Magazin - bihamk

bihamk.ba

Magazin - bihamk

uvodnik

IZDAVA^

Bosanskohercegova~ki

auto-moto klub

ZA IZDAVA^A

GLAVNI

UREDNIK

Elmedin Bajramovi}

Amer Obradovi}

Slike iz 2010.

Pi{e: Amer Obradovi}

UREDNIK

REDAKCIJA

DIZAJN

LEKTOR

[TAMPA

ZA

[TAMPARIJU

ADRESA

REDAKCIJE

Admir Muharemovi}

Sena Zorani}-Hod`i}

(glavni koordinator i

urednik za BIHAMK)

Ksenija Selimovi}

Darko Omeragi}

Ivana Vidmar

Amir Guto{i}

Lejla Guto{i}

GRAFI^KO-IZDAVA^KA KU]A d.d.

PRINTING & PUBLISHING HOUSE Inc.

SARAJEVO

Mevludin Hamzi}

Skenderija 23,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

Tel:+387 33 212 770

Fax:+387 33 213 668

Revija BIHAMK AUTO

besplatna je povlastica svih

~lanova BIHAMK-a.

Ovaj broj revije je {tampan u

tira`u od 20.110 primjeraka.

e-mail: bihamkauto@bihamk.ba

www.bihamk.ba

Magazin Time je u posljednjem izdanju objavio fotografije koje su obilje`ile

2010. Prva godina mandata ameri~kog predsjednika Baracka Obame, smrt

kralja popa Michaela Jacksona, rastu}e globalno zagrijavanje, nastavak rata

u Afganistanu, izbori i protesti u Iranu, neuhvatljivi somalski pirati, prijetnja

od nove gripe, spektakularno spu{tanje aviona u rijeku Hadson kapetana

Chesleyja Sullenbergera... – slike su koje, sigurno, ne}e ostati samo sje}anje na

ovu godinu, nego su svjedo~anstvo mnogo ja~e od novogodi{nje prigode. Bosanskohercegova~ki

auto-moto klub, tako|er, na kraju godine podvla~i crtu: u 2010. smo

po prvi put organizirali Izbor automobila godine (o novom izboru ~itajte na stranicama

koje slijede), na{i predstavnici u~estvovali su na velikim me|unarodnim konferencijama,

seminarima, izborima,

razgovarali smo sa stu~njacima

iz oblasti saobra}aja, u Zenici

je otvoren najsavremeniji dijagnosti~ki

centar... Puno razloga

za zadovoljstvo, a o ~emu svjedo-

~i i tira` ovog broja BIHAMK

AUTA.

Fotografija koju donosimo na

naslovnici 26. broja nastala je u

njema~kom Landbergu, gdje je u

ADAC-ovom Tehni~kom centru,

isklju~ivo za predstavnike 12

evropskih FIA klubova, me|u

kojima je i BIHAMK, izveden

crash test. Procijeniv{i zna~aj ovakvih

testiranja, prvenstveno u

smislu za{tite voza~a, na{a ku}a

}e se aktivno uklju~iti u mre`u

autoklubova koji sprovode ova,

za voza~e, najrelevantnija testiranja

na evropskim prostorima.

No, da se ne zavaravamo, bila je

ovo i godina recesije, u kojoj je

Fotografija koju donosimo na

naslovnici 26. broja nastala je

u njema~kom Landbergu, gdje

je u ADAC-ovom Tehni~kom

centru, isklju~ivo za predstavnike

12 evropskih FIA klubova,

me|u kojima je i BIHAMK,

izveden crash test. Procijeniv{i

zna~aj ovakvih testiranja,

prvenstveno u smislu za{tite

voza~a, na{a ku}a }e se aktivno

uklju~iti u mre`u autoklubova

koji sprovode ova najrelevantnija

testiranja na evropskim

prostorima

trebalo na}i odgovore na izazove. A najbolji odgovor je, ujedno, i primarni cilj BI-

HAMK-a – ostati najorganiziranije, najspremnije i najbrojnije udru`enje motorizovanih

gra|ana u na{oj zemlji.

Upravo je i najfotografiranija osoba dana{njice Barack Obama u 2010. imamo svojevrstan

crash test, jer valja odlu~iti kako i kuda dalje voditi najmo}niju dr`avu svijeta.

Put kako i kuda dalje voditi Bosanskohercegova~ki auto-moto klub, o~ito je dobro

trasiran i ucrtan – jer to tira` od 20.110 primjeraka potvr|uje.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 3


sadr`ajBIHAMK AUTO, br. 26

decembar/prosinac

2009.

8

4

BIHAMK NOVOSTI

10 BIHAMK

ME\UNARODNA SARADNJA

12

14

BIHAMK

SAOBRA]AJNA PREVENTIVA

BIHAMK AKTUELNO

DO TABLICA ZA 24 SATA

16 INFO SAOBRA]AJ

18

VOZILI SMO [KODA YETI 1.8

TSI 4x4, AMBITION

20 TEST

MAZDA3 SEDAN 1.6i TX

22 TEST

TOYOTA IQ 1.0 IQ²

24 TEST

VW POLO 1.6 TDI Trendline

26

TEMA BROJA

DJECA U AUTOMOBILU

28 SUVOZA^OLOGIJA

STANJE I GIBANJE

30 VREMEPLOV

DAF 33

AUTOSPORT

VOZA^I DOBRI I U RECESIJI

32

ME\UNARODNA

6 SARADNJA


U TOKU JE TRADICIONALNI

NOVOGODIŠNJI POPUST

ČLANARINE BIHAMK-a;

OD 14. DO 31. DECEMBRA ČLANSKI PAKET

“AUTO TOURING POMOĆ U BOSNI I HERCEGOVINI”

PO CIJENI OD SAMO

19 KM!!!

POSJETITE NAJBLIŽI AUTO-MOTO KLUB ILI SARADNIKA BIHAMK-a

I UČLANITE SE!

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE POZOVITE

033/ 22 22 10 – BIHAMK

.

BIHAMK je proširio postojeće usluge, tako

da u svojim poslovnicama vrši prodaju:

Vinjeta za austrijske puteve


Vinjeta za mađarske puteve


Eko-vinjeta za SR Njemačku

Posjetite nas na web stranici:

www.bihamk.ba

Za detaljne informacije kontaktirajte nas putem brojeva telefona:

033/777 116 i 033/208 440

U BIHAMK rent-a-car agenciji, koja raspolaže raznovrsnim voznim parkom,

možete iznajmiti vozilo po vašoj mjeri i u skladu sa vašim potrebama,

uz vrlo pristupačne cijene.

Mogućnost dostave i povrata vozila sa bilo koje lokacije u Europi.

Posjetite nas na web adresi: www.bihamk.ba i

saznajte više o BIHAMK rent-a-car agenciji.

Sve detaljne informacije možete dobiti putem brojeva telefona:

033/208-440 i 033/212-706


BIHAMK ME\UNARODNA SARADNJA

ADAC-ov seminar o saradnji klubova na polju testiranja, Landsberg (Njema~ka),

14. oktobar 2009.

SPECIJALNI ADAC CRASH

TESTOVI ZA BIHAMK

Na poziv ADAC-a predstavnici

BIHAMK-a su, sa predstavnicima 11

evropskih autoklubova u~estvovali u

radu jednodnevnog stru~nog

seminara o mogu}nostima saradnje

klubova u okviru FIA mre`e na polju testiranja.

Seminar je organiziran u ADAC-ovom

Tehni~kom centru u Landsbergu koji se

prostire na povr{ini od 25.000 km² i predstavlja

jedan od najrenomiranijih i najmodernijih

centara ove vrste u Evropi. Izuzetno

edukativna predavanja ADAC-ovih eksperata

za tehniku i pitanja javne politike: dr. Reinharsjedalica,

posljedica nekori{tenja sigurnosnog

pojasa, testiranja ljetnih i zimskih guma,

sistema podr{ke u vo`nji, sistema navigacije,

testiranje kaciga za bicikliste, crash testovi

kineskih vozila, crash testovi jeftinih vozila,

statistika vezana za ko~enje, EcoTestovi, CO2

politika, procjena elektri~nih vozila, Euro 6

Crash test izveden je isklju~ivo za u~esnike iz 12 evropskih

FIA klubova ~iji su logotipi bili postavljeni na crash test

vozilu, me|u kojima je i BIHAMK

da Kolkea i Johana Grilla, obuhvatila su

zna~ajne teme o mogu}nostima unaprje|enja

imid`a kluba kroz u~e{}e u programima

testiranja kojima koordinira ADAC, a koji su

direktno usmjereni na pobolj{anje cestovne

sigurnosti, unapre|enje za{tite prirodne

sredine, te za{titu potro{a~kih prava voza~a.

Opus testova koje stru~njaci ADAC-a u

saradnji sa stru~njacima niza evropskih

autoklubova, izuzetno je bogat i zanimljiv, a

najzna~ajnije me|u aktuelnim temama u okviru

predvi|enih programa testiranja za 2009.

godinu obuhvataju: testiranje dje~jih auto-

dizel tehnologija, usporedba cijena rezervnih

dijelova, te ocjena rada servisnih radionica.

Tehni~ki centar Landsberg, koji ove godine

proslavlja desetogodi{njicu svog postojanja,

bio je savr{ena pozornica za najatraktivniji dio

ovog seminara – crash test u`ivo kojim su se

demonstrirale povrede vratnog dijela ki~me

kod putnika na zadnjem sjedi{tu pri frontalnom

sudaru. Ovaj crash test izveden je

isklju~ivo za u~esnike iz 12 evropskih FIA

klubova ~iji su logotipi bili postavljeni na

crash test vozilu kao znak pa`nje kluba-

-doma}ina i svojevrstan poziv na aktivno

u~e{}e ovih klubova u programima testiranja

u narednom periodu. Procijeniv{i zna~aj

ovakvih testiranja, prvenstveno u smislu

za{tite interesa voza~a, predstavnici BIHAMK-a

su prezentirana znanja i iskustva, te kontakte

ostvarene tokom ovog seminara, iskoristili za

uspostavljanje baze za aktivno uklju~enje

BIHAMK-a u mre`u autoklubova koji sprovode

ova, za voza~e, najrelevantnija testiranja na

evropskim prostorima.

6

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


FIA Generalna skup{tina, Pariz

Jean Todt naslijedio

Maxa Mosleyja

Predstavnici Bosanskohercegova~kog auto-

-moto kluba su i ove godine prisustvovali

najzna~ajnijem skupu u okviru FIA

me|unarodne mre`e klubova, FIA Generalnoj

skup{tini koja je organizirana u Parizu od 20. do

23. oktobra 2009. Ovogodi{nja Generalna

skup{tina od posebnog je zna~aja za noviju

historiju FIA-e jer su 23. oktobra predstavnici

rekordnog broja 170 prisutnih FIA auto klubova iz

cijelog svijeta izabrali Jeana Todta za novog

predsjednika Me|unarodne automobilisti~ke

federacije (FIA). Dosada{nji predsjednik FIA-e, Max

Mosley, ovu funkciju je obavljao tokom proteklih

{esnaest godina, a na njegovo mjesto Jean Todt

je izabran sa 135 glasova za, 49 glasova protiv

(koji su pribrojani njegovom jedinom protivkandidatu,

biv{em svjetskom reli {ampionu Ariju

Vatanenu) i 12 neva`e}ih ili uzdr`anih glasova.

Todt je ro|en u Pierrefortu (centralna Francus-

ka), u Parizu je

diplomirao

ekonomiju i

business, od 1966..

do 1981. bio

uspje{an reli kopilot,

a nakon povla~enja iz aktivnog takmi~enja cijeli

`ivot ostaje vezan za auto sport. Biva imenovan za

generalnog menad`era za trke u Ferarriju 1993., a

do 2001. godine Todt je upravljao svim sportskim

aktivnostima Ferarri-Masserati grupe. Godine 2006.

imenovan je za glavnog izvr{nog direktora Ferrari

SpA. Tokom njegovog anga`mana Ferarri tim je

osvojio ukupno 98 Grand Prix nagrada i 13 svjetskih

naslova prvaka. Jedno vrijeme je radio kao

specijalni savjetnik u Upravnom odboru Ferarrija, a

iz kompanije je oti{ao u mirovinu u martu 2009.

nakon ~ega je nastavio svoj profesionalni anga`man

obavljaju}i niz funkcija u FIA-i i FIA Fondaciji.

MICHAEL SCHUMACHER I JEAN TODT sa predstavnicima BIHAMK-a

U svom obra}anju po progla{enju rezultata

glasanja Jean Todt je, izme|u ostalog, rekao:

“Za mene }e ovo biti uzbudljiv period u `ivotu i

najve}i izazov u karijeri. Od sada moramo

raditi zajedno i zaboraviti sve tenzije. Bilo je

mnogo obe}anja, a bit }e i dosta konkretne

akcije ako to bude potrebno. Zajedno sa vama,

data obe}anja }emo mo}i ispuniti.“ FIA

Generalna skup{tina je na ovogodi{njoj sesiji

obavila i izbor: predsjednika i ~lanova Senata,

~lanova Svjetskog vije}a za automobilizam,

mobilnost i turizam, te ~lanova Svjetskog

vije}a za moto sport.

RAZVOJ KAMPING TURIZMA – PRODU@ENJE

TURISTI^KE SEZONE

Kamping je va`an dio turisti~ke ponude

Na poziv Hrvatskog autokluba, predstavnik

BIHAMK-A u~estvovao je na drugim Danima

hrvatskog turizma koji su se od`ali od 21. do

23. oktobra ove godine u Bolu, na otoku Bra~u.

Posebnu pa`nju je izazvao skup “Razvoj kamping

turizma – produ`enje turisti~ke sezone”, kojeg je

organizirao HAK. Skup je otvorio Tomislav Dru`ak,

glavni tajnik HAK-a, a govorio je o ulozi Hrvatskog

autokluba, naro~ito za vrijeme turisti~ke sezone, te

uslugama koje pru`a ova ku}a svojim ~lanovima, ali i

~lanovima domicilnih autoklubova. Dru`ak je,

tako|er, saop{tio i rezultate istra`ivanja koji govore

da je kamping va`an dio turisti~ke ponude, te da su

predlo`eni na~ini koji mogu unaprijediti ovu djelatnost.

Joao Alves Pereira, predsjednik Evropske

asocijacije kampista (FICC), sa sjedi{tem u

Bruxellesu, govorio je o ovoj organizaciji koja ima 58

~lanica. “Kamping je lifestile, to je kontakt sa

prirodom. Broj kampista stalno raste, a Hrvatska

definitivno postaje kamping destinacija i pozvat }u

~lanove na{e asocijacije da posjete ovu zemlju”,

ka`e Pareira.

Na skupu je izlagao i Kristijan [uster,

predsjednik Uprave Kampisti~ke udruge

Hrvatske, koji je istakao da kamping bilje`i

stalni rast, a u tome prednja~i Istra. U ovoj

godini je bilo 2,36% vi{e no}enja, iznio je

podatak [uster, te dodao: “Kamping nije jeftin

i tu percepciju moramo mijenjati. Pogledajte

samo Como, St. Moritz, na primjer – to su

luksuzne destinacije, ali u ponudi imaju i

kamping. Kamping mora biti viskokvalitetni

turizam”. Hrvoje Cari}, sa Instituta za turizam,

govorio je o za{titi okoli{a, zna~aju tog

segmenta za turizam, te opasnosti da se

“prirodne oaze ne pretvore u mravinjake

masovnog turizma”. Izlagali su, tako|er, i

Boris Huzjan, Autoceste Rijeka – Zagreb, te

Dini Deyong, predsjednica Evropske rally

organizacije.

Ina~e, u sklopu Dana hrvatskog turizma, u

izravnom TV prijenosu, objavljeno je da je Bol –

turisti~ki prvak Hrvatske za 2009. godinu,

predsjednica Vlade, Jadranka Kosor, je uru~ila

priznanje na~elniku Op}ine Bol Tihomiru

Marinkovi}u, koji se zahvalio svim mje{tanima

Bola koji su, prema njegovim rije~ima, doprinijeli

ovoj laskavoj tituli.

DAMIR BAJS, MINISTAR

TURIZMA I OKOLI[A HRVATSKE

Uvijek je vrijeme

za turiste

Ministarstvo na ~ijem sam ~elu ima

izuzetnu saradnju sa HAK-om. Ono {to je

zna~ajno i vidljivo da jednu ~etvrtinu

kapaciteta na{e ponude ~ine autokampovi.

