Prehľad publikačnej činnosti za rok 2012 – celkom - Vysoká škola ...

vsvu.sk
  • No tags were found...

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2012 – celkom - Vysoká škola ...

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasovRoky vykazovania: 2012Druh dokumentu: XPCAVoľby: číslovanie kategórií publ.činnosti, zoradiť do skupín KPČ, zobrazenie systémovéhočísla záznamu, zobraziť súčty záznamov za KPČ, štatistiky bez tabuľky, odsadenie celéhozáznamu doprava; Štatistika: kategória publikačnej činnosti; Triedenie: skupina kategóriepublikačnej činnosti, kategória publikačnej činnosti, meno prvého autora; Zobrazovacíformát: HSO - modifikácia STN ISO 690 s ohlasmi - všetci autoriSkupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA,ABB, ABC, ABD)AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstváchPočet záznamov: 2AAB01 0039518HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Materiálna kultúra objektov. Recenzenti Mgr.Milan Hlaveš, PhD a doc. PhDr. Alena Krížová, PhD. 1. vyd. Bratislava : Vysokáškola výtvarných umení, 2012. 105 s. [6 AH]. Dostupné na internete:. ISBN 978-80-89259-59-5.AAB02 0039733RUSINOVÁ, Zora - ČIERNY, Anton - GRÚŇ, Daniel - SIKOROVÁ-PUTIŠOVÁ,Mira. Anton Čierny. Recenzenti Ladislav Čarný, Alena Vrbanová. 1. vyd. Žilina :Považská galéria umenia, 2012. 214 s. [10 AH]. Dostupné na internete:. ISBN 978-80-88730-76-7.Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA,CAB, EAJ, FAI)BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstváchPočet záznamov: 1BAB01 0039527KLEIBL, Martin. Petržalka : turistický sprievodca. 1. vyd. Bratislava : MartinKleibl, 2012. 65 s. [3 AH]. ISBN 978-80-971187-5-4.CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácichvydavateľstváchPočet záznamov: 6CAB01 0039725PIAČEK, Martin. 2006 - 2012 Martin Piaček. 1. vyd. Banská Bystrica :Stredoslovenská galéria, 2012. 58 s. [3 AH]. ISBN 978-80-88681-71-7.CAB02 0039692RUŽIČKOVÁ, Nóra. Práce & Intimita. 1. vyd. Bratislava : Záujmové združeniežien Aspekt, 2012. 110 s. [4 AH]. Dostupné na internete: .ISBN 978-80-85549-99-7.


CAB03 0039693RUŽIČKOVÁ, Nóra. Poetry reaching out : new slovak poetry in translation. 1. vyd.Bratislava : Ars Poetica, 2012. 96 s. [3 AH]. ISBN 978-80-89283-55-2.CAB04 0039642VARGOVÁ, Emöke. Emőke Vargová. 1. vyd. [s.n.] : [s.l.], 2012. 56 s. [3 AH].ISBN 978-80-89259-67-0.CAB05 0039650VARGOVÁ, Emöke. 1983-2011 : Emöke Vargová. 1. vyd. Bratislava : Vysokáškola výtvarných umení, 2012. CD-ROOM, 358 s. [15 AH]. Dostupné na internete:. ISBN 978-80-89259-65-6.CAB06 0039652VARGOVÁ, Emöke. E.V.......................16.. 1. vyd. Bratislava : Vysoká školavýtvarných umení, 2012. CD-ROOM, 335 s. [14 AH]. Dostupné na internete:. ISBN 978-80-89259-66-3.FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,katalógy, slovníky, zborníky...)Počet záznamov: 20FAI01 0039590Čierna skrinka. Editor Marcel BENČÍK. 1. vyd. Bratislava : Forward marketingevents, s.r.o., 2011. [143 s.], [5 AH]. ISBN 978-80-969479-1-5.FAI02 0039724ČIERNY, Anton. Vlasť - Homeland. 1. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2012. 55 s. ISBN978-80-971270-4-6.FAI03 0039732Anton Čierny. Zostavovateľ Anton ČIERNY. 1. vyd. Žilina : Považská galériaumenia, 2012. 214 s. [10 AH]. Dostupné na internete:. ISBN 978-80-88730-76-7.FAI04 0039635Bod 0. Editor Tomáš DŽADOŇ, Michal Moravčík. 1. vyd. Bratislava : OZ Verejnýpodstavec, 2012. 60 s. [3 AH]. ISBN 978-80-970857-7-3.FAI05 0039645Maľba v kontextoch, kontexty maľby : zborník z česko-slovenského sympóziavenovaného problémom súčasnej maľby. Editor Jana GERŽOVÁ. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2012. 232 s. [11 AH]. Dostupné na internete: . ISBN 978-80-556-0793-1.FAI06 0039660Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu : zborník z interdisciplinárnehosympózia. Editor Jana GERŽOVÁ. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola výtvarnýchumení ; Bratislava : Slovart, 2012. 150 s. [7 AH]. Dostupné na internete:. ISBN 978-80-89259-68-7.


FAI07 0039672Maľba v postmediálnom veku. Editor Jana GERŽOVÁ. 1. vyd. Bratislava : Slovart ;Bratislava : VŠVU, 2012. 320 s. [16 AH]. ISBN 978-80-556-0881-5.FAI08 0039726Jana Želibská - Zákaz dotyku. Editori Lucia GREGOROVÁ, Vladimíra Büngerová.1. vyd. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012. 240 s. [14 AH]. Dostupné nainternete: . ISBN 978-80-8059-171-7.FAI09 0039524Pozemské záhrady : Bety K. Majerníková. Zostavovateľ Mária NEPŠINSKÁ aMarcel Holubec. 1. vyd. Bratislava : Združenie šperkárov AURA, 2012. 92 s. [4AH]. ISBN 978-80-96854-5-6.FAI10 0039555Jana Farmanová. Editori Gabriela Kisová, Ivana MONCOĽOVÁ, Jana Farmanová.1. vyd. Bratislava : Krokus galéria : Slovart, 2012. 130 s. [6 AH]. Dostupné nainternete: . ISBN978-80-970810-1-0.FAI11 0039755Does place matter? : central and Eastern Europe in the global world of the 21.century. Editor Jozef KOVALČIK, Martin Muránsky, Alena Rochovská. 1. vyd.Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung e. V., 2012. 120 s. [5 AH]. ISBN978-80-89149-21-6.FAI12 0039545White & Weiss : contemporary art auction : aukcia súčasného umenia 22. november2012, ZOYA Gallery, Bratislava. Editor Ivana MONCOĽOVÁ, Pavol Weiss. 1. vyd.Bratislava : White & Weiss - contemporary art auction, 2012. 168 s. [6 AH].Dostupné na internete: . ISBN 978-80-970952-3-9.FAI13 0039546White & Weiss : contemporary art auction : aukcia súčasného umenia 1. december2011, ZOYA Gallery, Bratislava. Editor Ivana MONCOĽOVÁ. 1. vyd. Bratislava :White & Weiss - contemporary art auction, 2011. 154 s. [6 AH]. Dostupné nainternete: . ISBN 978-80-970952-0-8.FAI14 0039548White & Weiss : contemporary art auction : aukcia súčasného umenia, 9. apríl2012, ZOYA Gallery, Bratislava. Editor Ivana MONCOĽOVÁ. 1. vyd. Bratislava :White & Weiss - contemporary art auction, 2012. 184 s. [7 AH]. Dostupné nainternete: . ISBN 978-80-970952-1-5.FAI15 0039549Mária Machatová. Editor Ivana MONCOĽOVÁ, Mária Machatová. 1. vyd.Bratislava : Mária Machatová v spolupráci s vydavateľstvom Tympanon, 2012. 88 s.[4 AH]. ISBN 978-80-969385-8-2.


