Vyrovnanie podláh - SK

quickmix.cz

Cementový poter a betón, drevené podlahy, výškové rozdiely, schodiská, oprava vylomeného miesta

Inteligentné stavebné hmoty

VYROVNANIE PODLÁH

www.quick-mix.sk


VYROVNANIE PODLÁH

Tipy na úspech

Chcete v obývacej izbe položiť parkety?

Chcete starú pivnicu premeniť

na kanceláriu? Na starú drevenú

podlahu položiť koberec? Nič z toho

nie je problém. S našimi produktmi

a cennými tipmi z tejto podlahárskej

príručky ľahko naplníte niektoré Vaše

očakávania, ako je napríklad sanácia

a vyrovnanie nerovných podláh.

Uvidíte sami!

Foto: Holzwerk TERHÜRNE

Dobrý dôvod na bývanie

Požiadavky na podlahu sú v podstate

závislé na dvoch faktoroch, ktorými

sú využívanie a poloha miestnosti

v budove. Tým sa musí riadiť tak protihluková,

tepelná ochrana a ochrana

proti vlhkosti, ako aj mechanické

namáhanie. A nesmieme zabudnúť

ani na estetický vzhľad. Či už zvolíte

ako podlahovú krytinu koberec, PVC,

dlažbu, parkety alebo podobne, estetický

a harmonický dojem miestnosti

hrá rovnako veľkú úlohu ako praktický

úžitok, trvanlivosť a náklady.

Pohľad na jadro podlahy

V novostavbách sú spravidla potery,

na ktorých nie je žiadna krytina.

Oproti tomu v starej zástavbe prevažujú

najrôznejšie materiály a kombinácie

materiálov: od poškodeného

betónu a poteru cez dlaždice a PVC

až po staré kobercové krytiny a drevené

dosky.

Foto: ammonit keramik

76


VYROVNANIE PODLÁH

Vyrovnanie a sanácia podľa

plánu

Pred začatím práce by ste si

mali vždy zostaviť presný plán.

Nakreslite si - najlepšie na milimetrový

papier - pôdorys spracovávaných

plôch. Uľahčí Vám to výpočet

plôch, usporiadanie škár a potrebné

množstvo vyrovnávacieho materiálu.

A zároveň Vám to ihneď ukáže, aké

množstvo dlaždíc, lepidla alebo

kobercovej krytiny budete potrebovať.

Prípadné ďalšie otázky Vám

ochotne odpovie technický servis

spoločnosti quick-mix. Prajeme

Vám veľa zábavy a úspechu pri

vykonávaní prác.

Foto: ammonit keramik

Foto: ammonit keramik

Na zhotovenie novej podlahy

je v takýchto prípadoch nutné

vziať do úvahy určité techniky.

Nasledujúce stránky obsahujú

mnohé tipy na potrebné náradie,

na posúdenie podkladu a spracovanie.

Päť vybraných príkladov aplikácie

Vám prakticky ukáže, ako možno

rýchlo, jednoducho a bezpečne

upraviť daný podklad a vyriešiť príslušné

problémy.

Foto: Holzwerk TERHÜRNE

77


MATERIÁLY A TECHNIKA

Všetko podľa plánu

Ešte než zakúpite produkt určený

na vyrovnanie podlahy, musíte zistiť

výškové rozdiely spracovávanej plochy.

Postupujte nasledovne: Zhotovte

náčrt nerovných plôch vyžadujúcich

sanáciu (napr. 3 m x 3 m = 9 m 2 ).

V priemere je teda potrebné vyrovnať

0,74 cm. Na obaloch sú, v závislosti

od hrúbky nanášanej vrstvy, uvedené

hodnoty spotreby. Teraz musíte hodnotu

vynásobiť počtom m 2 , vďaka

čomu sa dozviete, koľko materiálu je

potrebné.

Kde sa umiestňujú pohybové

a dilatačné škáry?

Veľkosť poľa plochy,

na ktorú sa

má produkt

nanášať, je nutné

obmedziť dĺžkou

hrany 5-6 metrov.

plocha: 9 m 2

Potom pomocou vodorovnej laty a vodováhy

(hadicovej vodováhy) určite aké “výškové

rozdiely” treba vyrovnať. To zistíte,

keď napríklad zmeriate rohové body a stredový

bod miestnosti.

plocha: 9 m 2

Zistené výškové rozdiely zaznamenajte

podľa meraných bodov

na náčrte. Sčítajte jednotlivé hodnoty

a súčet vydeľte počtom meraných

bodov: 3,7 cm : 5 = 0,74 cm

Okrem toho je dôležité, aby boli

umiestnené okrajové škáry (pohybové

a dilatačné škáry). Na tento

účel sa použijú okrajové pásy. Tieto

okrajové pásy musia byť minimálne

5 mm hrubé a umiestnia sa pozdĺž

všetkých kolmých plôch (steny,

podpery atď.). V našom príklade

by to znamenalo, že je potrebných

12 m okrajových pásov. Ak sa už

pohybové a dilatačné škáry v podklade

nachádzajú, je nutné ich

prevziať. V praxi sa pre tento príklad

osvedčili dve varianty postupu: Buď

sa v týchto miestach pomocou

okrajového pásu vytvorí pole, alebo

sa poloha škáry vyznačí na okraji,

vyplní sa vyrovnávacou hmotou

a potom, keď je plocha pochôdzna,

vyreže flexou (uhlovou brúskou),

odsaje sa prach a trvalo sa elasticky

utesní.

