Newsletter VSAPs 9_2019 (3)

d.kodesova

NEWSLETTER

ČASOPIS VYSOKÉ ŠKOLY

APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE

Září 2019 číslo 12

HUMOR

A VTIP:

SMYSL VÁŽNÉHO

A NEVÁŽNÉHO

SLAVNOSTNÍ

ODHALENÍ BUSTY

DOCENTKY SONI HERMOCHOVÉ


určeno pro absolventy

Je

škol. Studium

středních

také exkurze,

zahrnuje

a praxe, které

stáže

i praktické

získat

a navázat

dovednosti

určeno pro uchazeče z praxe.

Je

je rovněž tříleté,

Studium

z větší části distanční

probíhá

a zčásti formou

formou

se konají výhradně

soustředění

mimopracovní době, zejména

v

kombinované formě studia

v

navíc k dispozici

mají

a odborník v oblasti práce s lidmi a v poradenství

Personalista

realizátor a lektor vzdělávacích projektů

Koordinátor,

pozice, především HR manažer

Manažerské

pracovník ve veřejné a státní správě

Odborný

určený zejména pro

Je

kteří se

studenty,

pravidelně ze

výuky

rodinných

zdravotních,

pracovník v organizacích neziskového sektoru a sociálních služeb

Odborný

ve výrobních, obchodních, distribučních a vzdělávacích společnostech

Specialista

INFORMACE O ŠKOLE A MOŽNOSTECH

STUDIA NA VŠAPs

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje studentům vysokoškolskou kvalifikaci

k aplikaci psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti

managementu a personalistiky i v interkulturní práci s domácími a zahraničními

pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak ve světě. Vysoká škola

aplikované psychologie nabízí v bakalářském studijním programu

Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie.

Formy studia na VŠAPs

Tříleté

denní prezenční

Tříleté

kombinované

Individuální

studijní program

Většinou také tříletý,

s možností uznání

některých zkoušek.

prezenčních soustředění. Tato

umožňují studentům

nemohou zúčastňovat

o víkendech. Studující

kontakty s potenciálními

zaměstnavateli už

nebo pracovních

v průběhu studia.

důvodů.

Uplatnění absolventů

zpracované studijní opory.

Odborný pracovník na další formy spolupráce s jednotlivci i týmy z jiných zemí a kultur


červnu úspěšně

V

studium 21

ukončilo

byl předán na

jim

Promoci

slavnostní

je na světě nejtěžší?

Co

kapsa.

Prázdná

letošního

Během

jsme se

jara

několika

zúčastnili

akcí a

zajímavých

SLOVO NA ÚVOD

PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

Milé kolegyně a kolegové,

vítáme Vás v nové podobě Newsletteru v klidných a

pohodových prázdninových a poprázdninových dnech,

kterých dobře važte a poodhlédněte od běžných

každodenních starostí. Však na ně budete mít později

hodně času!

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Uvnitř čísla najdete

VZPOMÍNKA

Z PROMOCE

HUMOR A VTIP:

SMYSL VÁŽNÉHO

A NEVÁŽNÉHO

KDE JSTE

NÁS MOHLI

POTKAT?

studentů a získalo

bakalářský titul, který

(Židovské přísloví)

konferecí.

v aule školy.

ČTĚTE NA STRANĚ 4

ČTĚTE NA STRANĚ 8-9

ČTĚTE NA STRANĚ 6

Newsletter, Interní časopis Vysoké školy aplikované psychologie, vydání 12

Redakční rada: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. - předseda, Renata Šťásenková, Bc. Barbora Puhlíková a Dana

Kodešová.

Grafická úprava: Dana Kodešová

VŠAPs. Akademická 409, 411 55 Terezín; tel.: 416 782 369, www.vsaps.cz, email:

Vychází 2. 9. 2019

3


v letních měsících, prázdninách a dovolených

Zejména

máme pocit jisté vykolejenosti z běžného

někdy dokonce absolutní závislostí. Využijme


nejen letní, a položme si otázku: Dokázali jsme

čas,

i jen rozmyslit si a uspořádat, svůj vlastní

vůbec,

Pakliže ano, splnili jsme ze všech svých úkolů

život?

