Pobierz plik w PDF [35.45 MB] - DAKO

ctp.mem.com.ua
  • No tags were found...

Pobierz plik w PDF [35.45 MB] - DAKO

katalog 2010TOCZENIE I FREZOWANIE GWINTÓW


OFERTA KATALOGOWAOprócz narzêdzi do gwintów prezentowanych w niniejszym kataloguprzedstawiamy pañstwu pe³ny program narzêdziowy w katalogach tematycznych:narzêdzia do gwintów- Gwintowniki rêczne, maszynowe ogólnego przeznaczenia- Gwintowniki maszynowe wysokowydajne- Narzynki- Sprawdziany- Zestawy narzêdziowenarzêdzia wiertarskie- Wiert³a krête HSSE INOX- Wiert³a pe³nowêglikowe krête- Wiert³a stopniowe pe³nowêglikowe krête- Nawiertaki NC, fazowniki- Pog³êbiacze sto¿kowe- Pog³êbiacze walcowo-czo³oweoprawki maszynowe- Oprawki do gwintowania- Oprawki do wiercenia- Oprawki do frezowania- Oprawki do toczenia- Akcesoria do oprawek: tulejki, zabieraki


SPIS TREŒCI1. Toczenie gwintów1.1 DSI - Dwustronne p³ytki i oprawki do toczenia gwintów2.Frezy do gwintów2.1 CMT - P³ytki pionowe do frezowania gwintów2.2 CMT - Parametry obróbki3.Frezy pe³nowêglikowe3.1 DMT - 3 w 1 *Wiercenie, frezowanie gwintu, fazowanie3.2 DMT - Parametry obróbki4.Pe³nowêglikowe frezy do ma³ych gwintów4.1 BSW, BSP5.Mikronarzêdzia5.1 BMK - Nowy gatunek wêglika5.2 MWL - Fazowanie i profilowanieSTRONA1N-4N5N-9N10N11N12N12N13N13N


Toczenie gwintówDSIDwustronne p³ytki do toczenia gwintówCarmex prezentuje unikaln¹ liniê dwustronnych p³ytek posiadaj¹cych6 ostrzy skrawaj¹cychZwiêkszona wydajnoœæ dziêki 6 ostrzom skrawaj¹cymP³ytki typu "U" dostêpne s¹ dla czêœciowych i pe³nych profiligwintów standardowychJedna p³ytka dla gwintów prawych i lewychOszczêdnoœæ kosztów narzêdziowychSpecjalna konstrukcja p³ytek podporowych dla pewnegozamocowania p³ytki i podparcia ostrzaProsta wymiana p³ytek i zmiana ostrzy skrawaj¹cychSpecjalne wzmocnione oprawki zaprojektowane dla tej liniiYXI.C.0Profil czêœciowy 60LTZakresskokówmmZakresskokówTPILI.C.inZEWNÊTRZNEOznaczenieWEWNÊTRZNEOznaczenieXYT1.75 - 3.00.5 - 3.03.5 - 5.014 - 848 - 87- 516U16U16U3/8U3/8U3/8U16U ER/L G60-616U ER/L AG60-616U ER/L N60-616U IR/L G60-616U IR/L AG60-616U IR/L N60-61.41.41.27.17.17.34.54.54.5Dostêpne gatunki wêglika: BMA lub MXCYXI.C.0Profil czêœciowy 55LTZakresskokówmmZakresskokówTPILI.C.inZEWNÊTRZNEOznaczenieWEWNÊTRZNEOznaczenieXYT1.75 - 3.00.5 - 3.03.5 - 5.014 - 848 - 87- 516U16U16U3/8U3/8U3/8U16U ER/L G55-616U ER/L AG55-616U ER/L N55-616U IR/L G55-616U IR/L AG55-616U IR/L N55-61.41.41.27.17.17.34.54.54.5Dostêpne gatunki wêglika: BMA lub MXCInformacje techniczne patrz w katalogu g³ównym CarmexZG£OSZONEDUOTNTEAP1N


Toczenie gwintówM - ISOYXI.C.LTSkokmmLI.C.inZEWNÊTRZNEOznaczenieWEWNÊTRZNEOznaczenieXYT1.51.752.02.53.03.54.04.55.016U16U16U16U16U16U16U16U16U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U16U ER/L 1.5ISO-616U ER/L 1.75 ISO-616U ER/L 2.016U ER/L 2.516U ER/L 3.016U ER/L 3.516U ER/L 4.016U ER/L 4.516U ER/L 5.0ISO-6ISO-6ISO-6ISO-6ISO-6ISO-6ISO-616U IR/L 1.5ISO-616U IR/L 1.75 ISO-616U IR/L 2.016U IR/L 2.516U IR/L 3.016U IR/L 3.516U IR/L 4.016U IR/L 4.516U IR/L 5.0ISO-6ISO-6ISO-6ISO-6ISO-6ISO-6ISO-61.61.61.61.61.61.61.61.61.66.96.96.96.96.96.96.96.96.94.54.54.54.54.54.54.54.54.5Dostêpne gatunki wêglika: BMA lub MXCYXI.C.UN - Zunifikowany UNC, UNF, UNEF, UNSLTSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNEOznaczenieWEWNÊTRZNEOznaczenieXYT1614131211.511109876516U16U16U16U16U16U16U16U16U16U16U16U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U16U ER/L 16 UN-616U ER/L 14 UN-616U ER/L 13 UN-616U ER/L 12 UN-616U ER/L 11.5 UN-616U ER/L 11 UN-616U ER/L 10 UN-616U ER/L 9 UN-616U ER/L 8 UN-616U ER/L 7 UN-616U ER/L 6 UN-616U ER/L 5 UN-616U IR/L 16 UN-616U IR/L 14 UN-616U IR/L 13 UN-616U IR/L 12 UN-616U IR/L 11.5 UN-616U IR/L 11 UN-616U IR/L 10 UN-616U IR/L 9 UN-616U IR/L 8 UN-616U IR/L 7 UN-616U IR/L 6 UN-616U IR/L 5 UN-61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.66.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.94.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5Dostêpne gatunki wêglika: BMA lub MXCInformacje techniczne patrz w katalogu g³ównym CarmexG£OSZONEZDOUTNTEAP2N


Toczenie gwintów0Whitworth 55BSW, BSF, BSP, BSBYXI.C.LTSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNEOznaczenieWEWNÊTRZNEOznaczenieXYT16141211109876516U16U16U16U16U16U16U16U16U16U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U3/8U16U ER/L 16 W-616U ER/L 14 W-616U ER/L 12 W-616U ER/L 11 W-616U ER/L 10 W-616U ER/L 9 W-616U ER/L 8 W-616U ER/L 7 W-616U ER/L 6 W-616U ER/L 5 W-616U IR/L 16 W-616U IR/L 14 W-616U IR/L 12 W-616U IR/L 11 W-616U IR/L 10 W-616U IR/L 9 W-616U IR/L 8 W-616U IR/L 7 W-616U IR/L 6 W-616U IR/L 5 W-61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.46.96.96.96.96.96.96.96.96.97.24.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5Dostêpne gatunki wêglika: BMA lub MXCYXI.C.NPTLTSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNEOznaczenieWEWNÊTRZNEOznaczenieXYT1411.5816U16U16U3/8U3/8U3/8U16U ER/L 14 NPT-616U ER/L 11.5NPT-616U ER/L 8NPT-616U IR/L 14NPT-616U IR/L 11.5 NPT-616U IR/L 8 NPT-61.61.61.66.96.96.94.54.54.5Dostêpne gatunki wêglika: BMA lub MXCInformacje techniczne patrz w katalogu g³ównym CarmexZG£OSZONEDUOTNTEAP3N


Toczenie gwintówWysokowydajne oprawki do toczenia gwintówZewnêtrzneHHP£YTKALP£YTKA Z SZEŒCIOMAKRAWÊDZIAMISKRAWAJ¥CYMIFBOznaczeniePRAWAHŒruba Œruba KluczB L Fmocuj¹ca p³ytki TorxpodporowejRHP³ytkapodporowaLHP³ytkapodporowaSER 2020 K16U-6SER 2520 M16U-6202520201251502020S16S16A16A16K16K16AER 16U-6AER 16U-6AEL 16U-6AEL 16U-6Dla OPRAWEK LEWYCH w opisie nale¿y wpisaæ SE L zamiast SERWewnêtrzne z otworem ch³odz¹cymLMIN. ROZMIAROTWORUDFP£YTKA Z SZEŒCIOMAKRAWÊDZIAMISKRAWAJ¥CYMIP£YTKAOznaczeniePRAWASIR 0020 P16UB-6SIR 0025 R16UB-6D2025Min.rozmiarotworu2429L170200F14.917.4Œrubamocuj¹caS16S16Œrubap³ytkipodporowejA16A16KluczTorxK16K16RHP³ytkapodporowaAIR 16U-6AIR 16U-6LHP³ytkapodporowaAIL 16U-6AIL 16U-6Dla OPRAWEK LEWYCH w opisie nale¿y wpisaæ SE L zamiast SERG£OSZONEZDOUTNTEAP4N


Frezy do gwintówCMT Pionowe frezowanie gwintówCarmex prezentuje now¹ rodzinê p³ytek pionowych do frezowania gwintów i oprawek dlawykonywania szerokiej gamy gwintówSzlifowany profil dla wysokiej precyzji i wydajnoœciDo obróbki wysokowydajnejPewne precyzyjne zamocowanie p³ytek dla powtarzalnoœci operacjiTo samo narzêdzie do gwintów prawych i lewychOprawka z chwytem Weldon i otworami ch³odz¹cymiDostêpne p³ytki do fazowaniaZUG£OSZONETNTEAPDODROZMIAR OTWORU0Profil czêœciowy 60Narzêdzie do gwintów wewnêtrznych i zewnêtrznychTypp³ytkiC12C12C12C12C18C18C18C18C18C18ZakresskokówmmWew. 0.5 - 0.8Zew. 0.4 - 0.8Wew. 1.0 - 2.0Zew. 0.8 - 1.75Wew. 0.5 - 0.8Zew. 0.4 - 0.8Wew. 1.0 - 1.75Zew. 0.8 - 1.5Wew. 2.0 - 3.0Zew. 1.75 - 2.5ZakresskokówTPI56 - 2864 - 3228 - 1332 - 1556 - 2864 - 3228 - 1432 - 1613 - 815 - 10OznaczenieC12 A60C12 G60C18 A60C18 G60C18 D60D12.012.012.012.017.817.817.817.817.817.8Rozmiar otworu (min)141416161919212123230Profil czêœciowy 55DROZMIAR OTWORUNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i zewnêtrznychTypp³ytkiC12C18ZakresskokówTPI28-1914 - 8OznaczenieC12 G55C18 G55D12.017.8Rozmiar otworu (min)1414ZG£OSZONEDOUTNTEAP5N


Pe³ny profil ISONarzêdzia do gwintów wewnêtrznychDROZMIAR OTWORUFrezy do gwintówZG£OSZONEDUOTNTEAPTypp³ytkiSkokmmMinimalnyrozmiar otworuOznaczenieLiczbazêbówDC12C12C12C12C12C18C18C18C18C18C18C180.50.751.01.52.00.50.751.01.52.02.53.0131314151619192020212223* P³ytka nie mo¿e byæ u¿ywana z oprawk¹ CRC 1012 MUNNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychC12 I 0.5 ISOC12 I 0.75 ISOC12 I 1.0 ISOC12 I 1.5 ISO* C12 I 2.0 ISOC18 I 0.5 ISOC18 I 0.75 ISOC18 I 1.0 ISOC18 I 1.5 ISOC18 I 2.0 ISOC18 I 2.5 ISOC18 I 3.0 ISO643211065322112.012.012.012.012.017.817.817.817.817.817.817.8Typp³ytkiSkokTPIMinimalnyrozmiar otworuOznaczenieLiczbazêbówDC12C12C12C12C12C12C123228242018161113141414151516C12 I 32 UNC12 I 28 UNC12 I 24 UNC12 I 20 UNC12 I 18 UNC12 I 16 UN* C12 I 11 UNC183219C18 I 32 UNC182819C18 I 28 UNC182420C18 I 24 UNC182020C18 I 20 UNC181820C18 I 18 UNC181621C18 I 16 UNC181421C18 I 14 UNC181222C18 I 12 UNC181122C18 I 11 UN* P³ytka nie mo¿e byæ u¿ywana z oprawk¹ CRC 1012 M332221165433322212.012.012.012.012.012.012.017.817.817.817.817.817.817.817.817.86N


Frezy do gwintów0G 55 BSW, BSF, BSP, BSBNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i zewnêtrznychDROZMIAROTWORUZUG£OSZONETNTEAPDOTypp³ytkiSkokTPIMinimalnyrozmiar otworuOznaczenieLiczbazêbówDC12C18C18191411142122C12 19 WC18 14 WC18 11 W22212.017.817.8Trapez - DIN 103Narzêdzie do gwintów wewnêtrznychDROZMIAROTWORUTypp³ytkiSkokmmMinimalnyrozmiar otworuOznaczenieDC18C18342426C 18 I 3TR* C 18 I 4TR* P³ytka mo¿e byæ u¿ywana tylko z oprawk¹ CRC 1218 P17.817.87N


Frezy do gwintówP³ytki do fazowania i rowkowaniaOptymalne dla gratowania, fazowania i rowkowaniaDwustronne skrawanieP³ytki uniwersalne dla szerokiej gamy materia³ówDROZMIAR OTWORUZUG£OSZONETNTEAPDOWHTypp³ytkiOznaczenieDHWC12C18* C12 C90C18 C9012.017.81.351.950.31.1090090* P³ytka nie mo¿e byæ u¿ywana z oprawk¹ CRC 1012 MFrezowanie rowkówDROZMIAR OTWORUATWDetal ARTypp³ytkiOznaczenieDW0.02Tmax.RWymiar rowka(min)C12C12C18C18C18C12 W08C12 W10C18 W10C18 W12C18 W1512.012.017.817.817.80.81.01.01.21.50.800.901.501.501.950.10.10.10.10.112.012.012.012.017.88N


Frezy do gwintówOprawkiZ wewnêtrznym ch³odzeniemD2DdILTypp³ytkiOznaczenie d D D2ILŒrubamocuj¹caKluczTorxC12C12C12C18C18C18C18SRC 1212 ESRC 1612 GSRC 1612 HSRC 1618 HSRC 2018 HSRC 2018 JSRC 2018 L1216161620202012.012.012.017.817.817.817.89.09.09.013.813.813.813.8252535483248747090100100100110140S10S10S10S16S16S16S16Oprawki z chwytem pe³nowêglikowymZ wewnêtrznym ch³odzeniemK10K10K10K16K16K16K16DdLTypp³ytkiOznaczenie dD LŒrubamocuj¹caKluczTorxC12C18* CRC 1012 MCRC 1218 P101212.017.8150170S10S16K10K16Oprawki bez Weldon'a* Nie mo¿e byæ u¿ywana z tym zakresem p³ytekOznaczeniemmSkokTPIC12 G60WEW.ZEW.2.01.5-1.7514-1316-15ZUG£OSZONEDOTNTEAP9N


Parametry obróbkiFrezy do gwintówMT7 Drobnoziarnista odmiana wêglika z wielowarstwow¹ pow³ok¹ TiAlN (ISO K10 - K20). Jest touniwersalny typ wêglika , który mo¿e byæ u¿ywany dla szerokiej gamy materia³ów; dlaœrednich prêdkoœci skrawaniaISOStandardStale nisko i œredniowêglowe


Pe³nowêgikowe frezy do gwintówDMT3 w 1 - *WIERCENIE, FREZOWANIE GWINTU, FAZOWANIENarzêdzie wysokowydajne z wewnêtrznym ch³odzeniem do produkcji gwintów wewnêtrznych* Ruch ko³owy tworzy otwór pod gwint, gwint i fazê w jednym procesie produkcyjnymZaletyEliminacja operacji wierceniaKrótki cykl obróbki, redukcja kosztówpracy maszynDostosowanie do otworów œlepych i przelotowychOperacje wiercenia, gwintowania i fazowaniawykonywane jednym narzêdziem w jednymzamocowaniuPe³en profil gwintuTo samo narzêdzie do gwintów prawych i lewychZastosowanie do szerokiej gamy materia³ówGatunek wêglika: MT7 drobnoziarnisty wêglik z wielowarstwow¹ pow³ok¹ TiAlN(ISO K10-K20).PISOWNarzêdzie do gwintów wewnêtrznychAP060Detal AlDla gwintów o g³êbokoœci 2 x D1LD1Lewostronna obróbkaDla CNC nale¿y u¿yæ kodu M04SkokmmD1OznaczeniedDLiczbarowkówlWL1.0M6 DMT08047C14 1.0 ISO1.25M8 DMT08061D18 1.25 ISO1.5M10 DMT08078D23 1.5 ISO1.75 M12 DMT1009D26 1.75 ISO2.0M16 DMT12118D35 2.0 ISOUNNarzêdzie do gwintów wewnêtrznychDla gwintów o g³êbokoœci 2 x D188810124.706.107.809.0011.803444414.018.023.026.035.00.40.50.60.60.66464647384SkokTPIUNCUNFOznaczeniedDLiczbarowkówlWL28242018161/45/163/81/45/16, 3/8DMT0805C14DMT08065D17DMT08048C14DMT0806D17DMT08067C2228 UN24 UN20 UN18 UN16 UN888885.006.504.806.006.703434314.517.014.017.022.00.40.50.40.50.5646464646411N


Parametry obróbkiDMT typFrezy do gwintówMT7 Drobnoziarnista odmiana wêglika z wielowarstwow¹ pow³ok¹ TiAlN (ISO K10 - K20). Jest touniwersalny typ wêglika , który mo¿e byæ u¿ywany dla szerokiej gamy materia³ów; dlaœrednich prêdkoœci skrawaniaISOStandardStale nisko i œredniowêgloweStale wysokowêglowe 0.55%CStale stopowe, stale ulepszoneStale nierdzewneStale nierdzewne- AustenityczneStale odlewane¯eliwo szareMateria³Aluminium 10%Si, MiedŸAluminium 10% SiTworzywa sztuczne, termoplastyduroplastyPrêdkoœæskrawaniam/min


MikronarzêdziaNowy gatunek: BMKMikronarzêdziaWszystkie narzêdzia posiadaj¹ kana³ ch³odz¹cy na chwycie, zapewniaj¹cy efektywnydop³yw ch³odziwa do krawêdzi skrawaj¹cej, u³atwiaj¹cy odprowadzanie wiórówDrobnoziarnista odmiana wêglika z wielowarstwow¹ pow³ok¹ PVD (ISO K10-K20).Wysoka odpornoœæ temperaturowa i stabilna obróbka dla standardowychi wysokowydajnych parametrów. Uniwersalna geometria dla szerokiejgamy materia³ów.MWL BarsFazowanie i profilowanie z kana³em ch³odz¹cymMin.rozmiarotworuLAL1DOznaczenieD LewaL L1RFMin. rozmiar otworu6.0MWL 6 R0.2 A905115.00.200450452.31.06.0MWL 6 R0.2 A605115.00.200600302.31.0PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: MWL 6 R0.2 A90 BMK13N


14NNotatki


SPIS TREŒCIP³ytki do toczenia gwintówSTRONA3-30Oprawki do toczenia gwintów i zestawy31-42Toczenie gwintów-informacje techniczne43-50Narzêdzia do toczenia rowków51-54P³ytki do frezowania gwintów i zestawy55-64Oprawki do p³ytek frezerskich65-72Sk³adane frezy do gwintów73-82Pe³nowêglikowe frezy do gwintów83-102Frezy do ma³ych gwintów103-110111-116Frezowanie gwintów-informacje techniczne117-128Pe³nowêglikowe frezy do gwintów129-132Frezy VHM - "fazowniki"133-136Narzêdzia tokarskie137-138Mikronarzêdzia139-1582


P³ytki do toczenia gwintówPOLECAMY:P³ytki do gwintów typu BKombinacjaszlifowanego profilugwintu z prasowanym³amaczem wióra.Kombinacja tazapewnia wysok¹jakoœæ wykonanegogwintu, z precyzyjnymkszta³tem iwymiarami.Zastosowanie dwóchodmiennych typów³amaczy wióra, dlagwintów zewnêtrznychi wewnêtrznych.Wszystkie p³ytki dogwintów typu B s¹wykonane z gatunkuwêglika BMA i pokrytepow³ok¹wielowarstwow¹TiALN.Zalety:• wysoka dok³adnoœæ profilu;• unikalny kszta³t ³amacza wióra, zapewniaj¹cy bardzo dobre wykonanie gwintu;• d³u¿sza ¿ywotnoœæ narzêdzia.Spis treœci:Strona:Spis treœci:Strona:Sposoby oznaczania produktówProfil czêœciowyProfil czêœciowy 6 00550M - ISO- MetrycznyUN - Zunifikowany0Whitworth 55NPTNPTFBSPTAcmeStub Acme45-67-89-1112-1415-1718-1919202122Trapezowy - DIN 103PG - DIN 40430Trapezowy niesymetryczny - DIN 513Okr¹g³y - DIN 405Okr¹g³y - DIN 20400UNJMJ - ISO 5855Amerykañski butlowyGwinty dla przemys³u naftowego232424252526272728-303


Sposoby oznaczania produktówP³ytki do toczenia gwintówP³ytki pe³noprofilowe do toczenia gwintów - oznaczenieLRozmiar p³ytki:I.C.E = ZewnêtrznyI = WewnêtrznySkok:w mm:0 .3 5 -1 2Pe³en profil:w przypadkup³ytekwielopunktowych:Gatunekwêglika:L060808U11162222U2727U33UI.C.5/32"3/16"3/16"U1/4"3/8"1/2"1/2"U5/8"5/8"U3/4"UPrawaLewalub TPI7 2 -2Profil czêœciowy:0rozmiar API& sto¿ekA 60G 550AGNQU4


YP³ytki do toczenia gwintówProfil czêœciowy 6060 O P0LXEX-RHIN-L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LL6I.C.in5/32ZAKRES SKOKÓWGWINTUmm0.5-1.25TPI48-20ZEWNÊTRZNYPrawaOznaczenieULTRA MINIATUROWELewaWEWNÊTRZNYPrawa06 IR A60OznaczenieLewa06 IL A60X0.6Y0.68118U1616162222U3/163/16U1/43/83/83/81/21/2U0.5-1.51.75-2.00.5-1.50.5-1.51.75-3.00.5-3.03.5-5.05.5-8.048-1614-1148-1648-1614-848-87-54.5-3.25MINIATUROWEMINIATUROWE TYPU ”U”11 ER A6016 ER A6016 ER G6016 ER AG6022 ER N6011 EL A6016 EL A6016 EL G6016 EL AG6022 EL N6008 IR A6011 IR A6016 IR A6016 IR G6016 IR AG6022 IR N6022U E/I/R/L U6008 IR/L U6008 IL A6011 IL A6016 IL A6016 IL G6016 IL AG6022 IL N600.60.80.80.81.21.21.70.60.74.00.90.91.71.72.511.02727U5/85/8U5.5-6.06.5-9.04.5-44-2.7527 ER Q6027 EL Q6027 IR Q6027U E/I/R/L U6027 IL Q602.11.03.113.7PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu1EG6P30EX-RHIN-RHLI.C.inmmTPIXY1616163/83/83/80.5 -1.51.75-3.00.5 -3.048-1614- 848- 816 ER B A6016 ER B G6016 ER B AG6016 IR B A6016 IR B G6016 IR B AG600.81.21.20.91.71.76E16RB GR0BDla gwintowania ma³ych otworów patrz str.103UWAGA: PROFIL CZÊŒCIOWY NIE GWARANTUJE DOK£ADNEGO ZARYSU GWINTUTyp BSzlifowany profil z prasowanym ³amaczem wióraZAKRES SKOKÓWGWINTUZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu60MAWybór gatunku wêglika patrz str. 455


P³ytki do toczenia gwintówProfil czêœciowy 600Pionowe (Typ V)XLYTI.C.L161616I.C.in3/83/83/8ZAKRES SKOKÓWGWINTUmm0.5 -1.51.75-3.00.5 -3.0TPI48-1614- 848- 8ZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa16V ER A6016V ER G6016V ER AG60X1.01.01.0Y0.91.81.8T3.63.63.622221/21/21.75-3.03.5 -5.014- 87- 522V ER G6022V ER N601.21.21.72.54.04.8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA:p³ytka do gwintu 16V ER G60 BMAWybór gatunku wêglika patrz str. 456