Zásadne by nemal byť prekročený

pomer dĺžky / šírky max. 2 : 1.

V miestnostiach s mnohými uhlami alebo v prípade,

že plochy do seba vzájomne prechádzajú,

by mali byť vždy tvorené pravouhlé

plochy, okolo ktorých sa škáry založia.

Výstupky a vikiere by mali

byť pri nanášaní zásadne

oddelené od zvyšku miestnosti.

Spravidla tu už

dilatačné škáry v podklade

existujú.

Podklady

Predpokladom úspešného nanesenia

novej vyrovnávacej vrstvy

je znalosť sanovaného podkladu

a budúcich požiadaviek na používanie.

Pokiaľ budú dodržané niektoré

pravidlá, bude sanácia jednoduchá

a bezpečná. Napríklad vždy platí, že

podklady musia byť vhodné, suché,

čisté a bez trhlín.

78

Starý betón alebo

cementový poter

Pri týchto podkladoch je nutné rešpektovať

niektoré zvláštnosti. Môžu

sa vyskytovať nasledujúce javy,

ktoré je nutné odstrániť tak, ako ich

opisujeme ďalej.

Starý betón s čiastočným vyštrbením


MATERIÁLY A TECHNIKA

Poškodené

chodisko

s kobercom

vyžadujúce

sanáciu.

Poškodenie

bolo spôsobené

prevlhnutím

Drobenie a odlupovanie povrchu:

Na povrchu sa nachádzajú

zrná, ktoré sa ľahko uvoľňujú.

Tieto voľné čiastočky je potrebné

bezo zvyšku odstrániť. Vykonáva

sa to napríklad zametením, vysatím

a ošetrením vhodným základom

(napr. produktom quick-mix MTG).

Tvorba trhlín: Rozlišujeme konštrukčne

podmienené trhliny

a trhliny spôsobené zmrštením.

Pred vykonaním úprav musí byť

v každom prípade zistené, či sa

tvorba trhlín zastavila. Na to existuje

jednoduchá a ľahko použiteľná

metóda: Trhlinu vyplňte sadrou

(tzv. sadrové plomby) a sledujte ju

po dobu asi 14 dní. Ak sadrová

plomba zostane nepoškodená,

môžete trhlinu bez obáv zatmeliť.

Ak je sadrová plomba poškodená,

ide o konštrukčne podmienené

trhliny. Keď sa tieto trhliny opravia,

budú po určitej dobe viditeľné aj

vo vyrovnávacej hmote. S trhlinou

je potom nutné zaobchádzať ako

s pohybovou a dilatačnou škárou,

ktorá musí byť trvalo elasticky

vyplnená. (V individuálnom prípade

Vám pomôžu v technickom servise

quick-mix.)

Nedostatočná pevnosť:

Do povrchu sa urobí vryp dlátom

alebo oceľovým klincom.

Čiastočky, ktoré sa pritom vydrobili

musia byť následne bezo zvyšku

odstránené. Zjavne je podklad

nedostatočne pevný. Kontaktujte

technický servis quick-mix.

Dutiny: Povrch, na ktorý má byť

kompletne nanesená podkladová

vrstva, je potrebné preskúmať

napríklad ľahkým poklepávaním

kladivka. Existujúce duté miesta

musia byť bezpodmienečne

odstránené.

Prevlhnutie: Vlhké miesta musia

byť pred nanesením novej podkladovej

vrstvy vždy odstránené

pomocou konštrukčných opatrení,

to znamená, že je nutné zistiť príčinu

prevlhnutia a vykonať izoláciu.

Až po úplnom vysušení je možná

nová úprava.

Vrstvy, ako sú farby, oleje, tuky,

staré kobercové krytiny atď.

Tieto separačné vrstvy musia

byť odstránené. Spravidla sa to

vykonáva mechanicky, nanesením

tmelu alebo zbrúsením. Ak tieto

látky zostanú na podklade, môže

dôjsť k narušeniu spojenia medzi

podkladom a novou vrstvou.

Anhydritový poter

Pre anhydritové podklady platí

zásadne to isté ako pre podklady

z betónu a poteru. A to ako z hľadiska

vzhľadu povrchu, tak aj

z hľadiska odstránenia závad. Je

tu len jeden rozdiel - prevlhnutý

anhydritový podklad musí najprv

vyschnúť, musí byť určená zostatková

vlhkosť a pevnosť povrchu

a až potom je možné vykonať novú

úpravu.

Drevený podklad

Prevlhnutie: Vlhké podklady musia

byť demontované a vymenené.

Kývanie a prehýbanie: Najmä staré

dosky sa kývajú a prehýbajú. Pred

nanesením novej podkladovej vrstvy

Drevené dosky so zvyškom farieb

preto musia byť pevne zoskrutkované

so spodnou konštrukciou.

