Project file book

panyapongsupasart

Project file book - EE-01

โครงงานเลขที่ วศ.ฟ. 01/2558

ระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สาย

ด้วย ESP8266 WiFi Module

นายชินกร

นายปัญญา

จันทร์มล

พงศ์ศุภศาสตร์

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มกราคม 2558

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา


PROJECT No. EE01/2015

UP shuttle bus management system using ESP8266 WiFi module

Mr.Chinnakorn

Mr.Panya

Junmol

Pongsupasart

A Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Bachelor Degree in Electrical Engineering

January 2015

Copyright by University of Phayao


หัวข้อโครงงาน ระบบจัดการรถรับ-ส่งผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย

ESP8266 WiFi Module

ผู้ด าเนินโครงงาน นายชินกร จันทร์มล

นายปัญญา พงศ์ศุภศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติให้โครงงานนี้ เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

....................................................................หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์ พาหะซา)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

...........................................................ประธานกรรมการ

( ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง )

............................................................กรรมการ

( นายบรรเทิง ยานะ )

............................................................กรรมการ

( นางสาววาสนา นากุ )กิตติกรรมประกาศ

การท าโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน

เครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดีโดยได้รับการสนับสนุน ให้

ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และการดูแลเปนนอย่างดียิ่ง จากอาจารย์ธนาทิพย์ จันทร์คง ซึ่งเปนนอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานที่ให้ค าแนะน าที่ดีในด้านการออกแบบระบบจัดการรถรับ-ส่งผู้โดยสารช่วยแก้ปัญหา

ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบ ความรู้ในการทดสอบระบบจัดการรถรับ-ส่งรถ

ผู้โดยสาร และประสบการณ์ที่ดีในการท าโครงงานนี้ท าให้คณะผู้จัดท าสามารถจัดท าโครงงานจนส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณอาจารย์บรรเทิง ยานะ ที่ช่วยให้ค าแนะน าความรู้ และค าปรึกษาอยู่ตลอดเวลา

ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนาทิพย์ จันทร์คง และอาจารย์วาสนา นากุ ที่ช่วยให้ค าแนะน าในเรื่อง

ของเอกสารต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์ในการท า

โครงงานฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วง

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้ความสนับสนุนในทุกด้านแก่คณะผู้จัดท าเสมอ

มา

นายชินกร

นายปัญญา

จันทร์มล

พงศ์ศุภศาสตร์หัวข้อโครงงาน ระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย

ESP8266 WiFi Module

ผู้ด าเนินโครงงาน นายชินกร จันทร์มล

นายปัญญา พงศ์ศุภศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2558

ค าส าคัญ ระบบการสื่อสารไร้สาย , Arduino UNO R3, ESP8266 Module , WiFi

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการน าเสนอการศึกษา และออกแบบระบบการจัดการเดินรถโดยสาร โดยน าเอา

ความรู้ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ และ เทคโนโลยีการส่งข้อมูลไร้สาย รวมไปถึงบอร์ด Arduino UNO

R3 และ ESP8266 WiFi Module มาออกแบบ และประยุกต์ใช้กับโครงงาน เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การใช้รถโดยสาร โดยระบบดังกล่าวท าการรับส่งข้อมูลของผู้โดยสารผ่านทางเครือข่ายไร้สาย WiFi ไปยัง

สถานีหลัก ระบบแจ้งจ านวนผู้ใช้รถโดยสารในแต่ละจุดผ่านการกดเพิ่มหรือลดจ านวนผู้โดยสาร ณ สถานี

ย่อย จากนั้นอุปกรณ์ ESP8266 WiFi Module จะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบอร์ด

Arduino UNO R3 กับสถานีหลักเพื่อให้สามารถแจ้งจ านวนผู้โดยสารที่รออยู่แต่ละสถานี และท าการ

บันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล โดยแสดงข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบ HTML เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงผลสู่หน้า

จอคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอ LCD เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ณ สถานีแม่ข่ายได้รับทราบ

โครงงานนี้เป็นการทดสอบระบบการรับ-ส่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการใช้อุปกรณ์ 2 ตัว ท า

หน้าที่ส่งข้อมูลผู้โดยสารจาก 2 สถานีย่อยไปยังสถานีหลัก ผลการทดสอบพบว่าระบบท างานได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ สามารถน าไปใช้งาน และประยุกต์ใช้กับการจัดการเดินรถโดยสารของมหาวิทยาลัย

พะเยา ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นProject Title UP shuttle bus management system using ESP8266 WiFi module

Author

Mr.Chinnakorn Junmol

Mr.Panya Pongsupasart

Project Advisor Dr.Thanatip Chankong

Major

Electrical Engineering

Year 2015

Keywords Wireless communication system, Arduino UNO R3, ESP8266 Module,

WiFi

Abstract

This project proposes the designing of UP (University of Phayao) shuttle bus

management system by using microcontroller and wireless network technology. Arduino

UNO R3 microcontroller board and ESP8266 WiFi module are used in the proposed

project to facilitate the management of UP shuttle bus. The proposed system operates as

follows; number of passenger waiting at each station are sent via the station device by

pressing “increase” or “decrease” button followed by “send” button. The data is sent via

ESP8266 WiFi Module to the server. The number of waiting passenger at each station are

recorded in the database and reported on HTML webpage which can be displayed on

computer screen or LCD at the terminal station.

The proposed system is tested on local testing server by using 2 devices to

retrieve the number of waiting passengers from 2 stations. The testing result shows good

performance. It is expected that this prototype project can be implemented and can help

improving the shuttle bus management in University of Phayao to be more versatile.สารบัญ

บทที่ หน้า

กิตติกรรมประกาศ


บทคัดย่อภาษาไทย


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ


สารบัญ


สารบัญตาราง


สารบัญรูป


บทที่ 1 บทน า 1

1.1 ที่มาและความส าคัญ

1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1

1.3.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์

1

1.3.2 ส่วนของซอฟต์แวร์

1

1.3.3 การสื่อสารและการแสดงผล

2

1.3.4 สถานีหลักและสถานีย่อย

2

1.3.5 เงื่อนไขของผู้ใช้งาน

2

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน

2

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน

3

1.6 งบประมาณที่ใช้ในการท าโครงงาน

4

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 บทน า

5

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

6

2.3.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

6

2.3.2 ESP8266 WiFi Module

9

2.3.3 โปรแกรม XAMPP

11

2.3.4 จอ Liquid Crystal Display (LCD)

15

2.3.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP

19

2.3.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML

22

บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 27

3.1 ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ

3.2 ศึกษาปัญหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.3 วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา

3.4 การออกแบบระบบ

3.4.1 หลักการท างานของระบบ

27

28

28

28

30สารบัญ(ต่อ)

บทที่ หน้า

3.4.2 การออกแบบฮาร์ดแวร์ และเซิร์ฟเวอร์ภาคส่ง

30

3.4.3 การออกแบบซอฟต์แวร์ภาครับ

43

3.5 ขั้นตอนการสร้าง

51

3.5.1 ขั้นตอนการสร้างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ภาคส่ง

51

3.5.2 ขั้นตอนการสร้างซอฟต์แวร์ภาครับ

53

3.6 วิธีการวัดผล

53

3.6.1 กระบวนการที่ใช้ในการทดลอง

53

3.6.2 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทดลอง

54

3.6.3 ขอบเขตในการทดลอง

54

บทที่ 4 ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 55

4.1 ผลการทดลองและวัดผล

55

4.1.1 ผลการทดลองของอุปกรณ์ภาคส่ง

55

4.1.2 ผลการทดลองของซอฟต์แวร์ภาครับ

59

4.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

64

4.2.1 การวิเคราะห์ผลการทดลองของอุปกรณ์ภาคส่ง

64

4.2.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองของซอฟต์แวร์ภาครับ

64

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 66

5.1 สรุปผล

66

5.2 ข้อเสนอแนะ

67

5.2.1 ปัญหา

67

5.2.2 อุปสรรค

67

5.2.3 การน าไปพัฒนา

67

บรรณานุกรม 69

ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบประเมิน 72

73

แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา

ผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน 74

คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน

75

คู่มือการใช้งานของผู้โดยสาร

84

คู่มือการใช้งานของผู้ดูแลระบบ

87

การแก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่อุปกรณ์ท างานผิดปกติ

90

ประวัติผู้ด าเนินโครงงาน

92สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

บทที่ 1 บทน า 1

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ

ตารางที่ 1.2 รายการอุปกรณ์และงบประมาณที่ใช้

3

4

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5

ตารางที่ 2.1 ค าสงวนที่เป็น Constant ของ Arduino

ตารางที่ 2.2 ค าสงวนที่เป็น Port Variables & Constants ของ Arduino

ตารางที่ 2.3 ค าสงวนที่เป็น Datatypes ของ Arduino

ตารางที่ 2.4 ค าสงวนที่เป็นค าสั่งของ Arduino

ตารางที่ 2.5 แสดงรูปแบบของค าสั่ง AT Command

ตารางที่ 2.6 แสดงประเภทข้อมูลชนิดจ านวนเต็ม

ตารางที่ 2.7 แสดงประเภทข้อมูลชนิดจ านวนทศนิยม

ตารางที่ 2.8 แสดงประเภทข้อมูลส าหรับวันที่และเวลา

ตารางที่ 2.9 แสดงประเภทข้อมูลส าหรับตัวอักษร

ตารางที่ 2.10 ตารางขาของจอ LCD 16x2 แบบ I2C

ตารางที่ 2.11 การเชื่อมต่อจอ LCD (I2C) เข้ากับ Arduino

8

8

8

9

10

13

13

13

14

16

18

บทที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 27

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดตารางฐาน member

ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดตารางฐาน tablebus1

ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดตารางฐาน tablebus2

46

47

47สารบัญรูป

รูปที่ หน้า

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5

รูปที่ 2.1 โครงสร้างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 [7] 6

รูปที่ 2.2 แสดงขาของ ESP8266 WiFi Module [10]

10

รูปที่ 2.3 แสดงการตรวจสอบการเชื่อมต่อ ของ ESP8266 WiFi Module 11

รูปที่ 2.4 แสดงการตรวจสอบเวอร์ชัน

11

รูปที่ 2.5 แอปพลิเคชันในโปรแกรม Xampp [13]

12

รูปที่ 2.6 ด้านหลังจอ LCD 16x2 (I2C) [8]

16

รูปที่ 2.7 การเชื่อมต่อระหว่างจอ LCD (I2C) กับ PCF8574 [10]

17

รูปที่ 2.8 Switch Blacklight Board [10]

18

รูปที่ 2.9 การเชื่อมต่อจอ LCD (I2C) เข้ากับ Arduino [10]

18

รูปที่ 2.10 แสดงขั้นตอนการท างานของ PHP [16]

20

บทที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 27

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ

27

รูปที่ 3.2 แสดงการส่งข้อมูลจากสถานีย่อยไปยังศูนย์ควบคุมที่จุดเปลี่ยนรถ 29

รูปที่ 3.3 แสดงการออกแบบระบบจัดการรถรับ-ส่งผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน 29

เครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module

รูปที่ 3.4 แสดงการท างานทั้งหมดของส่วนฮาร์ดแวร์ภาคส่ง

30

รูปที่ 3.5 แสดงการออกแบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภาคส่ง

31

รูปที่ 3.6 Button ปุ่มกดขนาด 12 x 12 x 9 mm

32

รูปที่ 3.7 Buzzer แรงดันไฟ 5 โวลต์

32

รูปที่ 3.8 จอ LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษรพร้อม I2C

32

รูปที่ 3.9 ESP8266 WiFi Module

32

รูปที่ 3.10 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

33

รูปที่ 3.11 แสดงการต่อวงจรปุ่มกดรับข้อมูลและปุ่มรีเซตอุปกรณ์ต่อเข้ากับบอร์ด 33

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

รูปที่ 3.12 แสดงการต่อวงจรเสียงเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO 34

R3รูปที่

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ 3.13 แสดงการต่อวงจรจอแสดงผล LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษร พร้อม I2C

เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

รูปที่ 3.14 แสดงการต่อวงจร ESP8266 WiFi Module เข้ากับบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

รูปที่ 3.15 แสดงการต่อวงจรทั้งหมดเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

UNO R3

รูปที่ 3.16 หลักการท างานของซอฟต์แวร์ภาคส่ง

รูปที่ 3.17 โปรแกรม Arduino IDE 1.6.5

รูปที่ 3.18 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ออกแบบ

โปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์

รูปที่ 3.19 ออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์ภาคส่ง

รูปที่ 3.20 แผนภาพ Flow chart การท างานของฟังก์ชัน setup

รูปที่ 3.21 แผนภาพ Flow chart การท างานของฟังก์ชัน loop

รูปที่ 3.21 แผนภาพ Flow chart การท างานของฟังก์ชัน loop (ต่อ)

รูปที่ 3.21 แผนภาพ Flow chart การท างานของฟังก์ชัน loop (ต่อ)

รูปที่ 3.22 แสดงการออกแบบด้านหน้ากล่อง

รูปที่ 3.23 แสดงการท างานทั้งหมดของส่วนซอฟต์แวร์ภาครับ

รูปที่ 3.24 โปรแกรม Xampp เวอร์ชัน 3.2.1

รูปที่ 3.25 โปรแกรม notepad++ เวอร์ชัน 6.8.3

รูปที่ 3.26 แสดงฐานข้อมูล busstop

รูปที่ 3.27 แสดงตารางฐานข้อมูลในฐานข้อมูล busstop

รูปที่ 3.28 ออกแบบการท างานของเว็บไซต์

รูปที่ 3.29 แสดงการออกแบบของหน้าล็อคอิน

รูปที่ 3.30 แสดงการออกแบบหน้าจอแสดงผลหลัก

รูปที่ 3.31 แสดงการออกแบบหน้าจอแสดงผลทั้งหมด

รูปที่ 3.32 แสดงการออกแบบหน้าจอบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลลง Microsoft

Excel

รูปที่ 3.33 แสดงการน าวงจรที่ได้ออกแบบไว้มาต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

รูปที่ 3.34 แสดงการน าวงจรที่ได้ต่อแล้วลงกล่อง

รูปที่ 3.35 แสดงการอัพโหลดการโปรแกรมลงอุปกรณ์

รูปที่ 3.36 กล่องอุปกรณ์ที่ส าเร็จรูปแล้ว

52

52

52

53

บบที่ 4 ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 55

รูปที่ 4.1 แสดงความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ค าสั่ง และเกิดการความล่าช้าในการ

สั่งงาน

หน้า

34

35

35

36

37

37

38

38

38

39

40

41

43

44

45

45

45

46

48

49

49

50

51

55สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ รูปที่ 4.2 แสดงการสั่งงานให้ ESP8266 Module WiFi ส่งข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์

ด้วยการพิมพ์ค าสั่ง

รูปที่ 4.3 แสดงการใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 สั่งงานแทน

การสั่งงานด้วยค าสั่งผ่านซีเรียลมอนิเตอร์

รูปที่ 4.4 แสดงการใช้บอร์ด Learning shield multifunction เป็นตัวรับข้อมูล และ

แสดงผล

รูปที่ 4.5 แสดงการใช้ปุ่มกด Button เป็นตัวรับข้อมูลพร้อมเสียงเวลากดปุ่ม และ

แสดงผลด้วยจอ LCD ขนาด 16x2 ตัวอักษร

รูปที่ 4.6 การหน่วงเวลาในการรอส่งข้อมูลครั้งถัดไป

รูปที่ 4.7 แสดงตารางฐานข้อมูลในฐานข้อมูล busstop

รูปที่ 4.8 แสดงระบบไม่สามารถอัพเดทข้อมูลได้เองต้องท าการอัพเดทโดยผู้ใช้งาน

ด้วยการกดรีเฟรชหน้าเว็บไซต์

รูปที่ 4.9 แสดงการการอัพเดทข้อมูลโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 4.10 การน าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์แบบทั้งหมด

รูปที่ 4.11 แสดงข้อมูลก่อนล้างและหลังล้างข้อมูล

รูปที่ 4.12 แสดงการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์

รูปที่ 4.13 แสดงการบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป็นไฟล์ Excel

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน

รูปที่ ข.1 การเปิดโปรแกรม Xampp

รูปที่ ข.2 เริ่มใช้งาน Apache และ MySQL

รูปที่ ข.3 แสดงหน้าการล็อคอินเข้าระบบ

รูปที่ ข.4 หน้าเว็บไซต์แสดงผล

รูปที่ ข.5 การเปิดโปรแกรม Arduino IDE

รูปที่ ข.6 แสดงการเรียกเปิดไฟล์ที่ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมา

รูปที่ ข.7 แสดงต าแหน่งการแก้ไข ชื่อและ รหัสของสัญญาณ WiFi

รูปที่ ข.8 แสดงต าแหน่งการแก้ไข IP address ให้ตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ ข.9 แสดงต าแหน่งการแก้ไขการก าหนดสถานีให้กับตัวอุปกรณ์

รูปที่ ข.10 แสดงต าแหน่งการแก้ไข IP address ให้ตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ ข.11 แสดงการเลือกชนิดของบอร์ด

รูปที่ ข.12 แสดงการเลือก Port ของอุปกรณ์

รูปที่ ข.13 แสดงวิธีการดู Port อุปกรณ์

รูปที่ ข.14 แสดงวิธีการดู Port อุปกรณ์ (ต่อ)

รูปที่ ข.15 แสดงวิธีการดู Port อุปกรณ์ (ต่อ)

