30.05.2018 Views

SERV-MOBIAK PRODUCT CATALOGUE

SERV-MOBIAK PRODUCT CATALOGUE

SERV-MOBIAK PRODUCT CATALOGUE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SINCE 1977<br />

SINCE 1977<br />

S.A.<br />

FIRE FIGHTING EQUIPMENT<br />

INDUSTRIAL AND MEDICAL GASES<br />

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE


PROIZVO DNjA<br />

AKROTIRI, CHANIA - CRETE 731 00<br />

TEL.:+30 28210 63222, FAX:+30 28210 66 260<br />

CENTRALNA K ANCELARIJA-UPRAVA<br />

M.MPOTSARI STR. 96-98, CHANIA- CRETE 731 36<br />

TEL:+30 28210 91561, 91661, FAX:+30 28210 91644<br />

DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA CENTRALNU,JUŽNU I OSTRVSKU GRCKU<br />

ASPROPIRGOS, NEA ZOI - ATTICA, ATHENS 193 00<br />

TEL:+30 210 4614006, FAX:+30 210 5595986<br />

DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA SEVERNU GRCKU I BALKAN<br />

IONIA, KALOCHORI - THESSALONIKI 570 09<br />

TEL:+30 2310 785668, FAX:+30 2310 574793<br />

DISTRIBUTIVNI CENTAR ISTOČNI KRIT I ULICA<br />

INDUSTRIJSKA ZONA IRAKLION – KRIT 716 01<br />

TEL: +30 2810 333151<br />

CELL: +30 697 97 90 918<br />

e-mail: info@mobiak.gr<br />

www.mobiak.gr<br />

<strong>SERV</strong>ICE RECOGNITION<br />

PR I727261 A-X<br />

Cert No37939<br />

QA - C -510/09<br />

<strong>SERV</strong>ICE SUPPLIER<br />

LPR0/DDI/20100512181902<br />

<strong>SERV</strong>ICE SUPPLIER<br />

09/XH/24/01<br />

<strong>SERV</strong>ICE SUPPLIER<br />

509/08/SNV


POGLAVLjE 1. PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

POGLAVLjE 2. REZERVNI DELOVI ZA PROTIVPOŽARNE APARATE<br />

I STABILNI SISTEMI ZA GAŠENjE POŽARA<br />

POGLAVLjE 3. AGENSI ZA SUZBIJANjE/GAŠENjE POŽARA -<br />

TEČNOSTI ZA GAŠENjE POŽARA<br />

POGLAVLjE 4. ORMARI ZA CREVA,ORMARI ZA ALATE I OSTALA<br />

POTREBNA OPREMA<br />

POGLAVLjE 5. PROTIVPOŽARNA VRATA<br />

POGLAVLjE 6. OPREMA ZA VATROGASCE, SIGURNOSNA I OPREMA<br />

ZA POMOC<br />

POGLAVLjE 7. RAZNI PROIZVODI<br />

POGLAVLjE 8. STABILNI SISTEMI ZA GAŠENjE POŽARA


D AL 1977<br />

C e n t r a l n e p r o s t o r i j e u H a n j i , K r i t ( R e g i j a K a t i a n a , Ak t r o t i r i )<br />

Κεντρικές Εγκαταστάσεις στα Χανιά της Κρήτης (Περιοχή Καθιανά, Ακρωτηρίου)


Sektor tecnosti i vazduha-Proizvodnja i punjenje<br />

Kriogenski rezervoari su prikazani na slici<br />

(2 kiseonika,1 azot, 1 argon, 1 ugljendioksid )<br />

Kancelarije administracije<br />

Soba za savetovanja-pokazivanje opreme<br />

Ureðaj za proveru<br />

moguceg curenja<br />

pogonskog gasa<br />

(helijum-azot jedinjenje)<br />

koristeci visoko osetljivi<br />

senzor koji ispunjava<br />

evropske zahteve<br />

Predsednicka soba<br />

Potpuno automatizovano sklapanje - Jedinica za<br />

proveru protivpožarnih aparata<br />

Postupak izrade-koraci:<br />

- Automatsko punjenje aparata suvim prahom<br />

- Vibriranje tokom tog procesa<br />

- Postavljanje ventila<br />

- Punjenje pogonskim gasom (helijum ili azot)<br />

Jedinica za automatsko punjenje boca gasovima<br />

(Medicinski i industrijski kiseonik , azot, argon, smeše<br />

kao što su IG541,IG55 i slicno )<br />

Jedinica za sito štampu<br />

Postojana štampa na<br />

protivpožarnim aparatima


D AL 1977<br />

Skladište sirovina i raznih roba na Kritu<br />

Odeljenje za proveru prenosnih<br />

protivpožarnih aparata<br />

Mašina za ugradnju<br />

ventila<br />

za boce sa gasom<br />

i protivpožarne<br />

aparate<br />

Spoljašnje čišćenje<br />

I farbanje<br />

boca za gas i<br />

protivpožarnih aparata<br />

Odeljak za sušenje<br />

za boce i cilindre koji su<br />

prošli hidrulicki test<br />

Skladište suvog praha<br />

(vrece težine od jedne tone)<br />

koji se koristi za automatsko<br />

punjenje<br />

Ureðaj za automatsko lepljenje nalepnica<br />

Odeljenje za punjenje ugljendioksidom<br />

sa četiri jedinice za punjenje<br />

Hydraulic 6-Position Testing Machinery for Gas<br />

and Fire Extinguisher Cylinders<br />

- Maksimalni pritisak pri testiranju je 450bar-a<br />

- Maksimalni kapacitet je 30 sudova po satu<br />

Hemijska laboratorija<br />

Potpuno opremljena za kontrolu kvaliteta i hemijske analize<br />

odgovarajucim instrumentima<br />

Τμήμα Χειροκίνητης<br />

Μονάδας<br />

Επανελέγχου<br />

Πυροσβεστήρων<br />

Μηχάνημα Υδραυλικής Δοκιμής 6 Θέσεων,<br />

για Φιάλες Αερίων και Πυροσβεστήρες<br />

- Μέγιστη Πίεση Δοκιμής 450 bar<br />

- Μέγιστη Παραγωγική Δυνατότητα 30 Φιάλες /<br />

ώρα


D i s t r i b u t i v n i c e n t a r z a c e n t r a l n u , j u ž n u i o s t r v s k u G r č k u , A s p r o p i r g o s , N e a Z o i , A t i k a - A t i n a<br />

D AL 1977


Distributivni centar za severnu Grčku i Balkan, Ionia, Kalohori, Solun<br />

D AL 1977


P R O T I V P O Ž A R N I A P A R AT I


PROTIVPOŽARNI APARATI


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

ZA UPOTREBU U VOZILIMA-BRODOVIMA-KUHINJAMA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - SET - PYR1 - ABC90<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - SET - PYR2SMALL<br />

1Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

8A 34B<br />

C<br />

2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

S-1 protivpožarni aparat<br />

- Reflektujući trougao<br />

- Set za prvu pomoc<br />

Veca moc gašenja vatre u<br />

poreðenju sa S-2 (2Kg suvog<br />

praha ABC40% )<br />

S-2 protivpožarni aparat<br />

- Reflektujući trougao<br />

- Set za prvu pomoć<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ07- SET - PYR2BIG<br />

2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

S-2 protivpožarni aparat<br />

- Reflektujući trougao<br />

- Set za prvu pomoc (u skladu sa DIN<br />

13164 Lloyed)<br />

- Reflektujući prsluk<br />

-izotermalno ćebe<br />

ZA REFLEKTUJUćE TROUGLOVE<br />

[ I SETOVE PRVE POMOćI VIDETI STR. 184 ]<br />

14


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

POSEBNE VRSTE APARATA<br />

“PAMETNI” PROTIVPOŽARNI CVET<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - FLOWER - F - CLASS<br />

“Pametni” protivpožarni cvet je namenjen za gašenje pocetnih požara ulja<br />

u kuhinjama. Tokom skladištenja može se iskoristiti i kao ukras u kuhinji , tako što se<br />

može postaviti na metalne delove frižidera ili u vazi za cvece. Pogodan je i za kućnu<br />

upotrebu i za profesionalnu upotrebu. Idealan je za poklone.<br />

1 3<br />

2<br />

Sertifikat o protivpožarnosti od<br />

strane MIRTEC SA<br />

ΜΒΚ03 - ΑF447 - AER1<br />

Protivpožarni aparat u obliku palice AEROSOL<br />

Pogodan za požare klasa A, B, C<br />

MBK03 - 085SEMCA<br />

Punjenje za protivpožarni aparat<br />

u obliku palice sa AEROSOLI<br />

- R.I.N.A<br />

tested<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNIM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

15


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK03 - 010PA - P1RD<br />

Geo Fire<br />

1Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

13A 34B<br />

C<br />

SUVI PRAH<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Ovo je revolucionarni protivpožarni aparat koji<br />

ne sadrži pogonski gas. Princip rada je da se<br />

sredstvo za gašenje ispušta zahvaljujuci<br />

silikonskom elastomerskom punjenju.<br />

Sadrži 800ml posebne pene<br />

za gašenje požara..<br />

Pogodno je za:<br />

• Kuhinje (profesionalne ili u domovima)<br />

• Kancelarije ili preduzeća<br />

• Kuce i vrtove<br />

• Vozila<br />

• ćamce<br />

• Osoblje obezbeðenja<br />

S-1 protivpožarni aparat oblika boce sa suvim prah om<br />

(sa crnom kružnom plasticnom osnovom)<br />

Pogodno za upotrebu u vozilima i čamcima<br />

Idealno za poklon.<br />

MBK10 - FIREX<br />

Pogodno je za sprečavanje požara:<br />

• A (zapaljivih čvrstih materija)<br />

• B (zapaljivih tečnosti)<br />

• C (masti i ulja za kuvanje)<br />

Prednosti:<br />

• Fleksibilan zahvaljujući maloj težini<br />

• Lagan za upotrebu,nezavisan od položaja (360<br />

stepeni)<br />

• Mala težina-manje od 1.5Kg zahvaljujući<br />

plastičnoj strukturi<br />

• Veliki domet, preko 6m<br />

• U potpunosti izraðen od reciklirane plastike<br />

Sertifikati:<br />

• GS (nemačka potvrda o sigurnosti)<br />

• MIRTEC (sertifikat o protipožarnoj zaštiti)<br />

16


D AL 1977<br />

37939<br />

QA - C -510/09<br />

<strong>SERV</strong>ICE SUPPLIER<br />

LPR0/DDI/20100512181902<br />

<strong>SERV</strong>ICE SUPPLIER<br />

09/XH/24/01<br />

509/08/SNV<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - AEROSOL<br />

Geo Fire<br />

Β C E<br />

Geo Fire<br />

Najmanji prenosni protivpožarni aparat sa AEROSOLI na svetu:<br />

> Nova generacija-Pametni-čisti-Ekonomicni agensi za gašenje<br />

> Mali-lagani ureðaji za upotrebu<br />

> Protivpožarni aparat nije pod pritiskom<br />

> Nema potrebe za kontrolnim pregledom<br />

> Ne ostavlja mrlje nakon suzbijanja požara<br />

> Neškodljiv za okolinu-lagan za upotrebu<br />

> Pouzdan-siguran proizvod-CE sertifikovan<br />

Najmanji prenosni protivpožarni aparat na bazi AEROSOL GEO je najprilagodljivije i najpouzdanije rešenje za suzbijanje požara na<br />

čamcima, domovima, poslovnim prostorima i tome slično.<br />

EMC dir 2004 / 108 / EC Annex II<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10-SET-BOX<br />

Geo Fire<br />

5A 25F<br />

Ovaj proizvod se sadrži od protivpozarnog aparata sa 2Kg vlazne hemikali-je,<br />

protivpožarnog cebeta 0,90mx0,90m. Protivpožarni aparat je pogodan za<br />

požare klase F (profesionalne i kuhinje u domovima,roštilje) kao i za požare<br />

klase A (pamuk, drvo, papir, zapaljive čvrste materije i slično).<br />

Kvalitativne osobine:<br />

- U skladu sa Evropskom Direktivom EN3.7/2004 + A1 2007(E). Ovaj tip<br />

protivpožarnog aparata je prigodan za upotrebu za klasu F požara, za<br />

profesionalne kuhinje kao i kuhinje u privatnim kucama.<br />

- Protivpožarni aparat ima manometar za kontrolu pritiska<br />

- Cišćenje prostora nakon upotrebe protivpožarnog aparata za požare<br />

klase F je vrlo jednostavno<br />

- Protivpožarni aparat ispunjava posebne zahteve induktivnog testa<br />

koji je u skladu sa paragrafom 9 EN3-07:2004 + A1.<br />

- Unutrašnjost boce je zaštićena posebnom plasticnom prevlakom koja<br />

služi za suzbijanje oksidacije-korozije.<br />

Fire Fighting Safety Box<br />

<strong>SERV</strong>ICE RECOGNITION<br />

PR I727261 A-X<br />

17


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

KX11 - DP - CYL02 - REA0<br />

ΚΧ11 - DP - CYL04 - REA0<br />

0,2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

0,4Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

Protivpožarni aparat za sto 0,2Kg sa suvim prahom.<br />

IDEALAN ZA POKLON POSLOVNIM PRIJATELjIMA.<br />

Protivpožarni aparat za sto 0,4Kg sa suvim prahom<br />

IDEALAN ZA POKLON POSLOVNIM PRIJATELjIMA.<br />

SUVI PRAH<br />

MBK07 - 010ARP - P1A<br />

1Kg<br />

A B C<br />

75%<br />

8A 21B<br />

C<br />

AEROSOL protivpožarni aparat za jednokratnu upotrebu 1Kgr<br />

suvog praha sa manometrom na dnu.<br />

Žuti plastični nosac sadržan.<br />

Upakovan u kartonsku kutiju.<br />

Zašticeno plastičnom kapom.<br />

> INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU ODŠTAMPANE.<br />

1066/2006<br />

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ<br />

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ<br />

ΜΒΚ03 - PA25<br />

20-25Lt , Naprtnjača<br />

Izrađena od nezapaljivog materijala<br />

visoke vatrootpornosti.<br />

> METALNI manometar sa otvorom z a testiranje<br />

> čELIčNI o sigurač<br />

> ATOMIC kartonska kutija<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

18


D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI SA SUVIM PRAHOM<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK09 - 010PA - P1D - BASE<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK09 - 010PA - DF<br />

Geo Fire<br />

1Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

5A 21B<br />

C<br />

1Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

5A 21B<br />

C<br />

S-1 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

> METALNI NOSAC SADRŽAN<br />

S-1 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

> METALNI NOSAC SADRŽAN<br />

[ ]<br />

TEHNICKE KARAKTERISTIKE KOJE SU<br />

U TABELI NISU PRIMENLjIVE U SLUCAJU<br />

PROIZVODA SA DOLE NAVEDENIM KODOM<br />

MBK09-010PA-DF<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ02 - 010ΡΑ - Ρ1S<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK04 - 010PA - P1E<br />

1Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

40%<br />

5A 21B<br />

C<br />

1Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

8A 34B<br />

C<br />

S-1 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

S-1 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Veci protivpožarni kapacitet<br />

jednak dejstvu aparata S-2 2Kgr suvi prah.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

INOX<br />

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim slovima<br />

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE<br />

sa neizbrisivim slovima<br />

> odštampane INSTRUKCIJE ZA UP OTREBU<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

19


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - 020ΡΑ - Ρ1D<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK09 - 020PA - DF<br />

Geo Fire<br />

2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

2Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

S-2 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

> METALNI NOSAČ SADRŽAN<br />

S-2 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim<br />

spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

> METALNI NOSAČ SADRŽAN<br />

SUVI PRAH<br />

NOVI PROIZVOD<br />

2Kg<br />

INOX<br />

MBK02 - 020PA - P1S<br />

A B C<br />

40%<br />

8A 34B<br />

C<br />

S-2 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim<br />

spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

INOX<br />

NOVI PROIZVOD<br />

[ ]<br />

TEHNICKE KARAKTERISTIKE KOJE SU<br />

U TABELI NISU PRIMENLjIVE U SLUČAJU<br />

PROIZVODA SA DOLE NAVEDENIM KODOM<br />

MBK09-010PA-DF<br />

ΜΒΚ04 - 020ΡΑ - Ρ1E<br />

2Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

13A 89B<br />

C<br />

S-2 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim<br />

spojem.<br />

Kapacitet gašenja požara skoro podjednak<br />

učinku S-6 3Kgr suvi prah ABC40% aparata.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

> METALN I manometar sa otvorom za testiranje<br />

> ČELIČNI osigurač<br />

> ATOMIC kartonska kutija<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

20


D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK09 - 030PA - P1B<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΚΧ11 - 504 - ΑΟSS<br />

Geo Fire<br />

3Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

13A 55B<br />

C<br />

3Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

40%<br />

13A 55B<br />

C<br />

S-3 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

> METALNI NOSAC SADRŽAN<br />

S-3 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

INOX<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK04-030PA-P1C<br />

3Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

S-3 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

Kapacitet gašenja požara veci nego kod<br />

S-6 6Kg suvi prah ABC40% aparata.<br />

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim slovima<br />

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE<br />

sa neizbrisivim slovima<br />

> odštampane INSTRUKCIJE ZA UP OTREBU<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

21


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

GOLDEN SERIES<br />

ΜΒΚ10 - 060ΡΑ - GEM<br />

Geo Fire<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

SUVI PRAH<br />

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje<br />

> Novi EPDM crevo za pražnjenje sa galvanizovanim spojnicama,<br />

mlaznicom od ojacane plastike i sa magnetom koji ima za cilj<br />

smanjenje vremena potrebnog za reagovanje<br />

> ATOMIC kartonska kutija<br />

> ODŠTAMPANO UPUTSTVO ZA UPOTREBU<br />

OSTAVLjENO DOVOLjNO PROSTORA DA SE U GORNjEM<br />

DELU MOŽE POSTAVITI NALEPNICA SA NAZIVOM PREDUZECA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - DF<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

[ ]<br />

KARAKTERISTIKE KOJE SU NAVEDENE U TABELI<br />

NE VAŽE ZA PROIZVOD SA KODOM<br />

MBK09-060PA-DF<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

22


D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI SA SUVIM PRAHOM<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - Ρ1F<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK02 - 060PA - P1S<br />

Geo Fire<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

6Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

40%<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

INOX<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK11 - 060PA - P1S<br />

> čELICNI osigurač<br />

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim slovima<br />

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE<br />

sa neizbrisivim slovima<br />

6Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

90%<br />

55A<br />

233B C<br />

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim<br />

spojem.<br />

> NOV TIP Galvanizovan nosač<br />

INOX<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - ΡIL<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

S-6 protivpožarni aparat sa ampulom sa<br />

ugljendioksidom.<br />

21A<br />

113B<br />

C<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ07 - 060ΡΑ - Ρ1I<br />

6Kg<br />

A B C<br />

85%<br />

34A<br />

233B<br />

C<br />

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

Kapacitet gašenja požara skoro podjednak kao<br />

S-12 12Kg suvi prah ABC40% aparat,vezano za<br />

suzbijanje požara klase A, dok za požare klase B<br />

tj zapaljivih tečnosti ispunjava evropske standarde<br />

EN3.7 (znatno veći efekat nego S-12 12Kg ABC40%)<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

23


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - 120ΡΑ - Ρ1F<br />

Geo Fire<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

43A<br />

183B<br />

C<br />

SUVI PRAH<br />

S-12 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje<br />

> Novo EPDM crevo za pražnjenje sa galvanizovanim spojnicama,<br />

mlaznicom od ojačane plastike i sa magnetom koji ima za cilj<br />

smanjenje vremena potrebnog za reagovanje<br />

> ATOMIC kartonska kutija<br />

> ODŠTAMPANO UPUTSTVO ZA UPOTREBU<br />

OSTAVLjENO DOVOLjNO PROSTORA DA SE U GORNjEM<br />

DELU MOŽE POSTAVITI NALEPNICA SA NAZIVOM PREDUZECA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

12Kg<br />

ΜΒΚ09 - 120ΡΑ - DF<br />

A B C<br />

40%<br />

43A<br />

183B<br />

C<br />

S-12 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

KARAKTERISTIKE KOJE SU NAVEDENE U TABELI<br />

NE VAŽE ZA PROIZVOD SA KODOM<br />

MBK09-120PA-DF<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

24


D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

MBK02 - 120PA - P1S<br />

12Kg<br />

INOX<br />

A B C<br />

40%<br />

43A<br />

183B<br />

C<br />

S-12 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem<br />

NOVI PROIZVOD<br />

PRENOSIVI<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

ZA POŽARE KLASE D<br />

> čELICNI osigurač<br />

INOX<br />

MOGUćNOST PROIZVODNjE S6 I S12 r Fir E<br />

PROTIVPOŽARNIH APARATA SA POSEBNIM SUVIM<br />

PRAHOM PRILAGODENIM ZA KLASU D POŽARA<br />

POGODAN ZA GAŠENjE NATRIJUMA,KALIJUMA I<br />

MAGNEZIJUMA. NE PREPORUCUJE SE ZA LITIJUM.<br />

POTREBNO JE 3,5Kg PRAHA PO KILOGRAMU METALA.<br />

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim slovima<br />

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE<br />

sa neizbrisivim slovima<br />

> NOV TIP Galvanizovan nosač<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - 090ΡΑ - DF<br />

9Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

27A<br />

144B<br />

C<br />

S-9 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.<br />

Manometar sa sigurnosnim ventilom.<br />

KARAKTERISTIKE IZ TABELE NISU VAŽEćE ZA<br />

PROIZVOD SA KODOM MBK09-090PA-DF<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

25


SUVI PRAH<br />

PRODOTTO ORIGINALE<br />

S E R<br />

I E<br />

G O L D E N<br />

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - Ρ1F<br />

26


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

GOLDEN SERIES<br />

SUVI PRAH<br />

PRODOTTO ORIGINALE<br />

S E R<br />

I E<br />

G O L D E N<br />

ΜΒΚ10 - 060ΡΑ - GEM<br />

27


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

ΜΒΚ07 - 010ARF - Ρ1A<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK04 - 010AF - P1C<br />

PENA ÁFFF(6%)<br />

1Lt<br />

AFFF<br />

6%<br />

5A 21B<br />

AEROSOL protivpožarni aparat za jednokratnu upotrebu 1L.<br />

Pena sa manometrom na dnu boce.<br />

Plastični žuti nosač sadržan.<br />

Upakovano u kartonsku kutiju.<br />

Zašticeno plastičnom kapom.<br />

Odštampano uputstvo za korišćenje.<br />

1066/2006<br />

NOVI PROIZVOD<br />

1Lt<br />

5A<br />

21B<br />

Pz-1 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim<br />

varom.<br />

Manometar sa sigurnosnim ve ntilom.<br />

Testirani prema En3 standardu.<br />

METALNI NOSAč SADRŽAN<br />

MBK04 - 010AF - P1S<br />

1Lt<br />

INOX<br />

5A<br />

21B<br />

Pz-1 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim<br />

varom.<br />

Manometar sa sigurnosnim ve ntilom.<br />

Testirani prema En3 standardu.<br />

INOX<br />

Geo Fire<br />

AFFF<br />

916<br />

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje<br />

> čELICNI osigurač<br />

BOCA SA<br />

AFFF<br />

916<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

> CILINDAR sa unutrašnjom plastičnom oblogom<br />

> ODŠTAMPANA uputstva za upotrebu<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

28


D AL 1977<br />

Pz PROTIVPOŽARNI APARATI SA PENOM AFFF (6%)<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ05 - 020AF - Ρ1D<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK04 - 020AF - P1S<br />

2Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

5A 34B<br />

2Lt<br />

INOX<br />

AFFF<br />

916<br />

5A<br />

34B<br />

Pz-1 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim varom.<br />

Manometar sa sigurnosnim ve ntilom.<br />

METALNI NOSAč SADRŽAN<br />

Pz-2 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim varom<br />

sa manometrom i sigurnosnim ventilom.<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

INOX<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ04 - 030AF - Ρ1B<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ04 - 030AF - Ρ1S<br />

3Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

8A<br />

55B<br />

Geo Fire<br />

3Lt<br />

INOX<br />

AFFF<br />

916<br />

8A<br />

55B<br />

Pz-3 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim varom.<br />

Manometar sa sigurnosnim ve ntilom.<br />

METALNI NOSAč SADRŽAN<br />

Pz-3 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim varom.<br />

INOX<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

> PLOMBA sa utisnutim slovima<br />

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE<br />

sa neizbrisivim slovima<br />

> METALNI Generator pene<br />

> DIP TUBE FILTER<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

29


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

MBK07-060AF-P1E<br />

6Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

8A<br />

113B<br />

PENA ÁFFF(6%)<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK04 - 060AF - P1S<br />

6Lt<br />

INOX<br />

AFFF<br />

916<br />

8A<br />

113B<br />

Protivpožarni aparat 6Lt sa jednim zavarenim spojem.<br />

INOX<br />

Geo Fire<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

Protivpožarni aparat 6Lt u boci sa jednim zavarenim<br />

spojem sa sigurnosnim ventilom.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK09 - 060WT - P1A<br />

Geo Fire<br />

6Lt<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

WATER<br />

8A<br />

Protivpožarni aparat 6Lt u boci sa jednim zavarenim<br />

spojem sa sigurnosnim ventilom.<br />

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje<br />

> NOVO EPDM crevo za pražnjenje pene sa niklovanim<br />

spojnicama, kao i ugradenim magnetom, koji smanjuje<br />

vreme potrebno za pocetak gašenja.<br />

> NOVA MLAZNICA - posebna vrsta sa ojacanom plastikom<br />

> ODŠTAMPANA UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANjE<br />

> ATOMIC kartonska kutija.<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

30


D AL 1977<br />

PRENOSNI PROTIVPOŽARNI APARATI SA PENOM 6% - VODOM<br />

NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ07 - 090AF - Ρ1D<br />

KX11 - 046A - 00<br />

9Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

13A<br />

183B<br />

9Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

13A<br />

183B<br />

Protivpožarni aparat 9Lt u boci sa jednim zavarenim spojem<br />

i sigurnosnim ventilom i manometrom.<br />

Protivpožarni aparat 9Lt u boci sa jednim zavarenim spojem<br />

i ampulom.<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

MBK04 - 090AF - P1S<br />

9Lt<br />

INOX<br />

AFFF<br />

916<br />

13A<br />

183B<br />

MBK08 - 090WT - P1A<br />

Protivpožarni aparat 9Lt u boci sa jednim zavarenim<br />

spojem.<br />

9Lt<br />

WATER<br />

13A<br />

INOX<br />

Protivpožarni aparat 9Lt u boci sa jednim zavarenim spojem<br />

punjen vodom i sigurnosnim ventilom i manometrom.<br />

> BOCA sa unutrašnjom plasticnom oblogom<br />

> UZGONSKA CEV SA FILTEROM<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

> CELICNI osigurac<br />

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim logom<br />

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

31


PRENOSNI PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

F KLASA - WET CHEMICAL<br />

Prigodno za korišcenje u profesionalnim ali i kuhinjama po kucama.<br />

F KLASA - WET CHEMICAL<br />

SREDSTVO<br />

F KLASE:<br />

• NE OSTAVLjA MRLjE<br />

NAKON UPOTREBE<br />

• NE DOZVOLjAVA PONOVNO<br />

RAZBUKTAVANjE VATRE U<br />

MASTIMA I ULjIMA<br />

• NEŠKODLjIV ZA<br />

OKOLINU<br />

NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK09 - 020FCS - P1A<br />

2Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

5A 25F<br />

Protivpožarni aparat 2Lt F klase u boci sa jednim<br />

zavarenim spojem sigurnosnim ventilom i<br />

manometrom.<br />

METALNI NOSAČ SADRŽAN<br />

MBK08 - 060FCS - P1A<br />

6Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

8A<br />

75F<br />

Protivpožarni aparat 6Lt F klase u boci sa jednim<br />

zavarenim spojem sigurnosnim ventilom i<br />

manometrom.<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

5A<br />

25F<br />

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje<br />

> ΝOVO EPDM WET CHEMICAL crevo sa niklovanim spojkama<br />

i nastavkom na nerđajućoj mlaznici za sigurnije korišćenje<br />

protivpožarnog aparata.<br />

> NOVA MLAZNICA od ojacane plastike - posebna vrsta<br />

> UPUTSTVA ZA UPOTREBU ODŠTAMPANA NA BOCI<br />

> ATOMIK kartonsko pakovanje<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

32


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

F KLASA - WET CHEMICAL<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK11 - 020FCS - SS<br />

Geo Fire<br />

2Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

5A 25F<br />

Protivpožarni aparat 2Lt F klase u boci sa jednim<br />

zavarenim spojem i sigurnosnim ventilom i<br />

manometrom.<br />

METALNI NOSAČ SADRŽAN<br />

INOX<br />

> BOCA sa unutrašnjom plasticnom oblogom<br />

> UZGONSKA CEV SA FILTEROM<br />

> CELICNI osigurac<br />

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim logom<br />

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

33


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

PRENOSNI PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

MBK02 - 020CA - P1A<br />

ΚΧ11 - 532 - Α0<br />

2Kg<br />

CO2<br />

21B<br />

2Kg<br />

CO2<br />

21B<br />

Protivpožarni aparat sa punjenjem ugljendioksida 2Kg.<br />

Visine 570mm.<br />

Protivpožarni aparat sa punjenjem ugljendioksida 2Kg.<br />

Visine 510mm.<br />

UGLjENDIOKSID<br />

KX11 - 532 - AOR<br />

Geo Fire<br />

2Kg<br />

CO2<br />

21B<br />

Protivpožarni aparat sa punjenjem ugljendioksida 2Kg sa<br />

ojacanom ceonom mlaznicom (sa spoljašnjom metalnom<br />

navrtkom).<br />

Visine 510mm.<br />

MBK04 - 020CA - P1B<br />

Geo Fire<br />

2Kg<br />

CO2<br />

21B<br />

Protivpožarni aparat sa punjenjem ugljendioksida 2Kg u<br />

aluminijumskom sudu sa ojacanom ceonom mlaznicom<br />

(sa spoljašnjom metalnom navrtkom).<br />

Ukupna težina 5.8Kg<br />

Visine 590mm.<br />

> OJACANA CEONA MLAZNICA sa metalnom navrtkom<br />

> ATOMIK kartonsko pakovanje<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

