Views
9 months ago

amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, Vfd³fUfSX 03 RYSX½fSXe 2018 RYf»¦fb³f IÈY¿¯f ´fÃf °fÈ°fe¹ff, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 259, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ³¹fcªf dUaOXû A´fi`»f ÀfZ ÀIcY»fe dVfÃff IYf fQ»f þfE¦ff °ff³ff-ff³ff ³fBÊ dQ»»feÜ ³fÀfÊSXe ÀfZ 12 UeÔ °fIY IYe ÀIcY»fe dVfÃff IYû EIYeIÈY°f f³ff³fZ IZY E»ff³f IZY Àff±f WXe ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfIZY A¸f»f IYe °f`¹ffSXe VfbøY IYSX Qe WX`Ü UWX ¸ff¨fÊ °fIY BÀfIZY d»fE IYf³fc³f »ffE¦fe, þfdIY EIY A´fi`»f ¹ff³fe ³fE Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf ÀfZ QZVf·fSX ¸fZÔ EIYeIÈY°f ÀIcY»fe dVfÃff ¹fûþ³ff »ff¦fc WXû þfE¦feÜ ¸füþcQf Àf¸f¹f ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ ÀIcY»fe dVfÃff MXbIYOÞXûÔ ¸fZÔ fÔMXe WX`Ü ´fif±fd¸fIY dVfÃff IYf ÀfÔ¨ff»f³f ÀfUÊ dVfÃff Ad·f¹ff³f AüSX dVfÃff IZY Ad²fIYfSX IYf³fc³f þ`ÀfZ IYf³fc³fûÔ IZY °fWX°f dIY¹ff þf SXWXf WX`, þfdIY ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff IYf ÀfÔ¨ff»f³f SXf¿MÑXe¹f ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f WXû SXWXf WX`Ü ³fÀfÊSXe IYû A·fe °fIY ÀIcY»fe dVfÃff ¸fZÔ IYWXeÔ þ¦fWX WXe ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ·ffSX°fUÔVfe ¸ffÔ-fZMXZ IYe WX°¹ff UfdVfÔ¦fMX³fÜ A¸fZdSXIYf IYe SXfþ²ff³fe UfdVfÔ¦fMX³f IZY CX´f³f¦fSX UþeÊd³f¹ff ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¸fc»f IYe EIY ¸fdWX»ff AüSX CX³fIZY fZMXZ IYe ¦fû»fe ¸ffSXIYSX WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX, 65 U¿feʹf ¸ff»ff ¸f³fUf³fe AüSX CX³fIYf 32 Àff»f IYf fZMXf FYd¿f ¸f³fUf³fe A´f³fZ §fSX ¸fZÔ ¸fÈ°f ´ffE ¦fEÜ ´fbd»fÀf WX°¹ffSXûÔ IYe °f»ffVf ¸fZÔ þbMXe WX`Ü ´fbd»fÀf IYû EIY ½¹fdöY ³fZ fb²fUfSX IYû RYû³f ´fSX Àfcd¨f°f dIY¹ff ±ff dIY MXfg¸fe IYûMXÊ B»ffIZY ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»ff CXÀfIYf EIY ÀfWXIY¸feÊ BÀf WXµ°fZ IYf¸f ´fSX ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe þf CXÀf ½¹fdöY õfSXf dQE ¦fE ´f°fZ ´fSX ´fWXbÔ¨fZ °fû CX³WXZÔ ¸ffÔ-fZMXZ IZY VfU d¸f»fZÜ A·fe ¹fWX ÀffRY ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX` dIY Qû³fûÔ IYe WX°¹ff ¢¹fûÔ IYe ¦fBÊ ±fe? CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY A¸fZdSXIYf ¸fZÔ d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ ·ffSX°fe¹fûÔ ´fSX WX¸f»fZ fPÞX ¦fE WX`ÔÜ d´fL»fZ Àff»f ³fUÔfSX ¸fZÔ I`Yd»fRYûd³fʹff ¸fZÔ »fbMXZSXûÔ ³fZ ·ffSX°fe¹f LfÂf ²fSX¸f´fie°f dÀfÔWX þÀÀfSX IYe ¦fû»fe ¸ffSXIYSX WX°¹ff IYSX Qe ±feÜ BÀfIZY IbYL dQ³f ffQ WXe d¸fdÀfdÀf´fe ¸fZÔ EIY ·ffSX°fe¹f ¹fbUIY IYe WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊ ±feÜ ¸fZMXSXd³fMXe »feU IYe d¸f¹ffQ fPÞXIYSX 26 Àf~fWX WbXBÊX SXf¹f´fbSXÜ ¸fdWX»ffEÔ IYdSX¹fSX IYû IÔYMXe³¹fc SXJ ÀfIZYÔ, BÀfIZY d»fE Af¸f fþMX-2018 ¸fZÔ ¸fZMXSXd³fMXe »feU IYf Àf¸f¹f 12 Àf~fWX ÀfZ fPÞXfIYSX 26 Àf~fWX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY d³fþe ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ¹fWX ÀfbdU²ff MX¸ÀfÊ EÔOX IÔYOXeVf³f ´fSX Af²ffdSX°f WXû¦feÜ Af¸f°füSX ´fSX QZJ³fZ ¸fZÔ ¹fZ Af°ff WX` dIY IY¸f ¸fZMXSXd³fMXe »feU IZY ¨f»f°fZ ¸fdWX»ffEÔ ³füIYSXe ÀfZ fiZIY »fZ »fZ°fe WX`ÔÜ ¸fdWX»ffEÔ A´f³fZ IYdSX¹fSX ´fSX RYûIYÀf IYSX ´ffEÔ, BÀf CXïZV¹f ¸fZMXSXd³fMXe »feU IYe AdUd²f fPÞXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü ¨fbMXIYe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ fþMX ÀfZ d³fSXfVf fÔfBÊ VfZ¹fSX ffþfSX IZY ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû 840 AÔIY IYe þûSXQfSX d¦fSXfUMX AfBÊÜ BÀfÀfZ d³fUZVfIYûÔ IYe ÀfÔ´fdØf IbY»f d¸f»ff IYSX 4.6 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ³fe¨fZ Af ¦fBÊÜ fÔfBÊ VfZ¹fSX ffþfSX IYf 30 VfZ¹fSXûÔ Uf»ff ÀfZÔÀfZ¢Àf 839.91 AÔIY ¹ff 2.34 ´fid°fVf°f IZY ³fbIYÀff³f ÀfZ 35,066.75 AÔIY ´fSX Af ¦f¹ffÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXfUMX ÀfZ fÔfBÊ VfZ¹fSX ffþfSX IYe Àfc¨fefð IÔY´fd³f¹fûÔ IYf ffþfSX ´fcÔþeIYSX¯f 4,58,581.38 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ §fMXIYSX 1,48,54,452 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ´f¹fÊMX³f IZY ³f¢Vû ´fSX WXû¦ff ¸f`³f´ffMX IYf A³fb´f¸f Àfü³Q¹fÊ • ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IYû d¸f»fe 32 IYSXûOÞX øY´fE IZY d³f¸ffʯf IYf¹fûÊ IYe Àfü¦ff°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Ad¸fIYf´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ VfbIiY½ffSX IYû ´fid°f U¿fÊ IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ ·fe LØfeÀf¦fPÞX IYf dVf¸f»ff IYWXZ þf³fZ Uf»fZ ÀfSX¦fbþf dþ»fZ IZY ¸f`³f´ffMX ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû ´f¹fÊMX³f IZY ´fid°f AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ Af¹fûdþ°f ¸f`³f´ffMX ¸fWXû°ÀfU IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY³¹ffQf³f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Àff¸fcdWXIY dUUfWX ¸fZÔ 251 þûOÞXZ ³fU Q¸´fd°f¹fûÔ IYû AfVfeUfÊQ dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX CX³WXûÔ³fZ ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IYû 31 IYSXûOÞX 80 »ffJ øY´fE IYe »ff¦f°f IZY 13 dUd·f³³f d³f¸ffʯf IYf¹fûÊ IYe Àfü¦ff°f QeÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY °fWX°f 5 WXþfSX 676 dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Àff¸f¦fie °f±ff ¨fZIY ´fiQf³f dIY¹fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX CX³WXûÔ³fZ ´fZMX ÀfZ ´fedOÞX¹ff °fIY 15 dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY ´fiÀ°ffU U³f dU·ff¦f õfSXf °f`¹ffSX IYSXf³fZ, »fûIY SXWX ¦f¹ffÜ ¹fWX 24 A¦fÀ°f, 2015 IZY ffQ EIY dQ³f ¸fZÔ ÀfZÔÀfZ¢Àf IYe ÀffÀfZ fOÞXe d¦fSXfUMX WX`Ü CXÀf dQ³f ÀfZÔÀfZ¢Àf 1,624.51 AÔIY MXcMXf ±ffÜ fþMX ¸fZÔ VfZ¹fSXûÔ ´fSX QÀf ´fid°fVf°f IYf Qe§ffÊUd²f IYf ´fcÔþe¦f°f »ff·f IYSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ VfZ¹fSX ffþfSX ´fi·ffdU°f WXbAfÜ ÀfZÔÀfZ¢Àf IZY 30 VfZ¹fSXûÔ ¸fZÔ 27 ³fbIYÀff³f ¸fZÔ SXWXZÜ d³f¸ffʯf dU·ff¦f õfSXf dUßff¸f ¦fÈWX d³f¸ffʯf IYSXf³fZ °f±ff ¸f`³f´ffMX ¸fZÔ ¸fWXfdUôf»f¹f Jû»f³fZ IZY d»fE fþMX ¸fZÔ AfUV¹fIY ´fifU²ff³f IYSX³fZ IYf Af¿UfÀf³f þ³fÀf¸fcWX IYû dQ¹ffÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY A³fb´f¸f ´fifIÈYd°fIY Àfü³Q¹fÊ ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ ¸f`³f´ffMX ¸fZÔ U¿fÊ 2012 ¸fZÔ ¸f`³f´ffMX ¸fWXû°ÀfU IYe VfbøYAf°f IYe ¦fBÊ ±fe °f±ff BÀf U¿fÊ LNXUfÔ ¸f`³f´ffMX ¸fWXû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f 2, 3 EUÔ 4 RYSXUSXe IYû dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f Ad°fd±f¹fûÔ õfSXf Qe´f ´fiªþU»f³f IZY Àff±f dIY¹ff ¦f¹ff °f±ff IYf¹fÊIiY¸f IZY Àf¸ff´f³f AUÀfSX ´fSX Ad°fd±f¹fûÔ IYû À¸fÈd°f d¨f³WX ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ www.amanpath.com ffþfSX ¸fZÔ fOÞXe d¦fSXfUMX ÀfZ 4.5 »ffJ IYSXûOÞX OXcfZ fûRYûÀfÊ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 12 Àff»f ffQ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ´fWXbÔ¨fe ÀfefeAfBÊX • dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IYû Qe ¨fb³fü°fe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ fWXb¨fd¨fÊ°f fûRYûÀfÊ °fû´f ÀfüQf Q»ff»fe IYfÔOX ¸fZÔ 12 Àff»f ffQ EIY ³f¹ff ¸fûOÞX Af ¦f¹ff WX`Ü AMXfg³feÊ þ³fSX»f IZY ÀfbÓffU IZY dJ»ffRY þfIYSX IZYÔQie¹f þfÔ¨f ¹fcSXû ³fZ AfSXûd´f¹fûÔ IZY dJ»ffRY ÀffSXZ AfSXû´f d³fSXÀ°f IYSX³fZ IZY dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ¨fb³fü°fe Qe WX`Ü 64 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf ¹fWX ¸ff¸f»ff SXfþ³fed°fIY QÈdá ÀfZ IYfRYe IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf f³f³fZ IZY ffQ ÀfZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ¸fûQe ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»fZ IYSX³fZ IYf IYûBÊ ¸füIYf ³fWXeÔ LûOÞX SXWXZ WX`ÔÜ ¦fb÷YUfSX IYû ´fZVf dIYE ¦fE fþMX ´fSX VfZ¹fSX ffþfSXûÔ ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû IYûWXSXf¸f ¸f¨ff °fû SXfWXb»f ³fZ ·fe ÀfSXIYfSX IYû IYNX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXf IYSX dQ¹ffÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ MXÐUeMX IYSX IYWXf dIY ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ d¦fSXfUMX QSXAÀf»f ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY fþMX IZY dJ»ffRY AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU WX`Ü ¦füSX°f»ff WX` dIY fþMX ´fZVf WXû³fZ IZY ffQ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ dIY¹ff ¸f`³f´ffMX ¸fWXû°ÀfU IYf Vfb·ffSXÔ·f ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ IY»fZ¢MXSX IZY IYf¹fûË IYû ÀfSXfWXf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¸f`³f´ffMX ¸fWXû°ÀfU IYû ·f½¹f øY´f ÀfZ Af¹fûdþ°f IYSX³fZ ´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe¸f°fe dIYSX¯f IYüVf»f IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ dþ»ff ´fi¿ffÀf³f õfSXf ¸f`³f´ffMX ¸fWXû°ÀfU IZY Af¹fûþ³f WXZ°fb A°¹fÔ°f ¸f³fûSX¸f EUÔ ·f½¹f IYf¹fÊIiY¸f À±f»f IZY ¨f¹f³f IYSX³fZ IYe ·fe ÀfSXfWX³ff IYeÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f þ¹fÔ°fe IZY QüSXf³f ÀfSX¦fbþf dþ»fZ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f ´fbdÀ°fIYf IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe BIYû MXcdSXª¸f IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE IYf¹fÊ ¹fûþ³ff ÀfÔfÔ²fe ´fbdÀ°fIYf IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ffÜ ³fdÀf˦f IYf»fZªf IYe LfÂff ³fZ WXfgÀMX»f ÀfZ »f¦ffBÊ L»ffÔ¦f • IYfÔ¦fiZÀf ³fZ »f¦ff¹ff ´fi°ffOÞX³ff IYf AfSXû´f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY ¦fÈWX dþ»fZ IYU²ffÊ IZY ÀfSXIYfSXe ³fdÀfÔʦf IYfg»fZþ IZY WXfgÀMX»f IYe 19 U¿feʹf EIY LfÂff ³fZ WXfgÀMX»f IZY °feÀfSXZ ¸ff»fZ ÀfZ L»ffÔ¦f »f¦ff QeÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ³fdÀfÔʦf IYe dõ°fe¹f U¿fÊ IYe LfÂff IYû WXfgÀMX»f ´fifÔ²f³f U Àfed³f¹fSX LfÂfûÔ õfSXf ´fi°ffdOÞX°f IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY ´fiUöYf dUIYfÀf d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ¦fÈWX ÃfZÂf ¸fZÔ ¹fWX §fMX³ff ÀfSXIYfSX IZY fZMXe f¨ffAû fZMXe ´fPÞXfAû Ad·f¹ff³f IYf Àf¨f CXþf¦fSX IYSX°ff WX`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ½¹fUÀ±ff IYe fQWXf»fe IYf Jb»ffÀff BÀfe ÀfZ WXû SXWXf WX` dIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IÈYd¿f ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ VfbIiY½ffSX IYû SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX IZY EZd°fWXfdÀfIY VffÀfIYe¹f þZ.AfSX. Qf³fe IY³¹ff CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f ¸fZÔ A°¹ff²fbd³fIY AMX»f dMXIYdSXÔ¦f »f`f IYf »fûIYf´fʯf dIY¹ffÜ BÀf »f`f ÀfZ f¨¨fûÔ IYe U`Äffd³fIY Àfû¨f AüSX QÈdáIYû¯f IYû dUIYdÀf°f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ EIY °fSXWX ÀfZ ÀIcY»f IYe LfÂffAûÔ IYe U`Äffd³fIY ´fid°f·ff IYû d³fJfSX³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ¦ffÜ ³fed°f Af¹fû¦f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ BÀf °fSXWX IYe QÀf »f`f À±ffd´f°f IYe þf SXWXe WX`Ü Qf³fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ¦fÈWX dþ»fZ ¸fZÔ ÀfÔ´fc¯fÊ ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ff CX´f»f²f ³fWXeÔ WX`Ü BÀf IYfSX¯f LfÂff IYû SXf¹f´fbSX IZY ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ WXû³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü d°fUfSXe IYf AfSXû´f WX` dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ¦fÈWX dþ»fZ ¸fZÔ Àf°f³ff¸fe Àf¸ffþ IYe fZMXe IZY Àff±f ´fi°ffOÞX³ff AüSX ¦fb»ff¸fûÔ þ`Àff ½¹fUWXfSX dIY¹ff þf°ff ±ffÜ ÀffRY- ÀfRYfBÊ, ÓffOÞXc IYSXf¹ff þf°ff ±ffÜ ·fSX´fZMX Jf³ff °fIY ³fWXeÔ dQ¹ff þf°ff ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¸ffÔ¦f IYe WX` dIY LfÂff IZY Qûd¿f¹fûÔ IYû IYOÞXe Àfþf Qe þfEÜ CXÀfIYf Àf¸fbd¨f°f B»ffþ dQ»»fe IZY fOÞXZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ IYSXf¹ff þfEÜ ÀfÔUZQ³fVfe»f WX`Ü CBI ³fZ VfbIiYUfSX IYû WXfBÊ IYûMXÊ IZY 31 ¸fBÊ 2005 IZY R`YÀf»fZ IZY dJ»ffRY A´fe»f Qf¹fSX IYeÜ WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ ¹fcSXû´f ¸fZÔ SXWX SXWXZ CXôû¦f´fd°f dWX³Qbþf fÔ²fbAûÔ AüSX fûRYûÀfÊ IÔY´f³fe IZY dJ»ffRY ÀffSXZ AfSXû´f d³fSXÀ°f IYSX dQE ±fZÜ ÀfefeAfBÊX õfSXf CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY R`YÀf»fZ IYû ¨fb³fü°fe QZ³ff IYfRYe ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü JfÀf ff°f ¹fWX WX` dIY WXf»f WXe ¸fZÔ AMXfg³feÊ þ³fSX»f IZY. IZY. UZ¯fb¦fû´ff»f ³fZ 12 Àff»f ffQ A´fe»f Qf¹fSX ³fWXeÔ IYSX³fZ IYe Àf»ffWX Qe ±feÜ VfbIiYUfSX IYû ffþfSXûÔ ¸fZÔ d³fSXfVff IYf ¸ffWXü»f QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ EIY °fSXRY ÀfZÔÀfZ¢Àf 850 AÔIY »fbPÞXIYf °fû UWXeÔ, d³fµMXe ¸fZÔ ·fe 255 AÔIYûÔ IYe d¦fSXfUMX QZJe ¦fBÊÜ JfÀf ff°f ¹fWX WX` dIY fþMX ÀfZ ffþfSXûÔ ¸fZÔ dQJe ¸ff¹fcÀfe ÀfZ d³fUZVfIYûÔ IZY 4.6 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ OXcf ¦fEÜ BÀfe ´fSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ °fÔþ IYÀf°fZ WXbE MXÐUeMX dIY¹ff, ÀfÔÀfQe¹f ·ff¿ff ¸fZÔ, ÀfZÔÀfZ¢Àf ¸fZÔ 800 AÔIYûÔ IYe fOÞXe d¦fSXfUMX ¸fûQe IZY fþMX IZY dJ»ffRY AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU WX`Ü 12 RYSXUSXe °fIY þZMX»fe ÀfZ dþSXWX ´fcSXe IYSXZÔ IZYþSXeUf»f ³fBÊ dQ»»fe /EªfZÔÀfeÜ dUØf ¸fÔÂfe õfSXf Qf¹fSX ¸ff³fWXfd³f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f IYû d³fQZÊVf dQ¹ff WX` dIY UWX 12 RYSXUSXe IYû A÷Y¯f þZMX»fe ÀfZ dþSXWX ´fcSXe IYSX »fZÔÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY þZMX»fe ³fZ dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX AAP IZY 5 A³¹f ³fZ°ffAûÔ IZY dJ»ffRY ¸ff³fWXfd³f IYf IZYÀf Qf¹fSX dIY¹ff WX`Ü þfgBÔMX SXdþÀMÑfSX SXfIZYVf ´fÔdOX°f ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ BÀf IZYÀf IZY SXZIYfgOXÊ IYû QZJf WX` AüSX ´ff¹ff dIY IZYÔQie¹f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf BSXfQf Àf¨f IYf SXf¹f´fbSXÜ ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf ´fiUöYf Àfd¨¨fQf³fÔQ CX´ffÀf³fZ ³fZ IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY ²f³fZ³Qi ÀffWXc õfSXf IZY³Qie¹f fþMX ´fSX IYe ¦fBÊ Af´fdØf¹fûÔ ´fSX ´fid°fdIiY¹ff ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYe QbQÊVff IYf UfÀ°fdUIY IYfSX¯f IYfÔ¦fiZÀf IYf ÀffNX U¿fÊ IYf IbYVffÀf³f WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ³fZ A´f³fZ VffÀf³f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû UûMX f`ÔIY Àf¸fÓf IYSX NX¦ff WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYe ¹fWX QbQÊVff Afþ-IY»f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXbBÊ WX`Ü ¹fWX °fû QVfIYûÔ °fIY IYfÔ¦fiZÀf IZY IbYVffÀf³f IYf ·ffªf´ff ¸fZÔ ¸fZSmX Àff±f Àfü°fZ»fZ fZMXZ þ`Àff f°ffÊU WXbAf feþZ´fe IZY AÀfÔ°fbá ÀffÔÀfQ VfÂfb§³f dÀf³WXf ³fZ EIY ffSX dRYSX ´ffMXeÊ IZY dJ»ffRY