Moram da ka`em da je HAK puno vi{e od

kluba i njihova pomo} koju pru`aju

voza~ima kada im je to najpotrebnije – ~ine

dodanu vrijednost i na{e kompletne ponude.

Mi to cijenimo. U ovo vrijeme recesije ~esto

se govori da ovo nije vrijeme turizma. Uvijek

je vrijeme za turiste – samo je va`no dati im

adekvatnu i kvalitetnu ponudu.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 7


BIHAMK NOVOSTI

Neispravno 63% vozila

Informacija o saobra}ajno-preventivnoj akciji kontrole tehni~ke

ispravnosti putni~kih motornih vozila ”ZIMA 2009”

Od 16. do 30. novembra 2009. Bosanskohercegova~ki

auto-moto klub je organizovao

tradicionalnu akciju preventivne kontrole

tehni~ke ispravnosti i pripreme motornih vozila za

zimske uvjete vo`nje pod nazivom “Zima 2009”.

Akcija je imala za cilj preventivnu kontrolu ure|aja i

sklopova na motornim vozilima, te otklanjanje manjih

nedostataka na licu mjesta od strane mehani~ara

Slu`be pomo}i na cesti, a paralelno s tim cilj

provedene akcije jeste i evidentiranje stanja tehni~ke

ispravnosti prevoznog parka u Federaciji BiH i Br~ko

Distriktu.

Kontrola vozila je realizovana u saradnji sa

lokalnim auto-moto klubovima i saradnicima BIHAMKa

na 35 lokacija. Pravo na pripremu vozila i preuzimanje

teku}ine za odle|ivanje bravica imali su svi

motorizovani gra|ani, dok su preuzimanje – dosipanje

teku}ine za pranje vjetrobrana ili preuzimanje

BROJ

KANTON

KONTROLISANIH

PMV

SARAJEVSKI

886

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI 327

SREDNJOBOSANSKI

282

UNSKO-SANSKI

395

ZENI^KO-DOBOJSKI

407

TUZLANSKI

213

BOSANSKO-PODRINJSKI

499

BR^KO DISTRIKT

248

UKUPNO

3.257

Tabela 1. Podaci o kontrolisanim vozilima

TEHNI^KI

ISPRAVNIH

PMV

420 (47%)

34 (10%)

156 (55%)

139 (35%)

86 (21%)

136 (64%)

196 (39%)

36 (14,5%)

1.202 (37%)

TEHNI^KI

NEISPRAVNIH

PMV

466 (53%)

293 (90%)

126 (45%)

256 (65%)

321 (79%)

77 (36%)

303 (61%)

213 (83,5%)

2.055 (63%)

Grafik 1. Procentualni prikaz neispravnosti na

pojedinim ure|ajima

KUTINA, HRVATSKA

BIHAMK-ovi MEHANI^ARI NAJBOLJI

Na 6. me|unarodnom takmi~enju

mehani~ara pomo}i na

cesti, koje je pod pokroviteljstvom

FIA Regije 1, Koordinacionog

foruma za isto~nu i centralnu Evropu

odr`ano od 7. do 9. oktobra u

Kutini (Hrvatska), prvo mjesto u

konkurenciji deset timova osvojila je

mehani~arska ekipa BIHAMK-a. Tim

BiH, odnosno BIHAMK-a, predstavljali

su Suad Spahi} i Vehid Fi{o. Drugo

mjesto osvojila je ekipa AMSM (Makedonija),

dok su tre}i bili predstavnici

Litvanije LAMB/Euro Assista.

Nagrade najboljima uru~io je predsjednik

FIA-e Regiona 1, Werner

Kraus. Osim prva tri plasirana tima,

na takmi~enju su u~estvovali i timovi

iz Hrvatske (HAK), Srbije (AM-

SS), Crne Gore (AMSCG), Slovenije

(AMZS), ^e{ke Republike (UAMK),

Bugarske (UAB) i Ma|arske (MAK).

Mehani~ari Slu`be za pomo} na

cesti BIHAMK-a su, pokazanim

znanjem i ostvarenim uspjehom na

ovom takmi~enju, jo{ jednom

potvrdili da su me|u najboljim

mehani~arima ovog dijela Evrope i

ujedno potvrdili visoku ocjenu

stru~nosti koju su i ranije dobijali za

svoj rad.

BIHAMK

NAREDNI

DOMA]IN

BIHAMK-u je ukazana velika

~ast da idu}e godine bude

doma}in 7. FIA me|unarodnog

takmi~enja mehani~ara

srednje i isto~ne Evrope. Ta

odluka donesena je nakon

posljednjeg sastanka FIA

Koordinacionog foruma za

isto~nu i centralnu Evropu

odr`anog u oktobru, u Parizu.

Povjeravanje organizacije ovog

takmi~enja, koje }e se odr`ati

po~etkom oktobra 2010.,

vrhunac je do sada ostvarenih

rezultata BIHAMK-a na ovim

takmi~enjima.

8

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


strugalice za led imali isklju~ivo ~lanovi BIHAMK-a. U

okviru akcije izvr{ena je priprema 3.257 motornih

vozila, od ~ega je ustanovljena neispravnost na 2.055

motornih vozila, {to ~ini 63%, a ispravno je bilo 1.202

motornih vozila, tj. 37%.

Najve}i broj neispravnosti uo~enih tokom trajanja

akcije odnosi se na svjetlosno-signalne ure|aje

29,8%, zatim na nedostatak obavezne i zimske

opreme u vozilima 12,1%, dok je na tre}em mjestu po

broju neispravnosti sistem za zaustavljanje vozila,

odnosno ko~ioni mehanizam sa u~e{}em od 9,2%.

Imaju}i u vidu razlog kontrolisanja vozila, posebno

zabrinjava ~injenica da 227 kontrolisanih vozila,

odnosno njih 7% nemaju pneumatike koji su propisani

zakonom kao dio obavezne zimske opreme, dok 236

(7,2%) vozila ne posjeduje ni drugi dio zakonom

propisane obavezne zimske opreme, a to su lanci za

snijeg. Pored navedenog, tokom realizacije akcije kod

306 kontrolisanih vozila, njih 9,4% nisu imali

odgovaraju}u koli~inu i kvalitet rashladne teku}ine, na

443 vozila (13,6%) uo~ena je neispravnost na

ure|ajima i opremi koji omogu}uju normalnu vidljivost

iz vozila, dok je 214 vozila (6,7%) imalo neispravne

ure|aje za startovanje vozila.

Za realnije sagledavanje evidentiranih neispravnosti

treba imati u vidu da su kontrolisana samo putni~ka

motorna vozila metodom slu~ajnog uzorka i da uzorak

kontrolisanih vozila nije adekvatno reprezentativan za

cjelokupno stanje ispravnosti motornih vozila na nivou

Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Br~ko.

Grafik 2. Prikaz stanja pregledanih vozila pojedina~no po kantonima

UKUPAN BROJ

U^E[]E(%)

UPRAVLJA^KI

MEHANIZAM

72

2,2

KO^IONI

MEHANIZAM

300

9,2

ELEKTRI^NI

URE\AJI

I SIGNALIZACIJA

971

29,8

PNEUMATICI

227

7

MOTOR I

PRATE]I

URE\AJI

91

2,8

Tabela 2. Neispravnosti na pojedinim sistemima motornih vozila u odnosu

na ukupan broj kontrolisanih vozila

OPREMA

VOZILA

394

12,1

IZBOR AUTOMOBILA GODINE

Izaberi i vozi automobil godine

Na{a ideja da biramo najboljeg za 2008.,

odnosno najbolji automobil u protekloj

godini prerasta u tradiciju. Ove godine

birat }ete BIHAMK-ov automobil godine 2009.

O svim automobilima sa liste nominovanih,

mogli ste ~itati ili ~itate u aktuelnom broju

BIHAMK AUTA. O nagradnom fondu informisat

}emo vas u narednom izdanju na{eg

magazina i na portalu www.bihamk.ba.

Me|utim, jedno je sigurno – nagra|eni ~italac

sigurno }e u`ivati u sedmodnevnom dru`enju

sa automobilom godine.

1. Peugeot 3008

2. Seat Exeo

3. Hyundai i20

4. [koda Yeti

5. VW Polo

6. Mazda3

7. Toyota IQ

Ime i prezime

Adresa

Grad

Broj telefona

KUPON

Glasam za automobil

Kupon mo`ete predati li~no ili slati

na adresu:

BIHAMK, Izbor automobila godine

Skenderija 23, 71000 Sarajevo, BiH

TC BIHAMK ZENICA

Saradnja sa obrazovnim

institucijama u zeni~koj regiji

Novi tehni~ki centar BIHAMK-a u Zenici tokom

mjeseca novembra posjetili su u~enici i

profesori srednjih stru~nih {kola iz Zenice i

Viteza. Navedena posjeta dio je edukativno-nastavnih

aktivnosti koje su rezultat dogovorene saradnje TC

BIHAMK-a u Zenici i obrazovnih institucija na podru~ju

op}ine Zenica i u`e regije. Cilj ove saradnje jeste

upoznavanje u~enika sa prakti~nim aktivnostima koje

ih ~ekaju nakon zavr{etka {kolovanja. Ina~e, u

prostorijama servisne radionice TC Zenica izvodi se

prakti~na nastava za u~enike JU Srednja industrijska

{kola iz Zenice, smjer – automehani~ar. Ovaj vid

edukativno-nastavnih aktivnosti nastavit }e se i u

narednom periodu.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 9


BIHAMK ME\UNARODNA SARADNJA

PRVA UN MINISTARSKA KONFERENCIJA O CESTOVNOJ SIGURNOSTI

Trenutak za poduzimanje globalne akcije

Prvenstveno zbog poraznih

statistika o broju poginulih i

povrije|enih u saobra}ajnim

nezgodama, te zna~ajnih napora

koje Vlada ula`e za pobolj{anje stanja

cestovne sigurnosti u zemlji, glavni grad

Ruske Federacije bio je odli~an izbor za

doma}ina prve “UN Ministarske konferencija

o cestovnoj sigurnosti” koja je odr`ana 19. i

20. novembra 2009. Historijska “Moskovska

konferencij” koja je okupila delegacije

ministara saobra}aja ili zdravstva iz preko

70 dr`ava {irom svijeta ozna~ena je kao

jedan od najzna~ajnijih globalnih politi~kih

doga|aja tokom 2009. godine.

Ponosno isti~emo da su predstavnici

BIHAMK-a bili dio malobrojne delegacije

FIA Fondacije koja je kroz svoju vi{egodi{-

nju globalnu kampanju “U~inimo ceste

sigurnim” bila jedan od glavnih zagovornika

organiziranja ove konferencije. Poziv

FIA Fondacije BIHAMK-u za u~e{}e na

konferenciju UN-a o globalnom problemu

cestovne sigurnosti zasigurno predstavlja

izuzetno zna~ajno priznanje na{em klubu

za uspje{no provo|enje FIA svjetske

kampanje “U~inimo ceste sigurnim” i

cjelokupno djelovanje na unapre|enju

cestovne sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Te`ina i zna~aj problematike o kojoj se

razgovaralo tokom ovog skupa nagla{eni

su i u govorima po~asnih u~esnika: Dmitry

Medvedeva, te Lorda Robertsona, predstavnika

FIA Fondacije i predsjedavaju}eg

globalne kampanje “U~inimo ceste sigurnim”.

Ruski predsjednik Medvedev je, izme|u

ostalog, rekao: “Cestovna sigurnost predstavlja

jedan od najozbiljnijih problema

me|unarodnog razvoja koji zahtijeva

prioritetnu urgentnu akciju. Potrebni su nam

koordinirani me|unarodni napori. Ukoliko bi

tu koordinaciju mogli organizirati na sli~an

na~in kako je to bilo u slu~aju globalne

finansijske krize, mogli bismo u~initi vi{e

napretka. Ovim problemom moramo se

pozabaviti na istom nivou kao sa problemom

globalne recesije ili kontrole hrane. UN

Dekada akcije je veoma zna~ajna jer }e

ARC EUROPE,

KONFERENCIJA U

LISABONU

Posebna pa`nja

“zelenoj energiji”

Od 21.do 24.oktobra ove godine u Lisabonu

(Portugal) je odr`ana redovna godi{nja ARC

Europe konferencija kojoj je prisustvovao i

predstavnik BIHAMK-a. Na dnevnom redu

konferencije razmatrana su sva zna~ajnija pitanja o

aktuelnom stanju u okviru ove multinacionalne

kompanije i naj{ire evropske mre`e za pru`anje

tehni~ke pomo}i voza~ima s posebnim osvrtom

10

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


pomo}i u koordinaciji svih na{ih aktivnosti

pri ostvarenju ovog cilja.”

Sli~an ton imao je i govor Lorda

Robertsona koji je, zbog razmjera krize

cestovne sigurnosti, pozvao svijet na

bu|enje: “Svake godine u svijetu gubimo

ukupno 1,3 miliona ljudskih `ivota u

saobra}ajnim nesre}ama. Kada sam

obavljao svoje du`nosti u NATO-u, ukoliko

bi mi neko pokazao spomenuti broj

`rtava, zaklju~io bih da se radi o

posljedicama nekog `estokog gra|anskog

sukoba. Nakon toga bi, bez dileme,

uslijedili pozivi za humanitarnu intervenciju

najvi{eg nivoa. Upravo sada je pravi

trenutak za poduzimanje globalne akcije

za borbu protiv ove globalne krize.”

Dvodnevni rad konferencije je zavr{en

usvajanjem “Moskovske deklaracije” koja

poziva na “Dekadu akcije za cestovnu

sigurnost”, te dogovorom ministara da se

za pet godina odr`i nova Ministarska

konferencija o cestovnoj sigurnosti tokom

koje }e se razmotriti postignuti napredak

na ovom polju. Dan prije po~etka ove

konferencije, 18. novembra 2009. godine

u moskovskom hotelu “Kempinski”

odr`ana je sve~anost potpisivanja

izuzetno zna~ajnog “Desetogodi{njeg

ugovora izme|u FIA Fondacije i IRAP-a

(Me|unarodnog programa za cestovnu

procjenu)” kojom se FIA Fondacija

obavezala da }e u narednih 10 godina u

iznosu od 10 miliona eura podr`ati

djelatnost iRAP-a ~ime bi se garantirala

pokrivenost osnovnih tro{kova programa

“Dekada akcije”.

na uticaj recesije na stanje u automobilskoj

industriji. Posebna pa`nja na ovoj konferenciji bila

je usmjerena na nove trendove u automobilskoj

industriji usmjerene ka tzv. zelenoj energiji.

Zaklju~ak je da se auto i naftna industrija moraju

pripremiti za skoriju budu}nost {to podrazumijeva

nove infrastrukture za podr{ku mobilnosti

elektri~nih vozila. U sklopu ove teme predstavnici

autokluba AA iz velike Britanije odr`ali su

zanimljivu demonstraciju elektri~nog motocikla.

Peter Heemskerk iz holandskog autokluba

ANWB-a govorio je o ciljevima i efektima

edukacijskog programa “Treniranje trenera“, a

prezentirane su i planirane aktivnosti za 2010.

godinu. U okviru organizovane posjete u~esnici

konferencije imali su priliku upoznati se sa

djelatnostima Pozivnog centra ACP-a (Automovel

Club de Portugal).

ARC EUROPE, TEHNI^KI TRENING

INSTRUKTORA U BEOGRADU

Sistemi paljenja vozila

Uorganizaciji ARC Europe i Auto-moto

saveza Srbije (AMSS) u Beogradu se od

26. do 30.oktobra ove godine odr`ao ARC

tehni~ki trening koji je okupio predstavnike

autoklubova iz regiona. Pored doma}ina, AMSS, u

rad ovog skupa bili su uklju~eni autoklubovi:

BIHAMK (BiH), HAK (Hrvatska), AMSM (Makedo-

DRUGA RADIONICA KORESPONDENATA

KLUBOVA FIA REGIJE I; RADIONICA O

^LANSTVU U KLUBOVIMA, BADEN (AUSTRIJA)

FIA Centar znanja

Druga radionica korespondenata klubova

FIA Regije I (Evropa, Afrika, Bliski Istok)

odr`ana je od 17. novembra u Badenu

kod Be~a. Ovogodi{nja stru~na obuka

korespondentske mre`e evropskih klubova na

kojoj je u~estvovala i predstavnica BIHAMK-a,

usmjerila se na prezentaciju mogu}nosti “FIA

Centra znanja“, internetskog portala koji je

zami{ljen kao svojevrstan forum za razmjenu

znanja i iskustava u okviru globalne mre`e

auto-moto klubova. Nagla{eno je da klju~na

uloga u realizaciji finalne faze i za`ivljavanja

FIA Centra znanja pripada upravo korespondentima.