รูปที่ ข.16 แสดงการอัพโหลดโปรแกรม

หน้า

56

56

57

58

59

60

61

61

62

63

63

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82รูปที่

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ ข.17 แสดงอุปกรณ์ก าลังเริ่มท างาน

รูปที่ ข.18 แสดงความพร้อมท างานและรับข้อมูลของอุปกรณ์

รูปที่ ข.19 แสดงความพร้อมท างานและรับข้อมูลของอุปกรณ์

รูปที่ ข.20 แสดงจ านวนผู้โดสารที่รอรถ

รูปที่ ข.21 แสดงการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ ข.22 แสดงอุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ส าเร็จ

รูปที่ ข.23 แสดงอุปกรณ์พร้อมที่จะรอการป้อนจ านวนผู้โดยสารที่รอรถ

รูปที่ ข.24 แสดงหน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบ

รูปที่ ข.25 แสดงหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผล

รูปที่ ข.26 การแสดงข้อมูลแบบทั้งหมด

รูปที่ ข.27 การบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel

รูปที่ ข.28 แสดงการล้างข้อมูล

รูปที่ ข.29 แสดงการล็อคเอาท์ออกจากระบบ

รูปที่ ข.30 แสดงต าแหน่งกดปุ่มรีเซต

รูปที่ ข.31 แสดงอุปกรณ์เริ่มการท างานใหม่อีกครั้ง

รูปที่ ข.32 แสดงอุปกรณ์กลับมาท างานในสภาวะปกติ

หน้า

83

83

84

84

85

85

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91


1

บทที่ 1

บทน ำ

1.1 ที่มาและความส าคัญ

เนื่องจากทางผู้ให้บริการ การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตเดินทางโดยรถโดยสาร

ประจ าทางที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการคมนาคมในเขตมหาวิทยาลัยที่ติดขัด แต่

ยังคงพบปัญหาส่วนหนึ่ง ในด้านการจัดการบริหารการเดินรถของพนักงานขับรถโดยสาร ที่ไม่เป็นระบบ

เท่าที่ควร ดังที่ทราบกันดีว่าจ านวนนิสิตที่มารอ ณ จุดรอรถ มีจ านวนที่ไม่แน่นอน ในขณะที่ทางพนักงาน

ขับรถโดยสารมีการปล่อยรถออกมาเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน ซึ่งบางครั้งรถที่ออกมาจากสถานีหลักมีนิสิต

ขึ้นมาส่วนหนึ่ง ส่งผลให้ที่นั่งไม่เพียงพอ นิสิตที่รอรถอยู่ที่สถานีย่อยไม่สามารถขึ้นรถได้อย่างที่ควรจะเป็น

จากปัญหาดังกล่าว ทางสมาชิกในกลุ่มจึงได้ท าการระดมความคิด เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา หรือ

ปรับปรุงระบบการเดินรถดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบไร้

สาย ร่วมกับอุปกรณ์รับข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่สถานีย่อยของผู้โดยสาร ท าการส่งข้อมูลไปยังสถานีหลัก

ผ่านทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สถานีหลักทราบจ านวนผู้โดยสาร ในสถานีย่อยแต่ละสถานี เพื่อการจัดการรถ

โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังสามารถเป็นฐานข้อมูลการใช้รถโดยสารของนิสิตใน

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาระบบในอนาคตได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อศึกษา และออกแบบระบบการแจ้งจ านวนผู้โดยสารจากสถานีย่อยไปยังสถานีหลัก

ของมหาวิทยาลัยพะเยา

สาย

2. เพื่อศึกษา ESP8266 WiFi Module มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อรับส่งข้อมูลแบบไร้

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

3.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์

3.1.1 ใช้อุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สาย ด้วย ESP8266 WiFi Module

3.1.2 ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

3.1.3 ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเน็ตเวิร์ค

3.2 ส่วนของซอฟต์แวร์

3.2.1 ใช้โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Xampp


2

3.2.2 ใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

3.2.3 ใช้โปรแกรม Notepad ในแก้ไข และการเขียนเว็บ

3.3 การสื่อสารและการแสดงผล

3.3.1 การสื่อสารไร้สาย โดยผ่านเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

3.3.2 แสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ที่สถานีหลัก และแสดงผลบนจอ LCD ที่สถานีย่อย

3.4 สถานีหลักและสถานีย่อย

3.4.1 ให้สถานีหลักมีเพียง 1 แห่ง คือ สถานีหลักหน้าธนาคารไทยพาณิชย์

3.4.2 ให้สถานีย่อยระหว่างเส้นทางมีจ านวน 2 จุด ได้แก่ สถานีย่อยหน้าตึก

คณะวิทยาศาสตร์เป็นจุดที่ 1 และให้สถานีย่อยหน้าตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจุดที่ 2

3.4.3 ให้ต าแหน่งของอุปกรณ์อยู่ในบริเวณที่สามารถรับสัญญาณ WiFi ของมหาวิทยาลัย

พะเยาได้

3.4.4 ในส่วนของสถานีหลัก ผู้ดูแลระบบสามารถล้างข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่รอรถได้ ใน

กรณีที่รถออกไปรับผู้โดยสารสถานีนั้นๆได้ทั้งหมดได้เท่านั้น

3.5 เงื่อนไขของผู้ใช้งาน

3.5.1 เป็นผู้โดยสารที่มีความต้องการใช้รถโดยสารตามความเป็นจริง

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน

1. ได้อุปกรณ์ต้นแบบระบบจัดการรถรับ-ส่งผู้โดยสาร เพื่อจัดรถบริการให้เหมาะสมกับปริมาณ

ผู้โดยสารแบบเรียลไทม์

2. สามารถท าให้ผู้โดยสาร ได้รับความสะดวกในการใช้บริการรถโดยสารมากยิ่งขึ้น

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน เริ่มต้นจากช่วงกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ.

2558 โดยแผนด าเนินโครงการได้แสดงในตารางที่ 1.1


3

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ

ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงงาน

1. ศึกษาปัญหาในมหาวิทยาลัย และหา

วิธีแก้ปัญหา

2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และออกแบบ

ระบบที่จะใช้แก้ปัญหา

3. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

4. ท ารายงานเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน

5. ศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

6. เตรียมอุปกรณ์ และเขียน

โปรแกรมควบคุม

7. ทดสอบการใช้งานและปรับปรุง

8. น าทดลองใช้งานจริง (หรือท า

แบบจ าลองเสมือนจริง)

9. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้งานได้

จริง

10. สรุปผล และจัดท ารูปเล่มโครงงาน

ช่วงเวลา

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หมายเหตุ :

แสดงแผนการด าเนินงาน

แสดงการด าเนินงานจริง


4

1.6 งบประมาณที่ใช้ในการท าโครงงาน

ตารางที่ 1.2 รายการอุปกรณ์และงบประมาณที่ใช้

ล าดับ รายการ จ าวนวน ราคา/หน่วย ราคารวม (บาท)

1 Arduino UNO R3 4 180 720

2 WiFi Serial Transceiver Module (ESP8266) 4 120 480

3 Learning Shield Multifunction 1 330 330

4 Breadboard with Jumper 400 holes 2 80 160

5 จอ LCD (16X2) 2 90 180

6 จอ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด 2 60 120

7

Pin Header Dip Straight Row 1X40 Pin

(Black)

2 5 10

8

Switch On-Off ขนาด 15X21 มม. DIP2

(250VAC 6A)

2 7 14

9

Female socket 2.51 ขนาด 2.54 มม. pitch

double row (2X5P)

2 3 6

10 Micro Switch ขนาด 12X12X9 มม. 10 4 40

11 Ribbon cable 10 4 40

12 Active Buzzer 2 7 14

13 PCB Universal board ขนาด 7X9.5 ซม. 2 115 30

14 กล่องอเนกประสงค์ ขนาด 10.2X15X5.8 ซม. 2 47 94

รวมงบประมาณทั้งหมด 2238


5

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทน า

จากที่มาของปัญหาที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 จึงได้มีการจัดท าระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึง งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้ รวมไปถึงทฤษฎีที่น ามาใช้ในการ

ออกแบบอุปกรณ์ และความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงงานนี้

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระบบป้ายรถเมล์อัจฉริยะ [1] งานวิจัยนี้เป็นการน าเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการระบุตัวตน โดย

น ามาประยุกต์ใช้ในทางด้านการเก็บข้อมูลรถโดยสาร รวมไปถึงข้อมูลพนักงานขับรถ ท างานโดยอาศัย

หลักการรับส่งข้อมูลไร้สายผ่านอุปกรณ์ Xbee Pro 900 Wire Antenna ระหว่างป้ายรถเมล์กับรถเมล์แต่

ละคัน ซึ่งสามารถน าหลักการรับส่งข้อมูลระหว่างป้ายรถเมล์กับรถเมล์ มาประยุกต์กับการรับส่งข้อมูล

ระหว่างสถานีหลักกับสถานีย่อย เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินรถของมหาวิทยาลัยพะเยาได้

ระบบจ าลองการแสดงสถานะช่องจอดภายในลานจอดรถผ่านเว็บไซต์ โดยเพิ่มผลการทดสอบ

หน้าจอแสดงผล และระยะการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย [2] งานวิจัยนี้เป็นการน าแจ้งสถานะข้อมูลช่อง

จอดรถผ่านจอแสดงผล 7-Segment ร่วมกับเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการทราบ จากความสามารถของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ท าการประมวลข้อมูลก่อนจะท าการแสดงผล ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีการท างาน

ร่วมกับอัลตราโซนิคเซ็นเซอร์ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจจับรถ และจะท าการเก็บข้อมูลรถแต่ละคันผ่าน

เทคโนโลยี RFID เพื่อใช้ในการระบุตัวตนของรถแต่ละคัน จากหลักการที่ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้อมูล เป็น

การเก็บรวบรวม และรับส่งข้อมูล ในรูปแบบฐานข้อมูล สามารถน ามาประยุกต์ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

WiFi ได้เพื่อความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล

ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ [4] งานวิจัยนี้น าเทคโนโลยี ZigBee มาช่วยในการประมวลข้อมูลในการระบุ

ต าแหน่งของรถเมล์ และข้อมูลรถเมล์ โดยจะท าการแสดงผลข้อมูลรถผ่านหลอดไฟ LED 4 สี สามารถ

น าเอารูปแบบการแสดงผลข้อมูลมาใช้กับการแสดงข้อมูลรถโดยสารได้ ซึ่ง LED อาจท างานร่วมกับ 7-

Segment เพื่อความชัดเจนในการแสดงผลของข้อมูล

ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครื่องแม่ข่าย โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบไร้สาย [5] งานวิจัยนี้

เป็นระบบแจ้งเตือนที่มีการน า ZigBee มาใช้ในการสร้างเครือข่ายไร้สาย ท างานร่วมกับ Arduino และ

เซ็นเซอร์อินฟราเรด เพื่อตรวจจับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งจุดเด่นของการตรวจจับ คือ การใช้เซ็นเซอร์เพียโซ

ดิสก์ ที่สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนได้ การเขียนค าสั่งควบคุม มีหลักการท างานที่สามารถน ามา


6

ประยุกต์กับงานทางด้านฐานข้อมูลได้ เพียงมีการป้อนค าสั่งให้กับ Arduino UNO R3 เพื่อให้สามารถ

ท างานตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

บอร์ด Arduino UNO R3 [7] เป็นบอร์ดที่ใช้ไมโครคอนโทลเลอร์รุ่น ATmega 328 เป็น MCU

ประจ าบอร์ด ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

ตัวบอร์ด Arduino UNO R3 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนา

ต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้

โครงสร้างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 แสดงในรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 โครงสร้างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 [7]

1. USB Port ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพื่ออัพโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับ

บอร์ด

2. Reset Button เป็นปุ่ม Reset เมื่อต้องการให้เริ่มการท างานใหม่

3. I/O Port Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13

4. MCU Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino

5. I/O Port Analog I/O ตั้งแต่ขา A0-A5

6. Power Port ไฟเลี้ยงของบอร์ดประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, V in

7. Power Jack รับไฟจาก Adapter แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V

Arduino มีจุดเด่นในเรื่องความง่ายในการเรียนรู้ และใช้งาน เนื่องจากมีการออกแบบค าสั่งต่างๆ

ขึ้นมาสนับสนุนการใช้งาน ด้วยรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ถึงแม้ว่า Arduino จะมีรูปแบบการใช้งาน คล้ายกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ก็มีจุดเด่นกว่า เช่น


7

- รองรับการท างานทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Macintosh OSX

- มีรูปแบบค าสั่งที่ง่ายต่อการใช้งาน แต่สามารถน าไปใช้งานจริง ที่มีความซับซ้อนมากได้ และยัง

สามารถสร้างค าสั่ง และ Library ใหม่ ขึ้นมาใช้งานเองได้

- มีการเผยแพร่ Source Code เพื่อให้สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้

โครงสร้างการเขียนโปรแกรม ภาษาซีของ Arduino

ภาษาซีของ Arduino จะจัดแบ่งรูปแบบโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมออกเป็น ส่วนย่อยๆ

หลายๆส่วน โดยเรียกแต่ละส่วนว่าฟังก์ชัน และเมื่อน าฟังก์ชันมารวมเข้าด้วยกันก็จะเรียกว่าโปรแกรมโดย

โครงสร้างการเขียนโปรแกรมของ Arduino นั้นทุกๆโปรแกรมจะต้องประกอบไปด้วยฟังก์ชันจ านวนเท่าใด

ก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีฟังก์ชันจ านวน 2 ฟังก์ชัน คือ setup() และ loop()

โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซีที่ใช้กับ Arduino นั้น จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ด้วยกัน

1. Header ในส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีต้องก าหนดไว้ในส่วนเริ่มต้นของโปรแกรมซึ่งส่วนของ

Header ได้แก่ ส่วนที่เป็น Compiler Directive ต่างๆรวมไปถึงส่วนของการประกาศตัวแปร และค่าคงที่

ต่างๆที่จะใช้ในโปรแกรม

2. Setup เป็นฟังก์ชันบังคับที่ต้องก าหนดให้มีในทุกโปรแกรมถึงแม้ว่าในบางโปรแกรมจะไม่

ต้องการใช้งานก็ยังจ าเป็นต้องประกาศไว้ด้วยเสมอ เพียงแต่ไม่ต้องเขียนค าสั่งใดๆ ไว้ในระหว่างวงเล็บปีกกา

{ } ที่ใช้เป็นตัวก าหนดขอบเขตของฟังก์ชันโดยฟังก์ชันนี้จะใช้ส าหรับบรรจุค าสั่งในส่วนที่ต้องการให้

โปรแกรมท างานเพียงรอบเดียวตอนเริ่มต้นท างานของโปรแกรมครั้งแรกเท่านั้นซึ่งได้แก่ ค าสั่งเกี่ยวกับการ

Setup ค่าการท างานต่างๆ เช่น การก าหนดหน้าที่การใช้งานของ PinMode และการก าหนดค่า Baudrate

ส าหรับใช้งานพอร์ตสื่อสารอนุกรม เป็นต้น

3. Loop () เป็นส่วนฟังก์ชันบังคับที่ต้องก าหนดให้มีในทุกๆโปรแกรมเช่นเดียวกันกับฟังก์ชัน

setup() โดยฟังก์ชัน loop() นี้จะใช้บรรจุค าสั่งที่ต้องการให้โปรแกรมท างานเป็นวนลูปซ้ าไปจนกว่าจะจบ

การท างาน

Header

#include

------------------------------------------------------------

Setup

Setup ()

{

ค าสั่งต่างๆที่ต้องการเขียนไว้ภายใต้ฟังก์ชัน setup();

}

-------------------------------------------------------------

Loop


8

Loop ()

{

ค าสั่งต่างๆที่ต้องการเขียนไว้ภายใต้ฟังก์ชัน loop();

}

ตัวแปรใน Arduino

ตัวแปร หมายถึง กลุ่มของ ตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายใดๆ ที่รวมกันเป็นชื่อเพื่อใช้ก าหนด

เป็นตัวแทนของค่าข้อมูลที่เราต้องการจะอ้างถึงในโปรแกรมทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในการท างานของโปรแกรม

จริงๆนั้นจะใช้ค่าตัวเลขที่ผู้ใช้ก าหนดให้มาท าการประมวลผล ซึ่งในการเขียนโปรแกรมถ้าเราต้องเขียน

โปรแกรมโดยก าหนดเป็นค่าตัวเลขให้กับโปรแกรมโดยตรง จะท าให้โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นเต็มไปด้วยค่า

ตัวเลขหลายจ านวน ซึ่งยากต่อการอ่าน และยากต่อการท างาน

การตั้งชื่อตัวแปรของ Arduino

- ชื่อของตัวแปรต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ มีความยาวไม่เกิน 32 ตัวอักษร

- ใช้เครื่องหมายพิเศษได้ 2 ตัวคือ Under Line (_) และ Dollar Sign ($)

- ห้ามตั้งชื่อโดยเริ่มต้นด้วยตัวเลข หรือเครื่องหมาย และห้ามมีการเว้นวรรค

- ชื่อของตัวแปร ต้องก าหนดด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก

- ในการตั้งชื่อตัวแปร ห้ามน าค าสงวนมาใช้ตั้งชื่อ

ค าสงวนต่างๆของ Arduino

ตารางที่ 2.1 ค าสงวนที่เป็น Constant ของ Arduino

HIGH LOW INPUT OUTPUT SERIAL DISPLAY PI HALF_PI

TWO_PI LSBFIRST MSBFIRST CHANGE FALLING RISING False true

null

ตารางที่ 2.2 ค าสงวนที่เป็น Port Variables & Constants ของ Arduino

DRB PINB PORTB PB0 PB1 PB2 PB3 PB4

PB5 PB6 PB7 DDRC PINC PORTC PC0 PC1

PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 DDRD PIND

PORTD PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6

PD7

ตารางที่ 2.3 ค าสงวนที่เป็น Datatypes ของ Arduino

boolean Byte Char class default do Double int

long Private Protected public return short Signed static

Switch Throw Try unsigned void


9

ตารางที่ 2.4 ค าสงวนที่เป็นค าสั่งของ Arduino

abs Acos += + [ ] asin = atan

atan2 & | boolean byte case Ceil char

class , // ?; constrain Cos {} --

default Delay delayMicroseconds / /** . else

== Exp False float floor For <


10

รูปที่ 2.2 แสดงขาของ ESP8266 WiFi Module [10]

การต่อวงจรจากบอร์ด WiFi Module ESP8266 ไปบอร์ด Arduino

1. Vcc >> 3.3V

2. Gnd >> Gnd

3. CH_PD >> 3.3V

4. TX >> TX(ขา 1)

5. Rx >> RX(ขา 0)

รูปแบบของค าสั่ง AT Command

ตารางที่ 2.5 แสดงรูปแบบของค าสั่ง AT Command

Commands Description Type Set/Execute Parameters

AT+RST รีเซตโมดูล Basic - -

AT+CWQAP ออกจากโหมด AP WiFi AT+CWQAP

AT+CWMODE โหมด WiFi WiFi AT+CWMODE= 1= Sta, 2= AP, 3=both

AT+CWLAP รายการ WiFi WiFi AT+CWLAP

AT+CWJAP เชื่อมต่อ WiFi WiFi AT+ CWJAP =,< pwd > ssid=ชื่อ,pwd=รหัส

AT+CIPSTART ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

TCP และ UDP

TCP/IP AT+CIPSTART=

,,

id = 0-4, type =

TCP/UDP, addr = IP

address, port= port

AT+CIPSEND ส่งข้อมูล TCP/IP AT+CIPSEND= , id = 0-4,length=ความ

AT+CIPCLOSE ออกจากการเชื่อมต่อ

TCP และ UDP

TCP/IP AT+CIPCLOSE= or

AT+CIPCLOSE

AT+CIFSR ตรวจสอบ address TCP/IP AT+CIFSR

AT+

CIPSERVER

ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ TCP/IP AT+ CIPSERVER=

[, ]

ยาวข้อมูล

0=ปิดโหมดเซิร์ฟเวอร์

1=เปิดโหมดเซิร์ฟเวอร์

port = port

AT+ CIPMUX ตั้งค่าการเชื่อมต่อ TCP/IP AT+ CIPMUX= 0 = เชื่อมต่อทางเดียว

1=เชื่อมต่อหลายทาง

(ที่มา : https://nurdspace.nl/ESP8266#Commands,g)


11

การสั่งงานผ่านทาง AT Command

โดยจะใช้ Arduino เป็นตัวกลางในการติดต่อ ผ่านทางขา RX , TX เพื่อสั่งงาน AT Command

บางครั้งอาจมีโปรแกรมใน Arduino ที่ได้ท าการจองขา RX , TX จากนั้นเปิด Serial Monitor ขึ้นมาตั้งค่า

baud rate 115200 และปรับช่องในรูปให้เป็น Both NL&CR จากนั้นก็พิมพ์ค าสั่ง AT แล้วกด Enter ก็

จะเห็นผลลัพธ์จาก ESP8266 ตอบกลับมาว่า OK แสดงว่าเชื่อมต่อส าเร็จ

รูปที่ 2.3 แสดงการตรวจสอบการเชื่อมต่อ ของ ESP8266 WiFi Module

การทดสอบค าสั่ง AT Command ใน ESP8266 WiFi Module ท าได้โดยพิมพ์ค าสั่ง AT+GMR เป็น

ค าสั่งตรวจสอบรุ่น เมื่อพิมพ์แล้วจะได้ผลลัพธ์ดัง รูปที่ 2.4 ว่าเป็นรุ่น 0016091 หรือรุ่น 0.91

รูปที่ 2.4 แสดงการตรวจสอบเวอร์ชัน

2.3.3 โปรแกรม XAMPP

โปรแกรม XAMPP [13] เป็นโปรแกรมที่ได้รวบรวมแอปพลิเคชันต่างที่จ าเป็นต่อการจ าลองเว็บ

เซิร์ฟเวอร์เพื่อทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่อง โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และไม่มีค่าใช้จ่าย ไว้

ในโปรแกรมเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน เช่น Apache MySQL FileZilla Mercury Tomcat


12

รูปที่ 2.5 แอปพลิเคชันในโปรแกรม Xampp [13]

Apache คือ เป็นโปรแกรมใช้ส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว

ส่วนใหญ่จะใช้ติดตั้งไว้เพื่อการทดสอบหรือใช้งานภาษาในการ พัฒนาโปรแกรมพัฒนาระบบอย่างเช่น

เว็บไซต์ต่างๆ โดย Apache จึงให้ความส าคัญมากซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ฐานข้อมูล และเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ภาษา Personal Home Page (PHP) ในการสื่อสารกันซึ่งเป็นภาษาที่

นิยมใช้

Structured Query Language (SQL) คือภาษาที่ใช้เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลเป็นภาษามาตรฐาน

บนระบบฐานข้อมูลสามารถใช้ค าสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และค าสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่าน

ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันท าให้สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติด

ยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลอีกด้วย

ประโยชน์ของภาษา SQL

1. สร้างตารางในฐานข้อมูล

2. ใช้จัดการฐานข้อมูลเช่น การเพิ่ม การปรับปรุง และการลบข้อมูล

3. การเรียกใช้หรือค้นหาข้อมูล

ความสามารถของฐานข้อมูล MySQL

1. ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้

2. สิทธิต่างๆ ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล

3. ระบบส ารองข้อมูล (Backup)

4. ระบบคืนสภาพข้อมูล (Recovery)

5. ระบบโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลตัวอื่นๆ

6. จัดเก็บข้อมูลได้หลายชนิดข้อมูล เช่น รูปภาพ ข้อความ ตัวเลข ฯลฯ


13

การสร้างตารางข้อมูลใน Database

ก่อนที่จะสร้างตารางข้อมูลเราจ าเป็นจะต้องรู้ชนิดของข้อมูลที่จะจัดเก็บก่อน และต้อง

เลือกก าหนดประเภทของข้อมูลให้เหมาะสมในแต่ละฟิลด์ ประเภทของข้อมูลใน MySQL

ตารางที่ 2.6 แสดงประเภทข้อมูลชนิดจ านวนเต็ม

ล าดับ ชื่อประเภทข้อมูล แบบคิดเครื่องหมาย แบบไม่คิดเครื่องหมาย เนื้อที่

1 TINYINT(M) -128 ถึง127 0 ถึง 255 1 byte

2 SMALLINT(M) -32768 ถึง 32767 0 ถึง 65535 2 byte

3 MEDIUMINT(M) -8388608 ถึง 8388607 0 ถึง16777215 3 byte

4 INT(M) -2147483648 ถึง2147483647 0 ถึง4294967295 4 byte

5 BIGINT(M) -9223372036854775808 ถึง 0 ถึง1844674407- 8 byte

9223372036854775807 3709551615

(ที่มา : http://www.appservnetwork.com)

ตารางที่ 2.7 แสดงประเภทข้อมูลชนิดจ านวนทศนิยม

ล าดับ ชื่อประเภทข้อมูล แบบคิดเครื่องหมาย แบบไม่คิดเครื่องหมาย เนื้อที่

1 FLOAT(M,D) ค่า M เป็น

จ านวนหลักที่ต้องการ

แสดงผล และค่า D คือ

จ านวนหลังจุดทศนิยม

-3.402823466E+38 ถึง -

1.175494351E-38

0 และ 1.175494351E-38

ถึง.402823466E+38

4 byte

2 DOUBLE(M,D) -1.797693134-

8623157E+308

ถึง -2.22507385-

85072014E-308

(ที่มา : http://www.appservnetwork.com)

0 และ 2.225073858-

5072014E-308 ถึง

1.797693134-

8623157E+308

8 byte

ตารางที่ 2.8 แสดงประเภทข้อมูลส าหรับวันที่และเวลา

ล าดับที่ ชื่อประเภทข้อมูล รายละเอียด เนื้อที่

1 DATE ข้อมูลชนิดวันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1000 ถึง 31 3 byte

ธันวาคม ค.ศ.9999 การแสดงผลวันที่อยู่ในรูปแบบ ‘YYYYMM-DD’

2 DATETIME ข้อมูลชนิดวันที่ และเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 8 byte

เวลา 00:00:00 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ.9999 เวลา 23:59:59

การแสดงผลวันที่ และเวลาอยู่ในรูปแบบ ‘YYYY-MM-DD

HH:MM:SS’

3 TIME ข้อมูลประเภทเวลา สามารถเป็นได้ตั้งแต่ ‘- 838:59:59’ ถึง 3 byte

‘838:59:59’ แสดงผลในรูปแบบ HH:MM:SS

4 YEAR(2/4) ข้อมูลประเภทปี ค.ศ. โดยสามารถเลือกว่าจะใช้แบบ 2 หรือ 4หลักถ้า 1 byte

เป็น 2 หลักจะใช้ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 ถึง 2155

ถ้าเป็น 4 หลักจะใช้ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ถึง 2069

(ที่มา : http://www.appservnetwork.com)


14

ตารางที่ 2.9 แสดงประเภทข้อมูลส าหรับตัวอักษร

ล าดับ ชื่อประเภทข้อมูล รายละเอียด เนื้อที่

1 CHAR(M) เป็นข้อมูลสตริงที่จ ากัดความกว้าง ไม่สามารถปรับขนาดได้

ขนาดความกว้างเป็นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 255 ตัวอักษร

ตามจ านวน

ตัวอักษรที่

ระบุ

ขนาดข้อมูล

จริง+1 byte

2 VARCHAR(M) คล้ายกับแบบ CHAR(M) แต่สามารถปรับขนาดตามข้อมูลที่เก็บ

ในฟิลด์ได้ความกว้างเป็นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 255 ตัวอักษร

3 TINYTEXT เป็น text ที่ความกว้างเป็นได้สูงสุด 255 ตัวอักษร ขนาดข้อมูล

จริง+1 byte

4 TEXT เป็น text ที่ความกว้างเป็นได้สูงสุด 65,535 ตัวอักษร ขนาดข้อมูล

จริง+2 byte

5 MEDIUMTEXT เป็น text ที่ความกว้างเป็นได้สูงสุด 16,777,215 ตัวอักษร ขนาดข้อมูล

จริง+3 byte

6 LONGTEXT เป็น text ที่ความกว้างเป็นได้สูงสุด 4,294,967,295 ตัวอักษร ขนาดข้อมูล

จริง+4 byte

7 ENUM เป็นข้อมูลประเภทระบุเฉพาะค่าที่ต้องการ หรือถ้าไม่มีจะให้

เป็นค่า NULL สามารถก าหนดค่าได้ถึง 65,535 ค่า

8 SET(‘value1’,’value2’,) เป็นข้อมูลประเภทเซท ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่มีค่าหรือมีค่า

ตามสมาชิกที่ก าหนด มีจ านวนสมาชิกได้ 64 ตัว

(ที่มา : http://www.appservnetwork.com)

ตามจ านวน

ตัวอักษรที่

ระบุ

ตัวอย่างการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการสร้างฐานข้อมูล

1. ตารางข้อมูลเจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบที่เป็นสมาชิก เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของ

สมาชิกเพื่อการอ้างอิงตัวบุคคลสมาชิก และเก็บข้อมูล Username กับ Password ที่ใช้กับระบบ ล็อคอิน

เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

2. ตารางข้อมูลหลักสูตร ตารางข้อมูลหลักสูตร เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลของหลักสูตรการเปิด

อบรมต่างๆว่ามีหัวข้อในการอบรม การสอบ การปฏิบัติกิจกรรม อย่างไร

3. ตารางฐานข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไปตารางฐานข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไปนั้นเป็นส่วนของผู้ใช้งาน

นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบซึ่งสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้แต่จะไม่สามารถเข้าไป

รับเปลี่ยนส่วนต่างๆของเว็บได้

4. ตารางฐานข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บส าหรับแสดงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของการรับการ

สมัครเข้าฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงาน เพื่อแจ้งข่าวในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มเติม

รายละเอียดอื่นๆหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าอบรม

5. ตารางฐานข้อมูลการอัพโหลดเอกสารส าหรับผู้ใช้งานที่อยากจะน าเอกสารไปอ่านหรือไปบอกต่อ

ทางเว็บเองก็ได้มีบริการให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารออกไปเผยแพร่ได้โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ


15

วิธีการน าไปใช้งาน

โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL [12] ในการสร้างฐานข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ใน เซิร์ฟเวอร์โดยการ

เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ เมื่อมีการกรอกข้อมูลเข้ามา ข้อมูลต่างๆ ก็จะถูกเก็บ

รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน

FileZilla เป็นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับ FTP server ส าหรับการอัพโหลดไฟล์จากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ขึ้นไปยังโฮสติงเซิร์ฟเวอร์หรือเพื่อดาวน์โหลดจากโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ลงมายังเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ ท าให้เหมาะส าหรับนักออกแบบเว็บไซต์ นอกจากนี้

FileZilla ยังรองรับการถ่ายไฟล์อย่างปลอดภัยอีกด้วย FileZilla รองรับการถ่ายกลับของไฟล์ต่อในกรณีที่

อัพโหลดหรือดาวน์โหลดล้มเหลว โดยใช้โปรโตคอล File Transfer Protocol (FTP)

2.3.4 จอ Liquid Crystal Display (LCD)

จอ Liquid Crystal Display (LCD) เป็นจอแสดงผลรูปแบบหนึ่งที่นิยมน ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

จอ LCD มีทั้งแบบแสดงผลเป็นตัวอักขระเรียกว่า Character LCD ซึ่งมีการก าหนดตัวอักษร และอักขระที่

สามารถแสดงผลไว้ได้อยู่แล้ว และแบบที่สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพ สัญลักษณ์ต่างๆตามความต้องการ

ของผู้ใช้งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดเป็นจอที่มีการผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะงานในการ

แสดงผล เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครื่องคิดเลข หรือ หน้าปัดวิทยุ เป็นต้น

โครงสร้างโดยทั่วไปของ LCD

โครงสร้างของ LCD โดยทั่วไปจะประกอบขึ้นด้วยแผ่นแก้ว 2 แผ่นประกบกันอยู่ โดยเว้นช่องว่าง

ตรงกลางไว้ 6-10 ไมโครเมตร ผิวด้านในของแผ่นแก้วจะเคลือบด้วยตัวน าไฟฟ้าแบบใสเพื่อใช้แสดง

ตัวอักษร ตรงกลางระหว่างตัวน าไฟฟ้าแบบใสกับผลึกเหลวจะมีชั้นของสารที่ท าให้โมเลกุลของผลึกรวมตัว

กันในทิศทางที่แสงส่องมากระทบเรียกว่า Alignment Layer และผลึกเหลวที่ใช้โดยทั่วไปจะเป็นแบบ

Magnetic โดย LCD สามารถแสดงผลให้เรามองเห็นได้ทั้งหมด 3 แบบด้วยกันคือ

1.แบบใช้การสะท้อนแสง (Reflective Mode) LCD แบบนี้ใช้สารประเภทโลหะเคลือบอยู่ที่แผ่น

หลังของ LCD ซึ่ง LCD ประเภทนี้เหมาะกับการน ามาใช้งานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ

2.แบบใช้การส่งผ่าน (Transitive Mode) LCD แบบนี้วางหลอดไฟไว้ด้านหลังจอ เพื่อท าให้การ

อ่านค่าที่แสดงผลท าได้ชัดเจน

3.แบบส่งผ่าน และสะท้อน (Transflective Mode) LCD แบบนี้เป็นการน าเอาข้อดีของ

จอแสดงผล LCD ทั้ง 2 แบบมารวมกัน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงจอ LCD ที่แสดงผลเป็นอักขระหรือตัวอักษรโดยทั่วไปจะมีหลายแบบด้วยกัน

มีทั้ง 16 ตัวอักษร 20 ตัวอักษรหรือมากกว่า และจ านวนบรรทัดจะมีตั้งแต่ 1 บรรทัด 2 บรรทัด 4 บรรทัด

หรือมากกว่าตามแต่ความต้องการ และลักษณะของงานที่ใช้ ส าหรับจอ LCD ที่ใช้เป็น ขนาด 16x2


16

Character หรือที่นิยมเรียกกันว่าจอ LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัดเหมาะสมกับการใช้งานแสดงผลไม่มาก

ในหน้าจอเดียว

จอ LCD 16x2 Character ที่นิยมวางจ าหน่ายจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน

1. LCD แบบปกติที่เชื่อมต่อแบบขนาน (Parallel)

2. LCD แบบที่เชื่อมต่ออนุกรม (Serial) แบบ I2C

ในโครงงานนี้ทางผู้จัดท าจะเลือกใช้จอ LCD แบบที่เชื่อมต่ออนุกรม (Serial) แบบ I2C มี 4 ขา

