26.11.2014 Views

Nosečniški dnevnik kulske nosečke

Imeti ga mora vsaka bodoča mamica. Ni samo zbirka spominov, pač pa deluje kot motivator in ispirator za bolj poglobljeno in brezskrbno doživljanje izjemne življenjske izkušnje.

Imeti ga mora vsaka bodoča mamica. Ni samo zbirka spominov, pač pa deluje kot motivator in ispirator za bolj poglobljeno in brezskrbno doživljanje izjemne življenjske izkušnje.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dogovori se za brezplačno informativno posvetovalnico s trenerko odličnosti<br />

nosečnic. Klikni za več informacij.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!