e Isa. 42:16.<br />

6a 3 Ni. 21:8–11;<br />

Morm. 8:16.<br />

nkm Muoni.<br />

b D&Z 132:30.<br />

7a nkm Smith, Joseph,<br />

Mwana<br />

8a D&Z 24:7, 9.


75 2 Nifai 3:9–17<br />

mumaziso angu; nokuti achaita<br />

basa <strong>ra</strong>ngu.<br />

9 Uye, achazova mukuru a sa-<br />

Mosesi, uyo wandati ndichamutsa<br />

kwamuri, kuti b aponese<br />

vanhu vangu, vemba yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

10 Uye ndichamutsa Mosesi,<br />

kuti aburitse vanhu vako munyika<br />

yeEgipita.<br />

11 Asi muoni ndichamumutsa<br />

kubva pamuchero wechiuno<br />

chako; uye kwaari ndichapa<br />

a<br />

simba rokuunza mazwi angu<br />

kumbeu yechiuno chako—<br />

kwete kungounza mazwi angu<br />

chete, Ishe vanodaro, asi mukuvapwisa<br />

pamusoro peshoko<br />

<strong>ra</strong>ngu, iro rinetenge <strong>ra</strong>tovepo<br />

kare pakati pavo.<br />

12 Naizvozvo, muchero wechiuno<br />

chako a uchanyo<strong>ra</strong>; muchero<br />

wechiuno b chaJuda uchanyo<strong>ra</strong>;<br />

uye izvo c zvichanyorwa nomuchero<br />

wechiuno chako, neizvo<br />

zvichanyorwa nomuchero wechiuno<br />

chaJuda, zvichaku<strong>ra</strong><br />

pamwechete, d<br />

zvigonyadzisa<br />

dzidziso dzenhema nokuisa<br />

pasi kusawiri<strong>ra</strong>na nokuunza<br />

runya<strong>ra</strong>ro pakati pomuchero<br />

wechiuno chako, e<br />

nokuunza<br />

kwavari f ruzivo rwamadzibaba<br />

avo mumazuva okupedzisi<strong>ra</strong>,<br />

uye noruzivo rwezvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvangu, Ishe vanodaro.<br />

13 Uye mukusasimba achaitwa<br />

kuti asimbe, muzuva iro basa<br />

<strong>ra</strong>ngu richatangiswa pakati pavanhu<br />

vangu, mukudzoserwa<br />

kwenyu, vemba yaIs<strong>ra</strong>eri, Ishe<br />

vanodaro.<br />

14 Uye Josefa akapor<strong>of</strong>ita,<br />

achiti: Tarisai, muoni uyo achakomborerwa<br />

naIshe; avo vose<br />

vachatsvaka kuti vamupa<strong>ra</strong>dze<br />

vachanyadziswa; nokuti chivimbiso<br />

ichi, chandakawana<br />

kubva kunaIshe, chomuchero<br />

wechiuno changu, chichazadzikiswa.<br />

Tarisai, ndine chokwadi<br />

pamusoro pokuzadzikiswa<br />

kwechivimbiso ichi;<br />

15 Uye achadaidzwa a zita<br />

<strong>ra</strong>ngu; richava b zita <strong>ra</strong>baba<br />

vake. Uye achazova seni; nokuti<br />

chinhu, chichaunzwa naIshe<br />

noruoko rwake, kuburikidza nesimba<br />

<strong>ra</strong>Ishe chichaunza vanhu<br />

vangu kuruponeso.<br />

16 Hongu, uku kupor<strong>of</strong>ita<br />

kwaJosefa: Ndine chokwadi<br />

nechinhu ichi, sezvo ndine chokwadi<br />

nevimbiso yaMosesi;<br />

nokuti Ishe vakati kwandiri,<br />

a<br />

ndichachengetedza mbeu yako<br />

nokusingaperi.<br />

17 Uye Ishe vakati: Ndichamutsa<br />

mumwe Mosesi; ndichapa<br />

simba kwaari riri mumudonzvo;<br />

ndichapa utongi kwaari<br />

hwakanyorwa. Asi handizosunungu<strong>ra</strong><br />

rurimi rwake, kuti<br />

ataure zvakawanda, nokuti handimuite<br />

mukuru pakutau<strong>ra</strong>.<br />

Asi a ndichamunyore<strong>ra</strong> mutemo<br />

wangu, nomunwe woruoko<br />

rwangu; uye ndichamupa b anomutauri<strong>ra</strong>.<br />

9a Mos. 1:41.<br />

b Eks. 3:7–10;<br />

1 Ni. 17:24.<br />

11a D&Z 5:3–4.<br />

12a nkm Bhuku<br />

<strong>ra</strong>Mormoni.<br />

b 1 Ni. 13:23–29.<br />

c nkm Bhaibheri.<br />

d Ezk. 37:15–20;<br />

1 Ni. 13:38–41;<br />

2 Ni. 29:8; 33:10–11.<br />

e Moro. 1:4.<br />

f 1 Ni. 15:14; 2 Ni. 30:5;<br />

Morm. 7:1, 5, 9–10.<br />

15a D&Z 18:8.<br />

b Nh—JS 1:3.<br />

16a Gen. 45:1–8.<br />

17a Deut. 10:2, 4;<br />

Mos. 2:1.<br />

b Eks. 4:16.


2Nifai 3:18–4:2 76<br />

18 Uye Ishe vakatiwo kwandiri:<br />

Ndichamumutsa kumuchero<br />

wechiuno chako; ndichamuiti<strong>ra</strong><br />

mutauri wake. Uye ini tarisai,<br />

ndinoita kuti anyore pamusoro<br />

pezvomuchero wechiuno chako,<br />

kumuchero wechiuno chako;<br />

uye mutauri wemuchero wechiuno<br />

chako achazvidaidzi<strong>ra</strong>.<br />

19 Izvo mazwi aachanyo<strong>ra</strong><br />

anenge ari mazwi akanaka andinoona<br />

kuti akafani<strong>ra</strong> kuenda<br />

a<br />

kumuchero wechiuno chako.<br />

Uye zvichaita sokunge muchero<br />

wechiuno chako wachema kwavari<br />

b uri muguruva; nokuti<br />

ndinoziva kutenda kwavo.<br />

20 Uye a vachachema vari muvhu;<br />

hongu, kunyange kutendeuka<br />

kwehama dzavo, kunyange<br />

kwapfuu<strong>ra</strong> zvizvarwa zvakawanda.<br />

Uye zvichaiitika kuti<br />

kuchema kwavo kuchape<strong>ra</strong>,<br />

kunyange nokupfavisisa kwamazwi<br />

avo.<br />

21 Pamusana pokutenda kwavo<br />

a mazwi avo achaenda mberi<br />

kubva mumuromo mangu kuhama<br />

dzavo dzinova muchero<br />

wechiuno chako; kushaya simba<br />

kwamazwi avo ndichaita kusimbe<br />

nokutenda kwavo, mukuyeuka<br />

zvibvumi<strong>ra</strong>no zvandakaita<br />

namadzibaba ako.<br />

22 Uye zvino, tarisai, mwanakomana<br />

wangu Josefa, ndiko<br />

a<br />

kupor<strong>of</strong>ita kwaiita baba vangu<br />

makare-kare.<br />

23 Saka, nokuda kwechibvumi<strong>ra</strong>no<br />

ichi makomborerwa;<br />

nokuti mbeu yako haichazopa<strong>ra</strong>dzwa,<br />

nokuti vachateere<strong>ra</strong><br />

kumazwi e<strong>bhuku</strong>.<br />

24 Uye kuchamuka mukuru<br />

pakati pavo, achaita zvakanaka<br />

kwazvo, mukutau<strong>ra</strong> nemukuita,<br />

ari mudziyo mumaoko aMwari,<br />

aine kutenda kukuru, kunoita<br />

kuti ashande minana, nokuita<br />

zvinhu zvikuru mumaziso<br />

aMwari, mukudzose<strong>ra</strong> pakare<br />

zveimba yaIs<strong>ra</strong>eri, nokumbeu<br />

yavakoma vako.<br />

25 Uye zvino, wakakomborerwa<br />

iwe, Josefa. Tarisai uri mudiki;<br />

naizvozvo teereresa mashoko<br />

omukoma wako Nifai,<br />

zvichaitwa saizvozvo kwauri<br />

maere<strong>ra</strong>no namazwi andakatau<strong>ra</strong>.<br />

Rangari<strong>ra</strong> mazwi ababa vako<br />

vave kufa. Ameni.<br />

CHITSAUKO 4<br />

Rihai ano<strong>ra</strong>i<strong>ra</strong> nokukombore<strong>ra</strong><br />

