02.09.2017 Views

EDU OPOLE 2017

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WYDAWCY:


Urząd Marszałkowski<br />

Województwa Opolskiego<br />

Szanowni Państwo,<br />

Zdobywanie kompetencji ważnych i potrzebnych na rynku pracy to jedna z podstaw rozwoju regionu<br />

– i właśnie to powinna oferować nowoczesna edukacja młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem<br />

swojej drogi życiowej. Nowoczesna edukacja to także otwartość na innowacje, uczenie dobrej komunikacji<br />

i współpracy w zespole, odpowiadanie na potrzeby ucznia, ale i zmieniającego się otoczenia.<br />

Dobre przygotowanie zawodowe, nabycie umiejętności praktycznych zwiększa poczucie pewności<br />

w pracy, w życiu zawodowym i rodzinnym. Aby sprostać wymaganiom otaczającego świata, szkoły<br />

powinny nieustannie uatrakcyjniać swoją ofertę edukacyjną, dostosowywać profil kształcenia do potrzeb<br />

współczesnej gospodarki.<br />

Konieczna jest zatem konfrontacja oferty instytucji edukacyjnych z oczekiwaniami młodych ludzi,<br />

którzy chcą dobrze wystartować w życie zawodowe. Temu służą właśnie IV Targi Edukacyjne <strong>EDU</strong>-Opole<br />

i dlatego z przyjemnością objąłem je patronatem honorowym.<br />

Mam nadzieję, że oferta szkół, ośrodków kształcenia i innych instytucji, prezentowana podczas<br />

tegorocznych targów <strong>EDU</strong>-Opole, spotka się z zainteresowaniem młodych mieszkańców naszego regionu.<br />

Wierzę, że ta oferta może zainspirować młodych ludzi do poszukiwań, rozwoju własnych talentów,<br />

a w konsekwencji do aktywności w przygotowywaniu się do zawodowej, dorosłej przyszłości.<br />

Opolskie chce konkurować z innymi, dlatego też jak najwięcej uwagi powinniśmy poświęcić edukacji,<br />

zgodnej z wyzwaniami otaczającego świata i oczekiwaniami rynku pracy.<br />

Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznej edycji targów <strong>EDU</strong>-Opole, życząc wszystkim młodym<br />

ludziom inspiracji i sukcesów w poszukiwaniach pomysłów na wybór tej właściwej drogi życiowej.<br />

Andrzej Buła<br />

Marszałek Województwa Opolskiego<br />

2 Opolski Informator Targowy


Prezydent Miasta Opola<br />

Szanowni Państwo!<br />

Cieszę się, że mogę Państwa zaprosić na czwartą już edycję Targów Edukacyjnych <strong>EDU</strong>-Opole,<br />

która odbędzie się w dniach 9 i 10 maja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Dbanie<br />

o edukację w mieście to także jeden z moich priorytetów jako prezydenta Opola, zwłaszcza w wymiarze<br />

praktycznym.<br />

Takim z pewnością będzie prezentacja kompleksowej oferty szkół publicznych i prywatnych na<br />

różnych poziomach nauczania, uczelni wyższych, ośrodków kształcenia ustawicznego, ośrodków zajęć<br />

pozaszkolnych, szkół językowych, ośrodków kształcenia zawodowego i alternatywnego, doradztwa<br />

zawodowego. Zaprezentowana zostanie również pełna gama środków i pomocy dydaktycznych.<br />

A wszystko pod jednym dachem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, przez dwa dni, podczas<br />

Targów <strong>EDU</strong>-Opole.<br />

Nowe technologie, inteligentna, w tym zdalna praca, kreatywność, odwaga w podejmowaniu decyzji<br />

– przed takimi wyzwaniami stoją uczniowie już teraz, a co dopiero mówić o perspektywie najbliższych<br />

kilku, czy kilkunastu lat. Zadaniem prezydenta Opola jest wspierać młodzież na różne sposoby, aby<br />

w przyszłości ich mądra edukacja zamieniła się w przyjazne i adekwatne do zdobytych umiejętności<br />

miejsca pracy.<br />

Dlatego Targi <strong>EDU</strong>-Opole skierowane są przede wszystkim do młodzieży poszukującej oferty<br />

kształcenia i zajęć pozaszkolnych, choć nie zapominamy też o dyrektorach szkół, nauczycielach<br />

i pracownikach placówek edukacyjnych. O wszystkich, którzy w temacie oświaty i edukacji nie tylko<br />

chcą być na bieżąco, ale myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu możliwości<br />

rozwijania swoich pasji i zainteresowań.<br />

Zapraszam!<br />

Arkadiusz Wiśniewski<br />

Prezydenta Miasta Opola<br />

4 Opolski Informator Targowy


Kuratorium Oświaty w Opolu<br />

Drodzy Uczestnicy <strong>EDU</strong>–Targów <strong>2017</strong><br />

Przed każdym człowiekiem na pewnym etapie życia otwiera się wachlarz<br />

możliwości dalszego kształcenia. Niezależnie jaką dojrzałość osiągnął<br />

młody człowiek, przed podjęciem decyzji o dalszej ścieżce edukacji warto,<br />

aby poznał i rozważył różne możliwości. W wyborach można skorzystać<br />

z fachowej pomocy specjalistów: doradcy zawodowego, pedagoga<br />

szkolnego, nauczyciela – wychowawcy, czy rodziców.<br />

1 września <strong>2017</strong> roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej<br />

staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym<br />

samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019<br />

gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Docelowa struktura<br />

szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie<br />

liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę<br />

I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią<br />

branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.<br />

Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu<br />

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia<br />

zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani<br />

zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia<br />

w branżowej szkole II stopnia.<br />

Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także<br />

propozycja nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego,<br />

silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji<br />

i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. Wprowadzenie<br />

zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami<br />

w sposób najmniej obciążający uczniów z jednoczesnym zapewnieniem<br />

im poczucia bezpieczeństwa.<br />

Kolejny rok na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej<br />

funkcjonuje Mapa Szkół Zawodowych, prezentująca wszystkie szkoły<br />

zawodowe wraz z ich ofertą. Ministerstwo Edukacji Narodowej<br />

informuje, że będzie kontynuowało działania wspierające kształcenie<br />

zawodowe.<br />

Rozpoczynające się 9 maja <strong>2017</strong> r. dwudniowe Targi Edukacyjne <strong>EDU</strong>-<br />

Opole będą miejscem prezentacji kompleksowej oferty edukacyjnej<br />

począwszy od szkół publicznych i prywatnych na różnych poziomach<br />

nauczania, uczelni wyższych, ośrodków kształcenia ustawicznego,<br />

ośrodków zajęć pozaszkolnych, szkół językowych, ośrodków kształcenia<br />

zawodowego i alternatywnego, ośrodków doradztwa zawodowego<br />

oraz pełnej gamy środków i pomocy dydaktycznych.<br />

Targi <strong>EDU</strong>-Opole skierowane są do młodzieży poszukującej oferty<br />

kształcenia i zajęć pozaszkolnych, dyrektorów szkół, nauczycieli<br />

i pracowników placówek edukacyjnych, osób chcących zapoznać<br />

się z ofertą uzupełniającej edukacji i doskonalenia zawodowego<br />

oraz w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, jak również osób<br />

poszukujących możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.<br />

Targom towarzyszyć będzie bogaty program dodatkowy skierowany<br />

przede wszystkim do młodzieży, jak również do kadry dydaktycznej.<br />

Życzę wszystkim uczestnikom<br />

opolskich <strong>EDU</strong>-Targów<br />

spełnienia zamierzonych celów.<br />

Michał Siek<br />

Opolski Kurator Oświaty<br />

6 Opolski Informator Targowy


WYSTAWCY<br />

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego<br />

im. Jana Cybisa<br />

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego to szkoła dla uczniów interesujących się<br />

sztuką: rysunkiem i malarstwem, rzeźbą, fotografią i filmem, animacją komputerową i projektowaniem<br />

plastycznym.<br />

www.plastyczniak.opole.pl<br />

Stoisko<br />

12, P,<br />

P 2<br />

Opole<br />

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej<br />

Stoisko<br />

53<br />

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej jest uczelnią niepubliczną,<br />

w której studenci zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności od<br />

doświadczonych wykładowców, praktyków i ekspertów.<br />

Wrocław<br />

www.prawowroclaw.edu.pl<br />

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu<br />

PLO IX w Opolu to nowa szkoła na mapie edukacyjnej Opola, która powstaje na bazie<br />

jednego z najlepszych gimnazjów Opolszczyzny - PG 7.Otwieramy klasy: humanistyczno-<br />

-medialną z elementami humanistyki w biznesie, ekonomiczno-prawną, biologiczno-medyczną.<br />

Szczegóły oferty znajdują się na naszym stoisku!<br />

Stoisko<br />

8, R<br />

www.plo9.opole.pl<br />

Opole<br />

Opolski Informator Targowy 7


WYSTAWCY<br />

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu<br />

PMWSZ w Opolu to jedyna uczelnia wyższa kształcąca wyłącznie w zawodach medycznych.<br />

Bezpłatne studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia,<br />

Kosmetologia i Dietetyka, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.<br />

Oferujemy nowoczesne pracownie, wysoko wykwalifikowaną kadrę, możliwość zdobycia merytorycznej<br />

i praktycznej wiedzy.<br />

Zapraszamy!<br />

www.pmwsz.opole.pl<br />

Stoisko<br />

30, B<br />

Opole<br />

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza<br />

Stoisko<br />

31<br />

Prószków<br />

Kierunki kształcenia:<br />

- Liceum ogólnokształcące policyjne i strażackie<br />

- Liceum ogólnokształcące sportowe - piłka nożna<br />

- Liceum ogólnokształcące prozdrowotne<br />

- Technikum w zawodach - agrobiznes, ogrodnik<br />

Szkoła policealna:<br />

- technik - turystyki wiejskie, florysta, bhp, rachunkowości, administracji,<br />

- opiekun/ka osoby starszej i środowiskowa<br />

Liceum dla dorosłych<br />

Szkoła ma internat<br />

www.pomologia.pl<br />

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim<br />

W skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wchodzą:<br />

- Publiczne Gimnazjum<br />

- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi<br />

(profil biologiczno - chemiczny, medialno - menadżerski lub sportowo - turystyczny)<br />

