See it at CiteSeerX

iit.cnr.it

See it at CiteSeerX

Ì ÖØÐ ÌÖÒ×ÑØØÒ ÊÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ ÒËÔÖ× ÏÖÐ×× ÀÓ ÆØÛÓÖ× £ÈÓÐÓ ËÒØ ÝÓÙÐ× Åº ÐÓÙ ÞÂÒÙÖÝ ¾¸ ¾¼¼¿×ØÖØÁÒ Ø× ÔÔÖ¸ Û ÒÐÝÞ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ ÒÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׺ ÅÓÖ ×Ô¬ÐÐݸ Û ÓÒ×Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÐÑ××ÙÑ Ò ÒÓ׸ ÔÐ Ó ÓÑÑÙÒØÒ ÛØ ÒÓ× ÛØÒ ÖÙ× Ó Ö¸Ö ÖÒÓÑÐÝ Ò ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ Ò ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÖÓÒ ÛØ × ÓÐÒØ Ð ÓÛ ÐÖ ÑÙ×Ø Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö ØÓ Ò×ÙÖ ØØ Ø Ö×ÙÐØÒÒØÛÓÖ × ÓÒÒØ ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ö×ظ Û ÓÒ×Ö Ø× ÔÖÓÐÑ ÓÖ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ׸ Ò Û ÔÖÓÚ ØØ ÙÔÔÖ Ò ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÓÒ Ø ÖØÐØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ Ò ÒÓÒ¹ØØ ÓÙÒ× ÓÖ ØÛÓ ÒØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׺ Ù ØÓ Ø ÔÖ×Ò Ó Ø ÓÑØÖ ÔÖÑØÖ Ð ÒØ ÑÓи ÓÙÖ Ö×ÙÐØ× Ò ÔÔÐ ØÓ Ò× × ÛÐÐ × ×ÔÖ× Ó ÒØÛÓÖ׸ÓÒØÖÖÝ ØÓ Ü×ØÒ ØÓÖØÐ Ö×ÙÐØ× ØØ ÔÔÐÝ ÓÒÐÝ ØÓ Ò× ÒØÛÓÖ׺ ÏÐ×Ó ÒÚ×ØØ ×ÚÖÐ ÖÐØ ÕÙ×ØÓÒ× ØÖÓÙ ÜØÒ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ׺ Ö×ظ ÛÚÐÙØ Ø ÖÐØÓÒ×Ô ØÛÒ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò Ø ÑÒÑÙÑØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØØ Ò×ÙÖ× ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÓÒØÒÒ ÐÖ ÖØÓÒ ´ºº ¼±µ Ó Ø ÒÓ׺ ÌÒ¸ Û ÓÒ×Ö Ø ÑÓÐ ÚÖ×ÓÒ Ó Ø£ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ×ÓÒ× Ó ÔÖØ× Ó Ø× ÔÔÖ ÔÔÖ Ò ÈÖÓº Å ÅÓÀÓ ¼½Ò ÈÖÓº Á Ëƾ¼¼¾º º ÐÓÙ Û× ×ÙÔÔÓÖØ Ò ÔÖØ Ý Ø ÆØÓÒÐ ËÒ ÓÙÒØÓÒ ÙÒÖ ÖÒØ Ë¹¼¾¾½ºÝÁ×ØØÙØÓ ÁÒÓÖÑØ ÌÐÑØ Ð Æʸ È׸ ÁØÐݺ ¹ÑÐ ÔÓÐÓº×ÒØغÒֺغÞËÓÓÐ Ó ¸ ÓÖ ÁÒ×غ Ó ÌÒÓÐÓݸ ØÐÒظ ¹ Í˺ ¹ÑÐÓÙºÐÓٺغٺ½


ÔÖÓÐѸ Ò Û ÒÓ× Ö ÐÐÓÛ ØÓ ÑÓÚ ÙÖÒ ØÑ ÒØÖÚÐ Ò Ø ÚÐÙÓ Ö Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× ÓÖ ÚÒ ÖØÓÒ Ó Ø ÒØÖÚÐ ÑÙ×Ø ØÖÑÒºÌ× Ö×ÙÐØ× ÝÐ Ò×ØÒØÓ ÓÛ ÑÓÐØÝ «Ø× ÓÒÒØÚØÝ Ò ØÝ Ð×Ó ÖÚÐÙ×ÙÐ ØÖ¹Ó«× ØÛÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÔÐØÝ Ò ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒºÁÒÜ ÌÖÑ× ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׸ ×ÔÖ× Ó ÒØÛÓÖ׸ ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׸ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ¸ ØÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓи ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒº½ÁÒØÖÓÙØÓÒÏÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ö ÒØÛÓÖ× ÛÖ ÑÙÐØÔÐ ÒÓ׸ ÔÓ××××Ò ÛÖÐ××ØÖÒ×ÚÖ¸ ÓÖÑ ÒØÛÓÖ ÑÓÒ×Ø ØÑ×ÐÚ× Ú ÔÖ¹ØÓ¹ÔÖ ÓÑÑÙÒØÓÒº Ò Ó ÒØÛÓÖ Ò Ù× ØÓ ÜÒ ÒÓÖÑØÓÒ ØÛÒ Ø ÒÓ× Ò ØÓ ÐÐÓÛ ÒÓ×ØÓ ÓÑÑÙÒØ ÛØ ÖÑÓØ ×Ø× ØØ ØÝ ÓØÖÛ× ÛÓÙÐ ÒÓØ Ú Ø ÔÐØÝ ØÓÖº ÏÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ö Ù×ÙÐÐÝ ÑÙÐعÓÔ ÒØÛÓÖ× Ù׸ × ÓÔÔÓ× ØÓÛÖÐ×× ÄÆ ÒÚÖÓÒÑÒØ׸ Ñ××× ØÝÔÐÐÝ ÖÕÙÖ ÑÙÐØÔÐ ÓÔ× ÓÖ ÖÒ ØÛÝ ÒØÓ Ø ÛÖ ÒØÛÓÖ ÒÖ×ØÖÙØÙÖºËÒ×ÓÖ ÒØÛÓÖ× Ö ÔÖØÙÐÖ Ð×× Ó ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ò Û ØÖ ÖÑÒÝ ÒÓ׸ ÓÒØÒÒ ÔÔÐØÓÒ¹×Ô¬ ×Ò×ÓÖ׸ ÛÖÐ×× ØÖÒ×ÚÖ¸ Ò ×ÑÔÐ ÔÖÓ××ÓÖº ÈÓØÒØÐ ÔÔÐØÓÒ× Ó ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ× ÓÙÒ¸ ºº ÑÓÒØÓÖÒ ÓÓÒ ØÑÔÖØÙÖ ØÓ ÒÐ ÑÓÖ ÙÖØ ÛØÖ ÔÖØÓÒ¸ ØØÓÒ Ó ÓÖ×Ø ¬Ö×ÓÙÖÖÒ Ò ÖÑÓØ Ö׸ Ò ÖÔ ÔÖÓÔØÓÒ Ó ØÖÆ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ ÚÐ ØÓÚи Ù×Ø ØÓ ÒÑ Û ½¼¸ ¾¸ ¿¾¸ ¿¸ ¿℄ºÏÐ Ø Ö×ÙÐØ× Ò Ø× ÔÔÖ ÔÔÐÝ ØÓ ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ò ÒÖи ÖØÒ×ÔØ× Ó Ø ÓÖÑÙÐØÓÒ Ö ×Ô¬ÐÐÝ ØÖØ ØÓ ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׺ ÓÖ ÜÑÔÐ¸Û ××ÙÑ Ø ÒØÐ ÔÐÑÒØ ÓÒÓ× × ÖÒÓѸ Û ÓÙÐ Ö×ÙÐØ ÛÒ ×Ò×ÓÖ× Ö×ØÖÙØ ÓÚÖ ÖÓÒ ÖÓÑ ÑÓÚÒ ÚÐ ×Ù × Ò ÖÔÐÒº Ï Ö Ð×Ó ÓÒÖÒ¸Ò ÔÖظ ÛØ ÑÒÑÞÒ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ¸ Û¸ ÐØÓÙ Ò Ò ÑÔÓÖØÒØ ××Ù ÒÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ× Ò ÒÖи × ÚØÐ Ò ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׺ ËÒ×ÓÖ ÒÓ× Ö ØÝÔÐÐÝØØÖݹÔÓÛÖ Ò¸ Ù× ÖÔÐÒ ÓÖ ÖÖÒ ØØÖ× × ÓØÒ ÚÖÝ ÆÙÐØ ÓÖÑÔÓ××и ÖÙÒ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ × Ø ÓÒÐÝ ÛÝ ØÓ ÜØÒ ÒØÛÓÖ ÐØѺ٠ØÓ Ø ÖÐØÚÐÝ ÖÒØ ÑÖÒ Ó Ó ÒØÛÓÖ׸ ÑÒÝ ÙÒÑÒØÐ ÕÙ×¹¾


ØÓÒ× ÖÑÒ ÙÒÒ×ÛÖº Ï Ö×× ÓÒ Ó ØÓ× ÕÙ×ØÓÒ׸ ÒÑÐÝ ÛØ Ö ØÓÒØÓÒ× ØØ ÑÙ×Ø ÓÐ ØÓ Ò×ÙÖ ØØ ÔÐÓÝ ÒØÛÓÖ × ÓÒÒØ ÒØÐÐÝ ÒÖÑÒ× ÓÒÒØ × ÒÓ× ÑÖØ Ï Ö×× Ø× ÕÙ×ØÓÒ¸ Ò ÒÙÑÖ Ó ÖÐØÓÒ׸ Ò ÔÖÓÐ×Ø ØÖÑ׸ ºº Û ÚÐÙØ Ø ÔÖÓÐØ× Ó ÚÖÓÙ× ÚÒØ× ÖÐØØÓ ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÒ×׺ ÅÓÖ ×Ô¬ÐÐݸ Û ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ× Ö ÒÔÒÒØÐÝÒ ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ Ò ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ Ê ¼Ð℄ ¸ ÛØ ½ ¾ ¿¸ Ò ØØÐÐ Ø ÒÓ× Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Öº Ì ÓÐ × ØÓ ØÖÑÒ Ø ÖØÐØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØݸ ºº Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö¸ Û ÒÖØ× ÓѹÑÙÒØÓÒ ÖÔ× ØØ Ö ÓÒÒØ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ´ÛººÔºµ ½ º ØÖÑÒÒ ØÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ × ××ÒØÐ ØÓ ÑÒÑÞ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ×Ò ØÖÒ×ÑØØÒ ÔÓÛÖ × ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ×ÕÙÖ ´ÓÖ¸ ÔÒÒ ÓÒ ÒÚÖÓÒÑÒØÐÓÒØÓÒ׸ ØÓ Ö ÔÓÛÖµ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒºÌ ÕÙ×ØÓÒ Ó ÓÛ ÑÒÝ ÒÓ× Ö Ò××ÖÝ ØÓ Ò×ÙÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ÓÖ ÚÒ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ´Û × Ø ÖÚÖ× Ó Ø ÕÙ×ØÓÒ ÓÚµ × ÚÖÝ ÑÔÓÖØÒØÓÖ ÔÐÒÒÒ Ò ×Ò Ó ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׺ ÁÒ Ø¸ Ò ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ׸ Ø ÒÚÙÐÙÒØ ×ÓÙÐ Ó×Ø × ÐØØÐ × ÔÓ××и Ò ÒÜÔÒ×Ú ØÖÒ×ÚÖ׸ Û ÑØ ÒÓØ ÐÐÓÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØÓ Ù×ظ Ö ÐÐÝ ØÓ Ù× ¾℄ºÇÚÖÐи Ø Ö×ÙÐØ× ÔÖ×ÒØ Ò Ø× ÔÔÖ Ö Ù×ÙÐ ÙÐÒ× Ò Ø ×Ò Ó ÛÖÐ×× Ó Ò ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ× ÚÒ Ø ÚÐÙ Ó Ð ´Û × ÒÓÛÒ¸ Ø Ð×Ø ÛØ ÖØÒÔÔÖÓÜÑØÓÒ¸ ØÓ Ø ÒØÛÓÖ ×ÒÖµ Ò Ò ´ÓÖ Öµ¸ Û Ò ×Ø Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒÖ ØÓ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ ´ÓÖ¸ ×ÔÖ× Ø ÑÒÑÙÑ ÒÙÑÖ Ò Ó ÒÓ×µ ØØ Ò×ÙÖ×ÓÒÒØÒ×× ÛººÔºÁÒ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ× Ó ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׸ Ø ÒÓ× Ö ÑÓк Ì× ÓѹÔÐØ× ÒÐÝ×× Ó ÒØÛÓÖ ÖØÖ×Ø× Ù× Ø ÒØÛÓÖ ØÓÔÓÐÓÝ × ÓÒ×ØÒØÐÝÒÒ Ò Ø× ×ØÙØÓÒº ÁÒ Ø× ÛÓÖ¸ Û ÓÒ×Ö ÒØÛÓÖ× ÓØ ÛØ Ò ÛØÓÙØÑÓÐØݺ Ï ÔÖ×ÒØ ÒÐÝØÐ Ö×ÙÐØ× ØØ ÔÔÐÝ ØÓ ÒØÛÓÖ× ÛØÓÙØ ÑÓÐØÝ Ò ÓÒ¹¬Ò ÓÙÖ×ÐÚ× ØÓ ×ÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ ÒØÛÓÖ× ÛØ ÑÓÐØݸ Ù ØÓ Ø ÒØÖØÐØÝ ÓÒÐÝ×× ÛØ Ü×ØÒ ÑØÑØÐ ÑØÓ×ºÌ ¬Ö×Ø ÒÐÝØÐ Ö×ÙÐØ Ò Ø× ÔÔÖ ÓÒÖÒ× ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× ´ºº¸ ÒÓ×½ ÓÖÑÐ ¬ÒØÓÒ Ó Ø ØÖÑ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ÛÐÐ ÚÒ Ò ËØÓÒ º¿


Ö ÔÐ ÐÓÒ ÐÒ Ó ÐÒØ Ðµº Ï ×ÓÛ ØØ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ØØ Ö×ÙÐØ×ÛÒ ÐÐ Ø ÒÓ× Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö × ÓÒÒØ ÛººÔº ÖҾРÐÒ Ð¸ÛÐ Ø × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº ÖÒ ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð¸ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×ØÒØ ¼ ¯½º Ì×ÐÓ×× Ô ØÛÒ ÐÓÛÖ Ò ÙÔÔÖ ÓÙÒ× ÓÒ Ø ÔÖÓÙØ ÖÒ ØØ ÛÖ ×ØÐ×Ò ÖÐÖ ÚÖ×ÓÒ× Ó Ø ÔÔÖ ¿¼¸ ¿½℄º ÆÜظ Û ÓÒ×Ö ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐÒØÛÓÖ׺ Ï ÒÖÐÞ Ø ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ØÓ Ø ØÛÓ ÒØÖ¹ÑÒ×ÓÒР׸ ÛÐ Û Ú Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ØØ× ÛÖ ØÒ Ò Ø ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒР׺×× ÒÐÝØÐ Ö×ÙÐØ׸ Ò Ø× ÔÔÖ Û ÔÖ×ÒØ ÓÒ×ÖÐ ÓÝ Ó ×ÑÙÐØÓÒÖ×ÙÐØ׺ Ì× Ö×ÙÐØ× ÑÓÒ×ØÖØ ÓÒÚÒÒÐÝ ØØ ×Ò¬ÒØ ÖÙØÓÒ× Ó ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ ´Ò ØÖÓÖ ×Ò¬ÒØ ÖÙØÓÒ× Ò ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ × ÛÐеÒÚÝ ØÖ ÓÒÒØÒ ÐÖ ÔÖÒØ ´ÙØ ÒÓØ Ðе Ó Ø ÒÓ× ÓÖ ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ×ÓÖ ÐÐÓÛÒ ØÑÔÓÖÖÝ ×ÓÒÒØÓÒ× ÓÖ ÑÓÐ ÒØÛÓÖ׺ Ì Ö×ÙÐØ× Ð×Ó ×ÓÛ ØØÑÓÐØÝ ÓÑ× ÛØ Ó×Ø Ò ØÖÑ× Ó ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ¸ ººØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÖÕÙÖ ØÓ ÑÒØÒ ÓÒÒØÒ×× ÓÒØÒÙÓÙ×ÐÝ ÙÖÒ ÐÓÒ×ÑÙÐØÓÒ Ò ÐÝ ÑÓÐ ÒØÛÓÖ × ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ½¼± Ö ØÒ ØØ ÖÕÙÖØÓ Ú ÓÒÒØÒ×× Ò ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ Ó Ø ×Ñ ×Þ Ò ÚÒ Ø ×ÑÒÙÑÖ Ó ÒÓ׺ ÀÓÛÚÖ¸ ×ÑÙÐØÓÒ× Ò Û «ÖÒØ ÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× ÛÖ ÚÖÑÓÒ×ØÖØ Øظ ÓÖ ×ÙÖÔÖ×ÒÐÝ ÐÖ ÖÒ× Ó ×ÓÑ ÔÖÑØÖ ÚÐÙ׸ ÑÓÐ ÒØÛÓÖ×Ö «ØÚÐÝ ×ØØÓÒÖÝ × Ö × Ø ÓÒÒØÒ×× ÔÖÓÔÖØÝ × ÓÒÖÒ¸ ÑÒÒ ØØØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò××ÖÝ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ× ÓÒÒØÒ×× × ××ÒØÐÐÝ ÒØÐ ØÓØØ Ò××ÖÝ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× Ò ×ÑÐÖ ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖº¾ÊÐØ ÛÓÖÍÒØÐ ÖÒØÐݸ ÓÒÐÝ Û ÔÔÖ× ÓÒ×Ö Ø ÔÖÓÐ×Ø ÑÓÐÒ Ó Ø ÓÑÑÙÒ¹ØÓÒ ÖÔ ÔÖÓÔÖØ× Ó ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ×ºÌ ÑÒ ÆÙÐØÝ ØØ Ö×× Ò Ø× ÓÒØÜØ × ØØ Ø ÛÐй×ØÐ× ÑÓÐ ÓÖÒÓÑ ÖÔ ØÓÖÝ ¿¸ ¾¼℄ ÒÒÓØ Ù׺ ÁÒ Ø¸ ÙÒÑÒØÐ ××ÙÑÔØÓÒ Ò Ø×ÑÓÐ × ØØ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÙÖÖÒ× Ò Ø ÖÔ Ö ÒÔÒÒظ Û ×