LCD แบบที่เชื่อมต่ออนุกรม (Serial) แบบ I2C

รูปที่ 2.6 ด้านหลังจอ LCD 16x2 (I2C) [8]

ตารางที่ 2.10 ตารางขาของจอ LCD 16x2 แบบ I2C

Pin No Symbol Description

1 GND Ground

2 VCC +5VDC

3 SDA Serial Data

4 SCL Serial Clock

(ที่มา : http://www.thaieasyelec.com)

การควบคุมการแสดงผลของจอ LCD (I2C)

การควบคุมหรือสั่งงาน โดยทั่วไปจอ LCD จะมีส่วนควบคุม (Controller) อยู่ในตัวแล้ว ผู้ใช้

สามารถส่งรหัสค าสั่งส าหรับควบคุมการท างานของจอ LCD (I2C) เช่นเดียวกันกับจอ LCD แบบธรรมดา

รหัสค าสั่งที่ใช้ในการควบคุมนั้นเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่รูปแบบในการรับส่งข้อมูล จอ LCD 16x2 ที่มี

การส่งข้อมูลรูปแบบ I2C ที่ใช้ขาเพียง 4 ขาที่ใช้ในการเชื่อมต่อดังนี้

1. GND เป็น Ground ใช้ต่อระหว่าง Ground ของระบบ Microcontroller กับ LCD

2. VCC เป็นไฟเลี้ยงวงจรที่ป้อนให้กับ LCD มีขนาด +5VDC


17

3. SDA (Serial Data) เป็นขาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล

4. SCL (Serial Clock) เป็นขาสัญญาณนาฬิกาในการรับส่งข้อมูล

การเชื่อมต่อระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ LCD (I2C)

การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง Microcontroller กับ LCD [10] ที่มีบอร์ด I2C อยู่แล้วนั้น การส่ง

ข้อมูลจาก Microcontroller จะถูกส่งออกมาในรูปแบบ I2C ไปยังบอร์ด I2C และบอร์ดจะมีหน้าที่จัดการ

ข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบปกติ หรือแบบ Parallel เพื่อใช้ในการติดต่อไปยังจอ LCD โดยที่รหัสค าสั่งที่ใช้

ในการสั่งงานจอ LCD ยังคงไม่ต่างกับจอ LCD ที่เป็นแบบ Parallel โดยส่วนใหญ่บอร์ด I2C จะเชื่อมต่อกับ

ตัวควบคุมของจอ LCD เพียง 4 บิตเท่านั้น

รูปที่ 2.7 การเชื่อมต่อระหว่างจอ LCD (I2C) กับ PCF8574 [10]

จากรูปวงจรจะเห็นได้ว่าจอ LCD และ บอร์ด I2C ได้มีการเชื่อมต่อขาส าหรับการรับส่งข้อมูลเป็น

แบบ 4 บิต ขาที่เชื่อมต่อไว้คือ ขา P4 > DB4, P5 > DB5, P6 > DB6, P7 > DB7 และขา P2 > E

(Enable), P1 > R/W, P0 > RS รวมไปถึงตัวต้านทานส าหรับปรับค่าความเข้มของตัวอักษร และ Switch

Blacklight จากวงจรขาที่จ าเป็นในการใช้งานถูกเชื่อมต่อเข้ากับตัวบอร์ด I2C และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เรียบร้อยแล้ว สถานะพร้อมใช้งาน


18

รูปที่ 2.8 Switch Blacklight Board [10]

การเชื่อมต่อระหว่าง Arduino กับจอ LCD (I2C)

รูปที่ 2.9 การเชื่อมต่อจอ LCD (I2C) เข้ากับ Arduino [10]

ตารางที่ 2.11 การเชื่อมต่อจอ LCD (I2C) เข้ากับ Arduino

Arduino UNO R3

LCD (I2C)

GND GND (Pin 1)

+5VDC VCC (Pin 2)

A4 (SDA)

SDA (Pin 3 Serial Data)

A5 (SCL)

SC (Pin 4 Serial Clock)

(ที่มา : http://www.thaieasyelec.com)

รายละเอียดชุดค าสั่งที่ใช้ในการสั่งงานระหว่าง Arduino กับจอ LCD

ค าสั่งในการควบคุมจอ LCD ของ Arduino [11] นั้นทางผู้พัฒนาได้เขียนเป็น Library มา

ให้เพื่อสะดวกในการน าไปใช้งานในการเขียนโปรแกรมเริ่มต้นคือการเรียกใช้ Library ของ LCD จากไฟล์ชื่อ

LiquidCrystal_I2C.h เรียกใช้ฟังก์ชันที่ใช้สั่งงานจอ LCD เบื้องต้นดังนี้

ฟังก์ชันแรก LiquidCrystal_I2C(); ใช้ในการประกาศ Address และขนาดของจอ รูปแบบของ

LiquidCrystal_I2C lcd(Address, columns, rows);


19

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); หมายถึง Address ของจอคือ 27 ขนาดของจอคือ 16

ตัวอักษร 2 บรรทัด

ฟังก์ชันต่อมา begin(); ใช้ในการก าหนดการเริ่มต้นในการใช้งานจอ

ฟังก์ชันต่อมา setCursor(); ใช้ในการก าหนดต าแหน่งของเคอร์เซอร์

lcd.setCursor(0, 1); คือให้เคอร์เซอร์ไปที่ ต าแหน่งที่ 0 บรรทัดที่ 1 การนับต าแหน่งเริ่มจาก 0

ฟังก์ชัน print(); ใช้ในการก าหนดข้อความที่ต้องการแสดง

lcd.print("ThaiEasyElec"); คือก าหนดให้แสดงข้อความ “ThaiEasyElec” ออกทางหน้าจอ LCD

2.3.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP

PHP (Personal home page tools) [16] [18] เป็นภาษา script อย่างหนึ่งที่จะท างานในฝั่ง

เซิร์ฟเวอร์ และน ามาแสดงผลยังเว็บบราวเซอร์ PHP เป็นภาษาที่จัดอยู่ในการพัฒนาแบบ Scripting

Language ค าสั่งจะอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์(script) เมื่อมีการเรียกใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง

เช่น JavaScript จัดเรียงหน้าเว็บเพ็จ เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ

PHP ได้รับการพัฒนา และออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML (Hypertext Markup

Language) โดยสามารถ สอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่

เรียกว่า Server Side Include (SSI) หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่

ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถของภาษา PHP

1. เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็นแบบ Open source ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด และน า Source code

ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 .เป็นสคริปต์แบบ Server Side Script ดังนั้นจึงท างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการท างาน

ของเครื่องไคลเอนต์ โดย PHP จะอ่านโค้ด และท างานที่เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการ

ประมวลผลมาที่เครื่องของผู้ใช้ในรูปแบบของ HTML ซึ่งโค้ดของ PHP นี้ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นได้

3. PHP สามารถท างานได้ในระบบปฏิบัติการที่ต่างชนิดกัน เช่น Windows, Mac OS เป็นต้น ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก PHP เป็นสคริปต์ที่ต้องท างานบนเซิร์ฟเวอร์

4. PHP มีความสามารถในการท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล

5. PHP อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์ซึ่งท างานผ่านโปรโตคอลชนิดต่างๆได้

6. โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ XML ได้


20

โครงสร้างการท างานของ PHP

รูปที่ 2.10 แสดงขั้นตอนการท างานของ PHP [16]

จากรูปที่ 2.10 เห็นได้ว่าเมื่อไคลเอนต์เรียกไฟล์ PHP script ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ บราวเซอร์จะ

ส่งค าร้อง (Request) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์รับค าร้องขอจาก

บราวเซอร์แล้วก็จะน าสคริปต์ PHP ที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลด้วยโปรแกรมแปลภาษา PHP ที่

เป็นอินเตอร์พรีเตอร์ กรณีที่ PHP script มีการเรียกใช้ข้อมูลก็จะติดต่อกับฐานข้อมูลต่างๆผ่านทาง ODBC

(Open Database Connectivity) ถ้าเป็นฐานข้อมูลกลุ่ม Microsoft SQL Server, Microsoft Access,

FoxPro หรือใช้ Function Connection ที่มีอยู่ใน PHP Library ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูล

ออกมาหลังจากแปลสคริปต์ PHP เสร็จแล้วจะได้รับไฟล์ HTML ใหม่ที่มีแต่ Tag HTML ไปยังเว็บ

เซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไฟล์ HTML ที่ได้ผ่านการแปลแล้วกลับไปยังบราวเซอร์ที่ร้องขอผ่านทาง

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต บราวเซอร์รับไฟล์ HTML ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้แปล HTML แสดงผลออกมาทาง

จอภาพเป็นเว็บเพ็จโดยใช้ตัวแปลภาษา HTML ที่อยู่ในบราวเซอร์ซึ่งเป็นอินเตอร์พรีเตอร์เช่นเดียวกัน


21

โครงสร้างของภาษา PHP

ภาษา PHP [16] นี้เราสามารถฝังค าสั่ง PHP ไว้ในเว็บเพ็จร่วมกับค าสั่ง Tags ของ HTML ได้ และ

สร้างไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .php, .php3 หรือ .php4 ซึ่งไวยากรณ์ที่ใช้ใน PHP เป็นการน ารูปแบบของ

ภาษาต่างๆ มารวมกันท าให้การใช้งานภาษานี้ได้ไม่ยาก ในการใช้ PHP Tags นั้นสามารถท าได้หลาย

รูปแบบดังนี้

1.แบบ XML style

เช่น

2.แบบ Short style เช่น

3.แบบ Script style

4.แบบ ASP style

เช่น …

เช่น

แบบที่นิยมใช้คือ XML style เนื่องจากสามารถใช้งานได้กับทุกเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งสอดคล้องกับ

ไวยากรณ์ของภาษา XML อีกด้วยMy Homepage


จากโค้ดด้านบนส่วนที่ เป็นส่วนของ Script PHP ซึ่งเริ่มต้นด้วย

ส าหรับ Script นี้เป็นการแสดงข้อความว่า “Hello”โดยใช้

ค าสั่ง echo “Hello”;

2.3.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML

ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) [22] [23] เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับสร้างเว็บเพ็จ

โดยค าสั่งในภาษา HTML จะท าหน้าที่ควบคุมการแสดงผลของข้อมูลในเว็บเพ็จ ตลอดจนถึงต าแหน่ง สิ่ง

ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บเพ็จ ภาษา HTML เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ท าให้ได้รับความนิยม และการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใช้งานง่าย


22

โครงสร้างภาษา HTML แบ่งออกเป็น 3 ดังนี้

1.ส่วนประกาศ เป็นส่วนที่ก าหนดให้บราวเซอร์ทราบว่าเป็นภาษา HTML และมีค าสั่งคู่เดียวคือ

… ที่หัว และท้ายไฟล์

2.ส่วนหัวเรื่อง head เป็นส่วนที่แสดงผลข้อความบน Title Bar ของบราวเซอร์ และอาจมีค าสั่ง

อื่นๆ อีกแทรกอยู่ระหว่างค าสั่ง …

3.ส่วนเนื้อหา body เป็นส่วนที่มีความส าคัญส่วนหนึ่งเนื่องจากข้อมูลรูปแบบการแสดงผลต่างๆจะ

อยู่ในส่วนนี้ทั้งหมด ซึ่งจะถูกอยู่ระหว่างค าสั่ง …

รูปแบบของ Tag แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ


1. Tag เดี่ยว คือรูปแบบค าสั่งที่มีเพียงค าสั่งเดียวหรือมีเพียง Tag เดียว ก็สามารถใช้งานได้เช่น

2. Tag คู่ คือ รูปแบบค าสั่งที่เป็นสองส่วน คือ มีส่วนเริ่มต้น และต้องมีส่วนจบของค าสั่งถึงจะ

สามารถท างานได้สมบูรณ์โดยส่วนจบของแต่ละค าสั่งจะมีเครื่องหมาย Slash (/) ไว้หน้า Tag ค าสั่งนั้น เช่น

...

Tag ค าสั่งหลักของภาษา HTML

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML จะมีโครงสร้าง และการจัดวางค าสั่งหลักที่ใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกัน

ทั่วโลกโดยจะประกอบด้วย 4 ค าสั่งหลักดังนี้

1. ... เป็นค าสั่งที่ท าหน้าที่บอกจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของเอกสาร HTML

2. ... เป็นค าสั่งที่หน้าที่ก าหนดส่วนหัวเรื่อง

3. ... เป็นค าสั่งที่ใช้ก าหนดข้อความที่ต้องการน ามาแสดงผลบนแถบ Title Bar

4. ... เป็นค าสั่งที่ก าหนดข้อความ และรูปแบบของค าสั่งต่างๆ ที่ใช้ส าหรับ

ปรับแต่งเอกสารที่จะน าเสนอออกทางส่วนแสดงผลหลักของเว็บบราวเซอร์


23

การก าหนดตัวอักษร

1. การก าหนดตัวอักษร

รูปแบบ การก าหนดแบบอักษร …


24

2. การแสดงรายการแบบเมนูลิสต์

รูปแบบ ข้อความส่วนหัว

ข้อความย่อย


3. การแสดงรายการแบบใช้ตัวเลข เลขอาราบิก, เลขโรมัน หรือตัวอักษร

รูปแบบ ข้อความส่วนหัว

ข้อความย่อย


4. การใส่เครื่องหมายหน้าหัวข้อเป็นการแสดงรายการโดยใช้เครื่องหมายในแต่ละรายการย่อย

รูปแบบ

ข้อความย่อย


5. การแสดงรายการโดยก าหนดหัวข้อ

รูปแบบ ข้อความส่วนหัว

หัวข้อ ค าอธิบาย


การใส่รูปภาพ

1. การใส่รูปภาพในเอกสาร

รูปแบบ การใส่รูปภาพที่มี URL

การก าหนดความกว้างรูปภาพ

การก าหนดความสูงของรูปภาพ

การก าหนดช่องว่างแนวนอนระหว่างรูปภาพกับข้อความ

การก าหนดช่องว่างแนวตั้งระหว่างรูปภาพกับข้อความ


25

2. การใส่พื้นหลังเป็นการน ารูปภาพมาท าเป็น background

รูปแบบ การใส่พื้นหลังด้วยรูป

การใส่พื้นหลังด้วยสี ก าหนดสีพื้นหลังของเว็บ

การสร้างตาราง

1. การสร้างตาราง ใช้ในการสร้างตารางข้อมูล

รูปแบบ ก าหนดสีพื้นในตาราง …

ก าหนดขนาดของขอบตาราง …

ก าหนดความกว้างของตาราง” …

2. ก าหนดข้อความก ากับตาราง

รูปแบบ ก าหนดต าแหน่งของค าอธิบายตาราง

3. การสร้างแถวของตาราง

รูปแบบ ก าหนดต าแหน่งของข้อความ …

ก าหนดสีพื้นหลังในตาราง …

4. การสร้างหัวเรื่องของ

รูปแบบ ก าหนดข้อความในตารางตามแนวนอน…

ก าหนดต าแหน่งของข้อความในตาราง…

ก าหนดสีพื้นของตาราง …

ก าหนดความสูงของตาราง …

ก าหนดความกว้างของตาราง …

ก าหนดการรวมช่องเซลล์ในแนวตั้ง …

ก าหนดการรวมช่องเซลล์ในแนวนอน …


26

5. การสร้างเซลล์ข้อมูลใช้สร้างเซลล์ข้อมูลเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของเอกสาร

รูปแบบ ก าหนดต าแหน่งของข้อความในตารางตามแนวนอน …

ก าหนดต าแหน่งของข้อความ …

ก าหนดสีพื้นของตาราง …

ก าหนดความสูงของตาราง …

ก าหนดความกว้างของตาราง …

ก าหนดการรวมช่องเซลล์ในแนวตั้ง …

ก าหนดการรวมช่องเซลล์ในแนวนอน …

การเชื่อมโยงเว็บเพ็จ

รูปแบบ …


27

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน

ในบทที่ 3 จะอธิบายขั้นตอน และวิธีการด าเนินงาน และการออกแบบระบบจัดการรถรับ-ส่ง

ผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module โดยมีอุปกรณ์คอยรับ

ข้อมูลจ านวนผู้โดยที่รอรถตามจุดให้บริการต่างๆ แล้วแสดงข้อมูลผ่านทางจอ LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษร

จากนั้นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 จะสั่งงานให้ ESP8266 WiFi Module ส่งข้อมูลไป

ยังเซิร์ฟเวอร์ ที่จ าลองขึ้นมา และสามารถแสดงข้อมูลจ านวนนิสิตที่รอรถเมล์ในแต่ละสถานีย่อยผ่านทาง

เว็บไซต์ได้

3.1 ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ

ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ ระบบจัดการรถรับ-ส่งผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน

เครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module แสดงในรูปที่ 3.1

ศึกษาปัญหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่พบ

หาแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหา

ออกแบบระบบ

สร้างระบบและอุปกรณ์

ท างานไม่ถูกต้อง

ทดลองใช้งาน

หาสาเหตุของปัญหาและ

ปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการทดลอง

ท างานถูกต้อง

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงการ


28

จากรูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอน และแผนการด าเนินโครงการโดยเริ่มจากการศึกษาปัญหา และทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงน าปัญหาที่พบมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากนั้นทางผู้จัดท าได้ระดมความคิดเพื่อ

หาแนวทาง วิธีแก้ไขปัญหา และออกแบบระบบจากนั้นท าการทดลองระบบที่ได้ ว่ามีความถูกต้องหรือไม่