vezvizvarwa zvake — An<strong>of</strong>a nokuvigwa<br />

— Nifai anobwinya mukunaka<br />

kwaMwari — Nifai anoisa<br />

kuvimba kwake kwose muna Ishe<br />

nokusingaperi. Zvingangove makore<br />

588 kusvika ku570 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Uye zvino ini Nifai, ndinotau<strong>ra</strong><br />

nezvekupor<strong>of</strong>ita uko kwakaitwa<br />

nababa vangu, pamusoro<br />

a<br />

paJosefa, akatakurwa kuenda<br />

kuEgipita.<br />

2 Nokuti tarisai, zvechokwadi<br />

akapor<strong>of</strong>ita pamusoro pembeu<br />

yake yose. Uye a upor<strong>of</strong>ita hwaakanyo<strong>ra</strong>,<br />

hakuna hwakawanda<br />

19a D&Z 28:8.<br />

b Isa. 29:4;<br />

2 Ni. 27:13; 33:13;<br />

Morm. 9:30;<br />

Moro. 10:27.<br />

20a 2 Ni. 26:16;<br />

Morm. 8:23.<br />

21a 2 Ni. 29:2.<br />

22a 2 Ni. 3:5.<br />

4 1a Gen. 39:1–2.<br />

2a 2 Ni. 3:5.


77 2 Nifai 4:3–12<br />

hunopfuu<strong>ra</strong> ihwohwo. Uye akapor<strong>of</strong>ita<br />

nezvedu uye nezvevachatiteve<strong>ra</strong>;<br />

zvakanyorwa pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>.<br />

3 Naizvozvo, shure kwokunge<br />

baba vangu vapedza kutau<strong>ra</strong><br />

nezvekupor<strong>of</strong>ita kwaJosefa,<br />

vakadaidza vana vaRamani,<br />

vanakomana vake, navanasikana<br />

vake, vakati kwavari: Tarisai,<br />

vanakomana vangu, navanasikana<br />

vangu, munova vanakomana<br />

navanasikana a vedangwe<br />

<strong>ra</strong>ngu, ndinoda kuti muteerere<br />

mazwi angu.<br />

4 Nokuti Ishe Mwari vati:<br />

a<br />

Kana mukachengeta mi<strong>ra</strong>iro<br />

yangu muchabudiri<strong>ra</strong> munyika;<br />

kana mukasachengeta mi<strong>ra</strong>iro<br />

muchabviswa pamberi pangu.<br />

5 Asi tarisai, vanakomana<br />

vangu navanasikana vangu,<br />

handikwanise kuenda muguva<br />

mangu ndisina kusiya a ndakukombore<strong>ra</strong>i;<br />

nokuti tarisai, ndinoziva<br />

kuti mukakudzwa b munzi<strong>ra</strong><br />

yamun<strong>of</strong>anirwa kuteedza<br />

hamuzoisiya.<br />

6 Naizvozvo, kana makatukwa<br />

tarisai, ndinosiya chikomborero<br />

changu pamuri, kuti kutukwa<br />

uku kubviswe pamuri kupindurwe<br />

a pamisoro yevabereki<br />

venyu.<br />

7 Naizvozvo, nokuda kwechikomborero<br />

changu Ishe Mwari<br />

a<br />

havazorega muchipa<strong>ra</strong><strong>ra</strong>; naizvozvo,<br />

vachazove vane b tsitsi<br />

nemi nokumbeu yenyu nokusingaperi.<br />

8 Uye zvakaitika kuti shure<br />

kwokunge baba vangu vapedza<br />

kutau<strong>ra</strong> kuvanakomana navanasikana<br />

vaRamani, vakaita<br />

kuti vanakomana navanasikana<br />

vaRemueri vaunzwe kwavari.<br />

9 Uye vakatau<strong>ra</strong> kwavari<br />

vachiti: Tarisai, vanakomana<br />

navanasikana vangu, munova<br />

vanakomana nevanasikana<br />

vomwanakomana wangu wechipiri;<br />

tarisai ndinokusii<strong>ra</strong>i<br />

chikomborero chandasii<strong>ra</strong> vanakomana<br />

navanasikana vaRamani;<br />

naizvozvo, hamuchazopa<strong>ra</strong>dzwe<br />

mose; asi mbeu<br />

yenyu ichapedzisi<strong>ra</strong> yakomborerwa.<br />

10 Uye zvakaitika kuti apo<br />

baba vangu vakapedza kutau<strong>ra</strong><br />

kwavari, tarisai, vakatau<strong>ra</strong> kuvanakomana<br />

a vaIshmaeri, hongu,<br />

neimba yake yose.<br />

11 Uye shure kwokunge vapedza<br />

kutau<strong>ra</strong> kwavari, vakatau<strong>ra</strong><br />

kuna Semu, vachiti: Wakakomborerwa<br />

iwe, nembeu yako;<br />

nokuti uchawana nhaka yenyika<br />

iyi somukoma wako Nifai.<br />

Uye mbeu yako ichaverengwa<br />

pamwe nembeu yake; uye<br />

uchazove somukoma wako,<br />

nembeu yako ichaita sembeu<br />

yake; uye uchazokomborerwa<br />

mazuva ako ose.<br />

12 Uye zvakaitika shure kwokunge<br />

baba vangu Rihai, vatau<strong>ra</strong><br />

kune imba yavo yose, maere<strong>ra</strong>no<br />

nokunzwa kwomwoyo<br />

wavo noMweya waIshe wakanga<br />

3a nkm Dangwe.<br />

4a 2 Ni. 1:9.<br />

5a nkm Maropafadzo<br />

ehuPatiriyaki.<br />

b Zir. 22:6.<br />

6a D&Z 68:25–29.<br />

7a 2 Ni. 30:3–6;<br />

D&Z 3:17–18.<br />

b 1 Ni. 13:31;<br />

2 Ni. 10:18–19;<br />

Jak. 3:5–9;<br />

Hir. 15:12–13.<br />

10a 1 Ni. 7:6.