- Publiczne Technikum (technik - informatyk lub technik - logistyk)<br />

- Szkoła branżowa I stopnia (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa)<br />

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br />

www.zsdobrzenwielki.pl<br />

Stoisko<br />

42<br />

Dobrzeń Wielki<br />

8 Opolski Informator Targowy


WYSTAWCY<br />

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach<br />

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach<br />

www.sum.edu.pl<br />

www.facebook.com/SUMwKatowicach<br />

Stoisko<br />

26<br />

www.sum.edu.pl<br />

Katowice<br />

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI<br />

im. Generała L. Okulickiego „Niedźwiadka”<br />

Stoisko<br />

5<br />

Opole<br />

Najlepsza szkoła sportowa w województwie opolskim!!! Wysoka zdawalność matury!<br />

Nasze profile:<br />

-klasa A - sportowa /lekkoatletyczna.<br />

-klasa B - humanistyczno-prawna /integracyjna.<br />

-klasa C - biologiczno-chemiczna<br />

-klasa D - lingwistyczna z e-sportem<br />

- Nowość! - Jedyna taka klasa w Opolu!!! Szóstka na Szóstkę!<br />

Zapraszamy! ul. Szarych Szeregów 1 - Obok stadionu lekkoatletycznego.<br />

www.plo6-opole.pl<br />

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I<br />

im. Mikołaja Kopernika w Opolu<br />

1 Liceum w Opolu otwiera w roku szkolnym <strong>2017</strong>/18 profile:<br />

• Matematyczny z grafiką komputerową<br />

• Biologiczny z elementami psychologii i dietetyki<br />

• Biologiczno-chemiczny<br />

• Humanistyczny (media społecznościowe)<br />

• Lingwistyczno-prawny<br />

• Biznesowy (patronat Capgemini)<br />

Drugi język obcy: hiszpański, francuski lub niemiecki<br />

Informacje o rekrutacji: www.liceum.opole.pl Po pierwsze JEDYNKA!<br />

www.liceum.opole.pl<br />

Stoisko<br />

1<br />

Opole<br />

Opolski Informator Targowy 9


WYSTAWCY<br />

Zespół Szkół Ekonomicznych<br />

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu<br />

Ekonomik przedstawia ofertę 5+. Kształcimy w 5 atrakcyjnych zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik<br />

organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Oferujemy także bezpłatne kursy<br />

kwalifikacyjne dla dorosłych! Wysokie loty i odloty! See U<br />

www.ekonomik.opole.pl<br />

Stoisko<br />

41, G, D<br />

Opole<br />

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa<br />

im. Angelusa Sileisusa w Wałbrzychu<br />

Stoisko<br />

20<br />

Wałbrzych<br />

Studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne:<br />

- licencjackie: administracja, architektura wnętrz, BHP, filologia angielska, kosmetologia, pedagogika, techniki dentystyczne<br />

- inżynierskie: logistyka,<br />

- magisterskie: administracja, logistyka.<br />

www.pwsz.com.pl<br />

Centrum Kształcenia Praktycznego<br />

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu<br />

Placówka oświatowa realizująca praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół zawodowych z terenu miasta Opola.<br />

www.ckp.opole.pl<br />

Stoisko<br />

13<br />

Opole<br />

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK<br />

Stoisko<br />

38<br />

Opole<br />

Liceum powstało w 2010 r., nauka jest bezpłatna. Profile: matematyczno–informatyczny, humanistyczno–językowy,teatralno-wokalny<br />

i biologiczno–chemiczny. Celem szkoły jest to, aby w jej murach znalazła miejsce młodzież chcąca oprócz<br />

sumiennej pracy rozwijać się w duchu katolickim i patriotycznym.<br />

www.szkolykatolickie.opole.pl<br />

10 Opolski Informator Targowy


WYSTAWCY<br />

Urząd Statystyczny w Opolu<br />

Chcesz ciekawie spędzić czas i jednocześnie poznać wiele statystycznych ciekawostek, przyjdź do nas w ramach Targów<br />

Edukacyjnych. Zaprosimy Cię do udziału w interaktywnych warsztatach, w trakcie których dowiesz się jak szybko, łatwo i<br />

przyjemnie pozyskać informacje statystyczne<br />

www.opole.stat.gov.pl<br />

Stoisko<br />

51<br />

Opole<br />

Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi<br />

im. KEN w Gogolinie<br />

Stoisko<br />

24<br />

Gogolin<br />

Liceum Ogólnokształcące z klasami o nachyleniach : mundurowa-wojskowa, biologiczno-chemiczna z elementami fizjoterapii,psychodietetyki<br />

i preparatyki chemicznej , dwujęzyczna z językiem angielskim, dziennikarsko-prawna z grafiką<br />

użytkową.<br />

www.zs.gogolin.com.pl<br />

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Opolu<br />

Szkoła jest przeznaczona dla absolwentów gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego<br />

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.<br />

Nauka trwa 3 lata, max. do ukończenia 24 roku życia. Przysposabia do pracy w charakterze „pomocnika w gospodarstwie<br />

domowym” tj. prace porządkowe, ogrodnicze, kuchenne itp.<br />

www.zssopole.pl<br />

Stoisko<br />

27<br />

Opole<br />

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu<br />

Stoisko<br />

9<br />

Opole<br />

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu to: szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, konsultacje indywidualne<br />

i zbiorowe, lekcje pokazowe i otwarte, doradztwo kursy językowe.<br />

www.modn.opole.pl<br />

Opolski Informator Targowy 11


WYSTAWCY<br />

Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu<br />

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z w Opolu oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną<br />

związaną z wychowaniem, kształceniem i planowaniem kariery edukacyjno-zawodowej dzieci i młodzieży.<br />

