13.07.2015 Views

See it at CiteSeerX

See it at CiteSeerX

See it at CiteSeerX

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ì ÖØÐ ÌÖÒ×ÑØØÒ ÊÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ ÒËÔÖ× ÏÖÐ×× ÀÓ ÆØÛÓÖ× £ÈÓÐÓ ËÒØ ÝÓÙÐ× Åº ÐÓÙ ÞÂÒÙÖÝ ¾¸ ¾¼¼¿×ØÖØÁÒ Ø× ÔÔÖ¸ Û ÒÐÝÞ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ ÒÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׺ ÅÓÖ ×Ô¬ÐÐݸ Û ÓÒ×Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÐÑ××ÙÑ Ò ÒÓ׸ ÔÐ Ó ÓÑÑÙÒØÒ ÛØ ÒÓ× ÛØÒ ÖÙ× Ó Ö¸Ö ÖÒÓÑÐÝ Ò ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ Ò ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÖÓÒ ÛØ × ÓÐÒØ Ð ÓÛ ÐÖ ÑÙ×Ø Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö ØÓ Ò×ÙÖ ØØ Ø Ö×ÙÐØÒÒØÛÓÖ × ÓÒÒØ ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ö×ظ Û ÓÒ×Ö Ø× ÔÖÓÐÑ ÓÖ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ׸ Ò Û ÔÖÓÚ ØØ ÙÔÔÖ Ò ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÓÒ Ø ÖØÐØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ Ò ÒÓÒ¹ØØ ÓÙÒ× ÓÖ ØÛÓ ÒØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׺ Ù ØÓ Ø ÔÖ×Ò Ó Ø ÓÑØÖ ÔÖÑØÖ Ð ÒØ ÑÓи ÓÙÖ Ö×ÙÐØ× Ò ÔÔÐ ØÓ Ò× × ÛÐÐ × ×ÔÖ× Ó ÒØÛÓÖ׸ÓÒØÖÖÝ ØÓ Ü×ØÒ ØÓÖØÐ Ö×ÙÐØ× ØØ ÔÔÐÝ ÓÒÐÝ ØÓ Ò× ÒØÛÓÖ׺ ÏÐ×Ó ÒÚ×ØØ ×ÚÖÐ ÖÐØ ÕÙ×ØÓÒ× ØÖÓÙ ÜØÒ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ׺ Ö×ظ ÛÚÐÙØ Ø ÖÐØÓÒ×Ô ØÛÒ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò Ø ÑÒÑÙÑØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØØ Ò×ÙÖ× ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÓÒØÒÒ ÐÖ ÖØÓÒ ´ºº ¼±µ Ó Ø ÒÓ׺ ÌÒ¸ Û ÓÒ×Ö Ø ÑÓÐ ÚÖ×ÓÒ Ó Ø£ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ×ÓÒ× Ó ÔÖØ× Ó Ø× ÔÔÖ ÔÔÖ Ò ÈÖÓº Å ÅÓÀÓ ¼½Ò ÈÖÓº Á Ëƾ¼¼¾º º ÐÓÙ Û× ×ÙÔÔÓÖØ Ò ÔÖØ Ý Ø ÆØÓÒÐ ËÒ ÓÙÒØÓÒ ÙÒÖ ÖÒØ Ë¹¼¾¾½ºÝÁ×ØØÙØÓ ÁÒÓÖÑØ ÌÐÑØ Ð Æʸ È׸ ÁØÐݺ ¹ÑÐ ÔÓÐÓº×ÒØغÒֺغÞËÓÓÐ Ó ¸ ÓÖ ÁÒ×غ Ó ÌÒÓÐÓݸ ØÐÒظ ¹ Í˺ ¹ÑÐÓÙºÐÓٺغٺ½


ÔÖÓÐѸ Ò Û ÒÓ× Ö ÐÐÓÛ ØÓ ÑÓÚ ÙÖÒ ØÑ ÒØÖÚÐ Ò Ø ÚÐÙÓ Ö Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× ÓÖ ÚÒ ÖØÓÒ Ó Ø ÒØÖÚÐ ÑÙ×Ø ØÖÑÒºÌ× Ö×ÙÐØ× ÝÐ Ò×ØÒØÓ ÓÛ ÑÓÐØÝ «Ø× ÓÒÒØÚØÝ Ò ØÝ Ð×Ó ÖÚÐÙ×ÙÐ ØÖ¹Ó«× ØÛÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÔÐØÝ Ò ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒºÁÒÜ ÌÖÑ× ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׸ ×ÔÖ× Ó ÒØÛÓÖ׸ ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׸ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ¸ ØÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓи ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒº½ÁÒØÖÓÙØÓÒÏÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ö ÒØÛÓÖ× ÛÖ ÑÙÐØÔÐ ÒÓ׸ ÔÓ××××Ò ÛÖÐ××ØÖÒ×ÚÖ¸ ÓÖÑ ÒØÛÓÖ ÑÓÒ×Ø ØÑ×ÐÚ× Ú ÔÖ¹ØÓ¹ÔÖ ÓÑÑÙÒØÓÒº Ò Ó ÒØÛÓÖ Ò Ù× ØÓ ÜÒ ÒÓÖÑØÓÒ ØÛÒ Ø ÒÓ× Ò ØÓ ÐÐÓÛ ÒÓ×ØÓ ÓÑÑÙÒØ ÛØ ÖÑÓØ ×Ø× ØØ ØÝ ÓØÖÛ× ÛÓÙÐ ÒÓØ Ú Ø ÔÐØÝ ØÓÖº ÏÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ö Ù×ÙÐÐÝ ÑÙÐعÓÔ ÒØÛÓÖ× Ù׸ × ÓÔÔÓ× ØÓÛÖÐ×× ÄÆ ÒÚÖÓÒÑÒØ׸ Ñ××× ØÝÔÐÐÝ ÖÕÙÖ ÑÙÐØÔÐ ÓÔ× ÓÖ ÖÒ ØÛÝ ÒØÓ Ø ÛÖ ÒØÛÓÖ ÒÖ×ØÖÙØÙÖºËÒ×ÓÖ ÒØÛÓÖ× Ö ÔÖØÙÐÖ Ð×× Ó ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ò Û ØÖ ÖÑÒÝ ÒÓ׸ ÓÒØÒÒ ÔÔÐØÓÒ¹×Ô¬ ×Ò×ÓÖ׸ ÛÖÐ×× ØÖÒ×ÚÖ¸ Ò ×ÑÔÐ ÔÖÓ××ÓÖº ÈÓØÒØÐ ÔÔÐØÓÒ× Ó ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ× ÓÙÒ¸ ºº ÑÓÒØÓÖÒ ÓÓÒ ØÑÔÖØÙÖ ØÓ ÒÐ ÑÓÖ ÙÖØ ÛØÖ ÔÖØÓÒ¸ ØØÓÒ Ó ÓÖ×Ø ¬Ö×ÓÙÖÖÒ Ò ÖÑÓØ Ö׸ Ò ÖÔ ÔÖÓÔØÓÒ Ó ØÖÆ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ ÚÐ ØÓÚи Ù×Ø ØÓ ÒÑ Û ½¼¸ ¾¸ ¿¾¸ ¿¸ ¿℄ºÏÐ Ø Ö×ÙÐØ× Ò Ø× ÔÔÖ ÔÔÐÝ ØÓ ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ò ÒÖи ÖØÒ×ÔØ× Ó Ø ÓÖÑÙÐØÓÒ Ö ×Ô¬ÐÐÝ ØÖØ ØÓ ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׺ ÓÖ ÜÑÔÐ¸Û ××ÙÑ Ø ÒØÐ ÔÐÑÒØ ÓÒÓ× × ÖÒÓѸ Û ÓÙÐ Ö×ÙÐØ ÛÒ ×Ò×ÓÖ× Ö×ØÖÙØ ÓÚÖ ÖÓÒ ÖÓÑ ÑÓÚÒ ÚÐ ×Ù × Ò ÖÔÐÒº Ï Ö Ð×Ó ÓÒÖÒ¸Ò ÔÖظ ÛØ ÑÒÑÞÒ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ¸ Û¸ ÐØÓÙ Ò Ò ÑÔÓÖØÒØ ××Ù ÒÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ò ÒÖи × ÚØÐ Ò ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׺ ËÒ×ÓÖ ÒÓ× Ö ØÝÔÐÐÝØØÖݹÔÓÛÖ Ò¸ Ù× ÖÔÐÒ ÓÖ ÖÖÒ ØØÖ× × ÓØÒ ÚÖÝ ÆÙÐØ ÓÖÑÔÓ××и ÖÙÒ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ × Ø ÓÒÐÝ ÛÝ ØÓ ÜØÒ ÒØÛÓÖ ÐØѺ٠ØÓ Ø ÖÐØÚÐÝ ÖÒØ ÑÖÒ Ó Ó ÒØÛÓÖ׸ ÑÒÝ ÙÒÑÒØÐ ÕÙ×¹¾


ØÓÒ× ÖÑÒ ÙÒÒ×ÛÖº Ï Ö×× ÓÒ Ó ØÓ× ÕÙ×ØÓÒ׸ ÒÑÐÝ ÛØ Ö ØÓÒØÓÒ× ØØ ÑÙ×Ø ÓÐ ØÓ Ò×ÙÖ ØØ ÔÐÓÝ ÒØÛÓÖ × ÓÒÒØ ÒØÐÐÝ ÒÖÑÒ× ÓÒÒØ × ÒÓ× ÑÖØ Ï Ö×× Ø× ÕÙ×ØÓÒ¸ Ò ÒÙÑÖ Ó ÖÐØÓÒ׸ Ò ÔÖÓÐ×Ø ØÖÑ׸ ºº Û ÚÐÙØ Ø ÔÖÓÐØ× Ó ÚÖÓÙ× ÚÒØ× ÖÐØØÓ ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÒ×׺ ÅÓÖ ×Ô¬ÐÐݸ Û ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ× Ö ÒÔÒÒØÐÝÒ ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ Ò ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ Ê ¼Ð℄ ¸ ÛØ ½ ¾ ¿¸ Ò ØØÐÐ Ø ÒÓ× Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Öº Ì ÓÐ × ØÓ ØÖÑÒ Ø ÖØÐØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØݸ ºº Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö¸ Û ÒÖØ× ÓѹÑÙÒØÓÒ ÖÔ× ØØ Ö ÓÒÒØ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ´ÛººÔºµ ½ º ØÖÑÒÒ ØÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ × ××ÒØÐ ØÓ ÑÒÑÞ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ×Ò ØÖÒ×ÑØØÒ ÔÓÛÖ × ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ×ÕÙÖ ´ÓÖ¸ ÔÒÒ ÓÒ ÒÚÖÓÒÑÒØÐÓÒØÓÒ׸ ØÓ Ö ÔÓÛÖµ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒºÌ ÕÙ×ØÓÒ Ó ÓÛ ÑÒÝ ÒÓ× Ö Ò××ÖÝ ØÓ Ò×ÙÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ÓÖ ÚÒ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ´Û × Ø ÖÚÖ× Ó Ø ÕÙ×ØÓÒ ÓÚµ × ÚÖÝ ÑÔÓÖØÒØÓÖ ÔÐÒÒÒ Ò ×Ò Ó ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׺ ÁÒ Ø¸ Ò ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׸ Ø ÒÚÙÐÙÒØ ×ÓÙÐ Ó×Ø × ÐØØÐ × ÔÓ××и Ò ÒÜÔÒ×Ú ØÖÒ×ÚÖ׸ Û ÑØ ÒÓØ ÐÐÓÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØÓ Ù×ظ Ö ÐÐÝ ØÓ Ù× ¾℄ºÇÚÖÐи Ø Ö×ÙÐØ× ÔÖ×ÒØ Ò Ø× ÔÔÖ Ö Ù×ÙÐ ÙÐÒ× Ò Ø ×Ò Ó ÛÖÐ×× Ó Ò ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ× ÚÒ Ø ÚÐÙ Ó Ð ´Û × ÒÓÛÒ¸ Ø Ð×Ø ÛØ ÖØÒÔÔÖÓÜÑØÓÒ¸ ØÓ Ø ÒØÛÓÖ ×ÒÖµ Ò Ò ´ÓÖ Öµ¸ Û Ò ×Ø Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒÖ ØÓ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ´ÓÖ¸ ×ÔÖ× Ø ÑÒÑÙÑ ÒÙÑÖ Ò Ó ÒÓ×µ ØØ Ò×ÙÖ×ÓÒÒØÒ×× ÛººÔºÁÒ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ× Ó ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׸ Ø ÒÓ× Ö ÑÓк Ì× ÓѹÔÐØ× ÒÐÝ×× Ó ÒØÛÓÖ ÖØÖ×Ø× Ù× Ø ÒØÛÓÖ ØÓÔÓÐÓÝ × ÓÒ×ØÒØÐÝÒÒ Ò Ø× ×ØÙØÓÒº ÁÒ Ø× ÛÓÖ¸ Û ÓÒ×Ö ÒØÛÓÖ× ÓØ ÛØ Ò ÛØÓÙØÑÓÐØݺ Ï ÔÖ×ÒØ ÒÐÝØÐ Ö×ÙÐØ× ØØ ÔÔÐÝ ØÓ ÒØÛÓÖ× ÛØÓÙØ ÑÓÐØÝ Ò ÓÒ¹¬Ò ÓÙÖ×ÐÚ× ØÓ ×ÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ ÒØÛÓÖ× ÛØ ÑÓÐØݸ Ù ØÓ Ø ÒØÖØÐØÝ ÓÒÐÝ×× ÛØ Ü×ØÒ ÑØÑØÐ ÑØÓ×ºÌ ¬Ö×Ø ÒÐÝØÐ Ö×ÙÐØ Ò Ø× ÔÔÖ ÓÒÖÒ× ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× ´ºº¸ ÒÓ×½ ÓÖÑÐ ¬ÒØÓÒ Ó Ø ØÖÑ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ÛÐÐ ÚÒ Ò ËØÓÒ º¿


Ö ÔÐ ÐÓÒ ÐÒ Ó ÐÒØ Ðµº Ï ×ÓÛ ØØ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ØØ Ö×ÙÐØ×ÛÒ ÐÐ Ø ÒÓ× Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö × ÓÒÒØ ÛººÔº ÖҾРÐÒ Ð¸ÛÐ Ø × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº ÖÒ ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð¸ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×ØÒØ ¼ ¯½º Ì×ÐÓ×× Ô ØÛÒ ÐÓÛÖ Ò ÙÔÔÖ ÓÙÒ× ÓÒ Ø ÔÖÓÙØ ÖÒ ØØ ÛÖ ×ØÐ×Ò ÖÐÖ ÚÖ×ÓÒ× Ó Ø ÔÔÖ ¿¼¸ ¿½℄º ÆÜظ Û ÓÒ×Ö ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐÒØÛÓÖ׺ Ï ÒÖÐÞ Ø ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ØÓ Ø ØÛÓ ÒØÖ¹ÑÒ×ÓÒР׸ ÛÐ Û Ú Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ØØ× ÛÖ ØÒ Ò Ø ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒР׺×× ÒÐÝØÐ Ö×ÙÐØ׸ Ò Ø× ÔÔÖ Û ÔÖ×ÒØ ÓÒ×ÖÐ ÓÝ Ó ×ÑÙÐØÓÒÖ×ÙÐØ׺ Ì× Ö×ÙÐØ× ÑÓÒ×ØÖØ ÓÒÚÒÒÐÝ ØØ ×Ò¬ÒØ ÖÙØÓÒ× Ó ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ ´Ò ØÖÓÖ ×Ò¬ÒØ ÖÙØÓÒ× Ò ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ × ÛÐеÒÚÝ ØÖ ÓÒÒØÒ ÐÖ ÔÖÒØ ´ÙØ ÒÓØ Ðе Ó Ø ÒÓ× ÓÖ ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ×ÓÖ ÐÐÓÛÒ ØÑÔÓÖÖÝ ×ÓÒÒØÓÒ× ÓÖ ÑÓÐ ÒØÛÓÖ׺ Ì Ö×ÙÐØ× Ð×Ó ×ÓÛ ØØÑÓÐØÝ ÓÑ× ÛØ Ó×Ø Ò ØÖÑ× Ó ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ¸ ººØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÖÕÙÖ ØÓ ÑÒØÒ ÓÒÒØÒ×× ÓÒØÒÙÓÙ×ÐÝ ÙÖÒ ÐÓÒ×ÑÙÐØÓÒ Ò ÐÝ ÑÓÐ ÒØÛÓÖ × ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ½¼± Ö ØÒ ØØ ÖÕÙÖØÓ Ú ÓÒÒØÒ×× Ò ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ Ó Ø ×Ñ ×Þ Ò ÚÒ Ø ×ÑÒÙÑÖ Ó ÒÓ׺ ÀÓÛÚÖ¸ ×ÑÙÐØÓÒ× Ò Û «ÖÒØ ÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× ÛÖ ÚÖÑÓÒ×ØÖØ Øظ ÓÖ ×ÙÖÔÖ×ÒÐÝ ÐÖ ÖÒ× Ó ×ÓÑ ÔÖÑØÖ ÚÐÙ׸ ÑÓÐ ÒØÛÓÖ×Ö «ØÚÐÝ ×ØØÓÒÖÝ × Ö × Ø ÓÒÒØÒ×× ÔÖÓÔÖØÝ × ÓÒÖÒ¸ ÑÒÒ ØØØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò××ÖÝ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ× ÓÒÒØÒ×× × ××ÒØÐÐÝ ÒØÐ ØÓØØ Ò××ÖÝ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× Ò ×ÑÐÖ ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖº¾ÊÐØ ÛÓÖÍÒØÐ ÖÒØÐݸ ÓÒÐÝ Û ÔÔÖ× ÓÒ×Ö Ø ÔÖÓÐ×Ø ÑÓÐÒ Ó Ø ÓÑÑÙÒ¹ØÓÒ ÖÔ ÔÖÓÔÖØ× Ó ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ×ºÌ ÑÒ ÆÙÐØÝ ØØ Ö×× Ò Ø× ÓÒØÜØ × ØØ Ø ÛÐй×ØÐ× ÑÓÐ ÓÖÒÓÑ ÖÔ ØÓÖÝ ¿¸ ¾¼℄ ÒÒÓØ Ù׺ ÁÒ Ø¸ ÙÒÑÒØÐ ××ÙÑÔØÓÒ Ò Ø×ÑÓÐ × ØØ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÙÖÖÒ× Ò Ø ÖÔ Ö ÒÔÒÒظ Û ×


