zde - ÚJV Řež, as

csvts.cz

zde - ÚJV Řež, as

JADERNÍK

03/2011 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz

Divize 2500

Vývoj projektových metod

DIVIZE 2400

Centrální analytická laboratoř patří k nejlepším

Voda jako fascinující médium


Obsah

IV. ročník, 03/2011

střípky

4 Úspěšný workshop mladé

generace ETSON

5 Předseda Atomové komise Indie

na návštěvě v Řeži

6 Setkání přispěvatelů Jaderníku

8 Fotbalový tým ÚJV v Provence

10 Parkoviště u Vltavy – dokončeno

ze života divizí

11 Strategie ÚJV – Program změn

14 Vývoj projektových metod

16 Centrální analytická laboratoř:

Patříme mezi nejlepší!

17 Zázraky „obyčejné” vody

20 Mölkky – neobvyklá finská hra

22 Parníkem po proudu Vltavy

25 Jaderná prababička v pouštích Idaha

SPOLEČNOST

26 Bonjour!

28 Ivan Trojan: V divadle mi je

vždycky příjemně

>

22

Parníkem

po proudu Vltavy


Slovo ředitele

Milí kolegové!

Letošní divnoléto skončilo. V září se nám sice snažilo vynahradit prázdninový

nedostatek sluníčka, ale co srpen nedopeče, září nedovaří.

Po tříletém působení

v ÚJV odchází

Ing. Martin Jašek.

Odvedl nepředstavitelný kus

práce v oblasti stabilizace

financování ÚJV a se stejnou

vervou se vrhl do stabilizace

obchodních činností.

Skvělých výsledků Martinovy

práce si ale všimli v ČEZ,

řekli si o něj, a my jsme tak

přišli o skvělého manažera.

Martin bude od října působit

ve zmíněné společnosti

na pozici ředitele útvaru

ASSET managementu

v divizi Výroba. V kontaktu

s námi nepochybně zůstane.

Nový finanční ředitel František

Pírek se ujímá svých

povinností, stejně tak jako

Ing. Havlík, který vystřídal

Ing. Jiřího Rouse ve funkci

ředitele správy.

Využívám této příležitosti

k poděkování Martinu

Jaškovi a Jirkovi Rousovi za

obrovský kus práce, který

pro Ústav odvedli.

Co se událo

Odevzdali jsme Studii

proveditelnosti na pátý

blok v Dukovanech. Po

několikaletém jednání byla

uzavřena Smlouva na komplexní

činnosti pro ČEZ.

Intenzivně spolupracujeme

s ČEZ na realizaci tzv.

stress testů – prověřování

projektů EDU a ETE z pohledu

abnormálních situací.

(Pro ty, kteří to nesledují:

jde o reakci na katastrofu

v japonské Fukušimě.)

Podle plánu pokračuje

výstavba PET i rekonstrukce

objektu zpracování

odpadů.

Máme nové parkoviště

u Vltavy a vydařilo se

zářijové setkání u vína

s přispěvateli Jaderníku.

Ale abych si vše moc

nepochvaloval. Máme

problém s nízkou efektivitou

práce. Proto jsme

museli přijmout i nepopulární

opatření v personální

oblasti.

Možná jste již zaregistrovali

přísnější pravidla pro

vstup do areálu, zejména

v mimopracovní době – je

to mj. i odezva na některé

nepříjemné události z letních

měsíců.

Začali jsme připravovat

plán na rok 2012. Zatím

není dost zakázek. Věřme,

že se to zlepší. Abych to

před posledním čtvrtletím

shrnul, dal bych nám dvojku.

Nicméně my chceme

být výborní, že?

Program změn

Znovu se rozjíždí Program

změn, dříve nazývaný VIZE

2020. Jeho cílem je nastavit

řádné fungování procesů

v celé firmě. Nic víc a nic

míň. Mimo to jsme vyhlásili

rychle dosažitelné, jednoznačné

cíle v oblasti personalistiky,

informatiky, organizace

a řízení a řekli jsme

si, jak budeme dál pokračovat

na poli řízení inovací

a marketingu. S ohledem na

změny ve vnějším prostředí

jsme začali diskusi nad aktualizací

Strategie, kde hlavní

změnou je redefinice vize,

dříve nazývané směřování.

Naše vize nyní zní:

• Buďme společností

vyhledávanou zákazníky

i zaměstnanci.

• Buďme společností dynamickou

a inovativní.

• Buďme společností pracující

se špičkovými moderními

technologiemi.

Přeji všem slunečné babí

léto, pěkný podzim a plnou

parou do čtvrtého kvartálu.

Aleš John

jaderník


střípky

Úspěšný workshop

mladé generace ETSON

Celkem devětadvacet mladých pracovníků z osmi zemí se na přelomu srpna

a září zúčastnilo pětidenního letního workshopu Asociace evropských organizací

technické podpory (ETSON).

Ve dnech 29. 8. –

2. 9. 2011 pořádaly

společně ÚJV Řež

a.s. a CV Řež s.r.o. akci

nazvanou ETSON Junior

Staff Programme Summer

Workshop 2011 (EJSW

2011). Workshopu se

účastnili mladí zástupci

asociace ETSON z Francie,

Německa, Holandska, Litvy,

Slovenska, Belgie a České

republiky.

Akci pořádala skupina

mladých JSP – Junior Staff

Programme – reprezentovaná

nominovanými

zástupci organizací ETSON.

Šlo již o čtvrtý mítink

tohoto druhu. Hlavním

cílem těchto interaktivních

workshopů je poskytnout

mladým pracovníkům

organizací technické

podpory informace

o aktuálních bezpečnostních

problémech jaderné

energetiky. Dalším záměrem

je nabídnout možnost

osobního setkání mladých

vědců a navázání pracovních

kontaktů pro jejich

budoucí spolupráci.

Letos byla ústředním

tématem havárie v japon-

ské jaderné elektrárně

Fukušima. Většina lektorů

přednášejících na workshopu

působí v předních

evropských organizacích

zabývajících se oblas

jaderné bezpečnosti

a radiační ochrany – ať už

ve francouzském IRSN či

v německém GRS. Zajímavé

příspěvky přednesli

i domácí experti z ÚJV,

CVŘ a SÚJB.

Kromě prezentací bylo

k vybraným tématům připraveno

několik praktických

cvičení v pracovních

skupinách. Jeden den

workshopu byl věnován

exkurzím na výzkumných

pracovištích. Účastníci si

prohlédli experimentální

halu a reaktor LVR-15

v CVŘ, tandetron v ÚJF

a školní reaktor VR-1 na

FJFI.

Workshop EJSW 2011

byl po všech stránkách

úspěšný. Účastníci odjížděli

spokojeni, a tak lze říci,

že celá akce nepochybně

přispěla k posílení dobrého

jména Skupiny ÚJV mezi

členy ETSON. Workshop

bude prezentován pomocí

posteru na listopadové

konferenci EUROSAFE

v Paříži a v časopise EURO-

SAFE Tribune.

Jakub Prahl a Zdeněk Kříž


ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Střípky

Předseda Atomové komise Indie

na návštěvě v Řeži

Předseda Atomové

komise Indie Dr. Srikumar

Banerjee navštívil

22. června náš ústav

v Řeži, aby domluvil

podmínky spolupráce

s Indií.

Vdoprovodu pana

Banerjee byli kromě

indického velvyslance

D. P. Srivastavy také

Dr. S. K. Jain, předseda

a ředitel elektrárenské

společnosti Nuclear Power

Corporation of India

Limited (NPCIL), a Dr. R.

S. Yadav, zástupce ředitele

ústavu Babha Atomic

Research Centre. Po krátké

úvodní prezentaci generálního

ředitele Aleše Johna

si indická delegace prohlédla

laboratoř fluorové

chemie, polohorké komory

a reaktor LR-0.

Příprava smlouvy

Zájem našich hostí se

koncentroval na problematiku

pyrochemického

přepracování vyhořelého

paliva, vývoj reaktorů chlazených

tekutými solemi

a jejich využití v thoriovém

palivovém cyklu, dále

na problematiku analýz

bezpečnosti reaktorů

VVER 1000, jejich svědečný

program tlakových nádob

a materiálový výzkum pro

reaktory IV. generace.

Jedním z konkrétních

závěrů návštěvy je příslib

indické strany, že

v dohledné době připraví

návrh kontraktu mezi

NPCIL a ÚJV. Bude zaměřen

na řešení aktuálních

problémů tohoto našeho

budoucího partnera, které

nastaly v souvislosti se

spouštěním a další výstavbou

reaktorů VVER 1000

na území Indie. Dlouhodobá

spolupráce na vývoji

reaktorů IV. generace bude

zahrnuta do memoranda

o porozumění, jehož formulaci

navrhnou experti

obou stran na základě

další diskuse.

Setkání se zástupci českých

firem

Indická delegace pak

odjela do Plzně, kde

navštívila i závody Škoda

JS, a.s., a Pilsen Steel, s.r.o.

Důležitá schůzka proběhla

i na Ministerstvu průmyslu

a obchodu, kde se Indové

setkali se zástupci českých

firem – potenciálními

dodavateli komponent

jaderných zařízení.

Na závěr návštěvy

Dr. Banerjee v ČR uspořádal

náměstek ministra

Ing. Hovorka společně

s firmou Vítkovice Holding,

a. s., slavnostní večeři, jež

byla zároveň i rozloučením

s panem velvyslancem

Srivastavou, který v České

republice končí svou misi.