Upevňovacie skrutky musia byť

od seba vzdialené menej ako

60 cm.

Otvorené škáry medzi doskami:

Pri širokých škárach (do 10 mm) je

pred nanesením novej vrstvy nutné

škáry vytmeliť.

Stará dlažba

s vyštrbením

a trhlinami

Podklad z dlažby

Trhliny škár a dlaždice s trhlinami:

V zásade je nutné zistiť, či ide o trhliny

zo zmrštenia alebo konštrukčne

podmienené trhliny.

Dutiny: Celá plocha sa skontroluje

oklepaním kladivka. Uvoľnené

dlaždice sa musia odstrániť. Takto

vzniknuté priehlbiny sa pred použitím

vyrovnávacích a nivelačných

hmôt vyplnia, napr. opravnou alebo

nivelačnou stierkou quick-mix.

79


MATERIÁLY A TECHNIKA

Náradie

4

Vyrovnávacie a nivelačné hmoty sa

na podlahe rozotierajú pomocou

1 gumovej stierky. Základné

nátery sa pri vykonávaní podlahárskych

prác nanášajú napr.

2 valčekom na farbu. Zvyšky

farieb, malty a koberce na podklade

možno z veľkej plochy stiahnuť

3 škrabkou. Gumové stierky,

valčeky na farbu a škrabky možno

predĺžiť 4 násadou. Odpadne

tak namáhavé ohýbanie alebo práca

na kolenách. 5 Murárska lyžica

je pri práci s maltou vždy potrebná

- ako na nanášanie malty, tak aj

opravné stierky. 6 Špachtľa sa

používa pri opravách tmelom alebo

na čistenie podkladu.

6 Lyžica sa používa všade

tam, kde je murárska lyžica príliš

veľká, napríklad na malé vymrvené

miesta a diery.

5

1

6

7

11

3

80


MATERIÁLY A TECHNIKA

Náradie

8

10

2

Veľkou 8 špachtľou sa podklad

očistí od zvyškov farieb, malty

a lepidla na koberce. Pre dôkladné

očistenie náradia, podkladu atď. sa

použije 9 špongia. Na namočenie

podkladu, náter základnou

farbou a adhéznej vrstvy, na zarovnanie

stierky s existujúcimi stavebnými

hmotami sa hodí buď

10 široký štetec alebo kefa.

Pomocou 11 hladidla sa nanáša

malta a vyhladzujú sa povrchy.

Možno použiť ako na vyrovnávacie,

tak aj stierkové hmoty. Na nákresy

a náčrty sa používajú 12 tesárske

ceruzky. 13 Gumové rukavice

14 Skladací meter

9

13

12

14

81


MATERIÁLY A TECHNIKA

Náradie

1

1

2

Stavebné vedro na maltu

Vodorovná lata sa používa

na hrubé uhladenie malty, poteru

a stierkových hmôt. 3 Dilatačné

pásy sa umiestnia pozdĺž stien

a okolo stĺpov, slúžia na ochranu

pred pnutím. Možno ich zakúpiť

v rôznych výškach, hrúbkach

a materiáloch. Podklad sa dôkladne

očistí 4 zmetákom.

5 Vedro na maltu

2

5

9

6

82


MATERIÁLY A TECHNIKA

3

Náradie

6 Miešadlo je nástavec

na vŕtačku a používa sa na zamiešanie

malty. 7 Vodováha presne

určí nerovnosti. Možno použiť aj

8

9

hadicovú vodováhu

Gumené čižmy 10 Metla

4

8

7

10

83


MATERIÁLY A TECHNIKA

Odborné pojmy

Anhydritové potery

Pri tomto druhu poteru sa ako spojivo používa

anhydrit. Anhydritové potery sa vykonávajú buď

ako plávajúce alebo spojené a v žiadnom prípade

nesmú byť použité v mokrých alebo vlhkých priestoroch.

Pred ďalším spracovaním musí byť ich

povrch zásadne narušený brúsením.

Cementový poter

Cement je spojivo, ktoré spôsobuje stvrdnutie.

Cementové potery tvrdnú hydraulicky a k úplnému

vytvrdnutiu potrebujú minimálne 28 dní. Až potom

by mali byť kladené podlahové krytiny.

Doba odležania

Časový úsek, počas ktorého musia byť niektoré

materiály medzi namiešaním a opätovným premiešaním

v pokoji.

Doba schnutia

Popisuje dobu potrebnú do vyschnutia materiálu.

Až potom sa môžu vykonávať následné práce.

Doba spracovateľnosti

Doba, počas ktorej materiál zostáva po zamiešaní

schopný spracovania.

Homogénny

Znamená rovnorodý, jednotný. Malta je homogénna,

ak je materiál dôkladne premiešaný na rovnomerné

spracovanie (bez hrudiek).

Konzistencia

Popisuje viskozitu alebo tekutosť malty.

Konzistencia vhodná na spracovanie závisí

od spôsobu využitia a docieli sa pridaním množstva

vody uvedeného na obale.

