Prosinec - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Prosinec - Okno do kraje

očník IV• prosinec 2008 •4V malých obcích je stálevyužíván rozhlas10EtnografkaRomana Habartová11Přes zimu přichází časna údržbu památek


Kvalitní služby k lientůmNové pásmoúročení vkladů do 1,2 mil. Kč- nové pásmo úročení vkladů do 1,2 mil. Kčodpovídající nové výši pojištění vkladů- největší spořitelní družstvo, bilanční suma 3,7 mld. Kč- více než 5 800 klientů, přes 12 let kvalitních služeb klientům- nové sazby – navýšení pro oblíbená pásmaKorunové vkladové účty s výpovědní lhůtousazby v % p.a.Výše vkladu(v tisícich Kč)Výpovědní lhůta (v měsících)3 6 12 18100 - 400 3,9 4,2 4,4 4,7400 - 800 4,3 4,7 4,9 5,0800 - 1 200 4,5 4,9 5,2 5,3V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních aúvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvonáměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.czpokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodinklientská linka MPU577 211 317


ÚVODEMOBSAHtitulní stranavýstava betlémů v Uh. Hradištistrana 3úvodník, přehled událostístrana 4zpravodajství z krajestrana 5fenomén dobrovolnictvístrana 6výsledky volebstrana 7členové zastupitelstvastrana 8přírodní rozmanitost krajestrana 9Světový den boje proti AIDSstrana 10rozhovor s Romanou Habartovoustrana 11zprávy z kulturystrana 12tipy na výletstrana 13sport ve Zlínském krajistrana 14křížovka, soutěžstrana 15-22redakční přílohaAdvent a Vánoce v krajistrana 2,17, 21, 23, 24inzerceVydavatel:Zlínský kraj ve spoluprácis HEXXA komunikační agentura s.r.o.Registrace MK ČR E 16332Vychází v nákladu 256.000 ks jednouměsíčně, uzávěrka 10. den měsíce.Distribuce do všech schránek ve Zlínskémkraji a na určená místa. Neprodejné.foto titulní strana: Ivo HercíkRedakce:Pekárenská 42, Zlíntel./fax: 577 011 538e–mail: redakce@oknodokraje.czRedakční rada:Libor Lukáš, Ing. Jindřich Ondruš, Ing. HanaPříleská, Mgr. Patrik Kamas, Mgr. PavlínaNováková, Mgr. Helena Mráčková, doc. Ing.Jaroslav Světlík, Ph.D., Ing. Andrea Kadlčíková,David Grác, Michal Kratochvíl, Mgr. ZdeněkDvořákInzerce:Jaroslav Střecha, DiS – 777 86 26 25Jaroslava Šamšová – 774 438 700Martina Švehlíková – 776 542 474Distribuce:Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113Tisk:Moraviapress, a.s.Upozornění:pokud tuto tiskovinu nedostáváte do svépoštovní schránky, informujte nás prosím nae–mail: distribuce@oknodokraje.czwww.oknodokraje.czSLOVO HEJtMAnA▪▪▪Vážení spoluobčané,po říjnových krajských volbách a ustavujícím jednání nového krajskéhozastupitelstva mám možnost Vás na stránkách našeho magazínupoprvé pozdravit jako hejtman Zlínského kraje.Politická soutěž, jejímž vyvrcholením byly právě krajské volby a následnákoaliční vyjednávání politických subjektů zastoupených v novémzastupitelstvu, skončila zhruba v polovině listopadu.Hned v začátku povolebního vyjednávání přistoupily všechny stranya politická uskupení, která jsou zastoupena v novém Zastupitelstvu Zlínskéhokraje na podmínky, které si ČSSD jako vítězná strana stanovila. Tímpro nás vznikla ideální situace nabídnout všem poměrné zastoupení v koaliční Radě Zlínského kraje.Ukázalo se však, že tento návrh nebude možné realizovat, protože jednotlivé politické subjekty se začalyproti sobě vymezovat a bylo jasné, že spolupráce na této bázi není možná. Po velmi složitých jednáníchjsme tedy začali hovořit o dalších formách koalic. Nakonec jsme došli k závěru, i když možná překvapivému.Ukázalo se, že ČSSD nejlépe naplní svůj volební program i závazek vůči voličům v koalici s ODS a KDUČSL, v níž bude mít většinu.Tímto složením koalice bude mít téměř 80 procent voličů své zástupce ve výkonném orgánu kraje. Koaličnísmlouva, kterou ČSSD ve Zlínském kraji uzavřela, však dává možnost také zástupcům voličů KSČMa uskupení Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj významně se podílet na výkonném řízení Zlínskéhokraje, a to prostřednictvím předsednictví ve výborech ZZK. Podotýkám, že součástí Koaliční smlouvyjsou naše nepřekročitelná minima, která zde uvedu.Hradit za všechny pacienty regulační poplatky v nemocnicích zřizovaných, respektive zakládanýchkrajem, včetně poplatků za pobyt v těchto nemocnicích za osoby do 18ti let věku a seniory až do dobyzrušení poplatků.Nemocnice založené krajem, které jsou obchodními společnostmi, transformovat na základě realizačníhoprojektu a v souladu s příslušnou legislativou na veřejné neziskové nemocnice.Součástí Koaliční smlouvy je i společný závazek, že po dobu jejího trvání nebudou zdravotnická zařízenízakládaná Zlínským krajem privatizována, pronajata, nebude do nich umožněn vstup dalšího vlastníkaa zařízení sociálních služeb zřizovaná Zlínským krajem nebudou po dobu trvání Koaliční smlouvyprivatizována.Chci jasně deklarovat, že budu spolupracovat se všemi, kteří o to mají zájem a chtějí kraj rozvíjet jakomísto, kde budou spokojeně žít i děti našich dětí. Věřím, že těchto lidí, kterým není osud našeho krajelhostejný, je v krajském zastupitelstvu většina.Chci, aby krajská reprezentace pracovala jako kompaktní a vyvážený tým, v němž bude každý cítit svoudůležitost i odpovědnost. Proto věřím, že se nám společně bude správa a rozvoj kraje dařit.AKtuÁLnĚMVDr. Stanislav Mišákhejtmannovým hejtmanem Zlínského kraje se stal Stanislav Mišák (ČSSD). Do funkce byl zvolen 38 hlasy ze45 možných na ustavujícím jednání krajského zastupitelstva. Zastupitelé také odhlasovali nové složeníkrajské rady. Statutárním náměstkem je Libor Lukáš (ODS), který zodpovídá za oblast strategického rozvojea investic. Dalšími náměstky jsou Jindřich Ondruš (KDU-ČSL) a Jaroslav Drozd (ČSSD). Členy rady jsoudále Hana Příleská (ČSSD), Taťána Nersesjan (ČSSD), Milena Kovaříková (ČSSD), Josef Slovák (ODS) a PetrHradecký (KDU-ČSL). Více informací naleznete na stranách 6 a 7.univerzita tomáše Bati ve Zlíně pořádá Dny otevřených dveří. Ty se uskuteční ve dnech 12. prosincea 23. ledna 2009 na celé univerzitě. Zájemci si tak mohou prohlédnout fakulty technologickou, managementua ekonomiky, multimediálních komunikací, aplikovaké informatiky a humanitních studií. Prezentacena jednotlivých fakultách budou probíhat vždy v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00.Valašský soubor písní a tanců Vsacan oslavil 65. let od svého založení. V rámci programu slavnostníhovečera vystoupily desítky dřívějších i současných členů souboru. Vsacan založil ve Vsetíně v roce1943 cimbalista Josef Michálek. V současné době má soubor šest složek, ve kterých účinkuje téměř 200malých i velkých zpěváků, tanečníků a muzikantů, kteří vystupují po celém světě.Okno do kraje / prosinec 20083


Počet žen s rakovinou prsu rosteZPRAVODAJSTVÍZPRÁVIČKY Z KRAJEBaťův kanál zažil velmi příznivý rokZlínksý kraj – Statistiky ukazují, ší je přijít včas. Pokud se podaříonemocnění diagnostikovatZlínský kraj – Uplynulá turistická sezonana Baťově kanálu byla v mnohém přelomová.Hned první den splavnosti této vodní v celé republice, roste počet žen v ranném stadiu, má pacientkaže ve Zlínském kraji, stejně jakocesty přibyla do seznamu přístavišť dvě nová s rakovinou prsu. Zatímco v roce velkou šanci na vyléčení.“ Nádory,jména - Otrokovice a Hodonín. Flotilu osobníchlodí plavících se po Moravě navíc obohatiliZlínský kraj a Sdružení obcí pro rozvojBaťova kanálu nákupem nové výletní lodi2000 lékaři evidovali přibližně50 nových pacientek na 100.000obyvatel, nyní jich je přibližně 68.Pozitivní však je, že klesá početkteré ještě nelze vidět ani nahmatat,už může rozpoznat vyšetřenína mamografu. Od roku 2002 platípojišťovny mamografické vyšetřeníjednou za dva roky ženám odMorava pro 60 osob. Pro lepší orientaci návštěvníkůBaťova kanálu a okolních turisticnářeo tom informoval primář 49 do 69 let. Těchto vyšetření všakúmrtí na toto onemocnění. Novikýchaktivit byl vydán Průvodce Baťovýmchirurgického oddělení zlínské využívá jen asi třetina z nich.kanálem. Celkem letos navštívilo Baťův kanálnemocnice Atlas Jiří Gatěk.Ve Zlínském kraji mohou ženy65.000 turistů, což je číslo překonávající zhrubao 2.500 lidí loňský návštěvnický rekord.„Prakticky platí, že každá dvanáctážena je ohrožena tímto onegovápracoviště, která zajišťujívyužít tři akreditovaná screenin-Elektronický vzdělávací kurzZlínský kraj – Na začátku prosince 2008spustí Zlínský kraj pro širokou veřejnost vzdělávacíe-learningový kurz na téma Řízenía administrace projektů. Tento kurz je určenmocněním. U mužů se jednáo jedno až dvě procenta z celkovéhopočtu nemocných. Případkarcinomu prsu u muže jsme aleve Vsetíně už také řešili,“ uvedlmamografické vyšetření. Ve Zlíněa ve Vsetíně je to zařízení společnostiMediekos Labor, v KroměřížiMedicoop. Ženy, které potřebujíjakékoli informace k rakoviněpro potenciální žadatele a především pak chirurg Petr Rohlík ze Vsetínské prsu a k jejímu diagnostikování,příjemce finančních prostředků ze Strukturálníchfondů Evropské Unie, zejména paknemocnice a dodal: „Nejdůležitěj-se mohou v celé ČR také obrá-z Regionálního operačního programu regionusoudržnosti NUTS II Střední Morava. Hlavnímcílem kurzu je pomoci příjemcům podporys bezproblémovou a úspěšnou realizacípodpořených projektů. Kontakt pro zájemce:andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz, ivana.habartova@kr-zlinsky.cz.Kraj získá již šestou vlakovou soupravuValašské Meziříčí - Ve Zlínském kraji začnena konci letošního roku jezdit další modernívlaková souprava Regionova. Obsluhovatbude trať mezi Valašským Meziříčím a Kojetínemna Přerovsku, v dalších letech se soupravyobjeví i na dalších regionálních tratíchv kraji. Regionovy začaly ve Zlínském krajijezdit v roce 2006, nyní jich v regionu sloužípět. Většinou se s nimi cestující setkávají natrati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi, která je Židé a Morava – to je název konference, která se uskutečnila 5. listopaduv Muzeu Kroměřížska. Zúčastnili se jí badatelé, kteří pracují v oborechjednou z nejvytíženějších v kraji. Motorovésoupravy Regionova vznikají přestavbou starýchmotorových vozů řady 810 a přípojnýchhistorie, architektury, literatury a dalších věd. Konference byla sestavenaz 21 referátů zaměřenych například na podnikání Židů, holocaust či rušenívozů. Souprava nabízí proti předchůdci vyššíkomfort a spolehlivost, je také bezbariérová. hřbitovů. Na snímku Šachova synagoga v Holešově. (vc) foto: Ivo HercíkVsetínská fara se dočkala rekonstrukceVsetín – Fara Dolního sboru Českobratrskécírkve evangelické ve Vsetíně dostala novou Zlínský kraj – Bez komunikace vládnoutv obci nelze. A dávno pro ni Březnice, Bohuslavice a Salaš.pod hlavičkou farnosti pro obcestřechu. Ta se tak dočkala po sto pěti letechkompletní obnovy. Fara Dolního sboru Českobratrskécírkve evangelické byla vystavěnaarchitektem a stavitelem Michalem Urbánkemnestačí jen úřední deska. Na rychlémpřenosu informací z úřaduk obyvatelům se podílejí i nejmo-„Radnice v Tlumačově považujekomunikaci s občany za jedenze zásadních úkolů veřejnév letech 1902 až 1903 a od té doby její dernější technologie. K tomu při-správy. Ke komunikaci využí-střecha neprošla zásadní rekonstrukcí. Kompletníoprava tak byla nutná. Rekonstrukcespěl i Zlínský kraj, když v minulostinapříklad podpořil dostupnost nosti,“ ujišťuje starosta Jaroslavváme všechny dostupné mož-probíhala pod odborným dohledem pracovnicširokopásmového internetu. Ševela. Zejména za internetovéstránky se rozhodně nemusípamátkové péče a celkem si vyžádala investiciasi tři miliony koru. Zlínský kraj se na opravěModerním způsobem komunikujes občany třeba obec Březnice stydět. V soutěži Zlatý erb bylypodílel 350.000 korunami.poblíž Zlína. Využívá kabelovou v roce 2006 a 2008 vyhlášenyDěti pomáhají dětemZlínský kraj – Charitativní akce Dětitelevizi i internet. „Denně aktualizujemezprávy obecního úřadu,jako nejlepší webové stránkyv ČR v kategorii obcí. Na strán-dětem, která chce pomoci sociálnímkulturu, sport, společenskou kách jsou umisťovány informa-a zdravotnickým zařízením na území jižní kroniku a další rubriky,“ říká starostace úředního charakteru i zprávyJosef Hutěčka. O novinkách o akcích či informace spolků.a jihovýchodní Moravy, pokračuje i v roce2008. Měsíc prosinec je věnován DDM na obecním webu jsou zájemci V obci funguje místní rozhlas.Strážnice a MC Klokánek. Chcete-li pomoci,číslo účtu je 218015918/0300, variabil-informováni e-mailovými zprávami.Obec také publikuje v měsíčtěnéTlumačovské novinky.Čtyřikrát do roka vycházejí tišnísymbol je 812.níku Naše dědiny, který vychází V Bratřejově vydávají Obecnítit na bezplatnou telefonní linku800 180 880 nebo navštívit stránkywww.mammahelp.cz.„V Kroměříži vyšetřujeme mamografickypacientky od roku 1995a od roku 2005 je kroměřížskémammocentrum jedním z 56akreditovaných pracovišť promammografickou prevenci rakovinyprsní žlázy v ČR. Od té dobypozorujeme trvalý vzestup zájmuklientek o toto vyšetření. V loňskémroce jsme výrazně překročililimit daný komisí mammografickédiagnostiky v počtu vyšetřenýchpacientek a při poslednímauditu bylo kroměřížské mammocentrumvyhodnoceno jako16. nejlepší pracoviště v ČR,“ uvedlprimář onkologie Kroměřížskénemocnice Tomáš Třasoň. (vc)Máte zimní pneu?Zlínský kraj – Zatím jen tři silnicev kraji mají být opatřeny novoudopravní značkou Zimní výbava,která zakazuje v období od1. listopadu do 30. dubna jízduautomobilů bez zimníchpneumatik a s hloubkou dezénunejméně 4 nebo 6 milimetrů(podle druhu vozidla).Shodli se na tom zástupci krajskéhoúřadu, Ředitelství silnicZlínského kraje, Ředitelství silnica dálnic a Policie ČR. Značkyby měly omezovat jízdu nasilnicích Velké Karlovice – ProstředníBečva, Velké Karlovice– státní hranice a ProstředníBečva – Pustevny. (vc)Obce v kraji využívají rozhlas, stejně tak i internetobčasník. Je roznášen do všechdomácností. Nejvíce je ale proinformování občanů používánobecní rozhlas. V roce 2006 jejobec částečně rekonstruovala.Byla instalována nová ústřednai bezdrátové vysílání proobyvatele samot a okraje obce.„V příštích letech bude bezdrátovévysílání rozšířeno, protožedrátové rozvody po sloupechjsou ve velmi špatném stavu.Věříme, že nám s tímto problémemjako v roce 2006 pomůžeZlínský kraj,“ uvedl starostaAntonín Tomšů.Zejména infokanál kabelovételevize, webové stránky a bezplatnýtištěný Občasník, to jsouhlavní způsoby komunikacev Pozlovicích. (vc)