ÒÓØ Ø × Ò ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׺ × Ò ÜÑÔи ÓÒ×Ö ØÖ ÒÓ× Ù Ú Û ×ÙØØ Æ´Ù ÚµÆ´Ù Ûµ¸ ÛÖ Æ´Ü Ýµ ÒÓØ× Ø ×ØÒ ØÛÒ Ü Ò Ýº ÏØ ÓÑÑÓÒÛÖÐ×× ØÒÓÐÓ× ØØ Ù× ÓÑÒ¹ÖØÓÒÐ ÒØÒÒ׸ Ù × ÐÒØÓÛ¸ ØÒØ ×Ð×Ó ÐÒ ØÓ Úº ÀÒ¸ Ø ÓÙÖÖÒ× Ó × ´Ù Úµ Ò´Ù Ûµ ÖÓÖÖÐغ ÑÓÖ ÖÒØ ØÓÖݸ Û × ×ØÐÐ Ò ÚÐÓÔÑÒظ × Ø ØÓÖÝ Ó ÓÑØÖ ÖÒÓÑÖÔ× ´Êµº ÁÒ Ø ØÓÖÝ Ó Ê¸ ×Ø Ó Ò ÔÓÒØ× × ×ØÖÙØ ÓÖÒ ØÓ ×ÓÑÒ×ØÝ Ò ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÖÓÒ Ê¸ Ò ×ÓÑ ÔÖÓÔÖØÝ Ó Ø Ö×ÙÐØÒ ÒÓ ÔÐÑÒØ× ÒÚ×Øغ ÓÖ ÜÑÔи Ø ÐÓÒ×Ø ÒÖ×Ø ÒÓÖ ÐÒ¸ Ø ÐÓÒ×Ø Ó ØÙÐÒ ÅÒÑÙÑ ËÔÒÒÒ ÌÖ ´ÅË̵¸ Ò Ø ØÓØÐ Ó×Ø Ó Ø ÅËÌ Ú ÒÒÚ×Øغ ÓÖ ×ÙÖÚÝ Ó Ê¸ Ø ÖÖ × ÖÖÖ ØÓ ℄ºËÓÑ Ó Ø× Ê Ö×ÙÐØ× Ò ÔÔÐ Ò Ø ×ØÙÝ Ó ÓÒÒØÚØÝ Ò ÓÒØÛÓÖ׺ ÓÖ ÜÑÔи ÓÒ×Ö ×Ø Æ Ó ÔÓÒØ× ×ØÖÙØ Ò Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒºÁØ × ÒÓÛÒ ØØ Ø ÐÓÒ×Ø Ó Ø ÅËÌ ÙÐØ ÓÒ Æ ÕÙÐ× Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ ¾¿℄º ÀÒ¸ Ö×ÙÐØ× ÓÒÖÒÒ Ø ×ÝÑÔØÓØ ×ØÖÙØÓÒ Ó ØÐÓÒ×Ø ÅËÌ ¾¾¸ ¾¿℄ Ò Ù× ØÓ ÖØÖÞ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ¸ ×× Ò ÓÒ Ò ¾½℄ºÒÓØÖ ÒÓØÐ Ö×ÙÐØ Ó Ø ØÓÖÝ Ó Ê × Øظ ÙÒÖ Ø ××ÙÑÔØÓÒ Ó ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ ÔÓÒØ׸ Ø ÐÓÒ×Ø ÒÖ×Ø ÒÓÖ ÐÒ Ò Ø ÐÓÒ×Ø ÅËÌ Ú Ø ×Ñ ÚÐÙ ´×ÝÑÔØÓØÐÐÝ × Ò ½µº ÁÒ ØÖÑ× Ó Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒ¹ØÓÒ ÖÔ¸ Ø× ÑÒ× ØØ ÓÒÒØÚØÝ ÓÙÖ× ´×ÝÑÔØÓØÐÐݵ ÛÒ Ø Ð×Ø ×ÓÐØÒÓ ×ÔÔÖ× ÖÓÑ Ø ÖÔº Ì× Ó×ÖÚØÓÒ Ò ÒÖÐÞ ØÓ Ø × Ó ¹ÓÒÒØÚØÝ ÛÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÒÓ Ö ÓÑ× ¸ Ø ÖÔ ÓÑ× ¹ÓÒÒؾ℄º Ì× Ö×ÙÐظ Û × Ò Ù× Ò ½℄ ØÓ ÖØÖÞ Ø ¹ÓÒÒØÚØÝ Ó Ò× Ó ÒØÛÓÖ׸ ÖÚÐ× Ò ÒØÖ×ØÒ ÒÐÓÝ ÛØ ÒÓÒ¹ÓÑØÖ ÖÒÓÑ ÖÔ׸ Û×ÔÐÝ Ø×Ñ ÚÓÖºÐØÓÙ ÒØÖ×ØÒ¸ Ø ØÓÖÝ Ó Ê Ò Ù× ÓÒÐÝ ØÓ ÖÚ Ö×ÙÐØ× ÓÒÖÒ¹Ò Ò× Ó ÒØÛÓÖ׺ ÁÒ Ø¸ ×ØÒÖ ××ÙÑÔØÓÒ Ò Ø× ØÓÖÝ × ØØ ØÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ Ê × ¬Ü¸ Ò Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó Ö × Ò ÖÓÛ× ØÓ Ò¬ÒØÝ ×ÒÚ×Øظ ºº Ø ÒÓ Ò×ØÝ × ××ÙÑ ØÓ ÖÓÛ ØÓ Ò¬ÒØݺ ×ÑÐÖ ÐÑØØÓÒÔÔÐ× ØÓ Ø ÑÓÐ Ó ÙÔØ Ò ÃÙÑÖ ½¾℄º ÁÒ ØÖ ×¸ Ê × Ø × Ó ÙÒØ Ö¸


ÕÐÓ Ò·´ÒµÒ Ø ÙØÓÖ× ×ÓÛ ØØ Ø ÙÒØ׳ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ×Ø ØÓ Ö ¸ ØÒÒØ Ö×ÙÐØÒ ÒØÛÓÖ × ÓÒÒØ ÛººÔº Ò ÓÒÐÝ ´Òµ ½º Ì× Ö×ÙÐØ × Ó¹ØÒ ÑÒ Ù× Ó Ø ØÓÖÝ Ó ÓÒØÒÙÙÑ ÔÖÓÐØÓÒ ½℄¸ Û × Ð×Ó Ù× Ò ℄ØÓ ÒÚ×ØØ Ø ÓÒÒØÚØÝ Ó ÝÖ Ó ÒØÛÓÖ׺ÚÒ Ø ×Ù××ÓÒ ÓÚ¸ Ø ÔÔÐÐØÝ Ó Ü×ØÒ ØÓÖØÐ Ö×ÙÐØ× ÓÒÖÒÒÓÒÒØÚØÝ Ò Ó ÒØÛÓÖ× ØÓ ÖÐ×Ø ×ÒÖÓ× ÓÙÐ ÑÔÖº ÁÒ Ø¸ Ø ×ÒÓÛÒ ØØ ÖÐ ÛÖÐ×× ÒØÛÓÖ× ÒÒÓØ ØÓÓ Ò׸ Ù ØÓ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ×ÔØÐÖÙ× ÛÒ ÒÓ × ØÖÒ×ÑØØÒ¸ ÐÐ Ø ÒÓ× ÛØÒ Ø× ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÑÙ×Ø ×ÐÒظ Ò ÓÖÖ ÒÓØ ØÓ ÓÖÖÙÔØ Ø ØÖÒ×Ñ××ÓÒº Á Ø ÒÓ Ò×ØÝ × ÚÖÝ ¸ ÑÒÝÒÓ× ÑÙ×Ø ÖÑÒ ×ÐÒØ ÛÒ ÒÓ × ØÖÒ×ÑØØÒ¸ Ò Ø ÓÚÖÐÐ ÒØÛÓÖ ÔØÝ× ÓÑÔÖÓÑ× ½¿℄ºÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÖÙÑÚÒØ Ø× ÔÖÓÐѸ Û Ø ×Þ Ó Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ × ÔÖÑØÖ Ó Ø ÑÓи Ò ÖØÖÞ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × Ø ×Þ Ó× ØÓÒ¬ÒØݺ Ì ÖØÐ ÓÚÖ ÖÒ ¾¸ Û × ÐÓ×ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ¸ × Ò ÒÚ×ØØ Ò ¾℄ ÓÖ Ø × Ó ÒÓ× ×ØÖÙØ Ò ×ÕÙÖ ÛØ× Ó ÐÒØ Ð ÓÖÒ ØÓ ÈÓ××ÓÒ ÔÖÓ×× Ó ¬Ü Ò×Øݺ Ì ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ ÓÖ ÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØ ÔÓÒØ× Ò ÐÒ Ó ÐÒØ Ð × ÖÚ Ò ¾℄º ÀÓÛÚÖ¸ Ø×Ö×ÙÐØ× Ö Ð×Ó ÆÙÐØ ØÓ ÔÔÐÝ Ò ÖÐ ×ÒÖÓ׸ ×Ò Ò ÈÓ××ÓÒ ÔÖÓ×× Ø ØÙÐÒÙÑÖ Ó ÔÐÓÝ ÒÓ× × ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ø×к ÀÒ¸ ÓÒÐÝ Ø ÜÔØ ÒÙÑÖÓ ÔÐÓÝ ÒÓ× Ò ÓÒØÖÓÐкÁÒ Ø× ÔÔÖ¸ Û ÓÒ×Ö ÑÓÐ ×ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó ¾¸ ¾℄¸ ÙØ ÙÒÖ Ø ××ÙÑÔØÓÒØØ ¬Ü ÒÙÑÖ Ò Ó ÒÓ× Ö ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ Ò Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ Ê ¼Ð℄ º ÙÖØÖ¸ Û ÓÒ×Ö Ð×Ó Ø × Ó ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒº ÁÒÓÙÖ ÒÐÝ×׸ Ø ÒÓ Ò×ØÝ Ò Ð ÑØ ØÖ ÓÒÚÖ ØÓ ¼¸ ÓÖ ØÓ ÓÒ×ØÒØ ¼¸ ÓÖÚÖ × Ø ×Þ Ó Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ ÖÓÛ× ØÓ Ò¬ÒØݸ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÖÐØÚÚÐÙ× Ó Ö¸ Ò Ò Ðº ÌÙ׸ ÓÙÖ Ö×ÙÐØ× Ò ÔÔÐ ÓØ ØÓ Ò׸ × ÛÐÐ × ×ÔÖ׸ Ó ÒØÛÓÖ׺ÌÓ ÓÒÐÙ Ø× ×ØÓÒ¸ Û ÑÒØÓÒ ÑÓÖ ÒÖÐ ÓÒÒØÚØÝ ÔÖÓÐÑ ÓÖ Ó¾ÆØÛÓÖ ÓÚÖ × ¬Ò × ÓÐÐÓÛ× ÚÖÝ ÒÓ ÓÚÖ× ÖÙÐÖ Ö Ó ÖÙ× Ö¸ ÒØ ÑÓÒØÓÖ Ö Ê × ÓÚÖ ÚÖÝ ÔÓÒØ Ó Ê × Ø ×ØÒ Ø ÑÓ×Ø Ö ÖÓÑ Ø Ð×Ø ÓÒÒÓº Ì ÓÐ × ØÓ ¬Ò Ø ÖØÐ ÚÐÙ Ó Ö ØØ Ò×ÙÖ× ÓÚÖ ÛººÔº


ÒØÛÓÖ׸ ÐÐ Ø ÖÒ ××ÒÑÒØ ÔÖÓÐѺ ÁÒ Ø× ÚÖ×ÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐѸ ÒÓ×Ö ÒÓØ ÐÐ ÓÖ ØÓ Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ¸ Ò Ø ÓÐ × ØÓ ¬Ò ÖÒ××ÒÑÒØ ØØ ÒÖØ× ´×ØÖÓÒÐݵ ÓÒÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ÛÐ ÑÒÑÞÒ×ÓÑ Ñ×ÙÖ Ó ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒº Ì ×ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÖÒ ××ÒÑÒØ ÔÖÓÐÑ Ò ×Ò × Ø ÓÔØÑÐ Ö×ÙÐØ Ó Ø ÜÙØÓÒ Ó ØÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓØÓÓк ¿ ÌÙ×¸Ø ÒÚ×ØØÓÒ Ó Ø ÖÒ ××ÒÑÒØ ÔÖÓÐÑ Ú× ÒØ× ÓÒ Ø ×Ø ÔÓ××Ð ÒÖÝ×ÚÒ× ÚÐ Ý ÒÝ ØÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓØÓÓк ÁØ × Ò ×ÓÛÒ ØØ ØÖÑÒÒÒ ÓÔØÑÐ ÖÒ ××ÒÑÒØ × ×ÓÐÚÐ Ò ÔÓÐÝÒÓÑÐ ØÑ Ò Ø ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒР׸ÛÐ Ø × ÆÈ¹Ö ´ºº¸ ÓÑÔÙØØÓÒÐÐÝ Ò×е Ò Ø ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ×× ¸ ½℄º ÓÒ×ØÖÒ ÚÖ×ÓÒ Ó Ø× ÔÖÓÐÑ × Ò ÒÚ×ØØ Ò ¾¸ ℄º¿ ÈÖÐÑÒÖ× ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÑÓÐ ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ × ÖÔÖ×ÒØ Ý ÔÖ Å ´Æ ȵ¸ÛÖ Æ × Ø ×Ø Ó ÒÓ׸ ÛØ Æ Ò¸ Ò È Æ ¢ Ì ¼Ð℄ ¸ ÓÖ ×ÓÑ Ð¼¸ × ØÔÐÑÒØ ÙÒØÓÒº Ì ÔÐÑÒØ ÙÒØÓÒ ××Ò× ØÓ ÚÖÝ ÐÑÒØ Ó Æ Ò ØÓ ÒÝØÑ Ø¾Ì ×Ø Ó ÓÓÖÒØ× Ò Ø ¹ÑÒ×ÓÒÐ Ù Ó × Ð¸ ÖÔÖ×ÒØÒ Ø ÒÓ³×ÔÝ×Ð ÔÓ×ØÓÒ Ø ØÑ Øº Ì Ó Ó ÐÑØÒ Ø Ñ××Ð ÔÝ×Ð ÔÐÑÒØ ÓÒÓ× ØÓ ÓÙÒ ÖÓÒ Ó Ê Ó Ø ÓÖÑ ¼Ð℄ ¸ ÓÖ ×ÓÑ Ð¼¸ × ÖÐ×Ø Ò ÛÐÐ ×Ø ÔÖÓÐ×Ø ÒÐÝ×× Ó ËØÓÒ º Á Ø ÔÝ×Ð ÒÓ ÔÐÑÒØ Ó×ÒÓØÚÖÝ ÛØØѸ Ø ÒØÛÓÖ × × ØÓ ×ØØÓÒÖݸ Ò ÙÒØÓÒ È Ò ÖÔÖ×ÒØ ×ÑÔÐÝ ×È Æ ¼Ð℄ º ÖÒ ××ÒÑÒØ ÓÖ ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ Å ´Æ ȵ × ÙÒØÓÒ Ê Æ ´¼Ö ÑÜ ℄ ØØ ××Ò× ØÓ ÚÖÝ ÐÑÒØ Ó Æ ÚÐÙ Ò ´¼Ö ÑÜ ℄¸ ÖÔÖ×ÒØÒ Ø×ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒºÈÖÑØÖ Ö ÑÜ × ÐÐ Ø ÑÜÑÙÑ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ó ØÒÓ× Ò Ø ÒØÛÓÖ Ò ÔÒ× ÓÒ Ø ØÙÖ× Ó Ø ÖÓ ØÖÒ×ÚÖ× ÕÙÔÔÒ ØÑÓÐ ÒÓ׺ Ï ××ÙÑ ØØ ÐÐ Ø ÒÓ× Ö ÕÙÔÔ ÛØ ØÖÒ×ÚÖ× ÚÒ Ø×Ñ ØÙÖ× Ò¸ Û Ú ×ÒÐ ÚÐÙ Ó Ö ÑÜ ÓÖ ÐÐ Ø ÒÓ× Ò Ø ÒØÛÓÖº¿ ØÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓØÓÓÐ × Ò ÐÓÖØÑ Ò Û ÒÓ× Ù×Ø ØÖ ØÖÒ×ÑعØÒ ÖÒ× Ò ÓÖÖ ØÓ Ú ×Ö ØÓÔÓÐÓÐ ÔÖÓÔÖØݸ ºº ÓÒÒØÒ×׸ ÛÐÖÙÒ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒº


ÁÒ Ø× ÔÔÖ¸ Û Ö ÑÓ×ØÐÝ ÓÒÖÒ ÛØ ÖÒ ××ÒÑÒØ× Ò Û ÐÐØÒÓ×Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ ÐÐ ÓÑÓÒÓÙ× ÖÒ ××ÒÑÒØ׺ ÏØ Ø×××ÙÑÔØÓÒ¸ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ Ó Å ÒÙ Ø ØÑ Ø¸ ÒÓØ Å ´Øµ¸ × ¬Ò× Å ´Øµ ´Æ ´Øµµ¸ ÛÖ Ø ´Ù Úµ ¾ ´Øµ Ò ÓÒÐÝ Ú × Ø ×ØÒ Ø ÑÓ×ØÖ ÖÓÑ Ù Ø ØÑ Øº Á ´Ù Úµ ¾ ´Øµ¸ ÒÓ Ú × × ØÓ ÒÓÖ Ó Ù Ø ØÑ Øº Å ´ØµÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ ÔÓÒØ ÖÔ × ¬Ò Ò ¿¿℄º ÐØÓÙ ÕÙØ ×ÑÔÐ×ظ Ø ÔÓÒØ ÖÔÑÓÐ × ÛÐÝ Ù× Ò Ø ÒÐÝ×× Ó Ó ÒØÛÓÖ׺ Á Ø ÖÓ ÓÚÖ Ö × ÒÓØÖÙÐÖ¸ × Ø × ÐÐÝ ØÓ Ø × Ò ÖÐ Ð ×ÒÖÓ׸ Ø Ö×ÙÐØ× ÔÖ×ÒØ Ò Ø×ÔÔÖ Ö ×ØÐÐ Ù×Ùи ×Ò Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ØÓÙØ Ó × Ø ÖÙ× Ó ØÐÖ×Ø ÖÙÐÖ ×Ù¹Ö Ó Ø ØÙÐ Ö Ó ÓÚÖº ÁÒ Ø× ×¸ ØÖ ÓÙÐ Ü×ØÒÓ× ØØ Ö ÓÒÒØ Ò ÖÐØÝ ØØÛÓÙÐ ÒÓØ ÓÒÒØ ÓÒ×ÖÒ Ø ÖÙÐÖÖÓÒ ØÙ׸ Ø ØÙÐ ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÒÒØÒ×× ÓÙÐ Ö ÓÑÔÖ ØÓ ÓÙÖÖ×ÙÐØ׺ÁÒ Ø ÒÜØ ×ØÓÒ¸ Û ÓÒ×Ö ÔÖÓÐ×Ø ×ÓÐÙØÓÒ× ØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÐÑ ÓÖ×ØØÓÒÖÝ Ó ÒØÛÓÖ׬ÒØÓÒ ½ ´ÅÒÑÙÑ ÌÖÒ×ÑØØÒ ÊÒ ´ÅÌʵµº ËÙÔÔÓ× Ò ÒÓ× Ö ÔÐÒ Ê ¼Ð℄ ÛØ × Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö ×Ù ØØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒÖÔ × ÓÒÒØÇ×ÖÚ Øظ ÛÒ ÐÒ ÛØ Ø ÑÒØÙ Ó Ð¸ Ø Ó Ó ÙÒØ × ÑÔÓÖØÒغÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ¸ Û ××ÙÑ ØØ Ö Ò Ð Ö Ñ×ÙÖ Ù×Ò Ø ×Ñ ÖØÖÖÝ ÙÒØ¸Û × ØÖÓÖ ÒÐ ÓÙØ ÛÒ ×Ù××Ò Ø ÖÐØÚ ×Þ×Ó Ö Ò ÐºÚÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÓ׸ ÑÒÑÞÒ Ö ÛÐ ÑÒØÒÒ ÓÒÒØ ÒØÛÓÖ× Ó ÔÖÑÖÝ ÑÔÓÖØÒ ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ × ØÓ ÖÙº ÁÒ Ø¸ Ø ÒÖÝÓÒ×ÙÑ Ý ÒÓ ÓÖ ÓÑÑÙÒØÓÒ × ÖØÐÝ ÔÒÒØ ÓÒ Ø× ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒºÙÖØÖÑÓÖ¸ ×ÑÐÐ ÚÐÙ Ó Ö ÖÙ× Ø ÒØÖÖÒ× ØÛÒ ÒÓ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ׸ ØÙ×ÒÖ×Ò Ø ÒØÛÓÖ ÔØÝ ½¿℄º Ç×ÖÚ ØØÛ ÓÙÐ Ù×Ø × ×ÐÝ Ú ×ØØ ØÔÖÓÐÑ × ÓÒ Ó ¬ÒÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ× ØÓ Ò×ÙÖ ÓÒÒØÒ×× ÚÒ ¬Ü ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒº ÁÒ Ø¸ ÓÙÖ ×ÓÐÙØÓÒ× ØÝÔÐÐÝ ×ÔÝ ÖÕÙÖÑÒØ× ÓÒ ØÔÖÓÙØ Ó Ò Ò Ö ØØ Ò×ÙÖ× ÓÒÒØÒ×׺ Ì× ×ÓÐÙØÓÒ× Ò¸ ØÖÓÖ¸ Ù×ØÓ ×ÓÐÚ ØÖ ÅÌʸ × ×Ô¬ ÓÚ¸ ÓÖ Ø ÐØÖÒØ ÓÖÑÙÐØÓÒ ÛÖ Ø ÒÙÑÖÓ ÒÓ× × Ø ÔÖÑÖÝ ÓÒÖÒº