YXP³ytki do toczenia gwintówProfil czêœciowy 5555 O P0LEX-RHIN-L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LL6I.C.in5/32ZAKRES SKOKÓWGWINTUmmTPI0.5 -1.25 48-20ZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaULTRA MINIATUROWEWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa Lewa*06 IR A55*06 IL A55X0.5Y0.683/160.5 -1.548-16MINIATUROWE*08 IR A55*08 IL A550.60.78U3/16U1.75-2.014-11MINIATUROWE TYPU ”U”*08 IR/L U550.94.0111/40.5 -1.548-1611 ER A5511 EL A5511 IR A5511 IL A550.80.91616163/83/83/80.5 -1.51.75-3.00.5 -3.048-1614- 848- 816 ER A5516 ER G5516 ER AG5516 EL A5516 EL G5516 EL AG5516 IR A5516 IR G5516 IR AG5516 IL A5516 IL G5516 IL AG550.81.21.20.91.71.7221/23.5 -5.07- 522 ER N5522 EL N5522 IR N5522 IL N551.72.522U1/2U5.5 -8.04.5- 3.2522U E/I/R/L U550.911.0275/85.5 -6.04.5- 427 ER Q5527 EL Q5527 IR Q5527 IL Q552.02.927U5/8U6.5 -9.04- 2.7527U E/I/R/L U551.213.7PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16 ER G55 P25C* Dostêpne tylko w BXCDla gwintowania ma³ych otworów patrz str.146UWAGA: PROFIL CZÊŒCIOWY NIE GWARANTUJE DOK£ADNEGO ZARYSU GWINTUTyp BSzlifowany profil z prasowanym ³amaczem wióraEX-RHIN-RHLI.C.inZAKRES SKOKÓWGWINTUmmTPIZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXY16163/83/81.75-3.00.5 -3.014- 848- 816 ER B G5516 ER B AG5516 IR B G5516 IR B AG551.21.21.71.7PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu16 ER B G55 BMAWybór gatunku wêglika patrz str. 457


P³ytki do toczenia gwintówProfil czêœciowy 550Pionowe (Typ V)XLYTI.C.LI.C.inZAKRES SKOKÓWGWINTUmmTPIZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXYT1616163/83/83/80.5 -1.51.75-3.00.5 -3.048-1614- 848- 816V ER A5516V ER G5516V ER AG551.01.01.00.91.71.83.63.63.6221/23.5 -5.07- 522V ER N551.22.54.8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu22V ER N55 BMAWybór gatunku wêglika patrz str. 458


YXP³ytki do toczenia gwintówM - ISO - metrycznyPP/460 OP/8LEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokmm0.50.751.01.25L6666I.C.in5/325/325/325/32ZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaULTRA MINIATUROWEXY*06 IR 0.5 ISO*06 IR 0.75 ISO*06 IR 1.0 ISO*06 IR 1.25 ISOWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa Lewa*06 IL 0.5 ISO*06 IL 0.75 ISO*06 IL 1.0 ISO*06 IL 1.25 ISOX0.90.80.70.6Y0.50.50.60.60.50.751.01.251.51.758888883/163/163/163/163/163/16MINIATUROWE*08 IR 0.5 ISO*08 IR 0.75 ISO*08 IR 1.0 ISO*08 IR 1.25 ISO*08 IR 1.5 ISO*08 IR 1.75 ISO*08 IL 0.5 ISO*08 IL 0.75 ISO*08 IL 1.0 ISO*08 IL 1.25 ISO*08 IL 1.5 ISO*08 IL 1.75 ISO0.60.60.60.60.60.60.50.50.60.70.70.82.08U3/16UMINIATUROWE TYPU ”U”*08U IR/L 2.0 ISO0.94.00.350.40.450.50.60.70.750.81.01.251.51.752.0111111111111111111111111111/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/411 ER 0.35 ISO11 ER 0.4 ISO11 ER 0.45 ISO11 ER 0.5 ISO11 ER 0.6 ISO11 ER 0.7 ISO11 ER 0.75 ISO11 ER 0.8 ISO11 ER 1.0 ISO11 ER 1.25 ISO11 ER 1.5 ISO11 ER 1.75 ISO11 EL 0.35 ISO11 EL 0.4 ISO11 EL 0.45 ISO11 EL 0.5 ISO11 EL 0.6 ISO11 EL 0.7 ISO11 EL 0.75 ISO11 EL 0.8 ISO11 EL 1.0 ISO11 EL 1.25 ISO11 EL 1.5 ISO11 EL 1.75 ISO0.80.70.70.60.60.60.60.60.70.80.80.80.40.40.40.60.60.60.60.60.70.91.01.111 IR 0.35 ISO11 IR 0.4 ISO11 IR 0.45 ISO11 IR 0.5 ISO11 IR 0.6 ISO11 IR 0.7 ISO11 IR 0.75 ISO11 IR 0.8 ISO11 IR 1.0 ISO11 IR 1.25 ISO11 IR 1.5 ISO11 IR 1.75 ISO11 IR 2.0 ISO11 IL 0.35 ISO11 IL 0.4 ISO11 IL 0.45 ISO11 IL 0.5 ISO11 IL 0.6 ISO11 IL 0.7 ISO11 IL 0.75 ISO11 IL 0.8 ISO11 IL 1.0 ISO11 IL 1.25 ISO11 IL 1.5 ISO11 IL 1.75 ISO11 IL 2.0 ISO0.80.80.80.60.60.60.60.60.60.80.80.80.80.30.40.40.60.60.60.60.60.70.81.01.10.90.350.40.450.50.60.70.750.81.01.251.51.752.02.53.03.5161616161616161616161616161616163/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/816 ER 0.35 ISO16 ER 0.4 ISO16 ER 0.45 ISO16 ER 0.5 ISO16 ER 0.6 ISO16 ER 0.7 ISO16 ER 0.75 ISO16 ER 0.8 ISO16 ER 1.0 ISO16 ER 1.25 ISO16 ER 1.5 ISO16 ER 1.75 ISO16 ER 2.0 ISO16 ER 2.5 ISO16ER3.0 ISO16ER3.5 ISO16 EL 0.35 ISO16 EL 0.4 ISO16 EL 0.45 ISO16 EL 0.5 ISO16 EL 0.6 ISO16 EL 0.7 ISO16 EL 0.75 ISO16 EL 0.8 ISO16 EL 1.0 ISO16 EL 1.25 ISO16 EL 1.5 ISO16 EL 1.75 ISO16 EL 2.0 ISO16 EL 2.5 ISO16EL3.016EL3.5ISOISO0.8 0.40.7 0.40.7 0.40.6 0.60.6 0.60.6 0.60.6 0.60.6 0.60.7 0.70.8 0.90.8 1.00.9 1.21.0 1.31.1 1.51.2 1.61.2 1.716 IR 0.35 ISO16 IR 0.4 ISO16 IR 0.45 ISO16 IR 0.5 ISO16 IR 0.6 ISO16 IR 0.7 ISO16 IR 0.75 ISO16 IR 0.8 ISO16 IR 1.0 ISO16 IR 1.25 ISO16 IR 1.5 ISO16 IR 1.75 ISO16 IR 2.0 ISO16 IR 2.5 ISO16IR3.0 ISO16IR3.5 ISO16 IL 0.35 ISO16 IL 0.4 ISO16 IL 0.45 ISO16 IL 0.5 ISO16 IL 0.6 ISO16 IL 0.7 ISO16 IL 0.75 ISO16 IL 0.8 ISO16 IL 1.0 ISO16 IL 1.25 ISO16 IL 1.5 ISO16 IL 1.75 ISO16 IL 2.0 ISO16 IL 2.5 ISO16IL3.0 ISO16IL3.5 ISO0.80.80.80.60.60.60.60.60.60.80.80.91.01.11.11.20.30.40.40.60.60.60.60.60.70.91.01.21.31.51.51.79


YXP³ytki do toczenia gwintówM - ISO - metrycznyPP/460 OP/8LEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokmmLI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXYWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXY3.54.04.55.0222222221/21/21/21/222 ER 3.5 ISO22 ER 4.0 ISO22 ER 4.5 ISO22 ER 5.0 ISO22 EL 3.5 ISO22 EL 4.0 ISO22 EL 4.5 ISO22 EL 5.0 ISO1.61.61.71.72.32.32.42.522 IR 3.5 ISO22 IR 4.0 ISO22 IR 4.5 ISO22 IR 5.0 ISO22 IL 3.5 ISO22 IL 4.0 ISO22 IL 4.5 ISO22 IL 5.0 ISO1.61.61.61.62.32.32.42.35.56.022U22U1/2U1/2U22U ER/L 5.5 ISO22U ER/L 6.0 ISO2.32.611.011.022U IR/L 5.5 ISO22U IR/L 6.0 ISO2.42.111.011.05.56.027275/85/827 ER 5.5 ISO27 ER 6.0 ISO27 EL 5.5 ISO27 EL 6.0 ISO1.92.02.72.927 IR 5.5 ISO27 IR 6.0 ISO27 IL 5.5 ISO27 IL 6.0 ISO1.61.82.32.58.027U5/8U27U ER/L 8.0 ISO2.413.727U IR/L 8.0 ISO2.413.712.033U3/4U33U ER/L 12.0 ISO2.516.533U IR/L 12.0 ISO3.516.9PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 22 IR 3.5 ISO BMA* Dostêpne tylko w BXCDla gwintowania ma³ych otworów patrz str.147Typ BSzlifowany profil z prasowanym ³amaczem wióraEX-RHIN-RHSkokmm0.81.01.251.51.752.02.53.0L1616161616161616I.C.in3/83/83/83/83/83/83/83/8ZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa16 ER B 0.8 ISO16 ER B 1.0 ISO16 ER B 1.25 ISO16 ER B 1.5 ISO16 ER B 1.75 ISO16 ER B 2.0 ISO16 ER B 2.5 ISO16 ER B 3.0 ISOX0.60.70.80.80.91.01.11.2Y0.60.70.91.01.21.31.51.6WEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa16 IR B 1.0 ISO16 IR B 1.25 ISO16 IR B 1.5 ISO16 IR B 1.75 ISO16 IR B 2.0 ISO16 IR B 2.5 ISO16 IR B 3.0 ISOX0.60.80.80.91.01.11.1Y0.70.91.01.21.31.51.5PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16 IR B 1.5 ISO BMA Wybór gatunku wêglika patrz str. 4510


XYP³ytki do toczenia gwintówM - ISO - metrycznyPionowe (Typ V)YTXI.C.LSkokmm1.01.251.51.752.02.5L161616161616I.C.in3/83/83/83/83/83/8ZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa16V ER 1.0 ISO16V ER 1.25 ISO16V ER 1.5 ISO16V ER 1.75 ISO16V ER 2.0 ISO16V ER 2.5 ISOX1.01.01.01.01.01.0Y0.70.90.91.21.31.5T3.63.63.63.63.63.6PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16V ER 1.5 ISO BM AP³ytki wielopunktoweEX-RHI N -L HIN-RHEX-LHXYI.C.I.C.LLSkokmmLI.C.inLiczbawierzcho³kówgwintuZEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaWEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaXY1.01.516163/83/83216 ER 1.0 ISO 3M16 ER 1.5 ISO 2MAE16MAE16M16 IR 1.0 ISO 3M16 IR 1.5 ISO 2MAI16MAI16M1.71.52.52.31.52.02.02222221/21/21/232322 ER 1.5 ISO 3M22 ER 2.0 ISO 2M22 ER 2.0 ISO 3MAE22MAE22MAE22M22 IR 1.5 ISO 3M22 IR 2.0 ISO 2M22 IR 2.0 ISO 3MAI22MAI22MAI22M2.32.03.13.73.05.03.0275/8227 ER 3.0 ISO 2MAE27M27 IR 3.0 ISO 2MAI27M2.94.6PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 22 IR 2.0 ISO 2M BMAZalecana liczba przejœæ gwintuj¹cych patrz str. 45Wybór gatunku wêglika patrz str. 4511


UN - ZunifikowanyPP/460 OP/8UNC, UNF, UNEF, UNSLYXP³ytki do toczenia gwintówEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXYWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXY3228242018666665/325/325/325/325/32ULTRAMINIATUROWE*06 IR 32 UN*06 IR 28 UN*06 IR 24 UN*06 IR 20 UN*06 IR 18 UN*06 IL 32 UN*06 IL 28 UN*06 IL 24 UN*06 IL 20 UN*06 IL 18 UN0.80.80.70.60.60.50.60.60.60.73228242018161488888883/163/163/163/163/163/163/16MINIATUROWE*08 IR 32 UN*08 IR 28 UN*08 IR 24 UN*08 IR 20 UN*08 IR 18 UN*08 IR 16 UN*08 IR 14 UN*08 IL 32 UN*08 IL 28 UN*08 IL 24 UN*08 IL 20 UN*08 IL 18 UN*08 IL 16 UN*08 IL 14 UN0.60.60.60.60.60.60.60.50.60.60.70.70.70.81312118U8U8U3/16U3/16U3/16UMINIATUROWE TYPU ”U”*08U IR/L 13 UN*08U IR/L 12 UN*08U IR/L 11 UN1.00.90.94.04.04.07264564844403632282724201816141312111111111111111111111111111111111111111/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/411 ER 72 UN11 ER 64 UN11 ER 56 UN11 ER 48 UN11 ER 44 UN11 ER 40 UN11 ER 36 UN11 ER 32 UN11 ER 28 UN11 ER 27 UN11 ER 24 UN11 ER 20 UN11 ER 18 UN11 ER 16 UN11 ER 14 UN11 EL 72 UN11 EL 64 UN11 EL 56 UN11 EL 48 UN11 EL 44 UN11 EL 40 UN11 EL 36 UN11 EL 32 UN11 EL 28 UN11 EL 27 UN11 EL 24 UN11 EL 20 UN11 EL 18 UN11 EL 16 UN11 EL 14 UN0.80.80.70.60.60.60.60.60.60.70.70.80.80.90.90.40.40.40.60.60.60.60.60.70.80.80.91.01.11.111 IR 72 UN11 IR 64 UN11 IR 56 UN11 IR 48 UN11 IR 44 UN11 IR 40 UN11 IR 36 UN11 IR 32 UN11 IR 28 UN11 IR 27 UN11 IR 24 UN11 IR 20 UN11 IR 18 UN11 IR 16 UN11 IR 14 UN11 IR 13 UN11 IR 12 UN11 IR 11 UN11 IL 72 UN11 IL 64 UN11 IL 56 UN11 IL 48 UN11 IL 44 UN11 IL 40 UN11 IL 36 UN11 IL 32 UN11 IL 28 UN11 IL 27 UN11 IL 24 UN11 IL 20 UN11 IL 18 UN11 IL 16 UN11 IL 14 UN11 IL 13 UN11 IL 12 UN11 IL 11 UN0.80.80.70.60.60.60.60.60.60.70.70.80.80.90.90.80.90.80.30.40.40.60.60.60.60.60.70.80.80.91.01.11.11.01.11.172645648444036161616161616163/83/83/83/83/83/83/816 ER 72 UN16 ER 64 UN16 ER 56 UN16 ER 48 UN16 ER 44 UN16 ER 40 UN16 ER 36 UN16 EL 72 UN16 EL 64 UN16 EL 56 UN16 EL 48 UN16 EL 44 UN16 EL 40 UN16 EL 36 UN0.80.80.70.60.60.60.60.40.40.40.60.60.60.616 IR 72 UN16 IR 64 UN16 IR 56 UN16 IR 48 UN16 IR 44 UN16 IR 40 UN16 IR 36 UN16 IL 72 UN16 IL 64 UN16 IL 56 UN16 IL 48 UN16 IL 44 UN16 IL 40 UN16 IL 36 UN0.80.80.70.60.60.60.60.30.40.40.60.60.60.612


YXP³ytki do toczenia gwintówUN - ZunifikowanyUNC, UNF, UNEF, UNSPP/460 OP/8LEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokTPI3228272420181614131211.5111098L161616161616161616161616161616I.C.in3/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/8ZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa Lewa16 ER 32UN16 ER 28UN16 ER 27UN16 ER 24 UN16 ER 20 UN16 ER 18 UN16 ER 16 UN16 ER 14 UN16 ER 13 UN16 ER 12 UN16 ER 11.5 UN16 ER 11 UN16 ER 10 UN16 ER 9 UN16 ER 8 UN16 EL 32UN16 EL 28UN16 EL 27UN16 EL 24 UN16 EL 20 UN16 EL 18 UN16 EL 16 UN16 EL 14 UN16 EL 13 UN16 EL 12 UN16 EL 11.5 UN16 EL 11 UN16 EL 10 UN16 EL 9 UN16 EL 8 UNX0.60.60.70.70.80.80.91.01.01.11.11.11.11.21.2Y0.60.70.80.80.91.01.11.21.31.41.51.51.51.71.6WEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa Lewa16 IR 32UN16 IR 28UN16 IR 27UN16 IR 24 UN16 IR 20 UN16 IR 18 UN16 IR 16 UN16 IR 14 UN16 IR 13 UN16 IR 12 UN16 IR 11.5 UN16 IR 11 UN16 IR 10 UN16 IR 9 UN16 IR 8 UN16 IL 32UN16 IL 28UN16 IL 27UN16 IL 24 UN16 IL 20 UN16 IL 18 UN16 IL 16 UN16 IL 14 UN16 IL 13 UN16 IL 12 UN16 IL 11.5 UN16 IL 11 UN16 IL 10 UN16 IL 9 UN16 IL 8 UNX0.60.60.70.70.80.80.90.91.01.11.11.11.11.21.1Y0.60.70.80.80.91.01.11.21.31.41.51.51.51.71.57652222221/21/21/222 ER 7 UN22 ER 6 UN22 ER 5 UN22 EL 7 UN22 EL 6 UN22 EL 5 UN1.61.61.72.32.32.522 IR 7 UN22 IR 6 UN22 IR 5 UN22 IL 7 UN22 IL 6 UN22 IL 5 UN1.61.61.62.32.32.34.5422U22U1/2U1/2U22U ER/L 4.5 UN22U ER/L 4 UN2.02.011.011.022U IR/L 4.5 UN22U IR/L 4UN2.42.411.011.04.5427275/85/827 ER 4.5 UN27 ER 4 UN27 EL 4.5 UN27 EL 4 UN1.92.12.73.027 IR 4.5 UN27 IR 4 UN27 IL 4.5 UN27 IL 4 UN1.71.82.42.7327U5/8U27U ER/L 3 UN2.513.727U IR/L 3UN2.713.7233U3/4U33U ER/L 2 UN2.816.533U IR/L 2UN3.616.9PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16 ER 12 UN P25C* Dostêpne tylko w BXCDla gwintowania ma³ych otworów patrz str.147Wybór gatunku wêglika patrz str. 4513


YXUN - ZunifikowanyUNC, UNF, UNEF, UNSP³ytki do toczenia gwintówTyp BSzlifowany profil z prasowanym ³amaczem wióraEX-RHIN-RHSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXYWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXY2420181614131211109816161616161616161616163/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/816 ER B 24 UN16 ER B 20 UN16 ER B 18 UN16 ER B 16 UN16 ER B 14 UN16 ER B 13 UN16 ER B 12 UN16 ER B 11 UN16 ER B 10 UN16 ER B 9 UN16 ER B 8 UN0.70.80.80.91.01.01.11.11.11.21.20.80.91.01.11.21.31.41.51.51.71.616 IR B 24 UN16 IR B 20 UN16 IR B 18 UN16 IR B 16 UN16 IR B 14 UN16 IR B 12 UN16 IR B 10 UN16 IR B 8 UN0.70.80.80.90.91.11.11.10.80.91.01.11.21.41.51.1PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16 IR B 12 UN BMAP³ytki wielopunktoweEX-RHIN-L HIN-RHEX-LHXYI.C.I.C.LLSkokTPILI.C.inLiczbawierzcho³kówgwintuZEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaWEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaXY16163/8216 ER 16 UN 2MAE16M16 IR 16 U N 2MAI16M1.52.31612122222221/21/21/232322 ER 16 UN 3M22 ER 12 UN 2M22 ER 12 UN 3MAE22MAE22MAE22M22 IR 16 U N 3M22 IR 12 U N 2M22 IR 12 U N 3MAI22MAI22MAI22M2.52.23.34.03.45.38275/8227 ER 8 UN 2MAE27M27 IR 8 U N 2MAI27M3.14.9PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 22 IR 16 UN 3M BMAZalecana liczba przejœæ gwintuj¹cych patrz str. 45Wybór gatunku wêglika patrz str. 4514


YXP³ytki do toczenia gwintów0Whitworth - 55 BSW, BSF, BSP, BSB55 O PR=0.137PLEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaPrawaWEWNÊTRZNYOznaczenieLewaXY2622201866665/325/325/325/32ULTRAMINIATUROWE*06 IR 26 W*06 IR 22 W*06 IR 20 W*06 IR 18 W*06 IL 26 W*06 IL 22 W*06 IL 20 W*06 IL 18 W0.70.60.60.60.60.60.70.72824201918161412118888888U8U8U3/163/163/163/163/163/163/16U3/16U3/16UMINIATUROWEMINIATUROWE TYPU ”U”*08 IR 28 W*08 IR 24 W*08 IR 20 W*08 IR 19 W*08 IR 18 W*08 IR 16 W*08U IR/L 14 W*08U IR/L 12 W*08U IR/L 11 W*08 IL 28 W*08 IL 24 W*08 IL 20 W*08 IL 19 W*08 IL 18 W*08 IL 16 W0.60.60.60.60.60.61.00.90.90.60.60.70.70.70.74.04.04.07260564840363228262422201918161412111111111111111111111111111111111111111/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/411 ER 72 W11 ER 60 W11 ER 56 W11 ER 48 W11 ER 40 W11 ER 36 W11 ER 32 W11 ER 28 W11 ER 26 W11 ER 24 W11 ER 22 W11 ER 20 W11 ER 19 W11 ER 18 W11 ER 16 W11 ER 14 W11 EL 72 W11 EL 60 W11 EL 56 W11 EL 48 W11 EL 40 W11 EL 36 W11 EL 32 W11 EL 28 W11 EL 26 W11 EL 24 W11 EL 22 W11 EL 20 W11 EL 19 W11 EL 18 W11 EL 16 W11 EL 14 W11 IR 72 W11 IR 60 W11 IR 56 W11 IR 48 W11 IR 40 W11 IR 36 W11 IR 32 W11 IR 28 W11 IR 26 W11 IR 24 W11 IR 22 W11 IR 20 W11 IR 19 W11 IR 18 W11 IR 16 W11 IR 14 W11 IR 12 W11 IR 11 W11 IL 72 W11 IL 60 W11 IL 56 W11 IL 48 W11 IL 40 W11 IL 36 W11 IL 32 W11 IL 28 W11 IL 26 W11 IL 24 W11 IL 22 W11 IL 20 W11 IL 19 W11 IL 18 W11 IL 16 W11 IL 14 W11 IL 12 W11 IL 11 W0.70.70.70.60.60.60.60.60.70.70.80.80.80.80.90.91.00.90.40.40.40.60.60.60.60.70.70.80.90.91.01.01.11.11.11.272605648403632282624161616161616161616163/83/83/83/83/83/83/83/83/83/816 ER 72 W16 ER 60 W16 ER 56 W16 ER 48 W16 ER 40 W16 ER 36 W16 ER 32 W16 ER 28 W16 ER 26 W16 ER 24 W16 EL 72 W16 EL 60 W16 EL 56 W16 EL 48 W16 EL 40 W16 EL 36 W16 EL 32 W16 EL 28 W16 EL 26 W16 EL 24 W16 IR 72 W16 IR 60 W16 IR 56 W16 IR 48 W16 IR 40 W16 IR 36 W16 IR 32 W16 IR 28 W16 IR 26 W16 IR 24 W16 IL 72 W16 IL 60 W16 IL 56 W16 IL 48 W16 IL 40 W16 IL 36 W16 IL 32 W16 IL 28 W16 IL 26 W16 IL 24 W0.70.70.70.60.60.60.60.60.70.70.40.40.40.60.60.60.60.70.70.815


YXP³ytki do toczenia gwintówWhitworth - 550BSW, BSF, BSP, BSB55 O PR=0.137PLEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaXY2220191816141211109816161616161616161616163/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/816 ER 22 W16 ER 20 W16 ER 19 W16 ER 18 W16 ER 16 W16 ER 14 W16 ER 12 W16 ER 11 W16 ER 10 W16 ER 9 W16 ER 8 W16 EL 22 W16 EL 20 W16 EL 19 W16 EL 18 W16 EL 16 W16 EL 14 W16 EL 12 W16 EL 11 W16 EL 10 W16 EL 9 W16 EL 8 W16 IR 22 W16 IR 20 W16 IR 19 W16 IR 18 W16 IR 16 W16 IR 14 W16 IR 12 W16 IR 11 W16 IR 10 W16 IR 9 W16 IR 8 W16 IL 22 W16 IL 20 W16 IL 19 W16 IL 18 W16 IL 16 W16 IL 14 W16 IL 12 W16 IL 11 W16 IL 10 W16 IL 9 W16 IL 8 W0.80.80.80.80.91.01.11.11.11.21.20.90.91.01.01.11.21.41.51.51.71.57652222221/21/21/222 ER 7 W22 ER 6 W22 ER 5 W22 EL 7 W22 EL 6 W22 EL 5 W22 IR 7 W22 IR 6 W22 IR 5 W22 IL 7 W22 IL 6 W22 IL 5 W1.61.61.72.32.32.44.5422U22U1/2U1/2U22U E/I/R/L 4.5W22U E/I/R/L 4 W2.31.811.011.04.5427275/85/827 ER 4.5W27 ER 4 W27 EL 4.5W27 EL 4 W27 IR 4.5W27 IR 4 W27 IL 4.5W27 IL 4 W1.82.02.62.93.53.2532.7527U27U27U27U5/8U5/8U5/8U5/8U27U E/I/R/L 3.5 W27U E/ IR/L 3.25W27U E/I/R/L 3W27U E/I/R/L 2.75W2.12.02.32.413.713.713.713.7p³ytka do gwintuPRZYK£AD ZAMÓWIENIA:* Dostêpne tylko w BXC16 IR 18 W BXCWybór gatunku wêglika patrz str. 4516


