12.10.2016 Views

Amikeco Norde-Sude Amitié nord-sud

Riverego124-125

Riverego124-125

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Esperantistoj — ĉu novaj « bestoj » en Granbio ?

Oni povus foje imagi, ke jam okazis MeKaRo — la

Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto — en

preskaŭ ĉiuj interesaj urboj de Kebekio kaj

Ontario… Sed Granbio

nun estas nun nova

centr(et)o de

Esperantujo inter

Montrealo kaj

Ŝerbruko, ekde la

translokiĝo de

Normando kaj

Zdravka tien.

Eble estas nun nova

oportuno, por ke

sekvantaj MeKaRoj

povu okazi ankaŭ en

relative pli

malgrandaj urboj. Tamen estis multe por fari en

Granbio. Bestĝardeno, naturcentro, pomvinejo

(mi partoprenis, kaj estis tre interese — kaj

Nicolas Viau

Nicolas Viau nous écrit quelques mots sur le 12e MeKaRo, le premier à avoir eu lieu dans

la ville de Granby — un nouveau centre de l'espérantophonie québécoise ?

bonguste !) kaj farmbieno estas ĉiuj viziteblaj en

proksimaj lokoj.

Sabate ni marŝadis tra tipa urbo de la Orientaj

Kantonoj, kun anglaj

komencoj kaj frua

arkitekturo, sed

franclingva plimulto

hodiaŭ.

Normando kaj

Zdravka dankendas

pro sia tre afabla

gastemo.

Sabatvespere ili

preparis manĝegon

por la tuta

partoprenantaro kaj

eĉ gastigis kelkajn (ekzemple, min !), antaŭ tre

agrabla vespero en la ĝardeno.

Dimanĉe ni pasigis sufiĉe longan tempon en la

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!