U~esnici skupa su upoznati sa

mogu}im scenarijima budu}eg razvoja

dru{tvene komunikacije, posebno u kontekstu

mogu}nosti koje pru`aju savremene informacijske

tehnologije, te mjesta i prilagodbe

autoklubova u ovom procesu koji }e biti od

su{tinskog zna~aja za pitanje njihovog

budu}eg opstanka. Zna~aj radionica je i ove

godine nagla{en prisustvom i izlaganjima

najvi{ih zvani~nika FIA Regije I: Wernera

nija), AMSCG (Crna Gora) i AMZS (Slovenija).

Obuku i trening 12 mehani~ara u okviru {est ekipa

sproveli su instruktori autoklubova iz [vicarske i

Njema~ke, TCS i ADAC. Nakon teorijskog i

prakti~nog dijela nastave, ~ija je tema bila

“Sistemi paljenja vozila”, organizovano je

polaganje ispita i uru~ivanje certifikata polaznicima.

Na treningu posebna

pa`nja posve}ena je

prezentacijskim

vje{tinama u~esnika

ciljem {to u~inkovitijeg

preno{enja ste~enog

znanja u vlastitim trening

centrima klubova. Kroz

ovaj program obuke za

ARC instruktore, koji }e

nastaviti i tokom idu}e

godine, pro{la su dva

predstavnika BIHAMK-a.

Krausa, predsjednika i Petera Doggwilera,

Direktora FIA Regije I.

A od 18. do 20. novembra pitoreskni austrijski

gradi} Baden bio je doma}in i jubilarnoj, 25. FIA

radionici o ~lanstvu sa glavnom temom djelovanja

autoklubova u uslovima svjetske ekonomske

krize. BIHAMK-ova djelatnost i inovacije na polju

~lanstva izlo`ene u prezentaciji BIHAMK-ovog

predstavnika, ocijenjene su kao izuzetno zanimljive

u kontekstu razmjene iskustava izme|u predstavnika

klubova u~esnika ove radionice.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 11


BIHAMK SAOBRA]AJNA PREVENTIVA

EuroRAP u BiH

Formiran koordinacioni odbor programa procjene

sigurnosnih performansi cesta

Prva sjednica Koordinacionog odbora Programa

procjene sigurnosnih performansi cesta

EuroRAP-a u Bosni i Hercegovini odr`ana je

27. oktobra 2009. godine, ~ime je zvani~no i

zapo~ela realizacija ovog programa u na{oj zemlji.

Na prvoj konstituiraju}oj sjednici formiran je

Koordinacioni odbor nacionalnog programa EuroRAPa

u ~iji sastav su u{li predstavnici nadle`nih

institucija u Federaciji BiH: Rasim Kadi}, predsjednik

(UO BIHAMK-a), Pavo Boban (Ministarstvo

prometa i komunikacija), Ljubo Pravdi} ( JP

DCFBiH), Erdal Trhulj (Direkcija autocesta), Osman

Lindov (Fakultet za saobra}aj i komunikacije) i

Kemal Ademovi} (FMUP). Imenovana je i radna

grupa koju ~ine stru~ni predstavnici svih relevantnih

institucija iz oblasti saobra}aja u FBiH, koja je

zadu`ena za provedbu Programa, te usvojen Plan i

program rada EuroRAP-a koji }e se odvijati u dvije

faze.

Kako koordinacija sa organima nadle`nim za

poslove saobra}aja na dr`avnom nivou, te na nivou

RS-a nije ukazivala na zainteresovanost za realizaciju

nacionalnog projekta EuroRAP-a, odlu~eno je da se u

po~etnoj fazi Program EuroRAP-a realizuje samo na

podru~ju FBiH. Predlo`enim Planom i programom rada

EuroRAP-a jasno su definisani ciljevi projekta, kao i

cestovna mre`a koja }e biti obuhva}ena u okviru I i II

faze, a radi se o magistralnim cestama u Federaciji

(2.045 km) na kojima se i dogodi najve}i broj

saobra}ajnih nezgoda sa fatalnim posljedicama.

Planom i programom su, tako|er, definisani

nosioci realizacije projekta – upravno i radno tijelo,

kao i planirano vrijeme realizacije prvog dijela

projekta (oktobar 2010.).

EuroRAP je me|unarodna neprofitna asocijacija

sa sjedi{tem u Briselu ~iji su ~lanovi auto-moto

asocijacije, organi vlasti za cestovni saobra}aj na

nacionalnom i regionalnom nivou udru`eni u

zajedni~kom cilju – pobolj{anje cestovne sigurnosti

na evropskim cestama.

U okviru navedenog programa EuroRAP-a, na

osnovu prikupljenih podataka o broju saobra}ajnih

nezgoda, broja poginulih i povrije|enih na pojedinim

dionicama cesta i protoku saobra}aja, izra|uju se

mape koje ozna~avaju sigurnosne performanse

cesta, odnosno rizik od smrtnosti ili te{kog

ozlje|ivanja na datim dionicama cesta. Kriti~ne

dionice cesta obilje`avaju se posebnim bojama za

svaki stepen rizika na cesti – od crne boje za

visokorizi~ne dionice, pa do zelene koja podrazumijeva

cestu sa najmanjim stepenom rizika. Tako

kreirana karta daje dobar uvid u stanje sigurnosti po

pojedinim dionicama cesta u BIH, te informaciju o

prioritetnim dionicama na kojima se hitno trebaju

po~eti uvoditi pobolj{anja. Zna~aj ovog projekta,

posebno sa aspekta svakodnevnog gubitka ljudskih

`ivota na cestama, prepoznale su relevantne

institucije koje se bave problematikom cestovne

sigurnosti, {to je i rezultiralo osnivanjem Koordinacionog

odbora EuroRAP-a u Bosni i Hercegovini.

Prema statisti~kim podacima u saobra}ajnim

nezgodama svaki dan na cestama {irom svijeta

strada oko 3.000 osoba, od toga je 500 djece.

Dakle, svakih 6 sekundi neko umre ili postane

invalid na cestama, dok svake 3 minute pogine

jedno dijete. Ukoliko navedene podatke zbrojimo,

za godinu dana broj poginulih u saobra}ajnim

nezgodama {irom svijeta prelazi brojku od 1,2

miliona osoba, dok je broj povrije|enih 50 miliona.

Na cestama u Bosni i Hercegovini svake godine

se dogodi oko 40.000 saobra}ajnih nezgoda u

kojima vi{e od 400 ljudi smrtno strada, a preko

12.000 ljudi bude povrije|eno.

AKCIJA ZA ^LANOVE

BIHAMK nastavlja sa akcijom

doniranja dje~ijih autosjedalica

Ucilju podizanja sigurnosti djece u

saobra}aju, a i zbog velikog interesa,

Bosanskohercegova~ki auto-moto klub

nastavlja s akcijom doniranja dje~ijih

autosjedalica svojim ~lanovima – roditeljima

jednogodi{nje djece. Ovu akciju BIHAMK

realizuje u saradnji s austrijskim auto-moto

touring klubom (ÖAMTC), a pravo na

autosjedalice imaju ~lanovi koji su du`e od jedne

godine u~lanjeni u BIHAMK. Za u~e{}e u akciji

zainteresovani se mogu prijaviti u najbli`i automoto

klub, tj. podru`nicu BIHAMK-a, uz podno{enje

na uvid ~lanske iskaznice i rodnog lista

djeteta. Akcija }e trajati do isteka zaliha, a

detaljnije informacije se mogu dobiti u Slu`bi za

~lanstvo BIHAMK-a na telefon 033/ 22 22 10.

12

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


GLOBALNA KAMPANJA EDUKACIJE

DJECE PRED[KOLSKOG UZRASTA

Djeca u saobra}aju

BIHAMK je u saradnji sa JP Direkcija

cesta FBiH i Federalnim ministarstvom

obrazovanja, nauke i kulture pripremio

adekvatan edukacioni materijal koji se sastoji

od bojanki ({tampane u tira`u 15.000

primjeraka) i slikovnica ({tampane u tira`u

10.000 primjeraka) istog sadr`aja, koji }e se

uz prigodna predavanja podijeliti svim

pred{kolskim ustanovama na teritoriji

Federacije BiH. U navedenim publikacijama,

na djeci prigodan i atraktivan na~in, obra|ene

su slijede}e teme: saobra}ajna abeceda;

kretanje pje{aka trotoarom, pje{a~kom

stazom i kolovozom, va`ni saobra}ajni znakovi

i pravila, prelazak preko kolovoza, obilazak

prepreka na trotoaru, opasnosti koje prijete u

saobra}aju; vezanje sigurnosnim pojasom i

izlazak iz vozila; vo`nja autobusom, lokacije za

igranje, kretanje u uslovima smanjene

vidljivosti i dr. Na konferenciji za {tampu 16.

decembra najavljen je po~etak realizacije

navedene kampanje.

REGION

U Srbiji na snazi novi Zakon o

bezbjednosti saobra}aja

Ususjednoj Srbiji je 10. decembra

stupio na snagu novi Zakon o

bezbjednosti saobra}aja na putevima.

Novi zakon podrazumijeva znatno stro`ije

kazne za saobra}ajne prekr{aje i niz

novina, od kojih izdvajamo najzna~ajnije:

Uvode se kazneni poeni, pa }e

voza~u, kada bude imao ukupno 18

kaznenih poena za prekr{aje, privremeno

biti oduzeta dozvola. Novi Zakon

zabranjuje kori{tenje mobilnih telefona

tokom vo`nje, a ista zabrana vrijedi i za

pje{ake na pje{a~kom prelazu.

Stupanjem na snagu novog Zakona

obavezna je vo`nja s upaljenim svjetlima

danju, kao i posjedovanja svjetle}eg

prsluka u vozilu. Policija ubudu}e ne}e mo}i

da napla}uje nov~ane kazne na licu mjesta,

ve} }e davati naloge za uplatu. Ovim

zakonom smanjena je i dozvoljena koli~ina

alkohola u krvi sa 0,5 na 0,3 promila, a

dozvoljena brzina vo`nje u naseljima je sa 60

smanjena na 50 kilometara na sat. Pored

visokih nov~anih kazni, za te`e saobra}ajne

prekr{aje voza~ima }e odmah biti oduzimana

voza~ka dozvola na period od jednog do dva

mjeseca, a za najte`e prekr{aje predvi|ena

je i zatvorska kazna od 15 do 45 dana.

SPORT, BUDVA

Sve~anost povodom

dodjele priznanja

Centralno-evropske zone

u auto i karting sportu

Svake godine krajem novembra mjeseca na sve~an

na~in uru~uju se pehari pobjednicima Centralno-

-evrpske zone u auto i karting sportu. I ova godina po

tome nije izuzetak, osim po, reklo bi se izuzetnoj organizaciji

Auto-moto saveza Crne Gore, koji se po prvi puta

organizuju}i ovako slo`enu manifestaciju, pokazao kao

izuzetan doma}in. Smje{taju}i ovu sve~anost na morsku

lokaciju u atraktivni budvanski Hotel “Maestral” na

Milo~eru, organizator je, ne samo privukao skoro sve

dobitnike priznanja, nego je bio prisutan i pozama{an broj

gostiju, novinara i posmatra~a. Na sve~arskom dijelu

priznanja za plasman dobila su i na{a dva takmi~ara na

brdskim trkama; u grupi SP tre}e mjesto je zauzeo @eljko

Hotel “Maestral”

Kuki} iz AMK Banja Luka, dok je u u grupi D E2 3000 ccm

prvo mjesto zauzeo Boris Miljevi} iz SAK Provider. Prije

sve~anosti uru~enja priznanja odr`ana je i redovna sesija

Centralno-evropske zone na kojoj je delegat bio Ozren

Bo`anovi}. Na sastanku, sa ve} tradicionalnim novembarskim

dnevnim redom, utvr|ena su pravila [ampionata

CEZ-a za 2010. godinu, bez posebnih izmjena u odnosu na

ranije godine. Tako|e je utvr|en i preliminarni kalendar za

2010. godinu te su na prijedlog na{e organizacije uvr{tena

dva takmi~enja: trka u Cazinu 25. jula i kru`na trka Banja

Luka 20. juna. Posebnu ~ast crnogorskom savezu uprili~io

je novi predsjednik FIA Jean Todt. koji se ovom prilikom

upoznao sa djelovanjem auto klubova Centralno-evropske

zone. Ovo je i prva posjeta novoizabranog predsjednika

FIA jednom nacionalnom Auto-moto savezu u regionu. Za

novog predjsednika CEZ-a (od nove godine) izabran je

Zrinko Gregurek iz Hrvatske, uz zahvale za izuzetan rad

Novaka Radomira iz ^e{ke koji je bio predsjednik od

osnivanja CEZ-a. Tako|e je u ~lanstvo CEZ-a primljena i

nova zemlja, Albanija. Idu}e godine najbolji }e se okupiti u

Poljskoj ili Ma|arskoj, a godinu dana kasnije u Sarajevu ili

nekom drugom gradu u BiH.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 13


BIHAMK AKTUELNO

PO^EO NOVI KONCEPT REGISTRACIJE VOZILA U BiH

Do tablica za 24 sata

Nove registarske tablice napravljene su u skladu s evropskim standardima i imaju visok stepen

za{tite od eventualnih zloupotreba U BiH registrovano 913.860 vozila

Tekst: Darko Omeragi}

Izdavanje novih registarskih tablica proizvedenih

u Centru za skladi{tenje, personalizaciju i

transport dokumenata Agencije za identifikacione

dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

(IDDEEA) u Banjoj Luci po~elo je krajem septembra

u Bosni i Hercegovini. [ef Odsjeka za cestovni

i `eljezni~ki promet u Ministarstvu komunikacija

i prometa BiH, Dario Bu{i}, za BIHAMK-ov magazin

ovih dana je rekao da izdavanje novih registarskih tablica

dva mjeseca od po~etka rada novog koncepta

proti~e bez problema. Bu{i} je dodao da se svi manji

problemi rje{avaju u hodu.

Nove registarske tablice napravljene su u skladu

sa evropskim standardima i imaju visok stepen za-

{tite od eventualnih zloupotreba. Njihova proizvodnja

i zadu`ivanje MUP-ova }e se obavljati centralizovano

preko IDDEEA-e.

Promjena vlasni{tva

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o registraciji

vozila, vlasnici vozila ne}e morati zamijeniti postoje}e

tablice izuzev u slu~ajevima promjene vlasni{tva nad

vozilom. Drugim rije~ima, nove tablice }e va`iti dok je

vozilo u upotrebi i pratit }e vozilo bez obzira na budu-

}u promjenu vlasni{tva. Novim konceptom predvi|eno

je da se vlasnicima vozila omogu}i da kompletan

posao oko zamjene registarskih tablica obave za 24 sata.

Nove registarske tablice }e ko{tati 20 maraka, dok

}e potvrda o vlasni{tvu vozila, potvrda o registraciji i

stiker-naljepnica stajati po pet maraka. Za{to se pre-

{lo na novi sistem

Odgovor na ovo pitanje je “integracione prirode”.

Naime, bh. vlasti }e time doma}e zakonodavstvo

prilagoditi standardima Evropske unije. Osim toga,

bit }e uveden red u oblasti leasinga jer }e sada biti

jasno navedeno ko je vlasnik, a ko korisnik vozila.

Jo{ jedna, ali ne manje bitna stvar je {to }e tablice

i svi ostali dokumenti biti centralizovani i pod serijskim

brojem. I proizvodnja }e biti na jednom mjestu

– u Banjoj Luci, {to }e, tvrde odgovorni, smanjiti mogu}nost

kra|e.

Bu{i} je, komentari{u}i ove promjene, rekao kako

se nada da }e kona~no biti uveden red u proces

registracije. Prema njegovim rije~ima, ovo je tek prvi

korak ka kona~nom cilju, a to je uvid u stvarno stanje

tehni~ke ispravnosti vozila u na{oj zemlji. Jedna

od najva`nijih novosti u ovoj oblasti je izdavanje potvrda

o vlasni{tvu vozila, potvrde o registraciji vozila

i stiker – naljepnica. Potvrda o vlasni{tvu vozila

VLASNI[TVO Stupanjem na snagu novog Pravilnika o registraciji vozila, vlasnici vozila ne}e morati zamijeniti

postoje}e tablice izuzev u slu~ajevima promjene vlasni{tva nad vozilom. Drugim rije~ima, nove tablice }e

va`iti dok je vozilo u upotrebi i pratit }e vozilo bez obzira na budu}u promjenu vlasni{tva

14

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


~ke ispravnosti vozila koja saobra}aju bh.

cestama.

