Luty 03 - Kórnik

kornik.pl

Luty 03 - Kórnik

RADA MIEJSKA(dokończenie z poprzedniej strony)5) opiniuje plany finansowe jednostekorganizacyjnych gminy,6) dokonuje analizy wykonania budżetugminy i wybranych jednostek organizacyjnychgminy – po każdym kwartale rokubudżetowego.”„Komisja Oświaty i Polityki Społecznejdziała w następującym przedmiocie:I. Kształtowanie polityki społecznej wgminie1. Opiniowanie uchwał w zakresie organizacjiplacówek oświatowych, placóweksłużby zdrowia, instytucji kultury, organizacjisportu i rekreacji, budownictwa czynszowegoi akcji humanitarnych.2. Opiniowanie uchwał i wniosków dotyczącychbezpieczeństwa publicznego, wtym przepisów porządkowych stanowionychprzez Radę.3. Inicjowanie działańorganów gminy w celupoprawy bezpieczeństwai przeciwdziałania patologiomspołecznym.4. Promowanie działańna rzecz rozwoju prasyi wydawnictw lokalnych,wypracowanie programupoprawy komunikacjimiędzy gminą a mieszkańcami.5. Podejmowanie działańna rzecz popularyzacjisportu masowego i rekreacji.II. Zdiagnozowanie,analiza oczekiwań społecznych w zakresierozwoju i upowszechniania oświaty,zdrowia, nauki, kultury, sztuki, sportu irekreacji.III. Kreowanie Strategii Rozwoju Gminypoprzez:1. Aktualizację Strategii Rozwoju GminyKórnik na LATA 2007- 13.2. Inspirowanie do pozyskiwania środkówfinansowych zewnętrznych w zakresieOchrony Dziedzictwa Kulturowego.3. Współpraca z ekspertami.IV. Współpraca z władzami Samorządowymiinnych gmin w zakresie przedmiotuswego działania.V. Opiniowanie innych projektów uchwał,zarządzeń, w których wymagana jest opiniaKomisji. „O pracach Komisji Rozwoju Gospodarczegowypowiada się na łamach tegonumeru jej przewodniczący Maciej Marciniak.Również w tym numerze przeczytająPaństwo o wynagrodzeniu burmistrza, którebyło tematem kolejnej uchwały radnych.W dalszej części sesji stwierdzono aktualnośćStudium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego GminyKórnik oraz planów miejscowych.Kolejne uchwały dotyczyły zmian studiumlub planów zagospodarowaniaprzestrzennego w Dachowej, Borówcu(działki nr ewid. 335/5 do 335/22 oraz335/25,27,28,29) oraz w Żernikach, (działkanr ewid. 48/6).Trzy ostatnie uchwały dotyczyły nieuwzględniania skarg i wezwań do usunięcianaruszenia prawa. Sesja trwała 4godziny.Juz po zamknięciu tego wydania Kórniczaninaodbyła się Sesja Budżetowa.Ostatnie tygodnie upłynęły na dyskusjachna temat ewentualnych zmian w zaproponowanymprzez burmistrza projekcie. Jakjuż informowaliśmy, największe zmianymiały dotyczyć rezygnacji z remontukamienicy w Bninie ul. Rynek 16 oraz zmontowania monitoringu.W przypadku wspomnianej kamienicyzdecydowana większość radnych poparłarezygnację z kosztownego remontu (450tys. zł). Nie wiadomo co dalej z kamienicąi jej mieszkańcami. Budynek od 2 lat przeznaczonyjest do rozbiórki.Burmistrz Jerzy Lechnerowski zdecydowaniebronił monitoringu. Ostateczniezaproponowano zmniejszenie nakładów naten cel ale ta pozycja ma pozostać wśródplanowanych wydatków.O szczegółach przyjętego budżetu napiszemyw kolejnym numerze Kórniczanina.Rada nowej kadencji, ze względu napóźne - listopadowe wybory zmuszonazostała do szybkiej pracy nad nowym budżetem.Idealnie byłoby przygotowywać goprzynajmniej od września. Brak większychkontrowersji wynikał najprawdopodobniejz dobrej konsultacji projektu ale i z pośpiechu.Cenne wydają się być głosy deklarującestworzenie długofalowegoprogramu prac nadkolejnymi budżetami. Pierwszajaskółką miała staćsię wyjazdowe spotkanieKomisji Rozwoju Gospodarczego,która poza wizytacjąterenów podlegającychzmianom planów miała odwiedzićmiejsca ewentualnychinwestycji drogowychi oświetleniowych. Podobnedziałania miały już miejscew poprzednich kadencjach.Być może w tej kadencjibędą częstsze i przyniosąwymierne efekty.Owocne okazało się posiedzenie KomisjiRewizyjnej, które odbyło się 6 stycznia.Rozpatrywano na nim skargę, którą nadziałalność burmistrza i Urzędu Miejskiegowystosowali do wojewody rodzice dzieciniepełnosprawnych. Dyskusję o dowozachdzieci prezentowaliśmy na naszychłamach. Konflikt nieustannie narastał. Naostatniej komisji doszło do kompromisu.Strony zdecydowały się skoncentrowaćna rzeczowym rozwiązaniu problemu, anie rozdrapywaniu zaistniałych wcześniejkonfliktów. Miejmy nadzieję, że zaakceptowanaprzez wszystkich metoda „grubejkreski” ułatwi rozwiązanie sprawy.Opr. ŁGDRUK: Drukarnia Dorota Jańczyk - Kardasz,ul. Kopernika 73, 62-041 PuszczykowoNAKŁAD: 1300 egz.REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. (61) 8170-147,SEKRETARZ REDAKCJI: Barbara Morasz, tel. (61) 8170-147,korniczanin@kornik.plKSIĘGOWOŚĆ: Jolanta RatajczakWSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Helena Tomaszewska,Izabela Moskal, Robert WrzesińskiSKŁAD I ŁAMANIE: J.W.WYDAWCA: Kórnicki Ośrodek Informacji i WydawnictwADRES REDAKCJI:Kórnik, Rynek 1, tel./fax (61) 8170-147korniczanin@kornik.plKONTO: 70907600082001000707000001Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów niepodpisanych.DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ: Barbara KłodzińskaPoniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji).Piątek, telefon kontaktowy: (61) 819 00 02Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. (61) 8170-147 nr 3/2007


INFORMACJE(c.d. ze strony nr 5)Założenia, które przedstawiam obliczonesą na rozległy sezon, wiem, żena nasz czas liczona być może jedyniecząstka programu, jednak ze względu nanieodwracalność działań urbanistycznychkonieczność futurystycznego przewidywania,zabezpieczania rezerw, wariantówi możliwości weryfikacja dotychczasowejpolityki przestrzennej jest nieodzowna.Budowa miasta jest procesem ciągłym,wiem, że nie mogę być jedynym pomysłodawcą,Aquanetw Gminie KórnikPo wejściu Gminy Kórnik do spółkiAquanet na barki tej poznańskiej firmyspadła odpowiedzialność za zadania dostarczaniawody, odbioru i oczyszczaniaścieków oraz inwestycji w tym zakresie.Przedłużające się prace nad kanalizacjąDziećmierowa były pretekstem do zadaniainwestorowi kilku pytań dotyczącychnie tylko tego problemu ale i planówAquanetu na rok 2007 i kolejne.Oto czego dowiedzieliśmy się od paniJustyny Wiśniewskiej - Idczak specjalisty dospraw marketingu spółki AQUANETKiedy zakończy siębudowa kanalizacji wewsi Dziećmierowo? Jakiesą przyczyny przedłużeniaprac?Zakończenie robótzwiązanych z budowąkanalizacji sanitarnej wDziećmierowie przewidywanejest na 31.03.2007r.Całe zadanie obejmujebudowę- kanalizacj fi 0,30 m,dł.2427 mb, fi 0,20 dł.2147mb,- rurociągu tłocznego fi90 mm dł. 304 mb, fi 200mm dł. 440 mb,- pompowni Q=21,60m3/h- pompowni Q=96,34m3/hOpóźnienie robót wynikaz powodu :1.wysokiego poziomuwódgruntowych - wyższego niż zakładaładokumentacja techniczna2. dużej ilości kolizji z niezinwentaryzowanymuzbrojeniem podziemnym m iędzyinnymi z prowizoryczną kanalizacją w ul.Słonecznej, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymiw ul. Dworcowej.Jakie inwestycje prowadzone na terenieGminy Kórnik przez Aquanet przewidzianesą do realizacji w roku 2007?Inwestycje na terenie gminy w 2007r:1. W marcu 2007r na terenie gminypragnę natomiast dobitnie zwrócić uwagę, żenieokiełznana urbanizacja przynosi skutki jedynienegatywne a żenującą winą za nieodwracalnebłędy obarczone będzie nasze pokolenie.Drodzy Państwo.Decyzje wagi kosmicznej nie mogą zapadaćw jednym pokoju. Otwartość, udziałspołeczny, konkurs pomysłów, łączenie świataprzestrzeni z nauką, kulturą, techniką i owszemkapitałem należy do zasad tej dyscypliny. Proponujęby w kwestii naszego rozwoju wzoremZachodu postawić na kreację i... rekreację.Kórnik zakończymy budowę magistrali wodociągowejzasilającej gminę Kórnik w wodęod strony ul.Ostrowskiej. Budowa magistraliwodociągowej zapewni docelowo dostawęwody w ilości ca 3200 m3/d z PSW do gm.Kórnik (dwa źródła zasilania od strony Sypniewai od strony ul. Ostrowskiej) - umożliwlikwidację lokalnych stacji Jaryszki i Gądki.Jest to budowa wodociągu fi 300 mm o dł.5500 mb od ul. Ostrowskiej i Tarnowskiej dopołączenia z istniejącą siecią w Kórniku orazfi 150 mm o dł. 500 mb , komory wodomierzoweji światłowodu wzdłuż magistrali.2. W IV kwartale 2007r rozpocznie siębudowa magistrali wodociągowejDębiec - Bnin etap IIDla zapewnienia właściwego zaopatrzeniaw wodę miejscowości Bninzachodzi potrzeba doprowadzenia wodyz SUW Dębiec .Obecny sposób zasilania(SUW Konarskie) nie zapewnia miejscowościBnin wody o odpowiedniej jakościi ciśnieniu.Realizacja II-go etapu umożliwi wyłączenieSUW Konarskie.Etap I (już zakończony): wodociąg fi 280mm o dł. 3600 mbEtap II: wodociąg fi 225 mm o dł. 1.280mb fi 160 mm o dł. 480 mbJakie są wieloletnie plany inwestycyjnei modernizacyjne Aquanetu na terenieGminy Kórnik, z wyszczególnieniem konkretnychzadań i terminów realizacji?Kreacja mogłaby zaistnieć w trójkącie Biblioteka,Dendrologia i Astronomia, a rekreacjanatomiast... wszędzie. Przedstawione w tymliście wizje nie są utopią, wystarczy motywacja,dobra wola, by HRABSTWO KÓRNIK stało sięoazą piękna i dobrobytu.Moje pozdrowienia.Przewodniczący KomisjiUrbanistyczno-Architektonicznejw KórnikuStefan Wojciechowski, architektKuśnierska 2 KórnikPlan działań inwestycyjnych w latach2007- 2016- KórnikI. WODOCIĄGI2007- Wodociąg dla Kórnika od strony ul.Ostrowskiej w Poznaniu- Kórnik magistrala wodociągowa Dębiec-Bnin etap II- Kórnik- przebudowa i uzupełnienie systemuwodociągowego na terenie gminy(Kamionki i Szczytniki)2008- 2012- Kórnik- przewody wodociągowe drugiegorzędu i magistrala wodociągowazasilająca gminę z magistrali wschodniej2010- 2016- Rezerwa środków,w przypadku zidentyfikowaniapotrzeb, na budowęiwymianę sieci wodociągowejna terenie gminyKórnikII. KANALIZACJA2007- 2009- Kanał sanitarnyw Borówcu- I etap2009- 2012- Kórnik- kanalizacjasanitarna na terenie gminy(Borówiec – II etap,Kamionki, Szczytniki,Koninko, Skrzynki,Mościenica, Biernatki,Prusinowo,Błażejewo, Błażejewko).2011- 2016- Rezerwa środków, wprzypadku zidentyfikowania potrzeb, nabudowę iwymianę sieci kanalizacyjnej na tereniegminy KórnikIII OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW2009- 2012- Borówiec- modernizacja oczyszczalniściekówIV INNE DZIAŁANIA2007- 2008Aktualizacja koncepcji programowoprzestrzennejzwodociągowania i skanalizowaniaterenu gminy Kórnik. Opr. ŁG14 nr 3/2007