ÁØ ×ÓÙÐ Ó×ÖÚ ØØ Ø ×ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÅÌÊ ÔÒ× ÓÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Û ÚÓÙØ Ø ÔÝ×Ð ÒÓ ÔÐÑÒغÁ Ø ÒÓ ÔÐÑÒØ × ÒÓÛÒ Ò ÚÒ¸ ØÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× Ò ×ÐÝ ØÖÑÒ ´Ø × Ø ÐÓÒ×Ø Ó Ø ÅË̵º ÍÒÓÖØÙÒØÐݸ Ò ÑÒÝ ÖÐ×Ø ×ÒÖÓ× Ó Ó ÒØÛÓÖ× ØÒÓ ÔÐÑÒØ ÒÒÓØ ÒÓÛÒ Ò ÚÒ¸ ÓÖ ÜÑÔÐ Ù× ÒÓ× Ö ×ÔÖ ÖÓÑ ÑÓÚÒ ÚÐ ´ÖÔÐÒ¸ ×Ô ÓÖ ×ÔÖصº Á ÒÓ׳ ÔÓ×ØÓÒ× Ö ÒÓØ ÒÓÛÒ¸ ØÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× Ò ÐÐ ÔÓ××Ð ×× × Ö Ð Ô ¸ ÛÓÙÒØ× ÓÖ Ø Ø ØØ ÒÓ× ÓÙÐ ÓÒÒØÖØ Ø ÓÔÔÓ×Ø ÓÖÒÖ× Ó Ø ÔÐÑÒØÖÓÒº ÀÓÛÚÖ¸ Ø× ×ÒÖÓ × ÚÖÝ ÙÒÐÐÝ Ò ÑÓ×Ø ÖÐ×Ø ×ØÙØÓÒ׺ ÓÖ Ø×Ö×ÓÒ¸ Û ×ØÙÝ ÅÌÊ ÙÒÖ Ø ××ÙÑÔØÓÒ ØØ ÒÓ× Ö ×ØÖÙØ ÒÔÒÒØÐÝÒ ÙÒÓÖÑÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ø ÔÐÑÒØ ÖÓÒºÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ¸ Û ÛÐÐ Ù× Ø ×ØÒÖ ÒÓØØÓÒ ÖÖÒ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖÓ ÙÒØÓÒ׸ Û Û ÖÐк ÄØ Ò ÙÒØÓÒ× Ó Ø ×Ñ ÔÖÑØÖ Üº ÏÚß ´ÜµÇ´´Üµµ ØÖ Ü×Ø ÓÒ×ØÒØ× Ò Ü ¼ ×Ù ØØ ´Üµ ¡ ´Üµ ÓÖ ÒÝÜÜ ¼ ß ´ÜµÅ´´Üµµ ´ÜµÇ´´Üµµß ´Üµ¢´´Üµµ ´ÜµÇ´´Üµµ Ò ´ÜµÅ´´Üµµß ´ÜµÓ´´Üµµ ´Üµ´Üµ ¼×Ü ½ß ´Üµ´Üµ Óִܵ´Üµ ´ÜµÓ´´ÜµµºÁÒ Ø ÒÜØ ×ØÓÒ¸ Û ÛÐÐ ÑÔÖÓÚ Ø Ö×ÙÐØ× Ó ¿¼¸ ¿½℄ ÓÖ Ø ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ× Ý ÑÒ× Ó ÑÓÖ ÙÖØ ÒÐÝ×× Ó Ø ÓÒØÓÒ× ÐÒ ØÓ ×ÓÒÒØÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ׺ Ì ÒÐÝ×× ÛÐÐ Ù× ×ÓÑ Ö×ÙÐØ× Ó Ø ÓÙÔÒÝ ØÓÖÝ ½℄¸Û Ö ÔÖ×ÒØ ÒÜØºÌ ÓÙÔÒÝ ÔÖÓÐÑ Ò ×Ö × ÓÐÐÓÛ× ××ÙÑ Û Ú ÐÐ׸ Ò ÒÐÐ× ØÓ ØÖÓÛÒ ÒÔÒÒØÐÝ Ò Ø ÐÐ׺ Ì ÐÐÓØÓÒ Ó ÐÐ× ÒØÓ ÐÐ× Ò ÖØÖÞ Ý ÑÒ× Ó ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ×ÖÒ ×ÓÑ ÔÖÓÔÖØÝ Ó Ø ÐÐ׺ ÌÓÙÔÒÝ ØÓÖÝ × Ñ Ø ØÖÑÒÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ×ØÖÙØÓÒ Ó ×Ù ÚÖÐ× ×


Ò Ò ÖÓÛ ØÓ Ò¬ÒØÝ ´ºº¸ Ø ÐÑØ ×ØÖÙØÓÒµº Ì ÑÓ×Ø ×ØÙ ÖÒÓÑ ÚÖÐ× Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔØÝ ÐÐ× ØÖ ÐÐ Ø ÐÐ× Ú Ò ØÖÓÛÒ¸ Û ÛÐÐ ÒÓØ´Ò µ ÒØÓÐÐÓÛÒºÍÒÖ Ø ××ÙÑÔØÓÒ ØØ Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÖÒÝ ÔÖØÙÐÖ ÐÐ ØÓ ÐÐ ÒØÓ Ø ¹ØÐÐ × ½ ÓÖ ½ ´ÙÒÓÖÑ ÐÐÓØÓÒµ¸ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö×ÙÐØ× Ú Ò ÔÖÓÚ ß È ´´Ò µ ¼µ È ¼¡´ ½µ ½¡ Òß ´Ò µ℄ ½½¡ Òß ÎÖ´Ò µ℄ ´ ½µ ½¾¡ Ò ¡· ½½ Ò ¾ ½½ ¡ ¾Ò¸ÛÖ ´Ò µ℄ Ò ÎÖ´Ò µ℄ ÒÓØ Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ò Ø ÚÖÒ Ó ´Ò µ¸Ö×ÔØÚÐݺ Ì ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ× Ó È ´´Ò µ µ¸ ´Ò µ℄ Ò ÎÖ´Ò µ℄ÔÒ ÓÒ Ø ÖÐØÚ ÑÒØÙ× Ó Ò Ò × ØÝ ÖÓÛ ØÓ Ò¬ÒØݺ Ì ÓÐÐÓÛÒØÓÖÑ× Ú Ò ÔÖÓÚÌÓÖÑ ½º ÓÖ ÚÖÝ Ò Ò ¸ ´Ò µ℄ «¸ ÛÖ « Òº ÙÖØÖÑÓÖ¸ Ò ½ Ò ×Ù ÛÝ ØØ «Ó´µ¸ ØÒß ´Ò µ℄ ««¾ « · Ç«´«·½µ«ß ÎÖ´Ò µ℄ « ´½ ´½ · «µ « µ·Ç «´½ · «µ « « · ¡¡ ½ ºÌÓÖÑ ¾º Á Ò ¢´ ÐÓ µ¸ Ø ÐÑØ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ ´Ò µ ×Ø ÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ ¸ ÛÖ ÐÑ Ò½ ´Ò µ℄ºÌ ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ×ØØÓÒÖÝ ÒعÛÓÖ×ÓÒ×Ö Ø ÔÖÓÐØÝ ×Ô ´Å Ð Ð È Ð µ¸ ÛÖ Å Ð ¼Ð℄ ¸ ÛØ ½ ¾ ¿¸ Ð × ØÑÐÝ Ó ÐÐ ÐÓ× ×Ù×Ø× Ó Å Ð¸ÒÈ Ð × ÔÖÓÐØÝ ×ØÖÙØÓÒ ÓÒ Å Ð º ÁÒ Ø× ÔÔÖ¸Û ××ÙÑ ØØ È Ð × Ø ÙÒÓÖÑ ×ØÖÙØÓÒ ÓÒ Å Ð º ÍÒÖ Ø× ×ØØÒ¸ ÒÓ× Ò ÆÒ ÑÓÐ × ÒÔÒÒØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ØÒ ÚÐÙ ´ÓÖÒ ØÓ Ø ÙÒÓÖÑ×ØÖÙØÓÒµ Ò ¼Ð℄ ¸ Û ÛÐÐ ÒÓØ ½ Ò º ÐÐ Ø Ö×ÙÐØ× ÔÖ×ÒØ Ò Ø× ×ØÓÒ Ö ØÒ ÖÓÑ ½℄º½¼


Ï ×Ý ØØ Ò ÚÒØ Î ¸ ×ÖÒ ÔÖÓÔÖØÝ Ó ÖÒÓÑ ×ØÖÙØÙÖ ÔÒÒ ÓÒ ÔÖÑØÖ ¸ ÓÐ× ÛººÔº¸ È ´Î µ ½ × ½º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÓÒ×Ö Ø×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó Ø ÚÒØ ÇÆÆ Ð ÓÒ Ø ÖÒÓÑ ×ØÖÙØÙÖ× ´Å Ð Ð È Ð µ×Ð ½ºÁÒÓÖÑÐÐÝ ×ÔÒ¸ ÚÒØ ÇÆÆ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ ÐÐ Ø ÚÐÙ× Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò ÓÖ Û Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒغº½Ì ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ×Ì ÓÐÐÓÛÒ ÙÔÔÖ Ò ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÓÒ Ø ÑÒØÙ Ó ÖÒ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ××ÛººÔº Ú Ò ÖÚ Ò ¿½℄ºÌÓÖÑ ¿º ËÙÔÔÓ× Ò ÒÓ× Ö ÔÐ Ò Ê ¼Ð℄ ÓÖÒ ØÓ Ø ÙÒÓÖÑ ×ØÖÙ¹ØÓÒº Á ÖÒ¾ ¢´Ð ÐÓ Ðµ¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒØ ÛººÔº¸ ÛÐ Ø × ÒÓØÓÒÒØ ÛººÔº ÖҾǴеºÇ×ÖÚ ØØ Ø Ô ØÛÒ Ø ÙÔÔÖ Ò ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÔÖÓÚ Ý ÌÓÖÑ ¿× ÓÒ×ÖÐ ´Ò Ø ÓÖÖ Ó ÐÓ Ðµº ÙÖØÖÑÓÖ¸ ÌÓÖÑ ¿ Ú× ÓÒÐÝ ×ÝÑÔØÓØÖ×ÙÐØ׸ Ò Ú× ÒÓ ÐÙ¸ ÓÖ Ò×ØÒ¸ ÓÒ Ø ØÙÐ ÑÙÐØÔÐØÚ ØÓÖ Ò ØÓÒ×ÙÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ÌÙ׸ Ø× Ù×ÙÐÒ×× Ò ÖÐ×Ø ×ØØÒ × ÐÑغ ÁÒ Ø××ØÓÒ¸ Û ÖÚ ÑÓÖ ÔÖ× ÖØÖÞØÓÒ Ó Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÒÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÔÖÓÚÒ ÜÔÐØ ÚÐÙ× ØÓ Ø ÑÙÐØÔÐØÚ ÓÒ×ØÒØ×ºÏ ×ØÖØ ÛØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖѸ Û Ú× ÑÓÖ ÔÖ× ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ØÒ ØØ ÔÖÓÚ Ý ÌÓÖÑ ¿ºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄ Ò ××ÙÑ ØØ ÖÒ Ð ÐÒ Ð ÓÖ ×ÓÑÓÒ×ØÒØ ¼º ÙÖØÖ¸ ××ÙÑ ØØ Ö Ö´Ðµ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½º Á ¾¸ ÓÖ ¾ ÒÖ Ö´Ðµ½¸ ØÒ ÐÑ Ð½ È ´ÇÆÆ Ð µ½ºÈÖÓÓº Ë ÔÔÒܺÇ×ÖÚ ØØ Ø ÓÒØÓÒ× ÓÒ Ø ÑÒØÙ Ó Ö Ö´Ðµ Ò ÒҴе Ò Ø ×ØØÑÒØÓ ÌÓÖÑ Ö ÒÓØ Ö×ØÖØÚº ÁÒ Ø¸ Ö Å´Ðµ¸ ØÒ ÚÖÝ ÒÓ × Ð ØÓ ØÖÒ×ÑØÖØÐÝ ØÓ ÑÓ×Ø Ó Ø ÓØÖ ÒÓ׸ Ò ÓÒÒØÒ×× × Ò×ÙÖ ÒÔÒÒØÐÝ Ó ÒºÌ ÓÒØÓÒ Ò Ò´Ðµ ½ × ×ØÖØÓÖÛÖ ÓÒ×ÕÙÒ Ó Ø ¬Ö×Ø ÓÒØÓÒ¸ ×ÒÓØÖÛ× Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÓÒÒØÒ×× ÛÓÙÐ ÒÐк½½


ÆÓØ ØØ Ø ÚÐÙ Ó ×ØÐ× Ò ÌÓÖÑ × Ø ×Ñ × ØØ ÓØÒ Ò ¾℄ÛÒ ÒÓ× Ö ×ØÖÙØ ÛØ ÈÓ××ÓÒ Ò×ØÝ ¸ ÛÖ Òк ÀÒ¸ Ø ×ÙÆÒØÓÒØÓÒ× ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ ÛººÔº Ò Ø ×× Ó ÈÓ××ÓÒ Ò ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ ÒÓ×Ö Ø ×ѺÄØ Ù× ÒÓÛ ÓÒ×Ö Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº Ì ÓÙÒ ÓÌÓÖÑ ¿ × ÓØÒ Ý ÒÐÝÞÒ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ü×ØÒ Ó Ò ×ÓÐØ ÒÓº ÁÒظ Ø Ü×ØÒ Ó Ò ×ÓÐØ ÒÓ ÑÔÐ× ØØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ´Û × ÔÓÒØ ÖÔ ¿¿℄µ × ×ÓÒÒغ ÀÓÛÚÖ¸ Ø Ð×× Ó ×ÓÒÒØ ÔÓÒØÖÔ× × ÑÙ ÐÖÖ ØÒ Ø Ð×× Ó ÔÓÒØ ÖÔ× ÓÒØÒÒ Ø Ð×Ø ÓÒ ×ÓÐØ ÒÓºÓÖ Ø× Ö×ÓÒ¸ Ø ÓÙÒ× ×ØÐ× Ò ¿½℄ Ö ÒÓØ Øغ ÁÒ ¿½℄¸ Ø × ÓÒØÙÖØØ Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ×ØØ Ò ÌÓÖÑ ¿ × ØÙÐÐÝ Øغ ÁÒ ÛØ ÓÐÐÓÛ׸ Û ÔÖÓÚØØ Ø× ÓÒØÙÖ × ØÖÙº Ì Ö×ÙÐØ ÖÚ× ÖÓÑ ÑÓÖ ÙÖØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓØ Ð×× Ó ×ÓÒÒØ ÔÓÒØ ÖÔ׸ Û × × ÓÒ ÓÙÔÒÝ ØÓÖݺÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÖÚ Ø ÐÓÛÖ ÓÙÒ¸ Û ÓÒ×Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ×ÙÚ×ÓÒ Ó Ø ÔйÑÒØ ÖÓÒ ÒØÓ ÐÐ×ºÏ ××ÙÑ ØØ ÐÒ Ó ÐÒØ Ð × ×ÙÚ ÒØÓ ÐÖ×ÑÒØ× Ó ÕÙÐ ÐÒØ Öº ÏØ Ø× ×ÙÚ×ÓÒ¸ ØÖ Ü×Ø× Ò ÑÔØÝ ÐÐ ×Ô¹ÖØÒ ØÛÓ ÐÐ× ½ ·½ØØ ÓÒØÒ× Ø Ð×Ø ÓÒ ÒÓ¸ ØÒ Ø ÒÓ× Ò ½Ö ÙÒÐ ØÓ ÓÑÑÙÒØ ØÓ ØÓ× Ò ·½¸ Ò Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ××ÓÒÒØ ´× ÙÖ ½µº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÐÑѸ ÛÓ× ÑÑØ ÔÖÓÓ × ÓÑØظ×ØÐ×× ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ØÓ ×ÓÒÒغÄÑÑ ½º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ× Ö ÔÐ Ò ¼Ð℄¸ Ò ØØ Ø ÐÒ × Ú ÒØÓ ÐÖ ×ÑÒØ× Ó ÕÙÐ ÐÒØ Öº ××Ò ØÓ ÚÖÝ ÐÐ ¸ ÓÖ ¼ ½¸ Ø ¸ÒÓØÒ Ø ÔÖ×Ò Ó Ø Ð×Ø ÓÒ ÒÓ Ò Ø Ðк ÏØÓÙØ ÐÓ×× Ó ÒÖÐØݸ ××ÙÑ ¼ × ÑÔØݸ Ò ½ ÓØÖÛ׺ ÄØ ¼ ½ Ø ×ØÖÒ ÓØÒ ÝÓÒØÒØÒ Ø Ø× ¸ ÓÖ ¼ ½º Á ÓÒØÒ× ×Ù×ØÖÒ Ó Ø ÓÖÑ ½¼ £ ½¸ÛÖ ¼ £ ÒÓØ× ØØ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ¼×ÑÝ ÓÙÖ¸ ØÒ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ× ×ÓÒÒغlrÙÖ ½ ÆÓ ÔÐÑÒØ ÒÖØÒ ×ÓÒÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔºÇ×ÖÚ ØØ Ø ÓÒØÓÒ ×ØØ Ò ÄÑÑ ½ × ×ÙÆÒØ ÙØ ÒÓØ Ò××ÖÝ ØÓ ÔÖÓÙ½¾


×ÓÒÒØ ÖÔº ÁÒ Ø¸ ØÖ Ü×Ø ÒÓ ÔÐÑÒØ× ×Ù ØØ Ó× ÒÓØ ÓÒØÒÒÝ ×Ù×ØÖÒ Ó Ø ÓÖÑ ½¼ £ ½¸ ÙØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ×ÓÒÒغÄØ Ù× ÒÓØ ÛØ ÁËÇÆÆ Ð Ò ½¼£ ½ÐØ ÚÒØ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ ÐÐ Ø ÚÐÙ×Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò ×Ù ØØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ×¹ÓÒÒظ ÓÖ ×Ù×ØÖÒ Ó Ø ÓÖÑ ½¼ £ ½ ÓÙÖ× Ò ¸ Ö×ÔØÚÐݺ Ì ×Ù×ÖÔØ ÐÒØ× ØØ Û Ö ÓÒ×ÖÒ Ø× ÚÒØ× Ò Ø × ØØ Ø ÐÒØ Ó Ø ÐÒ ×к ËÒ ÇÆÆ Ð Å Ð ÁËÇÆÆ Ð Ò ½¼£ ½Ð ÁËÇÆÆ Ð¸ Ø × ÑÑØ ØØ Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº × ØØ ÐÑ Ð½ È ´ ½¼£ ½Ð µ¼ºÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÚÐÙØ ÐÑ Ð½ È ´ ½¼£ ½Ð µ¸ Û ÓÑÔÓ× Ø ÚÒØ ½¼£ ½ÐÓÒ Ø ×ÓÒØ ÚÒØ× ´Ò µ¸ ÓÖ¼ ºº¸È ´ ½¼£ ½Ð µ¼È¡ ½¼£ ½Ð ´Ò µ ¡ È ´´Ò µ µ Ý ÓÒØÓÒÒÇ×ÖÚ ØØ ÛÒ Ð ÖÓÛ× ØÓ Ò¬ÒØÝ È ´ ½¼£ ½Ð µ × ¬Ò × Ø ×ÙÑ Ó Ò Ò¬ÒØÒÙÑÖ Ó ÒÓÒ¹ÒØÚ ØÖÑ× Ø ½ Ø ¾ º ÐÖÐݸ ØÖ Ü×Ø× Ø Ð×Ø ÓÒ ØÖÑ Ø ×ÙØØ ÐÑ Ð½ Ø ¼¸ ØÒ ÐÑ Ð½ È ´ ½¼£ ½Ð µ ¼º ÁÒ ÛØ ÓÐÐÓÛ׸ Û ÔÖÓÚ ØØ ÖÒ ´½¯µÐ ÐÒ Ð Ò Ö ¢´Ð¯µ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼ ¯½¸ ØÒ ÐÑ Ð½ Ø ¼¸ ÛÖ ´Ò µ℄º ÌÙ׸ Ò Ø× ÓÒØÓÒ× Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØÛººÔºÏ ×ØÖØ ÛØ ÐÑÑ ØØ ÖØÖÞ× Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó È× Ð Ó× ØÓ Ò¬ÒØݺ ½¼£ ½Ð ´Ò µ ¡ÄÑÑ ¾º Á ¼ Ò Ö Ö´ÐµÐ¸ ØÒ ÐÑ Ð½ È¡ ½¼£ ½Ð ´Ò µ ½ºÈÖÓÓº Ë ÔÔÒÜÄØ Ù× ×Ø ´Ò µ℄º Ý ÄÑÑ ¾¸ ¼ Ò ÐÑ Ð½ È ´´Ò µ µ¼¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÐÑÑ×ØÐ×× Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÐÙ Ó È ´´Ò µ µÒØÝÔÓØ×× ØØ ÖÒ´½ ¯µÐ ÐÒ ÐÒ Ö ¢´Ð¯µ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼¯½ºÄÑÑ ¿º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒÓÖÑÐÝÒ ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄¸ Ò ××ÙÑ ØØ ÖÒ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð Ò Ö ¢´Ð¯µ¸ÓÖ ×ÓÑ ¼¯½º ÌÒ ÐÑ Ð½ È ´´Ò µ µ¼º½¿