Nivelovanie

Vlastnosť popisujúca schopnosť samovyrovnania

podlahovej vyrovnávacej hmoty. Materiál sa rozlieva

takmer sám. Ak chceme podporiť rovnomerné

rozliatie, materiál sa rozotiera gumovou stierkou,

zmetákom alebo murárskou lyžicou.

Otvorená doba

Vlastnosť produktu, popisujúca časový úsek

medzi nanesením materiálu a “vytvorením škrupiny”

na materiáli (dôležitá pre dobu spracovateľnosti).

Penetrácia

Predúprava podkladu emulziou alebo spojovacím

mostíkom, aby sa - v závislosti od podkladu -

zlepšila priľnavosť, znížila savosť alebo spevnil

podklad. Základový náter sa nanáša širokým štetcom,

kefou alebo valčekom.

Plávajúci poter

Plávajúce potery nie sú pevne spojené s podkladom

a ležia na izolačnej vrstve (kročajová alebo

tepelná izolácia) a separačnej fólii. Minimálna

hrúbka je cca 35 mm.

Podlahová krytina

Priamo používaná povrchová vrstva, po ktorej sa

chodí. Nazýva sa tiež nášľapná vrstva.

Podlahovými krytinami sú napr. parkety, laminát,

dlaždice, dosky, textilné krytiny atď.

Podlaha

Označenie všetkých vrstiev a povrchov nad nosnými

horizontálnymi stavebnými prvkami budovy.

Pohybové - dilatačné škáry

Škáry vyrovnávajúce konštrukčne podmienené

pnutie medzi pevnými konštrukčnými dielmi. Ich

utesnenie je trvalo elastické. Pohybové škáry,

ktoré sú už vytvorené v podklade, musí byť

zásadne urobené až k povrchu obkladu.

Potery oddelené

Tento poter nie je pevne spojený s podkladom

a leží na separačnej fólii. Minimálna hrúbka je cca

35 mm.

Potery

Obvykle na báze cementu, anhydritu, liateho

asfaltu alebo asfaltu / bitúmenu. Základňa

s plochým, hladkým povrchom. Rozlišujeme “plávajúcu

podlahu”, “poter” a “poter na separačnú

vrstvu”.

Prečesanie

Pracovná operácia, pri ktorej sa zubovou alebo

hrebeňovou stierkou pretiahne hmota nanášaná

na podklad, ako napr. pri lepidle na dlaždice.

Prevodnenie

Pri namiešaní malty je pridané príliš veľa vody.

Zmenia sa tak vlastnosti materiálu.

Spojený poter

Poter je pevne spojený s podkladom. Minimálna

hrúbka je cca 20 mm.

Suchá malta

Zmes malty pripravená výrobcom, po pridaní vody

je pripravená na použitie.

Zamiešanie a rozmiešanie

Pracovné operácie prípravy materiálu. Suché

malty musia byť pred spracovaním rozmiešané

(zámesová voda) tak, aby v nich neboli hrudky,

najlepšie miešadlom.

Zámesová voda

Ide o množstvo vody, ktorá sa pridáva k malte,

aby mohla byť pred spracovaním zamiešaná.

84


MATERIÁLY A TECHNIKA

Vyrovnanie väčších nerovností pred

nanášaním samonivelačných hmôt

Nanesenie penetrácie:

Penetrácia zlepšuje spojenie medzi

podkladom a novou vrstvou a bráni

rýchlemu odobratiu vody potrebnej

k hydratácii.

Podlahové stierky:

Podlahové stierky majú mimoriadne

jemnú zrnitosť a možno ich preto

nanášať v takmer nulovej vrstve.

Spracovávajú sa v plastickej konzistencii.

Ako výplňovú stierku je

možné použiť ich všade tam, kde

nie je kvôli tekutosti vhodná samonivelačná

vyrovnávacia hmota. Pre

dosiahnutie lepšieho spojenia s podkladom

je nutné pred nanesením

stierky naniesť spojovací mostík.

1

Nanesenie spojovacieho mostíka

2

Zapracovanie čerstvej malty

Vyrovnávacie a nivelačné hmoty

Tekutá stierka quick-mix BA

1050, AMF, SR 20, SR 30s

a Rýchla nivelačná stierka

quickmix NSP

Tieto produkty sú jemnozrnné,

rozlievajú sa samy a vyrovnávajú

nerovnosti podlahy obzvlášť rýchlo

a spoľahlivo. Vyznačujú sa hladkými

a rovnými povrchmi. Minimálna

nanášacia hrúbka začína na 2 mm.

Výhodou je, že vrchné krytiny môžu

byť položené za veľmi krátku dobu.

1

Vyliatie

2

Rozliatiu sa napomôže gumovou stierkou.

3

Odvzdušnením sa odstránia uzavreté vzduchové

bubliny.