LIST DO REDAKCJIWitam serdecznie!Zwracam się do Państwa Redakcjiz prośbą o interwencję. Codziennieprzejeżdżam przezmiejscowość Dziećmierowo, w którejtrwa budowa sieci kanalizacyjnej. Najintensywniejszeprace mają miejsce na trasieprzelotowej przez ww. miejscowość. Naodcinku 150-200m są 3 zwężenia, ruchodbywa się wahadłowo. Jedno ze zwężeńjest dobrze oznakowane przenośną sygnalizacjąświetlną, natomiast 2 pozostałe sąwłaściwie nieoznaczone. Mało tego, jednozwężenie jest zaraz za zakrętem. Samochodyłatwo mogą zderzyć się czołowo.Ponadto „fachowcy” wylewali do wtorku(do 23 stycznia) wodę z wykopów wprostna drogę (na ww. zakręcie), a w tym dniubył mróz i powstało lodowisko.Właśnie we wtorek (23 stycznia)miałatam miejsce kolizja, w środę (24 stycznia)natomiast na tym zakręcie do rowu wpadłaciężarówka. Po kolizji pracownicy wykonującykanalizację położyli na zakręcie wążi nim płynie woda z wykopów. Niemniejjednak i tak jest tam ślisko.Dodam jeszcze, iż natężenie ruchu natej trasie jest dosyć duże, często jeżdżą tamsamochody ciężarowe, a kierowcy częstoprzekraczają prędkość.Tak więc proszę jeszcze raz o interwencję.Imię i nazwisko autora listu znane redakcji(autor listu zastrzegł sobie anonimowość)KTO MA RACJĘ?Postanowiliśmy sprawdzić czy zarzutyautora listu dotyczące złego oznakowaniamiejsc, w których trwają prace i rzekomychuchybień pracowników zakładających kanalizacjęw Dziećmierowie są zasadne.Najpierw sprawdziliśmy miejsca, wktórych trwają prace. Tuż przy wjeździedo Dziećmierowa znajduje się tablicainformująca o pracach drogowych i utrudnieniachwynikających z robót. Są teżznaki mówiące o ograniczeniu prędkości.Każdy z rowów oznaczony jest barierkami.- Oznaczenia zmieniają się w miarępostępu inwestycji według jej projektu– twierdzi Wojciech Paprzycki z Aquanetu,nadzorujący inwestycję.Z informacji uzyskanych od HenrykaHypsiora, sołtysa wsi wynika, że sprawyzwiązane z oznaczeniami drogowymicodziennie nadzoruje osoba z WZDW.Zwróciliśmy się do niej o wyjaśnieniesprawy. -Wszelkie znaki na odcinku, naktórym trwają prace postawione są zgodniez założeniami drogowców – mówi KarolHoldwik, z Wielkopolskiego Zarządu DrógWojewódzkich, Rejon Kościan, Obwóddrogowy Zaniemyśl. - Codziennie przejeżdżamtą drogą i sprawdzam czy wszystkieznaki są prawidłowo ustawione. Jedynymiuchybieniami jakie dostrzegłem do tej poryto niekiedy odwrócone znaki drogowe lubzajęty jeden pas jezdni przez samochodyciężarowe, ale z reguły trwa to krótko i tylkona czas wyładunku – tłumaczy.Przy zakręcie została postawionaprzenośna sygnalizacja świetlna. Jej usytuowaniezwiązane jest z największą intensywnościąprac na odcinku opisywanegozakrętu. Autor tekstu zauważa, że jedno zezwężeń znajduje się tuż za zakrętem, dlategomoże dojść do czołowego zderzeniadwóch samochodów. – Myślę, że osoba,która zwróciła się do Waszej Redakcji niema racji w tym przypadku. Przecież doczołowego zderzenia nie może dojść wsytuacji, gdy kierowca z jednej strony mazielone światło, a z drugiej w tym samymczasie zapala się czerwone i kierowca mazakaz wjazdu za sygnalizator – uważaHoldwik.Niestety nie udało nam się potwierdzić,czy faktycznie dochodziło do sytuacji, wktórych woda z rowów wylewana byławprost na drogę i czy miała tam miejscekolizja. Eugeniusz Sierański, komendantkórnickiego Komisariatu Policji poinformował,że w notatkach służbowych nie mainformacji o żadnym zdarzeniu drogowymw opisywanym czasie i na tym konkretnymodcinku trasy.Zapytaliśmy także sołtysa Dziećmierowaczy otrzymywał sygnały od mieszkańcówo nieprawidłowościach podczastrwających robót. Henryk Hypsior powiedziałnam, że do tej pory nikt nie zgłaszałskarg dotyczących złego oznakowaniadrogi. Sołtys poinformował, że dochodziłodo sytuacji kradzieży znaków drogowych,ale szybko wszelkie braki uzupełniano. Zauważyłrównież, że czasami mają miejsceniebezpieczne sytuacje drogowe, ale spowodowanesą one tylko niedostosowaniemprędkości jazdy do warunków na drodzelub wręcz ignorowaniem przez kierowcówznaków i sygnalizacji świetlnej.Na pytanie kto ma rację chyba nieuda nam się odpowiedzieć. Pozostajejedynie uzbroić się w cierpliwość, zdjąćnogę z gazu i uważnie obserwować drogępodczas jazdy. Z informacji uzyskanychod Aquanetu wynika, że prace związanez budową kanalizacji w Dziećmierowiepotrwają do końca marca.Barbara MoraszCZYTELNICY PISZĄ / PRZEZ INFORMACJEIle zarabiająkórniccy samorządowcy?O tym, że władze kosztują podatnikówwiemy nie od dziś. Jedni zawszebędą uważać, że samorządowcy zarabiajązbyt dużo, a inni, że za niełatwąpracę i odpowiedzialność należy im sięgodziwe wynagrodzenie. Postanowiliśmyprześwietlić portfele kórnickichburmistrzów i radnych.Prześwietlanie rozpoczniemy od włodarzynaszego miasta. Wynagrodzenieburmistrza Jerzego Lechnerowskiego doniedawna wynosiło 9 190.00 złotych brutto.Na styczniowej sesji Rady Miejskiej z inicjatywyradnych zwiększono wynagrodzenieburmistrza o 480 złotych, choć część z nichw dyskusji była przeciwna podwyżce jużna początku kadencji. Również burmistrzzastrzegał, że nie on jest inicjatorem tejuchwały i celowo nie uczestniczył w rozmowachkomisji na ten temat. Przypominamy,że ustalanie wynagrodzenia burmistrza,zgodnie z ustawą o samorządzie gminnymnależy do wyłącznej kompetencji radygminy. Pensja burmistrza po podwyżcewynosi 9 670 złotych brutto. WiceburmistrzHieronim Urbanek zarabia niecały tysiączłotych mniej niż burmistrz, czyli 8 830złotych brutto.Diety radnych wypłacane są w formieryczałtów w stałych kwotach miesięcznych,bez względu na to czy dany radny aktywnieuczestniczy we wszelkich posiedzeniach,czy też tylko od czasu do czasu przypominasobie o swojej funkcji.Irena Kaczmarek, przewodniczącaRady Miejskiej otrzymuje 100% wysokościmaksymalnie dopuszczalnej diety, jakązakłada rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie dietprzysługujących radnym. Miesięczne wynagrodzenieprzewodniczącej to1 942.58 złotych. Niecałe 200 złotychmniej, czyli 1 748.32 złotych zarabiająwiceprzewodniczący Rady.Radnym, którzy przewodniczą jednej zsiedmiu komisji przysługuje wynagrodzeniew wysokości 1 651.19 złotych. Pozostali radniotrzymują miesięczną pensję w wysokości1 554.06 złotych. Jeśli radny jest jednocześniesołtysem jednej z wsi należących dogminy Kórnik, dodatkowo do swojej pensjiotrzymuje 250 złotych.Przepisy obowiązujące w Gminie Kórniknie różnicują wynagrodzeń ze względu naaktywność – czyli udział poszczególnychradnych w komisjach i sesjach. Tak samowynagradzani są więc radni, którzy są nakażdym spotkaniu komisji, w której składweszli jak i ci, którzy bardzo rzadko pojawiająsię na nich. W innych gminach czasamistosuje się takie zróżnicowanie, które mabyć bodźcem do rzetelnej pracy.Co należy podkreślić - większość kórnickichradnych uczestniczy regularnie wobradach swoich komisji i w sesjach. Wielubywa także na spotkaniach wiejskich. Przezostatnie trzy tygodnie przedstawiciel Kórniczaninauczestniczył w ośmiu komisjach (zdziesięciu, które się odbyły). Rekordzistka– radna Walkowiak uczestniczyła wewszystkich. Większość z piętnastu radnychbyła przynajmniej na sześciu. Jedna osobabyła na ... jednej komisji, z której przedkońcem wyszła.Za wcześnie by oceniać jakość pracyobecnej rady i miejmy nadzieję, że nawetci mniej aktywni solidnie odrabiają „pracedomowe”. Nie da się jednak nie zauważyćfaktu, że nieobecność na komisjach, naktórych szczegółowo omawia się zagadnieniapodejmowanych uchwał, powodujeniepotrzebne zamieszanie na sesji i czasochłonnepowtarzanie tych samych pytańi dyskusji.Barbara Morasz Łukasz Grzegorowskinr 3/2007 15


REKLAMYW piątki udzielamy 10% rabatuKupię działkilub grunt budowlany oraz rolnytel. 509 553 370OŚRODEKSZKOLENIA ZAWODOWEGOA.KACZMAREKPrzewóz towarów niebezpiecznych - ADR - wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzebRozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców wykonującychtransport drogowy - przewóz osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).Otwarcie kursu na prawo jazdy Kórnik, Szkoła Podstawowa, 5 i 7 luty, godz. 18.00Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.Śrem, ul. Kilińskiego 18,Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowcówNabór na kurs instruktorów nauki jazdye-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl www.osz-kaczmarek.com.plTROPICAL SUNPl. Niepodległości 25, Kórnik(piętro Polo Marketu)tel. 061 8171 607FRYZJERSTWOKursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,.NOWOŚĆ - tipsy szklane● Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach firm:L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF W lutym 30% taniejSOLARIUM - Promocja walentynkowa od 12-15 lutego / 60 gr za 1 min.KOSMETYKA● Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis● zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż● manicure, pedicure Nowe godziny otwarciaPoniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00Przyjmę sprzedawcę do firmowegosklepu odzieżowego w Śremie.CV ze zdjęciem oraz list motywacyjnyprosimy przesyłać na adres:DANHEN, ul. Grunwaldzka 9,63-100 ŚREMMYJNIASAMOCHODOWAZaprasza i oferuje!• Fachowa obsługa• Najlepsza jakość• Najlepsze środkimyjące i piorące• Sprzęt firmy KARCHER• Pranie tapicerkiwelurowej i skórzanej• Poczekalnia - kawa gratisdla każdego KlientaCZYNNE:pon.-sobota8.00-20.00niedz.9.00-15.00 (na telefon)Konkurencyjne ceny!NASZĄ WIZYTÓWKĄJEST DOKŁADNOŚĆI SZYBKOŚĆ!Kórnik, ul. Stodolna 1,tel. 601-402-641,889-303-193PRACOWNIA KRAWIECKAA&A* GARNITURY DAMSKIE* KOSTIUMY* SZYCIE MIAROWE-spodnie, spódnice, bluzki* GORSETYSZYBKO - TANIO - FACHOWOZapraszamy!tel. (61) 817-10-17kom. 0606-461-245Szczytniki, ul. Jeziorna 916 nr 3/2007


REKLAMYAUTO-MERCWypoŻyczalnia samochodówosobowych i dostawczychtel./fax (061) 898 03 50kom. 660-762-870Kórnikul. Średzka 17Miejscena Twoją reklamęnr 3/2007 17


