25.04.2017 Views

DREWBET FENCE STEEL 2015

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NOWOŚCI

2015

steel

STALOWE PANELE

OGRODZENIOWE


NOWOŚĆ

2015

Wypełnienia

metalowe

System ogrodzeniowy DREWBET FENCE to nie tylko pustaki łupane i panele drewniane ale od 2015 roku

równie˝ wypełnienia, bramy i furtki metalowe z nowej serii DREWBET FENCE STEEL. Dost´pne sà one

w 6 ró˝nych wzorach – od wysublimowanych, zdobionych szkłem fusingowym, przez wzory nowoczesne,

na tradycyjnych modelach koƒczàc.

Pustak: A1, B2 szaro-biały

Wypełnienie: M2 Horizon


NOWOŚĆ

2015

Nowy

Potrzebujesz:

sposób układania

Pustak łupany

(słupkowy)

Pustak łupany

(podmurówkowy)

Pustak łupany

(podmurówkowy)

Drewbet Premium Pattern

symbol:

B2

symbol:

B1

symbol:

A1

DREWBET PREMIUM PATTERN to nowy sposób układania pustaków łupanych oparty na elementach ogrodzeniowych z serii DREWBET FENCE.

To doskonałe połàczenie dobrze znanych pustaków typu A, B, F, G, które tworzy niespotykany i zadziwiajàcy efekt. DREWBET PREMIUM PATTERN

to doskona∏e rozwiàzanie dla osób lubiàcych si´ wyró˝niaç przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego stylu.

Pustak łupany

(słupkowy)

symbol: G2

Pustak łupany

(podmurówkowy)

symbol: G1

Pustak łupany

symbol:

F1

02

NOWOÂCI 2015 DREWBET

DREWBET PREMIUM PATTERN

NOWOÂCI 2015 DREWBET

DREWBET PREMIUM PATTERN

03


Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor szaro-piaskowy

Wype∏nienie: S2 Simple

Wype∏nienia stalowe z serri STEEL to tradycyjne materia∏y w nowym,

Êwieêym wydaniu. WÊród nich znajdà coÊ dla siebie zarówno mi∏oÊnicy prostoty

i nowoczesnoÊci, jak i wielbiciele tradycji.

Proste, szerokie elementy wypełnienia S2 Simple tworzà regularny pasiasty wzór,

który Êwietnie komponuje si´ z budynkami o geometrycznych bry∏ach.

04

NOWOÂCI 2015 DREWBET

NOWOÂCI 2015 DREWBET

SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH

05


Wype∏nienia STEEL

Wypełnienia DREWBET STEEL dzi´ki zró˝nicowanym wzorom dajà wiele mo˝liwoÊci aran˝acji i dopasowania do architektury, jak i ukształtowania terenu.

Gama wzorów S1 OVAL, S2 SIMPLE, S3 SIMPLE PICASSO idealnie wkomponuje si´ w nowoczesnà architektur´ budynków.

S1 OVAL

Skrzyd∏o bramy

Furtka

Panel

S2 SIMPLE

Skrzyd∏o bramy

Furtka

Panel

S3 SIMPLE PICASSO

Skrzyd∏o bramy

Furtka

Panel

Dzi´ki zastosowaniu szkła fusingowego ogrodzenie S3 SIMPLE PICASSO tworzy niepowtarzalny efekt szczególnie podczas słonecznych dni. Barwa szkła

uzale˝niona jest od koloru wykoƒczenia elementów metalowych. Z wypełnieniami w kolorze antracyt i czerƒ wyst´puje szkło w kolorze gł´bokiej czerwieni.

06

NOWOÂCI 2015 DREWBET

SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH

Pustaki: A1, B2 kolor biały

Wypełnienie: S1 Oval


Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor szaro-biały

Wypełnienie: S3 Simple Picasso


Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor ciemno-piaskowy

Wype∏nienie: S4 Delicate

Wypełnienie metalowe S4 DELICATE dzi´ki swojej tradycyjnej formie doskonale

sprawdza si´ przy aran˝acji ogrodzenia domu o klasycznej bryle.

Dobierajàc odpowiednie kolory wype∏nieƒ, pustaków i daszków mo˝na stworzyç zdyscyplinowany,

jednobarwny projekt, lub te˝ – odpowiednio grajàc kolorami – nadaç mu bardziej indywidualny charakter.