hlavní! Buďme tam, kde jsme. Když myslíme na

ten

jiného, jsme tam, na co myslíme a nejsme

něco

kde jsme, a ani s kým jsme. Je to stará

tam,

a nezapomínejme na ni. Přímo urážlivé je

zkušenost

s někým, kdo telefonuje nepřetržitě ve vaší

jít

V tom případě rovnou odejděte – dáte

přítomnosti.

v tvář je rozhovor bytostný, smysluplný,

tváří

je autentický, přímý, uskutečněný ve

protože

blízkosti sdíleného žitého prostoru.Těšíme se

fyzické

na vás všechny, na shledanou na Vysoké

proto

aplikované psychologie v TEREZÍNĚ. Na

škole

i nově nastupujícími studenty, své nové

stávající

a kolegy, které rádi, uvítáme ve svém

kolegyně

středu!

diskutujícím

čas, nejen letní,

Využijme

položme si otázku:

a

jsme vůbec, i jen

Dokázali

si a uspořádat,

rozmyslit

červnu úspěšně ukončilo studium 21

V

a získalo bakalářský titul,

studentů

Hana Jarošíková, Jana

diplomem:

a Belinda Zdarek.

Kadlusová

absolventům gratulujeme a

Všem

hodně úspěchů a spokojenosti

přejeme

SLOVO NA ÚVOD

pokračování ze strany 1

pracovního rytmu, který se nám stává součástí žití –

PROMOCE

ABSOLVENTŮ

který jim byl předán na slavnostní

Promoci

v aule školy 27. června 2019. Tři

tak dotyčnému člověku výchovnou lekci. Rozhovor

studentky absolvovaly s červeným

v dalším osobním i profesním životě!

Jiří Kučírek

4

svůj vlastní život?


pravidelného časopisu

méně

školy aplikované

Vysoké

abychom tuto dnešní promoci mimořádně

"Dovolte,

dvěma slavnostními akty. První je oficiální

zahájili

tohoto sálu Aulou docentky Hermochové.

pojmenování

to projev uznání a pocty doc. dr. Soně Hermochové,

Je

věd, která byla spoluzakladatelkou VŠAPs už

kandidátce

jejím koncipování zde, v nyní našem městě. Vedení

při

Akademická rada školy tímto oceňují jak odborné, tak

a

a lidské hodnoty paní docentky. Ona sama

charakterové

po celý život nejen vyznávala, ale také jimi žila, sdílela

je

a předávala svým studentům, kolegům a širokému

je

Byla vždy citlivá na jakoukoliv nespravedlnost a

okolí.

se vždy slabších. Zřejmě to byl i důvod, pro

zastávala

jí na katedře psychologie FF UK, kde zavedla

který

orientovanou výuku a výcvik sociální

prakticky

byla v roce 1970 v období tzv. normalizace

psychologie,

pedagogická činnost. Pamatuji si jako dnes, že

zakázána

si jako student 1. ročníku zapsal její předmět SPV, a

jsem

ho najednou vyučovat. Pociťoval jsem to jako

nesměla

křivdu. Po sametové revoluci však doc.

velkou

působila jako vedoucí katedry psychologie a

Hermochová

byla i proděkankou FF UK pro zahraniční

následně

Paní docentka Hermochová byla také více než 10

vztahy.

až do své smrti v loňském roce, oporou VŠAPs.

let,

že svým působením zanechala svět o něco

Myslím,

než když se na něj narodila. Souvisejícím aktem

lepším,

odhalení busty, kterou během jejího studijního pobytu

je

PhDr. Ditu Mejtskou a PhDr. Janu Vaňkovou,

docentky,

o odhalení busty, kterou věnovaly škole. Věříme, že

PhD.

Hermochová i takto zůstane v trvalém spojení se

Soňa

školou, studenty a se všemi lidmi dobré vůle!"

svou

HLEDÁME

NOVÝ NÁZEV

PRO NÁŠ

ŠKOLNÍ

ČASOPIS

Vážení přátelé a čtenáři více či

psychologie. Máte v rukou

SLAVNOSTNÍ PROSLOV

PŘI ODHALENÍ BUSTY DOC. HERMOCHOVÉ

PhDr. et Mgr. Štefana Medzihorského, rektora VŠAPs

novou podobu našeho

časopisu, který nese název

NEWSLETTER.

Přemýšleli jsme o tom, že by

bylo hezké, vymyslet pro

školní časopis nějaký

originálnější název, který by

vyjadřoval, že je to časopis

VŠAPs.