AfUfþ fb»fÔQ IYe WX`Ü dÀf³WXf ³fZ IYWXf WX` dIY feþZ´fe ¸fZÔ CX³fIZY Àff±f Àfü°fZ»fZ fZMXZ þ`Àff ½¹fUWXfSX WXbAfÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY feþZ´fe ¸fZÔ CX³WXZÔ QffU ¸fWXÀfcÀf WXû SXWXf ±ffÜ Af CX³WXZÔ ¸fbdöY IYf AWXÀffÀf WXû SXWXf WX`Ü f°ff QZÔ dIY dÀf³WXf IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ¹fVfUÔ°f dÀf³WXf õfSXf VfbøY dIYE ¦fE ³fE SXfþ³f`d°fIY ¸fÔ¨f (SXf¿MÑX ¸fÔ¨f)ÀfZ þbOÞXZ WX`ÔÜ dÀf³WXf ³fZ IYWXf dIY WX¸f IbYL fZ¨f`³f dQ¸ff¦fûÔ ¸fZÔ SXf¿MÑX ¸fÔ¨f IYe AU²ffSX¯ff IYf¸f IYSX SXWXe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, SXf¿MÑX ¸fÔ¨f IYf dWXÀÀff f³fIYSX Jb»fe WXUf ¸fZÔ ÀffÔÀf »fZ³fZ þ`Àff AWXÀffÀf WXû SXWXf WX`Ü BÀf¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY ffQ ¸f`Ô QZVf IYe ·f»ffBÊ IZY d»fE A´f³fZ dU¨ffSX ÀU°fÔÂf WXûIYSX ½¹föY IYSX ÀfIY°ff WXcÔÜ ¸f`Ô f°ff ³fWXeÔ ÀfIY°ff dIY ¸f`Ô dIY°f³ff ¸fböY ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXf WXcÔÜ Jb»fe WXUf ¸fZÔ ÀffÔÀf »fZ³fZ IYf ¸fþf WXe IbYL AüSX WX`Ü ¸fÔÂfe IYû 8 A»f¦f-A»f¦f °ffSXeJûÔ ´fSX fb»ff¹ff ¦f¹ffÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IiYfgÀf B¦þ`d¸f³fZVf³f IZY QüSXf³f A÷Y¯f þZMX»fe ÀfZ 250 ÀfZ ª¹ffQf ÀfUf»f ´fcLZÜ ´fÔdOX°f ³fZ IYWXf, ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY dOXRZYÔOXZÔMX ´fdSX¯ff¸f WX`Ü ·ffþ´ff ´fiUöYf ³fZ IYWXf dIY dUØf ¸fÔÂfe AøY¯f þZMX»fe IYf fþMX ´fcSXe °fSXWX dIYÀff³f dWX°f`¿fe WX`Ü dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYe RYÀf»f IYf CXd¨f°f ¸fc»¹f d¸f»f ÀfIZY BÀfd»fE 2000 IYSXûOÞX IZY WXfMX ffþfSX Jû»fZ þf SXWXZ (IZYþSXeUf»f) IYû UfQe (þZMX»fe) ÀfZ dþSXWX IYSX³fZ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ ¸füIZY dQE ¦fE WX`ÔÜ Af dOXRZYÔOXZÔMX IYû ¹fWX d³fQZÊVf QZ³ff þøYSXe WX` dIY UWX 12 RYSXUSXe IYû A´f³fZ Àffc°fûÔ IYû d³f¿IY¿fÊ °fIY ´fWXbÔ¨ff QZÔÜ þfgBÔMX SXdþÀMÑfSX ³fZ ÀffRY IYWXf WX` dIY IZYþSXeUf»f IYû Af ·fdU¿¹f ¸fZÔ dþSXWX IZY d»fE AüSX IYûBÊ °ffSXeJ ³fWXeÔ Qe þfE¦feÜ ¹fWX AfQZVf þZMX»fe ÀfZ dþSXWX IZY QüSXf³f Af¹ffÜ IYûMXÊ IZY ffWXSX IZYþSXeUf»f IZY UIYe»f A³fb´f¸f ßfeUfÀ°fU ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ IYû f°ff¹ff dIY UWX BÀf AfQZVf IZY dJ»ffRY A´fe»f IYSXZÔ¦fZÜ ·ffþ´ff IZY d»fE dIYÀff³f A³³fQf°ff IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE ¸f°fQf°ff : CX´ffÀf³fZ fȪf¸fûWX³f A¦fiUf»f IÈYd¿f ¸faÂfe ³fZ Àfbd½f²ff CX´f»f²f IYSXf³fZ IZY d»fE dQ¹ff 15 »ff£f ÷Y´fE ÀIcY»f ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYe ´fWX»fe »f`f À±ffd´f°f WXbBÊ WX`Ü ÀIcY»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f »fûIYf´fʯf EUÔ ´fid°f·ff Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff SXf¹f´fbSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ¸fWXf´füSX ´fi¸fûQ QbfZ ³fZ IYeÜ »f`f ¸fZÔ AfNX »f`´fMXfg´f »f¦ffE ¦fE WX`ÔÜ IÈYd¿f ¸fÔÂfe ßfe A¦fiUf»f ³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f »f`f