2Nifai 4:13–25 78<br />

uri mavari, vakachembe<strong>ra</strong>. Uye<br />

zvakaitika kuti vakafa, vakavigwa.<br />

13 Uye zvakaitika kuti kusati<br />

kwape<strong>ra</strong> mazuva akawanda<br />

shure kworufu rwavo, Ramani<br />

naRemueri navanakomana va-<br />

Ishmaeri vakange vandishatirirwa<br />

pamusana pomashoko<br />

oku<strong>ra</strong>nga aIshe.<br />

14 Nokuti ini Nifai, ndakatunhwa<br />

kuti nditaure kwavari,<br />

maere<strong>ra</strong>no nezwi <strong>ra</strong>ke; nokuti<br />

ndakange ndatau<strong>ra</strong> zvinhu<br />

zvakawanda kwavari, pamwe<br />

nababa vangu, vasati vafa; zvizhinji<br />

zvacho zvakataurwa zvakanyorwa<br />

pamahwendefa angu<br />

a<br />

mamwe; nokuti zvenhoroondo<br />

zvakanyorwa pamahwendefa<br />

angu mamwe.<br />

15 Uye pamahwendefa a ano<br />

ndinonyo<strong>ra</strong> zvinhu zvomweya<br />

wangu, namagwaro ose ari pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>. Nokuti<br />