ÒÓØ Ø × Ò ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׺ × Ò ÜÑÔи ÓÒ×Ö ØÖ ÒÓ× Ù Ú Û ×ÙØØ Æ´Ù ÚµÆ´Ù Ûµ¸ ÛÖ Æ´Ü Ýµ ÒÓØ× Ø ×ØÒ ØÛÒ Ü Ò Ýº ÏØ ÓÑÑÓÒÛÖÐ×× ØÒÓÐÓ× ØØ Ù× ÓÑÒ¹ÖØÓÒÐ ÒØÒÒ׸ Ù × ÐÒØÓÛ¸ ØÒØ ×Ð×Ó ÐÒ ØÓ Úº ÀÒ¸ Ø ÓÙÖÖÒ× Ó × ´Ù Úµ Ò´Ù Ûµ ÖÓÖÖÐغ ÑÓÖ ÖÒØ ØÓÖݸ Û × ×ØÐÐ Ò ÚÐÓÔÑÒظ × Ø ØÓÖÝ Ó ÓÑØÖ ÖÒÓÑÖÔ× ´Êµº ÁÒ Ø ØÓÖÝ Ó Ê¸ ×Ø Ó Ò ÔÓÒØ× × ×ØÖÙØ ÓÖÒ ØÓ ×ÓÑÒ×ØÝ Ò ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÖÓÒ Ê¸ Ò ×ÓÑ ÔÖÓÔÖØÝ Ó Ø Ö×ÙÐØÒ ÒÓ ÔÐÑÒØ× ÒÚ×Øغ ÓÖ ÜÑÔи Ø ÐÓÒ×Ø ÒÖ×Ø ÒÓÖ ÐÒ¸ Ø ÐÓÒ×Ø Ó ØÙÐÒ ÅÒÑÙÑ ËÔÒÒÒ ÌÖ ´ÅË̵¸ Ò Ø ØÓØÐ Ó×Ø Ó Ø ÅËÌ Ú ÒÒÚ×Øغ ÓÖ ×ÙÖÚÝ Ó Ê¸ Ø ÖÖ × ÖÖÖ ØÓ ℄ºËÓÑ Ó Ø× Ê Ö×ÙÐØ× Ò ÔÔÐ Ò Ø ×ØÙÝ Ó ÓÒÒØÚØÝ Ò ÓÒØÛÓÖ׺ ÓÖ ÜÑÔи ÓÒ×Ö ×Ø Æ Ó ÔÓÒØ× ×ØÖÙØ Ò Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒºÁØ × ÒÓÛÒ ØØ Ø ÐÓÒ×Ø Ó Ø ÅËÌ ÙÐØ ÓÒ Æ ÕÙÐ× Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ ¾¿℄º ÀÒ¸ Ö×ÙÐØ× ÓÒÖÒÒ Ø ×ÝÑÔØÓØ ×ØÖÙØÓÒ Ó ØÐÓÒ×Ø ÅËÌ ¾¾¸ ¾¿℄ Ò Ù× ØÓ ÖØÖÞ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ¸ ×× Ò ÓÒ Ò ¾½℄ºÒÓØÖ ÒÓØÐ Ö×ÙÐØ Ó Ø ØÓÖÝ Ó Ê × Øظ ÙÒÖ Ø ××ÙÑÔØÓÒ Ó ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ ÔÓÒØ׸ Ø ÐÓÒ×Ø ÒÖ×Ø ÒÓÖ ÐÒ Ò Ø ÐÓÒ×Ø ÅËÌ Ú Ø ×Ñ ÚÐÙ ´×ÝÑÔØÓØÐÐÝ × Ò ½µº ÁÒ ØÖÑ× Ó Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒ¹ØÓÒ ÖÔ¸ Ø× ÑÒ× ØØ ÓÒÒØÚØÝ ÓÙÖ× ´×ÝÑÔØÓØÐÐݵ ÛÒ Ø Ð×Ø ×ÓÐØÒÓ ×ÔÔÖ× ÖÓÑ Ø ÖÔº Ì× Ó×ÖÚØÓÒ Ò ÒÖÐÞ ØÓ Ø × Ó ¹ÓÒÒØÚØÝ ÛÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÒÓ Ö ÓÑ× ¸ Ø ÖÔ ÓÑ× ¹ÓÒÒؾ℄º Ì× Ö×ÙÐظ Û × Ò Ù× Ò ½℄ ØÓ ÖØÖÞ Ø ¹ÓÒÒØÚØÝ Ó Ò× Ó ÒØÛÓÖ׸ ÖÚÐ× Ò ÒØÖ×ØÒ ÒÐÓÝ ÛØ ÒÓÒ¹ÓÑØÖ ÖÒÓÑ ÖÔ׸ Û×ÔÐÝ Ø×Ñ ÚÓÖºÐØÓÙ ÒØÖ×ØÒ¸ Ø ØÓÖÝ Ó Ê Ò Ù× ÓÒÐÝ ØÓ ÖÚ Ö×ÙÐØ× ÓÒÖÒ¹Ò Ò× Ó ÒØÛÓÖ׺ ÁÒ Ø¸ ×ØÒÖ ××ÙÑÔØÓÒ Ò Ø× ØÓÖÝ × ØØ ØÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ Ê × ¬Ü¸ Ò Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó Ö × Ò ÖÓÛ× ØÓ Ò¬ÒØÝ ×ÒÚ×Øظ ºº Ø ÒÓ Ò×ØÝ × ××ÙÑ ØÓ ÖÓÛ ØÓ Ò¬ÒØݺ ×ÑÐÖ ÐÑØØÓÒÔÔÐ× ØÓ Ø ÑÓÐ Ó ÙÔØ Ò ÃÙÑÖ ½¾℄º ÁÒ ØÖ ×¸ Ê × Ø × Ó ÙÒØ Ö¸


ÕÐÓ Ò·´ÒµÒ Ø ÙØÓÖ× ×ÓÛ ØØ Ø ÙÒØ׳ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ×Ø ØÓ Ö ¸ ØÒÒØ Ö×ÙÐØÒ ÒØÛÓÖ × ÓÒÒØ ÛººÔº Ò ÓÒÐÝ ´Òµ ½º Ì× Ö×ÙÐØ × Ó¹ØÒ ÑÒ Ù× Ó Ø ØÓÖÝ Ó ÓÒØÒÙÙÑ ÔÖÓÐØÓÒ ½℄¸ Û × Ð×Ó Ù× Ò ℄ØÓ ÒÚ×ØØ Ø ÓÒÒØÚØÝ Ó ÝÖ Ó ÒØÛÓÖ׺ÚÒ Ø ×Ù××ÓÒ ÓÚ¸ Ø ÔÔÐÐØÝ Ó Ü×ØÒ ØÓÖØÐ Ö×ÙÐØ× ÓÒÖÒÒÓÒÒØÚØÝ Ò Ó ÒØÛÓÖ× ØÓ ÖÐ×Ø ×ÒÖÓ× ÓÙÐ ÑÔÖº ÁÒ Ø¸ Ø ×ÒÓÛÒ ØØ ÖÐ ÛÖÐ×× ÒØÛÓÖ× ÒÒÓØ ØÓÓ Ò׸ Ù ØÓ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ×ÔØÐÖÙ× ÛÒ ÒÓ × ØÖÒ×ÑØØÒ¸ ÐÐ Ø ÒÓ× ÛØÒ Ø× ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÑÙ×Ø ×ÐÒظ Ò ÓÖÖ ÒÓØ ØÓ ÓÖÖÙÔØ Ø ØÖÒ×Ñ××ÓÒº Á Ø ÒÓ Ò×ØÝ × ÚÖÝ ¸ ÑÒÝÒÓ× ÑÙ×Ø ÖÑÒ ×ÐÒØ ÛÒ ÒÓ × ØÖÒ×ÑØØÒ¸ Ò Ø ÓÚÖÐÐ ÒØÛÓÖ ÔØÝ× ÓÑÔÖÓÑ× ½¿℄ºÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÖÙÑÚÒØ Ø× ÔÖÓÐѸ Û Ø ×Þ Ó Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ × ÔÖÑØÖ Ó Ø ÑÓи Ò ÖØÖÞ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × Ø ×Þ Ó× ØÓÒ¬ÒØݺ Ì ÖØÐ ÓÚÖ ÖÒ ¾¸ Û × ÐÓ×ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ¸ × Ò ÒÚ×ØØ Ò ¾℄ ÓÖ Ø × Ó ÒÓ× ×ØÖÙØ Ò ×ÕÙÖ ÛØ× Ó ÐÒØ Ð ÓÖÒ ØÓ ÈÓ××ÓÒ ÔÖÓ×× Ó ¬Ü Ò×Øݺ Ì ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ ÓÖ ÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØ ÔÓÒØ× Ò ÐÒ Ó ÐÒØ Ð × ÖÚ Ò ¾℄º ÀÓÛÚÖ¸ Ø×Ö×ÙÐØ× Ö Ð×Ó ÆÙÐØ ØÓ ÔÔÐÝ Ò ÖÐ ×ÒÖÓ׸ ×Ò Ò ÈÓ××ÓÒ ÔÖÓ×× Ø ØÙÐÒÙÑÖ Ó ÔÐÓÝ ÒÓ× × ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ø×к ÀÒ¸ ÓÒÐÝ Ø ÜÔØ ÒÙÑÖÓ ÔÐÓÝ ÒÓ× Ò ÓÒØÖÓÐкÁÒ Ø× ÔÔÖ¸ Û ÓÒ×Ö ÑÓÐ ×ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó ¾¸ ¾℄¸ ÙØ ÙÒÖ Ø ××ÙÑÔØÓÒØØ ¬Ü ÒÙÑÖ Ò Ó ÒÓ× Ö ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ Ò Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ Ê ¼Ð℄ º ÙÖØÖ¸ Û ÓÒ×Ö Ð×Ó Ø × Ó ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒº ÁÒÓÙÖ ÒÐÝ×׸ Ø ÒÓ Ò×ØÝ Ò Ð ÑØ ØÖ ÓÒÚÖ ØÓ ¼¸ ÓÖ ØÓ ÓÒ×ØÒØ ¼¸ ÓÖÚÖ × Ø ×Þ Ó Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ ÖÓÛ× ØÓ Ò¬ÒØݸ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÖÐØÚÚÐÙ× Ó Ö¸ Ò Ò Ðº ÌÙ׸ ÓÙÖ Ö×ÙÐØ× Ò ÔÔÐ ÓØ ØÓ Ò׸ × ÛÐÐ × ×ÔÖ׸ Ó ÒØÛÓÖ׺ÌÓ ÓÒÐÙ Ø× ×ØÓÒ¸ Û ÑÒØÓÒ ÑÓÖ ÒÖÐ ÓÒÒØÚØÝ ÔÖÓÐÑ ÓÖ Ó¾ÆØÛÓÖ ÓÚÖ × ¬Ò × ÓÐÐÓÛ× ÚÖÝ ÒÓ ÓÚÖ× ÖÙÐÖ Ö Ó ÖÙ× Ö¸ ÒØ ÑÓÒØÓÖ Ö Ê × ÓÚÖ ÚÖÝ ÔÓÒØ Ó Ê × Ø ×ØÒ Ø ÑÓ×Ø Ö ÖÓÑ Ø Ð×Ø ÓÒÒÓº Ì ÓÐ × ØÓ ¬Ò Ø ÖØÐ ÚÐÙ Ó Ö ØØ Ò×ÙÖ× ÓÚÖ ÛººÔº


ÒØÛÓÖ׸ ÐÐ Ø ÖÒ ××ÒÑÒØ ÔÖÓÐѺ ÁÒ Ø× ÚÖ×ÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐѸ ÒÓ×Ö ÒÓØ ÐÐ ÓÖ ØÓ Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ¸ Ò Ø ÓÐ × ØÓ ¬Ò ÖÒ××ÒÑÒØ ØØ ÒÖØ× ´×ØÖÓÒÐݵ ÓÒÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ÛÐ ÑÒÑÞÒ×ÓÑ Ñ×ÙÖ Ó ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒº Ì ×ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÖÒ ××ÒÑÒØ ÔÖÓÐÑ Ò ×Ò × Ø ÓÔØÑÐ Ö×ÙÐØ Ó Ø ÜÙØÓÒ Ó ØÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓØÓÓк ¿ ÌÙ×¸Ø ÒÚ×ØØÓÒ Ó Ø ÖÒ ××ÒÑÒØ ÔÖÓÐÑ Ú× ÒØ× ÓÒ Ø ×Ø ÔÓ××Ð ÒÖÝ×ÚÒ× ÚÐ Ý ÒÝ ØÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓØÓÓк ÁØ × Ò ×ÓÛÒ ØØ ØÖÑÒÒÒ ÓÔØÑÐ ÖÒ ××ÒÑÒØ × ×ÓÐÚÐ Ò ÔÓÐÝÒÓÑÐ ØÑ Ò Ø ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒР׸ÛÐ Ø × ÆÈ¹Ö ´ºº¸ ÓÑÔÙØØÓÒÐÐÝ Ò×е Ò Ø ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ×× ¸ ½℄º ÓÒ×ØÖÒ ÚÖ×ÓÒ Ó Ø× ÔÖÓÐÑ × Ò ÒÚ×ØØ Ò ¾¸ ℄º¿ ÈÖÐÑÒÖ× ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÑÓÐ ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ × ÖÔÖ×ÒØ Ý ÔÖ Å ´Æ ȵ¸ÛÖ Æ × Ø ×Ø Ó ÒÓ׸ ÛØ Æ Ò¸ Ò È Æ ¢ Ì ¼Ð℄ ¸ ÓÖ ×ÓÑ Ð¼¸ × ØÔÐÑÒØ ÙÒØÓÒº Ì ÔÐÑÒØ ÙÒØÓÒ ××Ò× ØÓ ÚÖÝ ÐÑÒØ Ó Æ Ò ØÓ ÒÝØÑ Ø¾Ì ×Ø Ó ÓÓÖÒØ× Ò Ø ¹ÑÒ×ÓÒÐ Ù Ó × Ð¸ ÖÔÖ×ÒØÒ Ø ÒÓ³×ÔÝ×Ð ÔÓ×ØÓÒ Ø ØÑ Øº Ì Ó Ó ÐÑØÒ Ø Ñ××Ð ÔÝ×Ð ÔÐÑÒØ ÓÒÓ× ØÓ ÓÙÒ ÖÓÒ Ó Ê Ó Ø ÓÖÑ ¼Ð℄ ¸ ÓÖ ×ÓÑ Ð¼¸ × ÖÐ×Ø Ò ÛÐÐ ×Ø ÔÖÓÐ×Ø ÒÐÝ×× Ó ËØÓÒ º Á Ø ÔÝ×Ð ÒÓ ÔÐÑÒØ Ó×ÒÓØÚÖÝ ÛØØѸ Ø ÒØÛÓÖ × × ØÓ ×ØØÓÒÖݸ Ò ÙÒØÓÒ È Ò ÖÔÖ×ÒØ ×ÑÔÐÝ ×È Æ ¼Ð℄ º ÖÒ ××ÒÑÒØ ÓÖ ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ Å ´Æ ȵ × ÙÒØÓÒ Ê Æ ´¼Ö ÑÜ ℄ ØØ ××Ò× ØÓ ÚÖÝ ÐÑÒØ Ó Æ ÚÐÙ Ò ´¼Ö ÑÜ ℄¸ ÖÔÖ×ÒØÒ Ø×ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒºÈÖÑØÖ Ö ÑÜ × ÐÐ Ø ÑÜÑÙÑ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ó ØÒÓ× Ò Ø ÒØÛÓÖ Ò ÔÒ× ÓÒ Ø ØÙÖ× Ó Ø ÖÓ ØÖÒ×ÚÖ× ÕÙÔÔÒ ØÑÓÐ ÒÓ׺ Ï ××ÙÑ ØØ ÐÐ Ø ÒÓ× Ö ÕÙÔÔ ÛØ ØÖÒ×ÚÖ× ÚÒ Ø×Ñ ØÙÖ× Ò¸ Û Ú ×ÒÐ ÚÐÙ Ó Ö ÑÜ ÓÖ ÐÐ Ø ÒÓ× Ò Ø ÒØÛÓÖº¿ ØÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓØÓÓÐ × Ò ÐÓÖØÑ Ò Û ÒÓ× Ù×Ø ØÖ ØÖÒ×ÑعØÒ ÖÒ× Ò ÓÖÖ ØÓ Ú ×Ö ØÓÔÓÐÓÐ ÔÖÓÔÖØݸ ºº ÓÒÒØÒ×׸ ÛÐÖÙÒ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒº


ÁÒ Ø× ÔÔÖ¸ Û Ö ÑÓ×ØÐÝ ÓÒÖÒ ÛØ ÖÒ ××ÒÑÒØ× Ò Û ÐÐØÒÓ×Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ ÐÐ ÓÑÓÒÓÙ× ÖÒ ××ÒÑÒØ׺ ÏØ Ø×××ÙÑÔØÓÒ¸ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ Ó Å ÒÙ Ø ØÑ Ø¸ ÒÓØ Å ´Øµ¸ × ¬Ò× Å ´Øµ ´Æ ´Øµµ¸ ÛÖ Ø ´Ù Úµ ¾ ´Øµ Ò ÓÒÐÝ Ú × Ø ×ØÒ Ø ÑÓ×ØÖ ÖÓÑ Ù Ø ØÑ Øº Á ´Ù Úµ ¾ ´Øµ¸ ÒÓ Ú × × ØÓ ÒÓÖ Ó Ù Ø ØÑ Øº Å ´ØµÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ ÔÓÒØ ÖÔ × ¬Ò Ò ¿¿℄º ÐØÓÙ ÕÙØ ×ÑÔÐ×ظ Ø ÔÓÒØ ÖÔÑÓÐ × ÛÐÝ Ù× Ò Ø ÒÐÝ×× Ó Ó ÒØÛÓÖ׺ Á Ø ÖÓ ÓÚÖ Ö × ÒÓØÖÙÐÖ¸ × Ø × ÐÐÝ ØÓ Ø × Ò ÖÐ Ð ×ÒÖÓ׸ Ø Ö×ÙÐØ× ÔÖ×ÒØ Ò Ø×ÔÔÖ Ö ×ØÐÐ Ù×Ùи ×Ò Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ØÓÙØ Ó × Ø ÖÙ× Ó ØÐÖ×Ø ÖÙÐÖ ×Ù¹Ö Ó Ø ØÙÐ Ö Ó ÓÚÖº ÁÒ Ø× ×¸ ØÖ ÓÙÐ Ü×ØÒÓ× ØØ Ö ÓÒÒØ Ò ÖÐØÝ ØØÛÓÙÐ ÒÓØ ÓÒÒØ ÓÒ×ÖÒ Ø ÖÙÐÖÖÓÒ ØÙ׸ Ø ØÙÐ ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÒÒØÒ×× ÓÙÐ Ö ÓÑÔÖ ØÓ ÓÙÖÖ×ÙÐØ׺ÁÒ Ø ÒÜØ ×ØÓÒ¸ Û ÓÒ×Ö ÔÖÓÐ×Ø ×ÓÐÙØÓÒ× ØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÐÑ ÓÖ×ØØÓÒÖÝ Ó ÒØÛÓÖ׬ÒØÓÒ ½ ´ÅÒÑÙÑ ÌÖÒ×ÑØØÒ ÊÒ ´ÅÌʵµº ËÙÔÔÓ× Ò ÒÓ× Ö ÔÐÒ Ê ¼Ð℄ ÛØ × Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö ×Ù ØØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒÖÔ × ÓÒÒØÇ×ÖÚ Øظ ÛÒ ÐÒ ÛØ Ø ÑÒØÙ Ó Ð¸ Ø Ó Ó ÙÒØ × ÑÔÓÖØÒغÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ¸ Û ××ÙÑ ØØ Ö Ò Ð Ö Ñ×ÙÖ Ù×Ò Ø ×Ñ ÖØÖÖÝ ÙÒØ¸Û × ØÖÓÖ ÒÐ ÓÙØ ÛÒ ×Ù××Ò Ø ÖÐØÚ ×Þ×Ó Ö Ò ÐºÚÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÓ׸ ÑÒÑÞÒ Ö ÛÐ ÑÒØÒÒ ÓÒÒØ ÒØÛÓÖ× Ó ÔÖÑÖÝ ÑÔÓÖØÒ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ × ØÓ ÖÙº ÁÒ Ø¸ Ø ÒÖÝÓÒ×ÙÑ Ý ÒÓ ÓÖ ÓÑÑÙÒØÓÒ × ÖØÐÝ ÔÒÒØ ÓÒ Ø× ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒºÙÖØÖÑÓÖ¸ ×ÑÐÐ ÚÐÙ Ó Ö ÖÙ× Ø ÒØÖÖÒ× ØÛÒ ÒÓ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ׸ ØÙ×ÒÖ×Ò Ø ÒØÛÓÖ ÔØÝ ½¿℄º Ç×ÖÚ ØØÛ ÓÙÐ Ù×Ø × ×ÐÝ Ú ×ØØ ØÔÖÓÐÑ × ÓÒ Ó ¬ÒÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ× ØÓ Ò×ÙÖ ÓÒÒØÒ×× ÚÒ ¬Ü ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒº ÁÒ Ø¸ ÓÙÖ ×ÓÐÙØÓÒ× ØÝÔÐÐÝ ×ÔÝ ÖÕÙÖÑÒØ× ÓÒ ØÔÖÓÙØ Ó Ò Ò Ö ØØ Ò×ÙÖ× ÓÒÒØÒ×׺ Ì× ×ÓÐÙØÓÒ× Ò¸ ØÖÓÖ¸ Ù×ØÓ ×ÓÐÚ ØÖ ÅÌʸ × ×Ô¬ ÓÚ¸ ÓÖ Ø ÐØÖÒØ ÓÖÑÙÐØÓÒ ÛÖ Ø ÒÙÑÖÓ ÒÓ× × Ø ÔÖÑÖÝ ÓÒÖÒº


