12.10.2016 Views

Amikeco Norde-Sude Amitié nord-sud

Riverego124-125

Riverego124-125

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Esperantistoj — ĉu novaj « bestoj » en Granbio ?<br />

Oni povus foje imagi, ke jam okazis MeKaRo — la<br />

Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto — en<br />

preskaŭ ĉiuj interesaj urboj de Kebekio kaj<br />

Ontario… Sed Granbio<br />

nun estas nun nova<br />

centr(et)o de<br />

Esperantujo inter<br />

Montrealo kaj<br />

Ŝerbruko, ekde la<br />

translokiĝo de<br />

Normando kaj<br />

Zdravka tien.<br />

Eble estas nun nova<br />

oportuno, por ke<br />

sekvantaj MeKaRoj<br />

povu okazi ankaŭ en<br />

relative pli<br />

malgrandaj urboj. Tamen estis multe por fari en<br />

Granbio. Bestĝardeno, naturcentro, pomvinejo<br />

(mi partoprenis, kaj estis tre interese — kaj<br />

Nicolas Viau<br />

Nicolas Viau nous écrit quelques mots sur le 12e MeKaRo, le premier à avoir eu lieu dans<br />

la ville de Granby — un nouveau centre de l'espérantophonie québécoise ?<br />

bonguste !) kaj farmbieno estas ĉiuj viziteblaj en<br />

proksimaj lokoj.<br />

Sabate ni marŝadis tra tipa urbo de la Orientaj<br />

Kantonoj, kun anglaj<br />

komencoj kaj frua<br />

arkitekturo, sed<br />

franclingva plimulto<br />

hodiaŭ.<br />

Normando kaj<br />

Zdravka dankendas<br />

pro sia tre afabla<br />

gastemo.<br />

Sabatvespere ili<br />

preparis manĝegon<br />

por la tuta<br />

partoprenantaro kaj<br />

eĉ gastigis kelkajn (ekzemple, min !), antaŭ tre<br />

agrabla vespero en la ĝardeno.<br />

Dimanĉe ni pasigis sufiĉe longan tempon en la<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!