mweya wangu un<strong>of</strong>adzwa<br />

namagwaro, mwoyo wangu<br />

b<br />

un<strong>of</strong>ungisisa pamusoro pawo,<br />

ndichizvinyo<strong>ra</strong> kuti vana vangu<br />

vave c vanozvidzidza zvigovabatsi<strong>ra</strong>.<br />

16 Tarisai, a<br />

mweya wangu<br />

un<strong>of</strong>a<strong>ra</strong> muzvinhu zvaIshe;<br />

uye b mwoyo wangu unogar<strong>of</strong>ungisisa<br />

pamusoro pezvinhu<br />

zvandakaona nezvandakanzwa.<br />

17 Zvisinei, nokuda a kwokunaka<br />

kukuru kwaIshe, mukundi<strong>ra</strong>tidza<br />

mabasa ake makuru<br />

anoshamisa, mwoyo wangu<br />

unosheedze<strong>ra</strong>: Ini zvangu munhu<br />

b asina basa! Hongu, mwoyo<br />

wangu unosuwa nokuda kwenyama<br />

yangu; mweya wangu<br />

unotambudzika nokuda kwokuipa<br />

kwangu.<br />

18 Ndakatenderedzwa, nokuda<br />

kwezviedzo nezvivi a zvinongondikunda<br />

nyore.<br />

19 Uye kana ndoda kufa<strong>ra</strong>,<br />

mwoyo wangu unogome<strong>ra</strong> nokuda<br />

kwezvivi zvangu; zvisinei,<br />

ndinoziva avo vandakavimba<br />

navo.<br />

20 Mwari vangu ndivo vanga<br />

vari musimboti wangu; vakanditungamiri<strong>ra</strong><br />

mumatambudziko<br />

angu ndiri murenje;<br />

vakandichengeta apo ndakange<br />

ndiri pamusoro pemvu<strong>ra</strong> dzakadzika.<br />

21 Vandizadza a norudo rwavo,<br />

kusvika pakuzadza nyama dzangu<br />

dzose.<br />

22 Vanyadzisa a mhandu dzangu,<br />

vakaita kuti vadedere pamberi<br />

pangu.<br />

23 Tarisai, vakanzwa kuchema<br />

kwangu masikati, uye vakandipa<br />

ruzivo nenzi<strong>ra</strong> a yezvi<strong>ra</strong>tidzo<br />

usiku.<br />

24 Uye kwakachena ndakava<br />

ndinoshinga a mukunamata zvakasimba<br />

pamberi pavo; hongu,<br />

izwi <strong>ra</strong>ngu ndairitumi<strong>ra</strong> kumusoro<br />

kudenga; ngirozi dzikauya<br />

pasi dzikandiparidzi<strong>ra</strong>.<br />

25 Uye pamapapiro oMweya<br />

14a 1 Ni. 1:16–17; 9:4.<br />

15a 1 Ni. 6:4–6.<br />

b nkm Fungisisa;<br />

Magwaro matsvene.<br />

c 1 Ni. 19:23.<br />

16a nkm Kupakutendo.<br />

b nkm Mwoyo.<br />

17a 2 Ni. 9:10; D&Z 86:11.<br />

b VaR. 7:24.<br />

18a VaR. 7:21–23;<br />

VaH. 12:1;<br />

Aruma 7:15.<br />

21a nkm Rudo.<br />

22a 1 Ni. 17:52.<br />

23a nkm Ku<strong>ra</strong>tidzwa<br />

(Chi<strong>ra</strong>tidzo).<br />

24a Jkb. 5:16;<br />

1 Ni. 2:16.


79 2 Nifai 4:26–34<br />

muviri wangu a wakatakurwa<br />

kuenda kumakomo akareba<br />

zvikuru. Uye maziso angu<br />

akaona zvinhu zvinoshamisa,<br />

hongu, zvisingakodzere kuti<br />

zvizivikanwe nevanhu; nokudaro<br />

ndaka<strong>ra</strong>mbidzwa kuti ndizvinyore.<br />

26 Zvino, kana ndakaona zvinhu<br />

zvikuru kudai, kana Ishe<br />

mukuzvideredza kwavo kuvana<br />

vevanhu vashanyi<strong>ra</strong> vanhu<br />

mutsitsi dzakadai, a<br />

ko zvino<br />

mwoyo wangu unochemerei<br />

mweya wangu uchitambudzika<br />

uri munhika yekusuwa, nyama<br />

yangu ichitsakatika, simba <strong>ra</strong>ngu<br />

richipe<strong>ra</strong>, nokuda kwokutambudzika<br />

kwangu?<br />

27 Uye, ko a ndinobvumirei<br />

kuedzwa, nokuda kwenyama<br />

yangu? Hongu, ko zvino ndinozviregererei<br />

b ndichiedzwa, kuti<br />

uyo akaipa ave nenzvimbo<br />

mumwoyo mangu kuti apa<strong>ra</strong>dze<br />

c runya<strong>ra</strong>ro rwangu nokutambudza<br />

mweya wangu? Ko<br />

sei ndakashatirwa nokuda kwemhandu<br />

yangu?<br />

28 Muka, mweya wangu! Usakotamiswe<br />

nezvivi. Fa<strong>ra</strong> mwoyo<br />

wangu, usape nzvimbo zve a kumhandu<br />

yomweya wangu.<br />

29 Usashatirwe zvakare nokuda<br />

kwemhandu dzangu,<br />

usanete simba nokuda kwamatambudziko<br />

angu.<br />

30 Fa<strong>ra</strong>, mwoyo wangu,<br />

ucheme kuna Ishe, uti. Ishe,<br />

ndichakukudzai nokusingaperi;<br />

hongu, mweya wangu uchafa<strong>ra</strong><br />

mamuri imi Mwari vangu,<br />

a<br />

nedombo roruponeso rwangu.<br />

31 Ishe, mungaponesewo here<br />

mweya wangu? Mungandibvisewo<br />

here mumaoko emhandu<br />

dzangu? Mungandiitewo<br />

here kuti ndidedere ndaona<br />

a<br />

chitadzo?<br />

32 Masuwo apagehena ngaagare<br />

akapfigwa pamberi pangu,<br />

nokuti a mwoyo wangu<br />

wakapfava uye mweya wangu<br />

hauzvikudzi! Ishe, musandizaririrewo<br />

masuwo woutsvene<br />

hwenyu pamberi pangu, kuti<br />

ndive b ndin<strong>of</strong>amba munzi<strong>ra</strong> yenhika<br />

yakadziki<strong>ra</strong>, ndishinge<br />

mukufamba munzi<strong>ra</strong> yakanaka.<br />

33 Ishe, mungandimoneredzewo<br />

here nenguo youtsvene<br />

hwenyu! Ishe, mungandigadzirirewo<br />

here nzi<strong>ra</strong> yokutiza<br />

mhandu dzangu! Mungandiiti<strong>ra</strong>wo<br />

here kuti nzi<strong>ra</strong> yangu ive<br />

yakatwasanuka pamberi pangu!<br />

Musandiisirewo zvimhingamupinyi<br />

munzi<strong>ra</strong> mangu — asi kuti<br />

muzvibvisewo munzi<strong>ra</strong> mangu,<br />

uye musandizaririrewo nzi<strong>ra</strong><br />

yangu, asi muzarire nzi<strong>ra</strong> dzemhandu<br />

dzangu.<br />

34 Ishe, ndavimba nemi, uye<br />

a<br />

ndichavimba nemi nokusingaperi.<br />

Handiise b kuvimba<br />

mumaoko enyama; nokuti ndinoziva<br />

kuti akatukwa uyo anoisa<br />

c ruvimbo rwake muruoko<br />

25a 1 Ni. 11:1;<br />

Mos. 1:1–2.<br />

26a Mpi. 43:5.<br />

27a VaR. 6:13.<br />

b nkm Chiedzo.<br />

c nkm Runya<strong>ra</strong>ro.<br />

28a nkm Dhiabhorosi.<br />

30a I VaKori. 3:11.<br />

nkm Ibwe.<br />

31a VaR. 12:9;<br />

Aruma 13:12.<br />

32a nkm Mwoyo<br />

Wakatyoka.<br />

b nkm Famba, Famba<br />

naMwari.<br />

34a nkm Vimba.<br />

b Mpi. 44:6–8.<br />

c Jer. 17:5;<br />

Morm. 3:9; 4:8.


2Nifai 4:35–5:8 80<br />

rwenyama. Hongu, akatukwa<br />

uyo anoisa kuvimba mumunhu<br />

kana kuita nyama ruoko rwake.<br />

35 Hongu, ndinoziva kuti<br />

Mwari achapa a zvakawanda<br />

kune uyo anokumbi<strong>ra</strong>. Hongu,<br />

Mwari wangu achandipa, b ndikasakumbi<strong>ra</strong><br />

c zvisiriizvo; naizvozvo<br />

ndichakwidza izwi<br />

<strong>ra</strong>ngu kwamuri; hongu, ndichachema<br />

kwamuri, Mwari wangu,<br />

d<br />

dombo rouru<strong>ra</strong>mi hwangu.<br />

Tarisai, izwi <strong>ra</strong>ngu richakwi<strong>ra</strong><br />

kwamuri nokusingaperi, dombo<br />

<strong>ra</strong>ngu naMwari vangu vasingaperi.<br />

Ameni.<br />

CHITSAUKO 5<br />

MaNifai anozvitsau<strong>ra</strong> kubva kumaRamani,<br />

vochengeta mutemo<br />

waMosesi, nokuvaka temberi —<br />

Nemhaka yekusatenda kwavo,<br />

maRamani anobviswa pamberi<br />

paIshe, vanotukwa uye vanova<br />

shamhu kumaNifai. Zvingangove<br />

makore 588 kusvika ku559 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Tarisai, zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakachema zvikuru<br />

kuna Ishe Mwari vangu, nenzi<strong>ra</strong><br />

a<br />

yehasha dzavakoma vangu.<br />

2 Asi tarisai, hasha dzavo<br />

dzakaku<strong>ra</strong> kwandiri, zvekuti<br />

vakatsvaga kuto<strong>ra</strong> upenyu<br />

hwangu.<br />

3 Hongu, vakatsutsumwa pamusoro<br />

pangu vachiti: Munun’una<br />

wedu an<strong>of</strong>unga a kutitonga;<br />

zve tatambudzika zvikuru<br />

nokuda kwake; naizvozvo,<br />

ngatimuu<strong>ra</strong>yei, kuti tisa<strong>ra</strong>mbe<br />

tichinetswa namazwi ake.<br />

Nokuti tarisai, hatingade kuti<br />

ave mutongi wedu; nokuti ndezvedu,<br />

isu vakuru, kuti titonge<br />

vanhu ava.<br />

4 Zvino handisi kunyo<strong>ra</strong> pamahwendefa<br />

aya mazwi ose<br />

okutsutsumwa kwavo pamusana<br />

pangu. Asi zvinondigutsa ini<br />

kuti nditi, vaida kupa<strong>ra</strong>dza upenyu<br />

hwangu.<br />

5 Uye zvakaitika kuti Ishe a vakandiyambi<strong>ra</strong>,<br />

kuti ini b Nifai,<br />

ndin<strong>of</strong>anirwa kubva kwavari<br />

nditizire murenje, naavo vose<br />

vangaende neni.<br />

6 Naizvozvo, zvakaitika kuti<br />

ini Nifai, ndakato<strong>ra</strong> mhuri<br />

yangu, uye zvakare a Zo<strong>ra</strong>mu<br />

nemhuri yake, naSemu mukoma<br />

wangu nemhuri yake, Jakobho<br />

naJosefa, vanun’una vangu, uye<br />

nehanzvadzi dzangu, naavo<br />

vose vaida kuenda neni. Uye<br />

avo vose vaida kuenda neni<br />

ndivo vaitenda b muyambiro<br />

nezvakazarurwa zvaMwari;<br />

naizvozvo, vakateere<strong>ra</strong> mazwi<br />

angu.<br />

7 Uye takato<strong>ra</strong> matende edu<br />

nezvimwewo zvakanga zvakang<strong>of</strong>ani<strong>ra</strong>wo,<br />

tikafamba murenje<br />

kwamazuva akawanda. Uye<br />

shure kwemazuva mazhinji tichifamba<br />

takamisa matende edu.<br />

8 Uye vanhu vangu vakati tidaidze<br />

nzvimbo iyi kuti a Nifai;<br />

35a Jkb. 1:5.<br />

b Hir. 10:5.<br />

c nkm Munamato.<br />

d Deut. 32:4.<br />

5 1a 2 Ni. 4:13–14.<br />

3a 1 Ni. 16:37–38;<br />

Mosaya 10:14–15.<br />

5a nkm Kutunhwa.<br />

b Mosaya 10:13.<br />

6a 1 Ni. 4:35; 16:7;<br />

2 Ni. 1:30–32.<br />

b nkm Yambi<strong>ra</strong>,<br />

Yambiro.<br />

8a Omu. 1:12, 27;<br />

Mosaya 9:1–4; 28:1.