NOWOÂCI 2015 DREWBET

NOWOÂCI 2015 DREWBET

SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH

SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH

09 10


Wypełnienia metalowe DREWBET STEEL to równie˝ doskona∏e rozwiàzanie dla osób, które cenià i kochajà tradycj´.

Wzory S4 DELICATE, S5 ARCHER, S6 TRIANGO PICASSO to modele idealnie współgrajàce z architekturà w klasycznym wydaniu.

S4 DELICATE

Skrzyd∏o bramy

Furtka

Panel

S5 ARCHER

Skrzyd∏o bramy

Furtka

Panel

S6 TRIANGO PICASSO

Skrzyd∏o bramy

Furtka

Panel

Barwa szkła fusingowego w modelu S6 TRIANGO PICASSO uzale˝niona jest od koloru wykoƒczenia elementów metalowych. Z wypełnieniami w kolorze

bràzowym wyst´puje dekor szklany w kolorze ognistej pomaraƒczy.

Pustaki: A1, B1 kolor grafit

Wypełnienie: S5 Archer

NOWOÂCI 2015 DREWBET

SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH

12


Pustaki: DREWBET PREMIUM PATTERN kolor piaskowy

Wypełnienie: S6 Triango Picasso


System

ogrodzeniowych

paneli metalowych

Drewbet Premium Pattern

Schematy układania pustaków

System ogrodzeƒ firmy DREWBET to starannie dobrana kombinacja pustaków łupanych, wypełnieƒ metalowych i drewnianych, bram oraz furtek.

Seria DREWBET STEEL znacznie poszerza ofert´ produktów ogrodzeniowych oraz pozwala klientom wykonaç ogrodzenie zaopatrujàc si´ w potrzebne

elementy u jednego producenta. Wszystkie elementy ogrodzeƒ metalowych wykonane sà ze starannie dobranych gatunków stali, dodatkowo

zabezpieczonych ocynkiem ogniowym. Warstwa lakieru proszkowego wraz z ocynkiem ogniowym daje gwarancj´ wysokiej trwałoÊci na lata.

Słupki i podmurówki łupane

lub ryflowane dost´pne

w szerokiej palecie kolorów.

str.

Drewniane lub stalowe panele

ogrodzeniowe, dost´pne

w ró˝nych stylach i wymiarach.

Dwuspadowe daszki wieƒczàce

podmurówkowe i słupkowe

dost´pne w dwóch wariantach

kolorystycznych.

8 cm +16 cm

G2

B2

B1

G1

G2

B2

A1

Panel

wys.85 cm

F1

G2

B2

B2

G2

A1

Panel

wys.85 cm

F1

Rozdzaje wykoƒczenia stali

Wszystkie stalowe ogrodzenia Drewbet kryte sà warstwà ocynku ogniowego, i posiadajà otwory technologiczne do cynkowania.

Nast´pnie sà malowane proszkowo.

8 cm

Przy budowie słupków na wysokoÊç 128 cm nale˝y rozpoczàç budow´ od warsty pustaków 8 cm, tj. G2i G1

8 cm

RAL 8017 RAL 9005 RAL 7016

Malowane

proszkowo, bràz

Malowane

proszkowo, czerƒ

Malowane

proszkowo, grafit

Na specjalne zamówienie* istnieje mo˝liwoÊç

pomalowania elementów stalowych na dowolny

kolor wybrany z wzornika RAL.

* Wycena indywidualna

G2

B2

B1

G1

G2

B2

Panel

wys.100 cm

G2

B2

B2

G2

Panel

wys.100 cm

Standardowe wymiary wypełnieƒ stalowych

Wszystkie wypełnienia stalowe

firmy DREWBET dost´pne sà

w zestawie z kompletem okuç.

Element Skrzyd∏o bramy Panel Furtka

wysokoÊç 122 cm 85 cm 122 cm

d∏ugoÊç 200 cm 195 cm 100 cm

8 cm +16 cm

A1

F1

8 cm +16 cm

A1

F1

15

NOWOÂCI 2015 DREWBET

SYSTEM STALOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH


Partner handlowy

DREWBET Spółka Jawna

Zbrojewsko 14, 42-165 Lipie

tel. +48 34 318 90 27, 28, 48

kom. +48 696 030 000

fax +48 34 371 44 64

www.drewbet.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!