ÈÖÓÓº Ë ÔÔÒÜºÏ Ö ÒÓÛ ÖÝ ØÓ ×ØØ Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄¸ Ò ××ÙÑ ØØ ÖÒ ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð ÓÖ×ÓÑ ¼¯½º Á Ö Ö´Ðµ¾¢´Ð¯µ¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔºÈÖÓÓº Ì ÔÖÓÓ ÓÐÐÓÛ× ÑÑØÐÝ Ý ÐÑÑ× ¾ Ò ¿¸ Ò Ý Ó×ÖÚÒ ØØ Ò ØÝÔÓØ×× Ó Ø ØÓÖÑ Û Ú ´Ò µ℄ Ð¯Ö ¸ Ö Ð¯ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½ºÇ×ÖÚ ØØ ÌÓÖÑ ÓÐ× ÓÒÐÝ ÛÒ Ö Ö´Ðµ ×¢´Ð¯µ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼¯½º ÐØÓÙØ× ÜÔÖ××ÓÒ ÓÚÖ× Û ÖÒ Ó ÙÒØÓÒ× ÓÖ Ö¸ ÑÒÝ ÓØÖ ÒØÖ×ØÒ ÙÒØÓÒ×´ÓÖ Ò×ØÒ¸ ÙÒØÓÒ× ÒÐÙÒ ÐÓÖØÑ ØÖÑ×µ Ö ÒÓØ ÓÒ×Öº ÏÒ Ö × ÒÓØÓ Ø ÓÖÑ ¢´Ð¯µ¸ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÖ Ö×ÙÐØ ÓÐ× ¿¼℄ºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄ Ò ××ÙÑ ØØ Ö Ö´Ðµ Ð ÒÒҴе½º Á ÖÒ Ð ÐÒ Ð¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔºÏ ×ÙÑÑÖÞ Ø ÒÐÝ×× ÓÚ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖѸ Û × Ø ÑÒ Ö×ÙÐØÓ Ø× ×ØÓÒºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄ Ò ××ÙÑ ØØ ÖÒ Ð ÐÒ Ð ÓÖ ×ÓÑÓÒ×ØÒØ ¼º ÙÖØÖ¸ ××ÙÑ ØØ Ö Ö´Ðµ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½º Á ¾¸ ÓÖ ¾Ò Ö Ö´Ðµ ½¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒØ ÛººÔº Á ´½ ¯µ ÒÖ Ö´Ðµ¾¢´Ð¯µ ÓÖ ×ÓÑ ¼¯½¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº ÁÖ × ÒÓØ Ó Ø ÓÖÑ ¢´Ð¯µ ÙØ ÖÒ Ð ÐÒ Ð¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØÛººÔºÁÒ ÛÓÖ׸ ÌÓÖÑ ×ØØ× ØØ ×ØØÒ ¾ ÙÖÒØ× ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº¸ ÛÐÚÐÙ Ó ×ÑÐÐÖ ØÒ ½ ÑÔÐ× ØØ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔºÀÒ¸ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó È ´ÇÆÆ Ð µ ÓÖ ½ ¾ × ÒÓØ ÒÓÛÒº Ì× Ö×ÙÐØ ××ÓÑÛØ ÛÖ ØÒ ØØ ÔÖ×ÒØ Ò ¾℄ ÓÖ Ø × Ó ÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØ ÒÓ׸ÛÖ Ø × ×ÓÛÒ ØØ ¾ Ø ÖÔ × ×ÓÒÒØ ÛººÔº Ì× ÑÓÖ ÙÖØ Ö×ÙÐØÖÚ× ÖÓÑ Ø ÒØÙÖ Ó Ø ÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØÓÒ¸ ÛÓ× ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ò ÒÐÝÞ ÑÓÖ ×ÐÝ ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø × Ó ÙÒÓÖÑÐÝ ×ØÖÙØ ÒÓ׺½


Ì Ö×ÙÐØ ×ØØ Ò ÌÓÖÑ ¸ ÓÖ ÖÒÓÑ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÒÓ׸ Ò ÓÑÔÖ ØÓØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× Ò××ÖÝ ÛØ ÛÓÖ×Ø¹× Ò ×Ø¹× ÔÐÑÒØ׺ ÓÒ×Ö Ø× ÛÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÓ× × ÐÒÖ ÛØ Ø ÐÒØ Ó Ø ÐÒ¸ к ÁÒ Ø ÛÓÖ×ع׸ÒÓ× Ö ÐÙ×ØÖ Ø ØÖ Ò Ó Ø ÐÒ Ò Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÑÙ×Ø Å´ÐµÓÖ Ø ÒØÛÓÖ ØÓ ÓÒÒغ ÁÒ Ø ×Ø¹× ÔÐÑÒظ ÒÓ× Ö ÕÙÐÐÝ ×ÔØ ÒØÖÚÐ× Ó ÐÒ¸ ÑÒÒ ØØ ÓÒ×ØÒØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ×ÙÆÒغ ÌÓÖÑ³× Ö×ÙÐØ ÝÐ× ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ó Å´ÐÓ Ðµ ÛØ ÖÒÓÑ ÔÐÑÒغ ÌÙ׸ ØÖ × ×Ù×ØÒØÐ ÖÙØÓÒ Ò ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÖÓÑ Ø ÛÓÖ×ع׸ ÙØ Ð×Ó ×Ò¬ÒØÒÖ× ÓÑÔÖ ØÓ Ø ×ع׺º¾Ì ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ××ÁÒ Ø× ×ØÓÒ Û ÔÖÓÚ Ò××ÖÝ Ò ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ× ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ÒØ ×× Ó ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ×ºÏ ×ØÖØ ÛØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖѸ Û × ÖØ ÒÖÐÞØÓÒ Ó ÌÓÖÑ ºÌÓÖÑ º ××ÙÑ ØØ Ò ÒÓ׸ ÛØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö¸ Ö ×ØÖÙØ ÙÒ¹ÓÖÑÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ê ¼Ð℄ ¸ ÓÖ ¾ ¿¸ Ò ××ÙÑ ØØ Ö Ò Ð ÐÒ Ð ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×ØÒØ ¼¸ ÛØÖ Ö´ÐµÐ Ò ÒҴе½º Á ¡ ¸ÓÖ ¡ Ò Ö Ö´Ðµ½¸ ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒØ ÛººÔº¸ ÛÖ ¾ ¾ ºÈÖÓÓº Ì ÔÖÓÓ × ×ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó ÌÓÖÑ º ÁÒ Ø× ×¸ Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ Ê× ×ÙÚ ÒØÓ ÒÓÒ¹ÓÚÖÐÔÔÒ ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÐÐ× Ó ×ÔÖ¾ ºÍÒÓÖØÙÒØÐݸ ÒÖÐÞÒ Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ Ó ÌÓÖÑ ØÓ Ø ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ × × ÒÓØ ×ØÖØÓÖÛÖºÖÔ ØÓ ×ÓÒÒØ Ö ÑÓÖ ÆÙÐØ ØÓ ÒÐÝÞºÑÒ×ÓÒ ´× Ò Ø × Ó Ø ½¼£ ½ÐÁÒ Ø¸ Ò Ø× ×× Ø ÓÒØÓÒ× ÓÖ ØÓÖ Ò×ØÒ¸ ÓÐ Ò ÓÒÚÒØ Ó Ø ÔÖÚÓÙ× ×ØÓÒµ × ÒÓØ ×ÙÆÒØ ØÓÙ× ×ÓÒÒØÒ×׸ Ù× ØÖ ÓÙÐ Ü×Ø ÔØ× ØØ Ó ÖÓÙÒ Ø ÓÐ Ù×ÒÓØÖ ÑÒ×ÓÒ׸ ØÖÝ ÑÒØÒÒ ÓÒÒØÚØݺ ÌÙ׸ Û Ö ÓÒÐÝ Ð ØÓ ×ØØ ØÓÐÐÓÛÒ ÛÖ Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×׸ Û × ÓØÒ Ý ÒÐÝÞÒØ ÔÖÓÐØÝ ÓÒ ×ÓÐØ ÒÓºÌÓÖÑ º ËÙÔÔÓ× Ò ÒÓ× Ö ÔÐ Ò Ê ¼Ð℄ ¸ ÛØ ¾ ¿¸ ÓÖÒ ØÓ ØÙÒÓÖÑ ×ØÖÙØÓÒº ÙÖØÖ¸ ××ÙÑ ØØ Ö Ö´Ðµ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½º Á Ö Ò ¾ Ç´Ð µ¸ØÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº½


ÈÖÓÓº Ë ÔÔÒܺËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ×ÁÒ Ø× ×ØÓÒ Û ÔÖ×ÒØ Ö×ÙÐØ× Ó Ø ×ÑÙÐØÓÒ Ó ×ØØÓÒÖÝ Ó ÒØÛÓÖ׺ ÌÓÐ× Ó Ø ×ÑÙÐØÓÒ× ÛÖß ØÓ ÚÐØ Ø ÕÙÐØÝ Ó Ø ÒÐÝØÐ Ö×ÙÐØ× Ó Ø ÔÖÚÓÙ× ×ØÓÒß ØÓ ÒÚ×ØØ ×ØÖÓÒÖ Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ× ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº Ò Ø ØÛÓ ÒØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ××ß ØÓ ÒÚ×ØØ Ø ÖÐØÓÒ×Ô ØÛÒ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò Ø ÑÒ¹ÑÙÑ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ¸ Û Ò×ÙÖ× ´ÛººÔºµ Ø ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÒÒØÓÑÔÓÒÒØ ØØÒÐÙ× ÐÖ ÖØÓÒ ´ºº¸ ¼±µ Ó Ø ÒÓ×ºÌ ×ÑÙÐØÓÖ ×ØÖÙØ× Ò ÒÓ× Ò ¼Ð℄ ÓÖÒ ØÓ Ø ÙÒÓÖÑ ×ØÖÙØÓÒ¸ ØÒÒÖØ× Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ××ÙÑÒ ØØ ÐÐ ÒÓ× Ú Ø ×Ñ ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ Öº ÈÖÑØÖ× Ò¸ и Ò Ö Ö ÚÒ × ÒÔÙØ ØÓ Ø ×ÑÙÐØÓÖ¸ ÐÓÒ ÛØ ØÒÙÑÖ ℄ØÖ Ó ØÖØÓÒ× ØÓ ÖÙÒº Ì ×ÑÙÐØÓÖ ÖØÙÖÒ× Ø ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØÖÔ× ÒÖØ Ò Ø ÚÖ ÒÙÑÖ Ó ÒÓÖ× Ó ÒÓ ´ºº¸ Ø ÚÖ ÖÓ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔµº Ì ÚÖ × ÚÐÙØ ÓÚÖ ÐÐ ØÖØÓÒ׸ ÒÐÙÒ ØÓ×ØØ ÝÐ ×ÓÒÒØ ÖÔºº½ÎÐØÒ Ø ØÓÖØÐ ÒÐÝ××Ì ¬Ö×Ø ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ× Û× Ñ Ø ÚÐØÒ Ø ØÓÖØÐ Ö×ÙÐØ× Ó ËØÓÒ ºÁÒ Ø × Ó ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÌÓÖÑ ×ØØ× ØØ ÖÒ Ð ÐÒ Ð¸ ØÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒØ ÛººÔº ¾¸ Ò Ø × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº ´½ ¯µ¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼ ¯½¸ ÛÖ Ö Ö´Ðµ ¾ ¢´Ð¯µº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÚÐØ Ø× Ö×ÙÐØ ÛÚ ÔÖÓÖÑ ×ÚÖÐ ×ÑÙÐØÓÒ׺ ÁÒ ×ÑÙÐØÓÒ¸ Û ×Ø Ö Ð¯ ÓÖ ¯ ¼ ¼ Ò¼º¸ Ò Û ÚÖ Ð ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¾½ ´½ÅµºÖ×ظ ÛÚÚÖ¬ Ø ×ÙÆÒØ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×׸ ×ØØÒ Ò ØÓ ¾Ð´½ ¯µ ÐÒ Ð¸Ò ÔÖÓÖÑÒ ÜÔÖÑÒØ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ðº ÓÖ ÚÖÝ ÚÐÙ Ó Ð¸ Ø ÔÖÒؽ


100%80%perc. of conn. graphs60%40%epsilon=0.9epsilon=0.75epsilon=0.520%0%256 1K 4K 16K 64K 256K 1M 4M 16MlÙÖ ¾ ÈÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ðº ÈÖÑØÖ× Ö Ò ÒÛÖ ×Ø ØÓ Ð¯ Ò ´½ ¯µÐ´½ ¯µ ÐÒ Ð¸ Ö×ÔØÚÐÝºÓ ÓÒÒØ ÒØÛÓÖ× ÒÖØ Û× ÐÛÝ× ½¼¼±º ÌÓ ÚÖÝ Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ¸ Û×Ø Ò ØÓ ´½¯µÐ´½ ¯µ ÐÒ Ð Ò ÖÔØ Ø ×ÑÙÐØÓÒ׺ Ì Ö×ÙÐØ× Ö ×ÓÛÒ Ò ÙÖ¾º Ð×Ó Ò Ø× ×¸ Ø ÕÙÐØÝ Ó ÌÓÖÑ Û× ÓÒ¬ÖÑ ÓÖ ÚÖÝ ÚÐÙ Ó ¯¸ ØÔÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× Ö×× × Ð ÒÖ×׺ÁØ ×ÓÙÐ ÑÔ×Þ ØØ Ø Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ Ó ÌÓÖÑ ÓÐ× ÓÖ ÚÖÝ«ÖÒØ ÖÑ× Ó Ö Ò Ò¸ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÚÐÙ Ó ¯ ÛÒ ¯ × ÐÓ× ØÓ ¼¸ Ö ÖÓÛ×ÚÖÝ ×ÐÓÛÐÝ Ò Ò ÖÓÛ× ÚÖÝ ×Ø × Ð ÒÖ×× ÛÒ ¯ × ÐÓ× ØÓ ½¸ Ø ×ØÙØÓÒ ×ÖÚÖ׺ ÌÐ ½ ÐÐÙ×ØÖØ× ×ÓÑ Ó Ø× ÖÑ× Ý ×ÓÛÒ Ø ÚÐÙ× Ó Ö¸ Ò¸ Ò ÐÓÖ ÙÖ ¾¸ Û Û× ÒÖØ Ù×Ò ÑÙÑ ØÓ ÚÐÙ× Ó ¯º Ù ØÓ ÐÑØØÓÒ×ÓÒ Ø ×Þ Ó Ò Ò Ø ×ÑÙÐØÓÖ¸ Û ÛÖ Ð ØÓ ÚÐØ Ø ØÓÖÑ ÓÒÐÝ ÓÖ ¯ ¼º¯ ¼ ¯ ¼ ¯ ¼Ð Ö Ò Ö Ò Ö Ò¾ ½ ½ ½½Ã ¿¾ ½½½ ½½ ½¼ ½¾ ½Ã ¾ ½¾ ½ ½¿ ¾½Ã ½¾ ¾½ ½ ¾ ¾¼ ¿Ã ¾ ½¾¼ à ¾½½ ¿¾Ã ½¾ ¿½ ½½ ½ ¾½ ½Å ½Ã ¼ ¿¾Ã ½½½ ¾Ã ÌÐ ½ ÎÐÙ× Ó Ö Ò Ò ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó ÐºÓÖ ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ Û ¬Ö×Ø ÚÖ¬ Ø ÕÙÐØÝ Ó ÌÓÖѸ Û ×ØØ× Øظ Ø ÓÖÖ Ó ÑÒØÙ Ó Ø ÔÖÓÙØ Ö Ò × Ø ÑÓ×Ø Ð ¸ ØÒ½


100%90%80%70%perc. of conn. graphs60%50%40%d=2d=330%20%10%0%256 1K 4K 16K 64K 256K 1MlÙÖ ¿ ÈÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ðº ÈÖÑØÖ Ò Û× ×ØØÓ Ô Ðº ÈÖÑØÖ Ö Û× ×Ø ØÓ ¾Ð ¿ ÓÖ ¾¸ Ò ½Ð ÓÖ ¿ºØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÓØ ÓÒÒØ ÛººÔº ÌÓ Ø× Ò¸ Û Ú ×ÑÙÐØ ×ÚÖÐ×ÓÒÒØ ×ÒÖÓ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó ÐºÆÑÐݸ Û ÓÒ×Ö ÚÐÙ× Ó ÐÖÒÒ ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¼ ´½Åµ Ò¸ ÓÖ ÚÖÝ ÚÐÙ Ó Ð¸ Û Ó× Ö Ò Ò Ò ×Ù ÛÝ ØØÖ Ò Ð Ò Û ÖÒ¾¼×ÑÙÐØÓÒ׺ ÌÛÓ Ó× ÓÖ Ò ÛÖ ÓÒ×Ö Ò Ô ÐÒ ÒдÐÓ ¾Ðµ ¾¸ØÙ× ÓØÒÒ ÚÐÙ× Ó Ò ÖÒÒ ÖÓÑ ½ ØÓ ½¼¾ Ò ÖÓÑ ØÓ ¾¾½¸Ö×ÔØÚÐÝ ºÌ Ö×ÙÐØ× Ó Ø× ×ÑÙÐØÓÒ× ÙÐÐÝ Ö ÛØ Ø ØÓÖØÐ Ö×ÙÐØ Ó ÌÓÖÑ Ø ÔÖÒØ× Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÒÖØ ÛÖ ÐÛÝ× ÕÙØ ÐÓÛ¸ Ò ØÒ ØÓÖ× × Ð ÒÖ×׺ Ì× Ö×ÙÐØ× Ö ÒÓØ ×ÓÛÒ Ù× Ø ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØÖÔ× Û× ÕÙØ ÐÓ× ØÓ ¼ ÓÖ ÐÐ ×ÑÙÐØÓÒ ÖÙÒ׺ Ï Ú Ð×Ó ÓÒ×Ö Ø ÑÔØÓ ÑÙÐØÔÐØÚ ØÓÖ ØÓ Ø ÔÖÓÙØ Ö Ò ÓÒ Ø ÔÖÒØ× Ó ÓÒÒØ ÖÔ×ÒÖغ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ¸ Û ×Ø Ò Ô Ð Ò Ö ¾Ð ¿ ÓÖ ¾ ´ØÙ׸ Ö ¾ ÒÐ ¾ µ¸ Ò Ò Ô ÐÒ Ö ½Ð ÓÖ ¿ ´ØÙ׸ Ö ¿ Ò ¿¿Ð ¿ µº ÐØÓÙ ×ÓÛÒ Ö ÔÖÒØ× ÓÓÒÒØ ÖÔ× ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø ÔÖÚÓÙ× ×ÑÙÐØÓÒ׸ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Û×ÓÒ¬ÖÑ × Ð ÒÖ×׸ Ø ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× Ö×× ´× ÙÖ ¿µºÁÒ Ø ×ÓÒ ÜÔÖÑÒظ Û Ú ÒÚ×ØØ ÛØÖ ØØÖ ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÓÒ ØÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ÜÔÖÑÒØÐÐÝ Úº Ï ÖÒ ×ÑÙÐØÓÒ× ÓÖ ÚÐÙ× ÁÒ Ø ÐØØÖ ×¸ Ø ×ÑÙÐØÓÒ ÓÖ Ò Û× ÒÓØ ÓÒ×Ö¸ Ù ØÓ Ø× ×Ö ×Ò¬Òº½