81 2 Nifai 5:9–19<br />

naizvozvo, takaidaidza kuti<br />

Nifai.<br />

9 Uye avo vose vakanga vaineni<br />

vakazvidaidza kuti a vanhu<br />

vaNifai.<br />

10 Uye takachengetedza utongi,<br />

nemitemo, nemi<strong>ra</strong>iro yaIshe<br />

muzvinhu zvose, tichitevedza<br />

a<br />

mutemo waMosesi.<br />

11 Uye Ishe vakanga vanesu;<br />

takabudiri<strong>ra</strong> zvikuru; nokuti<br />

takadya<strong>ra</strong> mbeu, tikakohwa<br />

zvakare zvakawandisa. Takatanga<br />

kuchengeta matanga ezvipfuyo<br />

zvemarudzi ose.<br />

12 Uye ini Nifai, ndakanga<br />

ndaunza zvinyorwa zvakanga<br />

zvakaiswa a pamahwendefa<br />

endari<strong>ra</strong>; b<br />

nebho<strong>ra</strong>, kana kuti<br />

c<br />

chinongedzo, icho chakagadzirirwa<br />

baba vangu noruoko<br />

rwaIshe, maere<strong>ra</strong>no nezvakanyorwa.<br />

13 Uye zvakaitika kuti takatangisa<br />

kubudiri<strong>ra</strong> chaizvo, nokuwanda<br />

munyika iyi.<br />

14 Uye ini Nifai, ndakato<strong>ra</strong><br />

a<br />

munondo waRabhani, ndikaita<br />

mimwe minondo yakafanana<br />

nawo, kuti zvimwe vanhu vaiva<br />

vonzi b maRamani vangangoda<br />

kuzotipa<strong>ra</strong>dza; nokuti ndaiziva<br />

ruvengo rwakanga rwuri mavari<br />

pamusana pangu navana<br />

vangu naavo vainzi vanhu<br />

vangu.<br />

15 Uye ndakadzidzisa vanhu<br />

vangu kuvaka dzimba, nokusevenza<br />

nenzi<strong>ra</strong> dzakasiyana-siyana<br />

nemiti, a nesimbi, nemhangu<strong>ra</strong>,<br />

nendari<strong>ra</strong>, negoridhe,<br />

nesirivha, nesimbi dzinokosha,<br />

idzo dzakanga dzakawanda<br />

zvikuru.<br />

16 Uye ini Nifai, ndakavaka<br />

a<br />

temberi; ndakaivaka semavakirwo<br />

b etemberi yaSoromoni<br />

chete iyi yakanga isina kuvakwa<br />

nezvinhu c zvinokosha zvakawanda;<br />

nokuti zvakanga zvisimo<br />

munyika, naizvozvo, hayaivakwa<br />

setemberi yaSoromoni.<br />

Asi kuvakwa kwacho kwakanga<br />

kwakafanana nekwetemberi<br />

yaSoromoni; kushandwa kwayo<br />

kwanga kwakanaka zvikuru.<br />

17 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, ndakaita kuti vanhu vangu<br />

vave vanhu a vanoshanda<br />

zvikuru, nokuti vashande nemaoko<br />

avo.<br />

18 Uye zvakaitika kuti vakada<br />

kundiita a mambo wavo. Asi ini<br />

Nifai, ndakanga ndisingade<br />

kuti vave namambo; zvisinei,<br />

ndakavaiti<strong>ra</strong> maere<strong>ra</strong>no nezvakanga<br />

zviri musimba <strong>ra</strong>ngu.<br />

19 Uye tarisai, mazwi aIshe<br />

akanga azadzikiswa kuvakoma<br />

vangu, ayo aakanga atau<strong>ra</strong> pamusoro<br />

pavo, kuti ndaifanirwa<br />

kuva a mutongi b nomudzidzisi<br />

wavo. Naizvozvo, ndakanga<br />

ndava mutongi wavo nomudzidzisi<br />

wavo, maere<strong>ra</strong>no nemi<strong>ra</strong>iro<br />

yaIshe, kusviki<strong>ra</strong> panguva<br />

9a Jak. 1:13–14.<br />

10a 2 Ni. 11:4.<br />

nkm Mutemo<br />

waMosesi.<br />

12a Mosaya 1:3–4.<br />

nkm Mahwendefa.<br />

b Mosaya 1:16.<br />

c 1 Ni. 16:10, 16, 26;<br />

18:12, 21;<br />

Aruma 37:38–47;<br />

D&Z 17:1.<br />

14a 1 Ni. 4:9; Jak. 1:10;<br />

Mazwi 1:13.<br />

b nkm MaRamani.<br />

15a Eta 10:23.<br />

16a nkm Temberi, Imba<br />

yaIshe.<br />

b I Madz. 6; II Mak. 3.<br />

c D&Z 124:26–27.<br />

17a Gen. 3:19;<br />

D&Z 42:42.<br />

18a Jak. 1:9, 11.<br />

19a 1 Ni. 2:22.<br />

b nkm Dzidzisa.


2Nifai 5:20–33 82<br />

yavakada kupa<strong>ra</strong>dza upenyu<br />

hwangu.<br />

20 Naizvozvo, izwi <strong>ra</strong>Ishe <strong>ra</strong>kazadzikiswa<br />

iro <strong>ra</strong>vakatau<strong>ra</strong><br />

kwandiri, vachiti: Kana a vasingateerere<br />

kumazwi ako vachabviswa<br />

pamberi paIshe. Uye<br />

tarisai, b<br />

vakabviswa pamberi<br />

pake.<br />

21 Uye vakanga vaita kuti<br />

a<br />

kutukwa kuuye pavari, hongu,<br />

kana katukwa kunorwadza,<br />

pamusana pekuipa kwavo. Nokuti<br />

tarisai, vakanga vaomesa<br />

mwoyo yavo kwavari, zvekuti<br />

vakanga vaita sedombo regwenya;<br />

saka, sezvo vakanga vari<br />

vachena, uye vakanaka chaizvo<br />

uye b vachifadza, kuti vasatore<br />

mwoyo yevanhu vangu Ishe<br />

Mwari vakakonze<strong>ra</strong> c ganda<br />

dema kuti riuye pavari.<br />

22 Uye ndiko kutau<strong>ra</strong> kunoita<br />

Ishe Mwari: Ndichaita kuti vave<br />

a<br />

vasingambodiwa kuvanhu<br />

vako, kunze kwekunge vatendeuka<br />

mukuipa kwavo.<br />

23 Uye ichatukwa mbeu yeuyo<br />

a<br />

anosangana nembeu yavo;<br />

nokuti vachatukwa kana nekutukwa<br />

kumwecheteko. Uye Ishe<br />

vakazvitau<strong>ra</strong>, zvikaitwa.<br />

24 Uye pamusana pekutukwa<br />

kwavo uko kwanga kuri pavari<br />

vakave vanhu vane a nungo,<br />

vazere nokushereketa nokunyengedza,<br />

uye vakave vaitsvaka<br />

zvika<strong>ra</strong> murenje.<br />

25 Uye Ishe Mwari vakati<br />

kwandiri: Vachave chi<strong>ra</strong>ngo<br />

kumbeu yako, kuvamutsa mukundi<strong>ra</strong>ngari<strong>ra</strong>;<br />

uye kana vasingandiyeuke<br />

ini, uye vachiteere<strong>ra</strong><br />

kumashoko angu, vachava<strong>ra</strong>nga<br />

kana mukupa<strong>ra</strong>dzwa.<br />

26 Uye zvakaitika kuti ini<br />

Nifai, a<br />

ndakagadza Jakobho<br />

naJosefa, kuti vave vafundisi<br />

nevadzidzisi pamusoro penyika<br />

yevanhu vangu.<br />

27 Uye zvakaitika kuti takaga<strong>ra</strong><br />

netsika yerufaro.<br />

28 Uye makumi matatu emakore<br />

akanga apfuu<strong>ra</strong> kubvi<strong>ra</strong><br />

panguva yatakabva muJerusarema.<br />

29 Uye Ini Nifai, ndakanga<br />

ndachengetedza zvinyorwa pamahwendefa<br />

angu, ayo andakaita,<br />

evanhu vangu kusvika<br />

ipapo.<br />

30 Uye zvakaitika kuti Ishe<br />

Mwari vakati kwandiri: Gadzi<strong>ra</strong><br />

a<br />

mamwe mahwendefa; uye iwe<br />

uchanyo<strong>ra</strong> zvinhu zvizhinji izvo<br />

zvakanaka mumaziso mangu,<br />

zvinopundutsa vanhu vangu.<br />

31 Naizvozvo, ini Nifai kuti<br />

nditeerere mi<strong>ra</strong>iro yaIshe, ndakaenda<br />

ndikanoita mahwendefa<br />

a aya ayo andakanyo<strong>ra</strong> zvinhu<br />

izvi.<br />

32 Uye ndakanyo<strong>ra</strong> icho chin<strong>of</strong>adza<br />

kuna Mwari. Uye kana<br />

vanhu vangu vachifadzwa nezvinhu<br />

zvaMwari vachafadzwa<br />

nezvangu zvinyorwa zviri pamahwendefa<br />

aya.<br />

33 Uye kana vanhu vangu vachida<br />

kunzwa nezvechidimbu<br />

20a 2 Ni. 2:21.<br />

b Aruma 9:14.<br />

21a nkm Kutukwa.<br />

b 4 Ni. 1:10.<br />

c 2 Ni. 26:33;<br />

3 Ni. 2:14–16.<br />

22a 1 Ni. 12:23.<br />

23a nkm Kuroo<strong>ra</strong>—<br />

Kuroo<strong>ra</strong><br />

kwevezvitendero<br />

Zvakasiyana.<br />

24a nkm Anenungo.<br />

26a Jak. 1:18–19;<br />

Mosaya 23:17.<br />

30a 1 Ni. 19:1–6.<br />

31a nkm Mahwendefa.