Dobrovolníci pomáhají bez nároku na mzduDobrovolníci ze Samari často navštěvují seniory.Setkáváme se s nimi v různých oblastech života společnosti. Nevšechno totiž vyřeší v lidských životech čistě ekonomické vztahy,trh a práce za mzdu. Tam, kde jejich možnosti končí nebo kde jsouvelmi omezené, nastupují dobrovolníci. Lidé, kteří dělají něco dobréhopro druhé bez finanční odměny, jen proto, že chtějí pomáhat.Co je to dobrovolnictvíDobrovolnictví je svobodně zvolenáčinnost, konaná ve prospěchdruhých bez nároku na odměnu.Dobrovolník dává část svéhočasu, energie a schopností veprospěch činnosti, která je časověi obsahově vymezena. Přitomplatí zásada, že dobrovolník byneměl vykonávat práci profesionálaa neměl by ani dělat činnosti,do kterých se nikomu nechce.Častým typem dobrovolnictví jezapojení se do činnosti neziskovéorganizace, ale mnozí lidé takéslouží méně formálně, ať už jednotlivě,nebo jako součást skupiny.Tento typ dobrovolnictvíje obtížněji zjistitelný, proto titodobrovolníci nebývají zahrnovánido výzkumů a statistik.V Česku patří mezi nejrozšířenějšía nejstarší organizace spojenés dobrovolnictvím napříkladsbory dobrovolných hasičů,Český červený kříž, spolky, kterése starají o značení turistickýchtras, údržbu památek a podobně,sdružení a humanitární organizace,které se věnují pomoci zdravotněpostiženým nebo sociálněslabším, ale také organizacezaměřené na práci s dětmi a mládeží,tělovýchovné jednoty a skupinyochránců přírody.Dobrovolnická centraFenomén dobrovolnictví máod roku 2001 svou pravidelnoumezinárodní konferenci v Kroměříži.Na různých místech krajevznikají také dobrovolnická centra.Do dobrovolnických aktivit sev různém rozsahu na území Zlínskéhokraje zapojují u různýchorganizací stovky lidí. Nelze anivšechny vyjmenovat.Jedním z dobrovolnických centerje například vsetínské občanskésdružení Adorea. Působí jakoTÉMA MĚSÍCEfoto: archivprostředník mezi zájemci o dobrovolnickouslužbu a přijímajícímiorganizacemi, které mají zájemo práci dobrovolníků. Dobrovolnickécentrum poskytuje servisslužeb pro přijímající organizacea dobrovolníky. Pro přijímajícíorganizace jsou to služby, kterézjednodušují zapojení dobrovolníkado organizace a ošetřujíčinnost v souladu se zákonemo dobrovolnické službě. Jednáse např. o pojištění dobrovolníka,proškolení, psychologickévyšetření tak, aby zapojení dobrovolníkůvyžadovalo co nejmenšípráci pro přijímající organizace.„Dobrovolníkům nabízíme možnostproplácení cestovného, pravidelnýchsupervizí, poradenstvía pomoc během zapojení, možnostvystavení osvědčení o dobrovolnickéčinnosti pro nezaměstnanéa studenty, propláceníněkterých nákladů souvisejícíchs dobrovolnickou činností,“ uvedlavedoucí dobrovolnického centraIvana Tomečková.Adorea realizuje v současnostidva dobrovolnické programy:Dobrovolníci v nemocnicia Pomoc nezaměstnaným, osobámsociálně slabým, zdravotněpostiženým, seniorům, příslušníkůmnárodnostních menšin,osobám po výkonu trestu odnětísvobody, osobám drogově závislým,při péči o děti, mládež a rodinuv jejich volném čase.Známé je také dobrovolnickécentrum zlínského občanskéhosdružení Samari. Má tyto dobrovolnicképrogramy: Děti a mládež,Senior, Handicapovaní, Krizovéudálosti, Zahraniční brigády.„Myslím, že dobrovolnictví je ideálníformou pro vytvoření novýchpevných vztahů a poznání skutečnýchhodnot, které nepřebijevýše hrubé mzdy nebo slibnákariéra,“ svěřil se po skončení svébrigádnické mise organizovanésdružením Samari dvacetiletýstudent Petr, jeden z účastníků.Zkušenost s dobrovolníky majíi charitní organizace. „S dobrovolníkypracujeme při pořádáníkaždoroční Tříkrálové sbírky.Do koledování bývá u nás přímozapojeno na 90 lidí. Všichni strávípři koledování a při nezbytnépřípravě i několik desítek hodinčasu,“ řekl Josef Šebestík z Oblastnícharity v Kroměříži.Úřady věci fandíSmysl dobrovolnictví a jeho místov životě společnosti pozitivněvnímají i úřady. Zlínský krajv posledních letech přispíval nadobrovolnické aktivity z podprogramuRozvoj občanské společnostičástkou kolem 750.000 až800.000 korun, v příštím roce tobude možná celý milion. „Prácidobrovolníků musí někdo profesionálníorganizovat. Přispívámena mzdy těchto koordinátorů, napojištění dobrovolníků a také najejich vzdělávání,“ sdělila vedoucíoddělení neziskového sektoruKrajského úřadu Zlínského krajePavlína Nováková.O významu dobrovolnictví nepochybujeani Miriam Majdyšová zezlínského úřadu práce: „My samidobrovolnické pozice uchazečůmo zaměstnání nenabízíme.Lidem bez zaměstnání jde předevšímo získání placené práce.Ale uznáváme, že dobrovolnickéaktivity v době nezaměstnanostimohou mít pozitivní vliv na psychikučlověka, který jimi vyplňujesvůj volný čas. “Vojtěch CekotaINZERCEOkno do kraje / prosinec 2008


Volby do krajského zastupitelstvaVe Zlínském kraji usilovaloo účast v zastupitelstvu celkem13 stran či hnutí. Jen sedmz nich ale dokázalo překročitpomyslnou hranici jednoho procenta.Koalici pro příští čtyři rokyREGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVAVolby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskutečnily 17. a 18.října. V 304 městech a obcích Zlínského kraje se otevřelo celkem679 volebních místností. Z celkového počtu 482.524 voličůse nakonec k volebním urnám dostavilo přesně 198.468 voličů,což představuje volební účast 41,13 procenta. Nejvíce hlasů(68.452) obdržela ČSSD a získala tak 18 mandátu v pětačtyřicetičlennémzastupitelstvu. Druhá skončila ODS, které 42.460hlasů vyneslo 11 mandátů. V Zastupitelstvu Zlínského krajejsou kromě toho také zástupci KDU-ČSL (šest mandátů), KSČMa hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK (po pěti mandátech).utvořily nakonec tři nejúspěšnějšístrany, tedy sociální demokraté,občanští demokraté a lidovci.Koaliční dohoda byla po intenzivníchvyjednáváních podepsána10. listopadu.ČSSD tak získala post hejtmanaa celkem pět křesel v devítičlennékrajské radě. Po dvoupostech v radě pak obsadí ODS,která zároveň získala pozici statutárníhonáměstka, a KDU-ČSL.Strany tak navázaly na spolupráciz předchozích dvou volebníchobdobí.Zástupci stran podepsali také„Programové teze“, na jejichžzákladě chtějí v příštích letechspolečně rozvíjet kraj. Kontinuálnětak chtějí navázat na dosavadnívýsledky a zkušenost zespolečné práce, jejímž základnímrysem byla věcná politika. (jjn)ZajímavostiNejmenší obecObcí s nejmenším počtemobyvatel je ve Zlínském krajiHostějov v okresu UherskéHradiště. K 1. lednu 2008 tamžilo 31 lidí. V okamžiku konánívoleb pak bylo v seznamechcelkem 25 voličů. K urnámpřišlo nakonec 20 z nich, cožpředstavuje účast 80 procent.Nejstarší a nejmladšíNejstarším krajským zastupitelemje šestašedesátiletýVlastislav Antolák z KSČM. Nejmladšímpak Ondřej Benešíkz KDU-ČSL, kterému je 32 let.Průměrný věk zastupitelskéhosboru je tak 49 let, což nevybočujez celostátního průměru,který činí 48,86 let.Muži a ženyV Zastupitelstvu Zlínskéhokraje, které má 45 členů, zasedácelkem devět žen. Jejichpodíl tak dosahuje 20 procent.Celostátní průměr je 17,62procenta. Nejvíce zastupitelek,sedm, má ČSSD, po jednépak KDU-ČSL a STAROSTOVÉ ANEZÁVISLÍ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ.Zlínský kraj platné hlasy celkem v %ČSSD 68 452 35.40ODS 42 460 21.96KDU-ČSL 25 824 13.35KSČM 21 626 11.18STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK 19 505 10.08Koalice nestraníků 6 149 3.18Strana zelených 4 020 2.07Volební účastVe Zlínském kraji byla volebníúčast 41,13 procenta. Nejvyššíbyla na Zlínsku (43.61 procenta),v těsném závěsu pakbylo Uherskohradišťsko (43,21procenta). Na Kroměřížsku sek volebním urnám dostavilo41,63 procenta voličů, na Vsetínskupak 35,38 procenta.Zlínsko platné hlasy celkem v %ČSSD 27 502 41.40ODS 14 816 22.14KDU-ČSL 7 422 11.09STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK 6 014 8.98KSČM 5 500 8.22Koalice nestraníků 3 019 4.51Strana zelených 1 116 1.74Kroměřížsko platné hlasy celkem v %ČSSD 13 193 36.27ODS 6 674 18.35KSČM 5 777 15.88STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK 3 927 10.79KDU-ČSL 3 566 9.80Koalice nestraníků 1 169 3.21Strana zelených 911 2.50Moravané 378 1.03Vsetínsko platné hlasy celkem v %ČSSD 12 552 30.30ODS 10 118 24.42KDU-ČSL 7 484 18.06KSČM 4 438 10.71STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK 3 137 7.57Strana zelených 1 139 2.74Koalice nestraníků 1 134 2.73Moravané 470 1.13Uherskohradišťsko platné hlasy celkem v %ČSSD 15 205 31.25ODS 10 852 22.31KDU-ČSL 7 352 15.11STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK 6 427 13.21KSČM 5 911 12.15Koalice nestraníků 827 1.70Strana zelených 804 1.65Ve všech tabulkách s volebními výsledky jsou z prostorových důvodů uvedeny pouze strany či hnutí, které překročily hranici jednoho procenta. Okno do kraje / prosinec 2008


REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVAZastupitelstvo Zlínského kraje2008 – 2012v o l e b n í o b d o b íHejtman Zlínského krajezastupuje kraj navenek. Úkony,které vyžadují schválenízastupitelstva, případněrady, může hejtman provéstjen po jejich předchozímschválení. V případě jehonepřítomnosti ho zastupujestatutární náměstek.Rada Zlínského krajeje výkonným orgánem krajev oblasti samostatné působnosti.Rada připravuje návrhya podklady pro jednánízastupitelstva, je jívyhrazeno zabezpečovata kontrolovat hospodařenípodle schváleného rozpočtu,jmenovat a odvolávat vedoucíodborů, zřizovat komiserady, vydávat nařízení kraje,rozhodovat o majetkoprávníchúkonech atd. Rada Zlínskéhokraje má 9 členů, kteříjsou voleni zastupitelstvem.Schůze rady jsou neveřejné.Libor Lukášstatutární náměstek(ODS)MVDr. Stanislav Mišákhejtman(ČSSD)Ing. Jindřich Ondrušnáměstek(KDU-ČSL)Ing. Jaroslav Drozdnáměstek(ČSSD)ZastupitelstvoZlínského krajeje nejvyšším orgánem samosprávy.Má 45 členů a je volenona čtyřleté funkční období.Členové volí ze svéhostředu radu kraje, hejtmanaa jeho náměstky, kterýmsvěřují zabezpečování konkrétníchúkolů na jednotlivýchúsecích. Zastupitelstvozasedá minimálně jednouza tři měsíce a jeho jednáníjsou veřejná. Zastupitelstvuje ze zákona vyhrazeno předkládatnávrhy zákonů Poslaneckésněmovně, předkládatnávrhy Ústavnímu souduna zrušení právních předpisů,vydávat obecně závaznévyhlášky kraje, koordinovatrozvoj územního obvodu,schvalovat územně plánovacídokumentaci, stanovit rozsahzákladní dopravní obslužnostipro území kraje, rozhodovato mezinárodní spoluprácia podobně.Ing. Petr Hradeckýčlen rady(KDU-ČSL)Milena Kovaříkováčlenka rady(ČSSD)Mgr. Taťána Nersesjančlenka rady(ČSSD)Ing. Hana Příleskáčlenka rady(ČSSD)Mgr. Josef Slovákčlen rady(ODS)Mgr. Vlastislav Antolák(KSČM)Ondřej Benešík, B.B.S.(KDU-ČSL)Ing. Jiří Bršlica(ČSSD)Jiří Částečka(ODS)JUDr. Josef Čejka(KSČM)Ing. Hana Doupovcová(ČSSD)Ing. Bronislav Fuksa(ODS)Mgr. Petr Gazdík(NSK)Mgr. Alena Hanáková(NSK)Mgr. Pavel Horák(ZHN)Miroslav Chumchal(ČSSD)Vojtěch Jurčík(KDU-ČSL)Ing. Libor Karásek(ODS)Petr Kochwasser(ČSSD)Mgr. Romana Kozáková Ing. Ladislav Kryštof(ČSSD)(ČSSD)JUDr. Jaroslav Kubín(ZHN)Ing. Jaroslav Kučera(KSČM)Ing. Zbyněk Kudera(ODS)Mgr. Dagmar Lacinová(ČSSD)Mgr. Roman Lebloch(ČSSD)Mgr. Miloš Malý(ČSSD)Ing. Ivan Mařák(KSČM)RNDr. Václav Mikušek(KDU-ČSL)PaedDr. Petr Navrátil(ČSSD)Jan Pijáček(ODS)MUDr. Vladimír Řihák(ČSSD)MUDr. Olga Sehnalová, MBA(ČSSD)Mgr. Rudolf Seifert(NSK)Mgr. Hynek Steska(ODS)Ing. Pavel Studeník(KDU-ČSL)Ing. Tomáš Šimčík(ODS)Ludmila Štaudnerová(KSČM)Květoslav Tichavský(ODS)Ing. Richard Tomek(ODS)Ing. Ludvík Urban(ČSSD)Okno do kraje / prosinec 2008


REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVAZLÍNSKÝKRAJV KOSTCERozmanitost přírodního rázuRozmanitost Zlínského kraje potvrzuje především jeho krajinný ráz. V regionu taknalezneme oblasti vhodné pro pastevectví, lesní hospodářství i intenzivní zemědělskouvýrobu. Je to v podstatě kraj plný kontrastů – nacházejí se zde úrodnénížiny i vysokohorská lesnatá pásma, suchá stanoviště i mokřady. Zlínský krajleží jako jediný v České republice celý v oblasti Západních Karpat. to pochopitelněpřináší zcela zásadní vliv na jeho druhové přírodní bohatství. nejvzácnějšímipřírodními oblastmi v kraji jsou dvě velkoplošné chráněné krajinné oblasti – Beskydya Bílé Karpaty, které tvoří přibližně 30 procent území kraje, a dále evropskyvýznamné lokality Chřiby (19.200 hektarů) a Hostýnské vrchy (2.244 hektarů).Zlínský kraj je bohatý také na vzácné rostlinné a živočišné druhy, nacházejíse zde rovněž celorepublikově významná ložiska štěrkopísku. Za pozornost jistěstojí také minerální prameny. A nejde přitom jen o nejvýznamnější moravské lázněv Luhačovicích. následující text přibližuje některé přírodní zajímavosti oblasti.Panorama Beskyd.CHKO Beskydybyla založena v roce 1973 a svojí rozlohou1.160 km 2 je největší chráněnou krajinnouoblastí ČR – ve Zlínském kraji leží asi polovinajejího území. Pouze v této oblasti republikyse vyskytují trvale všechny tři velké šelmy– vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý.Najdeme zde ale i další vzácné a chráněnéživočichy, jako jsou čáp černý, sýc rousný,kulíšek nejmenší, chřástal polní, strakapoudbělohřbetý, datlík tříprstý, puštík bělavý, vydraříční, zmije obecná, čolek karpatský nebovranka pruhoploutvá. Z hlediska vegetacejsou významné zejména bukojedlové pralesya v nejvyšších polohách horské smrčiny.Na lukách zde roste asi 30 druhů chráněnýchvstavačovitých rostlin – orchidejí. FenoménemBeskyd jsou pseudokrasové útvary –např. 370 m dlouhá jeskyně Cyrilka na Pustevnách.Tři nejvyšší hory Zlínského kraje se nacházejí,podle očekávání, právě v CHKO Beskydy.Jsou to: Čertův Mlýn 1.206 m n. m., Radhošť1.129 m n. m. a Radegast 1.106 m n. m.foto: Michal GirgelCHKO Bílé Karpatybyla vyhlášena v roce 1980 a má rozlohu 715km 2 . Ve Zlínském kraji leží dvě třetiny jejíhoúzemí. Biosférická rezervace Bílé Karpatybyla pro svoji druhovou vzácnost zapsánav roce 1996 na seznam UNESCO – napříkladzdejší početní i druhové zastoupení evropskýchorchidejí je ve středoevropském prostoruzcela výjimečné. Mezi vzácné rostlinyzde patří dále všivec statný, česnek hadí,kosatec dvoubarevný, kosatec trávolistý,hvozdík pyšný, koulenka prodloužená, lenžlutý, kýchavice černá, hadí mord nachovýči mečík bahenní. Z obyvatel – živočichů sezde vyskytují např. pestrokřídlec dvouřadý,žluťásek barvoměnný, jasoň dymnivkový,modrásek černoskvrnný, kuňka žlutobřichá,mlok skvrnitý, užovka stromová, kos horský,dudek chocholatý, lelek lesní, lejsek malýnebo pěnice vlašská.Největšími přírodními parky v regionu jsouChřiby (22.500 ha), Hostýnské vrchy (20.269ha), Vizovické vrchy (13.300 ha) a Prakšickávrchovina (4.500 ha).Nerostné bohatstvíV kraji se nachází zejména zásoby stavebníchmateriálů – celorepublikový význammají ložiska štěrkopísku v nivě řeky Moravy,např. u Ostrožské Nové Vsi, Spytihněvi a Hulína.Důležitá jsou rovněž naleziště stavebníhokamene, cihlářské hlíny a v omezené mířetaké ropy a zemního plynu.SkályK nejzajímavějším skalním útvarům v krajipatří výletníkům i sportovcům známé Čertovyskály u Lidečka a nedaleké Pulčínské skály,dále Břestecká skála, Kozel, Kazatelna a Budačinav Chřibech nebo Králky a Skály u Držkovéve Vizovických vrších.Minerální pramenyNejvětší koncentraci minerálních pramenůnajdeme ve Zlínském kraji na pomezí Valašskaa Slovácka. Hojně se využívají pro lázeňskoupéči, a tak se náš kraj může chlubitdruhou největší návštěvností lázeňských zařízení,hned po Karlovarském kraji. Největšímimoravskými lázněmi situovanými na úpatíBílých Karpat, ve kterých vyvěrá 15 tisíc litrůminerální vody každou hodinu, jsou Luhačovices třísetletou tradicí. Další lázně využívajícík léčbě minerální prameny jsou napříkladOstrožská Nová Ves, Buchlovice-Smraďavkaanebo také Kostelec u Zlína.StromyPodle centrální evidence Agentury ochranypřírody a krajiny ČR je ve Zlínském kraji evidováno201 vyhlášených chráněných stromůa jejich skupin. Nejvzácnějšími stromy nanašem území jsou sekvojovec obrovský naChabaních v Chřibech, červené tisy u VelkýchKarlovic, buk lesní Bařinka-Podťaté u VelkýchKarlovic, „Syptákova hrušeň“ v Růžďce, tisčervený v údolí Stanovnice-Karolinka, "Horákůvdub" v Poličné u Valašského Meziříčí, dubletní v Horní Lidči, jeřáb oskeruše u Kozojedska-Nítkovic,svída dřín u Vrbů ve Střílkách,jalovec obecný ve Slopném a „Růžová lípa“ve Vizovicích.Další vzácné rostlinné a živočišné druhyK nejvzácnějším rostlinným druhům rostoucímmimo CHKO řadíme orchideje střevíčníkpantoflíček, tořič včelonosný, vstavačtrojzubý, dále hlaváček jarní, koniklec velkokvětý,hadinec červený, kotvice vzplývavá,kosatec sibiřský, máčka plocholistá, lenchlupatý a snědek pyrenejský kulatoplodý.Nejvzácnější živočišné druhy žijící mimoCHKO jsou například z měkkýšů modrankakarpatská, vřetenatka moravská, z motýlůpestrokřídlec podražcový, modrásek ligrusový,modrásek hořcový, ohniváček černočárný,z brouků roháč obecný, střevlík hrbolatý,páchník hnědý, pavouci slíďák tatarský, křižákpruhovaný, z ryb hořavka duhová, obojživelnícičolek velký, blatnice skvrnitá, z ptákůvlha pestrá, orel mořský, ze savců pak vydraříční, bobr evropský a netopýr nymfin.Martina Janochová a Jaroslav HrabecKrajský úřad Zlínského kraje8 Okno do kraje / prosinec 2008


