Views
10 months ago

amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Vfd³fUfSX 10 RYSX½fSXe 2018 RYf»¦fb³f IÈY¿¯f ´fÃf QVf¸feÔ, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 266, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 www.amanpath.com BSXfQf Àf¨f IYf EIY Àff±f 2000 ÀfZ Ad²fIY ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ dIY¹ff VfÔJ³ffQ ¦fdSX¹fffÔQÜ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ¸fZÔ VfbøY WXbE SXfdþ¸f IbYÔ·f ¸fZ»fZ ¸fZÔ WXSX SXûþ IYûBÊ ³ff IYûBÊ dUV½f dSXIYfgOXÊ f³f SXWXf WX`Ü Af ¸fZ»fZ IZY QcÀfSXZ dQ³f EIY A³¹f U»OXÊ dSXIYfgOXÊ f³ffÜ BÀf¸fZÔ 2100 ÀfÔ°f AüSX À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ LØfeÀf¦fPÞX IZY ¦fSXefÔQ IbYÔ·f ¸fZ»fZ ¸fZÔ EIY Àff±f VfÔJ fþf¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe ¹fZ ¦fû»OX³f fbIY AfgRY U»OXÊ dSXIYfgOXÊ ¸fZÔ QþÊ WXû ¦f¹ffÜ °fOÞX´f°fe ´fiÀfc°ff IZY d»fE QZUQc°f f³fZ IYûfSXf fMXfd»f¹f³f IZY þUf³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f BX»ffIZY ¸fZÔ °f`³ff°f IYûfSXf fMXfd»f¹f³f IZY ªfUf³f VfbIiYUfSX IYû EIY °fOÞX´f°fe ´fiÀfc°ff IZY d»fE QZUQc°f f³fIYSX Àff¸f³fZ Af¹fZÜ ¹fWX ªfUf³f Qû dQ³fû ÀfZ §f³fZ ªfa¦f»fûÔ IZY fe¨f Àfd¨f˦f Afg´fSZXVf³f ¸fZÔ »f¦fZ ±ûÜ ªff³fIYfSXe WXû³fZ ´fSX ªfUf³f ´fiÀfU ´feOÞXf ÀfZ °fOÞX´f SXWXe ¸fdWX»ff IYe ¸fQQ IYSX³fZ IZY d»fE Af¦fZ Af¹fZ AüSX ´fWXfOÞXûa IZY fe¨f ¸fe»fûÔ IYf ÀfRYSX °f¹f IYSX ´fiÀfc°ff IYû AÀ´f°ff»f ´fWXbh¨ff¹ffÜ BÀf ÀfRYSX ¸fZÔ ³fQe IYe OXûÔ¦fe IYe ¸fQQ »fe ¦fBÊ, °fû IÔY²fûÔ IYf ÀfWXfSXf ·fe dQ¹ff ¦f¹ffÜ °ff þfIYSX IYSXef AfNX dIY»fû¸feMXSX QcSX JOÞXe E¸fb»fZÔÀf IZY þdSXE CXÀf 7UZÔ UZ°f³f¸ff³f IYe ¸ffa¦f IYû »fZIYSX Àff¸fcdWXIY AUIYfVf ´fSX SXWZX 12 dUV½fdUôf»f¹fûÔ IZY IY¸fʨffSXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ þfSXe dIY¹ff LØfeÀf¦fPÞX Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f LXØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ´fid°f ½¹fdöY Af¹f 9.22 ´fid°fVf°f fPÞXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ VfbIiYUfSX IYû dU²ff³fÀf·ff ´fdSXÀfSX ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY U°fʸff³f dUØfe¹f U¿fÊ 2017-18 IZY Afd±fÊIY ÀfUZÊÃf¯f IYe dSX´fûMXÊ ´fbdÀ°fIYf IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ dSX´fûMXÊ þfSXe IYSX°fZ WXbE BÀf ff°f ´fSX JbVfe þ°ff¹fe dIY SXfª¹f ¸fZÔ ´fid°f ½¹fdöY Af¹f U¿fÊ 2016-17 IZY °UdSX°f A³fb¸ff³f IZY A³fbÀffSX 84,265 ÷Y´fE ÀfZ fPÞXIYSX U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ 92035 ÷Y´fE WXû³ff