83 2 Nifai 5:34–6:7<br />

chakati chenhoroondo yevanhu<br />

vangu vakafani<strong>ra</strong> kunzve<strong>ra</strong><br />

mamwe mahwendefa angu.<br />

34 Uye zvinogutsa kwandiri<br />

kuti nditi makumi mana emakore<br />

akanga apfuu<strong>ra</strong>, uye takanga<br />

tatoita hondo nokupesana nehama<br />

dzedu.<br />

CHITSAUKO 6<br />

Jakobho anoitazve nhoroondo yerungano<br />

rwemaJuda: Kutapwa<br />

muBabironi nekudzoka kwavo;<br />

ufundisi nekuroverwa kweMutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri; ruyamuro rwakatambirwa<br />

kubva kumaJentairi; nekuzodzorerwa<br />

kwemaJuda pakare<br />

mumazuva ekupedzisi<strong>ra</strong> vazotenda<br />

kuna Mesia. Zvingangove makore<br />

559 kusvika ku545 Kristu asati<br />

azvarwa.<br />

Mazwi aJakobho, munin’ina<br />

waNifai, ayo aakatau<strong>ra</strong> kuvanhu<br />

vekwaNifai:<br />

2 Tarisai, hama dzangu dzinodiwa,<br />

ini Jakobho, ndadaidzwa<br />

naMwari, uye ndikagadzwa<br />

netsika yavo tsvene, ndakasimbiswa<br />

nemukoma wangu<br />

Nifai, uyo amunotarisa a samambo<br />

kana kuti mudziviriri, uye<br />

uyo amunotarisi<strong>ra</strong> kuti akupei<br />

rugare, tarisai munoziva kuti<br />

ndatau<strong>ra</strong> zvinhu kwamuri zvakanyanya<br />

kuwanda.<br />

3 Zvakadaro, ndinotau<strong>ra</strong><br />

kwamuri zvakare; nokuti ndinoda<br />

magariro akanaka emweya<br />

yenyu. Hongu, kukutyi<strong>ra</strong>i<br />

kwangu kukuru; uye imi<br />

pachenyu munozviziva kuti<br />

zvaga<strong>ra</strong> zvakadaro. Nokuti<br />

ndakakukurudzi<strong>ra</strong>i nesimba <strong>ra</strong>ngu<br />

rose; uye ndikakudzidzisai<br />

mazwi ababa vangu; uye ndikatau<strong>ra</strong><br />

kwamuri maere<strong>ra</strong>no nezvinhu<br />

zvose zvakanyorwa,<br />

kubvi<strong>ra</strong> pakusikwa kwenyika.<br />

4 Uye zvino tarisai, ndingataure<br />

kwamuri maere<strong>ra</strong>no nezvinhu<br />

zviripo, uye zvichauya;<br />

nokudaro, ndichakuverenge<strong>ra</strong>i<br />

mazwi a aIsaya. Uye mazwi anodiwa<br />

nemukoma wangu kuti<br />

ndiataure kwamuri. Uye ndinotau<strong>ra</strong><br />

kwamuri kuiti<strong>ra</strong> imi, kuti<br />

mudzidze mugorumbidza zita<br />

<strong>ra</strong>Mwari wenyu.<br />

5 Uye zvino, mazwi andichaverenga<br />

ndiwo akataurwa na-<br />

Isaya maere<strong>ra</strong>no nemba yose<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri; nokudaro, angafananidzwe<br />

nemi, nokuti imi muri<br />

vemba yaIs<strong>ra</strong>eri. Uye kune zvinhu<br />

zvizhinji zvakataurwa na-<br />

Isaya zvingafananidzwe nemi,<br />

nokuti muri vemba yaIs<strong>ra</strong>eri.<br />

6 Uye zvino, aya ndiwo mazwi<br />

acho: a Ndizvo zvinotau<strong>ra</strong> Ishe<br />

Mwari: Tarisai, ndichasimudza<br />

ruoko rwangu kumaJentairi,<br />

uye ndomisa b rupawo rwangu<br />

kuvanhu; uye vachaunza vanakomana<br />

venyu mumaoko avo,<br />

uye vanasikana venyu vachavataku<strong>ra</strong><br />

pamapfudzi avo.<br />

7 Uye madzimambo achave<br />

madzibaba ekukure<strong>ra</strong>i, uye madzimambokadzi<br />

avo vachave<br />

madzimai ekukure<strong>ra</strong>i; vachakotama<br />

kwamuri uso hwavo hwakaringa<br />

pasi, uye vagonanzva<br />

6 2a Jak. 1:9, 11.<br />

4a 3 Ni. 23:1.<br />

6a Isa. 49:22–23.<br />

b nkm Mureza.


2Nifai 6:8–14 84<br />

guruva retsoka dzenyu; uye<br />

imi muchaziva kuti ndini Ishe;<br />

nokuti havazonya<strong>ra</strong> avo a vanondimiri<strong>ra</strong>.<br />

8 Uye zvino ini Jakobho, ndinotau<strong>ra</strong><br />

maere<strong>ra</strong>no nemazwi<br />

aya. Nokuti tarisai, Ishe vandi<strong>ra</strong>tidza<br />

kuti avo vakanga vari<br />

a<br />

Jerusarema, uko kwatakabva,<br />

vakau<strong>ra</strong>iwa uye b vakatakurwa<br />

senhapwa.<br />

9 Zvakadaro, Ishe vandi<strong>ra</strong>tidza<br />

kuti a vachadzoka zvakare. Uye<br />

vandi<strong>ra</strong>tidzawo kuti Ishe Mwari,<br />

Mutsvene waIs<strong>ra</strong>eri, achazvi<strong>ra</strong>tidza<br />

kwavari munyama;<br />

mushure mekunge azvi<strong>ra</strong>tidza<br />

vachamurova uye b vagomurove<strong>ra</strong>,<br />

maere<strong>ra</strong>no nemazwi engirozi<br />

yakavatau<strong>ra</strong> kwandiri.<br />

10 Uye mushure mekuomesa<br />

mwoyo yavo uye vaomesa<br />

nemitsipa yavo kuMutsvene<br />

waIs<strong>ra</strong>eri, tarisai, a kutonga kwe-<br />

Mutsvene waIs<strong>ra</strong>eri kuchauya<br />

pavari. Uye zuva riri kuuya <strong>ra</strong>vacharohwa<br />

nekutambudzwa.<br />

11 Nokudaro, mushure mekunge<br />

vatinhwa uku nekoko,<br />

nokuti ndiko kutau<strong>ra</strong> kwengirozi,<br />

vazhinji vachatambudzwa<br />

munyama, uye havazobvumirwa<br />

kutsakatika, nenzi<strong>ra</strong> yeminamato<br />

yevanotenda; vachapa<strong>ra</strong>dzirwa,<br />

vagorohwa, uye<br />

vagovengwa; zvakadaro, Ishe<br />

vachavaiti<strong>ra</strong> tsitsi, zvekuti a kana<br />

vazove b neruzivo rweMununuri<br />

wavo, c vachaunganidzwa zvakare<br />

munyika dzenhaka yavo.<br />

12 Uye vakaropafadzwa<br />

a<br />

maJentairi, avo vakanyorwa<br />

nezvavo nemupor<strong>of</strong>ita; nokuti<br />

tarisai, zvikaitika kuti vachatendeuka<br />

uye vagorega kurwisana<br />

neZioni, uye vagorega<br />

kuzvibatanidza nechechi iya<br />

huru b inonyangadza, vachaponeswa;<br />

nokuti Ishe Mwari<br />

vachazadzikisa c zvibvumi<strong>ra</strong>no<br />

zvaro zvavakaita kuvana vavo;<br />

nenzi<strong>ra</strong> yechikonzero ichi mupor<strong>of</strong>ita<br />

akanyo<strong>ra</strong> zvinhu izvi.<br />

13 Nokudaro, avo vanorwisa<br />

Zioni nevanhu vechibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaIshe vachananzva guruva<br />