Dny nukleární

medicíny

Ve dnech 15.–17. 9. 2011

proběhl v Hradci Králové

již 48. ročník konference

Dny nukleární medicíny.

Ústav byl nejen jedním

z hlavních sponzorů této

akce s mezinárodní účastí,

ale měl zde umístěn

i propagační stánek a dva

postery v odborné sekci.

jaderník


střípky

Setkání přispěvatelů Jaderníku

Dopisovatelé Jaderníku si povídali u vína

V prvním zářijovém

týdnu se v hotelu Vltava

konalo setkání všech

přispěvatelů Jaderníku,

které do zdejší restaurace

pozval na přátelské

posezení u vína ředitel

Aleš John. Chtěl poděkovat

všem osmdesáti

autorům, kteří již čtvrtým

rokem do zaměstnaneckého

časopisu přispívají.

Pro ty, kteří přišli do

Ústavu nově, stojí za

to zopakovat, že jméno

firemního magazínu se

vybíralo v roce 2008 v soutěži

o víkendový výlet do

Paříže. Mezi osmdesáti

návrhy nakonec vyhrál

název, který vymyslelo

nezávisle na sobě hned

pět lidí. Za titul Jaderník

tedy vděčíme Kateřině

Hrůzové, Martinu Dostálovi,

Milanu Malackovi,

Leoši Pospíšilovi a Davidu

Javůrkovi, jenž byl nakonec

tím šťastným vylosovaným

cestovatelem.

V průběhu času se náš

časopis rozrostl z 24 stran

na 32. Po čtenářském

průzkumu přibylo vloni

na stránkách Jaderníku

oddechových materiálů,

humoru, zajímavých

fotografií, článků o novinkách

v oboru i rozhovory

se zajímavými lidmi mimo

odvětví energetiky. A díky

vyplněnému dotazníku

vyhrál další vylosovaný

šťastlivec – Peter Borza –

letecký víkend v Londýně.

Nejúspěšnější materiály

Podle názorů, které

zazněly na setkání, má

Jaderník čím dál větší

čtenářský ohlas. Za jedno

z nejúspěšnějších čísel lze

považovat loňské lednové

vydání, v němž jsme

s humorem přemýšleli

o tom, jak bude vypadat

Dejte nám také

vědět o lidech

z vašeho okolí,

kteří dělají něco

zajímavého. Rádi

o koníčcích našich

kolegů do Jaderníku

napíšeme.

Řež v roce 2060. Ocenili

jste i analytický materiál

Vladimíra Wagnera z minulého

Jaderníku, podrobně

rozebírající tragédii v elektrárně

Fukušima. Líbil se

také rozhovor s Arnoštem

Lustigem, Danou Drábovou,

průkopníkem energetiky

profesorem Čestmírem

Šimáněm či s profesorem

Václavem Pačesem. Rádi

čtete o sportu a výletech

i o pomoci pracovníků

Ústavu při nejrůznějších

přírodních katastrofách,

jako byla vloni iniciativa

hasičského záchranného

sboru při povodních na

Liberecku. Ocenili jste

výrok Vladimíra Viklického

v reportáži o víně,

že „nejen radiofarmaka,

ale i víno prospívá lidskému

tělu“. Vítáte články

o úspěších Ústavu a technických

novinkách, jako

je vodíkový autobus či

medicínské přístroje pro

onkologii. Vzpomněli jste

si na reportáž o přírodních

jaderných reaktorech

v rovníkové Africe od Jana

Krmela. V zaměstnanecké

fotosoutěži mnohým

zůstala v paměti sportovní

fotografie Marka Postlera,

obří hrozen Moniky Venderové

či technický zázrak

ze Skotska – Falkirské

kolo – od Jana Zborníka.

Na setkání přijela i Lenka

Petříčková ze Společenství

Androméda poděkovat za

sponzorské dary pro jejich

hospic.

Co potřebujeme

Fotografií v soutěži

však nikdy není dost.


ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Představujeme

Proto nám klidně posílejte

náměty, na jaké téma

fotit, případně své nejmilejší

fotky, které rádi

o Vánocích zařadíme jako

dárek vám všem. Dejte

nám také vědět o lidech

z vašeho okolí, kteří dělají

něco zajímavého. Rádi

o koníčcích našich kolegů

do Jaderníku napíšeme.

Posílejte nám anekdoty,

které vás cvrnknou

do nosu při setkáních

s přáteli. Jaderný humor

nemusí být jen o energetice.

A budete-li chtít

nějaký vtip namalovat,

tím lépe.

Na setkání jsme se

rozhodli odměnit všechny

přispěvatele Jaderníku

hezkou knížkou, kterou

svým několikaletým spolupracovníkům

podepsala

spisovatelka Dana

Emingerová, dosavadní

šéfredaktorka časopisu.

Na obrázku stojí zavěšena

do svého „kolegy ve

zbrani“ – šéfa redakční

Podle názorů,

které zazněly

na setkání, má

Jaderník čím dál

větší čtenářský

ohlas.

rady Miroslava Žambocha.

Součástí neformální schůzky

byla i beseda s oběma

spisovateli. Bylo zajímavé

si povídat o tom, kde

autoři knih hledají témata,

kdy a v jakém režimu

píší, kolikrát své příběhy

předělávají… A pro ty,

kteří odpovědi neslyšeli,

je určena následující

citace z darované knihy

Dva životy, kde spisovatel

Viktor Fischl na zmíněné

téma říká:

„Já vím, že je pokládáno

za neslušné naslouchat

lidem, kteří nemluví právě

k nám, nýbrž k někomu

jinému. To však neplatí

pro spisovatele. Neplatí

a nemůže platit, protože

pro spisovatele je naslouchání

rozhovorům jako

světlo pro malíře. A tak

se přiznám bez mučení,

že naslouchám, kde se jen

dá. A každému radím dát

si přede mnou pozor na

jazyk.“

Redakce

jaderník


střípky

Fotbalový tým ÚJV v Provence

Pod záštitou mezinárodní Sportovní asociace evropských výzkumných center

(ASCERI) se letos na počátku léta konal poblíž jihofrancouzského města

Cadarache 40. ročník fotbalového turnaje ASCERI. Na jih Francie zamířil

i tým ÚJV.

Už při samotném

příjezdu na místo

konání bylo všem

jasné, že slunná Provence

ukáže fotbalistům svou

odvrácenou tvář.

Ocelově šedé mraky

a neustálý déšť podmáčely

hrací plochy na samou

hranici regulérnosti,

někdy i za ní.

Jak jsme si vedli

První hrací den náš tým

nejprve nešťastně prohrál

s domácími ASCEA

Cadarache 0:1. V následujícím

utkání, několikrát

přerušeném pro

silný déšť, jsme remizovali

s tradičním rivalem

a zároveň pozdějším vítězem

turnaje MEFI Moskva

0:0. Poslední utkání

prvního hracího dne proti

ASCEA Grenoble bylo za

stavu 2:1 v náš prospěch

přerušeno a z důvodu

nezpůsobilého terénu

přeloženo na druhý den.

Následujícího dne jsme si

výhru sice bez problému

udrželi, ale s ohledem

na vývoj turnaje jsme se


ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Sport

do semifinále nakonec

neprobojovali.

V bitvě o páté místo jsme

nejprve na penalty porazili

AS AREVA 2:1, následně

jsme však v posledním

utkání prohráli 0:1

s ASCEA Saclay, takže jsme

nakonec obsadili šestou

příčku.

Co říci na závěr

Poznávání nových přátel

či navazování kolegiálních

kontaktů na mezinárodním

sportovním poli není

řízeno žádnými směrnicemi

či rozhodnutími

evropských institucí. Právě

skutečnost, že takovéto

akce jsou organizovány

sdruženími, jako je

Společenství evropských

výzkumných center ASCE-

RI, vytváří velmi přátelskou

a spontánní atmosféru

a podporuje pravého

evropského ducha.

A to je důvod, proč se

sportovci ÚJV těchto akcí

tak rádi účastní. Tak tomu

bylo i ve vonné, i když

poněkud zamračené francouzské

Provence v červnu

2011.

Michael Rapp

Finální výsledky

1. MEPhI – Moscow RUS

2. CEA – Cadarache F

3. PSI – Villigen CH

4. JRC – Karlsruhe D

5. CEA – Saclay F

6. UJV – Rez CZ

7. CEA ST – Grenoble F

8. AREVA TA F

Pohár Fair Play: AREVA TA

jaderník


střípky

Parkoviště u Vltavy – dokončeno

Všichni, kteří k Ústavu autem svým fiští, parkují bez stresu –

na novém parkovišti.

Dne 12. 9. 2011 byl

vydán stavebním

úřadem kolaudační

souhlas, a tím byla úspěšně

a v termínu dokončena

stavba tolik potřebného

parkoviště, projektovaného

naší dceřinou společností

– firmou EGP INVEST,

spol. s r.o., Uherský Brod

– a realizovaného renomovanou

firmou ČNES

dopravní stavby, a. s.,

Kladno.

Došlo tak k optimalizaci

obslužné dopravní infrastruktury

nejen našeho

areálu, ale i obce Husinec-

-Řež. Vlaková, autobusová

i říční doprava je doplněna

dostatečnou parkovací

kapacitou s výhledem nejméně

do roku 2020.

