cjenik za ilustracije - Design Studio Bregar

design.studio.bregar.hr

cjenik za ilustracije - Design Studio Bregar

cjenik za djela ilustracije

KonaËna cijena formira se prema konkretnom zadatku i prvenstveno ovisi o sloæenosti i koliËini naruËenih

ilustracija, te se formira i spram træiπne vrijednosti korisnika i mjestu objave i koliËini naklade. Cijene u nastavku

minimalne su ili poËetne cijene! Sve „netto” cijene bez PDV-a sadræe sve poreze i prireze na autorske honorare.

Nevedene cijene odnose se na izradbu naruËenih ilustracija. Cjene su formirane prosjeËno spram jednokratne

objave, ili za objave u ograniËenom periodu, odnosno za ograniËenu nakladu i/ili kampanju. Format ilustracija

nuædno ne mora biti mjerilo vrednovanja za ilustracije izraappleene na raËunalu u elektronskom obliku.

I. - NARU»ENE ILUSTRACIJE IZRA–ENE RAZNIM TEHNIKAMA

1. - VRLO ZAHTJEVNE „AUTORSKE” ILUSTRACIJE ILI ILUSTRACIJE VELIKOG ZNA»AJA -

- veΔeg formata (npr. c.c.a. A3 formata ili veÊe)

Zahtjevnije airbrush (ZraËni kist) ilustracije, neke druge klasiËne likovne tehnike, obrada na raËunalu i koriπtenje

montaæa na raËunalu, ili trodimenzionalne ilustracije u obliku maketa tj. instalacija

5.500,00 kn + PDV (1.265,00 kn) = 6.765,00 kn brutto

2. - VRLO ZAHTJEVNE „AUTORSKE” ILUSTRACIJE/ZAHTJEVNE ILUSTRACIJE VELIKOG ZNA»AJA

Zahtjevnije airbrush (ZraËni kist) ilustracije, neke druge klasiËne likovne tehnike, obrada na raËunalu i koriπtenje

montaæa na raËunalu, ili trodimenzionalne ilustracije u obliku maketa tj. instalacija

A - vrlo zahtjevne „autorske” ilustracije ili ilustracije velikog zna»aja -

- manjeg formata (do A4 formata)

odnosno iznimno

B - zahtjevne ilustracije ili ilustracije velikog zna»aja sa zadanim elementima -

- veΔeg formata (c.c.a. A3 formata)

4.350,00 kn + PDV (1.000,50 kn) = 5.350,50 kn brutto

3. - ZAHTJEVNE „AUTORSKE” ILUSTRACIJE ILI ILUSTRACIJE VELIKOG ZNA»AJA SA ZADANIM ELEMENTIMA

- manjeg formata (do A4 formata)

Airbrush tehnika (ZraËni kist) ili neke druge klasiËne likovne tehnike, ili obrada na raËunalu

3.750,00 kn + PDV (862,50 kn) = 4.612,50 kn brutto

4. - JEDNOSTAVNIJE AIRBRUSH (ZraËni kist) ILUSTRACIJE

SA ZADANIM ELEMENTIMA I SA KONKRETNOM IDEJOM ILI KONCEPTOM (c.c.a. A4 formata)

2.400,00 kn + PDV (552,00 kn) = 2.952,00 kn brutto

5. - VRLO JEDNOSTAVNE AIRBRUSH (zraËni kist) ILUSTRACIJE

SA ZADANIM ELEMENTIMA I SA KONKRETNOM IDEJOM ILI KONCEPTOM,

ILI JEDNOSTAVNIJE „AUTORSKE” ILUSTRACIJE SLI»NIH TEHNIKA (c.c.a. A4 formata)

1.600,00 kn + PDV (368,00 kn) = 1.968,00 kn brutto

6. - REALISTI»NE VRLO ZAHTJEVNE ILUSTRACIJE VRLO KOMPLEKSNE KOMPOZICIJE

- veÊeg formata - vlastito viappleenje teme

Vrlo zahtjevna ilustracija neke povijesne ili drugaËije scene, tj. kompleksne kompozicije s mnogo likova ili

nekoliko likova i viπe vozila, zrakoplova, tj. plovila, odnosno prikaz neke bitke.

Izradba vrlo zahtjevnog zemljovida.

Airbrush (ZraËni kist) ili neke kombinirane tehnike, bilo ilustracija raappleena “klasiËnim” tehnikama, bilo raËunalom

tehnikom.

