24.01.2019 Views

Best Practices Magazyn - n.12 Polska

Zachęcamy do lektury 12. numeru naszego magazynu „Best Practices”. Prezentujemy w nim osiem projektów, które Mecalux zrealizował w kilku krajach, m.in. w Polsce, Hiszpanii, Brazylii, Chile i Meksyku, dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach. W tym wydaniu przedstawiamy nowoczesny zakład producenta karmy dla zwierząt Nestlé Purina zlokalizowany w Chile, a także opisujemy korzyści, jakie szwajcarskiemu koncernowi spożywczemu Hero przyniosła zamiana dotychczas stosowanego oprogramowania magazynowego na system Easy WMS opracowany przez Mecalux. Dowiesz się też, jak dzięki zastosowaniu symulacji opracowaliśmy dla firmy Chiggiato Trasporti regały odporne na częste we Włoszech wstrząsy sejsmiczne oraz w jaki sposób firma Benco Dental poprawiła efektywność kompletacji i zoptymalizowała wykorzystanie powierzchni swojego magazynu w Stanach Zjednoczonych. Tak jak poprzednie numery „Best Practices”, również najnowsze wydanie magazynu zawiera zapowiedzi nowych projektów, które Mecalux będzie realizować w najbliższych miesiącach.

Zachęcamy do lektury 12. numeru naszego magazynu „Best Practices”. Prezentujemy w nim osiem projektów, które Mecalux zrealizował w kilku krajach, m.in. w Polsce, Hiszpanii, Brazylii, Chile i Meksyku, dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach.

W tym wydaniu przedstawiamy nowoczesny zakład producenta karmy dla zwierząt Nestlé Purina zlokalizowany w Chile, a także opisujemy korzyści, jakie szwajcarskiemu koncernowi spożywczemu Hero przyniosła zamiana dotychczas stosowanego oprogramowania magazynowego na system Easy WMS opracowany przez Mecalux. Dowiesz się też, jak dzięki zastosowaniu symulacji opracowaliśmy dla firmy Chiggiato Trasporti regały odporne na częste we Włoszech wstrząsy sejsmiczne oraz w jaki sposób firma Benco Dental poprawiła efektywność kompletacji i zoptymalizowała wykorzystanie powierzchni swojego magazynu w Stanach Zjednoczonych. Tak jak poprzednie numery „Best Practices”, również najnowsze wydanie magazynu zawiera zapowiedzi nowych projektów, które Mecalux będzie realizować w najbliższych miesiącach.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!