34


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNI APARAT SA UGLjENDIOKSIDOM CO2<br />

MBK02 - 050CA - P1A<br />

MBK06 - 050CA - P1D<br />

5Κg<br />

CO2<br />

55B<br />

5Kg<br />

CO2<br />

55B<br />

Protivpožarni aparata sa ugljendioksidom 5Kg<br />

Visina 750mm<br />

Protivpožarni aparat sa uglendioksidom 5Kg.<br />

Visina 665mm<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ALUMINIJUM<br />

MBK10 - 050CA - P1A<br />

5Kg<br />

CO2<br />

55B<br />

Protivpožarni aparat sa ugljendioksidom 5Kg sa<br />

nerdajucim ventilom.<br />

Visina 675mm<br />

Ukupna težina 14 Kg!<br />

> NOVO EPDM CREVO ZA PRAŽNjENjE<br />

sa drvenom drškom i mlaznicom za<br />

sprecavanje statickog elektriciteta<br />

> UPUTSTVO ZA UPOTREBU ODŠTAMPANO NA<br />

TELU APARATA DOVOLjNO PROSTORA<br />

ZA UTISKIVANjE LOGOA PREDUZECA<br />

> NOVI TIP galvanizovanog nosača<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

Antimagnetni<br />

protivpožarni aparati su<br />

prigodni za upotrebu unutar<br />

podmornica i delova bolnica sa<br />

osetljivom medicinskom<br />

opremom<br />

na magnetna zracenja.<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

35


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

CE oznaka za sklop<br />

KX11 - ACE1 - A0<br />

1Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

PLAFONSKI APARATI<br />

Automatski plafonski protivpožarni aparat 1Kg<br />

sa zaštitnom mrežom za sprinkler.<br />

Visina 25cm. Prečnik 16cm<br />

SPRINKLER<br />

3Kg<br />

KX11 - ACE3 - A0<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

Automatski plafonski protivpožarni aparat.<br />

Visina 27,6cm. Prečnik 24cm<br />

SPRINKLER<br />

CE oznaka za sklop<br />

Jedini automatski pp<br />

aparat na tržištu sa<br />

Tp26bar<br />

i debljinom tela od 2,5mm<br />

koji nudi najvecu mogucu<br />

sigurnost.<br />

OVI PROIZVOD<br />

NCE oznaka za sklop<br />

Geo Fire<br />

KX11 - ACE6 - A0R<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

Automatski plafonski protivpožarni aparat 6Kg.<br />

Visina 40,5cm. Prečnik 21,3cm<br />

SPRINKLER<br />

NOVO KONUSNI OBRUč VEćEG PREčNIKA<br />

(160mm) ZA LAKŠE POSTAVLjANjE<br />

> 68°C Sprinkler sertifikovan i sa sigurnosnim ventilom<br />

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

36


D AL 1977<br />

AUTOMATSKI PLAFONSKI PROTIVPOŽARNI APARATI SA PRAHOM<br />

NOVI PROIZVOD<br />

CE oznaka za sklop<br />

KX11 - ACE12 - A0M<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

Automatski plafonski protivpožarni aparat 12Kg.<br />

Visina 37cm. Precnik 30,2cm!<br />

SPRINKLER<br />

Jedini automatski pp<br />

aparat na tržitšu sa<br />

Tp26bar<br />

i debljinom tela od 2,5mm<br />

koji nudi najvecu mogucu<br />

sigurnost.<br />

NOVO KONUSNI OBRUč VEćEG PREčNIKA<br />

(160mm) ZA LAKŠE POSTAVLjANjE<br />

Kolicinu sredstva za gašenje požara u odredenoj<br />

oblasti mora proracunati obuceno i ovlašceno lice.<br />

U zatvorenim prostorijama količina sredstva potrebnog<br />

za potpuno gašenje pozara je 12Kg na oblast od 10 m 2<br />

i potrebna je visina od 1,5 do 2m od tačke gašenja.<br />

Na otvorenim prostorima potrebna je veća količina<br />

srazmerna gubicima pri raspršivanju.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

KX11 - ACE12 - A0M - 122<br />

12Kg<br />

B C 20%<br />

B C<br />

Automatski plafonski protivpožarni aparat 12Kg.<br />

Visina 37cm. Precnik 30,2cm!<br />

SPRINKLER<br />

CE oznaka za sklop<br />

NOVO KONUSNI OBRUč VEćEG PREčNIKA<br />

(160mm) ZA LAKŠE POSTAVLjANjE<br />

MBK07 - MBK - CPCEILING<br />

Brza spojka za punjenje automatskih plafonskih<br />

protivpožarnih aparata<br />

KX11 - ACE - ADB<br />

> KONUSNI OBRUč sa otvorima za bolje raspršivanje,<br />

direktnu kontrolu manometra ali i lako punjenje<br />

aparata<br />

Podesivi plafonski nosač je pogodan za podešavanje<br />

visine automatskog plafonskog protivpožarnog aparata.<br />

Postavljanje aparata se vrši pomoću vijka i navrtke.<br />

Moguće je dobijanje visine od 80 do 150cm.<br />

> PLAFONSKI NOSAč<br />

sa vijkom i navrtkom za brzo i lako postavljanje<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

37


STABILNI LOKALNI SISTEMI ZA GAŠENjE<br />

SISTEM ZA GAŠENjE POŽARA (A) F-KLASA / WET CHEMICAL<br />

Diagramma Schematico del Sistema (A)<br />

AHIL / ACHILLES<br />

SERTIFIKOVANO<br />

Kompanija <strong>MOBIAK</strong> SA posle par meseci i sistematskih zalaganja je uspela da osvoji tri različite vrste<br />

stabilnih lokalnih sistema za gašenje požara za upotrebu u kuhinjama, tako da krajnji korisnik može<br />

sa se odluči koji je najpovoljniji sistem za njegov radni prostor. Napominjemo da su sva tri sistema<br />

prihvaćena od strane vatrogasnih brigada u svim okruzima u Grčkoj i da je sredstvo za gašenje u tzv<br />

F-klasi odobreno za upotrebu.<br />

Sistem (Α)<br />

Ovaj tip sistema, je automatski, i termo osetljivi<br />

topljivi detektori koji su u nizu su u funkciji<br />

ranog otkrivanja požara. Sredstvo za gašenje<br />

se distribuira do branjene oblasti - od aparata<br />

kroz izduvne cevi od bakarnih cevi do posebnih<br />

mlaznica za pražnjenje.<br />

U slučaju da se sistem sastoji od više lokalnih<br />

delova tj aparata za gašenje, rad svakog se<br />

postiže upotrebom detonatora sa osiguracem. U<br />

oba slucaja aktiviranja rucnog ili automatskog,<br />

sistem se može programirati da prekine dovod<br />

elektricne energije ili gasa, u odabrane uredaje<br />

kako bi se sprecilo ponovno pojavljivanje<br />

požara.<br />

Automatski rad<br />

U slučaju požara, topljenje odnosno pucanje bilo<br />

kog termosenzitivnog detektora (138C ili 182C<br />

ili 260C), aktivira sistem u elektromehanickom<br />

smislu. Detektori su postavljeni u nizu i povezani<br />

nerdajucom celicnom žicom. Prvi deo metalne<br />

žice je fiksiran za izduvni sistem a drugi je<br />

povezan za elektromehanicki prekidac. U<br />

normalnom radu, žica je zategnuta i tako<br />

povezana sa okidačem. U slucaju požara,<br />

termosenzitivni dete ktori se tope ili lome i samim<br />

tim žica više nije zategnuta. Tada okidac aktivira<br />

preko panela za detekciju ventil na aparatu za<br />

gašenje i sredstvo za gašenje pocinje da se<br />

krece kroz bakarne cevi do posebnih mlaznica<br />

za raspršavanje u branjenoj oblasti.<br />

Rucno aktiviranje<br />

U slučaju požara, rucno aktiviranje se može<br />

izvesti na tri načina (1) pritiskom na posebni<br />

taster za aktivaciju koji je ugraden na panel za<br />

detekciju požara, (2) povlacenjem metalne žice,<br />

(3) povlacenjem palice na ventilu na dole ka<br />

podu.<br />

Sistem sadrži:<br />

• Protivpožarne aparate sa unutrašnjom<br />

plastičnom oblogom zapremine 6 i 9 litara<br />

• Protivpožarne aparate od nerðajuceg celika<br />

zapremine 10 litara ili 12Kg.<br />

• Protivpožarne aparate sa antikorozivnom<br />

bojom u unutrašnjosti zapremine 20 litara ili<br />

25Kg I 35 litara ili 50Kg.<br />

• Nosač za zidno postavljanje protivpožarnog<br />

aparata.<br />

• Sertifikovani ventil za protivpožarne aparate<br />

sa rucnom ili automatskom aktivacijom sa,<br />

sigurnosnim ureðajem po CE-TUV normi.<br />

• Savitljivo čelicno crevo (21,7mmx½”) za<br />

povezivanje pp aparata sa mrežom cevi.<br />

• Termo senzitivne detektore (138°C ili 182°C ili<br />

260°C).<br />

• Baza detektora.<br />

• Nerðajuća celicna žica i prevoji.<br />

• Mehanička rucica za daljinsko upravljanje.<br />

• 90 0 voðica za metalnu žicu.<br />

• Jednozonski panel za detekciju sa ugraðenom<br />

sirenom, baterijom i tasterom za ručno<br />

aktiviranje.<br />

• Elektro-mehanički prekidac<br />

• Taster za otkazivanje akcije gašenja.<br />

• Elektro-mehanički ventil za zatvaranje dovoda<br />

gasa.<br />

• Specijalne mlaznice.<br />

• Spojke (1/2”x3/8”) za povezivanje mlaznica na<br />

mrežu cevi.<br />

38


D AL 1977<br />

POŽARA U KUHINjAMA<br />

SISTEM ZA GAŠENjE POŽARA (B) F-KLASA / WET CHEMICAL<br />

PROMETEJ / PROMETHEUS<br />

Sistem (B)<br />

Glavna odlika ovog sistema je nedostatak panela<br />

za dojavu požara. U ovom slucaju, detekcija se<br />

ne obavlja putem putem detektora vec posebnih<br />

tipova sprinklera. U sistemu (A) oslobadanje<br />

sredstva za gašenje se obavlja iz iste cevi i<br />

prilikom rucnog ali i automatskog aktiviranja,<br />

dok u sistemu (B) su tu dve razlicite cevi od kojih<br />

se jedna završava posebnim tipom sprinklera<br />

tokom automatskog rada a druga mlaznicama u<br />

slucaju rucne aktivacije.<br />

Automatski rad<br />

U ovom slucaju, pritisak u sistemu koji se odnosi<br />

na automatski rad bi trebao da bude 18 bari i<br />

napunjen azotom, što je pritisak koji je veci od<br />

pritiska u boci aparata koji iznosi 15 bari. U<br />

ovom slucaju sredstvo za gašenje požara uvek<br />

ostaje u boci jer je pritisak azota u boci manji<br />

od pritiska u sistemu. U slucaju požara, staklene<br />

ampule na sprinklerima koje su osetljive na<br />

toplotu pucaju i samim tim se pritisak u sistemu<br />

cevi smanjuje. Kada je pritisak u cevima manji<br />

od pritiska u boci, pritisak gasa u boci potiskuje<br />

sredstvo za gašenje u sistem a samim tim i do<br />

sprinklera koji se nalazi na kraju sistema cevi.<br />

U sistemu (B) iskljucenje struje a) ili prekid<br />

dovoda gasa b) se obavlja preko prekidaca koji<br />

reaguje na pritisak. Prekidac se može postaviti<br />

na bilo kojoj tacki dela sistema koji automatski<br />

radi i programiran je da reaguje na 14 bari<br />

pritiska.Prekidac je povezan sa relejom koji se<br />

postavlja unutar elektro ormara kuhinje tako da<br />

se u slucaju pojave požara on aktivira I na taj<br />

nacin iskljucuje dovod struje i gasa do uredaja<br />

koji su odabrani.<br />

Rucno aktiviranje<br />

U ovom slucaju, sistem koji je vezan za rucno<br />

upravljanje ne zavisi od pritiska azota u mreži.<br />

Oslobadanje sredstva za gašenje se obavlja<br />

jednostavnim otvaranjem kuglicnog ventila (na<br />

desnoj strani). Ovaj ventil je uvek zatvoren i<br />

samo u slucaju rucne aktivacije on se treba<br />

potpuno otvoriti kako bi se sredstvo za gašenje<br />

oslobodilo i stiglo do posebnih mlaznica odakle<br />

bi bilo raspršeno po branjenom podrucju.<br />

Prekid snabdevanja elektricne energije i gasa<br />

se obavlja preko prekidaca koji je postavljen u<br />

automatskom delu sistema. U slucaju rucnog<br />

aktiviranja, kada se sredstvo za gašenje oslobodi<br />

u boci pp aparata pada pritisak. Taj pad pritiska<br />

direktno utice na pritisak u cevi automatskog dela<br />

sistema i samim tim i on opada. Ovaj pad pritiska<br />

pokrece prekidac koji aktivira relej u razvodnom<br />

ormaru kuhinje. Sve ostale posledice su iste kao<br />

kod dela sistema koji se automatski aktivira.<br />

SERTIFIKOVANO<br />

Diagramma Schematico del Sistema (B)<br />

Sistem sadrži:<br />

• Protivpožarne aparate sa plastičnom<br />

oblogom u unutrašnjosti zapremine 9 litara<br />

• Protivpožarne aparate od nerðajuceg celika<br />

zapremine 10 litara (12Kg).<br />

• Protivpožarne aparate sa antikorozivnom<br />

bojom u unutrašnjosti zapremine 20 litara<br />

(25Kg).<br />

• Protivpožarne aparate sa antikorozivnom<br />

bojom u unutrašnjosti zapremine 30 litara<br />

(50Kg).<br />

• Nosač za zidno postavljanje protivpožarnog<br />

aparata.<br />

• Spojka sa dva izlaza za povezivanje oba 1 / 2<br />

kuglicna ventila<br />

• 4 kuglična ventila S.S316.<br />

• Posebni tip sprinklera 93°C,141°C,182°C ili<br />

260°C.<br />

• Elektro-mehanički ventil za gas.<br />

• Posebne mlaznice.<br />

• Spojke muške ( 1 / 2<br />

”x 3 / 8<br />

”) za povezivanje<br />

mlaznica sa cevima.<br />

• Prekidač (07-30Bar).<br />

• Mehanicka rucica za daljinsko upravljanje<br />

• Posebni tip manometra za merenje pritiska u<br />

cevima automatskog dela sistema.<br />

39


D<br />

NOVI PROIZVO<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

AUTOMATSKE LOKALNE APLIKACIJE ZA GAŠENjE POŽARA<br />

ZA PROSTORIJE GDE JE ZASTUPLjENA STRUJA I KIPUCA ULjA<br />

(PROFESIONALNE KUHINjE, RESTORANI, ITD.)<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Automatske lokalne aplikacije za gašenje požara se koriste u profesionalnim kuhinjama za suzbijanje požara kipućih ulja i masti.<br />

Sredstvo za gašenje je Wet chemical.<br />

Ono se može koristiti i za gašenje požara klase A.<br />

Različiti tipovi lokalnih aplikacija su dostupni po porudžbini i to sa bocama od 6,9,20,35 litara kao i čeličnim bocama od 10 i 20l.<br />

LOKALNI SISTEMI<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

Za bliže informacije obratite se prodajnom odeljenju.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1C<br />

Geo Fire<br />

6Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

6Lt F klasa-Wet chemical lokalne aplikacije za<br />

gašenje požara sa CE automatskim ventilom sa<br />

sigurnosnim diskom i okidacem sa navojem od<br />

četvrtine cola (okidac nije sadržan).<br />

GORE NAVEDENI<br />

PP APARATI<br />

SU CE<br />

SERTIFIKOVANI<br />

ZA SKLOP<br />

ASSEMBLAGGIO CERTIFICATO CE<br />

MBK11-160FCS-L1C<br />

Geo Fire<br />

11Lt - 16Lt<br />

zapremina<br />

cilindra<br />

F Class<br />

Solution<br />

NOVI PROIZVOD<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

NOVI PROIZVOD<br />

OBLOGOM<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1C<br />

Geo Fire<br />

F-klasa- Wet chemical solution<br />

lokalne aplikacije za gašenje<br />

požara sa CE automatskim<br />

ventilom sa sigurnosnim<br />

diskom i okidacem sa navojem od<br />

četvtine cola (okidac nije sadržan).<br />

9Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

9Lt F klasa-Wet chemical lokalne<br />

aplikacije za gašenje požara sa<br />

CE automatskim ventilom sa<br />

sigurnosnim diskom i okidacem sa<br />

navojem od četvrtine cola (okidac<br />

nije sadržan).<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1C<br />

Geo Fire<br />

17Lt - 20Lt<br />

zapremina<br />

cilindra<br />

DIMENZIJE CILINDRA: PRECNIK: 270 mm (tolerancija 2.5mm)<br />

VISINA: 627.5mm (tolerancija 5mm)<br />

F Class<br />

Solution<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

F-klasa- Wet chemical solution lokalne aplikacije za<br />

gašenje požara sa CE automatskim ventilom sa<br />

sigurnosnim diskom i okidacem sa navojem od<br />

četvtine cola (okidac nije sadržan).<br />

DIMENZIJE CILINDRA: PRECNIK: 190 mm (tolerancija 2mm)<br />

VISINA: 795mm (tolerancija 5mm)<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

> NOV E Lokalne aplikacije CE sertifikovani ventili<br />

od strane TUV sa sigurnosnim diskom i sa<br />

okidačem sa navojem.<br />

> Boca sa unutrašnjom plasticnom oblogom.<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

40


D AL 1977<br />

LOKALNE APLIKACIJE F KLASA - WET CHEMICAL PP APARATI<br />

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1D<br />

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1D<br />

6Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

9Lt<br />

F Class<br />

Solution<br />

PP aparat 6Lt F klasa-Wet chemical za lokalne<br />

aplikacije za gašenje požara sa dvostrukim izlazom<br />

od 1 / 2<br />

”.<br />

PP aparat 9Lt F klasa-Wet chemical za lokalne<br />

aplikacije za gašenje požara sa dvostrukim izlazom<br />

od 1 / 2<br />

”.<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

DVOSTRUKI IZLAZ 3 / 4<br />

“ ZA PP APARATE ZA LOKALNE APLIKACIJE<br />

OD 20 I 35 LITARA JE DOSTUPAN PO ZAHTEVU<br />

DVOSTRUKI IZLAZ 1 / 2<br />

“ ZA PP APARATE ZA LOKALNE APLIKACIJE<br />

ZA BOCE OD NERÐAJUCEG CELIKA OD 10 LITARA JE DOSTUPAN<br />

NA ZAHTEV KAO I IZLAZ 3 / 4<br />

ZA PP APARATE OD 20 LITARA OD<br />

NERÐAJUCEG CELIKA<br />

> Novi SS 316 kuglični ventil bez zavarenih spojeva<br />

Posebni metalni mehanizam za zabravljivanje ventila<br />

Posebni ugradeni klin omogućava lako i brzo ispuštanje<br />

gasa tokom servisiranja bez potrebe za odvijanjem<br />

ventila.<br />

> MANOMETAR sa otvorom za testranje<br />

> NALEPNICA sa sito štampom i. uputstvom za upotrebu<br />

> Nova mesingana spojnica bez zavarenih spojeva za povezivanje<br />

kuglicnih ventila bez mogucnosti curenja gasa<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

41


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

AUTOMATSKE LOKALNE APLIKACIJE ZA GAŠENjE POŽARA<br />

ZA PROSTORIJE SA PRISUSTVOM STRUJE I KLjUCALIH ULjA I MASTI<br />

(PROFESIONALNE KUHINjE, RESTORANI, ITD.)<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Automtske lokalne aplikacije za gašenje požara se koriste u profesionalnim kuhinjama za suzbijanje požara ključalih ulja i masti.<br />

Sredstvo za gašenje se naziva F klasa-Wet chemical.<br />

Može se koristiti i za gašenje požara klase A.<br />

Različiti tipovi lokalnih aplikacija su dostupni na zahtev i to sa bocama od 6,9,20,35 litara kao i čeličnim bocama od 10 i 20 litara.<br />

LOKALNI SISTEMI<br />

Za bliže informacije kontaktirajte prodajno odeljenje.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

F klasa - Wet chemical lokalna aplikacija sa<br />

CE sertifikovanim ventilom sa sigurnosnim diskom<br />

i okidačem sa navojem 1 / 4<br />

“ (okidač nije sadržan).<br />

INOX<br />

ΜΒΚ10 - 120FCS - L1C<br />

Geo Fire<br />

10Lt<br />

NOVI PROIZVOD<br />

DIMENZIJE CILINDRA:<br />

PREčNIK: 270mm tolerancija 2,5mm<br />

VISINA: 627,5mm tolerancija 5mm<br />

F Class<br />

Solution<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1SS<br />

F klasa-Wet chemical lokalne aplikacije za gašenje<br />

požara sa CE sertifikovanim ventilom sa sigurnosnim<br />

diskom i okidačem sa navojem od četvrtine cola .<br />

(okidač nije sadržan).<br />

INOX<br />

Geo Fire<br />

11Lt - 20Lt<br />

zapremina<br />

boce<br />

F Class<br />

Solution<br />

GORE NAVEDENI PP APARATI<br />

SU CE SERTIFIKOVANI<br />

ZA SKLOP<br />

> NOVI CE sertifikovani ventil za lokalne<br />

sisteme sa sigurnosnim diskom i<br />

okidačem sa navojem<br />

42<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1SS<br />

43


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

PP APARAT I SA SUVI M PRAHOM ZA LOKALNE SISTEME<br />

LOKALNI SISTEMI<br />

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1C<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

PP aparat sa bocom 6Kg sa jednim zavarenim spojom<br />

za lokalne sisteme i dvostrukim izlazom 1 / 2<br />

”.<br />

ΜΒΚ03 - 120PΑ - L1C<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

PP aparat sa bocom 12Kg sa jednim zavarenim spojom<br />

za lokalne sisteme i dvostrukim izlazom 1 / 2<br />

”.<br />

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1Β<br />

6Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

PP aparat sa bocom 6Kg sa jednim zavarenim spojom<br />

za lokalne sisteme i običnim izlazom 1 / 2<br />

”.<br />

LOKALNI SISTEMI SA BOCAMA OD 6 I 12<br />

Kg SU DOSTUPNI BEZ CEVI NA ZAHTEV<br />

KUPCA<br />

> NOVI SS 316 kuglični ventil bez zavarenih spojeva<br />

Posebni metalni mehanizam služi za zabravljivanje ventila.<br />

Posebni klin omogucava lako i brzo ispuštanje gasa tokom<br />

servisiranja bez potrebe za odvijanjem ventila.<br />

44


NOVI PROIZVOD<br />

D AL 1977<br />

ΜΒΚ02 - 120PΑ - L1A<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

MBK05 - 120PA - L1D<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

Geo Fire<br />

12Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

PP aparat od 12Kg za lokalne sisteme za gašenje požara<br />

sa jednim zavarenim spojem i izlazom 1 / 2<br />

”.<br />

PP aparat od 12Kg za lokalne sisteme sa jednim zavarenim<br />

spojem<br />

i sa CE sertifikovanim ventilom sa sigurnosnim diskom<br />

i sa okidačem sa navojem od cetvrtine cola.<br />

(okidač nije sadržan)<br />

PP APARATI ZA LOKALNE<br />

SISTEME ZA KLASU D<br />

POŽARA (METALI)<br />

PP APARATI ZA LOKALNE SISTEME OD 6, 12 I 25Kg<br />

SA D TIPOM SUVOG PRAHA ZA SUZBIJANJE POŽARA<br />

METALA SU DOSTUPNI NA ZAHTEV.<br />

D TIP SUVI PRAH JE PRIGODAN ZA POŽARE NATRIJUMA,<br />

KALIJUMA I MAGNEZIJUMA .<br />

NIJE PRIGODAN ZA POŽARE LITIJUMA.<br />

3,5Kg SUVOG PRAHA IDE PO 1Kg METALA.<br />

> METALNI manometar sa test otvorom.<br />

> Nalepnica sa sito odštampanim uputstvom za upotrebu<br />

> DVOSTRUKA SPOJNICA bez zavarenih spojeva za povezivanje<br />

kugličnih ventila bez mogućnosti curenja gasa.<br />

45


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

MBK03 - 250PA - L1C<br />

Geo Fire<br />

25Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

LOKALNI SISTEMI<br />

PP aparat od 25Kg za lokalne sisteme sa CE<br />

sertifikovanim ventilom sa sigurnosnim diskom i<br />

okidačem sa<br />

navojem od četvrtine cola (okidač nije ukljucen u set)<br />

Prigodno za benzinske stanice.<br />

DIMENZIJE CILINDRA<br />

PREčNIK: 270mm tolerancija 2,5mm<br />

VISINA: 627,5mm tolerancija 5mm<br />

MBK03 - 500PA - L1D<br />

Geo Fire<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

50Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

DIMENZIJE CILINDRA<br />

PREčNIK: 320mm tolerancija 2,5mm<br />

VISINA: 875mm tolerancija 5mm<br />

A B C<br />

PP aparat od 50Kg za lokalne sisteme sa CE sertifikovanim<br />

ventilom sa sigurnosnim diskom i okidačem sa<br />

navojem od četvrtine cola (okidač nije ukljucen u set)<br />

Prigodno za benzinske stanice.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

INOX<br />

CE OZNAKA ZA SKLOP<br />

MBK10 - 250PA - L1SS<br />

Geo Fire<br />

25Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

PP aparat od 25Kg za lokalne sisteme sa CE sertifikovanim<br />

ventilom sa sigurnosnim diskom i okidačem sa<br />

navojem od četvrtine cola (okidač nije ukljucen u set)<br />

Prigodno za benzinske stanice.<br />

> BOCA sa TP 40bar i PS 28bar, debljine 3 i 3,2mm za<br />

protivpožarne aparate od 25Kg i 50Kg.<br />

DIMENZIJE CILINDRA<br />

PREčNIK: 270mm tolerancija 2,5mm<br />

VISINA: 627,5mm tolerancija 5mm<br />

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list<br />

46


D AL 1977<br />

LOKALNI SISTEMI SA PP APARATIMA SA SUVIM PRAHOM<br />

ΜΒΚ02 - 250PΑ - L1A<br />

25Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

PP aparat sa suvim prahom od 25Kg sa jednim<br />

izlazom tri četvrtine cola<br />

DIMENZIJE CILINDRA<br />

PREčNIK: 270mm tolerancija 2,5mm<br />

VISINA: 627,5mm tolerancija 5mm<br />

MBK02 - 500PA - L1A<br />

50Kg<br />

A B C<br />

40%<br />

A B C<br />

PP aparat sa suvim prahom od 50Kg sa jednim<br />

izlazom tri četvrtine cola<br />

DIMENZIJE CILINDRA<br />

PREčNIK: 320mm tolerancija 2,5mm<br />

VISINA: 875mm tolerancija 5mm<br />

25 Kg & 50 Kg PP APARATI SA SUVIM<br />

PRAHOM BEZ DVOSTRUKOG<br />

IZLAZA OD 3 / 4<br />

"<br />

SU DOSTUPNI PO ZAHTEVU<br />

> POSEBNI NOSAčI za cilindre sa ručicama za nošenje<br />

i postavljanje za sigurniju instalaciju<br />

25 Kg PP APARATI SA SUVIM<br />

PRAHOM ZA LOKALNE SISTEME<br />

SA OBIčNIM IZLAZOM ILI<br />

DVOSTRUKIM<br />

IZLAZOM OD 3 / 4<br />

"<br />

SU DOSTUPNI PO ZAHTEVU<br />

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.<br />

47


NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

PREVOZNI PP APARATI SA PENOM I SUVIM PRAHOM<br />

PREVOZNI APARATI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - 250ΡΑ - H1Β<br />

25Kg<br />

> BOCA sa 50mm navoja na vratu<br />

> POSEBNA KOLICA postavljena na cilindru<br />

> Visoko otporni toćkovi<br />

> SITO ODŠTAMPANO uputstvo<br />

ABC<br />

40%<br />

Prevozni pp aparat S-25A sa crevom dužine 5m.<br />

Ventil sa manometrom i sigurnosnim mehanizmom.<br />

EN1866<br />

ΜΒΚ03 - 250AF - W1Α<br />

25Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

A ΙB<br />

Prevozni pp aparat S-50A sa crevom dužine 5m.<br />

Ventil sa manometrom i sigurnosnim mehanizmom.<br />

EN1866<br />

BOCA SA<br />

Geo<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

Treći tocak<br />

je dodat na osnovu<br />

sa prednje strane radi<br />

lakšeg upravljanja i<br />

korišćenja.<br />

Treći tocak<br />

je dodat na osnovu<br />

sa prednje strane radi<br />

lakšeg upravljanja i<br />

korišćenja.<br />

A ΙB C<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ09 - 500ΡΑ - H1Β<br />