4.350,00 kn + PDV (1.000,50 kn) = 5.350,50 kn brutto

7. - REALISTI»NE ILUSTRACIJE KOMPLEKSNE KOMPOZICIJE

- velikog formata

Kompleksna ilustracija neke povijesne ili drugaËije scene, tj. kompleksnije kompozicije s viπe likova ili nekoliko

likova i pojedinim vozilom, zrakoplovom, tj. plovilom, odnosno prikaz neke bitke i sl.

Airbrush (ZraËni kist) ili neke kombinirane tehnike, bilo ilustracija raappleena “klasiËnim” tehnikama, bilo raËunalom

tehnikom.

3.750,00 kn + PDV (862,50 kn) = 4.612,50 kn brutto


cjenik za djela grafiËkog oblikovanja

8. - „AUTORSKE” VI©EBOJNE ILUSTRACIJE

- A4 formata i manje

KlasiËne tehnike kolaæa, ploπnog bojenja ili obrade na raËunalu

1.200,00 kn + PDV (276,00 kn) = 1.476,00 kn brutto

9. - VI©EBOJNE ILUSTRACIJE

SA ZADANIM ELEMENTIMA I SA KONKRETNOM IDEJOM ILI KONCEPTOM, ILI JEDNOSTAVNIJE ILUSTRACIJE

- A4 formata i manje

KlasiÊne tehnike kolaæa, ploπnog bojenja ili obrade na raËunalu.

850,00 kn + PDV (195,50 kn) = 1.045,50 kn brutto

10. - REALISTI»NA ILUSTRACIJA FIGURE (do c.c.a. A3 formata)

Airbrush (ZraËni kist) i/ili kombinirane slikarske tehnike.

Uglavnom ilustracije s tematikom iz militarije koje prikazuju vojnike u odreappleenim povijesnim odorama ili

neπto sliËno.

1.600,00 kn + PDV (368,00 kn) = 1.968,00 kn brutto

11. - TEHNI»KI KOLOR-PROFIL (do c.c.a. A3 formata)

Airbrush (ZraËni kist) i/ili neka kombinirane tehnike, bilo ilustracija raappleena “klasiËnim” putem, bilo raËunalom.

TehniËki kolor-profil pojedinog oruæje, vozila, broda ili zrakoplova, odnosno (vojnog) tehniËkog sredstva.

PoËetna cijena iznosi 1.600,00 kn + PDV (368,00 kn) = 1.968,00 kn brutto

Cijena svakog slijedeÊeg profila, izvedenog iz prethodnog osnovnog, (ovisno o teæini prikaza tlocrta,

nacrta ili bokocrta i o ponavljanju iskoristivih elemenata) iznosi od 50% do 70% vrijednosti osnovnog poËetnog.

12. - TEHNI»KI NACRT (do c.c.a. A3 formata)

TehniËki prikaz nekog vozila ili ureappleaja, bez obzira na tehniku

PoËetna cijena iznosi 385,00 kn + PDV (88,550 kn) = 473,55 kn brutto

Cijena svakog slijedeÊeg nacrta, izvedenog iz prethodnog osnovnog, (ovisno o teæini prikaza i o ponavljanju

iskoristivih elemenata) iznosi 70% vrijednosti osnovnog poËetnog.

13. - IZRADA ZEMLJOVIDA

KlasiËne tehnike ili kompjutorska grafika

PoËetna cijena iznosi 850,00 kn + PDV (195,50 kn) = 1.045,50 kn brutto

14. - PLO»A KOJA PRIKAZUJE JEDNOSTAVNIJI PRIKAZ NEKOG ZNAKOVLJA (do A3 formata)

Airbrush (ZraËni kist) ili neka kombinirana tehnike, bilo ilustracija raappleena “klasiËnim” putem, bilo raËunalom.

Izradba ploËe (“table”) oznaka (npr. ploËa s Ëinovima), odnosno odreappleeni grafiËke sheme ili prikazi.

PoËetna cijena iznosi 850,00 kn + PDV (195,50 kn) = 1.045,50 kn brutto

15. - OBLIKOVANJE ZAHTJEVNIJEG GRAFIKONA, ILI IZRADBA CRTEÆA VRLO ZAHTJEVNOG SADRÆAJA

KlasiËne tehnike ili kompjutorska grafika

PoËetna cijena iznosi 750,00 kn + PDV (172,50 kn) = 922,50 kn brutto

16. - OBLIKOVANJE JEDNOSTAVNIJEG GRAFIKONA ILI IZRADBA CRNO-BIJELOG CRTEÆA (veÊeg formata)

KlasiËne crtaËke grafiËke tehnike ili kompjutorska grafika

385,00 kn + PDV (88,550 kn) = 473,55 kn brutto

17. - „AUTORSKE” VINJETE

Vinjeta, shematski prikaz, crteæ, tabela i sl.