หากมีความผิดพลาด ท าการหาสาเหตุของปัญหา และปรับปรุงแก้ไขจนกว่าระบบจะท างานได้ถูกต้อง

3.2 ศึกษาปัญหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อันเนื่องมาจากทางมหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้นิสิตใช้การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางที่

ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการคมนาคมในเขตมหาวิทยาลัยที่ติดขัด แต่ก็ยังคงมีปัญหา

อยู่ส่วนหนึ่งเช่น รถโดยสารมีผู้โดยสารเต็มคันเมื่อมาถึงสถานีย่อย รถโดยสารมาช้าใช้เวลานานในการ

เดินทางเนื่องมีการปล่อยรถออกมาเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน ซึ่งบางครั้งรถที่ออกมาจากสถานีหลักมีนิสิตที่

ขึ้นมาส่วนหนึ่งบ้างแล้ว ส่งผลให้นิสิตที่รอรถอยู่ที่สถานีย่อยดังกล่าวไม่สามารถขึ้นรถได้อย่างที่ควรจะเป็น

3.3 วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา

เมื่อได้ศึกษาปัญหา และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงน าปัญหาดังที่พบมาวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหาสามารถสรุปได้ว่า รถโดยสารที่สถานีหลักจะรอผู้โดยสารขึ้นให้เต็มก่อนแล้วค่อยออกจากสถานี ท าให้

รถโดยสารที่สถานีหลักออกจากสถานีไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดในแต่ละรอบ สถานีหลักไม่สามารถรับรู้ถึง

จ านวนผู้โดยสารตามสถานีย่อยต่างๆได้ จึงไม่สามารถบริหารจัดการรถโดยสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อพบสาเหตุของปัญหาแล้ว ทางผู้จัดท าได้ระดมความคิดหาแนวทาง และวิธีแก้ไขปัญหาโดยน า

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ที่รู้จักกันดีในชื่อว่า Wireless Fidelity (WiFi) ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นที่

นิยมกันอย่างแพร่หลาย และง่ายต่อการใช้งานเป็นสื่อกลางในการสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล โดยมีอุปกรณ์คอยรับ

ข้อมูลซึ่งจ านวนผู้โดยที่รอรถตามจุดให้บริการแล้วส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ และน าข้อมูลที่ได้มาแสดงผลบนเว็บ

บราวเซอร์ อีกทั้งยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลการใช้รถโดยสารของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ได้อีก

ด้วย


29

รูปที่ 3.2 แสดงการส่งข้อมูลจากสถานีย่อยไปยังศูนย์ควบคุมที่จุดเปลี่ยนรถ

จากรูปที่ 3.2 แสดงระบบการจัดการรถดังกล่าว เห็นได้ว่ามีนิสิตที่รอรถโดยสารตามสถานีย่อย

สามารถส่งข้อมูลจ านวนผู้โดยที่รอรถตามจุดบริการไปยังเซิร์ฟเวอร์ และน าข้อมูลที่ได้มาแสดงผลบนเว็บ

บราวเซอร์ที่สถานีหลัก

3.4 การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบจัดการรถรับ-ส่งผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย

ESP8266 WiFi Module ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ 1.ส่วนของภาคส่ง 2.ส่วนของภาครับ โดยภาคส่ง

จะประกอบไปด้วย ส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ในภาครับจะประกอบด้วยส่วนของซอฟต์แวร์ มี

หลักการท างานดังแสดงในรูปที่ 3.3

จอแสดงผล LCD

ปุ่มรับข้อมูล

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

Arduino UNO R3

เว็บบราวเซอร์แสดงข้อมูล

ตอบกลับ

เซิร์ฟเวอร์

ร้องขอ

ESP8266 WiFi

Module

ร้องขอ

PHP File

ฐานข้อมูล

ตอบกลับ

ภาคส่ง

ภาครับ

รูปที่ 3.3 แสดงการออกแบบระบบจัดการรถรับ-ส่งผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย

ESP8266 WiFi Module


30

3.4.1 หลักการท างานของระบบ

จากรูปที่ 3.3 สามารถอธิบายหลักการท างานของระบบระบบประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ 1.

ส่วนของภาคส่ง ท าหน้าที่รับ และแสดงจ านวนผู้โดยสารที่รอรถจากสถานีย่อยตามจุดให้บริการจากนั้นๆมา

ประมวลผลที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 เพื่อสั่งงานให้ ESP8266 WiFi Module น า

ข้อมูลที่รับเข้ามานั้นส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย และ 2 ส่วนของภาครับ ท าหน้าที่รับข้อมูลที่ถูก

ส่งมาจากภาคส่งมายังเซิร์ฟเวอร์จ าลอง และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เมื่อมีการร้องขอข้อมูลจากหน้า

เว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าที่ในการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลตามที่ได้ร้องขอไปให้ และแสดงออกมาทาง

หน้าเว็บไซต์

3.4.2 การออกแบบฮาร์ดแวร์ และเซิร์ฟเวอร์ภาคส่ง

การออกแบบฮาร์ดแวร์

ในส่วนนี้เป็นการออกแบบส่วนของฮาร์ดแวร์และการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการออกแบบ

เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

จอแสดงผล LCD

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

Arduino UNO R3

ปุ่มรับข้อมูล

ESP8266 WiFi

Module

ภาคส่ง

รูปที่ 3.4 แสดงการท างานทั้งหมดของส่วนฮาร์ดแวร์ภาคส่ง

จากรูปที่ 3.4 จะเห็นว่าฮาร์ดแวร์ภาคส่งประกอบด้วยปุ่มรับข้อมูล จอแสดงผล LCD และ

ESP8266 WiFi module ถูกต่อเข้ากับใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ซึ่งเป็นหัวใจหลัก

ในภาคส่งนี้

1. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 เป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source

คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ของตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน


31

และง่ายต่อการพัฒนาต่อยอด ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าจึงเลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

มาเป็นเสมือนศูนย์กลางการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ภาคส่งโดยจะท าหน้าที่รับข้อมูลที่ได้จาก

ผู้โดยสารทางปุ่มกดแล้วน ามาเก็บไว้ในตัวแปรค่าหนึ่ง แล้วน าค่าที่ได้นี้น าไปสั่งให้ ESP8266 WiFi module

ส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ และน าไปแสดงผลออกทางจอ จอ LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษร

2. ESP8266 WiFi Module เป็นโมดูล WiFi ขนาดเล็กสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ให้กับ

อุปกรณ์ Arduino UNO R3 ได้สามารถเลือกโหมดท างานได้ 3 โหมดใช้พลังงานน้อย และการสื่อสารทาง

ช่องทางนี้ยังเป็นที่นิยมมากทางผู้จัดท าจึงได้เลือกใช้ ESP8266 WiFi Module เป็นตัวท าหน้าที่ในการรับ

ข้อมูลจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino UNO R3 ที่สั่งมาแล้วส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

ที่รอรถ

3. จอ LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษร ใช้ในการแสดงสถานะการท างานตลอดจนถึงจ านวนผู้โดยสาร

4. ปุ่มกดเนื่องจากปุ่มกดมีความทนทานต่อการใช้งาน และมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ดังนั้น

ผู้จัดท าจึงเลือกใช้ปุ่มกดมาท าหน้าที่เป็นตัวรับข้อมูล และตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 กับผู้โดยสาร

รูปที่ 3.5 แสดงการออกแบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภาคส่ง


32

อุปกรณ์ที่ใช้

1. Button ปุ่มกดขนาด 12 x 12 x 9 mm จ านวน 4 ตัว ใช้เป็นตัวรับข้อมูลจากผู้โดยสารจาก

สถานีย่อย

รูปที่ 3.6 Button ปุ่มกดขนาด 12 x 12 x 9 mm

2. Buzzer เป็นอุปกรณ์ส่งเสียงใช้แรงดันไฟ 5 โวลต์ จ านวน 1 ตัว ใช้ส่งเสียงเมื่อมีการกดปุ่ม

รูปที่ 3.7 Buzzer แรงดันไฟ 5 โวลต์

3. จอ LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษรพร้อม I2C จ านวน 1 ตัว ใช้ในการแสดงสถานะการท างาน

ตลอดจนถึงจ านวนผู้โดยสารที่รอรถ

รูปที่ 3.8 จอ LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษรพร้อม I2C

4. ESP8266 WiFi Module จ านวน 1 ตัว ใช้เป็นตัวส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 3.9 ESP8266 WiFi Module

5. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 จ านวน 1 ตัว ใช้เป็นตัวควบคุมการท างาน

ของทั้งหมดของอุปกรณ์ภาคส่ง


33

รูปที่ 3.10 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

การออกแบบวงจรควบคุม

วงจรควบคุมอุปกรณ์ ส่งเสียง การแส ดงผล ปุ่มรับข้อมูล ตัวส่งข้อมูล และบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละตัวมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงท าให้ไม่

สามารถต่อใช้งานได้โดยตรง จึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบวงจร เพื่อให้สามารถท างานรวมกันได้

1) วงจรปุ่มกดรับข้อมูลและปุ่มรีเซตอุปกรณ์

รูปที่ 3.11 แสดงการต่อวงจรปุ่มกดรับข้อมูลและปุ่มรีเซตอุปกรณ์ต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

Arduino UNO R3

จากรูปที่ 3.11 เห็นได้ว่าในวงจรประกอบไปด้วย สวิตช์ 4 ตัว แต่ละตัวต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 4

ตัว และขนานกับสายลอจิก 4 สายแต่ละสายต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

ตามล าดับ วงจรนี้จะใช้ไฟเลี้ยง 5 โวลต์จากบอร์ด สวิตช์มี 4 ตัวได้แก่ UP เป็นปุ่มกดเพิ่มจ านวนผู้โดยสาร

Down เป็นปุ่มกดลดจ านวนผู้โดยสาร Send เป็นปุ่มกดเพื่อส่งข้อมูลจ านวนผู้โดยสาร Reset เป็นปุ่มกด

เพื่อรีเซตอุปกรณ์ให้เริ่มการท างานใหม่


34

เมื่อไม่มีการกดใช้งานค่าที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ได้รับจากปุ่มกดจะมีค่า

เป็นลอจิก 0 แต่ถ้ามีการกดใช้งานค่าที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ได้รับจากปุ่มกดจะมี

ค่าเป็นลอจิก 1 ซึ่งจะถูกน าไปประมวลผลต่อไป

2) วงจรเสียง

รูปที่ 3.12 แสดงการต่อวงจรเสียงเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

จากรูปที่ 3.12 เห็นได้ว่าในวงจรประกอบไปด้วย Buzzer เสียงหนึ่งตัวต่อเข้ากับบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 อุปกรณ์ส่งเสียงนี้จะท างานเมื่อมีการกดปุ่มส่งค่าลอจิก 1 ให้กับ

บอร์ด

3) วงจรจอแสดงผล LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษร พร้อม I2C

รูปที่ 3.13 แสดงการต่อวงจรจอแสดงผล LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษร พร้อม I2C เข้ากับบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3


35

จากรูปที่ 3.13 เป็นการต่อวงจรจอแสดงผล LDC ขนาด 16 x 2 ตัวอักษร พร้อม I2C ซึ่งมีการต่อ

แบบส าเร็จมาแล้วสามารถต่อใช้งานได้โดยตรงเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

4) วงจร ESP8266 WiFi Module

รูปที่ 3.14 แสดงการต่อวงจร ESP8266 WiFi Module เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

Arduino UNO R3

จากรูปที่ 3.14 การต่อวงจร ESP8266 WiFi Module เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

Arduino UNO R3 ภายในวงจรประกอบไปด้วยตัวต้านทานขนาด 10 กิโลโอห์ม 2 ตัว ต่ออนุกรมเข้าขา

RST และขา CH_PD เพื่อป้องกันกระแสเกิน และตัวเก็บประจุ ขนาด 200 ไมโครฟารัด 1 ตัว คร่อม

แหล่งจ่ายไฟบวกเพื่อป้องกันแรงดันตกระหว่างการส่งข้อมูล

5) รวมวงจร

รูปที่ 3.15 แสดงการต่อรวมทั้งเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3


36

จากรูปที่ 3.15 สามารถอธิบายหลักการท างานของวงจรได้ดังนี้ เมื่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

Arduino UNO R3 ท างาน ตัวบอร์ดจะจ่ายไฟเลี้ยงออกจากขา 5v และ 3.3v เพื่อน าไปเลี้ยงวงจรของ

อุปกรณ์ที่มาต่อพ่วงให้สามารถท างานได้ ระหว่างที่จ่ายไฟออกไปเลี้ยงวงจรที่มาต่อพ่วงบอร์ดจะท างาน

ตามที่ได้โปรแกรมไว้

เมื่อมีการกดปุ่มรับข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่รอรถมาจะมีการส่งค่าลอจิก 1 ไปยังบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ที่รอรับค่าอยู่ มาท าการประมวลผลแล้วส่งค่าออกจอแสดงผล

และสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงมีเสียงดังขึ้น จากนั้นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 จะสั่งงานให้

ESP8266 WiFi Module ส่งข้อมูลที่ได้ขึ้นเซิร์ฟเวอร์

การออกแบบซอฟต์แวร์

ในส่วนนี้เป็นการออกแบบส่วนของซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์

ต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบไว้

เริ่ม

อินพุทรับข้อมูลผู้โดยสาร

ประมวลผลและสั่งงาน แสดงผลการท างาน

ส่งขอข้อมูลออกไปยังภาครับ

จบ

รูปที่ 3.16 หลักการท างานของซอฟต์แวร์ภาคส่ง


37

จากรูปที่ 3.16 เป็นแผนภาพ Flow chart แสดงหลักการท างานของซอฟต์แวร์ภาคส่ง เมื่อระบบ

เริ่มท างานจะท าการรับข้อมูลผู้โดยสารเข้ามาประมวลผลจากนั้นแสดงข้อมูล และค าสั่งให้อุปกรณ์ส่งข้อมูล

ไปยังภาครับ และระบบจะท าการวนลูปกลับไปเริ่มใหม่

อุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการเขียนโปรแกรม

1. คอมพิวเตอร์/โน็ตบุ๊คพร้อมติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE 1.6.5

2. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 พร้อมสาย USB

รูปที่ 3.17 โปรแกรม Arduino IDE 1.6.5

รูปที่ 3.18 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างาน

ของอุปกรณ์


38

การออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์ภาคส่ง

เริ่ม

ฟังก์ชัน setup

ฟังก์ชัน loop

รูปที่ 3.19 ออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์ภาคส่ง

จบ

จากรูปที่ 3.19 สามารถอธิบาย Flow chart ของโปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์ภาคส่ง

ได้ดังนี้ เมื่อมีการเริ่มท างานซอฟต์แวร์จะเริ่มท างานในส่วนฟังก์ชัน setup เป็นอันดับแรกโดยการ

ก าหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นในการท างานต่างให้สามารถพร้อมใช้งาน และจะท างานเพียงครั้งเดียว จากนั้นจะ

ท างานในส่วนของฟังก์ชัน loop ในฟังก์ชันนี้เป็นส่วนของลูปของการท างานต่าง ๆ รวมถึงค าสั่งในการ

ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ด้วย และจะท างานวนลูปไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบมีการหยุดการท างาน

การออกแบบฟังก์ชัน setup

เริ่ม

ก าหนดค่าเริ่มต้น

จบ

รูปที่ 3.20 แผนภาพ Flow chart การท างานของฟังก์ชัน setup


39

จาก รูปที่ 3.20 เป็นแผนภาพ Flow chart แสดงการท างานของฟังก์ชัน setup เป็นการ

ก าหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นในการท างานต่างให้สามารถพร้อมใช้งาน และจะท างานเพียงครั้งเดียว

การออกแบบฟังก์ชัน loop

เริ่ม

Switch

เท็จ

Case: 0

ตรวจสอบการท างานโมดูล

ตรวจสอบ

จริง

จริง

เท็จ

แสดงผล

เท็จ

Case: 1

รีสตาร์ทโมดูล

ตรวจสอบ

จริง

จริง

เท็จ

แสดงผล

เท็จ

Case: 2

เชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ

ตรวจสอบ

เท็จ

จริง

A

B

รูปที่ 3.21 แผนภาพ Flow chart การท างานของฟังก์ชัน loop


40

A

B

เท็จ

Case: 3

จริง

ก าหนดโหมดการเชื่อมต่อ

จริง

ตรวจสอบ

เท็จ

แสดงผล

เท็จ

Case: 4

รับค่าจากอุปกรณ์,ตั้งค่า TCP ตรวจสอบ

จริง

จริง

เท็จ

แสดงผล

เท็จ

Case: 5

ส่งข้อมูลไปยังภาครับ

ตรวจสอบ

เท็จ

จริง

C

D

รูปที่ 3.21 แผนภาพ Flow chart การท างานของฟังก์ชัน loop (ต่อ)

E


41

D

E

เท็จ

Case: 6

ปิดการเชื่อมต่อ TCP

ตรวจสอบ

จริง

จริง

เท็จ

แสดงผล

C

Case: 7

ล้างค่าตัว

เท็จ

จริง

Default

เท็จ

จริง

จบ

รูปที่ 3.21 แผนภาพ Flow chart การท างานของฟังก์ชัน loop (ต่อ)

จากรูปที่ 3.21 เป็นแผนภาพ Flow chart แสดงการท างานในฟังก์ชัน loop การท างานของ

ฟังก์ชันนี้จะรับค่าจากฟังก์ชัน setup เพื่อเข้าเงื่อนไข switch case นั้นถ้าหากการท างานส าเร็จก็จะถูกสั่ง