YXP³ytki do toczenia gwintówWhitworth - 550BSW, BSF, BSP, BSBTyp BSzlifowany profil z prasowanym ³amaczem wióraEX-RHIN-RHSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXY191614111016161616163/83/83/83/83/816 ER B 19 W16 ER B 16 W16 ER B 14 W16 ER B 11 W16 ER B 10 W16 IR B 19 W16 IR B 16 W16 IR B 14 W16 IR B 11 W16 IR B 10 W0.80.91.01.11.11.01.11.21.51.5PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu16 IR B 10 W BMAXLPionowe (Typ V)YTI.C.SkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXYT1914111616163/83/83/816V ER 19 W16V ER 14 W16V ER 11 W1.01.01.00.91.21.53.63.63.6PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16V ER 14 W BXCP³ytki wielopunktoweEX-RHIN-L HIN-RHEX-LHXYI.C.I.C.LLSkokTPILI.C.inLiczbawierzcho³kówgwintuZEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaWEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaXY14163/8216 ER 14 W 2MAE16M16 IR 14 W 2MAI16M1.72.7141122221/21/23222 ER 14 W 3M22 ER 11 W 2MAE22MAE22M22 IR 14 W 3M22 IR 11 W 2MAI22MAI22M2.82.34.53.4PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 22 IR 14 W 3M BMAZalecana liczba przejœæ gwintuj¹cych patrz str. 4517


YP³ytki do toczenia gwintówNPTZbe i ¿noœæP30 O30 O90 O1:16LXEX-RHIN-L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaXY2765/32ULTRA MINIATUROWE*06 IR 27 NPT*06 IL 27 NPT0.60.62718883/163/16MINIATUROWE*08 IR 27 NPT*08 IR 18 NPT*08 IL 27 NPT*08 IL 18 NPT0.60.60.60.62718141111111/41/41/411 ER 27 NPT11 ER 18 NPT11 ER 14 NPT11 EL 27 NPT11 EL 18 NPT11 EL 14 NPT11 IR 27 NPT11 IR 18 NPT11 IR 14 NPT11 IL 27 NPT11 IL 18 NPT11 IL 14 NPT0.70.80.80.81.01.027181411.5816161616163/83/83/83/83/816 ER 27 NPT16 ER 18 NPT16 ER 14 NPT16 ER 11.5 NPT16 ER 8 NPT16 EL 27 NPT16 EL 18 NPT16 EL 14 NPT16 EL 11.5 NPT16 EL 8 NPT16 IR 27 NPT16 IR 18 NPT16 IR 14 NPT16 IR 11.5 NPT16 IR 8 NPT16 IL 27 NPT16 IL 18 NPT16 IL 14 NPT16 IL 11.5 NPT16 IL 8 NPT0.70.80.91.11.30.81.01.21.51.8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA:* Dostêpne tylko w BXCp³ytka do gwintu 16ER 14 NPTMXCTyp BSzlifowany profil z prasowanym ³amaczem wióraEX-RHIN-RHSkokTPILI.C.ZEWNÊTRZNYOznaczenieWEWNÊTRZNYOznaczenieXY181411.58161616163/83/83/83/816 ER B 18 NPT16 ER B 14 NPT16 ER B 11.5 NPT16 ER B 8 NPT16 IR B 18 NPT16 IR B 14 NPT16 IR B 11.5 NPT16 IR B 8 NPT0.80.91.11.31.01.21.51.8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16IR B 11.5 NPTBMAWybór gatunku wêglika patrz str.4518


XYYXP³ytki do toczenia gwintówNPTP³ytki wielopunktoweXYEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.LLSkokTPILI.C.inLiczbawierzcho³kówgwintuZEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaWEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaXY11.5221/2222 ER 11.5 NPT 2MAE22M22 IR 11.5 NPT 2MAI22M2.33.511.5827275/85/83227 ER 11.5 NPT 3M27 ER 8 NPT 2MAE27MAE27M27 IR 11.5 NPT 3M27 IR 8 NPT 2MAI27MAI27M3.33.15.55.0PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu27 IR 11.5 NPT 3M BMAZalecana liczba przejœæ gwintuj¹cych patrz str. 45NPTF - SzczelnyZbe i ¿noœæP30 O30 O90 O1:16LEX-RHIN-LHI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXY2765/32ULTRA MINIATUROWE*06 IR 27 NPTF*06 IL 27 NPTF0.70.62718883/163/16MINIATUROWE*08 IR 27 NPTF*08 IR 18 NPTF*08 IL 27 NPTF*08 IL 18 NPTF0.60.60.60.62718141111111/41/41/411 ER 27 NPTF11 ER 18 NPTF11 ER 14 NPTF11 EL 27 NPTF11 EL 18 NPTF11 EL 14 NPTF11 IR 27 NPTF11 IR 18 NPTF11 IR 14 NPTF11 IL 27 NPTF11 IL 18 NPTF11 IL 14 NPTF0.70.80.80.71.01.027181411.5816161616163/83/83/83/83/816 ER 27 NPTF16 ER 18 NPTF16 ER 14 NPTF16 ER 11.5 NPTF16 ER 8 NPTF16 EL 27 NPTF16 EL 18 NPTF16 EL 14 NPTF16 EL 11.5 NPTF16 EL 8 NPTF16 IR 27 NPTF16 IR 18 NPTF16 IR 14 NPTF16 IR 11.5 NPTF16 IR 8 NPTF16 IL 27 NPTF16 IL 18 NPTF16 IL 14 NPTF16 IL 11.5 NPTF16 IL 8 NPTF0.70.80.91.11.30.71.01.21.51.8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA:* Dostêpne tylko w BXCp³ytka do gwintu 11 ER 27 NPTF P25CWybór gatunku wêglika patrz str.4519


YXP³ytki do toczenia gwintówBSPTR=0.137PZ bie¿noœæP27.5 O27.5 O90 O1:16LEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXY2865/32ULTRA MINIATUROWE*06 IR 28 BSPT*06 IL 28 BSPT0.70.62819883/163/16MINIATUROWE*08 IR 28 BSPT*08 IR 19 BSPT*08 IL 28 BSPT*08 IL 19 BSPT0.60.60.60.62819141111111/41/41/411 IR 28 BSPT11 IR 19 BSPT11 IR 14 BSPT11 IL 28 BSPT11 IL 19 BSPT11 IL 14 BSPT0.60.80.90.60.91.028191411161616163/83/83/83/816 ER 28 BSPT16 ER 19 BSPT16 ER 14 BSPT16 ER 11 BSPT16 EL 28 BSPT16 EL 19 BSPT16 EL 14 BSPT16 EL 11 BSPT16 IR 28 BSPT16 IR 19 BSPT16 IR 14 BSPT16 IR 11 BSPT16 IL 28 BSPT16 IL 19 BSPT16 IL 14 BSPT16 IL 11 BSPT0.60.81.01.10.60.91.21.5p³ytka do gwintuPRZYK£AD ZAMÓWIENIA:* Dostêpne tylko w BXC11 IR 14 BSPT MXCTyp BSzlifowany profil z prasowanym ³amaczem wióraEX-RHIN-RHSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXY1914111616163/83/83/816ERB 19BSPT16ERB 14BSPT16 ER B 11 BSPT16 IR B 14 BSPT16 IR B 11 BSPT1.01.21.51.11.01.1PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu16 ER B 11 BSPT BMAWybór gatunku wêglika patrz str.4520


YXP³ytki do toczenia gwintówAcme29 O PLEX-RHIN-L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXY1683/16ULTRA MINIATUROWE**08 IR 16 ACME**08 IL 16 ACME0.60.61412108U8U8U3/16U3/16U3/16UMINIATUROWE*08U IR/L 14 ACME*08U IR/L 12 ACME*08U IR/L 10 ACME0.80.80.84.04.04.016111/411 ER 16 ACME11 EL 16 ACME11 IR 16 ACME 11 IL 16 ACME0.91.016141210816161616163/83/83/83/83/816 ER 16 ACME16 ER 14 ACME16 ER 12 ACME16 ER 10 ACME16 ER 8 ACME16 EL 16 ACME16 EL 14 ACME16 EL 12 ACME16 EL 10 ACME16 EL 8 ACME16 IR 16 ACME16 IR 14 ACME16 IR 12 ACME16 IR 10 ACME16 IR 8 ACME16 IL 16 ACME16 IL 14 ACME16 IL 12 ACME16 IL 10 ACME16 IL 8 ACME0.91.01.11.31.51.01.21.21.31.56522221/21/222 ER 6 ACME22 ER 5 ACME22 EL 6 ACME22 EL 5 ACME22 IR 6 ACME22 IR 5 ACME22 IL 6 ACME22 IL 5 ACME1.82.02.12.3422U1/2U22U ER/L 4 ACME22U IR/L 4 ACME2.311.04275/827 ER 4 ACME27 EL 4 ACME27 IR 4 ACME27 IL 4 ACME2.32.7327U5/8U27U ER/L 3 ACME27U IR/L 3 ACME2.813.7233U3/4U33U ER/L 2 ACME33U IR/L 2ACME4.316.9PRZYK£AD ZAMÓWIENIA:* Dostêpne tylko w BXC** P³ytka z jednym ostrzemp³ytka do gwintu 16 ER 16 ACME P25CWybór gatunku wêglika patrz str.4521


YXP³ytki do toczenia gwintówStub Acme29 O PLEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXY1683/16MINIATUROWE**08 IR16 STACME**08 IL16 STACME0.60.61412108U8U8U3/16U3/16U3/16UULTRA MINIATUROWE*08U IR/L 14 STACME*08U IR/L 12 STACME*08U IR/L 10 STACME0.80.91.04.04.04.016111/411 ER 16 STACME11 EL 16 STACME1.01.016141210861616161616163/83/83/83/83/83/816 ER 16 STACME16 ER 14 STACME16 ER 12 STACME16 ER 10 STACME16 ER 8 STACME16 ER 6 STACME16 EL 16 STACME16 EL 14 STACME16 EL 12 STACME16 EL 10 STACME16 EL 8 STACME16 EL 6 STACME16 IR 16 STACME16 IR 14 STACME16 IR 12 STACME16 IR 10 STACME16 IR 8 STACME16 IR 6 STACME16 IL 16 STACME16 IL 14 STACME16 IL 12 STACME16 IL 10 STACME16 IL 8 STACME16 IL 6 STACME1.01.11.21.31.51.81.01.11.21.31.51.85221/222 ER 5 STACME22 EL 5 STACME22 IR 5 STACME22 IL 5 STACME2.02.34322U22U1/2U1/2U22U ER/L 4 STACME22U ER/L 3 STACME22U IR/L 4 STACME22U IR/L 3 STACME2.53.311.011.0432272733U5/85/83/4U27 ER 4 STACME27 ER 3 STACME33U ER/L 2 STACME27 EL 4 STACME27 EL 3 STACME27 IR 4 STACME27 IR 3 STACME27 IL 4 STACME27 IL 3 STACME33U IR/L 2 STACME2.32.85.02.42.916.9PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 22 IR 5 STACME MXC* Dostêpne tylko w BXC* * P³ytka z jednym ostrzemWybór gatunku wêglika patrz str.4522


YXP³ytki do toczenia gwintówTrapezowy - DIN 10330 O PLEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokmmLI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawa LewaXY1.583/16IMINIATUROWE** 08 IR 1.5 TR** 08 IL 1.5 TR0.60.62.08U3/16UULTRA MINIATUROWE*08U IR/L 2 TR0.94.01.52.03.01616163/83/83/816 ER 1.5 TR16 ER 2 TR16 ER 3 TR16 EL 1.5 TR16 EL 2 TR16 EL 3 TR16 IR 2 TR16 IR 3 TR16 IL 2 TR16 IL 3 TR1.01.01.31.11.31.54.05.022221/21/222 ER 4 TR22 ER 5 TR22 EL 4 TR22 EL 5 TR22 IR 4 TR22 IR 5 TR22 IL 4 TR22 IL 5 TR1.82.01.92.46.07.022U22U1/2U1/2U22U ER/L 6 TR22U ER/L 7 TR22U IR/L 6 TR22U IR/L 7 TR2.02.311.011.06.07.027275/85/827 ER 6 TR27 ER 7 TR27 EL 6 TR27 EL 7 TR27 IR 6 TR27 IR 7 TR27 IL 6 TR27 IL 7 TR2.32.22.72.68.09.010.027U27U27U5/8U5/8U5/8U27U ER/L 8 TR27U ER/L 9 TR**27U ER/L 10 TR27U IR/L 8 TR27U IR/L 9 TR**27U IR/L 10 TR2.53.03.213.713.713.712.033U3/4U33U ER/L 12 TR33U IR/L 12 TR3.916.9PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu* Dostêpne tylko w BXC* * P³ytka z jednym ostrzem22 IR 5 TR MXCWybór gatunku wêglika patrz str.4523


YXYXP³ytki do toczenia gwintówPG - DIN 4043080 O PLEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczenieStandardWEWNÊTRZNYOznaczenieStandardXY2083/16MINIATUROWE*08 IR 20 PG(PG 7)0.60.718111/411 IR 18 PG(PG 9)0.80.92018161616163/83/83/8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA:* Dostêpne tylko w BXC16 ER 20 PG16 ER 18 PG16 ER 16 PG(PG 7)(PG 9,11,13.5, 16)(PG 21, 29, 36, 42, 48)p³ytka do gwintu 16 ER 16 PG BMA16 IR 18 PG16 IR 16 PG(PG 11,13.5, 16)(PG 21, 29, 36, 42, 48)0.70.80.80.80.91.0Trapezowy niesymetryczny - DIN 5133 O30 OPUWAGA:W STANDARDOWYM WYKONANIUCARMEX FLANKA Z DU¯YM K¥TEMJEST PROWADZ¥CA.JE¯ELIWYMAGANE JEST INACZEJ PROSZÊWYSPECYFIKOWAÆ W ZAMÓWIENIU.Kierunek pracy(skrawania)LEX-RHI N -L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”I.C.LYSkokmmLI.C.inPrawaZEWNÊTRZNYOznaczenieLewaXYPrawaWEWNÊTRZNYOznaczenieLewaXY2.0163/816 ER 2 SAGE16 EL 2 SAGE1.11.616 IR 2 SAGE16 IL 2 SAGE1.21.73.04.022221/21/222 ER 3 SAGE22 ER 4 SAGE22 EL 3 SAGE22 EL 4 SAGE1.51.92.43.122 IR 3 SAGE22 IR 4 SAGE22 IL 3 SAGE22 IL 4 SAGE1.92.32.93.5* 5.0* 6.022U22U1/2U1/2U22U ER 5 SAGE22U ER 6 SAGE22U EL 5 SAGE22U EL 6 SAGE1.21.211.611.722U IR 5 SAGE22U IR 6 SAGE22U IL 5 SAGE22U IL 6 SAGE1.92.111.711.9* Wymaga specjalnej p³ytki podporowejPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 22 IR 4 SAGE BMAWybór gatunku wêglika patrz str.4524


YXYXP³ytki do toczenia gwintówOkr¹g³y - DIN 405R=0.25P30 O PR=0.24PLEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaXYWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaXY10861616163/83/83/816 ER 10 RD16 ER 8 RD16 ER 6 RD16 EL 10 RD16 EL 8 RD16 EL 6 RD1.11.41.51.21.31.716 IR 10 RD16 IR 8 RD16 IR 6 RD16 IL 10 RD16 IL 8 RD16 IL 6 RD1.11.41.41.21.41.5**6442222271/21/25/822 ER 6 RD22 ER 4 RD27 ER 4 RD22 EL 6 RD22 EL 4 RD27 EL 4 RD1.52.22.21.72.32.322 IR 6 RD22 IR 4 RD27 IR 4 RD22 IL 6 RD22 IL 4 RD27 IL 4 RD1.52.22.21.72.32.3PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu27 IL 4 RD P25COkr¹g³y - DIN 20400LEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YI.C.LSkokmmLI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXY4.05.06.02222221/21/21/222 ER 4.0 RD 2040022 ER 5.0 RD 2040022 ER 6.0 RD 2040022 IR 4.0 RD 2040022 IR 5.0 RD 2040022 IR 6.0 RD 204001.41.71.71.41.82.08.027U5/8U* 27U - 8.0 RD 20400*27U - 8.0 RD 204003.013.7* Ta sama p³ytka dla wewnêtrznego i zewnêtrznego gwintu prawegoPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 22ER 4.0 RD 20400 P25CWybór gatunku wêglika patrz str.4525


P³ytki do toczenia gwintówUNJC, UNJF, UNJEF, UNJSYXUNJ5/16P60 O PP/8LEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaXY484440363228242018161411111111111111111111111/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/411 ER 48 UNJ11 ER 44 UNJ11 ER 40 UNJ11 ER 36 UNJ11 ER 32 UNJ11 ER 28 UNJ11 ER 24 UNJ11 ER 20 UNJ11 ER 18 UNJ11 ER 16 UNJ11 ER 14 UNJ11 EL 48 UNJ11 EL 44 UNJ11 EL 40 UNJ11 EL 36 UNJ11 EL 32 UNJ11 EL 28 UNJ11 EL 24 UNJ11 EL 20 UNJ11 EL 18 UNJ11 EL 16 UNJ11 EL14 UNJ11 IR 48 UNJ11 IR 44 UNJ11 IR 40 UNJ11 IR 36 UNJ11 IR 32 UNJ11 IR 28 UNJ11 IR 24 UNJ11 IR 20 UNJ11 IR 18 UNJ11 IR 16 UNJ11 IR 14 UNJ11 IL 48 UNJ11 IL 44 UNJ11 IL 40 UNJ11 IL 36 UNJ11 IL 32 UNJ11 IL 28 UNJ11 IL 24 UNJ11 IL 20 UNJ11 IL 18 UNJ11 IL 16 UNJ11 IL 14 UNJ0.60.60.60.60.60.60.70.80.80.80.90.60.60.60.60.60.60.80.91.01.01.04844403632282420181614131211109816161616161616161616161616161616163/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/83/816 ER 48 UNJ16 ER 44 UNJ16 ER 40 UNJ16 ER 36 UNJ16 ER 32 UNJ16 ER 28 UNJ16 ER 24 UNJ16 ER 20 UNJ16 ER 18 UNJ16 ER 16 UNJ16 ER 14 UNJ16 ER 13 UNJ16 ER 12 UNJ16 ER 11 UNJ16 ER 10 UNJ16 ER 9 UNJ16 ER 8 UNJ16 EL 48 UNJ16 EL 44 UNJ16 EL 40 UNJ16 EL 36 UNJ16 EL 32 UNJ16 EL 28 UNJ16 EL 24 UNJ16 EL 20 UNJ16 EL 18 UNJ16 EL 16 UNJ16 EL 14 UNJ16 EL 13 UNJ16 EL 12 UNJ16 EL 11 UNJ16 EL 10 UNJ16 EL 9 UNJ16 EL 8 UNJ16 IR 48 UNJ16 IR 44 UNJ16 IR 40 UNJ16 IR 36 UNJ16 IR 32 UNJ16 IR 28 UNJ16 IR 24 UNJ16 IR 20 UNJ16 IR 18 UNJ16 IR 16 UNJ16 IR 14 UNJ16 IR 13 UNJ16 IR 12 UNJ16 IR 11 UNJ16 IR 10 UNJ16 IR 9 UNJ16 IR 8 UNJ16 IL 48 UNJ16 IL 44 UNJ16 IL 40 UNJ16 IL 36 UNJ16 IL 32 UNJ16 IL 28 UNJ16 IL 24 UNJ16 IL 20 UNJ16 IL 18 UNJ16 IL 16 UNJ16 IL 14 UNJ16 IL 13 UNJ16 IL 12 UNJ16 IL 11 UNJ16 IL 10 UNJ16 IL 9 UNJ16 IL 8 UNJ0.60.60.60.60.60.60.70.80.80.81.01.01.11.11.11.21.20.60.60.60.60.60.60.80.91.01.01.21.31.41.51.51.61.6p³ytka do gwintuPRZYK£AD ZAMÓWIENIA:16 IR 16 UNJ MXCWybór gatunku wêglika patrz str.4526


YXYXP³ytki do toczenia gwintówMJ - ISO 58555/16P60 O PP/8LEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLSkokmmLI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaXY1.01.251.52.0111111111/41/41/41/411 IR 1.0 MJ11 IR 1.25MJ11 IR 1.5 MJ11 IR 2.0 MJ0.70.80.80.90.80.91.01.01.01.251.52.0161616163/83/83/83/816 ER 1.0 MJ16 ER 1.25MJ16 ER 1.5 MJ16 ER 2.0 MJ16 IR 1.0 MJ16 IR 1.25MJ16 IR 1.5 MJ16 IR 2.0 MJ0.70.80.81.00.80.91.01.3PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16 ER 1.5 MJ BMAAmerykañski Butlowy7 O 45 OPUWAGA:W STANDARDOWYM WYKONANIUCARMEX FLANKA Z DU¯YM K¥TEMJEST PROWADZ¥CA.JE¯ELI S¥ INNEWYMAGANIA PROSZÊ WYSPECYFI-KOWAÆ W ZAMÓWIENIU.LEX-RHIN-L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLXTyp “U”YKierunek pracy(skrawania)I.C.LSkokTPILI.C.inZEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaWEWNÊTRZNYOznaczeniePrawaLewaXY201611111/41/411 ER 20 ABUT11 ER 16 ABUT11 EL 20 ABUT11 EL 16 ABUT11 IR 20 ABUT11 IR 16 ABUT11 IL 20 ABUT11 IL 16 ABUT1.01.01.31.5**20161210161616163/83/83/83/816 ER 20 ABUT16 ER 16 ABUT16 ER 12 ABUT16 ER 10 ABUT16 EL 20 ABUT16 EL 16 ABUT16 EL 12 ABUT16 EL 10 ABUT16 IR 20 ABUT16 IR 16 ABUT16 IR 12 ABUT16 IR 10 ABUT16 IL 20 ABUT16 IL 16 ABUT16 IL 12 ABUT16 IL 10 ABUT1.01.01.41.51.31.52.02.38622221/21/222 ER 8 ABUT22 ER 6 ABUT22 EL 8 ABUT22 EL 6 ABUT22 IR 8 ABUT22 IR 6 ABUT22 IL 8 ABUT22 IL 6 ABUT2.12.13.33.4422U1/2U22U ER 4 ABUT22U EL 4 ABUT22U IR 4 ABUT22U IL 4 ABUT2.39.5327U5/8U27U ER 3 ABUT27U EL 3 ABUT27U IR 3 ABUT27U IL 3 ABUT3.111.7PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16 IL 12 ABUT MXC27


XYYXGwinty dla przemys³u naftowegoP³ytki do toczenia gwintówOkr¹g³e APIP30 O30 OZbie¿noœæ 1:1690 OLEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLSkokTPILI.C.inSto¿ekIPFZEWNÊTRZNYOznaczenieWEWNÊTRZNYOznaczenieXY10816163/83/80.750.7516 ER 10 API RD16 ER 8 API RD16 IR 10 API RD16 IR 8 API RD1.51.31.41.6PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu 16 ER 10 API RD BMAP³ytki wielopunktoweXYEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.LLSkokTPILI.C.inLiczbawierzcho³kówgwintuZEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaWEWNÊTRZNYOznaczenieP³ytkapodporowaXY10221/2222 ER 10API RD 2MAE22M22 IR 10API RD 2MAI22M2.43.710827275/85/83227 ER 10API RD 3M27 ER 8 API RD 2MAE27MAE27M27 IR 10API RD 3M27 IR 8 API RD 2MAI27MAI27M3.83.06.24.5PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: p³ytka do gwintu27 IR 10 API RD 3M MXCZalecana liczba przejœæ patrz str.45Wybór gatunku wêglika patrz str.4528