ÁØ ×ÓÙÐ Ó×ÖÚ ØØ Ø ×ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÅÌÊ ÔÒ× ÓÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Û ÚÓÙØ Ø ÔÝ×Ð ÒÓ ÔÐÑÒغÁ Ø ÒÓ ÔÐÑÒØ × ÒÓÛÒ Ò ÚÒ¸ ØÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× Ò ×ÐÝ ØÖÑÒ ´Ø × Ø ÐÓÒ×Ø Ó Ø ÅË̵º ÍÒÓÖØÙÒØÐݸ Ò ÑÒÝ ÖÐ×Ø ×ÒÖÓ× Ó Ó ÒØÛÓÖ× ØÒÓ ÔÐÑÒØ ÒÒÓØ ÒÓÛÒ Ò ÚÒ¸ ÓÖ ÜÑÔÐ Ù× ÒÓ× Ö ×ÔÖ ÖÓÑ ÑÓÚÒ ÚÐ ´ÖÔÐÒ¸ ×Ô ÓÖ ×ÔÖصº Á ÒÓ׳ ÔÓ×ØÓÒ× Ö ÒÓØ ÒÓÛÒ¸ ØÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× Ò ÐÐ ÔÓ××Ð ×× × Ö Ð Ô ¸ ÛÓÙÒØ× ÓÖ Ø Ø ØØ ÒÓ× ÓÙÐ ÓÒÒØÖØ Ø ÓÔÔÓ×Ø ÓÖÒÖ× Ó Ø ÔÐÑÒØÖÓÒº ÀÓÛÚÖ¸ Ø× ×ÒÖÓ × ÚÖÝ ÙÒÐÐÝ Ò ÑÓ×Ø ÖÐ×Ø ×ØÙØÓÒ׺ ÓÖ Ø×Ö×ÓÒ¸ Û ×ØÙÝ ÅÌÊ ÙÒÖ Ø ××ÙÑÔØÓÒ ØØ ÒÓ× Ö ×ØÖÙØ ÒÔÒÒØÐÝÒ ÙÒÓÖÑÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ø ÔÐÑÒØ ÖÓÒºÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ¸ Û ÛÐÐ Ù× Ø ×ØÒÖ ÒÓØØÓÒ ÖÖÒ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖÓ ÙÒØÓÒ׸ Û Û ÖÐк ÄØ Ò ÙÒØÓÒ× Ó Ø ×Ñ ÔÖÑØÖ Üº ÏÚß ´ÜµÇ´´Üµµ ØÖ Ü×Ø ÓÒ×ØÒØ× Ò Ü ¼ ×Ù ØØ ´Üµ ¡ ´Üµ ÓÖ ÒÝÜÜ ¼ ß ´ÜµÅ´´Üµµ ´ÜµÇ´´Üµµß ´Üµ¢´´Üµµ ´ÜµÇ´´Üµµ Ò ´ÜµÅ´´Üµµß ´ÜµÓ´´Üµµ ´Üµ´Üµ ¼×Ü ½ß ´Üµ´Üµ Óִܵ´Üµ ´ÜµÓ´´ÜµµºÁÒ Ø ÒÜØ ×ØÓÒ¸ Û ÛÐÐ ÑÔÖÓÚ Ø Ö×ÙÐØ× Ó ¿¼¸ ¿½℄ ÓÖ Ø ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ× Ý ÑÒ× Ó ÑÓÖ ÙÖØ ÒÐÝ×× Ó Ø ÓÒØÓÒ× ÐÒ ØÓ ×ÓÒÒØÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ׺ Ì ÒÐÝ×× ÛÐÐ Ù× ×ÓÑ Ö×ÙÐØ× Ó Ø ÓÙÔÒÝ ØÓÖÝ ½℄¸Û Ö ÔÖ×ÒØ ÒÜØºÌ ÓÙÔÒÝ ÔÖÓÐÑ Ò ×Ö × ÓÐÐÓÛ× ××ÙÑ Û Ú ÐÐ׸ Ò ÒÐÐ× ØÓ ØÖÓÛÒ ÒÔÒÒØÐÝ Ò Ø ÐÐ׺ Ì ÐÐÓØÓÒ Ó ÐÐ× ÒØÓ ÐÐ× Ò ÖØÖÞ Ý ÑÒ× Ó ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ×ÖÒ ×ÓÑ ÔÖÓÔÖØÝ Ó Ø ÐÐ׺ ÌÓÙÔÒÝ ØÓÖÝ × Ñ Ø ØÖÑÒÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ×ØÖÙØÓÒ Ó ×Ù ÚÖÐ× ×


Ò Ò ÖÓÛ ØÓ Ò¬ÒØÝ ´ºº¸ Ø ÐÑØ ×ØÖÙØÓÒµº Ì ÑÓ×Ø ×ØÙ ÖÒÓÑ ÚÖÐ× Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔØÝ ÐÐ× ØÖ ÐÐ Ø ÐÐ× Ú Ò ØÖÓÛÒ¸ Û ÛÐÐ ÒÓØ´Ò µ ÒØÓÐÐÓÛÒºÍÒÖ Ø ××ÙÑÔØÓÒ ØØ Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÖÒÝ ÔÖØÙÐÖ ÐÐ ØÓ ÐÐ ÒØÓ Ø ¹ØÐÐ × ½ ÓÖ ½ ´ÙÒÓÖÑ ÐÐÓØÓÒµ¸ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö×ÙÐØ× Ú Ò ÔÖÓÚ ß È ´´Ò µ ¼µ È ¼¡´ ½µ ½¡ Òß ´Ò µ℄ ½½¡ Òß ÎÖ´Ò µ℄ ´ ½µ ½¾¡ Ò ¡· ½½ Ò ¾ ½½ ¡ ¾Ò¸ÛÖ ´Ò µ℄ Ò ÎÖ´Ò µ℄ ÒÓØ Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ò Ø ÚÖÒ Ó ´Ò µ¸Ö×ÔØÚÐݺ Ì ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ× Ó È ´´Ò µ µ¸ ´Ò µ℄ Ò ÎÖ´Ò µ℄ÔÒ ÓÒ Ø ÖÐØÚ ÑÒØÙ× Ó Ò Ò × ØÝ ÖÓÛ ØÓ Ò¬ÒØݺ Ì ÓÐÐÓÛÒØÓÖÑ× Ú Ò ÔÖÓÚÌÓÖÑ ½º ÓÖ ÚÖÝ Ò Ò ¸ ´Ò µ℄ «¸ ÛÖ « Òº ÙÖØÖÑÓÖ¸ Ò ½ Ò ×Ù ÛÝ ØØ «Ó´µ¸ ØÒß ´Ò µ℄ ««¾ « · Ç«´«·½µ«ß ÎÖ´Ò µ℄ « ´½ ´½ · «µ « µ·Ç «´½ · «µ « « · ¡¡ ½ ºÌÓÖÑ ¾º Á Ò ¢´ ÐÓ µ¸ Ø ÐÑØ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ ´Ò µ ×Ø ÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ ¸ ÛÖ ÐÑ Ò½ ´Ò µ℄ºÌ ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ×ØØÓÒÖÝ ÒعÛÓÖ×ÓÒ×Ö Ø ÔÖÓÐØÝ ×Ô ´Å Ð Ð È Ð µ¸ ÛÖ Å Ð ¼Ð℄ ¸ ÛØ ½ ¾ ¿¸ Ð × ØÑÐÝ Ó ÐÐ ÐÓ× ×Ù×Ø× Ó Å Ð¸ÒÈ Ð × ÔÖÓÐØÝ ×ØÖÙØÓÒ ÓÒ Å Ð º ÁÒ Ø× ÔÔÖ¸Û ××ÙÑ ØØ È Ð × Ø ÙÒÓÖÑ ×ØÖÙØÓÒ ÓÒ Å Ð º ÍÒÖ Ø× ×ØØÒ¸ ÒÓ× Ò ÆÒ ÑÓÐ × ÒÔÒÒØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ØÒ ÚÐÙ ´ÓÖÒ ØÓ Ø ÙÒÓÖÑ×ØÖÙØÓÒµ Ò ¼Ð℄ ¸ Û ÛÐÐ ÒÓØ ½ Ò º ÐÐ Ø Ö×ÙÐØ× ÔÖ×ÒØ Ò Ø× ×ØÓÒ Ö ØÒ ÖÓÑ ½℄º½¼


Ï ×Ý ØØ Ò ÚÒØ Î ¸ ×ÖÒ ÔÖÓÔÖØÝ Ó ÖÒÓÑ ×ØÖÙØÙÖ ÔÒÒ ÓÒ ÔÖÑØÖ ¸ ÓÐ× ÛººÔº¸ È ´Î µ ½ × ½º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÓÒ×Ö Ø×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó Ø ÚÒØ ÇÆÆ Ð ÓÒ Ø ÖÒÓÑ ×ØÖÙØÙÖ× ´Å Ð Ð È Ð µ×Ð ½ºÁÒÓÖÑÐÐÝ ×ÔÒ¸ ÚÒØ ÇÆÆ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ ÐÐ Ø ÚÐÙ× Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò ÓÖ Û Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒغº½Ì ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ×Ì ÓÐÐÓÛÒ ÙÔÔÖ Ò ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÓÒ Ø ÑÒØÙ Ó ÖÒ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ××ÛººÔº Ú Ò ÖÚ Ò ¿½℄ºÌÓÖÑ ¿º ËÙÔÔÓ× Ò ÒÓ× Ö ÔÐ Ò Ê ¼Ð℄ ÓÖÒ ØÓ Ø ÙÒÓÖÑ ×ØÖÙ¹ØÓÒº Á ÖÒ¾ ¢´Ð ÐÓ Ðµ¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒØ ÛººÔº¸ ÛÐ Ø × ÒÓØÓÒÒØ ÛººÔº ÖҾǴеºÇ×ÖÚ ØØ Ø Ô ØÛÒ Ø ÙÔÔÖ Ò ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÔÖÓÚ Ý ÌÓÖÑ ¿× ÓÒ×ÖÐ ´Ò Ø ÓÖÖ Ó ÐÓ Ðµº ÙÖØÖÑÓÖ¸ ÌÓÖÑ ¿ Ú× ÓÒÐÝ ×ÝÑÔØÓØÖ×ÙÐØ׸ Ò Ú× ÒÓ ÐÙ¸ ÓÖ Ò×ØÒ¸ ÓÒ Ø ØÙÐ ÑÙÐØÔÐØÚ ØÓÖ Ò ØÓÒ×ÙÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ÌÙ׸ Ø× Ù×ÙÐÒ×× Ò ÖÐ×Ø ×ØØÒ × ÐÑغ ÁÒ Ø××ØÓÒ¸ Û ÖÚ ÑÓÖ ÔÖ× ÖØÖÞØÓÒ Ó Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÒÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÔÖÓÚÒ ÜÔÐØ ÚÐÙ× ØÓ Ø ÑÙÐØÔÐØÚ ÓÒ×ØÒØ×ºÏ ×ØÖØ ÛØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖѸ Û Ú× ÑÓÖ ÔÖ× ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ØÒ ØØ ÔÖÓÚ Ý ÌÓÖÑ ¿ºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄ Ò ××ÙÑ ØØ ÖÒ Ð ÐÒ Ð ÓÖ ×ÓÑÓÒ×ØÒØ ¼º ÙÖØÖ¸ ××ÙÑ ØØ Ö Ö´Ðµ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½º Á ¾¸ ÓÖ ¾ ÒÖ Ö´Ðµ½¸ ØÒ ÐÑ Ð½ È ´ÇÆÆ Ð µ½ºÈÖÓÓº Ë ÔÔÒܺÇ×ÖÚ ØØ Ø ÓÒØÓÒ× ÓÒ Ø ÑÒØÙ Ó Ö Ö´Ðµ Ò ÒҴе Ò Ø ×ØØÑÒØÓ ÌÓÖÑ Ö ÒÓØ Ö×ØÖØÚº ÁÒ Ø¸ Ö Å´Ðµ¸ ØÒ ÚÖÝ ÒÓ × Ð ØÓ ØÖÒ×ÑØÖØÐÝ ØÓ ÑÓ×Ø Ó Ø ÓØÖ ÒÓ׸ Ò ÓÒÒØÒ×× × Ò×ÙÖ ÒÔÒÒØÐÝ Ó ÒºÌ ÓÒØÓÒ Ò Ò´Ðµ ½ × ×ØÖØÓÖÛÖ ÓÒ×ÕÙÒ Ó Ø ¬Ö×Ø ÓÒØÓÒ¸ ×ÒÓØÖÛ× Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÓÒÒØÒ×× ÛÓÙÐ ÒÐк½½


ÆÓØ ØØ Ø ÚÐÙ Ó ×ØÐ× Ò ÌÓÖÑ × Ø ×Ñ × ØØ ÓØÒ Ò ¾℄ÛÒ ÒÓ× Ö ×ØÖÙØ ÛØ ÈÓ××ÓÒ Ò×ØÝ ¸ ÛÖ Òк ÀÒ¸ Ø ×ÙÆÒØÓÒØÓÒ× ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ ÛººÔº Ò Ø ×× Ó ÈÓ××ÓÒ Ò ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ ÒÓ×Ö Ø ×ѺÄØ Ù× ÒÓÛ ÓÒ×Ö Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº Ì ÓÙÒ ÓÌÓÖÑ ¿ × ÓØÒ Ý ÒÐÝÞÒ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ü×ØÒ Ó Ò ×ÓÐØ ÒÓº ÁÒظ Ø Ü×ØÒ Ó Ò ×ÓÐØ ÒÓ ÑÔÐ× ØØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ´Û × ÔÓÒØ ÖÔ ¿¿℄µ × ×ÓÒÒغ ÀÓÛÚÖ¸ Ø Ð×× Ó ×ÓÒÒØ ÔÓÒØÖÔ× × ÑÙ ÐÖÖ ØÒ Ø Ð×× Ó ÔÓÒØ ÖÔ× ÓÒØÒÒ Ø Ð×Ø ÓÒ ×ÓÐØ ÒÓºÓÖ Ø× Ö×ÓÒ¸ Ø ÓÙÒ× ×ØÐ× Ò ¿½℄ Ö ÒÓØ Øغ ÁÒ ¿½℄¸ Ø × ÓÒØÙÖØØ Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ×ØØ Ò ÌÓÖÑ ¿ × ØÙÐÐÝ Øغ ÁÒ ÛØ ÓÐÐÓÛ׸ Û ÔÖÓÚØØ Ø× ÓÒØÙÖ × ØÖÙº Ì Ö×ÙÐØ ÖÚ× ÖÓÑ ÑÓÖ ÙÖØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓØ Ð×× Ó ×ÓÒÒØ ÔÓÒØ ÖÔ׸ Û × × ÓÒ ÓÙÔÒÝ ØÓÖݺÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÖÚ Ø ÐÓÛÖ ÓÙÒ¸ Û ÓÒ×Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ×ÙÚ×ÓÒ Ó Ø ÔйÑÒØ ÖÓÒ ÒØÓ ÐÐ×ºÏ ××ÙÑ ØØ ÐÒ Ó ÐÒØ Ð × ×ÙÚ ÒØÓ ÐÖ×ÑÒØ× Ó ÕÙÐ ÐÒØ Öº ÏØ Ø× ×ÙÚ×ÓÒ¸ ØÖ Ü×Ø× Ò ÑÔØÝ ÐÐ ×Ô¹ÖØÒ ØÛÓ ÐÐ× ½ ·½ØØ ÓÒØÒ× Ø Ð×Ø ÓÒ ÒÓ¸ ØÒ Ø ÒÓ× Ò ½Ö ÙÒÐ ØÓ ÓÑÑÙÒØ ØÓ ØÓ× Ò ·½¸ Ò Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ××ÓÒÒØ ´× ÙÖ ½µº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÐÑѸ ÛÓ× ÑÑØ ÔÖÓÓ × ÓÑØظ×ØÐ×× ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ØÓ ×ÓÒÒغÄÑÑ ½º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ× Ö ÔÐ Ò ¼Ð℄¸ Ò ØØ Ø ÐÒ × Ú ÒØÓ ÐÖ ×ÑÒØ× Ó ÕÙÐ ÐÒØ Öº ××Ò ØÓ ÚÖÝ ÐÐ ¸ ÓÖ ¼ ½¸ Ø ¸ÒÓØÒ Ø ÔÖ×Ò Ó Ø Ð×Ø ÓÒ ÒÓ Ò Ø Ðк ÏØÓÙØ ÐÓ×× Ó ÒÖÐØݸ ××ÙÑ ¼ × ÑÔØݸ Ò ½ ÓØÖÛ׺ ÄØ ¼ ½ Ø ×ØÖÒ ÓØÒ ÝÓÒØÒØÒ Ø Ø× ¸ ÓÖ ¼ ½º Á ÓÒØÒ× ×Ù×ØÖÒ Ó Ø ÓÖÑ ½¼ £ ½¸ÛÖ ¼ £ ÒÓØ× ØØ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ¼×ÑÝ ÓÙÖ¸ ØÒ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ× ×ÓÒÒغlrÙÖ ½ ÆÓ ÔÐÑÒØ ÒÖØÒ ×ÓÒÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔºÇ×ÖÚ ØØ Ø ÓÒØÓÒ ×ØØ Ò ÄÑÑ ½ × ×ÙÆÒØ ÙØ ÒÓØ Ò××ÖÝ ØÓ ÔÖÓÙ½¾