ให้ไปท างานใน case ต่อไปหากไม่ส าเร็จจะสั่งให้วนกลับไปเริ่มท างานใหม่

Case: 0

การท างานในส่วนของ Case 0 นี้จะเป็นการรีสตาร์ทโมดูล WiFi ให้เริ่มท างานใหม่จากนั้นท าการ

ตรวจด้วยเงื่อนไข ตรวจสอบว่าโมดูล WiFi มีการเริ่มท างานใหม่หรือไม่ หากมีการเริ่มท างานใหม่จริงจะน า

ค่ามาแสดงผลและท างานใน Case ถัดไปแต่ถ้าไม่ส าเร็จจะกลับไปเริ่มท างานใหม่


42

Case: 1

การท างานในส่วนของ Case 1 นี้จะเป็นการสั่งความพร้อมของโมดูล WiFi จากนั้นท าการตรวจด้วยเงื่อนไข

ตรวจสอบว่าสถานะของโมดุล WiFi มีความพร้อมท างานหรือไม่ หากพร้อมจริงจะน าค่ามาแสดงผล และ

ท างานใน Case 2 แต่ถ้าไม่ส าเร็จจะถูกกลับไปเริ่มท างานใหม่ใน Case 0

Case: 2

การท างานในส่วนของ Case 2 นี้จะเป็นการเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi จากนั้นท าการตรวจด้วย

เงื่อนไข ตรวจสอบว่าโมดูล WiFi มีการเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi ได้ส าเร็จหรือไม่ หากส าเร็จจะน าค่ามา

แสดงผล และท างานใน Case 3 แต่ถ้าไม่ส าเร็จจะถูกกลับไปเริ่มท างานใหม่ใน Case 0

Case: 3

การท างานในส่วนของ Case 3 นี้จะเป็นการก าหนดโหมดการเชื่อมต่อจากนั้นท าการตรวจด้วย

เงื่อนไข ตรวจสอบว่าโมดูล WiFi มีก าหนดโหมดการเชื่อมต่อได้ส าเร็จหรือไม่ หากส าเร็จจะน าค่ามา

แสดงผลและท างานใน Case 4 แต่ถ้าไม่ส าเร็จจะถูกกลับไปเริ่มท างานใหม่ใน Case 0

Case: 4

การท างานในส่วนของ Case 4 นี้จะเป็นการรับค่าข้อมูลผู้โดยสารที่รอรถจากอุปกรณ์มาเก็บไว้ใน

ตัวแปร และก าหนดโปรโตคอลเริ่มการสื่อสาร จากนั้นท าการตรวจด้วยเงื่อนไข ตรวจสอบว่าโมดูล WiFi มี

การท างานดังกล่าวได้ส าเร็จหรือไม่ หากส าเร็จจะน าค่ามาแสดงผล และท างานใน Case 5 แต่ถ้าไม่ส าเร็จ

จะถูกกลับไปเริ่มท างานใหม่ใน Case 0

Case: 5

การท างานในส่วนของ Case 6 นี้จะเป็นการน าข้อมูลผู้โดยสารที่รอรถ ที่ได้จากการรับข้อมูลมาใน

Case 4 ส่งออกไปยังภาครับ จากนั้นท าการตรวจด้วยเงื่อนไข ตรวจสอบว่าโมดูลไวไฟมีการท างานดังกล่าว

ได้ส าเร็จหรือไม่ หากส าเร็จจะท าการแสดงความคืบหน้าในการท างานออกมา และท างานใน Case 6 แต่ถ้า

ไม่ส าเร็จจะถูกกลับไปเริ่มท างานใหม่ใน Case 0

Case: 6

การท างานในส่วนของ Case 6 นี้จะเป็นการปิดการเชื่อมต่อโปรโตคอลสื่อสาร จากนั้นท าการ

ตรวจด้วยเงื่อนไข ตรวจสอบว่าโมดูล WiFi มีการปิดการเชื่อมต่อโปรโตคอลสื่อสารดังกล่าวได้ส าเร็จหรือไม่

หากส าเร็จจะท าการแสดงความคืบหน้าในการท างานออกมา และท างานใน Case 7 แต่ถ้าไม่ส าเร็จจะถูก

กลับไปเริ่มท างานใหม่ใน Case 0

Case: 7

การท างานในส่วนของ Case 7 นี้จะเป็นการล้างค่าตัวแปรต่างๆ เพื่อเตรียมกลับไปเริ่มท างานใน

Case 4

Default


43

ในส่วนของ Default นี้จะท างานในกรณีที่ Switch case รับค่าเข้ามาแต่ไม่มีอยู่ใน Case ใดเลยจะ

ถูกสั่งให้มาท างานใน Default นี้ และการท างานในส่วน Default นี้จะสั่งให้กลับไปเริ่มท างานใหม่ใน

Case 0

การออกแบบด้านหน้ากล่อง

รูปที่ 3.22 แสดงการออกแบบด้านหน้ากล่อง

จากรูปที่ 3.22 เป็นการออกแบบแสดงด้านหน้าของกล่องใส่อุปกรณ์เพื่อส่งข้อมูลจาก

สถานีรอรถ เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ และให้เกิดความสวยงาม

3.4.3 การออกแบบซอฟต์แวร์ภาครับ

การออกแบบซอฟต์แวร์

ในส่วนนี้เป็นการออกแบบฟอนต์ของซอฟต์แวร์ ภาครับเพื่อควบคุมเรื่องของการแสดงผลผ่านหน้า

เว็บไซต์ และการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยเซิร์ฟเวอร์


44

เว็บบราวเซอร์แสดงข้อมูล

ร้องขอ

ตอบกลับ

เซิร์ฟเวอร์

ร้องขอ

PHP File

ฐานข้อมูล

ตอบกลับ

ภาครับ

รูปที่ 3.23 แสดงการท างานทั้งหมดของส่วนซอฟต์แวร์ภาครับ

จากรูปที่ 3.23 เป็นการแสดงการท างานของซอฟต์แวร์ภาครับซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อมี

ผู้ใช้งานร้องขอข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ โดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ตัวเซิร์ฟเวอร์จะท าการติดต่อกับฐานข้อมูล

เพื่อร้องขอข้อมูลจากฐานข้อมูลมาให้เว็บบราวเซอร์และน าข้อมูลที่ได้มาแสดงผลในการออกแบบสิ่งที่

จ าเป็นต้องมีได้แก่

1. ฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ท าหน้าคอยเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่รอรถแต่ละ

สถานีที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์ภาคส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล Username Password ต่างๆเป็น

ต้น

2. เซิร์ฟเวอร์ เป็นส่วนที่ท าหน้าเป็นเสมือนศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บบราวเซอร์กับ

ฐานข้อมูลเมื่อมีการร้องขอข้อมูลจากผ่านเว็บบราวเซอร์มายังเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะท าการดึงข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลมาให้

3. เว็บบราวเซอร์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราไม่สามารถ

ติดต่อสื่อสารได้โดยตรง

อุปกรณ์ที่น ามาใช้งาน

1. คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่องพร้อมติดตั้งโปรแกรม Xampp เวอร์ชัน 3.2.1

2. โปรแกรม notepad++ เวอร์ชัน 6.8.3


45

รูปที่ 3.24 โปรแกรม Xampp เวอร์ชัน 3.2.1

รูปที่ 3.25 โปรแกรม notepad++ เวอร์ชัน 6.8.3

การออกแบบฐานข้อมูล

ในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบตารางฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ภาคส่ง ข้อมูลสิทธิการเข้าถึงการใช้หน้าเว็บเพจ เป็นต้น

member

busstop

tablebus1

tablebus2

รูปที่ 3.26 แสดงฐานข้อมูล busstop


46

UserID

ID

Username

Sta

member

Password

tablebus1

wNum

Name

total

Status

uTime

ID2

Sta2

tablebus2

wNum2

total2

uTime2

รูปที่ 3.27 แสดงตารางฐานข้อมูลในฐานข้อมูล busstop

ตารางฐานข้อมูล member

เป็นตารางฐานข้อมูลที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงเว็บเพจ และการสั่งงานโดยมี

รายละเอียดตารางฐานข้อมูลนี้

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดตารางฐานข้อมูล member

Name Type Comment

UserID int (3) รหัส id ผู้ใช้งาน

Username varchar (20) ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

Password varchar (20) รหัสผ่าน

Name varchar (20) ชื่อผู้ใช้งาน

Status Enum ('ADMIN', 'USER') สถานะผู้ใช้งาน


47

ตารางฐานข้อมูล tablebus

เป็นตารางฐานข้อมูลที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจ านวนผู้โดยสารรอรถ จ านวนรวมผู้โดยสารรอรถ วัน/

เวลาอัพเดท ในสถานีที่ 1 โดยมีรายละเอียดตารางฐานข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดตารางฐานข้อมูล tablebus1

Name Type Comment

ID int (3) ล าดับข้อมูล

Sta varchar (10) ชื่อสถานีที่ 1

wNum varchar (10) จ านวนผู้โดยสารรอรถ

total varchar (10) จ านวนรวมผู้โดยสารรอรถ

uTime Timestem วัน/เวลาอัพเดท

ตารางฐานข้อมูล tablebus2

เป็นตารางฐานข้อมูลที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจ านวนผู้โดยสารรอรถ จ านวนรวมผู้โดยสารรอรถ วัน/

เวลาอัพเดท ในสถานีที่ 2 โดยมีรายละเอียดตารางฐานข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดตารางฐานข้อมูล tablebus2

Name Type Comment

ID2 int (3) ล าดับข้อมูล

Sta2 varchar (10) ชื่อสถานีที่ 2

wNum2 varchar (10) จ านวนผู้โดยสารรอรถ

Total2 varchar (10) จ านวนรวมผู้โดยสารรอรถ

uTime2 timestem วัน/เวลาอัพเดท


48

ออกแบบหน้าเว็บไซต์

ในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบหน้าจอแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถก าหนดสิทธิในการ

เข้าถึงหน้าเว็บเพจ และรวมถึงการแสดงข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่รอรถ ช่วงเวลาในการอัพเดทข้อมูล ชื่อ

สถานี ตลอดจนการล้างค่าในกรณีที่รถโดยสารออกไปรับผู้โดยสารแล้ว การบันทึกข้อมูลลง Microsoft

Excel

เริ่ม

ล็อคอิน

ตรวจสอบสถานะ

User

Admin

ล้างข้อมูล

ล้างข้อมูล

บันทึกเป็นไฟล์ Excel

แสดงข้อมูลทั้งหมด

จบ

รูปที่ 3.28 ออกแบบการท างานของเว็บไซต์

จากแผนภาพ Flow chart จะเห็นว่าเมื่อมีการเปิดเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ จะมีส่วนของการล็อค

อินเข้าใช้งานหลังจากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบสถานะการเข้าถึงข้อมูลหน้าเว็บเพจหากเป็น User จะ

สามารถดูข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภาคส่ง และล้างค่าในกรณีที่รถโดยสารออกไปรับผู้โดยสาร

แล้วเท่านั้นส่วน Admin จะสามารถท าได้เหมือนกับ User แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือการบันทึกข้อมูลลง

ในแบบของไฟล์ Microsoft Excel และแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ได้


49

การออกแบบหน้าล็อคอิน

รูปที่ 3.29 แสดงการออกแบบของหน้าล็อคอิน

จากรูปที่ 3.29 เป็นการออกแบบหน้าล็อคอินเพื่อเป็นการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ

โดยสิทธิในการเข้าถึงจะมีอยู่ 2 สถานะ คือ admin และ User เท่านั้น

การออกแบบหน้าเว็บแสดงผล

1

2 3 4 5

6

7

8 9 10

รูปที่ 3.30 แสดงการออกแบบหน้าจอแสดงผลหลัก


50

จากรูปที่ 3.30 เป็นการออกแบบหน้าจอแสดงผลบนเว็บไซต์ โดยสามารถแสดงถึงชื่อผู้ล็อคอินเข้า

ใช้งานในหมายเลข 1 ปุ่มกดเพื่อแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบบในหมายเลข 2 ปุ่มล็อคเอาท์เอาจากระบบหลัง

เลิกใช้งานในหมายเลข 3 ปุ่มบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ในหมายเลข 4 แสดงวันเวลาปัจจุบันในหมายเลข

5 แสดงตารางข้อมูลผู้โดยสารที่รถในแต่ละสถานี และเวลาที่มีอัพเดทข้อมูลเข้าระบบในหมายเลข 6 แสดง

ตารางข้อมูลผู้โดยสารที่รถรวม ทั้งสองสถานีในหมายเลข 7 มี ปุ่มแสดงข้อมูลทั้งหมดใช้ส าหรับแสดงข้อมูล

ย้อยหลังในกรณีที่ผู้ดูแลระบบต้องการดูในหมายเลข 8 ปุ่มหมายเลข 9 เป็นการล้างข้อมูลในสถานีที่ 1 และ

หมายเลข 12 เป็นการล้างข้อมูลในสถานีที่ 2

รูปที่ 3.31 แสดงการออกแบบหน้าจอแสดงผลทั้งหมด

จากรูปที่ 3.31 เป็นการออกแบบหน้าจอแสดงผลทั้งหมดซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับหน้าจอแสดงผล

หลัก แต่จะใช้ตารางในการแสดงข้อมูลในสถานีที่ 1 และสถานีที่ 2 ซึ่งในแต่ละจะแสดงถึงล าดับของข้อมูล

ชื่อสถานี จ านวนผู้โดยสารที่รอรถ จ านวนผู้โดยสารที่รอรถรวม และวันเวลาที่มีการอัพเดทข้อมูล เพื่อให้

ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดดูข้อมูลย้อนหลังได้


51

การออกแบบการบันทึกข้อมูลลง Microsoft Excel

รูปที่ 3.32 แสดงการออกแบบหน้าจอบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลลง Microsoft Excel

จากรูปที่ 3.32 เป็นบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลลง Microsoft Excel โดยประกอบด้วย วันเวลาที่

บันทึกข้อมูล ข้อมูลในสถานีที่ 1 และสถานีที่ 2 ซึ่งในแต่ละจะแสดงถึงล าดับของข้อมูล ชื่อสถานี จ านวน

ผู้โดยสารที่รอรถ จ านวนผู้โดยสารที่รอรถรวม และวันเวลาที่มีการอัพเดทข้อมูล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถ

น าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ผลทางสถิติหรืออื่นๆ และน าไปพัฒนาระบบจัดการรถรับส่งได้

3.5 ขั้นตอนการสร้าง

3.5.1 ขั้นตอนการสร้างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ภาคส่ง

1. น าวงจรที่ได้ออกแบบไว้ในข้างต้นมาต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

2. ท ากล่องใส่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตามที่ได้ออกแบบไว้

3. ท าการตรวจตรวจสอบวงจรให้ถูกต้องก่อนที่จะน าลงกล่อง

4. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามโครงสร้าง และเงื่อนไขที่ได้ออกแบบไว้

5. ท าการอัพโหลดโปรแกรมลงอุปกรณ์

6. ตรวจตรวจสอบดูการท างานของโปรแกรมหากผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไข


52

รูปที่ 3.33 แสดงการน าวงจรที่ได้ออกแบบไว้มาต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

รูปที่ 3.34 แสดงการน าวงจรที่ได้ต่อแล้วลงกล่อง

รูปที่ 3.35 แสดงการอัพโหลดการโปรแกรมลงอุปกรณ์


53

1

5

6

7

2

3 4

รูปที่ 3.36 กล่องอุปกรณ์ที่ส าเร็จรูปแล้ว

จากรูปที่ 3.36 แสดงหน้าตาของอุปกรณ์ภาคส่ง โดยประกอบไปด้วย หมายเลข 1 เป็นหน้าจอ

แสดงจ านวนผู้โดยสารที่รอรถในขณะที่เมื่อการรับข้อมูลจากปุ่มกด หมายเลข 2 เป็นปุ่มเพิ่มจ านวน

ผู้โดยสารที่รอรถ หมายเลข 3 เป็นปุ่มลดจ านวนผู้โดยสารที่รอรถในกรณีที่มีการกดเกินจ านวน หมายเลข 4

เป็นปุ่มกดส่งข้อมูลใช้กดส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่ป้อนข้อมูลผู้โดยสารที่รอรถตามจ านวนแล้ว

หมายเลข 5 เป็นช่องจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ หมายเลข 6 เป็นช่องเสียบสาย USB ใช้ส าหรับอัพโหลดโปรแกรม

ลงอุปกรณ์ หมายเลข 7 เป็นปุ่มรีเซตเพื่อเริ่มการท างานของอุปกรณ์ใหม่ในกรณีที่อุปกรณ์ท างานผิดปกติ

3.5.2 ขั้นตอนการสร้างซอฟต์แวร์ภาครับ

1.สร้างฐานข้อมูลตามไว้ที่ได้ออกแบบไว้

2.เขียนโปรแกรมส าหรับให้ฮาร์ดแวร์สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

3.เขียนโปรแกรมส าหรับการแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์

3.6 วิธีการวัดผล

3.6.1 กระบวนการที่ใช้ในการทดลอง

1. แก้ไขโปรแกรมในส่วนของการเชื่อมต่อของสัญญาณ WiFi ที่ต้องการ

2. แก้ไขโปรแกรมในส่วนของไอพีแอดเดรส

3. ท าการอัพโหลดโปรแกรมลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

4. เมื่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เริ่มแล้วท าการเปิดโปรแกรม Xampp ขึ้นมาเพื่อเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์