YXP³ytki do toczenia gwintówGwinty dla przemys³u naftowegoP30 O30 OZbie¿noœæ 1:1690 OLEX-RHI N - L HI.C.IN-RHEX-LHI.C.YXLV-0.040SkokTPILI.C.inSto¿ekIPFZEWNÊTRZNYOznaczenieWEWNÊTRZNYOznaczenieXYNr po³¹czenialub rozmiar522 1/2 3 22 ER 5 API 403 22 IR 5 API 403 1.8 2.5 23/8 -41/2 REGV-0.038RSkokTPILI.C.inSto¿ekIPFZEWNÊTRZNYOznaczenieWEWNÊTRZNYOznaczenieXYNr po³¹czenialub rozmiar4427275/85/82327 ER 4 API 38227 ER 4 API 38327 IR 4 API 38227 IR 4 API 3832.12.12.82.8NC23-NC50NC56-NC77V-0.050SkokTPILI.C.inSto¿ekIPFZEWNÊTRZNYOznaczenieWEWNÊTRZNYOznaczenieXYNr po³¹czenialub rozmiar4427275/85/82327 ER 4 API 50227 ER 4 API 50327 IR 4 API 50227 IR 4 API 5032.02.03.03.065/8 REG51/ 2, 75/8, 8 5/8, REGp³ytka do gwintuPRZYK£AD ZAMÓWIENIA:27 IR 4 API 502Wybór gatunku wêglika patrz str.4529


Gwinty dla przemys³u naftowegoExtreme - Line CasingP³ytki do toczenia gwintów6 O 6 OZbie¿noœæ - IPF90 OSkokTPILI.C.inSto¿ekIPFZEWNÊTRZNYOznaczenieWEWNÊTRZNYOznaczenieXYNr po³¹czenialub rozmiar6522221/21/21.501.2522 ER 6 EL 1.522 ER 5 EL 1.2522 IR 6 EL 1.522 IR 5 EL 1.251.92.41.92.35-75/ 885 /8-103 /4Buttress Casing3 O10 O 90 OZbie¿noœæ - IPFSkokTPILI.C.inSto¿ekIPFZEWNÊTRZNYOznaczenieWEWNÊTRZNYOznaczenieXYNr po³¹czenialub rozmiar5522221/21/20.751.0022 ER 5 BUT 0.7522 ER 5 BUT 1.022 IR 5 BUT 0.7522 IR 5 BUT 1.02.22.32.42.441 /2-133 /816-20p³ytka do gwintuPRZYK£AD ZAMÓWIENIA:22 ER 5 BUT 0.75 P25CWybór gatunku wêglika patrz str.4530


Oprawki do toczenia gwintów i zestawySpis treœci - oprawki:Sposoby oznaczania produktówOprawki do toczenia gwintów zewnêtrznychOprawki do toczenia gwintów zewnêtrznychz dociskiem od góryOprawki do mocowania p³ytek pionowychOprawki z w¹skim wysiêgiemOprawki do toczenia gwintów wewnêtrznychOprawki do toczenia gwintów wewnêtrznychz otworem ch³odz¹cymOprawki do toczenia gwintów wewnêtrznychz dociskiem od góryOprawki do toczenia gwintów wewnêtrznychz wêglika spiekanegoOprawki z opuszczonym mocowaniem p³ytkiOprawki do imaków wielono¿owychStrona3233343434353636373738Spis treœci - zestawy:Zestawy p³ytek standardowychZestawy p³ytek typu “B”Zestawy miniaturowe i ultraminiaturoweZestawy kombi do wytaczania i gwintowaniaZestawy p³ytek podporowych o ró¿nychk¹tach linii œrubowejStrona393940404131


Sposoby oznaczania produktówOprawki do toczenia gwintówOprawki do toczenia gwintów - oznaczenieS E R 2020 K 16Metodamocowania p³ytkiD = dociskS = œrubaE = ZewnêtrznyI = WewnêtrznyR =L =PrawaLewaPrzekrój poprzeczny oprawki:Przek¹tna kwadratuoprawki zewnêtrznej2020=20 mm x 20 mmŒrednica chwytuoprawki wewnêtrznej0020 = Œrednica chwytu 20 mmmmD = 60F = 80H = 100K = 125L = 140M = 150P = 170R = 200S = 250T = 300U = 350V = 400L060808U11162222U2727U33UI.C.5/32"3/16"3/16"U1/4"3/8"1/2"1/2"U5/8"5/8"U3/4"UB -D³ugoœæ oprawki Rozmiar p³ytki: z otworem ch³odz¹cymLI.C.C -V -O -D -G -U -oprawka wêglikowaoprawka do p³ytek Vtyp przesuniêciaopuszczone czo³ooprawka wielono¿owatyp “U”32


Oprawki do toczenia gwintówOprawki do toczenia gwintów zewnêtrznychOPRAWKA TYPU “U”OPRAWKA STANDARD*****OznaczeniePrawaSER 8 8 H11SER 10 10 H11SER 12 12 K11SER 12 12 F16SER 16 16 H16SER 20 20 K16SER 25 25 M16SER 32 32 P16SER 25 25 M22SER 32 32 P22SER 40 40 R22SER 25 25 M22USER 32 32 P22USER 40 40 R22USER 25 25 M27USER 32 32 P27USER 40 40 R27SER 25 25 M27USER 32 32 P27USER 40 40 R27USER 25 25 M33USER 32 32 P33UB=Hmm (mm)11 811 1 011 1 216 1 216 1616 2016 2516 3222 2522 3222 4022U 2522U 3222U 4027 2527 3227 4027U 2527U 3227U 4033U 2533U 32L(mm)10010012580100125150170150170200150170200150170200150170200150170F(mm)11111216162025322532402832403232403232403232Œrubamocuj¹caS11S11S11S16S16S16S16S16S22S22S22S22S22S22S27S27S27S27S27S27S33S33Œrubap³ytkipodporowej---A 16A 16A 16A 16A 16A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 27A 27A 27A 27A 27A 27--KluczTORXK11K11K11K16K16K16K16K16K22K22K22K22K22K22K27K27K27K27K27K27K33K33P³ytkapodporowaRH---AE 16AE 16AE 16AE 16AE 16AE 22AE 22AE 22AE 22UAE 22UAE 22UAE 27AE 27AE 27AE 27UAE 27UAE 27U--P³ytkapodporowaLH---A I16A I16A I16A I16A I16A I22A I22A I22A I22 UA I22 UA I22 UA I27A I27A I27A I27 UA I27 UA I27 U--*Oprawki bez p³ytki podporowejPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka SER 25 25 M16Dla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ SEL zamiast SER0Oprawki s¹ wykonywane z k¹tem pochylenia linii œrubowej o wartoœci 1,5 .Dla innych wartoœci k¹ta prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajduj¹cejsiê w czêœci technicznej katalogu.33


Oprawki do toczenia gwintówOprawki do toczenia gwintów zewnêtrznych z dociskiem od góryHBFBLOznaczeniePrawaDE R 1212 H16DE R 1616 H16DE R 2020 K16DE R 2525 M16* DE R 2525 M22(mm)1616161622B=H(mm)1216202525L(mm)100100125150150F(mm)1616202525Œrubamocuj¹caS16S16S16S16S22DociskC16C16C16C16C22Œrubap³ytkipodporowejA16SA16SA16SA16SA22KluczTORXK16K16K16K16K22P³ytka P³ytkapodporowa podporowaRH LHAE16AE16AE16AE16AE22AI16AI16AI16AI16AI220Oprawki s¹ wykonywane z k¹tem pochylenia linii œrubowej o wartoœci 1,5 .Dla innych wartoœci k¹ta prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajduj¹cejsiê w czêœci technicznej katalogu.Mo¿liwoœæ stosowania dwóch metod zamocowania-œrub¹ lub dociskiem.* Proszê stosowaæ klucz TORX K21 z dociskiem C22Oprawki do mocowania p³ytek pionowych (Typ V)HBFBLOznaczeniePrawaSER1616H16VSER2020K16VSER2525M16VSER 2525 M22V( mm)16161622B=H( mm)16202525L( mm)100125150150F( mm)18222727.5Œrubamocuj¹caS16SS16SS16SS22SKluczTORXK16K16K16K22PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka SER 20 20 K16VOprawki z w¹skim wysiêgiemOznaczeniePrawaSER1616H16VSSER2020K16VSSER2525M16VS( mm)161616B=H( mm)162025L( mm)100125150F( mm)182227Œrubamocuj¹caS16SS16SS16SKluczTORXK16K16K1634


Oprawki do toczenia gwintówOprawki do toczenia gwintów wewnêtrznychOPRAWKA TYPU “U”OPRAWKA STANDARDMin. rozmiar otworuFL1D1DOznaczeniePrawa* SIR 0005 H06* SIR 0007 K08* SIR 0008 K08U* SIR 0010 H11* SIR 0010 K11* SIR 0013 L11* SIR 0013 M16* SIR 0016 P16SIR 0020 P16SIR 0025 R16SIR 0032 S16SIR 0040 T16SIR 0050 U16* SIR 0020 P22SIR 0025 R22SIR 0032 S22SIR 0040 T22SIR 0050 U22SIR 0032 S22USIR 0040 T22USIR 0050 U22USIR 0032 S27SIR 0040 T27SIR 0050 U27SIR 0060 V27SIR 0032 S27USIR 0040 T27USIR 0050 U27USIR 0060 V27USIR 0050 U33U*D D1Min.rozmiar L L1 Fotworu6 12 5.18 16 6.68U 16 7.311 10 1011 16 1011 16 1316 16 1316 20 1616 20 2016 25 2516 32 3216 40 4016 50 5022 20 2022 25 2522 32 3222 40 4022 50 5022U 32 3222U 40 4022U 50 5027 32 3227 40 4027 50 5027 60 6027U 32 3227U 40 4027U 50 5027U 60 6033U 50 506.07.89.01 21 21 51 61 92 42 93 64 45 42 42 93 84 65 63 84 65 74 04 85 86 84 04 85 86 86 21001251251001251401501701702002503003501702002503003502503003502503003504002503003504003501 21 82 1-2 53 23 24 0----------------------*Oprawki bez p³ytki podporowejPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka SIR 0025 R22Dla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ S IL zamiast SIR0Oprawki s¹ wykonywane z k¹tem pochylenia linii œrubowej o wartoœci 1,5 .Dla innych wartoœci k¹ta prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajduj¹cejsiê w czêœci technicznej katalogu.4.35.36.67.47.48.910.211.713.716.219.723.728.715.618.121.625.630.624.428.130.822.626.631.636.625.829.434.339.737.5Œrubamocuj¹caS06S08S08S11S11S11S16SS16SS16S16S16S16S16S22SS22S22S22S22S22S22S22S27S27S27S27S27S27S27S27S33Œrubamocuj¹cap³ytkêpodporow¹KluczTORXP³ytka P³ytkapodporowa podporowaRH LH- K06 - -- K08 - -- K08 - -- K11 - -- K11 - -- K11 - -- K16S - -- K16S - -A16 K16 AI16 AE16A16 K16 AI16 AE16A16 K16 AI16 AE16A16 K16 AI16 AE16A16 K16 AI16 AE16- K22S - -A22 K22 AI22 AE22A22 K22 AI22 AE22A22 K22 AI22 AE22A22 K22 AI22 AE22A22 K22 AI22U AE22UA22 K22 AI22U AE22UA22 K22 AI22U AE22UA27 K27 AI27 AE27A27 K27 AI27 AE27A27 K27 AI27 AE27A27 K27 AI27 AE27A27 K27 AI27U AE27UA27 K27 AI27U AE27UA27 K27 AI27U AE27UA27 K27 AI27U AE27U- K33 - -35


Oprawki do toczenia gwintówOprawki do toczenia gwintów wewnêtrznych z otworem ch³odz¹cymFL1D1LDOznaczeniePrawa* SIR 0010 K11B* SIR 0013 M16B* SIR 0016 P16BSIR 0020 P16BSIR 0025 R16BSIR 0032 S16BSIR 0025 R22B11161616161622D16162020253225D110131620253225Min.rozmiarotworu12161924293629L125150170170200250200L1253240----F7.410.211.713.716.219.718.1Œrubamocuj¹caS11S16SS16SS16S16S16S22Œrubamocuj¹cap³ytkêpodporow¹---A16A16A16A22KluczTORXK11K16K16K16K16K16K22P³ytkapodporowaRH---AI16AI16AI16AI22P³ytkapodporowaLH---AE16AE16AE16AE22*Oprawki bez p³ytki podporowejPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka SIR 0025 R16BDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ S IL zamiast SIR0Oprawki s¹ wykonywane z k¹tem pochylenia linii œrubowej o wartoœci 1,5 .Dla innych wartoœci k¹ta prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajduj¹cejsiê w czêœci technicznej katalogu.Oprawki do toczenia gwintów wewnêtrznych z dociskiem od góryD1FL1LD*OznaczeniePrawaDIR 0020 P16DIR 0025 R16DIR 0032 S16DIR 0025 R2216161622D20253225D120253225Min.rozmiarotworu24293629L170200250200L1----F13.716.219.718.1Œrubamocuj¹caS16S16S16S22DociskC16C16C16C22Œrubamocuj¹cap³ytkêpodporow¹A16SA16SA16SA22KluczTORXK16K16K16K22P³ytkapodporowaRHAI16AI16AI16AI22P³ytkapodporowaLHAE16AE16AE16AE22PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka DIR 0020 P16Dla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ DIL zamiast DIRMo¿liwoœæ stosowania dwóch metod zamocowania-œrub¹ lub dociskiem.* Proszê stosowaæ klucz TORX K21 z dociskiem C2236


Oprawki do toczenia gwintówOprawki do toczenia gwintów wewnêtrznychz wêglika spiekanego z otworem ch³odz¹cymOprawki z wêglika spiekanego s¹ stosowanew przypadku zaistnienia ryzyka dr¿enia i ugiêæ,w wyniku gwintowania w g³êbokich ma³ych otworach.FL1D1LDOznaczeniePrawaSIR * 0005 H06CBSIR * 0007 K08CBSIR * 0008 K08UCBSIR 0010 M11CBSIR 0012 P11CBSIR 0016 R16CB* SIR 0020 S16CB* SIR 0025 S16CB688U1111161616Min.D D1 rozmiarotworuL L1 F68810121620255.16.67.310121620256.07.89.01215192328100125125150170200250250263135-----4.35.36.67.48.411.713.716.2Œrubamocuj¹caS06S08S08S11S11S16SS16S16Œrubamocuj¹cap³ytkêpodporow¹------A16A16KluczTORXK06K08K08K11K11K16K16K16P³ytkapodporowaRH------AI16AI16P³ytkapodporowaLH------AE16AE16*Oprawki z p³ytkami podporowymiPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka SIR 0010 M11 CBDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ SIL zamiast SIROprawki z opuszczonym mocowaniem p³ytkiA1AC2FAC1COznaczeniePrawaSER * 2020 K16DSER * 2525 M16DSER * 2525 M22D161622A A1 C C1 F C220252520252512515015021.021.025.0253232383838Œrubamocuj¹caS16S16S22Œrubamocuj¹cap³ytkêpodporow¹A16A16A22KluczTORXK16K16K22P³ytkapodporowaRHAE16AE16AE22P³ytkapodporowaLHAI16AI16AI2237


Oprawki do imaków wielono¿owychOprawki do toczenia gwintówHOprawki do imakówwielono¿owychs¹ typu zewnêtrznego,stosowane wautomatachtokarskich.FLBOznaczeniePrawa* SER 8 8 H11G* SER 10 10 H11GSER 16 16 K16GSER 20 20 K16G(mm)11111616B=H(mm)8101620L(mm)100100125125F(mm)12.014.021.726.2Œrubamocuj¹caS11S11S16S16Œrubap³ytkipodporowej--A16A16KluczTORXK11K11K16K16P³ytkapodporowaRH--AE16AE16P³ytkapodporowaLH--AI16AI16*Oprawki bez p³ytki podporowejPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka SEL 2020 K16GDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ S ELzamiast SER38


Zestawy narzêdzi do toczenia gwintówZestawy p³ytek standardowychZestawy p³ytek do gwintowania s¹ uniwersalnym rozwi¹zaniem dla u¿ytkowników,którzy nacinaj¹ ró¿ne gwinty w ograniczonej iloœci, maj¹cych jednoczeœnie wysokiewymagania jakoœciowe co do wykonania gwintu.ZESTAW ZEWNÊTRZNYOznaczenie: KEGP£YTKIZESTAW WEWNÊTRZNYOznaczenie: KIGP£YTKIOPRAWKAOPRAWKAKLUCZK16ŒRUBAS16KLUCZK16ŒRUBAS16Je¿eli wymagana jest wiêksza oprawka, z uchwytem 25 mm, nale¿y w zamówieniu dopisaæ KIT-25.Zestawy p³ytek dla gwintów amerykañskich UN: KEU i KIUZestawy p³ytek typu “B”Zawieraj¹ p³ytki typu “B”.Kombinacja szlifowanego profilu gwintu iprasowanego ³amacza wióra.Gatunek BMA: Bardzo drobnoziarnistywêglik pokryty wielowarstwow¹ pow³ok¹ TiAlNIN-RHZESTAW ZEWNÊTRZNYZESTAW WEWNÊTRZNYTYPEBEX-RHSzt.Szt.Szt.Szt.Szt.Szt.Szt.Szt.Szt.Szt.39


Zestawy narzêdzi do toczenia gwintówZestawy miniaturowe i ultra-miniaturoweOznaczenieTYPIloœæp³ytekZAWARTOŒÆP£YTKIOPRAWKAKluczKU60M-BXCKM60M-BXCULTRAMINI101006 IR A 60 BX C08 IR A 60 BX CSIR 0005 H06SIR 0007 K08K6K8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: zestaw KU60M-BXCZestawy kombi do wytaczania i gwintowaniaPraktyczna i wygodna kombinacjazestawu dla ultraminiaturowegogwintowania i wiercenia.Pozwala na wiercenie igwintowanie ma³ych otworówo œrednicy 6 mm (1/4”).OznaczenieP£YTKADO GWINTÓWZAWARTOŒÆP£YTKATOKARSKAOPRAWKAKluczKC6TM06 IR A60 BXC 06 IR TURN BMA10 Szt.10Szt.SIR 0005 H06CBK6BMA - Pokryty wêglik dla œrednich i do wysokich prêdkoœci skrawaniaBXC - Pokryty wêglik spiekany dla niskich prêdkoœci skrawaniaCB - Oprawka wytaczak z wêglika z otworem ch³odz¹cym40


P³ytki podporowe i ich zestawyZestawy p³ytek podporowycho ró¿nych k¹tach linii œrubowej5 sztuk p³ytek AE i 5 szt. p³ytek AIAE ( DLA EX.RH. &IN. LH.)wystêpuje z oprawkami SER i SILAI ( DLA IN.RH. &EX.LH.)wystêpuje z oprawkami SIR i SELOznaczenieZAWARTOŒÆKA16AE16+4.5AI 16+4.5AE16+3.5AI 16+3.5AE16+2.5AI 16+2.5AE16+0.5AI 16+0.5AE16-1.5AI 16 -1.5KA22AE22+4.5AI 22+4.5AE22+3.5AI 22+3.5AE22+2.5AI 22+2.5AE22+0.5AI 22+0.5AE22-1.5AI 22-1.5KA22UAE22U+4.5AI 22U+4.5AE22U+3.5AI 22U+3.5AE22U+2.5AI 22U+2.5AE22U+0.5AI 22U+0.5AE22U -1.5AI 22U -1.5KA27AE27+4.5AI 27+4.5AE27+2.5AI 27+2.5AE27-1.5AI 27-1.5KA27UAE27U+4.5AI 27U+4.5AE27U+2.5AI 27U+2.5AE27U-1.5AI 27U-1.541


42Notatki


ND=30 mmV=120 m/min


SKOKmm52 o4 o 3 o 1 oTPI5P432.521.510.5681012162448Dmmcale103/8"203/4"301.25"401.5"50 602" 2.5"753"WYMIARujemny k¹tp³ytkap³ytkaoprawkaoprawka


eP£ YTKA1.5 oOPRAWKAb = 1 oe=0.74g=1.5 oNIEPOPRAWNIEPRZED WYMIAN¥ P£YTKIWymiana p³ytki na p³ytkê o ujemnymk¹cie wyeliminuje tarciena flance gwintue=3.74g =- 1.5 oujemna p³ytkaPOPRAWNIEP0 WYMIANIE P£YTKI


Wykruszanie siêPowstawanie krateruNarost na ostrzuPêkniêcia cieplneDeformacja ostrzaPêkniêcia


Narzêdzia do toczenia rowkówKombinacja szlifowanego profilu z prasowanym ³amaczem wióraZalety:• to sama oprawka dla wytaczania i gwintowania;• minimalne nak³ady na oprzyrz¹dowanie;• trzy ostrza skrawaj¹ce;• precyzyjny szlifowany profil.Spis treœci:P³ytki do toczenia rowkówP³ytki do toczenia rowkówZestawy p³ytek do toczenia rowkówInformacje techniczneStrona:5252535451


Narzêdzia do toczenia rowkówP³ytki do toczenia rowkówZewnêtrzna & WewnêtrznaTa sama p³ytka mo¿e byæu¿ywana dla zastosowañEX.RH i IN.LHTa sama p³ytka mo¿e byæu¿ywana dla zastosowañIN.RH i EX.LHP³ytki ER/ILOznaczenieP³ytka podporowaP³ytki IR/ELOznaczenieP³ytka podporowaPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 16 ER/IL 1.20 BXC* P³ytki powinny byæ u¿ywane ze standardowymi oprawkami do toczenia gwintów (patrz str.33-38).0* Uwaga: p³ytka podporowa musi byæ zmieniona na AE 16-0 lub AI 16-0 (k¹t pochylenia 0 )* Dostêpne inne wielkoœci p³ytek w rozmiarach: 5/8”, 1/2”, 1/4”, 3/16” i 5/32”P³ytki do toczenia rowków pod pierœcieñ zabezpieczaj¹cyRZewnêtrzna & WewnêtrznaP³ytki z profilem czêœciowymRTa sama p³ytka mo¿e byæu¿ywana dla zastosowañEX.RH i IN.LHTa sama p³ytka mo¿e byæu¿ywana dla zastosowañIN.RH i EX.LHR0.04TICP³ytki ER/ILOznaczenieP³ytka podporowaP³ytki IR/ELOznaczenieP³ytka podporowa0.51.43/816 ER/IL R0.50AE 16 - 016 IR/EL R0.50AI 16 - 00.61.63/816 ER/IL R0.60AE 16 - 016 IR/EL R0.60AI 16 - 00.92.03/816 ER/IL R0.90AE 16 - 016 IR/EL R0.90AI 16 - 01.02.03/816 ER/IL R1.00AE 16 - 016 IR/EL R1.00AI 16 - 01.12.153/816 ER/IL R1.10AE 16 - 016 IR/EL R1.10AI 16 - 01.22.253/816 ER/IL R1.20AE 16 - 016 IR/EL R1.20AI 16 - 0PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 16 ER/IL R1.20 BXC* P³ytki powinny byæ u¿ywane ze standardowymi oprawkami do toczenia gwintów (patrz str.33-38).0* Uwaga: p³ytka podporowa musi byæ zmieniona na AE 16-0 lub AI 16-0 (k¹t pochylenia 0 )* Dostêpne inne wielkoœci p³ytek w rozmiarach: 5/8”, 1/2”, 1/4”, 3/16” i 5/32”52


Zestawy p³ytek do toczenia rowkówZestawy p³ytekdo toczenia rowkówP£YTKI ER / ILKGRO - EXTERNAL16 ER / IL 1.0 BXC 1 szt.16 ER / IL 1.2 BXC 1 szt.16 ER / IL 1.4 BXC 1 szt.16 ER / IL 1.7 BXC 1 szt.16 ER / IL 1.95 BXC 1 szt.16 ER / IL 2.25 BXC 1 szt.P£YTKI IR / ELKGRO - INTERNAL16 IR / EL 1.0 BXC 1 szt.16 IR / EL 1.2 BXC 1 szt.16 IR / EL 1.4 BXC 1 szt.16 IR / EL 1.7 BXC 1 szt.16 IR / EL 1.95 BXC 1 szt.16 IR / EL 2.25 BXC 1 szt.ANVIL AE 16 - 01 szt.ANVIL AI 16 - 01 szt.53


Narzêdzia do toczenia rowkówInformacje technicznePrêdkoœæ skrawania przy toczeniu rowkówGatunek wêglika: BXC (P30 - P50 - K25 - K40)PVD - pokryty TiN dla niskichprêdkoœci skrawania. W³aœciwy dlaszerokiego zakresu stali nierdzewnychISOStandardPMKNMateria³Stale nisko i œrednio wêgloweStale o du¿ej zawartoœci wêglaStale stopowe ulepszaneStale nierdzewneStale odlewane¯eliwoMetale nie¿elazne i aluminiumprêdkoœæ skrawaniam/min20-10030-8040-9030-8030-9030-9020-200Dla toczenia rowków w ma³ych otworach patrz str.150-15554