W tym celu prowadzi diagnozy wielospecjalistyczne, terapie, mediacje, interwencje kryzysowe, działalność profilaktyczną,<br />

poradnictwo, konsultacje, działalność inf.- szkoleniową.<br />

www.mppp.eopolszczyzna.pl<br />

Stoisko<br />

19<br />

Opole<br />

Publiczne Liceum nr III im.Marii Skłodowskiej-Curie<br />

Stoisko<br />

3<br />

Opole<br />

Liceum nr III to szkoła z 70-letnią tradycją. Należymy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych, skupiającego najlepsze<br />

szkoły w kraju Co roku kilkunastu uczniów sięga po laury olimpijskie z różnych przedmiotów. Zajmujemy I miejsce<br />

w województwie w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw”.<br />

www.lo3.opole.pl<br />

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu<br />

Opolski Elektryczniak to najlepsza szkoła techniczna na Opolszczyźnie i jedna z najlepszych w kraju. Od lat kształcimy<br />

w zawodach branży elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, informatycznej i teleinformatycznej. Szkoła ma podpisaną<br />

umowę o współpracy i patronacie z wieloma wiodącymi firmami z naszego regionu, są to min. Tauron Dystrybucja,<br />

Elemont, El12, Beta Seciurity System, Projekt. Dzięki tej współpracy co roku mury szkoły opuszczają absolwenci doskonale<br />

przygotowani do wejścia na studia i rynek pracy.<br />

www.elektryk.opole.pl<br />

Stoisko<br />

43, Ł, M,<br />

L, K<br />

Opole<br />

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu<br />

Stoisko<br />

C<br />

Opole<br />

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu:Publiczne Technikum Nr 4 (Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechatronik,<br />

Technik Mechanik, Technik Spedytor) , Szkoła Branżowa I stopnia (Mechanik Pojazdów Samochodowych, Elektromechanik<br />

Pojazdów Samochodowych, Mechatronik, Ślusarz), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III,Szkoła Policealna<br />

Nr V, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.<br />

www.zsm.opole.pl<br />

12 Opolski Informator Targowy


WYSTAWCY<br />

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy<br />

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu jest placówką wychowania pozaszkolnego, która od roku 1997 służy dzieciom<br />

i młodzieży miasta Opola. Celem jej jest wspomaganie szkoły w edukacji sportowej poprzez realizację zadań z zakresu<br />

kultury fizycznej i sportu szkolnego oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w kierunku aktywnego uczestnictwa<br />

w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych.<br />

www.mos.opole.pl<br />

Stoisko<br />

23<br />

Opole<br />

TEB Edukacja<br />

Stoisko<br />

33<br />

Opole<br />

TEB Edukacja oferuje wiele atrakcyjnych zawodów dostępnych dla osób w każdym wieku:<br />

Szkoły policealne i medyczne - praktyczne zajęcia we własnych pracowniach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.<br />

Technikum - przyjazna, nowoczesna szkoła, przygotowująca do matury i praktycznie ucząca zawodu.<br />

Akademia III wieku miejsce, gdzie miło i aktywnie spędzisz wolny czas.<br />

Kursy i szkolenia zawodowe.<br />

www.teb.pl<br />

Dolnośląska Szkoła Wyższa<br />

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Prowadzimy studia: I, II oraz III stopnia.<br />

Nasza oferta edukacyjna to ciekawe, unikatowe i przyszłościowe kierunki studiów.<br />

Stoisko<br />

25<br />

Wrocław<br />

www.dsw.edu.pl<br />

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego<br />

im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach<br />

Stoisko<br />

39<br />

Bogdańczowice<br />

Nowoczesna szkoła z 70-letnią tradycją kształcenia rolniczego<br />

Szkoła od 70 lat rzetelnie kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodzieży<br />

Szkoła posiada internat, nowocześnie urządzony na 45 miejsc. Zespół Szkół jest szkołą nowoczesną, prowadzoną przez<br />

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .Stawiamy na rozwój każdego ucznia, a nie tylko wybitnie uzdolnionych.<br />

www.zsckrbogdanczowice.pl<br />

Opolski Informator Targowy 13


WYSTAWCY<br />

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu<br />

Wysoki poziom nauczania w LO nr VIII gwarantuje patronat Uniwersytetu Opolskiego oraz wykwalifikowana i życzliwa<br />

kadra pedagogiczna. Oferujemy: najnowsze technologie, korzystną lokalizację, wszechstronną bazę sportową, e-dziennik,<br />

nowatorskie profile: medyczny z elementami ratownictwa i dietetyki, informatyczno - matematyczny z programowaniem<br />

i humanistyczno - prawny z elementami psychologii.<br />

Stoisko<br />

7<br />

www.lo8.opole.pl<br />

Opole<br />

Zespół Szkół w Tułowicach<br />

Stoisko<br />

50 O<br />

Tułowice<br />

Publiczne Technikum Leśne<br />

Publiczne Liceum Ogólnokształcące<br />

Szkoła posiada internat, nowocześnie urządzony na 45 miejsc. Zespół Szkół jest szkołą nowoczesną, prowadzoną przez<br />