À±ffd´f°f IYSX³fZ Uf»fe B»fZ¢MÑfgd³fIY IY¸´f³fe BÔMXZ»f IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ »f`f ¸fZÔ AfNX AüSX IY¸´¹fcMXSX »f¦ff³fZ IYf Af¦fiWX dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ÀIcY»f IYe 170 ÀfZ Ad²fIY ´fid°f·ffUf³f LfÂffAûÔ IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ßfe A¦fiUf»f ³fZ ÀIcY»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Àfû»fSX dÀfÀMX¸f IZY d»fE QÀf »ffJ øY´fE °f±ff ÀfeÀfeMXe½fe I`Y¸fSXZ ¸f`³f´ffMX IYf AfIY¿fʯf QZ£f³fZ ´fWbaX¨fe ½fe¯ff dÀfaWX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¸f`³f´ffMX IYf AfIY¿fʯf B°f³ff Ad²fIY WX` dIY ´fif¹f: ¸fZSXe ²f¸fÊ ´f}e ßfe¸f°fe Ue¯ff dÀfÔWX dIYÀfe SXfªf³fed°fIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXe WXû°fe WX`Ô, dIY³°fb ¸f`³f´ffMX IYe ´fifIÈYd°fIY ·f½¹f°ff ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX CX³WXûÔ³fZ ¹fWXfÔ Af³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f`³f´ffMX ¸fZÔ ´f¹fÊMX³f IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IZY d»fE AfUf¦f¸f³f ÀfdWX°f ´f¹fÊMXIYûÔ IZY d»fE Àf·fe ÀfbdU²ffAûÔ IYf dUIYfÀf dIY¹ff þfE¦ff, °ffdIY ¸f`³f´ffMX SXf¿MÑX IZY ³f¢VfZ ¸fZÔ Vfû·ff¹f¸ff³f WXû ÀfIZYÜ ¸f`³f´ffMXUfdÀf¹fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ WXû¦ff CXþf»ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY QcSXÀ±f ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ d³fUfÀfSX°f ¦fif¸fe¯fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ CXþf»ff »ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Af³fZ Uf»fZ L: ¸fWXe³fZ ¸fZÔ QcSXÀ±f ¦fif¸fûÔ IZY Àf·fe §fSXûÔ ¸fZÔ dUôb°f IY³fZ¢Vf³f CX´f»f²f IYSXf¹ff þfE¦ff, °ffdIY CX³fIZY þeU³f ¸fZÔ CXþf»ff Af ÀfIZYÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe SXf¸fÀfZUIY ´f`IYSXf, ÀffÔÀfQ IY¸f»f·ff³f Àf¸fZ°f IYBÊX »fû¦f CX´fdÀ±f°f SXWZXÜ »f¦fUf³fZ IZY d»fE ´ffÔ¨f »ffJ øY´fE QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ ¸fWXf´füSX ßfe ´fi¸fûQ QbfZ ³fZ ÀIcY»f ¸fZÔ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IZY d»fE ´ffÔ¨f »ffJ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ IYÀff kÀfaÀfQe¹fl °fÔþ ¸ff³fWXfd³f IZYÀf ¸fZÔ dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ IYf d³fQZÊVf øY´fE IYe ¸fÔþcSXe QeÜ ßfe A¦fiUf»f ³fZ ³fBÊ »f`f VfbøY WXû³fZ ´fSX LfÂffAûÔ IYû f²ffBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY CX³WXZÔ Af Af²fbd³fIY dVfÃff ÀfbdU²ff ÀfZ þbOÞX³fZ IYf AüSX Ad²fIY AUÀfSX d¸f»fZ¦ffÜ ¸fWXf´füSX ´fi¸fûQ QbfZ ³fZ IYWXf dIY Qf³fe ÀIcY»f IYf ³ff¸f WXe IYfRYe WX`Ü ¹fWXfÔ IYe ´fid°f·ffUf³f LfÂffAûÔ ³fZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ÀIcY»f IYf ³ff¸f SXüVf³f dIY¹ff WX`Ü ßfe QbfZ ³fZ LfÂffAûÔ IYû QZVf·fdöY IYf ´ffNX ´fPÞXf°fZ WXbE IYWXf dIY IZYU»f Àfe¸ff IYe SXÃff IYSX³ff WXe QZVf·fdöY ³fWXeÔ WX`Ü SX¨f³ff°¸fIY IYf¹fÊ þ`ÀfZ-´fZOÞX-´fü²fZ »f¦ff³ff, ÀIcY»fûÔ-§fSXûÔ AüSX AfÀf´ffÀf IYû ÀffRY-Àfb±fSXf