Vyhlašujeme soutěž

o nejvýstižnější

název pro náš

časopis

v USA vytvořila její známá výtvarnice. Prosím dcery paní

5


psycholog, profesor Alfried Längle.

existenciální

prostření fotografii)

(na

v Akademii věd ČR pořádala Česká asociace

Konferenci

práce a organizace (ČAPPO) ve spolupráci s VŠAPs.

psychologů

odborném programu přednesli příspěvek na téma „Výkonová

V

ve státní a soukromé sféře“ rektor VŠAPs, PhDr. Mgr.

motivace

KDE JSTE NÁS MOHLI POTKAT ?

KONFERENCE EMCC CZECH REPUBLIC,

6. ČERVNA 2019

VŠAPs byla partnerem konference Koučink a mentoring

pro rozvoj organizací i společnosti, kde vystoupilo

13 zajímavých osobností s České republiky i ze zahraničí.

V odborném panelu vystoupila také prorektorka VŠAPs

Ing. Mgr. Irena Konečná na téma organizační kultura a

koučování. Jedním z klíčových řečníků byl rakouský

KONFERENCE: PSYCHOLOGIE V PERSONÁLNÍ

PRÁCI DNES A ZÍTRA , 20. ČERVNA 2019

Štefan Medzihorský a tajemnice CAPPO PhDr. Naďa Śtulerová

6


se již tradičně zúčastnila jako partner dalšího ročníku

VŠAPs

v Litoměřicích, zaměřeného na „lásku, vzájemnost a

ALLfestivalu

testování, poradenství a konzultace. U stánku VŠAPs

psychologické

i letos hojně využívali „psychokoutek“ s oblíbenými

návštěvníci

Zástupci vysoké školy z řad pedagogického sboru se

„psychokoláčky“.

aktivně podíleli na programu festivalu, na oslavách 800. výročí

také

ALLFESTIVAL V LITOMĚŘICÍCH

17. - 19. KVĚTNA 2019

empatii“. Po celou dobu jeho trvání jsme poskytovali zájemcům

města Litoměřice a na přednáškách.

7


si lidí, kteří mají smysl pro humor.

Važme

je docela snadno, protože jsou

Poznáme

nenahraditelných lidí), je „nevážnost“,

plné

neznamená znevažování, ale schopnost

což

zvládat všechny životní peripetie

dar

humorem, protože jde o nadhled, distanci i

s

– DOXA, tj. jít mimo dané mínění.

PARA

pro humor je neomylná známka

Smysl

integrace osobnosti a předpokládá

vysoké

dát dvě myšlenky do protivztahu.

schopnost

sdělení, jež jsou kondenzací

Využívá

typů, přesmyká hledisko a odhaluje

logických

(Oscar Wilde: paradox je pravda

paradoxní

na hlavu) prvky existující situace.

postavená

důvtipem. Dovtípit se něčeho znamená, že

s

schopni nadhledu, distance, schopnosti

jsme

schopnost porozumění, nadhledu a smyslu

je

humor. Schopnost „rozlišování“ je

pro

„Někdo se směje?“, „Proč se

vztahovačností:

„Jak to, že se mi směje!“. Všichni

směje?“,

si například smějícího se Hitlera,

Představte

nebo Brežněva.

Stalina

úkolem, který se neslučuje

nadpozemským

nevážností. Ovšem humor, vtip, který

s

a má vyvolat katarzi agresivní motivace.

agrese

humor (sarkasmus) se asi nejspíše

Hostilní

u těch osobností, které mají sklon

projevuje

pohotovému vybití podnětů symbolickými

k

Humor tak lze také považovat za

způsoby.

jak můžeme zvládat nepříjemné

prostředek,

reality. Humor pouze přesmykne

záležitosti

hledisko a ukáže absurdní či

proklamované

prvky dané situace. Humor proto na

paradoxní

od obranných mechanizmů netvoří část

rozdíl

Obchodní cestující přijede do města

kalhot?