KULTURAW KARNAWAŁOWYM NASTROJUPrzedszkolaki z niecierpliwością czekająco roku na bal karnawałowy, dzięki któremuchoć na kilka godzin mogą stać się rycerzami,królewnami, kowbojami i innymi postaciamiz bajek, baśni czy opowiadań.31 stycznia wnętrza bnińskiego Przedszkolaim. Czterech Pór Roku zamieniły sięw miejsce, w którym można było spotkaćmieszkańców z wszystkich stron świata.Do balowej sali prowadziły zaczarowanewrota, które miały sygnalizować dźwiękiem,jeśli ktoś wnosiłby broń. Przedszkolakidoskonale wiedziały, że bal miał charakterpokojowy i nawet kowboje pozostawiliswoje pistolety w domu. Zabawa odbywałasię na wielkim statku, który kierował sięw kierunku poszczególnych kontynentów.Płynąc statkiem przedszkolaki odwiedziłym.in. Europę, gdzie zatańczyły walca czyAmerykę Południową, gdzie popularnajest samba. Wśród uczestników wielkiegorejsu dostrzec było można kowboi rodem zDzikiego Zachodu, Indian, Chinki, Japonki,mieszkanki egzotycznych krajów, wróżki,księżniczki, dostojnych królów. Szkoda tylko,że rejs dobiegł tak szybko końca. BMPOMAGAJĄ I SAMI POTRZEBUJĄ WSPARCIA- Sami potrzebujemy pomocy i pomagamyinnym – tymi słowami Bogdan Wesołek,prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PolskiegoKomitetu Pomocy Społecznej w Kórnikupodsumował działalność organizacji nacorocznym spotkaniu sprawozdawczym,które odbyło się 1 lutego w Bninie.Pomoc żywnościowaPodobnie jak w ubiegłych latach organizacjata odpowiedzialnajest za dostarczanieżywności zakupionej zfunduszy Unii Europejskiejdla mieszkańców Kórnika icałej gminy.Ustalono, że w tym rokudo gminy zostanie dostarczoneok. 65 ton żywności,a w tym 7050 kg makaronu,4110 kg kaszy jęczmiennej,4230 kg cukru, 900 kgpłatków kukurydzianych,23400 l mleka UHT, 860kg serów topionych, 550kg serów żółtych, 15580kg mąki. Niewykluczone,że żywności będzie jeszczewięcej, gdy okaże się,że w innych gminach nierozprowadzono całej transzy i powstanąnadwyżki przekazane do kórnickiej gminy.W sobotę 3 lutego w Bninie i Biernatkachrozdano 880 kg mąki i 310 kg cukru,natomiast w Kórniku pierwszą partiężywności. Gmina Kórnik otrzymała 15580kg mąki i 4230 kg cukru, z tego OśrodekPomocy Społecznej dla swoich podopiecznychotrzymał 2640 kg mąki oraz 960 kgcukru. W późniejszym okresie rozdawanabędzie pozostała żywność. Przewidziano,iż płatki kukurydziane, sery topione orazsery żółte zostaną przekazane tylko dodyspozycji OPS.Bogdan Wesołek wskazuje, że jest tożywność dla najuboższej ludności. Czasamidochodzą do niego słowa krytyki,że pomoc dostaje osoba, która zdanieminnych nie powinna być wspierana. Tymczasemzdaniem Bogdana Wesołka trudnojest wyrzucić kogoś z kolejki, kto uważa sięza biednego. Poza tym wystarczy, że ktośzachoruje, opłaca rehabilitację i lekarstwa,a zaczyna mu brakować pieniędzy na niezbędnerzeczy, w tym żywność.Bogdan Wesołek wskazuje na pewienparadoks, że rozdawaniem żywności zajmująsię starsze panie, które w ten sposóbwspierają często ludzi młodszych od siebie.Wiek nie przeszkadza im w pomaganiuinnym. Niewątpliwie swoją społeczną pracączują się dowartościowane, potrzebneinnym. W Kórniku rozdawaniem żywnościzajmuje się zespół w składzie: Halina Przewoźna,Kazimiera Górska, Zenobia Łopata,Genowefa Bobrowska. W skład zespołuw Bninie wchodzą: Magdalena Hałupka,Kazimiera Kuberacka, Felicja Mikołajaczak,Anna Kaźmierczak, Radosław Hałupka.Okazuje się, że problemem jest takżekwestia dostawy tej żywności.Na jej przywiezieniegmina zaplanowałaprzeznaczyć, tak jak wubiegłym roku ok. 6500 zł,tymczasem według szacunkówpotrzebne będzieok.10 tys. zł. PKPS zamierzazwrócić się o wsparciedo ludzi dobrej woli orazinnych organizacji.Działalność PKPS wkórnickiej gminie wspierająwładze samorządowe orazsponsorzy – Fundacja „ZakładyKórnickie”, firma TFP,„Jagrol”, kancelaria notarialnaJoanny Jaśkowiak.Tegoroczne planyW tym roku ZM-G PKPS kontynuujefinansowanie rehabilitacji jednej członkini.Bogdan Wesołek ma nadzieję, iż zostaniespełniona obietnica władz, że PKPS otrzymapo 4 latach nową siedzibę na Prowencie.Obecna w SP nr 2 w Bninie jest zbytmała. Prezes zarządu gminnego komitetuwyraził wdzięczność dyrektor tej szkoły– Zofii Talarczyk za wsparcie i udostępnianiesali do wydawania żywności. c.d. ►18 nr 3/2007


W nowej siedzibie seniorzy moglibymieć sale do zajęć fizykoterapeutycznych,gdyż jest grupa osób po wylewach, zeschorzeniami reumatycznymi, zwyrodnieniowymi.Teraz te osoby zmuszone sąjeździć na rehabilitację do Poznania i Śremu.Toczą się także rozmowy z FundacjąZakłady Kórnickie, by powstał przy niejzespół wolontariatu.W Kole Emerytów i RencistówPrzy ZM-G PKPS działa prężnie KołoEmerytów i Rencistów. Kiedy powstało w1988 roku liczyło wówczas 30 członków.Obecnie w swoich szeregach ma ok.120członków, w większości są to kobiety.Kazimiera Górska wspominała, jak w1988 roku spotkała Bogdana Wesołka izwróciła się do niego z prośbą zorganizowaniawczasów nad morzem. Wyjazd byłniezwykle udany.Halina Przewoźna do Koła Emerytówi Rencistów wstąpiła 15 lat temu. Opowiadałao zorganizowanych przez Kołowycieczkach. Pierwszy raz pojechałado Rokitna, do Sanktuarium MaryjnegoMatki Boskiej Cierpliwie Słuchającej,gdzie znajduje się pochodzący z Bninaobraz z XIX wieku. Zwiedziła także pocysterskiebudynki w Lubiążu, odwiedziłaCzęstochowę, Ciechocinek, Wieliczkę,Oświęcim itd.Najstarszą członkinią Koła jest 96-letniaPelagia Szubert. Urodziła się 6 grudnia1910 roku w Książu Wlkp. Jej 96 urodzinyuczczono na posiedzeniu Zarządu PKPS wczwartek 1 lutego. Bogdan Wesołek wręczyłpani Pelagii kwiaty, upominek i życzył 200lat życia. Oczywiście nie zabrakło takżeżyczeń od koleżanek z Koła.Pani Pelagia Szubert, z domu Chudzińskawyszła za mąż w 1930 roku za LudwikaSzuberta. Wraz z mężem zamieszkała wKórniku. Pan Ludwik pracował w tartakuw Gądkach. Przed wojną urodziła córkę.W czasie okupacji mąż został zesłanyna przymusowe roboty do fabryki kredyw Neuburgu. Pani Pelagia podczas nieobecnościmęża podjęła pracę pomocydomowej u dentystki pani Kempendorf.Po wojnie państwu Szubertom urodził sięsyn. Niestety, pan Ludwik wycieńczonyniewolniczą pracą w Niemczech, cierpiącyna pylicę zmarł w 1949 roku. Pani Pelagianie mając środków do życia rozpoczęłapracę w mleczarni w Kórniku. Pracowałatam do 1970 roku. Ma dwie wnuczki iwnuka oraz trzy prawnuczki. CzłonkiemKoła jest od początku jego istnienia. PaniPelagia wspominała swój pierwszy wyjazdz Kołem nad morze i pierwszą noc spędzonąw namiocie.Imprezy KołaKoło tradycyjnie organizuje imprezy dlaswoich członków . W sobotę 3 lutego odbyłsię bal, w którym uczestniczyło około 50osób. Na czerwiec zaplanowano wyjazd doRewala. We wrześniu przewidziany jest wyjazdw góry, który będzie mieć integracyjnycharakter, gdyż przewiduje się, że skorzystająz niego także osoby spoza Koła.Robert WrzesińskiDwory i pałacepowiatupoznańskiegoOkoło 80 dworów i pałaców uwiecznionychna fotografiach autorstwaMarcina Płóciennika zebrano w albumie„Dwory i pałace powiatu poznańskiego”.Książka pojawiła się na rynku księgarskimpod koniec stycznia. Mecenasempublikacji jest Jan Grabkowski, starostapowiatu poznańskiego.– Na 180 stronach zaprezentowanezostały budowle, które swoim pięknem przypominająo świetności rodów ziemiańskichi szlacheckich – powiedział Jan Grabkowski,starosta poznański, na konferencji prasowejpromującej album, która odbyła się 23 styczniaw Starostwie Powiatowym w Poznaniu.Dwory i pałace przedstawione są w albumiewedług kolejności alfabetycznej gmin,należących do powiatu poznańskiego.Barwnym zdjęciom obiektów towarzysząrównież opisy historycznych dziejów danegomiejsca aż po teraźniejszość. - Budowlete reprezentują rożne style architektoniczne- tłumaczył Marcin Płóciennik, autorfotografii. - Na zdjęciach znalazły się nietylko pałace, zamki, rezydencje, ale takżeurocze dworki. Przedstawiają one budowlez zewnątrz, jak i wewnątrz - dodaje.Na kartach albumu nie zabrakło równieżzabytkowych obiektów z gminy Kórnik.Przeglądając książkę odnajdziemy w niejfotografie dworu w Robakowie, Dworzyskachi kórnickiego zamku.Album został wydany nakładem poznańskiegowydawnictwa „Kwartet”. BMRECENZJEKSIĄŻEKPozycje książkowe dostępne sąw Bibliotece Publicznej w KórnikuDLA DOROSŁYCHJEAN CHRISTOPHE GRANGE„LOT BOCIANÓW”Młody historykLouis Antiochena zlecenieszwajcarskiegoornitologa MaksaBohma wyruszaśladem bocianówmigrujących jesieniądo Afryki.Ostatniej wiosnyczęść ptaków niepowróciła do Europy.Louis mawyjaśnić dlaczegotak się stało. Zagadkowa śmierć Bohmanie powstrzymuje go przed podjęciemzadania, które zamienia się w niebezpiecznąwyprawę do źródeł szaleństwa.Trasa, którą podąża wyznaczają przerażającemorderstwa. Ich ofiary poddanezostały torturom, pozbawiono je serc.Sekcja zwłok zmarłego ornitologa wykazuje,iż w jego piersi biło przeszczepioneserce. Kto był dawcą? Nie zachowałasię żadna dokumentacja z tej operacji.Co wspólnego mają ze sobą zaginioneptaki, diamenty, drastyczne eksperymentymedyczne i powtarzające sięmorderstwa? Dowiesz się czytając „Lotbocianów”. MGDLA DZIECIBEATRICE ALEMAGNA„MÓJ UKOCHANY”K s i ą ż k a„Mój ukochany”to pozycjadla najmłodszych.Wydawnictwo„NaszaK s i ę g a r n i a ”spolszczyłośliczną książkęfrancuską,ozdobioną gałgankowymiilustracjami.Jestto opowiastka o stworzonku – odmieńcu,które nie jest szczurem, ani kotem, aninawet świnką. „Mój ukochany” to mądraopowieść o naszym zamiłowaniu do etykietowaniawszystkiego, podczas gdyżycie bez etykiet ma swoje zalety. KKKULTURAnr 3/2007 19