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .Stawiamy na rozwój każdego ucznia, a nie tylko wybitnie uzdolnionych.<br />

Zapewniamy dobrą, ciepłą i rodzinną atmosferę.<br />

www.tltulowice.pl<br />

Zespół Szkół Zawodowych nr 4<br />

im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu<br />

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu to publiczna ponadgimnazjalna szkoła z ponad 50<br />

- letnią tradycją. Kształcimy w branży gastronomicznej, handlowej, spożywczej, hotelarskiej i turystycznej w typach szkól:<br />

Publicznym Technikum nr 2 i Branżowej Szkole I stopnia nr 1.<br />

Stoisko<br />

18, I<br />

www.zsz4.opole.pl<br />

Opole<br />

14 Opolski Informator Targowy


WYSTAWCY<br />

Szkoły Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu<br />

Oferujemy naukę w: •Zasadniczej Szkole Zawodowej-NOWOŚCI: kierowca mechanik, mechanik motocyklowy •Technikum-<br />

-NOWOŚCI: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń<br />

dźwigowych •Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych •Policealnym Studium Zawodowym •Gimnazjum dla Dorosłych.<br />

Zabezpieczamy praktyki zawodowe. Dysponujemy miejscami w internacie.<br />

Stoisko<br />

34<br />

www.wzdz.opole.pl<br />

Opole<br />

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi<br />

Stoisko<br />

54<br />

Oferta dydaktyczna Akademii Muzycznej w Łodzi obejmuje blisko 60 specjalności. Są to studia licencjackie, magisterskie,<br />

doktoranckie i podyplomowe. Uczelnia ma siedzibę w zabytkowym pałacu, co tworzy niepowtarzalny klimat do studiowania<br />

i koncertowania. W ostatnich latach zostały oddane do użytku nowe budynki: Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji<br />

i Dokumentacji Muzycznej oraz Sala Koncertowa.<br />

Łódź<br />

www.amuz.lodz.pl<br />

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy<br />

OHP ofertę edukacyjną kieruje do młodzieży wieku w 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce połączyć naukę z pracą<br />

zarobkową. Kształcenie jest bezpłatne. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych<br />

lub w warsztatach OHP. Zapraszamy również do korzystania z usług jakie świadczymy na rzecz rynku pracy. Szczegółowe<br />

informacje zamieszczone są na stronie www.opolska.ohp.pl<br />

Stoisko<br />

35, 17<br />

www.opolska.ohp.pl<br />

Opole<br />

Opolski Informator Targowy 15


WYSTAWCY<br />

Licea i Szkoły Policealne dla dorosłych Cosinus<br />

Celem naszych szkół jest bezpłatne kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Kształcimy zaocznie na kierunkach<br />

tj. Florystyka, Kosmetyka, Administracja i BHP . Zapraszamy serdecznie do zapisów.<br />

www.cosinus.pl<br />

Stoisko<br />

14, A<br />

Opole<br />

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego<br />

Stoisko<br />

10, J<br />

Opole<br />

W skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego wchodzi Publiczne Technikum nr 1 , Szkoła<br />

Zawodowa nr 6 oraz Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie geodeta.<br />

www.gzowski.opole.pl<br />

Politechnika Wrocławska<br />

Politechnika Wrocławska należy do najlepszych uczelni technicznych w kraju.<br />

Na 16 wydziałach we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy, kształci się ponad 34 tys. studentów.<br />

www.rekrutacja.pwr.edu.pl<br />

Stoisko<br />

22<br />

Wrocław<br />

LAERD Warsztaty Umysłu<br />

Stoisko<br />

2<br />

Opole<br />

Działamy z iskrą w oku, wybijamy ze strefy komfortu, kreujemy innowacyjne rozwiązania, wiemy o czym mówimy, albo się<br />

za to nie zabieramy …Proponujemy rozwiązania, sprawdzone w praktyce. Oto przecież chodzi, czyż nie? WYPRÓBUJ NAS.<br />

www.warsztatyumyslu.pl<br />

16 Opolski Informator Targowy


WYSTAWCY<br />

Politechnika Opolska<br />

Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna na europejskim poziomie, o ponad 50-letniej tradycji. Oferujemy<br />

kształcenie na 26 atrakcyjnych kierunkach studiów. Możesz tu zgłębiać dyscypliny typowo techniczne, jak budownictwo<br />

czy informatykę, ale również administrację, ekonomię, fizjoterapię czy architekturę.<br />

www.po.opole.pl<br />

Stoisko<br />

6<br />

Opole<br />

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie<br />

Stoisko<br />

47<br />

Nysa<br />

Bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie o profilu praktycznym: społeczne, ekonomiczne, techniczne, artystyczne,<br />

medyczne i filologiczne.<br />

#profesjonaliści #zawodowcy<br />

www.pwsz.nysa.pl<br />

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V<br />

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V to szkoła w samym centrum miasta, szczycąca się bardzo ciepłą atmosferą i już<br />