retsoka dzavo; uye vanhu<br />

vaIshe a havazonya<strong>ra</strong>. Nokuti<br />

vanhu vaIshe ndivo b vanovamiri<strong>ra</strong>;<br />

nokuti vachiri kumiri<strong>ra</strong><br />

kuuya kwaMesia.<br />

14 Uye tarisai, maere<strong>ra</strong>no nemazwi<br />

emupor<strong>of</strong>ita, Mesia<br />

achazvimisa zvakare a kechipiri<br />

kuti avatore; nokudaro, b achazvi<strong>ra</strong>tidza<br />

kwavari nesimba<br />

nekubwinya kukuru, c mukupa<strong>ra</strong>dzwa<br />

kwevavengi vavo, kana<br />

7a Mos. 1:6;<br />

D&Z 133:45.<br />

8a Est. 2:6; 1 Ni. 7:13;<br />

2 Ni. 25:10;<br />

Omu. 1:15;<br />

Hir. 8:20–21.<br />

b II Madz. 24:10–16;<br />

25:1–12.<br />

nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kupa<strong>ra</strong>ri<strong>ra</strong> kwa<br />

Is<strong>ra</strong>eri.<br />

9a 1 Ni. 10:3.<br />

b 1 Ni. 19:10, 13;<br />

Mosaya 3:9;<br />

3 Ni. 11:14–15.<br />

nkm Kuroverwa.<br />

10a Mat. 27:24–25.<br />

11a 1 Ni. 22:11–12;<br />

2 Ni. 9:2.<br />

b Hos. 3:5.<br />

c nkm Is<strong>ra</strong>eri—<br />

Kuunganidzwa<br />

kwa Is<strong>ra</strong>eri.<br />

12a 1 Ni. 14:1–2;<br />

2 Ni. 10:9–10.<br />

b nkm Dhiabhorosi—<br />

Chechi <strong>ra</strong>dhiabhorosi.<br />

c nkm Chibvumi<strong>ra</strong>no<br />

chaAb<strong>ra</strong>hama.<br />

13a 3 Ni. 22:4.<br />

b Isa. 40:31; 1 Ni. 21:23;<br />

D&Z 133:45.<br />

14a Isa. 11:11;<br />

2 Ni. 25:17; 29:1.<br />

b 2 Ni. 3:5.<br />

c 1 Ni. 22:13–14.


85 2 Nifai 6:15–7:2<br />

zuva iro <strong>ra</strong>svika kana vave kutenda<br />

kwaari; uye hapana waanopa<strong>ra</strong>dza<br />

anotenda kwaari.<br />

15 Uye avo vasingatende<br />

kwaari a vachapa<strong>ra</strong>dzwa, zvose<br />

b<br />

nemoto, nedutu, nekundengendeka<br />

kwenyika, nekudeurwa<br />

kweropa, c nezvirwere, nenza<strong>ra</strong>.<br />

Uye vachaziva kuti Ishe ndi-<br />

Mwari, Mutsvene waIs<strong>ra</strong>eri.<br />

16 a Ko nyama ingabvutirwe<br />

anesimba here, kana nhapwa<br />

dziri b pamu<strong>ra</strong>u dzingasunungurwe<br />

here?<br />

17 Asi ndiko kutau<strong>ra</strong> kwaIshe:<br />

Kana a nhapwa dzevanesimba<br />

dzichatorwa, uye nyama yevanotyisa<br />

ichasunungurwa;<br />

nokuti Mwari b Samasimba c vachasunungu<strong>ra</strong><br />

vanhu vavo<br />

vechibvumi<strong>ra</strong>no. Nokuti ndiko<br />

kutau<strong>ra</strong> kwaIshe: Ndicharwisana<br />

navo vanorwisana nemi —<br />

18 Uye ndichavapa kudya avo<br />

vanokudzvinyiri<strong>ra</strong>i, nenyama<br />

yemiviri yavo; uye vachadhakwa<br />

neropa <strong>ra</strong>vo sekunge<br />

vanwa waini inotapi<strong>ra</strong>; uye<br />

yose nyama ichaziva kuti ini<br />

Ishe ndini a Muponesi wenyu<br />

neMununuri wenyu, b<br />

Samasimba<br />

vaJakobho.<br />

CHITSAUKO 7<br />

Isaya anotau<strong>ra</strong> saMesia — Mesia<br />

achave nerurimi rwevakadzidza —<br />

Achapa musana wake kune vanorova<br />

— Haazovhiringwa—Enzanisai<br />

naIsaya 50. Zvingangove<br />

makore 559 kusvika ku545 Kristu<br />

asati azvarwa.<br />

Hongu, ndizvo zvinotau<strong>ra</strong><br />

Ishe: Ndakakubvisa kwandiri<br />

here, kana kuti ndakaku<strong>ra</strong>sa<br />

zvachose here? Nokuti ndizvo<br />

zvinotaurwa naIshe: Tsamba<br />

yoku<strong>ra</strong>mbwa kwamai vako<br />

iripi? Ko ndakakupa kunani,<br />

kana ndekune upi pane vandiine<br />

chikwereti navo kwandakakutengesa?<br />

Hongu, ndakakutengesai<br />

kuna ani? Tarisai,<br />

nezvitadzo zvenyu a makazvitengesa<br />

mega, uye nenzi<strong>ra</strong><br />

yekudariki<strong>ra</strong> kwenyu amai venyu<br />

vaka<strong>ra</strong>mbwa.<br />

2 Nokudaro, pandakauya,<br />

pakanga pasina munhu; a<br />

pandakadaidza,<br />

hongu, pakanga<br />

pasina anodai<strong>ra</strong>. Nhai imi<br />

vemba yaIs<strong>ra</strong>eri, ruoko rwangu<br />

rwapfupika chaizvo zvekuti<br />

harwuchagona kununu<strong>ra</strong>, kana<br />

kuti handina simba rekusunungu<strong>ra</strong>?<br />

Tarisai, nekutuka kwangu<br />

ndinoomesa b gungwa, ndinoita<br />

kuti c nzizi dzavo dzive<br />

renje d nehove dzavo kuti dzinhuwe<br />

nokuti mvu<strong>ra</strong> inenge<br />

yaoma, uye dzin<strong>of</strong>a nenzi<strong>ra</strong><br />

yenyota.<br />

15a 2 Ni. 10:16; 28:15;<br />

3 Ni. 16:8.<br />

nkm Mazuva<br />

Ekupedzisi<strong>ra</strong>.<br />

b Jak. 6:3.<br />

c D&Z 97:22–26.<br />

16a Isa. 49:24–26.<br />

b nemamwe mazwi<br />

vanhu vechibvumi<strong>ra</strong>no<br />

vaIshe,<br />

sezvakanyorwa<br />

muvhesi 17.<br />

17a 1 Ni. 21:25.<br />

b nkm Jehova.<br />

c II Madz. 17:39.<br />

18a nkm Mununuri.<br />

b Gen. 49:24; Isa. 60:16.<br />

7 1a nkm Ku<strong>ra</strong>sika<br />

Pachitendero.<br />

2a Zir. 1:24–25;<br />

Isa. 65:12;<br />

Aruma 5:37.<br />

b Eks. 14:21;<br />

Mpi. 106:9;<br />

D&Z 133:68–69.<br />

c Josh. 3:15–16.<br />

d Eks. 7:21.