INFORMACEOpět si připomínáme Světový den boje proti AIDSBěžným kontaktem se virus nepřenáší.První prosinec se stal Světovým dnem boje proti AIDS. Početnakažených roste čím dál tím rychleji. Za posledních 5 let se početnakažených zdvojnásobil. Přitom nejde zdaleka jen o problém zdravotnický,ale zároveň ekonomický a sociální. S rostoucím počtemnakažených a nemocných porostou i celkové finanční nároky. Ty sebudou dále zvyšovat s rostoucí délkou života HIV pozitivních. Nejvícese ale každého z nás po nějaké dodotkne sociální aspektcelého problému. Téměř každý z nás bude postaven před fakt, žemá v rodině, mezi přáteli nebo známými někoho HIV pozitivního.A toto je jeden z důvodů, proč bychom měli mít alespoň základníznalosti o této infekci. Snáze pak můžeme čelit předsudkům, fámáma nedorozuměním, které toto onemocnění od začátku provázejí.HIV/ AIDS ve světěDnes žije na světě asi 40 000 000lidí, kteří jsou HIV pozitivní. ProblémHIV/AIDS byl původněobjeven v homosexuální menšině,ale v současné době se týkávšech.Jednotlivé části světa mají v šířenítéto nákazy svá specifika. NaUkrajině je HIV/AIDS problémempředevším nitrožilních uživatelůdrog, mezi které byla infekcezavlečena, a to i díky nefungujícímusystému výměny použitýchjehel a stříkaček.V rozvojovém světě se nemocšíří nejčastěji heterosexuálnímpohlavním stykem. V subsaharskéAfrice se tento problém týkáosob v produktivním věku a dětí,které se narodí jako HIV pozitivní,nebo sirotků po rodičích zemřelýchna AIDS. Ve vyspělém světě,a tedy i u nás, jde menší polovinanákaz virem HIV na vrub heterosexuálnímupřenosu a větší polovinana vrub homosexuálnímupřenosu.foto: Ivo HercíkSituace v ČR a v krajiV České republice bylo koncemsrpna 2008 registrováno 1149HIV pozitivních osob, ve Zlínskémkraji je podle posledníchdostupných údajů 26 HIV pozitivníchlidí. Jde o osoby, kterése nechaly otestovat a jsouv péči některého z AIDS center.Odhaduje se, že ve skutečnostije pozitivních 5x až 10x víc. Pronázornost to znamená, že jedenz tisíce obyvatel ČR by mohl býtHIV pozitivní. Je to málo nebomoc? Situace v České republicebyla donedávna vcelku přízniváv porovnání s ostatním světem.Co začíná být znepokojující,je zrychlující se trend přibývánínových HIV pozitivních osobv posledních letech.Průběh onemocněníVirus HIV pomalu ničí imunitnísystém člověka, životně důležitouobranu proti nemocem. Virutrvá i několik let, než zničí imunitnísystém natolik, že se rozvineonemocnění AIDS. Do té doby sečlověk může cítit zdráv a nemusívědět, že je virem nakažen, nebolije HIV pozitivní. Nepozná to naněm ani jeho okolí.K projevům onemocnění AIDSdojde až při takovém porušeníobranného systému, kdy senemocný jedinec není schopenbránit proti mikroorganizmům,které se vyskytují zcela běžněa pro zdravého člověka jsouneškodné. Avšak u člověka, jehožimunitní systém je v důsledkunakažení virem HIV velmi poškozen,mohou vyvolat závažné onemocnění.Soubor takových onemocněníse označuje AIDS.Pokud víme, u naprosté většinylidí nakažených virem HIV nakonecdojde k rozvoji AIDS. Doba,za jakou k rozvoji nemoci dojde,se však případ od případu liší.HIV pozitivní zůstává člověk trvale.Prozatím neumíme virus z tělaodstranit. Dostupnou léčbou jeale možné množení viru v organismuomezit, zpomalit průběhnákazy a oddálit nástup nemociAIDS. Při dodržování léčebnéhorežimu mohou lidé infikovanívirem HIV žít téměř plnohodnotnýmživotem, včetně zaměstnání,po dlouhou dobu. Při současnýchmožnostech léčby a přivčasném objevení infekce i vícenež 20 let.Jak se virus HIV přenášíz jedné osoby na druhou?V našich podmínkách je nejčastějšícestou přenosu pohlavní styk,a proto jsou základní informaceurčené všem sexuálně aktivnímjedincům, nikoli jen mladýmlidem, kteří mají většinou informacívíce než jejich rodiče.Virus HIV je v dostatečné koncentraciumožňující přenosnákazy pouze v krvi, spermatu,poševním sekretu a v mateřskémmléce.Cesty přenosu nákazy jsou tedyčtyři:▪ nechráněný pohlavní styk,společné používání nesterilníchjehel, stříkaček, dalšíchpomůcek a společných roztokůdrogy u narkomanů▪ transfuze krve v zemích, kdekrevní konzervy nejsou testoványna virus HIV▪ z matky na dítě během těhotenství,při porodu a kojení.Virus HIV se nepřenáší:▪ dotykem, podáním ruky, objetím,společenským polibkemnebo případným kontaktemse slzami▪ běžným rodinným či společenskýmkontaktem▪ na plovárnách nebo na toaletách,ručníky▪ prostřednictvím jídla, jídelníchpříborů a nádobí▪ kašlem a kýcháním▪ zvířaty nebo bodnutím čipoštípáním hmyzem.Při každodenním kontaktu, aťuž pracovním nebo společenském,neexistuje žádné rizikopřenosu viru HIV.HIV pozitivitaA co to pro nakaženého znamená?Po zjištění HIV pozitivitydochází nakažený člověkna pravidelné kontroly doAIDS centra. Léčba se zahajujeaž s postupem nemoci. V běžnémživotě je pro infikovanéhodůležitá opora rodiny a všechblízkých, dodržování pravidelnéživotosprávy, dostatek spánku.Nedoporučuje se vrcholověsportovat. Nakažený má chronickéonemocnění, se kterýmse musí naučit žít. Dál můžechodit do zaměstnání v podstatěbez omezení. O své infekciby měl informovat předevšímsvé sexuální partnery a ošetřujícíholékaře.Domácí lékárničku je třebavybavit jednorázovými rukavicemipro ošetřování zraněnínakaženého, jinak se ostatníčlenové společné domácnostinakazit nemohou.Sex lze provozovat pouze poseznámení sexuálního partneras HIV pozitivitou a pouze s bariérovouochranou, a to i v případěHIV pozitivity partnera.Kdy a kde se nechat vyšetřit?Odběr na HIV by měl provéstkaždý praktický lékař, kožníambulance, poradny HIV/AIDSpři zdravotním ústavu. Podrobnějšíinformace jsou dostupnéna stránkách krajské hygienickéstanice www.khszlin.cznebo na celostátních stránkáchwww.hiv-aids.cz a nebo na bezplatnélince AIDS 800 144 444.Užitečné kontakty:Krajská hygienická staniceve Zlíně a její územní pracoviště:▪ pracoviště Zlín:tel. 577 006 741▪ územní pracoviště Kroměříž:tel. 573 504 125▪ územní pracoviště UherskéHradiště:tel. 572 551 380▪ územní pracoviště Vsetín:tel. 571 498 048MUDr. Hana TkadlecováKHS Zlínského krajeOkno do kraje / prosinec 2008


PhDr. Romana Habartová▪ narozena v roce 1964 v UherskémHradišti, žije v Kunovicích▪ vdaná, má tři dcery▪ absolventka FF UJEP Brno (1982-1986)▪ zájmy - tanec, zpěv, lyžování, cestování▪ je etnografkou a kurátorkou sbírekSlováckého muzea v UherskémHradišti▪ v odborném zájmu se věnuje studiua výzkumu obyčejové tradice, lidovéhooděvu, lidové výtvarné kulturya tradičního řemesla▪ publikuje ve sbornících a časopisech(Slovácko, Národopisná revue, ZVUK,Malovaný kraj), je autorkou řadyvýstav, katalogů, publikacíRomana Habartová: Silvestr se dřív neslavil ROZHOVOREtnografka Romana Habartová.foto: Ivo HercíkZačal advent. Kde jsou jeho kořeny z historickéhohlediska?nastávajícího na svatební košile. Patřilo dřícea fajky pro sebe na rukávce i pro svéhoDobou adventní začíná liturgický rok. Počátkyadventu se objevují v jižní Galii a ve Španělchovikošili a vyšívaný šátek do nohavic,ve k dobrému zvyku, že nevěsta dávala ženiskukoncem 4. století. V současné podobě se ženich zase nevěstě svatební fěrtúšek.v římské liturgii začal formovat v 7. století, aleaž od přelomu 12. a 13. století se stal advent K adventu a vánoční době se odjakživazačátkem liturgického roku. Je připomínkou, pojí i všemožné zvyky a pověry. Můžeteže život směřuje k osobnímu setkání s Kristem. některé z nich více přiblížit?Doba adventní trvá čtyři neděle před slavností Štědrý den patřil bezesporu k jedněm z nejmagičtějšíchsvátků roku. Většina předmětůNarození Páně. Advent znamená příchod, Božípřicházení k člověku, které má být charakterizovanéz naší strany bdělostí, otevřeností zvláštní moci. Například sláma se kladla podběžné denní potřeby nabývala v tento dena radostným očekáváním.štědrovečerní stůl, což mělo zajistit hojnouúrodu na poli. Proti nemocím a úrazům chránilyzkřížené sekery. Velmi oblíbeným pro-Jak byly vlastně chápány Vánoce v dřívějšíchdobách?středkem lidové magie bylo i omotávání nohV běžném životě na venkově znamenala stolu řetězem, aby nikoho v domě nebolelynohy. O Štědrém dnu se sypalo zrní slepi-předvánoční doba změnu pracovního zaměření.Z polí a luk se lidé přesunuli do lesů, stodol,kůlen, chalup a chlévů. Rúbalo se dřevo, zu, aby se slepice nerozbíhaly. Ochranný kruhcím do magického kruhu vytvořeného z řetě-lidé se věnovali řemeslům a podomní práci,ženy vyšívaly, předly, tkaly a šily. V předníobjel třikrát dokola. Zvláštní a léčivou mocna Štědrý den sedlák zajišťoval tak, že stavevánočnímčase ženy odcházely s kolovrátkema koudelí na přeslici k sousedám přást. v kostele posvěceny. V lidové tradici byl Denzískaly i potraviny, které byly o Štědrém dnuSvobodné dívky vyšívaly náramky, předni-Božího narození pro celou obec velkým svát-INZERCE 10 Okno do kraje / prosinec 2008kem. V tento den se nesmělo pracovat, lidé sezdržovali doma. Naopak Silvestr, který je dnesslaven velmi okázale, nebyl v minulosti nijakvýznamný. V některých rodinách se ani neslavil.Na Nový rok se ale všichni v obci na potkánízdravili, přáli si štěstí, zdraví a Boží požehnání.Protože jak na Nový rok, tak po celý rok.K vánočním svátkům se řadí také Tři králové.Můžeme je brát jako jisté zakončenítohoto období?Ano. Svátek Tří králů slavila každá křesťanskárodina návštěvou kostela, kde se světila tříkrálovávoda, kadidlo a křída, kterým lidová vírapřikládala zvláštní moc. Po návratu domů sesvěcená voda dávala do kropenek u dveří.Pár zrníček kadidla se prsklo na rozžhavenouplotnu sporáku nebo na kamna a křídou psalotec nad dveře domu velkým písmem K+M+Ba příslušný letopočet. V současnosti koledníciobcházejí obce v souvislosti s celostátně vyhlašovanoucharitativní sbírkou, většinou z řadspolku křesťanské mládeže a sdružených rodinnebo členů folklorních souborů. Svátkem Tříkrálů tak vždycky končil a dodnes končívá cyklusvánočních svátků a období Vánoc. (mij)


Památky nejsou v zimě opuštěnéZlínský kraj – Brány hradů, zámkůa významných památek se naněkolik měsíců zimního obdobízavřely. Průvodci si vydechli,někteří kasteláni si vybírají dovolenou.Neznamená to však, žeby se památky proměnily v spícízámky jako z Šípkové Růženky.„Na zřícenině hradu Brumov jezapotřebí po skončení sezony provéstnejnutnější zazimovací prácejako je uskladnění exponátů, hrubáočista areálu, drobné opravy.Musíme připravit novou sezonu,“říká správce a kastelán MiroslavObadal. Hrad bude mimořádněotevřen pro štědrodenní procházkyod 11:00 do 15:00.Na zámku ve Vizovicích začaly prácena vybudování nové kanalizacea vodovodní přípojky. Současněs technikou nastoupili archeologové,aby zajistili všechny nálezy,které zde byly během měsíceprací objeveny. Pro návštěvníkybude ve dnech 24. až 28. prosinceod 14:00 do 16:00 otevřena kaple,kde bude instalována tradičnívýstava betlémů.Baťův mrakodrap21. 11. – 12. 12. 10 let odzaložení Klubu výsadkovýchveteránů Zlín – Cílem výstavyje seznámit veřejnost s činnostíKlubu výsadkových veteránůZlín a historií československýchvýsadkových jednotek, 3. etáž12. 12. – 9. 1. Indie - Ladakh– Výstava fotografií, které na svécestě po Indii vytvořili fotografovéLubomír Floreš a David Fojtík,2. etáž15. 12. – 15. 1. Keňa 2007Kroměřížský fotograf MiroslavPilát představuje své fotografieze svého pobytu v africké Keni,14. etážO inventarizaci hovoří také kastelánkaze zámku Buchlovice IvanaSyslová. Vánoční prohlídky sevšak letos v Buchlovicích nechystají.Naproti tomu na Arcibiskupskémzámku v Kroměříži je proveřejnost připravena na 10. prosinceakce Vánoce na zámku.V úterý 30. prosince mohou kroměřížskýzámek navštívit od 9:00do 14:00 objednané výpravy. Nazámku Lešná musí kromě úklidupořídit přes zimu v Sále předků,kde probíhají také svatby, novéčalounění pro zámecké židle.Hrad Lukov bude přes zimu volněpřístupný (mimo expozice).„Naším hlavním úkolem mimosezonu bude příprava západnísuterénní místnosti pro realizaciexpozice uherských váleks panoramatem dobývání hradu,“uvedl Jiří Holík ze Společnostipřátel hradu Lukova. (vc)Mají i dnes ještě malé knihovny v obcích budoucnost?Zlínský kraj – Ve Zlínském krajipůsobí 249 obecních a místníchknihoven se 17 pobočkami. Krajskáknihovna Františka Bartoše veZlíně spolu s knihovnami v Kroměříži,Uherském Hradišti a Vsetínězajišťuje pro obecní a místníknihovny knihovnické službyvčetně vzdělávacích kurzů. Součástítéto spolupráce je i půjčovánívýměnných souborů knih těmtoobecním knihovnám. Každáknihovna obdrží ročně dva souborys průměrným počtem 130svazků. „Zájem o půjčování knížekKULTURADetail průčelí kroměřížského zámku.foto: Ivo HercíkVýstava představuje překlady BibleUherské Hradiště – Není knihy v dějinách českého národa, která byhlouběji zasáhla do duše jeho lidu a pronikavěji ovlivnila jeho život,jako Bible. To je téma výstavy Česká Bible v průběhu staletí. Výstavabude přístupná do konce letošního roku v Galerii Slováckého muzeav Uherském Hradišti. Biblická výstava pojednává o vývoji překladůBible do českého jazyka od 9. století po současnost. Všímá si jejichvlivu na kulturu a vzdělanost našeho národa. Připomíná dobu prvníchcyrilometodějských překladů Bible do jazyka moravských Slovanůi další vývoj překladů Bible. Návštěvníci výstavy mají možnostpoznat Bible rukopisné, nejstarší tištěné a také Bible na digitálníchnosičích. Výstava je interaktivní, má inspirovat mladou generaci. Přijejím zahájení byly vyhlášeny soutěže v několika kategoriích. Účastnícisoutěžení mohli přinést své kresby, malby, plastiky a jiné výtvarnétechniky. Přijímaly se fotografické práce. Jinou možností bylohudební nebo literární zpracování biblického tématu. Další mohliv soutěži uplatnit archeologické či architektonické památky s vazbouna biblický motiv v rámci regionu Slovácka. (vc)v místní knihovně ale moc velkýnení,“ říká starosta HuslenekOldřich Surala. Starší generace,která si knížky půjčovala, postupněvymírá. Knihovnu navštíví zatýden jen 20 lidí. Otázkou co dáls místní knihovnou se bude zabývatobecní rada.Starosta Rokytnice Antonín Goňapovažuje knihovnu za součástkulturního života obce. „V současnédobě registrujeme 74 čtenářů,z toho 33 čtenářů do 15 let. Nejvícese půjčuje beletrie a knihy proděti. Každý rok doplňujeme knižnífond o nové svazky dle zájmučtenářů. Z obecního rozpočtu jdena knihy asi 8.000 korun,“ upřesnilapracovnice obecního úřaduBlanka Fojtíková.„Myslíme si, že knihovna je proobec důležitá. Čtenáři navštěvujíknihovnu i přesto, že zájem lidío četbu klesá. Nejvíce se půjčujekrásná literatura pro dospělé čiencyklopedie,“ říká starosta BratřejovaAntonín Tomšů. Bratřejovskáknihovna je otevřena v nedělidopoledne, pro přístup k internetui v ostatních dnech. (vc)Kam za kulturou▪Slovácké muzeum v Uherském Hradištipřipravilo ojedinělou výstavuvýstavu gotických a renesančníchkamen a kachlů. Předměty pocházejíze sbírek přibližně 40 galerií,muzeí a památkových institucí.Návštěvníci tak mohou srovnávatnejen proměny kamen z pohledučasu, od praktického zařízení ažpo estetický doplněk interiéru, alei odlišnosti v jednotlivých regionech.Výstava s názvem Krása, kteráhřeje a podtitulem Gotické a renesančníkachle Moravy a Slezskabude přístupná od 27. listopadu aždo 8. března příštího roku.▪Nezvyklý lampiónový průvod seuskuteční v neděli 7. prosince veStřílkách na Kroměřížsku. Akce,nazvaná Pochod světýlek, začnev 17:00 u tamní pravoslavné kaple.Poté průvod vyrazí ke katolickémukostelu, kde bude zastávka, a svoupouť zakončí v jogínském ášramu.Na všech těchto místech budoumít proslov zástupci jednotlivýchduchovních institucí, děti si pakpřipravily vystoupení. Stále populárnějšíPochod světýlek se ve Střílkáchletos uskuteční již počtvrté.▪Snímky, které uspěly v letošnímročníku mezinárodní soutěžeINTERFOTOKLUB VSETÍN, budouk vidění ve Vsetínském zámkua také v Galerii Staré radnice od 12.prosince do 11. ledna příštího roku.Soutěž má téměř čtyřicetiletou tradicia slušné mezinárodní renomé.Soutěžit mohou jak jednotlivci,tak i fotokluby. Do letošního ročníkubylo doručeno 1.652 snímkůod autorů z celého světa. Největšízastoupení měla Indie, Ukrajina,ale také Německo a po dlouhé doběi Česká republika. Porota hodnotízvlášť černobílé a barevné kolekcejednotlivců, nejvyšším oceněnímpro fotokluby je pak Grand Prixměsta Vsetína.▪Sbírka poezie Anny Kojanovés názvem Doteky naděje vycházív těchto dnech jako v pořadí již pátédílko autorky - rodačky z Vidče, žijícínyní ve Zlíně. Od roku 1999 zdeAnna Kojanová pravidelně organizujeVečery poezie, v nichž se jižpředstavily desítky renomovanýchi méně známých autorů. Od roku2001 se programové večery zaměřenéna setkání s literaturou konajípod názvem Vnímání. Letošníjubilantka (narozena 1938) vydalakromě sbírek básní také knížečkuVyprávěnky věnovanou dětem.Okno do kraje / prosinec 200811