85


MATERIÁLY A TECHNIKA

Prehľad produktov

Z diaľky viditeľná: oranžová obchodná

značka kvality v regáli stavebného

marketu

Rýchlo k nájdeniu: jednoznačné a

dobre čitateľné označenie produktu

Evidentné: zobrazenie aplikácie

Stručne: najdôležitejšie oblasti použitia

na prvý pohľad

Samonivelačná hmota BA 1050

Obsahuje anhydritovú prísadu

zlepšujúcu roztekanie a spracovateľnosť

hmoty. Určená na zalievanie

vykurovaných podláh. Mrazuvzdorná

hmota. Určená na penetráciou

upravené podklady ako sú potery,

anhydritové podlahy, vykurované

podlahy atď.

Vyrovnávacia hmota, flexibilná

AMF

Veľmi pružná samonivelačná hmota

na vyrovnávanie nerovností podláh

vo vrstvách 2-10 mm. Použitie aj

na vyrovnanie stabilných drevených

podláh, na plochy s podlahovým

vykurovaním a pod. Vhodná do vonkajšieho

i vnútorného prostredia.

Rýchla nivelačné stierka NSP

Rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená

samonivelačná vyrovnávacia hmota.

Aplikácia v hrúbkach 3-30 mm.

Pochôdzna po 3 hodinách. Pre

vnútorné prostredie.

Betónová a opravná stierka

BRS

Opravná cementová stierka

na opravy rôznych betónových

plôch - v jednom kroku do hrúbky

vrstvy 15 mm, v dvoch krokoch

do hrúbky 30 mm. Minerálna hmota

spevnená vláknami. Mrazuvzdorná

hmota určená na aplikáciu v exteriéri

a interiéri na steny, stropy aj podlahy.

Elastická emulzia EMU

Penetračná elastická emulzia na zníženie

nasiakavosti podkladu a zlepšenie

priľnavosti následných vrstiev.

Prísada na zvýšenie tesnosti cementových

mált a poterov. Použiteľná

ako prechodový mostík na stabilné

drevené podlahy (použitie “čerstvý

do čerstvého”).

Adhézny základ HAG-QB

Prechodový mostík na akrylátovej

báze plnený hrubým kremičitým

pieskom na vytvorenie pevného

spojenia vrstiev. Aplikácia pred

nanesením systémových komponentov

quick-mix. Vhodný na všetky

obvyklé stavebné materiály a podklady

v exteriéri aj interiéri. Pri

použití v exteriéri pridať cca 20%

hmotnostných cementu.

UG (základ / penetrácia)

Univerzálny penetračný náter

bez obsahu rozpúšťadiel určený

na nasiakavé minerálne podklady.

Pre zjednotenie a zníženie nasiakavosti.

Na vonkajšie aj vnútorné

použitie.

Prechodový mostík QG

Prechodový mostík použiteľný vo

vnútornom aj vonkajšom prostredí

na nenasiakavé, hladké podklady

(sklo, staré obklady a dlažby, hladký

betón a pod.) Vytvorí drsný povrch

pre pevnejšie spojenie s následnými

vrstvami.

86


MATERIÁLY A TECHNIKA

PODKLAD

PODLAHY STENY

Sadrokartón, sadrovláknité

dosky

Staré farebné nátery

Starý obklad

Betónové murivo

Sadrová omietka

Pórobetón

Cementová / Vápennocementová

omietka

Murivo

Drevený podklad

Stará dlažba

Vykurované podlahy

Betónová podlaha

(nenasiakavá)

Poter cementový

Poter zo síranu vápenatého

Odporúčaná hrúbka vrstvy

NÁSLEDNÁ NANÁŠENÁ VRSTVA

do 13 mm EG/HE/HAG-AS UG/HE/H4/QG QG/QB/H4 áno QG X

BA 1050 samonivelizačná vyrovnávacia

hmota

QG/QB/H4 áno QG x

predvlhčiť/

HE/UG

do 30 mm EG/HE/HAG-AS

NSP rýchlotvrdnúca samonivelačná

vyrovnávacia hmota

AMF samonivelačná vyrovnávacia hmota 2–10 mm EG/HE/HAG-AS predvlhčiť/HE QG/QB/H4 áno QG EMU/QB

RE 50 renovačný betónový poter 10–50 mm X predvlhčiť/H4 H 4 X X X/oddeliť *2

BP 420 betónový poter 25–80 mm X H 4 H 4 X X X/oddeliť *2

BPJ-421 betónový poter jemný 5–50 mm X H 4 H 4 X X X

BS 428 betónová zmes 40–100 mm X H 4 H 4 X X X/oddeliť *2

SZE rýchlotvrdnúci betónový poter 25–80 mm X H4 H 4 X X X/oddeliť *2

10–50 mm X H 4 H 4 X X X

SZE jemný rýchlotvrdnúci betónový

poter

BRS cementová stierka s vláknami do 15 mm X predvlhčiť predvlhčiť áno X X X predvlhčiť X X predvlhčiť X X X

*2) len pri minimálnej hr. 40 mm s vystužením

Správny

produkt

pre každý

prípad

aplikácie

87


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Vyrovnanie

cementového

poteru alebo

betónu

Tip

Nerovné a nerovnomerne nasiakavé podklady

je potrebné vybaviť základom. Dôležité je, aby

bola následná povrchová úprava vykonaná

tekutou stierkou do ešte vlhkej, matnej elastickej

emulzie. Preto odporúčame pracovať v skupine

viac osôb.