KULTURADzień Zakochanych– 14 lutego.Dzień Zakochanych popularnie nazwany,,Walentynkami”, przejęliśmy z kultury zachodu.Amerykanie obchodzą Dzień Pułaskiego( Pulaski Day ), dlaczego my nie mielibyśmyuczcić św. Walentego, którego święto jestdniem serdecznych wyznań, dobrych życzeńi upominków dawanych z potrzeby serca.Każdego roku w lutym odzywają się głosykrytykujące naśladowanie wzorców obyczajowychnie mających z naszą tradycją nicwspólnego. Ale jest to przecież miły zwyczaj,przysparza wielu wzruszeń dając dowodyprzyjacielskich i rodzinnych uczuć.Co wiemy o patronie zakochanych?Walenty prawdopodobnie był Rzymianinem,biskupem Interamny (obecnie Terni ), znajdującegosię ok. 100 km od Rzymu. Zmarł wRzymie, prawdopodobnie 14 lutego 269 lub270 r. Inny opis historyczny podaje, że byłkapłanem rzymskim oraz lekarzem. Za pomocudzielaną męczennikom uwięziono goi zakuto w łańcuchy. Aresztowania dokonałprefekt Rzymu, a pilnował go dowódca jegostraży Asterius, którego Walenty nawróciłgłosząc Ewangelię. Cała rodzina strażnikazostała ochrzczona, a dzięki cudowi, któregoBóg dokonał adoptowana córka strażnikaodzyskała wzrok. To wszystko rozwścieczyłocesarza Klaudiusza II Gota i nakazał ściąćWalentemu głowę, a rodzinę Asteriusaskazać na męki. Niektóre przekazy głoszą,że kapłan został uwięziony za potajemneudzielanie ślubów – wbrew zakazowicesarza , który uważał, że dzięki stanowikawalerskiemu, młodzi ludzie chętniej będąsłużyć w jego armii.Według legendy Walenty zakochał sięw córce strażnika, a przed swą egzekucjąposłał do niej list pożegnalny, podpisany,, od Twojego Walentego”. Stąd bierze siętradycja wysyłania takich listów miłosnych.Walentynki już wkrótce! Najwyższy czaspomyśleć o życzeniach. Serce wie, co powiedzieć,pióro nie zawsze.Oto kilka refleksyjnych podpowiedzi:Miłość mi wszystko wyjaśniła,miłość wszystko rozwiązała –dlatego uwielbiam tę Miłość,gdziekolwiek by przebywała.(K. Wojtyła)Wyciągam rękę ku Tobie,w Twoją najsłodszą stronęi czuję gwiazdy niskonad nami zawieszone.(M. Pawlikowska – Jasnorzewska)Ileż miłości w pośpiechu świataw pędzących autach i czasieileż miłości w kwitnących łąkachi drzewach pełnych owocówIleż dobroci w podaniu dłonigdy dłoń ta życzliwa i dobraileż dobroci w przyjaznych słowachgdy nie są obłudne i puste(W. Janusz Mikulski)Tekst i wybór fragmentów HDŚpieszmy się...Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybkoodchodzą, pisał ks. Jan Twardowski, należałobydo tego stwierdzenia dodać jeszcze- śpieszmy się słuchać i cenić mądrych,ludzi, autorytetów, bo za szybko opuszczająten świat. Jest to bowiem wielka strata,tym bardziej, gdy dotyka całą społeczność,naród, kulturę.W ostatnim czasie, z wielkim smutkiemżegnaliśmy takich właśnie ludzi: poznańskąaktorkę teatralną i filmową KrystynęFeldman, pisarza, dziennikarza, reporteraRyszarda Kapuścińskiego oraz dobrze zapowiadającąsię dziennikarkę poznańskiejtelewizji Edytę Król – Leszczyńską.Krystynę Feldman skromną, poznańskąaktorkę znali wszyscy. Pochodziła zeLwowa, ale od trzydziestu lat przemierzałaulice Poznania biegnąc na próby, czy nawystępy do Teatru Nowego. Maleńka,krucha, o charakterystycznym wyglądzie,,,królowa filmu i teatru”- jak Ją nazywano.Nie grała wielkich ról, ale te , w których jąwidzieliśmy były świetnie kreowane. Podkoniec swego życia otrzymała nagrodę wpostaci wielkiej. pierwszoplanowej roli, wktórej została obsadzona. Tę rolę – postaćNikifora odtworzyła wspaniale. ZagranieNikifora było uwieńczeniem Jej aktorskiegożycia. - ,,Nikifor, to prezent od samego Boga”– stwierdziła Izabela Cywińska.Krystyna Feldman odeszła niespodziewanie.Była jeszcze pełna werwy, a 19stycznia br., gdy dawała wywiad w telewizjinic nie wskazywało, że jest on ostatnim w Jejżyciu. Smutne to, bo nie nacieszyliśmy sięJej spektaklem pt. ,, I to mi zostało,” w którympodsumowała swoje życie, grając samą siebie.Strata jest wielka, bo odszedł człowiekwielkiego formatu. Została pochowana w AleiZasłużonych na Miłostowie.Zmarły Ryszard Kapuściński to wybitnyreportażysta, eseista, prozaik i poeta. Pisałjęzykiem prostym, zrozumiałym i zarazempięknym. Jego twórczość cechuje optymizm,przyjazny stosunek do ludzi, widać w niejwiarę w to, że mimo przeciwności losu wartożyć i nie przestawać działać.- ,,Spoczywaniena laurach jest niebezpieczne jak spoczywaniezimą na śniegu. Umierasz w czasiesnu.” - pisał w ,,Lapidarium”. Z tego teżutworu płyną wskazówki w kwestii pisania,mówi o tym tak -,,Pisanie: chodzi o to, żebyzdobyć się na pierwsze, najprostsze zdanie.Zdanie z elementarza, ono cię uratuje, pociągnienastępne”. Ilekroć zastanawiam sięczy potrafię coś napisać, powtarzam sobieto stwierdzenie pisarza. Kapuściński umiałswoją wiedzę i przemyślenia przekazywaćinnym, był niekwestionowanym autorytetem,którego chciało się słuchać. Szkoda, że odszedłzbyt szybko. Żegnali Go w Warszawiena Cmentarzu Wojskowym na Powązkach,w Alei Profesorskiej, oprócz rodziny, przyjaciele,znajomi i tłumy warszawiaków.Los bowiem, nie zawsze dla wszystkichjest łaskawy, a odejście zawsze jest niew porę. Tym bardziej, gdy przypadnie osobiew pełni sił twórczych jak poznańskiejdziennikarce Edycie Król – Leszczyńskiej,której strata zbiegła się z dwoma powyżejwspomnianymi. Była wspaniałą osobą,dobrą dziennikarką. Poznaliśmy ją kilka lattemu, gdy brała udział w naszej lokalnejimprezie w Borówcu. Dała się poznać jakosympatyczna, miła osoba, profesjonalistkaw swojej dziedzinie. WspominamyJą z wielkim żalem! Halina DanielukNajbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącugrudniu 2006 r.1. Regulski Marek, lat 54, z Kórnika.2. Stępa Edmund, lat 83, z Radzewa.3. Sarnowska Władysława, lat 78, z Żernik.4. Bochomas Marianna, lat 77, z Błażejewa.5. Mieloszyk Monika, lat 82, ze Świątniczek.6. Perdoch Stanisław, lat 80, z Błażejewa.7. Jóźwiak Krystyna, lat 60, z Kórnika.8. Paniączyk Stanisław, lat 73, z Prusinowa.9. Ćwiertnia Jan, lat 65, z Gądek.10.Wiernikowski Stanisław, lat 84, z Robakowa.11. Słoma Tadeusz, lat 85, z Kórnika.12. Perdoch Adela, lat 82, z Kórnika.13. Kujawa Michał, lat 54, ze Szczodrzykowa.14. Hypsior Czesława, lat 74, z Dziećmierowa.15. Banecka Maria, lat 53, z Konarskiego.16. Kapusta Bogdan, lat 60, z Kórnika.Pani Halinie Tomczakwyrazy współczucia z powodu śmierciSiostryskładająRada Nadzorcza, Zarządoraz współpracownicy Banku Spółdzielczegow Kórniku20 nr 3/2007


Imprezyw KamionkachW świetlicy OSP w Kamionkach odbyłysię kolejne udane imprezy. W 27 styczniamiał miejsce balik karnawałowy dla przedszkolaków.Przygotowali go uczniowieuczęszczający na zajęcia odbywające sięw świetlicy socjoterapeutycznej, pod kierunkiemRomany Lange. W trakcie tego balikuodbyły się liczne konkursy z nagrodami.Dzieciom licznie towarzyszyły ich mamy,które uznały, że taką imprezę należy takżeprzygotować w przyszłym roku.Rada Sołecka i OSP w niedzielę 28stycznia zorganizowali koncert kolęd.Kolędy śpiewali członkowie chóru „Canticorum”z Poznania pod dyrekcją RobertaKurczewskiego.Wśród widzów nie zabrakło młodzieży.Sołtys Małgorzata Walkowiak stwierdziła,że istnieje potrzeba integracji mieszkańcówKamionek, czemu mają służyć właśnietakie imprezy.Robert WrzesińskiWiadomościKTPS-uDzięki Ustawie o działalności pożytkupublicznego i wolontariacie oraz znowelizowanejUstawie o podatku od osób fizycznychmamy możliwość obdarować jakąśorganizację OPP swoim 1% . Nasze Towarzystwoma prawo do takich wpłat ponieważuzyskało status organizacji OPP .Dzięki ofiarności wielu osób i firm sfinansowaliśmyw ubiegłym roku kilka ważnychzadań.Tradycyjnie- akcja LATO dla 44dzieci, spotkanie gwiazdkowe dla 140 dzieci,pomoc w rehabilitacji –skorzystało 8 osób,stypendia oraz inna pomoc rzeczowa topomoc dla kilkudziesięciu rodzin z terenunaszej gminy .Warto podkreślić fakt, że wszystkiewpłacane nam środki finansowe przeznaczamyna pomoc osobom będącymw trudnej sytuacji życiowej, bo zarządKTPS -u oraz członkowie pracują jakowolontariusze i nie pobierają żadnegowynagrodzenia.W roku ubiegłym ze swojego prawa podarowanianam 1 % skorzystało 41 podatnikówna łączna kwotę 3.688 zł, przeliczającto na konkretną pomoc dam przykład ,że zatakie pieniądze można kupić ponad 1000szkolnych obiadów dla dzieci lub opłacićpobyt na koloni dla sześciorga .Dlatego gorąco proszę i namawiamwszystkich podatników mogących dokonaćwpłaty 1% aby to uczynili za co z górydziękuję w imieniu zarządu i wszystkichnaszych podopiecznychKrystyna JanickaWpłaty na rzecz KTPS w Banku SpółdzielczymKórnik są zwolnione z opłatyprowizyjnej.FERIE SIĘ SKOŃ-CZYŁY,POZOSTAŁYWSPOMNIENIA !ZIMOWA PRZYGODAZ KÓRNICKĄ JEDYNKĄTegoroczne ferie zapewne mile wspominaćbędą te dzieci ze Szkoły Podstawowejnr 1 w Kórniku, które postanowiły je spędzićpodczas zajęć sportowo- rekreacyjnych organizowanychna terenie szkoły. Od 16 do24 stycznia nauczyciele pełniący dyżur wszkole dostarczali uczniom wielu ciekawychrozrywek, dbali o bezpieczne i przyjemnespędzenie wolnego czasu. Każdego dnia niebrakowało różnych gier, zabaw, konkursów iimprez zaplanowanych i przeprowadzonychpod bacznym okiem opiekunów.Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli wrozgrywkach tenisa stołowego, piłki siatkowej,koszykowej, czy unihokeja. Doskonalebawili się podczas zawodów sportowych ibiegu z przeszkodami.Poznawali trudną sztukę origami. Wykonywalimaski karnawałowe i kotyliony, atakże laurki i portrety babci i dziadka.Dzieci mogły także szkolić swoją technikęśpiewania przy akompaniamencie gitary ipółpleybacku, a lubiący taniec uczestniczyćw konkursach taneczno- muzycznych idyskotekach.Wiele radości przysporzyły zajęcia wpracowni komputerowej, gdzie uczniowiedoskonalili umiejętności korzystania z Internetu.Nie brakowało także miłośników królewskiejgry- szachów oraz warcabów, którzywzięli udział w turniejach przeprowadzonychprzez pana Ryszarda Bartkowiaka i paniąMałgorzatę Achtabowską.Zainteresowaniem cieszyły się też konkursymatematyczne i plastyczno- językowe,w których uczestniczyło wiele dzieci.Amatorzy wody mogli wyjechać dwukrotnienieodpłatnie na pływalnię do ŚrodyWlkp., żeby tam doskonalić naukę pływaniaoraz gry i zabawy w wodzie.Natomiast uczniowie zainteresowani teatrem,dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej,mogli pojechać na przedstawienia: „Brzydkiekaczątko” i “Pozytywka” do Teatru Animacjiw Poznaniu. Szczególne podziękowania należąsię pani Bożenie Kiełtyce- kierownikowiOPS w Kórniku za finansowe wsparcie tegoprzedsięwzięcia i umożliwienie dzieciomprzeżycia wielu wspaniałych chwil.Ferie w szkole dobiegły końca, ale radosnei wypoczęte miny dzieci biorących wnich udział świadczą o tym, że długo będąwspominać czas tu spędzony.Mamy nadzieję, że te niezapomnianechwile dostarczą Wam, mili uczniowie, wielusił i zapału do zdobywania wiedzy w nowymsemestrze.Lidia JakubowskaSPORTOWE FERIEW RADZEWIETradycyjnie w czasie ferii zimowychw Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewiczaw Radzewie zaproponowano uczniomróżnorodne formy spędzenia wolnegoczasu. Plan zajęć obejmował dziewięć dni.Przeprowadzono turnieje i rozgrywki sportowe.Uczestnicy rywalizowali w turniejach:szachowym, warcabowym, tenisa stołowego,piłki nożnej, piłki siatkowej. Sprawdzaliswe „oko” w rywalizacji strzeleckiej i rzutulotką. Sprawność swą mogli wykazaćw konkursach: hula-hop, skakance, biegupo „kopercie”, rzutach do kosza, strzałachna bramkę oraz piłkarzykach stolikowych.Rywalizację prowadzono oddzielnie dladziewcząt i chłopców. Każdy zdobywca medalowychmiejsc w turniejach i konkursachzostał nagrodzony książką. Prowadzonapunktacja w 12 konkurencjach umożliwiławyłonienie najsprawniejszych. W kategoriidziewcząt zwyciężyły: Agata Niemier przedKlaudią Nowak i Moniką Arim. Wśródchłopców najsprawniejszymi zostali: KostekKalisz, Mateusz Wójkiewicz i Karol Siejak.Uczniowie mogli wykazać się talentami plastycznymii muzycznymi, a także skorzystaćz pracowni informatycznej.Bardzo atrakcyjną formą spędzenia czasuokazały się wyjazdy. Wycieczka do kina„Rialto” do Poznania na film „Karol, papież,który pozostał człowiekiem” połączona byłaze złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczyw Forcie VII w Poznaniu w 65 rocznicęśmierci patrona szkoły. Uczniowie braliudział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałekw Kórniku. Dwukrotnie wyjeżdżaliśmy nabasen do Środy Wlkp. i Śremu. Znaczącymsukcesem sportowym zakończył sięwyjazd 3 drużyn piłkarskich na turniej doRobakowa. Podobnie jak w roku ubiegłymzdobyliśmy Puchar Burmistrza JerzegoLechnerowskiego w kategorii szkół podstawowych,a Mateusz Wójkiewicz,, JarosławStachowiak i Dawid Kalisz okazali się najlepszymistrzelcami turnieju.Uczniowie szkoły brali udział w podsumowaniusezonu 2006 i inauguracyjnychturniejach 2007 roku Kórnickiej Ligi TenisaStołowego, Kórnickiej Ligi Strzeleckieji Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką.Kibicowali także zawodnikom biorącymudział w VI Turnieju Integracyjnym w PiłceSiatkowej, oraz VII Turnieju WyzwoleniaKórnika w Piłce Siatkowej. Startowali wtowarzyszących tym turniejom zawodachstrzeleckich i rzutu lotką.W zajęciach wzięło udział 171 uczniów.Ferie zimowe 2007 podsumowano naapelu szkolnym. Uczestnikom wręczononagrody, zaprezentowano zdobyte trofea.W apelu brała udział Pani Bożena Kiełtyka,której składamy podziękowanie za okazanąpomoc. Podziękowanie kieruję takżew stronę nauczycieli, którzy zajęcia przeprowadzilioraz rodziców, którzy wspomogliszkołę w organizacji imprez feryjnych.Marek SerwatkiewiczKULTURA / INFORMACJEnr 3/2007 21