Geo Fire<br />

50Kg<br />

ABC<br />

40%<br />

Prevozni pp aparat S-50A sa crevom dužine 5m.<br />

Ventil sa manometrom i sigurnosnim mehanizmom.<br />

EN1866<br />

> NOVO EPDM crevo za kontrolisano pražnjenje sa pištolj<br />

mlaznicom, napravljeno od naprednih materijala, sa<br />

oprugama od nerđajuceg ćelika za sprećavanje deformacija<br />

creva za pražnjenje.<br />

A ΙΙΙB C<br />

MBK03 - 500AF - W1B<br />

Geo Fire<br />

50Lt<br />

A IIB<br />

Prevozni pp aparat S-50A sa crevom dužine 5m.<br />

Ventil sa manometrom i sigurnosnim mehanizmom.<br />

EN1866<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

AFFF<br />

916<br />

48


NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

PREVOZNI PP APARATI SA PENOM I SUVI M PRAHOM<br />

MBK10 - 1000PA - H1B<br />

MBK10 - 1000AF - W1A<br />

Geo Fire<br />

ABC<br />

100Kg A IVB C 100Lt<br />

40%<br />

Geo Fire<br />

AFFF<br />

916<br />

A IIIB<br />

Prevozni aparat sa suvim prahom 100Kg S-100A sa<br />

crevom od 5 m. Ventil sadrži manometar i sigurnosni<br />

mehanizam.<br />

Prevozni aparat sa suvim prahom 100Kg S-100A sa<br />

crevom od 5 m. Ventil sadrži manometar i sigurnosni<br />

mehanizam.<br />

EN1866<br />

EN1866<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

Treći točak<br />

je dodat na prednju<br />

stranu kolica radi lakšeg<br />

upravljanja pp aparatom.<br />

ΜΒΚ05 - 100AF - W2A<br />

Prevozni pp aparat sa generatorom pene je prigodan za posebne namene i gde<br />

je potrebno hitno reagovanje, kada uobičajeni aparati nisu u mogućnosti da se<br />

pokažu na pravi nacin.<br />

Sadrži cilindar sa kondenzovanom penom 100lt (200lt cilindar je dostupan na<br />

zahtev), usisno crevo za penu, mešalicu, dva vatrogasna creva i mlaznicu za<br />

vodu/penu.<br />

Ovaj aparat mora biti priključen na izvor vode.<br />

Prigodan je za gašenje goriva,boja,razredivača i ostali zapaljivih tečnosti..<br />

49


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

PREVOZNI PP APARATI SA PENOM I SUVI M PRAHOM OD NERÐAJUć EG CELIKA<br />

PREVOZNI PP APARATI<br />

> BOCA sa navojem od 50mm na vratu<br />

NOVI PROIZVOD<br />

> POSEBNA KOLICA postavljena na cilindru<br />

> čVRSTI TOčKOVI<br />

> SITO ODŠTAMPANO uputstvo za upotrebu<br />

ΜΒΚ10 - 250ΡΑ - H1SS<br />

Geo<br />

Geo Fire<br />

25Kg<br />

ABC<br />

40%<br />

A ΙB C<br />

Prevozni pp aparat sa suvim prahom 25kg od nerđajuceg ćelika<br />

sa crevom dužine 5 metara.<br />

Ventil sa manometrom i sigurnosnim uređajem.<br />

INOX<br />

EN1866<br />

Treći točak<br />

je dodat na prednju<br />

stranu kolica radi lakšeg<br />

upravljanja pp aparatom.<br />

> NOVO EPDM crevo za pražnjenje sa pištolj mlaznicom za<br />

kontrolisanje protoka, izrađeno od posebnog materijala,<br />

sa oprugama od nerđajućeg čelika koje sprečavaju<br />

deformacije creva.<br />

50


D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

PREVOZNI PP APARATI SA PENOM I SUVIM PRAHOM OD NERÐAJUCEG CELIKA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10-250AF-W1SS<br />

Geo Fire<br />

25Lt<br />

AFFF<br />

916<br />

A ΙB<br />

Prevozni pp aparat od nerđajuceg ćelika<br />

sa crevom dužine 5 metara.<br />

Ventil sa manometrom i sigurnosnim uređajem.<br />

INOX<br />

EN1866<br />

Treći točak<br />

je dodat na prednju<br />

stranu kolica radi lakšeg<br />

upravljanja pp aparatom.<br />

51


PROTIVPOŽARNI APARATI<br />

CO 2<br />

PREVOZNI PP APARATI<br />

PREVOZNI PP APARATI<br />

ΚΧ11 - 536 - Α0D<br />

10Kg<br />

CO2<br />

70B<br />

10Kg (2x5Kg) CO 2<br />

prevozni pp aparati sa izdržljivim<br />

kolicima sa dve boce 7,5Lt sa EPDM crevom dužine 5m.<br />

MBK03 -120CA - P1A<br />

10Kg<br />

10Kg CO 2<br />

prevozni pp aparat sa bocom od<br />

16Lt sa crevom od 5m.<br />

99/36/EC(π)<br />

CO2<br />

97/23/EC<br />

70 B<br />

EN1964 - 1<br />

EN1866<br />

MBK03 - 300CA - P1A<br />

30Kg<br />

ISO 9809 - 1 ISO 9809 - 1<br />

> EPDM CREVO VISOKOG PRITISKA sa RP<br />

155bar sa drvenom drškom i kontrolom<br />

protoka, u skladu sa EN853.<br />

> č V RSTA KOLICA<br />

> ZAŠTITA ZA VENTIL<br />

EN1866<br />

[ ]<br />

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU<br />

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE<br />

SERTIFIKACIONOG TELA<br />

Geo Fire<br />

CO2<br />

113<br />

B<br />

30Kg CO 2<br />

prevozni pp aparat sa bocom od 16Lt sa<br />

crevom od 5m.<br />

99/36/EC(π) EN 1964 - 1 EN1866<br />

MBK03 - 450CA - P1A<br />

45 Kg CO2 B<br />

45Kg CO 2<br />

prevozni pp aparat sa bocom od 16Lt sa<br />

crevom od 5m.<br />

99/36/EC(π) EN 1964 - 1<br />

ISO 9809 - 1<br />

52


D AL 1977<br />

Geo Fire<br />

2Lt F KLASA-WET CHEMICAL<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK09 - 020FCS - P1A<br />

53


REZERVNI DELOVI ZA<br />

PROTIVPOŽARNE APARATE I SISTEME ZA<br />

GAŠENjE POŽARA


REZERVNI DELOVI


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

<strong>SERV</strong>ISNI PRSTEN SA UGRAVIRANIM IMENOM<br />

Servisni prsten se koristi prilikom servisiranja i provere pp aparata.<br />

Servisni prsten nosi ime preduzeća i ugraviranu godinu.<br />

> Najmanja porudžbina je 3000 komada kako bi se odštampalo ime preduzeća.<br />

U slučaju manje porudžbine servisni prsten dolazi bez štampe.<br />

> Servisni prstenovi se proizvode za sve tipove aparata.<br />

REZERVNI DELOVI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

BOCE PP APARATA<br />

SA SUVIM PRAHOM<br />

Boca sa jednim zavarenim spojem sa navojem<br />

30x1,5mm na vratu.<br />

TP 26bar, PS 18bar<br />

FT01 - 501 - A4 1Kg D: 85mm ±1, L: 270mm ±2<br />

FT01 - 502 - A4 2Kg D: 110mm ±1, L: 310mm ±5<br />

Geo Fire<br />

FT01 - 504 - A4 3Kg D: 130mm ±1, L: 365mm ±5<br />

FT01 - 06A - 02 - 00 6Kg D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5<br />

KX11 - 512 - A2<br />

FT01 - 12A - 02 - 00<br />

9Kg D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5<br />

12Kg D: 190mm ±1,5, L: 535mm ±5<br />

56


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ΚΑΙ I ΜΟΝΙΜΩΝ STABILNE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ SISTEME ZA GAŠENjE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ POŽARA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

PENA - VODA<br />

WET CHEMICAL BOCE<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

Boca sa jednim zavarenim spojem sa unutrašnjom plasticnom oblogom<br />

za najveću zaštitu od korozije, sa 30x1,5mm navojem na vratu.<br />

TP 27bar, PS 18bar<br />

KX11 - 501 - A3 1Lt D: 85mm ±1, L: 270mm ±2<br />

KX11 - 502 - A3 2Lt D: 110mm ±1, L: 310mm ±5<br />

KX11 - 504 - A3 3Lt D: 130mm ±1, L: 365mm ±5<br />

KX11 - FEX - CY6B 6Lt D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5<br />

KX11 - FEX - CY9B 9Lt D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5<br />

57


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

NOVI PROIZVOD<br />

BOCE SA JEDNIM ZAVARENIM<br />

SPOJEM OD NERÐAJUćEG CELIKA<br />

Geo Fire<br />

Boce sa jednim zavarenim spojem od nerðajućeg celika<br />

REZERVNI DELOVI<br />

TP 26bar, PS 18bar ΙΝΟΧ<br />

KX11 - 501 - B2 1Kg / 1Lt D: 89mm ±0,5, L: 270mm ±2<br />

KX11 - 502 - B3 2Kg / 2Lt D: 110mm ±0,5, L: 302mm ±2<br />

KX11 - 504 - B2 3Kg / 3Lt D: 130mm ±1, L: 346mm ±2<br />

KX11 - 507 - B3 6Kg / 6Lt D: 160mm ±1, L: 448mm ±3<br />

KX11 - 516 - B2 12Kg / 9Lt D: 180mm ±1, L: 595mm ±3<br />

58


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ΚΑΙ I STABILNE ΜΟΝΙΜΩΝ SISTEME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ZA GAŠENjE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ<br />

POŽARA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

BOCE SA JEDNIM ZAVARENIM<br />

SPOJEM OD NERÐAJUCEG CELIKA<br />

Geo Fire<br />

Boce sa jednim zavarenim spojem od nerðajućeg celika<br />

TP 26bar<br />

ΚΧ11 - ACE6 - A2R<br />

6Kg<br />

6kg- visina 41,5cm<br />

precnik 21,3cm<br />

Jedini plafonski<br />

automatski<br />

aparat sa TP 26bara<br />

i 2,5mm debljine lima,<br />

nudi<br />

najbolju zaštitu<br />

MBK07 - ACE12 - A3<br />

12Kg<br />

NOVI KONUSNI PRSTEN<br />

PREčNIKA 160mm ZA<br />

LAKŠU UGRADNjU<br />

12kg- visina 37cm<br />

precnik 30,2cm<br />

> KONUSNI PRSTEN sa simetričnim otvorima za<br />

rasprskavanje sredstva za gašenje, laksu kontrolu<br />

manometra kao i ponovno punjenje.<br />

> PLAFONSKI NOSAč sa maticom i vijkom<br />

za laku ugradnju.<br />

59


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

BOCE ZA LOKALNE SISTEME<br />

ZA GAŠENjE POŽARA<br />

REZERVNI DELOVI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Boce za lokalne sisteme za gašenje pozara.<br />

Posebni nosači za zid sa drškama za lakse nošenje/ugradnju<br />

Mogućnost redne ugradnje.<br />

1” navoj na vratu.<br />

TP 40bar, PS 18bar za debljine 3 i 3,2mm za boce za<br />

25kg i 50kg<br />

ΚΧ11 - PES25 - Α2<br />

DIMENZIJE BOCE:<br />

PREčNIK: 270 ± 2,5mm VISINA: 627,5mm<br />

ΚΧ11 - PES25 - Α2R<br />

(pena-wet chemical sredstvo)<br />

DIMENZIJE BOCE:<br />

PREčNIK: 270 ± 2,5mm VISINA: 627,5mm<br />

KX11 - PES50 - A2<br />

(pena - wet chemical sredstvo)<br />

DIMENZIJE BOCE:<br />

PREčNIK: 320 ± 3mm VISINA: 875mm ± 5mm<br />

Geo Fire<br />

INOX<br />

MBK10-PES25-A2-SS<br />

DIMENZIJE BOCE:<br />

PREčNIK: 270 ± 2,5mm VISINA: 627,5 ± 5mm<br />

25Kg<br />

25Lt<br />

50Kg<br />

25Kg/Lt<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

DIMENZIJE BOCE:<br />

PREčNIK: 270 ± 2,5mm<br />

VISINA: 627,5 ± 5mm<br />

60


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

BOCA ZA PREVOZNE PP APARATE<br />

SA PRAHOM<br />

TP 30bar, PS 21bar<br />

KX11 - 525 - A2<br />

Boca za prevozne pp aparate sa prahom sa odvojivim kolicima i<br />

navojem 50mm navratu boce.<br />

Ojacani točkovi.<br />

25Kg<br />

KX11 - 528 - A2<br />

50Kg<br />

BOCA ZA PREVOZNE<br />

PP APARATE SA PENOM<br />

BOCA SA<br />

UNUTRAŠNjOM<br />

PLASTIčNOM<br />

OBLOGOM<br />

Boca za prevozni pp aparat sa penom sa unutrašnjom<br />

plastičnom oblogom i odvojivim kolicima, 50mm navoja na<br />

vratu boce, ojačani tockovi<br />

TP 30bar, PS 21bar<br />

KX11 - 525 - A2R<br />

25Lt<br />

KX11 - 528 - A2R<br />

50Lt<br />

Treci točak<br />

je dodat na prednju<br />

stranu kolica kako bi se<br />

lakše upravljalo pp<br />

aparatom<br />

61


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

BOCE ZA PREVOZNE PP APARATE<br />

PRAH/PENA OD NERÐAJUćEG CELIKA<br />

INOX<br />

TP 30bar, PS 21bar<br />

ΜΒΚ10-525-Α2SS<br />

Treci točak<br />

je dodat na prednju<br />

stranu kolica kako bi se<br />

lakše upravljalo pp<br />

aparatom<br />

Geo Fire<br />

Boce za prevozne pp aparate sa odvojivim kolicima.<br />

Ojačani tockovi.<br />

25Kg/Lt<br />

62


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

SUDOVI POD PRITISKOM<br />

Geo Fire<br />

WP 150bar TP 250bar 97/23 (CE)<br />

ΚΧ11 - 532 - Β2<br />

2Kg (3Lt) CO 2<br />

pilot boca za IG55,CO 2<br />

IG 545 stabilne sisteme.<br />

3 Lt - VISINA: 475mm, PREčNIK: 105mm ± 1.<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK06 - ST - 12<br />

16 Lt - VISINA: 960mm, PREčNIK: 160mm ±2.<br />

PUNjENjE BOCA<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK06 - ST - 30<br />

40 Lt - VISINA: 1210mm, PREčNIK: 229mm ±2.<br />

SREDSTVOM ZA GAŠENjE<br />

I KORIŠćENjE<br />

SERTIFIKOVANIH<br />

VENTILA JE DOSTUPNO NA<br />

ZAHTEV<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK06 - ST - 35<br />

50 Lt - VISINA: 1515mm, PREčNIK: 229mm ±2.<br />

MARINE<br />

DNV<br />

WP 150bar TP250 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK09 - ΤΙC - 45<br />

67,5 Lt - VISINA: 1480mm, PREčNIK: 267mm ±3.<br />

75Lt -150bar-50kg<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK08 - ZW - 50<br />

67,5 Lt - VISINA: 1500mm, PREčNIK: 267mm ±3.<br />

zapremine CO 2<br />

boce su dostupne<br />

nakon zahteva<br />

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)<br />

MBK06 - ST - 60<br />

80 Lt - VISINA: 1750mm, PREčNIK: 267mm ±3.<br />

63


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

SIGURNOSNA KAPA<br />

ΚΧ10 - 026 - 01<br />

Sigurnosna kapa za boce sa gasovima.<br />

REZERVNI DELOVI<br />

SIGURNOSNI NOSAč<br />

ΚΧ10 - 166 - 00<br />

ZAŠTITNA KAPA ZA VENTILE<br />

KX10 - 346 - 00<br />

KX10 - 346Α - 00<br />

ZAŠTITNI DISK ZA VENTIL<br />

KX10 - 181 - 00<br />

W.P. 200bar T.P. 300bar 99/36/EC(π)<br />

ALUMINIJUMSKE BOCE<br />

NAVOJ 25E<br />

Plastični nosač za boce sa gasovima<br />

sa unutrašnjim navojem na vratu..<br />

Koristi se na prevoznim CO 2<br />

aparatima<br />

Koristi se u slučaju pada.<br />

Plastična zaštitna kapa<br />

za CO 2<br />

aparate.<br />

Koristi se u slučaju pada.<br />

2 Kg Co 2<br />

5 Kg Co 2<br />

Zaštitni disk za ventil, štiti bocu i ventil<br />

u slučaju pada. Takode, preporučuje se<br />

za podizanje delova stabilnih sistema<br />

boca sa CO 2<br />

, IG 541, IG 55.<br />

KX11 - 533 - D2<br />

1,5Lt D:111mm, L:280mm ±3<br />

KX11 - 531 - D2 2Lt D:111mm, L:368mm ±4<br />

KX11 - 532 - D2 3Lt D:111mm, L:495mm ±5<br />

ΚΧ11 - 536 - D2 5Lt D:111mm, L:535mm ±5<br />

64


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

VENTILI ZA PP APARATE I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

6 - 12Kg / 6 - 9Lt<br />

KX02 - 025G - 00<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm<br />

izlaz 1 / 4<br />

”,<br />

i navojem za manometar M10x1<br />

6 - 12Kg / 6 - 9Lt<br />

KX02 - 015J - 00<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm<br />

izlaz 1 / 4<br />

”, sa sigurnosnim mehanizmom<br />

i navojem za manometar M10x1<br />

6-12Kg / 6 - 9Lt<br />

ΚΧ02 - 159A - 00<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm<br />

izlaz 1 / 4<br />

”,<br />

i navojem za manometar M10x1<br />

3Kg / 3Lt<br />

KX02 - 017H - 00/CE2<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm<br />

izlaz 1 / 4<br />

”, sa sigurnosnim mehanizmom<br />

i navojem za manometar M10x1<br />

1 - 2Kg / 1 - 2Lt<br />

ΚΧ01 - 009F - 00/CE1<br />

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)<br />

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm<br />

izlaz 1 / 8<br />

”, sa sigurnosnim mehanizmom<br />

i navojem za manometar M10x1<br />

1 - 2Kg / 1 - 2Lt<br />

KX02 - 061B - 00A<br />

Ventil za penu/suvi prah 30x1,5mm<br />

Navoj manometra M10x1<br />

65


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

VENTILI ZA PP APARATE I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

REZERVNI DELOVI<br />

6 - 12Kg / 6 - 9Lt<br />

KX01 - 006A - 00Β<br />

1 - 3Kg / 1 - 3Lt<br />

KX01 - 004 - 00C<br />

ΙΝΟΧ<br />

3 - 12Kg / 3 - 9Lt<br />

KX02 - 007C2 - 00<br />

Ventil od nerðajućeg celika za penu/suvi prah<br />

ΙΝΟΧ<br />

(TUV)<br />

(TUV)<br />

(TUV)<br />

1 - 2Kg / 1 - 2Lt<br />

KX01 - 009F - 00A1<br />

Ventil od nerðajućeg celika za penu/suvi prah<br />

30x1,5mm sa sigurnosnim uredajem na<br />

manometru<br />

(TUV)<br />

25 - 50 - 100 - 150Kg / Lt<br />

KX05 - 003C - 00/CE<br />

(TUV)<br />

ΚΧ05 - 002C - 00<br />

Ventil za penu/suvi prah<br />

24x1,5mm<br />

sa sigurnosnim uredajem na<br />

manometru<br />

Ventil za penu/suvi prah<br />

24x1,5mm<br />

sa sigurnosnim uredajem na<br />

manometru<br />

Ventil za prevozne pp aparate sa penom/suvim prahom<br />

Sa ženskim navojem,<br />

Ulaz 2” (Ö50mm), Izlaz 3 / 4<br />

”<br />

Sa sigurnosnim mehaniozmom na manometru<br />

Ventil za prevozne aparate<br />

sa penom/suvim prahom<br />

izlaz 1 / 2<br />

”, ulaz 1”<br />

(TUV)<br />

ΚΧ05 - 004 - 44C<br />

Rezervna ručka ventila prevoznog aparata<br />

66


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

Inlet 30x1.5 6 - 12Kg<br />

ΚΧ03 - 046E - 00<br />

Geo Fire<br />

(TUV)<br />

Inlet 1’’ 25 - 50Kg<br />

KX03 - 046F - 01<br />

(TUV)<br />

CE- oznaka ventil sa sigurnosnim ureðajem za<br />

penu/suvi prah/wet chemical stabilne sisteme<br />

za gašen. je požara.<br />

Ručni i adapter za okidač za 1/4” okidac<br />

(okidač nije sadržan)<br />

1 Ventil<br />

2 Klip<br />

2.<br />

1.<br />

ΚΧ04 - 010 - 00<br />

Ventil za stabilne sisteme sa dvostrukim izlazom<br />

Ručno i automatsko aktiviranje- adapter M8x0,75<br />

(MBK03-PYR-2006C1 nije sadržan)<br />

Sa ampulom koja je toplotno osetljiva na 68°C<br />

ΚΧ04 - 010 - 48<br />

Rezervna toplotno osetljiva ampula 68°C<br />

za ventil (Ê×04 - 010 - 00)<br />

2 - 5Kg CO 2<br />

KX03 - 016E - 00<br />

CO 2<br />

ventil čeoni izlaz<br />

27,8 x 14 (25E)<br />

(TUV)<br />

PS 174bar (60 0 C)<br />

ΤP 250bar<br />

sigurnosni uređaj 225 ± 22,5 bar<br />

2 - 5Kg CO 2<br />

ΚΧ03 - 007Β1 - 00<br />

CO 2<br />

ventil bočni izlaz<br />

27,8 x 14 (25E) (TUV)<br />

PS 174bar (60 0 C) ΤP 250bar<br />

sigurnosni uređaj 225 ± 22,5 bar<br />

67


Geo Fire<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

VENTILI ZA PP APARATE I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

ΚΧ03 - 016D - 00<br />

CO 2<br />

ventil<br />

REZERVNI DELOVI<br />

1” ulazni navoj<br />

(TUV)<br />

KX03 - 001 - 00<br />

19,2x14(17E) navoj<br />

(TUV)<br />

ΚΧ03 - 026N - 00<br />

27,8x14(25E) ulazni navoj (TUV)<br />

sigurnosni ureðaj 260±26Bar<br />

ΚΧ03 - 022 - 00<br />

19,2x14(17E) ulazni navoj<br />

(TUV)<br />

CO 2<br />

ventil<br />

CO 2<br />

ventil Uglavnom se koristi za prevozne<br />

pp aparate<br />

CO 2<br />

ventil<br />

ΜΒΚ03 - S - 023BR - CE<br />

27,8x14 (25E) navoj<br />

(BV)<br />

Sertifikovani CE ventil CO 2<br />

za stabilne<br />

sisteme, sa ručnim, pneumatskim i 1 / 4<br />

"<br />

okidačem za aktivaciju<br />

68


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

Geo Fire<br />

EN 12094-4<br />

WP 200bar TP 300bar<br />

MBK10 - SN - 200<br />

27,8x14 (25E) navoj<br />

Ventil za IG 541/IG 55 stabilne sisteme,<br />

trostruki način aktiviranja<br />

EN 12094-4<br />

WP 200bar TP 300bar<br />

MBK04 - V - K8555<br />

27,8x14 (25E) navoj<br />

Ventil za IG 541/IG 55 stabilne sisteme,<br />

trostruki način aktiviranja, sa sigurnosnim sistemom<br />

ΜΒΚ04 - S - 056CB<br />

Proizvedeno u skladu sa BS normama<br />

27,8x14 (25E) navoj<br />

Solenoidni ventil za stabilne sisteme sa<br />

CO 2<br />

, IG 55, IG 541<br />

pogodno i za pilot boce CO 2<br />

(TUV)<br />

MBK04 - V - 19255<br />

27,8x14 (25E) navoj<br />

Solenoidni ventil za CO 2<br />

, IG 55, IG 541<br />

stabilne sisteme za gašenje pozara<br />

MESINGANA SLEPA SPOJKA<br />

KX09 - 003 - 149<br />

3<br />

/ 8<br />

“ mesingani završetak, prigodan za<br />

zaptivanje zadnje boce CO 2<br />

, IG 55 , IG 541<br />

stabilnog sistema za gašenje požara ili za<br />

pilot cilindar.<br />

FUSE<br />

ΜΒΚ02 - PYR<br />

Koristi se u sistemima sa CO 2<br />

/IG541/IG55/<br />

Wet chemical/suvi prah/pena<br />

69


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

FUSE<br />

MBK03 - PYR - 2006C1<br />

M8x0,75, proizveden u Engleskoj<br />

(prigodan za KX04-010-00)<br />

REZERVNI DELOVI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

OSIGURAČI<br />

ΙΝΟΧ<br />

KX02 - 015 - 09 - 02B<br />

KX01 - 006 - 09 - 02A<br />

ΚΧ09 - 006 - 00<br />

ΙΝΟΧ<br />

ΚΧ05 - 004 - 09 - 02C<br />

ΙΝΟΧ<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

KX02 - 025D - 09<br />

Osigurač, dužine 4cm,<br />

Nerðajući celik<br />

Osigurač, dužine 4cm<br />

Osigurač, sa prstenom, dužine 3cm<br />

Osigurač od ner aju eg celika za<br />

prevozne pp aparate<br />

Osigurač od nerðajućeg celika sa zaštitnom kapom<br />

za manometar ventila KX02-025G-00<br />

ΙΝΟΧ<br />

KX02 - 015J - 09<br />

Osigurač od nerðajućeg celika, sa zaštitnom<br />

navlakom za manometar prigodno za<br />

ventil KX02-015J-00/CE<br />

70


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

PLOMBA<br />

KX10 - 131 - 00<br />

Plomba, igli ni tip plastična<br />

Vaš logo moze biti odstampan<br />

Najmanja količina za poručivanje 1000 komada<br />

Plomba, nalik na uzicu Vaš logo moze biti odstampan<br />

Najmanja količina za porucivanje 5000 komada<br />

ΚΧ09 - 006 - 06C<br />

Tip uzice plavi<br />

(ugraviran MBK logo)<br />

ΚΧ09 - 006 - 28F<br />

Tip uzice žuti<br />

(ugraviran MBK logo)<br />

ΚΧ09 - 006 - 28D2<br />

Tip uzice beli<br />

(ugraviran MBK logo)<br />

71


NOVI PROIZVOD<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

SET ZA REPARACIJU<br />

MBK03 - 025G - 00<br />

Set za reparaciju sa komponentama za pp aparate od 6 do 12Kg/ 6- 9 Lt<br />

(KX02-025G-00) upakovan u kesicu<br />

REZERVNI DELOVI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Zamolite izvozno<br />

odeljenje da Vam<br />

dostavi katalog sa<br />

uzorcima zaptivki.<br />

MBK09 - 015J - 00<br />

Set za reparaciju sa komponentama za pp aparate od 6 do 12Kg/ 6- 9 Lt<br />

(KX02-015J-00) upakovan u kesicu<br />

MBK03 - 025G - 00A<br />

Set sadrži: Zaptivku 33x2,5, zaptivku 6x1,9<br />

i zaptivku za udarnu iglu<br />

KX - BX - 01<br />

ZAPTIVKE<br />

KX10 - 084E - 00<br />

KX10 - 219 - 00<br />

KX07 - 012 - 10<br />

KX10 - 292 - 00<br />

Sigurnosni ventil za sve tipove pp aparata suvi prah-pena-wet<br />

chemical sa zaštitom od prepunjenja.<br />

Zaptivka 14x2mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži 50<br />

komada, za 3-6-12kg suvi prah/6-9Lt pena creva<br />

Zaptivka 33,5x2,5mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži 50<br />

komada, za ventile sa navojem 30x1,5mm. Prigodno za postavljanje na bocu.<br />

Zaptivka 34x3mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži 50<br />

komada, za ventile sa navojem 30x1,5mm. Prigodno za postavljanje na bocu i<br />

drugih proizvođača.<br />

Zaptivka 34,5x3,25mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži<br />

50 komada, za ventile sa navojem 30x1,5mm sa dvostrukim izlazom za<br />

stabilne sisteme i plafonske.<br />

KX10 - 220 - 00<br />

Zaptivka 36,5x3,5mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži<br />

50 komada, za ventile sa navojem 30x1,5mm sa jednostrukim i sa dvostrukim<br />

izlazom za stabilne sisteme.<br />

KX10 - 084B - 00<br />

Zaptivka 29x2,65mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži 50<br />

komada, za ventile sa navojem 24x1,5mm.<br />

72


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

KX02 - 045 - 10<br />

Zaptivka 28x3mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada<br />

za ventile 24x1,5<br />

KX07 - 035 - 10<br />

Zaptivka 29x3.5mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada<br />

za ventile 24x1,5<br />

ΚΧ10 - 293 - 00Α<br />

ΚΧ10 - 293 - 00<br />

ΚΧ05 - 004 - 10A/CE<br />

Zaptivka 51x3mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada<br />

za ventile sa spoljašnjim navojem za prevozne pp aparate. (koristi se zajedno sa<br />

KX10-293-00)<br />

Zaptivka 51x3.5mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada<br />

za ventile sa spoljašnjim navojem za prevozne pp aparate. (koristi se zajedno sa<br />

KX10-293-00)<br />

Zaptivka 45x3.5mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada<br />

za ventile sa spoljašnjim navojem za prevozne pp aparate. (unutrašnja zaptivka)<br />

MLAZNICA ZA PENU<br />

1 - 2Lt<br />

KX09 - 003 - 28D<br />

G 1 / 8<br />

x 28 metalna mlaznica za penu<br />

(za ventil KX01-009F-00/CE1)<br />

3Lt<br />

KX09 - 003 - 28B<br />

G 1 / 4<br />

x 19 metalna mlaznica za penu<br />

(za ventil KX02-017H-00/CE2)<br />

1 - 2Lt<br />

KX09 - 003 - 28F<br />

Metalna mlaznica za penu (za ventil sa<br />

crnom zaštitnom kapom KX02-061B-00A)<br />

MLAZNICA<br />

3Κg<br />

ΚΧ02 - 001Α - 03Α<br />

Mlaznica G 1 / 4<br />

” za ventil KX02-017H-00/CE2<br />

Plastika<br />

3Κg<br />

ΚΧ09 - 004 - 12<br />

Metalna sa zaptivkom<br />

REZERVNA GUMA<br />

ΚΧ01 - 008 - 09 - 01<br />

Plasticni rezervni deo, za povezivanje osiguraca sa<br />

ventilom.<br />

73


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

DELOVI ZA PP APARATE<br />

MANOMETRI<br />

Μ10x1<br />

0 - 27bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G23 - G Φ23<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G27B - G Φ27<br />