1

Z priestorovej núdze bude čnosť. Nepoužívaný suterén

rozkvitne a zmení sa na peknú kanceláriu.

Charakter miestnosti určuje stará, nerovná a nerovnomerne

nasiakavá betónová podlaha.

2

Najprv je nutné podklad zbaviť uvoľnených čiastočiek,

zrniečok a pod. Najlepšie je zametanie metlou

alebo vysatie vysávačom.

3

Potom sa okolo všetkých stien umiestnia okrajové /

dilatačné pásy. Je možné ich lepiť alebo pripevniť

sponami.

7

Zamiešaná tekutá stierka sa začína rozlievať v rohu.

8

Rozliatie stierky potom podporíte gumovou stierkou.

9

To preto, že stierka quick-mix je samorozlievacia.

88


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Kontrolný zoznam

Produkt

Tekutá stierka

BA 1050 tr. CT C20 F4

Určená na zalievanie vykurovaných

podláh. Mrazuvzdorná hmota.

Určená na penetráciou upravené

podklady.

Spotreba

Spotreba závisí od vlastností podkladu

a hrúbky nanášanej vrstvy.

Nanášaná

vrstva

3 mm cca 4,5 kg/m 2

5 mm cca 7,3 kg/m 2

10 mm cca 14,5 kg/m 2

Úprava podkladu

viď tabuľka na str. 85

Spotreba

Suchá malta

Produkt HE

Penetračná emulzia na zníženie nasiakavosti

podkladu a zlepšenie priľnavosti

následných vrstiev. Prísada do cementových

mált a poterov na zvýšenie elasticity

a tesnosti. Univerzálne použiteľná

na nasiakavé podklady, napr. betónové aj

anhydritové potery, rôzne omietky, sadrokartónové

a sadrovo-vláknité dosky a pod.

Spotreba

0,1–0,2 l/m² podľa nasiakavosti podkl.

Náradie

Metla, okrajový / dilatačný pás, valček

na farbu s násadou, hadicová vodováha,

ceruzka, vedro na prípravu malty, vŕtačka

s miešadlom, gumová stierka, nôž

na koberce.

4

Pomocou hadicovej vodováhy vykonajte niveláciu

výškových rozdielov a príslušné miery vyznačte

na okrajovom páse.

5

Na celej ploche vykonajte základný náter.

6

Do ešte vlhkej, matnej emulzie (asi po 30 minútach)

sa zapracuje tekutá stierka quick-mix. Materiál sa

zamieša vo vedre na maltu pomocou miešadla.

10

Pri vyrovnávacích a nivelačných hmotách je dôležité

odvzdušnenie. To znamená, že bubliny vznikajúce pri

miešaní materiálu možno odstrániť metlou.

11

Za veľmi krátku dobu je celá plocha rovná.

12

Presahujúce okraje pásu sa orežú nožom na koberec.

Asi po 14 dňoch je možné pokladať parkety

alebo dosky z prírodného kameňa.

89


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Vyrovnanie

drevenej

podlahy

Tip

Pre následné vrstvy by mal byť vytvorený podklad,

ktorý sa nebude prehýbať. Za tým účelom

je nutné drevené dosky priskrutkovať k nosnej

konštrukcii. Vzdialenosť skrutiek musí byť menej

ako 60 cm. Tak ľahko a jednoducho vznikne

pevná konštrukcia, na ktorú možno bez problémov

naniesť flexibilnú vyrovnávaciu hmotu.

1

V obývacej izbe má byť položená kobercová krytina.

Zistilo sa, že podkladom koberca sú silne znečistené

a čiastočne natreté drevené dosky.

2

Staré dosky musia byť najprv úplne obrúsené, aby sa

odstránili deliace vrstvy a prípadné zvyšky starých

náterov.

3

Po brúsení sa celá miestnosť dôkladne zametie

a povysáva.

7

Na drevené podklady je nevyhnutné naniesť základ

zabraňujúci prenikaniu vody. Odporúčame elastickú

emulziu quick-mix EMU.

8

Na stále vlhkú, matnú emulziu (maximálne po 30

minútach) sa naleje vyrovnávacia hmota.

9

Vyrovnávacia hmota - AMF - je hmotou

samonivelačnou. Rozlievanie preto stačí podporiť iba

gumovou stierkou.

90


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Kontrolný zoznam

Produkt

Vyrovnávacia hmota

AMF tr. CT C25 F4

Samonivelačná hmota na vyrovnávanie

nerovností podláh vo vrstvách

2-10 mm. Použitie aj na vyrovnanie

stabilných drevených podláh, na plochy

s podlahovým vykurovaním

a pod. Vhodná do vonkajšieho aj

vnútorného prostredia.

Produkt EMU

Penetračná elastická emulzia na zníženie

nasiakavosti podkladu a zlepšenie

priľnavosti následných vrstiev.

Prísada na zvýšenie tesnosti cementových

mált a poterov. Použiteľná

ako prechodový mostík na stabilné

drevené podlahy.