KlasiËne crno-bijele ili viπebojne tehnike ili obrade na raËunalu.

385,00 kn + PDV (88,550 kn) = 473,55 kn brutto

18. - JEDNOSTAVNIJA VINJETA SA ZADANIM ELEMENTIMA, KONKRETNOM IDEJOM ILI KONCEPTOM

Vinjeta, shematski prikaz, crteæ, tabela i sl.

KlasiËne crno-bijele ili viπebojne tehnike ili obrade na raËunalu

250,00 kn + PDV (57,50 kn) = 307,50 kn brutto


cjenik za djela grafiËkog oblikovanja

19. - IZRADA KNJIGE SNIMANJA/STORY-BOARD

KlasiËne tehnike crn-obijeli crteæ i/ili akvarelno obojeno

PoËetne cijene;

A - crno-bijeli crteæ jednog kadra/sliËice

100,00 kn + PDV (23,00 kn) = 123,00 kn brutto

B - viπebojni crteæ (crno-bijeli crteæ + bojenje) jednog kadra/sliËice

120,00 kn + PDV (27,60 kn) = 147,60 kn brutto

C - skeniranje 3 kadra/sliËice (jedne ploËe/”table”)

35,00 kn + PDV (8,05 kn) = 43,05 kn brutto

Sve originalne ilustracije, autorovo su neotuappleivo vlasniπtvo!

II. - OSTALE USLUGE

1. - DOPUNSKI TRO©KOVI

Razni dopunski troπkovi, dorade, tehniËki poslovi, izradba eventualne grafiËke pripreme, te djela za koja je

iz raznih razloga nemoguÊe unaprijed izraziti cijenu, naplaÊuju se prema vrijednosti radne satnice. Vrijednost

jednog kreativnog radnog sata minimalna je poËetna cijena za jednostavnije poslove.

Vrijednost jednog kreativnog radnog sata iznosi

200,00 kn + PDV (46,00 kn) = 246,00 kn brutto

2. - PRAVO OBJAVE GOTOVIH ILUSTRACIJA I PRAVO OBJAVE U PONOVLJENIM NAKLADAMA

Autorska naknada za ponovljeno pravo objave, veÊ ranije po narudæbi izraappleenih i objavljenih ilustracija i onih

gotovih ilustracija u vlasniπtvu autorovih autorskih prava, naplaÊuju se dodatno.

Ovisno o træiπnoj vrijednosti korisnika, te o mjestu i koliËini naklade poËetna minimalna

cijena jest c.c.a. 20% vrijednosti odabrane ilustracije.

3. - EKSKLUZIVNO PRAVO OBJAVE (u rijetkim sluËajevima, kada autor na isto pristane)

Pri korisnikovom ekskluzivnom pravo objave ilustracije, autor viπe nesmije treÊoj strani prodati prava objave.

Vrijednost pojedine ilustracije uveÊava se minimalno dvostruko, odnosno za 50% u iznimnim sluËajevima.

4. - OTKUP ORIGINALNIH ILUSTRACIJA (ako se radi o klasiËnim, rukom raappleenim djelima)

Pojedine originalne ilustracije, koje je autor voljan prodati, naplaÊuju se prema dogovoru, odnosno po cijeni

koja je uz iste istaknuta, bilo na autorovim web stranicama ili drugdje.

5. - IZRADBA OP©IRNIJE NARU»ENE PONUDE

Korisnik i autor sklapaju suradnju i potpisuju autorski ugovor koji se poziva na OpÊe uvjete poslovanja DESIGN

STUDIJA BREGAR, na Cjenik usluga DESIGN STUDIJA BREGAR (za dizajn i ilustracije) i na troπkovnike i/ili ponude

koje korisniku autor prethodno predoÊuje, a korisnik ih odobrava. Na zahtjev korisnika, ili ako priroda

posla/zadatka to zahtjeva, autor moæe ponuditi opπirnu, zahtjevnu ciljanu ponudu koja se naplaÊuje minimalno

350,00 kn + PDV (80,50 kn) = 430,50 kn brutto

6. - DNEVNICA

350,00 kn + PDV (80,50 kn) = 430,50 kn brutto

U Zagrebu, sijeËnja 2010. god.

Tihomir Bregar

More magazines by this user
Similar magazines