TIP NA VÝLETAGENTURA VELRYBA Malý Javorníkwww.velryba.cz tel. 577 218 849Onøej Havelkaa jehoMelodyMalý Javorník, nacházející se asi šest kilometrůod Velkých Karlovic na hranici se Slovenskem,je jedinou „tisícovkou“ české částiMakersvánoèní koncertJavorníků. Vypíná se do výšky 1019 metrů nadmořem. Nejvyšší vrchol celých Javorníků nesepříznačné jméno Velký Javorník (1071 metrů17.12. ZLÍN-Velké kino nad mořem), od Malého Javorníku je vzdušnoučarou asi pět kilometrů. Vrchol MaléhoJavorníku leží na červené hřebenové trase,Tradièní vánoèní koncertna kterou se dá z české strany dostat z několikamíst – po modré značce z Nového Hrozen-Jurakova, po žluté z Karolinky a po zelené z VelkýchKarlovic. Odměnou za náročný výstup jePavlicaadosažení krásného rozhledového místa. MalýJavorník také leží na zajímavé naučné stezceJavorníky – Družba. Na jižních svazích je naHRADIŠANslovenské straně Přírodní rezervace Adamkov.21.12. ZLÍN-Velké kinoKelčský JavorníkPřestože je Kelčský Javorník se svými 865ČECHOmetry nad mořem nejvyšším vrcholem Hostýnskýchvrchů, ani zdaleka nedosahuje proslulostinedalekého Hostýna. Přesto jde o zajímavýturistický cíl. Například kvůli možnostispatřit lesní porosty pralesovitého charakteru,které se rozkládají v prudkém severnímMORúbočí vrcholu. Tato lokalita byla v roce 1976vyhlášena Přírodní rezervací Kelčský Javorník.Po turistických trasách je Kelčský Javorníknejsnáze přístupný z železniční staniceTøíkrálovýv Loukově, z Podhradní Lhoty či Rajnochovic.Zhruba 600 metrů od vrcholu je památníkLadislava Jaroše, ředitele reálného gym-koncertnázia v Holešově, který byl za druhé světovéválky zatčen a popraven. Nedaleko je takédochovaný partyzánský bunkr, k němuž se5.1.09 ZLÍN-Velké kinodá dostat po žluté značce.vstupenky v sítiTICKETPORTALDìkujeme za celoroèní spoluprácipartnerùm našich koncertù:generální celoroèní partnerAGC FenestraProdejce stavebnÝho sklavyrobce izolacn É Ých skelmediální partneøi12 Okno do kraje / prosinec 2008INZERCEVelká JavořinaVelká Javořina je dominantou Bílých Karpat,její vrchol leží ve výšce 970 metrů. Více nežsvou nadmořskou výškou ale vrchol prosluljako místo setkávání Čechů a Slováků, a tojiž od poloviny 19. století. V současné doběse zde konají dvě významné akce, červencovéSlavnosti bratrství Čechů a Slováků a Česko-slovenskýSilvestr. Kromě puncu místa sesnad nejsilnější tradicí česko-slovenské vzájemnostinabízí ale Velká Javořina také mnohodalších lákadel – výhledy do okolní krajiny,pralesovité porosty či sjezdovku. Na slovenskéstraně stojí proslulá Holubyho chata. NaJavořinu je nejkratší cesta z vesničky Květnápo zelené značce, přes Národní přírodní rezervaciJavořina. Velká Javořina má kvůli vysílačinezaměnitelnou siluetu a je tak hlavním orientačnímbodem celých Bílých Karpat.KlášťovKlášťov je nejvyšší vrchol Vizovických vrchů,nachází se v nadmořské výšce 753 metrů v katastruobce Vysoké Pole. Klášťov sice nenabízí fascinujícírozhledy, za návštěvu ale určitě stojí. Třebakvůli pozoruhodné historii. O kamenech najeho vrcholu se vypráví legendy, že je tam přineslčert, pozorný návštěvník v jednom z kamenůúdajně může nalézt i otisk jeho kopyta. Pravdivosttohoto tvrzení asi nikdo nikdy nepotvrdí,důkazy o výjimečnosti místa ale nabízejí archeologové.Mimo jiné tam objevili největší železnýpoklad v české historii, celkem šlo o asi 460srpů, kos, otek, rádel či úlomků mečů z přelomudoby bronzové a železné. Podle odborníkůbyl Klášťov centrálním kmenovým hradiskempro jižní Valašsko a zřejmě i kultovním místem.Klášťov je dobře přístupný z modré hřebenovéturistické trasy.


Softbalisté Kunovic uspěli v barážiKunovice – Softbalisté SnailsKunovice budou i v příštím rocehrát první ligu. V nejvyšší soutěžise udrželi díky zvládnutésérii s Havlíčkovým Brodem, kterýpřímo poslali do druhé ligy,a následnému úspěchu v barážiproti druhému týmu druhé ligy,Kotlářce Praha. Zůstávají takhistoricky jediným moravskýmúčastníkem elitní soutěže.Šneci se jako nováčci v první lizedlouho rozkoukávali a od počátkutak bylo jasné, že je čeká pouzeboj o záchranu. „Byli jsme jasnýmioutsidery a neměli tedyco ztratit,“ přiznal hrající trenérMilan Zedník. Jeho tým si skvělenačasoval formu. Přímémusestupu se vyhnul vyhranoupětizápasovou sérií s HavlíčkovýmBrodem, poté zastavil i rozjetouKotlářku Praha v poměru3:1 na zápasy.Hráči Kunovic si na vlastní kůžiověřili, jak velký je rozdíl meziprvní a druhou ligou. V elitnísoutěži jsou především rychlejšíPodpořili slEdge týmZlín – Sledge hokejovému týmuSedící Medvědi Zlín pomůžous naplněním rozpočtu na sezonuhokejisté Dynama MoskvaPetr Čajánek a Karel Rachůnek.Reprezentanti se vzdali odměn,které získali jako členové reprezentacena turnaji evropskésérie Karjala ve finských Helsinkách.Sledge hokejisté získalikolem osmdesáti tisíc korun.Čajánek s Rachůnkem se zřejměstejně zachovají i po dalšíchturnajích seriálu Euro HockeyTour. Oba hráči v minulosti hráliza Zlín, Čajánek se zařadil mezilegendy zlínského hokeje.Valašské Meziříčí - Našlápnuto doskvělé sezony mají ve druhé lize,skupině Východ, hokejisté týmuBobři Valašské Meziříčí. Od prvníchkol se drží na předních místechtabulky, body navíc získávajípo solidních výkonech. Předsezonou Bobři přitom považovaliza úspěch postup do playoff, teď ale plány přehodnotili.„Po základní části chceme skončitdo třetího místa,“ prozradiltrenér Roman Sedlák. Úvahámo případném postupu do prvníligy se ale on i vedení klubua přesnější nadhozy, delší odpalya rychlejší běžci. Také hráčiv poli dokáží míč rychleji zpracovat.„Ještě větším problémemale byla taktická vyspělost soupeřů.Bylo toho hodně, co jsmese museli naučit. A ještě hodněje toho před námi,“ řekl Zedník.Podle očekávání se přitom Šnekůmvíce dařilo na svém hřišti,Kunovské mlatevni, kde kroměbrání, když poukazují na nevyzpytatelnostvyřazovací části. „Toje samostatná soutěž, která jenavíc ještě hodně daleko. V soutěžividím jiné favority, třebaŠumperk nebo Hodonín,“ odmítáSedlák pro svůj tým nálepkufavorita.Valašské Meziříčí před sezonouvýrazně obměnilo kádr. Hnedčtyři zkušení hráči zamířili dokonkurenčního Vsetína, opačnýmsměrem se vydal talentovanýDavid Varga. Výborně domužstva zapadli produktivníSPORTKunovickým se daří hlavně na domácí půdě.foto: archivznalosti prostředí těžili i z podporysvých hlasitých fanoušků.„Jsou zřejmě nejlepší v republice.Když se v posledním utkánís Kotlářkou celá tribuna postavilaa začala skandovaně tleskat,šel hráčům mráz doslovapo zádech. Podporovat nás jezdilii na hřiště soupeřů, neváhalinaložit i své bubny,“ těšilo kunovickéhotrenéra. (zd)Handicapovaní měli halový turnajZlín – Šest týmů z České republiky a Slovenska se zúčastnilo druhéhoročníku halového mezinárodního turnaje ve sjednocené kopanénazvaného Zlínský pohár 2008, který se uskutečnil na začátkulistopadu. Většinu každého družstva tvoří fotbalisté s mentálnímpostižením, které doplňují hráči bez handicapu. Cílem sjednocenýchsportů je umožnit sportovní vyžití mentálně postiženým. Hlavnímpořadatelem turnaje je Sdružení přátel Dětského domova a Speciálníchškol ve Zlíně. Suverénem turnaje se stal slovenský ŠK Liptov.Na druhém místě skončil SK Duha Zlín, bronz pak brala Ostrava.Loni se turnaje zúčastnilo pět týmů, letos pořadatelé kvůli velkémuzájmu počet zvýšili. Zlínský pohár je totiž jednou z mála možností,které mohou handicapovaní fotbalisté využít k vzájemnému klání.Kromě národního turnaje, který je jakousi obdobou mistrovstvírepubliky, je zlínský turnaj jedinou tuzemskou akcí tohoto druhu.Myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integracelidí s mentálním postižením uvedla v život na sklonku 60. let EuniceKennedyová – Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho,která položila základy programu speciálních olympiád. (jjn)Hokejisté z Valašského Mezíříčí jsou v popředí tabulkyútočníci Pavel Šebesta a DaliborSochorek. „Vydařila se nám letnípříprava a první zápasy, spolehlivěchytá brankář Michal Krumpoch.Klub se navíc ekonomickystabilizoval. To jsou hlavní důvody,proč jsme nahoře,“ tvrdí trenér.Na náladě Bobrům přidaloi vyhrané derby ve Vsetíně, kterése hrálo před čtyřtisícovounávštěvou. Pro všechny aktéryto byl obrovský zážitek. „Většinamých hráčů takovou atmosférupřed tím nezažila. Byla to paráda,“vzpomínal Sedlák. (zd)SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY▪Házenkáři Zubří neprošli druhýmkolem Poháru vítězů poháru. Nad jejichsíly byl portugalský tým ABC de Braga.V domácím prostředí s ním prohráli25:26, v odvetě soupeři podlehli 25:28.„Nepodařilo se nám postoupit, ale hráčizaslouží pochvalu,“ prohlásil manažerZubří Jaromír Petřek.▪Fotbalisté Tescomy Zlín i druholigového1. FC Slovácko postoupili do čtvrtfinálePoháru ČMFS. Zlín v osmifinále přešelpřes Jablonec, na jehož hřišti vyhrál 2:1.Slovácko vyřadilo Kladno na svém stadionu,o postupujícím rozhodl penaltovýrozstřel, který domácí vyhráli 7:6.V normální hrací době utkání skončilo1:1. V jarním čtvrtfinále hraném na dvěutkání Zlín nastoupí proti Slavii Praha,Slovácko změří síly s Baníkem Ostrava.▪Druhá hokejová liga, skupina Východ,zažila po třiceti letech valašské derby,když proti sobě nastoupil Vsetína Valašské Meziříčí. V normální hracídobě utkání skončilo 4:4, hostujícíValašské Meziříčí si poté zajistilo výhruv samostatných nájezdech.▪Odchovanec zlínského hokeje PetrČajánek se vrátil do reprezentace.Její trenér Vladimír Růžička o službyzkušeného útočníka stojí, na rozdíl odsvého předchůdce Aloise Hadamczika.Trojnásobný mistr světa by tak nemělpříští rok chybět na šampionátu, kterýse koná ve Švýcarsku.▪Fotbalisté Tescomy Zlín mají novéhotrenéra. Funkci po odvolaném JosefuMazurovi a dočasném záskoku řediteleklubu Ladislava Mináře převzal StanislavLevý, jehož předchozím působištěmbyla Plzeň. Levý ve Zlíně podepsalsmlouvu do konce této sezony.▪Ve zlínské sportovní hale poprvévystoupili mniši z čínského chrámuShaolin, ve kterém se zrodilo kung fu.Kung fu je v Číně považováno za jedenz deseti pokladů této země, společněnapříklad s vynálezy papíru či písma.O vystoupení mnichů ze Shaolinu jepo celém světě obrovský zájem a vidělyje přes tři miliony lidí. Ve Zlíně předvedliprogram s názvem Svatý vrch.„Ukazujeme pravdivý příběh, který sipředáváme z generace na generaci,“prohlásil jeden ze shaolinských mnichůZhang Jishegeng.▪Interligové házenkářky Zlína majínového trenéra. Vedení klubu odvolalokvůli špatným výsledkům LubošeAmberského, kterého nahradil dosavadníkouč zlínských juniorek MilanBuday. Ten s družstvem dokončí sezonua poté uvolní místo Dušanu Polozovi,který zatím trénuje v Norsku.Okno do kraje / prosinec 200813


