26.11.2014 Views

Nosečkin dnevnik

Dnevnik, ki ga mora imeti vsaka bodoča mamica. Poleg hranjenja dragocenih spominov, nosečke v njem lahko poiščejo tudi motivacijo in inspiracijo za srečno in brezskrbno doživaljenje izjemne življenjske izkušnje.

Dnevnik, ki ga mora imeti vsaka bodoča mamica. Poleg hranjenja dragocenih spominov, nosečke v njem lahko poiščejo tudi motivacijo in inspiracijo za srečno in brezskrbno doživaljenje izjemne življenjske izkušnje.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!