FAI16 0038145Výročná správa o činnosti VŠVU za rok 2011 : Vysoká škola výtvarných umení vBratislave. Editor Michala PAŠTEKOVÁ. 1. vyd. Bratislava : Vysoká školavýtvarných umení, 2012. 68 s. [3 AH]. Dostupné na internete:. ISBN .FAI17 0038829Magisterské diplomové práce 2012. Editor Michaela PAŠTEKOVÁ. 1. vyd.Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. [115] s., [5 AH]. Dostupné nainternete: . ISBN 978-80-89259-60-1.FAI18 0039680Diplomové práce 2011. Editor Michaela PAŠTEKOVÁ. 1. vyd. Bratislava : Vysokáškola výtvarných umení, 2011. [121] s. [3,1 AH]. Dostupné na internete:. ISBN 978-80-89259-41-0.FAI19 0038442Mladé Médium II. Editor Ľubo STACHO. 1. vyd. Bratislava : Vysoká školavýtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, [2012]. 176 s. [8 AH].Dostupné na internete: . ISBN 978-80-89259-63-2.FAI20 0039641Emöke Vargová. Autor Emőke VARGOVÁ. 1. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2012. 56 s. [3 AH].ISBN 978-80-89259-67-0.Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA,AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF,BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisochPočet záznamov: 4ADE01 0039736DAUČÍKOVÁ, Anna. Islands of resistance : between first and second modernity1985-2012. In Springerin : hefte für Gegenwartskunst. - Wien : Quartier 21/ MQ,2012. ISSN 1029-1830, 2012, roč. 18, č. 3 /Sommer, s. 66-67. Dostupné nainternete: .ADE02 0039543EURINGER-BÁTOROVÁ, Andrea. Celebration, festival and holiday in formerCzechoslovakia in the 1960s and 1970s as art forms for alternativa and non-officialart. In Centropa. - New York : Centropa, 2012. ISSN 1532-5563, January 2012, vol.12, no. 1, s. 77-91.ADE03 0039512KOLESÁR, Zdeno. Dva dni v Chujavě. In Aspekt : časopis vydávaný pod záštitouFakulty multimediálnych komunikacií UTB, Zlín. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati,Fakulta multimediálnych komunikací, 2012. ISSN 1805-0085, 2012, roč. 1, č. 2, s.48-62. Dostupné na internete: .


ADE04 0039628PILNÝ, Ivan - SZALAY, Peter. Architektonicko-reštaurátorský výskum letnéhokúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach. In Průzkumy památek. - Praha :Národní památkový ústav : Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče,2011. ISSN 1212-1487, 2011, roč. 18, č. 2, s. 91-104.ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisochPočet záznamov: 9ADF01 0038102GERŽOVÁ, Jana - HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Gender : (rod, rodový). In Profilsúčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia PROFIL, 2012.ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č. 1, s. 50-59.ADF02 0039536GERŽOVÁ, Jana - HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Postmédium : (z angl. post-medium).In Profil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umeniaPROFIL, 2012. ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č. 4, s. 34-41. Dostupné nainternete: .ADF03 0039099HOLOCSY, Zoltán. Verejný priestor_2012. In Arch. - Bratislava : VydavateľstvoEurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 11, s. 60-63. Dostupné nainternete: .ADF04 0039571HOLOCSY, Zoltán. Generické : mesto bez tváre. In Urbanita : časopis o urbanizmea územnom plánovaní. - Bratislava : URBION - Inštitút urbanizmu a územnéhoplánovania, 2012. ISSN 0139-5912, 2012, roč. 24, č.3, s. 16-19.ADF05 0038814JABLONSKÁ, Beata. Medzi maliarskou školou a generačným postojom : niekoľkopoznámok k fenoménu "Csudaiova škola". In Jazdec : print nástenky o súčasnomvýtvarnom dianí. - Bratislava : Mestská časť Bratislava - Staré Mesto : GalériaCypriána Majerníka, 2012. ISSN 1338-077X, 2012, roč. 4, č. 2, s. 4-7. Dostupné nainternete: .ADF06 0039682JURICA, Ivan. Jazykové rozšírenie maľby ako jej význam. In Romboid : časopis preliteratúru a umeleckú komunikáciu. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľovSlovenska, 2012. ISSN 0231-6714, 2012, roč. 47, č. 10, s. 85-86. Dostupné nainternete: .ADF07 0038115KOLESÁR, Zdeno. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 : modernosťtradície. In Designum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN1335-034x, 2012, roč. 18, č. 1, s. 4-7. Dostupné na internete: .ADF08 0039756KOVALČIK, Jozef. Umenie, reprodukovanie a neistá emancipácia. In Kritika &


Kontext : časopis kritického myslenia. - Bratislava : [s.n] : Samuel Abrahám, 2012.ISSN 1335-1710, 2012, roč. 44, č. 1, s. 66-75.ADF09 0039629PILNÝ, Ivan - SZALAY, Peter - CEBECAUEROVÁ, Daniela. Fasády obytnéhokomplexu UNITAS v Bratislave. In Pamiatky a múzeá. - Bratislava : Slovenskénárodné múzeum a Pamiatkový a ústav, 2012. ISSN 1335-4353, 2012, roč. 61, č. 4,s. 42-45.AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchPočet záznamov: 2AED01 0039676GERŽOVÁ, Jana. (Post)postmediálna maľba. In Maľba v postmediálnom veku :zborník z medzinárodného sympózia. - Bratislava : Slovart : Vysoká školavýtvarných umení, 2012. ISBN 978-80-556-0881-5, s. 263-306 [1,1 AH].AED02 0039675GREGOROVÁ-STACHOVÁ, Lucia. K legitimite výkonu súčasného/ej maliara/ky.In Maľba v postmediálnom veku : zborník z medzinárodného sympózia. - Bratislava :Slovart : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. ISBN 978-80-556-0881-5, s.84-116 [1 AH]. Dostupné na internete: .AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciáchPočet záznamov: 7AFB01 0039646GERŽOVÁ, Jana. Maľba v kontextoch, kontexty maľby : úvod do problematiky. InMaľba v kontextoch, kontexty maľby : zborník z česko-slovenského sympóziavenovaného problémom súčasnej maľby. - Bratislava : Slovart : Vysoká školavýtvarných umení, 2012. ISBN 978-80-556-0793-1, s. 8-24 [1,1 AH]. Dostupné nainternete: .AFB02 0039647GERŽOVÁ, Jana. Konceptuálna maľba. Terminologický paradox? In Maľba vkontextoch, kontexty maľby : zborník z česko-slovenského sympózia venovanéhoproblémom súčasnej maľby. - Bratislava : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení,2012. ISBN 978-80-556-0793-1, s. 89-110 [1,1 AH].AFB03 0039673GERŽOVÁ, Jana. Maľba v postmediálnom veku. In Maľba v postmediálnom veku :zborník z medzinárodného sympózia venovaného problémom súčasnej maľby. -Bratislava : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. ISBN978-80-556-0881-5, s. 9-18. Dostupné na internete: .AFB04 0039649JABLONSKÁ, Beata. Byť pri tom. Niekoľko poznámok k maľbe ako komodite amaľbe ako kritickému médiu. In Maľba v kontextoch, kontexty maľby : zborník zčesko-slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby. - Bratislava :Slovart : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. ISBN 978-80-556-0793-1, s.195-209 [1 AH]. Dostupné na internete: .