100%95%90%85%80%perc. of conn. graphs75%70%65%60%k=1k=0.7k=0.6k=0.555%50%45%40%256 1K 4K 16K 64K 256K 1MlÙÖ ÈÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð Ò ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐÒØÛÓÖ׺ ÈÖÑØÖ× Ò Ò Ö ÛÖ ×Ø ØÓ Ô Ð Ò Ð ¿Ô ÐÓ ¾Ð¸ Ö×ÔØÚÐÝºÓ Ð ÖÒÒ ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¿¼ ´Åµ¸ ÛØ ÚÐÙ× Ó Ò ÖÒÒ ÖÓÑ ½ ØÓ ¾¼ Ò ÖÓÑ ØÓ º Ì ÐÖÖ ÚÐÙ Ó Ð ´Ò¸ ÓÒ×ÕÙÒØÐݸ Ó Òµ Û× Ò Ò ÓÖÖ ØÓ ØØÖÒÚ×ØØ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖº ÓÖ ÚÖÝ ×ÑÙÐØÓÒ¸ Û ×Ø Ö Ò ×Ù ÛÝ ØØÖ Ò Ð ÐÓ ¾Ðº ÏØ Ø× ÚÐÙ׸ ½¼¼± Ó Ø ÖÔ× ÛÖ ÓÒÒØ ÓÖ ÐÐ ×ÑÙÐØÓÒÖÙÒ׺ Ï Ð×Ó ×Ø Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØÓ Ö ¼ Ö¸ ÓÖ ÚÐÙ× Ó ÖÒÒ ÖÓÑ ¼º ØÓ¼º Ò ×ØÔ× Ó ¼º½º × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ× Ò ¸ Ø Ö×ÙÐØ× ×ÓÛ ØØ Ð ÐÓ ¾Ð ÓÙÒ× ×ÙÆÒØ ØÓ Ò×ÙÖ ÒÖ×Ò ÔÖÒØ× Ó ÓÒÒØ ÖÔ׺ ÆÓØ Øظ ÓÖ ¿´ÙÖ µ¸ ÛÒ Ø ÑÙÐØÔÐØÚ ÓÒ×ØÒØ ÓÒ Ö Ø× ×ÑÐÐ ´ ¼µ¸ Ø ÔÖÒØ× ÓÓÒÒØ ÖÔ× Ö ÐÓÛ ÙØ Ø ×ÝÑÔØÓØ ØÖÒ × ×ØÐÐ ÒÖ×ÒºÇÙÖ Ö×ÙÐØ× ÔÖÓÚ ÔÖ× ÚÐÙ× Ó Ø ÔÖÓÙØ Ó Ò Ò Ö ØØ ÛÐÐ ÒÖØ ÓÒ¹ÒØ ÖÔ× ÛººÔº ÑÓÒ ÓØÖ Ù×׸ ÒØÛÓÖ ×ÒÖ Ò ÑÔÐÓÝ Ø× ÒÓÖÑØÓÒØÓ ØÖÑÒ ÓÛ ÐÖ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÛ ÑÒÝ ÒÓ× Ö ÖÕÙÖ ÓÖ ×Ô¬ÔÔÐØÓÒº ÌÐ ¾ ÖÔÓÖØ׸ ÓÖ ¾ Ò ¬Ü и Ø ×Ô¬ ÚÐÙ× Ó Ò Ò Ö ØØÝÐ ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÚ ± ´Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× ÜÔÖ×× × ÖØÓÒ Ó Ðµº Ì× Ø Ò ÖØÐÝ ÔÔÐ Ò Ø ÒØÛÓÖ ×ÒÔÖÓ×× Ò Ò Ú Ð ÓÖ Ø ÖÐØÚ ÑÒØÙ Ó ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò××ÖÝ ÓÖ«ÖÒØ ÚÐÙ× Ó ÒºÁØ × Ð×Ó Ù×ÙÐ ØÓ Ú ÐÒ ÓÖ ÓÛ ÐÖ × Ø Ô ØÛÒ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ×½


100%90%80%70%perc. of conn. graphs60%50%40%30%k=1k=0.7k=0.6k=0.520%10%0%256 1K 4K 16K 64K 256K 1M 4MlÙÖ ÈÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐÒØÛÓÖ׺ ÈÖÑØÖ× Ò Ò Ö ÛÖ ×Ø ØÓ Ô Ð Ò Ð ¿Ô ÐÓ ¾Ð¸ Ö×ÔØÚÐݺØØ ÔÖÓÚ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº Ò ØÓ× ØØ Ó ÒÓغ ÓÖ ÜÑÔи ÛÒ ¾¸Ð ¿ Ò Ò¾¸ Û Ú ØØ ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÕÙÐ ØÓ ¾Ð ¿ ½¾× ÒÓØ ×ÙÆÒØ ØÓ ÒÖØ ÖÔ× Û Ö ÓÒÒØ ÛººÔº ÓÒÐÝ ± Ó Ø ÖÔ×ÒÖØ Ö ÓÒÒØ ´× ÙÖ ¿µº ÓÒÚÖ×Ðݸ ÚÐÙ Ó Ö ÕÙÐ ØÓ ¼Ð ¿Ô ÐÓ ¾Ð ¿¼ ÔÖÓÚ× ± Ó ÓÒÒØ ÖÔ׸ Ò¸ Ý ÌÓÖÑ ¸ ÙÖÒØ× ÓÒÒØÒ××ÛººÔºÌÓ ×ÙÑÑÖÞ¸ Ø Ö×ÙÐØ× Ó ÓÙÖ ×ÑÙÐØÓÒ× Ó ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ×ÔÖÓÚ ×ØÖÓÒ ÚÒ ØÓ ×ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÒØÙÖ ØØ ÚÐÙ Ó Ö Ò Ò Ø ÓÖÖ Ó Ð ÐÓ Ð× Ò××ÖÝ Ò ×ÙÆÒØ ØÓ ÔÖÓÚ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔºÒ Ö Ò Ö½¼ ¼º ¼º¾¾¼ ¼º¾¼ ¼ ¼º¾½¾ ¼º¼¾ ¼ ¼º¾¿½½¿¼ ¼º¿¼ ½¼¼ ¼º¾¾¾½¼ ¼º¿¾¾¿ ¾¼ ¼º½¼ ¼º¾ ¼¼ ¼º½¿½¾¼ ¼º¾¿ ¼ ¼º½½¾¿¼ ¼º¾ ½¼¼¼ ¼º½½½ÌÐ ¾ ÎÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö ´ÜÔÖ×× × ÖØÓÒ Ó Ðµ Ò×ÙÖÒ ÓÒ¹ÒØÒ×× ÛººÔº¾¼


10,9size of largest comp.0,80,7d=2d=390%0,60,510,90,80,70,60,5ÙÖ ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÜÔÖ×× × ÖØÓÒ Ó ØØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ׺ Ì Ü¹Ü× ÖÔÓÖØ× Ø ÖØÓ ÖÖº ÈÖÑØÖ× Ò Ø× ÜÔÖÑÒØÛÖ Ð ½¿¸ Ò Ô Ð ½¾¸ Ö ½¿¼ ÓÖ ½¸ ¿¼¼ ÓÖ ¾ Ò ¼¼ ÓÖ ¿ºº¾ÓÒÒØÒ×× Ú׺ ÒÖÝ Ó×ØÁÒ Ø× ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ× Û ÒÚ×ØØ Ø ÑÒÑÙÑ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Øظ ÛººÔº¸Ò×ÙÖ× ØÖ ÓÒÒØ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ÓÖ Ø ÓÖÑØÓÒ Ó ÓÒÒØ ÓѹÔÓÒÒØ ØØ ÒÐÙ× ÐÖ ÖØÓÒ ´ºº¸ ¼±µ Ó Ø ÒÓ×ºÌ ÖØÓÒÐ ÓÖ Ø×ÒÚ×ØØÓÒ × ØÓ × ÛØÖ ÛÖ ÖÕÙÖÑÒØ× ÓÒ ÖÔ ÓÒÒØÒ×× ÑÝ ÚÓÒ×ÖÐ ÖÙØÓÒ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ´ºº¸ Ó Ø ÒÖÝ Ó×صºÏ ÖÒ ¾¼ ØÖØÓÒ× ÓÖ ÚÖÝ ×ÑÙÐØÓÒº Ö×ظ Û ×Ø Ð ½¿¸ Ò Ô Ð ½¾¸ Ò¸ÓÖ ÚÖÝ ÑÒ×ÓÒ¸ Û ÜÔÖÑÒØÐÐÝ ØÖÑÒ Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ö Ó Ø ØÖÒ×ÑعØÒ ÖÒ ÝÐÒ ½¼¼± Ó ÓÒÒØ ÖÔ׺ Ì× ÚÐÙ× Ö ½¿¼ ÓÖ ½¸ ¿¼¼ ÓÖ¾ Ò ¼¼ ÓÖ ¿º ËØÖØÒ ÖÓÑ Ö¸ Û Ö× Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒÖ ÙÒØÐ Ö Ö¾¸ Ò Û ÚÐÙØ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒغ ÌÖ×ÙÐØ Ó Ø× ÜÔÖÑÒØ × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ º ×ÑÐÖ ÜÔÖÑÒظ Û ÓÒ¬ÖÑ ØÚÓÖ ×ÔÐÝ Ò ÙÖ ¸ Û× ÓÒÙØ ×ØØÒ Ð ½¼ Ò Ò ½¼¾º × Ò ×Ò¸ Ò ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÓÒÒØÒ×× Ò ØÖ Ó« ÛØ Ò¹ÖÝ Ó×Ø × Ö Ö×׸ Ø ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ Ö×× ×ÑÓÓØÐݺÏÒ Ö Ö¾¸ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ò ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× ×¼½Ò ÛÒ Ð ½¿ Ò ¼Ò ÛÒ Ð ½¼¸ ÛÐ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× ÛÚ ¼Ò Ò ¼Ò¸ Ö×ÔØÚÐݺ ÌÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× ×ÔÐÝ ×ÑÐÖ¾½


10,90,80,70,60,50,4d=2d=3conn d=2conn d=30,30,20,10256 1K 4K 16K 64K 256K 1MlÙÖ ÎÐÙ Ó Ø ÖØÓ Ö ¼ Ö ´Ý¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ðº Ð×Ó ×ÓÛÒ × Ø ÖØÓÒÓ ÓÒÒØ ÖÔ× ÛÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Û× ×Ø ØÓ Ö ¼ º ÈÖÑØÖ Ò Û× ×Ø ØÓÔкÚÓÖ× ÓÖ ÚÐÙ× Ó Ö × ÐÓÛ × ¼Ö¸ ÛÐ ×ÓÑÛØ Ö ÓÒÒØÒ×× ÓÖ ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× Ö×× ÓÖ ÐÓÛÖ ÚÐÙ× Ó Öº Ì× ØÖÓ« × ÔÓØÒØÐ ÔÖÑÖÐÝÒ ØÛÓ¹ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ× Ù× ÑÓ×Ø ×ÓÒÒØÓÒ× Ò Ø ½ ××ÔÐØ Ø ÒØÛÓÖ ÒØÓ Ø Ð×Ø ØÛÓ ÑÓÖØÐݹ×Þ ÓÑÔÓÒÒØ׸ ØÖÝ ÐÑÒØÒ ØÔÓ××ÐØÝ ÓÚÒ ×ÒÐ ÓÑÔÓÒÒØ ÛØ ÚÖÝ ÐÖ ÖØÓÒ Ó Ø ÒÓ׺ ÓÖ Ø×Ö×ÓÒ¸ Û ÓÒ¬Ò ÓÙÖ Ö×ÙÐØ× Ò Ø× ×ØÓÒ ØÓ ¾ ¿ºÌ ÔÒÓÑÒÓÒ ÓÙØÐÒ Ý ÓÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ ÒÐÝ×× × ÓÖÒØ ÛØ ØÓÖØÐÖ×ÙÐØ ÖÓÑ Ø ØÓÖÝ Ó Ê ´Û¸ Û ÖÐи Ò ÔÔÐ ÓÒÐÝ ØÓ Ò× Ó ÒعÛÓÖ×µ ÓÒÖÒÒ ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÒÑÐÝ ØØ ÓÒÒØÚØÝ ÓÙÖ×´×ÝÑÔØÓØÐÐݵ ÛÒ Ø Ð×Ø ×ÓÐØ ÒÓ ×ÔÔÖ× ÖÓÑ Ø ÖÔ ¾℄º Ì Ö×ÙÐØ×Ó ÓÙÖ ×ÑÙÐØÓÒ× ÐÖÐÝ ×ÓÛ ØØ ÛÒ Ø ÖÔ × ×ÓÒÒØ ÙØ Ö × ÐÓ× ØÓ Ö¸ØÖ Ü×Ø× ÚÖÝ ÐÖ ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ´Ø ÒØ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÖÒÓÑ ÖÔ ØÖ¹ÑÒÓÐÓݵ ØÙ׸ Ò Ø× ÖÑ ×ÓÒÒØÓÒ × Ù× Ý Û ×ÓÐØ ÒÓ׺ Ì× ×Ñ×ØÓ ÒØ Øظ Ð×Ó Ò × Ó ×ÔÖ× ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÓÒÒØÚØÝÓÙÖ× ´×ÝÑÔØÓØÐÐݵ ÛÒ Ø Ð×Ø ×ÓÐØ ÒÓ ×ÔÔÖ× ÖÓÑ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒÖÔºÏ Ð×Ó ÚÐÙØ Ø ÖØÓ ØÛÒ Ö Ò Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ö ¼ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ ×Ù ØØ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ × Ø Ð×Ø ¼Ò¸¾¾


ÓÖ ÚÐÙ× Ó Ð ÖÒÒ ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¼ ´½Åµº Ì ÒÙÑÖ Ó ÒÓ× Û× ×Ø ØÓ Ô ÐºÌ Ö×ÙÐØ Ó Ø× ÜÔÖÑÒØ ××ÓÛÒ Ò ÙÖ º ÌÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ××ÔÐÝ ×ÑÐÖ ÚÓÖ× × Ð ÒÖ×׸ Ø ÖØÓ Ö ¼ Ö ØÒ× ØÓ ÓÒÚÖ ØÓ ¼ºº ̬ÙÖ Ð×Ó ×ÔÐÝ× Ø ÖØÓÒ Ó ÓÒÒØ ÖÔ× ÛÒ Ö Ö ¼ º × Ò ×Ò¸ Ø×ÖØÓÒ ÖÓÔ× ØÓ ÞÖÓ × Ð ÒÖ×׺ ÌÙ׸ ÓÖ ÐÖ ÚÐÙ Ó Ð¸ ÐÚÒ Ö ÔÖÓÙ××ÓÒÒØ ÖÔ× ÛººÔº ÙØ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ× ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ¼Òº Ì× ÑÒ× ØØ ÓÒ×ÖÐ ÒÖÝ ×ÚÒ× Ò Ú ÓÒÒØÒ ¼± Ó Ø ÒÓ× × ÔØк ÓÖ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ׸ ×Ù×ØÒØÐÐÝ ÒÖ×ÒØ ÒÖÝ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓÒÒØ Ø ÖÑÒÒ ½¼± Ó Ø ÒÓ× × ÒÓØ ÛÓÖØÛÐºÌ ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ÑÓÐ ÒØÛÓÖ×ÁÒ Ø× ×ØÓÒ¸ Û ÓÒ×Ö Ø ÑÓÐ ÚÖ×ÓÒ Ó ÅÌʸ Û Ò ÓÖÑÙÐØ ×ÓÐÐÓÛ׬ÒØÓÒ ¾ ´ÅÒÑÙÑ ÌÖÒ×ÑØØÒ ÊÒ ÅÓÐ ´ÅÌÊŵµº ËÙÔÔÓ× Ò ÒÓ×Ö ÔÐ ÒʼÐ℄ ¸ Ò ××ÙÑ ØØ ÒÓ× Ö ÐÐÓÛ ØÓ ÑÓÚ ÙÖÒ ØÑ ÒØÖÚмÌ℄º ÏØ × Ø ÑÒÑÙÑ ÚÐÙ Ó Ö ×Ù ØØ Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ ×ÓÒÒØ ÙÖÒ ×ÓÑ ÖØÓÒ¸ ¸ Ó Ø ÒØÖÚÐ ÓÖÑÐ ÒÐÝ×× Ó ÅÌÊÅ × ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐØ ØÒ ØØ Ó ÅÌÊ Ò × ¹ÝÓÒ Ø ×ÓÔ Ó Ø× ÔÔÖº ÁÒ Ø× ×ØÓÒ¸ Û ×ØÙÝ ÅÌÊÅ Ý ÑÒ× Ó ÜØÒ×Ú×ÑÙÐØÓÒ׺ Ì ÓÐ × ØÓ ×ØÙÝ Ø ÖÐØÓÒ×Ô ØÛÒ Ø ÚÐÙ Ó Ö Ò×ÙÖÒ ÓÒ¹ÒØ ÖÔ× Ò Ø ×ØØÓÒÖÝ × ´ÒÓØ Ö ×ØØÓÒÖÝ µ Ò Ø ÚÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØ ÖÔ× ÙÖÒ ×ÓÑ ÖØÓÒ Ó Ø ÓÔÖØÓÒÐ ØѺÁÒ Ø× ÔÔÖ¸ Û ÓÙ× ÓÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× Ò ØÓ Ò×ÙÖ ÓÒÒØÒ××ÙÖÒ ½¼¼±¸ ¼± Ò ½¼± Ó Ø ×ÑÙÐØÓÒ ØÑ ´ÒÓØ Ö ½¼¼¸ Ö ¼ Ò Ö ½¼¸ Ö×ÔØÚÐݵºÌ× ÚÐÙ× Ö Ó×Ò × ÒØÚ Ó ØÖ «ÖÒØ ÔÒÐØÝ ×ÒÖÓ× ØØ Ø Ó ÒØÛÓÖ ÑÙ×Ø ×Ø×ݺ ÁÒ Ø ¬Ö×Ø ×¸ Ø ÒØÛÓÖ × Ù× ÓÖ ×ØݹÖØÐ ÓÖйÖØÐ ÔÔÐØÓÒ× ´ºº¸ ×Ý×ØÑ× ØÓ ØØ ÔÝ×Ð ÒØÖÙ×ÓÒ× Ò ÓÑ ÓÖ Ù×Ò××µºÁÒ Ø ×ÓÒ ×¸ ØÑÔÓÖÖÝ ÒØÛÓÖ ×ÓÒÒØÓÒ× Ò ØÓÐÖظ ×ÔÐÐÝ Ø×× ÓÙÒØÖÐÒ Ý ×Ò¬ÒØ Ö× Ó Ø ÒÖÝ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø× Ó ÓÒØÒÙÓÙ× ÓÒÒØÒ×׺ ÁÒ Ø ÐØØÖ ×¸ Ø ÒØÛÓÖ ×ØÝ× ×ÓÒÒØ ÑÓ×ؾ¿