SXJ³ff °f±ff ÀffUÊþd³fIY Àf¸´fdØf¹fûÔ IYe ÀfbSXÃff IYSX³ff ·fe QZVf·fdöY WXû°fe WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ff»f ÀfÔSXÃf¯f Af¹fû¦f IYe A²¹fÃf ßfe¸f°fe ´fi·ff QbfZ ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀIcY»f ¸fZÔ Af¹fû¦f IYe AûSX ÀfZ Ad²fIYfSX ´fZMXe »f¦fUf³fZ IYe WX`Ô, þWXfÔ dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYe RYÀf»f IYf °fbSXÔ°f ·fb¦f°ff³f ´fif~ WXû¦ffÜ dþÀf °fSXWX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ °fbSXÔ°f ·fb¦f°ff³f CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ WXû°ff WX`, ³f dIY ´fcUÊU°feÊ IYfÔ¦fiZÀf VffÀf³f IYe °fSXWX þWXfÔ ²ff³f IZY ·fb¦f°ff³f IZY d»fE dIYÀff³fûÔ IYe ¨f´´f»fZÔ d§fÀf þf°fe ±feÔÜ CX´ffÀf³fZ ³fZ ´fcLf dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ÀUf¸fe³ff±f³f Af¹fû¦f dIY A³fbVfÔÀff »ff¦f°f ¸fc»¹f IYf OXZPÞX ¦fb³ff ¸fc»¹f dIYÀff³fûÔ IYû A´f³fZ IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ¢¹fûÔ »ff¦fc ³fWXeÔ dIY¹ff ±ff? Af ¸fûQe ÀfSXIYfSX CXÀfZ »ff¦fc IYSX SXWXe WX` °fû IYfÔ¦fiZÀf IYû ¢¹fûÔ ´feOÞXf WXû SXWXe WX`? d³fIYf¹f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû VffÀfIYe¹f ÀfZ½fIY IZY Àf¸ff³f d¸f»fZ¦ff ½fZ°f³f SXf¹f´fbS (A¸f³f ´f±f)XÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ d³fIYf¹f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû °fûWXRYf ´fiQf³f dIY¹ff W`XÜ Af d³fIYf¹f ÀfZ Àfafad²f°f ³f¦fSX d³f¦f¸f, ´fa¨ff¹f°f AüSX ´ffd»fIYf IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû VffÀfIYe¹f ÀfZ½fIY IZY Àf¸ff³f ´fb³fSXedÃf°f ½fZ°f³f¸ff³f ´fiQf³f dIY¹ff ªff¹fZ¦ffÜ VfbIiY½ffSX IYû ¸faÂff»f¹f ÀfZ VffÀf³f IZY CX´fÀfd¨f½f AfS E¢IYf ³fZ BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ AfQZVf ªffSXe IYSX dQ¹ff W`XÜ f°ff QZÔ d³fIYf¹f IY¸fʨffdSX¹fûÔ õXfSXf ¹fWX ¸ffa¦f »fafZ Àf¸f¹f ÀfZ IYe ªff SXWXe ±feÜ ¸fb£¹f¸faÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfaWX ÀfZ d¸f»fIYSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY ´fid°fd³fd²f¸faOX»f ³fZ A´f³fe ¸ffa¦f SX£fe ±feÜ ªfZAfS Qf³fe ÀIcY»f ¸fZÔ £fb»ff LXØfeÀf¦fPÞX IYf ´fWX»ff A°¹ff²fbd³fIY »f`f §fû¿f¯ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀIcY»f IYe LfÂffEÔ BÀf ´fZMXe ¸fZÔ A´f³fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû d»fJIYSX OXf»f ÀfIY°fe WX`ÔÜ ¹fWX ´fZMXe IZYU»f Af¹fû¦f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ Jû»fe þfE¦feÜ ÀIcY»f IZY ´fif¨ff¹fÊ dUþ¹f J¯OXZ»fUf»f ³fZ ÀIcY»f IYe CX´f»fd²f¹fûÔ ´fSX ´fid°fUZQ³f ´fPÞXfÜ BÀf AUÀfSX ´fSX LØfeÀf¦fPÞX ·fU³f EUÔ A³¹f Àfd³³f¸ffʯf IY¸fÊIYfSX IY»¹ff¯f ¸fÔOX»f IZY A²¹fÃf ¸fûWX³f EÔMXe, ßf¸f IY»¹ff¯f ¸fÔOX»f IZY CX´ff²¹fÃf Àfb·ff¿f d°fUfSXe, BÔMXZIY ÀfÔÀ±ff IZY A³fbþ Qb¦¦f»f, Qf³fe ÀIcY»f C ´fifÔ²f³f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf U²fʸff³f ÀfbSXf³ff M ÀfdWX°f A³¹f þ³f´fid°fd³fd²f AüSX Vff»ff Y ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ K CX´fdÀ±f°f ±fZÜ