AFB05 0039648RUSINOVÁ, Zora. Expandované pole maľby. In Maľba v kontextoch, kontextymaľby : zborník z česko-slovenského sympózia venovaného problémom súčasnejmaľby. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, VŠVU, 2012. ISBN978-80-556-0793-1, s. 31-52 [1,2 AH].AFB06 0039668RUSINOVÁ, Zora. Fragment tela ako koncept "novej subjektivity". In Rodovéaspekty súčasného umeleckého diskurzu : zborník z interdisciplinárneho sympózia. -Bratislava : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. ISBN978-80-89259-68-7, s. 8-26. Dostupné na internete: .AFB07 0039674RUSINOVÁ, Zora. Maľba a mágia slov. In Maľba v postmediálnom veku : zborník zmedzinárodného sympózia venovaného problémom súčasnej maľby. - Bratislava :Slovart : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. ISBN 978-80-556-0881-5, s. 19-43[1 AH].AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchPočet záznamov: 5AFD01 0038838GAŠPAROVÁ, Valéria. Objavovanie architektonických záznamov ako proces. InALFA Architektonické listy Fakulty architektúry STU : veda o výstavbe(Medzinárodná vedecká konferencia doktorandského štúdia v oblasti architektúry aurbanizmu. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2012. ISSN 1135-2679, 2012,roč. 17, č. 2, s. 14-17. Dostupné na internete: .AFD02 0038702KOLLÁTHOVÁ, Júlia. Kontinuálnosť a ruptúry v digitálnej architektúre. In ALFAArchitektonické listy Fakulty architektúry STU : veda o výstavbe (Medzinárodnávedecká konferencia doktorandského štúdia v oblasti architektúry a urbanizmu). -Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2012. ISSN 1135-2679, 2012, roč. 17, č. 3, s.34-37. Dostupné na internete: .AFD03 0039581KRALOVIČ, Ján. Akcia a jej obraz : k vzťahu umenia akcie a fotografickejdokumentácie. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach2011 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 26. a 27. októbra2011. - Trnava ; Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce v spolupráciFilozofickou fakultou Trnavskej univerzity, 2012. ISBN 978-83-7490-541-1, s.157-165.AFD04 0039669PIAČEK, Martin. Niekoľko komentárov k okolnostiam vzniku mojich prác. InRodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu : zborník z interdisciplinárnehosympózia. - Bratislava : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. ISBN978-80-89259-68-7, s. 86-95. Dostupné na internete: .AFD05 0039582SENEŠI LUTHEROVÁ, Silvia. Biedermeier ako občiansky štýl. In Umenie na


Slovensku v historických súvislostiach 2011 : zborník príspevkov z vedeckejkonferencie konanej v Trnave 26. a 27. októbra 2011. - Trnava ; Kraków :Towarzystwo Slowaków w Polsce : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2012.ISBN 978-83-7490-541-1, s. 15-22.AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferenciíPočet záznamov: 4AFG01 0039718JURICA, Ivan. Colonialism within the colonial context. Current racializations at thespot of colonial diference. In Everyday life of the social groups and theirrepresentatives in the urban environment in central Europe : 3nd internationalscientific conference of doctoral candidates. - Ostrava : Fakulta umenia Univerzity,2012. ISBN ., s. 29. Dostupné na internete: .AFG02 0039723JURICA, Ivan. Der Drang nach Osten. Peaceful overtaking and it´s hidden civil war: parallels to post-colonialism and coloniality within the central european space. InVisualizing Europe. The geopolitical and intercultural boundaries of visual culture.- Barcelona : Univerzita - Fakulta geografie a histórie, 2012, s. 1-10. Dostupné nainternete: .AFG03 0039702ŠEBEKOVÁ, Zuzana. Role of Designers in Industry. In Artists in industry : the roleof design in the digital age. - Bucharest : University of architecture and urbanism,2012. ISBN ., s. 1. Dostupné na internete:.AFG04 0039717ŠEBEKOVÁ, Zuzana. Material development of natural fiber reinforced compositesfrom a textile designer´s view. In Kolloquium design promoviert. - Hildesheim :Hochschule für angewandte Wissenscchaft und Kunst Hildesheim (HAWK),Fakultät Gestaltung, 2012. ISBN 978-3861503057, s. 19-20. Dostupné na internete:.BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstváchPočet záznamov: 1BBA01 0039754HÁJEK, Petr - HULÍN, Jaroslav. [anastomosis] propojené město : 65architektonických návrhů pro regeneraci města. In Life : in the new building of czechtechnical university in Prague. - Praha : cfa design s.r.o., 2012. ISBN978-80-260-3456-8, s. 301-339 [1,3 AH].BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstváchPočet záznamov: 2BBB01 0039727GREGOROVÁ-STACHOVÁ, Lucia. Jej pohľad na neho a na ňu. In Jana Želibská -Zákaz dotyku. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012. ISBN978-80-8059-171-7, s. 40-59 [1,1 AH]. Dostupné na internete: .


BBB02 0039728RUSINOVÁ, Zora. Očami ženy alebo večná nevesta jari. In Jana Želibská - Zákazdotyku. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012. ISBN 978-80-8059-171-7, s.4-23 [1,2 AH]. Dostupné na internete: .BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisochPočet záznamov: 9BDE01 0039735DAUČÍKOVÁ, Anna - KOBOVÁ, Ľuba. Feminizmus do výtvarného umenia naSlovensku ešte len príde. In FEMA : feministický magazín. - Praha : Genderovéinformační centrum NORA, 2011-2012. ISSN 1804-5340, 2011-2012, roč. 3, č.6-7/zima-jaro, s. 5-7. Dostupné na internete: .BDE02 0039747HÁJEK, Petr. Manifest Anastomis. In Architekt. - Praha : Vydavatelství Kabinet proArchitekt OA s r.o., 2012. ISSN 0862-7010, 2012, roč. 58, č. 3, s. 84.BDE03 0039752HÁJEK, Petr. Anastomosis - propojené město. In Pražská technika. - Praha : Českévysoké učení technické, 2012. ISSN 1213-5348, 2012, roč. 14, č. 5, 18-19 s.BDE04 0038144JABLONSKÁ, Beata. Marko Blažo. In Flash art. - Milan ; Praha ; Bratislava :Giancarlo Politi Editore Srl : Nadace Prague Biennale : NEON, 2011. ISSN1336-9644, Dec. 2011/March.2012, vol.6, no.22, s.38-39. Dostupné na internete:.BDE05 0039683JURICA, Ivan. Widerstand gegen Gratis-Arbeit : kunst - und Kulturproduzent_innenin Tschechien fordern ein Ende der Ausbeutung : kommentar. In Bildpunkt :zeitschrift der IG Bildende Kunst_Winter 2012. - Wien : ImpressumMedieninhaberin : IG Bildende Kunst, 2012. ISSN 2074-9783, 2012, [Roč.neuvedený], č. 3, s. 14.BDE06 0039638KOKLESOVÁ, Bohunka. Sztuka w sytuacji postmedialnej. In MediaART : písmoartystyczne. - Warszawa : Towarzystwo Przyjaciól Akademii Sztuk Pieknych wWarszawie, 2012, 2012, [Roč. neuvedený], č. 3, s. 78-87.BDE07 0039511KOLESÁR, Zdeno. Zlínsky design. In Ateliér : čtrnáctideník současnéhovýtvarného umění. - Praha : Společnosť časopisu Ateliér, 20121128. ISSN1210-5236, 28.11.2012, roč. 25, č. 23-24, s. 5. Dostupné na internete:.BDE08 0038157VAŠKO, Imrich. Písanie o Pohodacity. In Era 21. - Brno : ERA Média, s.r.o., 2011.ISSN 1801-089X, 2011, roč. 11, č. 5, s. 22-24. Dostupné na internete:.


BDE09 0038369VAŠKO, Imrich. Istoty a neistoty : Common Ground 2012. In Architekt. - Praha :Vydavatelství Kabinet pro Architekt OA s r.o., 2012. ISSN 0862-7010, 2012, roč.58, č. 4, s. 124-125. Dostupné na internete: .BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisochPočet záznamov: 36BDF01 0038061AMTMANN, Tomáš - BARTKO, Ladislav - GAŠPAROVÁ, Valéria. PrieskumKAT VŠVU. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 3, s. 48-49. Dostupné na internete:.BDF02 0038122BÁLIK, Pavol. Typokabinet : putovná výstava súčasnej tvorby písma na Slovensku.In Designum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x,2012, roč. 18, č. 3, s. 28-33. Dostupné na internete: .BDF03 0038372BARTKO, Ladislav. Mihotanie priestoru : rodinné domy Bratislava. In Arch. -Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č.10, s. 34-39. Dostupné na internete: .BDF04 0038121BENČÍK, Marcel. Súčasnosť Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU. InDesignum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012,roč. 18, č. 3, s. 10-27. Dostupné na internete: .BDF05 0039757BENČÍK, Marcel. Keď dizajnéri kreslia štátny rozpočet. In Etrend : internetovýčasopis. - Bratislava, Slovensko : Trend Holiday, 2011. ISSN 1336-2674, [nestr.].BDF06 0039568BRÁDŇANSKÝ, Benjamín - HALADA, Vít - JANČOK, Martin - MARCINOV,Michal. Ostrovy a ich rámce. In Alfa : architektonické listy Fakulty architektúrySTU. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2012. ISSN 1135-2679, 2012, roč. 17,č. 1, s. 50-55.BDF07 0039514BU, Martin. Industrial a art dizajn na VŠVU. In Designum. - Bratislava : Slovenskédesign centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 6, s. 4-11. Dostupné nainternete: .BDF08 0036477ČÚZYOVÁ, Silvia - LACKO, Norbert. Cena Oskára Čepana 2011 alebo "Čepan sastratil, ostal len slovenský Oskar". In Profil súčasného výtvarného umenia. -Bratislava : Kruh súčasného umenia PROFIL, 2011. ISSN 1335-9770, 2011, roč. 18,č. 4, s. 76-97. Dostupné na internete: .