×ÓÒÒØ ÖÔº ÁÒ Ø¸ ØÖ Ü×Ø ÒÓ ÔÐÑÒØ× ×Ù ØØ Ó× ÒÓØ ÓÒØÒÒÝ ×Ù×ØÖÒ Ó Ø ÓÖÑ ½¼ £ ½¸ ÙØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ×ÓÒÒغÄØ Ù× ÒÓØ ÛØ ÁËÇÆÆ Ð Ò ½¼£ ½ÐØ ÚÒØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ ÐÐ Ø ÚÐÙ×Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò ×Ù ØØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ×¹ÓÒÒظ ÓÖ ×Ù×ØÖÒ Ó Ø ÓÖÑ ½¼ £ ½ ÓÙÖ× Ò ¸ Ö×ÔØÚÐݺ Ì ×Ù×ÖÔØ ÐÒØ× ØØ Û Ö ÓÒ×ÖÒ Ø× ÚÒØ× Ò Ø × ØØ Ø ÐÒØ Ó Ø ÐÒ ×к ËÒ ÇÆÆ Ð Å Ð ÁËÇÆÆ Ð Ò ½¼£ ½Ð ÁËÇÆÆ Ð¸ Ø × ÑÑØ ØØ Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº × ØØ ÐÑ Ð½ È ´ ½¼£ ½Ð µ¼ºÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÚÐÙØ ÐÑ Ð½ È ´ ½¼£ ½Ð µ¸ Û ÓÑÔÓ× Ø ÚÒØ ½¼£ ½ÐÓÒ Ø ×ÓÒØ ÚÒØ× ´Ò µ¸ ÓÖ¼ ºº¸È ´ ½¼£ ½Ð µ¼È¡ ½¼£ ½Ð ´Ò µ ¡ È ´´Ò µ µ Ý ÓÒØÓÒÒÇ×ÖÚ ØØ ÛÒ Ð ÖÓÛ× ØÓ Ò¬ÒØÝ È ´ ½¼£ ½Ð µ × ¬Ò × Ø ×ÙÑ Ó Ò Ò¬ÒØÒÙÑÖ Ó ÒÓÒ¹ÒØÚ ØÖÑ× Ø ½ Ø ¾ º ÐÖÐݸ ØÖ Ü×Ø× Ø Ð×Ø ÓÒ ØÖÑ Ø ×ÙØØ ÐÑ Ð½ Ø ¼¸ ØÒ ÐÑ Ð½ È ´ ½¼£ ½Ð µ ¼º ÁÒ ÛØ ÓÐÐÓÛ׸ Û ÔÖÓÚ ØØ ÖÒ ´½¯µÐ ÐÒ Ð Ò Ö ¢´Ð¯µ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼ ¯½¸ ØÒ ÐÑ Ð½ Ø ¼¸ ÛÖ ´Ò µ℄º ÌÙ׸ Ò Ø× ÓÒØÓÒ× Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØÛººÔºÏ ×ØÖØ ÛØ ÐÑÑ ØØ ÖØÖÞ× Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó È× Ð Ó× ØÓ Ò¬ÒØݺ ½¼£ ½Ð ´Ò µ ¡ÄÑÑ ¾º Á ¼ Ò Ö Ö´ÐµÐ¸ ØÒ ÐÑ Ð½ È¡ ½¼£ ½Ð ´Ò µ ½ºÈÖÓÓº Ë ÔÔÒÜÄØ Ù× ×Ø ´Ò µ℄º Ý ÄÑÑ ¾¸ ¼ Ò ÐÑ Ð½ È ´´Ò µ µ¼¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÐÑÑ×ØÐ×× Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÐÙ Ó È ´´Ò µ µÒØÝÔÓØ×× ØØ ÖÒ´½ ¯µÐ ÐÒ ÐÒ Ö ¢´Ð¯µ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼¯½ºÄÑÑ ¿º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒÓÖÑÐÝÒ ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄¸ Ò ××ÙÑ ØØ ÖÒ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð Ò Ö ¢´Ð¯µ¸ÓÖ ×ÓÑ ¼¯½º ÌÒ ÐÑ Ð½ È ´´Ò µ µ¼º½¿


ÈÖÓÓº Ë ÔÔÒÜºÏ Ö ÒÓÛ ÖÝ ØÓ ×ØØ Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄¸ Ò ××ÙÑ ØØ ÖÒ ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð ÓÖ×ÓÑ ¼¯½º Á Ö Ö´Ðµ¾¢´Ð¯µ¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔºÈÖÓÓº Ì ÔÖÓÓ ÓÐÐÓÛ× ÑÑØÐÝ Ý ÐÑÑ× ¾ Ò ¿¸ Ò Ý Ó×ÖÚÒ ØØ Ò ØÝÔÓØ×× Ó Ø ØÓÖÑ Û Ú ´Ò µ℄ Ð¯Ö ¸ Ö Ð¯ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½ºÇ×ÖÚ ØØ ÌÓÖÑ ÓÐ× ÓÒÐÝ ÛÒ Ö Ö´Ðµ ×¢´Ð¯µ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼¯½º ÐØÓÙØ× ÜÔÖ××ÓÒ ÓÚÖ× Û ÖÒ Ó ÙÒØÓÒ× ÓÖ Ö¸ ÑÒÝ ÓØÖ ÒØÖ×ØÒ ÙÒØÓÒ×´ÓÖ Ò×ØÒ¸ ÙÒØÓÒ× ÒÐÙÒ ÐÓÖØÑ ØÖÑ×µ Ö ÒÓØ ÓÒ×Öº ÏÒ Ö × ÒÓØÓ Ø ÓÖÑ ¢´Ð¯µ¸ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÖ Ö×ÙÐØ ÓÐ× ¿¼℄ºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄ Ò ××ÙÑ ØØ Ö Ö´Ðµ Ð ÒÒҴе½º Á ÖÒ Ð ÐÒ Ð¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔºÏ ×ÙÑÑÖÞ Ø ÒÐÝ×× ÓÚ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖѸ Û × Ø ÑÒ Ö×ÙÐØÓ Ø× ×ØÓÒºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄ Ò ××ÙÑ ØØ ÖÒ Ð ÐÒ Ð ÓÖ ×ÓÑÓÒ×ØÒØ ¼º ÙÖØÖ¸ ××ÙÑ ØØ Ö Ö´Ðµ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½º Á ¾¸ ÓÖ ¾Ò Ö Ö´Ðµ ½¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒØ ÛººÔº Á ´½ ¯µ ÒÖ Ö´Ðµ¾¢´Ð¯µ ÓÖ ×ÓÑ ¼¯½¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº ÁÖ × ÒÓØ Ó Ø ÓÖÑ ¢´Ð¯µ ÙØ ÖÒ Ð ÐÒ Ð¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØÛººÔºÁÒ ÛÓÖ׸ ÌÓÖÑ ×ØØ× ØØ ×ØØÒ ¾ ÙÖÒØ× ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº¸ ÛÐÚÐÙ Ó ×ÑÐÐÖ ØÒ ½ ÑÔÐ× ØØ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔºÀÒ¸ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó È ´ÇÆÆ Ð µ ÓÖ ½ ¾ × ÒÓØ ÒÓÛÒº Ì× Ö×ÙÐØ ××ÓÑÛØ ÛÖ ØÒ ØØ ÔÖ×ÒØ Ò ¾℄ ÓÖ Ø × Ó ÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØ ÒÓ׸ÛÖ Ø × ×ÓÛÒ ØØ ¾ Ø ÖÔ × ×ÓÒÒØ ÛººÔº Ì× ÑÓÖ ÙÖØ Ö×ÙÐØÖÚ× ÖÓÑ Ø ÒØÙÖ Ó Ø ÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØÓÒ¸ ÛÓ× ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ò ÒÐÝÞ ÑÓÖ ×ÐÝ ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø × Ó ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ ÒÓ׺½


Ì Ö×ÙÐØ ×ØØ Ò ÌÓÖÑ ¸ ÓÖ ÖÒÓÑ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÒÓ׸ Ò ÓÑÔÖ ØÓØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× Ò××ÖÝ ÛØ ÛÓÖ×Ø¹× Ò ×Ø¹× ÔÐÑÒØ׺ ÓÒ×Ö Ø× ÛÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÓ× × ÐÒÖ ÛØ Ø ÐÒØ Ó Ø ÐÒ¸ к ÁÒ Ø ÛÓÖ×ع׸ÒÓ× Ö ÐÙ×ØÖ Ø ØÖ Ò Ó Ø ÐÒ Ò Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÑÙ×Ø Å´ÐµÓÖ Ø ÒØÛÓÖ ØÓ ÓÒÒغ ÁÒ Ø ×Ø¹× ÔÐÑÒظ ÒÓ× Ö ÕÙÐÐÝ ×ÔØ ÒØÖÚÐ× Ó ÐÒ¸ ÑÒÒ ØØ ÓÒ×ØÒØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ×ÙÆÒغ ÌÓÖÑ³× Ö×ÙÐØ ÝÐ× ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ó Å´ÐÓ Ðµ ÛØ ÖÒÓÑ ÔÐÑÒغ ÌÙ׸ ØÖ × ×Ù×ØÒØÐ ÖÙØÓÒ Ò ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÖÓÑ Ø ÛÓÖ×ع׸ ÙØ Ð×Ó ×Ò¬ÒØÒÖ× ÓÑÔÖ ØÓ Ø ×ع׺º¾Ì ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ××ÁÒ Ø× ×ØÓÒ Û ÔÖÓÚ Ò××ÖÝ Ò ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ× ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ÒØ ×× Ó ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ×ºÏ ×ØÖØ ÛØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖѸ Û × ÖØ ÒÖÐÞØÓÒ Ó ÌÓÖÑ ºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄ ¸ ÓÖ ¾ ¿¸ Ò ××ÙÑ ØØ Ö Ò Ð ÐÒ Ð ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×ØÒØ ¼¸ ÛØÖ Ö´ÐµÐ Ò ÒҴе½º Á ¡ ¸ÓÖ ¡ Ò Ö Ö´Ðµ½¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒØ ÛººÔº¸ ÛÖ ¾ ¾ ºÈÖÓÓº Ì ÔÖÓÓ × ×ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó ÌÓÖÑ º ÁÒ Ø× ×¸ Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ Ê× ×ÙÚ ÒØÓ ÒÓÒ¹ÓÚÖÐÔÔÒ ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÐÐ× Ó ×ÔÖ¾ ºÍÒÓÖØÙÒØÐݸ ÒÖÐÞÒ Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ Ó ÌÓÖÑ ØÓ Ø ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ × × ÒÓØ ×ØÖØÓÖÛÖºÖÔ ØÓ ×ÓÒÒØ Ö ÑÓÖ ÆÙÐØ ØÓ ÒÐÝÞºÑÒ×ÓÒ ´× Ò Ø × Ó Ø ½¼£ ½ÐÁÒ Ø¸ Ò Ø× ×× Ø ÓÒØÓÒ× ÓÖ ØÓÖ Ò×ØÒ¸ ÓÐ Ò ÓÒÚÒØ Ó Ø ÔÖÚÓÙ× ×ØÓÒµ × ÒÓØ ×ÙÆÒØ ØÓÙ× ×ÓÒÒØÒ×׸ Ù× ØÖ ÓÙÐ Ü×Ø ÔØ× ØØ Ó ÖÓÙÒ Ø ÓÐ Ù×ÒÓØÖ ÑÒ×ÓÒ׸ ØÖÝ ÑÒØÒÒ ÓÒÒØÚØݺ ÌÙ׸ Û Ö ÓÒÐÝ Ð ØÓ ×ØØ ØÓÐÐÓÛÒ ÛÖ Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×׸ Û × ÓØÒ Ý ÒÐÝÞÒØ ÔÖÓÐØÝ ÓÒ ×ÓÐØ ÒÓºÌÓÖÑ º ËÙÔÔÓ× Ò ÒÓ× Ö ÔÐ Ò Ê ¼Ð℄ ¸ ÛØ ¾ ¿¸ ÓÖÒ ØÓ ØÙÒÓÖÑ ×ØÖÙØÓÒº ÙÖØÖ¸ ××ÙÑ ØØ Ö Ö´Ðµ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½º Á Ö Ò ¾ Ç´Ð µ¸ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº½


ÈÖÓÓº Ë ÔÔÒܺËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ×ÁÒ Ø× ×ØÓÒ Û ÔÖ×ÒØ Ö×ÙÐØ× Ó Ø ×ÑÙÐØÓÒ Ó ×ØØÓÒÖÝ Ó ÒØÛÓÖ׺ ÌÓÐ× Ó Ø ×ÑÙÐØÓÒ× ÛÖß ØÓ ÚÐØ Ø ÕÙÐØÝ Ó Ø ÒÐÝØÐ Ö×ÙÐØ× Ó Ø ÔÖÚÓÙ× ×ØÓÒß ØÓ ÒÚ×ØØ ×ØÖÓÒÖ Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ× ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº Ò Ø ØÛÓ ÒØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ××ß ØÓ ÒÚ×ØØ Ø ÖÐØÓÒ×Ô ØÛÒ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò Ø ÑÒ¹ÑÙÑ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ¸ Û Ò×ÙÖ× ´ÛººÔºµ Ø ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÒÒØÓÑÔÓÒÒØ ØØÒÐÙ× ÐÖ ÖØÓÒ ´ºº¸ ¼±µ Ó Ø ÒÓ×ºÌ ×ÑÙÐØÓÖ ×ØÖÙØ× Ò ÒÓ× Ò ¼Ð℄ ÓÖÒ ØÓ Ø ÙÒÓÖÑ ×ØÖÙØÓÒ¸ ØÒÒÖØ× Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ××ÙÑÒ ØØ ÐÐ ÒÓ× Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ Öº ÈÖÑØÖ× Ò¸ и Ò Ö Ö ÚÒ × ÒÔÙØ ØÓ Ø ×ÑÙÐØÓÖ¸ ÐÓÒ ÛØ ØÒÙÑÖ ℄ØÖ Ó ØÖØÓÒ× ØÓ ÖÙÒº Ì ×ÑÙÐØÓÖ ÖØÙÖÒ× Ø ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØÖÔ× ÒÖØ Ò Ø ÚÖ ÒÙÑÖ Ó ÒÓÖ× Ó ÒÓ ´ºº¸ Ø ÚÖ ÖÓ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔµº Ì ÚÖ × ÚÐÙØ ÓÚÖ ÐÐ ØÖØÓÒ׸ ÒÐÙÒ ØÓ×ØØ ÝÐ ×ÓÒÒØ ÖÔºº½ÎÐØÒ Ø ØÓÖØÐ ÒÐÝ××Ì ¬Ö×Ø ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ× Û× Ñ Ø ÚÐØÒ Ø ØÓÖØÐ Ö×ÙÐØ× Ó ËØÓÒ ºÁÒ Ø × Ó ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÌÓÖÑ ×ØØ× ØØ ÖÒ Ð ÐÒ Ð¸ ØÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒØ ÛººÔº ¾¸ Ò Ø × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº ´½ ¯µ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼ ¯½¸ ÛÖ Ö Ö´Ðµ ¾ ¢´Ð¯µº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÚÐØ Ø× Ö×ÙÐØ ÛÚ ÔÖÓÖÑ ×ÚÖÐ ×ÑÙÐØÓÒ׺ ÁÒ ×ÑÙÐØÓÒ¸ Û ×Ø Ö Ð¯ ÓÖ ¯ ¼ ¼ Ò¼º¸ Ò Û ÚÖ Ð ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¾½ ´½ÅµºÖ×ظ ÛÚÚÖ¬ Ø ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×׸ ×ØØÒ Ò ØÓ ¾Ð´½ ¯µ ÐÒ Ð¸Ò ÔÖÓÖÑÒ ÜÔÖÑÒØ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ðº ÓÖ ÚÖÝ ÚÐÙ Ó Ð¸ Ø ÔÖÒؽ


100%80%perc. of conn. graphs60%40%epsilon=0.9epsilon=0.75epsilon=0.520%0%256 1K 4K 16K 64K 256K 1M 4M 16MlÙÖ ¾ ÈÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ðº ÈÖÑØÖ× Ö Ò ÒÛÖ ×Ø ØÓ Ð¯ Ò ´½ ¯µÐ´½ ¯µ ÐÒ Ð¸ Ö×ÔØÚÐÝºÓ ÓÒÒØ ÒØÛÓÖ× ÒÖØ Û× ÐÛÝ× ½¼¼±º ÌÓ ÚÖÝ Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ¸ Û×Ø Ò ØÓ ´½¯µÐ´½ ¯µ ÐÒ Ð Ò ÖÔØ Ø ×ÑÙÐØÓÒ׺ Ì Ö×ÙÐØ× Ö ×ÓÛÒ Ò ÙÖ¾º Ð×Ó Ò Ø× ×¸ Ø ÕÙÐØÝ Ó ÌÓÖÑ Û× ÓÒ¬ÖÑ ÓÖ ÚÖÝ ÚÐÙ Ó ¯¸ ØÔÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× Ö×× × Ð ÒÖ×׺ÁØ ×ÓÙÐ ÑÔ×Þ ØØ Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ Ó ÌÓÖÑ ÓÐ× ÓÖ ÚÖÝ«ÖÒØ ÖÑ× Ó Ö Ò Ò¸ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÚÐÙ Ó ¯ ÛÒ ¯ × ÐÓ× ØÓ ¼¸ Ö ÖÓÛ×ÚÖÝ ×ÐÓÛÐÝ Ò Ò ÖÓÛ× ÚÖÝ ×Ø × Ð ÒÖ×× ÛÒ ¯ × ÐÓ× ØÓ ½¸ Ø ×ØÙØÓÒ ×ÖÚÖ׺ ÌÐ ½ ÐÐÙ×ØÖØ× ×ÓÑ Ó Ø× ÖÑ× Ý ×ÓÛÒ Ø ÚÐÙ× Ó Ö¸ Ò¸ Ò ÐÓÖ ÙÖ ¾¸ Û Û× ÒÖØ Ù×Ò ÑÙÑ ØÓ ÚÐÙ× Ó ¯º Ù ØÓ ÐÑØØÓÒ×ÓÒ Ø ×Þ Ó Ò Ò Ø ×ÑÙÐØÓÖ¸ Û ÛÖ Ð ØÓ ÚÐØ Ø ØÓÖÑ ÓÒÐÝ ÓÖ ¯ ¼º¯ ¼ ¯ ¼ ¯ ¼Ð Ö Ò Ö Ò Ö Ò¾ ½ ½ ½½Ã ¿¾ ½½½ ½½ ½¼ ½¾ ½Ã ¾ ½¾ ½ ½¿ ¾½Ã ½¾ ¾½ ½ ¾ ¾¼ ¿Ã ¾ ½¾¼ à ¾½½ ¿¾Ã ½¾ ¿½ ½½ ½ ¾½ ½Å ½Ã ¼ ¿¾Ã ½½½ ¾Ã ÌÐ ½ ÎÐÙ× Ó Ö Ò Ò ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó ÐºÓÖ ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ Û ¬Ö×Ø ÚÖ¬ Ø ÕÙÐØÝ Ó ÌÓÖѸ Û ×ØØ× Øظ Ø ÓÖÖ Ó ÑÒØÙ Ó Ø ÔÖÓÙØ Ö Ò × Ø ÑÓ×Ø Ð ¸ ØÒ½


100%90%80%70%perc. of conn. graphs60%50%40%d=2d=330%20%10%0%256 1K 4K 16K 64K 256K 1MlÙÖ ¿ ÈÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ðº ÈÖÑØÖ Ò Û× ×ØØÓ Ô Ðº ÈÖÑØÖ Ö Û× ×Ø ØÓ ¾Ð ¿ ÓÖ ¾¸ Ò ½Ð ÓÖ ¿ºØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº ÌÓ Ø× Ò¸ Û Ú ×ÑÙÐØ ×ÚÖÐ×ÓÒÒØ ×ÒÖÓ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó ÐºÆÑÐݸ Û ÓÒ×Ö ÚÐÙ× Ó ÐÖÒÒ ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¼ ´½Åµ Ò¸ ÓÖ ÚÖÝ ÚÐÙ Ó Ð¸ Û Ó× Ö Ò Ò Ò ×Ù ÛÝ ØØÖ Ò Ð Ò Û ÖÒ¾¼×ÑÙÐØÓÒ׺ ÌÛÓ Ó× ÓÖ Ò ÛÖ ÓÒ×Ö Ò Ô ÐÒ ÒдÐÓ ¾Ðµ ¾¸ØÙ× ÓØÒÒ ÚÐÙ× Ó Ò ÖÒÒ ÖÓÑ ½ ØÓ ½¼¾ Ò ÖÓÑ ØÓ ¾¾½¸Ö×ÔØÚÐÝ ºÌ Ö×ÙÐØ× Ó Ø× ×ÑÙÐØÓÒ× ÙÐÐÝ Ö ÛØ Ø ØÓÖØÐ Ö×ÙÐØ Ó ÌÓÖÑ Ø ÔÖÒØ× Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÒÖØ ÛÖ ÐÛÝ× ÕÙØ ÐÓÛ¸ Ò ØÒ ØÓÖ× × Ð ÒÖ×׺ Ì× Ö×ÙÐØ× Ö ÒÓØ ×ÓÛÒ Ù× Ø ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØÖÔ× Û× ÕÙØ ÐÓ× ØÓ ¼ ÓÖ ÐÐ ×ÑÙÐØÓÒ ÖÙÒ׺ Ï Ú Ð×Ó ÓÒ×Ö Ø ÑÔØÓ ÑÙÐØÔÐØÚ ØÓÖ ØÓ Ø ÔÖÓÙØ Ö Ò ÓÒ Ø ÔÖÒØ× Ó ÓÒÒØ ÖÔ×ÒÖغ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ¸ Û ×Ø Ò Ô Ð Ò Ö ¾Ð ¿ ÓÖ ¾ ´ØÙ׸ Ö ¾ ÒÐ ¾ µ¸ Ò Ò Ô ÐÒ Ö ½Ð ÓÖ ¿ ´ØÙ׸ Ö ¿ Ò ¿¿Ð ¿ µº ÐØÓÙ ×ÓÛÒ Ö ÔÖÒØ× ÓÓÒÒØ ÖÔ× ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø ÔÖÚÓÙ× ×ÑÙÐØÓÒ׸ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Û×ÓÒ¬ÖÑ × Ð ÒÖ×׸ Ø ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× Ö×× ´× ÙÖ ¿µºÁÒ Ø ×ÓÒ ÜÔÖÑÒظ Û Ú ÒÚ×ØØ ÛØÖ ØØÖ ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÓÒ ØÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ÜÔÖÑÒØÐÐÝ Úº Ï ÖÒ ×ÑÙÐØÓÒ× ÓÖ ÚÐÙ× ÁÒ Ø ÐØØÖ ×¸ Ø ×ÑÙÐØÓÒ ÓÖ Ò Û× ÒÓØ ÓÒ×Ö¸ Ù ØÓ Ø× ×Ö ×Ò¬Òº½