และฐานข้อมูล


54

5. เปิดเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบขึ้นมาแล้วท าการล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ปุ่มส่ง

6. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ให้ท าการกดปุ่มเพิ่มจ านวนผู้โดยสารที่รอรถ ที่ตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วกด

7. กดปุ่มรับสถานีที่ 1 บนเว็บไซต์ในกรณีที่ต้องการออกไปรับผู้โดยสารในสถานีนั้น

8. กดปุ่มแสดงข้อมูลทั้งหมดในกรณีที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด

9. กดปุ่มบันทึกเป็นไฟล์ Excel ในกรณีที่ต้องการข้อมูลไปวิเคราะห์ผล และเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลไว้

10. ท าการล็อคเอาท์ออกจากระบบหลังเลิกใช้งาน

3.6.2 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทดลอง

1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบไว้

2. คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องที่เราได้ท าการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ไว้

3. แหล่งปล่อยสัญญาณ WiFi

3.6.3 ขอบเขตในการทดลอง

1. พื้นที่ในการทดลองอยู่ในบริเวณที่สัญญาณ WiFi มีก าลังส่งถึง

2. ทดลองส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่จ าลองขึ้นบนคอมพิวเตอร์

3. แสดงผลบนเว็บไซต์ของเครื่องที่จ าลองขึ้น


55

บทที่ 4

ผลการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลองในบทที่ 3 สามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ผลการทดลอง และวิธีวัดผลของ

ระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ผลการทดลองของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ภาคส่ง และผลการทดลองของ

ซอฟต์แวร์ภาครับ

4.1 ผลการทดลองและวัดผล

4.1.1 ผลการทดลองของอุปกรณ์ภาคส่ง

ในส่วนนี้จะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi การติดต่อสื่อสารกับโมดูล WiFi

การรับข้อมูลจากปุ่มกดมาแสดงผล และการควบคุมการสั่งงาน และการส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

การทดลองการสั่งงาน การเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi และการส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

การทดลองที่ 1 ใช้ AT Command ติดต่อกับ ESP8266 Module WiFi ผ่าน Serial monitor

ผลการทดลองที่ 1

จากการทดลองที่ 1 ใช้ AT Command ติดต่อกับ ESP8266 Module WiFi ผ่าน Serial

monitor นั้นไม่เหมาะสมกับงาน เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์ค าสั่ง และเกิดการความล่าช้า

ในการสั่งงาน

รูปที่ 4.1 แสดงความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ค าสั่ง และเกิดการความล่าช้าในการสั่งงาน


56

รูปที่ 4.2 แสดงการสั่งงานให้ ESP8266 Module WiFi ส่งข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์

ด้วยการพิมพ์ค าสั่ง

การทดลองที่ 2 ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 สั่งงานแทนการสั่งงานด้วยค าสั่ง

ผ่านซีเรียลมอนิเตอร์

ผลการทดลองที่ 2

จากการทดลองที่ 2 ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 สั่งงานแทนการสั่งงานด้วย

ค าสั่งผ่านซีเรียลมอนิเตอร์ สามารถส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ผลดี และมีความเหมาะสมกับงาน เนื่องจาก

สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองที่ 1 ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังพบปัญหาในการส่งข้อมูลที่ส่งไป ยังเป็น

ชุดเดิมที่ซ้ า จึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่ส่งไปได้

รูปที่ 4.3 แสดงการใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 สั่งงานแทนการสั่งงานด้วยค าสั่ง

ผ่านซีเรียลมอนิเตอร์


57

การทดลองรับข้อมูลจากปุ่มกดและการแสดงผล

การทดลองที่ 3 ใช้บอร์ด Learning shield multifunction เป็นตัวรับข้อมูล และแสดงผล

ผลการทดลองที่ 3

จากการทดลองที่ 3 ใช้บอร์ด Learning shield multifunction เป็นตัวรับข้อมูล และแสดงผล

อุปกรณ์สามารถท างานได้ดีแต่ไม่เหมาะสมกับงาน เนื่องจากเป็นบอร์ดส าเร็จรูปที่มีขาใช้งานที่ถูกก าหนด

มาแล้ว ปุ่มกดมีขนาดเล็ก และพื้นในการแสดงผลมีอยู่จ ากัด ท าให้ยากต่อการน าพัฒนาต่อยอด

รูปที่ 4.4 แสดงการใช้บอร์ด Learning shield multifunction เป็นตัวรับข้อมูล และแสดงผล

การทดลองที่ 4 ใช้ปุ่มกด Button เป็นตัวรับข้อมูลพร้อมเสียงเมื่อกดปุ่ม และแสดงผลด้วยจอ LCD

ขนาด 16x2 ตัวอักษร

ผลการทดลองที่ 4

จากการทดลองที่ 4 ใช้ปุ่มกด Button เป็นตัวรับข้อมูลพร้อมเสียงเมื่อกดปุ่ม และแสดงผลด้วยจอ

LCD ขนาด 16x2 ตัวอักษร ซึ่งสามารถแสดงผลได้ 2 บรรทัด บรรทัดละ 16 ตัวอักษร พบว่าอุปกรณ์

สามารถท างานได้ดี และมีความเหมาะสมกับงาน เนื่องจากปุ่มกดมีหลายขนาดเลือกขนาด สามารถเลือก

ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ จอแสดงผลสามารถแสดงข้อมูลได้เพียงพอ และมีความสะดวกในการ

เปลี่ยนอุปกรณ์ในกรณีที่อุปกรณ์เสีย


58

รูปที่ 4.5 แสดงการใช้ปุ่มกด Button เป็นตัวรับข้อมูลพร้อมเสียงเวลากดปุ่ม และแสดงผลด้วยจอ LCD

ขนาด 16x2 ตัวอักษร

การทดลองรวมระบบการสั่งงาน การเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi การส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ การรับ

ข้อมูล และแสดงผล

การทดลองที่ 5 ใช้ปุ่มกด Button รับข้อมูลพร้อมเสียงเวลากดปุ่ม และสั่งงานให้บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 สั่งงานให้ ESP8266 Module WiFi ส่งข้อมูลยังภาครับและ

มีการแสดงข้อมูลออกทางจอ LCD

ผลการทดลองที่ 5

ในการทดลองที่ 5 ได้น าการทดลองการสั่งงาน การเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi และการส่งข้อมูลขึ้น

เซิร์ฟเวอร์ในการทดลองที่ 2 เป็นการใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 สั่งงานแทนการ

สั่งงานด้วยค าสั่งผ่านซีเรียลมอนิเตอร์ และน าการทดลองรับข้อมูลจากปุ่มกด และการแสดงผลใน

การทดลองที่ 4 เป็นการใช้ปุ่มกด Button เป็นตัวรับข้อมูลพร้อมเสียงเมื่อกดปุ่ม และแสดงผลด้วยจอ LCD

ขนาด 16x2 ตัวอักษร มาประยุกต์รวมเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว

พบว่าอุปกรณ์สามารถท างานร่วมกันได้สอดคล้อง และเหมาะสม เนื่องจากระบบสามารถรับข้อมูล

จากปุ่มกด Button พร้อมเสียงเมื่อกดปุ่ม และสั่งงานให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ส่ง

ข้อมูลผ่าน ESP8266 Module WiFi ไปยังภาครับและแสดงข้อมูลออกทางจอ LCD ระบบสามารถท างาน

ได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างไรก็ตามระบบยังมีการหน่วงเวลาในการรอส่งข้อมูลครั้งถัดไป เนื่องจากระบบ

ต้องรอตรวจสอบการตอบกลับของโมดูล


59

รูปที่ 4.6 การหน่วงเวลาในการรอส่งข้อมูลครั้งถัดไป

4.1.2 ผลการทดลองของซอฟต์แวร์ภาครับ

ในส่วนนี้จะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล การน าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

มาแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ การติดต่อกับฐานข้อมูล การก าหนดสิทธิในการใช้งาน การบันทึกข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลลงไฟล์ Excel

การทดลองสร้างฐานข้อมูล

การทดลองที่ 6 สร้างฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่รอรถในแต่ละสถานีและข้อมูล

สมาชิกที่มีสิทธิเข้าใช้งาน

ผลการทดลองที่ 6

จากการทดลองที่ 6 สร้างฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่รอรถในแต่ละสถานี และ

ข้อมูลสมาชิกที่มีสิทธิเข้าใช้งาน สามารถน าข้อมูลเข้าหรือน าข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

เนื่องจากระบบมีความจ าเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลไว้ส าหรับเก็บข้อมูลที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์ภาคส่ง และ

ข้อมูลสมาชิกที่มีสิทธิเข้าใช้งานที่มีการเพิ่มเข้าระบบจากหน้าเว็บไซต์


60

ตารางฐานข้อมูล member

ตารางฐานข้อมูล tablebus1

ตารางฐานข้อมูล tablebus2

รูปที่ 4.7 แสดงตารางฐานข้อมูลในฐานข้อมูล busstop

การทดลองแสดงผลทางหน้าเว็บไซต์

การทดลองที่ 7 น าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์

ผลการทดลองที่ 7

จากการทดลองที่ 7 น าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์ ระบบสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่

ในฐานข้อมูลมาแสดงผลได้ แต่ยังไม่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบไม่สามารถอัพเดท

ข้อมูลได้เองต้องท าการอัพเดทโดยผู้ใช้งานด้วยการกดรีเฟรชหน้าเว็บไซต์ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ

แสดงผล

รูปที่ 4.8 แสดงระบบไม่สามารถอัพเดทข้อมูลได้เองต้องท าการอัพเดทโดยผู้ใช้งานด้วยการกดรีเฟรชหน้า

เว็บไซต์


61

การทดลองที่ 8 น าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์โดยให้มีการอัพเดทข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ผลการทดลองที่ 8

จากการทดลองที่ 8 น าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์โดยให้มีการอัพเดทข้อมูลโดย

อัตโนมัติ ระบบสามารถอัพเดทข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ และมีความเหมาะสมกับงาน เนื่องจากข้อมูลที่ใช้

แสดงผลนั้นจ าเป็นต้องเป็นมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอด และจะมีผลต่อการบริหารจัดการรถโดยสาร

รูปที่ 4.9 แสดงการการอัพเดทข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การทดลองที่ 9 น าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์แบบทั้งหมด

ผลการทดลองที่ 9

จากการทดลองที่ 9 น าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์แบบทั้งหมด ระบบสามารถน า

ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงผลได้ และมีความเหมาะสมกับงาน เนื่องจากในกรณีที่ผู้ดูแลระบบ

ต้องการดูข้อมูลก่อนหน้านั้นหรือข้อมูลเก่าก็สามารถเรียกดูได้

รูปที่ 4.10 การน าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์แบบทั้งหมด


62

การทดลองล้างข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์แสดงผล

การทดลองที่ 10 การล้างข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ในแต่ละสถานีในกรณีที่รถโดยสารออกไปรับแล้ว

ผลการทดลองที่ 10

จากการทดลองที่ 10 เมื่อกดปุ่มรับสถานีที่ 1 หรือ รับสถานีที่ 2 โปรแกรมจะล้างค่าตัวแปรจ านวน

ผู้โดยสารที่รอรถบนหน้าจอ เพื่อให้เริ่มนับจ านวนใหม่ทั้งนี้การล้างค่าบนเว็บไซต์จะไม่กระทบกับข้อมูล

จ านวนผู้โดยสารที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งระบบนี้มีความเหมาะสมกับงาน เนื่องจากกรณีที่มีการแสดง

ข้อมูลผู้โดยสารอยู่แล้วหากออกไปรับผู้โดยสารสถานีนั้นแล้ว โดยไม่มีการล้างข้อมูลชุดเดิมก่อน ท าให้ไม่

สามารถแยกข้อมูลผู้โดยสารชุดใหม่กับชุดเก่าได้

รูปที่ 4.11 แสดงข้อมูลก่อนล้างและหลังล้างข้อมูล

การทดลองการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงและการบันทึกข้อมูล

การทดลองที่ 11 การจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ และการบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป็น

ไฟล์ Excel

ผลการทดลองที่ 11

จากการทดลองที่ 11 จ ากัดสิทธิในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ และบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป็น

ไฟล์ Excel ระบบสามารถได้ และมีความเหมาะสมกับงาน เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลจากผู้ไม่

ประสงค์ดี และก าหนดสิทธิในการเข้าข้อมูลส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยว และไม่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยังน าข้อมูลมา

บันทึกเป็นไฟล์ Excel ซึ่งจะสามารถน าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ และอื่นๆได้


63

รูปที่ 4.12 แสดงการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์

รูปที่ 4.13 แสดงการบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป็นไฟล์ Excel


64

4.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.2.1 การวิเคราะห์ผลการทดลองของอุปกรณ์ภาคส่ง

จากการทดลองการสั่งงาน การเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi และการส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ในการ

การทดลองที่ 1 จะเห็นมีทั้งผลส าเร็จและเกิดข้อบกพร่องในบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเพราะอุปกรณ์หรือผู้

ทดลองแต่ยังสามารถท างานได้ตามที่ก าหนด และได้น าปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขในการทดลองที่ 2 โดยการ

เปลี่ยนมาใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 แทนการสั่งงานด้วยค าสั่งผ่านซีเรียล

มอนิเตอร์

จากนั้นท าการทดลองรับข้อมูลจากปุ่มกด และการแสดงผลในการทดลองที่ 3 เพื่อหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาในเรื่องการส่งข้อมูลที่ส่งไปเป็นชุดเดิมที่ส่งไปซ้ าไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่ส่งไปได้ โดยใช้บอร์ด

Learning shield multifunction เป็นตัวรับข้อมูล และแสดงผลซึ่งอุปกรณ์สามารถท างานได้ดีแต่ไม่

เหมาะสมกับงาน จึงท าการทดลองที่ 4 ใช้ปุ่มกด Button เป็นตัวรับข้อมูลพร้อมเสียงเมื่อกดปุ่ม และ

แสดงผลด้วยจอ LCD เป็นการแก้ไขปัญหาข้อจ ากัด ในการทดลองที่ 3

ได้ผลส าเร็จในการทดลองที่ 5 โดยน าการทดลองการสั่งงาน การเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi และ

การส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ในการทดลองที่ 2 และน าการทดลองรับข้อมูลจากปุ่มกดและการแสดงผลในการ

ทดลองที่ 4 มาประยุกต์รวมเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว และอุปกรณ์สามารถท างานร่วมกันได้สอดคล้องและ

เหมาะสม อย่างไรก็ตามระบบยังมีการหน่วงเวลาในการรอส่งข้อมูลครั้งถัดไป เนื่องจากระบบต้องรอ

ตรวจสอบการตอบกลับของโมดูลอยู่

4.2.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองของซอฟต์แวร์ภาครับ

จากการทดลองสร้างฐานข้อมูล ในการทดลองที่ 6 เป็นการสร้างฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูล

จ านวนผู้โดยสารที่รอรถในแต่ละสถานี และข้อมูลสมาชิกที่มีสิทธิเข้าใช้งาน เนื่องจากระบบมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีฐานข้อมูลไว้ส าหรับเก็บข้อมูลที่ถูกส่งมาจากอุปกรณ์ภาคส่ง และข้อมูลสมาชิกที่มีสิทธิเข้าใช้งานที่

เพิ่มเข้าระบบจากหน้าเว็บไซต์

จากการทดลองแสดงผลบนเว็บไซต์ ในการทดลองที่ 7 เห็นว่าระบบสามารถท างานได้ตามเงื่อนไข

แต่ยังไม่เหมาะสมกับงานเนื่องจากในการแสดงผลยังไม่มีความต่อเนื่อง จึงท าการทดลองที่ 8 เพื่อหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา โดยท าให้ระบบมีการอัพเดทข้อมูลโดยอัตโนมัติ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้แสดงผลนั้นต้องมีการ

อัพเดทข้อมูลอยู่ตลอด และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการรถโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสามารถน า

ข้อมูลมาแสดงผลได้ตามต้องการแล้ว และท าการทดลองที่ 9 น าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาแสดงบน

เว็บไซต์แบบทั้งหมด เพื่อใช้แสดงข้อมูลในกรณีที่ผู้ดูแลระบบต้องการดูข้อมูลย้อนหลังหรือข้อมูลเก่าก็

สามารถเรียกดูได้


จากการทดลองล้างข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์แสดงผลในการทดลองที่ 10 เป็นการล้างข้อมูลในแต่ละ

สถานีในกรณีที่รถโดยสารออกไปรับแล้ว หากไม่ได้ท าการล้างข้อมูลก่อนจะท าให้ไม่สามารถแยกข้อมูล

ผู้โดยสารชุดใหม่กับชุดเก่าได้ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลจึงท าการทดลองการจ ากัดสิทธิในการ

เข้าถึง และการบันทึกข้อมูลในการทดลองที่ 11 เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี และก าหนด

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส าหรับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาบันทึก

เป็นไฟล์ Excel ซึ่งจะสามารถน าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ และอื่นๆได้

65


66

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา และออกแบบระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่าย

ไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงบทสรุป รวมไปถึงปัญหาที่พบ และ

อุปสรรคในการท าโครงงานนี้ รวมถึงข้อเสนอแนะในการน าเอาโครงงานนี้ไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่สนใจศึกษา