MANOMETRI<br />

Μ10x1<br />

0 - 28bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G23 Φ23<br />

1<br />

/ 8<br />

NPT 0 - 24bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G25<br />

Μ10x1<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G27B Φ27<br />

Μ10x1<br />

0 - 28bar<br />

0 - 24bar<br />

KX09 - 020A - 00<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

Manometri sa test otvorom, sa zaptivkom i filterom. Izdržljivi,<br />

vodootporni i sa sjajnim odlikama u dugoročnom radu sa<br />

visokim pritiscima.<br />

Manometar sa zaptivkom i filterom<br />

Φ25 manometri sa filterom,<br />

bez zaptivke<br />

Φ27 manometri sa filterom,<br />

bez zaptivke<br />

74<br />

REZERVNI


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

MANOMETRI<br />

Μ10x1<br />

0 - 28bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G35A<br />

Φ35 Manometri za prevozne<br />

protivpožarne aparate<br />

Μ10x1 0 - 35bar sa zelenom oblasti 20 - 25bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G37A<br />

Φ37 za aparate sa penom i prahom<br />

(za benzinske stanice) - stabilne sisteme<br />

sa sredstvom Wet Chemical.<br />

1<br />

/ 8<br />

NPT 0 - 25bar<br />

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G37<br />

Φ37 sa filterom, bez zaptivke<br />

NOVI PROIZVOD<br />

1<br />

/ 4<br />

NPT 0 - 25bar<br />

ΚΧ09 - 057 - 00<br />

Φ63 za sisteme sa niskim pritiskompunjene<br />

penom, prahom i sredstvom<br />

Wet Chemical.<br />

CREVA ZA PRAŽNjENjE<br />

PP APARATA<br />

Creva za pražnjenje za prah - EPDM tip pritisak pucanja- 98bar<br />

ΤP 26bar<br />

3Κg<br />

KX - HLC - 05 - 05<br />

40cm<br />

6Κg<br />

KX - HLC - 05 - 03<br />

52cm<br />

12Κg<br />

KX - HLC - 05 - 04<br />

61,5cm<br />

75


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

DELOVI ZA PP APARATE<br />

> MAGNET ZA POVEZIVANjE SA BOCOM<br />

> GALVANIZOVANE SPOJKE<br />

> NOVI SPECIJALNI TIP MLAZNICE<br />

> MLAZNICA-GENERATOR PENE OD OJAčANE PLASTIKE<br />

KX - HLC - 04 - 04<br />

6 / 9 Lt ΤP 26bar<br />

CREVA ZA PRAŽNjENjE<br />

ZA PREVOZNE PP APARATE<br />

25 - 50Kg / 25 - 50Lt ΤP 26bar<br />

> SNAŽNA NERÐAJUćA čELICNA OPRUGA<br />

> NAPREDNA MEHANIčKA SVOJSTVA<br />

Suvi prah 3 / 4 ” 5m<br />

ΚΧ07 - 069C - 00<br />

Pena 3 / 4 ” 5m<br />

KX07 - 069D - 00<br />

KX07 - 069 - 87<br />

Rezervna mlaznica za aparate sa prahom<br />

KX07 - 069 - 00<br />

49cm<br />

Rezervna pištolj mlaznica za prevozne aparate sa prahom<br />

NOVO EPDM crevo 26Bar za aparate sa<br />

penom 98Bar pritisak pucanja<br />

NOVO EPDM crevo za pražnjenje za aparate sa prahom/penom<br />

i sa Pištolj mlaznicom za prevozne aparate.<br />

KX07 - 069Α - 88<br />

Rezervna mlaznica za aparate sa penom<br />

ZAPTIVKA ZA CREVA ZA<br />

PREVOZNE PROTIVPOŽARNE APARATE<br />

> Dimenzije (unutr. x spolj. x debljina) = (30mm x 18mm x 3mm)<br />

(Izmeðu creva i ventila)<br />

> Dimenzije (unutr. x spolj. x debljina) = (25mm x 18mm x 2,5mm)<br />

(Izmeðu creva i pištolj mlaznice)<br />

76<br />

REZERVNI


NOVI PROIZVOD<br />

D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

CREVA ZA PRAŽNjENjE<br />

PP APARATA<br />

Crevo za pražnjenje za prevozne pp aparate sa<br />

prahom/penom sa pištolj mlaznicom<br />

KX07 - 069C2 - 00<br />

Suvi prah<br />

1<br />

/ 2 ”, 5m<br />

KX07 - 069D2 - 00<br />

Pena<br />

1<br />

/ 2 ”, 5m<br />

Geo Fire<br />

MBK08 - M - 05 - 063<br />

6 / 9Lt ΤP 26bar<br />

EPDM<br />

EPDM crevo sa posebnom mlaznicom za<br />

F-Klasu/Wet Chemical<br />

pp aparate<br />

MBK12 - 006 - 14F<br />

6 / 9Lt<br />

Pocinkovani prsten za crevo MBK08-M-05-063 za pp aparate od<br />

6 i 9lt F-klase/wet chemichal.<br />

CREVO SA<br />

MLAZNICOM-TRUBOM<br />

Geo Fire<br />

EN 853<br />

KX - HLC - 06 - 00<br />

DRVENA DRŠKA<br />

EPDM<br />

Crevo EPDM za visoki pritisak sa mlaznicom<br />

trubom za 5Kgr Co 2<br />

pp aparat, sa drvenom<br />

drškom koja pruža zaštitu od statičkog<br />

elektriciteta.<br />

KX10 - 085D - 00<br />

Nastavak 19,8x10,5x1,8 plastični za crevo sa mlaznicom za CO 2<br />

5Kg.<br />

Odgovara izlazu sa ventila , na sastavu creva sa mlaznicom.<br />

EN 853<br />

EPDM<br />

CREVO SA<br />

MLAZNICOM-TRUBOM<br />

DRVENA DRŠKA<br />

KX - HLC - 02 - 02<br />

EPDM Crevo sa mlaznicom i kontrolerom protoka za prevozne Co 2<br />

aparate sa<br />

drvenom drškom koja pruža zaštitu od statickog elektriciteta<br />

5 Metara<br />

KX - HLC - 02 - 03<br />

8 Metara<br />

77


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

DELOVI ZA PP APARATE<br />

OJAčANE MLAZNICE<br />

KX09 - 009 - 07<br />

KX09 - 012 - 00<br />

SPARE MAGNET<br />

MBK11 - SPARE - MAGNET<br />

PLASTIčNI POJAS<br />

> 500 τεμ. ανά κιβώτιο<br />

2Κg<br />

2Κg<br />

3Kg / 3Lt & 6Kg / 6Lt<br />

ΚΧ09 - 006 - 14G<br />

9 - 12Kg / 9Lt<br />

ΚΧ09 - 006 - 14<br />

MLAZNICA ZA SUVI PRAH<br />

ΚΧ09 - 001 - 01A<br />

MLAZNICA ZA PENU<br />

KX09 - 008 - 00<br />

METALNI NAVOJ!<br />

CO 2<br />

- ojačana mlaznica sa spoljnom navrtkom<br />

(za čeone ventile KX03-016E-00)<br />

CO 2<br />

- ojačana mlaznica (za ventile sa<br />

otvorom sa strane KX03-007B1-00)<br />

Rezervni magnet za crevo za pražnjenje<br />

pp aparata od 6 do 12kg. Može se koristiti<br />

umesto plastičnog steznika.<br />

Plastični pojas za učvršcivanje creva aparata sa prahom/penom/wet<br />

Chemical sredstvom<br />

dužina: 60cm<br />

dužina: 70cm<br />

> napravljeno od savitljive plastike<br />

Plastična mlaznica za penu sa navojem 3 / 8<br />

”.<br />

Mlaznica za suvi prah, plastična promera Φ13<br />

Prilagođena za creva prevoznih pp aparata.<br />

Može se ugraditi na KX09-001-01A mlaznicu za suvi prah<br />

i tako je pretvoriti u mlaznicu za. penu<br />

78<br />

REZERVNI


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

REZERVNE AMPULE ZA POGONSKI GAS<br />

NOVI PROIZVOD<br />

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1<br />

KX11 - 046 - 122A<br />

Rezervne ampule za pogonski gas za MBK09-060PA-PIL<br />

pp aparat sa suvim prahom.<br />

Navoj: M18x1, 5<br />

Dužina: 275 mm Kapacitet: 120gr<br />

NOVI PROIZVOD<br />

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1<br />

KX11 - 046A - 122A<br />

Rezervne ampule za pogonski gas za KX11-046A-00<br />

pp aparat sa penom.<br />

Navoj: M18x1, 5<br />

Dužina: 267 mm Kapacitet: 75gr<br />

PVC<br />

USPONSKE CEVI SA NAVOJEM ZA PP APARATE SA PRAHOM<br />

Za prenosne pp aparate sa suvim prahom<br />

Μ16x1,5<br />

KX09 - 010 - 01P<br />

L=20,50 cm D=16 mm,<br />

za 1 Kg pp aparate<br />

KX09 - 010 - 01P1<br />

L=28,50cm , D=16mm<br />

za 2 Kg pp aparate<br />

KX09 - 010 - 01P2<br />

L=28,50cm , D=16mm<br />

za 3 Kg pp aparate<br />

KX09 - 010 - 01P4<br />

KX09 - 010 - 01P5<br />

L=28,50cm , D=16mm<br />

za 6 Kg pp aparate<br />

(prigodno i za boce od 6 Kg<br />

za stabilne sisteme sa jednim ili<br />

dva izlaza)<br />

L=28,50cm , D=16mm<br />

za 12 Kg pp aparate<br />

(prigodno i za boce od 12 Kg<br />

za stabilne sisteme sa jednim ili<br />

dva izlaza)<br />

79


DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

USPONSKE CEVI ZA APARATE SA PENOM,VODOM I WET CHEMICAL SA<br />

NAVOJEM NA OBA KRAJA<br />

Za aparate sa penom,vodom i wet chemical sredstvom sa navojem na obe strane zbog<br />

postavljanja filtera KX02-022D-38<br />

ΚΧ09 - 010 - 57Β<br />

ΜΒΚ07 - ΜΒΚ - DΤ2LT<br />

MBK07 - MBK - DP3LT<br />

ΚΧ09 - 010 - 57<br />

ΚΧ09 - 010 - 57A<br />

25 & 50Κg L=85cm<br />

ΚΧ09 - 010 - 07Β<br />

CO 2<br />

USPONSKA CEV SA NAVOJEM<br />

L=80cm, OD=14mm, ID=10mm<br />

ΚΧ09 - 010 - 36<br />

OD=10mm, ΙD=8mm, L=80cm<br />

KX09 - 010 - 01J5<br />

L=20,50cm , D=16mm za 1 Lt pp aparat<br />

L=26cm, za 2 Lt pp aparat<br />

L=26cm, za 3 Lt pp aparat<br />

L=26cm, za 6 Lt pp aparat<br />

L=26cm, za 9 Lt pp aparat<br />

USPONSKE CEVI ZA PREVOZNE APARATE SA NAVOJEM<br />

25Lt<br />

MBK07 - MBK - DT25LT<br />

50Lt<br />

L=53,5cm<br />

L=80cm<br />

KX09 - 010 - 07B1<br />

Μ16 x 1,5<br />

Za prevozne aparate sa suvim prahom<br />

Spoljašnji precnik = 26mm, 3 / 4<br />

” BSP navoj na jednoj strani<br />

a na drugoj zakošenje pod uglom od 45 stepeni<br />

Za prevozne aparate sa penom<br />

Crna usponska cev, spoljašnjeg prečnika=26mm, 3 / 4<br />

” navoj<br />

na jednoj strani a na drugoj navoj za priključenje filtera<br />

KX09-004-95<br />

za 5Kg CO 2<br />

pp aparate<br />

za 5Kg CO 2<br />

pp aparate i za 10Kg CO 2<br />

previozne<br />

aparate<br />

80<br />

REZERVNI


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

SUVI PRAH - PENA - WET CHEMICAL<br />

1<br />

/ 2<br />

”, za boce sa jednim izlazom<br />

USPONSKE CEVI ZA BOCE<br />

ZA STABILNE SISTEME<br />

L=65cm<br />

ΚΧ09 - 010 - 038A<br />

25 Kg / 25 Lt<br />

L=90cm<br />

ΚΧ09 - 010 - 038<br />

50 Kg / 50 Lt<br />

CEV L=300cm, D=16mm SE MOŽE SKRATITI U ZAVISNOSTI OD VELIčINE BOCE<br />

ΚΧ09 - 010 - 01P6<br />

FILTER ZA PENU<br />

ΚΧ02 - 022D - 38<br />

Filter za usponsku cev za prenosne pp aparate<br />

sa penom od 1-9 Lt sa navojem ÉD = 16mm<br />

čvrsta plastika!<br />

KX09 - 004 - 95<br />

Aluminijumski filter za usponske cevi za pp aparate<br />

prevozne sa penom od 25 - 50 Lt 3 / 4<br />

” navoj<br />

81


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

NASTAVAK SA DVA IZLAZA<br />

Za boce za stabilne sisteme za gašenje.<br />

Sa posebno izvedenim navojem za<br />

lakše skidanje.<br />

Bez mogucnosti isticanja pogonskog gasa.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

30 x 1,5<br />

ΚΧ02 - 119 - 00Β<br />

1” BSP<br />

KX02-119-00C<br />

NASTAVAK SA JEDNIM IZLAZOM<br />

30 x 1,5<br />

KX09 - 003 - 143<br />

1’’ BSP<br />

Geo Fire<br />

KX09 - 003 - 143A<br />

NASTAVAK SA DVA IZLAZA<br />

1’’ NAVOJ<br />

za boce u stabilnim sistemima za gašenje<br />

KX02 - 119Α - 00<br />

sa 2 izlaza 1<br />

/ 2<br />

” za 6-12 Kg / Lt pp aparate<br />

sa 2 izlaza 3<br />

/ 5<br />

” za 25-50 Kg / Lt pp aparate<br />

Za boce u stabilnim sistemima<br />

1<br />

/ 2<br />

” izlaz za 6-12 Kg<br />

pp aparate<br />

3<br />

/ 4<br />

” izlaz za 25-50 Kg<br />

pp aparate<br />

3<br />

/ 4<br />

” izlaz za 25-50 Kg<br />

pp aparate<br />

82


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

KUGLIčNI VENTIL OD CELIKA<br />

Novi tip 1 / 2<br />

” ili 3 / 4<br />

” nerðajuci celik ( Ss316) (bez zavarenih spojeva), ventil za visoke pritiske<br />

Posebni metalni mehanizam ručke se koristi za zabravljivanje ventila i to posebnom ugraðenom<br />

spojkom koja omogućava lako i brzo pražnjenje sredstva za gašenje iz pp aparata<br />

tokom pregleda-održavanja bez potrebe za odvijanjem kugličnog ventila.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

6 - 12Kg<br />

ΚΧ06 - 003Ι - 00Β<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

25 - 50Kg<br />

ΚΧ06 - 03J1 - 00A 3<br />

/ 4<br />

”<br />

NASTAVAK SA NAVOJIMA 1 / 2<br />

”<br />

MBK06 - TZ - 1 / 2<br />

Nastavak sa navojima sa obe strane,<br />

za ½” kuglicni ventil (KX06-003I-00B)<br />

prilagođen za menjanje sa ženskog na muški<br />

navoj kako bi se postavila savitljiva creva<br />

KX09-007-30 (strana 84).<br />

VENTIL ZA ISPUŠTANjE VAZDUHA<br />

ΚΧ09 - 003 - 124<br />

Za stabilne sisteme za gašenje požara<br />

i za automatske plafonske pp aparate.<br />

LEPAK<br />

200ml<br />

ΜΒΚ09 - Α1042<br />

Za stabilne sisteme za gašenje požara<br />

i za automatske plafonske pp aparate.<br />

83


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

DELOVI ZA PP APARATE<br />

SAVITLjIVA CREVA ZA<br />

STABILNE SISTEME<br />

NERÐAJUćI CELIK<br />

KX09 - 007 - 30 21,7 - 1 / 2<br />

”<br />

KX09 - 007 - 30Α 21,7 - 3 / 4<br />

”<br />

MLAZNICE ZA SUVI PRAH<br />

ΚΧ09 - 004 - 59A<br />

Za stabilne sisteme<br />

CO 2<br />

MLAZNICA<br />

ΚΧ09 - 004 - 58<br />

KX09 - 004 - 63<br />

Za stabilne sisteme<br />

IG55 / IG541 MLAZNICA<br />

KX09 - 041 - 00<br />

KX09 - 041A - 00<br />

KX09 - 041B - 00<br />

50cm dužine, ženski navoj na oba kraja, spojke od nerđajućeg čelika i<br />

spoljnja zaštitna mreža od nerðajućeg celika, povezuje ventil na boci sa<br />

suvim prahom sa mrežom mlaznica sistema zagašenje požara.<br />

Plastična zaštitna kapa za sistememe sa<br />

suvim prahom. Preporučuje se za<br />

upotrebu na benziskim pumpama.<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

3<br />

/ 4<br />

”<br />

KX09 - 041C - 00 1 1 / 2<br />

”<br />

1”<br />

84<br />

REZERVNI


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME<br />

F KLASA - WET CHEMICAL<br />

Geo Fire<br />

NOVI PROIZVOD<br />

OSNOVA DETEKTORA<br />

KX10 - 356 - 04<br />

NOVI PROIZVOD<br />

TOPLjIVA OSNOVA<br />

KX10 - 356 - 03<br />

NOVI PROIZVOD<br />

TOPLjIVI DETEKTORI<br />

KX10 - 356 - 01Α<br />

KX10 - 356 - 01<br />

138 0 C<br />

182 0 C<br />

NOVI PROIZVOD<br />

90° VOÐICA<br />

KX10 - 356 - 02<br />

NOVI PROIZVOD<br />

INOX 316<br />

ŽICA OD NERÐAJUćEG CELIKA<br />

MBK10 - WIRE - 316<br />

NOVI PROIZVOD<br />

SPOJKA ZA ŽICU<br />

KX09 - 003 - 308<br />

85


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

Zaštitna<br />

navlaka KX09-110-01-09-01<br />

je uključena<br />

u komplet sa svim<br />

tipovima mlaznica.<br />

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME<br />

F KLASA - WET CHEMICAL<br />

NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

SPECIJALNI TIP MLAZNICE<br />

KX09 - 004 - 110 - 03 (ΜΒΚ Α2)<br />

> Prigodno za roštilje, friteze, električne rerne, aspiratore<br />

KX09 - 004 - 110 - 02 (ΜΒΚ Α3)<br />

> Prigodno za ventilacione otvore, ćumur, drvo<br />

KX09 - 004 - 110 - 04 (ΜΒΚ Α4)<br />

> Prigodno za rerne<br />

KX09 - 004 - 110 - 05 (ΜΒΚ Α8)<br />

> Adatto per 4 punti su Forno Elettrico<br />

KX09 - 004 - 110 - 01 (ΜΒΚ Α9)<br />

> Prigodno za šporete sa 4 grejne ploče<br />

KX09 - 004 - 110 - 01 - 09 - 01<br />

> Pogodno za friteze i ploče roštilja<br />

86


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

Geo Fire<br />

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME<br />

F KLASA - WET CHEMICAL<br />

NOVI PROIZVOD<br />

KX04 - 001D - 00<br />

> 93° Posebni tip sprinklera<br />

Prigodno za F klasu -<br />

Wet Chemical stabilni Sistemi<br />

NOVI PROIZVOD<br />

KX04 - 001D - 00A<br />

> 141° Posebni tip sprinklera<br />

Prigono za F klasu -<br />

Wet Chemical stabilni sistemi<br />

NOVI PROIZVOD<br />

KX04 - 013D - 00<br />

> 182° Posebni tip sprinklera<br />

Prigodno za F klasu -<br />

Wet Chemical stabilni sistemi<br />

NOVI PROIZVOD<br />

KX04 - 001D - 00Β<br />

> 260° Posebni tip sprinklera<br />

Prigodno za F klasu -<br />

Wet Chemical stabilni sistemi<br />

87


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME<br />

F KLASA - WET CHEMICAL<br />

NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - FC - PANEL<br />

PANEL ZA DETEKCIJU POŽARA SA JEDNOM<br />

ZONOM DOJAVE,UGRAÐENOM BATERIJOM<br />

SIRENOM I TREPTUCIM SVETLOM,<br />

I TASTEROM ZA POKRETANjE SISTEMA<br />

MBK10 - CANCEL - BUTTON<br />

TASTER ZA PREKID AKCIJE GAŠENjA<br />

88


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

Geo Fire<br />

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME<br />

F KLASA - WET CHEMICAL<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - FD576<br />

POZICIONI PREKIDAč<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - PRESS<br />

PREKIDAč OSETLjIV NA PRITISAK<br />

89


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

Geo Fire<br />

SPRINKLER<br />

K=80,6 UL VISEć I<br />

KX04 - 042 - 00<br />

VISEćI<br />

SPRINKLERI<br />

SE UGRAÐUJU ISPOD<br />

CEVI.<br />

USPRAVNI SPRINKLERI<br />

SE UGRAÐUJU<br />

IZNAD CEVI.<br />

K=80,6 UL USPRAVNI<br />

ΜΒΚ06 - ST - 68UL<br />

K=80 VISEćI / USPRAVNI<br />

KX04 - 001 - 00<br />

Niklovani, 1 / ” 2 , 68 0 C, UL sertifikovan<br />

Niklovani, 1 / ” 2 , 68 0 C, UL sertifikovan<br />

Niklovani, 1 / ”, 2 68 0 C<br />

SVI SPRINKLERI SE ISPORUčUJU U ZAŠTITNOM PLASTIčNOM OMOTU.<br />

MORATE GA SKINUTI PRE UGRADNjE<br />

90


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

K=80 VISEć I<br />

KX04 - 018 - 00<br />

Niklovan, 1 / 2<br />

”,<br />

68 0 C, prav<br />

K=80 VISEć I<br />

KX04 - 002A - 00<br />

Niklovan, 1 / 2<br />

”,<br />

68 0 C, za visoki pritisak<br />

K=80 USPRAVAN<br />

KX04 - 019 - 00 68 0 C, Niklovan 1 / 2<br />

”<br />

K=80 VISEć I / USPRAVAN<br />

KX04 - 001A - 00<br />

Nikelato, 1 / 2<br />

”<br />

93 0 C<br />

SVI SPRINKLERI SE ISPORUčUJU U ZAŠTITNOM PLASTIčNOM OMOTU.<br />

MORATE GA SKINUTI PRE UGRADNjE<br />

91


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

SPRINKLER<br />

K=80 VISEćI / USPRAVNI<br />

KX04 - 001B - 00<br />

VISEćI<br />

SPRINKLERI<br />

SE UGRAÐUJU ISPOD<br />

CEVI.<br />

USPRAVNI SPRINKLERI<br />

SE UGRAÐUJU<br />

IZNAD CEVI.<br />

ZA ROŠTILjE - GRILOVE SA ćUMUROM<br />

Ureðaje sa visokom temperaturom<br />

Geo Fire<br />

KX04 - 013Α - 00Α<br />

Niklovan 1 / ”, 2 141 0 C<br />

Niklovan 1 / ”, 2 182 0 C<br />

VISEćI<br />

SVI SPRINKLERI SE ISPORUčUJU U ZAŠTITNOM PLASTIčNOM OMOTU.<br />

MORATE GA SKINUTI PRE UGRADNjE<br />

92


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

ZA ROŠTILjE- GRILOVE SA ćUMUROM<br />

Ureðaje sa visokom temperaturom<br />

ΚΧ04 - 013Α - 00Β<br />

VISEćI<br />

1<br />

/ 2<br />

”,<br />

260 0 C<br />

KX04 - 029 - 00 otvoreni tipe ,niklovan, 1 / 2<br />

”<br />

K=80 opušteni Sprinkler 68 0 C<br />

KX04 - 023 - 00<br />

1<br />

/ 2<br />

”,<br />

Pogodan za obložene plafone<br />

93


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

NOVI PROIZVOD<br />

upušten sprinkler 68 0 C<br />

MBK10-RECESSED<br />

K=80 zidni sprinkler 68 0 C<br />

KX04 - 021 - 00<br />

30 x 1,5<br />

KX04 - 007J - 00<br />

(TUV)<br />

3<br />

/ 4<br />

”,<br />

Pokriva oblast<br />

od 9m dužine<br />

i 5m širine<br />

Niklovan, 1 / 2<br />

”,<br />

SERTIFIKOVAN UL/FM<br />

Sprinkler 68 0 C sertifikovan CE ( TUV),<br />

sa sigurnosnim ventilom i mestom za<br />

manometar.<br />

SVI SPRINKLERI SE ISPORUčUJU U ZAŠTITNOM PLASTIčNOM OMOTU.<br />

MORATE GA SKINUTI PRE UGRADNjE<br />

94


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

30 x 1,5<br />

KX04 - 022 - 00<br />

sa metalnom osnovom 68 0 C<br />

NOVI PROIZVOD<br />

VISEćI 68 0 C<br />

MBK10 - DH80<br />

3<br />

/ 4<br />

”,<br />

SERTIFIKOVAN UL<br />

Pokriva oblast<br />

od 9m dužine i 5m širine<br />

K=30 Foam 1 / 2<br />

”<br />

KX15 - FES - ZTP10<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Posebni sprinkler<br />

K=200<br />

68 0 C<br />

za upotrebu u skladištima<br />

MBK10 - ESFR<br />

3<br />

/ 4<br />

”,<br />

ili drugim prostorima sa visinom<br />

13m i pokrivenošću od 9.3m 2<br />

95


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

DELOVI ZA PP APARATE<br />

ZAŠTITNI POKLOPCI<br />

ZA SPRINKLERE<br />

KX10 - 168A - 00<br />

ROZETE-OKVIRI<br />

ΚX10 -121 - 00<br />

ΚX10 -117 - 00<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

HROMIRANI KOLEKTOR<br />

ΚΧ09 - 003 - 167<br />

Za plafonske pp aparate bez konusnog obruča<br />

ili za mreže sprinklera<br />

udubljene za sprinklere<br />

zidne za sprinklere<br />

1 1 / 4<br />

” X 1 1<br />

/ 4<br />

” X 3<br />

/ 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 167Α 2 ” X 2 ” X 3 / 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 167Β 2 1 / 2<br />

” X 2 1<br />

/ 2<br />

” X 3<br />

/ 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 167C 3 ” X 3 ” X 3 / 4<br />

”<br />

96<br />

REZERVNI


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

REDUCIR SPOJKA ZA KOLEKTOR<br />

ΚΧ09 - 003 - 166<br />

1 1 / 4<br />

”<br />

KOLEKTORI SU ISPITANI NA PRITISKU 300BARI<br />

OD STRANE SERTIFIKACIONOG TELA MIRTEC SA<br />

ΚΧ09 - 003 - 166Α 2 ”<br />

ΚΧ09 - 003 - 166Β 2 1 / 2<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 166C 3 ”<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

HROMIRANA SLEPA SPOJKA<br />

ΚΧ09 - 003 - 168<br />

1 1 / 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 168Α 2 ”<br />

ΚΧ09 - 003 - 168Β 2 1 / 2<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 168C 3 ”<br />

97


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

DELOVI ZA PP APARATE<br />

WP 200 BAR<br />

REDUCIR SPOJKA KOLEKTORA<br />

ΚΧ09 - 003 - 169<br />

1 1 / 4<br />

” - 3<br />

/ 4<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 169Α 2 ” - 1 ”<br />

ΚΧ09 - 003 - 169Β 2 1 / 2<br />

” - 1 1<br />

/ 2<br />

”<br />

ΚΧ09 - 003 - 169C 3 ” - 2 ”<br />

NEPOVRATNI VENTIL<br />

KX06 - 082 - 00<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

SAVITLJIVA CREVA<br />

MBK04 - 007 - 45Β<br />

MBK04 - 007 - 45<br />

3<br />

/ 4<br />

’’ - 3 / 4<br />

’’ za stabilne<br />

IG541/ IG55 / CO 2<br />

sisteme.<br />

Ugrađuje se između savitljivog creva<br />

i kolektora.<br />

Dužine 50cm 21,78 - 3 / 8<br />

“ (ženski navoj na oba kraja<br />

creva) Za povezivanje ventila sa pilot boce<br />

sa ventilom prve boce pod pritiskom stabilnog<br />

sistema IG541 / IG55 /CO 2<br />

(Sistem sa više boca u nizu)<br />

Dužine 50cm 3 / 8<br />

“- 3 / 8<br />

“(ženski navoj na oba kraja<br />

creva) Za povezivanje pneumatskih ventila na<br />

bocama stabilnog sistema IG541/IG55/Co 2<br />

jednog sa drugim (sistem sa više boca u nizu)<br />

98<br />

REZERVNI


D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

SPOJKE<br />

ΚΧ09 - 003 - 170<br />

3 ”<br />

/ 8 - 3 ”<br />

/ 8 za povezivanje CO 2<br />

ventila sa crevima<br />

koja povezuju boce stabilnog sistema sa<br />

ugljendioksidom<br />

WP 200 BAR<br />

TP 300 BAR<br />

SAVITLjIVA CREVA<br />

MBK04 - 007 - 45C<br />

MBK04 - 007 - 45Α<br />

50cm dužine, 21,78 - 3 / 4<br />

“ (ženski navoj na oba<br />

kraja creva). Za povezivanje boca stabilnog<br />

sistema sa IG 541/ IG 55 / CO 2<br />

i kolektorom<br />

(sistem sa više boca).<br />

50cm dužine, 21,78 - 1 / 2<br />

“ (ženski navoj na oba<br />

kraja creva). Za povezivanje boca stabilnog<br />

sistema sa IG 541/ IG 55 / CO 2<br />

i mrežom<br />

mlaznica (sistem sa više boca).<br />

PO ZAHTE VU<br />

MOGUćA IZRADA<br />

RAZLIčITIH DUŽINA<br />

SAVITLjIVIH CREVA.<br />

PRSTEN-ZAPTIVKA<br />

KX10 - 085A - 00<br />

21,7 mm (18,6x12,3x1,6mm). Prilagodljiv za izlaz<br />

sa ventila stabilnog sistema , kao i na mestu<br />

spoja savitljivog creva i konektora/mlaznice.<br />

KX10 - 085B - 00<br />

3<br />

/ 8<br />

” (15x6,5x1,5mm) . Prilagoden za creva,<br />

za povezivanje stabilnog sistema sa<br />

CO 2<br />

/ IG 541 / IG 55 bocama jedne za drugu<br />

osiguravajuci na taj nacin zaptivanje spoja.<br />

KX10 - 085C - 00<br />

1<br />

/ 2<br />

” (19,8x12,5x1,6mm). Prilagoden za savitljiva<br />

creva koja povezuju boce stabilnog sistema<br />

CO 2<br />

/ IG 541 / IG 55 sa mlaznicamau mreži,<br />

osiguravajuci na taj nacin zaptivanje spoja.<br />

99


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

UREÐAJ ZA MERENjE TEŽINE BOCA<br />

NAJVEćA DOZVOLjENA TEŽINA 180kg<br />

MBK04 - S - 015MB<br />

MBK04 - S - 013MB<br />

VENTIL PREKIDAč<br />

MBK04 - SRC - 100<br />

MBK04 - SRC - 150 1 1 / 2<br />

”<br />

MBK04 - SRC - 200 2 ”<br />

MBK04 - SRC - 250<br />

Ureðaj sa indikacijom PRAZAN/PUN<br />

za stabilne sisteme<br />

Adapter za bocu sadržan<br />

(MBK04-S-016MB)<br />

1, Skala<br />

2, Prekidač (nije sadržan)<br />

3, Adapter<br />

Prekidac prilagoðen skali za elektronsku<br />

proveru sadržaja stabilnog sistema koji<br />

sadrži CO 2<br />

/ IG 541 / ΙG 55 (deo 2 sa slike)<br />

Za CO 2<br />

/ IG 541 / IG 55 stabilne sisteme -aktivira se<br />

pneumatski ili sa kontrolne table<br />

1 ”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

3.<br />

1.<br />

2.<br />

100


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

NOSAčI ZA PP APARATE I BOCE SISTEMA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