100%95%90%85%80%perc. of conn. graphs75%70%65%60%k=1k=0.7k=0.6k=0.555%50%45%40%256 1K 4K 16K 64K 256K 1MlÙÖ ÈÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð Ò ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐÒØÛÓÖ׺ ÈÖÑØÖ× Ò Ò Ö ÛÖ ×Ø ØÓ Ô Ð Ò Ð ¿Ô ÐÓ ¾Ð¸ Ö×ÔØÚÐÝºÓ Ð ÖÒÒ ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¿¼ ´Åµ¸ ÛØ ÚÐÙ× Ó Ò ÖÒÒ ÖÓÑ ½ ØÓ ¾¼ Ò ÖÓÑ ØÓ º Ì ÐÖÖ ÚÐÙ Ó Ð ´Ò¸ ÓÒ×ÕÙÒØÐݸ Ó Òµ Û× Ò Ò ÓÖÖ ØÓ ØØÖÒÚ×ØØ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖº ÓÖ ÚÖÝ ×ÑÙÐØÓÒ¸ Û ×Ø Ö Ò ×Ù ÛÝ ØØÖ Ò Ð ÐÓ ¾Ðº ÏØ Ø× ÚÐÙ׸ ½¼¼± Ó Ø ÖÔ× ÛÖ ÓÒÒØ ÓÖ ÐÐ ×ÑÙÐØÓÒÖÙÒ׺ Ï Ð×Ó ×Ø Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØÓ Ö ¼ Ö¸ ÓÖ ÚÐÙ× Ó ÖÒÒ ÖÓÑ ¼º ØÓ¼º Ò ×ØÔ× Ó ¼º½º × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ× Ò ¸ Ø Ö×ÙÐØ× ×ÓÛ ØØ Ð ÐÓ ¾Ð ÓÙÒ× ×ÙÆÒØ ØÓ Ò×ÙÖ ÒÖ×Ò ÔÖÒØ× Ó ÓÒÒØ ÖÔ׺ ÆÓØ Øظ ÓÖ ¿´ÙÖ µ¸ ÛÒ Ø ÑÙÐØÔÐØÚ ÓÒ×ØÒØ ÓÒ Ö Ø× ×ÑÐÐ ´ ¼µ¸ Ø ÔÖÒØ× ÓÓÒÒØ ÖÔ× Ö ÐÓÛ ÙØ Ø ×ÝÑÔØÓØ ØÖÒ × ×ØÐÐ ÒÖ×ÒºÇÙÖ Ö×ÙÐØ× ÔÖÓÚ ÔÖ× ÚÐÙ× Ó Ø ÔÖÓÙØ Ó Ò Ò Ö ØØ ÛÐÐ ÒÖØ ÓÒ¹ÒØ ÖÔ× ÛººÔº ÑÓÒ ÓØÖ Ù×׸ ÒØÛÓÖ ×ÒÖ Ò ÑÔÐÓÝ Ø× ÒÓÖÑØÓÒØÓ ØÖÑÒ ÓÛ ÐÖ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÛ ÑÒÝ ÒÓ× Ö ÖÕÙÖ ÓÖ ×Ô¬ÔÔÐØÓÒº ÌÐ ¾ ÖÔÓÖØ׸ ÓÖ ¾ Ò ¬Ü и Ø ×Ô¬ ÚÐÙ× Ó Ò Ò Ö ØØÝÐ ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÚ ± ´Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× ÜÔÖ×× × ÖØÓÒ Ó Ðµº Ì× Ø Ò ÖØÐÝ ÔÔÐ Ò Ø ÒØÛÓÖ ×ÒÔÖÓ×× Ò Ò Ú Ð ÓÖ Ø ÖÐØÚ ÑÒØÙ Ó ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò××ÖÝ ÓÖ«ÖÒØ ÚÐÙ× Ó ÒºÁØ × Ð×Ó Ù×ÙÐ ØÓ Ú ÐÒ ÓÖ ÓÛ ÐÖ × Ø Ô ØÛÒ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ×½


100%90%80%70%perc. of conn. graphs60%50%40%30%k=1k=0.7k=0.6k=0.520%10%0%256 1K 4K 16K 64K 256K 1M 4MlÙÖ ÈÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐÒØÛÓÖ׺ ÈÖÑØÖ× Ò Ò Ö ÛÖ ×Ø ØÓ Ô Ð Ò Ð ¿Ô ÐÓ ¾Ð¸ Ö×ÔØÚÐݺØØ ÔÖÓÚ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº Ò ØÓ× ØØ Ó ÒÓغ ÓÖ ÜÑÔи ÛÒ ¾¸Ð ¿ Ò Ò¾¸ Û Ú ØØ ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÕÙÐ ØÓ ¾Ð ¿ ½¾× ÒÓØ ×ÙÆÒØ ØÓ ÒÖØ ÖÔ× Û Ö ÓÒÒØ ÛººÔº ÓÒÐÝ ± Ó Ø ÖÔ×ÒÖØ Ö ÓÒÒØ ´× ÙÖ ¿µº ÓÒÚÖ×Ðݸ ÚÐÙ Ó Ö ÕÙÐ ØÓ ¼Ð ¿Ô ÐÓ ¾Ð ¿¼ ÔÖÓÚ× ± Ó ÓÒÒØ ÖÔ׸ Ò¸ Ý ÌÓÖÑ ¸ ÙÖÒØ× ÓÒÒØÒ××ÛººÔºÌÓ ×ÙÑÑÖÞ¸ Ø Ö×ÙÐØ× Ó ÓÙÖ ×ÑÙÐØÓÒ× Ó ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ×ÔÖÓÚ ×ØÖÓÒ ÚÒ ØÓ ×ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÒØÙÖ ØØ ÚÐÙ Ó Ö Ò Ò Ø ÓÖÖ Ó Ð ÐÓ Ð× Ò××ÖÝ Ò ×ÙÆÒØ ØÓ ÔÖÓÚ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔºÒ Ö Ò Ö½¼ ¼º ¼º¾¾¼ ¼º¾¼ ¼ ¼º¾½¾ ¼º¼¾ ¼ ¼º¾¿½½¿¼ ¼º¿¼ ½¼¼ ¼º¾¾¾½¼ ¼º¿¾¾¿ ¾¼ ¼º½¼ ¼º¾ ¼¼ ¼º½¿½¾¼ ¼º¾¿ ¼ ¼º½½¾¿¼ ¼º¾ ½¼¼¼ ¼º½½½ÌÐ ¾ ÎÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö ´ÜÔÖ×× × ÖØÓÒ Ó Ðµ Ò×ÙÖÒ ÓÒ¹ÒØÒ×× ÛººÔº¾¼


10,9size of largest comp.0,80,7d=2d=390%0,60,510,90,80,70,60,5ÙÖ ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÜÔÖ×× × ÖØÓÒ Ó ØØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ׺ Ì Ü¹Ü× ÖÔÓÖØ× Ø ÖØÓ ÖÖº ÈÖÑØÖ× Ò Ø× ÜÔÖÑÒØÛÖ Ð ½¿¸ Ò Ô Ð ½¾¸ Ö ½¿¼ ÓÖ ½¸ ¿¼¼ ÓÖ ¾ Ò ¼¼ ÓÖ ¿ºº¾ÓÒÒØÒ×× Ú׺ ÒÖÝ Ó×ØÁÒ Ø× ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ× Û ÒÚ×ØØ Ø ÑÒÑÙÑ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Øظ ÛººÔº¸Ò×ÙÖ× ØÖ ÓÒÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ÓÖ Ø ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÒÒØ ÓѹÔÓÒÒØ ØØ ÒÐÙ× ÐÖ ÖØÓÒ ´ºº¸ ¼±µ Ó Ø ÒÓ×ºÌ ÖØÓÒÐ ÓÖ Ø×ÒÚ×ØØÓÒ × ØÓ × ÛØÖ ÛÖ ÖÕÙÖÑÒØ× ÓÒ ÖÔ ÓÒÒØÒ×× ÑÝ ÚÓÒ×ÖÐ ÖÙØÓÒ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ´ºº¸ Ó Ø ÒÖÝ Ó×صºÏ ÖÒ ¾¼ ØÖØÓÒ× ÓÖ ÚÖÝ ×ÑÙÐØÓÒº Ö×ظ Û ×Ø Ð ½¿¸ Ò Ô Ð ½¾¸ Ò¸ÓÖ ÚÖÝ ÑÒ×ÓÒ¸ Û ÜÔÖÑÒØÐÐÝ ØÖÑÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ö Ó Ø ØÖÒ×ÑعØÒ ÖÒ ÝÐÒ ½¼¼± Ó ÓÒÒØ ÖÔ׺ Ì× ÚÐÙ× Ö ½¿¼ ÓÖ ½¸ ¿¼¼ ÓÖ¾ Ò ¼¼ ÓÖ ¿º ËØÖØÒ ÖÓÑ Ö¸ Û Ö× Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒÖ ÙÒØÐ Ö Ö¾¸ Ò Û ÚÐÙØ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒغ ÌÖ×ÙÐØ Ó Ø× ÜÔÖÑÒØ × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ º ×ÑÐÖ ÜÔÖÑÒظ Û ÓÒ¬ÖÑ ØÚÓÖ ×ÔÐÝ Ò ÙÖ ¸ Û× ÓÒÙØ ×ØØÒ Ð ½¼ Ò Ò ½¼¾º × Ò ×Ò¸ Ò ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÓÒÒØÒ×× Ò ØÖ Ó« ÛØ Ò¹ÖÝ Ó×Ø × Ö Ö×׸ Ø ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ Ö×× ×ÑÓÓØÐݺÏÒ Ö Ö¾¸ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ò ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× ×¼½Ò ÛÒ Ð ½¿ Ò ¼Ò ÛÒ Ð ½¼¸ ÛÐ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× ÛÚ ¼Ò Ò ¼Ò¸ Ö×ÔØÚÐݺ ÌÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× ×ÔÐÝ ×ÑÐÖ¾½


10,90,80,70,60,50,4d=2d=3conn d=2conn d=30,30,20,10256 1K 4K 16K 64K 256K 1MlÙÖ ÎÐÙ Ó Ø ÖØÓ Ö ¼ Ö ´Ý¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ðº Ð×Ó ×ÓÛÒ × Ø ÖØÓÒÓ ÓÒÒØ ÖÔ× ÛÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Û× ×Ø ØÓ Ö ¼ º ÈÖÑØÖ Ò Û× ×Ø ØÓÔкÚÓÖ× ÓÖ ÚÐÙ× Ó Ö × ÐÓÛ × ¼Ö¸ ÛÐ ×ÓÑÛØ Ö ÓÒÒØÒ×× ÓÖ ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× Ö×× ÓÖ ÐÓÛÖ ÚÐÙ× Ó Öº Ì× ØÖÓ« × ÔÓØÒØÐ ÔÖÑÖÐÝÒ ØÛÓ¹ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× Ù× ÑÓ×Ø ×ÓÒÒØÓÒ× Ò Ø ½ ××ÔÐØ Ø ÒØÛÓÖ ÒØÓ Ø Ð×Ø ØÛÓ ÑÓÖØÐݹ×Þ ÓÑÔÓÒÒØ׸ ØÖÝ ÐÑÒØÒ ØÔÓ××ÐØÝ ÓÚÒ ×ÒÐ ÓÑÔÓÒÒØ ÛØ ÚÖÝ ÐÖ ÖØÓÒ Ó Ø ÒÓ׺ ÓÖ Ø×Ö×ÓÒ¸ Û ÓÒ¬Ò ÓÙÖ Ö×ÙÐØ× Ò Ø× ×ØÓÒ ØÓ ¾ ¿ºÌ ÔÒÓÑÒÓÒ ÓÙØÐÒ Ý ÓÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ ÒÐÝ×× × ÓÖÒØ ÛØ ØÓÖØÐÖ×ÙÐØ ÖÓÑ Ø ØÓÖÝ Ó Ê ´Û¸ Û ÖÐи Ò ÔÔÐ ÓÒÐÝ ØÓ Ò× Ó ÒعÛÓÖ×µ ÓÒÖÒÒ ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÒÑÐÝ ØØ ÓÒÒØÚØÝ ÓÙÖ×´×ÝÑÔØÓØÐÐݵ ÛÒ Ø Ð×Ø ×ÓÐØ ÒÓ ×ÔÔÖ× ÖÓÑ Ø ÖÔ ¾℄º Ì Ö×ÙÐØ×Ó ÓÙÖ ×ÑÙÐØÓÒ× ÐÖÐÝ ×ÓÛ ØØ ÛÒ Ø ÖÔ × ×ÓÒÒØ ÙØ Ö × ÐÓ× ØÓ Ö¸ØÖ Ü×Ø× ÚÖÝ ÐÖ ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ´Ø ÒØ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÖÒÓÑ ÖÔ ØÖ¹ÑÒÓÐÓݵ ØÙ׸ Ò Ø× ÖÑ ×ÓÒÒØÓÒ × Ù× Ý Û ×ÓÐØ ÒÓ׺ Ì× ×Ñ×ØÓ ÒØ Øظ Ð×Ó Ò × Ó ×ÔÖ× ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÓÒÒØÚØÝÓÙÖ× ´×ÝÑÔØÓØÐÐݵ ÛÒ Ø Ð×Ø ×ÓÐØ ÒÓ ×ÔÔÖ× ÖÓÑ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒÖÔºÏ Ð×Ó ÚÐÙØ Ø ÖØÓ ØÛÒ Ö Ò Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ö ¼ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ ×Ù ØØ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ × Ø Ð×Ø ¼Ò¸¾¾


ÓÖ ÚÐÙ× Ó Ð ÖÒÒ ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¼ ´½Åµº Ì ÒÙÑÖ Ó ÒÓ× Û× ×Ø ØÓ Ô ÐºÌ Ö×ÙÐØ Ó Ø× ÜÔÖÑÒØ ××ÓÛÒ Ò ÙÖ º ÌÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ××ÔÐÝ ×ÑÐÖ ÚÓÖ× × Ð ÒÖ×׸ Ø ÖØÓ Ö ¼ Ö ØÒ× ØÓ ÓÒÚÖ ØÓ ¼ºº ̬ÙÖ Ð×Ó ×ÔÐÝ× Ø ÖØÓÒ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÛÒ Ö Ö ¼ º × Ò ×Ò¸ Ø×ÖØÓÒ ÖÓÔ× ØÓ ÞÖÓ × Ð ÒÖ×׺ ÌÙ׸ ÓÖ ÐÖ ÚÐÙ Ó Ð¸ ÐÚÒ Ö ÔÖÓÙ××ÓÒÒØ ÖÔ× ÛººÔº ÙØ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ× ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ¼Òº Ì× ÑÒ× ØØ ÓÒ×ÖÐ ÒÖÝ ×ÚÒ× Ò Ú ÓÒÒØÒ ¼± Ó Ø ÒÓ× × ÔØк ÓÖ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ׸ ×Ù×ØÒØÐÐÝ ÒÖ×ÒØ ÒÖÝ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓÒÒØ Ø ÖÑÒÒ ½¼± Ó Ø ÒÓ× × ÒÓØ ÛÓÖØÛÐºÌ ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ÑÓÐ ÒØÛÓÖ×ÁÒ Ø× ×ØÓÒ¸ Û ÓÒ×Ö Ø ÑÓÐ ÚÖ×ÓÒ Ó ÅÌʸ Û Ò ÓÖÑÙÐØ ×ÓÐÐÓÛ׬ÒØÓÒ ¾ ´ÅÒÑÙÑ ÌÖÒ×ÑØØÒ ÊÒ ÅÓÐ ´ÅÌÊŵµº ËÙÔÔÓ× Ò ÒÓ×Ö ÔÐ ÒʼÐ℄ ¸ Ò ××ÙÑ ØØ ÒÓ× Ö ÐÐÓÛ ØÓ ÑÓÚ ÙÖÒ ØÑ ÒØÖÚмÌ℄º ÏØ × Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö ×Ù ØØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ×ÓÒÒØ ÙÖÒ ×ÓÑ ÖØÓÒ¸ ¸ Ó Ø ÒØÖÚÐ ÓÖÑÐ ÒÐÝ×× Ó ÅÌÊÅ × ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐØ ØÒ ØØ Ó ÅÌÊ Ò × ¹ÝÓÒ Ø ×ÓÔ Ó Ø× ÔÔÖº ÁÒ Ø× ×ØÓÒ¸ Û ×ØÙÝ ÅÌÊÅ Ý ÑÒ× Ó ÜØÒ×Ú×ÑÙÐØÓÒ׺ Ì ÓÐ × ØÓ ×ØÙÝ Ø ÖÐØÓÒ×Ô ØÛÒ Ø ÚÐÙ Ó Ö Ò×ÙÖÒ ÓÒ¹ÒØ ÖÔ× Ò Ø ×ØØÓÒÖÝ × ´ÒÓØ Ö ×ØØÓÒÖÝ µ Ò Ø ÚÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØ ÖÔ× ÙÖÒ ×ÓÑ ÖØÓÒ Ó Ø ÓÔÖØÓÒÐ ØѺÁÒ Ø× ÔÔÖ¸ Û ÓÙ× ÓÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× Ò ØÓ Ò×ÙÖ ÓÒÒØÒ××ÙÖÒ ½¼¼±¸ ¼± Ò ½¼± Ó Ø ×ÑÙÐØÓÒ ØÑ ´ÒÓØ Ö ½¼¼¸ Ö ¼ Ò Ö ½¼¸ Ö×ÔØÚÐݵºÌ× ÚÐÙ× Ö Ó×Ò × ÒØÚ Ó ØÖ «ÖÒØ ÔÒÐØÝ ×ÒÖÓ× ØØ Ø Ó ÒØÛÓÖ ÑÙ×Ø ×Ø×ݺ ÁÒ Ø ¬Ö×Ø ×¸ Ø ÒØÛÓÖ × Ù× ÓÖ ×ØݹÖØÐ ÓÖйÖØÐ ÔÔÐØÓÒ× ´ºº¸ ×Ý×ØÑ× ØÓ ØØ ÔÝ×Ð ÒØÖÙ×ÓÒ× Ò ÓÑ ÓÖ Ù×Ò××µºÁÒ Ø ×ÓÒ ×¸ ØÑÔÓÖÖÝ ÒØÛÓÖ ×ÓÒÒØÓÒ× Ò ØÓÐÖظ ×ÔÐÐÝ Ø×× ÓÙÒØÖÐÒ Ý ×Ò¬ÒØ Ö× Ó Ø ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø× Ó ÓÒØÒÙÓÙ× ÓÒÒØÒ×׺ ÁÒ Ø ÐØØÖ ×¸ Ø ÒØÛÓÖ ×ØÝ× ×ÓÒÒØ ÑÓ×ؾ¿