REKLAMY50 % zniżki *na wizytę lekarskąLek. med. Maria Walkowiaktel. (61) 287-02-50* gdy kupisz u nas okularyw każdy wtorek od 15.00KOMPUTEROWEBADANIE WZROKUKÓRNIK, pl. Niepodległości 43(ELLMED)Rejestracja Poznań, tel. 061 8230-163,0-601 819 926 lub na miejscuponiedziałek - piątek: 10.00 - 18.00Kórnik, ul. Poznańska 22Realizujemy wszystkie receptypiątki 17:00-18:00ELLMEDCentrum Stomatologiii Specjalistyki OgólnomedycznejKórnik, Plac Niepodległości 43codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizytSTOMATOLOGIArentgen stomatologicznyUsługi instalacyjnewod-kan, c.o., gazDrobne naprawy, kompleksowe remontyPiotr Szymkowiaktel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017USG w ŚremiePrywatne gabinety diagnostykiul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955wykonują badania USG:* jamy brzusznej* tarczycy* jąder* piersi* ciążyorazRejestracja lekarzy ogólnych(neurolog, lekarz rodzinny,chirurg, medycyna pracy,dermatolog w soboty)czynne:pn. - pt. 8 00 -20 00 , sob. 8 00 -14 00tel. CENTRALA: 061 817-01-75* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwaradiologicznegoTYNKIMASZYNOWETel.603 613 479C Z A S P R O M O C J I O G R A N I C Z O N YB E Z P Ł A T N E *BADANIE WZROKU*promocja dla osób, które zamówią okularyNAGRODA 1000 PLNZa dostarczenieNIEZBITYCH dowodówna osoby nielegalniewywożące śmiecina terenach należącychdo gospodarstwa rolnegoŻerniki KoninkoTEL. 0503 147 282GABINET PRYWATNYkażdy czwartekwcześniejsza rejestracjaKOMPUTEROWE BADANIE WZROKUnowoczesnym urządzeniem japońskimOKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃOKULARY NA KASĘ CHORYCHREALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTYOPTYKWEJŚCIE DO „POLO MARKET”PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIKTel. 0502 773 55222 nr 3/2007


Kronika kryminalnaWymusił pierwszeństwo28 stycznia o godz.17.00 na drodze krajowejnr 11, w miejscowości Gądki kierujący samochodemdaewoo nie udzielił pierwszeństwaprzejazdu i doprowadził do zderzenia zsamochodem marki skoda.Do kolejnego przypadku wymuszenia pierwszeństwadoszło w dniu 2 lutego o godz.19.45na drodze nr 434. Mężczyzna kierującyfordem nie udzielił pierwszeństwa przejazdui doprowadził do zderzenia z innym fordem ipeugeotem. Ranna została jedna osoba.Uderzył w samochód ciężarowyW dniu 24 stycznia o godz. 6.20, w miejscowościGądki, kierowca samochodu ciężarowegomarki mercedes nieprawidłowo wycofywałswój pojazd i uderzył w zaparkowany innysamochód ciężarowy. Kierowcom nic się niestało. Uszkodzeniom uległy ciężarówki.Nie dostosował prędkości29 stycznia o godz. 7.05, na krajowej drodzenr 11 kierujący samochodem renault niedostosował prędkości do warunków ruchui zderzył się z samochodem marki kamaz.Kierowcy nie odnieśli poważnych obrażeń.Potrącił staruszkę i uciekłW dniu 30 stycznia o godz. 22.15 w miejscowościKórnik, na skrzyżowaniu ulic Parkoweji Armii Krajowej kierowca nieokreślonegociemnego samochodu potrącił 86-letniąkobietę i zbiegł z miejsca zdarzenia. Kobietapo przewiezieniu do szpitala zmarła na skutekodniesionych obrażeń.Sekcja Ruchu Drogowego Komendy MiejskiejPolicji w Poznaniu prowadzi dochodzenie wsprawie wypadku drogowego z dnia 21 stycznia2007 roku około godziny 0:15 zaistniałegow Kórniku na ulicy Szkolnej, gdzie niezidentyfikowanykierujący samochodem nieustalonejmarki i nieznanych numerach rejestracyjnychpotrącił na wyznaczonym przejściu dla pieszychmłodego mężczyznę, a następnie nieudzielając pomocy poszkodowanemu oddaliłsię z miejsca wypadku.Uwaga!Świadków wyżej opisanych zdarzeń prosi sięo kontakt z SRD KMP w Poznaniu przy ulicyMansfelda 8 pok. 7 osobiście, bądź telefoniczniepod numerami 061 841 44 29 lub czynnycałą dobę nr 061 841 44 11 lub .Ugodził ostrym narzędziem2 lutego w Kórniku młody mężczyzna ugodziłostrym narzędziem innego 27-letniego mężczyznę,który doznał ciężkich obrażeń ciała.Sprawca zdarzenia został już zatrzymany.Obecnie trwają czynności dochodzeniowew opisywanej sprawie.Darmowe porady dla ofiar przestępstwProkuratura rejonowa w Środzie Wlkp.informuje, że z okazji obchodów TygodniaOfiar Przestępstw w okresie od 22 lutego do1 marca 2007r. w godzinach urzędowaniana terenie Prokuratury ( ul. Daszyńskiego5, Środa Wlkp.) dyżurować będą prokuratorzycelem bezpłatnych porad dla ofiarprzestępstw.KradzieżeW okresie od 22 stycznia do 5 lutego na tereniegminy Kórnik miało miejsce 7 kradzieży,w tym 5 z włamaniem.• 24 stycznia mieszkaniec Kórnika powiadomiłKomisariat Policji w Kórniku o włamaniu dosamochodu, znajdującego się przy ul. Staszicai kradzieży z niego wyposażenia. Stratyoszacowano na łączną sumę 4000 zł.• W dniu 26 stycznia nieznany sprawca dokonałkradzieży z terenu budowy przy trasiekatowickiej w miejscowości Koninko agregatuprądotwórczego. Straty poniosła firma wykonującaprace budowlane.• 27 stycznia kórniccy funkcjonariusze zostalipowiadomieni o włamaniu do samochodówciężarowych znajdujących się w Gądkachi kradzieży z nich radioodtwarzaczy orazinnych przedmiotów. Straty, jakie poniosłafirma transportowa to 3000 zł.• W dniu 30 stycznia na ul. Błażejewskiejw Kórniku-Bninie ustaleni sprawcy włamalisię do pomieszczeń gospodarczych, skąddokonali kradzieży sprzętu wędkarskiego.Sprawa jest w toku.• 1 lutego mieszkaniec Kamionek zgłosił,że nieznany sprawca włamał się do jegosamochodu marki fiat cinquecento i ukradłradioodtwarzacz oraz inne przedmioty nałączną sumę 350 zł. Tego samego dniaw miejscowości Kamionki, sprawca, którywłamał się do samochodu marki ford transiti „pożyczył” go w celu krótkotrwałego użycia,porzucił pojazd w pobliżu miejsca kradzieży.• W dniu 2 lutego właścicielka firmy budowlanejzgłosiła kradzież elektronarzędzi z terenubudowy w miejscowości Koninko. Stratyoszacowano na 4000 zł.Opracowanie: BMStrażacyw akcjiKórniccy strażacy brali udział w licznychakcjach:• 20 stycznia na ulicy Strzeleckiej w Kórnikuusuwali z posesji konary drzewa.• 20 stycznia zabezpieczali również miejscewypadku w Dziećmierowie.• 22 stycznia strażacy ściągali naderwanąrynnę na ulicy Zamkowej w Kórniku.• 27 stycznia gasili pożar w jednym z budynkóww Skrzynkach. Przyczyną pożaru byłonajprawdopodobniej zapalenie się sadz.• 1 lutego gasili pożar domku na działkachrekreacyjnych w Szczytnikach.• 1 lutego wypompowywali również wodę zdrogi w Kamionkach.• 2 lutego zabezpieczali miejsce wypadkuna kórnickiej obwodnicy. Tego samegodnia udzielili pierwszej pomocy rannemuugodzonemu nożem przed przyjazdemkaretki. Do zdarzenia doszło na ulicy 20Października w Kórniku.• 3 lutego strażacy usunęli drzewo z jezdnina trasie Kórnik- Czmoń.Opracowanie: Robert WrzesińskiSTRAŻ MIEJSKA INFORMUJESprawdzali punkty handlowe19 stycznia na terenie gminy Kórnikfunkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z policjantamiprzeprowadzali akcję „Trzeźwość”.Kontrolowano miejsca, w których można kupićalkohol i te, w których się go spożywa. Szczególnąuwagę zwrócono na punkty handlowezlokalizowane na terenie wsi.Zaparkowali nieprawidłowoW dniu 24 stycznia patrol SM interweniowałw związku z nieprawidłowo zaparkowanymipojazdami – zablokowano wyjazd. Wjednym z przypadków ukarano mandatemmieszkańca Kórnika.30 stycznia strażnicy miejscy ukarali mandatemkierowcę pojazdu za parkowanie wmiejscu zabronionym - zakaz zatrzymywania.Tego samego dnia interweniowali w związkuz zablokowaniem pojazdu prawidłowo zaparkowanego.Sprawca zablokowania, którym byłmieszkaniec gminy Zaniemyśl został ukaranymandatem.Interweniowali w konfliktach sąsiedzkichW okresie od 19 do 31 stycznia StrażMiejska w Kórniku interweniowała dwukrotniew przypadkach konfliktów między sąsiadami.23 stycznia patrol podjął działania wsprawie sporu międzysąsiedzkiego na terenieBiernatek. Mieszkanka tej miejscowości powiadomiłaStraż Miejską o tym, że jej sąsiadkazaorała polną drogę, którą do tej pory zgłaszającawyjeżdżała ze swojej posesji. Drogi tej niema w żadnych planach geodezyjnych. Sprawęwyjaśniono w UM oraz ze stronami sporu.Po raz drugi strażnicy interweniowali31 stycznia, tym razem w sprawie konfliktumiędzy sąsiadami o umieszczenie antenytelewizyjnej na ścianie budynku.Uczestniczyli w wizji lokalnejW dniu 24 stycznia SM uczestniczyław wizji lokalnej na wyznaczonych terenachnieruchomości należących do pana LudwikaNowackiego. W wizji brali udział także pracownicyUrzędu Miejskiego.Zaopiekowali się bezpańskim psem24 stycznia funkcjonariusze SM zaopiekowalisię bezpańskim psem w Czmońcu. Zwierzęprzewieziono następnie do schroniska.Zabezpieczali miejsce kolizjiW dniu 29 stycznia patrol składający się zestrażników miejskich i policjantów zabezpieczałmiejsce kolizji drogowej. Do kolizji doszłow miejscowości Skrzynki.Zostawił śmieci na przystanku30 stycznia strażnicy miejscy interweniowaliw miejscowości Skrzynki, gdzie nieznanysprawca pozostawił śmieci na przystankuautobusowym.Utrudnienia w ruchu31 stycznia strażnicy interweniowali wrazz pracownikiem UM w Kórniku na ulicy Czereśniowej,gdzie wystąpiły duże utrudnieniaw ruchu kołowym, które wynikały z budowykanalizacji w Dziećmierowie. Sprawę szybkowyjaśniono, a inwestor zobowiązał się zapewnićwyjazd z opisywanej ulicy od innej strony. BMINFORMACJEnr 3/2007 23


REKLAMYNaprawa sprzĘtu AGDwszystkich firmPralki * lodówkizmywarki przepŁywoweogrzewacze wody * lady chŁodniczewitrynySzybko * tanio * fachowotel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALEOKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWEul. Szeroka 4Bnin k/ Kórnikatel. (061) 817-18-39, 283-41-87tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJIWSZYSTKICH TYPÓWmgr Wojciech Różański, ul. Szarych Szeregów 27/7,88-100 Inowrocław,tel. 0604 357 246, e-mail: ultrawr@wp.plOfertaKompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych,inteligentnych instalacji elektrycznychw budynkach mieszkalnych,instalacji telewizyjnych, telefonicznych,domofonowych, wideofonowych, odgromowych,systemów alarmowych, przeciwpożarowych,rozdzielni budowlanych, przyłączy elektroenergetycznych,pomiarów elektrycznych,systemów centralnego odkurzaniaKANCELARIAFinansowaoferuje swoje usługi- prowadzenie wszystkich formksięgowości- prowadzenie kadr- pisanie biznesplanów- prowadzenie rejestrów VAT dla rolnikówTel. 061 825 02 28, 0605 296 347Odbieramy dokumenty w siedzibie klientaUSŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWYKOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWEMONIKA ORLEWICZ-KULAS* wypłata zasiłków pogrzebowych* trumny* przewóz zwłok i trumien- GRATIS* auto-karawan na tereniecałego kraju* obsługa na cmentarzu* krzyże, tabliczki, klepsydry* renowacja pomnikówlastrykowych* obudowy grobówul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIKtel. 0609-848-998 /24h/www.orlewicz.plKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWEM. PRZYBYŁPRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobówCENY KONKURENCYJNECZYNNE: 24h62-035 Kórnik, ul. Średzka 5tel. (61) 819-01-4624 nr 3/2007