P³ytki do frezowania gwintów i zestawyNarzêdzia do frezowania gwintów na frezarkach CNCz interpolacj¹ w trzech osiachZalety narzêdzi do frezowania gwintów:Te same oprawki, p³ytki do frezów mog¹wytwarzaæ prawe i lewe gwinty.Pojedyncza p³ytka i oprawka mog¹ frezowaæzadany typ gwintu w wielu rozmiarachSto¿kowy kszta³t gniazda p³ytki zapewniasztywne mocowanie w oprawceWiêkszoœæ p³ytek jest dwustronna i z dwomaostrzami skrawaj¹cymiGwint powstaje w jednym przejœciuZwiêkszona produktywnoœæ dziêki wzrostowi prêdkoœciskrawania i zastosowaniu p³ytek wielowierzcho³kowych.Nacinanie gwintu do dna otworu (gwint rozpoczynasiê pe³nym zwojem).Wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ narzêdzia w wynikuzastosowania wielowarstwowej pow³okiMo¿liwoœæ wykonywania gwintów o du¿ych rozmiarachna maszynach o ma³ych mocachMo¿liwoœæ frezowania gwintów sto¿kowychSpis treœci: Strona: Strona:Sposoby oznaczania produktów 56ISOUNWHITBSPTNPTNPTFNPSNPSFPG - DIN 40430Zestawy p³ytek ISO57585959606061616262Narzêdzia specjalne6355


P³ytki do frezowania gwintówSposoby oznaczania produktówP³ytki do frezowania gwintów-oznaczenie7Skok gwintuProfilgwintuGatunekwêglika:ZewnêtrznaWewnêtrznaZew.+ Wew.ISOUNWHITNPTNPTFBSPTNPSNPSFPGMT756


P³ytki do frezowania gwintówM - ISOP/460 O PP/8HPAT0.50.50.750.751.01.01.251.251.51.51.751.752.02.02.52.53.03.03.53.54.04.04.54.55.05.05.55.56.06.0SKOKmmZew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.HT12* 12 I 0.5 ISO*12 I 0.75 ISO12 I 1.0 ISO**12 I 1.25 ISO*12 I 1.5 ISO6.32.9ROZMIAR P£YTKI = A14 21 30 4014 I 0.5 ISO14 E 0.75 ISO14 I 0.75 ISO14 E 1.0 ISO 21 E 1.0 ISO14 I 1.0 ISO 21 I 1.0 ISO14 E 1.25 ISO14 I 1.25 ISO14 E 1.5 ISO 21 E 1.5 ISO 30 E 1.5 ISO 40 E 1.5 ISO14 I 1.5 ISO 21 I 1.5 ISO 30 I 1.5 ISO 40 I 1.5 ISO14 E 1.75 ISO14 I 1.75 ISO 21 I 1.75 ISO14 E 2.0 ISO 21 E 2.0 ISO 30 E 2.0 ISO 40 E 2.0 ISO14 I 2.0 ISO 21 I 2.0 ISO 30 I 2.0 ISO 40 I 2.0 ISO14 E 2.5 ISO 21 E 2.5 ISO14 I 2.5 ISO 21 I 2.5 ISO21 E 3.0 ISO 30 E 3.0 ISO 40 E 3.0 ISO21 I 3.0 ISO 30 I 3.0 ISO 40 I 3.0 ISO30 E 3.5 ISO21 I 3.5 ISO 30 I 3.5 ISO 40 I 3.5 ISO30 E 4.0 ISO 40 E 4.0 ISO30 I 4.0 ISO 40 I 4.0 ISO30 I 4.5 ISO 40 I 4.5 ISO40 E 5.0 ISO40 I 5.0 ISO40 I 5.5 ISO40 E 6.0 ISO40 I 6.0 ISO7.51216203.14.75.56.3* P³ytka z jednym ostrzemPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 P£YTEK 14 I 1.5 ISO MT757


P³ytki do frezowania gwintówUNUNC, UNF, UNEF, UNSP/460 O PP/8HPATSKOKTPI323228282727242420201818161614141212101088664.54.544Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.Zew.Wew.******1212 I 32 UN12 I 28 UN12 I 24 UN12 I 20 UN12 I 18 UN12 I 16 UN14 21 3014 E 32 UN14 I 32 UN14 E 28 UN14 I 28 UN14 I 27 UN14 E 24 UN14 I 24 UN14 E 20 UN14 I 20 UN14 E 18 UN14 I 18 UN14 E 16 UN14 I 16 UN14 E 14 UN14 I 14 UN14 E 12 UN14 I 12 UNROZMIAR P£YTKI = A21 E 24 UN21 I 24 UN21 E 20 UN21 I 20 UN21 E 18 UN21 I 18 UN21 E 16 UN21 I 16 UN21 E 14 UN21 I 14 UN21 E 12 UN21 I 12 U N21 E 10 U N21 I 10 U N21 I 8 U N30 E 20 UN30 I 20 UN30 E 18 UN30 I 18 UN30 E 16 UN30 I 16 UN30 E 14 UN30 I 14 UN30 E 12 UN30 I 12 UN30 E 10 UN30 I 10 UN30 E 8 UN30 I 8 UN30 E 6 UN30 I 6 UN4040 E 16 UN40 I 16 UN40 E 14 UN40 I 14 UN40 E 12 UN40 I 12 UN40 E 10 UN40 I 10 UN40 E 8 UN40 I 8 UN40 E 6 UN40 I 6 UN40 I 4.5UN* 40 I 4 UNHT6.32.97.53.1124.7165.5206.3* P³ytka z jednym ostrzemPRZYK£AD ZAMÓWIENIA:5P£YTEK21 E 18 UN MT758


P³ytki do frezowania gwintówWhitworthBSW, BSF, BSP (G)P55 O PR=0.137PHATSKOKTa sama p³ytkadla gwintów zewnêtrznychi wewnêtrznychROZMIAR P£YTKI = ATPI 1214 21 30 402414-24 W2014-20 W21 - 20 W19*12-19 W14-19 W21 - 19 W1614-16 W21 - 16 W30-16 W1414-14 W21 - 14 W30-14 W1121 - 11 W30-11 W 40-11 W840- 8 WHT6.32.97.53.1124.7165.5206.3* P³ytka z jednym ostrzemPRZYK£AD ZAMÓWIENIA:5 P£YTEK 21-11 W MT7BSPTRc,RP27.5 O27.5 OR=0.137P90 O1:16Zbie¿noœæP³ytki do gwintów sto¿kowychwystêpuj¹ w wersjijednostronnej i mog¹byæ u¿ywane dla gwintów zewnêtrznychi wewnêtrznychHPATSKOKTPI1912 mm12-19 BSPT14 mm14-19 BSPTROZMIAR P£YTKI = A21 mm30 mm 40 mm1414-14 BSPT 21-14 BSPT1121-11 BSPT30 -11 BSPT 40 -11 BSPTHT6.32.97.53.1124.7165.5206.3PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 P£YTEK 14 - 19 BSPT MT7Dla w³aœciwego przygotowania otworu pod frezowanie gwintu sto¿kowego nale¿y wybraæ frez trzpieniowy-patrz str. 10059


NPTP³ytki do frezowania gwintówP30 O30 OZbie¿noœæ90 O1:16PP³ytki do gwintów sto¿kowychwystêpuj¹ w wersjijednostronnej i mog¹byæ u¿ywane dla gwintów zewnêtrznychi wewnêtrznychHATSKOKTPI181411.5812 mm12-18 NPTROZMIAR P£YTKI = A14 mm 21 mm 30 mm 40 mm14-18 NPT14-14 NPT21-14 NPT21-11.5 NPT 30-11.5 NPT 40-11.5 NPT30- 8 NPT 40- 8 NPTHT6.32.97.53.1124.7165.5206.3PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 P£YTEK 30-11.5 NPT MT7NPTFP30 O30 OPZbie¿noœæ90 O1:16P³ytki do gwintów sto¿kowychwystêpuj¹ w wersjijednostronnej i mog¹byæ u¿ywane dla gwintów zewnêtrznychi wewnêtrznychHATSKOKTPI181411.5812 mm12-18 NPTFROZMIAR P£YTKI = A14 mm 21 mm 30 mm 40 mm14-18 NPTF14-14 NPTF 21-14 NPTF21-11.5 NPTF 30-11.5 NPTF 40-11.5 NPTF30- 8 NPTF 40- 8 NPTFHT6.32.97.53.1124.7165.5206.3PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 P£YTEK 21- 14 NPTF MT7Dla w³aœciwego przygotowania otworu pod frezowanie gwintu sto¿kowego nale¿y wybraæ frez trzpieniowy-patrz str. 10060


P³ytki do frezowania gwintówNPSPTa sama p³ytkadla gwintów zewnêtrznychi wewnêtrznychHATSkokTPI12ROZMIAR P£YTKI = A14 30401812-18 NPS14-18 NPS1414-14 NPS21-14 NPS11.521-11.5 NPS 30-11.5 NPS40-11.5 NPS830- 8 NPS40- 8 NPSHT6.32.97.53.1124.7165.5206.3PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 P£YTEK 30-11.5 NPS MT7NPSFPHTa sama p³ytkadla gwintów zewnêtrznychi wewnêtrznychATSkokTPI1212-18 NPSFROZMIAR P£YTKI = A14 21 304014-18 NPSF1414-14 NPSF21-14 NPSF11.5821-11.5 NPSF 30-11.5 NPSF30- 8 NPSF40-11.5 NPSF40- 8 NPSFH6.32.97.53.1124.7165.5206.3PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 P£YTEK 21-14 NPSF MT761


P³ytki do frezowania gwintów i zestawyPG - DIN 40430PTa sama p³ytkadla gwintów zewnêtrznychi wewnêtrznychHATSKOKTPIROZMIAR P£YTKI = A14 21301814-18 PG(PG 9, 11, 13.5, 16)21-18 PG(PG 16, 21, 29, 36, 42, 48)1621-16 PG(PG 21, 29, 36, 42, 48)30-16 PG(PG 36, 42, 48)H7.51216T3.14.75.5PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 P£YTEK 21-18 PG MT7Zestawy p³ytek do frezowania gwintówZESTAWY P£YTEKDO GWINTÓW WEWNÊTRZNYCHMTK 12 I ISOMTK 14 I ISOP£YTKIP£YTKI12 I 0.75 ISO14 I 1.0 ISO2 szt.12 I 1.0 ISO2 szt.14 I 1.5 ISO2 szt.12 I 1.25 ISO14 I 2.0 ISO2 szt.12 I 1.5 ISO2 szt.OPRAWKASR 0009 H12OPRAWKASR 0017 H14KLUCZK12KLUCZK14ŒRUBAS12ŒRUBAS14PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 10 ZESTAWÓW MTK 14 I ISOUWAGA: Dla wykonania gwintu zewnêtrznego wystarczyzamocowaæ p³ytkê do gwintu zewnêtrznego w tej samejoprawce.62


P³ytki do frezowania gwintówNarzêdzia specjalneJako uzupe³nienie standardowych produktów, Carmexprodukuje narzêdzia specjalne i p³ytki,zgodnie z ¿yczeniem klienta.Narzêdzia specjalne s¹ dostarczane w krótkim okresie czasu.63


64Notatki


Oprawki do p³ytek frezerskichSpis treœci:Sposoby oznaczania produktówOprawki z jedn¹ p³ytk¹Oprawki z d³ugim chwytemOprawki z dwoma p³ytkamiG³owice wielopunktoweZewnêtrzne g³owice wielopunktoweD³ugie oprawki pe³nowêglikoweOprawki z chwytem pe³nowêglikowymdo p³ytek jednopunktowychFrezy sk³adane do wykonywania g³êbokich otworówStrona:666767686969707071-7255 565


Oprawki do p³ytek frezerskichSposoby oznaczania produktówOprawki do p³ytek frezerskich - oznaczenieMetodamocowania p³ytkiS = œrubaŒrednicaD³ugoœæoprawkiRozmiarp³ytkiOprawkaz wêglikaLiczbap³ytekLE=zewn.66


Oprawki do p³ytek frezerskichOprawki z jedn¹ p³ytk¹z wewnêtrznymotworemch³odz¹cymDD2D1AL1LOznaczenieADD1D2LL1Œrubamocuj¹caKluczTORX***SR0009H12SR0010H12SR0012F14SR0014H14SR0017H14SR0018H21SR0021H21SR0029J30SR0048M401212141414212130409.59.912.014.517.018.021.029.048.02020202020202025407.57.68.911.213.414.416.523.035.085857585858594110153141620253030405078S12S12S14S14S14S21S21S30S40K12K12K14K14K14K21K21K30K40PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 OPRAWEKSR0029J30* Do p³ytek sto¿kowych 1 2 -1 8 N P T, 1 2 -1 8 N P T F, 1 2 -1 9 B S P T** SR 0018H21- nie nadaje siê do nastêpuj¹cych p³ytek:21 I 3.5 ISO, 21 I 8 UN, 21-11 BSPT, 21-11.5 NPT, 21-11.5 NPTFOprawki z d³ugim chwytemz wewnêtrznymotworemch³odz¹cymDD1ALOznaczenieADD1LŒrubamocuj¹caKluczTORXSR0025K21SR0031M30SR0038M30SR0048R40213030402531364820253240125150150210S21S30S30S40K21K30K30K40PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 OPRAWEK SR0031 M30Dla oprawek z d³ugim chwytem proszê zredukowaæ prêdkoœæ skrawaniai liczbê przejœæ od 20 do 40% (w zale¿noœci od materia³u, skoku)67


Oprawki do p³ytek frezerskichOprawki z dwoma p³ytkamiz wewnêtrznymotworemch³odz¹cymDD2D1AL1LOznaczenieADD1D2LL1Liczbap³ytekŒrubamocuj¹caKluczTORXSR0020H14-2SR0030J21-2SR0040L30-2SR0050M40-21421304020304050202532401624303893108130153415270782222S14S21S30S40K14K21K30K40PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 OPRAWEK SR0030J21-268


Oprawki do p³ytek frezerskichG³owice wielop³ytkoweD1LADŒrednica czêœci roboczejOznaczenieADD1LLiczbap³ytekŒrubamocuj¹caKluczTORXSR0063C21-5SR0063C30-4SR0080D30-4SR0100D30-4SR0080D40-4SR0100E40-42130303040406363801008080222227322732505055606570544444S21S30S30S30S40S40K21K30K30K30K40K40PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 2 OPRAWKISR0080D30-4Zewnêtrzne g³owice wielop³ytkoweDZredukowany czas pracy maszynyOptymalne ch³odzeniez otworemch³odz¹cymD1LD2L1AOznaczenieADD1D2LL1Liczbap³ytekŒrubamocuj¹caKluczTorxSLE0020D21- 32120225865253S21K21SLE0030D21- 32130226865253S21K21SLE0045E21- 42145278370254S21K21PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: OPRAWKA SLE 0030D21-369


Oprawki do p³ytek frezerskichD³ugie oprawki pe³nowêglikowez wewnêtrznymotworemch³odz¹cymDD2D1ALOznaczenieADD1D2LŒrubamocuj¹caKluczTORX* SR0010K12CSR0013H14CSR0013J14CSR0015K14CSR0021K21CSR0021M21CSR0027S30C121414142121309.913.213.215.221.021.027.081010121616208101012161620125110150175130200270S12S14S14S14S21S21S30K12K14K14K14K21K21K30PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: 5 OPRAWEK SR0015K14C* Bez wewnêtrznego otworu ch³odz¹cegoDla oprawek wyd³u¿onych nale¿y zredukowaæ prêdkoœæ posuwu od 20% do 40%(zale¿nie od obrabianego materia³u i d³ugoœci oprawki).Oprawki z chwytem pe³nowêglikowymdo p³ytek jednopunktowych(nacinanie gwintu jedn¹ lini¹ przyzastosowaniu p³ytek tokarskich)z wewnêtrznymotworemch³odz¹cymDD1LOznaczeniemmSkokTPIDD1LŒrubamocuj¹caKluczTORX* SR0005D06CSR0006H08C* * SR0010M11C68110.5-.1250.5-1.750.5-2.0048-2048-1448-116.88.813.25.06.010.063100150S06S08S11K06K08K11PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka SR0005D06CDo w³aœciwego doboru p³ytki nale¿y skorzystaæ z czêœci katalogupoœwiêconej toczeniu gwintówDo frezowania gwintów w otworach nale¿y stosowaæ p³ytki wewnêtrzne R.H.* Bez wewnêtrznego otworu ch³odz¹cego** Dla gwintów zewnêtrznych nale¿y stosowaæ p³ytki zewnêtrzne L.H.70


Oprawki do p³ytek frezerskichD-ThreadZwiêkszona wydajnoœæ ze wzglêdu na kilka p³ytek skrawaj¹cychProfil czêœciowy, p³ytki o kszta³cie standardowym lub typu "U"P³ytki z trzema krawêdziami skrawaj¹cymiFrezy sk³adane do wykonywania g³êbokich otworówNiskie opory skrawania ze wzglêdu na zastosowaniep³ytek jednopunktowychOprawka z wewnêtrznym ch³odzeniemi du¿ym wysiêgiemTo samo narzêdzie dla gwintówwewnêtrznych i zewnêtrznychL1DŒREDNICAOBRABIANAYOznaczenieRozmiar p³ytkiL I.C.YDD1L1Liczbap³ytekŒrubamocuj¹caKluczTorxOznaczenieSR0023Q11110Profil czêœciowy 60 rozmiar 111160DWew.Zew.Skokmm TPI1.0 -2.00.75-1.51/424-1232-141 23.5 20 190 3 SE11 K110Profil czêœciowy 55 rozmiar 11Oznaczenie1155DWew./Zew.SkokTPI24-14Gatunek wêglika: BMAD1D1I.C.YLL1DŒREDNICAOBRABIANAYOznaczenieRozmiar p³ytkiL I.C.YDD1L1Liczbap³ytekŒrubamocuj¹caKluczTorxSR0031R16163/81.8 31 25 225 3 SE16 K160Profil czêœciowy 60 rozmiar 110Profil czêœciowy 55 rozmiar 11YOznaczeniemmSkokTPIOznaczenieSkokTPII.C.1660DWew.Zew.2.5-3.52.0-3.010-712-81655DWew./Zew.10-8LGatunek wêglika: BMA71


D-ThreadOprawki do p³ytek frezerskichFrezy sk³adane do wykonywania g³êbokich otworówL2L1DŒREDNICAOBRABIANAYOznaczenieRozmiar p³ytkiL I.C.YDD1L1L2Liczbap³ytekŒrubamocuj¹caKluczTorxSR0023Q11U11U1/4U5 23 25 150 88 3 SE11 K11OznaczeniemmSkokTPIOznaczenieSkokTPIY11U60DWew.Zew.Gatunek wêglika: BMA2.5-4.02.0-3.010-612-811U55DWew./Zew.10-7I.C.LL2L1D1D10Profil czêœciowy 60 rozmiar 11U0Profil czêœciowy 55 rozmiar 11UDŒREDNICAOBRABIANAYOznaczenieRozmiar p³ytkiL I.C.YDD1L1L2Liczbap³ytekŒrubamocuj¹caKluczTorxSR0035R16U16U3/8U7.6 33.5 32 220 155 4 SE16 K160Profil czêœciowy 60 rozmiar 16U0Profil czêœciowy 55 rozmiar 16UYOznaczeniemmSkokTPIOznaczenieSkokTPI16U60DWew.Zew.4.0-6.03.0-5.06-48-516U55DWew./Zew.6-4.5Gatunek wêglika: BMAI.C.L72


Sk³adane frezy spiralne do gwintówZalety sk³adanych frezów spiralnych do gwintówFrezowanie o minimalnych wibracjach z du¿ymiposuwami powoduje redukcjê czasu obróbki.Szeroki zakres zastosowañ - mo¿liwoœæobrabiania ma³ych elementów na ma³ychmaszynach,a tak¿e du¿ych detali na maszynachwysokiej mocy.2:9 p³ytek w zwartym korpusie frezaUnikalna metoda mocowania p³ytek zapewniaj¹caich zamiennoœæRedukcja wibracjiWysoka dok³adnoœæ i jakoœæ powierzchniP³ytki dostêpne w wykonaniu z bardzo drobnoziarnistegowêglika MT7 z wielowarstwowympokryciem TiAlN (ISO K10-K-20).To gatunek uniwersalny,który mo¿e byæ u¿ywany z innymimateria³ami.Spis treœci:H23OprawkiH23P³ytki do gwintowaniaH32OprawkiH32P³ytki do gwintowaniaH45OprawkiH45 P³ytki do gwintowaniaH63 OprawkiH63 P³ytki do gwintowaniaP³ytki spiralne i oprawki do wykoñczeniaNarzêdzia specjalneStrona7474-757575-767777-787878-7980-818273


Sk³adane frezy spiralne do gwintówBSPTSkokTPIOznaczenieWymiar gwintuTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoNPTTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoNPTF11SkokTPI11.5SkokTPIH23-11 BSPTOznaczenieH23-11.5 NPTOznaczenie1” BSPTWymiar gwintu1”-2” NPTWymiar gwintu11.5H23-11.5 NPTF1”-2” NPTFTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoH32 OprawkaDD1AL1LOznaczenieInsertSize AD D1 LL1Liczbap³ytekŒrubaKeySRH32-5 32 32 32 130 60 5S32K22H32 P³ytki do frezowaniaISOSkokmmOznaczenieP³ytki spiralnemaj¹ jedn¹krawêdŸ skrawaj¹c¹Wymiar gwintu1.52.03.04.0Dla gwintu wewnêtrznegoH32 I 1.5 ISOH32 I 2.0 ISOH32 I 3.0 ISOH32 I 4.0 ISOM35M36M38M4075


Sk³adane frezy spiralne do gwintówUNSkokTPI2018161286Dla gwintu wewnêtrznegoWhitworthSkokTPIOznaczenieH32 I 20 UNH32 I 18 UNH32 I 16 UNH32 I 12 UNH32 I 8 UNH32 I 6 UNOznaczenieWymiar gwintu1 3/8”1 3/8”1 3/8”1 7/16”1 1/2”1 9/16”Wymiar gwintu11H32-11 WTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoBSPTWewn.Zewn.G 1 1/8”G 1”SkokTPIOznaczenieWymiar gwintuNPT11Ta sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoSkokTPIH32-11 BSPTOznaczenieWewn.Zewn.1 1/8” BSPT1” BSPTWymiar gwintu11.5H32-11.5 NPTWewn. 1 1/4”-2” NPTZewn. 1”-2” NPTTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoNPTFSkokOznaczenieTPI11.5H32-11.5 NPTFTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoWymiar gwintuWewn. 1 1/4”-2” NPTFZewn. 1 ”-2” NPTF76


Sk³adane frezy spiralne do gwintówH45 OprawkaD D 1ALOznaczenieArozmiar p³ytkiD D1 LLiczbap³ytekŒrubamocuj¹caKluczTORXSRH45-6 37 45 32 130 6S45K40H45P³ytki do frezowaniaP³ytki spiralnemaj¹ jedn¹krawêdŸ skrawaj¹c¹M - ISOSkokmm1.52.03.04.0Dla gwintu wewnêtrznegoUNSkokTPI161286OznaczenieH45 I 1.5 ISOH45 I 2.0 ISOH45 I 3.0 ISOH45 I 4.0 ISOOznaczenieH45 I 16 UNH45 I 12 UNH45 I 8 UNH45 I 6 UNRozmiar gwintu>= M50>= M50>= M56>= M56Rozmiar gwintu>= 2”>= 2”>= 2 1/4”>= 2 1/4”Dla gwintu wewnêtrznegoWhitworthSkokTPIOznaczenieRozmiar gwintu11 H45 - 11 WWewnêtrzny >= G 1 3/4”Zewnêtrzny >= G 1”Ta sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznego77


Sk³adane frezy spiralne do gwintówBSPTSkokTPIOznaczenieWymiar gwintu11H45 - 11 BSPTWewn.Zewn.1 3/4” BSPT1” BSPTTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoNPTSkokOznaczenieTPIWymiar gwintu11.5Ta sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoH45 - 11.5 NPTWewn.Zewn.2” NPT1”-2” NPTH63 OprawkaD1ALOznaczenieWymiarp³ytki AD D1 LLiczbap³ytekŒrubaKluczSRH63-9 38 63 22 50 9S63K40H63ISOP³ytki do frezowaniaSkokmmOznaczenieP³ytki spiralnemaj¹ jedn¹krawêdŸ skrawaj¹c¹Wymiar gwintu1.52.03.04.0Dla gwintu wewnêtrznegoH63 I 1.5 ISOH63 I 2.0 ISOH63 I 3.0 ISOH63 I 4.0 ISOM70M70M75M7578


Sk³adane frezy spiralne do gwintówUNSkokTPI161286Dla gwintu wewnêtrznegoOznaczenieH63 I 16 UNH63 I 12 UNH63 I 8 UNH63 I 6 UNRozmiar gwintu>= 2 3/4”>= 2 3/4”>= 3”>= 3”WhitworthSkokTPIOznaczenieRozmiar gwintu11 H63 - 11 WWewnêtrzny >= G 2 1/2”Zewnêtrzny >= G 1”Ta sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoBSPTSkokOznaczenieRozmiar gwintuTPI11 H63 - 11 BSPTWewnêtrzny >= 2 1/2” BSPTZewnêtrzny >= 1” BSPTTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznegoNPTSkokTPIOznaczenieRozmiar gwintu11.5 H63 - 11.5 NPTZewnêtrzny >= 1” NPTTa sama p³ytka dla gwintu wewnêtrznego i zewnêtrznego79