METALNI NOSACI<br />

Elektrostatički zaštićeni, sa plastičnim ivicama za zaštitu od<br />

grebanja boce.<br />

KX09 - 013 - 37<br />

> Zidni nosač za 6Kg / Lt. Sadržan je u<br />

kartonskoj kutiji sa pp aparatom.<br />

KX09 - 016 - 02C1<br />

1Κg / 1Lt<br />

KX09 - 013 - 37A<br />

KX09 - 016 - 03D<br />

> Zidni nosač za 9-12Kg / Lt. Sadržan je u<br />

kartonskoj kutiji sa pp aparatom.<br />

2Kg / 2Lt<br />

3Κg / 3Lt<br />

KX09 - 016 - 03E<br />

KX09 - 013 - 37B<br />

> Zidni nosač za 2kg pp CO 2<br />

Sadržan je u kartonskoj kutiji sa pp<br />

aparatom.<br />

6Κg / 6Lt<br />

KX09 - 016 - 78 - NEW<br />

KX09 - 013 - 37C<br />

> Zidni nosač za 5 kg CO 2<br />

aparat.<br />

Sadržan je u kartonskoj kutiji sa pp<br />

aparatom.<br />

PLASTIčNI NOSAčI<br />

Φ90, za čelicne i od nerðajućeg celika 1Kg/1Lt<br />

ΚΧ09 - 016 - 30C<br />

Φ110, za čelicne da 2Kg/2Lt<br />

ΚΧ09 - 016 - 30Α1<br />

Φ105, za čelicne 2Kg/2Lt<br />

ΚΧ09 - 016 - 30Β1<br />

Φ130, za čelicne i od nerðajućeg celika 3 Kg/3Lt<br />

ΚΧ09 - 016 - 33Α<br />

101


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

Geo Fire<br />

ZIDNI NOSAčI<br />

ΚΧ09 - 013 - 04E<br />

MBK10 - BRACKET - 12<br />

KX09 - 013 - 06<br />

KX09 - 013 - 21N<br />

ΚΧ10 - 176 - 00<br />

ΜΒΚ02 - DOLPHIN<br />

Izuzetno čvrsti nosac za 6Kg / 6Lt<br />

Izuzetno čvrsti nosac za 12Kg / 9Lt<br />

Izuzetno čvrsti nosac za 6Kg / 6Lt / 2-5Kg CO 2<br />

Plastični cvrsti zidni nosac za 6-12 Kg / 6-9 Lt<br />

(prigodan za spoljašnju upotrebu u ekstremnim<br />

vremenskim uslovima npr blizu mora)<br />

Zaštitni odbojnik.<br />

Koristi se za čelične boce<br />

6-12 Kg / 6-9 Lt da se ne bi oštetil e<br />

a i da ne oštete zid.<br />

NOSAč SA ALARMOM za aparate sa<br />

prahom, CO 2<br />

i penom (potrebna baterija 9V).<br />

Aktivira se kada se pp aparat neovlašćeno skine<br />

sa nosača. Deaktiviranje se vrši kada ovlašćeno lice<br />

vrati iglu/osigurac na predviđeno mesto na nosacu.<br />

102


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

HROM<br />

PODNI TIP<br />

NOSAčA ZA<br />

ΜΒΚ10 - CHROMEBASE<br />

Za pp aparate 6-12 Kg/ 6-12 Lt/ 2-5 Kg ugljendioksid<br />

sa znakom za poziciju pp aparata<br />

PODNI TIP NOSAčA ZA<br />

KX09 - 016 - 44<br />

Za pp aparate 6-12 Kg/ 6-9 Lt/ 2-5 Kg CO 2<br />

sa znakom za poziciju pp aparata<br />

NOVI PROIZVOD<br />

PODNI TIP NOSAčA<br />

HROMIRANI ZA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

PODNI TIP NOSAčA<br />

ZA DVA APARATA<br />

ΜΒΚ10 - SUPPORT - CHROMIUM<br />

ΚΧ09 - 016 - 84<br />

Za pp aparat 6-12 Kg / 6-12 Lt / 2-5 Kg CO 2<br />

Za pp aparat 6-12 Kg / 6-12 Lt / 2-5 Kg CO 2<br />

103


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

NOSAč ZA PILOT BOCE<br />

STABILNOG SISTEMA<br />

KX09 - 016 - 48<br />

VISOKO IZDRŽLjIVI NOSAčI ZA<br />

Pocinkovani nosač sa unutrašnjim zaštitnim jastucima. Podesiv za različite<br />

zapremine boce. Elektrostatička zaštita. Pogodan za upotrebu na kamionima ili<br />

zidovima. Odličan izbor za sisteme sa suvim prahom ili penom u čeličnim bocama.<br />

Geo Fire<br />

ΚΧ09 - 016 - 20Β<br />

ΚΧ09 - 016 - 18Β<br />

Metalni nosač za pilot boce stabilnog sistema<br />

za gašenje požara sa unutrašnjim zaštitnim slojem<br />

elektrostatične boje.<br />

6 Kg / 6Lt / 5Kg CO 2<br />

12Kg / 9Lt<br />

Geo Fire<br />

PODNI TIP NOSAčA ZA<br />

ΚΧ09 - 016 - 45<br />

Per Estintore da 6-12 Kg / 6-9 Lt / 2-5 Kg CO 2<br />

104


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

PODNI TIP NOSAčA ZA<br />

Metalni nosač sa unutrašnjom postavom i čeličnim vijcima.<br />

Elektrostatičnom bojom premazani. Za hotizontalno i vertikalno postavljanje.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

KX09 - 016 - 48C<br />

6 Kg<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΚΧ09 - 016 - 48D<br />

12Kg<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΚΧ09 - 016 - 08A<br />

Sigurnosni pojas uključen<br />

6Kg<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΚΧ09 - 016 - 08B<br />

Sigurnosni pojas uključen<br />

12Kg<br />

105


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

NOSAČ BOCE<br />

Za stabilne CO 2<br />

ή IG 541 / IG 55, sisteme, sa unutrašnjom plasti č nom oblogom za bolje prijanjanje i dodatnu zaštitu<br />

boce. čelični leptir zavrtnjevi su prisutni zarad bržeg i lakšeg postavljanja.<br />

Zaštićeni elektrostatickom bojom.<br />

KX09 - 016 - 47<br />

KX09 - 016 - 46<br />

KX09 - 016 - 46A<br />

KX11 - ACE - ADB<br />

Prilagodljivo. Dugi nosač sa otvorima i osiguračem/klinom za<br />

plafonske aparate. Najkraća dužina 90cm – Najveća dužina 150cm.<br />

Boca 16Lt<br />

Boca 40 - 50Lt<br />

Boca 60 - 80Lt<br />

106


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

ZAŠTITNA KUTIJA<br />

ΚΧ06 - 090 - 00<br />

Plasticna kutija pp aparat 1Kg / 1Lt<br />

sa prostorom za protivpožarno ćebe 90 x 90cm.<br />

(MBK04-CT9090 nije sadržano).<br />

Dimenzije kutije 26x18cm<br />

ΚΧ06 - 090A - 00<br />

1Kg / 1Lt<br />

Plastična zaštitna transportna kutija.<br />

za 1Kg / 1Lt.<br />

Dimenzije kutije: 33x14cm<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ08 - R - RR2M<br />

2Kg / 2Lt<br />

NOVI PROIZVOD<br />

KX - TH02 - 03 - 00<br />

Plastična zaštitna kutija za 6-9-12 Kg / 6-9 Lt<br />

(prigodna za kamione, autobuse, i slično)<br />

Zaptivna guma i pojas takode sadržani.<br />

Dimenzije 83x31x26,3cm.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - TH02 - 04<br />

Dupla plasticna kutij a za dva<br />

pp aparata i to S-6 i<br />

CO 2<br />

- 2Kg (prigodno za<br />

autobuse, kamione i slicno)<br />

Dimenzije 71,5x54x27cm<br />

107


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

ZAŠTITNE KUTIJE<br />

Poliesterske zaštitne kutije.<br />

Prigodne za spoljašnju upotrebu u teškim vremenskim<br />

uslovima npr blizu mora.<br />

ΚΧ15 - ΕΧΤC - S1<br />

ΚΧ15 - ΕΧΤC - S2<br />

KONZOLA ZA PODRŠKU<br />

6Kg / za pp aparate prečnika 18cm<br />

ΜΒΚ03 - SUPPAF<br />

12Kg / 9Lt za pp aparate prečnika 20cm<br />

MBK03 - SUPPAT<br />

6 Kg / 6 Lt<br />

Dimenzije: 28x65x22,5 cm<br />

12 Kg / 9 Lt<br />

Dimenzije: 30x75x22,5 cm<br />

PP<br />

APARAT<br />

Metalna konzola, sa kukom za podešavanje dva kaiša (nisu sadržani),<br />

za smeštanje unutar zaštitne kutije (MBK02-TR12/T)<br />

Koriste se i kao zasebni nosaci.<br />

PP<br />

APARAT<br />

108


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

DRVENA KUTIJA ZA PP APARATE<br />

MBK10-WOODENCASE<br />

6Kg / 6Lt<br />

109


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE<br />

KAIŠ ZA UčVRŠCIVANjE APARATA<br />

KX09 - 006 - 100<br />

ZATEZNA CRNA TRAKA<br />

KX06 - 090A - 130<br />

NAJLONSKA ZAŠTITNA NAVLAKA<br />

ΚΧ - TH08 - 01<br />

Zatezna crna traka za zaštitne kutije<br />

Najlonska zaštitna navlaka<br />

izuzetne izdržljivosti i vodootporna za<br />

aparate na otvorenom prostoru<br />

6 Κg / 6 Lt / 2 Kg CO 2<br />

ΚΧ - TH08 - 01A 12 Κg / 9 Lt / 5 Kg CO 2<br />

Najlonska zaštitna navlak a izuzetne izdržljivosti i vodootporna<br />

za aparate na otvorenom prostoru<br />

KX - TH08 - 02<br />

KX - TH08 - 02A<br />

za 6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt .<br />

Prilagoðava se uz metalnu konzolu<br />

(MBK0-SUPPAF, MBK03-SUPPAT<br />

sa strane 110)<br />

25 Κg / 25 Lt<br />

50 Κg / 50 Lt<br />

110


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA<br />

KOLICA ZA CO 2<br />

PREVOZNE APARATE<br />

10 Kg CO 2<br />

ΚΧ11 - 542 - Α3<br />

1 kom po pakovanju+potrebne komponente za 10Kg di CO 2<br />

25-30 Kg CO 2<br />

KX11 - 547 - A3<br />

1 kom po pakovanju+potrebne komponente za 25-30Kg di CO 2<br />

40-60 Kg CO 2<br />

KX11 - 550 - A3<br />

1 kom po pakovanju+potrebne komponente za 40-60Kg di CO 2<br />

MBK 08 - KX - WHEELS KIT<br />

Set za servisiranje za prevozne aparate CO 2<br />

(točkovi-rezervni delovi)<br />

NOVO<br />

OJAčANI TIP!<br />

U SAGLASNOSTI SA EN1866<br />

111


SREDSTVA ZA GAŠENjE POŽARA<br />

TEčNOSTI ZA GAŠENj E POZARA


SREDSTVA ZA GAŠENJE


SREDSTVA ZA GAŠENjE POZARA<br />

PRAH ZA GAŠENjE POŽARA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

114SREDSTVA ZA GAŠENjE<br />

ΚΧ10 - 315Α - 00B<br />

Vreća od 1.000 Kg<br />

Prah za gašenje požara<br />

Proizveden u Engleskoj<br />

ΑΒC 40%<br />

ΚΧ10 - 315Α - ABC85<br />

> Prah za gašenje požara ABC85% specijal<br />

zatvoreno pakovanje u kartonskoj kutiji radi<br />

boljeg pakovanja<br />

Kartonska kutija sa 25Kg<br />

MBK11 - SZ - ABC40<br />

> Prah za gašenje ABC40% specijal zatvoreno pakovanje<br />

u kartonskoj kutiji radi boljeg pakovanja<br />

Kartonska kutija sa 25 Kg<br />

ΑΒC 40% EN615 Lojdov registar<br />

ΑΒC 40% EN615 Registrato al Lloyd<br />

MBK - ABC40 - 1000<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Vreća od 1.000 Kg<br />

ΑΒC 85% EN615 Lojdov registar<br />

ΑΒC 40% EN615 Lojdov registar<br />

POSEBNE PORUDžBINE- DOSTUPNE PO ZAHTEVU<br />

Po posebnom zahtevu moguće je obezbediti specijalni prah za gašenje<br />

požara klase D. Prigodno za metale kao sto su magnezijum, titanijum,<br />

aluminijum...<br />

pogodno za:<br />

> Ifarmaceutske industrije<br />

> industrije ðubriva<br />

> hemijske industrije<br />

ΑΒC 40% EN615 Lojdov registar<br />

MBK - ABC40<br />

Vreća od 25 Kg<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΒCE 20%<br />

MBK11 - SZ - BC20<br />

> Prah za gašenje požara BC20% specijal<br />

zatvoreno pakovanje kartonskoj kutiji radi boljeg<br />

pakovanja<br />

- kartonska kutija sa 25kg


D AL 1977<br />

SREDSTVA ZA GAŠENjE POZARA<br />

EN1568 - 3 & EN1568 - 4<br />

PENA ZA GAŠENjE AFFF 6%<br />

Pena za gašenje 716 (6%). Proizvedeno u Engleskoj<br />

Geo Fire<br />

MBK08 - AF716 - 25<br />

Kanister 25 Lt<br />

MBK08 - AF716 - 200<br />

Kanister 200 Lt<br />

Pena za gašenje 916 (6%). Proizvedena u Engleskoj<br />

MBK09 - AF916 - 25<br />

Kanister 25 Lt<br />

MBK08 - AF916 - 200<br />

Kanister 200 Lt<br />

EN1568 - 3 & EN1568 - 4<br />

PENA ZA GAŠENjE AFFF 3%<br />

Pena za gašenje<br />

713 (3%). Proizvedena u Engleskoj<br />

MBK05 - AF713 - 25<br />

Kanister 25 Lt<br />

MBK05 - AF713 - 200<br />

Kanister 200 Lt<br />

SREDSTVO ZA F -KLASU , ”WET CHEMICAL”<br />

> Kanister 25 Lt<br />

MBK07 - F - CLASS - 25<br />

prigodno za požare klase F kipućih ulja i masti<br />

a takoðe i klasu A (čvrste gorive materije)<br />

> Kanister 20 Lt<br />

ΜΒΚ08 - F - CLASS - 200<br />

> Kanister 200 Lt<br />

TEČNOST ZA GAŠENjE<br />

ΜΒΚ04 - 001<br />

Broj odobrenja Α.Π.Σ. 56404_Φ.701.6, 9 November 2009<br />

Tečnost za gašenje<br />

sa izveštajem<br />

sa ispitivanja<br />

NAŠA KOMPANIJA MOŽE OBEZBEDITI<br />

(cena<br />

TEčNOST ZA GAŠENjE METALNIH I<br />

po kanisteru)<br />

DRVENIH POVRŠINA.<br />

SA ODOBRENjEM NADLEŽNIH<br />

pokrivenost<br />

300-350gr/m 2<br />

[ ]<br />

115


ORMARIćI ZA CREVA, HIDRANTSKI ORMARIćI,<br />

ORMARIćI ZAALAT, CREVA, SPOJKE,<br />

I OSTALA OPREMA


HIDRANTSKI ORMARIćI


Geo Fire<br />

ORMARIćI ZA CREVA<br />

PRAZNI ORMARIćI ZA CREVA I ALATE<br />

ORMARIćI ZA CREVA<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

MBK05 - FC - BIG<br />

Ormarić za protivpožarno crevo sa<br />

koturom.<br />

Elektrostatična boja RAL 3000, UV-zaštićena<br />

sito štampa.<br />

ΚΧ06 - 002W4 - 00A<br />

Ormarić za protivpožarno crevo sa<br />

koturom.<br />

Elektrostatična boja RAL 3000, UV-zaštićena<br />

sito štampa.<br />

Geo Fire<br />

KX06 - 002W4 - 00C<br />

Pocinkovani ormarić za protivpožarno<br />

crevo.<br />

Elektrostatična boja RAL 3000, UV-zaštićena<br />

sito štampa.<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

Debljina lima: 1,5mm<br />

[ ]<br />

SVI ORMARIćI ZA PROTIVPOŽARNA<br />

CREVA SU ZAPAKOVANI U<br />

KARTONSKU KUTIJU<br />

U p a k o v a n i u k a r t o n s k u<br />

118


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ORMARIćI ZA PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

MBK07 - TN - REEL - PGL<br />

Ormarić za protivpožarno crevo sa providnim<br />

pleksiglas prozorom<br />

Elektrostatic ka zaštita RAL 3000 - UV zaštita<br />

ORMARIćI<br />

POSEBNIH<br />

NESTANDARDNIH<br />

DIMENZIJA<br />

SE MOGU PORUčITI<br />

PO ZAHTEVU KUPCA<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

MBK07 - TN - REEL - EXT<br />

Ormarić za protivpožarno crevo sa odeljkom za pp<br />

aparat (dvojaka namena)<br />

Elektrostatic ka zaštita RAL 3000 - UV zaštita sito štampa<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)<br />

630 x 1000 x 180 mm<br />

Ormarić od nerðajućeg celika sa koturom<br />

Vrata se otvaraju pritiskom na dugme.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

S.S. 316<br />

KX06 - 002W6 - 00B<br />

S.S. 304<br />

KX06 - 002W6 - 00<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)<br />

700 x 630 x 180 mm<br />

Kotur od nerðajućeg celika<br />

z b o g s i g u r n o s n i h r a z l o g a .<br />

119


ORMARIćI<br />

PRAZNI ORMARIćI ZA CREVA I ALATE<br />

MBK05 - FC - SMALL<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

WITH WATER HOSE<br />

Ormarić sa kukom.<br />

ORMARIć ZA CREV<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

WITH WATER HOSE<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

WITH WATER HOSE<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

WITH WATER HOSE<br />

Elektrostatična zaštita RaL3000<br />

UV zaštićeno<br />

MBK11 - H - SMALL<br />

Ormarić sa kukom.<br />

Nova posebna zaštitna obloga, sito<br />

štampa<br />

ΚΧ06 - 002W9 - 00<br />

Ormaric sa kukom.<br />

Debljina lima 0.9mm<br />

Elektrostaticka zaštita RAL3000<br />

UV zašticeno, sito štampa<br />

NOVI PROIZVOD<br />

POCINKOVANO<br />

ΜΒΚ10 - SLOPE<br />

Ormarić sa kukom.<br />

Debljina lima 0.9mm<br />

Geo Fire<br />

Elektrostatička zaštita RAL3000<br />

UV zaštićeno, sito štampa<br />

nastrešnica u čeonom delu<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm<br />

U p a k o v Ia M n B Ai L u L O k Ia N r C t A Ro Tn O Ns E k u<br />

120


D AL 1977<br />

ORMARIćI ZA PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Nerđajući čelik 316 Sjajni<br />

ΚΧ06 - 002W2 - 00Α<br />

Geo Fire<br />

Ormarić od nerðajućeg celika sa kukom.<br />

Vrata se otvaraju jednostavnim pritiskom na dugme.<br />

Nerđajući čelik 314 Sjajni<br />

ΚΧ06 - 002W2 - 00<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm<br />

Ormarić od nerðajućeg celika sa kukom.<br />

Vrata se otvaraju jednostavnim pritiskom na dugme.<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

KX15 KX15 - - TH02 - - 09<br />

Ormarić od nerðajućeg celika sa kukom.<br />

Prigodno za teške vremenske uslove (npr blizu<br />

mora).<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 420 x 420 x 210 mm<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

KX15 - H0SEC - S2<br />

Ormarić od nerðajućeg celika sa kukom.<br />

Prigodno za teške vremenske uslove (npr blizu<br />

mora).<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 573 x 573 x 210 mm<br />

z sb c o a tg o ls a i Pg e u r r an Go i os n n i Di i h sr i ca U z r el Zo Z ag a .<br />

121


ORMARIćI ZA pp CREVA<br />

PRAZNI ORMARIćI ZA CREVA I ALATE<br />

ORMARIćI ZA CREVA<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 520 x 450 x 195 mm<br />

ΜΒΚ02 - PK45 - BL<br />

Pvc Ormarić sa providnim lomljivim vratima<br />

i sa adapterom za ventil i zaštitnom rešetkom za<br />

crevo.<br />

Sertifikovano u saglasnosti sa EN 671-2:2001 (UNI 45)<br />

REZERVNO STAKLO<br />

SE MOŽE PORUčITI.<br />

MBK02 - PK45 - RF<br />

Pvc Ormarić sa providnim lomljivim vratima<br />

i sa adapterom za ventil i zaštitnom rešetkom za<br />

crevo.<br />

Sertifikovano u saglasnosti sa EN 671-2:2001 (UNI 45)<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 520 x 450 x 195 mm<br />

U p a k o v a n i u k a r t o n s k u<br />

122


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ORMARIćI<br />

ΜΒΚ05 - FS - STATION<br />

FIRE ΤΟΟL STATION<br />

Ormarić za alat sa 4 kuke<br />

Elektrostatička zaštita RAL3000<br />

UV zaštita? sito štampa.<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

KX06 - 002W8 - 00A<br />

FIRE ΤΟΟL STATION<br />

Ormarić za alat sa dva odeljka pogodno za velike<br />

alate i aparat za disanje.<br />

Elektrostatička zaštita RAL3000<br />

UV zaštita? sito štampa.<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

NOVI PROIZVOD<br />

Nerđajući čelik 304<br />

KX06 - 002W8 - 00B<br />

Ormarić od nerđajućeg čelika, sa dva odeljka<br />

pogodno za velike alate i aparat za disanje.<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

z b o g s i g u r n o s n i h r a z l o g a .<br />

123


HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

KOMPLETNI HIDRANTSKI ORMARIćI I ORMARICI ZA ALAT<br />

Kompletan ormarić (MBK05 - FC-BIG), sa 1 3 / 4<br />

’’ 8bari crevom sa<br />

žičanim zatezačom i zaštitnim navlakama.<br />

Spojke sa navojem i repom, ventilom i podesivom mlaznicom<br />

(KX07-060A-00).<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

FIRE HOSE CABINET WITH REEL<br />

NE SASTAVLjEN<br />

> 1 3 / 4<br />

” 8 bara ELOT 14811-1<br />

> 1 3 / 4<br />

” 15 bara EN 14540<br />

SASTAVLjEN I SPREMAN ZA UPOTREBU<br />

> 1 3 / 4<br />

” 8 bara ELOT SECONDO LA 14811-1<br />

> 1 3 / 4<br />

” 15 bara EN 14540<br />

Kompletan ormarić (KX05-002W4-00A), sa<br />

1 3 / 4<br />

’’ 8bari crevom sa žičanim zatezačom i zaštitnim navlakama.<br />

Spojke sa navojem i repom, ventil i podesiva mlaznica.<br />

NE SASTAVLjEN<br />

> 1 3 / 4<br />

” 8 bari ELOT 14811-1<br />

> 1 3 / 4<br />

” 15 bari EN 14540<br />

SASTAVLjEN I SPREMAN ZA UPOTREBU<br />

> 1 3 / 4<br />

” 8 bari ELOT 14811-1<br />

> 1 3 / 4<br />

” 15 bari EN 14540<br />

Kompletan ormarić (KX05-002W4-00A), sa<br />

2” 8 bari/15 bari pp crevom žičanim zatezačom i zaštitnim navlakama.<br />

Spojke sa navojem i repom, ventil i podesiva mlaznica.<br />

NE SASTAVLjEN<br />

> 2” 8 bari<br />

> 2” 15 bari ΕΝ 14540<br />

SASTAVLjEN I SPREMAN ZA UPOTREBU<br />

> 2” 8 bari<br />

> 2” 15 bari ΕΝ 14540<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

U p a k o v a n i u k a r t o n s k u<br />

124


D AL 1977<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

Kompletan hidrantski ormar (MBK05 - FC-BIG), sa 2” 8 bari/15 bari<br />

crevom pletenim sa žičanim zatezacem i zaštitnom navlakom,<br />

spojkom sa navojem i repom , ventilom i podesivom mlaznicom<br />

(KX07-060A-00)<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

WITH WATER HOSE<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

NE SASTAVLjEN<br />

> 2” 8 bari<br />

> 2” 15 bari ΕΝ 14540<br />

SASTAVLjEN<br />

> 2” 8 bari<br />

> 2” 15 bari ΕΝ 14540<br />

Hidrantski ormar sa kukom (ΚΧ06-002W9-00) crvenim pp crevom 1 / 2<br />

” 15m,<br />

nova plastična podesiva mlaznica od 1 / 2<br />

” (MBK07-UT-NZ12), slavinica 2<br />

par pocinkovanih šelni. Nije sastavljen ali su sve komponente prisutne<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

WITH WATER HOSE<br />

Elektrostatička zaštita RAL3000<br />

UV zaštita sito štampa.<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 500 x 470 x 140 mm<br />

Hidrantski ormar sa kukom (MBK05-FC-SMALL) crveno crevo 1 / 2<br />

” 15m,<br />

nova plastična prilagodljiva mlaznica 1 / 2<br />

” (MBK07-UT-NZ12), nastavak i<br />

pocinkovane šelne.<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

WITH WATER HOSE<br />

Elektrostatička zaštita RAL3000<br />

UV zaštita sito štampa.<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 500 x 470 x 140 mm<br />

Hidrantski ormar sa kukom (MBK05-FC-SMALL) crveno crevo 1 / 2<br />

” 15m,<br />

nova plastična prilagodljiva mlaznica 1 / 2<br />

” (MBK07-UT-NZ12), nastavak i<br />

pocinkovane šelne.<br />

FIRE HOSE CABINET<br />

WITH WATER HOSE<br />

Nova posebna zaštitna obloga<br />

sito štampa.<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 500 x 470 x 140 mm<br />

z b o g s i g u r n o s n i h r a z l o g a .<br />

125


HIDRANTSKI ORMARI<br />

KOMPLETNI HIDRANTSKI ORMARI<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

FIRE ΤΟΟL STATION<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

FIRE ΤΟΟL STATION<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm<br />

Kompletni ormarić za alat TIPO A<br />

(MBK05-FS-STATION)<br />

Sadrži:pijuk, pajser, keser, sekiru, lopatu,<br />

protivpožarno ćebe 0,9x0,9m i dve svetiljke<br />

sa baterijama.<br />

Kompletni ormarić za alat TIPO B<br />

(MBK05-FS-STATION)<br />

Sadrži: pijuk, pajser, keser, sekiru, lopatu,<br />

protivpožarno ćebe 0,9x0,9m , dve svetiljke<br />

sa baterijama, jedan aparat za disanje<br />

15 minuta, dve kacige, i dve maske sa<br />

filterima.<br />

Elektrostatička zaštita RAL3000?<br />

UV zaštita sito štampa.<br />

Kompletni ormarić za alat TIPO A<br />

(KX06-002W8-00A)<br />

Sadrži:pijuk, pajser, keser, sekiru, lopatu,<br />

protivpožarno ćebe 0,9x0,9m i dve svetiljke<br />

sa baterijama.<br />

Kompletni ormarić za alat TIPO B<br />

(KX06-002W8-00A)<br />

Sadrži: pijuk, pajser, keser, sekiru, lopatu,<br />

protivpožarno ćebe 0,9x0,9m , dve svetiljke<br />

jedan aparat za disanje 15 minuta, dve<br />

kacige, dve maske sa filterima.<br />

Elektrostatička zaštita RAL3000?<br />

UV zaštita sito štampa.<br />

U p a k o v a n i u k a r t o n s k u<br />

126


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ORMARI SA ALATOM<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ10 - SJC - 09A<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina):<br />

760 x 760 x 240 mm<br />

Ormarić sa dva odeljka-kompletan sa<br />

crevom 3 / 4<br />

’’ (30m).<br />

Sertifikovano u skladu sa<br />

ΒSI / EN671,<br />

NOVI PROIZVOD<br />

BSI / EN694<br />

ΜΒΚ10 - SJC - 02C<br />

Kompletan hidrantski ormarić, sastavljen sa<br />

crevom 3 / 4<br />

’’ (30m) i podesivom mlaznicom<br />

Sertifikovano u skladu sa<br />

BSI / EN694<br />

ΒSI / EN671,<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina):<br />

1400 x 700 x 300 mm<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ10 - SJC - 02D<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ10 - SJC - 09B<br />