Velice pozitivním

přínosem bude zklidnění

dopravní situace, a tím

zvýšení bezpečnosti nejen

v prostoru před naším

Přeji nám všem šťastnou

cestu na parkoviště

úspěšné budoucnosti.

areálem, ale i na obecní

příjezdové komunikaci.

Z výhod vybudovaného

parkoviště budou těžit

všechny subjekty i občané

působící v této lokalitě,

kterým bude nabídnuta

část kapacity k využití.

Technické parametry

Jde o parkoviště:

- nestřežené,

- „na vlastní nebezpečí“,

- s přístupem na ID kartu.

Nenechávejte ve voze

doklady, cennosti a jiná

lákadla pro zloděje!

Kapacita: 103 parkovacích

míst o šířce 250 a 260 cm.

Celková plocha parkování:

cca 1 200 m 2 .

Celková plocha stavby

(včetně obslužných komunikací):

cca 3 000 m 2 .

Součástí stavby je cyklostezka,

která v budoucnu

propojí Prahu s Drážďany.

Josef Neumann

10 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Program změn

Strategie ÚJV Řež a Program změn

Na sklonku loňského roku byl vyhlášen plán dlouhodobého rozvoje Skupiny

ÚJV. Doznal některých změn, s nimiž vás nyní prostřednictvím Jaderníku

seznámíme.

Vize jako součást firemní

strategie

Práce na jednotlivých projektech

byly zahájeny letos

na jaře. Brzy poté se však

začaly objevovat nejasnosti

v chápání obecného pojmu

„vize“. Aby nedocházelo

k dalším nedorozuměním,

přistoupilo vedení

společnosti ke změně

názvosloví – zcela opouštíme

označení VIZE 2020

a nahrazujeme jej pojmem

Program změn.

Cílem tohoto článku je

tedy vyjasnění Programu

změn v rámci strategie

ÚJV Řež, resp. Skupiny

ÚJV, konkrétně vysvětlení

struktury a účelu tohoto

programu. Shrneme již

realizované kroky a nastí-

níme budoucí aktivity.

Dlouhodobá vize je

důležitou součástí firemní

strategie. Jde o jasnou

představu toho, co chceme

uskutečnit, k čemu smě-

„Kdo neví, kam kráčí,

nikdy nemůže dojít

do cíle.“

(Starověké přísloví)

řujeme. Obsahuje v sobě

základní sdělení, kterým

firma vyjadřuje své sebevědomí

a odhodlanost.

Je tedy rovněž zárukou

pro současné i budoucí

partnery, neboť nepřímo

říká: „Máme spoustu

energie a naše cíle nejsou

malé“. Zároveň dává jas

a jednoznačný signál všem

zaměstnancům, že primárním

cílem je společnost

rozvíjet a posilovat.

Aby měla vize smysl,

musí jí uvěřit každý

zaměstnanec. Správná vize

totiž dává zaměstnanci

důkaz, že jeho práce má

smysl, že i on je součástí

něčeho velkého, významného.

Víra zaměstnanců

ve vlastní práci zvýší jejich

loajalitu, snahu i produktivitu,

což se zákonitě odrazí

v lepších výsledcích firmy.

Takto podané prohlášení

se může na první

pohled zdát poněkud

neuchopitelné. Je však

třeba vzít v úvahu, že výše

uvedená vize společnosti

je základním kamenem

jaderník 11


Poslání Programu zmn

KPI Programu zmn

Projektový tým Programu zmn

Znalosti, dovednosti

Aby mla vize smysl, musí jí uvit každý zamstnanec. Správná vize totiž dává zamstnanci

dkaz, že

Ze

jeho

života

práce má

ÚJV

smysl, že i on je souástí neho velkého, významného. Víra

zamstnanc ve vlastní práci zvýší jejich loajalitu, snahu i produktivitu, což se zákonit odrazí

v lepších výsledcích firmy.

Oekávání vlastník

Poslání

Vize

Víme, co chceme.

Výstupem Programu změn

budou nástroje, jako jsou

řídicí dokumentace, databáze,

metodiky, podpora

ICT atd., jež jsou nezbytné

pro úspěšnou realizaci

činností ve vědě a výzkumu

a v oblastech našeho

zájmu (energetika, zdravotnictví,

nové příležitosti,

...). Půjde o aktualizaci

stávajících nástrojů a zavedení

nových, které jsme

dosud nepoužívali.

Základní hodnoty

Obr. 1: Schéma strategie ÚJV

Schéma strategie ÚJV Řež

Vize naší společnosti

• Buďme společností vyhledávanou zákazníky

Vize naší spolenosti

i zaměstnanci.

Bume spoleností vyhledávanou zákazníky i zamstnanci.

• Buďme společností dynamickou a inovativní.

Bume spoleností dynamickou a inovativní.

• Buďme společností pracující se špičkovými moderními

Bume spoleností

technologiemi.

pracující se špikovými moderními technologiemi.

a ukazatelem směru pro

následné kroky, jež vedou

k dosažení vytýčených cílů.

Je nutné vypracovat Program

změn a Plán rozvoje

podnikání a promítnout

výstupy z nich do jednotlivých

oblastí našich zájmů.

Tak bude zajištěna podpora

při dosahování základních

podnikatelských cílů

a současně bude naplněno

očekávání vlastníků ÚJV

Řež a.s.

Co je Program změn

Program změn (viz schéma

na obr. 2) staví na

základních hodnotách

společnosti. Navazuje na

projekt PERSPEKTIVA,

Plán rozvoje podnikání

Program zmn

Produkty a

inovace

Trh a marketing

Úspšný tým

Efektivní ízení

Víme, jak na to.

který nastartoval změny

v ÚJV Řež. 1Program změn

rozpracovává či doplňuje

jeho výsledky a rozšiřuje

záběr na celou Skupinu

ÚJV. V rámci programu lze

identifikovat čtyři oblasti

změn, které tvoří „pilíře

chrámu“:

• Produkty a inovace

• Trh a marketing

• Úspěšný tým

• Efektivní řízení

Projektové týmy a řídící

výbor

Každá z uvedených oblas

změn zahrnuje několik

projektů. Jednotlivé sféry

mají svého garanta, který

odpovídá řídícímu výboru

Programu změn za projekty,

jež spadají do jeho

kompetence.

Na podrobném rozpracování

projektů se podílí

projektové týmy složené

ze zástupců divizí, úseků

a dceřiných společností

Skupiny ÚJV.

Zástupci těchto složek

jsou rovněž členy řídícího

výboru Programu změn.

Výbor schvaluje veškeré

personální obsazení Programu

změn a přijímá potřebná

opatření, která jsou

realizována v projektových

týmech.

V přípravě Programu

změn navazujeme na dříve

stanovené klíčové oblasti

změn, základní směry

rozvoje a primární podnikatelské

cíle, kterých chce

Skupina ÚJV dosáhnout

v roce 2020. Jsou zpracovány

rámce projektů, probíhá

koordinace projektů

jak v rámci jednotlivých

oblastí změn, tak i mezi

nimi.

12 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Na podrobném rozpracování projekt se podílí projektové týmy slože

Program změn

úsek a dceiných spoleností Skupiny ÚJV.

Produkty a inovace

Poslání Programu zmn

KPI Programu zmn

Trh a marketing

Schéma Programu změn

Co nás čeká

Výsledkem koordinace

Úspšný tým

Tým Programu zmn

Znalosti, dovednosti

Efektivní ízení

v souladu s plánem rozvoje

podnikání.

„Dobrá zpráva je, že většina

zaměstnanců i v dnešním

měnícím se světě se

chce změnit k lepšímu, vidí

konkurenci a snaží se uspět,

vydělávat víc peněz, zlepšit

svůj vztah ke klientům. Špatná

zpráva zní, že základním

lidským instinktem je, že lidé

nechtějí nic měnit a změn se

obávají. Faktem je, že kdo

se nezmění, zemře. Časopis

Fortune před padesáti lety

poprvé identifikoval pět

set nejúspěšnějších americ-

Obr. kých společností. 2: Schéma Dnes Program

je na

seznamu pouze 71 z nich.

429 společností ze seznamu

zmizelo, protože nepoznaly

as, že se musí změnit, aby

zůstaly konkurenceschop-

Zástupci projektových tchto rámců složek bude celé jsou Skupiny rovnž ÚJV, leny mají ídícího né.“ výboru Programu zm

souhrnný materiál, který týmy pravomoc vyžadovat

veškeré personální obsazení Programu zmn

(Ron

a pijímá

Gerevas,

bude obsahovat projekty spolupráci od kteréhokoliv

potebná opate

Lidové noviny 2. 3. 2011)

realizována rozpracované do v projektových detailů útvaru, týmech. divize nebo dceřiné

(dílčí projekty, výkonové společnosti. Tím dojde součas

k zapojení maximál-

Podaří-li se nám dobře

A proto...

V píprav Programu zmn navazujeme na díve stanovené klíové ob

ukazatele, činnosti k naplnění

cíle rozvoje atd.). Stanoví a primární se ního podnikatelské počtu zaměstnanců cíle, do zformulovat kterých chce Program Skupina změn ÚJ

smry

2020. výstupy Jsou činností, zpracovány jednotlivé

kroky a finanční Uvedení projektů a jejich

Programu rámce projekt, změn. probíhá

jako

koordinace

jeden ze základ-projekt ja

oblastí zmn, tak i mezi nimi.

zdroje.

Každá oblast změn

má své specifické zadání

s termínem plnění. Předpokládaný

termín posledních

výstupů Programu změn je

konec roku 2013.