Sk³adane frezy spiralne do gwintówOprawki i p³ytki spiralne do frezowania wykañczaj¹cego profilowegoRó¿ne promienie naro¿aMaksymalna g³êbokoœæ frezowania - 37 mmH23 OprawkaAL1LDD1OznaczenieWymiarp³ytki AD D1 LL1Liczbap³ytekŒrubaKluczSRH23-2 27 23 25 110 50 2S23K21H23FP³ytki wykañczaj¹ceR0.20.51.0OznaczenieH23 F R0.2H23 F R0.5H23 F R1.0P³ytki spiralnemaj¹ jedn¹krawêdŸ skrawaj¹c¹H32 OprawkaAL1LRDD1OznaczenieWymiarp³ytki AD D1 LL1Liczbap³ytekŒrubaKeySRH32-5 32 32 32 130 60 5S32K22H32FP³ytki wykañczaj¹ceR0.20.51.0OznaczenieH32 F R0.2H32 F R0.5H32 F R1.0P³ytki spiralnemaj¹ jedn¹krawêdŸ skrawaj¹c¹R80


Sk³adane frezy spiralne do gwintówH45 OprawkaALDD1OznaczenieWymiarp³ytki AD D1 LLiczbap³ytekŒrubaKluczSRH45-6 37 45 32 130 6S45K40H45FP³ytki wykañczaj¹ceROznaczenie0.20.51.01.52.0H45 F R0.2H45 F R0.5H45 F R1.0H45 F R1.5H45 F R2.0P³ytki spiralnemaj¹ jedn¹krawêdŸ skrawaj¹c¹H63 OprawkaD1RLADOznaczenieWymiarp³ytki AD D1 LLiczbap³ytekŒrubaKluczSRH63-9 38 63 22 50 9S63K40H63FP³ytki wykañczaj¹ceR0.20.5OznaczenieH63 F R0.2H63 F R0.5P³ytki spiralnemaj¹ jedn¹krawêdŸ skrawaj¹c¹1.0H63 F R1.01.5H63 F R1.52.0H63 F R2.0R81


Sk³adane frezy spiralne do gwintówP³ytki s¹ dostêpne w wykonaniuz bardzo drobnoziarnistego wêglika MT7 zwielowarstwowym pokryciem TiAlN (ISO K10-K20).To gatunek uniwersalny, który mo¿e byæ u¿ywanyz ró¿nymi materia³ami.Narzêdzia specjalneJako uzupe³nienie standardowych produktów, Carmexprodukuje narzêdzia specjalne i p³ytki,zgodnie z ¿yczeniem klienta.Oprawki s¹ wielozadaniowe, nadaj¹ siê zarównodo obróbki zgrubnej jak i wykañczaj¹cej.Narzêdzia specjalne s¹ dostarczane w krótkim okresie czasu.82


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówOdmiana wêglika: MT7Zalety frezów pe³nowêglikowychBardzo drobnoziarnisty wêglik pokryty TiALN (ISO K10-K20).Do pracy ze œrednimi i du¿ymi prêdkoœciami skrawania.Frez uniwersalny do wszystkich materia³ów.Gwint powstaje w jednym przejœciu.Wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ narzêdzia w wynikuzastosowania wielowarstwowej pow³oki.Rowki spiralne pozwalaj¹ na p³ynne skrawanie.To samo narzêdzie mo¿e byæ stosowane do wieluKrótki czas maszynowy w wyniku zastosowania ró¿nych materia³ów.3 do 6 rowków wiórowych.Doskona³a jakoœæ powierzchni po frezowaniu.Frezowanie gwintu od 2,2 mm.Niski nacisk wywo³ywany przez narzêdzie,pozwalaj¹cy na gwintowanie cienkoœciennych otworów.Gwintowanie do czêœci chwytowej freza.To samo narzêdzie do gwintu prawego i lewego.Frezy do gwintów z wewnêtrznym ch³odzeniemCh³odziwo wyp³ukuje wióry z otworu Zwiêksza siê ¿ywotnoœæ narzêdzia.MTB - Frezy z otworem ch³odz¹cym dla otworów œlepychMTZ - Frezy z wyprowadzeniem przez rowkiMTQ - Frezy z szyjk¹ i wyprowadzeniem przez rowkiSpis treœci:StronaSpis treœci:StronaSposoby oznaczania produktów84 NPT96M - ISO85 NPT -z otworem ch³odz¹cym -MTB96M - ISO z otworem ch³odz¹cym -MTB 86 NPT -z wyprowadzeniem przez rowki -MTZM - ISO z wyprowadzeniem przez rowki -MTZNPTFM - ISO z wewnêtrznym otworem ch³odz¹cym -MTQ 8887 9797NPTF -z otworem ch³odz¹cym -MTB980G (55 ) BSP89 NPTF -z wyprowadzeniem przez rowki -MTZ 980G (55 ) BSP - z otworem ch³odz¹cym - MTB 89 NPS -z otworem ch³odz¹cym -MTB990G (55 ) BSP - z wyprowadzeniem przez rowki - MTZ 90 NPSF -z otworem ch³odz¹cym -MTB99Whitworth - z wyprowadzeniem przez rowki- MTZ 90Pe³nowêglikowe frezy sto¿kowe100UN91 Pe³nowêglikowe frezy do gwintów zewnêtrznych 101UN z otworem ch³odz¹cym -MTB92UN z wyprowadzeniem przez rowki -MTZISO10193UN z szyjk¹ i wewnêtrznym ch³odzeniem -MTQ 94UN101BSPT94BSPT z otworem ch³odz¹cym -MTB95BSPT z wyprowadzeniem przez rowki -MTZ 9583


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówSposoby oznaczania produktówFrezy do gwintów - oznaczenieE = ZewnêtrznyFrezdo gwintówRozmiar chwytu06= 6 mm08= 8 mm10= 10 mmŒrednica czêœci roboczej04=4 mmLiczbarowkówC=3D=4E=5F=6Przybli¿ona maksymalnag³êbokoœæ frezowaniaSkok gwintuProfilgwintuISOUNWBSPTNPTNPTFNPSNPSFB = z wewnêtrznym ch³odzeniemZ = z wyprowadzeniem przez rowkiQ = do pracy w g³êbokich otworach84


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówM - ISONarzêdzia do gwintów wewnêtrznychDILSKOKmmMMOznaczeniedDLiczbarowkówlL0.50.50.70.750.81.01.01.01.01.251.251.51.51.51.51.751.752.02.02.02.02.52.53.03.03.0M3M4M5M6M6M8M8M10M10M12M12M16M16M20M20M24M24M2745566779101010121214201414171718262222252528MT06022C5 0.5 ISOMT06038C10 0.5 ISOMT06031C7 0.7 ISOMT06045C10 0.75ISOMT06036C9MT0604C10MT0604C14MT0606C12MT0808D160.81.01.01.01.0ISOISOISOISOISOMT0605C14 1.25ISOMT0605C19 1.25ISOMT0807C17MT0807C24MT1010D21MT1616F331.51.51.51.5ISOISOISOISOMT0808C20MT0808C281.75ISO1.75ISOMT1010C27MT1010C39MT1212D27MT2020F41MT1414D33MT1414D48MT1616C40MT1616C58MT2020D432.02.02.02.02.52.53.03.03.0ISOISOISOISOISOISOISOISOISO66666666866881016881010122014141616202.23.83.14.53.64.04.06.08.05.05.07.07.010.016.08.08.010.010.012.020.014.014.016.016.020.0333333334333346333346443345.310.37.410.19.210.514.512.516.514.419.417.324.821.833.820.128.927.039.027.041.033.848.840.558.543.558585858585858586458586476731056476731058410584105105120105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MT 1212D27 2.0 ISO MT7Frezy do gwintów z wewnêtrznym ch³odzeniem na nastêpnych stronachFrezy do ma³ych gwintów patrz strony 105 i 11385


M - ISOPe³nowêglikowe frezy do gwintówz wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychSKOKmmMMOznaczeniedDLiczbarowkówlL0.50.70.750.750.81.01.01.01.01.01.251.251.51.51.51.51.51.751.752.02.02.02.02.52.53.03.03.0M 4M 5M 6M 6M 8M 8M10M10M12M12M14M16M16M20M20M24M24M275561267791012101012121416201212151717262222252527MTB06038C10 0.5 ISOMTB06031C7 0.7 ISOMTB06045C10 0.75ISOMTB1010D24 0.75ISOMTB06038C9 0.8 ISOMTB06046C10 1.0 ISOMTB06046C14 1.0 ISOMTB0606C12 1.0 ISOMTB0808D16 1.0 ISOMTB1010D24 1.0 ISOMTB0606C14 1.25ISOMTB0606C19 1.25ISOMTB08078C17 1.5 ISOMTB08078C24 1.5 ISOMTB1010D21 1.5 ISOMTB1212D26 1.5 ISOMTB1616F33 1.5 ISOMTB1009C20 1.75ISOMTB1009C28 1.75ISOMTB1010C27 2.0 ISOMTB12118D27 2.0 ISOMTB12118D39 2.0 ISOMTB2020F41 2.0 ISOMTB1615E33 2.5 ISOMTB1615E48 2.5 ISOMTB2018D40 3.0 ISOMTB2018D58 3.0 ISOMTB2020D43 3.0 ISO666106666810668810121610101012122016162020203.83.14.510.03.84.64.66.08.010.06.06.07.87.810.012.016.09.09.010.011.811.820.015.015.018.018.020.0333433334433334463334465544410.37.410.124.49.210.514.512.516.524.514.419.417.324.821.826.333.820.128.927.027.039.041.033.848.840.558.543.55858587358585858647358586476738410573737384105105105105105120105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTB 08078C17 1.5 ISO MT7Frezy do gwintów z wyprowadzeniem w rowkach na nastêpnej stronieFrezy do ma³ych gwintów patrz strony 105 i 11386


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówM - ISOz wyprowadzeniem przez rowkiNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychPlDdI1LSKOKmmMMOznaczeniedDLiczbarowkówlL1.01.01.01.251.251.51.51.51.51.751.752.02.02.5M6M8M8M10M12M12M14M16M2079101010121416201212151722MTZ06048C10MTZ0606C12MTZ0808D16MTZ0606C14MTZ0606C19MTZ08078C17MTZ1010D21MTZ1212D26MTZ1616E33MTZ1009C20MTZ1009C28MTZ1010C27MTZ12118D27MTZ1615E331.0 ISO1.0 ISO1.0 ISO1.25 ISO1.25 ISO1.5 ISO1.5 ISO1.5 ISO1.5 ISO1.75 ISO1.75 ISO2.0 ISO2.0 ISO2.5 ISO66866810121610101012164.86.08.06.06.07.810.012.016.09.09.010.011.815.03343334453334510.512.516.514.419.417.321.826.333.820.128.927.027.033.8585864585864738410173737384101PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTZ 08078C17 1.5 ISO MT7Frezy do gwintów z wewnêtrznym ch³odzeniem do g³êbokich otworów na nastêpnej stronieFrezy do ma³ych gwintów patrz strony 105 i 11387


M - ISOPe³nowêglikowe frezy do gwintówz szyjk¹ i wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychlPDdl1LSKOKmmMOznaczenied DLiczbaI1 l Lrowków1.01.01.01.51.51.51.52.02.02.03.03.03.54.01214181315192316202422262631MTQ1010D32MTQ1212D38MTQ1616F45MTQ1010D30MTQ1212D34MTQ1616F43MTQ2020F60MTQ1212D42MTQ1616E45MTQ2020F56MTQ1616D45MTQ2020E54MTQ2020D45MTQ2525D641.0 ISO1.0 ISO1.0 ISO1.5 ISO1.5 ISO1.5 ISO1.5 ISO2.0 ISO2.0 ISO2.0 ISO3.0 ISO3.0 ISO3.5 ISO4.0 ISO101216101216201216201620202510.012.016.010.012.016.020.012.016.020.016.020.020.025.04464466456454418.021.026.018.019.525.536.024.026.034.030.033.028.040.032.038.045.030.034.543.560.042.045.056.045.054.045.564.07384105738410510584105105105105105160PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTQ 1010D30 1.5 ISO MT7Frezy do gwintów z szyjk¹ i wewnêtrznymch³odzeniem do frezowaniadu¿ych œrednic i g³êbokich gwintówGatunek: MT7dla frezowania du¿ych œrednic gwintów w g³êbokich otworachdla wydajnej pracy przy du¿ych wysiêgachdo wykonywania gwintu do dna wierconego otworuZaletyzabezpieczona stabilnoœæ (sztywnoœæ procesu frezowania)wykonywanie g³êbokich gwintów w jednym przejœciurelatywnie niskie si³y skrawania wynikaj¹ce z krótkiej czêœci roboczejg³êbokoœæ gwintu do 3xDFrezy do ma³ych gwintów patrz strony 105 i 11388


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówG0(55 ) BSF, BSPNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPDILSKOKTPIStandardOznaczenied D Liczba I Lrowków28G1/866.039.55819G1/4-3/888.0314.06414141111G1/2-7/8G1/2-7/8G1-11/2G1-31212121612.012.012.016.0443419.026.324.238.184848410511G 12020.0547.3105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez M T 1212D19 14 W MT7Z wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPDdILSKOKTPIStandardOznaczenieLiczbad DrowkówI L2819141111G1/8G1/4-3/8G1/2-7/8G 1G 1MTB08078C14 28WMTB1010D16 19WMTB1616D26 14WMTB1616D38 11WMTB2020E47 11W8101616207.810.016.016.020.03454514.116.726.338.147.36473105105105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTB 1010D16 19 W MT7Frezy do gwintów z wyprowadzeniem w rowkach na nastêpnej stronie89


GPe³nowêglikowe frezy do gwintów0(55 ) BSF, BSP z wyprowadzeniem przez rowkiNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPDdILSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL28191411G1/8G1/4-3/8G1/2-7/8G 1MTZ08078C14 28WMTZ1010D16 19WMTZ1616E26 14WMTZ1616D38 11W81016167.810.016.016.0345414.116.726.338.16473101101PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTZ 08078C14 28W MT7WhitworthBSW z wyprowadzeniem przez rowkiPDdILSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL* 201816161412111/45/163/81/27/161/25/8MTZ06046C12MTZ06053C14MTZ08068C16MTZ10092D24MTZ08078D20MTZ10086D24MTZ12109D2820W18W16W16W14W12W11W66810810124.65.36.89.27.88.610.9333444412.114.816.724.620.924.428.958586473647384PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTZ 08068C16 16W MT7* Narzêdzie bez ch³odzenia90


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówUNNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychPDdILSKOKTPIUNCUNEFOznaczeniedDLiczbarowkówlL4032282824242020201818161614141312121110987581/45/163/87/161/29/165/83/47/81101/45/163/87/16-1/29/16-5/83/47/89/16-5/8MT06025C6MT06032C6MT0604C11MT0606C14MT0605C14MT0807C21MT06045C12MT0807C21MT1212E27MT0605C14MT1010D26MT0606C16MT1212D31MT0807C20MT1615E37MT0808C22MT1010C26MT1616E41MT1010C28MT1212C34MT1615C38MT1616C42MT2020D4540 UN32 UN28 UN28 UN24 UN24 UN20 UN20 UN20 UN18 UN18 UN16 UN16 UN14 UN14 UN13 UN12 UN12 UN11 UN10 UN9 UN8 UN7 UN66666868126106128168101610121616202.53.24.06.05.07.04.57.012.05.010.06.012.07.015.08.010.016.010.012.015.016.020.0333333335343435335333346.06.811.314.114.320.612.121.027.314.826.116.731.020.937.222.526.541.328.934.338.142.945.3585858585864586484587358846410564731057384105105105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MT 1615E37 14 UN MT7Frezy do gwintów z wewnêtrznym ch³odzeniem na nastêpnych stronachFrezy do ma³ych gwintów patrz strony 106-107, 11491


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówUN z wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychSKOKTPIUNCUNEFOznaczeniedDLiczbarowkówlL3232322828242420202020181816161414131212111098781/45/163/87/161/29/165/83/47/81MTB06032C6 32 UN10 121-1 1/2 MTB1616E41 12 UN5/16 MTB0606C14 32 UN3/8 MTB0808D18 32 UN1/4MTB0605C11 28 UN7/16-1/2 MTB0606C14 28 UN5/16MTB08066C14 24 UN3/8 9/16-5/8 MTB0808D21 24 UNMTB06047C12 20 UN7/16MTB0808C21 20 UN1/2MTB1010D22 20 UN3/4-1 MTB1212E27 20 UNMTB06056C14 18 UN9/16-5/8MTB12113D26 18 UNMTB08067C16 16 UN3/4MTB1212D31 16 UNMTB08077C20 14 UN7/8MTB1616E37 14 UNMTB10092C22 13 UNMTB12105C26 12 UNMTB12114C28 11 UNMTB16144D34 10 UNMTB1616C38 9 UNMTB20195D42 8 UNMTB2020D45 7 UN668668868101261281281610121612161620203.26.08.05.06.06.68.04.78.010.012.05.611.36.712.07.716.09.210.516.011.414.416.019.520.033433343345343435335343446.814.718.711.314.114.320.612.121.022.327.314.826.116.731.020.937.222.526.541.328.934.338.142.945.358586458586464586473845884648464105738410584105105105105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTB 1212D31 16 UN MT7Frezy do gwintów z wyprowadzeniem przez rowki na nastêpnej stronieFrezy do ma³ych gwintów patrz strony 106-107, 11492


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówUN z wyprowadzeniem przez rowkiNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychSKOKOznaczenieLiczbarowkówPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTZ 0808D21 24 UN MT7Frezy do gwintów z wewnêtrznym ch³odzeniem do g³êbokich otworów na nastêpnej stronieFrezy do ma³ych gwintów patrz strony 106-107, 11493


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówUN z szyjk¹ i wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychPlDdl1LSKOKTPIWymiargwintuOznaczenied DLiczbaI1l Lrowków2020201816161614121212141815151923201624MTQ1010D30MTQ1212E35MTQ1616F43MTQ1212D35MTQ1212D35MTQ1616E42MTQ2020F58MTQ1616E45MTQ1212D42MTQ2020E55UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTQ 1212D35 16 UN MT72020201816161614121210121612121620161220Frezy do gwintów z szyjk¹ i wewnêtrznym ch³odzeniem do frezowania du¿ychœrednic i g³êbokich gwintówGatunek: MT7Zaletydla frezowania du¿ych œredniczabezpieczona stabilnoœæ (sztywnoœæ procesu frezowania)gwintów w g³êbokich otworachwykonywanie g³êbokich gwintów w jednym przejœciudla wydajnej pracy przy du¿ych wysiêgachdo wykonywania gwintu do dnawierconego otworuFrezy do ma³ych gwintów patrz strony 106-107, 11410.012.016.012.012.016.020.016.012.020.0456445654617.820.325.419.720.725.436.525.425.433.930.535.643.235.335.042.958.845.342.355.1relatywnie niskie si³y skrawania wynikaj¹ce zkrótkiej czêœci roboczejg³êbokoœæ gwintu do 3xD7384105848410510510584105SKOKOznaczenieLiczbarowkówPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MT 1616D28 11 BSPT MT7Frezy do gwintów z wewnêtrznym ch³odzeniem patrz nastêpna strona94


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówBSPT z wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPDdILSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL28RC1/8MTB08078C14 28 BSPT87.8314.16419RC1/4-3/8MTB1010D16 19 BSPT1010.0416.77314RC1/2-7/8MTB1616E26 14 BSPT1616.0526.310511RC1-2MTB1616D28 11 BSPT1616.0428.9105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTB 0807C14 28 BSPT MT7BSPT z wyprowadzeniem przez rowkiNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPDdILSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL28191411RC1/8RC1/4-3/8RC1/2-7/8RC1-2MTZ08078C14 28 BSPTMTZ1010D16 19 BSPTMTZ1616E26 14 BSPTMTZ1616D28 11 BSPT81016167.810.016.016.0345414.116.726.328.96473101101PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTZ 1010D16 19 BSPT MT7Frezy do gwintów sto¿kowych patrz str. 100.95


NPTNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPe³nowêglikowe frezy do gwintówPDdILSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL27181411.581/16 -1/81/4-3/81/2-3/41-22 1/2MT0606C9 27 NPTMT0808C14 18 NPTMT1212D20 14 NPTMT1616D27 11.5 NPTMT2020D39 8 NPT681216206.08.012.016.020.0334449.914.820.927.639.7586484105105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MT 0808C14 18 NPT MT7NPT z wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPDdILSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL27181411.581/81/4-3/81/2-3/41-22 1/2MTB08076C10 27 NPTMTB1010D16 18 NPTMTB16155D22 14 NPTMTB2020D29 11.5 NPTMTB2020D39 8 NPT8101620207.610.015.520.020.03444410.816.222.729.839.76473105105105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTZ 1010D16 18 NPT MT7Frezy do gwintów z wyprowadzeniem w rowkach patrz nastêpna stronaFrezy do gwintów sto¿kowych patrz str. 100.96


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówNPTz wyprowadzeniem przez rowkiNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPDILSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL271/8MTZ08076C10 27NPT87.6310.864181/4-3/8MTZ1010D16 18NPT1010.0416.273141/2-3/4MTZ16155D22 14NPT1615.5422.7101PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTZ 08076C10 27 NPT MT7NPTFNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychSKOKTPIStandardOznaczenied D LiczbarowkówlL27181411.581/16-1/81/4-3/81/2-3/41-22 1/2MT0606C9 27 NPTFMT0808C14 18 NPTFMT1212D20 14 NPTFMT1616D27 11.5 NPTFMT2020D39 8 NPTF681216206.08.012.016.020.0334449.914.820.927.639.7586484105105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MT1212D20 14 NPTF MT7Frezy do gwintów z wewnêtrznym ch³odzeniem patrz nastêpna stronaFrezy do gwintów sto¿kowych patrz str. 100.97


NPTFz wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPe³nowêglikowe frezy do gwintówSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL27181411.581/81/4-3/81/2-3/41-22 1/2MTB08076C10 27 NPTFMTB1010D16 18 NPTFMTB16155D22 14 NPTFMTB2020D29 11.5 NPTFMTB2020D39 8 NPTF8101620207.610.015.520.020.03444410.816.222.729.839.76473105105105PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTB 16155D22 14 NPTF MT7NPTFz wyprowadzeniem przez rowkiNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznychPDdILSKOKTPIStandardOznaczeniedDLiczbarowkówlL2718141/81/4-3/81/2-3/4MTZ08076C10 27NPTFMTZ1010D16 18NPTFMTZ16155D22 14NPTF810167.610.015.534410.816.222.76373101PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTZ 1010D16 18 NPTF MT7Frezy do gwintów sto¿kowych patrz str. 100.98


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówNPSz wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznych - chwyty caloweP60 O PDILdSKOKTPIStandardOznaczeniedcaleDLiczbarowkówlL27181411.51/81/4-3/81/2-3/41-2MTB0312C04 27 NPSMTB0375D06 18 NPSMTB0625D08 14 NPSMTB0750D11 11.5 NPS5/163/85/83/47.69.515.519.0344410.816.222.729.86376101101PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTB 0375D06 18 NPS MT7NPSFz wewnêtrznym ch³odzeniemNarzêdzie do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznych - chwyty caloweP60 O PDILdSKOKTPIStandardOznaczeniedcaleDLiczbarowkówlL27181411.51/81/4-3/81/2-3/41-2MTB0312C04 27 NPSFMTB0375D06 18 NPSFMTB0625D08 14 NPSFMTB0750D11 11.5 NPSF5/163/85/83/47.69.515.519.0344410.816.222.729.86376101101PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez MTB 0312C04 27 NPSF MT799


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówPe³nowêglikowe frezy sto¿kowePe³nowêglikowe frezy sto¿kowe s¹ stosowane dlaprzygotowania detalu, przed operacj¹ frezowaniagwintu sto¿kowego NPT, NPTF i BSPT.01 47’Zalety:* Wzrost trwa³oœci frezów do gwintów.* Wyrównane obci¹¿enie na ca³ej d³ugoœci ostrza.* Krótszy czas frezowania gwintu.LiczbaOznaczenie d D I L WymiarrowkówSC0652D1265.212584NPT 1/16” - 1/8”NPTF 1/16” - 1/8”BSPT 1/16” - 1/8”SC1085D24108.524734NPT 1/8” - 1”NPTF 1/8” - 1”BSPT 1/8” - 1”SC1210D32121032844NPT 1/4” - 3”NPTF 1/4” - 3”BSPT 1/4” - 3”PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez S C 1085D24 MT7Odmiana wêglika: MT7Przygotowanie pod frezowaniegwintu zewnêtrznegoPrzygotowanie pod frezowaniegwintu wewnêtrznego100