Galicii a objedná si tam u židovského

v

odjet, kalhoty ještě nejsou připraveny. O

musí

let později se vrátí z cest a navštíví

sedm

a komentuje: „Bůh udělal svět za

krejčího

dní, ale vy jste potřeboval sedm let,

sedm

mi ušil kalhoty!“. „Ano“, odpověděl

abyste

„ale podívejte se na svět a podívejte se

krejčí,

své kalhoty!“ Humor, doslovný překlad

na

latiny znamená vlhkost, byl v antice spjatý se

z

Ovšem asi od 18. století již vyjadřuje

šťávách“.

rozmar, příjemnost, veselý citový stav

veselost,

je empirická, smyslová) a z tohoto

(realita

vycházející humor.

vztahu

HUMOR A VTIP: SMYSL VÁŽNÉHO

A NEVÁŽNÉHO

P h D r . e t P h D r . J i ř í K u č í r e k , P h . D .

oblíbení pro svou pohodou a svobodu

myšlení. Lidem, kteří nemají smysl pro

humor, je však lepší se vyhnout, protože nás

jinak pomalu, ale jistě časem, přibijí za plášť

k zemi hřebíkem. Opakem „vážnosti“,

důstojnosti, pocitu své důležitosti, ješitnosti,

Jejich postavení pro ně bylo posláním, přímo

urážlivosti či nenahraditelnosti (hřbitovy jsou

zesměšňuje, je podle S. Freuda, výrazem

zasmát se sám sobě, nebrat vše vážně. Je to

vůči sobě. Schopnost porozumět paradoxům.

patogenních složek. Znáte příběh sedmiletých

Souvisí úzce se schopností vnímat paradoxy,

porozumění vtipu, který je zase spjat

krejčího ušití kalhot. Ovšem, když cestující

rozlišování. Moudrost není chytrost, moudrost

základní předpoklad vědeckého myšlení. Čím

nižší je intelekt, tím menší je schopnost

rozlišování, která je spjatá se vzrůstající

závislostí nálady člověka „na tělesných

dogmatici či diktátoři jsou ukázkou

neschopnosti akceptovat vtip a humor.

nálady. Vyjadřuje citový vztah ke skutečnosti

8

„Když myslí všichni stejně, nemyslí nikdo.“


vzájemné rozpory. Rabín seděl doma a

řešit

v rohu místnosti seděla jeho žena. Rabín

studoval,

zeptal nejdříve ženy, která si stěžovala na

se

a následně pak řekl:“ Pravdu máte vy!“.

manžela

se obrátil na jejího manžela: „Máte k tomu

Poté

říci?“. Manžel ale hájil svou věc stejně

co

tom do rozhovoru vstoupila rabínova žena, která

V

naslouchala. „ Můj drahý muži, jak pro všechno

jim

světě mohou mít pravdu oba?!“ Rabín se

na

promnul vousy a prohlásil: „ A ty máš

zamyslel,

Smích je vítězstvím

Starší manželé navštívili rabína,aby jim pomohl

výmluvně. „Pravdu máte vy,“ prohlásil rabín.

také pravdu!“

NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ

letošním roce se knihovna VŠAPs rozrostla o nové publikace. Přibylo přibližně 250 nových

V

S novými knihami přecházíme na nový výpůjční systém, přes systém TabbyBook, který se

knih.

stane součástí informačního systému MOGGIS. Studentům zefektivní vypůjčování i vracení

knih. V systému, z pohodlí domova díky on-line rozhraní budou mít možnost se podívat na to,

je kniha vypůjčená, boudou si jí moci zarezervovat, prodloužit výpůjční dobu a také hlídat

zda

výpůjční limity. Pro půjčování knih bude studentům sloužit kartička s čárovým kódem.

různé

Prostředí TabbyBooku je velice intuitivní

je členěné do logických sekcí. Student se do

a

přihlásí jednoduše prostřednictvím jména a hesla. Výhody, které přinese přechod na

systému

nový výpůjční systém studentům:

Rychlé vyhledávání čtenáře podle čárového kódu průkazky nebo jména.

Detailní přehled o aktuálních výpůjčkách čtenáře.

Možnost prodloužení výpůjčky.

Tisk aktuálních výpůjček včetně termínu vrácení.

Možnost rezervace svazků, které má půjčeny jiný čtenář.

Možnost zadání požadavku nachystání svazků k půjčení.

Možnost objednávání publikací.

Sledování historie výpůjček pro každého čtenáře.

Kompletní přehled pohybů na čtenářově účtu.