V pravidelných intervalech

budou projektové týmy

reportovat o své činnosti

řídícímu výboru Programu

změn (kontrola dodržování

harmonogramu, odchylky,

návrhy řešení apod.).

Jelikož se jedná o průřezové

činnosti v rámci

částí do praxe bude řízeno

podle schválených harmonogramů.

Realizace činnosti

bude probíhat na pracovní

úrovni.

Tím však úkol jednotlivých

projektových týmů

nekončí. I ve fázi implementace

totiž budou

dohlížet na využívání výstupů

jejich předchozí činnosti,

popř. aktualizovat a přizpůsobovat

nástroje potřebám

jednotlivých oblastí zájmu

2

ních kamenů strategie

a dokážeme-li jej s úspěchem

přenést na všechny

zaměstnance, zvyšuje se

naše šance na dlouhodobý

úspěch.

V případě slabé a nedůsledné

vnitrofiremní propagace

má každá vize nulový

účinek. Proto je nutné na

všech úrovních program

vysvětlovat a propagovat.

A právě o to se pokusil

také tento příspěvek.

Josef Andráš

jaderník 13


Ze života divizí

Vývoj projektových metod

V průběhu projektu se informace neustále vyvíjejí a je třeba sdílet je napříč

profesemi tak, aby jejich aktuální a platná podoba byla vždy k dispozici,

a mohla tudíž probíhat koordinace všech částí projektu.

Projektování řídicích

a informačních

systémů je samozřejmou

součástí každého

díla. V řídicím systému se

shromažďují a jsou zpracovávány

všechny informace

o řízených procesech

a zpětně je na tyto procesy

působeno. A podobně

i během projektování se

mnoho projektových dat

a informací od všech ostatních

profesí sbíhá právě

v oddělení řídicích a informačních

systémů.

Tisíce položek

Projekty v oboru energetiky

jsou často velmi rozsáhlé,

pracuje se tedy se značným

množstvím informací.

Mezi „velké“ projekty

poslední doby, které zpracovávalo

oddělení 2506, lze

zařadit např. Basic design

pro obnovu SKŘ neblokových

provozních souborů

Jaderné elektrárny Temelín.

V projektu je zahrnuto 25

technologických provozních

souborů, 30 stavebních

objektů, celkový počet

akčních členů se pohybuje

kolem 4 000, měření představuje

cca 2 500 položek.

Z uvedeného rozsahu projektu

je patrné, že veškeré

související činnosti vyžadují

důkladnou koordinaci.

Softwarové zpracování

projektových dat

Vzhledem k obvykle

napjatým rozpočtům a harmonogramům

projektů,

požadavkům na úroveň

výstupů a s ohledem na

to, že v prostředí řídicích

a informačních systémů se

sbíhá množství informací

z ostatních profesí, nabízí

se přenést část pracovní

zátěže spojené s koordinací

na vhodné softwarové

nástroje – nakonec obor

řídicích a informačních

systémů má k výpočetní

technice velmi blízko.

Softwarové zpracování

projektových dat s sebou

přináší řadu výhod, ale

i nástrah. Má-li softwarový

nástroj pro projektování

vhodné vlastnosti, lze

např. zachytit mnoho chyb

a nekonzistencí ještě před

jejich vznikem. Software

totiž v ideálním případě

nedovolí některé elementární

chyby udělat.

Ve složitějších situacích, kdy

není zachycení chyby před

jejím vznikem z principu

možné (obvykle proto, že

projektování není lineární

proces a některá data

např. mohou vznikat v jiné

14 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Divize Energoprojekt Praha

časové souslednosti, než by

podle kauzality bylo „normální“),

lze alespoň mnoho

věcí zkontrolovat.

Nebezpečí chyb

Mezi potenciálně nebezpečné

vlastnosti výpočetní

techniky v této oblasti

použití patří velká rychlost

vzniku chyb. Když ještě

bylo nutné opsat údaj

z jednoho papíru na druhý

tužkou, existovala větší

šance, že informace projde

i hlavou opisujícího, ne

pouze jeho rukama.

Avšak v době Ctrl+C,

Ctrl+V nebo „najít/nahradit“

se tato šance snižuje.

Částečně proto chyby

vznikají rychleji, ve větším

množství, aniž by je kdokoliv

při jejich vzniku viděl.

Navíc záznam údajů do

databáze může dávat falešný

pocit, že databáze „to

přece špatně nedovolí“.

To, že si oddělení 2506

řadu nástrojů pro svoji

potřebu samo připravuje,

má výhodu úzké zpětné

vazby. Pokud sami s nástroji

pracujeme, snadněji lze

najít vhodný přístup k věci

a následně je možné lehce

zjistit, zda je daná funkce

skutečně praktická, či jen

přidělává práci a zdržuje.

Systém pro tvorbu grafických

algoritmů

Jedním z nástrojů postupně

vytvořených v oddělení

2506 pro vlastní potřebu je

systém pro tvorbu grafických

algoritmů řízení za

podpory projektové databáze.

Systém usnadňuje

tvorbu schémat grafických

algoritmů, jejich správu

v rámci projektu i jejich

publikaci, zároveň zajišťuje

integritu mezi specifikacemi

v projektové databázi

a vlastními algoritmy. Systém

byl již využit při práci

na několika projektech.

Systém pro sběr technologických

popisů funkcí

Některé nástroje připravené

v oddělení 2506 jsou

využívány i meziprofesně.

Jako příklad lze jmenovat

systém pro sběr technologických

popisů funkcí.

Za použití zmíněného

nástroje jsou popisy funkcí

pořizovány projektantem

ve formě strukturovaného

dokumentu (jinak obvykle

jde o souvislé texty se stylem

a členěním závislým na

autorovi) a jsou automaticky

ukládány do projektové

databáze.

Díky tomu lze např. online

zobrazovat, zda je určité

měření využito v technologické

funkci vybraného

akčního členu. Takto

vytvořené technologické

popisy lze exportovat kupř.

ve formě XML dat, která,

jsou-li opatřena vhodným

stylem, je možno zobrazit

jako dokument v běžném

webovém prohlížeči, včetně

hypertextových odkazů

mezi technologickými popisy

navzájem a mezi popisy

a odpovídajícími řídicími

algoritmy.

Za úspěch v této oblasti

lze považovat fakt, že v projektu

obnovy SKŘ neblokových

provozních souborů

JE Temelín byl tento systém

plně využit ve spolupráci

s kolegy ze strojního

oddělení. Zákazník přijal

takto vytvořené dokumenty

technologických popisů

funkcí spolu s algoritmy

řízení pouze v elektronické

podobě, čímž se předešlo

– v neposlední řadě – i zbytečnému

tisku mnoha

desítek tisíc stran papíru.

Připravenost softwarové

podpory

Současný stav v oblasti

softwarové podpory projektování

sice jen částečně

naplňuje požadavky na

komplexní, všeprofesní

databázový systém projektování,

nicméně na úrovni

divize Energoprojekt jsou

již podnikány kroky vedoucí

k co nejpřesnější konkretizaci

těchto požadavků

a k průzkumu možností

trhu v oblasti komerčních

projekčních systémů.

A k tomu mohou zkušenosti

z vývoje softwarových

nástrojů kladně přispět.

Zmíněné kroky by měly

divizi poskytnout co nejlepší

připravenost k dalšímu

postupu v zavádění softwarové

podpory projektování,

zejména s ohledem na

budoucí zakázky.

Jiří Čemus a Petr Dlabal

jaderník 15


Ze života divizí

Divize chemie palivového cyklu a nakládání s odpady

Centrální analytická laboratoř:

Patříme mezi nejlepší!

Centrální analytická

laboratoř znovu prokázala

skvělou mezinárodní

úroveň, když obstála

v dvouletém srovnávacím

experimentu, kterého se

zúčastnilo šestadvacet

laboratoří z celého světa.

Dlouho očekávané

závěrečné výsledky

mezinárodního

srovnávacího experimentu,

probíhajícího v letech

2007–2009, uvolnila

asociace Direction de

l’Énergie Nucléaire,

Direction de Marcoule,

Département RadioChimie

et Procédés, Commission

d’ETAblissement des Méthodes

d’Analyse.

PROGRAMME EQRAIN

„Uranium“ N° 12 byl

zaměřen na stanovení

množství uranu v dodaném

vzorku. Mezi 26

zúčastněnými laboratořemi

byly např. AREVA-NC,

AREVA-NP, CEA, AIEA, JRC,

JAEA, včetně několika

poboček po celém světě.

A samozřejmě nechyběla

naše Centrální analytická

laboratoř, ZL 1093.4, která

pro účel srovnávacího

experimentu dostala kódové

označení 28.

Posuzovalo se stanovení

čtyř ampulí s růz-

hodnoty výsledk

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

4 28 13 10 12 18 23 9 17 27 25 26 14 21 11 8 6 5 7 3 29

anonymní íslo laboratoe

30 22 16 15 31

nou koncentrací uranu,

jež bylo realizováno

postupně v červnu 2008,

září 2008, prosinci 2008

a březnu 2009. Graf výše

ukazuje, jak precizní je

naše práce. Patříme mezi

nejlepší, neboť mnohé

ostatní laboratoře vykazují

výrazně vyšší hodnoty

nejistot.

