Témy dizertačných prác pre akademický rok 2012/2013 v študijnom ...

ekf.tuke.sk

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2012/2013 v študijnom ...

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2012/2013v študijnom odbore 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj1. Cezhraničná regionálna spolupráca a regionálny rozvojŠkoliteľ: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.Analýza hranice ako administratívnej, legislatívnej, kultúrnej a finančnej bariérycezhraničnej regionálnej spolupráce. Použitie evolučných a inštitucionálnychvýskumných prístupov na vysvetlenie úspešnosti rôznych modelov politikypodporujúcej teritoriálnu spoluprácu.2. Regionálne znalostné bázy a inovačné systémyŠkoliteľ: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.Spôsoby identifikácie diferencovaných regionálnych znalostných báz (analytickej,syntetickej a symbolickej) v priestore, ako základne pre regionálne inovačné aktivity.Využitie konceptu pre adjustáciu regionálneho inovačného systému a regionálnejinovačnej politiky.3. Dynamika regionálneho trhu práce a migračné efektyŠkoliteľ: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.Dynamika regionálneho trhu práce je skúmaná vo vzťahu k špecializácii a diverzifikáciiregionálnej ekonomickej štruktúry a náchylnosti ku migrácii za prácou. Typológiaregionálnych vzorov trhu práce a migrácie za prácou v Strednej Európe.4. Podporné nástroje EÚ v oblasti malého a stredného podnikaniaŠkoliteľ: doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc.Cieľom dizertačnej práce je identifikovať hlavné podporné nástroje určené pre MSPz úrovne EÚ a navrhnúť scenár ich efektívneho využitia. Výskum bude orientovaný naanalýzu a hodnotenie aktuálneho stavu v podnikateľskom prostredí v regiónoch SRz hľadiska aktivít a prosperity MSP. Očakávaným výsledkom dizertačnej práce majúbyť odporúčania a návrh mechanizmu aktivít v domácej ekonomike i v prieniku na trhyv EÚ pre MSP so zámerom využiť ich rastový potenciál pre zvýšenie regionálnejkonkurencieschopnosti.5. Konkurencieschopnosť regionálneho podnikateľského prostredia v ekonomikeSlovenskaŠkoliteľ: doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc.Cieľom dizertačnej práce je systematizovať faktory konkurencieschopnostipodnikateľského prostredia na úrovni NUTS III v ekonomike Slovenska a navrhnúťsmery a spôsoby jeho zdokonalenia. Výskum je orientovaný na zistenie a hodnoteniefaktorov ovplyvňujúcich kvalitu a konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia,čo umožní formulovať také návrhy zmien v podnikateľskom prostredí na národneji regionálnej úrovni, ktoré umožnia zvýšiť celkovú ekonomickú výkonnosť.6. Úroveň ľudského a sociálneho kapitálu ako prvok regionálneho investičnéhoprostrediaŠkoliteľka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.Cieľom dizertačnej práce je preskúmať úroveň ľudského a sociálneho kapitálu a ichvplyv na pritiahnutie domácich a zahraničných investícií v medzinárodnom meradle aj1


v SR. Analyzovať úrovne a typy ľudského a sociálneho kapitálu a jeho vplyv naproduktivitu regiónu.The influence of the human and social capital level as an element of regionalinvestment environmentObjective: to analyze the level of human and social capital and their impact on theforeign and domestic investment in the international arena and Slovakia. To analyze thelevels and types of human and social capital and their impact on the regionalproduction.7. Posúdenie dopadov programov regionálneho a miestneho rozvojaŠkoliteľka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.Cieľom dizertačnej práce je analyzovať naplnenie strategických cieľov programovregionálneho a miestneho rozvoja a skúmať ich dopady na základe ekonomických,sociálnych, geografických a politických kritérií. Preskúmať vhodné nastavenieprogramu na základe analýzy dopadov a evaluácie.The Impact Assessment of the Programs of the Regional and Local DevelopmentObjective: to analyze the fulfillment of strategic aims of the programs of regional andlocal development and their impact assessment based on economic, social, geographicaland political criteria. To review the appropriate program settings on the basis of theimpact assessment and evaluation.8. Ekonomické dimenzie európskych inovačných systémovŠkoliteľka: prof. Ing. Viktória Bobáková, PhD.Regionálne politiky krajín sú zamerané na zvýšenie regionálnej konkurencieschopnosti.Cieľom práce bude definovať a zhodnotiť vybrané ekonomické charakteristikyeurópskych regionálnych systémov a kvantifikovať ich vplyv na inovačný potenciálregiónu. Predpokladaným prínosom bude kvantifikácia vplyvu týchto vybranýchcharakteristík aplikáciou faktorovej analýzy. Táto metóda umožní redukovať pôvodnýpočet rozmanitých ukazovateľov na menšie množstvo nových indikátorov. Na základenižšieho počtu novovzniknutých indikátorov bude možné interpretovať vzájomnévzťahy v rámci európskych regionálnych inovačných systémov, ako aj špecifikovaťrozdiely medzi nimi. Jedným z cieľov bude identifikácia rôznych typov inovačnýchsystémov, klasifikácia regiónov z hľadiska ekonomických charakteristík do podobnýchskupín. Takto bude možné sledovať štruktúru regionálnych inovačných systémova formulovať závery.2

More magazines by this user
Similar magazines