25-letnim doświadczeniem w nauczaniu licealistów, skutkującą od lat 100% zdawalnością matury. To „Szkoła przyjaźnie<br />

wymagająca i efektywna”, szkoła sukcesu wg wskaźnika EWD. Zapraszamy do 6 klas pierwszych o zróżnicowanych profilach.<br />

Odwiedź nasze stoisko, czekamy właśnie na Ciebie<br />

www.5lo.opole.pl<br />

Stoisko<br />

4<br />

Opole<br />

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe<br />

Stoisko<br />

56<br />

Opole<br />

Korporacja Kominiarzy Polskich powstała w 1991 roku. Jest stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym wyłącznie mistrzów<br />

kominiarskich. Działa na rzecz rozwoju techniki kominiarskiej.<br />

www.korporacjakominiarzy.pl<br />

Opolski Informator Targowy 17


WYSTAWCY<br />

Biuro Podróży Almatur-Opole<br />

Stoisko<br />

45<br />

Biuro Podróży Almatur świadczy pełny zakres usług turystycznych. Almatur posiada największą ofertę kolonii i obozów<br />

dla dzieci i młodzieży, a także największą ofertę wycieczek szkolnych. Biuro jest jednym z liderów w organizacji wycieczek<br />

objazdowych. Almatur to również oferta turystyki przyjazdowej do Polski skierowana do turystów z zagranicy. Almatur<br />

posiada własne komfortowe autokary turystyczne oraz mikrobusy.<br />

Opole<br />

www.almatur.opole.pl facebook.com/AlmaturOpole<br />

Kwitnące Talenty<br />

Wierzymy, że wszyscy ludzie mają talenty. Tworzymy przestrzeń do uwalniania talentów i naturalnych predyspozycji. Prowadzimy<br />

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w TALENTOWNI, Programy Rozwoju Talentów, Szkołę Kwitnących Talentów,<br />

a 23 maja o 11:00 zapraszamy na spotkanie z Andre Sternem w Opolu w ramach Edukacyjnych Inspiracji. Pomogliśmy<br />

uwolnić talenty 1137 osobom! Kolejną osobą możesz być TY.<br />

Stoisko<br />

57<br />

www.kwitnacetalenty.pl<br />

Opole<br />

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji<br />

Stoisko<br />

15<br />

Celem działania RZPWE jest kompleksowe wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa<br />

opolskiego w bardzo szerokim zakresie. Nasza oferta skierowana jest również do młodzieży - ponad 65 tys.dzieci wzięło<br />

udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w pracowniach Centrum Nauki i Eksperymentu - Zaczarowany Świat. Do<br />

współpracy z nami zapraszamy wszystkich mieszkańców Opolszczyzny<br />

Opole<br />

www.rzpwe.opolskie.pl<br />

18 Opolski Informator Targowy


WYSTAWCY<br />

Uniwersytet Opolski<br />

Na Uniwersytet Opolski składa się osiem prężnych wydziałów współpracujących z innym jednostkami uczelni, co razem<br />

tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny. Z przebogatej listy kierunków i specjalności<br />

oferowanych przez Uniwersytet Opolski, nie sposób nie wybrać tych, które spełnią najbardziej nawet wyrafinowane<br />

oczekiwania m.in. kierunek lekarski.<br />

Stoisko<br />

28<br />

www.uni.opole.pl<br />

Opole<br />

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK<br />

Stoisko<br />

36, 37<br />

Centrum Nauki i Biznesu „Żak” jest w ponad 80 miastach w całej Polsce. Fakt, iż w każdym regionie kraju istnieje kilka<br />

naszych placówek edukacyjnych pozwala nam szczycić się mianem największej OGÓLNOPOLSKIEJ firmy edukacyjnej.Naszym<br />

słuchaczom oferujemy bardzo bogatą ofertę programową, posiadamy nie tylko ofertę kierunków technicznych, ale<br />

również medycznych i sportowych.<br />

Opole<br />

www.zak.edu.pl<br />

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu<br />

Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Opolu kierunki, w których kształcimy to technik analityk ,technik<br />

procesów drukowania,technik procesów introligatorskich, technik agrobiznesu, technik logistyk ,technik usług fryzjerskich<br />

oraz zasadnicza szkoła zawodowa w zawodach drukarz, dekarz, murarz tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych<br />

w budownictwie, cieśla oraz fryzjer.<br />

Stoisko<br />

11, N<br />

www.staszic.opole.pl<br />

Opole<br />

Opolski Informator Targowy 19


8 wydziałów<br />

56 kierunków<br />

158 specjalności<br />

Sprawdź harmonogram rekrutacji<br />

na stronie: www.uni.opole.pl<br />

w zakładce KANDYDAT<br />

UNIWERSYTET OPOLSKI<br />

STUDIA EUROPA MASTER<br />

- możliwość uzyskania jednocześnie<br />

trzech dyplomów: UO oraz uniwersytetów<br />

w Dijon i Moguncji<br />

STUDIA DUALNE<br />

- tydzień nauki na uczelni, tydzień praktyki<br />

w firmie<br />

W roku akademickim <strong>2017</strong>/2018 ruszą nowe<br />

kierunki i specjalności w tym MEDYCYNA!<br />

www.uni.opole.pl<br />

tel. 77 541 6070<br />

wew. 270<br />

tel. 77 541 6071<br />

wew. 271<br />

fax 77 541 6000<br />

Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a, e-mail: sekretariat@uni.opole.pl<br />