KŘÍŽOVKAZÁBAVAVyhrajte MP3 playerodpověď. Další ceny obdrží 1., 68., 101.,163. aVážení čtenáři, v každém vydání magazínu 255. správná odpověď. Odpovědi posílejte naOkno do kraje pro vás připravujeme soutěž adresu:o věcné ceny. Soutěžní úkol, který jsme proOkno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlínvás tentokrát přichystali, zní:nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz.Kolik je ve Zlínském kraji silnic první třídy? Jména výherců zveřejníme v lednovém vydánímagazínu Okno do kraje a na internetovýchPrvní cenou je napařovací žehlička, dalšímipropagační předměty. Vyhrává 98. správná stránkách www.oknodokraje.cz.INZERCE 14 Okno do kraje / prosinec 2008SOUTĚŽSoutěžíme o varnou konvici a 10 propagačních předmětůSprávné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do kraje,Pekárenská 42, 760 01 do 31.12. 2008. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: vyhrává – 55. došlá správná odpověď, propagačnípředměty – 8., 29., 77., 100., 135., 178., 199., 250., 297., 399. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejichdoručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.Tajenka: Pravý „tajenka č.1“ přijde, když všichni „tajenka č. 2“.Výherci křížovky z říjnového vydání: Hlavní cenu – kuchařskou knihu vyhrává: Michaela Vergichtová – Bystřice p. H. Propagační předměty vyhrávají:Dana Cábová – Rožnov p. R., Hadašová Anna – Val. Meziříčí, Fajgarová R. - Tlumačov, Václav Brabec – Uh. Hradiště, Marek Křivan – Uh. Brod, VlastimilVaculík - Liptál, Jiřina Závadová – Hranice, Helena Vranková – Vsetín, Němeček Martin – Bystřice pod Hostýnem, Ivana Chudárková - Napajedla.Tajenka zněla: Je lepší shořet než vyhasnout.Výherci soutěže z říjnového vydání:Přehrada v Luhačovicích byla dokončenav roce 1930.První cenu, rádio, vyhrává : Antonín Halouzka– Vsetín, propagační předměty získávají: DagmarDrkulová – Rožnov pod Radhoštěm, Ing. JanMahďák – Zlín, Iveta Kulíšková – Žlutava, KoudelíkBohumil – Zlín, Stanislav Kratochvíl – Zlobice.


ADVENT A VÁNOCE V KRAJIVážení čtenáři,stejně jako v minulém roce jsme i letos pro Vás přichystali osmistránkovoupřílohu, jejímž obsahem jsou kulturní a společenské tipy, kamse můžete sami nebo s rodinou a svými nejbližšími vydat v adventnímčase.Prosinec má z hlediska naší historické a zvykoslovné tradice jedinečnépostavení mezi všemi ostatními měsíci roku. Nikdy jindynecítí lidé takovou potřebu sdružovat se a dodržovat staré zvyky,jako je tomu právě v prosinci. O to víc to platí ve Zlínském kraji,kde se snoubí obyčeje Hané, Slovácka a Valašska.Proto jsme pro Vás vybrali ty nejzajímavější prosincové akce, kterése konají na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku, Vsetínsku a Zlínsku.Rádi bychom touto cestou poděkovali všem úřadům, institucíma organizacím, které se s námi na vzniku prosincové přílohy podílely.Zároveň se ale omlouváme, nedostaly-li se některé z Vámizaslaných akcí do konečného seznamu, požadavků na uveřejněníse v letošním roce sešlo velmi mnoho. Věřte, že jsme vybírali pečlivě,a že výsledný seznam snad bude tou nejlepší pomůckou proobčany Zlínského kraje, kteří si chtějí naplánovat příjemný a společenskýčas adventní.Dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli za celou redakci časopisuOkno do kraje příjemné prožití vánočních svátků a vyslovilipřání, ať se za rok opět ve zdraví setkáme nad vánoční přílohoupro rok 2009.Šťastné a veselé VánoceVícedenní akce ve Zlínském kraji v prosinci 2008KROMĚŘÍŽSKOMuzeum Kroměřížska1. 12. - 19. 12. 9.00 -12.00a 13.00 -17.00Kouzelný čas adventu - tradičnívánoční program MuzeaKroměřížska, na děti čeká plnozajímavostí o postavách, kterése k tomuto období pojí, plnoher, soutěží a každý si odnesevlastnoručně vyrobený dárekUHERSKOHRADIŠŤSKOMuzeum J. A. Komenskéhov Uherském Brodě2. 12. – 3. 12. 9.00Adventní čas v muzeu - 9. ročníkukázek lidové výrobyReduta v Uherském Hradišti6. 12. a 7. 12. 9.00 - 18.00Vánoční cena leteckých modelů- tradiční klání a setkání modelářůz celé České republikyPanský dům v Uherském Brodě12. 12. - 12. 1. 2009Výstava Betlémů - velká výstavaručně dělaných betlémů; vernisážse koná od 17.00, vystoupíDětský pěvecký sbor Comeniusa cimbálová muzika ŠabličkaMasarykovo náměstív Uherském Hradišti15. - 21. 12.Vánoční jarmark lidových uměleckýchřemeselVSETÍNSKOMuzeum regionu Valašskove Valašském Meziříčí1. 12. - 1. 2. 2009Výstava Moravské gobelínovémanufaktury - výběr gobelínůa koberců z tvorby posledních15 letNáměstí ve ValašskémMeziříčí3. - 23. 12.Vánoční trhy 2008 - těšit semůžete na Ježíškovu poštus betlémem a Ježíškovou dílnou;od 5. prosince je připravenbohatý kulturní programDřevěné městečko v Rožnověpod Radhoštěm5. - 6. 12.Mikulášský podvečer - večerníprohlídka s mikulášskou nadílkoua přehlídka slovenskýcha polských folklorních souborůa řemeslníkůMuzeum regionu Valašskove Vsetíně7.12. – leden 2009Výstava fotografií PetraZhoře a jeho přátel - expozicev zámecké galeriiValašská dědina v Rožnověpod Radhoštěm8. – 12. a 15. – 17. 12.Vánoce na dědině - tradičníprogram pro školy s ukázkamizimních prací, přípravy Vánoca vánočního zvykoslovíKino Vatra ve Vsetíně13. – 15.12. 17.00 a 19.30Minipřehlídka filmů oceněnýchna filmovém festivalu v KarlovýchVarechZámek ve Vsetíně14. 12. 2008 – 11. 1. 2009Interfotoklub - výstava oceněnýcha akceptovaných fotografiízaslaných do stejnojmennémezinárodní fotografickésoutěžeAlcedo Vsetín15. – 17.12. 14.00Vánoční dílna v Alcedu - ručnívýroba dárků, vánočních ozdoba pečení cukrovíZLÍNSKOAlternativa ve Zlíně2. 12. - 10. 1. 2009Obrazy z cest - české uměnív Andalusii, Brazílii, Kanaděa FranciiMuzeum jihovýchodníMoravy ve Zlíně4. 12. 2008 - 4. 1. 2009Vánoce v baťovském Zlíně- návštěvníci výstavy se budoumoci projít zimním městem 30.let minulého století a připomenoutsi atmosféru tehdejšídobyNáměstí ve Valašských Kloboukách5. 12. - 7. 12.Mikulášský jarmek - přehlídkalidových tradic a řemeselNáměstí míru ve Zlíně16. 12. - 23. 12.Vánoční jarmark - předvánočníjarmark s kulturním programema občerstvenímZámecká kaple ve Vizovicích24. - 28. 12.Velká výstava betlémůOkno do kraje / prosinec 200815


ADVENT A VÁNOCE V KRAJI1. 2. 3.KROMĚŘÍŽSKOStarý pivovar v Kroměříži1. 12. 19.00IRISH DEW - irská muzika v osobitémpojetí talentovaných českýchmuzikantůStarý pivovar v Kroměříži2. 12. 19.00Folkový koncert Zdeňka Hamříkaa Petra Rímského - mladíinterpreti známí z řady koncertůi hudebních festivalůKostel blahoslavené PannyMarie v Kroměříži3. 12. 19.00Benefiční koncert dívčíhopěveckého sboru SPGŠ Kroměřížse sbormistrem Janem Štěpánkem;výtěžek koncertu půjde veprospěch léčení onkologickýchonemocnění v nemocnici v BrněUHERSKOHRADIŠŤSKOSpolečenské prostory Městskéhoúřadu v Bojkovicích3. 12. 8.00Mikulášské předvádění řemesel– pracovníci a spřátelení řemeslníciMuzea Bojkovska předvedoutradiční ruční umění lidí zeSlováckaMěstská knihovnav Bojkovicích3. 12. 17.00Beseda s historikem a autoremmnoha knih PhDr. ZdeňkemPokludou nejen o VánocíchDům kultury v UherskémBrodě3. 12. 19.30Donští kozáci - vánoční koncertsboru operních sólistů různýchevropských operních scén;světská, pravoslavná duchovnía ruská lidová hudbaVSETÍNSKOKostel Všech svatých v Rožnověpod Radhoštěm1. 12. 15.001. Adventní koncert - v programuvystoupí učitelé místní ZUŠKino Panorama v Rožnově podRadhoštěm1. 12. 15.00Benefice pro Iskérku - benefičníkoncert v rožnovském kině, nakterém se představí se svýmprogramem žáci rožnovských ZŠa děti ze Střediska volného časuz Rožnova pod RadhoštěmBunkr Club Ohrada ve Vsetíně1.12. 16.00Mikulášská diskotéka pro rodičes dětmi - čertovská diskotékapořádaná střediskem volnéhočasu Alcedo VsetínAlcedo ve Vsetíně2.12. 15.00Vernisáž výtvarné soutěže„Vánoční radovánky“ spojenás kulturním programemKnihovna Trávníky ve Vsetíně2. 12. 15.00Vánoce pro nevidomé - programpro nevidomé ve zvukovéknihovněDům kultury ve Vsetíně2.12. 18.00Koncert pro seniory – hudbaHradní stráže a Policie ČR,součástí programu předání čestnéhoobčanství města VsetínaKornelii Němečkové a BřetislavuNovotnémuNáměstí ve Valašském Meziříčí2. 12. 17.00Koncert hudební skupinyAbraxasMuzeum regionu Valašsko veValašském Meziříčí3. 12. 16.00Přednáška Za poznáním přírodyve světě i u násZLÍNSKODům umění ve Zlíně3. 12. 19.004TET Jiřího Korna - první vánočnívystoupení populární pražskévokální skupinyHala Vincentka v Luhačovicích3.12. 19.30Adventní zpívání u Vincentky- účinkuje pěvecký sbor Cantare,zazní písně vánoční a gospely4.5.KROMĚŘÍŽSKOStarý pivovar v Kroměříži5. 12. 19.00Zdounečanky - koncert známédechové kapelyUHERSKOHRADIŠŤSKODům kultury v UherskémBrodě4. 12. 15.00Mikulášský karneval - zábavnýprogram s šášou Viktorem,Mikulášova družina v podáníLos Pupkos, soutěže, diskotéka,mažoretkyKulturní dům v Bojkovicích4. 12. 17.00Mikulášská nadílkaKlub kultury v UherskémHradišti4. 12. 19.30Koncert komorního souboruz Bratislavy - Musica aeternaaneb Italské VánoceKostelany nad Moravou5. 12.Mikulášská obchůzkaMasarykovo náměstív Uherském Hradišti5. 12. 15.00Mikulášský rej - hry a soutěže prodětské mikulášské skupinkyDům kultury v UherskémBrodě5. 12. 18.00Koncert dětského pěveckéhosboru ComeniusVSETÍNSKOMasarykova veřejná knihovnave Vsetíně4.12. 17.00Kde pomáhá tříkrálová sbírka?– beseda s koordinátorem Tříkrálovésbírky pro ČRDům kultury ve Vsetíně4.12. 19.00Vánoční koncert Orchestru VáclavaHybše a jeho hostůMasarykova veřejná knihovnave Vsetíně5.12. 16.00„Očima dítěte“ – uvedení stejnojmennéknihy autorky Ilse Reiner– EichnerovéNáměstí ve Valašském Meziříčí5.12. 14.00 - 18.30Mikulášský jarmark - součástíprogramu bude slavnostní rozsvícenívánočního stromuCentrum města Vsetín5.12. 8.30 – 17.00Mikulášský den - dopolednei odpoledne plné zábavy, závěrečnýmbodem programu buderozsvícení městských vánočníchstromůZLÍNSKODům umění ve Zlíně4. 12. 19.004TET Jiřího Korna - druhé vánočnívystoupení vokální skupinyNáměstí před radnicí v Luhačovicích5.12. 9.00 – 17.00Mikulášský jarmark s rozsvěcenímvánočního stromuPark u hasičské zbrojnicev Pozlovicích5. 12.Rozsvěcování stromu spojenés prodejem vánočních dekoracíHorní náměstí ve Slavičíně5. 12. 8.00 - 17.00Rozsvícení vánočního stromua tradiční předvánoční trhy spojenés kulturním programemKostel svaté Rodiny v Luhačovicích5. 12. 19.00Benefiční koncert pro Charitu16Okno do kraje / prosinec 2008