BDF09 0039538GERŽOVÁ, Jana - HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Queer : (z angl. queer). In Profilsúčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia PROFIL, 2012.ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č. 2, s. 26-31. Dostupné na internete:.BDF10 0038066HALADA, Vít. Priestor verzus nástroj. In Arch. - Bratislava : VydavateľstvoEurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 5, s. 30-33. Dostupné nainternete: .BDF11 0038059HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Denamit design days 2012. In Remeslo, umenie,dizajn. - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2012. ISSN 1335-5457,2012, roč. 13, č. 3, s. 32-37.BDF12 0038648HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s.4-9. Dostupné na internete: .BDF13 0038649HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Bety K. Majerníková. In Designum. - Bratislava :Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s. 33-37.Dostupné na internete: .BDF14 0039097HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Tatiana Warenichová : papier, farby, rozprávky akresba... In Remeslo, umenie, dizajn. - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckejvýroby, 2012. ISSN 1335-5457, 2012, roč. 13, č. 4, s. 32-37. Dostupné na internete:.BDF15 0039681JURICA, Ivan. "Colonialism never happened". In Romboid : časopis pre literatúru aumeleckú komunikáciu. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,2012. ISSN 0231-6714, 2012, roč. 47, č. 8, s. 53. Dostupné na internete:.BDF16 0039684JURICA, Ivan. Von z múzea! Von z ateliéru! In Romboid : časopis pre literatúru aumeleckú komunikáciu. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,2012. ISSN 0231-6714, 2012, roč. 47, č. 2, s. 53.BDF17 0038155KOLESÁR, Zdeno. K dizajnérskej tvorbe Jozefa Gašparíka. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 6, s.40-43. Dostupné na internete: .BDF18 0038156KOLESÁR, Zdeno. Jan Michl: Funkcionalizmus, design, škola, trh : čtrnáct textu o


problémech teorie a praxe moderního designu. In Designum. - Bratislava : Slovenskédesign centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 6, s. 72-73. Dostupné nainternete: .BDF19 0039577KRALOVIČ, Ján. Itinerár pamäte : poznámky k tvorbe Magdalény Kuchtovej. InVlna : časopis o súčasnom umení a kultúre. - Bratislava : Občianske združenie Vlna,2012. ISSN 1335-5341, 2012, roč. 14, č. 53, s. 52-59. Dostupné na internete:.BDF20 0039741KRALOVIČ, Ján. Hodnota ceny. In Artalk.cz. - Bratislava : občianske združenieArtalk, 9.10.2012. ISSN 1805-6989, [[elektronický zdroj]], [nestr.]. Dostupné nainternete: .BDF21 0039742KRALOVIČ, Ján. Fontána z piesku : (o trvalom odkaze dočasných zásahov). InArtalk.cz. - Bratislava : OZ Artalk, 12.11.2012. ISSN 1805-6989, [[elektronickýzdroj]], [nestr.]. Dostupné na internete:.BDF22 0039539LACKO, Norbert. Dávid Baffi: Opatrný komentár k topografii roztrapkaného bodu.In Profil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umeniaPROFIL, 2012. ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č. 2, s. 34-43. Dostupné nainternete: .BDF23 0039541LACKO, Norbert. Rastislav Podhorský: Zametené (nehybní v nehybnom). InRomboid : literatúra/ umenie/ kritika. - Bratislava : Asociácia organizáciíspisovateľov Slovenska, 2012. ISSN 0231-6714, 2012, roč. 47, č 3, s. 73-74.BDF24 0038665NOVÁKOVÁ, Markéta. Ateliér keramiky. In Designum. - Bratislava : Slovenskédesign centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s. 16-21. Dostupné nainternete: .BDF25 0039517PAŠTEKOVÁ, Michaela. Centrálny register evidencie umeleckej činnosti(CREUČ). In ITlib.Informačné technológie a knižnice. - Bratislava : Centrum VTISR, 2012. ISSN 1336-0779, 2012, roč. 16, č. 3, s.1-4.BDF26 0039688RUŽIČKOVÁ, Nóra. Pitoreskné zákutia španielskej dediny (Zuzana Janečková). InKloaka : magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby. - Bratislava : Literis,2012. ISSN 1338-5054, 2012, roč. 3, č. 2, s. 4-15.BDF27 0039689RUŽIČKOVÁ, Nóra. Adamovo laboratórium spektrálno-personálnej analýzy (Adam


Novota). In Kloaka : magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby. - Bratislava :Literis, 2012. ISSN 1338-5054, 2012, roč. 3, č. 1, s. 7-13.BDF28 0039678STUDENÝ, Ján. MVA - nadstavba Rumančekova. In Arch. - Bratislava :Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 9, s. 40-43.Dostupné na internete: .BDF29 0038116ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Ďalšia lastovička v propagácii a predaji: slávica dizajn. InDesignum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012,roč. 18, č. 1, s. 40-43. Dostupné na internete: .BDF30 0038117ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Brillance Fashion Talent : krátka úvaha o prezentáciiautorskej odevnej kolekcie. In Designum. - Bratislava : Slovenské design centrum,2011. ISSN 1335-034x, 2011, roč. 17, č. 5, s. 39-45. Dostupné na internete:.BDF31 0038118ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana - KRUŽLIAKOVÁ, Silvia. Designblok Praha 2011 -"Dizajnu neunikneš". In Designum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2011.ISSN 1335-034x, 2011, roč. 17, č. 5, s. 25-33. Dostupné na internete:.BDF32 0039086ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. EKO - textil. In Designum. - Bratislava : Slovenské designcentrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 5, s. 74-75. Dostupné na internete:.BDF33 0038057ŠPANIHELOVÁ, Kristýna - HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Šperk je istou formoumyslenia. In Remeslo, umenie, dizajn. - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckejvýroby, 2012. ISSN 1335-5457, 2012, roč. 13, č. 2, s. 36-40. Dostupné na internete:.BDF34 0038080VAŠKO, Imrich. Krajina-nekrajina: Never - Land - Pohoda : sonda do Pohody vroku 2012. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 7-8, s. 60-61. Dostupné na internete:.BDF35 0038370VAŠKO, Imrich. Common Ground 2012 - Tektonika krízy : preview z 13.medzinárodnej výstavy architektúry v Benátkach. In Arch. - Bratislava :Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 10, s. 54-57.Dostupné na internete: .BDF36 0039120VAŠKO, Imrich. Posledné pra-obydlie ksa. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo


Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 12, s. 48-51. Dostupné nainternete: .CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisochPočet záznamov: 2CDE01 0039690RUŽIČKOVÁ, Nóra. Praktická žena. In Souvislosti : revue pro literaturu a kulturu.- Praha : Sdružení pro Souvislosti, 2012. ISSN 0862-6928, 2012, roč. 23, č. 2, s.85-90.CDE02 0038153TRIAŠKA STEFANOVIĆ, Olja. Diery. In Era 21. - Brno : ERA Média, s.r.o., 2012.ISSN 1801-089X, 2012, roč. 12, č. 3, s. 58-59. Dostupné na internete:.CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisochPočet záznamov: 17CDF01 0039102ALEXY, Andrej. Centrál - budúce centrum mesta? ... / aut. textu Andrej Alexy, aut.fotoil. Ľubo Stacho. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012.ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 11, s. 22-27. Dostupné na internete:.CDF02 0036001BACOVÁ, Andrea. Dvory ako v Casa Pueblo alebo slovenská variácia našpanielsky spôsob... / aut. textu Andrea Bacová, aut. fotoil. Ľubo Stacho. In Arch. -Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č.1-2, s. 38-41. Dostupné na internete: .CDF03 0038374DULLA, Matúš. Prekabátená architektúra : bytový dom Trnava... / aut. textu MatúšDulla, aut. fotoil. Ľubo Stacho. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o.,2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 10, s. 22-27.CDF04 0038055HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Maľba ako šperk : šperk ako maľba. In Remeslo,umenie, dizajn. - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2012. ISSN1335-5457, 2012, roč. 13, č. 1, s. 56-58. Dostupné na internete:.CDF05 0038672KLEINOVÁ, Viera. Okno - slovenský art dizajn na festivale Křehký Mikulov... /aut. textu Viera Kleinová, aut. fotoil. Jana Hojstričová. In Designum. - Bratislava :Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s. 38-39.Dostupné na internete: .CDF06 0039739KOSZIBA, Klaudia - HUSHEGYI, Gábor. Kosziba Klaudia - szétfestett szűrkkerealitás. In OPUS : szlovákiai magyar írok folyóirata. - Bratislava : Spoločnosť


maďarských spisovateľov na Slovensku, 2012. ISSN 1888-0265, roč. 4, č. 2, s.98-99.CDF07 0039740KOSZIBA, Klaudia. Rozmaľovaná sivá realita. In OPUS : szlovákiai magyar írókfolyóirata. - Bratislava : Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, 2012.ISSN 1338-0265, 2012, roč. 4, č. 2, obal- predná a zadná časť,.CDF08 0038064KRCHNIAKOVÁ, Korina. Radosť bývať... / aut. textu Korina Krchniaková, aut.fotoil. Ľubo Stacho. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012.ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 4, s. 28-33. Dostupné na internete:.CDF09 0038670PAVLOVIČOVÁ, Ľubica - VIDROVÁ, Ivica. Ivica Vidrová... / aut. textu ĽubicaPavlovičová a Ivica Vidrová, aut. fotoil. Jana Hojstričová. In Designum. - Bratislava: Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s. 27-32.Dostupné na internete: .CDF10 0038375PIFKO, Henrich. Zelená na hnedej... / aut. textu Henrich Pifko, aut. fotoil. ĽuboStacho. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 10, s. 28-33. Dostupné na internete:.CDF11 0039627PIŠÚTOVÁ, Irena. Sklené miniatúrky zo starých slovenských sklární... / aut. textuIrena Pišútová, aut. fotoil. Jana Hojstričová. In Remeslo, umenie, dizajn. - Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2012. ISSN 1335-5457, 2012, roč. 13, č. 2, s.24-29. Dostupné na internete: .CDF12 0039687POSCHMANN, Marion. Sibírske elégie / prekladateľ Nóra Ružičková. In Romboid :časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. - Bratislava : Asociácia organizáciíspisovateľov Slovenska, 2012. ISSN 0231-6714, 2012, roč. 47, č. 9, s. 37-38.Dostupné na internete: .CDF13 0039625REDAKCIA RUD. Do ruky... / aut. textu Redakcia RUD, aut. fotoil. JanaHojstričová. In Remeslo, umenie, dizajn. - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckejvýroby, 2012. ISSN 1335-5457, 2012, roč. 13, č. 1, s. 40-41. Dostupné na internete:.CDF14 0038071SKOČEK, Ilja. Kvalita na úkor kvality... / aut. textu Ilja Skoček, aut. fotoil. ĽuboStacho. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 20120607. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 6, s. 46-51. Dostupné na internete:.


CDF15 0038664ŠVANTNEROVÁ, Jana - ILLO, Patrik - MACHO, Pavol. Ateliér skla : rozhovor sPatrikom Illom a Palom Machom... / aut. fotoil. Jana Hojstričová. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s.10-15. Dostupné na internete: .CDF16 0038091VODRÁŽKA, Peter. Stará dáma v novom šate... / aut. textu Peter Vodrážka, aut.fotoil. Ľubo Stacho. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012.ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 9, s. 18-23. Dostupné na internete:.CDF17 0038060VOJTEKOVÁ, Eva. Hala s kontajnermi... / aut. textu Eva Vojteková, aut. fotoil.Ľubo Stacho. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 3, s. 36-39. Dostupné na internete:.Skupina X - NezaradenéAEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,monografiáchPočet záznamov: 5AEE01 0038768GERŽOVÁ, Jana. A keleti és nyugati (fotó)realizmus, avagy amikor ketten ugyanaztcsinálják... In Édentöl keletre. - Budapest : Ludwig Múzeum - Kortárs MüvészetiMúzeum, 2012. ISBN 978-963-9537-33-0, s. 40-63 [1 AH].AEE02 0039677GERŽOVÁ, Jana. East and Western (photo) realism, or if two do the same..... InEast of Eden - Photorealism - Versions of reality. - Budapest : Kortárs MüvészetiMuzeum, 2012. ISBN 978-963-9537-33-0, s. 40-56.AEE03 0039734GRÚŇ, Daniel. Július Koller : dialectics of self-identification. In L´Internationale -Post-war avant-gardes between 1957 and 1986. - Zürich : JRP Ringier, 2012. ISBN978-3-03764-311-2, s. 196-202.AEE04 0039686JURICA, Ivan - EHGARTNER, Claudia. Die Grenze der zeitgenőssischeninstitutionellen Kunstvermittlung ist die Institution selbst. In Educational turn :handlungsräume der Kunst und Kulturvermittlung. - Wien ; Berlin : Turia + Kant,2012. ISBN 978-3-85132-698-7, s. 147-152. Dostupné na internete: .AEE05 0038998ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Snapshot : slovak fashion after 1989. In East Europe, Russiaand the Caucasus : berg encyclopedia of world dress and fashion. - New York :Berg Publishers, 2010. ISBN 978-1-84788-398-8, s. 258-259.AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách


Počet záznamov: 1AEF01 0039729GREGOROVÁ-STACHOVÁ, Lucia. Obraz, objekt, telo, akcia & krv v modernom asúčasnom umení. In Krv. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012. ISBN978-80-8059-170-0, s. 41-53. Dostupné na internete: .BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných ajnekonferenčných)Počet záznamov: 5BEE01 0039753HÁJEK, Petr. Residential : containers. In Prefab Architecture. - Barcelona : LOFTPublications, 2012. ISBN 978-84-9936-323-3, s. 530-539.BEE02 0039567MONCOĽOVÁ, Ivana. Zázračné miesto. In Zázračné miesto. - Wroclaw :Akadémia krásnych umení, 2012. ISBN 978-83-60520-82-6, s. 81-87.BEE03 0039528STEC, Peter. Zóna svetla. In Kompaktní město. - Brno : 4AM Fórum proarchitekturu a média, 2012. ISBN 978-80-905149-0-4, s. 10-12. Dostupné nainternete: .BEE04 0039529STEC, Peter. Boj o svetlo. In Kompaktní město. - Brno : 4AM Fórum proarchitekturu a média, 2012. ISBN 978-80-905149-0-4, s. 12 - 29. Dostupné nainternete: .BEE05 0039533STEC, Peter - BALZAR, Mark. Orchard Avenues. In Europan 11 Results :Reconnections. - Paris : Europan Europe, 2012. ISBN 978-2-914296-22-9, s. 159.BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných ajnekonferečných)Počet záznamov: 30BEF01 0039585BÁLIK, Pavol. Vlastnou tvrdohlavou. In Vlastným nákladom. - Bratislava :trivjednom, o.z., 2012. ISBN 978-80-971120-0-4, s. 21-24. Dostupné na internete:.BEF02 0039604BÁLIK, Pavol. Logobete, 1998 - 2008. In Čierna skrinka. - Bratislava : Forwardmarketing events, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-969479-1-5, s. [95-100].BEF03 0039600BENČÍK, Marcel. Plagát na výstavu, 2009. In Čierna skrinka. - Bratislava : Forwardmarketing events, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-969479-1-5, s. [63-66].BEF04 0039596BLAŠKO, Juraj - LELOVSKÝ, Matúš. Logo STU v Bratislave, 2006. In Čierna