UCZELNIA DOBREGO WYBORU<br />

20 Opolski Informator Targowy


WYSTAWCY<br />

Stiefel Eurocart Krystian Komander<br />

STIEFEL EUROCART - mapy i plansze, które potrzebujecie. Firma o zasięgu europejskim, przedstawicielstwa w 9 krajach.<br />

Na rynku Polskim od 2000 roku. Oferujemy mapy ścienne, plansze edukacyjne, plansze językowe, tablice interaktywne,<br />

programy edukacyjne, pomoce i gry przedszkolne, tablice dydaktyczne, globusy oraz laminowane podkładki na biurko.<br />

Nasz partner to szkoły, przedszkola.<br />

Stoisko<br />

58<br />

www.mapyszkolne.pl<br />

Opole<br />

DeCandia Design & C-Earth Sp.zo.o.<br />

Stoisko<br />

55<br />

DeCandia Design Academy - szkoła aranżacji i projektowania wnętrz. Podczas 7 miesięcznego kursu gwarantujemy niezwykle<br />

interesujące zajęcia.Najcenniejsze uwagi i spostrzeżenia branżowe połączone z wiedzą wieloletniego doświadczenia,<br />

esencja projektowania oraz możliwość praktyki to wszystko wprowadzi w arkana zawodu projektanta wnętrz.<br />

Opole<br />

www.decandia.pl<br />

Zespół Szkół Budowlanych im.Papieża Jana Pawła II<br />

Technika min.:<br />

- aranżacji wnętrz<br />

- budownictwa<br />

- renowacji<br />

Zawody min.: stolarz, monter robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, cieśla i inne.<br />

www.zsb.opole.pl<br />

Stoisko<br />

44, F<br />

Opole<br />

Opolski Informator Targowy 21


Zespół Państwowych Placówek<br />

Kształcenia Plastycznego<br />

im. Jana Cybisa<br />

Opolski Plastyczniak to szkoła dla ludzi wrażliwych i kreatywnych,<br />

dla tych, którzy lubią rysować, malować i rzeźbić. Szkoła, która<br />

uczy nie tylko przedmiotów ogólnokształcących, ale rozwija twórcze<br />

talenty w zakresie sztuki. Nauczyciele - artyści plastycy starają<br />

się swoją pracą dydaktyczną wytworzyć wokół siebie i uczniów<br />

szczególny rodzaj estetycznej przestrzeni wypełnionej sztuką.<br />

Dla wielu jest to początek artystycznej drogi życiowej, rozwijania<br />

pasji, a przede wszystkim niebanalny i twórczy rozwój osobisty.<br />

W minionym roku uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczyli<br />