2Nifai 7:3–8:3 86<br />

3 Ndinoshongedza matenga<br />

a<br />

nekusviba, uye ndinoita kuti<br />

b<br />

masaga ave chifukidzo chawo.<br />

4 Ishe Mwari vakandipa a rurimi<br />

rwevakadzidza, kuti ndigoziva<br />

kuti ndinotau<strong>ra</strong> sei mazwi<br />

nenguva kwamuri, imi vemba<br />

yaIs<strong>ra</strong>eri. Kana makaneta vanokumutsai<br />

rungwanani rwegarwega.<br />

Vanoita kuti nzeve<br />

yangu inzwe senzeve yevakadzidza.<br />

5 Ishe Mwari vakadziu<strong>ra</strong><br />

a<br />

nzeve yangu, uye handina<br />

kupanduka, zve handina kudzoke<strong>ra</strong><br />

shure.<br />

6 Ndakapi<strong>ra</strong> musana wangu<br />

a<br />

kumurovi, uye matama angu<br />

kune avo vaidzu<strong>ra</strong> vhudzi. Handina<br />

kuviga uso hwangu mukunyadziswa<br />

nekusvipirwa.<br />

7 Nokuti Ishe Mwari vachandiyamu<strong>ra</strong>,<br />

naizvozvo handizovhiringwa.<br />

Naizvozvo ndaita uso<br />

hwangu kuti huve segwenya,<br />

uye ndinoziva kuti handizonya<strong>ra</strong>.<br />

8 Uye Ishe vari pedyo, uye<br />

vanondirevere<strong>ra</strong>. Ndiani achandirwisa?<br />

Ngatimirei tiri pamwechete.<br />

Ndiani muvengi<br />

wangu? Ngaauye pedyo neni,<br />

uye ndichamurova nesimba remuromo<br />

wangu.<br />

9 Nokuti Ishe Mwari vachandiyamu<strong>ra</strong>.<br />

Uye vose avo a vachandisho<strong>ra</strong>,<br />

tarisai, vose vachasaka<strong>ra</strong><br />

senguo, uye vachapfukutwa.<br />

10 Ndiani ari pakati penyu<br />

anotya Ishe, anoteere<strong>ra</strong> a izwi<br />

remu<strong>ra</strong>nda wavo, an<strong>of</strong>amba<br />

murima uye asina mwenje?<br />

11 Tarisai mose imi munobatidza<br />

moto, munozvikomberedza<br />

nezvibari zvemoto, fambai muchiedza<br />

chemoto a wenyu nemuzvibari<br />

zvamatungidza. Izvi<br />

ndizvo zvamuchawana neruoko<br />

rwangu — mucha<strong>ra</strong><strong>ra</strong> pasi<br />

mukusuwa.<br />

CHITSAUKO 8<br />

Mumazuva ekupedzisi<strong>ra</strong>, Ishe vachanya<strong>ra</strong>dza<br />

Zioni uye vagounganidza<br />

Is<strong>ra</strong>eri — Vakanunurwa vachauya<br />

kuZioni pakati pemufaro<br />

mukuru — Enzanisai naIsaya 51<br />

uye 52:1–2. Zvingangove makore<br />

559 kusvika ku545 Kristu asati<br />

azvarwa.<br />

Teere<strong>ra</strong>i kwandiri, imi munotevedza<br />

kuru<strong>ra</strong>ma. Tarisai a kudombo<br />

<strong>ra</strong>makabva, nekumwena<br />

wegomba <strong>ra</strong>makacherwa.<br />

2 Tarisai kuna Ab<strong>ra</strong>hama,<br />

a<br />

baba wenyu, nekuna b Sa<strong>ra</strong>,<br />

uyo akakuberekai, nokuti ndakamudaidza<br />

ari ega, ndikamuropafadza.<br />

3 Nokuti Ishe achanya<strong>ra</strong>dza<br />

a<br />

Zioni, achanya<strong>ra</strong>dza nenzvimbo<br />

dzake dzose dzakapa<strong>ra</strong>dzwa;<br />

uye achaita kuti b renje<br />

<strong>ra</strong>ke rive seEdeni, uye gwenga<br />

<strong>ra</strong>ke riite sebindu <strong>ra</strong>Ishe. Mufaro<br />

nokuseka kuchawanikwamo,<br />

kutenda nezwi rinoimba zvinotapi<strong>ra</strong>.<br />

3a Eks. 10:21.<br />

b Zvaka. 6:12.<br />

4a Ruka 2:46–47.<br />

5a D&Z 58:1.<br />

6a Mat. 27:26;<br />

2 Ni. 9:5.<br />

9a VaR. 8:31.<br />

10a D&Z 1:38.<br />

11a Vat. 17:6.<br />

8 1a nkm Ibwe.<br />

2a Gen. 17:1–8;<br />

D&Z 132:49.<br />

b Gen. 24:36.<br />

3a nkm Zioni.<br />

b Isa. 35:1–2, 6–7.


87 2 Nifai 8:4–15<br />

4 Teere<strong>ra</strong>i kwandiri vanhu<br />

vangu; uye mundipe nzeve, imi<br />

verudzi rwangu; nokuti a mutemo<br />

uchabva kwandiri, uye ndichaita<br />

kuti kutonga kwangu<br />

kumbomi<strong>ra</strong> kuti kuve b nechiedza<br />

kuvanhu.<br />

5 Kuru<strong>ra</strong>ma kwangu kwave<br />

pedyo; a ruponeso rwangu rwakaenda,<br />

uye ruoko rwangu rwuchatonga<br />

vanhu. b<br />

Zvitsuwa<br />

zvichatarisi<strong>ra</strong> kwandiri, uye<br />

zvichavimba neruoko rwangu.<br />

6 Simudzi<strong>ra</strong>i maziso enyu<br />

kumatenga, uye mugotarisa<br />

panyika iri pasi; nokuti a matenga<br />

b achanyangadika seutsi,<br />

uye nyika c ichasaka<strong>ra</strong> seji<strong>ra</strong>;<br />

uye avo vanoga<strong>ra</strong>mo vachafa<br />

netsika imwecheteyo. Asi ruponeso<br />

rwangu harwuperi narinhi,<br />

uye kuru<strong>ra</strong>ma kwangu<br />

hakuzopa<strong>ra</strong>dzwa.<br />

7 Teere<strong>ra</strong>i kwandiri, imi<br />

munoziva kuru<strong>ra</strong>ma, vanhu<br />

vane mumwoyo mandakanyo<strong>ra</strong><br />

mu<strong>ra</strong>u wangu, a<br />

musatye kusvika<br />

kwevanhu, zve musatye<br />

kukutukai kwavo.<br />

8 Nokuti shaveshave richavadya<br />

seji<strong>ra</strong>, uye makonye achavadya<br />

sewuru. Asi kuru<strong>ra</strong>ma<br />

kwangu ndokwarinhi, uye ruponeso<br />