VÁNOCES TRADIČNÍMVALAŠSKÝMPEČIVEMPekařstvíVALAŠSKÉ FRGÁLY s.r.o.z Velkých Karlovic nabízí zakázkovou výrobu tradičních valašských frgálů,vánočních pletených věnců, zdobených medových perníčků, vánočníhocukroví, svátečních moravských koláčků, škvarkových pagáčků.Rozvoz drobných objednávekpečiva na vánoční svátky zajišťujeme dne 22.12.2008 na trase:• Vsetín - parkoviště u Hotelu Vsacan . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 10.00 hod.• Vizovice - parkoviště za Kulturním domem . . . . . . . . 10.30 - 11.30 hod.• Zlín - parkoviště u Velkého kina . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 - 13.00 hod.• Otrokovice - parkoviště u prodejny BILLA . . . . . . . . . 13.30 - 14.30 hod.• Kroměříž - parkoviště u hypermarketu TESCO . . . . . . 15.00 - 16.00 hod.Bližší informace o výrobcích na www.valasskepecivo.cz.Kontakt pro objednávky: 571 459 160, 603 834 154Kolektiv pracovníků pekařství Vám přeje krásné Vánocea celý rok 2009 prožitý ve zdraví a štěstí.1000,- PRO KAŽDÉHOMIMOŘÁDNÁ AKCE OZP:Každý stávající klient dostane 1000 korunz mimořádných zdrojů za každého nového klienta,kterého získá pro OZP.Nový klient se může těšit také na příspěvek 500 koruna na další výhody, které jinde nenajde.Více informací na pobočkách OZP.pobočka ZLÍNZarámí 92zlin@ozp.cztel.: 577 584 159www.ozp.czProdej zahájenVaše investice - investice s tradicí· jedinený projekt v Chránné krajinné oblasti Beskydy· tyicet nových nadstandardn vybavených rekreaníchapartmán do osobního vlastnictví· v centru oblíbeného lyžaského areálu Razula· v okolí: lyžování, cykloturistika, turistika, wellness, golf,lanové centrum, bowling, bazén


ADVENT A VÁNOCE V KRAJI6. 7. 8.UHERSKOHRADIŠŤSKOKulturní dům v Bojkovicích6. 12.Vánoční program souboru Světlovánekz BojkovicMuzeum regionu Valašsko veValašském Meziříčí7. 12. 13.00Vánoční dílna - výroba adventníchvěnců a malý jarmarkDům kultury Vsetín7.12. 16.00Pidínci a modrý kocour – divadelnípředstavení z cyklu DivadlodětemKROMĚŘÍŽSKONáměstí Dr. E. Beneše v Holešově6. 12.Tradiční vánoční jarmark s bohatýmkulturním programemMěstské kulturní střediskov Holešově6. 12. 17.00Pohádka o putování za sněhovoukrálovnou - divadelnípředstavení pro nejmenšíDům kultury v Kroměříži8. 12. 18.30Folkové vánoce - Koncert populárnívalašské skupiny Flereta její dvorní vokalistky JarmilyŠulákovéBabice6. 12.Vánoční jarmark lidových uměleckýchřemeselBuchlovice7. 12.Mikulášský jarmark - prodejnívýstava s Mikulášskou nadílkouDům kultury v UherskémBrodě7. 12. 17.00Koncert Spirituál kvintetuVSETÍNSKOLiptál6. 12. 15.00Mikulášská jízda - Mikulášs družinou čertů a andělů projedouna koňském povozu obcía navštíví řadu domácnostíMuzeum regionu Valašsko veVsetíně7. 12. 14.00Jarmark rukodělných výrobkůEvangelický kostel ve Vsetíně7. 12. 15.00Adventní koncert - vystoupísbory Masarykova gymnáziaVsetínKostel Všech svatých v Rožnověpod Radhoštěm7. 12. 15.002. Adventní koncert - v programuse představí hudební oborZUŠ Rožnov pod RadhoštěmEvangelický kostel v Liptále7. 12. 15.00Adventní koncert - prosincovýkoncert pěveckých a hudebníchtělesZLÍNSKOHrad Malenovice6. 12.Vánoční jarmarkMěstské divadlo ve Zlíně6. 12.Mikulášská nadílka - pohádkaOpice Žofka a Mikuláš se svojídružinouGalerie Mariette ve vizovickémzámku7. 12. 15.00Mikulášská neděleHotel Moskva ve Zlíně7. 12. 15.00Odpoledne s Big Bandem ZlínZelenáčova Šopa ve Zlíně7. 12. 19.00II. tentokrát Folkový večírek9. 10. 11.Společenský dům v Rožnověpod Radhoštěm10. 12. 19.00Vánoční koncert cimbalistkya zpěvačky Zuzany Lapčíkové,jako doprovod vystoupí mužskévokální kvarteto Q VOXMuzeum jihovýchodní Moravyve Zlíně10. 12. 8.00 - 16.00Dílna pro vytváření vánočníchozdob - tvorba osobitých vánočníchozdob, které se neztratí nažádném stromečkuMuzeum v zámku Kinských veValašském Meziříčí11. 12. 18.00Jubilejní večer - setkání připříležitosti 100. výročí ustanoveníJubilejní zemské gobelínovéa kobercové školy ve ValašskémMeziříčíHala Vincentka v Luhačovicích10.12. 19.30Adventní koncert s Komornímbarokním kvintetem - návštěvníciuslyší známé a oblíbenéskladby G. F. Händela, G. Böhmaa J. S. Bacha18KROMĚŘÍŽSKOKostel N. P. Marie v Holešově9. 12. 18.00Koncert učitelů k 60. výročízaložení ZUŠ a k 300. výročínarození F. X. RichteraUHERSKOHRADIŠŤSKOZahrada Panského domuv Uherském Brodě9. 12. 15.00České Vánoce s Ježíškem- celorepubliková akce pro dětis vypouštěním balónků s přánímJežíškoviReduta v Uherském Hradišti9. 12. 19.30Jazzový koncert Lucie Lužinskéa její kapely All Time Jazz TrioOkno do kraje / prosinec 2008Muzeum J. A. Komenskéhov Uherském Brodě11. 12.Příběhy domů - doprovodnýprogram k výstavě 110 let vytvářenípaměti města a regionu,komentovaná prohlídka městaVSETÍNSKOMuzeum regionu Valašsko veValašském Meziříčí9. 12.Rok na Valašsku - ukázka keramickýchprací řemeslnice AnnyČervinkovéNáměstí ve Valašském Meziříčí10. 12. 16 00Koncert legendy české populárníhudby Jana SpálenéhoMasarykova veřejná knihovnave Vsetíně11.12. 18.00Vsetín a jeho představitelé– beseda v rámci cyklu Nejenvsetínští rodáciKulturní zařízení ve ValašskémMeziříčí11. 12. 19.30Václav Hudeček - koncert v rámcihouslistovy Vánoční tour 2008ZLÍNSKOMuzeum jihovýchodní Moravyve Zlíně9. 12. 8.00 - 16.00Dárečková dílna - tvorba nevšedníchvánočních dárků, kterébudou o to cennější, že budouvyrobeny vlastnoručněKostel svaté Rodiny v Luhačovicích11.12. – 6.1. 2009Výstava lidových betlémů -vernisáž výstavy se uskutečníod 18.00, hudební programobstará seskupení ScholaLuhačoviceKulturní dům Elektra v Luhačovicích11. 12. 19.00Vánoční koncert Základní uměleckéškoly LuhačoviceDům umění ve Zlíně11. 12. 19.00Interpretace skladeb P. J. Vejvanovského(Sonata vespertina),A. Vivaldiho (Gloria) a L.van Beethovena (Symfonie č.8 F dur, op. 93)


ADVENT A VÁNOCE V KRAJI12. 13. 14.KROMĚŘÍŽSKOKostel N. P. Marie v Holešově12. 12. 8.00Koncert hornistů – slavnostnímše k výročí tří stovek let, kteréuběhly od vysvěcení holešovskéhokostelaMěstské kulturní střediskov Holešově14. 12. 17.00Big Band Holešov – každoročnívánoční koncert oblíbenéhoholešovského bigbandu JosefaHájkaUHERSKOHRADIŠŤSKODům kultury v UherskémBrodě12. 12. 19.30Joe Bonamassa and his band- koncert uznávaného americkéhograssbluesového kytaristya zpěvákaKlub kultury v UherskémHradišti13. 12. 19.30Adventní obrázky - vánoční koncerta premiérové vystoupenífolklorního souboru CifraKlub kultury v UherskémHradišti14. 12. 16.00Cigánski diabli - neopakovatelnýkoncert slovenského romskéhosdružení, které vystupuje napříklads Lucií BílouŘímskokatolický kostelv Suché Lozi14. 12. 17.00Vánoční koncert - vystoupenísouboru KašavaVSETÍNSKOValašská dědina v Rožnověpod Radhoštěm13. 12.Vánoční jarmark - nabídka dárkůvyrobených řemeslníky, bohatýmdoprovodný programemKulturní zařízení v Liptále13. 12. 19.00Mikulášská taneční zábavas rockovou kapelouKostel Všech svatých v Rožnověpod Radhoštěm14. 12. 15.003. Adventní koncert - v programuse představí hudební oborZUŠ Rožnov pod RadhoštěmEvangelický kostel v Liptále14. 12. 19.00Vánoční zpívání koled - připomínkadávných vánočních zvykůa tradicZLÍNSKOMuzeum jihovýchodní Moravyve Zlíně12. 12. 8.00 - 13.00Dílna s vůní perníku - výukapečení vánočních perníčkůHorní náměstí ve Slavičíně12. 12. 15.00Dětský vánoční jarmarkNáměstí Míru ve Fryštáku13. 12.Vánoční trhy - ukázka lidovýchřemesel a prodej zbožíMasters of Rock Café ve Zlíně13. 12. 15.00Maxipes Fík - jevištní zpracováníznámého večerníčkuKulturní dům v Nevšové13. 12. 18.00Vánoční koncert s dechovouhudbouKulturní dům Elektra v Luha-čovicích13.12. 19.00Vánoční benefiční koncert věnovanýdětemVíceúčelová budova v Lukově13. 12. 19.30Vánoční beseda u cimbálu - 66.beseda se souborem OndřejnicaGalerie Mariette ve vizovickémzámku14. 12. 15.00Lucková neděle - odpolednevěnované legendě o svaté Lucii,ukázka výroby vánočních ozdobze slámyDům umění ve Zlíně14. 12. 15.30Předvánoční koncert pro rodičes dětmiMěstské divadlo ve Zlíně14. 12. 19.00Cikáni jdou do nebe - představeníMěstského divadla Brno15. 16. 17.KROMĚŘÍŽSKOKonzervatoř P. J. Vejvanovskéhov Kroměříži16. 12.Předvánoční koncert žáků a učitelůškolyUHERSKOHRADIŠŤSKOSlovácké muzeum v UherskémHradišti15. 12. 9.00Výroba rukodělných předmětů- drátování a skleněné korálky,zdobení perníčků a ruční tkanína stavuKulturní dům v Bojkovicích17. 12.Vánoční besídka Dětskéhodomova Bojkovice - přátelskésetkání s kulturním programema obdarováváním dětí z bojkovickéhodětského domovaDům kultury v UherskémBrodě17. 12. 17.00Vyšla hvězda nad Betlémem -přednáška o betlémech, hledánípůvodu legendy o betlémskéhvězdě a zamyšlení nad zimnímslunovratemVSETÍNSKOZámek ve Vsetíně15.12. 19.00Vánoční koncert Moravskéhoklavírního triaMuzeum regionu Valašsko veValašském Meziříčí17. 12. 16.00Přírodovědná přednáška nazvanáZa poznáním přírody ve světěi u násMasarykova veřejná knihovnave Vsetíně17.12. 17.00Vánoční čtení s JasénkouNáměstí ve Valašském Meziříčí17.12. 17.30Laura a její tygři - koncert jednéz nejuznávanějších českýchhudebních skupinZLÍNSKOMěstské divadlo ve Zlíně15. 12.Vánoční tržiště - dražba v Divadélkuv klubu; herci a návštěvnícidivadla mezi sebou vydražíosobní věci, výtěžek poputuje dodětského domova ve VizovicíchMuzeum jihovýchodní Moravyve Zlíně16. 12. 8.00 - 16.00Dílna úsporná aneb jak vyrobithezký vánoční dárek - lektorkynaučí zájemce, kterak i za málopeněz udělat dárek, který potěšísvou rafinovanostíMěstské divadlo ve Zlíně16. 12. 19.00Vánoční koncert vokálníhoseskupení 4TET - hudebně– divadelní produkce populárnípražské skupiny Jiřího Korna,Jiřího Škorpíka, Dušana Kolláraa Davida UličníkaDům umění ve Zlíně16. 12. 19.00Black Gospel - umělci ze skupinyThe very best of Black Gospelpřivezou do Zlína představenísložené z těch nejznámějšícha nejkrásnějších gospelsongůvšech obdobíZelenáčova Šopa ve Zlíně16. 12. 20.00F - Dur jazzband - jazzrockovýkoncert zlínské skupiny, kteráspolu hraje a tvoří již od září roku1994Okno do kraje / prosinec 200819