Spotreba

Potrebné je cca 0,1–0,2 l/m 2 .

Náradie

Nôž na koberce, valček s násadou,

skladací meter, ceruzka, vedro

na maltu, jemný zmeták, brúska,

okrajové dilatačné pásy, špachtľa,

skrutky, gumová stierka, metla.

Úprava podkladu

viď tabuľka na str. 85

4

Potom dosky priskrutkujte do konštrukcie drevených

trámov, ktorá sa nachádza pod nimi ...

5

... a na všetky steny upevnite okrajové pásy.

6

Pomocou vodorovnej laty a vodováhy teraz urobte

niveláciu miestnosti. Vyrovnávané výškové rozdiely sa

vyznačia na okrajovej páske.

10

Celá plocha sa potom odvzdušní metlou. To znamená,

že dôjde k odstráneniu vzduchových bublín, ktoré

vznikli pri miešaní maltovej hmoty.

11

Hmota sa teda nanáša rýchlo a jednoducho a už

po jednom dni je opäť pochôdzna.

12

Na záver sa presahujúce okrajové pásy odrežú

nožom na koberce. Teraz môžete položiť novú

podlahovú krytinu.

91


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Vyrovnanie

väčších

výškových

rozdielov

Tip

Pred ošetrením rýchlo tvrdnúcimi vyrovnávacími

hmotami - ako je rýchla nivelačná stierka NSP

- je nutné nanesenie základu. Základ sa musí

naniesť na celú plochu. Ešte skôr ako sa začne

vykonávať vyrovnávanie, musí byť základ preschnutý.

1

Vstupná zóna je pokrytá starým linoleom a vzhľadom

k nadväzujúcim miestnostiam je tu 2 cm vysoký stupeň,

ktorý sa musí vyrovnať.

2

Pri tomto zámere je rozhodujúci výber vyrovnávacej

hmoty. To preto, že vstupný priestor musí byť čo najskôr

znovu pochôdzny.

3

Najprv sa odstráni staré linoleum. Najlepšie sa to

vykoná tak, že sa staré linoleum rozreže na pruhy

a tie sa postupne strhnú z podkladu.

7

Pre zlepšenie priľnavosti sa emulzia quick-mix HE

nanáša širokým štetcom.

8

Pred nanášaním nivelačnej hmoty musí základ úplne

preschnúť.

9

Rovnomernému rozliatiu vyrovnávacej hmoty sa

napomôže gumovou stierkou.

92


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Kontrolný zoznam

Produkt

Rýchla nivelačná stierka

NSP tr. CT C20 F4

Rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená

samonivelačná vyrovnávacia hmota.

Aplikáciav hrúbkach 3-30 mm.

Pochôdzna po 3 hodinách. Pre

vnútorné prostredie.

Spotreba

Spotreba závisí od vlastností

podkladu a hrúbky nanášanej vrstvy.

Nanášaná

vrstva

Spotreba

Suchá malta

3 mm cca 5 kg/m 2

5 mm cca 8 kg/m 2

10 mm cca 16 kg/m 2

max. 30 mm cca 48 kg/m 2

Produkt HE

Penetračná emulzia na zníženie nasiakavosti

podkladu a zlepšenie priľnavosti

následných vrstiev. Prísada

na zvýšenie elasticity a tesnosti

do cementových mált a poterov.

Univerzálne použiteľná na nasiakavé

podklady, napr. betónové aj anhydritové

potery, rôzne omietky, sadrokartónové

a sadrovovláknité dosky

a pod.

Spotreba

Potrebné je cca 0,1–0,2 l/m 2 .

Náradie

Nôž na koberce, veľká špachtľa, zmeták,

vedro na maltu, vŕtačka s miešadlom,

špachtľa, gumová stierka,

metla, hadicová vodováha, ceruzka

Úprava podkladu

viď tabuľka na str. 85

4

Na záver je z podkladu potrebné všetky staré zvyšky

lepidla odstrániť, napr. škrabkou.

5

Podklad sa dôkladne zametie metlou.

6

Na všetky steny sa pripevnia okrajové pásy. Potom

sa pomocou hadicovej vodováhy vykoná nivelácia

miestnosti a miery sa vyznačia na okrajovom páse.

10

Vzduchové bubliny, vznikajúce pri miešaní stierkovej

hmoty, sa odstránia metlou.

11

Ako je vidieť, vo veľmi krátkej dobe sa podarilo vyrovnať

výškové rozdiely cca 2 cm. A navyše je plocha už

po 3 hodinách opäť pochôdzna.

12

Na záver sa presahujúce okrajové pásy odrežú

nožom na koberce. Už po jednom dni je možné klásť

dlažbu, napríklad za pomoci lepidla quick-mix F-DBK.

93


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Oprava

betónového

schodiska

Tip

Podlahové stierky sa používajú všade tam, kde

nie je možné použiť samorozlievaciu vyrovnávaciu

hmotu, napríklad keď je nutné použiť debnenie

alebo vytvoriť spád. Vďaka zdvojenému

použitiu betónovej a opravnej stierky - ako

adhézneho mostíka a na vyrovnanie - odpadá

dodatočné nanášanie základu.