w różnorodnych konkursach artystycznych, aby potwierdzić swoją<br />

wysoką pozycję w ulubionych przez siebie dziedzinach sztuki.<br />

Zapraszamy do:<br />

4 LETNIEGO PUBLICZNEGO<br />

LICEUM PLASTYCZNEGO (PLP)<br />

W szkole funkcjonują następujące specjalności: projektowanie graficzne,<br />

multimedia i fotografia, techniki scenograficzne, aranżacja<br />

wnętrz, tkanina artystyczna, snycerstwo, projektowanie zabawek,<br />

ceramika, projektowanie ubioru oraz stylizacja kostiumu i kreacja<br />

wizerunku. Oprócz przedmiotów artystycznych realizowane są<br />

przedmioty ogólnokształcące obejmujące program identyczny jak<br />

w innych liceach. Cykl kształcenia artystycznego kończy się egzaminem<br />

dyplomowym z wybranej specjalizacji, a blok przedmiotów<br />

ogólnokształcących kończy się egzaminem maturalnym.<br />

Opole, ul. Strzelców Bytomskich 10<br />

Tel. 77 454 45 25, 77 456 60 99<br />

e-mail: sekretariat@plastyczniak.opole.pl<br />

www.plastyczniak.opole.pl<br />

22 Opolski Informator Targowy


Opolski Informator Targowy 23


Szkoła Branżowa<br />

I Stopnia kształci<br />

w zawodach:<br />

• mechanicznych:<br />

- kierowca mechanik<br />

- mechanik motocyklowy<br />

- ślusarz<br />

- mechanik pojazdów samochodowych<br />

- operator obrabiarek skrawających<br />

- blacharz samochodowy<br />

- lakiernik<br />

- monter izolacji przemysłowych<br />

- blacharz izolacji przemysłowych<br />

- blacharz<br />

• elektrycznych:<br />

- elektromechanik<br />

- elektromechanik pojazdów<br />

samochodowych<br />

- monter-elektronik<br />

• budowlanych:<br />

- monter konstrukcji budowlanych<br />

- monter izolacji budowlanych<br />

- cieśla<br />

- stolarz<br />

- dekarz<br />

- murarz-tynkarz<br />

- monter sieci, instalacji i urządzeń<br />

sanitarnych<br />

- posadzkarz<br />

- malarz-tapeciarz<br />

- monter suchej zabudowy<br />

• usługowych:<br />

fryzjer, kucharz, introligator, sprzedawca,<br />

drukarz, krawiec, tapicer, cukiernik,<br />

piekarz, ogrodnik, szewc, wędliniarz<br />

Publiczne<br />

Technikum<br />

• technik chłodnictwa i klimatyzacji<br />

• technik urządzeń dźwigowych<br />

• technik logistyk<br />

• technik mechatronik<br />

• technik teleinformatyk<br />

• technik informatyk<br />

• technik usług fryzjerskich<br />

• technik hotelarstwa<br />

• technik obsługi turystycznej<br />

• technik gazownictwa<br />

• technik spedytor<br />

• technik energetyk<br />

• technik handlowiec<br />

• technik żywienia<br />

i usług gastronomicznych<br />

• kelner<br />

• technik transportu kolejowego<br />

• technik automatyk sterowania<br />

ruchem kolejowym<br />

• technik pojazdów samochodowych<br />

• technik urządzeń i systemów energetyki<br />

odnawialnej<br />

• technik turystyki wiejskiej<br />

• technik technologii żywności<br />

• technik obuwnik<br />

www.wzdz.opole.pl<br />

Publiczne<br />

Policealne<br />

Studium Zawodowe<br />

• technik farmaceutyczny<br />

• technik bhp<br />

• technik usług kosmetycznych<br />

• opiekun medyczny<br />

• technik elektroniki i informatyki medycznej<br />

• technik elektroradiolog<br />

• opiekun osoby starszej<br />

• opiekun w domu pomocy społecznej<br />

• opiekunka dziecięca<br />

• opiekunka środowiskowa<br />

• technik turystyki wiejskiej<br />

• technik drogownictwa<br />

• technik masażysta<br />

• technik administracji<br />

• technik teleinformatyk<br />

• technik informatyk<br />

• technik transportu drogowego<br />

• technik weterynarii<br />

• florysta<br />

Publiczne Liceum Ogólnokształcące<br />

dla Dorosłych<br />

Publiczne Gimnazjum<br />

SZKOŁY DYSPONUJĄ MIEJSCAMI W INTERNACIE<br />

24 Opolski Informator Targowy


Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Opolu<br />

Oferta edukacyjna na rok szkolny <strong>2017</strong>/2018<br />

„ÓSEMKA” to szkoła o nieograniczonych możliwościach!<br />

KLASA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA I DIETETYKI<br />

Jako absolwent tego liceum będziesz mógł studiować medycynę,<br />

farmację, dietetykę, fizykoterapię, stomatologię, analitykę medyczną,<br />

biotechnologię, biofizykę, kosmetologię, weterynarię, biologię, chemię,<br />

mikrobiologię, ratownictwo medyczne, inżynierię medyczną, ochronę<br />

środowiska.<br />

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia,<br />

trzeci przedmiot do wyboru.<br />

Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki,<br />

hiszpański, francuski).<br />

Przedmiot dodatkowy: elementy dietetyki.<br />

Zajęcia pozalekcyjne: warsztaty z ratownictwa medycznego,<br />

warsztaty z fizjoterapii, warsztaty z psychologii zdrowia.<br />

KLASA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNA<br />

Absolwent klasy informatyczno – matematycznej zdobędzie wiedzę<br />

i umiejętności, które umożliwią kontynuację nauki na wielu kierunkach<br />

studiów: uniwersyteckich, politechnicznych, technicznych, ekonomicznych.<br />

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka,<br />

informatyka lub fizyka, trzeci przedmiot do wyboru.<br />

Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki,<br />

hiszpański, francuski).<br />

Przedmioty dodatkowe: programowanie gier komputerowych<br />

na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony) lub grafika<br />

komputerowa (Gimp, Blender, programowanie stron internetowych).<br />

Zajęcia dodatkowe: koło robotyki.<br />

ATRAKCYJNA<br />

LOKALIZACJA<br />

BOGATA BAZA<br />

LOKALOWA<br />

WYKWALIFIKOWANA<br />

KADRA PEDAGOGICZNA<br />

Więcej informacji uzyskasz:<br />

45-368 Opole<br />

ul. Ozimska 48a<br />

tel. 77 423 15 51<br />

www.pg5.opole.pl<br />

KLASA HUMANISTYCZNO – PRAWNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII<br />

Jako absolwent tego liceum będziesz mógł studiować prawo i administrację,<br />

dziennikarstwo, historię, polonistykę, socjologię, filozofię, kulturoznawstwo,<br />

edytorstwo, komunikację społeczną, bibliotekoznawstwo.<br />

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski,<br />

historia, trzeci przedmiot do wyboru.<br />

Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki,<br />

hiszpański, francuski).<br />

Przedmioty dodatkowe: elementy prawa, podstawy historii prawa<br />

i nauki o państwie.<br />

Zajęcia pozalekcyjne: warsztaty dziennikarskie.<br />

W „ÓSEMCE” nie może zmarnować się żaden talent!<br />

Programy klas przewidują uczestnictwo w wykładach, konferencjach naukowych, zajęciach laboratoryjnych,<br />

wycieczki do instytucji związanych z profilem klasy, przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,<br />

uczestnictwo w kołach naukowych, zajęcia warsztatowe.<br />

Współpracujemy z Uniwersytetem Opolskim.<br />

Jesteśmy bardzo dobrym gimnazjum,<br />

będziemy świetnym liceum – Twój wybór, Twoja szansa!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!