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówPe³nowêglikowe frezy dogwintów zewnêtrznychZalety:Doskona³a jakoœæ powierzchni po frezowaniu, dziêki rowkom spiralnym.Krótki czas obróbki, dziêki wielu rowkom wiórowym od 3 do 6.M - ISOPDdLSKOKmm1.01.01.51.51.752.02.0OznaczenieEMT1010D16 1.0 ISOEMT1212E20 1.0 ISOEMT1010D15 1.5 ISOEMT1212D20 1.5 ISOEMT1212D20 1.75 ISOEMT1010C17 2.0 ISOEMT1212D21 2.0 ISOd10121012121012D10.012.010.012.012.010.012.0Liczbarowkówwiórowych4544434l16.520.515.820.320.117.021.0L73847384847384PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez EMT 1010D15 1.5 ISO MT7UNPDdLSKOKmmOznaczeniedDLiczbarowkówwiórowychlL242018161412EMT1010D16 24 UNEMT1212E21 20 UNEMT1212D20 18 UNEMT1212D21 16 UNEMT1212D20 14 UNEMT1212D20 12 UN10121212121210.012.012.012.012.012.045444416.421.020.521.420.920.1738484848484PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez EMT 1212D20 18 UN MT7101


102Notatki


Frezy do ma³ych gwintówMTSOdmiana wêglika: MT7Bardzo drobnoziarnisty wêglik pokryty TiALN(ISO K10-K20). Do pracy ze œrednimi i du¿ymiprêdkoœciami skrawania. Frez uniwersalnydo wszystkich materia³ów.Specjalnie skonstruowane frezy pe³nowêglikowedo wykonywania gwintów w bardzo ma³ych otworach.Ze wzglêdu na unikaln¹ konstrukcjê narzêdzia,wysokiej jakoœci wêglik drobnoziarnisty z pokryciemTiALN osiagane s¹ nastêpuj¹ce efekty:Gwintowanie od rozmiaru M1x0,25Praca z du¿¹ prêdkoœci¹Krótki czas obróbkiNiskie naciski w czasie obróbki dziêki krótkiemu profilowiBrak wy³amanych zêbówMTI Do frezowania gwintów w g³êbokich detalachOdmiana wêglika: MT8 wêglik bardzo drobnoziarnisty z pow³ok¹ wielowarstwow¹ AlTiN. Du¿a odpornoœæna temperaturê, spokojny proces skrawania, do obróbek wysokowydajnych, jak równie¿ standardowychwarunków obróbki. Zastosowanie uniwersalne do wszystkich materia³ów.Zalety:Umo¿liwia obróbkê w g³êbokich otworachJedno narzêdzie dla wielu skoków i wymiarówgwintuTo samo narzêdzie do gwintów zewnêtrznychi wewnêtrznychCh³odzenie poprzez rowki, efektywne dlag³êbokich otworówRowki spiralne redukuj¹ce wibracjeKrótszy czas maszynowy dziêki 3 do 5 ostrzyKrótki czas obróbkiSpecjalna pow³oka PVD zwiêkszaj¹ca ¿ywotnoœæSpis treœci:Sposoby oznaczania produktówMTSISOUNUNJ - z wyprowadzeniem w rowkachMJ - z wyprowadzeniem w rowkach0MTI - profil czêœciowy 60Strona104105106-107108108109103


Frezy do ma³ych gwintówSposoby oznaczania produktówFrezy do ma³ych gwintów MTS - oznaczenieMTS 06 031 C 120.7ISO -LFrez doma³ych gwintówRozmiar chwytuŒrednica czêœci roboczej031 = 3.10 mmPrzybli¿ona maksymalnag³êbokoœæ frezowaniaSkokgwintuProfil gwintuISOUNUNJMJD³ugiL = 105mm06 = 6mm08 = 8mm10 = 10mm12 = 12mm16 = 16mmLiczba rowkówC = 3D = 4E = 5Frezy do ma³ych gwintów MTI - oznaczenieMTI0605D20A60TI = FrezProfil czêœciowyRozmiar chwytuLiczba rowkówD = 4E = 50Profil czêœciowy 6006 = 6mm08 = 8mm10 = 10mmŒrednica czêœci roboczejPrzybli¿ona maksymalnag³êbokoœæ frezowania20 = 20mm05 = 5mm10 = 10mm104


Frezy do ma³ych gwintówISONarzêdzia do gwintów wewnêtrznychPPDd60ºIDla gwintów o g³êbokoœci do 2xD1LD1SKOKmmD1OznaczeniedDLiczbarowkówlL0.250.250.40.40.450.450.450.50.50.60.70.750.81.01.251.51.752.02.5Dla gwintów o g³êbokoœci do 3xD1SKOKmmM1M1.2M2M2M2.2M2.5M2.5M3M3M3.5M4M10M5M6M8M10M12M16M20D1MTS03007C2 0.25 ISOMTS03009C3 0.25 ISOMTS06016C4 0.4MTS06016C4 0.4MTS06017C5MTS0602C5MTS0602C5MTS06024C6 0.5MTS06024C6 0.5MTS06028C7 0.6MTS06031C9 0.7OznaczenieISOISO-L0.45 ISO0.45 ISO0.45 ISO-LISOISO-LISOISOMTS0808D25 0.75 ISOMTS06038C12 0.8MTS06047C14 1.0ISOISOMTS0606C18 1.25 ISOMTS08078C23 1.5ISOMTS1009C26 1.75 ISOMTS12118D35 2.0ISOMTS1615E43 2.5 ISO3366666666686668101216d0.720.901.551.551.651.951.952.352.352.753.108.003.804.655.957.809.0011.8015.00D3333333333343333345Liczbarowków2.53.04.54.55.05.55.56.56.57.59.025.012.514.018.023.026.035.043.0l393958105585810558105585864585858647384105L***0.30.350.40.450.50.50.60.70.70.80.81.01.01.25M1.4M1.6M2M2.5M3M3M3.5M4M4M5M5M6M6M8MTS03011C4 0.3 ISOMTS03012C5 0.35 ISOMTS03016C6 0.4 ISOMTS0602C7 0.45 ISOMTS06024C9 0.5 ISOMTS06024C9 0.5 ISO-LMTS06028C10 0.6 ISOMTS06031C12 0.7 ISOMTS06031C12 0.7 ISO-LMTS06038C16 0.8 ISOMTS06038C16 0.8 ISO-LMTS06047C20 1.0 ISOMTS06047C20 1.0 ISO-LMTS0606C24 1.25 ISO333666666666661.051.201.551.952.352.352.753.103.103.803.804.654.655.95333333333333334.04.86.07.59.59.510.512.512.516.016.020.020.024.039393958581055858105581055810558PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTS 06024C9 0.5 ISO MT7* Zaprojektowane specjalnie do produkcji implantów dentystycznych- Obróbka tytanu, stali chirurgicznych nierdzewnych i materia³ów utwardzanych- Narzêdzia przeznaczone do szybkoobrotowych wrzecion napêdzanych sprê¿onym powietrzem (30,000-40,000 RPM)i dla tradycyjnych maszyn numerycznych (6,000 RPM i wy¿sze).105


UNNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychPFrezy do ma³ych gwintówDd60ºILDla gwintów o g³êbokoœci do 2xD1D1SKOKTPIUNCUNFOznaczeniedDLiczbarowkówlL6456484040403632323232322828242420201818161413121110123445668810,121/45/163/87/161/29/165/83/412346810121/45/16, 3/87/165/8MTS06014C3 72 UNMTS06014C3 64 UNMTS06016C4 56 UNMTS06019C5 48 UNMTS06021C6 40 UNMTS06021C6 40 UN-LMTS06024C7 40 UNMTS06033C9 36 UNMTS06025C7 32 UNMTS06025C7 32 UN-LMTS06032C9 32 UNMTS06032C9 32 UN-LMTS06037C10 32 UNMTS06042C11 28 UNMTS0605C14 28 UNMTS06035C10 24 UNMTS08066C17 24 UNMTS06047C14 20 UNMTS0808C25 20 UNMTS0606C17 18 UNMTS1212D35 18 UNMTS08067C22 16 UNMTS08077C25 14 UNMTS10092C27 13 UNMTS12105C31 12 UNMTS12114C34 11 UNMTS16144D41 10 UN666666666666666686861288101212161.451.401.651.902.102.102.453.302.552.553.203.203.704.205.003.506.604.758.006.0012.006.707.709.2010.5011.4014.403333333333333333333343333343.73.84.45.26.36.37.09.07.17.19.59.510.511.014.510.617.014.025.017.035.022.025.027.531.534.541.55858585858105585858105581055858585864586458846464738484105106


Frezy do ma³ych gwintówUNNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychPPDd60ºIDla gwintów o g³êbokoœci do 3xD1LD1SKOKTPIUNCUNFOznaczenieLiczbad D l Lrowków80* 72565656404040323232323232322824202018222445666881/41/45/1601333610101/45/16, 3/8MTS06012C4 80 UNMTS03015C6 72 UNMTS03016C6 56 UNMTS06016C6 56 UNMTS06016C6 56 UN-LMTS06021C8 40 UNMTS06021C8 40 UN-LMTS06024C9 40 UNMTS03025C10 32 UNMTS06025C10 32 UNMTS06025C10 32 UN-LMTS06032C12 32 UNMTS06032C12 32 UN-LMTS06037C15 32 UNMTS06037C15 32 UN-LMTS0605C19 28 UNMTS08066C24 24 UNMTS06047C19 20 UNMTS06047C19 20 UN-LMTS0606C23 18 UN633666663666666686661.151.451.651.651.652.102.102.452.552.552.553.203.203.703.705.006.604.754.756.00333333333333333333334.06.06.66.66.68.08.09.610.510.510.512.512.515.015.019.024.019.019.023.05839395810558105583958105581055810558645810558PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTS 0605C19 28 UN MT7* Zaprojektowane specjalnie do produkcji implantów dentystycznych- Obróbka tytanu, stali chirurgicznych nierdzewnych i materia³ów utwardzanych- Narzêdzia przeznaczone do szybkoobrotowych wrzecion napêdzanych sprê¿onym powietrzem (30,000-40,000 RPM)i dla tradycyjnych maszyn numerycznych (6,000 RPM i wy¿sze)107


UNJz wyp³ywem przez rowkiNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychFrezy do ma³ych gwintówPP60ºDdIDla gwintów o g³êbokoœci do 2,5xD1LD1SKOKTPIUNJCUNJFOznaczenieLiczbad D l Lrowków*322824*20201816141381/45/163/87/161/2101/45/16, 3/87/16MTS06033C10MTS08051C16MTS08067C20MTS06049C16MTS0808C28MTS08061C20MTS08069C24MTS08079C25MTS10094C2732 UNJ28 UNJ24 UNJ20 UNJ20 UNJ18 UNJ16 UNJ14 UNJ13 UNJ* Narzêdzia bez ch³odzeniaPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTS 06049C16 20 UNJ MT868868888103.305.106.704.908.006.156.907.909.4033333333310.516.020.016.028.020.024.025.027.5586464586464646473MJz wyp³ywem przez rowkiNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychPP60ºDdILD1Dla gwintów o g³êbokoœci do 2,5xD1SKOKmmD1OznaczeniedDLiczbarowkówlL* 0.7* 0.8* 1.01.251.51.752.0MJ4MJ5MJ6MJ8MJ10MJ12MJ14, MJ16MTS06032C10MTS06039C12MTS06048C15MTS08061C20MTS0808C25MTS10092C30MTS1010C350.7 MJ0.8 MJ1.0 MJ1.25 MJ1.5 MJ1.75 MJ2.0 MJ6668810103.904.806.108.009.2010.00333333310.012.515.020.025.030.035.058585864647373* Narzêdzia bez ch³odzeniaPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTS 06048C15 1.0 MJ MT8108


Frezy do ma³ych gwintówProfil czêœciowy 60Z wyp³ywem przez rowkiNarzêdzia do gwintów wewnêtrznych i gwintów zewnêtrznych0DILd60ºDla gwintowania g³êbokich otworówSKOKmmSKOKTPIWymiargwintu. (min.)OznaczeniedLiczbaD rowków l LWew. 0.5 - 0.8Zew.. 0.4 - 0.8Wew. 1.0 - 1.75Zew. 0.8 - 1.5Wew. 2.0 - 3.0Zew. 1.75-2.556-2864-3228-1432-1613- 815-10 6 9 13 10 12 14 16 18 20MTI0605D20 A60MTI0808D28 A60MTI1212E38 A60MTI0808D30 A60MTI1010D35 A60MTI1212E39 A60MTI1212E40 A60MTI1614E45 A60MTI1616E50 A606812810121216165.08.012.08.010.012.012.014.016.044544555520283830353940455058648464738484101101PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTI 0808D28 A60 MT8109


110Notatki


Frezy do obróbki materia³ów utwardzonychFrezy do ma³ych gwintówTyp MTHCarmex prezentuje unikaln¹ liniê narzêdzi do frezowania gwintóww materia³ach utwardzonych do 62 HRc. Narzêdzia zapewniaj¹wysokowydajn¹ obróbkê i doskona³¹ jakoœæ powierzchni.Spis treœci:Sposoby oznaczania produktówFrezy do gwintów HARDCUTISOUNTyp MTHISOUNStrona:112113113114115116111


HARDCUTSposoby oznaczania produktówFrezy do ma³ych gwintów MTSH - oznaczenieMTSH06031C90.7ISOFrez doma³ych gwintówHARDCUTŒrednica czêœci roboczej031 = 3.10 mmSkokgwintuProfil gwintuISOUNRozmiar chwytu06 = 6mm08 = 8mm10 = 10mm12 = 12mm16 = 16mmLiczba rowkówC = 3D = 4Przybli¿ona maksymalnag³êbokoœæ frezowaniaFrezy do gwintów MTH - oznaczenieMTH0604C 90.8ISOFrez dogwintówHARDCUTRozmiar chwytuLiczba rowkówC = 3D = 4Skok gwintuProfil gwintuISOUN06 = 6mm08 = 8mm10 = 10mmŒrednica czêœci roboczejPrzybli¿ona maksymalnag³êbokoœæ frezowania04 = 4mm112


HARDCUTUnikalna linia narzêdzi do frezowania gwintóww materia³ach utwardzonych do 62 HRc.Narzêdzia zapewniaj¹ wysokowydajn¹ obróbkêi doskona³¹ jakoœæ powierzchni.Gatunek wêglika: MT9Wêglik drobnoziarnistyPPD160ºThreading from M1.4 x 0.3Perfect solution for the Die and Mold industryWorking at high cutting speedsShort machining timeLow cutting forces thanks to the short profileISONarzêdzia do gwintów wewnêtrznychDla gwintów o g³êbokoœci do 2xD1SKOKmm0.40.450.450.50.60.70.81.01.251.51.752.0D1M2M2.2M2.5M3M3.5M4M5M6M8M10M12M16OznaczenieMTSH06016C4 0.4 ISOMTSH06017C5MTSH0602C5MTSH06024C6 0.5MTSH06028C7 0.6MTSH06031C9 0.7MTSH06038C12 0.8MTSH06047C14 1.0Dla gwintów o g³êbokoœci do 3xD10.45 ISO0.45 ISOISOISOISOISOISOMTSH0606C18 1.25 ISOMTSH08078C23 1.5ISOMTSH1009C26 1.75 ISOMTSH12118D35 2.0DISOId DLiczbaI Lrowków666666666810121.551.651.952.352.753.103.804.655.957.809.0011.80LLewostronna obróbkaDla CNC nale¿y u¿yæ kodu M043333333333344.55.05.56.57.59.012.514.018.023.026.035.0585858585858585858647384dSKOKmm0.30.350.40.450.50.70.81.01.25D1 OznaczenieLiczbad DrowkówI LM1.4M1.6M2M2.5M3M4M5M6M8MTSH03011C4 0.3 ISOMTSH03012C50.35 ISOMTSH03016C6 0.4 ISOMTSH0602C7MTSH06024C90.45 ISO0.5 ISOMTSH06031C12 0.7 ISOMTSH06038C16 0.8 ISOMTSH06047C20 1.0 ISOMTSH0606C24 1.25 ISO3336666661.051.201.551.952.353.103.804.655.953333333334.04.86.07.59.512.516.020.024.0393939585858585858PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTSH 06031C9 C 0.7 ISO MT9113


HARDCUTUNNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychDPdP60ºIDla gwintów o g³êbokoœci do 2xD1LD1Left hand cuttingFor CNC code use M04SKOKTPI7264564840403632323228282424202018181614131211Dla gwintów o g³êbokoœci do 3xD1SKOKTPI807256404032323228242018114UNC123456810,121/45/163/87/161/29/165/8UNF12346810121/45/16, 3/87/165/8OznaczenieMTSH06014C3MTSH06014C3MTSH06016C4MTSH06019C5MTSH06021C6MTSH06024C7MTSH06033C9MTSH06025C7MTSH06032C9MTSH06037C10MTSH06042C11MTSH0605C14MTSH06035C10MTSH08066C17MTSH06047C14MTSH0808C25MTSH0606C17MTSH1212D35MTSH08067C22MTSH08077C25MTSH10092C27MTSH12105C31MTSH12114C3472 UN64 UN56 UN48 UN40 UN40 UN36 UN32 UN32 UN32 UN28 UN28 UN24 UN24 UN20 UN20 UN18 UN18 UN16 UN14 UN13 UN12 UN11 UNd666666666666686861288101212D1.451.401.651.902.102.453.302.553.203.704.205.003.506.604.758.006.0012.006.707.709.2010.5011.40LiczbarowkówUNC UNF OznaczenieLiczbad DI Lrowków245681/45/160136101/45/16, 3/8MTSH06012C4MTSH03015C6MTSH06016C6MTSH06021C8MTSH06024C9MTSH06025C10MTSH06032C12MTSH06037C15MTSH0605C19MTSH08066C24MTSH06047C19MTSH0606C2380 UN72 UN56 UN40 UN40 UN32 UN32 UN32 UN28 UN24 UN20 UN18 UNPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTSH 06047C14 20 UN MT96366666668661.151.451.652.102.452.553.203.705.006.604.756.0033333333333333333333333333333333333I3.73.84.45.26.37.09.07.19.510.511.014.510.617.014.025.017.035.022.025.027.531.534.54.06.06.68.09.610.512.515.019.024.019.023.0L5858585858585858585858585864586458846464738484583958585858585858645858


HARDCUTMTHCarmex prezentuje unikaln¹ liniê narzêdzi do obróbki:w materia³ach utwardzonych i ¿eliwie do 62 HRcstopach ¿arowytrzyma³ychstopach tytanusuper stopach (kwasoodpornych, ¿aroodpornych,stopach na bazie niklu)Gatunek wêglika: MT9Drobnoziarnisty wêglik z wielowarstwowym pokryciem PVDZasadaNarzêdzie zapewnia obróbkê materia³ów ze zwiêkszon¹wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie i twardoœci¹ przy u¿yciurelatywnie wysokich parametrów skrawaj¹cych.ZaletyTo samo narzêdzie do frezowania gwintu i fazowaniaoszczêdnoœæczasu maszynowegoZwiêkszona œrednica skrawania - polepsza stabilnoœæ(sztywnoœæ) procesu frezowaniaPokrycie zapewnia wysok¹ wytrzyma³oœæ ciepln¹Drobnoziarnisty wêglik-przeznaczony domateria³ów utwardzonychKrótkie wióry zapewniaj¹cewysokie bezpieczeñstwo pracyKrótki cykl produkcyjny - zwiêkszona produktywnoœæG³êbokoœæ gwintu do 2xD.ISONarzêdzia do gwintów wewnêtrznychDfDPdIfIALWidok A045SKOKmmMmetrycznyMFdrobnozwojnyOznaczeniedDDfLiczbarowkówllfL0.50.70.81.01.01.01.251.51.51.75M3M4M5M6M8M10M12456791010121412MTH06024C5MTH06031C7MTH0604C90.50.70.8ISOISOISOMTH08048D10 1.0 ISOMTH0806D13MTH1008D161.01.0ISOISOMTH0806D14 1.25 ISOMTH1008D17MTH1210D211.51.5ISOISOMTH12095D20 1.75 ISO666881081012122.43.14.04.86.08.06.08.010.09.53.64.35.26.47.69.67.69.811.811.533344444445.37.49.210.513.516.514.417.321.820.15.98.09.811.314.317.315.218.222.721.158585864647364738484PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTH 08048D10 1.0 ISO MT9115


HARDCUT116Widok A045IfDfdDLiczbarowkówlLSKOKTPIOznaczenie58585858648464588464737384UNCUNEF2.52.63.23.85.29.66.64.89.25.77.48.59.4403232322828242020181614135681/45/163/87/161/26101/45/16, 3/87/16, 1/29/16, 5/83/47/866668128612810101233334443433446.05.97.59.111.320.414.312.121.014.816.720.922.5UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN40323232282824202018161413MTH06025C6MTH06026C5MTH06032C7MTH06038C9MTH08052D11MTH12096D20MTH08066D14MTH06048C12MTH12092D21MTH08057C14MTH10074C16MTH10085D20MTH12094D22PDILdDflf3.73.84.45.06.811.28.06.010.87.59.29.911.46.66.58.19.712.121.215.012.721.815.717.621.623.5A7/16, 1/29/16, 5/8, 11/163/4, 111/16UNNarzêdzia do gwintów wewnêtrznychPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrofrez MTH 06048C12 20 UN MT9


Frezowanie gwintów-informacje techniczneSpis treœci:Dobór gatunku wêglika i prêdkoœæ skrawaniaPrzeliczanie prêdkoœci skrawania na prêdkoœæ obrotow¹Sposoby doboru œrednicy narzêdziaKatalog Carmex i programy CNC na CD-ROMPrzyk³ady programów frezowania CNC dlagwintów wewnêtrznychTabela prêdkoœci skrawania dla frezów sk³adanychTabela prêdkoœci skrawania dla frezów wykañczaj¹cychTabele prêdkoœci skrawania dla frezów pe³nowêglikowychStrona118118119120120121122123-12711755


SR1250K 40SR1250K 40Informacje technicznePrzeliczanie prêdkoœci skrawania na prêdkoœæ obrotow¹V x 1000 120 x 1000N = = = 1274 obr/min x D 3.14 x 30NVpPrzyk³ad:DV=120 m/minD=30 mmD= Œrednica czêœci roboczejWewnêtrzny gwintZewnêtrzny gwintGwint prawyGwint lewyGwint prawyGwint lewy118


Informacje techniczneSposoby doboru œrednicy narzêdziaDla frezów sk³adanych do gwintów i frezów pe³nowêglikowychPoni¿szy wykres umo¿liwia przejrzysty dobór narzêdzi do frezowania gwintów wewnêtrznych.Wykres ma zastosowanie dla nastêpuj¹cych typów gwintów:Skok gwintuD= œrednica czêœci roboczej narzêdziaD=3 29 mmPr zyk ³ ad:calKa¿de narzêdzie o ma³ej œrednicy mo¿e wytwarzaæ du¿e rozmiary gwintu.rozmiar gwintuPRZYK£AD: Gwint wewnêtrzny M30x1,5Szukamy freza mog¹cego wykonaæ gwint wewnêtrzny na œrednicy d=30 mmo skoku 1,5 mm. Jak widaæ na powy¿szym wykresie dwie czerwone linieprzecinaj¹ siê wskazuj¹c narzêdzie o œrednicy D=21 mm.Wybrana oprawka:P³ytka:Prawy gwintUWAGA:Je¿eli potrzebuj¹ Pañstwo pomocy w doborze,prosimy o kontakt z naszymi doradcami, aby dobraæ w³aœciwenarzêdzie, jak równie¿ program CNC.119


Katalog Carmex iprogramy CNC na www.carmex.comOprogramowanie dostêpne na www.carmex.com pomagaw wyborze w³aœciwych narzêdzi sk³adanych imonolitycznych do centrum numerycznego CNC.Program wska¿e narzêdzia i p³ytki w³aœciwe dlaindywidualnego zastosowania, wyliczy parametryskrawania i wygeneruje program CNC dla ró¿nychsterowników.Oprogramowanie jest dostêpne na stroniewww.carmex.comPrzyk³ady programów frezowaniaCNC dla gwintów wewnêtrznychGwint prawy (frezowanie wspó³bie¿ne) od dnaInformacje techniczneProgram bazuje na œrodku narzêdzia.Ta metoda programowania nie wymaga kompensacjiœrednicy narzêdziaddpromieñ trajektorii frezaœrednica zewnêtrzna gwintuœrednica frezaG ³ ówna œ rednica gw intudGeneral ProgramG90 G00 G54 G43 H1X0 Y0 Z10 S---G00 Z- ( TO THREAD DEPTH )G01 G91 G41 D1 X(A/2) Y-(A/2) Z0 F---G03 X(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8 PITCH)G03 X0 Y0 I-(A) J0 Z(PITCH)G03 X-(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8 PITCH)G01 G40 X-(A/2) Y-(A/2) Z0G90 X0 Y0 Z0Gwint wewnêtrznyPRZYK£AD: M 32 X 2.0OPRAWKA: SR0021 H21P£YTKA: 21 I 2.0 ISOA = ( 32-21 )/2 = 5.5G90 G00 G54 G43 H1X0 Y0 Z10 S2800G00 Z-18G01 G91 G41X 2.75 Y-2.75 Z0 F85 D1G03 X2.75 Y2.75 R2.75 Z0.25G03 X0 Y0 I-5.5 J0 Z2G03 X-2.75 Y2.75 R2.75 Z0.25G01 G40 X-2.75 Y-2.75 Z0G90 G0 X0 Y0 Z0TOR OSINARZÊDZIA(G³êbokoœæ gwintu18 mm )(Œrednica robocza 21 mm )120