Ó Ø ØѸ ÙØ ØÑÔÓÖÖÝ ÓÒÒØÓÒ ÔÖÓ× Ò Ù× ØÓ ÜÒ Ø ÑÓÒ ÒÓ׺Ì× ÓÙÐ Ø × Ó ÛÖÐ×× ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ× Ù× ÓÖ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ ÑÓÒØÓÖÒºÏ Ð×Ó ÓÒ×Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò×ÙÖÒ ØØ Ø ÚÖ ×ÞÓ Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ × ÚÒ ÖØÓÒ Ó Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ× ÒØ ÒØÛÓÖº ÌÐ ¿ ×ÙÑÑÖÞ× Ø ÚÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÒ×Ö Ò ÓÙÖ×ÑÙÐØÓÒ׺ Ì ÖØÓÒÐ ÓÖ Ø× ÒÚ×ØØÓÒ × ØØ Ø ÒØÛÓÖ ×ÒÖ ÓÙÐ ÒØÖ×Ø Ò ÑÒØÒÒ ÓÒÐÝ ÖØÒ ÖØÓÒ Ó Ø ÒÓ× ÓÒÒظ Ø× ÛÓÙÐÖ×ÙÐØ Ò ×Ò¬ÒØ ÒÖÝ ×ÚÒ׺ ÙÖØÖ¸ ÓÒ×ÖÒ ØØ Ò ÑÒÝ ×ÒÖÓ× ´ººÛÖÐ×× ×Ò×ÓÖ ÒØÛÓÖ×µ Ø Ó×Ø Ó ÒÓ × ÚÖÝ ÐÓÛ¸ Ø ÓÙÐ Ð×Ó Ø × ØØ×ÔÖ×Ò ØÛ × ÑÒÝ ÒÓ× × Ò Ò ×ØØÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× Ò ×Ù ÛÝ ØØ Ð Ó Ø ÒÓ× ÖÑÒ ÓÒÒØ × ×Ð Ò Ó×ع«ØÚ ×ÓÐÙØÓÒºÁÒ ÐÐ Ø ×ÑÙÐØÓÒ× ÖÔÓÖØ ÖÒ¸ Û ×Ø ¾¸ × Ø ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐ ×ØØÒ ×Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÑÓÐ ÓÖ ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ× Ó ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׺Ö×ØØÓÒÖÝÖ ½¼¼Ö ¼Ö ½¼Ö ¼ÖмÖÐÖмغֺ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× Ò Ø ×ØØÓÒÖÝ ×غֺ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× ÙÖÒ ½¼¼± Ó ×Ѻ ØÑغֺ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× ÙÖÒ ¼± Ó ×Ѻ ØÑغֺ Ò×ÙÖÒ ÓÒÒØÒ×× ÙÖÒ ½¼± Ó ×Ѻ ØÑÐÖ×Ø ØºÖº ÝÐÒ ÒÓ ÓÒÒØ ÖÔ×غֺ Ò×ÙÖÒ Úº ×Þ Ó ÐÖ×Ø ÓÒÒº ÓÑÔº × ¼Òغֺ Ò×ÙÖÒ Úº ×Þ Ó ÐÖ×Ø ÓÒÒº ÓÑÔº × ¼Òغֺ Ò×ÙÖÒ Úº ×Þ Ó ÐÖ×Ø ÓÒÒº ÓÑÔº × ¼ÒÌÐ ¿ ÎÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÒ×Ö Ò ÓÙÖ ×ÑÙÐØÓÒ׺º½ÅÓÐØÝ ÑÓÐ×ÌÓ ÒÖØ Ø Ö×ÙÐØ× Ó Ø× ×ØÓÒ¸ Û ÜØÒ Ø ×ÑÙÐØÓÖ Ù× Ò Ø ÔÖÚÓÙ××ØÓÒ ÓÖ Ø ×ØØÓÒÖÝ × Ý ÑÔÐÑÒØÒ ØÛÓ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ׺ Ì ÒØÐ ÓѹÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÒÖØ × Ò Ø ×ØØÓÒÖÝ ×º ÌÒ¸ Ø ÒÓ× ×ØÖØ ÑÓÚÒÓÖÒ ØÓ Ø ×ÐØ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ ´ÐÐ Ø ÒÓ× Ù× Ø ×Ñ ÑÓÐØÝÑÓеº ÓÖ ÑÓÐØÝ ×ØÔ¸ Ø ×ÑÙÐØÓÖ × ÓÖ ÖÔ ÓÒÒØÒ×× Ò¸ Ò × Ø ÖÔ ×ÒÓØ ÓÒÒظ ÚÐÙØ× Ø ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒغ Ø Ø Ò Ó Ø×ÑÙÐØÓÒ¸ Ø ÔÖÒØ Ó ÓÒÒØ ÖÔ׸ Ø ÑÒÑÙÑ Ò Ø ÚÖ ×Þ Ó ØÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ´ÚÖ ÓÚÖ Ø ÖÙÒ× ØØ ÝÐ ×ÓÒÒØ ÖÔµ¾


Ö ÖÔÓÖØºÌ ¬Ö×Ø ÑÓÐØÝ ÑÓÐ ÑÔÐÑÒØ Ò Ø ×ÑÙÐØÓÖ × Ø Ð××Ð ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØÑÓÐ ½℄¸ Ò × Ù× ØÓ ÑÓÐ ÒØÒØÓÒÐ ÑÓÚÑÒØ ÚÖÝ ÒÓ ÓÓ×× ÙÒÓÖÑÐÝ ØÖÒÓÑ ×ØÒØÓÒ Ò ¼Ð℄ ¾¸ Ò ÑÓÚ× ØÓÛÖ Ø ÐÓÒ ×ØÖØ ÐÒ ÛØ ÚÐÓØÝÓ×Ò ÙÒÓÖÑÐÝ Ø ÖÒÓÑ Ò Ø ÒØÖÚÐ Ú ÑÒ Ú ÑÜ ℄º ÏÒ Ø Ö× Ø ×ØÒØÓÒ¸Ø ÖÑÒ× ×ØØÓÒÖÝ ÓÖ ÔÖ¬Ò ÔÙ× ØÑ Ø ÔÙ׸ Ò ØÒ Ø ×ØÖØ× ÑÓÚÒ ÒÓÖÒ ØÓ Ø ×Ñ ÖÙк ÁÒ Ø ×ÑÙÐØÓÖ¸ Ø ÔÙ× × ÜÔÖ×× × Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÓÐØÝ×ØÔ× ÓÖ Û Ø ÒÓ ÑÙ×Ø ÖÑÒ ×ØØÓÒÖݸ Ò ÚÐÓØÝ × ÒÓÖÑÐÞ ÛØ Ö×ÔØØÓ Ø ÑÓÐØÝ ×ØÔº Ï Ú Ð×Ó ÒÐÙ ÙÖØÖ ÔÖÑØÖ Ò Ø ÑÓи ÒÑÐÝ ØÔÖÓÐØÝ Ô ×ØØÓÒÖÝ ØØ ÒÓ ÖÑÒ× ×ØØÓÒÖÝ ÙÖÒ Ø ÒØÖ ×ÑÙÐØÓÒ ØѺÀÒ¸ ÓÒÐÝ ´½ Ô ×ØØÓÒÖÝ µÒ ÒÓ× ´ÓÒ Ø ÚÖµ ÛÐÐ ÑÓÚº ÁÒØÖÓÙÒ Ô ×ØØÓÒÖÝ ÒØ ÑÓÐ ÓÙÒØ× ÓÖ ØÓ× ×ØÙØÓÒ× Ò Û ×ÓÑ ÒÓ× Ö ÒÓØ Ð ØÓ ÑÓÚº ÓÖÜÑÔи Ø× ÓÙÐ Ø × ÛÒ ×Ò×ÓÖ× Ö ×ÔÖ ÖÓÑ ÑÓÚÒ Úи Ò ×ÓÑÓ ØÑ ÖÑÒ ÒØÒи ×ݸ Ò Ù× ÓÖ ØÖº Ì× Ò Ð×Ó ÑÓÐ ×ØÙØÓÒ ÛÖØÛÓ ØÝÔ× Ó ÒÓ× Ö Ù׸ ÓÒ ØÝÔ ØØ × ×ØØÓÒÖÝ Ò ÒÓØÖ ØÝÔ ØØ × ÑÓÐºÌ ×ÓÒ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ Ö×ÑÐ× ÖÓÛÒÒ ´ºº¸ ÒÓÒ¹ÒØÒØÓÒе ÑÓØÓÒº ÅÓйØÝ × ÑÓÐ Ù×Ò ÔÖÑØÖ× Ô ×ØØÓÒÖݸ Ô ÔÙ× Ò Ñº ÈÖÑØÖ Ô ×ØØÓÒÖÝ × ¬Ò ×ÓÚº ÈÖÑØÖ Ô ÔÙ× × Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ ÒÓ ÖÑÒ× ×ØØÓÒÖÝ Ø ÚÒ ×ØÔºÌ× ÔÖÑØÖ ÓÙÒØ× ÓÖ ØÖÓÒÓÙ× ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒ׸ Ò Û ÒÓ× ÑÝ ÑÓÚØ «ÖÒØ ØÑ׺ ÁÒØÙØÚÐݸ Ø Ö × Ø ÚÐÙ Ó Ô ÔÙ׸ Ø ÑÓÖ ØÖÓÒÓÙ×× Ø ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒº ÀÓÛÚÖ¸ ÚÐÙ× Ó Ô ÔÙ× ÐÓ× ØÓ ½ Ö×ÙÐØ Ò Ò ÐÑÓ×Ø ×ØØÓÒ¹ÖÝ ÒØÛÓÖº Á ÒÓ × ÑÓÚÒ Ø ×ØÔ ¸ Ø× ÔÓ×ØÓÒ Ò ×ØÔ ·½ × Ó×Ò ÙÒÓÖÑÐÝØ ÖÒÓÑ Ò Ø ×ÕÙÖ Ó × Ñ ÒØÖ Ø Ø ÙÖÖÒØ ÒÓ ÐÓØÓÒº Á Ø Ó×ÒÔÓ×ØÓÒ × ÓÙØ Ó Ø ÓÙÒÖ× Ó Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ¸ ÒÛ ÔÓ×ØÓÒ × ÒÖØÙÒØÐ ÐÓØÓÒ Ò× Ê × ÓÙÒº ÈÖÑØÖ Ñ ÑÓÐ׸ ØÓ ÖØÒ ÜØÒظ Ø ÚÐÓØÝÓ Ø ÒÓ× Ø ÐÖÖ Ñ ×¸ Ø ÑÓÖ ÐÐÝ Ø × ØØ ÒÓ ÑÓÚ× Ö ÛÝ ÖÓÑ Ø×ÔÓ×ØÓÒ Ò Ø ÔÖÚÓÙ× ×ØÔº¾


1,41,210,80,6r 100r90r10r00,40,20256 1K 4K 16KÙÖ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ö Ü Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ý¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ð Ò Ø ÖÒÓÑÛÝÔÓÒØ ÑÓкº¾ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ ÒÖ×Ò ×Ý×ØÑ ×ÞÁÒ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ׸ Û Ú ÒÚ×ØØ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÖØÓ Ó Ö ½¼¼ ´Ö×Ô¹ØÚÐݸ Ó Ö ¼ Ò Ö ½¼ µ ØÓ Ö ×ØØÓÒÖÝ ÓÖ ÚÐÙ× Ó Ð ÖÒÒ ÖÓÑ ¾ ØÓ ½¿º Ï Ð×ÓÓÒ×Ö Ø ÐÖ×Ø ÚÐÙ Ö ¼ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØØ ÝÐ× ÒÓ ÓÒÒØ ÖÔ׺ÁÒ ÓØ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ׸ Ò Û× ×Ø ØÓ Ô Ðº Ì ÚÐÙ Ó Ö ×ØØÓÒÖÝ × ÓØÒ ÖÓÑ Ø×ÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ Ø ×ØØÓÒÖÝ × Ó Ø ÔÖÚÓÙ× ×ØÓÒ¸ ÛÐ ØÓ× ÓÖ Ö ½¼¼¸ Ö ¼¸Ö ½¼ Ò Ö ¼ Ö ÚÖ ÓÚÖ ¼ ×ÑÙÐØÓÒ× Ó ½¼¼¼¼ ×ØÔ× Ó ÑÓÐØÝ ºÖ×ظ Û ÓÒ×Ö Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓи ÛØ ÔÖÑØÖ× ×Ø × ÓÐÐÓÛ×Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼¸ Ú ÑÒ ¼½¸ Ú ÑÜ ¼¼½Ð¸ Ò Ø ÔÙ× ¾¼¼¼º Ì× ×ØØÒ ÑÓÐ× ÓÑÓ¹ÒÓÙ× ÑÓÐØÝ ×ÒÖÓ Ò Û ÐÐ ÒÓ× Ö ÑÓÚÒº Ì ÚÐÙ× Ó Ø ÖØÓ× ÖÖÔÓÖØ Ò ÙÖ º ÙÖ ÖÔÓÖØ× Ø ×Ñ ÖÔ ÓØÒ ÓÖ Ø ÖÓÛÒÒ¹ÐÑÓи ÛØ Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼½¸ Ô ÔÙ× ¼¿ Ò Ñ ¼¼½Ðº Ì× × ÑÓÖ ØÖÓÒÓÙ×ÑÓÐØÝ ×ÒÖÓ Ò Û ×ÑÐÐ ÔÖÒØ Ó Ø ÒÓ× ÖÑÒ ×ØØÓÒÖÝºÌ ÖÔ× ×ÓÛ Ø ×Ñ ÕÙÐØØÚ ÚÓÖ × Ð ÒÖ×׸ Ø ÖØÓ Ó Ø«ÖÒØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ× ÓÖ ÑÓÐØÝØÓÖ ×ØØÓÒÖÝ ØÒ× ØÓ ÒÖ׸ Ò Ø× ÒÖ×ÒÚÓÖ × ÑÓÖ ÔÖÓÒÓÙÒ ÓÖ Ø × Ó Ö ½¼¼ º ÀÓÛÚÖ¸ ÚÒ ÛÒ Ð × ÐÖ¸ ¾


1,41,210,80,6r 100r90r10r00,40,20256 1K 4K 16KÙÖ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ö Ü Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ý¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ð ´Ü¹Ü×µ Ò ØÖÓÛÒҹРÑÓкÑÓ×Ø ÒÖ× ØÓ Ö ×ØØÓÒÖÝ ´ÓÙØ ¾½± Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ Ò ÓÙØ ¾± Ò ØÖÓÛÒҹРÑÓе × ×ÙÆÒØ ØÓ Ò×ÙÖ ÓÒÒØÒ×× ÙÖÒ Ø ÒØÖ ×ÑÙÐØÓÒØѺ ÓÑÔÖÒ Ø Ö×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØÛÓ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ׸ Û Ò × ×ÓÑÛØ ÖÚÐÙ× Ó Ø ÖØÓ× ÓÖ Ø ÖÓÛÒҹРÑÓи ×ÔÐÐÝ ÓÖ Ø × Ó Ö ½¼¼ º Ì× ×Ñ×ØÓ ÒØ ØØ ÑÓÖ ÓÑÓÒÓÙ× ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒ× ÐÔ Ò ÑÒØÒÒ ÓÒÒØÒ×׺ÀÓÛÚÖ¸ Ø × ×ÙÖÔÖ×Ò ØØ Ø Ö×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØÛÓ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ× Ö ×Ó ×ÑÐÖº Ì×ÒØ× ØØ Ø × ÑÓÖ Ø Ü×ØÒ Ó ÑÓÐØÝ ÖØÖ ØÒ Ø ÔÖ× ØÐ× Ó ÓÛÒÓ× ÑÓÚ ØØ × ×Ò¬Òظ Ø Ð×Ø × Ö × ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÒ×× × ÓÒÖÒºÌ ÖÔ× ÖÔÓÖØ Ò ÙÖ× Ò Ð×Ó ×ÓÛ ØØ ØØ Ö ¼ × Ö ×ÑÐÐÖ ØÒ Ö ½¼¼´ÓÙØ ¿¹¼± ×ÑÐÐÖµ Ò ÓØ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ׸ ÒÔÒÒØÐÝ Ó Ø ×Ý×ØÑ ×Þº ÀÒ¸×Ù×ØÒØÐ ÒÖÝ ×ÚÒ× Ò Ú ÙÒÖ ÓØ ÑÓÐ× ØÑÔÓÖÖÝ ×ÓÒÒØÓÒ×Ò ØÓÐÖغ ÏÒ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× × ÓÒÐÝ ½¼± Ó Ø ÓÔÖØÓÒÐØѸ Ø Ö× Ò Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ÓÙØ ¹¼±¸ ÒÐÒ ÙÖØÖ ÒÖÝ×ÚÒ׺ ÀÓÛÚÖ¸ Ö × ÖÙ ØÓ ÓÙØ ¾± ØÓ ¼± Ó Ö ×ØØÓÒÖݸ Ø ÒØÛÓÖ ÓÑ××ÓÒÒØ ÙÖÒ Ø ÒØÖ ×ÑÙÐØÓÒ ØÑºÏ Ú Ð×Ó ÒÚ×ØØ Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÛÒØ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ×Ø ØÓ Ö ¼¸ Ö ½¼ Ò Ö ¼ º ÇÒ Ò¸ Ø Ö×ÙÐØ× Ó Ø ×ÑÙÐØÓÒ×¾


10,80,6r90r100,4r00,20256 1K 4K 16KÙÖ ½¼ ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÜÔÖ×× × ÖØÓÒ Ó Ò´Ý¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð ´Ü¹Ü×µ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓкÛÖ ÐÑÓ×Ø ÒÔÒÒØ Ó Ø ÑÓÐØÝ ÑÓÐ Ù׺ ÓÖ Ø× Ö×ÓÒ¸ Û ÓÒÐÝ ÖÔÓÖØØ Ö×ÙÐØ× ÓØÒ ÛØ Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓÐ ´ÙÖ ½¼µº Ì ÖÔ ×ÓÛ×ØØ Ø ÖØÓ Ó Ø ÚÖ ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ØÓ Ò ÒÖ×× ×Ð ÒÖ×׺ ÏÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ × ×Ø ØÓ Ö ¼ Ò Ð × ×ÙÆÒØÐÝ ÐÖ¸ Ø×ÖØÓ × ÚÖÝ ÐÓ× ØÓ ½ ´ÓÙØ ¼º Ò ÓØ ÑÓÐØÝ ÑÓÐ×µº Ì× ÑÒ× ØØ ÙÖÒØ ×ÓÖØ ØÑ Ò Û Ø ÒØÛÓÖ × ×ÓÒÒظ Ú×Ø ÑÓÖØÝ Ó Ø× ÒÓ× ÓÖÑ× ÐÖ ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒغ ÀÒ¸ ÓÒ Ø ÚÖ ×ÓÒÒØÓÒ × Ù× Ý ÓÒÐÝ Û×ÓÐØ ÒÓ× ´× Ø Û× Ò Ø ×ØØÓÒÖÝ ×µº Ì× Ø × ÓÒ¬ÖÑ Ý Ø ÔÐÓØ ÓÖ Ö ½¼ ÚÒ ÛÒ Ø ÒØÛÓÖ × ×ÓÒÒØ ÑÓ×Ø Ó Ø ØѸ ÐÖ ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ´Ó ÚÖ ×Þ ÓÙØ ¼Ò ÓÖ ÐÖ ÚÐÙ× Ó Ðµ ×ØÐÐ Ü×Ø׺ ÀÓÛÚÖ¸ Ø ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ × ÙÖØÖ Ö× ØÓ Ö ¼¸ Ø ×Þ Ó Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÖÓÔ× ØÓÓÙØ ¼ÒºÏ Ð×Ó ÓÒ×Ö Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò×ÙÖÒ ØØ Ø ÚÖ ×ÞÓ Ø ÐÖ×Ø ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ × Ø Ð×Ø ¼Ò¸ ¼Ò Ò ¼Ò¸ Ö×ÔØÚÐݸ ÙÖÒØ ÒØÖ ×ÑÙÐØÓÒº Ì ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ÚÐÙ× Ó Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ö ÒÓØÖ Ð¼¸ Ö Ð Ò Ö Ð¼ º Ì ÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× Ò Ò ÛÖ ×Ø × ÓÚº Ì ÖØÓÒÐ ÓÖØ× ÒÚ×ØØÓÒ × ØØ Ø ÒØÛÓÖ ×ÒÖ ÓÙÐ ÒØÖ×Ø Ò ÑÒØÒÒ ÓÒÐÝ ¾