“U Federaciji BiH ve} je u funkciji obavezan

dolazak vozila na stanicu tehni~kog

pregleda vozila, ali jo{ nije rije{eno stvarno

utvr|ivanje tehni~ke ispravnosti vozila”,

rekao je ministar Vidovi}. Prema njegovom

mi{ljenju neophodno je da nadle-

`ni entitetski organi poja~aju nadzor nad

radom stanica tehni~kog pregleda vozila,

kao i da Ministarstvo prometa i komunikacija

BiH ubrza aktivnosti na daljnjem

unapre|enju podzakonskih akata iz ove

oblasti. Time bi se, u kona~nici, omogu-

}ilo podizanje stepena sigurnosti vozila koji

saobra}aju na bh. cestama.

Nove registarske tablice napravljene su u

skladu sa evropskim standardima i imaju visok

stepen za{tite od eventualnih zloupotreba

ili vlasni~ka knji`ica je dokument kojim se

pove}ava sigurnost cjelokupnog procesa

registracije. Njom se smanjuje mogu}nost

zloupotreba i kra|a vozila.

Predvi|eno je da se za sva vozila, stupanjem

na snagu novog Pravilnika, pri redovnoj

registraciji izdaju potvrde o vlasni{-

tvu, pa bi tako u roku od godine primjene

novog koncepta sva vozila trebala imati

taj dokument. Bez njega ne}e biti mogu-

}a promjena vlasni{tva nad vozilom. Potvrda

o registraciji vozila se uvodi umjesto

dosada{nje saobra}ajne dozvole, koja

ostaje u upotrebi i zamjenuje se potvrdom

o registraciji nakon popunjavanja svih slobodnih

polja za produ`enje registracije u

saobra}ajnoj dozvoli. Kako je obja{njeno,

pri uvo|enju novog koncepta saobra}ajna

dozvola }e slu`iti kao potvrda o registraciji

do njene zamjene i proces godi{nje registracije

ne}e biti mogu} bez ovog dokumenta,

izuzev u slu~aju da ovaj dokument

nije izdat, ve} se umjesto njega koristi

postoje}a saobra}ajna dozvola.

Na novim tablicama }e biti ispisani

brojevi, te slova A, E, J, K, M, O i T u tehnici

German FE type s me|unarodnom

oznakom BiH i plavim poljem u lijevom dijelu

tablice. Prvi vlasnik novih registarskih

tablica u BiH postao je ministar komunikacija

i prometa BiH, Rudo Vidovi}, kojem

je tablice uru~io direktor IDDEEA-e Sini{a

Macan. Ministar Vidovi} je, komentari{u-

}i nove tablice, rekao da je ura|en veliki

posao uvezivanjem 348 stanica za tehni-

~ki pregled u informacioni sistem, ~ime je

obezbije|eno da svako vozilo mora do}i

na tehni~ki pregled.

“Smanjena je mogu}nost zloupotrebe

prema ranijem sistemu prema kojem su

se u torbici nosile prometne dozvole od

stanice tehni~kog pregleda do MUP-a i zavr{avao

proces, a da vozilo nije ni dolazilo

na utvr|ivanje stvarne tehni~ke ispravnosti”,

istaknuo je ministar Vidovi}. Vidovi}

je, tako|e, izjavio da ovaj koncept registrovanja

vozila predstavlja bitan korak

ka unapre|enju cestovne sigurnosti u

BiH, ali da i tu nije kraj. Kona~ni cilj Ministarstva,

na ~ijem ~elu se nalazi Vidovi},

je sistemsko rje{avanje obaveznog dolaska

i pregleda vozila na stanicama tehni-

~kih pregleda i stvarno utvr|ivanje tehni-

Ukradena vozila

Ministar Vidovi} je najavio unapre|enje

sistema prema kojem }e Ministarstvo

propisati rok za uvezivanje mjernih ure|aja

na stanicama tehni~kog pregleda u informacioni

sistem. Tako je predvi|eno da

se u budu}nosti onemogu}i upisivanje podataka

o vozilima na stanicama tehni~kog

pregleda. Umjesto toga }e se, ka`e Vidovi},

po zavr{enom ciklusu od godinu od

po~etka primjene novog koncepta registrovanja

vozila na stanici tehni~kog pregleda,

podaci o vozilima samo povu}i iz baze

podataka o registrovanim vozilima. Sini{a

Macan je, prilikom prezentacije novih

registarskih tablica, rekao da je u BiH momentalno

registrovano 913.860 vozila, te

da je od marta 2006. uspostavljen registar

kradenih vozila i uvedena razmjena podataka

s Interpolom.

“Pri registraciji vozila po broju {asije se

mo`e otkriti da li je vozilo ukradeno. Samo

u protekle tri godine 5.625 puta je zabilje-

`en poku{aj registrovanja ukradenih vozila”,

rekao je Macan. Pri registraciji vozila

postoje i neki izuzeci. Tablice }e se izdavati

samo jednom i bit }e “uz vozilo” sve

dok se automobil “kotrlja”. Tek u slu~aju

promjene vlasni{tva vozilo }e dobiti nove

tablice na kojima se u plavom polju nalazi

me|unarodna oznaka BiH. Izuzetak su vozila

kupljena po osnovu leasinga, taksi-vozila,

vozila diplomatskih i konzularnih predstavni{tava

u BiH, traktori, radne ma{ine,

radna vozila i motokultivatori, koji }e u roku

od godinu dobiti nove tablice.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 15


INFO SAOBRA]AJ

Po~etkom 2010. kre}e izgradnja posljednje dionice

autoceste do Zenice

Za tri godine ostvarenje

40-godi{njeg sna

Uskoro kre}e izgradnja tri poddionice ukupne du`ine od 16

kilometara ~ime }e Sarajevo i Zenica, kona~no, biti povezani

najmodernijom saobra}ajnicom

Tekst: Darko Omeragi}

Nakon {to je nedavno zavr{ena i pu{tena u

promet dionica autoceste Dobrinje-Kakanj

u du`ini od 9,4 kilometra, ~ime je FBiH do-

{la do otprilike 40-tog kilometra autoceste

u Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i odr`avanje

autocesta (FEDA) saznajemo da bi za mjesec-

-dva trebala krenuti izgradnja trase autoceste od Kaknja

do Zenice. Direktor FEDA-e, Erdal Trhulj, za BI-

HAMK AUTO je rekao da }e potpisivanje ugovora za

prvu poddionicu od Kaknja do Bilje{eva u du`ini od

9,5 kilometara ozna~iti po~etak izgradnje posljednje

dionice autoceste od Sarajeva do Zenice.

ERDAL TRHULJ “Prvi put }emo do}i

u situaciju da tri poddionice gradimo

paralelno. Cijeli projekat vrijedi vi{e

od 300 miliona maraka. To je dokaz

da Bosna i Hercegovina mo`e biti

veliko gradili{te“

Pri~a iz 1969.

“Posljednja dionica je podijeljena na tri dijela: Kakanj

– Bilje{evo, Bilje{evo – Gorica (3,6 kilometara)

na kojoj se nalazi tunel od skoro tri kilometra i tre}u

poddionicu Gorica – Drivu{a du`ine 2,8 kilometara.

Sve tri poddionice }e se graditi iz sredstava kredita

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske

investicijske banke (EIB). Od EBRD-a je obezbije|eno

60 miliona eura za izgradnju tunela, a od EIBa

75 miliona (45 miliona za Kakanj-Bilje{evo, 30 miliona

za dionicu Gorica-Drivu{a). Dakle, rije~ je o dionici

ukupne du`ine oko 16 kilometara, ~ime bismo

zavr{ili posao izgradnje autoceste do Zenice o kojoj

se pri~a jo{ od 1969. godine”, ka`e Trhulj.

Izrada glavnih projekata za neke poddionice su zavr{eni,

a za neke su pri kraju. Za poddionicu Kakanj

– Bilje{evo je prije nekoliko dana izdata urbanisti~ka

saglasnost, a za ostale dvije poddionice }e u narednih

nekoliko dana sti}i saglasnosti. Na tender za izgradnju

poddionice Kakanj – Bilje{evo javilo se 11 gra-

|evinskih kompanija iz sedam zemalja.

“Tu su kompanije iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Austrije,

Turske, Portugala i Ma|arske. O~ekujemo da sredinom

decembra izaberemo izvo|a~a radova i uputimo

zahtjev banci za odobrenje, tako da bi do kraja godine

potpisali ugovore i stekli uslove za nastavak izgradnje

autoceste. Me|u prijavljenim kompanijama imamo jedan

doma}i konzorcij sastavljen od {est doma}ih kompanija,

zatim hrvatski konzorcij, ma|arski...”, ka`e na{

sagovornik.

Za poddionicu Bilje{evo – Gorica, na kojoj se nalazi

pomenuti tunel, zavr{ena je pretkvalifikacija i banci

je poslana tenderska dokumentacija od koje se o~ekuje

pozitivan odgovor nakon ~ega je planirano da se

pretkvalifikovanim kompanijama podijeli tenderska

dokumentacija i rok za dostavu finansijske ponude

za tunel, koji je 1. februar.

“Izgradnja tunela bi mogla biti ugovorena u februaru.

[to se ti~e uslova za izgradnju ovog tunela, oni

su bili takvi da se banka htjela osigurati da oni koji

budu izabrani mogu zavr{iti posao koji je prili~no zahtjevan.

Malo je tunela s tri ili vi{e kilometara. To su

tuneli koji tra`e posebnu opremu. Mi, ~ak, planiramo

da uradimo jednu sigurnosnu animaciju. Danas postoje

programi koji daju prikaz na osnovu projektovanog

tunela o tome {ta }e se desiti u slu~aju da se

desi neka nesre}a. Ta video-animacija }e biti dostupna

javnosti”, kazao nam je Trhulj.

Na tender za izgradnju tunela se prijavilo 12

kompanija: po dvije iz Turske, Italije, Slovenije i

Hrvatske i ~etiri iz Austrije. O pobjedniku }e odlu-

~iti najni`a cijena jer su sve pretkvalifikovane

kompanije ve} zadovoljile sve ostale kriterije.

O~ekuje se da izgradnja tunela po~ne najkasnije

do 1. marta 2010. godine, a gradnja }e trajati najmanje

tri godine.

“Ovaj tunel }e, evidentno, biti ne{to skuplji, a

procjene se kre}u da }e ko{tati 80-tak miliona

eura. Razliku }emo najvjerovatnije obezbijediti mi

i to od akcize na gorivo ili od novca koji preostane

od tre}e poddionice ~ija cijena }e, mo`da, biti

manja za pet-{est miliona eura”, tvrdi Trhulj.

Prvi ~ovjek FEDA-e ka`e da bi dinamika radova

na dionici autoceste od Kaknja do Zenice trebala

biti sljede}a: po~etak gradnje poddionice Kakanj

– Bilje{evo (januar 2010. s rokom za izgradnju

od 18 mjeseci), Bilje{evo – Gorica (mart 2010.) i

Gorica – Drivu{a (april 2010. s rokom izgradnje od

oko 20 mjeseci). “Prvi put }emo do}i u situaciju

da tri poddionice gradimo paralelno. Cijeli projekat

vrijedi vi{e od 300 miliona maraka. To je dokaz da

Bosna i Hercegovina mo`e biti veliko gradili{te”,

istaknuo je direktor FEDA.

Pola sata vo`nje

Iako je jo{ rano pri~ati o tome, Sarajevo i Zenica

bi autocestom i tunelom od tri kilometra trebalo

da budu povezani za najkasnije tri godine. Tada bi

od glavnog grada BiH do Zenice bilo 53 kilometra

autoceste ili oko 25 minuta vo`nje najmodernijom

saobra}ajnicom. “Ako se uzme u obzir ~injenica da

je dozvoljena brzina 130 kilometara na sat, do{li bismo

do tih 25 minuta. Tako|e, na kraju ispada da

ova 53 kilometra od Sarajeva do Zenice ko{taju

izme|u 600 i 650 miliona maraka ili 10-11 miliona

maraka po kilometru, {to je jo{ uvijek vrlo niska cijena,

pogotovo imaju}i u vidu da se tu nalazi tunel

od tri kilometra”, saznajemo do Trhulja.

Eksproprijacija je pokrenuta na vrijeme zahvaljuju}i

novcu od cestarine. U 2008. godini je sa~uvano

{est miliona maraka od cestarine. U ovoj godini

je planiran prihod od cestarine deset miliona, dok je

za eksproprijaciju u op}inama Kakanj i Zenica planirano

oko deset miliona maraka.

16

BIHAMK AUTO decembar-prosinac 2009.


VOZILI SMO [KODA YETI 1.8 TSI 4x4, AMBITION

[kodin SUV ispod

kiklopskih zidina

Jasno je da njegove off-road mogu}nosti nisu tek puki

[koda je opet prona{la kompromis – svojim dizajnom, koji usprkos svojoj robusnosti prenosi

dojam vi{e laganih, nego glomaznih oblika, te visokog polo`aja sjedenja i raznolikih mogu}nosti

upotrebe, Yeti ispunjava zahtjeve u pogledu sigurnosti i sna`ne vu~e, {to jedno SUV vozilo

mora imati. Yetija smo vozili do ”kiklopskih zidina” drevnog Daorsona

Pi{e: Amer Obradovi}

Kada je @enevi predstavljen Yeti, mnogi

su se pitali je li [koda ponovo prona{la

mudro rje{enje u sve popularnijem

SUV segmentu, uklju~uju}i i mogu}nosti

u pogledu rastu}e ekolo{ke

svijesti. Bilo je dovoljno samo nekoliko mjeseci i odgovor

je bio potvrdan – [koda je opet prona{la kompromis

– svojim dizajnom, koji usprkos svojoj robusnosti

prenosi dojam vi{e laganih, nego glomaznih

oblika, te visokog polo`aja sjedenja i raznolikih mogu}nosti

upotrebe, Yeti ispunjava zahtjeve u pogledu

sigurnosti i sna`ne vu~e, {to jedno SUV vozilo

mora imati. Takva rje{enja ovog ~e{kog proizvo|a-

~a stalno nas pozitivno iznena|uju i uvijek je pitanje

{ta je sljede}e.

No, dok ne do|e neko novo rje{enje iz ^e{ke, pozabavili

smo se Yetijem, a za primjeren test odabrali smo

O{ani}e pored Stoca, ta~nije mjesto gdje se nekada nalazio

ilirski grad Daorson. Ovaj grad ~inile su tri cjeline

od kojih je sredi{nja bila tvr|ava – akropola koja je bila

opasana “kiklopskim zidinama” od golemih kamenih

blokova (sli~an onima u Mikeni u Gr~koj). Put iz Stoca

do Daorsona je mje{avina asfalta, cementa, te makadama

od sitinog kamena, ali Yeti nas je do „kiklopskih

zidina“ dovezao uz u`itak u dinami~noj vo`nji.

Do samih zidina nema nikakvog klasi~nog puta,

tako da je i off-road zadatke Yeti ispunio bez ikakve

muke, koriste}i pritom obi~ne cestovne gume. Jasno

je da njegove off-road mogu}nosti nisu tek puki

marketin{ki trik. Tako|er, Yeti nije povu~en, i ne

`ivi samo za vancestovne izlete, ve} se podjednako

dobro snalazi u gradskim sredinama. Izra|en na

platformi VW Tiguana, peti model u [kodinoj paleti

spreman je na sve.

Unutra{njost

Ukupnom du`inom od 4,22 i {irinom od 1,79 metara

jam~i okretnost i terensku agilnost. Visina od

1,69 metara i monovolumensko ure|enje interijera dali

su doprinos ponudi prostora, dobroj preglednosti i li-

18 BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


UNUTRA[NJOST Kabina je

opremljena kvalitetnim

materijalima, a zavr{na obrada

odi{e precizno{}u. Varijabilan

sistem sjedala na stra`njoj klupi,

koji omogu}ava uzdu`no pomicanje

klupe i popre~no micanje dva bo~na

sjedala, osigurat }e dovoljno

prostora ~ak i za iznatprosje~no

visoke osobe

U@ITAK U OFF-ROAD VO@NJI Za

primjeren test odabrali smo

O{ani}e pored Stoca, ta~nije

mjesto gdje se nekada nalazio

ilirski grad Daorson. Put iz Stoca

do Daorsona je mje{avina asfalta,

cementa, te makadama od

sitinog kamena, ali Yeti nas je do

“kiklopskih zidina” dovezao uz

u`itak u dinami~noj vo`nji

i marketin{ki trik

muzinskom komforu. Kabina je opremljena kvalitetnim

materijalima, a zavr{na obrada odi{e precizno{}u. Varijabilan

sistem sjedala na stra`njoj klupi, koji omogu-

}ava uzdu`no pomicanje klupe i popre~no micanje dva

bo~na sjedala, osigurat }e dovoljno prostora ~ak i za

iznadprosje~no visoke osobe. Prtlja`ni prostor je podjednako

dobro iskori{ten. Osnovni prtlja`ni obujam

iznosi 310 litara. Pomicanjem klizne klupe obujam se

pove}ava na 415 litara, a uklanjanjem stra`njih sjedala

mogu}e je dogurati do 1.760 litara zapremnine.