Usługi instalacyjnec.o., woda, kanaliza oraz montażpieców węglowych i miałowych,kominków z płaszczem wodnymtel. 781 197 152FutureFabryka Mebli sp. z o.o.ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚLzatrudni:TAPICERÓWOraz poszukuje samochody ciężarowedo transportu mebli na terenie Polski(płatne gotówką po wykonaniu usługi)OGŁOSZENIA / REKLAMYCENTRUM KREDYTOWE „AGI”11 RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCUPIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIEZ ZABEZPIECZENIEM-POJAZDDLA UMÓW O PRACE, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,EMERYTÓW, RENCISTÓW, ROLNIKÓWKREDYTY SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNEPROMOCJA – PROCEDURA UPROSZCZONA NA WSZYSTKIEPRODUKTY DO KOŃCA STYCZNIAZAPRASZAMY W GODZINACH OD 8.30- 17.30ŚRODA WLKP. OŚRODEK KULTURY TEL. 061-285-67-67606-103-637Oferty prosimy składać osobiściepod podany wyżej adresBIURO USŁUG PROJEKTOWYCHmgr inż. Krzysztof Jachnarzeczoznawca budowlanytel. 602 220 560tel. (61) 8171 127aoferuje:- wykonanie projektów wszyskich obiektów,- wydawanie opinii rzeczoznawcy budowl.,- wykonywanie inwentaryzacji,- udzielanie porad w zakresie prawabudowlanego.Polecam bezpłatne konsultacjeprzedprojektowe Zapraszam* Poszukujemy pań do opieki nad dziećmi, praca w Kórniku 0511 999 000 061/661-11-64 www.dobraopieka.pl* Przyjmę sprzedawcę do firmowego sklepu odzieżowego w Śremie. Aplikacje przesyłać: DANHEN, ul. Grunwaldzka 9, 63-100 Śrem* Potrzebny nauczyciel j. angielskiego dla 12-letniego chłopca. Tel. 501 509 849* Kupię działkę budowlaną lub ziemię rolniczą powyżej 2 ha na terenie Kórnika lub okolic. Tel. 604 954 597* Zatrudnimy w charakterze sprzedawcy (praca w Kórniku). Tel. 516 811 368* Tanio sprzedam drewno opałowe i kominkowe. Tel. 604 696 326* Zatrudnię opiekunkę do 9-miesięcznej dziewczynki w Mościenicy k/Kórnika. Tel. 604 90 90 49* Sprzedam mieszkanie 55m2 + garaż w Kórniku. Tel. 515 188 745* Kupię dom wolnostojący w Kórniku lub okolicy. Tel. 604 954 597* Kupię siedlisko, może być z gruntami rolnymi w Kórniku lub okolicy. Tel. 604 954 597* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofony, radia, skrzypce, starocie. Tel. 601 308 880* Zatrudnię tynkarzy maszynowych - możliwość przyuczenia. Tel. 603 613 479* Poszukuję mieszkania 2-pokojowego dla samotnej pani na wynajem lub za odstępne najlepiej w Kórniku lub Bninie. Tel. 606 80 60 10* Potrzebna pani do pracy w sklepie na terenie Borówca. Tel. 504 218 110 lub 502 609 716* Zatrudnię murarzy, malarzy, płytkarzy z okolic Kórnika do pracy w Polsce i za granicą. Tel. 600 952 369* Sprzedam drewno opałowe liściaste i iglaste. Transport gratis Tel. 604 696 326* Prace, zaliczenia, wypracowania (m. in. j. polski, filozofia, logika, historia) - zakres: studia, szkoła średnia. Tel. 605 371 359* Język polski - korepetycje, prace. Tel. 0697 695 824* Podejmę pracę - opieka nad dziećmi. Tel. 609 884 389* Sprzedam Fiata 126 p rocznik 1990. Tel. 0603 309 324* Oddam do adopcji małe pręgowane kociaki rasy europejskiej. Tel. 501 509 849* Zaopiekuję się dzieckiem usiebie w domu. Bnin. Tel. 061 898 04 70 lub 506 505 469* 64-letni rencista podejmie każdą pracę (palacz c.o., portier, pracownik gospodarczy). Tel. 061 817-17-76* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą bądź inną o pow. 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 817-17-76* Przyjmę do pracy kierowcę kat C+E - transport krajowy. Tel. 602 691 777* Prywatne przedszole przyjmie do pracy nauczycielkę lub studentkę. Tel. 0669 015 131* Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny INGLESINA cena 100 zł, fotelik dziecięcy MAXI COSI - cena 50 zł. Tel. 0605 723 693* Przyjmę pracownika do kwiaciarni z doświadczeniem. Praca Środa Wlkp. Tel. 509 562 668OgłoszeniaDROBNE2007Ilość edycji ogłoszenianr 3/2007 25


SPORTINTEGRACJA W RADZEWIE13.01.2007W Szkol e Podstawowej wRadzewie odbył się VI Integracyjny Turniejw Piłce Siatkowej Amatorów. Dlaczego VIskoro w Radzewie drużynyspotkały się dopiero po raztrzeci? Otóż w Radzewiezespoły spotykają się codwa lata, a co dwa lata wZielonej Górze.Tradycyjnie na turniejustawili się zawodnicy STAR-TU Zielona Góra, oraztrzy drużyny z KórnickiejLigi Siatkarskiej Amatorów:ZHP Kórnik, KS KTOŚ, AMA-TORZY Borowiec.Turniej rozgrywany byłsystemem “każdy z każdym”do dwóch wygranych setów.Mecze jak zwykle były bardzozacięte, o czym świadczy fakt, że 3 na6 spotkań rozstrzygniętych zostało dopierow trzecim dodatkowym secie.W pierwszym meczu spotkali sięzawodnicy STARTU Zielona Góra i MistrzowieKLSA ZHP Kórnik i od razu meczobfitował w siatkarskie emocje, ataki zkrótkiej, efektowne bloki i wspaniała gra wpolu. I tak było w większości pojedynków.Ostatecznie swoją wyższość udowodnilizawodnicy z ZHP wygrywając wszystkieswoje mecze mimo, że w każdym spotkaniuoddali przeciwnikom po jednymsecie.Ostateczna kolejność drużyn w tymturnieju to:1. ZHP Kórnik2. START Zielona Góra3. KS KTOŚ4. AMATORZY BorowiecPonadto rozegrano dwa turnieje towarzyszące:w strzelaniu z wiatrówki i rzucielotką. W turnieju strzeleckim w kategoriikobiet zwyciężyły 1. Beata Dobrzyńska,2. Małgorzata Krawczyk, 3. Kinga Wencel,a kategorii mężczyzn kolejne miejsca zajęli:1. Stanisław Duszczak, 2. Marek Serwatkiewicz,3. Jerzy Lechnerowski.W rzucie lotką w kategoriikobiecej pierwsze trzy miejscazajęły: Kinga Wencel,Beata Dobrzyńska, KlaudiaNowak, a w kategorii mężczyznPaweł Kiersztyn, MarekSerwatkiewicz, MateuszArim.Wszyscy uczestnicy turniejuoraz goście i kibicezostali poczęstowani grochówkąufundowaną przezdrużynę ZHP. Puchary orazmedale ufundował BurmistrzKórnika Jerzy Lechnerowski.Napoje oraz koszulki ufundował JacekBierła. Drobne upominki dla wszystkichuczestników turnieju ufundował PawełKrawczyk. Wypada Również podziękowaćdyrektorowi Szkoły Podstawowejw Radzewie p. Markowi Serwatkiewiczowi,który nieodpłatnie udostępnił salę gimnastyczną,oraz pracownikom szkoły, którzypoświęcili swój czas aby turniej przebiegłsprawnie. Paweł KrawczykWędkarze podsumowaliubiegły rokCoroczne spotkanie sprawozdawczeczłonków Koła Polskiego Związku Wędkarskiegow Kórniku odbyło się 4 lutego w saliDomu Strażaka w Kórniku.Prezes Koła – Mirosław Grewling powitałprzybyłych gości, wśród których byli:burmistrz Jerzy Lechnerowski, kierownikReferatu Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaUM – Antoni Kalisz, prezes Koła PZW zŚrody Wlkp., członek Zarządu Okręgu PZW- Ryszard Waligóra, prezes GospodarstwaRybackiego Miłosław – Mariusz Śliwiński,gospodarz tego gospodarstwa – RobertPiechowiak.Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłychwędkarzy. Prezes Mirosław Grewlnig przedstawiłsprawozdanie z działalności Koła w2006 roku. Koło liczy obecnie 296 członków.Uczestników jest 24, w tym 5 kobiet. Jest tojeszcze spadek, lecz już bardzo mały w stosunkudo roku 2006. Mirosław Grewling wyraziłprzekonanie, iż przybywać będzie wędkarzy zewzględu na duży prestiż ochrony środowiska inasilania się kontroli przez Państwową StrażRybacką. Uznał, że rok 2006 był bardzo udanyi stwierdził, iż rok 2007 na pewno nie będziegorszy. W tym roku wędkarze będą obchodzić60-lecie Koła. Mirosław Grewling poprosiłwszystkich chętnych do współpracy i sponsoringuw przygotowaniu obchodów jubileuszu.Zapewnił, że Koło postara się nawiązać lepszykontakt z gospodarzami wód na swoim tereniei współpracować z nimi w zwalczaniu kłusownictwai utrzymaniu porządku nad wodą.W zimie 2006, w porozumieniu z UrzędemMiasta, Instytutem Dendrologii i GospodarstwemRybackim, wędkarze wycięli gałęzie,tworząc stanowiska wędkarskie od stronyOSiR-u.Swoje sprawozdanie przedstawił wiceprezesds. sportowych – Marcin Jarzyna. Odziałalności Klubu Spinningowego „KotwicaKórnik” poinformował jego prezes – RomanMytko. Klub ten zorganizował 8 zawodów zcyklu „Grand Prix” . W Grand Prix Okręguklub „Kotwica – Kórnik” zwyciężył drugi raz zrzędu. W Mistrzostwach Polski klub „Kotwica”zajął VII miejsce.Zebrani wysłuchali też sprawozdań przewodniczących:Sądu Koleżeńskiego – MarkaWójkiewicza i Komisji Rewizyjnej – IreneuszaCiszaka.Burmistrz Jerzy Lechnerowski podziękowałczłonkom Koła za to, że promują gminęKórnik. Poinformował o planach stworzeniapromenady. Powiedział o działaniach służącychpolepszeniu czystości wody w jeziorachoraz o tym, że w latach 2008-2013 będziekanalizowanych 13 miejscowości w gminie,co spowoduje dalsze polepszenie jakościwody.Członek Zarządu Okręgu PZW - RyszardWaligóra przekazał szereg informacji. Obecnierośnie już frekwencja w kołach. W 2006roku w okręgu było prawie 30 tys. wędkarzy,niestety, o 2 % mniej niż w 2005 . W okręgujest 21 klubów. Dysponuje on ok. 6 tys. hadzierżawionych wód.Wędkarze podczas dyskusji poruszyliproblem uniemożliwiania przejścia wzdłużwód, co jest niegodne z prawem wodnym.Antoni Kalisz omawiając tę kwestię zaapelowałdo wędkarzy, aby uczestniczyli w oględzinachtakich miejsc, bo właśnie w ten sposóbszybciej będzie można kierować sprawy doodpowiednich służb.Prezes Gospodarstwa Rybackiego Miłosław– Mariusz Śliwiński wspomniał m.in. jaktrudno jest walczyć z osobami utrudniającymiprzejście i dostęp do wody. Wędkarze zwrócilisię do niego z prośbą o udostępnienie JezioraSkrzynki Duże do wędkowania.Podczas zebrania sprawozdawczegoudzielono absolutorium Zarządowi Koła orazprzyjęto plan pracy na 2007 rok.Miłym akcentem było wręczenie nagródnajlepszym wędkarzom. W klasyfikacji GrandPrix 2006 – seniorzy I miejsce zajął JanuszMiszczyk, II – Zbigniew Karaś, III - MirosławGrewling. Janusz Miszczyk został też najwszechstronniejszymwędkarzem 2006 roku.Otrzymał również odznakę „Za zasługi dlaWędkarstwa Wielkopolskiego”.W klasyfikacji Grand Prix 2006 - juniorzystarsi pierwszy był Krzysztof Smoliński, drugiMateusz Słomiński, a trzeci PrzemysławGraczykowski.W klasyfikacji Grand Prix 2006 - juniorzymłodsi zwyciężył Damian Żak, drugi był RobertZięta, trzeci Przemysław Fogt.W klasyfikacji Grand Prix 2006 – kobietyna I miejscu uplasowała się Ludmiła Michałowska.Największą rybę – szczupaka o wadze1,220 kg, podczas zawodów złowił RomanŁasiński.Leszek Stachowak został uhonorowanyodznaką „Za Zasługi dla Wędkarstwa Wielkopolskiego”.Wyróżniono także najlepszych zawodnikówz Klubu Spiningowego „Kotwica Kórnik”.W zawodach spinningowych najlepszym senioremzostał Krzysztof Szczepaniak. Wśródjuniorów zwyciężył Jerzy Olejniczak, drugi byłPaweł Boiński, a trzeci Janusz Miszczyk.Robert Wrzesiński26 nr 3/2007