ADVENT A VÁNOCE V KRAJI18. 19. 20.VSETÍNSKODům s pečovatelskou službouv Liptále19. 12. 10.00Neseme Vám Vánoce - návštěvadětí mateřské školy u seniorůMuzeum regionu Valašsko veValašském Meziříčí19. 12. 17.00 a 19.00Vánoční koncert - zazní Českámše vánoční J. J. RybyKostel sv. Mikuláše ve Fryštáku19. 12. 18.00Komorní koncert pořádanýDomovem české hudbyDům umění ve Zlíně19. 12. 20.001. Vánoční koncert - skladby J.S. Bacha (Symfonie Es dur, op.9 č. 2), F. X. Brixi (Koncert provarhany F dur) a J. J. Ryby (Českámše vánoční)KROMĚŘÍŽSKODům kultury v Kroměříži19. 12. 19.00Vánoční koncert - BIG BANDFelixe Slováčka a jeho známýchhostůNáměstí Dr. E. Beneše v Holešově20. 12. 9.00Zvonečkové koledování – zpíváníkoled s dětským folklornímsouborem KlásekSlovácké divadlo v UherskémHradišti19. 12. 19.00Sugar (Někdo to rád horké)– derniéra představeníGalerie Slováckého muzeav Uherském Hradišti20. 12. 16.00Linha Singers - koncert skupinyzpěváků a instrumentalistů,jejichž hudební řeč překračujehranice několika žánrůDům kultury ve Vsetíně19.12. 19.00Vánoční koncert slovenské jazzovékapely Aurelius QDřevěné městečko v Rožnověpod Radhoštěm20. a 21. 12.Živý betlém - lidová hra podleEvangelia sv. MatoušeZLÍNSKONáměstí Míru ve Zlíně18. 12. 16.00Vystoupení souboru Kašavav rámci tradičních vánočníchtrhůDům kultury Elektra v Luhačovicích20. 12.Michal je kvítko - vystoupeníMichala Nesvadby pro dětiZelenáčova Šopa ve Zlíně20. 12. 14.00 a 16.00Dlouhý Široký a Bystrozraký- představení souboru PovidloKostel sv. Mikuláše ve Fryštáku20. 12. 15.00Vánoční koncert - předvánočnísetkání ve fryštáckém kosteledoprovodí cimbálová muzikaPramenyUHERSKOHRADIŠŤSKOSlovácké muzeum v UherskémHradišti18. 12. 9.00Výroba rukodělných předmětůa jejich prodejDům kultury v UherskémBrodě20. 12. 19.30128. slovácký večer vánoční -účinkovat bud Spolek vdanýchžen a Plkotice ze Suché LozeExpozice ve zlínském mrakodrapu18. 12. 18.00Vánoční koledování - druhýročník charitativní akce zlínskéADRYChrám sv. Vojtěcha ve Slavičíně20. 12. 17.00Adventní koncert DEU in Eternos houslistkami Ivanou Kovalčíkovoua Ivanou Frajtovovou2021. 22.23.UHERSKOHRADIŠŤSKONábřeží TGM v Bojkovicích21. 12. 15.00Zpívání u Katky - předvánočnísetkání spojené s jarmárkem,které pořádá SPS Notabenea město BojkoviceKino Hvězda v UherskémHradišti21. 12. 15.30Hvězda betlémská I - pásmopohádek pro děti, vybranýchs ohledem na blížící se VánoceOkno do kraje / prosinec 2008Dům kultury v UherskémBrodě21. 12. 16.30Tradiční vánoční koncert pěveckéhosboru Dvořák - pěveckýa komorní sbor pod vedenímdirigenta Antonína VeselkyKino Hvězda v UherskémHradišti23. 12. 15.30Hvězda betlémská II - pásmovánočních pohádek pro dětiVSETÍNSKOKino Vatra ve Vsetíně21.12. 15.00Vánoční sen – promítání pohádekpro dětiKostel Všech svatých v Rožnověpod Radhoštěm21. 12. 15.004. Adventní koncert - v programuvystoupí dechový orchestr„Junior beskydská muzika“Evangelický kostel v Ratiboři21. 12. 16.00Koncert souboru Kašava připříležitosti vydání nového CD„Pastuškové, povím vám“Evangelický kostel v Liptále21. 12. 17.00Nedělní vánoční besídka- vystoupení dětí z Nedělní školya místního sboru s připravenýmibiblickými scénkami a písničkamiNáměstí ve Valašském Meziříčí22.12. 14 00Vystoupení Valašského souborupísní a tanců BačaDům kultury ve Vsetíně22.12. 16.00Živý betlémDolní náměstí ve Vsetíně23.12. 17.00Zpívání koled u vánočního stromečkus cimbálovou muzikouVsacanZLÍNSKOPředsálí kostela sv. Rodinyv Luhačovicích21. 12. 9.30Bazárek cukroví - 5. ročník dobročinnésbírky spočívá v napečenía nabízení cukroví ostatním,výtěžek akce bude určen nanákup sedací soupravy pro seniorya osoby zdravotně postiženév denním stacionářiGalerie Mariette ve vizovickémzámku21. 12. 15.00Betlémská neděle - živý betlém,ukázka výroby figurek a dekoracíz kukuřičného šustíZelenáčova Šopa ve Zlíně22. 12. 19.00AG Flek - vánoční koncertLukoveček23. 12.Betlémské světlo - setkánía uctění zvyku rozdávání betlémskéhosvětla v LukovečkuZelenáčova Šopa ve Zlíně23. 12. 20.00Cestující hudba - vánoční putováníse skupinou Petra Vítka


VILA THONET OPT OTEVENA!V úterý 4. listopadu 2008 byla slavnostnotevena nov zrekonstruovaná Thonetova vila.Klasicistní budovu nechal postavit zakladateltovárny na výrobu ohýbaného nábytku MichaelThonet v roce 1873. Budova sloužila nejen jakorodinné sídlo, ale i jako centrum ízení všechThonetových závod. Jednotlivé klany rodinyThonet vilu obývaly do roku 1953, kdy bylatovárna znárodnna. Po nkolik desetiletí pakvila sloužila jako zdravotní stedisko.V pízemí nov zrekonstruovaného interiéruvznikl reprezentativní showroom, ve kterémje možno shlédnout veškerý sortimentznakového nábytku TON. Na ploše o rozlozevíce než 700 m 2 jsou k vidní nejen klasické,ale i designové modely. V prvním poschodí vilysídlí obchodní oddlení, v podkroví se nacházejídv zrekonstruované vzorkovny, které doplujíkompletní nabídku výrobk spolenosti TON a.s.Moderní pedvádcí centrum je oteveno odpondlí do pátku vždy od 9:00 do 18:00a v sobotu od 8:30 do 12:00.KontaktVILA THONETPerovská 301, 768 61 Bystice pod HostýnemTel: +573 325 327, +420 733 619 541Tel./fax: +420 573 378 202e-mail: tonbph@ton.cz, www.ton.eu


ADVENT A VÁNOCE V KRAJI24. 25. 26.KROMĚŘÍŽSKOKino Svět v Holešově25. 12.Vánoční besídka - zábavnéodpoledne pro děti pořádanéMěstským kulturním střediskemHolešovKostel N. P. Marie v Holešově26. 12.Vánoční koncert Moravskýchdětí – vystoupení holešovskéhodětského sboru Moravské dětiUHERSKOHRADIŠŤSKOVelehrad26. 12.Štěpánský koncert - hudebnípovánoční setkání v barokníbazilice ve VelehraduSlovácké divadlo v UherskémHradišti26. 12. 15.00Pohádka z klobouku - premiérapředstavení, ve kterém na divákyčeká dvojice šašků a také šťastnýpříběh Honzy a princeznyVeronikyKlub kultury v UherskémHradišti26. 12. 19.30Tradiční Štěpánská besedas produkcí folklorního souboruKunovjanVSETÍNSKONáměstí Svobody ve Vsetíně26.12.Štěpánská vycházka se zpívánímkoled pořádá KČT Vsetín- ValašskoDřevěné městečko v Rožnověpod Radhoštěm26. 12.Štěpánská koleda - tradičnívánoční koncert, který se uskutečnív dřevěném kostelíku sv.AnnyZLÍNSKONáměstí Míru ve Zlíně24. 12. 21.30Štědrovečerní zpívání koled nahlavním zlínském náměstí provšechny, kteří si chtějí vychutnatvenkovní atmosféru Vánoca prožít závěr Štědrého večera vespolečnosti podobně smýšlejícíchlidíKostel sv. Mikuláše ve Fryštáku26. 12.Tradiční vánoční koncert vefryštáckém kosteleKostel sv. Rodiny v Luhačovicích26.12. 16.00Živý betlém - přijďte si zpříjemnitvánoční svátky u starodávnéhopříběhu podle Evangelia sv.MatoušeSokolovna ve Slavičíně26. 12. 18.30Štěpánský Kotárfest - přehlídkaregionálních hudebních skupin27. 28. 29. 30. 31.Centrum pro seniory v Kostkaškole ve Vsetíně30.12. 16.00Předsilvestrovské odpoledne– posezení s živou hudbouNáměstí Svobody ve Vsetíně31.12.Silvestrovská vycházka s poděkovánímhorám KČT Vsetín- ValašskoKino Vatra ve Vsetíně31.12. 15.00Silvestrovský filmový dýchánekKostel sv. Mikuláše ve Fryštáku28. 12. 16.00Vánoční koncert - spočinutí meziVánocemi a silvestrem s hudboudvou spřátelených folklorníchsouborů Fryštácká Javořinaa MagurankaHala Vincentka v Luhačovicích29.12. 15.00Chodníčkem lidových písní- setkání s cimbálovou muzikouŽeničky a ženským pěveckýmsborem Klevetnice z HlukuUHERSKOHRADIŠŤSKOSmetanovy sady v UherskémHradišti31. 12. 15.30Silvestrovské zimní kino - pásmofilmů pro celou rodinu v prostoráchparku za kinem Hvězda;součástí programu budou takéhry a soutěže, pro nejmenšíbude připraven oblíbený vláčekSteelinkaSlovácké divadlo v UherskémHradišti31. 12. 18.00Silvestr v divadle – silvestrovsképředstavení bláznivé komedie1+2=6, která patří k diváckynejatraktivnějším hrám uherskohradišťskéhosouboruVSETÍNSKOKostel sv. Anny v Rožnově podRadhoštěm27. 12.Vánoční mše svatáRestaurace Tatra ve Viganticích27. 12. 20.00Ein Kessel Buntes - povánočníkoncert amatérských kapelz Rožnova pod Radhoštěma okolí; vystoupí například rockovéskupiny Bílá vdova, Spytihněva StopaEvangelický kostel ve ValašskémMeziříčí30. 12. 14.00Benefiční koncert pro Citadelu- vystoupení populární vokálnískupiny Spirituál kvintet; výtěžekbude věnován ve prospěchvalašskomeziříčského hospicuCitadelaMěstský úřad ve Vsetíně31.12. 17.00Silvestr pro dětiMěstský úřad ve Vsetíně31.12. 22.00Silvestrovská veselice s ohňostrojemZLÍNSKOZelenáčova Šopa ve Zlíně27. 12. 20.00Jiří Schelinger revival - posledníkoncert roku 2008 aneb Přípravana silvestraKostel sv. Rodiny v Luhačovicích28.12. 15.00Koncert dechové hudby VlčnovjankaChrám sv. Vojtěcha ve Slavičíně28. 12. 16.00 a 19.00Vánoční koncert - smíšenýpěvecký sbor Cantare Slavičína sólistéKlub důchodců ve Fryštáku29. 12. 16.00Předsilvestrovská zábavav jídelně penzionu pro senioryve FryštákuHala Vincentka v Luhačovicích30.12. 15.00Lázeňské nokturno - odpoledníkoncert smyčcového sexteta;během koncertu zazní hudbaJ. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A.Mozarta, J. Suka a L. JanáčkaNáměstí Míru ve Zlíně31. 12. 20.00Oslava silvestra s Rádiem KissPublikum - čekání na půlnoca Nový rok22Okno do kraje / prosinec 2008


eklama_1-4_oknodokraje_5bez ramu.pdf 14.11.2008 9:59:51nejkrásnější výhled na klidném místěCMYCMMYCYCMYK1+kk již od 1,39 mil. K2+kk již od 1,43 mil. Kwww.aip.zlin.czZarámí 89, 760 01 Zlín kriby@refima.cz www.refima.cz


Babice, Bánov, Bařice–Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov–Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová, Březůvky,Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk, Holešov,Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko–Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov, Chvalnov–Lísky,Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany nadMoravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná,Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice–Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, NedašovaLhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice–Tetětice, Podhradí, PodhradníLhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění,Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky,Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří–Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky–Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, UherskýBrod, Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice,Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice–Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, ŽlutavaINZERCE

More magazines by this user
Similar magazines