A³fb¸ffd³f°f WX`, þû d´fL»fZ U¿fÊ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 9.22 ´fid°fVf°f UÈdð QVffÊ°ff WX`Ü þfdIY BÀf AUd²f ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ ´fid°f ½¹fdöY Af¹f EIY »ffJ 12 WXþfSX 782 øY´fE A³fb¸ffd³f°f WX`Ü CX³WXfÔZ³fZ f°ff¹ff dIY U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f IYf þeEÀfOXe´fe ´fi¨fd»f°f ·ffU ´fSX 2 »ffJ 92 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´fE A³fb¸ffd³f°f WX`Ü U¿fÊ 2016-17 ¸fZÔ þeEÀfOXe´fe 2 »ffJ 62 WXþfSX IYSXûOÞX ±ffÜ BÀf U¿fÊ þeEÀfOXe´fe dUIYfÀf QSX 11.22 ´fid°fVf°f A³fb¸ffd³f°f WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ f°ff¹ff dIY þeOXe´fe dUIYfÀf QSX (U¿fÊ 2011-12 IZY dÀ±fSX ·ffU ´fSX ) U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe þeOXe´fe dUIYfÀf QSX 6.65 ´fid°fVf°f ±fe, þfdIY ·ffSX°f IZY d»fE ¹fWX QSX 6.5 ´fid°fVf°f WX`Ü U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ þeEÀfOXe´fe IZY A»f¦f A»f¦f §fMXIYûÔ IYe dUIYfÀf QSX (dÀ±fSX ·ffUûÔ ´fSX) IÈYd¿f ÃfZÂf IYe LØfeÀf¦fPÞX IYe 2.89 ´fid°fVf°f A³fb¸ffd³f°f WX`, ·ffSX°f IYe IÈYd¿f ÃfZÂf IYe dUIYfÀf QSX 2.13 ´fid°fVf°f A³fb¸ffd³f°f WX`Ü AøY¯f þZMX»fe IZY AfSXû´fûÔ ´fSX SXfWXb»f ¦ffa²fe IYf ´f»fMXUfSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ LØfeÀf¦fPÞX ÀUÀ±f SXfª¹fûÔ IZY MXfg´f 5 ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ÀfSXIYfSX IZY d»fE ¨fb³ffUe Àff»f ¸fZÔ EIY fOÞXe JbVfJfSXe AfBÊ WX`Ü ³fed°f Af¹fû¦f IYe AûSX ÀfZ þfSXe WXZ»Qe ÀMXZMXÐÀf, ´fiû¦fiZdÀfU BÔdOX¹ff dSX´fûMXÊ ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYû ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ fZWX°fSX ´fiQVfʳf IZY d»fE ÀfSXfWX³ff d¸f»fe WX`Ü QZVf IZY Àf·fe SXfª¹fûÔ IYû ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ dIYE ¦fE IYf¹fûÊÔ AüSX Àfb²ffSX IYQ¸fûÔ IZY ¸fb°ffdfIY ³fed°f Af¹fû¦f IYe AûSX ÀfZ ¦fiZdOXÔ¦f Qe þf°fe WX`Ü BÀf dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffdfIY LØfeÀf¦fPÞX ³fZ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff WX` AüSX Af Uû ´ffÔ¨fUZÔ À±ff³f ´fSX Af ¦f¹ff WX`Ü ³fed°f Af¹fû¦f IZY ÀfeBÊAû Ad¸f°ff·f IYfÔ°f ³fZ IYWXf dIY ´fcUeÊ SXfª¹fûÔ ÓffSXJÔOX ¨fü±fZ ³fÔfSX ´fSX WX`, ÓffSXJÔOX AüSX LØfeÀf¦fPÞX ³fZ fWXb°f °fZþe ÀfZ A´f³fe SX`ÔdIÔY¦f fZWX°fSX IYe WX`, B³f Qû³fûÔ SXfª¹fûÔ ³fZ IbYL fOÞXZ Àfb²ffSX dIYE WX`ÔÜ ³fed°f Af¹fû¦f IZY ÀfeBÊAû ³fZ IYWXf dIY BÀf SX`ÔdIÔY¦f IYû °f¹f IYSX³fZ IZY QüSXf³f ´fbSXf³fe SX`ÔdIÔY¦f, SXfª¹fûÔ IZY WXf»ff°f AüSX CX³fIYe ¨fb³füd°f¹ffÔ, SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY IYQ¸fûÔ IYû QZJf þf°ff WX` AüSX BÀfIZY ffQ CX³WXZÔ AÔIY dQE þf°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀUÀ±f ·ffSX°f IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE SXfª¹fûÔ IZY fe¨f ÀUÀ±f ´fid°fÀ´f²ffÊ IYû ´fiû°ÀffWX³f QZ³ff Af¹fû¦f IYf ¸fIYÀfQ WX`Ü ¹fc´feE ¸fZÔ WXbBÊ dOXRZYÔÀf OXe»f ´fSX þUff dQJfEa IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ EIY ffSX dRYSX SXfRZY»f OXe»f IYû »fZIYSX ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff fû»ff WX`Ü BÀf ffSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ A÷Y¯f þZMX»fe IZY CXÀf QfUZ IYf þUff dQ¹ff WX` dþÀf¸fZÔ dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf ±ff dIY ¹fc´feE IZY QüSXf³f ·fe SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE dOXRZYÔÀf OXe»f IYe þf³fIYfSXe ÀffÓff ³fWXeÔ IYe þf°fe ±feÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ 3 A»f¦f-A»f¦f Àf¸f¹f ´fSX ¹fc´feE IYf¹fÊIYf»f IZY QüSXf³f ÀffÔÀfQûÔ õfSXf dOXRZYÔÀf OXe»f IYû »fZIYSX ´fcLZ ¦fE ÀfUf»fûÔ IZY þUff MXÐUeMX dIYE WX`ÔÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ þZMX»fe ÀfZ IYWXf WX` dIY Af SXÃff ¸fÔÂfe ÀfZ IYWXZÔ dIY UWX QZVf IYû f°ffEÔ dIY EIY SXfRZY»f RYfBMXSX ´»fZ³f dIY°f³fZ ¸fZÔ JSXeQf þf SXWXf WX`Ü SXfWXb»f ³fZ EIY ffSX dRYSX BÀf MXÐUeMX ¸fZÔ dUØf ¸fÔÂfe IYe MXfBMX»f IYû þZMX»fe IYe þ¦fWX þZMX»ffBÊ IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX SXfWXb»f ³fZ WX»IZY-RbY»IZY AÔQfþ ¸fZÔ IYWXf dIY UWX A´f³fe À´fZd»fÔ¦f ¨fZIY IYSXZÔ¦fZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¦fbþSXf°f ¨fb³ffU IZY QüSXf³f ·fe SXfWXb»f ³fZ EZÀff dIY¹ff ±ffÜ °ff feþZ´fe ÀffÔÀfQ ³fZ CX³fIZY dJ»ffRY dUVfZ¿ffd²fIYfSX WX³f³f IYf ³fûdMXÀf dQ¹ff ±ffÜ ¸fdWX»ff IYû AÀ´f°ff»f ´fWXbh¨ff¹ff ¦f¹ffÜ ¸ff¸f»ff ÀfbIY¸ff ÀfZ »f¦fZ §fûSX ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f CXOÞXeÀff IZY ffOXf´ffOXf B»ffIYZ IYf WX`, þWXfh ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ÀfZ IYSXef feÀf dIY»fû¸feMXSX ·fe°fSX IYûfSXf fMXfd»f¹f³f Àfd¨fÔʦf ´fSX ±feÜ CX³WXûa³fZ ´ff¹ff dIY fWXb°f ·fe°fSX ¸füþcQ ¦ffÔU ¸fZÔ 21 U¿feʹf ´fid¸f»ff JûSXf ´fiÀfU ´feOÞXf ÀfZ °fOÞX´f SXWXe WX`Ü UWXfa ¸füþcQ d¸f°ffd³f³f ³fZ þf³fIYfSXe Qe dIY CXÀfZ AdU»fÔf AÀ´f°ff»f ´fWXbh¨ff³ff þ÷YSXe WX`Ü U³ffÊ ³ff ¸fdWX»ff f¨fZ¦fe AüSX ³ff WXe ¦f·fÊÀ±f dVfVfbÜ Af³f³f RYf³f³f ¸fZÔ ¸fdWX»ff IYû AÀ´f°ff»f ´fWXbh¨ff³fZ IYe þUffQZWXe B³f þUf³fû ³fZ »fe AüSX ¸fe»fûÔ IYf ÀfRYSX fWXb°f °fZþe ÀfZ °f¹f