skrinka. - Bratislava : Forward marketing events, s.r.o, 2011. ISBN978-80-969479-1-5, s. [31-34].BEF05 0039599BREZINOVÁ, Eva. Čisté tvary , Live v rádiu_FM (obal DVD), 2009. In Čiernaskrinka. - Bratislava : Forward marketing events, s.r.o, 2011. ISBN978-80-969479-1-5, s. [57-62].BEF06 0039636DŽADOŇ, Tomáš - FABUŠ, Pavol. Rozhovor Tomáša Džadoňa s Paľom Fabušom.In Bod 0. - Bratislava : OZ Verejný podstavec, 2012. ISBN 978-80-970857-7-3, s.52-54. Dostupné na internete: .BEF07 0039594GAVALDA, Ondrej. Návrh umeleckého plagátu, 2006. In Čierna skrinka. -Bratislava : Forward marketing events, s.r.o, 2011. ISBN 978-80-969479-1-5, s.[19-20].BEF08 0039595GAVALDA, Ondrej. Logo VŠVU AFAD, 2006. In Čierna skrinka. - Bratislava :Forward marketing events, s.r.o, 2011. ISBN 978-80-969479-1-5, s. [21-24].BEF09 0039665GERŽOVÁ, Jana. Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu : predslov. InRodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu : zborník z interdisciplinárnehosympózia. - Bratislava : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení, 2012. ISBN978-80-89259-68-7, s. 4-7. Dostupné na internete: .BEF10 0039634GRÚŇ, Daniel. Tézy o anti-monumente. In Bod 0. - Bratislava : OZverejnypodstavec, 2012. ISBN 978-80-970857-7-3, s. 13-20. Dostupné na internete:.BEF11 0039525HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Krása Pozemských záhrad. In Pozemské záhrady :Bety K. Majerníková. - Bratislava : Združenie šperkárov AURA, 2012. ISBN978-80-969854-5-6, s. 10-11.BEF12 0039544HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. 4SEM - Medzinárodné sympózium Hommage áErna Masarovičová. In 4. medzinárodné sympózium hommage á ErnaMasarovičová. - Bratislava : Atelier. EM, 2012. ISBN 978-80-970507-3-3, s.[11-19].BEF13 0038823JABLONSKÁ, Beata. Istoty : Emöke Vargová. In Ročenka Galérie CypriánaMajerníka 2011. - Bratislava : Centrum vizuálneho umenia Bratislava - Staré Mesto: Galéria Cypriána Majerníka, 2011. ISBN 978-80-970548-2-3, s. 16-19.


BEF14 0038835JABLONSKÁ, Beata. Na ceste. In Magisterské diplomové práce 2012. - Bratislava :Vysoká škola výtvarných umení, 2012. ISBN 978-80-89259-60-0, s. 3-4. Dostupnéna internete: .BEF15 0038762KOKLESOVÁ, Bohunka. Niekoľko poznámok k problematike dvoch totalít. InMladé Médium II : sympózium a 3 tvorivé dielne. - Bratislava : Vysoká školavýtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2012. ISBN978-80-89259-63-2, s. 32-37. Dostupné na internete: .BEF16 0039631KOKLESOVÁ, Bohunka. Projekt Bod 0. In Bod 0. - Bratislava : OZ Verejnýpodstavec, 2012. ISBN 978-80-970857-7-3, s. 3-5. Dostupné na internete:.BEF17 0039639KOKLESOVÁ, Bohunka. Na ceste. In 22. Mesiac fotografie Bratislava. - Bratislava: Spoločnosť FOTOFO, 2012. ISBN 978-80-85739-56-5, s. 22-25. Dostupné nainternete: .BEF18 0039640KOKLESOVÁ, Bohunka. Jana Hojstričová: Rodinné balenie. In 22. Mesiacfotografie Bratislava. - Bratislava : Spoločnosť FOTOFO, 2012. ISBN978-80-85739-56-5, s. 32-33. Dostupné na internete: .BEF19 0039597LUKIČ BALÁŽIKOVÁ, Katarína. Chopen, 2010. In Čierna skrinka. - Bratislava :Forward marketing events, s.r.o, 2011. ISBN 978-80-969479-1-5, s. [42-46].BEF20 0039587MATIS, Branislav - LUKIČ BALÁŽIKOVÁ, Katarína - MISTRÍK, Martin.www.visibledata.info. In Vlastným nákladom. - Bratislava : trivjednom, o.z., 2012.ISBN 978-80-971120-0-4, s. 109-111. Dostupné na internete:.BEF21 0039602MATIS, Branislav. Logo itchy bit, 2005. In Čierna skrinka. - Bratislava : Forwardmarketing events, s.r.o. [], 2011. ISBN 978-80-969479-1-5, s. [79-81].BEF22 0039603MATIS, Branislav. C2C - Circle of the Curators and Critics, Dynamická nadstavbalogotypu, 2006. In Čierna skrinka. - Bratislava : Forward marketing events, s.r.o.,2011. ISBN 978-80-969479-1-5, s. [82-85].BEF23 0039550MONCOĽOVÁ, Ivana - MACHATOVÁ, Mária. Nájsť a vystavať stratenúharmóniu bezútešného miesta : Mária Machatová v rozhovore s Ivanou


Moncoľovou. In Mária Machatová. - Bratislava : Mária Machatová v spolupráci svydavateľstvom Tympanon, 2012. ISBN 978-80-969385-8-2, s. 4-18.BEF24 0039566MONCOĽOVÁ, Ivana - FARMANOVÁ-ŠABÍKOVÁ, Jana. Dostať emóciu naplátno. In Jana Farmanová. - Bratislava : Krokus Galéria : Slovart, 2012. ISBN978-80-970810-1-0, s. 30-45. Dostupné na internete: .BEF25 0039637NÉMETH, Ilona. Ilona Németh: Sahara. In Bod 0. - Bratislava : OZ Verejnýpodstavec, 2012. ISBN 978-80-970857-7-3, s. 48-51. Dostupné na internete:.BEF26 0039601NOSÁĽ, Peter. Quaqua park, 2004. In Čierna skrinka. - Bratislava : Forwardmarketing events, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-969479-1-5, s. [67-70].BEF27 0039630PILNÝ, Ivan. Barokový kostol svätého Štefana Kráľa a jeho vnútorná výzdoba. InJabluoňické všelico 1212 - 2012 : zborník pri príležitosti 750. výročia prvejpísomnnej zbierky o obci Jablonica. - Jablonica : Obec Jablonica, 2012. ISBN978-80-971211-3-6, s. 125-156.BEF28 0038757STACHO, Ľubo. Fotografické tvorivé dielne. In Mladé Médium II : sympózium a 3tvorivé dielne. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie anových médií, 2012. ISBN 978-80-89259-63-2, s. 93-103. Dostupné na internete:.BEF29 0039598TORNYAI, Michal. Návrhy v súťaži o nové logo Slovenského centra dizajnu, 2010.In Čierna skrinka. - Bratislava : Forward marketing events, s.r.o., 2011. ISBN978-80-969479-1-5, s. [51-56].BEF30 0039526WEISSLECHNER, Karol. Všetko sa zmení. In Pozemské záhrady : Bety K.Majerníková. - Bratislava : Združenie šperkárov AURA, 2012. ISBN978-80-969854-5-6, s. 12.CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinovýchkatalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstváchPočet záznamov: 2CEC01 0039737DAUČÍKOVÁ, Anna. Lebt und arbeitet. In 20 years: KKA (KulturKontakt Austria)- AArtists in Reisidence. - Viedeň : Kultur Kontakt Austria, 2012. ISBN978-3-901663-01-7, s. 77.CEC02 0038773SALČÁK, Ján - PUDELKA, Zvonimír. Poviedky a divadelné hry. 1. vyd. Báčsky


Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2012. 128 s. Dostupné na internete:. ISBN 978-86-7103-373-2.CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinovýchkatalógoch vydaných v domácich vydavateľstváchPočet záznamov: 4CED01 0039744JANČOVIČOVÁ, Andrea. 1982 Andrea Jančovičová. In Multipoint - InternationalArt Symposium 2012. - Nitra : Gallery Univerzum, 2012, s. 18-19.CED02 0039691RUŽIČKOVÁ, Nóra. Čo predtým vypuklo... : poézia (Nóra Ružičková). In päť x päť: antológia súčasnej slovenskej poézie. - Bratislava : Literárne informačné centrum,2012. ISBN 978-80-8119-059-9, s. 115-124.CED03 0039618fotoil. Ľubo Stacho (obálka publikácie). Dva domy jedného pána : z cyklu. InJustification According to Paul. - Bratislava : Comenius University in Bratislava,[2012]. ISBN 978-80-225-3174-6, [obálka].CED04 0039679STUDENÝ, Ján. Vrchol ľadovca. In 15 rokov ceny ARCH. - Bratislava : Eurostav,s.r.o., 2012. ISBN 978-80-89228-35-5, s. 127.CGD Umelecké a architektonické štúdie a projekty - domaPočet záznamov: 4CGD01 0039119AMTMANN, Tomáš. Záhradná chata D1. In Arch. - Bratislava : VydavateľstvoEurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 12, s. 53. Dostupné nainternete: .CGD02 0039117BRÁDŇANSKÝ, Benjamín - HALADA, Vít. Rodinný dom, Hrnčiarovce nadParnou : projekt. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 12, s. 26-31. Dostupné na internete:.CGD03 0039118STUDENÝ, Ján - KOPECKÝ, David - MEJTSKÝ, Pavel. Rodinný dom, Mníšekpod Brdy : projekt. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 12, s. 48-51. Dostupné na internete:.CGD04 0038092ŠAJGALÍKOVÁ, Barbora - SAMOĽ, Zoran. Novostavba rodinného domu : Galanta- Kolónia. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 9, s. 59. Dostupné na internete:.CIA Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí


Počet záznamov: 1CIA01 0039738KOSZIBA, Klaudia. Klaudia Kosziba : Symptom - Premiere. 1. vyd. Viedeň, 2012 :brick 5. [6 s.].CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná domaPočet záznamov: 3CIB01 0038819JABLONSKÁ, Beata. Monogramista T.D : sedemnásťdvadsaťšesť a deväť Banalít(1975 - 1981). Bratislava : Roman Fecik Gallery, 2012. 6 s.CIB02 0039697PAŠTEKOVÁ, Michaela. Ján Kekeli: Obrazy krajiny. 1. vyd. Bratislava : Photoport,[2012]. [8] s.CIB03 0039694RUŽIČKOVÁ, Nóra. Arteterapia : prezentácia Ateliéru videa a multimediálnejtvorby. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, [2012]. [8] s. Dostupnéna internete: .CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný domaPočet záznamov: 2CJB01 0039519HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku 2012.1. vyd. Bratislava : Združenie šperkárov AURA, 2012. 28 s. ISBN978-80-969854-6-3.CJB02 0038163ŠPIREC, Martin. ParaNormálne aktivity: On a Off IV. 1. vydanie. Bratislava :Galéria Linea, 2012. 17 s. Dostupné na internete: . ISBN978-80-968210-5-1.CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný domaPočet záznamov: 1CKB01 0038167BIRKUŠOVÁ, Sylvia. Mgr. art. Sylvia Birkušová : výber z reštaurátorskej tvorby.1. vydanie. Lučenec : BBS - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, 2012. 25 s.EDI Recenzie v časopisoch a zborníkochPočet záznamov: 30EDI01 0038124BÁLIK, Pavol. Recenzie knižných noviniek. In Designum. - Bratislava : Slovenskédesign centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 3, s. 62-63. Dostupné nainternete: .EDI02 0038082GAŠPAROVÁ, Valéria - KOLLÁTHOVÁ, Júlia. Prieskum KAT VŠVU : letnýsemester 2012. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 7-8, s. 48. Dostupné na internete:.


EDI03 0038373GAŠPAROVÁ, Valéria - KOLLÁTHOVÁ, Júlia. Get Coopler! Osviež sapohľadom! : workshop študentov Katedry architektonickej tvorby VŠVU nafestivale Grape. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 10, s. 58. Dostupné na internete:.EDI04 0038366HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Sylvia Jokelová. In Flash art. - Milan ; Praha ;Bratislava : Giancarlo Politi Editore Srl : Nadace Prague Biennale : NEON, 2012.ISSN 1336-9644, Sept.-December 2012, vol. 7, no. 25, s. 50. Dostupné na internete:.EDI05 0038367HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Trivjednom. In Flash art. - Milan ; Praha ;Bratislava : Giancarlo Politi Editore Srl : Nadace Prague Biennale : NEON, 2012.ISSN 1336-9644, Sept.-December 2012, vol. 7, no. 25, s. 51. Dostupné na internete:.EDI06 0038650HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Džu Box. In Designum. - Bratislava : Slovenskédesign centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s. 58-59. Dostupné nainternete: .EDI07 0039098HRIEŠIK NEPŠINSKÁ, Mária. Gyeonggi International Ceramix Biennale. InRemeslo, umenie, dizajn. - Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2012.ISSN 1335-5457, 2012, roč. 13, č. 4, s. 46-47. Dostupné na internete:.EDI08 0039624KOKLESOVÁ, Bohunka. Jaroslav Anděl: Myšlení o fotografii I. In Foto noviny. -Bratislava : Stredoeuropský dom fotografie - Fotofo, 2011. ISSN 1337-6454, 2012,č. 22, s. 16. Dostupné na internete: .EDI09 0039573KRALOVIČ, Ján. Pôdorys premenlivosti. In Jazdec : print nástenky o súčasnomvýtvarnom dianí. - Bratislava, Slovensko : Mestská časťBratislava-Staré Mesto, Gal.Cypriána Majerníka, 2012. ISSN 1338-077X, 2012, roč. 4, č. 2, apríl - máj - jún2012, s. 13.EDI10 0039575KRALOVIČ, Ján. Juraj Kollár : Zahorian & CO Gallery. In Flash art. - Milan ;Praha ; Bratislava : Giancarlo Politi Editore Srl : Nadace Prague Biennale : NEON,2012. ISSN 1336-9644, Dec. 2012-March 2013, vol. 6, no. 26, (2012. Dostupné nainternete: .EDI11 0038146MONCOĽOVÁ, Ivana. Ironapplause.net : Slovenská národná galéria - Bratislava. In


Flash art. - Milan ; Praha ; Bratislava : Giancarlo Politi Editore Srl : Nadace PragueBiennale : NEON, 2011. ISSN 1336-9644, Dec. 2011/March.2012, vol. 6, no. 22,(2011. Dostupné na internete: .EDI12 0038384PAŠTEKOVÁ, Michaela. Svetlo, ktoré rozpráva príbehy. In Foto noviny. -Bratislava : Stredoeuropský dom fotografie - Fotofo, 2011. ISSN 1337-6454, 2012,č. 21, s. 8. Dostupné na internete: .EDI13 0039516PAŠTEKOVÁ, Michaela. Netypická správa Veroniky Bromovej. In Foto noviny. -Bratislava : Stredoeuropský dom fotografie - Fotofo, 2011. ISSN 1337-6454, 2012,č. 19, s. 5. Dostupné na internete: .EDI14 0038653SELINGEROVÁ, Veronika. Fenomén Gemer ´11, hlina - hlína - glina. In Designum.- Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4,s. 42-43. Dostupné na internete: .EDI15 0039611STACHO, Ľubo. Fototribúny, alebo pocta Vovovi. In Foto noviny. - Bratislava :Stredoeuropský dom fotografie - Fotofo, 2011. ISSN 1337-6454, 2012, č. 20, s. 13.Dostupné na internete: .EDI16 0039612STACHO, Ľubo. Bienále Fotofest Houston 2012. In Foto noviny. - Bratislava :Stredoeuropský dom fotografie - Fotofo, 2011. ISSN 1337-6454, 2012, č. 20, s. 14.Dostupné na internete: .EDI17 0039614STACHO, Ľubo. Rozum a srdce v zákryte. In SME. - Bratislava : Petit Press,20121127. ISSN 1335-440X, 06.12.2012, roč. 20, č. 283, s. 11. Dostupné nainternete: .EDI18 0038120ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Automobilový dizajn na Slovensku : rozhovor s JánomUhríkom. In Designum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN1335-034x, 2012, roč. 18, č. 2, s. 4-5. Dostupné na internete: .EDI19 0038651ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Denamit Design Days (DDD) : rozhovor so SimonouJanišovou. In Designum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s. 40-41. Dostupné na internete:.EDI20 0039076ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Slovak Fashion Council - ako ďalej. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 5, s.24-27. Dostupné na internete: .