Informacje techniczneTabela prêdkoœci skrawania dla frezów sk³adanychMT7 wêglik bardzo drobnoziarnisty z pow³ok¹ wielowarstwow¹ TiALN do pracy przy œrednichi wysokich prêdkoœciach skrawania; stosowanie uniwersalne.ISOPMKNSMateria³Stale nisko i œrednio wêgloweStale o du¿ej zawartoœci wêglaStale stopowe ulepszaneStale nierdzewneStale odlewane¯eliwoMetale nie¿elazne i aluminiumTworzywa sztuczne,termoplasty, duroplastyStopy niklu i tytanuMT7prêdkoœæ skrawania w m/min115-280130-200105-180130-190150-19080-170180-340115-46025- 90Zalecany posuw:0.05- 0.15mmTabela prêdkoœci skrawania dla spiralnychfrezów sk³adanychMT7 wêglik bardzo drobnoziarnisty z pow³ok¹ wielowarstwow¹ TiALN do pracy przy œrednichi wysokich prêdkoœciach skrawania; stosowanie uniwersalne.MT7ISO Materia³ prêdkoœæ skrawania w m/minPMKNSStale nisko i œrednio wêgloweStale o du¿ej zawartoœci wêglaStale stopowe ulepszaneStale nierdzewneStale odlewane¯eliwoMetale nie¿elazne i aluminiumTworzywa sztuczne,termoplasty, duroplastyStopy niklu i tytanu145-360165-255135-230165-245190-245100-220230-440145-59030-115Zalecany posuw:0.05- 0.15mmPrêdkoœci podano w pewnych zakresach.W wiêkszoœci standardowych zastosowañ wybórwartoœci ze œrodka zakresu bêdzie najlepszymrozwi¹zaniem na pocz¹tek.Dla twardych materia³ów proszêzredukowaæ prêdkoœæ skrawania.121


Tabela prêdkoœci skrawania dla spiralnychfrezów wykañczaj¹cychInformacje techniczneISOPMKNSMateria³Stale nisko i œrednio wêgloweStale o du¿ej zawartoœci wêglaStale stopowe ulepszaneStale nierdzewneStale odlewane¯eliwoMetale nie¿elazne i aluminiumTworzywa sztuczne,termoplasty, duroplastyStopy niklu i tytanuV (mm)ch (mm)m200 - 330 0.05 - 0.15170 - 235 0.05 - 0.13100 - 195 0.05 - 0.13180 - 230 0.04 - 0.13180 - 230 0.05 - 0.12200 - 350 0.05 - 0.11500 - 1100 0.05 - 0.15400 - 1500 0.05 - 0.1530 - 55 0.04 -0.07D = œrednica czêœci roboczeja p maxf= zhx mDae232732h m = przeciêtna gruboœæ wióra f= z324537posuw na z¹b6338D23324563h m0.050.150.050.150.050.150.050.15a ef20.170.510.200.600.240.710.280.8460.100.290.120.350.140.410.160.49120.070.210.080.240.100.290.110.34180.060.170.070.200.080.240.090.28240.050.150.060.170.070.210.080.24300.040.130.050.150.060.180.070.22360.040.120.050.140.060.170.070.20122


Informacje techniczneTabela prêdkoœci skrawania dla frezów pe³nowêglikowychTypy MT, MTB, MTZ, EMTMT7 wêglik bardzo drobnoziarnisty z pow³ok¹ wielowarstwow¹ TiALN do pracy przy œrednichi wysokich prêdkoœciach skrawania; zastosowanie uniwersalne.ISOStandardprêdkoœæskrawaniam/minposuw mm/z¹bStale nisko i œrednio wêglowe


Informacje techniczneTyp MTQMT7 wêglik bardzo drobnoziarnisty z pow³ok¹ wielowarstwow¹ TiALN do pracy przy œrednichi wysokich prêdkoœciach skrawania; zastosowanie uniwersalne.ISOStandardprêdkoœæskrawaniam/minStale nisko i œrednio wêglowe 100-250


Informacje techniczneFrezy do ma³ych gwintów typu MTS i MTIMT7 wêglik bardzo drobnoziarnisty z pow³ok¹ wielowarstwow¹ TiALN do pracy przy œrednichi wysokich prêdkoœciach skrawania; zastosowanie uniwersalne.MT8 wêglik bardzo drobnoziarnisty z pow³ok¹ wielowarstwow¹ AlTiN. Du¿a odpornoœæ natemperaturê, spokojny proces skrawania, do obróbek wysokowydajnych, jak równie¿standardowych warunków obróbki. Zastosowanie uniwersalne do wszystkich materia³ów.ISOStandardPMKNSMateria³Stale nisko i œrednio wêglowe


Frezy do ma³ych gwintów typu MTSHMT9 wêglik bardzo drobnoziarnisty z wielowarstwow¹ pow³ok¹ PVDInformacje techniczneISOMaterialTwardoœæHRcprêdkosæskrawaniam/min1posuw mm/z¹bŒrednica czêœci roboczej = D1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16Stopy niklu i tytanuS 20-40 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08i stopy ¿arowytrzyma³eHStale utwardzane45-5051-5556-6260-7050-6040-500.030.020.010.04 0.040.03 0.030.02 0.020.05 0.05 0.060.04 0.04 0.050.03 0.03 0.040.060.050.040.070.060.050.070.060.050.08 0.080.07 0.070.06 0.060.090.080.070.100.090.080.110.100.09pozycjastartowapo³o¿enieœrodkowewejœciepo ³ukufrezowaniegwintuwyjœciepo ³ukupunktkoñcowyPRZYK£ADOWA OBRÓBKAObrabiany gwintG³êbokoœæ gwintuMateria³ obrabianyTwardoœæGwint wewn. M4 X 0.78.0 mmStal narzêdziowa: D260-62 (HRc)Specyfikacja frezaMTSH0250C35 0.7 ISOWarunki obróbkiPrêdkoœæ skrawania: 44 m / minPosuw: 0.03 mm / z¹bMaszynaSterowanieSmarowanie/ch³odzenieTrwa³oœæ narzêdzia (liczbawykonanych gwintów)Mori Seiki VN5000FanucEmulsja84126


Informacje techniczneTyp MTHMT9 wêglik bardzo drobnoziarnisty z wielowarstwow¹ pow³ok¹ PVDISOStandardTwardoœæHRcprêdkoœæskrawaniam/minposuw mm/z¹bŒrednica czêœci roboczej = D59SStopy niklu i tytanui stopy ¿arowytrzyma³e20 - 50 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04HStale utwardzane¯eliwo45 - 5051 - 5570 - 8060 - 700.020.010.030.020.030.020.040.030.040.030.050.040.050.040.060.050.070.0656 - 6240 - 500.0050.010.010.020.020.030.030.040.05Dla narzêdzi z d³ug¹ czêœci¹ robocz¹ proszê zredukowaæ posuw o 40%PozycjonowanieFazowanieFrezowanie gwintu127


128Notatki


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówDo frezowania gwintów i rowków w g³êbokich otworachZalety:Gatunek wêglika: MT8 Ultra drobnoziarnista odmiana wêglika pokryta AlTiN (ISO K10-K20).Du¿a odpornoœæ na temperaturê,spokojny proces skrawania, do obróbekwysokowydajnych, jak równie¿ standardowych warunków obróbki.Zastosowanie uniwersalne do wszystkich materia³ów.umo¿liwia obróbkê w g³êbokich otworachbardzo efektywne ch³odzenie wewnêtrzne dla obróbek w g³êbokich otworachrowki spiralne pozwalaj¹ na minimalizacjê wibracjikrótki czas obróbki dziêki wielu ostrzom (3 do 5)d³u¿sza ¿ywotnoœæ ze wzglêdu na specjalne wielowarstwowe pokrycieSpis treœci:Sposoby oznaczania produktówFrezowanie rowkówPe³nopromieniowe frezowanie rowkówStrona130131131129


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówSposoby oznaczania produktówPe³nowêglikowe frezy do gwintów - oznaczenieGG = Frezy do rowkówLiczba rowkówW = Szerokoœæ rowkaR = promieñ rowkaRozmiar chwytu06 = 6mm08 = 8mm10 = 10mm12 = 12mmPrzybli¿ona maksymalnag³êbokoœæ frezowaniaŒrednica robocza130


Pe³nowêglikowe frezy do gwintówFrezowanie rowkówz wewnêtrznym ch³odzeniem przez rowki wióroweDo rowkowania g³êbokich detaliMinimalnaœrednica otworuOznaczenieLiczbarowkówwiórowychPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frezPe³nopromieniowe frezowanie rowkówz wewnêtrznym ch³odzeniem przez rowki wióroweDo rowkowania g³êbokich detaliMinimalnaœrednica otworuOznaczenieLiczbarowkówwiórowychPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: frez131


132Notatki


Frezy VHM - “fazowniki”Zalety:Gatunek wêglika: MT8 Ultra drobnoziarnista odmiana wêglika pokryta AlTiN (ISO K10-K20).Du¿a odpornoœæ na temperaturê,spokojny proces skrawania, do obróbekwysokowydajnych, jak równie¿ standardowych warunków obróbki.Zastosowanie uniwersalne do wszystkich materia³ów.rowki spiralne pozwalaj¹ na minimalizacjê wibracjidwustronne skrawanieoptymalne do frezowania, gratowania i fazowaniaSpis treœci:Sposoby oznaczania produktówFrezy VHM - “fazowniki”Zestawy frezów VHM - “fazowników”Pe³nowêglikowe narzêdzia specjalneStrona:134135136136133


Frezy VHM - “fazowniki”Sposoby oznaczania produktówFrezy VHM - “fazowniki” - oznaczenieLiczba rowkówC = 3D = 4E = 5F = 6K¹t profilu“Fazownik”Œrednica roboczaOrientacyjnamaksymalnad³ugoœæ skrawaniaŒrednica chwytu03 = 3mm04 = 4mm05 = 5mm06 = 6mm08 = 8mm10 = 10mm12 = 12mm134


Frezy VHM - “fazowniki”Frezy VHM - “fazowniki”Detal AOznaczenieLiczbarowków0D³ugi wysiêg narzêdzia 45OznaczenieLiczbarowków8 8.01010.01212.028.0 1.6435.01.8542.02.1 6647384OznaczenieLiczbarowków135


Zestaw frezów VHM - “fazowników”Zestawy frezów VHM - “fazowników”Zestaw KMCIloœæMC 0303 C12 A90MC 03025 C6 A90MC 0404 C10 A90MC 04035 C9 A90MC 05045 C11 A90MC 0606 C24 A901 szt.1 szt.1 szt.1 szt.1 szt.1 szt.Specjalne narzêdzia pe³nowêglikoweCarmex produkuje narzêdzia specjalnezgodnie z wymaganiami klienta.Narzêdzia dostarczane s¹ w krótkim okresie czasu.136


Narzêdzia tokarskieSpis treœci:Oprawki tokarskie z wêglikaspiekanego i p³ytkiStrona138137


Narzêdzia tokarskieOprawki pe³nowêglikowe do wytaczaków z p³ytkamiZ otworem ch³odz¹cymDOznaczenieLFMin.rozmiarotworuŒrubaKlucz TORXPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: oprawka SIR 0006 H06CTpromieñ wierzcho³ka R= 0.2mmDla wytaczania ma³ych otworów patrz str. 141-145138


MikronarzêdziaPe³nowêglikowe narzêdzia do pracy w ma³ych otworachNarzêdzia s¹ przeznaczone dla przemys³u zaawansowanych technologii, medycznego,i mikrokomponentów.Wszystkie narzêdzia wyposa¿ono w kana³ ch³odz¹cy na chwyciepozwalaj¹cy na doprowadzenie ch³odziwa do strefy obróbki, co pozwala na ³atw¹ewakuacjê wióra i brak wibracji w czasie operacji skrawania.Spis treœciStronaSpis treœciStronaSposoby oznaczania produktówMikrowytaczaki MTRMikrowytaczaki MXRMikrowytaczaki MPRMikrowytaczaki MURMikrowytaczaki MQRMikrowytaczaki MIRMikrowytaczaki MCRMikrowytaczaki MWR140141142143144145146-147148149Mikrowytaczaki MGRMikrowytaczaki MKRMikrowytaczaki MFRMikrowytaczaki MFLMikrowytaczaki MFLMikrowytaczaki MVRMikrowytaczaki MZROprawki do mikronarzêdziZestawy mikronarzêdziInformacje techniczne150151152153154155156156157158139


MikronarzêdziaSposoby oznaczania produktówMikronarzêdzia - oznaczenieM = MikronarzêdziaR = PrawaL = LewaRozmiar trzonka3 = 3.0 mm4 = 4.0 mm5 = 5.0 mm6 = 6.0 mm8 = 8.0 mm10 = 10.0 mmD³ugoœæ szyjkiL5 = 5 mmL10 = 10 mmL15 = 15 mmL22 = 22 mmL35 = 35 mmT = WytaczanieP = ProfilowanieQ = Profilowanie i wytaczanieI = GwintowanieC = FazowanieG = RowkowanieK = Rowkowanie profiloweF = RowkowanieZ = Rowkowanie profiloweX =U = ProfilowanieW = Fazowanie&ProfilowanieV = G³êbokie rowkowanieWytaczanieR0.2=Promieñ wierzcho³ka 0.2 mmGwintowanieProfil czêœciowy A55 lub A600 0Profil pe³ny - ISO 60 lub UN 60RowkowanieB1.0 = 1.0 mm = .040B1.5 = 1.5 mm = .060B2.0 = 2.0 mm = .080140


MikronarzêdziaMTR Wytaczanie z kana³kiem ch³odz¹cymLADFL1RDetal AD OznaczenieL L1 R F3.0 MTR 1 R0.05 L4 39 4 0.05 0.5Min.rozmiarotworu1.0Oprawka*SIM 0020 H33.0MTR 1.5R0.10 L63960.100.71.5SIM 0020 H33.0MTR 2 R0.15 L53950.150.82.1SIM 0020 H33.0MTR 2 R0.15L1039100.150.82.1SIM 0020 H33.0MTR 3 R0.05L1039100.051.33.1SIM 0020 H33.0MTR 3 R0.05L1539150.051.33.1SIM 0020 H33.0MTR 3 R0.2L1039100.201.33.1SIM 0020 H33.0MTR 3 R0.2L1539150.201.33.1SIM 0020 H34.0MTR 4 R0.2L1050100.201.74.1SIM 0020 H44.0MTR 4 R0.2L1550150.201.74.1SIM 0020 H45.0MTR 5 R0.2L1550150.202.15.1SIM 0020 H55.0MTR 5 R0.2L2250220.202.15.1SIM 0020 H56.0MTR 6 R0.2L1550150.202.86.1SIM 0020 H66.0MTR 6 R0.2L2250220.202.86.1SIM 0020 H66.0MTR 6 R0.2L3058300.202.86.1SIM 0020 H68.0MTR 8 R0.2L1563150.203.88.1SIM 0020 H88.0MTR 8 R0.2L2263220.203.88.1SIM 0020 H810.0MTR10R0.2L3572350.204.810.1SIM 0020 H10PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MTR 4 R0.2 L15 BXCDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ MTL zamiast MTR* Dodatkowe oprawki patrz str. 156.141


MikronarzêdziaMXR Podtaczanie - z kana³kiem ch³odz¹cymADL1LDetal AD Oznaczenie L L1 R H F4.0 MXR 4 R0.1 L10 50 10 0.10 0.5 1.3Min.rozmiarotworu3.1OprawkaSIM 0020 H44.0MXR 4 R0.15 L1050100.150.81.64.1SIM 0020 H44.0MXR 4 R0.15 L1550150.150.81.64.1SIM 0020 H45.0MXR 5 R0.2 L1550150.201.02.25.1SIM 0020 H55.0MXR 5 R0.2 L2250220.201.02.25.1SIM 0020 H56.0MXR 6 R0.2 L1550150.201.82.86.1SIM 0020 H66.0MXR 6 R0.2 L2250220.201.82.86.1SIM 0020 H6PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MXR 4 R0.15 L15 BXC142


MikronarzêdziaMPR Profilowanie i Wytaczanie - z kana³kiem ch³odz¹cymADL1LDetal AD Oznaczenie L L1 R H FMin.rozmiarotworuOprawkaPRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MPR 4 R0.2 L15 BXCDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ MP L zamiast MPR* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156143


MikronarzêdziaMUR0Profilowanie, 90 skrawanie krawêdzi - z kana³kiem ch³odz¹cymLADL190ºDetal AD Oznaczenie L L1 R H FMin.rozmiarotworuOprawka*3.0MUR 3 R0.05 L1039100.050.41.33.1SIM 0020 H33.0MUR 3 R0.05 L1539150.050.41.33.1SIM 0020 H34.0MUR 4 R0.1 L1051100.100.51.74.1SIM 0020 H44.0MUR 4 R0.1 L1551150.100.51.74.1SIM 0020 H45.0MUR 5 R0.15 L1551150.150.72.15.1SIM 0020 H55.0MUR 5 R0.15 L2251220.150.72.15.1SIM 0020 H56.0MUR 6 R0.15 L1551150.150.92.86.1SIM 0020 H66.0MUR 6 R0.15 L2251220.150.92.86.1SIM 0020 H68.0MUR 8 R0.2 L2264220.201.13.88.1SIM 0020 H8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MUR 5 R0.15 L15 BXC* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156144


MikronarzêdziaMQR Profilowanie i Wytaczanie - z kana³kiem ch³odz¹cymLDAL1Detal AD Oznaczenie L L1 R H FMin.rozmiarotworuOprawka*4.0MQR 4 R0.2 L1050100.200.81.84.1SIM 0020 H44.0MQR 4 R0.2 L1550150.200.81.84.1SIM 0020 H45.0MQR 5 R0.2 L1550150.201.02.35.1SIM 0020 H55.0MQR 5 R0.2 L2250220.201.02.35.1SIM 0020 H56.0MQR 6 R0.2 L1550150.201.42.86.1SIM 0020 H66.0MQR 6 R0.2 L2250220.201.42.86.1SIM 0020 H68.0MQR 8 R0.2 L2264220.201.63.88.1SIM 0020 H8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MQR 5 R0.2 L15 BXC145


MikronarzêdziaMIR Gwintowanie - z kana³kiem ch³odz¹cymLDAL10 0Profil czêœciowy 60 i 55Zakres skokówD Oznaczenie L L1 Fmm TPI3.0 MIR 2 L8 A60 39 8 60 0.45-0.7 56-32 1.0Min.rozmiarotworu2.1Oprawka*SIM 0020 H33.0MIR 3 L15 A603915600.8 -1.032-241.43.2SIM 0020 H33.0MIR 3 L15 A553915550.5 -1.048-241.43.2SIM 0020 H34.0MIR 4 L15 A605015600.8 -1.032-241.84.1SIM 0020 H44.0MIR 4 L15 A555015550.5 -1.048-241.84.1SIM 0020 H45.0MIR 5 L15 A605015601.0 -1.2524-202.35.1SIM 0020 H55.0MIR 5 L15 A555015550.5 -1.2548-202.35.1SIM 0020 H56.0MIR 6 L15 A605015601.0 -1.524-162.66.0SIM 0020 H66.0MIR 6 L15 A555015550.5 -1.548-162.66.0SIM 0020 H68.0MIR 8 L22 A606422601.0 -2.024-133.68.0SIM 0020 H8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MIR 5 L15 A60 BXCDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ MIL zamiast MIR* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156146


MikronarzêdziaMIR GwintowanieLADL1Profil pe³ny ISO 600DOznaczenieSkokmmL L1 FMin.rozmiarotworuOprawka*3.00.539151.43.2SIM 0020 H33.00.7539151.43.2SIM 0020 H34.00.550151.84.1SIM 0020 H44.00.7550151.84.1SIM 0020 H45.06.01.01.255015 2.250 22 2.84.96.1SIM 0020 H5SIM 0020 H6Profil pe³ny UN 600D3.0OznaczenieSkokTPI36L L1 F39 15 1.4Min.rozmiarotworu3.2Oprawka*SIM 0020 H33.03239151.43.2SIM 0020 H34.03650151.84.1SIM 0020 H44.03250151.84.1SIM 0020 H45.02850152.24.9SIM0020H55.0MIR 5 L18 80 UN2050182.35.0SIM0020H5PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MIR 4 L15 36 UN BXCDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ MIL zamiast MIR* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156147


MikronarzêdziaMCR Fazowanie i wytaczanie - z kana³kiem ch³odz¹cymLDAL1D Oznaczenie L L1 R H H1 FMin.rozmiarotworuOprawka*PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikowytaczak MCR 4 R0.2 L15 BXCDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ MCL zamiast MCR* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156148


MikronarzêdziaMWR Fazowanie i profilowanie - z kana³kiem ch³odz¹cymMin.rozmiarotworuLLAAL1DDDOznaczenieLL1RFMin.rozmiarotworuOprawka*6.0 MWR 6 R0.2 A90 51 15.0 0.2004545045º2.31.0SIM 0020 H66.0MWR 6 R0.2 A605115.00.200600302.31.0SIM 0020 H6PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikowytaczak MWR 6 R0.2 A90 BXC* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156149


MikronarzêdziaMGR Rowkowanie - z kana³kiem ch³odz¹cymLADL1D Oznaczenie L L1 B H FMin.rozmiarotworuOprawka*2.32.32.3PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MGR 5 B1.5 L15 BXCDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ MGL zamiast MGR* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156150


MikronarzêdziaMKR Rowkowanie profilowe - z kana³kiem ch³odz¹cymLADL1D Oznaczenie L L1 R W H FMin.rozmiarotworuOprawka*PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MKR 5 R1.0 L15 BXCDla oprawek lewych w opisie nale¿y wpisaæ MKL zamiast MKR* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156151


MikronarzêdziaMFR Rowkowanie czo³owe - z kana³kiem ch³odz¹cymMin.rozmiarotworuLAL1DD Oznaczenie L L1 B T FMin.rozmiarotworuOprawka8 8 5 63 5 5 3 10 8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczakMFR 5 B1.0 L22 BXC* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156152


MikronarzêdziaMFL Rowkowanie czo³owe - z kana³kiem ch³odz¹cymMin.rozmiarotworuADLL1D Oznaczenie L L1 B T FMin.rozmiarotworuOprawka*PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MFL 6 B1.0 L22 BXC* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156153


MikronarzêdziaMVR Rowkowanie g³êbokich detali z dwoma kanalikami ch³odz¹cymiMin.rozmiarotworuLDAL1D OznaczenieL L1 BFMin.rozmiarotworuOprawka*6.0MVR 6 B2.0 L1551152.01.712.0SIM 0020 H66.0MVR 6 B2.0 L2251222.01.712.0SIM 0020 H66.0MVR 6 B2.5 L2251222.52.212.0SIM 0020 H68.0MVR 8 B3.0 L2751273.02.515.0SIM 0020 H8PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczak MFL 6 B1.0 L22 BXC* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156154


MikronarzêdziaMZR Rowkowanie profilowe - z kana³kiem ch³odz¹cymMin.rozmiarotworuLL1TADFWRDetal AD Oznaczenie L L1 R W T FMin.rozmiarotworuOprawka*PRZYK£AD ZAMÓWIENIA: mikrowytaczakMZR 5 R0.5 L22 BXC* Dodatkowe oprawki patrz na stronie 156155


MikronarzêdziaInformacje techniczneOdmiana wêglika:BXC P30 - P50, K25 - K40Odmiana pokryta TiN, do niskich prêdkoœci skrawania.Dobrze pracuje w szerokiej gamie stali nierdzewnych.Prêdkoœæ skrawania dla mikronarzêdziISOStandardPMKNSHMATERIA£Stale nisko i œredniowêgloweStale wysokowêgloweStale stopowe, stale ulepszoneStale nierdzewneStale odlewane¯eliwo szareAluminium i metale nie¿elazneSuper stopy i tytanTwarde materia³yPrêdkoœæ skrawania w m/min20-14030-10040-9020-9040-9040-12050-12015-3013-30Zalecany posuw: 0.01 - 0.03 mm / obrótIloœæ przejœæ przy wytaczaniu gwintuSkokTPILiczba przejœæ158


Notatki159


160Notatki

More magazines by this user
Similar magazines