Vozne karakteristike

Provjerena platforma nudi vrlo dobra svojstva, u

svim uvjetima vo`nje. Kao {to smo spomenuli, Yeti

nema problema ni da jurne makadamom, niti da se

oku{a i na kozjim stazama, ali niti da se na otvorenoj

cesti ravnopravno nosi sa nekom limuzinom. Dobar

ovjes upotpunjen je novim Haldex pogonom ~et-

vrte generacije, ~ije su sposobnosti zaista odli~ne.

Pogon se sastoji od vi{elamelne spojke koja je postavljena

u zajedni~kom ku~i{tu s osovinskim prijenosnim

mehanizmom i stra`njim diferencijalom. Sustav

funkcionira tako da u normalnim uvjetima trakcije

na prednje kota~e {alje 96 posto momenta, no ovisno

o situaciji u vo`nji, proklizavanju kota~a i radu

ABS/ESP procesora, Haldex spojka mo`e prenijeti do

90 posto momenta na stra`nju osovinu. Uz to, pri terenskoj

vo`nji poma`e „Off-road“ re`im koji pove}ava

osjetljivost papu~ice gasa, uklju~uje Hill-assist, te

ubla`ava rad ABS i ESP ssistema.

Motori

Ponuda motora u potpunosti je nova za [kodu,

iako je rije~ o agregatima poznatima iz VW koncerna.

Ponudu benzinaca zapo~inje 1.2 TSI/105 KS, te

je nastavlja 1.8 TSI/160 KS, kojeg smo i mi imali na

testu. Dizelski motor je novorazvijeni common-rail 2.0

TDI sa 110, 140 i 170 KS. Motori su upareni ru~nim,

{estbrzinskim mjenja~ima, dok je za osnovni benzinac

u ponudi i DSG mjenja~ sa sedam stepeni. Osim

pogona na sve kota~e, Yeti je mogu}e kupiti i sa

pogonom na prednje kota~e u kombinaciji s najslabijim

benzinskim i dizelskim agregatom.

Cijena

Bogati paketi opreme podijeljeni su u tri nivoa:

Acive, Ambition i Experience. U serijskoj opremi

osnovnog modela nalaze se ~etiri zra~na jastuka,

ABS, ASR, putno ra~unalo, preklopiva sjedala stra`nje

klupe, centralno zaklju~avanje, krovni nosa~i, klima-ure|aj,

elektri~ni podiza~i prozora sprijeda, elektri~ni

retrovizori, radio/CD/mp3... Cijene Yetija kre}u

od 27.479 KM, model sa najmanjim benzicem i Activ

paketom opreme, pa do dizelskog 2,0 TDI 4x4

125 kw/170 KS 6G, sa peketom Experinece koji stoji

47.722 KM. Mi smo na Daorsonu bili sa modelom 1.8

TSI 4x4 (160 KS), sa paketom opreme Ambition, za

kojega valja izdvojiti 39.648 KM.

Ukupna ocjena je da je [kodin SUV pravo iznena|enje,

i bez obzira {to se na prvi pogled vidi njegova

pripadnost porodici ovog ~e{kog proizvo|a~a,

i {to je neobi~no da [kodin predstavnik izgleda pomalo

robusno sa 17-in~nim to~kovima, a pritom se

njegova karoserija ne doima glomazno i te{ko, Yeti

je poslastica za avanturiste, ali i za one koji `ele biti

primije}eni.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 19


TEST Mazda3 Sedan 1.6i TX

Dobra da bi bila jeftina

Nova Mazda3 na prvu izgleda kao kompletno obnovljen prethodnik. Me|utim, u Hiro{imi se

temeljito poradilo na drugoj generaciji koja se i dalje okre}e sportski orijentisanim voza~ima.

Finansijska strana otkriva da Mazda3 ima klijentelu na koju recesija ne bi smjela ostavljati traga

Pi{e: Admir Muharemovi}

Pitanje je {ta je novo na ovoj

Mazdi. Sve ili dio toga Izgled

prethodnice bio je rutinerski

odra|en kompakt sa istoka.

A, nova Trojka Ona `eli

biti [estica. Da se bavimo dimenzijama,

bilo bi obja{njivo da je u pitanju hatchback

koji je jedan od najdu`ih automobila u

kompaktnom segmentu. Ovako, Sedan

izvedba nije neprivla~na, nego manje atraktivna.

Ta razlika je po mnogima bila

obrnuta kod pro{le Trojke gdje je Sedan

ukupnom du`inom bolje balansirao od predimenzioniranog

hatchbacka. Kako se vrijeme

brzo mijenja! Nova Astra, a i Delta, tako|e,

pucaju na du`inu koja prelazi kompaktne

dimenzije. Dolazi li vrijeme velikih

kompakata gdje je led probila Mazda3

Dinamiku vanj{tine istim, ako ne i intenzivnijim

tonom slijedi unutra{nji prostor i

ure|enje. Voza~ iza atraktivnog trokrakog

kola upravlja~a i kratke palice mjenja~a mo`e

voziti samo u visokim turama. Tonovi crne,

te sive u vi{e nijansi pun su pogodak. Suvoza~

se mo`e `aliti na letvicu iznad pretinca

koja usko sara|uje sa koljenima vi{ih putni-

UNUTRA[NJOST

Voza~ iza

atraktivnog

trokrakog kola

upravlja~a i

kratke palice

mjenja~a mo`e

voziti samo u

visokim turama.

Tonovi crne, te

sive u vi{e

nijansi pun su

pogodak

ka. Najvi{e boja posjeduje pozadinsko osvjetljenje

koje ima bijelu, plavu i crvenu iluminaciju.

Povremeno optere}enje za o~i.

Prtlja`nik od 430 litara (Hatchback 340) nije

ni blizu top kapaciteta. Me|utim, ispunjava

osnovnu namjenu jednog sedana, a za-

20 BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


Tehni~ke karakteristike

Mazda3 1.6i

D-[-V: 4,58 x 1,75 x 1,47 m

Me|uosovinski razmak: 2,64 m

Prtlja`nik: 430 lit.

Snaga kW/KS: 77/105 pri 6.000 o./min.

Ob. moment: 145 Nm pri 4.000 o./min.

Ubrzanje: 12,2 s

Max. brzina: 188 km/h

Potro{nja (o/g/p): 5,2/6,3/8,3 lit.

Masa: 1.245 kg

Osnovna cijena do reg: 34.700 KM

Cijena test modela:

40.800 KM

Kompaktni dodatak nije poremetio osnovnu liniju dizajna

dnja preklopiva klupa poma`e kod utovara

du`ih predmeta. Druga strana otkriva da

kompaktni dodatak nije poremetio osnovnu

liniju dizajna.

Mazda je zadr`ala stare atmosferske

benzince. Po~etna verzija je 1.6i sa 105 KS

sa klasi~nom konfiguracijom izvedbe sa

~etiri ventila po cilindru. Maksimalna snaga

pri visokih 6.000 obrtaja u minuti i prosje~an

obrtni moment od 145 Nm na nivou

su modernih 1.2 turbaka. Zato motor

inertnost na niskim obrtajima kompenzuje

za vrtnjom do skoro 7.000 obrataja

u minuti. Obi~ni atmosferski benzinci,

ipak, gube dah za turbo motorima.

Mazdin 1.6i po potro{nji ostaje u granicama

normalnog, odnosno po gradskim

uvjetima tro{i oko 11 i u prosjeku oko 8

litara. Dio visoke potro{nje ide na ra~un

raspolo`enog motora koji mami na tjeranje

u visoke obrtaje. Vizuelno napucan

upravlja~ bi mogao imati deblji obru~, u

suprotnom uzvra}a direktnim upravljanjem.

Nekima se ne}e svidjeti {to na njemu

odsjeda veliki broj kontrolnih prekida-

~a. Voza~ Mazde3 nikada ne}e po`eljeti

automatiku. Kratki i na dohvat ruke mjenja~

sa pet brzina prijenosa precizan je

kao mehanizam {vicarskog sata. Po{to

agregat tra`i ~esto {altanje, da bi se iz njega

iscrpio maksimum, voza~u ne}e biti te-

{ko baviti se ovim zadatkom.

Focusova platforma sa multilink osovinom

koncepcije 'control blade' trenutno je

najbolje {to jedan kompakt mo`e ponuditi.

Kod Mazde je set-up tvrd. Tako auto i

nasjeda na neravnine, pa udobnosti nema

ni traga. Zavojite ceste bit }e samo lak{i trening

za Trojkine mogu}nosti. Njeni vlasnici

bi se prema njoj trebali odnositi onako kako

to rade vlasnici Terriera sna`nih i mi{i-

}avih pasa kojima su u krvi utkana optere-

}enja i maratonske vje`be. Putnici u prvom

redu ne moraju brinuti.

PRTLJA@NIK od

430 litara

(Hatchback 340)

nije ni blizu top

kapaciteta.

Me|utim, ispunjava

osnovnu

namjenu jednog

sedana, a zadnja

preklopiva klupa

poma`e kod

utovara du`i

predmeta.

Duboka sjedi{ta i dobra bo~na potpora

dr`e ~vrsto tijela. Zaustavljanje je dio sportskih

manira. Na pritisak pedale ko~ioni diskovi

(naprijed ventilirani promjera 278 mm,

straga puni diskovi promjera 265 mm) grizu,

a to~kovi kao lasom hvataju podlogu. Ko~ioni

sistem je upotpunjen ABS-om i elektronskim

razdjelnikom slike ko~enja EBD-om.

MJENJA^ Voza~ Mazde3 nikada ne}e po`eljeti automatiku.

Kratki i na dohvat ruke mjenja~ sa pet brzina prijenosa precizan

je kao mehanizam {vicarskog sata. Po{to agregat tra`i ~esto

{altanje da bi se iz njega iscrpio maksimum, voza~u ne}e biti

te{ko baviti se ovim zadatkom

Mazda je u startu osu|ena na neravnopravan

status najvi{e zbog finansija. Hiro{ima

je njen dom, pa se moraju platiti pune

dr`avne dad`bine. Po~etni CE sa 1.6i motorom

ko{ta 34.700, a testni TX uz metalik lak

40.800 KM. Dizeli su u prosjeku skuplji oko

3.500 KM i psiholo{ki optere}uje kupce. Cijena

je identi~na za oba modela, s tim da je

hatchback bogatiji za 2.3i benzinca (MPS) i

ja~eg 2.2 dizela i zvani~no mo}nijeg izgleda

od sedana. Cijena benzinske Trojke kod konkurencije

je cijena dobro opremljenog dizela{a

i tu je Mazda u nepovoljnom polo`aju.

Nju }e u svoju gara`u parkirati samo znalci

koji znaju cijeniti vrhunsku izradu i vrhunske

vozne osobine bez obzira na vru}u cijenu.

Druga vrsta su kupci [estice koji za manje

novca `ele ostati u Mazdinom dvori{tu. Kad

se podvu~e crta i sagleda prodajni plan na

godi{njem nivou uo~ite da Mazda, koliko

god bila izvrstan automobil, na tr`istima kakvo

je bosanskohercegova~ko ostavlja prostora

samo za entuzijaste koji previ{e ne mare

za novac. U suprotnom njena kupovina je

mimo pravila kojih se dr`i konvencionalni bh.

kupac, i to je prava istina.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 21


TEST Toyota IQ 1.0 IQ²

Test inteligencije za upra

Toyotina ideja o materijalizovanju: trend, lifestyle i gadget pravaca u kona~nici je polu~ila model

naziva IQ. To je najmanji ~etverosjed na tr`i{tu koji se najbolje snalazi po najve}im gu`vama metropole.

Direktni suparnik mu je Smart koji u usporedbi sa malenom Toyotom nema pravog aduta

Pi{e: Admir Muharemovi}

Toyota je napravila „bum“ u Americi za

vrijeme naftne krize 70-ih i 80-ih godina

pro{log stolje}a. ^itava filozofija se

svodila na recept malog automobila sa

malolitra`nim motorima. Danas, iako

svijet trese ekonomska recesija, kada su male

stvari u modi, rekli bi da je Toyotin najmanji produkt

IQ prepisani recept iz pro{losti i alternativa recesiji.

Me|utim, IQ nema ba{ nikakve veze sa krizom. S

druge strane, direktni suparnik Smart, pored IQ mo-

`e zadr`ati „popre~no“ mjesto u gara`i, jer je to jedino

po ~emu je u prednosti. U suprotnom, kraljevski

komfor, vi{e od dva sjedi{ta, ozbiljna ponuda

agregata, luksuzna oprema, te dobra izolacija putni-

~kog prostora; Smartu zadaju pravi udarac. IQ je,

ukupno, zreliji automobil.

Jednostavnost je pokret koji Toyotine in`injere i

UNUTRA[NJOST

Preovladava

minimalizam.

Rezervi nema, a

voza~ ljubomorno

sve dr`i pod

kontrolom.

Kontrole audio

ure|aja stanuju

na lijevoj strani

upravlja~a. S ovim

detaljem su se

izbjegli suvi{ni

detalji

Sve ukazuje na to da je IQ gadget automobil, koji se kupuje zbog presti`a

22 BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


vlja~em

putnika ili u konfiguraciji 3+1. Tre}i putnik se mo`e smjestiti

iza suvoza~a, ~ije sjedi{te vi{e 'kli`e', a iza voza~a je

najbolje sru{iti naslon zadnje polovice i ubaciti prtljagu.

Tri cilindra u glavi motora su minimum koji danas

mo`ete na}i u komercijalnoj upotrebi, a u su{tini to su

automobili pripadnici manjih klasa s kojim se ovi motor~i}i

i mogu nositi. Me|utim, antirecesijski recept,

ali i budu}nost op}enito, ~ak i velike igra~e tjera na

smanjenje tro{kova, odnosno 'rezanje' cilindara. Pozitivne

strane su: smanjenje mase i potro{nje, redukcija

{tetnih plinova i manja cijena izrade. Tu je Toyota u

prednosti. Trocilindarski 1.0 benzinac stanuje u tri Toyote.

Jednolitreni agregat koristi 4 ventila po cilindru i

razvija ugodnih 68 KS. Te`ak je svega 70 kg. Navedeni

agregat s razlogom je oki}en nagradom 'motor

godine' u kategoriji jednolitreni motor, a izvorno dolazi

Tehni~ke karakteristike

IQ 1.0 VVT-i

D-[-V: 2,99 x 1,68 x 1,50 m

Me|uosovinski razmak: 2,0 m

Prtlja`nik: 32 lit.

Snaga kW/KS: 50/68 pri 6.000 o./min.

Ob. moment: 91 Nm pri 4.800 o./min.

Ubrzanje: 14,7 s

Max. brzina: 150 km/h

Potro{nja (o/g/p): 3,9/4,9/4,3 lit.

Masa: 845 kg

Osnovna cijena: 27.871 KM

Cijena test modela:

31.429 KM

punu kontrolu, a motor se pri tome zavidno vrti na

visokim obrtajima. VSC je Toyotin ESP i sti`e u seriji

kao i kontrola trakcije. Odli~no! Mali vrag se najbolje

pona{a u gradu. Za puni krug okretaja mu treba

samo 7,8 metara i savladava manji krug od europskog

rivala Smarta (8,6m).

Nedostatak blic 3 klika sistema pokaziva~a smjera

mo`e biti velika potreba za IQ, koji }e svoj `ivot

punim plu}ima pro`ivjeti na gradskim saobra}ajnicama.