Při posuzování, do jaké

míry se daný výsledek

shoduje s hodnotou,

která měla být nalezena,

se naše laboratoř umístila

opět skvěle. Vyjadřuje

to malý rozdíl mezi

množstvím uranu, jež

bylo do ampule vpraveno,

a množstvím, které

jednotlivé laboratoře

naměřily. V procentech je

tento parametr zobrazen

v grafu.

Výsledky výsledky porovnávání porovnání

poadí - skóre

prmrná chyba

I mnoho našich dalších

výsledků vykazuje parametry

kvality. Máme špičkové

odborníky a přístrojové

vybavení na nejvyšší úrovni

– nyní i nový hmotnostní

spektrometr ICP-MS

ELEMENT XR, umožňující

stanovovat jednotlivé izotopy

prvků a koncentrace

fg•g-1. A právě politika

kvality a akreditace naší

laboratoře dle ČSN EN

ISO/IEC 17025:2005 nám

dovoluje být součástí

mezinárodního systému

zárukových laboratoří. Jde

o laboratoře, které mohou

analyzovat vzorky delikátního

charakteru, přímo

související s ilegálními

převozy jaderných materiálů

a forenzních vzorků

neznámého původu.

Josef Matěcha

16 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Centrum výzkumu Řež

Zázraky „obyčejné” vody

Voda je fascinující médium, které ještě stále neřeklo své poslední slovo.

Přijďte se podívat do Centra výzkumu Řež, co všechno je na vodě zajímavého!

Srdečně vás zveme.

Co že je na vodě tak

složitého? Devadesát

procent absolventů

základní školy ví, že

voda má vzorec H 2

O a vře

při teplotě 100 °C. V přírodě

se vyskytuje v podobě

ledu, kapaliny nebo páry.

Není jedovatá, je chemicky

inertní. Je úplně obyčejná,

i když celkem užitečná... Je

jí všude spousta a je vlastně

úplně nudná, no ne?

No... NE! To základní

zobecňující tvrzení by

možná celkem ušlo, o uvedeném

počtu znalců se přít

také nechci, ale ty výroky...

Ty výroky, jeden vedle

druhého, ty jsou prostě

a jednoduše vedle jak ta

jedle.

Paradox s názvoslovím

Vezměte si už jen ten

paradox s názvoslovím.

Slovo voda je téměř synonymem

pro kapalinu. Přitom

voda by vlastně žádná

kapalina být neměla.

Nebýt vodíkových můstků,

které drží molekuly vody

pěkně u sebe a nejsou

nijak zvlášť ochotné je od

sebe pustit, měli bychom

seriózní kulinářský problém

– dokážete si představit

tu tragédii české

jaderník 17


Ze života ÚJV

kuchyně, kdyby se svíčková

musela dělat za studena,

protože by omáčka opouštěla

hrnec už při pokojové

teplotě a knedlíky by mohly

být leda pečené? Brr!

A co teprve ten podfuk

s chemickým vzorcem!

Ano, voda = kapalina =

H 2

O. Drobná kolize je

v tom, že když je voda

kapalina, tak je vlastně

H 2

O jenom trochu. Proč?

H 2

O, H 3

O + , OH - a řada

dalších podivných seskupení

se mezi sebou stále

tak míchají a přeskupují,

že nikdy pořádně nevíte,

na čem jste. A tady právě

začíná problém s chemickou

inertnostní.

Trubkožrout

Ano, modří už vědí, že nic

takového jako chemicky

inertní voda neexistuje!

Mohou za to právě ty H 2

O,

H 3

O + , OH - atd., které chvíli

nepostojí na jednom místě.

Ono stačí, když je trošku

přimáčknete a zahřejete...

No, dobrá, tak trošku víc

než trochu. (Těch 15 MPa

a 300 °C, co mají na Temelíně

v primárním okruhu,

zase tak málo není.)

A najednou tu máte místo

sklenice lahodného moku

pěkně protivnou kyselinu,

jež vám hodlá sežrat trubky

– v elektrárně dokonce

doslova. Naštěstí jsou tu

chemici, kteří si se vzniklým

malérem hravě poradí.

Přisypou hydroxid draselný

a hned je trubkám

o poznání lépe.

Při těch 300 °C je voda překvapivě

stále kapalina, což

ale způsobuje tlak, nikoliv

abnormálnost vody (stává

se to i jiným kapalinám).

Superkritická voda

Když vodu přimáčkneme

a zahřejeme ještě více, začne

nám nabourávat další

zaběhnutou představu

o vodních skupenstvích –

ledu, kapalině a páře.

Tzv. superkritický bod vody

je na hranici 374,15 °C

a 22,12 MPa. Za touto

hranicí už neplatí žádné

standardní představy

o vodě jako neškodné

inertní látce.

Superkritická voda je hustá

jako kapalina, ale viskózní

jako plyn. Coby kapalina

18 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Centrum výzkumu Řež

působí jako rozpouštědlo

(na rozdíl od vody nepolární

– trochu jako aceton)

a zároveň jako plyn difunduje

pevnými látkami. Její

použití zvyšuje účinnost

tepelných reaktorů z 33 na

44 % – a to už se vyplatí.

Oxidan neboli voda

Věděli jste, že voda se

systematicky správně

(dle názvosloví IUPAC 93)

nazývá oxidan? A že čistý

oxidan (tedy voda) se v přírodě

vůbec nevyskytuje?

Vyvrácení výroku o tom,

jak je vody všude spousta,

dnes zaznívá z kdejakého

kouta. Podle mezinárodní

energetické organizace

(IEO) by v příštích dvaceti

letech měla cena vody

stoupnout až o 300 %

a dvě třetiny lidstva

budou mít vody nedostatek.

Nejhustší voda o teplotě

3,95 °C

Ačkoliv hustota vody

roste s klesající teplotou,

málokdo ví, že nejhustší

není led, ale kapalná voda

o teplotě 3,95 °C. Při této

teplotě má také nejmenší

objem. S dalším poklesem

teploty pak začne

objem narůstat – tenhle

jev mimochodem může

za mrazem popraskaná

potrubí a za puklou láhev

šampusu v mrazáku.

Díky svým specifickým

tepelným vlastnostem je

voda jednou z nejúčinnějších

látek pro přenosy a sdílení

tepla. I proto – a nejen

proto – je tolik vyhledávanou

látkou pro využití

v energetice klasické

i jaderné.

Fasicující voda

„Vždyť je to jenom

voda,” říká se... Absolutně

nesouhlasím! Voda

je fascinující médium,

které ještě stále neřeklo

své poslední slovo. Práce

s vodou je naším denním

chlebem i vodou. Reaktory

LVR-15 i LR-0 jsou reaktory

bazénového typu

se spoustou vody. Díky

sloupci vody můžeme

pozorovat úchvatné

Čerenkovovo záření.

Naše vodní smyčky pracují

s vodou tlakovou,

dvoufázovou, a dokonce

superkritickou. Neustále

zkoumáme různé možnosti

naladění vody pro

primární okruhy našich

vodo-vodních elektráren.

Přijďte se podívat nejen

na naši vodu – jste srdečně

zváni.

Kateřina Vonková

jaderník 19


Ze života divizí

Mölkky – neobvyklá finská hra

Dva kompletní týmy z Divize radiofarmak se zúčastnily otevřeného Mistrovství

Slovenska v nepříliš známé hře zvané mölkky. Ačkoliv jsme se s touto

finskou hrou seznámili zcela nedávno, málem jsme se probojovali do čtvrtfinále.

Vbratislavských Zlatých

Pieskach se na

konci července konal

3. ročník otevřeného Mistrovství

Slovenska 2011 ve

hře zvané mölkky. Zúčastnilo

se ho dvacet čtyřčlenných

týmů ze Slovenska,

Česka, Německa, Japonska

a Finska.

Slovensko – na rozdíl od

Česka, kde mölkky téměř

nikdo nehraje – již několikrát

vyslalo své zástupce

i na mistrovství světa do

Finska.

Co je mölkky?

Mölkky (čti molky) je

původní finská kolíková

hra, která pochází z jižní

části této severské země.

Hra velmi připomíná

ruské gorodki. Je vhodná

pro každého bez rozdílu

věku, pohlaví a fyzické

kondice.

Hrát mohou dva a více

hráčů. Není vyžadováno

žádné speciální vybavení,

tedy kromě dřevěných

kolíků: jednoho házecího

(o průměru 55–60 mm

a délce 220–230 mm)

a dvanácti stojících (o průměru

55–60 mm a délce

150–160 mm).

Úspěch ve hře je založen

na zkušenostech a štěstí.

Pravidla hry

Hráči házejí házecím

kolíkem mezi dvanáct

kolíků očíslovaných od

1 do 12. Těchto dvanáct

kolíků je na začátku hry

postaveno 3 až 4 metry

od házecí čáry. V případě,

že hráč shodí jen jeden

očíslovaný kolík, počítají

se mu body uvedené na

tomto kolíku. Pokud hráč

shodí více kolíků, získané

body odpovídají počtu

shozených kolíků – každý

shozený kolík má tedy

v tomto případě hodnotu

20 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Centrum výzkumu Řež

jednoho bodu.

Po každém hodu se kolíky

postaví přesně na místo,

kam dopadly. Vyhrává ten,

komu se podaří jako prvnímu

získat přesně 50 bodů.

Pokud tuto hranici překoná,

počet bodů se mu

sníží na 25, a on tak může

pokračovat ve hře.

Hráč je vyřazen ze hry,

neshodí-li žádný kolík

třikrát za sebou.

Přešlap házecí čáry je také

penalizován.

Jak mistrovství dopadlo?