5.1 สรุปผล

โครงงานระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266

WiFi Module นี้เป็นการการศึกษา และออกแบบระบบเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาเรื่องระบบจัดการรถรับ-ส่ง

รถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นในบทที่ 1

ทางผู้จัดท าได้ศึกษาหาข้อมูล ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้น าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้

สายมาใช้งานซึ่งมีความสอดคล้องกับงาน สภาพแวดล้อม และปัญหา โดยระบบจัดการรถรับ-ส่งรถ

ผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module ประกอบไปด้วย 2 ส่วน

หลักคือ ส่วนของภาคส่ง ท าหน้าที่รับและแสดงจ านวนผู้โดยสารที่รอรถจากสถานีย่อยตามจุดให้บริการ

จากนั้นท าการประมวลผลที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 เพื่อสั่งงานให้ ESP8266 WiFi

Module ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย และส่วนของภาครับ ท าหน้าที่รับข้อมูลที่มาจาก

ภาคส่งมายังเซิร์ฟเวอร์ที่ได้จ าลองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ

ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ก็จะท าหน้าที่ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามที่ได้ร้องขอ และแสดงผล

ทางหน้าเว็บไซต์

ในขั้นตอนการสร้าง และออกแบบระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน

เครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module ได้พบกับปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดการท างาน เช่น

ขาดความรู้ทางด้านการใช้งานอุปกรณ์บางตัว ท าให้ต้องเริ่มท าการศึกษาใหม่ตั้งแต่แรก และเกิดความล่าช้า

ในการท างาน ขาดความช านาญทางด้านการเขียนโปรแกรม Arduino การเขียนเว็บไซต์ จึงท าให้ผลลัพธ์

ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร เป็นต้น

จากผลการทดลองการท างานของระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน

เครือข่ายไร้สายด้วย ESP8266 WiFi Module ระบบสามารถท างานได้ตามขอบเขต และเงื่อนไขที่ได้

ออกแบบไว้ดังนี้


67

1. สามารถรับข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่รอรถตามสถานีย่อยได้ด้วยปุ่มกด

2. สามารถส่งข้อมูลขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องที่จ าลองขึ้นได้

3. สามารถน าข้อมูลมาแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ได้

4. สามารถจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้

5. สามารถบันทึกข้อมูลการใช้รถส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้

6. สามารถล้างข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่รอรถได้ ในกรณีที่รถออกไปรับผู้โดยสารสถานีนั้นๆ โดย

สมมติฐานว่ารถโดยสารสามารถรับผู้รอรถได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ปัญหา

1. ระบบดังกล่าวยังเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว คือ ผู้โดยสารมีส่งข้อมูลมายังสถานี แต่

ไม่มีการสื่อสารจากทางสถานีตอบกลับมายังผู้โดยสารที่รอรถอยู่

5.2.2 อุปสรรค

1. ขาดความรู้ประสบการณ์ และความช านาญทางด้านการใช้อุปกรณ์บางตัว ท าให้ใช้

เวลาในการศึกษา และออกแบบ และเลือกซื้ออุปกรณ์

2. ขาดความช านาญทางด้านการเขียนโปรแกรม Arduino และเขียนเว็บไซต์

5.2.3 การน าไปพัฒนา

1. เพิ่มขนาดหน้าจอแสดงผล การแสดงผลกราฟิกขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่การแสดงผล และ

ความหลากหลายในการแสดงผล

2. เพิ่มระบบแจ้งหมายเลขรถโดยสารที่ออกไปรับให้ผู้โดยสารที่รออยู่ตามสถานีย่อย

เพื่อให้ทราบถึงหมายเลขรถที่ตนขึ้นได้

3. เปลี่ยนจากการจ าลองเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์

เพื่อให้สามารถเว็บไซต์สามารถแสดผลแบบออนไลน์ได้

4. พัฒนาระบบให้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง คือ ผู้โดยสารสามารถส่งข้อมูลไปถึงสถานี

และสถานีมีการตอบกลับ เช่น แจ้งหมายเลขรถที่จะมารับ เวลาโดยประมาณที่รถจะออกมารับ

เป็นต้น


5. หากต้องการทราบว่าระบบมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมกับการน าไปใช้งานมาก

น้อยเพียงใด อาจมีการท าแบบสอบถามการใช้งาน ทั้งส่วนของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานโดยสาร

เพื่อความชัดเจนในการน าไปพัฒนาระบบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

68


บรรณานุกรม

69


70

บรรณานุกรม

[1] พรทิพย์ คืนผล และภัทราภรณ์ หาพา. (2555). ระบบป้ายรถเมล์อัจฉริยะ. ปริญญานิพนธ์ วท.บ.,

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพฯ.

[2] ชัยศักดิ์ สกุลวัยเจริญสิน และพีรศักดิ์ สบเหมาะ. (2555). ระบบช่วยแนะน าที่จอดรถในอาคารจอดรถ.

ปริญญานิพนธ์ วศ.บ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, กรุงเทพฯ.

[3] ธนชัย โตสวัสดิ์ และธนพล เจนสุทธิเวชกุล. (2554). ระบบจ าลองการแสดงสถานะช่องจอดภายใน

ลานจอดรถผ่านเว็บไซต์ โดยเพิ่มผลการทดสอบหน้าจอแสดงผลและระยะการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย.

ปริญญานิพนธ์ วท.บ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,กรุงเทพฯ.

[4] นันทนา วลีขจรเลิศ และกฤษวรรณ พิมพ์ดี. (2554). ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ. ปริญญานิพนธ์ วศ.บ.,

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น.

[5] กายรัฐ เจริญราษฏร์ และภิเศก ภัทรเวสารัช. (2557). ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครื่องแม่ข่ายโดย

ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบไร้สาย. ปริญญานิพนธ์ วศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.

[6] เอกชัย มะกา. (2552). เรียนรู้เข้าใจใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino

(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: อีทีที.

[7] (ม.ป.ป.). Arduino UNO. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2558,

จาก: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno#.UyvRHaiSxfg

[8] ภาณุพงศ์ ปัญญาดี.(ม.ป.ป.). AppServer. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2558,

จาก: http://www.appservnetwork.com

[9] ปริศนา มัชฌิมา. (2555). ต ารารายวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database

Development). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, กรุงเทพฯ.

[10] (ม.ป.ป.). ESP8266 WiFi Module. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2558,

จาก: http://www.arduinoall.com/article/สอน-วิธี-ใช้งาน-arduino-wi-fi-module-esp8266

[11] (ม.ป.ป.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2558,

จาก: http://www.slideshare.ne t/Kunkrootum/dreamweaver-cs6-40448393


71

[12] (ม.ป.ป.). MySQL. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2558,

จาก: http://industrial.uru.ac.th/dbproject/pdf/chapter2_1398816076.pdf

[13] (ม.ป.ป.). โปรแกรม Xampp. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2558,

จาก: http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html

[14] (ม.ป.ป.). ความส าคัญของ FTP. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2558,

จาก: http://www.mindphp.com/

[15] (ม.ป.ป.). โปรโตคอล HTTPS. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2558,

จาก: http://thaieasyelec.com, http://thaieasyelec.com/article-wiki/review-product-article

[16] (ม.ป.ป.). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2558,

จาก: https://sakorn-55.wikispaces.com, http://kuk14331.blogspot.com/2013/01/4.html

[17] ศุภชัย สมพานิช. (2556). Basic HTML5 with CSS3 & jQuery (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: ไอดีซีฯ.

[18] ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2556). PHP MySQL + AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2).

กรุงเทพฯ: รีไวว่า.

[19] จีรวุธ วารินทร์ (2556). PHP+MySQL + Dreamweaver CS6 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: รีไวว่า.

[20] สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล (2547). อินไซท์ PHP 5 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.

[21] สุดา เธียรมนตรี (2555). คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 1).

นนทบุรี: ไอดีซีฯ.

[22] วรเศรษฐ สุวรรณิก (2556). เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น 2 nd Edition (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพ:

ซีเอ็ดยูเคชั่น.

[23] (ม.ป.ป.). การสร้างเว็บเพ็จ. สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558,

จาก: http://patch-patcharin.blogspot.com/2010/08/3-html.html

[24] ณัชติพงศ์ อูทอง. (ม.ป.ป.). การสร้างเว็บเพ็จ(ภาษา HTML). สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558,

จาก: http://e- learninghtml.comoj.com/4-1.html


72

ภาคผนวก ก

ตัวอย่างแบบประเมิน


73

แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการรถรับ-ส่งรถผู้โดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย

ESP8266 WiFi Module คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ค าชี้แจง แบบสอบถาม (ส าหรับผู้ใช้ที่บริการรถโดยสาร)

โปรดเติมเครื่องหมาย และกรอกข้อความให้สมบูรณ์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ชาย หญิง

2. สถานะ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

3. สังกัดคณะ/ส านัก /สถาบัน /หน่วยงาน ………………………………………………………………………………….…

4. วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

5. อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 20-40 ปี 41 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อโครงการ

รายละเอียด

1. การใช้งาน

1.1 การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

1.2 อุปกรณ์ท างานได้ดี

2. การอ านวยความสะดวก

2.1 ลดระยะเวลาในการรอรถโดยสาร

2.2 การติดตั้งอุปกรณ์ในต าแหน่งที่เหมาสม

2.3 ขนาดเหมาะสมกับการท างาน

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

3.1 การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

3.2 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากระบบครั้งนี้

3.3 ระบบนี้เอื้ออ านวยต่อการเดินทางในมหาวิทยาลัย

3.4 ลดระยะเวลาในการรอรถโดยสาร

4. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ

4.1 ภาพรวมของระบบ

มากที่สุด

5

ระดับความพึงพอใจ

มาก ปานกลาง น้อย

4 3 2

น้อย

ที่สุด

1

ส่วนที่ 3 : แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3.1 แสดงข้อคิดเห็น

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

3.2 ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................


74

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งาน


75

คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน

1. คลิก Start >> Xampp Control Panel v.3.2.1

รูปที่ ข.1 การเปิดโปรแกรม Xampp

2. คลิก Start Apache และ MySQL

รูปที่ ข.2 เริ่มใช้งาน Apache และ MySQL


76

3. เปิดเว็บไซต์ http://localhost/public/login.php ขึ้นมาเพื่อท าการล็อคอินเข้าระบบ

รูปที่ ข.3 แสดงหน้าการล็อคอินเข้าระบบ

4. จะได้หน้าเว็บไซต์แสดงผลที่พร้อมใช้งานดังนี้

รูปที่ ข.4 หน้าเว็บไซต์แสดงผล


77

5. คลิก Start >>Arduino>>เปิดไฟล์ที่ได้เขียนโปรแกรมไว้ขึ้นมา

รูปที่ ข.5 การเปิดโปรแกรม Arduino IDE

6. จะแสดงโปรแกรมดังรูปที่ ข.6

รูปที่ ข.6 แสดงการเรียกเปิดไฟล์ที่ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมา


78

7. แก้ไข ชื่อและรหัส ผ่านให้ตรงกับสัญญาณที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่

รูปที่ ข.7 แสดงต าแหน่งการแก้ไข ชื่อและ รหัสของสัญญาณ WiFi

8. เปลี่ยน IP address ให้ตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ ข.8 แสดงต าแหน่งการแก้ไข IP address ให้ตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์


79

9. เลือกสถานีให้กับตัวอุปกรณ์ Sta=1 คือ สถานีที่ 1, Sta2=2 คือ สถานีที่ 2

รูปที่ ข.9 แสดงต าแหน่งการแก้ไขการก าหนดสถานีให้กับตัวอุปกรณ์

10. เปลี่ยน IP address ให้ตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ ข.10 แสดงต าแหน่งการแก้ไข IP address ให้ตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์


80

11. เลือกชนิดของ Board >> Arduino/Genuino UNO

รูปที่ ข.11 แสดงการเลือกชนิดของ Board

12. เลือก Port ของอุปกรณ์

รูปที่ ข.12 แสดงการเลือก Port ของอุปกรณ์


81

13. วิธีดู Port อุปกรณ์

13.1 คลิกเมนู Start >> Control Panel

รูปที่ ข.13 แสดงวิธีการดู Port อุปกรณ์

13.2 คลิกที่ Device Manger

รูปที่ ข.14 แสดงวิธีการดู Port อุปกรณ์ (ต่อ)


82

13.3 คลิกที่ Ports (COM & LPT) จะแสดงชื่อ Port ของอุปกรณ์ออกมา

รูปที่ ข.15 แสดงวิธีการดู Port อุปกรณ์ (ต่อ)

14. คลิกอัพโหลดโปรแกรมและรอจนเสร็จ

รูปที่ ข.16 แสดงการอัพโหลดโปรแกรม


83

15. เมื่ออัพโหลดโปรแกรมเสร็จอุปกรณ์จะเริ่มท างาน

รูปที่ ข.17 แสดงอุปกรณ์ก าลังเริ่มท างาน

16. อุปกรณ์อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานแล้ว

รูปที่ ข.18 แสดงความพร้อมท างานและรับข้อมูลของอุปกรณ์


84

คู่มือการใช้งานของผู้โดยสาร

1. กดปุ่มเพิ่มหรือลดจ านวนผู้โดยสารที่รอรถตามจ านวน

รูปที่ ข.19 แสดงความพร้อมท างานและรับข้อมูลของอุปกรณ์

จากรูปที่ ข.19 โดยปุ่มเพิ่ม เป็นการเพิ่มจ านวนผู้โดยสารที่มารอรถและ ปุ่มลด เป็นการลดจ านวน

ผู้โดยสารที่มารอรถในกรณีที่กดเกิน

2. หลังจากเพิ่มจ านวนผู้โดยสารที่รอรถแล้ว กดปุ่มส่งเพื่อเป็นการส่งข้อมูลจ านวนผู้โดยสารขึ้น

เซิร์ฟเวอร์

รูปที่ ข.20 แสดงจ านวนผู้โดสารที่รอรถ


85

3.อุปกรณ์จะท าการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ ข.21 แสดงการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์

4.อุปกรณ์ส่งข้อมูลได้ส าเร็จ

รูปที่ ข.22 แสดงอุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ส าเร็จ


86

5. อุปกรณ์พร้อมที่จะรับข้อมูลครั้งใหม่แล้ว

รูปที่ ข.23 แสดงอุปกรณ์พร้อมที่จะรอการป้อนจ านวนผู้โดยสารที่รอรถ


87

คู่มือการใช้งานของผู้ดูแลระบบ

1. เปิดเว็บไซต์ http://localhost/public/login.php ขึ้นมาท าการล็อคอินเข้าระบบ

รูปที่ ข.24 แสดงหน้าล็อคอินเข้าสู่ระบบ

2. จะได้หน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลและพร้อมใช้งานดังนี้

รูปที่ ข.25 แสดงหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผล


88

จากรูปที่ ข.25 แสดงหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลประกอบไปด้วย ปุ่มรับสถานีที่ 1 หรือ 2 เป็นการล้าง

ข้อมูลก่อนออกไปรับผู้โดยสาร ปุ่มแสดงข้อมูลทั้งหมดเป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลแบบทั้งหมด และปุ่ม

บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เป็นการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเป็นไฟล์ Excel

3. หากต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมดโดยกดปุ่มแสดงข้อมูลทั้งหมด

รูปที่ ข.26 การแสดงข้อมูลแบบทั้งหมด

4. หากต้องการบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel โดยกดปุ่มบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel

รูปที่ ข.27 การบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel


89

5. เมื่อต้องการออกไปรับผู้โดยสารในสถานีย่อย ให้ท าการกดปุ่มรับสถานีที่ 1 หรือ 2 ก่อนเพื่อเป็น

การล้างข้อมูล

รูปที่ ข.28 แสดงการล้างข้อมูล

6. เมื่อเลิกใช้งานให้ท าการออกจากระบบทุกครั้ง

รูปที่ ข.29 แสดงการล็อคเอาท์ออกจากระบบ


90

การแก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่อุปกรณ์ท างานผิดปกติ

1. กดปุ่ม Reset เพื่อเริ่มการท างานใหม่อีกครั้ง

รูปที่ ข.30 แสดงต าแหน่งกดปุ่ม Reset

2. ระบบจะเริ่มท างานใหม่

รูปที่ ข.31 แสดงอุปกรณ์เริ่มการท างานใหม่อีกครั้ง


91

3. อุปกรณ์กลับมาท างานในสภาวะปกติ

รูปที่ ข.32 แสดงอุปกรณ์กลับมาท างานในสภาวะปกติ


ประวัติผู้ด ำเนินโครงงำน

92


93

ประวัติกำรศึกษำ

ชื่อ-นำมสกุล นายชินกร จันทร์มล

Mr.Chinnakorn Junmol

วัน เดือน ปี เกิด 3 พฤษภาคม 2536

ภูมิล ำเนำ 310 หมู่ที่ 4 บ้านแม่อาง ต.บ้านแลง อ.เมือง

จ.ล าปาง

E-mail Chinnakorn57ok@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ มัธยมปลาย โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดล าปาง

ปัจจุบัน ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


94

ประวัติกำรศึกษำ

ชื่อ-นำมสกุล นายปัญญา พงศ์ศุภศาสตร์

Mr.Panya Pongsupaart

วัน เดือน ปี เกิด 28 กันยายน 2536

ภูมิล ำเนำ 305 หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร ต.ป่าสัก อ.เมือง

จ.ล าพูน

E-mail pongsupasart@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ มัธยมปลาย โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดล าพูน

ปัจจุบัน ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Similar magazines