Armadio Manichetta Antincendio Completo -<br />

Assemblato con Manichetta 1’’ (30m) e Ugello<br />

Hidrantski ormarić sa dva odeljka sastavljen sa<br />

crevom 1’’ (30m).<br />

Sertifikovano u skladu sa<br />

ΒSI / EN671,<br />

Sertifikovano u skladu sa<br />

ΒSI / EN671,<br />

BSI / EN694<br />

BSI / EN694<br />

SPECIJALNE DIMENZIJE<br />

HIDRANTSKIH ORMARIćA<br />

(SERTIFIKOVANIH U SKLADU<br />

SA CE-EN)<br />

SU DOSTUPNE NAKON<br />

ZVANIčNOG ZAHTEVA ZA<br />

NjIMA<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina):<br />

840 x 840 x 300 mm<br />

z b o g s i g u r n o s n i h r a z l o g a .<br />

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina):<br />

1500 x 780 x 250 mm<br />

760 x230 x720 mm<br />

680 x230 x680 mm<br />

1030 x230 x720 mm<br />

840 x300 x840 mm<br />

780 x230 x780 mm<br />

127


ORMARIćI I KOTURI<br />

HIDRANTSKI ORMAR<br />

NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ06 - ΤD - REEL<br />

Rezervni kotur za crevo , sa pokretnom rukom<br />

za postavljanje na vertikalnim površinama.<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 01B<br />

Zidni ručno pokretani kotur<br />

sa crevom 1.3” 30m spremnim za upotrebu<br />

Sertifikovano u skladu sa EN671-1:2000<br />

Geo Fire<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 02A<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 02Β<br />

Zidni fiksni-nepomerljivi kotur sa crevom<br />

3<br />

/ 4<br />

” 30m. Dostupan u varijanti 1” 30m.<br />

Spreman za upotrebu<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Sertifikovano u skladu sa<br />

EN671-1:2000<br />

128


Geo Fire<br />

Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ORMARIćI I KOTURI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 05A<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 05B<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Zidni od nerdajućeg čelika<br />

pokretljivi sa ugraden im manometrom i crevom<br />

3<br />

/ 4 ” 30m. Dostupno i kao 1” 30m.<br />

Spremno za upotrebu.<br />

Sertifikovano u skladu sa<br />

EN671-1:2000<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 06A<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 06C<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Zidni automatski pokretljivi sa ugrađenim<br />

manometrom i crevom 3 / 4 ” 30m.<br />

Dostupno i kao 1” 30m.<br />

Spremno za upotrebu.<br />

Sertifikovano u skladu sa<br />

EN671-1:2000<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 04B<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 04C<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Zidni ručno pokretljivi kotur sa crevom 3 / 4<br />

”<br />

30m. Dostupno i sa 1” 30m crevom.<br />

Spreman za upotrebu.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 07A<br />

ΜΒΚ10 - SJR - 07C<br />

> 3/4”<br />

> 1”<br />

Zidni automatski pokretljivi kotur sa crevom<br />

3<br />

/ 4 ” 30m. Dostupno i sa 1” 30m crevom.<br />

Spremno za upotrebu.<br />

Sertifikovano u skladu sa<br />

EN671-1:2000<br />

129


Geo Fire<br />

HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

P R O T I V P O Ž A R N A C R E V A<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

ΜΒΚ05 - PL - 15<br />

Crveno crevo za vodu 1 ”15m.<br />

ΜΒΚ08 - UT - 34 HOSE<br />

Crveno crevo za vodu 3 / 4<br />

”30m.<br />

EN694<br />

ΚΧ - HLC - HOSE2<br />

Crevo za vodu za zidne koturove, 3 / 4<br />

”<br />

Radni pritisak 16 bari.<br />

EN694<br />

KX - HLC - HOSE1<br />

Crevo za vodu 1” za zidne koturove.<br />

Radni pritisak 16 bari.<br />

ΚΧ14 - 501 - Β2<br />

Crevo za vodu 1” sa unutrašnjom<br />

gumenom oblogom<br />

A r m i r a n a c r e v a s a<br />

130


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

ARMIRANA CREVA<br />

ARMIRANA CREVA sa žičanim zatezačom i standardnim spojkama<br />

sa plastičnim navlakama za zaštitu ruku<br />

VISOKO KVALITETNA PROTIVPOŽARNA CREVA. OZNAKA SERTIFIKATA<br />

JE NA SVAKOM CREVU.<br />

MED 96/98 /EC DIN 14811<br />

[ ]<br />

SVA KO S ERT IFIK OVA NO CRE VO<br />

JE ZAPAKOVANO U KARTONSKU KUTIJU<br />

GL EN 14540:2004 AI:2007<br />

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M1 1” 8bar 20m<br />

ΜΒΚ07 - EL - 8B30M1<br />

1” 8 bar 30m<br />

ΜΒΚ08 - EL - 16B20M1 1” 16 bar 20m<br />

MBK07 - DIN - HS20 - 1 - 25<br />

1” 16 bar red 25m DIN 14811<br />

MBK07- EL - 16B25M1<br />

1” 16 bar red 25m<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M1<br />

1” 16 bar 30m<br />

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M112<br />

1 1 / 2<br />

” 8 bar 20m<br />

ΜΒΚ10 - EL - 16B30M112<br />

1 1 / 2<br />

” 15 bar 30m EN 14540<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B15M134<br />

1 3 / 4<br />

” 8 bar 15m ELOT DIN 14811<br />

s p o j k a m a i ž i č a n i m<br />

131


HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B20M134<br />

1 3 / 4<br />

” 8 bar 20m ELOT DIN 14811<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B30M134<br />

ΜΒΚ07 - BD - 16B20M134<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B25M134<br />

1 3 / 4<br />

” 15 bar 25m ΕΝ 14540<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M134<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B15M2<br />

ΜΒΚ07 - BD - 8B20M2<br />

ΜΒΚ10 - BD - 8B30M2<br />

ΜΒΚ07 - BD - 16B20M2<br />

ΜΒΚ07 - BD - 16B25M2<br />

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M212<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B20M212<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B25M212<br />

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M212<br />

1 3 / 4<br />

” 8 bar 30m ELOT DIN 14811<br />

1 3 / 4<br />

” 15 bar 20m ΕΝ 14540<br />

1 3 / 4<br />

” 15 bar 30m ΕΝ 14540<br />

2” 8 bar 15m<br />

2” 8 bar 20m<br />

2” 8 bar 30m<br />

2” 15 bar 20m ΕΝ 14540<br />

2” 15 bar 25m ΕΝ 14540<br />

2 1 / 2<br />

” 8 bar 20m<br />

2 1 / 2<br />

” 16 bar 20m<br />

2 1 / 2<br />

” 16 bar 25m<br />

2 1 / 2<br />

” 16 bar 30m<br />

[ ]<br />

SVAKO SERTIFIKOVANO CREVO<br />

SE ISPORUčUJE U KARTONSKU KUTIJU<br />

A r m i r a n a c r e v a s a<br />

132


D AL 1977<br />

HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

ZAŠTITNE NAVLAKE<br />

ΜΒΚ07 - UT - PS1<br />

1 ”<br />

KX08 - 006A - 98B<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

KX08 - 006A - 98 1 3 / 4<br />

”<br />

KX08 - 006A - 98C<br />

KX08 - 006A - 98A 2 1 / 2<br />

”<br />

2”<br />

Zaštitna navlaka za armaturna creva.<br />

Postavljaju se preko žičanog zatezača radi<br />

zaštite ruku korisnika.<br />

KX08 - 006A - 98D<br />

3”<br />

PP CREVA UL/FM<br />

Sertifikovano pp crevo, 20m, sa unutrašnjom ispunom od EPDM materijala<br />

zarad povećanja izdržljivosti, prilagođeno korišćenju na niskim temperaturama.<br />

Dijagonalno tkanje creva pospešuje izdržljivost pri višestrukim naprezanjima .<br />

Oznaka sertifikata utisnuta na crevu.<br />

Svako crevo je pojedinačno testirano.?<br />

KX19 - 002 - 00<br />

1 1 / 2<br />

” 14bar UL LISTED 410gr/m<br />

KX14 - 506 - AH3 - 20FM<br />

1 3 / 4<br />

” 8bar FM APPROVED 150gr/m<br />

KX14 - 506 - AH4 - 20FM<br />

2” 8 bar FM APPROVED 180gr/m<br />

ΚΧ19 - 002Β - 00<br />

2 1 / 2<br />

” 14bar UL LISTED 475gr/m<br />

s p o j k a m a i ž i č a n i m<br />

133


PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

ΚΧ14 - 501 - Α1<br />

ΚΧ14 - 501 - Α2 1 1 / 2<br />

” 100gr/m<br />

ΚΧ14 - 501 - Α3<br />

ΚΧ14 - 501 - Α4<br />

ΚΧ14 - 501 - Α5<br />

1” 80gr/m<br />

1 3 / 4<br />

” 130gr/m ΕLΟΤ DIN 14811-1<br />

2” 145gr/m<br />

2 1 / 2<br />

” 150gr/m<br />

ΚΧ14 - 501 - Α6 3” 280gr/m<br />

PROTIVPOŽARNA CRAVA RP 8bari , 20m,<br />

TP 24 bara, PRITISAK PUCANjA preko 50 bari<br />

Ojačano crevo za sprečavanje deformacije usled gaženja preko creva<br />

maksimalne čvrstoće i deformacije svedene na nulu. Novi optimizovani<br />

unutrašnji sloj.<br />

Izuzetna čvrstoća u situacijama kada je pod opteećenjem.<br />

Debljina 0.4mm s tolerancijom 0.03mm, tanje od uobicajenih creva,<br />

nema sadržaj reciklirane plastike.<br />

Svako crevo je testirano!?<br />

UNUTRAŠNjA OBLOGA!<br />

A r m i r a n a c r e v a s a<br />

134


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

PROTIVPOŽARNO CREVO RP 8bari, 30m,<br />

TP 24bari, PRITISAK PUCANjA CREVA preko 50 bari<br />

[<br />

]<br />

NAKON ZAHTEVA MOGUćE<br />

JE OVA CREVA PRESEćI I NAPRAVITI DVA<br />

OD 15m SVAKO<br />

ΚΧ14 - 501 - Α1 - 30 1” 80gr/m<br />

ΚΧ14 - 501 - Α3 - 30<br />

1 3 / 4<br />

” 130gr/m ELOT DIN 14811-1<br />

ΚΧ14 - 501 - Α4 - 30 2’’ 145gr/m<br />

UNUTRAŠNjA OBLOGA!<br />

s p o j k a m a i ž i č a n i m<br />

135


PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

MBK07 - EL - 16B1” - 20<br />

MBK07 - EL - 16B1” - 25<br />

MBK07 - EL - 16B1” - 30<br />

MBK07 - EL - 16B112 - 30<br />

MBK10 - EL - 15B112 - 20 - MED<br />

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 20<br />

1” 20m 100gr/m<br />

PROTIVPOŽARNA CREVA RP 15/16bari<br />

TP 48bari, PP 50bari<br />

Nova optimizovana unutrašnja obloga za jači otpor spoljašnjem opterećenju<br />

1” 25m 100gr/m, ROSSA<br />

1” 30m 100gr/m<br />

1 1 / 2<br />

” 30m 175gr/m EN 14540<br />

1 1 / 2<br />

” 20m 175gr/m EN 14540, MED / SOLAS<br />

1 3 / 4<br />

” 20m 180gr/m EN 14540<br />

Svako crevo je testirano!<br />

[ ]<br />

SVAKO SERTIFIKOVANO CREVO<br />

SE ISPORUčUJE U KARTONSKU KUTIJU<br />

Geo Fire<br />

136


D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

ΚΧ14 - 504 - ΑΗ3 - 20 ΜΕD<br />

1 3 / 4<br />

” 20m 180gr/m EN 14540, MED / SOLAS<br />

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 25<br />

1 3 / 4<br />

” 25m 180gr/m EN 14540<br />

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 30<br />

1 3 / 4<br />

” 30m 180gr/m EN 14540<br />

MBK10 - EL - 15B2 - 20 MED<br />

2” 20m 230gr/m EN 14540, MED / SOLAS<br />

KX14 - 506 - AH4 - 20<br />

2” 20m 230gr/m EN 14540<br />

KX14 - 506 - AH4 - 25<br />

2” 25m 230gr/m EN 14540<br />

KX14 - 506 - AH4 - 30<br />

2” 30m 230gr/m EN 14540<br />

KX14 - 506 - AH5 - 20<br />

2 1 / 2<br />

” 20m 310gr/m<br />

MBK10 - EL - 15B212 - 20 MED<br />

2 1 / 2<br />

20m 310gr/m EN 14540, MED / SOLAS<br />

KX14 - 506 - AH5 - 25<br />

2 1 / 2<br />

” 25m 310gr/m<br />

KX14 - 506 - AH5 - 30<br />

2 1 / 2<br />

” 30m 310gr/m<br />

ΚΧ14 - C14 - 7520<br />

3” 20m 420gr/m<br />

137


PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

SPECIJALNA PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

VATROOTPORNA CREVA “FORESTRY HOSE”<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

FORESTRY HOSE je lako crevo, jednoslojno crevo od poliestera sa TPU elastomerom.<br />

Wisentec tretman uveliko pojačava otpornost na abraziju, toplotu i plamen dok virtuelno<br />

smanjuje unos vode. Kada se koristi, HBY forestry hose je zašticen od budi i nema<br />

potrebe da se suši. Njegova površina je posebno pripremljena i osposobljena za dug<br />

životni vek i smanjeno trenje kao i otporna na vučenje, uticaj ozona, kvašenje, buđ, i abraziju.<br />

Površina creva pruža mnogo bolju otpornost na bud, petrolej, oštecenja nego obicna gumena<br />

creva a takođe su i lakša i kompaktnija. Celom dužinom creva se prostire traka koja služi za<br />

obeležavanje ovog tipa creva mada se ona može I utkati. Ova traka je po NFPA standardima.<br />

Uzimajući u obzir da je ovo crevo lake konstrukcije, ne preporučuje se za upotrebu pri ispiranju<br />

ili u građevinama, mlinovima, elektranama.<br />

VATROOTPORNO CREVO “DUZ”<br />

DUZ crevo je troslojno protivpožarno crevo sa oblogom i ekstrudiranim slojem i<br />

duplo vulkaniziranim slojem, sa ojacanjem od poliestera za maksimalnu trajnost i izdržljivost.<br />

Rebrasta nitrilna gumena obloga uveliko povecava otpornost na abraziju, obezbeđuje duži<br />

životni vek a utkano ojačanje obezebeđuje punkciju. Glatke linije u unutrašnjosti smanjuju trenje<br />

I najbolje su u klasi. Crevo ostaje savitljivo i na temperaturama do -20C i otporno je na uticaj<br />

ozona, oksidacije, i većine hemikalija ili naftnih produkata. DUZ crevo je proizvedeno u skladu sa<br />

BS 63591 standardom.<br />

• Koristi se za snabdevanje vodom irigacionih sistema<br />

• Koristi se za protok tečnih dubriva<br />

• Koristi se i za poljoprivredne sisteme<br />

• Koristi se za vodosnabdevanje<br />

• Koristi se za postavljanje u visoko abrazivnim sredinama<br />

• Koristi se za gašenje požara u zgradama<br />

• Koristi se za gašenje požara u industriji<br />

• Koristi se za gašenje požara u vojnim i pomorskim ustanovama<br />

KX14 - 506 - 134DUZ - 20<br />

KX14 - 506 - 2DUZ - 20<br />

PLASTIčNO PP CREVO ( PVC) 8 BAR<br />

NBR/PVC crevo prigodno za hemijsku industriju i rafinerije<br />

Geo Fire<br />

1 3 / 4<br />

17bar RED 20m<br />

2 ” 17bar RED 20m<br />

WP 8bar<br />

MBK09 - EL - 134PVC8<br />

MBK09 - EL - 2PVC8<br />

1 3 / 4<br />

8bar 20m<br />

2 ” 8bar 20m<br />

138


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

PLASTIčNO PP CREVO Rp?16bari, 20m<br />

TP 48bari PP preko 50bari<br />

NBR/PVC obloga<br />

Prigodno za hemijsku industriju i rafinerije<br />

MBK07 - EL - 134PVC<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

MBK07 - EL - 2PVC<br />

2”<br />

NOVI PROIZVOD<br />

PP CREVO - POLUKRUTO<br />

MBK10 - SEMIRIGID - 1 - 30<br />

1” 15 Bari crveno, 30m<br />

Posebno crevo namenjeno za protivpožarna vozila,<br />

kamione i zidne hidrantske ormare.<br />

MBK07 - EF - BINDING<br />

Prenosni uređaj za povezivanje creva sa spojkama uz pomoć<br />

niklovane žice. Prigodno za creva od 1” do 4”. Sastoji se od dva dela:<br />

stezaljke i vođice za crevo i elementa za namotavanje žice.<br />

Prigodno i za upotrebu na brodovima.<br />

MARINE<br />

139


PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

I ODGOVARAJUćA OPREMA<br />

HIDRANTSKI ORMAR<br />

D-TIP OBUJMICA<br />

ΚΧ10 - 091Β - 00<br />

ΚΧ10 - 091C - 00<br />

ΚΧ10 - 091D - 00<br />

ΚΧ10 - 091E - 00<br />

ΚΧ10 - 091F - 00<br />

ΚΧ10 - 091G - 00<br />

GALVANIZOVANA OBUJMICA<br />

ΚΧ10 - 091Α - 00Α<br />

ΚΧ10 - 091B - 00Α<br />

ΚΧ10 - 091C - 00Α<br />

ΚΧ10 - 091D - 00A<br />

1”<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

3”<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

1”<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

Mesingana obujmica.<br />

17mm širine za postavljanje<br />

na spojku creva.<br />

ΚΧ10 - 091E - 00A<br />

2”<br />

ΚΧ10 - 091F - 00A<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

ΚΧ10 - 091G - 00A<br />

3”<br />

τέλεια Προσαρμογή του Σφικτήρα στην Ουρά του Ρακόρ για Ιδανικό Δέσιμο του Πυροσβεστικού Σωλήνα!<br />

140


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

SPOJKE ZA PP I CREVA ZA VODU<br />

SPOJKA ZA CREVO<br />

ΚΧ09 - 003 - 221<br />

1<br />

/ 2<br />

” spojka prilagođena za crevo za vodu malog<br />

hidrantskog ormara sa slavinom.<br />

SERTIFIKOVANE ALUMINIJUMSKE<br />

SPOJKE<br />

MBK07 - DIN - ST1F<br />

DIN 14306 1” NAVOJ<br />

MBK07 - DIN - ST1M<br />

DIN 14301 1’’ KLIN<br />

ΜΒΚ07 - DIN - ST134M<br />

NEN 1 3 / 4<br />

” KLIN<br />

ΜΒΚ07 - DIN - ST2F<br />

DIN 14307 1 3 / 4<br />

” - 2’’ NAVOJ<br />

ΜΒΚ07 - DIN - ST2M<br />

DIN 14321 2’’ KLIN<br />

ΜΒΚ07 - NEN - ST212F<br />

NEN 2 1 / 2<br />

’’ NAVOJ<br />

ΜΒΚ07 - NEN - ST212M<br />

NEN 2 1 / 2<br />

’’ KLIN<br />

MBK07 - DIN - ST3F<br />

DIN 14308 3’’ NAVOJ (2 1 / 2<br />

’’ ΒSP )<br />

MBK07 - DIN - ST3M<br />

DIN 14332 3’’ KLIN<br />

141


PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

I ODGOVARAJUćA OPREMA<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

NOVI PROIZVOD<br />

TS 50 BAR<br />

ALUMINIJUMSKE STORZ SPOJKE<br />

Izrađene od cistog aluminijuma (nerecikliranog)<br />

> sa belom ZaPtivkom vrHUnskoG<br />

kvaliteta<br />

KX08 - 002Q - 00<br />

ΚΧ08 - 001J - 00<br />

ΚΧ08 - 002J - 00<br />

ΚΧ08 - 001 - 00<br />

ΚΧ08 - 002I - 00<br />

ΚΧ08 - 001G - 00<br />

KX08 - 002H - 00<br />

KX08 - 001D1 - 00<br />

KX08 - 002P - 00<br />

KX08 - 001B1 - 00<br />

MBK05 - YT - 3THR<br />

MBK05 - YT - 3TAIL<br />

ALUMINIJUMSKE REDUCIR SPOJKE<br />

Geo Fire<br />

1” NAVOJ<br />

1” klin<br />

1 1 / 2<br />

” NAVOJ<br />

1 1 / 2<br />

” klin<br />

1 3 / 4<br />

” NAVOJ<br />

1 3 / 4<br />

” klin<br />

2” NAVOJ<br />

2” klin<br />

2 1 / 2<br />

” NAVOJ<br />

2 1 / 2<br />

” klin<br />

3” klin<br />

3” klin<br />

Koriste se za povezivenje spojki sa razlicitim dimenzijama.<br />

1 1 / 2<br />

” x 1”, 2” x 1”, 2” x 1 1 / 2<br />

”, 2 1 / 2<br />

” x 1”, 2 1 / 2<br />

” x 1 1 / 2<br />

”<br />

2 1 / 2<br />

” x 2”, 3” x 1 1 / 2<br />

”, 3” x 2”, 3” x 2 1 / 2<br />

”<br />

142


D AL 1977<br />

SPOJKE ZA PP I CREVA ZA VODU<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ALUMINIJUMSKE SPOJKE<br />

KX08 - 002P2 - 00A<br />

2 1 / 2<br />

” NAVOJ<br />

> AMERIčKI NAVOJ<br />

MESINGANE STORZ SPOJKE<br />

KX08 - 002I1 - 00<br />

1 3 / 4<br />

” NAVOJ<br />

KX08 - 001G1 - 00<br />

ΜΒΚ07 - UΤ - BR2F<br />

1 3 / 4<br />

” KLIN<br />

2” NAVOJ<br />

ΜΒΚ07 - UΤ - BR2M<br />

ΜΒΚ07 - UΤ - BR212F<br />

ΜΒΚ07 - UΤ - BR212M<br />

2” KLIN<br />

2 1 / 2<br />

” NAVOJ<br />

2 1 / 2<br />

” KLIN<br />

JOHN MORRIS ALUMINIJUMSKE<br />

SPOJKE<br />

MARINE<br />

Spojke, John Morris, (navoj-klin)<br />

Proizvedeno u<br />

skladu sa BS 336<br />

ΜΒΚ07-UT-JMR134AL<br />

MBK07 - UT - JMR2AL<br />

MBK07 - UT - JMR212AL<br />

1 3 / 4<br />

’’<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

’’<br />

Proizvedeno u skladu sa BS 336<br />

MBK07 - UT - JMR212x2BSP<br />

MARINE<br />

Spojka-adapter aluminijumski John Morris 2 1 / 2<br />

''<br />

ženski x 2” za postavljanje na ventil.<br />

143


PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

SPOJKE ZA PP CREVA<br />

MARINE<br />

HIDRANTSKI ORMAR<br />

JOHN MORRIS MESINGANE SPOJKE<br />

MBK07 - UΤ - JMR2BR<br />

MBK07 - UΤ - JMR212BR<br />

MBK07 - UΤ - JMR2X2BSP - BR<br />

Mesingani adapter za spojke John Morris žęnski x 2” BSP,<br />

za postavljanje na ventile ili mlaznice. Proizvedeno u skladu sa<br />

BS 336.<br />

MBK07 - UΤ - JMR212X2BSP - BR<br />

MESINGANE NAKAJIMA SPOJKE<br />

MBK07 - UT - NΚJ112BR<br />

MBK07 - UT - NΚJ2BR<br />

MARINE<br />

Spojke John Morris dostupno u parovima<br />

(navoj-klin) prigodno za aplikacije pod visokim<br />

pritiskom<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

’’<br />

Mesingani adapter za spojk e John Morris 2 1 / 2<br />

’’ žęnski x 2” BSP,<br />

za postavljanje na ventile ili mlaznice. Proizvedeno u skladu sa<br />

BS 336.<br />

1 1 / 2<br />

’’<br />

2’’<br />

Proizvedeno<br />

u skladu sa BS 336<br />

MARINE<br />

MARINE<br />

MBK07 - UT - NΚJ212BR<br />

> ODVIJA SE POSEBNIM NAKAJIMA KLjUćEM<br />

2 1 / 2<br />

’’<br />

Proizvedeno u skladu sa<br />

Francuskim standardom<br />

NF 561-704<br />

144


D AL 1977<br />

SPOJKE ZA PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

MARINE<br />

NAKAJIMA ADAPTERI ZA SPOJKE<br />

Proizvedeno u skladu sa Francuskim standardom<br />

KX08 - 072B - 00<br />

Mesingani adapter za Nakajima spojke 1 1 / 2<br />

’’<br />

Nakajima x 1 1 / 2<br />

’’ BSP se prilagođava<br />

ventilu ili mlaznici.<br />

ΜΒΚ07 - UT - NΚJ2AD<br />

Mesingani adapter za Nakajima spojke 2’’<br />

Nakajima x 1 1 / 2<br />

’’ BSP se prilagođava<br />

ventilu ili mlaznici.<br />

ΜΒΚ07 - UT - NΚJ212AD<br />

Mesingani adapter za Nakajima spojke<br />

2 1 / 2<br />

’’ Nakajima x 2 1 / 2<br />

’’ BSP se prilagođava<br />

ventilu ili mlaznici.<br />

SLÊEP×E1 0S P- O0J9K1EÂ -- S0T0ORZ<br />

SERTIFIKOVANE<br />

ΚΧ10 - 091Β - 00<br />

SLEPE SPOJKE - STORZ<br />

SERTIFIKOVANE<br />

DIN 14311<br />

MBK07 ΚΧ10 -- DIN 091Β - CAP134 - 00<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

DIN 14311<br />

MBK07 - DIN - CAP2<br />

2”<br />

MBK07 - NEN - CAP212<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

145


PROTIVPOŽARNA CREVA<br />

SPOJKE ZA PROTIV POŽARNA CREVA<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

TS 50 BAR<br />

ALUMINIJUMSKA STORZ SLEPA SPOJKA<br />

Proizvedena od čistog aluminijuma (nerecikliranog) -<br />

visoke otpronosti.<br />

SA BELOM ZAPTIVKOM VISOKOG KVALITETA<br />

KX08 - 061D - 00<br />

KX08 - 061E - 00<br />

KX08 - 061F - 00<br />

KX08 - 061B - 00<br />

KX08 - 061C - 00<br />

1”<br />

1 1 / ” 2<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

2”<br />

2 1 / ” 2<br />

MESINGANE STORZ SLEPE SPOJKE<br />

ΜΒΚ07 - UT - CAP134BR<br />

ΜΒΚ07 - UT - CAP2BR<br />

Geo Fire<br />

1 3 / ” 4<br />

2”<br />

ΜΒΚ07 - UT - CAP212BR<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

146


D AL 1977<br />

ALATI<br />

ALATI ZA HIDRANTE<br />

KX10 - 087 - 00<br />

Alat za odvijanje Storz spojki 1” - 3”<br />

KX10 - 088 - 00<br />

Alati za odvijanje Storz spojki 1” - 4”<br />

KX10 - 090 - 00<br />

Alat za odvijanje Stroz spojki veličine od 2 1 / 2<br />

” - 3”,<br />

za hidrante.<br />

MBK07 - UT - NJSP112<br />

Ključ za NAKAJIMA spojke 1 1 / 2<br />

”<br />

MBK07 - UT - NJSP2<br />

Ključ za NAKAJIMA spojke 2”<br />

MBK07 - UT - NJSP212<br />

Ključ za NAKAJIMA spojke 2 1 / 2<br />

”<br />

147


Geo Fire<br />

HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

SPOJKE ZA PROTIV POŽARNA CREVA<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

BELA ZAPTIVKA ZA SPOJKE<br />

SPOJKA -STORZ, VRHUNSKOG KVALITETA<br />

KX08 - 001J - 37<br />

KX08 - 001M - 37<br />

KX08 - 001G - 37<br />

KX08 - 001C - 37<br />

KX08 - 001B - 37<br />

MBK07 - UT - RUB3’’<br />

MBK07 - UT - RUB4’’ 4”<br />

MLAZNICA<br />

MBK07 - UT - ADJ12<br />

Prilagodljiva plastična mlaznica za creva 1 / 2<br />

”, 3 / 4<br />

” ili 1’’<br />

(prilagodljivi ulaz)<br />

1”<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

”<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

3”<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

148


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

MLAZNICE<br />

MESINGANE MLAZNICE<br />

PODESIVE<br />

KX07 - 075Α - 00<br />

1<br />

/ 2<br />

”<br />

KX07 - 075 - 00<br />

3<br />

/ 4<br />

”<br />

ALUMINIJUMSKE MLAZNICE<br />

(NE PODESIVE)<br />

ΚΧ07 - 061 - 00<br />

1”<br />

ALUMINIJUMSKE MLAZNICE<br />

PODESIVE<br />

ΚΧ07 - 060 - 00<br />

1 1 / 2<br />

” (muški navoj)<br />

ΚΧ07 - 060Α - 00<br />

1 3 / 4<br />

” - 2” (muški navoj)<br />

KX07 - 060B - 00<br />

2 1 / 2<br />

” (muški navoj)<br />

ALUMINIJUMSKE MLAZNICE<br />

SA 3 POLOŽAJA<br />

SA PODEŠAVANjEM PROTOKA (PUN MLAZ-RASPRŠEN MLAZ-STOP)<br />

KX07 - 001H - 00<br />

KX07 - 002H - 00<br />

MBK07 - UT - ADJ212<br />

1” (muški navoj)<br />

1 3 / 4<br />

” - 2” (muški navoj)<br />

2 1 / 2<br />

” (muški navoj)<br />

149


HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

I PRIPA DA JUćA OPREMA<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

SERTIFIKOVANA MLAZNICA SA 3<br />

POLOŽAJA<br />

DIN 14365<br />

Pun mlaz-raspršen mlaz-stop prekdač i vodena zavesa za<br />

dodatnu zaštitu od toplote i dima sa pokrivenosću u rasponu<br />

od 0 do 160 stepeni (sa ženskom klinastom spojkom).<br />

MBK07 - Z - CUR2<br />

MBK07 - Z - CUR212<br />

ALUMINIJUMSKA MLAZNICA<br />

SA 3 POLOŽAJA<br />

Pun mlaz-raspršen mlaz-stop prekdač i vodena zavesa za<br />

dodatnu zaštitu od toplote i dima sa pokrivenosću u rasponu<br />

od 0 do 160 stepeni (sa ženskom klinastom spojkom).<br />

MBK07 - UT - CUR112<br />

ΚΧ07 - 033Α - 00<br />

2”<br />

2 1 / ” 2<br />

1 1 / ” (muški navoj)<br />

2<br />

2” (muški navoj)<br />

KX07 - 033A1 - 00<br />

2 1 / 2<br />

” (muški navoj)<br />

150


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

MLAZNICE<br />

TURBODžET MLAZNICE<br />

2’’ mlaznica, podešavanje protoka u 4 položaja 463Lt/min<br />

pri pritisku od 7bara.<br />

Τurbojet<br />

MARINE<br />

MBK07 - STR - TURB2 - KLIN SPOJKA<br />

ΚΧ07 - 048C1 - 00 - KLIN SPOJKA<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