Ó Ø ØѸ ÙØ ØÑÔÓÖÖÝ ÓÒÒØÓÒ ÔÖÓ× Ò Ù× ØÓ ÜÒ Ø ÑÓÒ ÒÓ׺Ì× ÓÙÐ Ø × Ó ÛÖÐ×× ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ× Ù× ÓÖ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ ÑÓÒØÓÖÒºÏ Ð×Ó ÓÒ×Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò×ÙÖÒ ØØ Ø ÚÖ ×ÞÓ Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ × ÚÒ ÖØÓÒ Ó Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ× ÒØ ÒØÛÓÖº ÌÐ ¿ ×ÙÑÑÖÞ× Ø ÚÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÒ×Ö Ò ÓÙÖ×ÑÙÐØÓÒ׺ Ì ÖØÓÒÐ ÓÖ Ø× ÒÚ×ØØÓÒ × ØØ Ø ÒØÛÓÖ ×ÒÖ ÓÙÐ ÒØÖ×Ø Ò ÑÒØÒÒ ÓÒÐÝ ÖØÒ ÖØÓÒ Ó Ø ÒÓ× ÓÒÒظ Ø× ÛÓÙÐÖ×ÙÐØ Ò ×Ò¬ÒØ ÒÖÝ ×ÚÒ׺ ÙÖØÖ¸ ÓÒ×ÖÒ ØØ Ò ÑÒÝ ×ÒÖÓ× ´ººÛÖÐ×× ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ×µ Ø Ó×Ø Ó ÒÓ × ÚÖÝ ÐÓÛ¸ Ø ÓÙÐ Ð×Ó Ø × ØØ×ÔÖ×Ò ØÛ × ÑÒÝ ÒÓ× × Ò Ò ×ØØÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× Ò ×Ù ÛÝ ØØ Ð Ó Ø ÒÓ× ÖÑÒ ÓÒÒØ × ×Ð Ò Ó×ع«ØÚ ×ÓÐÙØÓÒºÁÒ ÐÐ Ø ×ÑÙÐØÓÒ× ÖÔÓÖØ ÖÒ¸ Û ×Ø ¾¸ × Ø ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐ ×ØØÒ ×Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÑÓÐ ÓÖ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ× Ó ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׺Ö×ØØÓÒÖÝÖ ½¼¼Ö ¼Ö ½¼Ö ¼ÖмÖÐÖмغֺ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× Ò Ø ×ØØÓÒÖÝ ×غֺ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× ÙÖÒ ½¼¼± Ó ×Ѻ ØÑغֺ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× ÙÖÒ ¼± Ó ×Ѻ ØÑغֺ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× ÙÖÒ ½¼± Ó ×Ѻ ØÑÐÖ×Ø ØºÖº ÝÐÒ ÒÓ ÓÒÒØ ÖÔ×غֺ Ò×ÙÖÒ Úº ×Þ Ó ÐÖ×Ø ÓÒÒº ÓÑÔº × ¼Òغֺ Ò×ÙÖÒ Úº ×Þ Ó ÐÖ×Ø ÓÒÒº ÓÑÔº × ¼Òغֺ Ò×ÙÖÒ Úº ×Þ Ó ÐÖ×Ø ÓÒÒº ÓÑÔº × ¼ÒÌÐ ¿ ÎÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÒ×Ö Ò ÓÙÖ ×ÑÙÐØÓÒ׺º½ÅÓÐØÝ ÑÓÐ×ÌÓ ÒÖØ Ø Ö×ÙÐØ× Ó Ø× ×ØÓÒ¸ Û ÜØÒ Ø ×ÑÙÐØÓÖ Ù× Ò Ø ÔÖÚÓÙ××ØÓÒ ÓÖ Ø ×ØØÓÒÖÝ × Ý ÑÔÐÑÒØÒ ØÛÓ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ׺ Ì ÒØÐ ÓѹÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÖØ × Ò Ø ×ØØÓÒÖÝ ×º ÌÒ¸ Ø ÒÓ× ×ØÖØ ÑÓÚÒÓÖÒ ØÓ Ø ×ÐØ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ ´ÐÐ Ø ÒÓ× Ù× Ø ×Ñ ÑÓÐØÝÑÓеº ÓÖ ÑÓÐØÝ ×ØÔ¸ Ø ×ÑÙÐØÓÖ × ÓÖ ÖÔ ÓÒÒØÒ×× Ò¸ Ò × Ø ÖÔ ×ÒÓØ ÓÒÒظ ÚÐÙØ× Ø ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒغ Ø Ø Ò Ó Ø×ÑÙÐØÓÒ¸ Ø ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ׸ Ø ÑÒÑÙÑ Ò Ø ÚÖ ×Þ Ó ØÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ´ÚÖ ÓÚÖ Ø ÖÙÒ× ØØ ÝÐ ×ÓÒÒØ ÖÔµ¾


Ö ÖÔÓÖØºÌ ¬Ö×Ø ÑÓÐØÝ ÑÓÐ ÑÔÐÑÒØ Ò Ø ×ÑÙÐØÓÖ × Ø Ð××Ð ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØÑÓÐ ½℄¸ Ò × Ù× ØÓ ÑÓÐ ÒØÒØÓÒÐ ÑÓÚÑÒØ ÚÖÝ ÒÓ ÓÓ×× ÙÒÓÖÑÐÝ ØÖÒÓÑ ×ØÒØÓÒ Ò ¼Ð℄ ¾¸ Ò ÑÓÚ× ØÓÛÖ Ø ÐÓÒ ×ØÖØ ÐÒ ÛØ ÚÐÓØÝÓ×Ò ÙÒÓÖÑÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ø ÒØÖÚÐ Ú ÑÒ Ú ÑÜ ℄º ÏÒ Ø Ö× Ø ×ØÒØÓÒ¸Ø ÖÑÒ× ×ØØÓÒÖÝ ÓÖ ÔÖ¬Ò ÔÙ× ØÑ Ø ÔÙ׸ Ò ØÒ Ø ×ØÖØ× ÑÓÚÒ ÒÓÖÒ ØÓ Ø ×Ñ ÖÙк ÁÒ Ø ×ÑÙÐØÓÖ¸ Ø ÔÙ× × ÜÔÖ×× × Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÓÐØÝ×ØÔ× ÓÖ Û Ø ÒÓ ÑÙ×Ø ÖÑÒ ×ØØÓÒÖݸ Ò ÚÐÓØÝ × ÒÓÖÑÐÞ ÛØ Ö×ÔØØÓ Ø ÑÓÐØÝ ×ØÔº Ï Ú Ð×Ó ÒÐÙ ÙÖØÖ ÔÖÑØÖ Ò Ø ÑÓи ÒÑÐÝ ØÔÖÓÐØÝ Ô ×ØØÓÒÖÝ ØØ ÒÓ ÖÑÒ× ×ØØÓÒÖÝ ÙÖÒ Ø ÒØÖ ×ÑÙÐØÓÒ ØѺÀÒ¸ ÓÒÐÝ ´½ Ô ×ØØÓÒÖÝ µÒ ÒÓ× ´ÓÒ Ø ÚÖµ ÛÐÐ ÑÓÚº ÁÒØÖÓÙÒ Ô ×ØØÓÒÖÝ ÒØ ÑÓÐ ÓÙÒØ× ÓÖ ØÓ× ×ØÙØÓÒ× Ò Û ×ÓÑ ÒÓ× Ö ÒÓØ Ð ØÓ ÑÓÚº ÓÖÜÑÔи Ø× ÓÙÐ Ø × ÛÒ ×Ò×ÓÖ× Ö ×ÔÖ ÖÓÑ ÑÓÚÒ Úи Ò ×ÓÑÓ ØÑ ÖÑÒ ÒØÒи ×ݸ Ò Ù× ÓÖ ØÖº Ì× Ò Ð×Ó ÑÓÐ ×ØÙØÓÒ ÛÖØÛÓ ØÝÔ× Ó ÒÓ× Ö Ù׸ ÓÒ ØÝÔ ØØ × ×ØØÓÒÖÝ Ò ÒÓØÖ ØÝÔ ØØ × ÑÓÐºÌ ×ÓÒ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ Ö×ÑÐ× ÖÓÛÒÒ ´ºº¸ ÒÓÒ¹ÒØÒØÓÒе ÑÓØÓÒº ÅÓйØÝ × ÑÓÐ Ù×Ò ÔÖÑØÖ× Ô ×ØØÓÒÖݸ Ô ÔÙ× Ò Ñº ÈÖÑØÖ Ô ×ØØÓÒÖÝ × ¬Ò ×ÓÚº ÈÖÑØÖ Ô ÔÙ× × Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ ÒÓ ÖÑÒ× ×ØØÓÒÖÝ Ø ÚÒ ×ØÔºÌ× ÔÖÑØÖ ÓÙÒØ× ÓÖ ØÖÓÒÓÙ× ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒ׸ Ò Û ÒÓ× ÑÝ ÑÓÚØ «ÖÒØ ØÑ׺ ÁÒØÙØÚÐݸ Ø Ö × Ø ÚÐÙ Ó Ô ÔÙ׸ Ø ÑÓÖ ØÖÓÒÓÙ×× Ø ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒº ÀÓÛÚÖ¸ ÚÐÙ× Ó Ô ÔÙ× ÐÓ× ØÓ ½ Ö×ÙÐØ Ò Ò ÐÑÓ×Ø ×ØØÓÒ¹ÖÝ ÒØÛÓÖº Á ÒÓ × ÑÓÚÒ Ø ×ØÔ ¸ Ø× ÔÓ×ØÓÒ Ò ×ØÔ ·½ × Ó×Ò ÙÒÓÖÑÐÝØ ÖÒÓÑ Ò Ø ×ÕÙÖ Ó × Ñ ÒØÖ Ø Ø ÙÖÖÒØ ÒÓ ÐÓØÓÒº Á Ø Ó×ÒÔÓ×ØÓÒ × ÓÙØ Ó Ø ÓÙÒÖ× Ó Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ¸ ÒÛ ÔÓ×ØÓÒ × ÒÖØÙÒØÐ ÐÓØÓÒ Ò× Ê × ÓÙÒº ÈÖÑØÖ Ñ ÑÓÐ׸ ØÓ ÖØÒ ÜØÒظ Ø ÚÐÓØÝÓ Ø ÒÓ× Ø ÐÖÖ Ñ ×¸ Ø ÑÓÖ ÐÐÝ Ø × ØØ ÒÓ ÑÓÚ× Ö ÛÝ ÖÓÑ Ø×ÔÓ×ØÓÒ Ò Ø ÔÖÚÓÙ× ×ØÔº¾


1,41,210,80,6r 100r90r10r00,40,20256 1K 4K 16KÙÖ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ö Ü Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ý¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ð Ò Ø ÖÒÓÑÛÝÔÓÒØ ÑÓкº¾ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ ÒÖ×Ò ×Ý×ØÑ ×ÞÁÒ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ׸ Û Ú ÒÚ×ØØ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÖØÓ Ó Ö ½¼¼ ´Ö×Ô¹ØÚÐݸ Ó Ö ¼ Ò Ö ½¼ µ ØÓ Ö ×ØØÓÒÖÝ ÓÖ ÚÐÙ× Ó Ð ÖÒÒ ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¿º Ï Ð×ÓÓÒ×Ö Ø ÐÖ×Ø ÚÐÙ Ö ¼ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØØ ÝÐ× ÒÓ ÓÒÒØ ÖÔ׺ÁÒ ÓØ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ׸ Ò Û× ×Ø ØÓ Ô Ðº Ì ÚÐÙ Ó Ö ×ØØÓÒÖÝ × ÓØÒ ÖÓÑ Ø×ÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ Ø ×ØØÓÒÖÝ × Ó Ø ÔÖÚÓÙ× ×ØÓÒ¸ ÛÐ ØÓ× ÓÖ Ö ½¼¼¸ Ö ¼¸Ö ½¼ Ò Ö ¼ Ö ÚÖ ÓÚÖ ¼ ×ÑÙÐØÓÒ× Ó ½¼¼¼¼ ×ØÔ× Ó ÑÓÐØÝ ºÖ×ظ Û ÓÒ×Ö Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓи ÛØ ÔÖÑØÖ× ×Ø × ÓÐÐÓÛ×Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼¸ Ú ÑÒ ¼½¸ Ú ÑÜ ¼¼½Ð¸ Ò Ø ÔÙ× ¾¼¼¼º Ì× ×ØØÒ ÑÓÐ× ÓÑÓ¹ÒÓÙ× ÑÓÐØÝ ×ÒÖÓ Ò Û ÐÐ ÒÓ× Ö ÑÓÚÒº Ì ÚÐÙ× Ó Ø ÖØÓ× ÖÖÔÓÖØ Ò ÙÖ º ÙÖ ÖÔÓÖØ× Ø ×Ñ ÖÔ ÓØÒ ÓÖ Ø ÖÓÛÒÒ¹ÐÑÓи ÛØ Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼½¸ Ô ÔÙ× ¼¿ Ò Ñ ¼¼½Ðº Ì× × ÑÓÖ ØÖÓÒÓÙ×ÑÓÐØÝ ×ÒÖÓ Ò Û ×ÑÐÐ ÔÖÒØ Ó Ø ÒÓ× ÖÑÒ ×ØØÓÒÖÝºÌ ÖÔ× ×ÓÛ Ø ×Ñ ÕÙÐØØÚ ÚÓÖ × Ð ÒÖ×׸ Ø ÖØÓ Ó Ø«ÖÒØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× ÓÖ ÑÓÐØÝØÓÖ ×ØØÓÒÖÝ ØÒ× ØÓ ÒÖ׸ Ò Ø× ÒÖ×ÒÚÓÖ × ÑÓÖ ÔÖÓÒÓÙÒ ÓÖ Ø × Ó Ö ½¼¼ º ÀÓÛÚÖ¸ ÚÒ ÛÒ Ð × ÐÖ¸ ¾


1,41,210,80,6r 100r90r10r00,40,20256 1K 4K 16KÙÖ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ö Ü Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ý¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ð ´Ü¹Ü×µ Ò ØÖÓÛÒҹРÑÓкÑÓ×Ø ÒÖ× ØÓ Ö ×ØØÓÒÖÝ ´ÓÙØ ¾½± Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ Ò ÓÙØ ¾± Ò ØÖÓÛÒҹРÑÓе × ×ÙÆÒØ ØÓ Ò×ÙÖ ÓÒÒØÒ×× ÙÖÒ Ø ÒØÖ ×ÑÙÐØÓÒØѺ ÓÑÔÖÒ Ø Ö×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØÛÓ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ׸ Û Ò × ×ÓÑÛØ ÖÚÐÙ× Ó Ø ÖØÓ× ÓÖ Ø ÖÓÛÒҹРÑÓи ×ÔÐÐÝ ÓÖ Ø × Ó Ö ½¼¼ º Ì× ×Ñ×ØÓ ÒØ ØØ ÑÓÖ ÓÑÓÒÓÙ× ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒ× ÐÔ Ò ÑÒØÒÒ ÓÒÒØÒ×׺ÀÓÛÚÖ¸ Ø × ×ÙÖÔÖ×Ò ØØ Ø Ö×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØÛÓ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ× Ö ×Ó ×ÑÐÖº Ì×ÒØ× ØØ Ø × ÑÓÖ Ø Ü×ØÒ Ó ÑÓÐØÝ ÖØÖ ØÒ Ø ÔÖ× ØÐ× Ó ÓÛÒÓ× ÑÓÚ ØØ × ×Ò¬Òظ Ø Ð×Ø × Ö × ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÒ×× × ÓÒÖÒºÌ ÖÔ× ÖÔÓÖØ Ò ÙÖ× Ò Ð×Ó ×ÓÛ ØØ ØØ Ö ¼ × Ö ×ÑÐÐÖ ØÒ Ö ½¼¼´ÓÙØ ¿¹¼± ×ÑÐÐÖµ Ò ÓØ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ׸ ÒÔÒÒØÐÝ Ó Ø ×Ý×ØÑ ×Þº ÀÒ¸×Ù×ØÒØÐ ÒÖÝ ×ÚÒ× Ò Ú ÙÒÖ ÓØ ÑÓÐ× ØÑÔÓÖÖÝ ×ÓÒÒØÓÒ×Ò ØÓÐÖغ ÏÒ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× × ÓÒÐÝ ½¼± Ó Ø ÓÔÖØÓÒÐØѸ Ø Ö× Ò Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ÓÙØ ¹¼±¸ ÒÐÒ ÙÖØÖ ÒÖÝ×ÚÒ׺ ÀÓÛÚÖ¸ Ö × ÖÙ ØÓ ÓÙØ ¾± ØÓ ¼± Ó Ö ×ØØÓÒÖݸ Ø ÒØÛÓÖ ÓÑ××ÓÒÒØ ÙÖÒ Ø ÒØÖ ×ÑÙÐØÓÒ ØÑºÏ Ú Ð×Ó ÒÚ×ØØ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÛÒØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ×Ø ØÓ Ö ¼¸ Ö ½¼ Ò Ö ¼ º ÇÒ Ò¸ Ø Ö×ÙÐØ× Ó Ø ×ÑÙÐØÓÒ×¾


10,80,6r90r100,4r00,20256 1K 4K 16KÙÖ ½¼ ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÜÔÖ×× × ÖØÓÒ Ó Ò´Ý¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð ´Ü¹Ü×µ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓкÛÖ ÐÑÓ×Ø ÒÔÒÒØ Ó Ø ÑÓÐØÝ ÑÓÐ Ù׺ ÓÖ Ø× Ö×ÓÒ¸ Û ÓÒÐÝ ÖÔÓÖØØ Ö×ÙÐØ× ÓØÒ ÛØ Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓÐ ´ÙÖ ½¼µº Ì ÖÔ ×ÓÛ×ØØ Ø ÖØÓ Ó Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ØÓ Ò ÒÖ×× ×Ð ÒÖ×׺ ÏÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ×Ø ØÓ Ö ¼ Ò Ð × ×ÙÆÒØÐÝ ÐÖ¸ Ø×ÖØÓ × ÚÖÝ ÐÓ× ØÓ ½ ´ÓÙØ ¼º Ò ÓØ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ×µº Ì× ÑÒ× ØØ ÙÖÒØ ×ÓÖØ ØÑ Ò Û Ø ÒØÛÓÖ × ×ÓÒÒظ Ú×Ø ÑÓÖØÝ Ó Ø× ÒÓ× ÓÖÑ× ÐÖ ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒغ ÀÒ¸ ÓÒ Ø ÚÖ ×ÓÒÒØÓÒ × Ù× Ý ÓÒÐÝ Û×ÓÐØ ÒÓ× ´× Ø Û× Ò Ø ×ØØÓÒÖÝ ×µº Ì× Ø × ÓÒ¬ÖÑ Ý Ø ÔÐÓØ ÓÖ Ö ½¼ ÚÒ ÛÒ Ø ÒØÛÓÖ × ×ÓÒÒØ ÑÓ×Ø Ó Ø ØѸ ÐÖ ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ´Ó ÚÖ ×Þ ÓÙØ ¼Ò ÓÖ ÐÖ ÚÐÙ× Ó Ðµ ×ØÐÐ Ü×Ø׺ ÀÓÛÚÖ¸ Ø ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ × ÙÖØÖ Ö× ØÓ Ö ¼¸ Ø ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÖÓÔ× ØÓÓÙØ ¼ÒºÏ Ð×Ó ÓÒ×Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò×ÙÖÒ ØØ Ø ÚÖ ×ÞÓ Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ × Ø Ð×Ø ¼Ò¸ ¼Ò Ò ¼Ò¸ Ö×ÔØÚÐݸ ÙÖÒØ ÒØÖ ×ÑÙÐØÓÒº Ì ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ÚÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö ÒÓØÖ Ð¼¸ Ö Ð Ò Ö Ð¼ º Ì ÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× Ò Ò ÛÖ ×Ø × ÓÚº Ì ÖØÓÒÐ ÓÖØ× ÒÚ×ØØÓÒ × ØØ Ø ÒØÛÓÖ ×ÒÖ ÓÙÐ ÒØÖ×Ø Ò ÑÒØÒÒ ÓÒÐÝ ¾