Kolarskie podsumowaniaJak co roku kolarze kórnickiej „Jedynki-Limaro” podsumowali bogaty w sukcesysezon. Gośćmi działaczy i zawodników byliprzewodnicząca komisji Sportu PowiatuPoznańskiego Grażyna Głowacka, PrezesWielkopolskiego Związku KolarskiegoLucjusz Wasielewski, burmistrz Jerzy Lechnerowski,radni oraz związani ze sportemgoście i osoby zasłużone dla klubu. W miłejatmosferze uhonorowano wszystkich, którzyprzyczynili się do sukcesu kórnickiegokolarstwa. Obok pucharów dla zawodnikówi działaczy niespodzianką był prezentdla burmistrza ufundowany przez byłychkolarzy Andrzeja Kaczmarka, KazimierzaGogolewskiego i obecnego przedstawicielafirmy Shimano na Polskę RyszardaPawlaka. Jerzy Lechnerowski dostał rower,który mam mu służyć podczas uczestnictwaw imprezach turystycznych i sportowych naterenie gminy i nie tylko.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO-ŚCI SEKCJI KOLARSKIEJUKS „JEDYNKA-LIMARO” KÓRNIKW SEZONIE 2006Zawodnicy sekcji kolarskiej w sezonie2006 zdobyli łącznie dwanaście medaliMistrzostw Polski, oraz jedenaście medaliMiędzywojewódzkich MistrzostwMłodzików. W klubie szkolonych było 23zawodników, z czegoaż 16 zdobywałopunkty do rywalizacjidzieci i młodzieży, wtym cztery dziewczyny.W 2006 roku w rywalizacjitej zajęliśmytrzecie miejsce w Wielkopolscez dorobkiem142,5 pkt. Od kilkusezonów UKS Jedynkajest najlepszym kolarskimUczniowskimKlubem Sportowymzdobywając najwięcejpunktów zaliczanychdo rywalizacji Dziecii Młodzieży. W 2006roku czterech naszychzawodników zakwalifikowałosię do KadryNarodowej na MistrzostwaŚwiata i Europy(Robert Małyszek, Tomasz Domagała,Piotr Antkowiak oraz Bartosz Rajkowski).Kadra szkoleniowa naszej sekcji tobyli reprezentanci Polski w kolarstwie,Robert Taciak, Jan Antkowiak i TadeuszKorzeniewski, oraz pomagający instruktorzyPrzemysław i Mateusz Taciak.Warto również dodać, że z roku na rokdokształcamy naszą kadrę szkoleniową,starając się tym samym podnosić poziomszkolenia w klubie. W 2006 roku pozyskaliśmykolejnego instruktora kolarstwa. Pozaliczeniu egzaminów w PZKol został nimPrzemysław Taciak.Zawodnicy UKS Jedynka, startowaliw 2006r. łącznie w ponad osiemdziesięciuimprezach w całym kraju. Do największychsukcesów można zaliczyć zwycięstwoetapowe i drugie miejsce w klasyfikacji generalnejpodczas Pucharu Świata junioróww Łasku Tomasz Domagały, tytuł MistrzaPolski Moniki Adamskiej, w przełaju orazMistrzostwo Polski w kolarstwie szosowymRoberta Małyszka. (Podczas rozegranychMistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym,nasi zawodnicy zdobyli drużynoweMistrzostwo Polski, natomiast szkoły doktórych uczęszczają zajęły kolejno, TechnikumEkonomiczne w Śremie pierwsze aGimnazjum w Kórniku drugie miejsce).Warto dodać również, że nasi wychowankowie,którzy skończyli wiek juniora,dalej się rozwijają. Zmienili barwy klubowei odnoszą teraz dalsze sukcesy w kategoriiseniorów.Mateusz Taciak jest obecnie vice MistrzemPolski na szosie. Od sześciu latjest członkiem Kadry Narodowej i co rokuco najmniej raz reprezentuje nasz kraj wMistrzostwach Świata lub Europy. W 2006roku brał udział w obydwu z tych imprez aw Mistrzostwach Świata do lat 23 w AustriackimSalzburgu zajął 24m.Inny były reprezentant UKS JedynkiTomasz Schmidt, w roku 2005 był MistrzemEuropy w Sprincie Olimpijskim seniorów,a w ub. sezonie wraz z dwójką kolegów zreprezentacji Łukaszem Kwiatkowskim iDamianem Zielińskim zdobył w klasyfikacjigeneralnej Sprintu Drużynowego PucharŚwiata.Ponadto sekcja kolarska UKS „Jedynka”zorganizowała w 2006 r. na terenieKórnika trzy imprezy Ogólnopolskie, tj.VI Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwieprzełajowym, IX wyścig o Puchar Burmistrzaw kolarstwie górskim, IX kryteriumuliczne o Puchar Burmistrza, który byłzarazem I Memoriałem znanego treneraFranciszka Przecinkowskiego, oraz dwa(27 i 28 z kolei) Wielkie Festyny Rowerowedla Dzieci. Łącznie podczas tych imprezudział wzięło blisko 500 uczestników.Robert TaciakNAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIAKOLARZYUKS „JEDYNKA-LIMARO” KÓRNIKw sezonie 2006NATALIA PIASECKA- Srebrny medal w Mistrzostwach Polski w kolarstwieprzełajowym.- 7 miejsce w Mistrzostwach Polski w jeździeparami.- 1 miejsce w przełajowym Pucharze Polski.- 3 miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w kolarstwieprzełajowym- 6 miejsce podczas torowych Mistrzostw Polskiw wyścigu punktowym- Mistrzyni Wielkopolski w kolarstwie przełajowym.– juniorMONIKA ADAMSKA- Mistrzyni Polski w kolarstwie przełajowym.- Mistrzyni Polski LZS w kolarstwie przełajowym.- 7 miejsce w Mistrzostwach Polski w wyściguparami na czas.- 1 miejsce w Finale przełajowego PucharuPolskiMAGDALENA WÓJKIEWICZ- Mistrzyni Wielkopolski w kolarstwie przełajowym.– junior mł.- 1 miejsce w Przełajowym Pucharze Polski.- 5 miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwieprzełajowym.- 3 miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w kolarstwieprzełajowym- 4 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżyna torze w sprincie.- 4 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżyna torze na 500 m.- 6 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżyna torze-wyścig punktowy.- Mistrzyni Polski w kolarstwie przełajowym w2007- Mistrzyni Polski LZS w kolarstwie przełajowymw 2007- Zwycięstwo w Finale przełajowego PucharuPolskiROBERT MAŁYSZEK- 3 miejsce podczas MistrzostwPolski na torze wsprincie Olimpijskim.- 3 miejsce podczasw przełajowym PucharzePolski.- 3 miejsce podczas przełajowychMistrzostw Polski.- Zwycięstwo w PucharzePolski w kolarstwie przełajowym.- członek Kadry Narodowejjuniorów na szosie iw przełaju.- Mistrz Polski w kolarstwieszosowym 2006- uczestnik MistrzostwEuropy w kolarstwie szosowym- 3 miejsce w klasyfikacjigeneralnej Pucharu Polskina szosieW 2007R. Staż we Francuskiejgrupie VELO CLUBBRESSANŁUKASZ KUCHTA- Zdobywca PucharuPolski juniorów na torze- 3 miejsce w MistrzostwachPolski na torze wsprincie Olimpijskim.- 3 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze wwyścigu Keirin.- 4 m w Mistrzostwach polski juniorów na1000m- 6 m w Mistrzostwach polski juniorów w sprincie- Członek Kadry Narodowej Juniorów w kolarstwietorowym.TOMASZ DOMAGAŁA- Uczestnik Mistrzostw Świata w przełaju. .- 3 miejsce w Mistrzostwach Polski na szosie.- 5 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze wwyścigu punktowym.- 3 miejsce Mistrz Polski w Sprincie Olimpijskim.- Brązowy Medalista mistrzostw Polski na szosie2006- 2 miejsce w klasyfikacji generalnej PucharuŚwiata juniorów w Łasku- Zwycięstwo etapowe podczas Pucharu Światajuniorów w Łasku- 2 miejsce w Klasyfikacji Generalnej Pro Ligi- 2 miejsce w Klasyfikacji Generalnej Pucharu(dokończenie na następnej stronie)SPORTnr 3/2007 27


SPORT(dokończenie z poprzedniej strony)Polski na szosie- Członek Kadry Narodowej juniorów na szosiei w przełajuDOMINIK ŚWITALSKI- 7 miejsce w Mistrzostwach Polski w wyścigudrużynowym na torze.- 10 miejsce w Mistrzostwach Polski na torzew Sprincie.- 9 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze wsprincie OlimpijskimPIOTR ANTKOWIAK- 4 m w Pucharze Polski w kolarstwie przełajowym.- Uczestnik Mistrzostw Świata w przełaju.- 9 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze wsprincie OlimpijskimPAWEŁ ANTKOWIAK- 9 miejsce w Mistrzostwach Polski na torze wsprincie OlimpijskimBARTOSZ RAJKOWSKI- 5 m w przełajowych Mistrzostwach Polski.- 4 m podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżyna torze w wyścigu Medison.- 3 m w przełajowym Pucharze Polski.- 3 m w torowym Pucharze Polski-- 6 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżyna torze - wyścig punktowy.MICHAŁ KOŚCIUSZKO- 4 m podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżyna torze w wyścigu Medison.KACPER RAJKOWSKI- 2 m podczas przełajowych MistrzostwachPolski.- Mistrz Polski LZS w kolarstwie przełajowym.- 1 m w finale przełajowego Pucharu Polski.- 2 m w Mistrzostwach Makroregionu na szosiena czas.- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torzew wyścigu drużynowym.- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyściguparami.- 4 m w Mistrzostwach Makroregionu torzew wyścigu na 2000m.- 2 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich na torzena 2km- 4 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich w SprincieDrużynowym.- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torzew wyścigu punktowym.- 2 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torzew wyścigu australijskim- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torzew wyścigu na 500 m.ADAM PIASECKI- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyściguparami.- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyściguindywidualnym na czas.- 1 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torzew wyścigu australijskim.- 2 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torzew wyścigu punktowym.- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torzew wyścigu na 2000 m.- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torzew wyścigu drużynowym.PRZEMYSŁAW DURAJ- 5 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyściguparami.- 4 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich w SprincieDrużynowym.- 2 m w Mistrzostwach Makroregionu na torzew wyścigu na 500 m.- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torzew wyścigu drużynowym.DANIEL ADAMSKI- 3 m w Mistrzostwach Makroregionu na torzew wyścigu drużynowym.- 5 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyściguparami.- 4 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich w SprincieDrużynowym.- 5 m w Mistrzostwach Makroregionu ma torze wwyścigu australijskimTADEUSZ KORZENIEWSKI- Zdobywca Pucharu Polski w kolarstwie przełajowymw kat. Elita- 5 m w Mistrzostwach Polski w przełajuPAULA DUTKIEWICZ- 7 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyściguze startu wspólnego.- 6 m w Mistrzostwach Makroregionu w wyściguindywidualnym na czas.- 6 m w wyścigu Nadziei Olimpijskich na torzena 200m.- 4 m w Mistrzostwach Makroregionu na torzew wyścigu na 200 m.◙FERIE NA SPORTOWOTradycją ferii zimowych w Gimnazjumw Robakowie jest turniej piłkarski,odbywający się na tamtejszej sali gimnastycznej.W tym roku to już VI edycja.Do turnieju piłki halowej zgłosiło się 11drużyn (5 ze szkół podstawowych i 6 zgimnazjów).W szkołach podstawowych granosystemem „każdy z każdym”. Bezapelacyjnymzwycięzcą została ekipa SNOWKIDS z Radzewa, która wygrała wszystkieswoje mecze. Kolejne miejsca zajęłydrużyny: II miejsce - LWY Radzewo, IIImiejsce- WARTA Radzewo, IV miejsce-FC Kamionki, V miejsce - KOTWICAKórnik. Królem strzelców tej grupy wiekowejzostał Mateusz Wójkiewicz , któryzdobył 20 goli i wraz z Filipem Siejakiemi Jarosławem Stachowiakiem tworzylizwycięską drużynę.W gimnazjach utworzono dwie grupy,gdzie drużyny walczyły „każda z każdym”,Wierni fani Adama MałyszaJuż po raz kolejny kibice z naszej gminywybrali się na zawody Pucharu Świataw skokach narciarskich. Tym razem dozimowej stolicy Polski, Zakopanego. Teraza zwycięzcy grup walczyli w finale. Spotkałysię tam ekipy OGAME z Robakowai WKS Szczytniki. Lepsi okazali się cipierwsi, bowiem wygrali wysoko 5 – 0.Najlepszą drużynę tworzyli Marcin Jachnik,Tomasz Tymowicz i Michał Chojna,który też został królem strzelców zdobywając19 goli. Pozostałe miejsca zajęli:III miejsce- FC KLAMOTKI, iv miejsce-FELUŚ TEAM, V miejsce - REAL WIEŚ,VI miejsce - GĄDKI CITI.Nad sprawnym przebiegiem imprezyczuwali nauczyciele w-f -u Marcin Stanikowskii Paweł Pawlaczyk oraz opiekunowieposzczególnych grup. Zwycięskimdrużynom wręczono puchary ufundowaneprzez Pana Burmistrza Jerzego Lechnerowskiegooraz na każdego czekało cośsłodkiego ufundowanego przez PaniąDyrektor Bożenę Czerniak i OPS WKórniku.Wszystkich chętnych zapraszamyna turniej już za rok.PPbyliśmy bardziej widoczni, gdyż UrządMiejski w Kórniku (dzięki staraniom panasekretarza Leszka Książka, za co bardzodziękujemy) ufundował nam potężny transparentpromujący Naszą Gminę w Polscei na całym Świecie. FaniRada Rodziców przy SP nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w KórnikuSerdecznie dziękuje Sponsorom za pomoc w zorganizowaniuZabawy Karnawałowej, a zarazem przeprasza, że nie zostaliwymienieni w podziękowaniu zamieszczonym w „Kórniczaninie”wydanym w dniu 12 stycznia 2007r.p. Monika KasprzykPracownia Złotniczo- Konserwatorska k. BuszkiewiczStudio „EDEN”Firma Handlowa 4,50 R. NojmanPrzewodniczący Rady RodzicówMaciej Małecki28 nr 3/2007


