Views
6 months ago

slamiyet Öncesi Türk Tarihi Kısa Özeti

Son olarak Emir Çaka

Son olarak Emir Çaka Beyliğiyle işbirliği yapmış,Bizansa karşı askeri harekata girişmişlerse de Kumanlar Peçeneklere son darbeyi vurarak yıkmışlardır. UZLAR Orta asyada kalanlar OĞUZ,Avrupaya göç edenlere UZ denir.Batılılarda “ğ” harfi olmadığından oğuz,uz’a dönüşmüştür.Bizans ordularına destek vermişlerdir.Bir kısmı avrupada genel itibariyle daha sonra romanyayla moldovya arasındaki Beseralaya bölgesine çekilen uzlar bu bölgede siyasi varlığını sürdürmüştür.Genel itibariyle Hıristiyanlaşmışlardır.Özellikle Slavlarla karışmadıklarından dilleri ve kültürlerini kaybetmeden varlıklarını korumuşlardır.Günümüzde 3 milyon civarında Gagauz-Gökoğuz bulunmaktadır.Anadoluda kırsal hayatta yaşayanların giyim kuşamlarını andırıyorlar.Hıristiyan olmalarına rağmen kültürlerini korumuşlardır. BULGARLAR(OĞUZLAR) Orta asyada erken dönemlerde göç ederek Kafkaslara gelen Türkler batı dilinde “z” harfi olmadığından,onlara Oğuz yerine Oğur denilmiştir.Kökenleri Oğuzlara dayanır.Göktürk devletinin hakimiyetinde kalmış olan Oğurlar 630 da 1.Göktürk devletinin yıkılmasıyla ve Çin’e girmesiyle İtil bölgesinde hakimiyet kurmuşlardır.665 de Hazarlar devletinin kurulmasıyla Büyük Bulgsar devleti ikiye ayrılmış ve yıkılmıştır.Bir kısmı Asporuh önderliğinde Tuna boylarına göçmüşlerdir ve bunlara Tuna Bulgarları denilmiştir.9. asrın ortalarından itibaren hıristiyanlaşmışlardır ve benliklerini kaybetmişlerdir.Bir kısım bulgarlar ,Orta İtil ve Kama tarafından şekillenerek İtil Bulgar Devletini kurmuşlardır.İtil bulgar devleti,Hazar devletine bağlı olarak varlığını sürdürmüştür.920 de İtil bulgar hükümdarı Almışhan’ın İslamiyeti kabul etmesiyle İtil bulgar devleti resmen İslamlaşmış bir Türk-İslam devleti olarak siyasi varlığını sürdürmüştür. 2

1027 ye kadar siyasi varlığını sürdürmüştür.Bugün Rusya federasyonuna ait Tataristan Cumhuriyeti Bulgarlara aittir. İtil Bulgar devleti ticaretle uğraşmışlardır.”Kaza” şehri çok önemlidir.Ticaretle zenginleşmesinden dolayı imarlarla zenginleşen şehir merkezi kurmuşlardır. İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin sebeplerinden biri Göktanrı dininin İslamiyete benzemesinden dolayı oldupğu söylenir.Bu da doğru bir şey değildir.Sadece Türklerin İslamiyeti kısa zamanda özümsemelerine katkı sağlamıştır.Çok tanrılı bir dinden tek tanrılı bir dine geçmek kolay değildir.Cennet,cehennem gibi kavramlar benzerdir. İslamiyeti kabul etme sebepleri: Türklerin eski dininin artık eski etkisini yitirmiş olması 751 Talas Savaşından sonra Türklerle Abbasiler arasında kurulmuş olan yakın siyasi ilişkilerle beraber Abbasi idaresinde ve ordusunda birçok Türkün hizmet vermesiyle beraber,Abbasilerin Türkler dostane yaklaşımı Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olmuştur. Talas Savaşından sonra Türklerle Araplar arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesiyle Müslüman Araplar Türk illerinde ticaret yaparak İslamiyeti yaymışlardır. Sufiler,Türk illerinde İslamiyeti anlatmışlardır.Bu,İslamiyeti kabul etmede büyük etki sağlamıştır. Siyasi ilişkiler din değişikliğine neden olmuştur. TÜRKLERİN İSLAMLAŞMASI NE KADAR SÜRMÜŞTÜR Hz. Ömer zamanında Nihavent Savaşı ile Müslümanların İranı ele geçirmeleriyle Türklerle Müslümanlar komşu olmuştur.Hz.Ömer zamanında ilk defa müslümanlar tarafından Ceyhun nehri aşılmaya çalışılmıştır.Mücadele Maveraünnehir bölgesinde devam etmiştir.751 de Talas Savaşı nda Abbasiler Çinlilerle savaş yapmış,Karluklar Müslüman araplara yardım 3

kaynak makinalarının tarihi
aquasorb (tarımda su tutucular) - Snf Türk Floerger
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI
Toplatma Talimatı Bulunan Gübreler 04.02.2011 Tarihi itibariyle
TÜRK HAVA YOLLARI