10,80,60,4rl90rl75rl500,20256 1K 4K 16KÙÖ ½½ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ó Ö Ð¼¸ Ö Ð Ò Ö Ð¼ ØÓ Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ü¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×ÒÚÐÙ× Ó Ð ´Ý¹Ü×µ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓкÖØÒ ÖØÓÒ Ó Ø ÒÓ× ÓÒÒظ Ø× ÛÓÙÐ Ö×ÙÐØ Ò ×Ò¬ÒØ ÒÖÝ ×ÚÒ×ºÌ ÚÐÙ Ó Ø ÖØÓ Ó Ö Ð¼¸ Ö Ð Ò Ö Ð¼ ØÓ Ö ×ØØÓÒÖÝ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð Ò ØÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓÐ × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ ½½º ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× Ú ×ÓÛÒ ØØ ÛÐÖ Ð¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ ØÒ× ØÓ Ö× ÛØ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð¸ ÓÒÚÖÒ ØÓ ÓÙØ ¼º¾¸Ø ÖØÓ× Ö Ð Ö ×ØØÓÒÖÝ Ò Ö Ð¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ Ö ÐÑÓ×Ø ÒÔÒÒØ Ó Ðº ÁÒ ÔÖØÙÐÖ¸Ö Ð Ö ×ØØÓÒÖÝ × ÓÙØ ¼º Ò Ö Ð¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ × ÓÙØ ¼ºº ÙÖØÖ¸ Ø ÖÐØÚ «ÖÒ×ØÛÒ Ø ØÖ ÖØÓ× Ö× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ Ó Ðº Ì× ÒØ× Øظ ÛÐ ÓÖ×ÑÐÐ ÒØÛÓÖ× ´Û ÒÓ× ×ØÖÙØ Ò ÖÐØÚÐÝ ×ÑÐÐ ÖÓÒµ Ø ÒÖÝ Ò ØÓÑÒØÒ ¼± Ó Ø ÒÓ× ÓÒÒØ × ×Ò¬ÒØÐÝ Ö ØÒ ØØ ÖÕÙÖ ØÓ ÓÒÒؼ± Ó Ø ÒÓ× ´Ö м × Ð×× ØÒ Ð Ó Ö Ð¼ ÓÖ Ð ¾µ¸ ÓÖ ÐÖ ÒØÛÓÖ× Ø ×ÚÒ×Ö ÒÓØ × ÖØ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ × ÓÒÐÝ ¼± Ó Ø ÒÓ× ´Ö м × ¾¼±×ÑÐÐÖ ØÒ Ö Ð¼ ÓÖ Ð ½¿µºº¿ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ «ÖÒØ ÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× ×ÓÒ ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ× Û× ÓÒ ØÓ ÒÚ×ØØ Ø «Ø Ó «ÖÒØ Ó× Ó ØÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× ÓÒ Ø ÚÐÙ Ó Ö ½¼¼ º Ï ÓÒ×Ö Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓÐ ÛØÐ ¼ Ò Ò Ô Ð º Ì ÙÐØ ÚÐÙ× Ó Ø ÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× ÛÖ ×Ø × ÓÚ¸ºº Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼¸ Ú ÑÒ ¼½¸ Ú ÑÜ ¼¼½Ð¸ Ò Ø ÔÙ× ¾¼¼¼º ÌÒ¸ Û ÚÖ Ø ÚÐÙ Ó¾


1,21,11r1000,90,80 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1p st<strong>at</strong>ionaryÙÖ ½¾ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ö ½¼¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ý¹Ü×µ ÓÖ «ÖÒØ ÚÐÙ× Ó Ô ×ØØÓÒÖÝ ÒØ ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓкÓÒ ÔÖÑØÖ¸ ÐÚÒ Ø ÓØÖ× ÙÒÒºÙÖ ½¾ ÖÔÓÖØ× Ø ÚÐÙ Ó Ö ½¼¼ ÓÖ ÚÐÙ× Ó Ô ×ØØÓÒÖÝ ÖÒÒ ÖÓÑ ¼ ´ÒÓ ×ØØÓÒÖÝÒÓ×µ ØÓ ½ ´ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø ×ØØÓÒÖÝ ×µ Ò ×ØÔ× Ó ¼º¾º ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ××ÓÛ ×ÖÔ ÖÓÔ Ó Ö ½¼¼ Ò Ø ÒØÖÚÐ ¼º¹¼º ÓÖ Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼¸ Ö ½¼¼ × ÓÙØ ½¼±ÐÖÖ ØÒ Ö ×ØØÓÒÖݸ ÛÐ ÓÖ Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼ Ò ÓÖ ÐÖÖ ÚÐÙ× Ó Ô ×ØØÓÒÖÝ Û ÚÖ ½¼¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ º ÌÓ ÒÚ×ØØ Ø× ÖÓÔ ÑÓÖ ÐÓ×Ðݸ Û ÔÖÓÖÑ ÙÖØÖ ×ÑÙÐØÓÒ×Ý ÜÔÐÓÖÒ Ø ÒØÖÚÐ ¼º¹¼º Ò ×ØÔ× Ó ¼º¼¾º × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ ½¾¸ ØÖ × ×ØÒØØÖ×ÓÐ ÔÒÓÑÒÓÒ ÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ×ØØÓÒÖÝ ÒÓ× × ÓÙØ Ò¾ ÓÖ Ö¸ ØÒØÛÓÖ Ò ÖÖ × ÔÖØÐÐÝ ×ØØÓÒÖÝ ÖÓÑ ÓÒÒØÒ×× ÔÓÒØÓÚÛº Ì×Ö×ÙÐØ × ÚÖÝ ÒØÖ×ØÒ¸ ×Ò Ø ×Ñ× ØÓ ÒØ ØØ ÖØÒ ÒÙÑÖ ´ÐØ ÖØÖÐÖ ÖØÓÒµ Ó ×ØØÓÒÖÝ ÒÓ× ÛÓÙÐ ×Ò¬ÒØÐÝ ÒÖ× ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÒ×׺ÏØ ÑÓÖ ØÒ Ò¾ ÑÓÐ ÒÓ׸ Ø ÒØÛÓÖ ÕÙÐÝ ÓÑ× ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÓÒ ÒÛ ÐÐ ÒÓ× Ö ÑÓÐºÌ «Ø Ó Ø ÔÙ× ÓÒ Ö ½¼¼ × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ ½¿º ÁÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ø ÔÙ× ØÒØÓ Ö× Ø ÚÐÙ Ó Ö ½¼¼¸ ÐØÓÙ Ø ØÖÒ × ÒÓØ × ÔÖÓÒÓÙÒ × Ò Ø × ÓÔ ×ØØÓÒÖÝ º ØÖ×ÓÐ ÔÒÓÑÒÓÒ ×Ñ× ØÓ Ü×Ø Ò Ø ÒØÖÚÐ ¼¼¼¹¼¼¼ Ò Ø× ×Ð×Óº ÀÓÛÚÖ¸ ÙÖØÖ ×ÑÙÐØÓÒ× Ò Ø× ÒØÖÚÐ Ú ×ÓÛÒ Øظ ÐØÓÙ Ø ØÖÒÒ Ó×ÖÚ¸ ÒÓ ×ÖÔ ØÖ×ÓÐ ØÙÐÐÝ Ü×Ø׺ Ï ÐÚ ØØ Ø ÖØÓÒÐ ÓÖ¿¼


1,21,11r1000,90,80 2000 4000 6000 8000 10000t pauseÙÖ ½¿ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ö ½¼¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ý¹Ü×µ ÓÖ «ÖÒØ ÚÐÙ× Ó Ø ÔÙ× Ò ØÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓкØ× × Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÐ Ø ÚÐÙ Ó Ô ×ØØÓÒÖÝ × ÖØ ÑÔØ ÓÒ Ø ÕÙÒØØÝÓ ÑÓÐØÝ ´Û Ò ÒÓÖÑÐÐÝ ÙÒÖ×ØÓÓ × Ø ÔÖÒØ Ó ×ØØÓÒÖÝ ÒÓ×ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ×µ¸ Ø «Ø Ó Ø ÔÙ× ØÑ × ÒÓØ ×Ó ÖغÁÒ Ø¸ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓÐ Ø ÕÙÒØØÝ ÓÑÓÐØÝ ÔÒ× ÚÐÝ ÓÒ ØÒÓ ×ØÒØÓÒ׸ Û Ö Ó×Ò ÙÒÓÖÑÐÝ Ø ÖÒÓÑ ÚÒ Ø ÔÙ× ØÑ × ÐÓÒÒ Ø ÚÐÓØÝ × ÑÓÖظ ÒÓ ÓÙÐ ÑÓÐ ÓÖ ÐÓÒ ØÑ Ø× ×ØÒØÓÒ ×ÚÖÝ Ö ÖÓÑ Ø× ÒØÐ ÐÓØÓÒº ËÓ¸ Ò ÒÖ× ÔÙ× ØÑ ØÒ× ØÓ ÖÒÖ Ø ×Ý×ØÑÑÓÖ ×ØØÓÒÖݸ ÙØ Ò Ð×× ÖØ ÛÝ ØÒ Ô ×ØØÓÒÖÝ ºÏ Ú Ð×Ó ÚÐÙØ Ø ÑÔØ Ó «ÖÒØ ÚÐÙ× Ó Ú ÑÜ ÓÒ Ø ÚÐÙ Ó Ö ½¼¼ º Ì×ÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ׸ Û Ö ÒÓØ ÖÔÓÖظ Ú ×ÓÛÒ ØØ Ö ½¼¼ × ÐÑÓ×Ø ÒÔÒÒØÓ Ø ÚÐÙ Ó Ú ÑÜ ÜÔØ ÓÖ ÐÓÛ ÚÐÓØ× ´Ú ÑÜ ÐÓÛ ¼½Ðµ¸ Ö ½¼¼ × ×ÐØÐÝ ÓÚÖ ×ØØÓÒÖÝ º Ì× ÕÙØ ×ÙÖÔÖ×Ò Ö×ÙÐØ ÓÙÐ Ù ØÓ Ø ÔÔÖÒØÐÝ ÓÙÒØÖÒØÙØÚØ ØØ Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÑÓÐØÝ × ÓÒÐÝ ÑÖÒÐÐÝ Ò­ÙÒ Ý Ø ÚÐÙ Ó Ú ÑÜ¸Ò ÐÖÖ ÚÐÙ Ó Ú ÑÜ ØÒ× ØÓ Ö× Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÑÓÐØݺ ÁÒ Ø¸ Ø ÐÖÖ× Ú Ñܸ Ø ÑÓÖ ÐÐÝ Ø × ØØ ÒÓ× ÖÖÚÕÙÐÝ Ø ×ØÒØÓÒ Ò ÖÑÒ ×ØØÓÒÖÝÓÖ Ø ÔÙ× ¾¼¼¼ ×ØÔ׺¿½


ÓÒÐÙ×ÓÒ×ÁÒ Ø× ÔÔÖ Û Ú ÒÐÝÞ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ Ò ÓØ×ØØÓÒÖÝ Ò ÑÓÐ ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׺ÓÖ ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ׸ Û Ú ÔÖÓÚ ÓØ ÒÐÝØÐ Ò ÜÔÖÑÒØÐ Ö×ÙÐØ×ºÏ Ú ÔÖÓÚ ØØ ÓÙÒ× ÓÒ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ Ø ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ׸ Ò ÚÒ Ð×× ÔÖ× ÓÙÒ× Ò Ø × Ó ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׺ ÌÑÓ×Ø ÒÓØÐ ×ÔØ Ó ÓÙÖ ÒÐÝ×× × Øظ ÓÒØÖÖÝ ØÓ Ø × Ó Ü×ØÒ ØÓÖØÐ Ö¹×ÙÐØ׸ Ø Ò ÔÔÐ ØÓ ÓØ Ò× Ò ×ÔÖ× Ó ÒØÛÓÖ׺ Ï Ú Ð×Ó ÔÖ×ÒØØ Ö×ÙÐØ× Ó ÜØÒ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ׸ Û Ú ×ÓÛÒ ØØ ×ØÖÓÒÖ Ò××ÖÝ ÓÒ¹ØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ØÒ ØØ ÔÖÓÚ Ò Ø ÔÔÖ × ÐÐÝ ØÓ ÓÐ Ò ØÛÓ ÒØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׺ ÙÖØÖÑÓÖ¸ Û Ú ÒÚ×ØØ Ø ÖÐØÓÒ×Ô ØÛÒØ ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò Ø ÑÒÑÙÑ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØØ Ò×ÙÖ× Ø ÓÖ¹ÑØÓÒ Ó ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÓÒØÒÒ ÐÖ ÖØÓÒ ´ºº¸ ¼±µ Ó Ø ÒÓ×ºÌ Ö×ÙÐØ× Ó Ø× ÒÚ×ØØÓÒ Ú ×ÓÛÒ ØØ Ò ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÒ×× Ò ÒÖÝ Ó×Ø Ò ØÖ Ó« ÖÙÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ¸ Û ÓØÒ ÔÖÓÖ××ÚÐÝ Ð×× ÓÒÒØ ÖÔ׺ Ì× ÚÓÖ × ÒÓØ ×ÔÐÝ ÒÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÛÖ ÑÓ×Ø Ö× ÓÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÚÖ ØÑÒÑÙÑ ÖÕÙÖ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº Ò Ù× Ø ÓÖÑØÓÒ Ó ×ÚÖÐ ÓÒÒØÓÑÔÓÒÒØ× Ó ÖÐØÚÐÝ ×ÑÐÐ ×ÞºÏ Ú Ð×Ó ÒÚ×ØØ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÑÓÐÒØÛÓÖ× ØÖÓÙ ÜØÒ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ׺ Ï Ú ÓÒ×Ö ØÛÓ ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒ× ´ÖÒ¹ÓÑ ÛÝÔÓÒØ Ò ÖÓÛÒҹе ØÓ ÑÓÐ ÓØ ÒØÒØÓÒÐ Ò ÒÓÒ¹ÒØÒØÓÒÐ ÑÓÚ¹ÑÒØ׺ ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× Ú ×ÓÛÒ ØØ ÓÒ×ÖÐ ÒÖÝ ×ÚÒ× Ò Ú ØÑÔÓÖÖÝ ×ÓÒÒØÓÒ× Ò ØÓÐÖØ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÑÙ×Ø Ò×ÙÖ ÓÒÐÝÓÖ ÐÖ ÖØÓÒ Ó Ø ÒÓ׺ ÊÖÒ Ø Ò­ÙÒ Ó ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒ׸ ×ÑÙÐØÓÒÖ×ÙÐØ× Ú ×ÓÛÒ ØØ ÓÒÒØÒ×× × ÓÒÐÝ ÑÖÒÐÐÝ Ò­ÙÒ Ý ÛØÖ ÑÓØÓÒ× ÒØÒØÓÒÐ ÓÖ ÒÓظ ÙØ Ø × ÖØÖ ÖÐØ ØÓ Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÑÓÐØݸ Û Ò ÒÓÖÑÐÐÝ ¬Ò × Ø ÔÖÒØ Ó ×ØØÓÒÖÝ ÒÓ× ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖÓ ÒÓ׺ ÓÖ ÜÑÔи ÛÒ ÓÙØ Ò¾ ÒÓ× Ö ×Øظ Ø ÒØÛÓÖ Ò ÖÖ¿¾


× ×ØØÓÒÖÝ ÖÓÑ ÓÒÒØÚØÝ ÔÓÒØ Ó ÚÛº ÙÖØÖ ÒÚ×ØØÓÒ Ò Ø× ÖØÓÒ ×Ò¸ Ò × ÑØØÖ Ó ÓÒÓÒ Ö×ÖºÔÔÒÜÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ ºÄØ ¼Ð℄ ×ÙÚ ÒØÓ ¾ÐÖÒÓÒ¹ÓÚÖÐÔÔÒ ×ÑÒØ×´ÐÐ×µ Ó ÐÒØ Ö º ÁØ × ÑÑØ ØØ ÚÖÝ ×ÑÒØ ÓÒØÒ× Ø Ð×Ø ÓÒ ÒÓ¸ ØÒ¾Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒغÒÓØÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔØÝ ÐÐ׺ÄØ ´Ò µ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐËÒ ´Ò µ × ÒÓÒ¹ÒØÚ ÒØÖ ÖÒÓÑÚÖи ØÒ È ´´Ò µ ¼µ ´Ò µ℄¸ ÛÖ ´Ò µ℄ × Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ó´Ò µ ´¾¼℄¸ ÔÔº ½¼¹½½µº Ï Ú ½℄´Ò µ℄ ½ Ò½Ï ÛÒØ ØÓ ÒÚ×ØØ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÐÙ Ó ´Ò µ℄ × Ð ½¸ Û¸ ÚÒ ØÝÔÓØ×× Ö Ö´Ðµ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½¸ × ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ø ×ÝÑÔØÓØ × Ò ½ºÌÒ Ø ÐÓÖØѸ Û ÓØÒÐÒ ´Ò µ℄ ÐÒ · Ò ÐÒ½½ÐÒ ¾Ð Ö · Ò ÐÒ ½Ö¾Ð´½µÌ ÌÝÐÓÖ ×Ö× ÜÔÒ×ÓÒ Ó Ø ÐÒ ÔÖØ Ó Ø ×ÓÒ ØÖÑ Ó ÕÙØÓÒ ´½µ ÝÐ×ÖÖ Ö ¾ Ö ¿ÐÒ ½ ¾Ð ¾Ð Ð ¾ ¾Ð ¡¡¡ Ö¿ ¾ÐÌÙ׸ Û ÓØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÙÔÔÖ ÓÙÒÐÒ ´Ò µ℄ ÐÒ ¾ÐÖÒ־д¾µËÙ×ØØÙØÒ Ø ÜÔÖ××ÓÒ ÖÒÐ ÐÒ Ð ÒØÓ ÁÒÕÙÐØÝ ´¾µ¸ Û ÓØÒÐÒ ´Ò µ℄ ÐÒ ¾ÐÖ ÐÒ Ð¾ÐÒ¾ÖÐ ¾ ½Á ¾¸ ÓÖ ¾ Ò Ö Ö´Ðµ ½¸ ØÒ Ø × ×ÐÝ ×Ò ÖÓÑ Ø× ÜÔÖ××ÓÒ ØØÐÑ Ò½ ÐÒ ´Ò µ℄ ½º ÌÖÓÖ¸ ÐÑ Ò½ ´Ò µ℄ ¼ Ò ÐÑ Ð½ È ´´Ò µ¼µ ½º ÁØ ÓÐÐÓÛ× ØØ ÐÐ ÓÒØÒ× Ø Ð×Ø ÓÒ ÒÓ ÛººÔº¸ Û ÑÔÐ×ÐÑ Ð½ È ´ÇÆÆ Ð µ½º¿¿