KX07 - 048F - 00 - JOHN MORRIS<br />

2 1 / 2<br />

” mlaznica, podešavanje protoka u 4 položaja<br />

514Lt/min pri pritisku od 7bara.<br />

Τurbojet<br />

MARINE<br />

KX07 - 048M - 00 - ΝΑΚΑJIMA<br />

1 1 / 2<br />

” - 2’’, mlaznica, podešavanje protoka u 4 položaja<br />

463Lt/min pri pritisku od 7bara.<br />

Τurbojet<br />

MARINE<br />

MARINE<br />

MESINGANA MLAZNICA<br />

RASPRŠIVAč<br />

Podesivi vodeni mlaz - snop i podesivi protok vode<br />

MBK07 - UT - DIF112<br />

MBK07 - UT - DIF2<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

2”<br />

MBK07 - UT - DIF212<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

151


HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

I PRIPA DA JUćA OPREMA<br />

PLASTIčNE MLAZNICE<br />

Prilagodljivo za modifikovanje obične u podesive mlaznice.<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

KX07 - 016 - 00<br />

KX07 - 036 - 00<br />

Sa ženskim navojem 1’’.<br />

KX07 - 016Α1 - 00<br />

2” klin spojka uključena u komplet.<br />

MLAZNICA TIP “L”<br />

KX07 - 110Α - 00<br />

Proizvedeno u skladu sa DIN 30<br />

MLAZNICA TIP PIŠTOLj<br />

MARINE<br />

2" podesivi protok i vodena zavesa za<br />

dodatnu zaštitu od toplote<br />

dužina 180cm<br />

Pištolj tip, sa kapsulom za penu (moze se zameniti posle upotrebe), za<br />

uspešno gašenje. Pena se stvara kada voda ude u mlaznicu. Sloj pene<br />

koji se stvori sprecava pristup kiseonika površini gorive materije i na taj<br />

nacin povecava uspešnost akcije gašenja na poroznim materijalima kao<br />

što su drvo, fabricka, prirodna ili sinteticka vlakna.<br />

Takode je prigogna i za cišcenje mašina, puteva i vozila od naftnih derivata<br />

i ulja. Mešavina vode i ekstakta je neškodljiva za okolinu i zadovoljava<br />

EVROPSKE STANDARDE!<br />

ΜΒΚ07 - Α - FIRE - EX<br />

152


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

VENTILI<br />

SERTIFIKOVANI UGAONI VENTILI<br />

Mesingani ugaoni ventili<br />

DIN 14461-3<br />

Odeljak 3 - EN671<br />

MBK07 - Z - LD2<br />

1 3 / 4<br />

” - 2”<br />

DIN 14461-3<br />

Odeljak 3 - EN671<br />

MBK07 - Z - LD212 2 1 / 2<br />

”<br />

MESINGANI VENTILI<br />

ΚΧ06 - 073 - 00 1 1 / 2<br />

”<br />

ΚΧ06 - 073Α - 00 1 3 / 4<br />

” - 2”<br />

KX06 - 073C - 00<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

ALUMINIJUM<br />

KX06 - 046 - 00<br />

KX06 - 046Β - 00<br />

KX06 - 046C - 00<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

1 3 / 4<br />

” -2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

TOčKIC-REZERVNI DEO<br />

TOčKIC-REZERVNI DEO<br />

ΚΧ06 - 073Α - 43<br />

153


HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

I PRIPA DA JUćA OPREMA<br />

HIDRANTSKI STUB<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

VISINA 1m<br />

MBK07 - EL - PIL3<br />

ELEKTROSTATIčKA ZAŠTITA<br />

ULAZ 3” IZLAZ 2 x 2 1 / 2<br />

GUMENE ZAPTIVKE<br />

ZA HIDRANTSKE STUBOVE<br />

MBK07 - EL - RB3”<br />

Hidrantski stub sa dva izlaza 2 1 / 2<br />

’’<br />

sa unutrašnjim meahnizmom regulacije protoka vode<br />

Slepe spojke nisu uključene.<br />

CE 89/106/EEC (EN 14384:2005) CE 89/106/EEC (EN 14384:2005)<br />

ΜΒΚ05 - ΒΑ - 0554<br />

VISINA 1.455mm<br />

3”<br />

MBK05 - ΒΑ - 0558<br />

VISINA 1.465mm<br />

ulaz 3” ulaz 4”<br />

NOVI PROIZVOD<br />

VISINA 1m<br />

MBK04 - EL - PIL4<br />

ELEKTROSTATIčKA ZAŠTITA<br />

ULAZ 4” IZLAZ 2 x 2 1 / 2<br />

GUMENE ZAPTIVKE<br />

ZA HIDRANTSKE STUBOVE<br />

MBK07 - UT - LV112<br />

Geo Fire<br />

1 1 / 2<br />

”<br />

MBK07 - EL - RB4” 4”<br />

MBK07 - UN - LV2<br />

MBK07 - UN - LV212<br />

2”<br />

2 1 / 2<br />

”<br />

154


D AL 1977<br />

HIDRANTI I ODGOVARAJUć A OPREMA<br />

KX10 - 118A - 00<br />

Kljuc za hidrantske stubove 1-4"<br />

PILASTRO STRADALE A COLONNA<br />

KX08 - 175C - 00<br />

Povezuje se direktno na izvor vode, tri izlaza.<br />

2 x 1 / 2<br />

” za creva za vodu i 2 x 1 / 2<br />

” spojka za vatrogasno crevo<br />

sa izlazom od 2 x 1 / 2<br />

”<br />

Proizvedeno<br />

u skladu sa<br />

DIN 3221<br />

DVOKRAKI HIDRANT<br />

Priključak 2 1 / 2<br />

” sa muškim navojem<br />

KΧ08 - 175Β - 00<br />

Hidrant sa dva izlaza sa ventilima, direktno se<br />

povezuje na cevovod.<br />

Izlaz 2” muški navoj.<br />

Proizveden u<br />

skladu sa<br />

DIN 3221<br />

155


HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

I PRATEćA OPREMA<br />

DVOKRAKI NASTAVAK<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

Sa izlazima od 2 1 / 2<br />

”<br />

KX08 - 077A - 00<br />

KX08 - 077 - 00<br />

NEPOVRATNI VENTIL<br />

Prilagoðava se dvokrakom nastavku<br />

MBK07 - UT - NRV3<br />

3” mesingani disk i osa za usmeravanje protoka<br />

MBK07 - UT - NRV4<br />

3” priključak<br />

4” priključak<br />

4” mesingani disk i osa za usmeravanje protoka<br />

156


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

ORMARI ZA ALATE I ODGOVARAJUć A OPREMA<br />

MLAZNICA ZA PENU<br />

SA UGRAÐENIM MIKSEROM<br />

KX07 - 103Α - 00<br />

2”, aluminijumska, niskog protoka 200Lt/min, sa crevom za<br />

usisavanje pene<br />

NOVI PROIZVOD<br />

ALUMINIJUM<br />

2” PENA-VODA MIKSER<br />

KX07 - 122A - 00<br />

2” PENA-VODA (Maksimalni protok 400Lt/min)<br />

ALUMINIJUMSKA MLAZNICA<br />

KX07 - 010Z1 - 00<br />

Aluminijumska mlaznica od 2” sa muškim navojem, za penu i<br />

vodu sa mikserom,regulatorom protoka (najveci protok: 215Lt/min<br />

pri 5bara). Otvori za dodavanje vazduha smesi su na donjem delu<br />

mlaznice. 2” ženska spojka nije sadržana koja povezuje mlaznicu<br />

sa mikserom KX07-122A-00<br />

Sa filterom!<br />

CREVO ZA PENU<br />

KX07 - 122A - 49 - 00<br />

1”x1,5m sa 1” spojkom. Crevo odgovara za mikser<br />

KX07-122A-00<br />

Za posebne porudžbine porudzbine kontaktirajte izvozno odeljenje +30 28210 63222,exports@mobiak.gr<br />

157


Geo Fire<br />

HIDRANTSKI ORMARIćI<br />

ORMARI ZA ALAT I ODGOVARAJUćA OPEMA<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

ALATI ZA PP STANICE<br />

ΜΒΚ03 - 200 - 05<br />

ΜΒΚ03 - 200 - 01<br />

ΜΒΚ03 - 200 - 02<br />

ΜΒΚ04 - 200 - 07<br />

Pijuk<br />

Pajser<br />

Tesla<br />

Sekira<br />

158


D AL 1977<br />

ORMARI ZA ALAT I ODGOVARAJUćA OPEMA<br />

ΜΒΚ04 - 200 - 06<br />

Nazubljena<br />

lopata<br />

ΜΒΚ05 - 200 - 08<br />

Lampa bez baterija<br />

ΚΧ10 - 326 - 00<br />

Metlarica dužine 1,5m<br />

KX - TH07 - 02 - 00<br />

Kofa za pesak<br />

159


Geo Fire<br />

NOVI PROIZVOD<br />

POSEBNE VATROOTPORNE KUTIJE ZA PESAK<br />

Prigodno za pumpe sa gorivom, industrijske pogone itd.<br />

KX06 - 167A - 00<br />

> 100 Lt<br />

Visina: 440mm dužina: 750 mm sirina: 450mm<br />

KX06 - 167B - 00<br />

> 150 Lt<br />

Visina: 500mm dužina: 800mm sirina: 500mm<br />

KACIGA ZA PP STANICU<br />

ΜΒΚ03 - SE1711R<br />

EN397<br />

160


D AL 1977<br />

PRIBOR ZA ORMARE SA ALATOM<br />

MASKE ZA POLA LICA<br />

Od gume<br />

ΜΒΚ03 - SE1570<br />

Maska sa jednim filterom<br />

(tip MBK08 - Se 153B)<br />

Filter nije sadržan<br />

MBK05 - SE153B<br />

Filter za prašinu, vlagu, i dim za<br />

prethodnu masku.<br />

MBK03 - SE1540<br />

Maska sa dva filtera<br />

(tip MBK05-SE156C) Filteri nisu sadržani.<br />

ΜΒΚ05 - SE156C<br />

Filter za prašinu, vlagu i dim za gore navedenu masku.<br />

161


HIDRANTSKI ORMARI<br />

ORMARI ZA ALAT I ODGOVARAJUćA OPREM<br />

SERTIFIKOVANA MASKA ZA POLA LICA<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

Geo Fire<br />

Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426<br />

ΜΒΚ03 - TP2000 - R<br />

Maska sa dva filtera za pola lica (filteri nisu sadržani)<br />

Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426<br />

ΜΒΚ03 - TP2000 - S<br />

Maska sa dva filtera za pola lica (filteri nisu sadržani)<br />

ΜΒΚ03 - A2<br />

Filter prigodan za organske gasove i isparenja<br />

za oba tipa gore pomenutih maski.<br />

ΜΒΚ07 - BL - P3<br />

Filter za prašinu, vlagu, dim,aerosoli itd.<br />

Za oba tipa maski.<br />

Guma<br />

Silikon<br />

Filteri sertifikovani u skladu sa 89/686 i 14387:2004EN<br />

Filteri sertifikovani u skladu sa 89/686 i EN 143:2000<br />

162


D AL 1977<br />

OPREMA ZA ORMARE<br />

EN 136/98<br />

MASKA ZA CELO LICE<br />

Maska sa jednim filterom (tip MBK03-A1F ili MBK03-P3))<br />

Filter nije sadržan.<br />

MBK03 - SGE150<br />

Guma<br />

Dir EC/89/686 EN140<br />

ΜΒΚ03 - SGE400<br />

Silikon<br />

Dir EC/89/686 EN140<br />

BRAON......................... Α<br />

organski gasovi i isparenja<br />

(tacka kljucanja > 65 0 C)<br />

Geo Fire<br />

SIVA.............................. Β<br />

neorganski gasovi i isparenja<br />

(npr hlorin, H 2<br />

S, HCN)<br />

MBK06 - PN - SE1595<br />

Neopren<br />

ŽUTA............................. Ε<br />

sumpordioksid i gasovi<br />

kiselina i isparenja<br />

ZELENA........................ Κ<br />

Amonijak i amonijakovi<br />

derivati<br />

BRAON.......................ΑΧ<br />

organski gasovi i isparenja<br />

(tacka kljucanja


HIDRANTSKI ORMARI<br />

I PRIPA DA JUćA OPREMA<br />

PROTIVPOŽARNA CEBAD<br />

HIDRANTSKI ORMARI<br />

Vatrootporno ćebe žute boje,<br />

sa uputstvom za upotrebu.<br />

KX13 - 010 - 00A - Y<br />

KX13 - 010 - 00A - Ζ<br />

KX13 - 009 - 00A - Y<br />

KX13 - 006 - 00<br />

Geo Fire<br />

0,90 x 0,90m<br />

u mekom pvc omotu<br />

1,00 x 1,50m<br />

u mekom pvc omotu<br />

0,90 x 0,90m u tvrdom pvc omotu<br />

1,20 x 1,20m u tvrdom pvc omotu<br />

NUOVO PRODOTTO<br />

KX10 - 375A - 00<br />

1,50 x 1,50m<br />

u mekom pvc omotu<br />

164


D AL 1977<br />

ORMARI ZA ALATE I PRIGODNU OPREMU<br />

SERTIFIKOVANO<br />

PROTIVPOŽARNO ćEBE<br />

upakovano u cvrstu cilindričnu kutiju<br />

MARINE<br />

EN1869<br />

RINA<br />

MBK04 - CT9090<br />

0,90 x 0,90m<br />

MARINE<br />

EN1869<br />

RINA<br />

ΜΒΚ02 - CA120X180 1,20 x 1,80m<br />

MARINE<br />

EN1869<br />

RINA<br />

ΜΒΚ03 - Α - 180Χ180/Ν 1,80 x 1,80m<br />

Geo Fire<br />

EN1869<br />

Geo Fire<br />

EN1869<br />

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 11<br />

1 x 1m<br />

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 1212<br />

1,2 x 1,2m<br />

Geo Fire<br />

EN1869<br />

Geo Fire<br />

EN1869<br />

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 115<br />

1 x 1,5m<br />

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 1515<br />

1,5 x 1,5m<br />

APARAT ZA DISANjE<br />

Aparat za disanje, sertifikovan<br />

ΙΜΟ RES. MSC. 98(73) e ΕΝ 1146: 1997 prema LlOYDs<br />

MBK06 - S - TH10<br />

Pogodno za upotrebu u vodi<br />

10 min rada (2.2 Lt cilindar na 210bari)<br />

MARINE<br />

MED 96/98 EC - SOLAS<br />

MBK03 - AOGD03Z002<br />

Pogodno za upotrebu u vodi<br />

15 min rada (3 Lt cilindar na 210bari)<br />

MARINE<br />

MED 96/98 EC - SOLAS<br />

165


VATROOTPORNA VRATA


PROTIVPOŽARNA VRATA


VATROOTPORNA VRATA<br />

VATROOTPORNA VRATA<br />

Vatrootporna vrata 60 ili 120min, sertifikovana u skladu sa EN 1634-1, jednokrilna ili dvokrilna.<br />

Testovi pri sertifikaciji su bili izvedeni od strane CSI medunarodnog akreditacionog tela za ovaj sektor.<br />

ΕΝ1634 - 1<br />

Tehnički detalji i specifikacija<br />

> Ukupna debljina vrata je 60mm, spoljni sloj je izrađen od duplog lima<br />

debljine 0,8mm, dok je unutrašnji sloj izraðen od gustog nezapaljivog<br />

materijala.<br />

> Okvir je izrađen od lima debljine 1,5mm<br />

> Brava sa ključem<br />

> Crna sigurnosna kvaka<br />

> Duple šarke po krilu , od kojih jedna ima oprugu za vraćanje vrata<br />

u prvobitni položaj<br />

> Ojacane ploce za potrebu postavljanja panik ručke (opciono)<br />

> 28 mm zaptivna guma termosenzitivna za bolju izolaciju tokom požara<br />

> Metalna pločica sa natpisom sertifikata za vrata<br />

> Obojeno bojom na vodenoj eko osnovi, RAL 7035 svetlo siva<br />

Karakteristike i detalji:<br />

35 Kg/m 2 , težina za vrata od 60 min , 45 Kg/m 2<br />

za vrata od 120minuta<br />

svaka vrata sadrže uputstvo za ugradnju i sertifikat<br />

prikazane dimenzije su od zida do zida<br />

NAPOMENA:<br />

Nakon posebnog zahteva vatrootporna vrata su dostupna i u<br />

drugim veličinama, bojama, dodacima itd<br />

Za više informacija kontaktirati izvozno odeljenje<br />

Obrtna<br />

168


D AL 1977<br />

I ODGOVARAJUćA OPREMA<br />

JEDNOKRILNA VRATA 60’<br />

SVETLO SIVA, RAL 7035<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 80<br />

800 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 90<br />

900 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 100<br />

1.000 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 110<br />

1.100 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 120<br />

1.200 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D205 - 135<br />

1.350 x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 80<br />

800 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 90<br />

900 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 100<br />

1.000 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ04 - D215 - 110<br />

1.100 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 120<br />

1.200 x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - D215 - 135<br />

1.350 x 2.150 mm<br />

NAKON POSEBNE PORUDžBINE DVOKRILNA VRATA SU DOSTUPNA U GORE NAVEDENIM ALI I DRUGIM DIMENZIJAMA!<br />

169


VATROOTPORNA VRATA<br />

VATROOTPORNA VRATA<br />

170<br />

ZA DRUGE<br />

DIMENZIJE<br />

KONTAKTIRAJTE<br />

IZVOZNO<br />

ODELjENjE NA<br />

+ 30 282 1063222 ILI<br />

exports@mobiak.gr<br />

REPLIKA DRVETA<br />

JEDNOKRILNA VRATA 60’<br />

Dostupno u šest razlicitih boja drveta:<br />

Bukva<br />

DL76/8001<br />

Svetli orah<br />

DL87/8001<br />

ΕΝ1634 - 1<br />

Briar-koren<br />

DL37/8002<br />

MBK07 - DW205 - 90<br />

Hrast<br />

DL89/8024<br />

MBK07 - DW205 - 100<br />

MBK07 - DW215 - 90<br />

MBK07 - DW215 - 100<br />

Vrata u boji hrasta DL89/8024 gore navedenih velicina<br />

su na stoku!<br />

Sjajni estetski rezultati daju mogucnost uklapanja vatrootpornih<br />

vrata.<br />

Trešnja<br />

DL99CE/8002<br />

Mahagoni<br />

DL57SME/8017<br />

900 x 2.050 mm<br />

1.000 x 2.050 mm<br />

900 x 2.150 mm<br />

1.000 x 2.150 mm<br />

Posebne veličine vrata 60min u navedenim bojama su dostupne po porudžbini.<br />

JEDNOKRILNA VRATA 120’<br />

ΕΝ1634 - 1<br />

MBK07 - D205 - 80 - 120’<br />

MBK07 - D205 - 90 - 120’<br />

MBK07 - D205 - 100 - 120’<br />

MBK08 - D215 - 80 - 120’<br />

MBK07 - D215 - 90 - 120’<br />

MBK07 - D215 - 100 - 120’<br />

800 x 2.050 mm<br />

900 x 2.050 mm<br />

1.000 x 2.050 mm<br />

800 x 2.150 mm<br />

900 x 2.150 mm<br />

1.000 x 2.150 mm<br />

Obrtna!<br />

Obrtna!


D AL 1977<br />

I ODGOVARAJUćA OPREMA<br />

DVOKRILNA VRATA 60’<br />

Boja: Svetlo siva<br />

RAL 7035<br />

Vrata imaju ram na sve tri strane. Nisu sastavljena.<br />

Ugraðeni mehanizam osigurava pravilno zatvaranje vrata.<br />

Reversibile<br />

(900+500) x 2.050<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 140<br />

(1000+500) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 150<br />

(800+800) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 160<br />

(900+900) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 180<br />

(1.000+1.000) x 2.050 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL205 - 200<br />

(900+500) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 140<br />

(1000+500) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 150<br />

(800+800) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 160<br />

(900+900) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 180<br />

(1.000+1.000) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ06 - DL215 - 200<br />

NA POSEBAN ZAHTEV MOGUćE JE DOBITI I DVOKRILNA VRATA SA 120MINUTA ZAŠTITE I DRUGIH DIMENZIJA!<br />

171


VATROOTPORNA VRATA<br />

VATROOTPORNA VRATA<br />

ZA DRUGE<br />

VELIčINE<br />

KONTAKTIRAJTE<br />

IZVOZNO<br />

ODELjENjE<br />

+ 30 2821063222<br />

exports@mobiak.gr<br />

DVOKRILNA VRATA 120’<br />

(800+800) x 2.050<br />

(800+800) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ09 - DL205 - 160 - 120<br />

ΜΒΚ08 - DL215 - 160 -120<br />

(900+900) x 2.050 mm<br />

(900+900) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ08 - DL205 - 180 - 120<br />

ΜΒΚ08 - DL215 - 180 - 120<br />

(1000+1000) x 2.050 mm<br />

(1000+1000) x 2.150 mm<br />

ΜΒΚ08 - DL205 - 200 -120<br />

ΜΒΚ08 - DL215 - 200 - 120<br />

VATROOTPORNA VRATA - POSEBNE DIMENZIJE<br />

SERTIFIKOVANA VATROOTPORNA VRATA SU DOSTUPNA U SLEDEćEM OSEGU DIMENZIJA:<br />

ZA JEDNOKRILNA VRATA:<br />

OD 554mm DO 1350mm (ŠIRINA)<br />

OD 1770MM DO 2690MM (VISINA)<br />

ZA DVOKRILNA VRATA:<br />

OD 900mm DO 2592mm (ŠIRINA)<br />

OD 1658MM DO 2690MM (VISINA)<br />

-DOSTUPNO U SVIM BOJAMA<br />

-DEFINIŠITE NACIN OTVARANjA (PRAVAC) U SKLADU SA SLIKOM NA STRANI 175<br />

UZ VATROOTPORNA VRATA<br />

DOSTUPNA SU I OBIčNA METALNA VRATA KOJA NISU ISTIH<br />

SVOJSTAVA KAO VATROOTPORNA.<br />

172


D AL 1977<br />

I ODGOVARAJUćA OPREMA<br />

UNUTAR<br />

PROSTORIJE<br />

UNUTAR<br />

PROSTORIJE<br />

IZVAN<br />

PROSTORIJE<br />

DESNA VRATA<br />

IZVAN<br />

PROSTORIJE<br />

LEVA VRATA<br />

173


VATROOTPORNA VRATA<br />

VATROOTPORNA VRATA<br />

VATROOTPORNI PROZOR 60”<br />

Vatrootporna vrata sa staklenim prozorom su dostupna u dimenzijama:<br />

900 X 2.050, 900 x 2,150, 1.000 x 2.050, 1.000 x 2,150, jednokrilna RAL 7035.<br />

Ostale dimenzije su dostupne nakon posebnog zahteva kupca.<br />

VATROOTPORNA VRATA<br />

REZERVNI DELOVI<br />

MBK07 - D - MS<br />

MBK10 - FIXED - KNOB<br />

MBK07 - DL - MS2A<br />

0407 ΕΝ12209<br />

ΜΒΚ07 - LOCK - 015<br />

0407 ΕΝ12209<br />

ΜΒΚ07 - LOCK - 019L<br />

0407 ΕΝ1125<br />

ΜΒΚ04 - D - M1<br />

MBK06 - D - PANLOCK<br />

ΕΝ1125<br />

ΜΒΚ04 - D - M2<br />

DIMENZIJE:<br />

300X400 i debljina 22-24mm<br />

Jednostrana kvaka<br />

Jednostrana ili dvostrana fiksna kvaka<br />

Dvostrana kvaka<br />

Panik ručka za jednokrilna vrata i za<br />

glavno krilo dvokrilnih vrata<br />

Obavezna brava nije sadržana<br />

u kompletu.<br />

Brava za panik ručku za<br />

jednokrilna vrata.<br />

Panik ručka za pomocno krilo<br />

dvokrilnih vrata<br />

Obavezna brava nije sadržana u<br />

kompletu.<br />

Brava za jednostranu kvaku<br />

(bez panik rucke)<br />

Brava za dvostranu kvaku<br />

(bez panik rucke)<br />

MBK06 - DL - PANLOCK<br />

Brava za panik ručku za pomocno<br />

krilo dvokrilnih vrata.<br />

174


D AL 1977<br />

I PRIPADAJUćA OPREMA<br />

MBK10 - SLASH - Μ1<br />

Panik ručka za jednokrilna vrata i za glavna krilo<br />

dvokrilnih vrata - SLASH TIP<br />

Obavezna brava nije sadržana u kompletu.<br />

MBK10 - SLASH - M2<br />

PANIK BRAVA NIJE SADRŽANA<br />

Panik ručka za pomocno krilo dvokrilnih vrata<br />

Obavezna brava nije sadržana u kompletu.<br />

MBK04 - D - CYL1<br />

Cilindar sa tri ključa.<br />

MBK04 - D - CYL 1 / 2<br />

Cilindar za panik bravu sa tri ključa.<br />

ΕΝ1154<br />

MBK07 - D - CPS<br />

Mehanizam za zatvaranje.<br />

MBK07 - D - ΤΗΕRM<br />

Vatroosetljiva guma (po metru).<br />

MBK07 - D - GFF<br />

Zaptivna guma za vatrootporna vrata.<br />

ELETTROMAGNETI<br />

ΜΒΚ04 - D - MW<br />

za zid<br />

ΜΒΚ04 - D - MF<br />

za pod<br />

Drugi rezervni delovi<br />

koji nisu pomenuti u<br />

katalogu mogu se<br />

dobiti nakon posebne<br />

porudžbine.<br />

175


O P R E M A Z A VAT R O G A S C E<br />

LICNA ZAŠTITNA OPREMA I ZBIRNA ZAŠTITNA OPREMA<br />

O P R E M A I S E T O V I Z A P R V U P O M O C


ZAŠTITA


OPREMA ZA VATROGASCE<br />

APARAT ZA DISANjE<br />

(ZA SPASIOCE)<br />

Autonomni aparat za disanje zapremine 6 Lt komprimovanog<br />

vazduha pri pritisku 300bar, 60 minuta trajanje<br />

Sa anatomskim nosačem za leða i pojasevima od vatrootpornog<br />

materijala. Upakovan u kofer od čvrste plastike.<br />

ΕΝ 136 ΕΝ 137 96/98/ΕC SOLAS<br />

ΚΧ15 - 510 - ΒΑ630<br />

ZAŠTITA<br />

REZERVNI DELOVI<br />

ZA 6 Lt APARAT<br />

ΚΧ15 - ΒΑ630 - MASK<br />

ΚΧ15 - ΒΑ630 - LVD<br />

ΚΧ15 - ΒΑ630 - TMD<br />

KX15 - BA630 - RSV<br />

Maska za celo lice<br />

Ventil za izdisanje i stalni protok vazduha<br />

Crevo visokog pritiska, manometar i alarm<br />

Ventil za kontrolu pritiska<br />

MBK07 - SH - VALVE6<br />

Cilindar ventil<br />

CE 97/23<br />

CILINDAR ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH<br />

6Lt / 300bar (za aparate pod oznakom KX15-510-BA630)<br />

ΚΧ15 - 510 - ΒΑ630 - CYL<br />

178


D AL 1977<br />

LIčNA ZAŠTITNA OPREMA - OPREMA ZA PRVU POMOć<br />

NOVI PROIZVOD<br />

SPASILAčKI (ZA DISANjE)<br />

APARAT - CE SERTIFIKOVAN<br />

89/686/EC Lična zaštitna oprema<br />

MBK10-BA600<br />

Autonomni aparat za disanje zapremine 6Lt - CE sertifikovan<br />

s komprimovanim vazduhom, 60 minuta ra,da<br />

sa anatomskim nosacem za leda i pojasevima od<br />

vatrootpornog materijala.<br />

Upakovan u kofer od cvrste plastike.<br />

ODGOVARAJUćI<br />

REZERVNI DELOVI<br />

ZA CE SERTIFIKOVANE<br />

APARATE<br />

JE DOSTUPNA PO<br />

PORUDžBINI<br />

NOVI PROIZVOD<br />

CILINDAR SA KOMPRIMOVANIM<br />

VAZDUHOM ZA MBK10-BA600<br />

CE 97/23/EC, ISO 9809-2, EN1964-2<br />

ΜΒΚ10-ΒΑ600-CYL<br />

6Lt / 300bar<br />

179


OPREMA ZA VATROGASCE<br />

NOVI PROIZVOD<br />

APARAT ZA DISANjE, CE<br />

Geo Fire<br />

SERTIFIKOVAN CILINDAR OD<br />

KARBONSKIH VLAKANA<br />

89/686/EC Lična zaštitna oprema<br />

ZAŠTITA<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10-BA600-COMPOSITE<br />