10,80,60,4rl90rl75rl500,20256 1K 4K 16KÙÖ ½½ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ó Ö Ð¼¸ Ö Ð Ò Ö Ð¼ ØÓ Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ü¹Ü×µ ÓÖ ÒÖ×ÒÚÐÙ× Ó Ð ´Ý¹Ü×µ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓкÖØÒ ÖØÓÒ Ó Ø ÒÓ× ÓÒÒظ Ø× ÛÓÙÐ Ö×ÙÐØ Ò ×Ò¬ÒØ ÒÖÝ ×ÚÒ×ºÌ ÚÐÙ Ó Ø ÖØÓ Ó Ö Ð¼¸ Ö Ð Ò Ö Ð¼ ØÓ Ö ×ØØÓÒÖÝ ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð Ò ØÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓÐ × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ ½½º ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× Ú ×ÓÛÒ ØØ ÛÐÖ Ð¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ ØÒ× ØÓ Ö× ÛØ ÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ð¸ ÓÒÚÖÒ ØÓ ÓÙØ ¼º¾¸Ø ÖØÓ× Ö Ð Ö ×ØØÓÒÖÝ Ò Ö Ð¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ Ö ÐÑÓ×Ø ÒÔÒÒØ Ó Ðº ÁÒ ÔÖØÙÐÖ¸Ö Ð Ö ×ØØÓÒÖÝ × ÓÙØ ¼º Ò Ö Ð¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ × ÓÙØ ¼ºº ÙÖØÖ¸ Ø ÖÐØÚ «ÖÒ×ØÛÒ Ø ØÖ ÖØÓ× Ö× ÓÖ ÒÖ×Ò ÚÐÙ Ó Ðº Ì× ÒØ× Øظ ÛÐ ÓÖ×ÑÐÐ ÒØÛÓÖ× ´Û ÒÓ× ×ØÖÙØ Ò ÖÐØÚÐÝ ×ÑÐÐ ÖÓÒµ Ø ÒÖÝ Ò ØÓÑÒØÒ ¼± Ó Ø ÒÓ× ÓÒÒØ × ×Ò¬ÒØÐÝ Ö ØÒ ØØ ÖÕÙÖ ØÓ ÓÒÒؼ± Ó Ø ÒÓ× ´Ö м × Ð×× ØÒ Ð Ó Ö Ð¼ ÓÖ Ð ¾µ¸ ÓÖ ÐÖ ÒØÛÓÖ× Ø ×ÚÒ×Ö ÒÓØ × ÖØ Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ × ÓÒÐÝ ¼± Ó Ø ÒÓ× ´Ö м × ¾¼±×ÑÐÐÖ ØÒ Ö Ð¼ ÓÖ Ð ½¿µºº¿ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× ÓÖ «ÖÒØ ÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× ×ÓÒ ×Ø Ó ×ÑÙÐØÓÒ× Û× ÓÒ ØÓ ÒÚ×ØØ Ø «Ø Ó «ÖÒØ Ó× Ó ØÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× ÓÒ Ø ÚÐÙ Ó Ö ½¼¼ º Ï ÓÒ×Ö Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓÐ ÛØÐ ¼ Ò Ò Ô Ð º Ì ÙÐØ ÚÐÙ× Ó Ø ÑÓÐØÝ ÔÖÑØÖ× ÛÖ ×Ø × ÓÚ¸ºº Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼¸ Ú ÑÒ ¼½¸ Ú ÑÜ ¼¼½Ð¸ Ò Ø ÔÙ× ¾¼¼¼º ÌÒ¸ Û ÚÖ Ø ÚÐÙ Ó¾


1,21,11r1000,90,80 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1p stationaryÙÖ ½¾ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ö ½¼¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ý¹Ü×µ ÓÖ «ÖÒØ ÚÐÙ× Ó Ô ×ØØÓÒÖÝ ÒØ ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓкÓÒ ÔÖÑØÖ¸ ÐÚÒ Ø ÓØÖ× ÙÒÒºÙÖ ½¾ ÖÔÓÖØ× Ø ÚÐÙ Ó Ö ½¼¼ ÓÖ ÚÐÙ× Ó Ô ×ØØÓÒÖÝ ÖÒÒ ÖÓÑ ¼ ´ÒÓ ×ØØÓÒÖÝÒÓ×µ ØÓ ½ ´ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ Ø ×ØØÓÒÖÝ ×µ Ò ×ØÔ× Ó ¼º¾º ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ××ÓÛ ×ÖÔ ÖÓÔ Ó Ö ½¼¼ Ò Ø ÒØÖÚÐ ¼º¹¼º ÓÖ Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼¸ Ö ½¼¼ × ÓÙØ ½¼±ÐÖÖ ØÒ Ö ×ØØÓÒÖݸ ÛÐ ÓÖ Ô ×ØØÓÒÖÝ ¼ Ò ÓÖ ÐÖÖ ÚÐÙ× Ó Ô ×ØØÓÒÖÝ Û ÚÖ ½¼¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ º ÌÓ ÒÚ×ØØ Ø× ÖÓÔ ÑÓÖ ÐÓ×Ðݸ Û ÔÖÓÖÑ ÙÖØÖ ×ÑÙÐØÓÒ×Ý ÜÔÐÓÖÒ Ø ÒØÖÚÐ ¼º¹¼º Ò ×ØÔ× Ó ¼º¼¾º × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ ½¾¸ ØÖ × ×ØÒØØÖ×ÓÐ ÔÒÓÑÒÓÒ ÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ×ØØÓÒÖÝ ÒÓ× × ÓÙØ Ò¾ ÓÖ Ö¸ ØÒØÛÓÖ Ò ÖÖ × ÔÖØÐÐÝ ×ØØÓÒÖÝ ÖÓÑ ÓÒÒØÒ×× ÔÓÒØÓÚÛº Ì×Ö×ÙÐØ × ÚÖÝ ÒØÖ×ØÒ¸ ×Ò Ø ×Ñ× ØÓ ÒØ ØØ ÖØÒ ÒÙÑÖ ´ÐØ ÖØÖÐÖ ÖØÓÒµ Ó ×ØØÓÒÖÝ ÒÓ× ÛÓÙÐ ×Ò¬ÒØÐÝ ÒÖ× ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÒ×׺ÏØ ÑÓÖ ØÒ Ò¾ ÑÓÐ ÒÓ׸ Ø ÒØÛÓÖ ÕÙÐÝ ÓÑ× ÕÙÚÐÒØ ØÓ ÓÒ ÒÛ ÐÐ ÒÓ× Ö ÑÓÐºÌ «Ø Ó Ø ÔÙ× ÓÒ Ö ½¼¼ × ×ÓÛÒ Ò ÙÖ ½¿º ÁÒÖ×Ò ÚÐÙ× Ó Ø ÔÙ× ØÒØÓ Ö× Ø ÚÐÙ Ó Ö ½¼¼¸ ÐØÓÙ Ø ØÖÒ × ÒÓØ × ÔÖÓÒÓÙÒ × Ò Ø × ÓÔ ×ØØÓÒÖÝ º ØÖ×ÓÐ ÔÒÓÑÒÓÒ ×Ñ× ØÓ Ü×Ø Ò Ø ÒØÖÚÐ ¼¼¼¹¼¼¼ Ò Ø× ×Ð×Óº ÀÓÛÚÖ¸ ÙÖØÖ ×ÑÙÐØÓÒ× Ò Ø× ÒØÖÚÐ Ú ×ÓÛÒ Øظ ÐØÓÙ Ø ØÖÒÒ Ó×ÖÚ¸ ÒÓ ×ÖÔ ØÖ×ÓÐ ØÙÐÐÝ Ü×Ø׺ Ï ÐÚ ØØ Ø ÖØÓÒÐ ÓÖ¿¼


1,21,11r1000,90,80 2000 4000 6000 8000 10000t pauseÙÖ ½¿ ÎÐÙ× Ó Ø ÖØÓ Ö ½¼¼ Ö ×ØØÓÒÖÝ ´Ý¹Ü×µ ÓÖ «ÖÒØ ÚÐÙ× Ó Ø ÔÙ× Ò ØÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓкØ× × Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÐ Ø ÚÐÙ Ó Ô ×ØØÓÒÖÝ × ÖØ ÑÔØ ÓÒ Ø ÕÙÒØØÝÓ ÑÓÐØÝ ´Û Ò ÒÓÖÑÐÐÝ ÙÒÖ×ØÓÓ × Ø ÔÖÒØ Ó ×ØØÓÒÖÝ ÒÓ×ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ×µ¸ Ø «Ø Ó Ø ÔÙ× ØÑ × ÒÓØ ×Ó ÖغÁÒ Ø¸ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÝÔÓÒØ ÑÓÐ Ø ÕÙÒØØÝ ÓÑÓÐØÝ ÔÒ× ÚÐÝ ÓÒ ØÒÓ ×ØÒØÓÒ׸ Û Ö Ó×Ò ÙÒÓÖÑÐÝ Ø ÖÒÓÑ ÚÒ Ø ÔÙ× ØÑ × ÐÓÒÒ Ø ÚÐÓØÝ × ÑÓÖظ ÒÓ ÓÙÐ ÑÓÐ ÓÖ ÐÓÒ ØÑ Ø× ×ØÒØÓÒ ×ÚÖÝ Ö ÖÓÑ Ø× ÒØÐ ÐÓØÓÒº ËÓ¸ Ò ÒÖ× ÔÙ× ØÑ ØÒ× ØÓ ÖÒÖ Ø ×Ý×ØÑÑÓÖ ×ØØÓÒÖݸ ÙØ Ò Ð×× ÖØ ÛÝ ØÒ Ô ×ØØÓÒÖÝ ºÏ Ú Ð×Ó ÚÐÙØ Ø ÑÔØ Ó «ÖÒØ ÚÐÙ× Ó Ú ÑÜ ÓÒ Ø ÚÐÙ Ó Ö ½¼¼ º Ì×ÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ׸ Û Ö ÒÓØ ÖÔÓÖظ Ú ×ÓÛÒ ØØ Ö ½¼¼ × ÐÑÓ×Ø ÒÔÒÒØÓ Ø ÚÐÙ Ó Ú ÑÜ ÜÔØ ÓÖ ÐÓÛ ÚÐÓØ× ´Ú ÑÜ ÐÓÛ ¼½Ðµ¸ Ö ½¼¼ × ×ÐØÐÝ ÓÚÖ ×ØØÓÒÖÝ º Ì× ÕÙØ ×ÙÖÔÖ×Ò Ö×ÙÐØ ÓÙÐ Ù ØÓ Ø ÔÔÖÒØÐÝ ÓÙÒØÖÒØÙØÚØ ØØ Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÑÓÐØÝ × ÓÒÐÝ ÑÖÒÐÐÝ Ò­ÙÒ Ý Ø ÚÐÙ Ó Ú ÑÜ¸Ò ÐÖÖ ÚÐÙ Ó Ú ÑÜ ØÒ× ØÓ Ö× Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÑÓÐØݺ ÁÒ Ø¸ Ø ÐÖÖ× Ú Ñܸ Ø ÑÓÖ ÐÐÝ Ø × ØØ ÒÓ× ÖÖÚÕÙÐÝ Ø ×ØÒØÓÒ Ò ÖÑÒ ×ØØÓÒÖÝÓÖ Ø ÔÙ× ¾¼¼¼ ×ØÔ׺¿½


ÓÒÐÙ×ÓÒ×ÁÒ Ø× ÔÔÖ Û Ú ÒÐÝÞ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ ÓÒÒØÚØÝ Ò ÓØ×ØØÓÒÖÝ Ò ÑÓÐ ÛÖÐ×× Ó ÒØÛÓÖ׺ÓÖ ×ØØÓÒÖÝ ÒØÛÓÖ׸ Û Ú ÔÖÓÚ ÓØ ÒÐÝØÐ Ò ÜÔÖÑÒØÐ Ö×ÙÐØ×ºÏ Ú ÔÖÓÚ ØØ ÓÙÒ× ÓÒ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÖ Ø ÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ׸ Ò ÚÒ Ð×× ÔÖ× ÓÙÒ× Ò Ø × Ó ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׺ ÌÑÓ×Ø ÒÓØÐ ×ÔØ Ó ÓÙÖ ÒÐÝ×× × Øظ ÓÒØÖÖÝ ØÓ Ø × Ó Ü×ØÒ ØÓÖØÐ Ö¹×ÙÐØ׸ Ø Ò ÔÔÐ ØÓ ÓØ Ò× Ò ×ÔÖ× Ó ÒØÛÓÖ׺ Ï Ú Ð×Ó ÔÖ×ÒØØ Ö×ÙÐØ× Ó ÜØÒ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ׸ Û Ú ×ÓÛÒ ØØ ×ØÖÓÒÖ Ò××ÖÝ ÓÒ¹ØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº ØÒ ØØ ÔÖÓÚ Ò Ø ÔÔÖ × ÐÐÝ ØÓ ÓÐ Ò ØÛÓ ÒØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׺ ÙÖØÖÑÓÖ¸ Û Ú ÒÚ×ØØ Ø ÖÐØÓÒ×Ô ØÛÒØ ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò Ø ÑÒÑÙÑ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ØØ Ò×ÙÖ× Ø ÓÖ¹ÑØÓÒ Ó ÓÒÒØ ÓÑÔÓÒÒØ ÓÒØÒÒ ÐÖ ÖØÓÒ ´ºº¸ ¼±µ Ó Ø ÒÓ×ºÌ Ö×ÙÐØ× Ó Ø× ÒÚ×ØØÓÒ Ú ×ÓÛÒ ØØ Ò ØÛÓ Ò ØÖ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÒ×× Ò ÒÖÝ Ó×Ø Ò ØÖ Ó« ÖÙÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒÖÒ¸ Û ÓØÒ ÔÖÓÖ××ÚÐÝ Ð×× ÓÒÒØ ÖÔ׺ Ì× ÚÓÖ × ÒÓØ ×ÔÐÝ ÒÓÒ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÒØÛÓÖ׸ ÛÖ ÑÓ×Ø Ö× ÓÒ Ø ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ ÓÚÖ ØÑÒÑÙÑ ÖÕÙÖ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº Ò Ù× Ø ÓÖÑØÓÒ Ó ×ÚÖÐ ÓÒÒØÓÑÔÓÒÒØ× Ó ÖÐØÚÐÝ ×ÑÐÐ ×ÞºÏ Ú Ð×Ó ÒÚ×ØØ Ø ÖØÐ ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ Ò ØÛÓ¹ÑÒ×ÓÒÐ ÑÓÐÒØÛÓÖ× ØÖÓÙ ÜØÒ×Ú ×ÑÙÐØÓÒ׺ Ï Ú ÓÒ×Ö ØÛÓ ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒ× ´ÖÒ¹ÓÑ ÛÝÔÓÒØ Ò ÖÓÛÒҹе ØÓ ÑÓÐ ÓØ ÒØÒØÓÒÐ Ò ÒÓÒ¹ÒØÒØÓÒÐ ÑÓÚ¹ÑÒØ׺ ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× Ú ×ÓÛÒ ØØ ÓÒ×ÖÐ ÒÖÝ ×ÚÒ× Ò Ú ØÑÔÓÖÖÝ ×ÓÒÒØÓÒ× Ò ØÓÐÖØ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÑÙ×Ø Ò×ÙÖ ÓÒÐÝÓÖ ÐÖ ÖØÓÒ Ó Ø ÒÓ׺ ÊÖÒ Ø Ò­ÙÒ Ó ÑÓÐØÝ ÔØØÖÒ׸ ×ÑÙÐØÓÒÖ×ÙÐØ× Ú ×ÓÛÒ ØØ ÓÒÒØÒ×× × ÓÒÐÝ ÑÖÒÐÐÝ Ò­ÙÒ Ý ÛØÖ ÑÓØÓÒ× ÒØÒØÓÒÐ ÓÖ ÒÓظ ÙØ Ø × ÖØÖ ÖÐØ ØÓ Ø ÕÙÒØØÝ Ó ÑÓÐØݸ Û Ò ÒÓÖÑÐÐÝ ¬Ò × Ø ÔÖÒØ Ó ×ØØÓÒÖÝ ÒÓ× ÛØ Ö×ÔØ ØÓ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖÓ ÒÓ׺ ÓÖ ÜÑÔи ÛÒ ÓÙØ Ò¾ ÒÓ× Ö ×Øظ Ø ÒØÛÓÖ Ò ÖÖ¿¾


× ×ØØÓÒÖÝ ÖÓÑ ÓÒÒØÚØÝ ÔÓÒØ Ó ÚÛº ÙÖØÖ ÒÚ×ØØÓÒ Ò Ø× ÖØÓÒ ×Ò¸ Ò × ÑØØÖ Ó ÓÒÓÒ Ö×ÖºÔÔÒÜÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ ºÄØ ¼Ð℄ ×ÙÚ ÒØÓ ¾ÐÖÒÓÒ¹ÓÚÖÐÔÔÒ ×ÑÒØ×´ÐÐ×µ Ó ÐÒØ Ö º ÁØ × ÑÑØ ØØ ÚÖÝ ×ÑÒØ ÓÒØÒ× Ø Ð×Ø ÓÒ ÒÓ¸ ØÒ¾Ø Ö×ÙÐØÒ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ × ÓÒÒغÒÓØÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÑÔØÝ ÐÐ׺ÄØ ´Ò µ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐËÒ ´Ò µ × ÒÓÒ¹ÒØÚ ÒØÖ ÖÒÓÑÚÖи ØÒ È ´´Ò µ ¼µ ´Ò µ℄¸ ÛÖ ´Ò µ℄ × Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ó´Ò µ ´¾¼℄¸ ÔÔº ½¼¹½½µº Ï Ú ½℄´Ò µ℄ ½ Ò½Ï ÛÒØ ØÓ ÒÚ×ØØ Ø ×ÝÑÔØÓØ ÚÐÙ Ó ´Ò µ℄ × Ð ½¸ Û¸ ÚÒ ØÝÔÓØ×× Ö Ö´Ðµ Ð Ò Ò Ò´Ðµ ½¸ × ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ø ×ÝÑÔØÓØ × Ò ½ºÌÒ Ø ÐÓÖØѸ Û ÓØÒÐÒ ´Ò µ℄ ÐÒ · Ò ÐÒ½½ÐÒ ¾Ð Ö · Ò ÐÒ ½Ö¾Ð´½µÌ ÌÝÐÓÖ ×Ö× ÜÔÒ×ÓÒ Ó Ø ÐÒ ÔÖØ Ó Ø ×ÓÒ ØÖÑ Ó ÕÙØÓÒ ´½µ ÝÐ×ÖÖ Ö ¾ Ö ¿ÐÒ ½ ¾Ð ¾Ð Ð ¾ ¾Ð ¡¡¡ Ö¿ ¾ÐÌÙ׸ Û ÓØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÙÔÔÖ ÓÙÒÐÒ ´Ò µ℄ ÐÒ ¾ÐÖÒ־д¾µËÙ×ØØÙØÒ Ø ÜÔÖ××ÓÒ ÖÒÐ ÐÒ Ð ÒØÓ ÁÒÕÙÐØÝ ´¾µ¸ Û ÓØÒÐÒ ´Ò µ℄ ÐÒ ¾ÐÖ ÐÒ Ð¾ÐÒ¾ÖÐ ¾ ½Á ¾¸ ÓÖ ¾ Ò Ö Ö´Ðµ ½¸ ØÒ Ø × ×ÐÝ ×Ò ÖÓÑ Ø× ÜÔÖ××ÓÒ ØØÐÑ Ò½ ÐÒ ´Ò µ℄ ½º ÌÖÓÖ¸ ÐÑ Ò½ ´Ò µ℄ ¼ Ò ÐÑ Ð½ È ´´Ò µ¼µ ½º ÁØ ÓÐÐÓÛ× ØØ ÐÐ ÓÒØÒ× Ø Ð×Ø ÓÒ ÒÓ ÛººÔº¸ Û ÑÔÐ×ÐÑ Ð½ È ´ÇÆÆ Ð µ½º¿¿