ÈÖÓÓ Ó ÄÑÑ ¾ºÓÒ×Ö Ø ÓÑÔÐÑÒØÖÝ ÚÒØ Ó ½¼£ ½Ð¸ºº Ð ½ Å Ð ½¼£ ½Ð º ÁØÒ ×ÐÝ ×Ò ØØ ½ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ ÐÐ Ø ÚÐÙ× Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò×Ù ØØ Ø ½¹Ø× Ò Ö ÓÒ×ÙØÚ׺ ÚÒ Ø ÝÔÓØ×× Ó ÒÔÒÒ Ó ØÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò¸ ÛÒ ÜØÐÝ ÐÐ× ÓÙØ Ó Ö ÑÔØÝ ´ºº¸ Ø× Ò Ö ¼µ¸ È ´Ð ½ ´Ò µ µ ÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ Ø ÖØÓ Ó ÐÐ ÓÒ¬ÙÖØÓÒ× Ó ´ µÓÒ×ÙØÚ ½¹Ø× ÓÚÖ ÐÐ ÔÓ××Ð ÓÒ¬ÙÖØÓÒ× Ó ¼¹Ø× Ò ÔÓ×ØÓÒ׸ ººËÒ ÐÖ Ò Ö Ð¸ Û ÚÐÑн È¡ È Ð ½ ´Ò µ ·½ ¡ ½¼£ ½Ð ´Ò µ ¡ ½ ÐÑÐ½È ½ Ð ´Ò µ ¡ ½ ÐÑ½Ï Ò ÖÛÖØ Ø Ð×Ø ÐÑØ ×ËÒ ¸ Û ÚÐѽÐѽ ·½ÌÒ Ø ÐÓÖØѸ Û ÓØÒ¡ Ðѽ´ · ½µ´ ½µ ´ ·½µ ´ · ½µ´ ½µ ´ ·½µ ÐÑ ´ · ½µ½ ·½¡ ´ · ½µÐÑ ÐÒ Ðѽ ÐÒ´ ·½µ½ ÐÒ ÐÑ ÐÒ ÐÒ ÐÑ ´ÐÒ ÐÒ µ ½ ½ËÒ ¼¸ Û ÓÒÐÙ ØØ ÐÑ ½ ´ÐÒ ÐÒ µ ½¸ ÒÒ Ø ÐÑÑ × ÔÖÓÚºÐѽ ·½¡ ¼ÈÖÓÓ Ó ÄÑÑ ¿ºÈÖÓÒ × Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ Ò Ó×ÖÚÒ ØØÖÒ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð Ò Ö ¢´Ð¯µ ÑÔÐ× ÒҴе½¸ Û ÓØÒÐÒ ¼´Ò µ℄ ÐÒ Ð¯Ò ¼´Ò µ℄ Ð¯Ö º ÚÒ Ø ÝÔÓØ×× Ö ¢´Ð¯µ¸ Û Ú ØØÐÑ Ð½ ¼´Ò µ℄¸ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×ØÒØ ¼º ËÒ ÖÒ ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð ÓÖ ×ÓÑ ¼ ¯½¸ Û Ö Ò ØÖ ¿


ÝÔÓØ×× Ó ÌÓÖÑ ¾¸ Ò Ø ÐÑØ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ ´Ò µ × ØÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ ÐÑ Ð½ ¼´Ò µ℄ ´× ÌÓÖÑ ¾µº ÀÒ¸ÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ º¿ × ×ÑÐÖºÐÑ È ´´Ò µ µÐ½ ¡½ ¼ Ï ÖÔÓÖØ Ø ÔÖÓÓ ÓÖ Ø × ¾º Ì ÔÖÓÓ ÓÖ Ø ×ÓÒ×Ö Ø ÚÒØ ÁËÇÄÌ ¸ ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ ÐÐ Ø ÚÐÙ× Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò ×Ù ØØ ÒÓ × ×ÓÐØ Ò Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ¸ ÓÖ ½Òº ÁØ × Ñ¹ÑØ ØØ Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº × ØØ ÐÑ Ð½ È ´ÁËÇÄÌ µ¼º ÓÒ×ÖÒ ØØ ÒÓ × ×ÓÐØ ÒÓÒ Ó Ø ÖÑÒÒ Ò ½ ÒÓ× × ÛØÒ Ø×ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ¸ Û Ú Ö ¾ Ò ½ ½È ´ÁËÇÄÌ µ ½Ð ¾Ö ¾ Ò ½Ð ¾ÛÖ Ø ÙÔÔÖ Ò ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÓÙÒØ ÓÖ Ø Ø ØØ ÒÓ × Ò Ø ÓÖÒÖ ÓÖØ ×ØÒ Ø Ð×Ø Ö ÖÓÑ Ø ÓÖÖ Ó Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ¸ Ö×ÔØÚÐݺ ÀÒ¸ Ø Ö×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó È ´ÁËÇÄÌ µ×ÚÒ ÝÐÑ Ð½ ½¾ÐÒ¸ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×ØÒؾ¼º ÌÒ Ø ÐÓÖØÑ Û ÚÐÑ ÐÒ Ö ¾½Ð½Ð ¾ Ò ÐÑÒ ÐÒ ½Ð½ÓÒ×ÖÒ ØØ Ö Ö´ÐµÐ Ò Ù×Ò Ø ÌÝÐÓÖ ÜÔ×ÓÒ¸ Û Ò ÖÛÖØ Ø Ð×Ø ØÖÑÖ× ÐÑ ¾ Òн к ËÒ Ö ¾ ҾǴР¾ µ¸ Û Ú ØÛÓ ××¾Ö ¾Ð ¾ß Ö ¾ Ò ¢´Ð ¾ µ Ò Ø× ×¸ Û Ú ÐÑ Ð½ØØÐÑ Ð½ È ´ÁËÇÄÌ µ ¼ ¼ºÖ ¾ ÒÐ ¾ ¼¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼ ¼º ÁØ ÓÐÐÓÛ×ß Ö ¾ Ò Ó´Ð ¾ µ Ò Ø× ×¸ ÛÚÐÑ Ð½Ö ¾ ÒÐ ¾ ¼º ÁØ ÓÐÐÓÛ× ØØ ÐÑ Ð½ È ´ÁËÇÄÌ µ½º¿


ÊÖÒ×½℄ º ØØ×ØØØÖ¸ ÇÒ Ø ÅÒÑÙÑ ÆÓ Ö Ò ÓÒÒØÚØÝ Ó ÏÖÐ×× ÅÙйØÓÔ ÆØÛÓÖ¸ ÈÖÓº Å ÅÓÀÓ ¼¾¸ ÔÔº ¼¹½¸ ¾¼¼¾º¾℄ ºÅº ÐÓÙ¸ ź ÄÓÒÒ¸ º Ê×ظ ȺËÒظ ÇÒ Ø ËÝÑÑØÖ ÊÒ ××ÒÑÒØÈÖÓÐÑ Ò ÏÖÐ×× ÀÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº ÁÁÈ ÓÒº ÓÒ ÌÓÖØÐ ÓÑÔÙØÖËÒ¸ ÔÔº ½ß¾¸ ÙÙ×Ø ¾¼¼¾º¿℄ º ÓÐÐÓ׸ ÊÒÓÑ ÖÔ׸ Ñ ÈÖ×׸ ÄÓÒÓÒ¸ ½º℄ º ÐÒ×Ù¸ ÁºÁº ÅÒÓÙ¸ º ÐÓÚ×ݸ ËÝÑÑØÖ ÓÒÒØÚØÝ ÛØ ÅÒÑÙÑÈÓÛÖ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ Ò ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº ¾Ò ÁÁÈ ÓÒº ÓÒ ÌÓÖØÐ ÓѹÔÙØÖ ËÒ¸ ÔÔº ½½ß½¿¼¸ ÙÙ×Ø ¾¼¼¾º℄ ººº ÐÑÒظ Ⱥ ÈÒÒ¸ ʺ ËÐÚ×ØÖ¸ ÀÖÒ×× Ê×ÙÐØ× ÓÖ Ø ÈÓÛÖ ÊÒ××ÒÑÒØ ÈÖÓÐÑ Ò ÈØ ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº ¾Ò ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÏÓÖ¹×ÓÔ ÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÐÓÖØÑ× ÓÖ ÓÑÒØÓÖÐ ÇÔØÑÞØÓÒ ÈÖÓÐÑ× ´ÊƹÇÅ»ÈÈÊÇ ³µ¸ ÄÆË ´½½µ¸ ÔÔº ½ß¾¼¸ ½º℄ ººº ÐÑÒظ Ⱥ ÈÒÒ¸ ʺ ËÐÚ×ØÖ¸ Ì ÈÓÛÖ ÊÒ ××ÒÑÒØ ÈÖÓÐÑÒ ÊÓ ÆØÛÓÖ× ÓÒ Ø ÈÐÒ¸ ÈÖÓº ÎÁÁ ËÝÑÔÓ×ÙÑ ÓÒ ÌÓÖØÐ ×ÔØ× ÓÓÑÔÙØÖ ËÒ ´ËÌË ¼¼µ¸ ÄÆË ´½¼µ¸ ÔÔº ½ß¼¸ ¾¼¼¼º℄ ººº ÐÑÒظ º ÖÖÖ¸ Ⱥ ÈÒÒ¸ ˺ ÈÖÒÒ׸ ʺ ËÐÚ×ØÖ¸ Ì ÅÒÑÙÑÊÒ ××ÒÑÒØ ÈÖÓÐÑ ÓÒ ÄÒÖ ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº Ø ÙÖÓÔÒ ËÝÑÔÓ¹×ÙÑ ÓÒ ÐÓÖØÑ× ´Ë ¾¼¼¼µ¸ ÄÆË ´½µ¸ ÔÔº ½¿ß½¸ ¾¼¼¼º℄ º Þ¸ źº ÈÒÖÓ׸ º ÈØظ ź ËÖÒ¸ ÓÒÚÖÒ ÌÓÖÑ× ÓÖ ËÓÑ ÄݹÓÙØ Å×ÙÖ× ÓÒ ÊÒÓÑ ÄØØ Ò ÊÒÓÑ ÓÑØÖ ÖÔ׸ ÓÑÒØÓÖ׸ÈÖÓÐØݸ Ò ÓÑÔÙØÒ¸ Òº¸ ÔÔº ¹½½¸ ¾¼¼¼º℄ Ǻ ÓÙ×׸ Ⱥ ÌÖÒ¸ ź À×ÐÖ¸ ÓÒÒØÚØÝ Ò ÀÓ Ò ÀÝÖ ÆØÛÓÖ׸ÈÖÓº Á ÁÒÓÓÑ ¼¾¸ ¾¼¼¾º½¼℄ º ×ØÖÒ¸ ʺ ÓÚÒÒ¸ º ÀÑÒÒ¸ ˺ ÃÙÑÖ¸ ÆÜØ ÒØÙÖÝ ÐÐÒ× ËйРÓÓÖÒØÓÒ Ò ËÒ×ÓÖ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº ÅÇÁÇÅ ¸ ÔÔº¾¿ß¾¼¸ ½º½½℄ Ϻ ÐÐÖ¸ Ò ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÈÖÓÐØÝ ÌÓÖÝ Ò Ø× ÔÔÐØÓÒ׸ ÂÓÒ ÏÐÝÒ ËÓÒ׸ ÆÛ ÓÖ¸ ½¼º½¾℄ Ⱥ ÙÔظ Ⱥʺ ÃÙÑÖ¸ ÖØÐ ÈÓÛÖ ÓÖ ×ÝÑÔØÓØ ÓÒÒØÚØÝ Ò ÏÖÐ××ÆØÛÓÖ׸ ËØÓ×Ø ÒÐÝ×׸ ÓÒØÖÓи ÇÔØÑÞØÓÒ Ò ÔÔÐØÓÒ׸ ÖÙ×Ö¸Ó×ØÓÒ¸ ÔÔº ߸ ½º½¿℄ Ⱥ ÙÔظ Ⱥʺ ÃÙÑÖ¸ Ì ÔØÝ Ó ÏÖÐ×× ÆØÛÓÖ׸ Á ÌÖÒ׺ ÁÒÓÖ¹ÑØÓÒ ÌÓÖݸ ÎÓк ¸ Òº ¾¸ ÔÔº ¿ß¼¸ ¾¼¼¼º½℄ ºº ÂÓÒ×ÓÒ¸ ºº ÅÐØÞ¸ ÝÒÑ ËÓÙÖ ÊÓÙØÒ Ò ÀÓ ÏÖÐ×× ÆØÛÓÖ׸ÅÓÐ ÓÑÔÙØÒ¸ ÃÐÙÛÖ Ñ ÈÙÐ×Ö׸ ÔÔº ½¿ß½½¸ ½º¿


½℄ ĺź ÃÖÓÙ×׸ º ÃÖÒ׸ º ÃÖÞÒ¸ º Èи ÈÓÛÖ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ Ò ÈØÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÌÓÖØÐ ÓÑÔÙØÖ ËÒ¸ ÎÓк ¾¿¸ ÔÔº ¾ß¿¼¸ ¾¼¼¼º½℄ κº ÃÓÐÒ¸ ºº ËÚ×سÝÒÓÚ¸ κȺ ×ØÝÓÚ¸ ÊÒÓÑ ÐÐÓØÓÒ׸ κÀº ÏÒ¹×ØÓÒ Ò ËÓÒ׸ Ï×ÒØÓÒ ºº¸ ½º½℄ ĺ ĸ ºÀº ÀÐÔÖÒ¸ Ⱥ и º ÏÒ¸ ʺ ÏØØÒÓÖ¸ ÒÐÝ×× Ó ÓÒ¹××ØÖÙØ ÌÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÏÖÐ×× ÅÙÐعÓÔ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖӺŠÈÇ ¾¼¼½¸ ¾¼¼½º½℄ ºÏº ÅÖ×Ðи Áº ÇÐÒ¸ ÁÒÕÙÐØ× ÌÓÖÝ Ó ÅÓÖÞØÓÒ Ò Ø× ÔÔÐØÓÒ×¸Ñ ÈÖ×׸ ÆÛ ÓÖ¸ ½º½℄ ʺ Å×ØÖ¸ ʺ ÊÓݸ ÓÒØÒÙÙÑ ÈÖÓÐØÓÒ¸ ÑÖ ÍÒÚÖ×ØÝ ÈÖ×׸ ÑָŸ ½º¾¼℄ ºÅº ÈÐÑÖ¸ ÖÔÐ ÚÓÐÙØÓÒ¸ ÂÓÒ ÏÐÝ Ò ËÓÒ׸ ÆÛ ÓÖ¸ ½º¾½℄ Ⱥ ÈÒÔ×Ò¸ º ÅÒÙÒظ ÇÒ Ø ÌÖÒ×Ñ××ÓÒ ÊÒ Ò Ò× ÀÓÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº Á ËÈÇÅ ¾¼¼½¸ ¾¼¼½º¾¾℄ źº ÈÒÖÓ׸ ËØÖÓÒ ÄÛ ÓÖ Ø ÄÓÒ×Ø Ó Ø ÅÒÑÐ ËÔÒÒÒ ÌÖ¸Ì ÒÒÐ× Ó ÈÖÓÐØݸ ÎÓк ¾¸ Òº½¸ ÔÔº ¾¹¾¼¸ ½º¾¿℄ źº ÈÒÖÓ׸ Ì ÄÓÒ×Ø Ó Ø ÊÒÓÑ ÅÒÑÐ ËÔÒÒÒ ÌÖ¸ ÌÒÒÐ× Ó ÔÔÐ ÈÖÓÐØݸ ÎÓк ¸ Òº ¾¸ ÔÔº ¿¼ß¿½¸ ½º¾℄ źº ÈÒÖÓ׸ ÇÒ ¹ÓÒÒØÚØÝ ÓÖ ÓÑØÖ ÊÒÓÑ ÖÔ¸ ÊÒÓÑ ËØÖÙ¹ØÙÖ× Ò ÐÓÖØÑ׸ ÎÓк ½¸ Òº ¾¸ ÔÔº ½ß½¸ ½º¾℄ ̺ú ÈÐÔ׸ ˺˺ ÈÒÛÖ¸ ºÆº ÌÒØÛ¸ ÓÒÒØÚØÝ ÈÖÓÔÖØ× Ó ÈØ ÊÓÆØÛÓÖ ÅÓи Á ÌÖÒ׺ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÓÖݸÎÓк ¿¸ Òº ¸ ÔÔº ½¼ß½¼¸ ½º¾℄ Ⱥ ÈÖظ ÇÒ Ø ÓÒÒØÚØÝ Ó ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ Á ÌÖÒ׺ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ì¹ÓÖݸÎÓк ¿¸ Òº ¸ ÔÔº ½¼ß½¾¸ ½½º¾℄ ºÂº ÈÓØظ Ϻº Ã×Ö¸ ÏÖÐ×× ÁÒØÖØ ÆØÛÓÖ ËÒ×ÓÖ׸ ÓÑÑÙÒØÓÒ×Ó Ø Å¸ ÎÓк ¿¸ Òº ¸ ÔÔº ½ß¸ ÅÝ ¾¼¼¼º¾℄ ʺ ÊÑÒØÒ¸ ʺ ÊÓ×Ð×¹ÀÒ¸ ÌÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ Ó ÅÙÐØÓÔ ÏÖÐ×× ÆØÛÓÖ×Ù×Ò ÌÖÒ×ÑØ ÈÓÛÖ Ù×ØÑÒظ ÈÖÓº Á ÁÒÓÓÑ ¾¼¼¼¸ ÔÔº¼ß½¿¸ ¾¼¼¼º¾℄ κ ÊÓÓÔÐÙ¸ ̺Àº ÅÒ¸ ÅÒÑÙÑ ÒÖÝ ÅÓÐ ÏÖÐ×× ÆØÛÓÖ׸ Á ÂÓÙÖ¹ÒÐ ËÐØ Ö× Ò ÓÑѺ¸ ÎÓк ½¸ Òº ¸ ÔÔº ½¿¿¿ß½¿¸ ½º¿¼℄ Ⱥ ËÒظ ºÅº ÐÓÙ¸ Ò ÚÐÙØÓÒ Ó ÓÒÒØÚØÝ Ò ÅÓÐ ÏÖÐ×× ÀÓÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº Á ËÆ ¾¼¼¾¸ ÔÔº ߸ ¾¼¼¾º¿½℄ Ⱥ ËÒظ ºÅº ÐÓÙ¸ º ÎÒ×ØÒ¸ ÈÖÓÐ×Ø ÒÐÝ×× ÓÖ Ø ÊÒ ××Ò¹ÑÒØ ÈÖÓÐÑ Ò ÀÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº Å ÅÓÀÓ ¼½¸ ÔÔº¾½¾ß¾¾¼¸ ¾¼¼½º¿¾℄ ĺ ËÛÖظ ˺ú˺ ÙÔظ º ÏÒÑÒÒ¸ Ê×Ö ÐÐÒ× Ò ÏÖÐ×× ÆعÛÓÖ× Ó ÓÑÐ ËÒ×ÓÖ׸ ÈÖÓº Å ÅÓÓÑ ¼½¸ ÔÔº ½½ß½¸ ¾¼¼½º¿


¿¿℄ º ËÒ¸ źĺ ÀÙ×ÓÒ¸ ÆÛ ÅÓÐ ÓÖ ËÙÐÒ ÈØ ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓºÁ ÁÒÓÓÑ ¸ ÔÔº ½½½ß½½¾¸ ½º¿℄ źº ËÖÚ×ØÚ¸ ʺ ÅÙÒØÞ¸ ź ÈÓØÓÒ¸ ËÑÖØ ÃÒÖÖØÒ ËÒ×ÓÖ¹× ÏÖ¹Ð×× ÆØÛÓÖ× ÓÖ ËÑÖØ ÚÐÓÔÑÒØÐ ÈÖÓÐѹ×ÓÐÚÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ׸ ÈÖÓº ÅÅÓÓÑ ¼½¸ ÔÔº½¿¾ß½¿¸ ¾¼¼½º¿℄ ºº ËØÖ¸ º ÔØ×ظ º ÅÆѸ º ÈÙ¸ º ÏÐÔÓи Ê×Ö ÐÐÒ× ÒÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ç×ÖÚØÓÒ Ò ÓÖ×ØÒ ËÝ×ØÑ׸ ÈÖÓº Å ÅÓÓÑ ¼¼¸ ÔÔº¾¾ß¾¸ ¾¼¼¼º¿℄ º Ù¸ º ÀÑÒÒ¸ º ×ØÖÒ¸ ÓÖÔݹÁÒÓÖÑ ÒÖÝ ÓÒ×ÖÚØÓÒ ÓÖ ÀÓ ÊÓÙØÒ¸ ÈÖÓº Å ÅÓÓÑ ¼½¸ ÔÔº ¼ß¸ ¾¼¼½º¿

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!