IYSX°fZ WXbE ¸fdWX»ff IYû d¨fÂffIYûÔOXf ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ´fWXbh¨ff IYSX WXe Q¸f d»f¹ffÜ SXf¹f´fbSXÜ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû 7UZÔ UZ°f³f¸ff³f IYe ¸ffa¦f IYû »fZIYSX 12 dUädUôf»f¹fûÔ IZY IY¸fʨffSXe EIY dQ³f IZY Àff¸fcdWXIY AUIYfVf ´fSX SXWXZÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY WXOÞX°ff»f ´fSX þf³fZ ÀfZ dUV½fdUôf»f¹fûÔ IZY IYf¸fIYfþ ´fi·ffdU°f WbXEÜ fWXSXWXf»f IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ Af¦fZ WXOÞX°ff»f IYe ff°f ³fWXeÔ IYWXe WX`Ü IY¸fʨffSXe ÀffÔIZYd°fIY °füSX ´fSX dÀfRÊY EIY dQ³f IZY d»fE d»fE Àff¸fcdWXIY AUIYfVf ´fSX ±ûÜ Aüôûd¦fIY UÈdðX 5.84% A³fb¸ffd³f°f ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Aüôûd¦fIY ÃfZÂf IYe dUIYfÀf QSX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ 5.84 ´fid°fVf°f A³fb¸ffd³f°f WX` AüSX ·ffSX°f IYe 4.37 ´fid°fVf°f WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX ÀfZUf ÃfZÂf ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe dUIYfÀf QSX 9.46 ´fid°fVf°f AüSX QZVf IYe 8.28 ´fid°fVf°f A³fb¸ffd³f°f WX`Ü AdJ»f ·ffSX°fe¹f UÈdð QSX ÀfZ °fb»f³ff°¸fIY øY´f ÀfZ WX¸ffSXf ´fiQVfʳf fZWX°fSX A³fb¸ffd³f°f WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ U¿fÊ 2011-12 IZY dÀ±fSX ·ffU ¸fZÔ þeOXe´fe ¸fZÔ ÃfZÂfUfSX ¹fû¦fQf³f IYf LØfeÀf¦fPÞX EUÔ ·ffSX°f IZY °fb»f³ff°¸fIY dUUSX¯f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE f°ff¹ff dIY U¿fÊ 2017-18 ¸fZÔ IÈYd¿f ÃfZÂf IYf þeOXe´fe ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f 17.1 ´fid°fVf°f AüSX QZVf ¸fZÔ IÈYd¿f ÃfZÂf IYf ¹fû¦fQf³f 14.6 ´fid°fVf°f A³fb¸ffd³f°f WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX þeOXe´fe ¸fZÔ Aüôûd¦fIY ÃfZÂf IYf ¹fû¦fQf³f LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ 47.7 ´fid°fVf°f AüSX ·ffSX°f IZY þeOXe´fe ¸fZÔ Aüôûd¦fIY ÃfZÂf IYf ¹fû¦fQf³f 30.6 ´fid°fVf°f A³fb¸ffd³f°f WX`Ü þeOXe´fe ¸fZÔ ÀfZUf ÃfZÂf IYf ¹fû¦fQf³f LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ 35.2 ´fid°fVf°f AüSX ·ffSXZ°f ¸fZÔ 54.8 ´fid°fVf°f A³fb¸ffd³f°f WX`Ü IYf¹fÊÀ±f»fûÔ ´fSX ¹fü³f CX°´feOÞX³f IYf³fc³f »ff¦fc IYSX³fZ Àfb´fie¸f IYûMÊX ³fZ ¸ffÔ¦fZ ÀfbÓffU ³fBÊ dQ»»feÜ IYf¹fÊÀ±f»fûÔ dUVfZ¿fIYSX ´fifBUZMX ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY Àff±f WXû³fZ Uf»fZ ¹fü³f Qb½¹fÊUWXfSX IYû SXûIY³fZ IZY d»fE IZYÔQi ³fZ IYf³fc³f »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¹fûþ³ff f³ff¹fe dþÀfIZY ffQ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ E³fþeAû ÀfZ BÀfIZY d»fE ÀfbÓffU ¸ffÔ¦ff WX`Ü Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ VfbIiYUfSX IYû E³fþeAû Bd³fdVfEdMXU RYfgSX B³f¢»fbVf³f RYfCXÔOXZVf³f ÀfZ IYf¹fÊÀ±f»fûÔ ´fSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¹fü³f CX°´feOÞX³f IYû SXûIY³fZ IZY d»fE IYf³fc³f IZY ´fi·ffUe IYf¹ffʳU¹f³f ´fSX ÀfbÓffU ¸ffÔ¦fZÜ SXf¹f´fbSX OXeAfSXE¸f AfgdRYÀf ¸fZÔ þ¸fIYSX ¨f»fZ »ff°f-§fcÀfZ SXf¹f´fbSXÜ SXZ»f ¸fÔOX»f SXf¹f´fbSX IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ Qû ¦fbMX IZY »fû¦f VfbIiYUfSX IYû Af´fÀf ¸fZÔ CX»fÓf ¦fEÜ ¸ff¸f»ff B°f³ff fPÞX ¦f¹ff dIY EIY ¦fbMX IZY dIYÀfe Vf£Àf ³fZ ¨ffIcY d³fIYf»fIYSX QcÀfSXZ ¦fbMX IZY EIY ½¹fdöY ´fSX UfSX IYSX dQ¹ffÜ ¸ff¸f»fZ IZY ffQ ´fcSXZ OXeAfSXE¸f AfgdRYÀf ¸fZÔ Àf³³ffMXf Lf ¦f¹ffÜ Af³f³f RYf³f³f ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû fb»ffIYSX ¸ff¸f»ff VffÔ°f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffdfIY SXf¹f´fbSX SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ¸fZÔ ´ffdIÔYʦf ÀMX`¯OX IZY NXZIZY IZY d»fE MXZÔOXSX IYe ´fidIiY¹ff ¨f»f SXWXe ±fe, BÀf QüSXf³f Qû ¦fbMX IZY »fû¦f Af´fÀf ¸fZÔ CX»fÓf ¦fEÜ §fMX³ff IZY ffQ OXeAfSXE¸f AfgdRYÀf IYf ¦fZMX fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff AüSX SXZ»f IYd¸fʹfûÔ IZY A»ffUf dIYÀfe IYû ·fe AÔQSX ³fWXeÔ Af³fZ dQ¹ff ¦f¹ffÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ SXfþ²ff³fe ´fbd»fÀf ³fZ EIY fOÞXe ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYe WX`Ü dMXIYSXf´ffSXf B»ffIZY ¸fZÔ 2 IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf IYf dIiYIZYMX ÀfMXMXf ´fIYOÞXf¹ff WX`Ü þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX AfdÀfRY ³ff¸fIY EIY AfSXû´fe IZY Àff±f EIY A³¹f IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf A³¹f 4 »fû¦fû IYû PXcÔPX³fZ ¸fZÔ »f¦fe WXbBÊ WX`Ü BÀfZ SXf¹f´fbSX ¸fZÔ Af °fIY IYf ÀffÀfZ fOÞXf dIiYIZYMX ÀfMÐXMXf ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü dIiYIZYMX IYf Àfeþ³f Af°fZ WXe SXfþ²ff³fe ¸fZÔ IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fZÔ 3 QZVfûÔ IYe ¹ffÂff ´fSX ¸fûQe SXUf³ff, ¹fcEBÊ ¸fZÔ IYSXZÔ¦fZ ¸fÔdQSX IYf dVf»ff³¹ffÀf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IcYMX³fed°fIY d»fWXfþ ÀfZ fZWXQ ¸fWX°U´fc¯fÊ °fe³f QZVfûÔ IYe ¹ffÂff ´fSX VfbIiYUfSX IYû SXUf³ff WXû ¦fEÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe 9 ÀfZ 12 RYSXUSXe °fIY RY»fÀ°fe³f, ÀfÔ¹fböY ASXf A¸feSXf°f AüSX Aû¸ff³f IYe ¹ffÂff IYSXZÔ¦fZÜ A´f³fe BÀf ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹ffÂff ´fSX SXUf³ff WXû³fZ ÀfZ ´fcUÊ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY JfOÞXe AüSX ´fd›¸f EdVf¹ff ÃfZÂf ·ffSX°f IZY dUQZVfe ÀfÔfÔ²fûÔ ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY°ff ´fSX WX`ÔÜ BÀf ¹ffÂff IYf CXïZV¹f BÀf ÃfZÂf IZY Àff±f ÀfÔfÔ²fûÔ IYû AüSX ¸fþfc°f f³ff³ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY 2015 IZY ffQ ÀfZ JfOÞXe AüSX ´fd›¸f EdVf¹ff ÃfZÂf IYe ¹fWX CX³fIYe 5UeÔ ¹ffÂff WX`Ü ·ffSX°f IZY dIYÀfe ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ´fWX»fe RY»fÀ°fe³f ¹ffÂff f°ff°fZ WXbE ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY UWX SXf¿MÑX´fd°f ¸fWX¸fcQ AffÀf IZY Àff±f ff°f¨fe°f IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ RY»fÀ°fe³f IZY »fû¦fûÔ AüSX UWXfÔ IZY dUIYfÀf IZY d»fE ·ffSX°f IZY Àf¸f±fʳf IYe ff°f QûWXSXfBÊÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe RY»fÀ°fe³f ¹ffÂff 10 RYSXUSXe ÀfZ VfbøY WXû¦feÜ UWX þfOXʳf IZY SXfÀ°fZ RY»fÀ°fe³f ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ 10-11 RYSXUSXe IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfÔ¹fböY ASXf A¸feSXf°f IYe ¹ffÂff ´fSX AüSX 11-12 RYSXUSXe IYû Aû¸ff³f IYe ¹ffÂff ´fSX WXûÔ¦fZÜ IcYMX³fed°fIY d»fWXfþ ÀfZ ¸fûQe IYe BÀf ¹ffÂff IYû fWXb°f AWXd¸f¹f°f Uf»ff ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü WXf»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ dþÀf °fSXWX ÀfZ ·ffSX°f AüSX BþSXf¹f»f IZY dSXV°fûÔ ¸fZÔ ¦f¸ffÊWXMX QZJe ¦fBÊ WX`, CXÀfIZY ¸fïZ³fþSX ·ffSX°f A´f³fZ B³f ´ffSXÔ´fdSXIY AüSX IcYMX³fed°fIY d»fWXfþ ÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ QZVfûÔ IZY fe¨f IYûBÊ ¦f»f°f ÀfÔIZY°f ³fWXeÔ QZ³ff ¨ffWX°ffÜ SXf¹f´fbSX ¸fZÔ »f¦f SXWXf ±ff AÔ°fSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX IYf ÀfMÐXMXf Qû IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ÀfZ ª¹ffQf IYf ÀfMÐXMXf ´fIYOÞXf, Qû d¦fSXµ°ffSX ÀfMÐXMZX IYf QüSX VfbøY WXû þf°ff WX`Ü Af °fIY ´fbd»fÀf IZY WXf±f LûMXZ-¸fûMXZ ÀfMÐXMZX WXe Af°fZ ±fZ, »fZdIY³f BÀf ffSX 2 IYSXûOÞX IYf ÀfMÐXMXf ´fbd»fÀf ³fZ ´fIYOÞXf WX`Ü ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ¹fWX AÔ°fSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX ¸f`¨f ¸fZÔ kf`dMXÔ¦fl IYSX³fZ Uf»fZ d¦fSXûWX IYf ´fQfRYfÊVf WX`Ü AfSXû´fe ¸fûWX¸¸fQ AfdÀfRY AüSX EþZÔMX ¹fû¦fZVf A¦fiUf»f IYû ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü B³fÀfZ 2 IYSXûOÞX 64 »ffJ 95 WXþfSX ³fIYQ IZY Àff±f 4 ¸fûffB»f þ~ dIYE ¦fE WX`ÔÜ C M Y K