Potro{nja od 5 litara pod te{kom nogom na gasu

odra`ava se ekonomi~no na finansije, ali i uzornu

autonomiju sa spremnikom za gorivo od samo 32

litra. Ko~ioni sistem ima uzorne komponente, diskovi

(ventilirani naprijed 255mm i puni straga od 249mm)

na obje osovine upareni sa ABS-om, pomo}i kod naglog

ko~enja BA i el. razdjelnikom sile ko~enja EBD.

kreatore dr`i budnim. I najmanji u Toyote IQ nastao

je kao plod jednostavnosti. ^iste linije i lojalnost brendu

vidljive su sa kilometra distance. U nepuna 3 metra

dugi IQ (toliki je samo me|uosovinski razmak kod

Chryslera 300C) in`injeri su spakovali trenutno najmanji

~etverosjed na tr`i{tu. Svi modeli IQ-a opremljeni

su alu-felgama veli~ine 15 i 16 cola. Napredniji paket

IQ² ima istu veli~inu u krom verziji, a top izvedba IQ³

svoju obu}u nosi na 16-colnim 'potpeticama'.

U unutra{njosti preovladava minimalizam. Rezervi

nema, a voza~ ljubomorno sve dr`i pod kontrolom.

Kontrole audioure|aja stanuju na lijevoj strani upravlja~a.

Ovim detaljem su se izbjegli suvi{ni detalji, no

pitanje je {ta kad prestane raditi jedini izvor komandi,

ili suvoza~ `eli manipulisati radiom. Duplih komandi jednostavo,

nema! Trokutasti motiv pro{aran je prednjom

sekcijom. Tasteri putnog ra~unara u obliku dvije

„bodlje“ nalaze se ispod samog ekrana i jako su neprakti~ni.

Pripadaju periodu automobila spartanskog

ure|enja. Na zadnju mini-klupu, ako se mo`e nazvati

klupom, sti`e se lako uz easy entry sistem suvoza-

~evog sjedi{ta, no i Toyotin sistem boluje od sindroma

vra}anja sjedi{ta u prvobitni polo`aj. Na ovoj

Toyoti {irina je klju~ni parametar, jer barem u prvom

redu nema laktanja. Komfor je za 10!

Isprobavanjem svih kombinacija u unutra{njosti zaklju~ujemo

da je Toyotin mali{a najkorisniji u verziji dva

EKONOMSKA RECESIJA IQ nema ba{ nikakve veze sa krizom. S druge

strane, direktni suparnik Smart, pored IQ mo`e zadr`ati “popre~no” mjesto

u gara`i, jer je to jedino po ~emu je u prednosti.

od najstarijeg japanskog proizvo|a~a Daihatsu koji je

diplomirao na temu tri cilindra. Mjenja~ radi bez gre-

{ke. Kratki i brzi prolasci kroz shemu vuku na ~e{}e

'{altanje', {to u osnovi i jeste dio prakse malog motora

koji zna ostati bez daha. Maksimalna snaga je

smje{tena na visokih 6.000, ali i obrtni moment od 91

Nm pri visokih 4.800 obrtaja u minuti.

Iako Toyota nudi i dva ~etverocilindra{a, benzinski

1.33 VVT-i sa 98 KS i dizelski 1.4 D4-D sa 90

KS, IQ sa ulaznim trocilindra{em je pravi poletarac.

Zbog koncepcije agregata je lijen na niskim obrtajima,

no kada uhvati zalet, lako odr`ava brzinu. Fabri~ki

posti`e 150 km/h, a na na autocesti bez zagu{enja

dr`i 130 km/h. Vrlo va`no, voza~ i dalje ima

U kona~nici IQ te`i svega 845 kg, pa sve brojke

izgledaju vi{e nego obe}avaju}e. Toyota je koncipirala

IQ tako da konvencionalni voza~ nema potrebu tro{iti

vrijeme na standardnu proceduru kalkulisanja serijske

i doplatne opreme. Kod IQ sve va`nije dolazi u seriji.

Ovdje se dopla}uju lifestyle detalji, poput torbice u ulozi

pretinca ispred suvoza~a (253 KM).

Mudro osmi{ljeni ~etverosjed, bogato opremljen i

snala`ljiv u najve}oj gu`vi, ko{ta kao suho zlato. Modeli

su podijeljni u tri izvdbe: IQ, IQ² i IQ³. Izvedba 1.0

IQ ko{ta 27.871 KM, 1.33 IQ³ (prodaje se isklju~ivo sa

top opremom i Stop&Start sistemom) 35.205 KM, a

dizelski 1.4 D-4D IQ 31.970 KM. Sve ukazuje na to da

je IQ gadget automobil, koji se kupuje zbog presti`a.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 23


TEST VW Polo 1.6 TDI Trendline

Dlaku mijenja,

ali }ud nikako...

Polo je stigao, rivali, kona~no, mogu odrediti gdje i kako stoje.

Polo odre|uje pravila, a pitanje je samo po kojim kriterijima u

novom izdanju. Me|utim, nova generacija Pola sti`e u

vrijeme kada i konkurencija ima ozbiljnu ponudu

Pi{e: Admir Muharemovi}

Gledano iz dana{nje perspektive stari

Polo se ~ini poprili~no oronulo naspram

novog. VW voli male pomake, jer mu je

stalo do kupaca koji posjeduju prethodni

model pa se o~ekivano novi Polo ne

razlikuje mnogo od starog. Me|utim, nova generacija

Pola ukupno je oti{la vi{e od jednog koraka naprijed.

Polo prati svjetske trendove. Downsizing u

svim smjerovima. Reducirana masa, dizela{i smanjene

zapremine i benzinci malih gabarita i oni sa

asistencijom turbo punja~a. Polo je provjerena „marka“

{to mu u startu poma`e kod kupaca kod kojih

ne{to ve}a cijena ne uti~e na odluku.

DIZAJN

Polo je i dalje konzervativan. Odavno smo spoznali

da u Wolfsburgu ne `ele praviti krupne pomake

na polju dizajna. Me|utim, ima tu pozitivnih primjera,

ali oni se percepiraju u segmentima. Prednji

izo{treni izgled kojeg je donio Sciroco, zatim naslijedio

Golf, a sada i Polo sjeo je na svoje mjesto. Peugeot

207 je prelijep, Punto markantan, a zategnuti

i na stranu pomjereni „pogled“ kod Pola oda{ilju kadar

autoriteta u maloj klasi. Gabariti su ostali u okvirima

4 metra. Du`inom je ve}i za +52 mm, {irinom

+32 mm, ali je i 13 mm ni`i. Tako|e, lak{i je za

7,5% nego model iz pro{le generacije {to je rezultat

sve prisutnije downsizing metode. ()

UNUTRAŠNJOST

VW po prvi put kontroli{e razinu kvalieteta unutra{-

njih materijala. Ulazni Trendline kakav smo i vozili, po-

MOTOR Sa

motorima malih

'gabarita' VW je

zaokru`io

prelazak sa

pumpa-dizna na

common-rail

tehnologiju

ubrizgavnja. Polo

1.6 TDI je

sposoban da tro{i

svega 3,6 litara

na otvorenom

Prednji izo{treni izgled koje

i Polo sjeo je na svoje mj

sjeduje totalno tvrd pokriva~. Izrada je robusna i precizna,

ali jo{ uvijek pomalo dosadna. U globalu, unutra{njost

je prepisana od Golfa. Osvjetljenje instrumenta

proizilazi iz tri boje: bijela, plava i crvena.

U malim autima se najbolje vidi iskori{tenost

prostora. Tu Polo nema problema, veliki i kapacitetni

pretinci sa pet odlagali{ta za boce. Prtlja`nik od

280 litara, nakvasao je za 10 litara, a ima prakti~nu

stranu uz opciono duplo dno. Sam prostor za putnike

je prosje~an. Naprijed je komforan, dok straga za

ispotprosje~no gabaritnog logi~no nema limuzinskog

komfora.()

MOTOR, MJENJA^

Razvikani i dugo prvi izbor kod dizela{a, brundavi

24 BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


Tehni~ke karakteristike

Polo 1.6TDI

D-[-V: 3,97 x 1,68 x 1,46 m

Me|uosovinski razmak: 2,47 m

Prtlja`nik: 280 lit.

Snaga kW/KS: 55/75 pri 4.000 o./min.

Ob. moment: 195 Nm pri 1.500-2.000 o./min.

Ubrzanje: 14,0 s

Max. brzina: 170 km/h

Potro{nja (o/g/p): 3,6/5,1/4,2 lit.

Masa: 1.157 kg

Osnovna cijena do reg: 23.881 KM

Cijena test modela:

29.593 KM

jeg je donio Sciroco, zatim naslijedio Golf, a sada

jesto. Polo je autoritet u klasi gradskih vozila

TDI sa pumpa-dizna tehnologijom je jednostavno

pregazilo vrijeme. Dalji razvoj, evolucija, ali i modernizavcija

u VW koncernu je krenula obrnutim redoslijedom.

Prvo su razvijani veliki motori, a zatim oni manji.

Time je demonstrirano znanje prema konkurenciji

koja je mnogo ranije prihvatila ugla|eniji common-rail.

Motorima malih 'gabarita' VW je zaokru`io prelazak

sa pumpa-dizna na common-rail tehnologiju ubrizgavnja.

To za Polo zna~i da vi{e ne}e zvu~ati poput traktora.

Nema vi{e 1.9 SDI brektavca, niti trocilindarskih

1.4 TDI mu~enika. Svi dizeli kod Pola se kriju pod oznakom

1,6 TDI snage 75, 90 i 105 KS. Nastali su iz izvedbe

2.0 TDI, ~iji cilindarski promjer i hod su, jednostavno,

skra}eni, a pritisak ubrizgavanja se odvija na

1.600 bara. Po~etni dizela{ sa 75 KS i 195 Nm obrt-

nog momenta po brojkama je jednak trocilinarskom

TDI-u iz prethodnog modela. Me|utim, zvuk je kona-

~no artikulisan, a snage i moment su dostupniji na

manjem broju obrtaja. No, ako se zna da VW me|u

najboljima prenosi moment na podlogu, onda se osjeti

deficit na niskom broju obrtaja. Napredni sistem indikatora

unutar instrument plo~e sugeri{e kada optimalno

{altati. Me|utim, ~ini se da sistem nije najbolje kalibriran,

posebno pri vi{im stepenima prijenosa kada

se osjeti da treba 'navu}i' vi{e obrtaja prije prebacivanja

u vi{u brzinu, jer imate osje}aj da vozite na dizelskoj

pari. Svejedno, sugerisanjem i bez njega, 1.6

litreni Polo je sposoban da tro{i svega 3,6 litara na

otvorenom. Mjenja~ ima prepoznatljiv, precizan i kratak

hod. Palica je jo{ uvijek tanka.( )

UNUTRA[NJOST

VW po prvi put

kontroli{e razinu

kvaliteta unutra{njih

materijala.

U globalu,

unutra{njost je

prepisana od

Golfa. Osvjetljenje

instrumenta

proizilazi iz tri

boje: bijela,

plava i crvena

VOZNE OSOBINE

Ako je to mogao Golf, za{to ne bi i novi Polo koji

le`i na platformi od pro{log modela. Razmak izme|u

prednje i zadnje osovine je pomjeren za svega 7mm,

ali je napredak u {irem tragu to~kova. Obu}a osnovnog

modela ima mjere 175/70 R 14, namijenjene za

standardnu vo`nju bez brzih rezova u zavojima. Ovjes

je poznato tvrd i podnosi sportskiju vo`nju, iako kod

naglih izmjena pravca kretanja zadnji kraj zna zaplesati.

Upravljivost je u generalki na visini zadatka. Ko-

~nice su pode{ene sa srednjom kalibracijom.

Ako bi birali Polo koji }e najvi{e nabirati kilometre

u gradskim sredinama, onda bi dizel obavezno

presko~ili. Pored ve}e startne cijene i vje~ito tra`enja

faktora rentabilnosti, dizelski Polo je i neprakti-

~an za gradske manevre. Pedala kva~ila dizelski te-

{ka da je kod stalnog pritiskanja, {to je slu~aj u

gradskim uslovima vo`nje, potrebno dodatno fizi~ki

uvje`bati lijevu nogu. Utjecaj prednabijanja poma`e

kod dr`anja visokih brzina i lak{eg zaobila`enja sporijih

vozila, te uz nisku potro{nju osnovni dizela{ mo-

`e biti zahvalan odabir.()

ZAKLJU^AK I KONA^NA OCJENA

Svaki ~etveroto~ka{ iz Wolfsburga naj~e{}e ima

ve}u cijenu od ve}ine konkurenata. Polo su kupci dugo

o~ekivali, a i u njemu je prepoznat kvalitet i trajnost

koji kao konstantu nosi Golf pa kupci u BiH lak{e

drije{e kesu. Osnovni benzinski model 1.2 sa 60

KS ima cijenu od 18.308 KM, dok istoopremljeni 1.6

TDI starta sa oko 23.881 KM. Politika „oskudne“

opremljenosti va`i i za Polo, pa je za dijelove poput

klime i radija, potrebno doplatiti kod svih verzija. Testni

model sa opremom koju danas imaju redovno

opremljeni automobili ko{tao je blizu 30.000 KM. Veliki

novac za stabilnu marku i previ{e za jedan jo{ uvijek

gradski auto. Benzinski 1.4 nekako izgleda najprimamljivije,

no dizelski se kupuje samo zbog povjerenja

kojeg za ovaj model ima najvi{e.

Ukupna ocjena


BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 25


TEMA BROJA: DJECA U AUTOMOBILU

AUTOSJEDALICA ZA DJECU OBAVEZNA

Stradanje djece u saobra}aju vode}i je pojedina~ni uzrok smrti djece uop{te, a unutar ove kategorije, stradavanje u

svojstvu putnika u automobilu naj~e{}i je uzrok smrti i ozljeda. Na na{im cestama, na`alost, jo{ uvijek veliki broj

djece se vozi bez za{tite koju smo im du`ni osigurati kao roditelji ili staratelji

Za{to autosjedalice

Pojasevi automobila su oprema

koja najvi{e mo`e smanjiti stopu

smrtnosti ili ozlje|ivanja u saobra}ajnim

nezgodama. Pojasevi su najbolja

za{tita u slu~aju sudara.

Ali – {ta je s djecom Sile koje

djeluju na nas prilikom sudara djeluju

i na na{u djecu. Najmla|i putnici,

odnosno mala djeca, posebno su ranjivi

jer ih njihova fizionomija stavlja

pod ve}i rizik pod takvim silama, a i

sigurnosni pojasevi automobila koji su dizajnirani da

za{tite odrasle osobe, ne pru`aju im niti pribli`no zadovoljavaju}u

za{titu.

Istra`ivanja pokazuju da ve}ina ljudi – preko 80%

– ne prevozi svoju djecu u automobilu na siguran na-

~in. [to je jo{ `alosnije, svakodnevno se mogu vidjeti

u saobra}aju automobili u kojima djeca uop{te

nisu osigurana ni na koji na~in, voze se bez autosjedalice

– ~esto stoje dr`e}i se za naslone prednjih sjedala

ili kle~e na stra`njem sjedi{tu gledaju}i kroz

stra`nji prozor automobila. Manja djeca ~esto se prevoze

u naru~ju odraslih osoba – ali, djeca na taj na-

~in nisu uop{te za{ti}ena zbog toga {to su sile sudara

i kod najmanjih brzina toliko jake da je nemogu}e

dijete zadr`ati u rukama.

Prilikom sudara brzine od svega 25 km/h, na

Pi{e: Akif Smailhod`i},

dipl.in`.saobr.

objekte u vozilu djeluje sila oko 20 puta

ja~a od njihove te`ine. Tako dijete

od 5 kg postaje te{ko oko 100 kg. Nemogu}e

ga je zadr`ati u naru~ju, a te-

`ina odrasle osobe mo`e doslovno

zgnje~iti dijete. Statistike pokazuju da

su oni koji izlete iz vozila pri sudaru

pod ~etverostruko ve}im rizikom da

smrtno stradaju. Ispravno vezana djeca

u autosjedalicama podlo`na su puno

manjim silama, te stoga imaju ve-

}e {anse za pre`ivljavanje.

Po osnovu mnogobrojnih statistika saobra}ajne

nezgode jedan su od glavnih uzroka smrti djece ispod

14 godina. [to je jo{ tu`nije, na osnovu raznih

analiza i istra`ivanja, procjenjuje se da bi oko 70%

djece pre`ivjelo da su bila pri prevozu automobilom

smje{tena u autosjedalici ili ne bi zadobilo te{ke

ozljede da su bila ispravno vezana u primjerenoj autosjedalici.