ÈÖÓÓ Ó ÄÑÑ ¾ºÓÒ×Ö Ø ÓÑÔÐÑÒØÖÝ ÚÒØ Ó ½¼£ ½Ð¸ºº Ð ½ Å Ð ½¼£ ½Ð º ÁØÒ ×ÐÝ ×Ò ØØ ½ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ ÐÐ Ø ÚÐÙ× Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò×Ù ØØ Ø ½¹Ø× Ò Ö ÓÒ×ÙØÚ׺ ÚÒ Ø ÝÔÓØ×× Ó ÒÔÒÒ Ó ØÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò¸ ÛÒ ÜØÐÝ ÐÐ× ÓÙØ Ó Ö ÑÔØÝ ´ºº¸ Ø× Ò Ö ¼µ¸ È ´Ð ½ ´Ò µ µ ÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ Ø ÖØÓ Ó ÐÐ ÓÒ¬ÙÖØÓÒ× Ó ´ µÓÒ×ÙØÚ ½¹Ø× ÓÚÖ ÐÐ ÔÓ××Ð ÓÒ¬ÙÖØÓÒ× Ó ¼¹Ø× Ò ÔÓ×ØÓÒ׸ ººËÒ ÐÖ Ò Ö Ð¸ Û ÚÐÑн È¡ È Ð ½ ´Ò µ ·½ ¡ ½¼£ ½Ð ´Ò µ ¡ ½ ÐÑÐ½È ½ Ð ´Ò µ ¡ ½ ÐÑ½Ï Ò ÖÛÖØ Ø Ð×Ø ÐÑØ ×ËÒ ¸ Û ÚÐѽÐѽ ·½ÌÒ Ø ÐÓÖØѸ Û ÓØÒ¡ Ðѽ´ · ½µ´ ½µ ´ ·½µ ´ · ½µ´ ½µ ´ ·½µ ÐÑ ´ · ½µ½ ·½¡ ´ · ½µÐÑ ÐÒ Ðѽ ÐÒ´ ·½µ½ ÐÒ ÐÑ ÐÒ ÐÒ ÐÑ ´ÐÒ ÐÒ µ ½ ½ËÒ ¼¸ Û ÓÒÐÙ ØØ ÐÑ ½ ´ÐÒ ÐÒ µ ½¸ ÒÒ Ø ÐÑÑ × ÔÖÓÚºÐѽ ·½¡ ¼ÈÖÓÓ Ó ÄÑÑ ¿ºÈÖÓÒ × Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ Ò Ó×ÖÚÒ ØØÖÒ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð Ò Ö ¢´Ð¯µ ÑÔÐ× ÒҴе½¸ Û ÓØÒÐÒ ¼´Ò µ℄ ÐÒ Ð¯Ò ¼´Ò µ℄ Ð¯Ö º ÚÒ Ø ÝÔÓØ×× Ö ¢´Ð¯µ¸ Û Ú ØØÐÑ Ð½ ¼´Ò µ℄¸ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×ØÒØ ¼º ËÒ ÖÒ ´½ ¯µÐ ÐÒ Ð ÓÖ ×ÓÑ ¼ ¯½¸ Û Ö Ò ØÖ ¿


ÝÔÓØ×× Ó ÌÓÖÑ ¾¸ Ò Ø ÐÑØ ×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ ´Ò µ × ØÈÓ××ÓÒ ×ØÖÙØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ ÐÑ Ð½ ¼´Ò µ℄ ´× ÌÓÖÑ ¾µº ÀÒ¸ÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ º¿ × ×ÑÐÖºÐÑ È ´´Ò µ µÐ½ ¡½ ¼ Ï ÖÔÓÖØ Ø ÔÖÓÓ ÓÖ Ø × ¾º Ì ÔÖÓÓ ÓÖ Ø ×ÓÒ×Ö Ø ÚÒØ ÁËÇÄÌ ¸ ÓÖÖ×ÔÓÒÒ ØÓ ÐÐ Ø ÚÐÙ× Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ× ½ Ò ×Ù ØØ ÒÓ × ×ÓÐØ Ò Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÔ¸ ÓÖ ½Òº ÁØ × Ñ¹ÑØ ØØ Ò××ÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÒ×× ÛººÔº × ØØ ÐÑ Ð½ È ´ÁËÇÄÌ µ¼º ÓÒ×ÖÒ ØØ ÒÓ × ×ÓÐØ ÒÓÒ Ó Ø ÖÑÒÒ Ò ½ ÒÓ× × ÛØÒ Ø×ØÖÒ×ÑØØÒ ÖÒ¸ Û Ú Ö ¾ Ò ½ ½È ´ÁËÇÄÌ µ ½Ð ¾Ö ¾ Ò ½Ð ¾ÛÖ Ø ÙÔÔÖ Ò ÐÓÛÖ ÓÙÒ× ÓÙÒØ ÓÖ Ø Ø ØØ ÒÓ × Ò Ø ÓÖÒÖ ÓÖØ ×ØÒ Ø Ð×Ø Ö ÖÓÑ Ø ÓÖÖ Ó Ø ÔÐÓÝÑÒØ ÖÓÒ¸ Ö×ÔØÚÐݺ ÀÒ¸ Ø Ö×ÝÑÔØÓØ ÚÓÖ Ó È ´ÁËÇÄÌ µ×ÚÒ ÝÐÑ Ð½ ½¾ÐÒ¸ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×ØÒؾ¼º ÌÒ Ø ÐÓÖØÑ Û ÚÐÑ ÐÒ Ö ¾½Ð½Ð ¾ Ò ÐÑÒ ÐÒ ½Ð½ÓÒ×ÖÒ ØØ Ö Ö´ÐµÐ Ò Ù×Ò Ø ÌÝÐÓÖ ÜÔ×ÓÒ¸ Û Ò ÖÛÖØ Ø Ð×Ø ØÖÑÖ× ÐÑ ¾ Òн к ËÒ Ö ¾ ҾǴР¾ µ¸ Û Ú ØÛÓ ××¾Ö ¾Ð ¾ß Ö ¾ Ò ¢´Ð ¾ µ Ò Ø× ×¸ Û Ú ÐÑ Ð½ØØÐÑ Ð½ È ´ÁËÇÄÌ µ ¼ ¼ºÖ ¾ ÒÐ ¾ ¼¸ ÓÖ ×ÓÑ ¼ ¼º ÁØ ÓÐÐÓÛ×ß Ö ¾ Ò Ó´Ð ¾ µ Ò Ø× ×¸ ÛÚÐÑ Ð½Ö ¾ ÒÐ ¾ ¼º ÁØ ÓÐÐÓÛ× ØØ ÐÑ Ð½ È ´ÁËÇÄÌ µ½º¿


ÊÖÒ×½℄ º ØØ×ØØØÖ¸ ÇÒ Ø ÅÒÑÙÑ ÆÓ Ö Ò ÓÒÒØÚØÝ Ó ÏÖÐ×× ÅÙйØÓÔ ÆØÛÓÖ¸ ÈÖÓº Å ÅÓÀÓ ¼¾¸ ÔÔº ¼¹½¸ ¾¼¼¾º¾℄ ºÅº ÐÓÙ¸ ź ÄÓÒÒ¸ º Ê×ظ ȺËÒظ ÇÒ Ø ËÝÑÑØÖ ÊÒ ××ÒÑÒØÈÖÓÐÑ Ò ÏÖÐ×× ÀÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº ÁÁÈ ÓÒº ÓÒ ÌÓÖØÐ ÓÑÔÙØÖËÒ¸ ÔÔº ½ß¾¸ ÙÙ×Ø ¾¼¼¾º¿℄ º ÓÐÐÓ׸ ÊÒÓÑ ÖÔ׸ Ñ ÈÖ×׸ ÄÓÒÓÒ¸ ½º℄ º ÐÒ×Ù¸ ÁºÁº ÅÒÓÙ¸ º ÐÓÚ×ݸ ËÝÑÑØÖ ÓÒÒØÚØÝ ÛØ ÅÒÑÙÑÈÓÛÖ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ Ò ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº ¾Ò ÁÁÈ ÓÒº ÓÒ ÌÓÖØÐ ÓѹÔÙØÖ ËÒ¸ ÔÔº ½½ß½¿¼¸ ÙÙ×Ø ¾¼¼¾º℄ ººº ÐÑÒظ Ⱥ ÈÒÒ¸ ʺ ËÐÚ×ØÖ¸ ÀÖÒ×× Ê×ÙÐØ× ÓÖ Ø ÈÓÛÖ ÊÒ××ÒÑÒØ ÈÖÓÐÑ Ò ÈØ ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº ¾Ò ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÏÓÖ¹×ÓÔ ÓÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÐÓÖØÑ× ÓÖ ÓÑÒØÓÖÐ ÇÔØÑÞØÓÒ ÈÖÓÐÑ× ´ÊƹÇÅ»ÈÈÊÇ ³µ¸ ÄÆË ´½½µ¸ ÔÔº ½ß¾¼¸ ½º℄ ººº ÐÑÒظ Ⱥ ÈÒÒ¸ ʺ ËÐÚ×ØÖ¸ Ì ÈÓÛÖ ÊÒ ××ÒÑÒØ ÈÖÓÐÑÒ ÊÓ ÆØÛÓÖ× ÓÒ Ø ÈÐÒ¸ ÈÖÓº ÎÁÁ ËÝÑÔÓ×ÙÑ ÓÒ ÌÓÖØÐ ×ÔØ× ÓÓÑÔÙØÖ ËÒ ´ËÌË ¼¼µ¸ ÄÆË ´½¼µ¸ ÔÔº ½ß¼¸ ¾¼¼¼º℄ ººº ÐÑÒظ º ÖÖÖ¸ Ⱥ ÈÒÒ¸ ˺ ÈÖÒÒ׸ ʺ ËÐÚ×ØÖ¸ Ì ÅÒÑÙÑÊÒ ××ÒÑÒØ ÈÖÓÐÑ ÓÒ ÄÒÖ ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº Ø ÙÖÓÔÒ ËÝÑÔÓ¹×ÙÑ ÓÒ ÐÓÖØÑ× ´Ë ¾¼¼¼µ¸ ÄÆË ´½µ¸ ÔÔº ½¿ß½¸ ¾¼¼¼º℄ º Þ¸ źº ÈÒÖÓ׸ º ÈØظ ź ËÖÒ¸ ÓÒÚÖÒ ÌÓÖÑ× ÓÖ ËÓÑ ÄݹÓÙØ Å×ÙÖ× ÓÒ ÊÒÓÑ ÄØØ Ò ÊÒÓÑ ÓÑØÖ ÖÔ׸ ÓÑÒØÓÖ׸ÈÖÓÐØݸ Ò ÓÑÔÙØÒ¸ Òº¸ ÔÔº ¹½½¸ ¾¼¼¼º℄ Ǻ ÓÙ×׸ Ⱥ ÌÖÒ¸ ź À×ÐÖ¸ ÓÒÒØÚØÝ Ò ÀÓ Ò ÀÝÖ ÆØÛÓÖ׸ÈÖÓº Á ÁÒÓÓÑ ¼¾¸ ¾¼¼¾º½¼℄ º ×ØÖÒ¸ ʺ ÓÚÒÒ¸ º ÀÑÒÒ¸ ˺ ÃÙÑÖ¸ ÆÜØ ÒØÙÖÝ ÐÐÒ× ËйРÓÓÖÒØÓÒ Ò ËÒ×ÓÖ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº ÅÇÁÇÅ ¸ ÔÔº¾¿ß¾¼¸ ½º½½℄ Ϻ ÐÐÖ¸ Ò ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÈÖÓÐØÝ ÌÓÖÝ Ò Ø× ÔÔÐØÓÒ׸ ÂÓÒ ÏÐÝÒ ËÓÒ׸ ÆÛ ÓÖ¸ ½¼º½¾℄ Ⱥ ÙÔظ Ⱥʺ ÃÙÑÖ¸ ÖØÐ ÈÓÛÖ ÓÖ ×ÝÑÔØÓØ ÓÒÒØÚØÝ Ò ÏÖÐ××ÆØÛÓÖ׸ ËØÓ×Ø ÒÐÝ×׸ ÓÒØÖÓи ÇÔØÑÞØÓÒ Ò ÔÔÐØÓÒ׸ ÖÙ×Ö¸Ó×ØÓÒ¸ ÔÔº ߸ ½º½¿℄ Ⱥ ÙÔظ Ⱥʺ ÃÙÑÖ¸ Ì ÔØÝ Ó ÏÖÐ×× ÆØÛÓÖ׸ Á ÌÖÒ׺ ÁÒÓÖ¹ÑØÓÒ ÌÓÖݸ ÎÓк ¸ Òº ¾¸ ÔÔº ¿ß¼¸ ¾¼¼¼º½℄ ºº ÂÓÒ×ÓÒ¸ ºº ÅÐØÞ¸ ÝÒÑ ËÓÙÖ ÊÓÙØÒ Ò ÀÓ ÏÖÐ×× ÆØÛÓÖ׸ÅÓÐ ÓÑÔÙØÒ¸ ÃÐÙÛÖ Ñ ÈÙÐ×Ö׸ ÔÔº ½¿ß½½¸ ½º¿


½℄ ĺź ÃÖÓÙ×׸ º ÃÖÒ׸ º ÃÖÞÒ¸ º Èи ÈÓÛÖ ÓÒ×ÙÑÔØÓÒ Ò ÈØÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÌÓÖØÐ ÓÑÔÙØÖ ËÒ¸ ÎÓк ¾¿¸ ÔÔº ¾ß¿¼¸ ¾¼¼¼º½℄ κº ÃÓÐÒ¸ ºº ËÚ×سÝÒÓÚ¸ κȺ ×ØÝÓÚ¸ ÊÒÓÑ ÐÐÓØÓÒ׸ κÀº ÏÒ¹×ØÓÒ Ò ËÓÒ׸ Ï×ÒØÓÒ ºº¸ ½º½℄ ĺ ĸ ºÀº ÀÐÔÖÒ¸ Ⱥ и º ÏÒ¸ ʺ ÏØØÒÓÖ¸ ÒÐÝ×× Ó ÓÒ¹××ØÖÙØ ÌÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÏÖÐ×× ÅÙÐعÓÔ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖӺŠÈÇ ¾¼¼½¸ ¾¼¼½º½℄ ºÏº ÅÖ×Ðи Áº ÇÐÒ¸ ÁÒÕÙÐØ× ÌÓÖÝ Ó ÅÓÖÞØÓÒ Ò Ø× ÔÔÐØÓÒ×¸Ñ ÈÖ×׸ ÆÛ ÓÖ¸ ½º½℄ ʺ Å×ØÖ¸ ʺ ÊÓݸ ÓÒØÒÙÙÑ ÈÖÓÐØÓÒ¸ ÑÖ ÍÒÚÖ×ØÝ ÈÖ×׸ ÑָŸ ½º¾¼℄ ºÅº ÈÐÑÖ¸ ÖÔÐ ÚÓÐÙØÓÒ¸ ÂÓÒ ÏÐÝ Ò ËÓÒ׸ ÆÛ ÓÖ¸ ½º¾½℄ Ⱥ ÈÒÔ×Ò¸ º ÅÒÙÒظ ÇÒ Ø ÌÖÒ×Ñ××ÓÒ ÊÒ Ò Ò× ÀÓÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº Á ËÈÇÅ ¾¼¼½¸ ¾¼¼½º¾¾℄ źº ÈÒÖÓ׸ ËØÖÓÒ ÄÛ ÓÖ Ø ÄÓÒ×Ø Ó Ø ÅÒÑÐ ËÔÒÒÒ ÌÖ¸Ì ÒÒÐ× Ó ÈÖÓÐØݸ ÎÓк ¾¸ Òº½¸ ÔÔº ¾¹¾¼¸ ½º¾¿℄ źº ÈÒÖÓ׸ Ì ÄÓÒ×Ø Ó Ø ÊÒÓÑ ÅÒÑÐ ËÔÒÒÒ ÌÖ¸ ÌÒÒÐ× Ó ÔÔÐ ÈÖÓÐØݸ ÎÓк ¸ Òº ¾¸ ÔÔº ¿¼ß¿½¸ ½º¾℄ źº ÈÒÖÓ׸ ÇÒ ¹ÓÒÒØÚØÝ ÓÖ ÓÑØÖ ÊÒÓÑ ÖÔ¸ ÊÒÓÑ ËØÖÙ¹ØÙÖ× Ò ÐÓÖØÑ׸ ÎÓк ½¸ Òº ¾¸ ÔÔº ½ß½¸ ½º¾℄ ̺ú ÈÐÔ׸ ˺˺ ÈÒÛÖ¸ ºÆº ÌÒØÛ¸ ÓÒÒØÚØÝ ÈÖÓÔÖØ× Ó ÈØ ÊÓÆØÛÓÖ ÅÓи Á ÌÖÒ׺ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÓÖݸÎÓк ¿¸ Òº ¸ ÔÔº ½¼ß½¼¸ ½º¾℄ Ⱥ ÈÖظ ÇÒ Ø ÓÒÒØÚØÝ Ó ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ Á ÌÖÒ׺ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ì¹ÓÖݸÎÓк ¿¸ Òº ¸ ÔÔº ½¼ß½¾¸ ½½º¾℄ ºÂº ÈÓØظ Ϻº Ã×Ö¸ ÏÖÐ×× ÁÒØÖØ ÆØÛÓÖ ËÒ×ÓÖ׸ ÓÑÑÙÒØÓÒ×Ó Ø Å¸ ÎÓк ¿¸ Òº ¸ ÔÔº ½ß¸ ÅÝ ¾¼¼¼º¾℄ ʺ ÊÑÒØÒ¸ ʺ ÊÓ×Ð×¹ÀÒ¸ ÌÓÔÓÐÓÝ ÓÒØÖÓÐ Ó ÅÙÐØÓÔ ÏÖÐ×× ÆØÛÓÖ×Ù×Ò ÌÖÒ×ÑØ ÈÓÛÖ Ù×ØÑÒظ ÈÖÓº Á ÁÒÓÓÑ ¾¼¼¼¸ ÔÔº¼ß½¿¸ ¾¼¼¼º¾℄ κ ÊÓÓÔÐÙ¸ ̺Àº ÅÒ¸ ÅÒÑÙÑ ÒÖÝ ÅÓÐ ÏÖÐ×× ÆØÛÓÖ׸ Á ÂÓÙÖ¹ÒÐ ËÐØ Ö× Ò ÓÑѺ¸ ÎÓк ½¸ Òº ¸ ÔÔº ½¿¿¿ß½¿¸ ½º¿¼℄ Ⱥ ËÒظ ºÅº ÐÓÙ¸ Ò ÚÐÙØÓÒ Ó ÓÒÒØÚØÝ Ò ÅÓÐ ÏÖÐ×× ÀÓÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº Á ËÆ ¾¼¼¾¸ ÔÔº ߸ ¾¼¼¾º¿½℄ Ⱥ ËÒظ ºÅº ÐÓÙ¸ º ÎÒ×ØÒ¸ ÈÖÓÐ×Ø ÒÐÝ×× ÓÖ Ø ÊÒ ××Ò¹ÑÒØ ÈÖÓÐÑ Ò ÀÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓº Å ÅÓÀÓ ¼½¸ ÔÔº¾½¾ß¾¾¼¸ ¾¼¼½º¿¾℄ ĺ ËÛÖظ ˺ú˺ ÙÔظ º ÏÒÑÒÒ¸ Ê×Ö ÐÐÒ× Ò ÏÖÐ×× ÆعÛÓÖ× Ó ÓÑÐ ËÒ×ÓÖ׸ ÈÖÓº Å ÅÓÓÑ ¼½¸ ÔÔº ½½ß½¸ ¾¼¼½º¿


¿¿℄ º ËÒ¸ źĺ ÀÙ×ÓÒ¸ ÆÛ ÅÓÐ ÓÖ ËÙÐÒ ÈØ ÊÓ ÆØÛÓÖ׸ ÈÖÓºÁ ÁÒÓÓÑ ¸ ÔÔº ½½½ß½½¾¸ ½º¿℄ źº ËÖÚ×ØÚ¸ ʺ ÅÙÒØÞ¸ ź ÈÓØÓÒ¸ ËÑÖØ ÃÒÖÖØÒ ËÒ×ÓÖ¹× ÏÖ¹Ð×× ÆØÛÓÖ× ÓÖ ËÑÖØ ÚÐÓÔÑÒØÐ ÈÖÓÐѹ×ÓÐÚÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ׸ ÈÖÓº ÅÅÓÓÑ ¼½¸ ÔÔº½¿¾ß½¿¸ ¾¼¼½º¿℄ ºº ËØÖ¸ º ÔØ×ظ º ÅÆѸ º ÈÙ¸ º ÏÐÔÓи Ê×Ö ÐÐÒ× ÒÒÚÖÓÒÑÒØÐ Ç×ÖÚØÓÒ Ò ÓÖ×ØÒ ËÝ×ØÑ׸ ÈÖÓº Å ÅÓÓÑ ¼¼¸ ÔÔº¾¾ß¾¸ ¾¼¼¼º¿℄ º Ù¸ º ÀÑÒÒ¸ º ×ØÖÒ¸ ÓÖÔݹÁÒÓÖÑ ÒÖÝ ÓÒ×ÖÚØÓÒ ÓÖ ÀÓ ÊÓÙØÒ¸ ÈÖÓº Å ÅÓÓÑ ¼½¸ ÔÔº ¼ß¸ ¾¼¼½º¿

More magazines by this user
Similar magazines