Přestože byl turnaj po

celou dobu doprovázen

doslova aprílovým počasím,

vládla pohodová

atmosféra. Sportovně se

nejvýrazněji prosadili Slováci,

medaile za první místo

tedy zůstala na domácí

půdě. Další dva cenné kovy

si odvezli Němci.

Ani my jsme si ale nevedli

špatně. Zejména intenzivní

soustředění v den

před turnajem, trvající do

nočních hodin, přineslo

úspěch. Jeden náš tým zaujal

desáté až čtrnácté místo,

avšak téměř celé úvodní

kolo aspiroval na přímý

postup do čtvrtfinále.

V současné době už opět

poctivě trénujeme (někteří

z nás však i nadále spoléhají

na osvědčené intenzivní

soustředění) a chystáme

se na další turnaje.

Nejbližší se uskuteční ještě

letos na podzim.

Patrik Špátzal

jaderník 21


společnost

Parníkem po proudu Vltavy

V rámci červnového teambuildingu se pracovníci CVŘ a ÚJV, dříve situovaní

převážně v bývalé Divizi 800, rozhodli vydat do Nelahozevsi prohlédnout si

tamější zámek a Muzeum Antonína Dvořáka. Výlet pojali netradičně – trasu

absolvovali parníkem. Vypravme se tedy na dvouhodinovou plavbu po

krásách dolního toku Vltavy s nimi.

Už vloni jsme v pozdním

babím létě

uskutečnili tři

krásné výlety po Vltavě.

První nás v srpnu zavedl do

Miřejovic, do vodní elektrárny,

která je technickou

památkou. V září jsme

naplánovali výlet za další

technickou památkou, a to

do Hořína; zdejší zdymadla

jsou součástí laterálního

plavebního kanálu Hořín–Vraňany.

A do třetice

v říjnu jsme navštívili

elektrárnu v Libčicích. Do

Miřejovic a Libčic jsme se

dostali vlakem, jehož trasa

vede po levém břehu Vltavy;

na zdymadla do Hořína

jsme se vypravili minibusem.

Tehdy také vznikl

nápad uskutečnit výlet

po krásách dolního toku

Vltavy. Ne vlakem nebo

minibusem, ale přímo po

hladině řeky!

Atom a můstek

Vltava jako dostupná

vodní cesta i zdroj energie,

případně jen vody,

si zvláště na dolním toku

přímo „řekla“ o výstavbu

rozmanitých průmyslových

objektů. Jen malý kousek

od Roztok, na pravém

břehu pod Červenou

skálou, v těsné návaznosti

na Husinec, vyrostl v roce

1957 komplex Ústavu

jaderného výzkumu

v Řeži. S malým jaderným

reaktorem, chlazeným

vodou z Vltavy. A ještě

s jedním unikátem: přes

Řež totiž nejede vlak.

(Tady to není oblíbené rče-

22 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Teambuilding

ní, znamenající, že něco

nejde udělat, pochopit,

ale prostý fakt.)

Vlak, a pořádný, jezdí jen

po levém břehu Vltavy,

a tak mají řežští výzkumníci,

badatelé i ostatní

pracovníci cestu do práce

usnadněnou největší

vltavskou lávkou pro pěší.

Jak jednoduché! A součas

jak paradoxní – atom

a můstek! Lávka k atomu...

Rokle kolem Řeže

Řežská podkova je poslední

vltavskou podkovou

vůbec. Okolo Řeže jsou

ještě klasické vltavské

stráně, chvílemi i dost

strmé, jindy prorvané

úzkými údolími, jimž se tu

obvykle říká rokle.

Větrušická rokle je národní

přírodní rezervace,

vyhlášená v roce 1969, jež

má rozlohu téměř 25 ha.

Není to nic jiného než

strmé spilitové skály nad

řekou s úžasnou, dodnes

zachovanou stepní vegetací.

V ní nechybí pověstné

kavyly nebo sestřenice

citronů, třemdava bílá.

Z Řeže je na ni vidět a platí

to i naopak.

Libčice a Liběhrad

Přímo pod Větrušickou

„roklí“ leží jiná, dnes také

průmyslová obec – Libčice.

Zdejší železárny – nebo

chcete-li šroubárny a drátovny

– byly založeny už

v roce 1872. Kdejaký šroubek

či kousek drátu, který

se vám doma povaluje, se

mohl narodit právě tady.

A zas tu sehrála roli Vltava,

dopravní cesta, zdroj energie

i vody. I železnice se

podél jejích břehů stavěla

líp, než kdyby si barabové,

měřičové a trhani museli

cestu razit složitým terénem.

Dolní Povltaví, levý

vltavský břeh, se trasou

železnice stal kolem roku

1850. Stavbě mj. padl za

oběť i nedaleký hrad Liběhrad

– nebo alespoň kus

skály, na které stál.

Letopisec Hájek si jej

spojoval s kněžnou Libuší,

ale možná, podle Augusta

Sedláčka, ho jen zmátla

shoda prvních tří písmen.

Hrad byl patrně založen

k ochraně nedalekého libčického

zboží, osady i statku,

náležejícímu nejspíš

klášteru zbraslavskému.

Včelaři u starého mlýna

Dol či Na Dole je krátké

pravobřeží pod někdejší

líbeznou vesničkou s příjemným

jménem Máslovice,

odvozeným nikoli od

másla, ale od vlastního

jména mlýna, který tu stál

od konce 13. století.

Dnes se Dol proslavil především

unikátním Výzkumným

ústavem včelařským,

kde nahlížejí do soukromí

nejen včelám, ale i čmelákům.

Aby se dobře došlo jak

k oněm čmelákům, tak do

Máslovic, funguje tady do

dnešních dnů vltavský přívoz.

Kde jsou ty časy, kdy

jich na Vltavě byly desítky!

jaderník 23


společnost

Dolany, Dolánky

a Chvatěruby

U Dolan a Dolánek čeká na

vltavskou vodu další stupeň.

Vodu tu nadržuje na

26,7. vltavském kilometru

jez v Dolanech. A také tu

mají další plavební kanál

a plavební komoru.

Jen kousek po vodě od

Dolánek a Dolan leží

Chvatěruby, Chvatirobi ve

starých zápisech, někdejší

farní ves nad Vltavou,

vladycké sídlo jistého

Rydkéře z doby kolem

roku 1222. Zprvu to byla

jen tvrz, jež byla později,

v časech, kdy Chvatěruby

vlastnili Zajícové

z Hazmburka, přebudovaná

na gotický hrad.

Kralupy

V obecném povědomí je

město spojované především

s chemickými továrnami

na zpracování ropy

a kaučuku. Ale už dávno

předtím, než se tu zabydlel

chemický průmysl, dostaly

Kralupy své původní

jméno Korolupy, jež bylo

odvozeno od označení lidí

loupajících borku (kůru)

stromů. Abychom se

dozvěděli, proč ji loupali,

museli bychom se za nimi

vypravit do 9. století…

Masarykův most

Železobetonový Masarykův

most, který v Kralupech

spojuje oba břehy

Vltavy, je jedním z našich

nejzajímavějších mostů

zbudovaných ve 20. století

a právem patří mezi

chráněné technické

památky. Jen se zadívejte,

jak nádherně architektonicky,

esteticky a přitom

funkčně jsou umístěny

nebo kotveny třeba sloupy

osvětlení!

Most, který navrhl

J. Farský a J. Kroha, je

tříobloukový, se dvěma

pilíři. Prostřední oblouk

má rozpětí osmdesát

metrů. Oba kratší, šedesátimetrové,

mají tzv.

inundační význam a řeka

je podtéká za vysokého

stavu. Most, postavený

firmou Miller a Kapsa

v letech 1926–1928, je celkově

dlouhý 200 m, šířka

mezi zábradlími dosahuje

11,23 m, vozovka sama je

pak široká 7,5 m. Je zajímavé,

že letopočty z dob

stavby jsou využity i jako

ornamentální prvky díla.

Zámek Nelahozeves

zase patří Lobkovicům

Doba Ferdinanda I. je

spjata s vrcholnou renesancí

u nás – připomeňme

si kupříkladu Letohrádek

královny Anny, Ferdinandovy

manželky, nádherný

pražský Belveder. Proto

i nelahozeveský zámek

patří mezi špičkové stavby

pozdní české renesance.

Gryspekové ovšem po Bílé

hoře (pro dluhy, ne z politických

důvodů) postoupili

panství roudnické větvi

Lobkoviců, v jejichž držení

byla Nelahozeves až do

roku 1949. A dnes je opět

jejich majetkem. V roce

1997 Lobkovicové v zámku

zpřístupnili krásnou

expozici „Umění šesti

století“, jejímž základem

je roudnická sbírka.

Antonín Rotek

a Martina Malá

24 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Co nás zajímá

Jaderná prababička v pouštích Idaha

Letos v prosinci uplyne

šedesát let od spuštění

první jaderné elektrárny

EBR-I, která vyráběla elektrický

proud.

EBR-I (Experimental Breeder

Reactor) byla postavena

v poušti ve státě Idaho,

poblíž města Arco. Při prvním

spuštění, 20. prosince

1951, se rozsvítily čtyři

200W žárovky, které jsou

dodnes uloženy jako technicko-historické

předměty

v expozici zdejšího Muzea

atomové energie (EBR-I

Atomic Museum).