PORADNIKBUDOWLANYWybieramy parapetParapet to ważny element wykończeniaokna. Coraz częściej funkcjonujerównież jako element dekoracji wnętrza,więc warto zadbać, aby był estetyczny ipięknie wykonany.Parapety zewnętrzne muszą być wykonanez materiałów odpornych na warunkiatmosferyczne – opady, zmiany temperaturi nasłonecznienie. Najpopularniejszymmateriałem na parapety zewnętrzne jesttwarde pvc. Prawidłowo zamontowanyparapet chroni przed stratami ciepła orazuszkodzeniem ściany przez wodę i wilgoć.We właściwym odprowadzaniu wody pomagawyprofilowanie krawędzi zewnętrznej.Parapety zewnętrzne dostępne są wkolorach biały i brązowy.Fot. Składy budowlane VOXNajpopularniejsze parapety wewnętrzneprodukowane są z twardego pvc, co znaczniezwiększa trwałość produktu. W przypadkuparapetu wewnętrznego najważniejsze jestjego stabilne zamocowanie. Należy równieżpamiętać, że pod oknem znajdują się grzejniki,więc parapet nie może być zamontowanyzbyt nisko. Optymalny odstęp to 15 cm powyżejźródła ciepła.W przypadku wewnętrznych parapetówkolorystyka i wzornictwo jest znacznie bardziejbogate. Znajdziemy parapety pokrytefornirem, melaminą lub gładką folią pvc.Większość parapetów dostępna jest w kilkuwersjach imitujących drewno – sosna, buk,dąb, mahoń. Mamy również do wyboru wersjęmarmurową, granitową, i barwną calattę.Wymiary parapetów mają szerokość od 15do 40-60 cm, długość nawet do 6 metrów.Wszystkie wersje parapetów dostępne sąmiędzy innymi w Składach budowlanychVOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej216 oraz przy ulicy Św. Michała 100. SegREKLAMAOstatni element podłogiKiedy już zdecydowaliśmy, jaką podłogępołożymy w naszym domu, czeka nasjeszcze jedna decyzja. Przed nami wybóri późniejszy montaż listew przypodłogowych.Gama dostępnych na rynku produktówjest duża, większość producentówuważnie śledzi i dostosowuje wzornictwodo trendów obowiązujących na rynku podłóg.Wybór listwy to w tym wypadku wyłączniekwestia gustu i funkcjonalności.wody. Drewno, jeśli jest odpowiednio zaimpregnowane,wykazuje pewną odporność na wilgoć.W zależności od zastosowanego gatunkudrewna może być to rozwiązanie tanie bądźdość kosztowne. Wadą drewna jest równieżjego niska elastyczność. Najmniej odporne nawilgoć będą listwy wykonane z MDF. Będzieto jednak rozwiązanie najtańsze.Listwy można zamocować na kilka sposobów.Mocuje się je na zaczepy, profile plastikowe,można je również przybić lub przykręcić.Istnieje również możliwość przyklejenia dopodłoża, jeśli mamy do czynienia z równąpowierzchnią. Pamiętać należy, by listwyinstalować razem z podłogą. Odstąpienie odtej zasady może skutkować odkształceniamipodłogi wywołanymi wilgocią. Styk listwyz powierzchnią ściany można dodatkowouszczelnić akrylem. W celu uszczelnienia stykuzamontowanej listwy z podłogą należy użyćkitu do parkietu. W doborze listwy pomogąkonsultanci ze Składów budowlanych VOXw Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216oraz przy ulicy Św. Michała 100. Darzarówno klamki jak i zamka.Większość drzwi zawieszanych jest nadwóch zawiasach. W niektórych jest jeszczetrzeci pośrodku. Skrzydło drzwi zewnętrznychnależy zawsze mocować na co najmniej trzechzawiasach, dopasowanych do ich wymiarów imasy. Bez trudu kupimy takie zawiasy, którepozwolą na korygowanie zawieszenia skrzydławzględem ościeżnicy - radzą konsultancize Składów budowlanych VOX - Znajdziemyrównież takie, które nigdy nie będą skrzypieć.Stosując specjalne zawiasy, można tradycyjneskrzydła zamontować jako wahadłowe.Kluczowe dodatkiFot. Składy budowlane VOXListwami przypodłogowymi wykańcza siępodłogi laminowane, drewniane, wykładzinypodłogowe i płytki ceramiczne. Nie jest tojedynie element dekoracyjny - listwy zabezpieczająprzed zabrudzeniem szczeliny powstającepomiędzy ścianą a krawędzią podłogi.Skutecznie także chronią narożniki. Są doskonałymelementem maskującym przewody,eliminując z krajobrazu naszego mieszkaniaplątaninę kabli. Dzięki możliwości zastosowaniaoklein zyskujemy bardzo szeroką gamękolorystyczną. Wyboru możemy dokonywaćpomiędzy listwami wykonanymi z drewna,pvc lub MDF. Najbardziej odporny na wilgoćbędzie pvc, jest to materiał odpowiedni dozastosowania w pomieszczeniach, w którychpodłoga narażona jest na częste działanieDobrze dobrane drzwi to podstawabezpieczeństwa oraz wyznacznik aranżacjiwnętrza. Jednak drzwi to nie tylko ościeżnicai skrzydło drzwiowe. W poradniku zatemkilka porad dotyczących zawiasów i klamek- czyli tego, co wydaje się niewielkim dodatkiem,a przecież nie może ich zabraknąć.Klamki mogą mieć wzornictwo nowoczesne- wykonane z tworzyw sztucznych, a takżetradycyjne - mosiężne, choćby o bardzo nietypowychkształtach, a na specjalne życzenienawet powlekane dwudziestoczterokaratowymzłotem. Przy wyborze jednak należyzwrócić szczególną uwagę na konstrukcję.Dobre klamki wyposażone są w sprężynypo obu stronach, dzięki czemu “nie opadają”w miarę użytkowania, chroniąc tym samymzamek - radzą konsultanci ze Składówbudowlanych VOX - Do wyboru będziemymieli klamki z rozetkami bądź szyldem. Jednarozetka będzie przykrywała okolice miejsca,w którym instalowana jest klamka, druga zaśmiejsce tuż przy dziurce od klucza. Szyld,jeśli na niego się zdecydujemy, będzie jedenz każdej strony ,przykrywając oba otwory,Fot. Składy budowlane VOXW drzwiach wahadłowych obrót skrzydławzględem osi pionowej, przechodzącej przezboczną krawędź, jest możliwy w obie strony.Takie drzwi będą zamykać się samoczynnie.Zawiasy najczęściej są mosiężne; mogą byćpolerowane albo lakierowane. W przypadkuwyboru zawiasów należy kierować się waloramiużytkowymi. Jeśli ich widok będzienam bardzo przeszkadzał, możemy wybraćtakie drzwi, w których zawiasy będą osłoniętespecjalną listwą. Jednak nic tak nie zepsujeefektu całości, jak źle dobrany i do tego skrzypiącyzawias. Ogromny wybór dodatkóww postaci klamek i szyldów dostępny wSkładach budowlanych VOX w Poznaniuprzy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicyŚw. Michała 100. Segnr 3/2007 29


INFORMACJE / ROZRYWKATelefony alarmowe:999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe998 Straż pożarna997 Policja992 Pogotowie gazowe991 Pogotowie energetyczne(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informacjadotycząca kradzieży samochodów(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziałuds. narkotyków KW Policji w PoznaniuRada Miejska w Kórnikuul. Rynek 1, 62-035 Kórniktel./fax (061) 817 02 77e-mail: radamiejska@kornik.plUrząd Miejski w KórnikuPl. Niepodległości 1, 62-035 Kórniktel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75Gminne Centrum Reagowaniatel. (061) 817 00 74tel. alarmowy: 0602 620 736e-mail: oc@kornik.plKomisariat Policji w Kórnikuul. Poznańska 66, 62-035 Kórniktel. (061) 817 02 04Ochotnicza Straż Pożarnaul. 20 Października 93tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481Straż Miejskaul. Poznańska 34atel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59„Falck”Poznań, ul. Strzelecka 49tel. 96-75Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalneul. Poznańska 71ctel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41Pogotowie wodociągowetel. 0602319756Pogotowie kanalizacyjnetel. 0602319775AQUANETTel. alarmowy: 994Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37Pogotowie Energetyczne w Kórnikuul. Młyńska 36tel. (061) 817 04 23Gminna Komisja Rozwiązywania ProblemówAlkoholowychul. Poznańska 34atel. (061) 817 00 54Ośrodek Pomocy Społecznejul. Poznańska 34atel./fax. (061) 817 00 54Nadleśnictwo Babkitel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07Urzędy Pocztowe:Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68Apteki:Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjneKórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44tel. kom. 660723400Kórnik, ul. Dworcowa 18,tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUSCzołowo, ul. Kórnicka 1tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76Biblioteka Publiczna w Kórnikuul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnickaul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81tel./fax. (061) 817 19 30Zakład Doświadczalny PANtel. (061) 817 01 55Instytut Dendrologii PAN i Arboretumul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33Poziomo: 1) szefowała tegorocznemukórnickiemu sztabowi Wielkiej OrkiestryŚwiątecznej Pomocy, 7) wieś w północnozachodniejczęści gminy Kórnik, 8) światełkonoszone w kieszeni, 9) odkryta, płaskaczęść budynku, 12) przyrząd, 16) scenacyrkowa, 17) amerykański ptak żywiący siępadliną, 18) wylatuje z broni palnej, 19) imięSzczepaniak, sołtysa Robakowa-osiedla,20) serial, tytułowe wcielenie AgnieszkiDygant, 24) sufit w okazałym gmachu,27) przesuwanie pokarmu z jamy ustnejdo żołądka, 28) stolica Grecji, 29) słynnywodospad na granicy Kanady i USA.Pionowo: 1) imię Bartkowiak, przewodniczącejKomisji Rolnictwa w Radzie Miejskiejw Kórniku, 2) dodatek do igły, 3) siostrasyna, 4) kamień jubilerski, 5) nieprzyjemnyzapach, 6) najwierniejszy przyjaciel człowieka,10) placówka bankowa, 11) Dezydery,sekretarz Stowarzyszenia PrzyjaciółDomu Dziecka w Kórniku-Bninie, 13) %,14) wieś w południowo-zachodniej częścinaszej gminy, 15) samochód dla rolników,21) wylatuje z ogniska, 22) wojowniczeżółwie, 23) ulica wysadzana drzewami, 24)okres czyjejś pracy, 25) czepia się psiegoogona, 26) ciecz.Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawej dolnej części), uszeregowanew kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 1/2007:„W TOWARZYSTWIE SEKRETÓW NIE MA”.Nagrodę książkową otrzyma p. Wojciech Świejkowski z Kórnika.GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.Następny numer Kórniczanina ukaże się23-go lutego 2007 r.Materiały prosimy dostarczać do 16-go lutego 2007 r.30 nr 3/2007

More magazines by this user
Similar magazines