Kada su ispravno kori{tene, dje~je autosjedalice

primjerene djetetovoj dobi i razvoju su najoptimalnije

sredstvo u pru`anju za{tite djeteta u vozilu. Studije

i testiranja su pokazala da ispravna upotreba

autosjedalica smanjuje smrtnost novoro|en~adi kod

sudara u vozilu za 71%, te smrtnost male djece za

54%, te da smanjuje potrebu za hospitalizacijom djece

nakon sudara za 69%.

Koju vrstu autosjedalice

koristiti

Dje~je autosjedalice podijeljene su u te`inske grupe

– svaka grupa autosjedalica namijenjena je djeci

u ta~no odre|enom rasponu tjelesne te`ine. Dijete se

uvijek mora prevoziti u autosjedalici koja je primjerena

stepenu djetetova tjelesnog razvoja.

- AUTOSJEDALICE ZA NOVORO\EN^AD

I SASVIM MALU DJECU

Grupe 0 i 0+ autosjedalica odnose se, zapravo,

26 BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


na istu grupu autosjedalica - autosjedalice za novoro|en~ad

i vrlo malu djecu.

GRUPA 0 autosjedalica namijenjena je djeci od

ro|enja do te`ine od najvi{e 10 kg, dok je GRUPA

0+ zapravo pro{irenje grupe 0: autosjedalica te grupe

mo`e se koristiti do dostignute te`ine od 13 kg.

Autosjedalice ove grupe uvijek se postavljaju u

smjeru suprotnom od smjera vo`nje

Ove se autosjedalice postavljaju isklju~ivo u

smjeru suprotnom od smjera vo`nje! Nikad ne

postavljajte ovu sjedalicu okrenutu u smjer vo`nje!

Te se autosjedalice u pravilu mogu postaviti

i na suvoza~evo sjedi{te, ali samo ako se

isklju~i zra~ni jastuk. Ipak, potrebno je imati na

umu da je stra`nje sjedi{te mnogo sigurnije od

suvoza~evog.

- AUTOSJEDALICE ZA MALU DJECU

Grupa I autosjedalica namijenjena je djeci od 9

do 18 kilograma. Ove se autosjedalice postavljaju u

smjeru vo`nje, {to okomitije i uvijek na stra`nje sjedi{te

automobila. Nikada nemojte stavljati dijete lak{e

od 9 kg u ovu autosjedalicu ma kako vam se

ve} veliko ~inilo, jer mu u slu~aju sudara ne}e pru-

`iti primjerenu za{titu!

Iako su ove autosjedalice namijenjene djeci od

9 do 18 kg te`ine, te`ina nije jedini kriterij za primjenu

ove autosjedalice. Nije dovoljno da dijete ima 9

Izmjene od 3. novembra 2009.

Zakonske odredbe

Uva`avaju}i svjetska iskustva i preporuke iz

ECE direktiva, 3. novembra 2009. stupile su na

snagu izmjene i dopune Zakona o osnovama

sigurnosti saobra}aja na cestama BiH koje

jasno preciziraju obavezu prevoza djece u

automobilima u autosjedalicama i to:

- U putni~kom automobilu na prednjem

sjedi{tu do voza~a ne smije se prevoziti dijete

mla|e od dvanest godina. Izuzetno, u

putni~kom automobilu voza~ mo`e prevoziti

dijete mla|e od dvije godine na prednjem

sjedi{tu ako vozilo nema vazdu{ni jastuk za

suvoza~a ili je vazdu{ni jastuk za suvoza~a

isklju~en i ako se dijete prevozi u sigurnosnoj

sjedalici postavljenoj suprotno smjeru kretanja

vozila, a koja je pri~vr{}ena za sjedi{te pomo}u

sigurnosnog pojasa u tri ta~ke vezivanja ili

posebnim kop~ama u vozilu. Dijete u sigurnosnoj

sjedalici mora biti vezano.

- U putni~kom automobilu na zadnjem

sjedi{tu voza~ smije prevoziti dijete mla|e od

pet godina samo kada je dijete ispravno vezano

kg pa da time automatski zadovolji uvjet za prijelaz

u ovu grupu autosjedalice. Budu}i da se ova autosjedalica

postavlja u smjeru vo`nje, djetetove vratne

kosti i pripadaju}i ligamenti moraju biti dovoljno jaki

da zadr`e glavu koja }e, u slu~aju sudara, poletjeti

prema naprijed.

Autosjedalice ove grupe uvijek se postavljaju u

smjeru vo`nje na stra`nje sjedi{te automobila

Dijete obi~no ispunjava ovaj uvjet oko prve godine

`ivota, kada se mo`e samostalno di}i iz sjede-

}eg polo`aja u uspravni polo`aj – bez ili uz pridr`avanje

uz neki predmet.

- AUTOSJEDALICE ZA VE]U DJECU

Grupe autosjedalica

II i III odnose se

na autosjedalice za

ve}u djecu. Okvirno,

grupa II namijenjena je

djeci od 15 do 25 kg i

ima naslon (engl. booster

seat), dok je

grupa III namijenjena

djeci od 22 do 36 kg i

naj~e{}e se sastoji

samo od jastuka-sjedalice

te u najve}em

broju slu~ajeva nema

naslon (engl. booster

cushion).

u sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedi{te

pri~vr{}ena pomo}u sigurnosnog pojasa u tri

ta~ke vezivanja ili posebnim kop~ama u vozilu.

- Voza~ u putni~kom automobilu smije

prevoziti dijete starije od pet, a mla|e od

dvanest godina na zadnjem sjedi{tu samo kada

dijete sjedi na posebnom podmeta~u prilago|enom

njegovoj visini koji omogu}ava upotrebu

sigurnosnog pojasa i kada je ispravno vezano

sigurnosnim pojasom, ili je ispravno vezano u

sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedi{te

pri~vr{}ena pomo}u sigurnosnog pojasa u tri

ta~ke vezivanja ili posebnim kop~ama u vozilu.

Za voza~a motornog vozila koji u putni~kom

automobilu prevozi dijete protivno propisanim

pravilima, predvi|ena je kazna u iznosu od 40

KM. A ako je prekr{ajem izazvana saobra}ajna

nezgoda, voza~u motornog vozila }e se izre}i i

dodatna nov~ana kazna u iznosu od 50 KM do

200 KM, i uz kaznu se mo`e izre}i i zabrana

upravljanja motornim vozilom u trajanju dva

mjeseca.

NAJBOLJA JE ONA AUTOSJEDALICA KOJA:

- odgovara direktivi ECE R44 (ECE R44.03 i

vi{e),

- odgovara te`ini va{eg djeteta,

- optimalno se mo`e postaviti u va{

automobil i

- udobna je va{em djetetu.

Nikad nemojte kupiti ni koristiti autosjedalicu koja

nema atest! Za autosjedalice koje nemaju atest jednostavno

ne mo`ete biti sigurni da }e djetetu pru-

`iti za{titu u slu~aju sudara! Kako znati ima li autosjedalica

atest Na autosjedalici potra`ite naran~astu

naljepnicu s oznakom ECE R44.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 27


SUVOZA^OLOGIJA

Pi{e: Nisvet D`anko

STANJE I GIBANJE

Gotovo da svaka pojava na svijetu ima svoj dan koji se sve~ano obilje`ava. Dan armije, dan rudara, dan kada je oti{'o

Hase, pioniri maleni su imali svoj dan kada su pjevali i radili slet, ljubitelji `utog leptira i simpatizeri goluba prevrta-

~a, tako|e. I voza~i su imali svoj dan, samo suvoza~i nisu. Kada su aplicirali za svoj dan, oná na {alteru im je ljubazno

objasnila da nemaju {anse jer suvoza~ nije pojava, nego stanje. Gdje si vidio da stanje obilje`ava svoj dan i pravi

sve~anost povodom toga Nigdje

Voza~ je onaj koji bi za vrijeme vo`nje trebao biti

priseban, pribran, trijezan, naspavan, pametan,

oprezan, skoncentrisan na vo`nju, po~e{ljan i neko

ko uvijek ima `vake pri ruci. Pored toga, on je

zadu`en za izbor i kupovinu onog kartonskog

predmeta {to se ljulja obje{en na kanapi na {pigli iznad {ajbe i

pu{ta miris. Od tog mirisa suvoza~a glava obavezno zaboli, ali je

malo koji stisnuo petlju da voza~u bilo {ta sugeri{e po tom

pitanju. To je njegova zona odgovornosti i tu se samo mo`e

~ekati da karton izlapi. Da bi anulirao taj miris, suvoza~ mo`e

kriju}i izuti obu}u, ali to ne}e dugo potrajati. Voza~i su dovoljno

prefrigani da imaju odgovor na svaki suvoza~ev pasjaluk.

Stanje trpno

Voza~ je svemogu}, a suvoza~ ni{tica koja se niza{ta ne pita.

Trpno stanje, dakle. Kada se voza~u ide u toalet, on }e stati na

najrasko{nijoj pumpi koja blije{ti u mraku. Onome na pumpi

}e re}i da doto~i rezervoar za deset maraka, {to je izgovor da u

Voza~ je svemogu}, a suvoza~ ni{tica koja se niza{ta ne pita

28 BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


WC-u ostane jedno ~etrdeset i pet minuta.

Re}i }e i to da }e se brzo vratiti i da nema

vremena za napu{tanje vozila. Suvoza~ za to

vrijeme strpljivo sjedi u autu. Da je znao da

}e se ovaj zabaviti, i on bi oti{ao da odto~i.

Ali, ne. Sjedi ti, sad }u ja. I dok se voza~

vrati, suvoza~u ve} iztiha po~inje bivati sila i}i

van. Ali mu neugodno odmah prijaviti. On

}e trpiti i trpiti. Pa }e se onda po~eti me{koljiti.

Pa prvi put re}i da bi trebao i}i na WC.

Voza~ se jo{ uvijek ne osvr}e i ne primje}uje

gr~ na njegovom licu. Kada drugi put prijavi,

voza~ }e registrovati vapaj, ali jo{ uvijek ne}e

zaustaviti vozilo. Navodno tra`i prikladno

pro{irenje. Tek }e ga krik, koji upozorava da

je suvoza~ u stanju isko~iti iz automobila u

punoj brzini, opomenuti da je pretjerao i da

bi bio red da ve} jednom stane. A kad ve} stane parkirat }e

tako da napa}eni suvoza~ isko~i direktno u lokvu duboku do

koljena ili kakav sli~an peksinluk. Uto }e krik suvoza~a,

manevar vozila i izasna probuditi odvezanog {arplaninca

odmah iza parmaka. Kad taj stane kidisati put suvoza~a

uhva}enom u upra`njavanju krajputa{kih vodenih sportova iz

ku}e koju zvijer ~uva }e se upaliti reflektori i na balkonu

pojaviti doma}in sa otko~enim sija~em smrti u rukama. Taj

nestvaran prizor }e biti dovoljna pouka suvoza~u da mu vi{e

nikada ne padne na pamet da se izuva u toku vo`nje, i da se

uvijek prvi sjeti da kupi nov miri{ljivi kartonski privjesak koji se

voza~u najvi{e svi|a. Pa, koliko ko{ta da ko{ta.

Stanje utrnu}a

Koliko god imali razumijevanja jedan za drugog, voza~ i

suvoza~ su dva svijeta razli~ita. To smo ve} kazali da je voza~

Od suvoza~a se ne o~ekuje

da zna kako funkcioni{e

vozilo, koji pogon ima i

koliko konja ja{e, je li njema-

~ko, ju`nokorejsko ili rumunsko,

ko je koju tvornicu kupio

i za koliko para. Njegovo nije

da zna razliku izme|u ukrajinskog

transportera i

Zastave 750. Njegovo je da

se upozna sa rezervnim

to~kom i dizalicom

pojava, a suvoza~ tek stanje. I od stanja se

o~ekuje da je pri ruci voza~u u svakom

trenutku. Od suvoza~a se ne o~ekuje da zna

kako funkcioni{e vozilo, koji pogon ima i

koliko konja ja{e, je li njema~ko, ju`nokorejsko

ili rumunsko, ko je koju tvornicu kupio i

za koliko para. Njegovo nije da zna razliku

izme|u ukrajinskog transportera i Zastave

750. Njegovo je da se upozna sa rezervnim

to~kom i dizalicom. Svakom profesionalnom

suvoza~u bi to bilo sasvim dovoljno znanja.

Eventualno jo{ da zna da prepozna miris

zapaljene gume, u slu~aju da je voza~

prehla|en i to bi, uz poznavanje razlike

izme|u magle i dima, bilo to. Ne mora znati

nijednog automehani~ara, autolimara,

lakirera i ostale stru~njake iz oblasti automobilizma,

ali }e ih htio-ne htio upoznati sve do jednog zebu}i

po gara`ama i radionicama. I ne samo da }e ih upoznati, nego

}e me|u njima ste}i bolje prijatelje nego {to su dobri sa

voza~em. Ti su majstori u poslovnom odnosu sa voza~em dok

je suvoza~ naprosto rastere}en. On je u stanju utrnu}a i mo`e

sebi priu{titi neobaveznu komunikaciju za razliku od voza~a

koji je u stanju napetosti dok na kanalu ~eka dijagnozu i

uzimanje mjere. Raspolo`en suvoza~ neobaveznim {armom u

svom neznanju mo`e spustiti cijenu popravke na vozilu, nakon

~ega bi voza~ trebao imati malo vi{e razumijevanja za suvoza~a.

Dozvoliti mu da ponekad pusti muziku po svom }ejfu, da

saslu{a argumente koji govore u prilog kvalitetu i ukusu

jegnjetine u odre|enim krajputa{kim ugostiteljskim objektima...U

svakom slu~aju jedan sa drugim bi trebali izgraditi {to

korektniji odnos ina~e putovanje prerasta u mu~enje, {to,

obi~no, nije zdravo.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 29


VREMEPLOV DAF 33

Narcis iz tvornice

kamiona i zemlje lala

Naivno smo gledali vrijeme kroz koje je DAF i{ao, i moglo bi se desiti da je godina prestanka

njegove proizvodnje ozna~ila vrijeme prestanka bezbri`nosti

Pi{e: Ahmed Buri}

Ne znam kako, ali dogodilo se da u

na{em dvori{tu, od, valjda, ~etiri ili

pet takvih automobila u Sarajevu,

osvanu ~ak dva DAF-a. Lijepi mali

auti} - tad su i porodice bile

voluminozno manje – proizveden je u fabrici koja

je svjetsku slavu stekla na kamionima: DAF iz

Eindhovena i danas je jedan od glavnih brendova

kamionske industrije. Za “malo” auto bilo je

potrebno da se na Automobilskom salonu 1958.

pojavi DAF 600, prvi automobil s variomatic

sistemom prenosa. To je takvom, malom

automobilu nevelike snage (590 cc), davalo

mogu}nost da razvija ne{to ve}e brzine od sli~nih

modela iz Italije i Francuske. Izme|u 1961. i 1967.

godine mehani~ki aspekti nisu bili bitno mijenjani, s

tim da su brojke 600 i 750 zamijenjene oznakom

modela. Uslijedili su DAF 31, 32, a italijanski

dizajner Micheloti napravio je manje preinake u

odnosu na originalnu ideju Johana Van Der

Brugghena. DAF 33, za kojeg se zna da je

proizvo|en od 1967. do 1974., a ne zna ta~no koliko

ih je, zapravo, prodato, nastao je kao nasljednik

DAF-a Daffodila, automobila koji je svoje ime dobio

po narcisu, cvijetu ~ije poklanjanje, vele, zna~i

beskrajnu i bezrezervnu ljubav.

Zelena trava doma mog

Bilo je to vrijeme u kojem se cvije}e

skupljalo po parku, onako bezbri`no i naivno

kakvo je na{im dje~jim o~ima moglo biti i

vrijeme u kojem je ovdje rije~. Igrali smo se

odvojeno, dje~aci i djevoj~ice, i one su od

cvije}a koje bi na{le u parku plele rali~ite

44 30 BIHAMK AUTO decembar/studeni 2009.


vijence kojim bi ukra{avale svoje

glave. Mi, dje~aci smo isprva

potpuno ignorisali tu igru – kakvo

cvije}e, glavno je bilo ispasti neki

macho partizan iz serije Kapelski

kresovi ili Otpisani – a onda smo,

nakon {to djevoj~ice ba{ nisu

previ{e obra}ale pa`nju na te

budala{tine, isprva kri{om, a

onda otvoreno donosili cvije}e od

kojih bi one pravile vijence. Neki

sociolog bi, sasvim sigurno, u

tome otkrio elemente stvaranja

zajednice, ali tu se prije radilo o

prvoj romantici. Kad danas malo bolje pogledam

te stvari, ~ini mi se da je ve}ina nas bila

zaljubljena u Ivu. Imala je engleskog setera kojeg

je stalno izvodila u park, a `ivjela je sa starijim

bratom, ocem i majkom. Majka joj je bila

elegantna, mr{ava i veoma graciozna `ena, mislim

da je bila nastavnica u nekoj {koli, ali to sada nije

va`no. Tata joj je imao problema s vidom i nije

imao jednu {aku, pri~alo se da se poslije Drugog

svjetskog rata negdje igrao i da su na{li bombu

koja je eksplodirala pred njima. Njegov je drugar

stradao na mjestu, a on, eto, ostao trajno ranjen.