Reaktor chlazený sodíkem

Elektrárna nebyla připojena

k veřejné síti. Její výkon

stačil pouze na osvětlení

budovy. Pro srovnání

s naším reaktorem LVR-15,

který má maximální výkon

10 MW, byl výkon reaktoru

v Idahu 1,4 MW.

Zajímavé je, že šlo

o rychlý reaktor chlazený

tekutým kovem (sodíkem),

což je dnes koncepce

jednoho z typů nových

reaktorů IV. generace.

Jako palivo bylo využíváno

plutonium.

Jaderná elektrárna

EBR-I byla navržena coby

experimentální zařízení,

které sloužilo k ověření

řiditelnosti a bezpečnosti

reaktorů tohoto typu.

Autorem návrhu reaktoru

byl Enrico Fermi, který

kolem sebe soustředil

skupinu mladých lidí z Idaho

National Laboratory.

Všechny výpočty a návrhy

konstrukce prováděli ručně,

bez použití počítačů,

což si dnes už neumíme

ani představit.

EBR-I Atomic Museum

Experimenty potvrdily, že

rychlé množivé reaktory

jsou vhodné pro výrobu

elektrické energie. Elektrárna

byla odstavena z provozu

v roce 1964. Nahradilo

ji nové zařízení stejného

typu. Mělo označení EBR-II

a dodávalo už proud do

veřejné sítě.

EBR-I dnes slouží jako

národní historická památka,

kterou se stala už v roce

1966 rozhodnutím tehdejšího

amerického prezidenta

Lyndona Johnsona. Prohlídky

expozic v EBR-I Atomic

Museum jsou zdarma.

Pro koho je do Ameriky

daleko, může si prababičku

elektrárnu virtuálně projít

i na internetu na adrese:

http://www.inl.gov/ebr/d/

self-guided-tour.pdf.

Zdroj: WIKIPEDIA

jaderník 25


společnost

Bonjour!

Účastníci kurzů francouzštiny letos opět – tak jako v předchozích dvou

letech – uspořádali „Francouzský den“. Pozvání přijali i další pracovníci

z Řeže, kteří mluví francouzsky.

Neformální setkání

francouzštinářů

je možností, jak

si příjemnou formou

vyzkoušet pokroky v jazyce,

i motivací pro další

studium této krásné řeči

a je užitečné i z hlediska

profesního. Program byl

tentokrát rozdělen na část

technickou a část poeticko-hudební.

Exkurze na reaktoru

Nejprve jsme absolvovali

exkurzi na reaktoru LR-0,

přičemž jsme si vyzkoušeli

simultánní překlad

českého výkladu našeho

odborného průvodce

do francouzštiny. A bylo

třeba překládat tak, aby

to bylo srozumitelné i pro

neodborníka, kterým je

náš pan profesor Papa

Sissoko. Asi se nám to

povedlo, protože ho

poznatky z exkurze zaujaly.

Někteří z nás dokonce

tvrdí, že jaderná problematika

přednášená

francouzsky zní tak nějak

přátelštěji a láskyplněji.

Že by to snad byl důvod

vysokého podílu jaderné

energie v energetickém

mixu Francie?

Občerstvení pro duši i tělo

Po exkurzi jsme si již

tradičně občerstvili

ducha veselými historkami

vyprávěnými ve

francouzštině. Osvěžili

jsme samozřejmě i tělo,

a to tradičním domácím

štrúdlem, chlebíčky,

zákusky a ovocem.

Pokud zejména začátečníkům,

o které není nikdy

nouze, docházela slova,

pokročilí ochotně vypomohli.

Ale osvědčily se

i ruce.

Náš milý lektor Papa

Sissoko si také připravil

příspěvek do programu,

ale my jsme byli tak

horliví bavit jeho i sebe,

že ho nakonec z časových

důvodů nepředvedl.

Poznávací soutěž

Soutěž v poznávání francouzských

básníků podle

veršů čtených v originále

byla velmi náročná. Proto

jsme uvítali nápovědu formou

portrétů či dat narození

jednotlivých autorů.

Jaké bylo překvapení,

když technicky, fyzikálně

a matematicky zaměření

soutěžící nakonec určili

všechny autory správně!

Sladká odměna v podobě

ořechovočokoládových

kuliček ve zlatém obalu

byla vskutku zasloužená.

Několik kolektivně

zpívaných francouzských

písní za doprovodu kytary

a violy a poděkování

milému „monsieur le professeur“

za jeho celoroční

26 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Představujeme

pedagogické úsilí ukončilo

letošní „Francouzský

den“.

A na úplný závěr ještě

slova „klasika“:

Francouzštinu je třeba

poslouchat ne ušima, ale

srdcem!

A l‘année prochaine! (Na

shledanou příští rok!)

Francouzská soutěž pro

čtenáře Jaderníku

Zkuste také uhádnout,

kdo ze čtyř uvedených

Francouzů je autorem

následující básně, kterou

volně přeložil „Noe“:

a) Paul Verlaine

b) François Villon

c) Jules Verne

d) Charles Baudelaire

Chanson groënlandaise

Le ciel est noir,

Et le soleil se traîne

À peine!

De désespoir

Ma pauvre âme incertaine

Est pleine!

La blonde enfant se rit de

mes tendres chansons,

Et sur son coeur l’hiver

promène ses glaçons!

Ange rêvé,

Ton amour qui fait vivre

M’enivre,

Et j’ai bravé

Pour te voir, pour te suivre

Le givre.

Hélas! sous mes baisers et

leur douce chaleur,

Je n’ai pu dissiper les neiges

de ton coeur!

Ah! que demain

À ton âme convienne

La mienne,

Et que ma main

Amoureusement tienne

La tienne!

Le soleil brillera là-haut

dans notre ciel,

Et de ton coeur l’amour

forcera le dégel!

Grónská píseň

Černě zataženým nebem

slunce prodírá se těžce,

bolest opustit mne nechce,

jen zoufalství je mi chlebem.

Má milovaná

je plna nejistoty sama.

Ta blonďatá holka se mi

směje: „Kam tvá píseň asi

spěje?“

A její ledové srdce se noří

do závěje.

Ve snu zřel jsem tě – anděla.

Zpit tvojí láskou, která

chuť zas žít mi dala včera,

chci jen, abys věděla,

svou pozorností tě nechci

ranit!

Toužím tě před chladem

chránit.

Něžné doteky a horké

polibky, však co se stalo?

Proč tvé ledové srdce

láskou neroztálo?

Ach! Kdo mohl tušit,

že již zítra ruku tvoji

láskyplně sevřu v mojí,

klid a mír již ve své duši.

Slunce zas radostně vysoko

na nebi zazářilo,

láskou se ledové sevření

srdce prolomilo.

Odpověď: Jules Verne

jaderník 27


společnost

Ivan Trojan:

V divadle mi je vždycky příjemně

Ten den, kdy jsme se

kvůli rozhovoru sešli

před představením,

byly v Dejvickém divadle

na repertoáru Bratři

Karamazovi. Přestože se

hra reprízuje už od března

2000 a před dvěma lety

mohli diváci zhlédnout

i filmovou podobu Dostojevského

románu, připadalo

mi, že během interview

už byl herec Ivan Trojan

myšlenkami koncentrován

spíš na strhující roli starého

Karamazova, která jej

večer čekala…

Právě jste dotočil film

Davida Ondříčka Ve stínu,

v němž máte roli napsanou

přímo na míru…

Jde o příběh z padesátých

let podle filmového

scénáře Marka Epsteina. Je

o kriminalistovi, kterému

se do řešení běžného

případu zaplete StB,

protože potřebuje z kauzy

vykonstruovat politickou

záležitost. Hrdina Hakl

řeší, jak se k tomu postavit.

Premiéra bude v zimě.

Nezanechají takové role,

jakými jsou Karamazov,

filmový Václav, kriminalista

Hakl či jiné složité

postavy, šrámy na duši?

Spíš mě ovlivňuje trnitá

cesta, po které se k roli

dopracovávám. Ale určitě

si vnitřní traumata svých

hrdinů nenesu s sebou dál.

Víc než divadelní postavy

mě rozhazuje celá tahle

divná, složitá doba.

Narážíte často?

Ve svém nejbližším okolí

– v rodině a v divadle,

které je mou druhou

rodinou – určitě ne. Pokud

pominu pomluvy bulvárních

časopisů a jeden

soud, který jsme se ženou

absolvovali, vadí mi hlavně

to, co se děje v soudnictví,

v politice…

Ve společnosti, kde

často vítězí lhostejnost

a sobeckost, se věnujete

charitě, vedete spořádaný

rodinný život a maximální

úsilí dáváte své herecké

práci. Jaké jsou podle vás

ty nejdůležitější životní

hodnoty?

Čím jsem starší, tím víc se

kroutím při odpovědích na

tyhle velké otázky. Snad

se z dnešního pohledu

zdá, že si stavím laťku

vysoko, ale já myslím, že je

normální chtít žít s čistým

štítem. Ve chvíli, kdy na

sobě nemám špínu a nezaplétám

se do věcí, které

28 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Rozhovor

by mě mohly nějak srážet,

cítím se lépe a silnější.

Pocházíte z herecké rodiny.

Kdy jste poprvé zaznamenal,

že váš táta, Ladislav

Trojan je známý herec?

Uvědomoval jsem si to

od útlého věku, protože

táta byl velmi populární.

Tenkrát šel seriál Tři chlapi

v chalupě a všichni ho

všude poznávali. Zas

tak moc příjemné mi to

nebylo, když jsme se pořád

někde zastavovali a táta

mě někomu představoval…

Pracoval v Městských

divadlech pražských

a občas nás tam brával.