1

Má byť vykonaná sanácia starého betónového

schodiska, ktoré je vyšliapané.

2

Schodisko sa najprv dôkladne zametie a vyčistí.

3

Pomocou laty zistíte, aké výškové rozdiely sa musia

vyrovnať.

7

Potom sa zamieša betónová a opravná stierka. Tentokrát

presne s množstvom vody, ktoré je uvedené na obale.

Stierka sa zamieša miešadlom nasadeným na vŕtačku.

8

Maltová zmes sa nanesie a rovnomerne rozdelí

oceľovývým hladidlom.

9

Povrch vyhlaďte oceľovým hladidlom.

94


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Kontrolný zoznam

Produkt

Betonová a opravná stierka

– BRS tr. CT C25 F4

Opravná cementová stierka

na opravu rôznych betónových

plôch, v jednom kroku do hrúbky

vrstvy 15 mm, v dvoch krokoch

do hrúbky 30 mm. Minerálna

hmota spevnená vláknami.

Mrazuvzdorná hmota určená

na aplikáciu v exteriéri a interiéri

na steny, stropy aj podlahy.

Spotreba

Spotreba závisí od vlastností

podkladu a hrúbky nanášanej

vrstvy.

Nanášaná

vrstva

Spotreba

Suchá malta

5 mm cca 8,5 kg/m 2

10 mm cca 17,0 kg/m 2

15 mm cca 25,0 kg/m 2

Náradie

Kefa alebo široký štetec, maliarsky

štetec, oceľové hladidlo,

vyrovnávacia lata, metla, vedro

na maltu, vŕtačka s miešadlom,

vodováha

4

Kvôli viazaniu prachu a zlepšeniu priľnavého spojenia

je nutné schody starostlivo namočiť pomocou širokého

štetca.

5

Ako adhézny mostík namiešať betónovú a opravnú

stierku quick-mix BRS. Hmota musí byť veľmi tekutá

a ľahko rozotierateľná. Potom sa hmota celoplošne

nanesie na opravované schody.

6

Vďaka provizórnemu debneniu upevnenému k stupňom

je práca ľahšia a presnejša.

10

Hotovo: Vaše staré schody vyzerajú ako nové.

11

Nadväzujúce plochy je možné natrieť navlhčeným

maliarskym štetcom ...

12

... alebo zatrieť veľkoplošne navlhčeným, čistým širokým

štetcom.

95


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Oprava

vylomeného

miesta

Tip

Nové, čerstvo zhotovené plochy je nevyhnutné

chrániť pred prievanom, priamym slnečným žiarením

alebo otrasmi. Pri vysokých okolitých

teplotách odporúčame zakrytie plôch napr.

fóliou, alebo pravidelný postrek jemným prúdom

vody.

1

Pri pokládke nových rúrok vznikajú často na podlahe

vylomené miesta.

2

Čiastočne možno uzavrieť odlomené miesta až

do hĺbky 3 cm.

3

Najprv sa vysávačom odstránia hrubé, uvoľnené

čiastočky.

7

Materiál uhlaďte murárskou lyžicou.

8

Materiál je potrebné nechať zatiahnuť cca 3 hodiny.

9

Po uplynutí tejto doby vylomené miesto vyplniť

zvyšnou stierkovacou hmotou.

96


PRÍKLADY APLIKAČNÝCH PRÍPADOV

Kontrolný zoznam

Produkt

Betonová a opravná stierka

– BRS tr. CT C25 F4

Opravná cementová stierka

na opravu rôznych betónových

plôch, v jednom kroku do hrúbky

vrstvy 15 mm, v dvoch krokoch

do hrúbky 30 mm. Minerálna

hmota spevnená vláknami.

Mrazuvzdorná hmota určená

na aplikáciu v exteriéri a interiéri

na steny, stropy aj podlahy.

Spotreba

Spotreba závisí od vlastností

podkladu a hrúbky nanášanej

vrstvy.

Nanášaná

vrstva

Spotreba

Suchá malta

5 mm cca 8,5 kg/m 2

10 mm cca 17,0 kg/m 2

15 mm cca 25,0 kg/m 2

Náradie

Kefa alebo široký štetec, maliarsky

štetec, oceľové hladidlo,

vyrovnávacia lata, metla, vedro

na maltu, vŕtačka s miešadlom,

vodováha

4

Potom sa celá vylomená plocha namočí pomocou

hranatého štetca.

5

Ako základ sa nanesie riedko namiešaná H4 alebo

BS 210, najmä na boky vylomeného miesta.

6

Teraz sa betónová a opravná stierka namieša

s množstvom vody, ktoré je uvedené na obale.

Stierka sa zapracuje do ešte čerstvého základu, príp.

adhézneho mostíka.

10

Povrch sa uhladí murárskou lyžicou.

11

Napojenie na existujúci betón sa zarovná pomocou

maliarskeho alebo širokého štetca.

12

Vylomené miesto je uzavreté. Asi po 7 pracovných

dňoch je možné položiť na plochu napr. dlažbu.

97


POZNÁMKY

More magazines by this user