@ivjeli su na na{em spratu, bili ugodne i drage

kom{ije. Samo bi Stari ponekad, kad bi ga ~ika

Gogo zamolio da mu pogleda DAF-a, jer opet ne{to

ne valja s mjenja~em, sa~ekao da on zamakne i

A DAF-ovi Kasnije su se na cestama pojavljivali

ve}i i rasko{niji modeli s oznakama 44,55,66, ali

nekako nisam vi{e obra}ao pa`nju na njih

onda rekao: “A {ta imam gledati, svaki je

automatik isti, nema tu sre}e. Ne bi ljudi pravili

mjenja~e da to ne treba.”

Kraj sna

Onda bi oti{ao pogledati, jer gdje }e{ odbiti

kom{iju. Zbog svega toga mislim da je Iva mene

gledala malo blagonaklonije, ali ne bitno vi{e od

ostalih. Kad sam joj poklonio stru~ak parkovskog

cvije}a, malo se zacrvenila, ni meni nije bilo

svejedno i sjedjeli smo ispod na{e zgrade. Nai{ao

je njezin brat, ne{to promrmljao i mi smo se

osje}ali kao da smo radili ne{to zabranjeno. U

svakom slu~aju, izme|u nas nikada nije bilo ni{ta,

oni su odselili i dokaz o toj mogu}oj romanci su

samo ovi redovi koje ispisujem. ^uo sam da Iva

`ivi u Engleskoj, da je sretno udata

za Bugarina koji vrlo dobro govori

na{ jezik i voli motore. Ba{ lijepo,

pri~a se, eto, nekako nastavila i

do{la u kontekst koji nije bitno

razli~it od onoga iz kojeg je krenula.

A DAF-ovi Kasnije su se na

cestama pojavljivali ve}i i rasko{niji

modeli s oznakama 44,55,66, ali

nekako nisam vi{e obra}ao pa`nju

na njih. Stigli su, pa i u na{e

dvori{te, ve}i i luksuzniji modeli

automobila, a mi smo se po~eli

baviti drugim stvarima osim

sakupljanja cvije}a i stidljivih pogleda prema

djevoj~icama. Krenulo se u vi{e razrede {kole,

u~iteljice nisu bile vi{e jedine koje su nam

prenosile znanje, krenula su prva shva}anja o

tome koliko su ljudi razli~iti, prva razo~arenja i

do{ao je kraj sna o `ivotu u poljima cvije}a u

kojima se biva kraljem ili kraljicom za jedan dan,

okrunjenim vijencima cvije}a koje je trajalo upravo

onoliko koliko i na{a utvara, iluzija da je mogu}e

zasnovati neko dje~je kraljevstvo u kojem ne bi

bilo tortura, zlobe ili ta{tine. DAF je, kao i sve

drugo iz na{eg svijeta, preselio u pro{lost, koju

danas poku{avamo uljep{ati, ili jednostavno

zabilje`iti njezin topliji dio. Prve poglede i boje,

mirise i stidljive izjave ljubavi, ono najljep{e ~ime

djetinjstvo mo`e obdariti.

DAF 33, za kojeg se zna da je proizvo|en od 1967. do 1974., a ne zna ta~no

koliko ih je, zapravo, prodato, nastao je kao nasljednik DAF-a Daffodila,

automobila koji je svoje ime dobio po narcisu, cvijetu ~ije poklanjanje, vele,

zna~i beskrajnu i bezrezervnu ljubav

BIHAMK AUTO decembar/studeni 2009. 31


AUTOSPORT PRVENSTVO BiH U BRDSKIM TRKAMA, REZIME SEZONE

Voza~i odli~ni i u recesiji

Otkazane posljednje tri utrke pomutile ra~unicu pojedinim voza~ima; zlatne kacige osvojili

Doj~inovi} i Domazet; „tragi~ari“ Prvenstva – Simi}, Bilo{ i Had`i}. Donosimo i pregled rezultata

[ampionata BiH u kategorijama slalom, krug i motocross

Pi{e: Ivana Vidmar

Dosta eufori~no zapo~ela je sezona 2009. Majevica

je bila brdo na kojemu je otvoreno

Prvenstvo i to na stazi u Loparama. Ve} je ta

prva utrka nagovijestila kako }e i ova sezona

donijeti puno adrenalina i iznena|enja...

Na po~etku treba istaknuti dvojicu ”zlatnih”. Goran Doj-

~inovi} i Davor Domazet tre}u su godinu za redom odvezli

i ostvarili najbr`a vremena klasa, obranili titulu prvaka

klasa, te samim tim i okitili se zlatnom kacigom.

Doj~inovi} vs. [obot

Mora se re}i da Doj~inovi} nije jednostavno do-

{ao do titule ove godine. Dosta mu je muke, a nama

uzbu|enja, zadavao Dalibor [obot. Pravi sporta-

{i, podsjetili su nas za{to je ovaj sport toliko uzbudljiv

i neodoljiv. Drugo je mjesto pripalo @eljku Repcu.

Domazetu u klasi N do 2000 kubi~nih centimetara

nije bilo te{ko kao Doj~inovi}u do}i do titule. S lako}om

je ostvarivao prva vremena klase, te se dokopao

zlatne kacige koja }e sigurno krasiti dosada{-

nju kolekciju pokala. Zato su se za drugu i tre}u poziciju

u N3 borili @eljko Kuki} i Kre{imir Bodnaruk. Kuki}

je bio sve bolji i bolji iz utrke u utrku dok se Bodnaruk

morao upoznati s novim automobilom.

Jedan od tragi~ara Prvenstva svakako je Bojan

Simi}. Jo{ je protekle godine najavio da }e ovo biti

njegova sezona. Nije bila. I on je promijenio automobil.

Nanovo sklopljeni Punto izdr`ao je samo utrke

u Splitu i Cazinu i tada je Simi} odvezao najbr`a vremena.

Ipak }e jo{ morati zamastiti ruke da dovede

Punta u pravu formu. Takvi problemi nisu pratili Darka

Lukaji}a. Upravo su njih dvojica protekle godine

podijelili titulu u klasi, ali je ove godine, sasvim

zaslu`eno, ona oti{la u Lukaji}eve ruke. Dejan Vujasin

mo`e biti zadovoljan drugim mjestom u H12,

ali s obzirom na sve kvarove koji su pratili njega i

njegovog (ve} prodanog) Yuga, reklo bi se da je mogao

imati i bolja vremena. Ima za to vremena dogodine...

{to }e Vujasin i pokazati novom jurilicom.

Mirsad Krainovi} je ostao u istoj klasi, ali je promijenio

automobil. Yuga je zamijenio Peugeotom 106.

U po~etku su ga mu~ili trapovi, ali ih je uspio u{ti-

32 BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.


mati i ”odvosti se” na tre}e vrijeme H12 klase.

Ako nastavi voziti kao i ove dvije godine, Vladimir

Ili} }e postati jo{ jedan u nizu voza~a sa zlatnom

kacigom. Talent je neosporan, a Honda u njegovim

rukama kao da plovi brdskim stazama. Visoko na

prvom mjestu stoji Ili}, a drugi je ove sezone u klasi

H13 zavr{io, standardno dobar, Hasan Ljubijanki}.

Prisje}aju}i se H14 klase, prva je asocijacija –

[olji}, Cazin, udes. Sa 160 km/h je izgubio kontrolu

i udario u brdo. Od auta gotovo da ni{ta nije ostalo,

dok su [olji}a vile pronosale. Unato~ toj nesre-

}i, Mladen [olji} je prvak klase H do 2000 kubika.

Mo`da ga, s obzirom na u~estala pucanja motora

mo`emo nazvati tragi~arem Prvenstva, ali to

krajnji rezultat demantira. Naime, Bakir Had`i} je

promijenio i klasu, a samim tim i auto, tj. motor u

Hondi Integri. ^ovjek prepun voza~koga iskustva,

znanja i umije}a, ~esto je bio po strani zbog opetovanih

kvarova tj. pucanja motora. Kad bi Honda

izdr`ala do kraja, rezultat bi bio sjajan. S obzirom

na sve doga|aje koji su ga pratili, drugo mjesto

je i vi{e nego dobro za ovoga staroga vuka. Mi-

{el Rado{evi} je potpuno osvje`enje klase H14 –

zavr{io je na odli~nom tre}em mjestu.

Kad se govori o ovoj klasi, ne mogu izostaviti

pravog tragi~ara Prvenstva. Dario Bilo{. Nije imao

uspje{nu sezonu jer je imao sli~ne probleme kao i

Had`i}, ali je na kraju ipak do{la jagoda na {lag. Uspio

je Bilo{ zavr{iti samo jednu jedinu utrku.

Bura u najja~oj klasi

Najja~a je klasa, u najmanju ruku, bila burna.

Sjajnim Josipovi}u i Hoti pridru`io se Vrp~i} i to sa

novom zvijeri. Mitchubishi Lancer novi je Vrp~i}ev

NAJBOLJI Ipak je Josipovi} s najispravnijim autom –

Opel Vectra – bio najbr`i i jo{ mu je jednom pripala titula

najboljega u najja~oj klasi

auto. Ipak je Josipovi} s najispravnijim autom –

Opel Vectra – bio najbr`i i jo{ mu je jednom pripala

titula najboljega u najja~oj klasi. Hota je cijelu

sezonu bitku bio s prevelikim brojem konja, preko

500, u Lanci HF Integrale. To je, ka`e, normalno

za takav automobil, a njemu je pripalo drugo mjesto

klase. Vrp~i} je, po~etkom sezone, o~ekivao puno

bolji plasman. Me|utim, motor nije uvijek radio

najbolje, te je Vrp~i} dosta `ivaca izgubio, ali mu

je na kraju pripalo tre}e mjesto H15 klase.

Kada govorimo o plasmanu klubova, ove godine

su se najbolje plasirali voza~i AMK Banjaluka.

Sarajlije, odnosno AMK Pro Sport su sezonu

zavr{ile na drugom mjestu dok se sa tre}om pozicijom

moraju zadovoljiti voza~i AK Optima.

Uzimaju}i u obzir recesiju koja se osjetila i u

ovome, ina~e, skupome sportu, sezona nije bila

lo{a. Mi se jo{ samo mo`emo nadati da slijede}a

godina ne}e donijeti otkazivanja utrka kao protekla,

da }e, eventualno, biti staza na kojima se nije

odavno ili nije do sada nikako vozilo te, svakako,

da }e se na adrenalinski poduhvat, uz dosada{nje,

oda`iti i neki novi klinci.

BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009. 33


PRIREDIO: H.S.A.

SAOBRA]AJ, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, SAOBRA]AJ, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, SAOBRA]AJ, EKONOMIJA, EKOLOGIJA

NE MIJENJA SE SAMO KLIMA

Po~inje uvo|enje digitalnih tahografa, primjena TIR karneta, a nadamo

se ukidanju viza, bezbjednijem saobra}aju i zdravijem okoli{u

Ulazimo u novu 2010. godinu, sa novim

`eljama i nadanjima da }e biti bolja: u

saobra}aju bezbjednija, u ekonomiji

uspje{nija, u za{titi `ivotne sredine

({to uklju~uje klimatske promjene i zdravlje)

zdravija i podno{ljivija. Staru 2009. ispra}amo u

znaku samita 193 zemlje odr`anom u Kopenhagenu,

a posve}enom klimatskim promjenama. U

trenutku u kojem ovaj tekst nastaje jo{ nije

poznato da li }e i kakav sporazum posti}i lideri

svijeta kako bi se smanjila emisija ugljendioksida,

najve}eg uzro~nika klimatskih promjena. No,

bez obzira na to {ta u njemu bude pisalo, to }e

se jako ticati i saobra}aja i ekonomije i

ekologije.

Fosilna goriva (dakle i nafta i naftni derivati)

koja u potro{nji energije u svijetu u~estvuju sa

79 procenata, najve}i su izvori zaga|enja. A to

zna~i da automobil nije samo sredstvo za

ugodnu vo`nju, nego i ma{ina koja ugro`ava

na{e zdravlje bez obzira da li bila nova ili stara.

Ovih drugih u BiH je mnogo vi{e nego u nekim

drugim zemljama gdje su propisi o starosti vozila

koja mogu iza}i na cestu mnogo rigorozniji od

na{ih.

U sveop{toj akciji smanjenja emisije

stakleni~kih plinova prelazak na ve}u proizvodnju

i upotrebu biogoriva se vi{e ne mo`e

odlagati bez obzira na cijenu investicija i

pove}an tro{ak kod punjenja automobilskih

rezervoara.

@IVOT I ZDRAVLJE

Uz to gradovi }e donositi nova rje{enja za

odvijanje saobra}aja, forsirati upotrebu javnog

prevoza, pove}ati takse za parkiranje u svojim

sredi{tima, investirati u biciklisti~ke staze,

gradske elektri~ne `eljeznice i donositi druga

rje{enja kojima se voza~i, osobnih putni~kih

vozila, ne}e radovati. To je samo jedna od

brojnih ilustracija koliko se ono {to se doga|alo

u Kopenhagenu ti~e svih nas i to ne samo u

2010. godini, nego dugoro~no.

Sa novom godinom odnosno od 16. juna u

BiH zapo~inje primjena propisa o obaveznom

uvo|enju digitalnih tahografa, odnosno zakona o

radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih

radnika i ure|aja za evidentiranje u cestovnom

prevozu koji je u potpunosti usagla{en sa

propisima Evropske unije. Rije~ je o zakonu koji,

kako pravnici ka`u, nije samo pravno-tehni~ke

prirode jer su u njemu s ciljem bolje za{tite

zdravlja i `ivota voza~a ugra|eni i elementi

socijalnog zakonodavstva. No, nije to jedina

novost. BiH }e u 2010. godini po~eti primjenu

Carinske konvencije o cestovnom prometu roba

pod TIR karnetom u {to su uklju~ene sve zemlje

Evrope, te ve}ina zemalja zapadne Azije i

sjeverne Afrike. Uklju~ivanje Bosne i Hercegovine

u TIR sistem predstavlja zna~ajan iskorak za

bosanskohercegova~ke prevoznike koji do sada

nisu mogli ravnopravno konkurisati na transportnom

tr`i{tu.

TR@I[TE I CIJENE

Tek sa primjenom TIR karneta bit }e im

omogu}ene olak{ane procedure prilikom

prelazaka grani~nih prelaza, {to }e znatno

pobolj{ati uvjete njihovog poslovanja, i pribli`iti

ih tr`i{tu Evropske unije. Ako se politi~ari

uozbilje, vlast postane odgovornija, a me|unarodna

zajednica nad Bosnom i Hercegovinom

prestane trenirati strogo}u, najve}a novost u

2010. godini, ipak bi trebalo da bude ukidanje

viza. Iz takve odluke proiste}i }e porast

putovanja u inostranstvo, uvo|enje novih

autobuskih linija, pove}at }e se protok

ljudi i vozila na granicama, a pozitivni

efekti ne}e izostati ni u turizmu i

ukupnoj ekonomiji.

Tek tada }emo svi zajedno mo}i

kazati da nam je nova 2010. godina odista

sretna i beri}etna. No, prije nego {to na

kalendaru 2009. godine otkinemo posljednji list,

treba pogledati i cjenovnik na benzinskim

pumpama. Tokom decembra cijene nafte na

svjetskom tr`i{tu su se vrtile oko 75 dolara po

barelu, ~as rasle, ~as padale. One na benzinskim

pumpama bile su stabilnije. Takve bi

mogle i ostati tokom januara. Izvjesno je, naime,

da se nisu niti }e se obistiniti predvi|anja nekih

energetskih stru~njaka da }e barel u 2009.

sko~iti na 100 dolara.

Vjerujemo ne}e ni u 2010.

34 BIHAMK AUTO decembar/prosinac 2009.

More magazines by this user
Similar magazines