Nevybavuje se mi nějaké

konkrétní představení, ale

atmosféra. V divadle se mi

líbilo, prostředí mi imponovalo.

Vzpomínám si na

Františka Němce, na Vaška

Postráneckého, což byli

tenkrát mladí kluci. Pamatuji

se na Petra Kostku

a na pana Horníčka, který

tátu obsadil do své hry.

V divadle mi vždycky bylo

příjemně – dýchala tam na

mě pohoda a legrace.

Co vám tatínek předal ze

svého umění?

Nepamatuji si, že by si

mě kdy táta vzal stranou

a snažil se mi radit, jak

mám hrát divadlo. Ani mě

nementoroval, jak mám

žít. Spíš to, jak žil on, se ve

mně ukládalo… Podporoval

mě, uměl pochválit

a vypíchnout to, co bylo

dobře, ale nebyl typ herce,

který měl herecko-režijní

ambice. Nikdy neříkal, že

jsem tohle měl udělat tak

nebo tak.

Zatímco váš starší bratr, filmový

režisér Ondřej Trojan,

tíhnul k umělecké kariéře

už od útlého mládí, vy jste

vrcholově sportoval. Jaký

jste s bratrem měli vztah?

Dobrý. Ale jak to mezi klukama

bývá, on je přesně

o čtyři a půl roku starší,

takže měl vždycky – když

jsme se hádali, popichovali,

prali – navrch. Vidím

to teď i na svých synech,

že je mezi nimi takový

Byl jsem hodně

ambiciózní. Rád jsem

vyhrával a neuměl

prohrávat. Díky trenérům,

na které jsem

měl štěstí, a lidem,

kteří mě v basketu

vedli, jsem se musel

srovnat s tím, že

nejsem jedinec, který

hraje jen „na sebe“.

ten věčný souboj o vlastní

prostor. V dospívání jsme

pak šli každý jinou cestou.

Brácha tou nezávislejší,

umělečtější, hospodskou.

Já jsem šel za sportem,

takže nějaké období jsme

se docela míjeli. Sblížení

znovu nastalo kolem

revoluce, kdy si brácha

začal uvědomovat, že

nejsem jen sportovec, ale

také mám názor na to,

v čem žiju a jak žiju. Od té

doby si náš vztah nemohu

vynachválit.

Pořád také hodně sportujete,

hrajete fotbal...

Sport je pro mě nejideálnější

forma relaxu, kdy

jsem opravdu schopen

zapomenout na práci

i domácí starosti. Jinak

moc vypínat, bohužel, neumím.

Ačkoliv se snažím,

aby to na mně nebylo

poznat, práci si často

nosím domů. Když mě

čeká něco těžšího, pořád

to mám v hlavě a neumím

to dostat ven.

Co vám dal sport?

Byl jsem hodně ambiciózní.

Rád jsem vyhrával

a neuměl prohrávat. Díky

trenérům, na které jsem

měl štěstí, a lidem, kteří

mě v basketu vedli, jsem

se musel srovnat s tím, že

nejsem jedinec, který hraje

jen „na sebe“. Naučil jsem

se fungovat v kolektivu

a hrát i pro ty ostatní. To

se hodí do života a pro

hereckou profesi obzvláště,

protože divadlo je

v tomhle dost podobné.

Solitérství a sólování nemá

šanci na úspěch – nebo je

to jen úspěch dočasný.

Táhlo vás to někdy ven?

Nejsem tomu uzpůsobený.

Kdyby nepřišla revoluce

a nemohl bych dělat svou

jaderník 29


společnost

práci, možná by vše mělo

jiný vývoj. Ale naštěstí

komunismus skončil. Já

jsem s Českou republikou

a kamarády tak spjatý,

že jsem si nikdy neuměl

emigraci představit. Mám

rád svůj divadelní stoleček

a své zázemí.

Ani dnes nesníte o roli

v Hollywoodu?

Já si nic nevysnívám.

V mém životě věci přicházejí…

A když přijdou, nějak

se s nimi porovnávám.

V mém povolání je zapotřebí

dokonalá znalost angličtiny,

kterou já nemám,

takže by to bylo velmi

komplikované… Bohužel

jsem nebyl – kromě ruštiny

– díky systému školství jazykově

nijak vybaven a už

jsem to v pozdějších letech

nedohnal… Kdyby nějaká

role ze zahraničí přišla,

určitě by mi to pomohlo,

protože bych byl přinucen

se na vše z gruntu podívat.

Kdy jste opravdu šťastný?

V momentech, kdy v rodině

panuje harmonie, nejsou

trable, smutky, nedorozumění,

kdy je pohoda, na

které se nějak spolupodílím,

cítím lehké doteky štěstí.

Ale jsou jen chvilkové, protože

život je složitý a těžký.

Úspěch často bývá tvrdě

vykoupen něčím jiným.

Jsem také rád, když se

něco povede v divadle a ve

filmu, ale potom už zase

přijde něco dalšího a znovu

je potřeba tvrdě pracovat

a prodírat se životem.

Ivan Trojan (*1964)

Narodil se v Praze. Pochází

z herecké rodiny – jeho

otcem je herec Ladislav

Trojan, jeho bratr Ondřej

Trojan je filmový producent

a režisér.

V roce 1984 maturoval

na sportovním gymnáziu.

V letech 1984 až 1988 absolvoval

pražskou DAMU. Poté

dva roky působil v Realistickém

divadle.

V roce 1990 nastoupil do

Vinohradského divadla, kde

hrál mimo jiné v inscenacích

Romeo a Julie, Otcové a děti

nebo Brouk v hlavě. V roce

1997 odešel do právě vznikajícího

souboru Dejvického

divadla, jehož členem je

dodnes. Ztvárnil zde řadu

postav, mimo jiné Oblomova

v adaptaci románu I. A.

Gončarova, otce Karamazova

ve hře Bratři Karamazovi,

Petra v inscenaci Příběhy

obyčejného šílenství nebo

Veršinina v představení

Tři sestry.

Od svého filmového debutu

v roce 2000 (Samotáři) hrál

v řadě dalších snímků (mimo

jiné Smradi, Želary, Jedna

ruka netleská, Příběhy obyčejného

šílenství, Medvídek,

Václav nebo Bratři Karamazovi).

Z Trojanových televizních

rolí si největší divácký

ohlas získala jednoznačně

postava strážmistra Bedřicha

Jarého v seriálu Četnické

humoresky.

Rád sportuje a pomáhá charitě.

S manželkou, herečkou

Klárou Trojanovou Pollertovou

(sestra olympijského

vítěze Lukáše Pollerta), mají

tři syny: Františka (* 1999),

Josefa (* 2001) a Antonína

(* 2009).

30 ústav jaderného výzkumu řež a.s.


Jaderný humor

Pošlete vtip a vyhrajte víno

O humor v tomto čísle se postaral náš tradiční dodavatel vtipů Jádroslav Hřib.

Obrázky jsou z knížky Jaderné úsměvy.

Do 10. listopadu můžete další vtipné příspěvky zaslat e-mailem nebo vnitrofiremní

poštou na adresu Miroslav Žamboch, Divize 300. Autora otištěné anekdoty odměníme

dobrým vínem.

ADRESA

Potká starší paní na ulici

plačícího chlapečka.

„Co se ti stalo?“ ptá se ho.

„Já jsem se ztratiiiil.“

„No to nic,“ chlácholí ho.

„A svoji adresu znáš?“

„Znám. Franta zavináč

volny tečka cézet.“

HRA NA SCHOVÁVANOU

Archimedes, Newton

a Pascal hrají v nebi na

schovávanou. Coby služebně

nejstarší pyká jako

první Archimedes. Pascal se

schová do křoví a zamaskuje

se. Newton si stoupne

za pykajícího Archimeda

a nakreslí pod sebou

křídou čtverec metr krát

metr. Archimedes dopyká,

otočí se, spatří Newtona

a křičí: „Deset dvacet třicet

Newton!“

Newton se brání: „Kdepak,

to neplatí – Newton

na metr čtvereční je přece

Pascal!“

TEORIE RELATIVITY

Student potká ve vlaku

Einsteina a ptá se ho: „Promiňte,

pane profesore,

zastavuje u tohoto vlaku

New York?“

jaderník 31


objektivem zaměstnanců újv

Sportujeme

Fotografii na sportovní

téma nám zaslal Rostislav

Smolej. Zachycuje

sportovní momentku

z nohejbalového turnaje

trojic ve Velké Bučině na

Velvarsku. Na fotografii

je zachycen bratr našeho

kolegy Petra Mouchy

Jakub při jedné ze

svých vynikajících smečí.

32 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

Mužstvo Dolních Beřkovic

tento turnaj vyhrálo.

Děkujeme i všem ostatním,

kteří zaslali fotografie.

Tématem pro příští číslo je:

Místo, které mám rád. Těšíme

se na vaše obrázky i na

vyprávění, za jakých okolností

jste snímek pořídili.

Poslední možnost k zaslání

příspěvků je 10. listopadu

2011. Technické parametry

fotografií (300 dpi,

digitální verze) jsou stejné

jako obvykle. K fotografii

připojte své jméno, datum

a místo pořízení a pošlete ji

na adresu zam@ujv.cz nebo

objektivem@ujv.cz.

Miroslav Žamboch

More magazines by this user
Similar magazines