EDI21 0039077ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Justplay: Jana Bačinská. In Designum. - Bratislava :Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 5, s. 39-41.Dostupné na internete: .EDI22 0038062VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - "nemé" a krachujúce rodiny. InArch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012,roč. 17, č. 3, s. 63. Dostupné na internete: .EDI23 0038065VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - detektívne pátrania B. C. InArch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012,roč. 17, č. 5, s. 67. Dostupné na internete: .EDI24 0038067VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - "krídlo" nad Berlínom. In Arch.- Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 20120607. ISSN 1335-3268, 2012, roč.17, č. 6, s. 63. Dostupné na internete: .EDI25 0038070VAŠKO, Imrich. Prečo čítať teóriu...? In Arch. - Bratislava : VydavateľstvoEurostav s.r.o., 20120607. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 6, s. 59. Dostupné nainternete: .EDI26 0038076VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - digitálne esencie. In Arch. -Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č.7-8, s. 63. Dostupné na internete: .EDI27 0038084VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - Metabolism Recall. In Arch. -Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č.9, s. 63. Dostupné na internete: .EDI28 0038371VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - archipelago cinema. In Arch. -Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č.10, s. 59. Dostupné na internete: .EDI29 0039101VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - mladí, starí a cestovanie v čase.In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012,roč. 17, č. 11, s. 67. Dostupné na internete: .EDI30 0039103VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - Beyond Reality: Skyfall aFassbinder. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN1335-3268, 2012, roč. 17, č. 12, s. 63. Dostupné na internete:.


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej zpredchádzajúcich kategóriíPočet záznamov: 19GII01 0038671BARANÍKOVÁ, Katarína - SELINGEROVÁ, Veronika - BU, Martin. ŠtúdioN.O.B.U.S. : rozhovor s Martinom Bu a Veronikou Selingerovou. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 4, s.60-63. Dostupné na internete: .GII02 0038123BENČÍK, Marcel. Depeche Mode do Žiliny asi nepríde : rozhovor s Petrom Liškom.In Designum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x,2012, roč. 18, č. 3, s. 52-55. Dostupné na internete: .GII03 0038125BLAŠKO, Juraj. Freelancing - voľná noha v grafickom dizajne. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 3, s.76-77. Dostupné na internete: .GII04 0038101GERŽOVÁ, Barbora - PIAČEK, Martin. Inter-view 2 : Martin Piaček. In Profilsúčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia PROFIL, 2011.ISSN 1335-9770, 2011, roč. 18, č. 3, s. 118-120. Dostupné na internete:.GII05 0039537GERŽOVÁ, Jana. Editoriál. In Profil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava :Kruh súčasného umenia PROFIL, 2012. ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č. 2, s. 5-7.Dostupné na internete: .GII06 0039751HÁJEK, Petr - HULÍN, Jaroslav. [Anastomosis] - propojené město : ateliér PetraHájka a Jaroslava Hulína FA ČVUT v Praze. In Architekt. - Praha : VydavatelstvíKabinet pro Architekt OA s r.o., 2012. ISSN 0862-7010, 2012, roč. 58, č. 1, s.74-75. Dostupné na internete: .GII07 0038119KOLESÁR, Zdeno. Editoriál. In Designum. - Bratislava : Slovenské design centrum,2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 6, s. 1-2. Dostupné na internete:.GII08 0039540LACKO, Norbert - ČÚZYOVÁ, Silvia. Rozprávanie o maľbe s Dávidom Baffim. InProfil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umeniaPROFIL, 2012. ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č. 2, s. 44-51. Dostupné nainternete: .GII09 0039535MAJLINGOVÁ, Zuzana - PIAČEK, Martin. O skúmaní vlastnej identity a


subjektívnej historiografii. In Profil súčasného výtvarného umenia. - Bratislava :Kruh súčasného umenia PROFIL, 2012. ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č. 4, s.62-73.GII10 0039696NÉMETH, Ilona - KOMANICKÁ, Ivana. V galérii politicky o politických témach :rozhovor s výtvarníčkou Ilonou Németh. In Romboid : časopis pre literatúru aumeleckú komunikáciu. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,2012. ISSN 0231-6714, 2012, roč. 47, č. 5-6, s. 15-20. Dostupné na internete:.GII11 0039515PAŠTEKOVÁ, Michaela. Ján Kekeli: Fotografia ma musí vedieť prekvapiť. In Fotonoviny. - Bratislava : Stredoeuropský dom fotografie - Fotofo, 2011. ISSN1337-6454, 2012, č. 22, s. 3-4. Dostupné na internete: .GII12 0038839ŠEBEKOVÁ, Zuzana. Merina - Audov. In Designum. - Bratislava : Slovenskédesign centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 5, s. 34-38. Dostupné nainternete: .GII13 0038652ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Peter Olah a Lars Kemper: Dizajnér je zároveň manažér. InDesignum. - Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012,roč. 18, č. 4, s. 52-57. Dostupné na internete: .GII14 0039084ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Makyta : spolupráca s Borisom Hanečkom. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 5, s.48-49. Dostupné na internete: .GII15 0039085ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Petra Langerová : dizajn, to sú čísla. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 5, s.54-57. Dostupné na internete: .GII16 0039513ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Boris Klimek: odkrývanie príbehov. In Designum. -Bratislava : Slovenské design centrum, 2012. ISSN 1335-034x, 2012, roč. 18, č. 6, s.44-49. Dostupné na internete: .GII17 0038103ŠPIREC, Martin - SLANINOVÁ, Katarína. Na moje umelecké formovanie vplývalpredovšetkým film : rozhovor Katataríny Slaninovej s Martinom Špircom. In Profilsúčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia PROFIL, 2012.ISSN 1335-9770, 2012, roč. 19, č. 1, s. 66-83. Dostupné na internete:.GII18 0036000VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - pravda, láska a konce svetov. In


Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268, 2012,roč. 17, č. 1-2, s. 63. Dostupné na internete: .GII19 0038063VAŠKO, Imrich. Architektúra pohyblivého obrazu - vychýlené geometrie fatálnychžien. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2012. ISSN 1335-3268,2012, roč. 17, č. 4, s. 67. Dostupné na internete: .Počet záznamov spolu: 234Štatistika: kategória publikačnej činnostiSkupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA,ABB, ABC, ABD)AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA,CAB, EAJ, FAI)BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách(6)FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,katalógy, slovníky, zborníky...) (20)Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA,AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF,BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (4)ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (9)AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7)AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5)AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (4)BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (9)BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (36)CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (17)Skupina X - NezaradenéAEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(5)AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných ajnekonferenčných) (5)


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných ajnekonferečných) (30)CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinovýchkatalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (2)CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinovýchkatalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách (4)CGD Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma (4)CIA Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí (1)CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma (3)CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma (2)CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma (1)EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (30)GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcichkategórií (19)Súčet (234)

More magazines by this user
Similar magazines