Autonomni aparati za disanje,<br />

6Lt - CE SERTIFIKOVAN CILINDAR SA<br />

K-ARBONSKIM VLAKNIMA, Za komprimovani<br />

vazduh, 60 minuta rada, Sa anatomskim nosacem za leða<br />

sa pojasevima od vatrootpornog materijala, upakovano u<br />

kofer od čvrste plastike.<br />

ODGOVARAJUćI<br />

REZERVNI DELOVI<br />

ZA CE-SERTIFIKOVANI<br />

APARAT<br />

MOGU SE DOBITI<br />

NAKON PORUDžBINE<br />

CILINDAR OD KARBONSKIH<br />

VLAKANA ZA KOMPRIMOVANI<br />

VAZDUH<br />

MBK10 - BA600 - COMPOSITE<br />

CE 97/23/EC, EN12245:2002<br />

ΜΒΚ10-ΒΑ600-COMPOSITE-CYL<br />

6,8Lt / 300bar<br />

180


D AL 1977<br />

LIčNA ZAŠTITNA OPREMA - OPREMA ZA PRVU POMOć<br />

OPREMA ZA VATROGASCE<br />

SOLAS<br />

KX15 - DTXF - 93I<br />

Varogasna odela proizvedena od tekstila sa fiberglasom i<br />

aluminijumom za odbijanje toplote Upakovana u torbu<br />

Ukupna te žina: 14kg Veli č ina: minimalna visina 165cm<br />

maksimalna visina 190cm<br />

Sadrži:čizme, pantalone, jaknu, navlaku za čizme, rukavice<br />

i navlaku za glavu.<br />

KX15 - HY - BELT<br />

Vatrogasni opasac, vatrootporan, sa prstenom za kačenje<br />

spasilačkog užeta i torbice za vatrogasnu sekiru.<br />

MBK07 - ST - AXEFR<br />

Vatrogasna sekira<br />

NUOVO PRODOTTO<br />

Geo Fire<br />

SOLAS<br />

KX15 - HY - ROPE<br />

Spasilačko uže sa prstenom za kačenje<br />

na pojas i mesinganom plocicom<br />

sa uputstvom<br />

na svakom kraju užeta)<br />

Dužina 40m.<br />

SOLAS<br />

KX15 - HY - LANTERN<br />

LAMPA<br />

MBK07 - PT - SE2523<br />

Vatrootporne rukavice , tekstil sa nanosom<br />

aluminijuma za odbijanje toplote.<br />

Dužine 35cm.<br />

MBK07 - PT - SE2530<br />

Vatrootporne navlake za čizme od tekstila sa nanosom<br />

aluminijuma za odbijanje toplote.<br />

181


OPREMA ZA VATROGASCE<br />

ZNACI OBAVEŠTENjA<br />

Dimenzije:27x14cm<br />

S v e t l o s n e n a l e p n i c e<br />

KX15 - PVCLB - 05<br />

ZNAK ZA PP APARAT<br />

ZAŠTITA<br />

KX15 - PVCLB - 03<br />

KX15 - PVCLB - 04<br />

KX15 - PVCLB - 01<br />

KX15 - PVCLB - 01Α<br />

IZLAZ<br />

NEMA IZLAZA<br />

IZLAZ NA LEVO - STEPENICE<br />

IZLAZ NA LEVO<br />

KX15 - PVCLB - 02<br />

IZLAZ NA DESNO - STEPENICE<br />

KX15 - PVCLB - 02Α<br />

IZLAZ NA DESNO<br />

182


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

LIčNA ZAŠTITNA OPREMA - OPREMA ZA PRVU POMOć<br />

ΚΧ10 - 175 - 00<br />

Plastična kutija za kljuc<br />

ΜΒΚ07 - ΤΖΗ - LK100<br />

Ručna sirena 110±2db.<br />

Radna frekvencija 550Hz. Težina 1,2Kg.<br />

Koristi se u slučajevima nestanka struje,<br />

požara, i slično.<br />

ΜΒΚ07 - ΤΖΗ - LK120<br />

Podna sirena 120±2db.<br />

Radna frekvencija 600Hz.<br />

Težina 9Kg<br />

Koristi se u slučajevima nestanka struje,<br />

požara i slično.<br />

KX - TH10 - 04 - 00<br />

Više funkcionalni čekić za razbijanje stakla<br />

za automobile, hidrantske ormariće, alarme i slicno.<br />

Sa dve glave sa sečivom za secenje sigurnos pojasa u<br />

vozilima<br />

EN 471 Class 2<br />

MBK07 - PT - SE2035<br />

Reflektujući prsluk<br />

183


Geo Fire<br />

OPREMA ZA VATROGASCE<br />

MBK04 - PT - SE5613<br />

Reflektujući trougao, metalna osno va, sertifikovan u<br />

skladu sa E11 od strane UNITED KINGDOM VEHICLE<br />

APPROVAL AUTHORITY.<br />

ZAŠTITA<br />

NUOVO PRODOTTO<br />

NUOVO PRODOTTO<br />

NUOVO PRODOTTO<br />

MBK07 - KB - TRIANGLE<br />

Geo Fire<br />

MBK08 - Η - HY2905<br />

MBK08 - Η - HY2903<br />

Mala prva pomoć-mekano pakovanje.<br />

Lista sa sadržajem u pakovanju.<br />

Reflektujući trougao,<br />

u skladu sa ECER27<br />

Prva pomoć-srednja (tvrdo pakovanje)<br />

sertifikovano prema DIN 13164- Lloyd s<br />

NUOVO PRODOTTO<br />

MBK08 - Η - HY2908<br />

Prva pomoć-velika (meko pakovanje)<br />

sertifikovano u skladu sa DIN 13164<br />

184


D AL 1977<br />

st. Irene<br />

LIčNA ZAŠTITNA OPREMA - OPREMA ZA PRVU POMOć<br />

Medicinska oprema<br />

99/36/ΕC (π) WP 200bar TP 300bar<br />

TERAPIJSKI SET SA REGULATOROM PROTOKA SA<br />

KISEONIKOM POGODAN ZA HOTELE,AUTO PRODAVNICE<br />

Prenosni auminijumski O cilindar za medicinsku upotrebu. 2<br />

Opremljen maskom za lice,punjiv i sa regulatorom protoka.<br />

ΜΒΚ08 - ΜED1.5 - COMB<br />

Cilindar 1,5Lt<br />

Visine: 460mm<br />

Težina: 4Kg<br />

ΜΒΚ08 - ΜED2 - COMB<br />

Cilindar 2Lt<br />

Visine: 480mm<br />

Težina: 4,5Kg<br />

ΜΒΚ08 - ΜED3 - COMB<br />

Cilindar 3Lt<br />

Visine: 620mm<br />

Težina: 5,75Kg<br />

ΜΒΚ08 - ΜED5 - COMB<br />

Cilindar 5Lt<br />

Visine: 650mm<br />

Težina: 9,25Kg<br />

VREĆA ZA CILINDRE JE DOSTUPNA<br />

ALI SE POSEBNO NE NAPLAĆUJE<br />

185


LEčENjE KISEONIKOM<br />

TERAPIJSKI SET SA KISEONIKOM I REGULATOROM PROTOKA<br />

99/36/ec (π) WP 200bar tp300bar<br />

Prenosne alumijumske ili čelične boce za kiseonik za medicinsku upotrebu. Punjive,sa 25E<br />

navojem. Regulator protoka nije sadržan.<br />

Oznaka proizvoda Opis Visine Težina<br />

0202087<br />

Aluminijumska boca 1,5Lt 350mm 3,25Kg<br />

0202023<br />

Aluminijumska boca 2Lt 460mm 3,71Kg<br />

ZAŠTITA<br />

0202024<br />

0202018<br />

0202013<br />

0202030<br />

0202009<br />

Aluminijumska boca 3Lt 590mm 5Kg<br />

Aluminijumska boca 5Lt 630mm 8,44Kg<br />

čelična bocao 10Lt 980mm 15,9Kg<br />

čelična boca 16Lt 1100mm 27Kg<br />

čelična boca 50Lt 1660mm 80Kg<br />

TRAJANjE KISEONIKA U ZAVISNOSTI OD PROTOKA<br />

ZAPREMINA PRITISAK m 3 1 2 3 4 5 6 7 9 12 15<br />

(Lt) (bar) Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min<br />

Sati Sati Sati Sati Sati Sati Sati Sati Sati Sati<br />

1,5 200 0,3 5 2,5 1,67 1,25 1 0,83 0,71 0,56 0,42 0,33<br />

2 200 0,4 6,67 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 0,95 0,74 0,56 0,44<br />

3 200 0,6 10 5 3,33 2,5 2 1,67 1,43 1,11 0,83 0,67<br />

5 200 1 18,33 9,17 6,11 4,58 3,67 3,06 2,62 2,04 1,53 1,22<br />

10 200 2 36,5 18,1 12,1 9 7 6 5,1 4 3 2,15<br />

16 200 3,4 56,67 28,33 18,89 14,17 11,33 9,44 8,1 6,3 4,72 3,78<br />

50 200 10,7 178,33 89,17 59,44 44,58 35,67 29,72 25,48 19,81 14,86 11,89<br />

186


D AL 1977<br />

LEčENjE KISEONIKOM<br />

st. Irene<br />

Medicinska oprema<br />

0807338<br />

Regulator protoka kiseonika<br />

0802553<br />

Regulator protoka za kombinovani<br />

sistem<br />

0802552<br />

Sistem čuvanja kiseonika “Easy<br />

pulse 5”<br />

U poređenju sa sistemom sa stalnim protokom štedi u<br />

odnosu 5:1 kiseonika<br />

0808014<br />

Kolica za bocu od 16 litara<br />

187


R A Z N I<br />

P R O I Z V O D I


RAZNI PROIZVODI


RAZNI PROIZVODI<br />

CILINDAR ZA AZOTOM<br />

Utilizzato come Gas propellente su estintori.<br />

50 Lt, 200bAR (10M 3 ) kompletan, zamenjuje se sa praznim<br />

cilindrom koji kupac donese.<br />

RAZNI PROIZVODI<br />

PRENOSNI CILINDAR SA HELIJUMOM<br />

MBK08 - ΖW - ΗL30<br />

Party Time!<br />

Geo Fire<br />

Jedno punjenje je dovoljno za 30 balona dužine 23cm.<br />

30 balona i traka su sadržani.<br />

Jednostavno za upotrebu<br />

190


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

RAZNI PROIZVODI<br />

PUMPE ZA BRZO I SIGURNO PUNjENjE PP APARATA<br />

(SA POGONSKIM GASOM AZOTOM)<br />

ΚΧ10 - 332Α - 00<br />

Za 3-12Kg pp aparate<br />

sa izlazom 1 / 4<br />

“<br />

ΚΧ10 - 332 - 00<br />

Za 1-2Kg pp aparate sa izlazom 1 / 8<br />

“<br />

MBK06 - IS - CLUTCHCO 2<br />

Spojke za trenutno i sigurno punjenje tečnim<br />

CO 2<br />

izlaz od 1 / 2<br />

” 350 Bar<br />

> Nakon zahteva<br />

TRAINING DVD<br />

Metode za gašenje pozara, korišćenje sredstava za gašenje<br />

Uputstvo za upotrebu namenjeno za zaposlene u preduzecima na DVD-u.<br />

> Nakon zahteva<br />

NERÐAJUĆI CELIK<br />

KADICA ZA PROVERU<br />

PRAKTIČNOG ZNANJA<br />

Koristi se za praktičnu proveru znanja zaposlenih u korišćenju pp aparata.<br />

Sadrži cev za povezivanje sa bocom sa propanom od 25kg (nije sadrzana u<br />

kompletu) , ventil za kontrol protoka i sigurnosni ventil.<br />

Dostupno u dve veličine:<br />

- 90 x 90 cm<br />

- 110 x 110 cm<br />

191


Geo Fire<br />

RAZNI PROIZVODI<br />

RAZNI PROIZVODI<br />

ALAT KOJI SE KORISTI ZA ODVIJANjE<br />

ILI ZAVIJANjE VENTILA PP APARATA<br />

U ZAVISNOSTI OD VELIčINE VENTILA<br />

NA PP APARATU<br />

METALNI<br />

KX11 - ACE - KS - NEW<br />

TEFLONSKI<br />

KX11 - 009Α - DYN - NEW<br />

TEFLONSKI<br />

KX11 - 017H - DYN - NEW<br />

TEFLONSKI<br />

KX11 - 025G - DYN - NEW<br />

TEFLONSKI<br />

KX11 - 015J - DYN - NEW<br />

METALNI<br />

ΜΒΚ10 - TROLLEY - WRENCH<br />

DINAMOMETAR<br />

ΚΧ11 - ACE - DYN<br />

Koristi se da odvije/zavije ventile sa pp aparata koristeći<br />

odgovarajuci nastavak (jedan od gore prikazanih).<br />

Za sprinklere u plafonskim automatskim pp aparatima.<br />

Za ventile tipa (KX01-009F-00-CE1) za 1-2 Kg / Lt<br />

pp aparate.<br />

Za ventile srednje veličine (KX02-017H-00) za<br />

pp aparate od 3Kg /3 Lt<br />

Per Valvole tipo ( kx02-025G-00) estintori<br />

da 6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt<br />

Za ventile (KX02-015J-00) za pp aparate<br />

od 6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt<br />

Za ventile za prevozne aparate<br />

(KX05-003C-00)<br />

25, 50 i 100 Kg / Lt<br />

192


D AL 1977<br />

RAZNI PROIZVODI<br />

CREVA ZA PUNjENjE PP APARATA<br />

AZOTOM KAO POGONSKIM GASOM<br />

MBK07 - MBK - FLHOSE09<br />

0,9m<br />

MBK07 - MBK - FLHOSE15<br />

1,5m<br />

BRZE SPOJKE ZA PUNjENjE<br />

PP APARATA<br />

Odgovaraju svim crevima za punjenje pp<br />

aparata.<br />

MBK07 - MBK - CP1 - 2<br />

Za prenosne aparate od 1-2Kg<br />

MBK07 - MBK - CP3 - 12<br />

Za prenosne aparate od 3-12Kg<br />

193


RAZNI PROIZVODI<br />

BRZE SPOJKE ZA PUNjENjE<br />

PP APARATA<br />

RAZNI PROIZVODI<br />

MBK07 - MBK - CPCEILING<br />

MBK07 - MBK - CPMOBILE<br />

MBK07 - MBK - CPPERMST<br />

MBK07 - MBK - ΒV6 - 12<br />

Za automatske plafonske<br />

pp aparate.<br />

Za prevozne pp aparate.<br />

Za plafonske pp aparate za<br />

stanice sa gorivom.<br />

Za lokalne stabilne sisteme od 6 i 12Kg<br />

sa obicnim ili dvostranim izlazom.<br />

Prilagoðen za povezivanje sa proizvodima sa kodom:<br />

MBK06-IS-CLUTCH3-12 ili za<br />

creva sa spojkama za punjenje pp aparata od 3-12Kg.<br />

194


Geo Fire<br />

D AL 1977<br />

RAZNI PROIZVODI<br />

POKLONI<br />

MBK07 - 034F - FD<br />

USB memorija u obliku pp aparata<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - 034G - AS<br />

Anti stres cilindar u obliku pp aparata<br />

[ ]<br />

Vaš logo može biti odštampan<br />

na USB memoriji po vašem zahtevu ali za<br />

količine preko 1500 komada.<br />

NOVI PROIZVOD<br />

MBK10 - 034H - SH<br />

Heftalica u oblik pp aparata<br />

[ ]<br />

Vaš logo može biti odštampan<br />

na USB memoriji po vašem zahtevu ali za<br />

količine preko 3000 komada.<br />

[ ]<br />

Vaš logo može biti odštampan<br />

na USB memoriji po vašem zahtevu ali za<br />

količine preko 1500 komada.<br />

195


STABILNI SISTEMI


STABILNI SISTEMI


STABILNI SISTEMI<br />

STABILNI SISTEMI SA CO2<br />

CO 2<br />

B<br />

STABILNI SISTEMI<br />

Ugljendioksid je gas bez boje, mirisa i inertan je.<br />

Prilikom upotrebe ne može izazavati štetu (za razliku od vode ili suvog praha čijom se<br />

upotrebom mogu naneti znacejne štete opremi),bezbedno je sredstvo za upotrebu na<br />

vecini materijala, neškodljiv za hranu, nije korozivan i nije provodnik.<br />

Isparava u roku od nekoliko sekundi nakon procesa gašenja požara i ne ostavlja<br />

tragove.<br />

Samim tim, može se koristiti bez rizika u prostorijama gde ima elektricnih i elektronskih<br />

uredaja vrednih umetnina, slika ili manuskripata, ili u skladištima zapaljivih tečnosti,<br />

trafo stanicama, pecima.<br />

Upotreba ugljendioksida se treba izbegavati u prostorima gde ima ljudi ili životinja, jer<br />

izaziva stanje ugušivanja.<br />

Trodimenzionalna je upotreba ugljendoksida , što znači da se može koristiti za gašenje<br />

i u vertikalnom i u horizontalnom pravcu. Njegova brza difuzija je kljuc uspeha u akciji<br />

gašenja pozara, jer se probiti i kroz otvore u zidu i dospeti do mesta koja nismo u<br />

mogucnosti da uocimo.<br />

Ugljendioksid se koristi i u mnogim drugim komercijalnim oblicima i široko je zastupljen.<br />

Stabilni sistemi sa ugljendioksidom se mogu aktivirati automatski ili rucno, dok se<br />

sam proces aktivacije može odvijati na mehanički, pneumatski ili elektronski nacin ili<br />

kombinacijom vec navedenog.<br />

Ugljendioksid se skladišti u normalnim uslovima u čelicnim bocama-cilindrima. Pritisak<br />

je promenljiv u zavisnosti od spoljašnje temperature i na npr 21C pritisak je oko<br />

59bara.<br />

Sistemi sa više boca u nizu se mogu postaviti u specifičnim područjima gde želimo da<br />

se zaštitimo od požara.<br />

Sistem se obično sastoji od:<br />

OPIS SISTEMA<br />

čelicnog cilindra pod visokim pritiskom, bez zavarenih spojeva i različitih zapremina,<br />

obojenih elektrostatičkom bojom - crvenom i u predelu vrata cilindra sivom. Cilindri su<br />

sertifikovani u skladu sa 99/36/EC i EN 1964-1 (ð) .<br />

Ventili sistema se aktiviraju pneumatski ili ručno sa mogucnošcu da se iskoristi osigurač.<br />

Pored ova dva, može se koristiti i elektricni ventil, u zavisnosti od potreba korisnika.<br />

čelični pilot cilindar zapremine 3Lt , koji sadrži azot, sa rucnim i ventilom sa osiguracem<br />

i elektro ventilom (u zavisnosti od potrebe korisnika) se koristi u slucajevima kada se sistem<br />

sastoji od dva ili više cilindara sa ugljendioksidom. Cilindar za ugljendioksid je sertifikovan u<br />

skladu sa 97/23/EC odobrenog odstrane TUV (CE0036).<br />

Kolektor za visoke pritiske, 300 bara, je galvanizovan, i njegov prečnik je u opsegu od 1 1 / 4<br />

“<br />

do 3” sa izlazom od do 3”. 3 / 4<br />

“<br />

Takode su obezbedeni i:<br />

Zidni nosači cilindara sa ugljendioksidom, fleksibilna creva za visoke pritiske za povezivanje<br />

cilindara jednog sa drugim i njihovim povezivanjem sa kolektorom, različitim tipovima<br />

mlaznica .<br />

CERTIFICATI<br />

ISO 9809 - 1 EN 1964 - 1, π 99/36/EC<br />

CE CYLINDAR 97/23/EC (TUV)<br />

Kolektor testiran na 300bari od strane MIRTEC SA<br />

(BV) CE 0062<br />

UPUTSTVO ZA UGRADNjU<br />

1. Postavite zidne nosače<br />

2. Postavite cilindre tako da izlaz sa ventila bude okrenut ka<br />

prednjoj strani<br />

3. Sastavite kolektor i povežite nepovratne ventile<br />

4. Povežite ventile jedan sa drugim koristeći savitljiva creva od 3 / 8<br />

“ - 3 / 8<br />

”.<br />

Postavite slepu spojku 3/8“ na zadnji cilindar u sistemu kako bi izvršili<br />

zaptivanje.<br />

5. Povežite ventile sa nepovratnim ventilom i kolektorom koristeci<br />

savitljiva creva od 21,78 - 3 / 4<br />

“<br />

6. Povežite pilot bocu sa prvim cilindrom u nizu koristeci savitljiva creva<br />

od 21,78 - 3 / 4<br />

“. Priključite okidač i slepu spojku na ventil pilot boce.<br />

198


D AL 1977<br />

STABILNI SISTEMI<br />

STABILNI SISTEMI SA IG 541 IG - 541<br />

IG 541 se koristi kao sredstvo za gašenje u osetljivim područjima kao što su npr prostorije sa<br />

računarima prostorije u kojima se nalaze mašine, objektima sa osetljivom opremom.<br />

IG 541 se sastoji od azota (52%), argona (40%) i ugljendioksida(8%). On je bez ukusa, boje, nije<br />

korozivan i zbog cinjenice da se sastoji od gasova koji su zastupljeni u atmosferi, nemaju uticaj<br />

na ozonski omotac i porast temperature.<br />

IG 541 gasi požare tako sto smanjuje prisustvo kiseonika na ispod 13% (najzastupljenije gorive<br />

materije prestaju da gore na ovom nivou).<br />

U isto vreme, ugljen dioksid iz ove smeše štiti ljude koji se zateknu u toj oblasti od smanjenog<br />

prisustva kiseonika.<br />

Ova pojava je vezana za cinjenicu da prisustvo ugljendioksida u krvi kontroliše i disanje i da<br />

samim tim povecava dotok kiseonika u mozak.<br />

Dakle, ukoliko se covek zatekne u prostoriji gde je prisustvo kiseonika manje od 21% - što je<br />

uobicajeno stanjeon se nalazi u opasnosti. Ugljendioksid iz smese izaziva širenje arterija i kao<br />

rezultat toga veca kolicina kiseonika i to oko 15% (u poredenu sa uobicajenim stanjem) se<br />

doprema do mozga.<br />

IG 541 se skladišti u cilindrima različite zapremine npr 16 , 40 , 60 , 67.5 ,80 litara.<br />

OPIS SISTEMA<br />

Uobicajeni sistem se sastoji od:<br />

Celični cilindri pod visokim pritiskom,bez zavarenih spojeva i različitih zapremina, obojenih<br />

elektrostatickom bojom i to crvenom a u predelu vrata boce crnom, sivom i zelenom bojom.<br />

Cilindri su sertifikovani u skladu sa 99/36/EC I EN 1964 - 1 (ð) .<br />

Ventili na sistemu se aktiviraju pneumatski-ručno .<br />

Nezavisno od gore navedenog, po zahtevu korisnika može se postaviti i elektro ventil.Celicni<br />

pilot cilindar zapremine 3 litra, napunjen azotom, sa rucnim aktiviranjem i osiguračem ili<br />

električnim ventilom se postavlja na sistemima koji se sastoje od dva ili više cilindara.<br />

Cilindri pod visokim pritiskom su sertifikovani u skladu sa CE 97/23EC od strane TUV (CE<br />

0036).<br />

Kolektor za visoke pritiske, 300bar, je niklovan, i njegov precnik može biti od 1 1 / 4<br />

" do 3", sa<br />

ulazom od 3 / 4 " i izlazom od 3 / 4<br />

" do 3".<br />

Nepovratni ventili 3 / 4<br />

"- 3 / 4<br />

" su obavezni kako bi instalacija bila korektna a obavezni su i zidni<br />

držači.<br />

Uz sistem su obezbedeni i sledeci delovi: nosač cilindara, fleksibilna creva za visoke pritiske<br />

za povezivanje cilindara jednog sa drugim ali i povezivanje sa kolektorom, razlicitim vrstama<br />

prskalica zavisno od projekta protivpožarne zaštite za objekat koji se štiti.<br />

UPUTSTVO ZA UGRADNjU<br />

TEHNIčKA SPECIFIKACIJA<br />

IG 541 se sastoji od:<br />

Azota 52% ± 4%; argona 40% ± 4%, ugljendioksida CO2 8% ± 4%<br />

SERTIFIKATI<br />

ISO 9809 - 1 EN 1964 - 1, π 99/36/EC<br />

CE CILINDAR PILOT 97/23/EC (TUV) - CE VENTIL CE 0589<br />

1. Postavite nosače na zid<br />

2. Postavite cilindre na takav način da izlazi sa ventila budu sa prednje<br />

strane gledajuci ceono<br />

3. Sastavite kolektor i postavite nepovratne ventile<br />

4. Povežite ventile jedan sa drugim koristeći savitljiva creva od 3 / 8<br />

“ - 3 / 8<br />

”.<br />

Postavite slepu spojku 3 / 8<br />

“ na zadnji cilindar u nizu kako bi izvršili<br />

zaptivanje sistema .<br />

5. Povežite ventile sa nepovratnim ventilima i sa kolektorom koristeći<br />

savitljiva creva 21,78 - 3 / 4<br />

“<br />

6. Povežite pilot cilindar sa prvim cilindrom u nizu koristeci savitljiva creva<br />

21,78 - 3 / 4<br />

“. Postavite osigurac i slepu spojku 3 / 8<br />

“ na ventil pilot boce.<br />

199


STABILNI SISTEMI<br />

AUTOMATSKI STABILNI SISTEMI ZA AUTOBUSE I KAMIONE<br />

Sistem je razvijen i testiran namenski za ugušivanje pozara u odeljku za pogonske motore vozila kao što su<br />

autobusi i teretna vozila , i to za požare koji nastaju kao posledica curenja goriva ili ulja i neispravnosti elektro<br />

instalacija na vozilu.<br />

Automatsko ugušivanje požara u ovim slucajevima se aktivira tako što reaguje provodnik detektora na pojavu<br />

STABILNI SISTEMI<br />

plamena ili povišene temperature.<br />

Kriticna temperatura je +180°C, koja stvara kratak spoj u provodniku detektora. Sistem se može aktivirati i rucno<br />

iz kabine pritiskom na dugme ili aktivacijom ureðaja za okidanje izvan vozila.<br />

Reakcija u provodniku uzrokuje aktivaciju okidaca na ventilu. On razbija stakleni osigurač i na taj nacin otvara<br />

ventil koji dopušta sredstvu za gasenje da dopre u cevovod. Sredstvo za gašenje se rasprsava na odeljak za<br />

pogonski motor kroz mlaznice koje se nalaze na cevovodu.<br />

Pena za gašenje pozara prekriva oblast pog požarom,stvarajući jednaki zaštitni sloj koji sprečava kiseonik da<br />

dopre do gorive materije. Vodeni deo pene sprečava ponovno paljenje i ujedno rashlaðuje oblast koja je bila pod<br />

požarom.<br />

Za Grcku, Kipar i zemlje Balkana distribuciju ovih sistema vrši Mobiak.<br />

Function diagram:<br />

Technology<br />

Triggering Baza za<br />

aktiviranje station<br />

Manual Ručni<br />

trigger okidač<br />

Staklena<br />

Glass ampula fuse 65ºC 65º<br />

Toplotni Temp. sensor senzor<br />

180ºC<br />

Triggering Prajmer<br />

okidača primer<br />

Pressure<br />

Manometar<br />

Prekida<br />

Manometer switch<br />

Fuel Prestanak supply<br />

dovoda<br />

cut-off<br />

goriva<br />

Crevo Hose ½”<br />

Boca Ext. sa agent sredstvom<br />

container za gašenje<br />

Manifold<br />

Cevovod<br />

12mm<br />

12 mm<br />

Mlaznice Nozzles<br />

te<br />

200<br />

Functional description:


D AL 1977<br />

Technology<br />

KX04 valve:<br />

Manual<br />

trigger<br />

Glass fuse<br />

+68ºC<br />

Triggering primer<br />

Service life: 10 years<br />

Nitrogen filling<br />

connector<br />

Pressure<br />

sensor<br />

Technology<br />

Tightening torque to<br />

the container 25 Nm<br />

Manometer<br />

te<br />

Outlet<br />

3/8”<br />

KX04 valve:<br />

KX04 ventil<br />

Baza Triggering za i aktiviranje<br />

station:<br />

Sistem System u pripravnosti ready for operation<br />

Manual Ručni<br />

okidač trigger<br />

Press Pritisnite the trigger okidač for duže more od trithan 3<br />

secunde!<br />

seconds!<br />

Pritisak Container ispod potrebnog pressure too low<br />

Sistem System u radu triggered<br />

Glass Staklena fuse<br />

ampula+68 +68ºC<br />

0 C<br />

Triggering Prajmer okidača primer<br />

servisiranje Service life: na 10 years godina<br />

Nitrogen Konektor filling za<br />

azotno connector punjenje<br />

Pressure Senzor<br />

pritiska sensor<br />

Tightening Zatezna torque sila jeto<br />

the container 25 Nm25 Nm<br />

Manometar<br />

Manometer<br />

te<br />

Outlet<br />

Izlaz 3 /<br />

3/8” 8<br />

”<br />

Test Test and i reset dugme button<br />

Deactivate Za isključivanje engine blokade stop motora and<br />

acoustic i zvučnog alarma! alarm!<br />

Triggering i station:<br />

ti<br />

System ready for operation<br />

Press the trigger for more than 3<br />

seconds!<br />

Container pressure too low<br />

System triggered<br />

201


Geo Fire<br />

S.A.<br />

G. E. M.<br />

st. Irene<br />

RETAIL SHOP - CHANIA<br />

INSTALLATIONS AND fIRE PROTECTION STUDIES<br />

PREPORUčENA CENA KATALOGA 80EUR/KOM


SINCE 1977<br />

S.A.<br />

FIRE FIGHTING EQUIPMENT<br />

INDUSTRIAL AND MEDICAL GASES<br />

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE<br />

<strong>SERV</strong>ICE RECOGNITION<br />

PR I727261 A-X<br />

Cert No37939<br />

QA - C -510/09<br />

<strong>SERV</strong>ICE SUPPLIER<br />

LPR0/DDI/20100512181902<br />

<strong>SERV</strong>ICE SUPPLIER<br />

09/XH/24/01<br />

<strong>SERV</strong>ICE SUPPLIER<br />

509/08/SNV


SINCE 1977<br />

SINCE 1977<br />

S.A.<br />

FIRE FIGHTING EQUIPMENT<br />

INDUSTRIAL AND MEDICAL GASES<br />

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!