9


školy aplikované psychologie v Terezíně,

Vysoké

mi, abych vás pozval na mezinárodní vědeckou konferenci, pořádanou naší vysokou

dovolte

která se uskuteční v pátek 29. května 2020. Konference, kterou zaštítil předseda

školou,

Parlamentu České republiky, ing. Jaroslav Kubera, bude probíhat na téma: Spirituální

Senátu

i ze zahraničních univerzit. Věřím, že tato připravovaná akce přispěje nejen ke zdárnému

ale

naší terezínské školy, ale i k osobnímu obohacení každého z nás.

rozvoji

setkání s vámi se těší

Na

Maturkanič

Patrik

VĚDECKÁ KONFERENCE 29. 5. 2020

SPIRITUÁLNÍ ZKUŠENOST V KONTEXTU

MODERNY A POSTMODERNY

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

vědecký tajemník VŠAPs Terezín

Ctění pedagogové, milí studenti, vážení příznivci

zkušenost

v kontextu moderny a postmoderny (Interdisciplinární lektura fenoménu).

Uskuteční se ve třech sekcích: filosoficko-psychologické, teologické a sociologické. Svou

aktivní účast přislíbila řada vědecky a pedagogicky fundovaných přednášejících nejen od nás,

ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NOVÝCH STUDENTŮ

VŠAPS 28. - 29. 9. 2019 V TEREZÍNĚ

Opět připravujeme pro nově přijaté studenty prvních ročníků prezenčního i kombinovaného

oblíbené úvodní dvoudenní víkendové soustředění. Jeho cílem je usnadnit a zpříjemnit

studia

studentům první kroky v prostředí VŠAPs. Studenti budou mít možnost

nastupujícím

neformálního seznámení s novými kolegy – studenty a pedagogy, formou uplatnění prvků

sociálně-psychologického výcviku. Setkají se osobně s vedením vysoké školy, studijními

a vybranými vyučujícími na VŠAPs. Získají důležité informace o pravidlech a

referentkami,

studia, o informačním systému VŠAPs a budou mít možnost zeptat se na vše, co je

průběhu

v souvislosti se studiem zajímá.

Těšíme se na naše nové kolegy!

1 0


si často myslí, že na řečnění, či přednášení

Lidé

mít talent, určité vrozené schopnosti. Že

musí

boha, my ostatní se prezentačnímu umění

od

učit. Nejznámějším řečníkem v

potřebujeme

tři handicapy. Tik, pro který škubal

dokonce

špatnou výslovnost, a ještě mluvil

ramenem,

jazyk, aby ho nutil k lepší výslovnosti a řečnil

pod

mořskému příboji, aby ho přehlušil. Cvičil své

proti

rétoriky v USA ve 20. až 30. letech

Renesance

století přinesla kurzy a pak i školy

minulého

businessmani. Asi věděli proč. I u nás a jinde

a

Evropě probíhají kurzy rétoriky, prezentace

v

účinné komunikace, jejichž obliba opět roste,

a

souvislosti se stále vy ššími nároky na

v

naše řeč může člověku ublížit, ale také ho

a

a motivovat, pomáhat mu, nebo

povzbudit

léčit. Už Gergias z Leontin víc než 300

dokonce

před Kristem napsal „... v moci řeči je zbavit

let

strachu, odejmout mu zármutek, vzbudit

člověka

něm radost a snížit jeho lítost...“ .Přitom dobře

v

prezentováním, nácvikem.

a

je dobrá příprava, zvládání trémy a znalost

Tvoří

NÁCVIK PREZENTACE A RÉTORIKY

20. - 22. 9. 2019 V TEREZÍNĚ

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský

ten, kdo je nemá, se o to ani nemá pokoušet.

Opak je však pravdou! Jsou samozřejmě řečníci

historii byl zřejmě Demos thenes. Měl při tom

potichu. Zavěsil si proto na strom meč, který ho

zraňoval, když se začal ošívat, kladl si kamínek

řečnění houževnatě tak dlouho, že se stal jedním

z nejproslulejších rétorů a následně i učitelem

rétoriky. Jeho slavný výrok „Básníkem se člověk

rodí, řečníkem se stává.", nanejvýše oprávněný

jeho vlastním životem, se tak cituje dodnes.

rétoriky. Jako první je začali navštěvovat bankéři

komunikační kompetence. Slovo je mocný nástroj

mluvit a prezentovat se naučíme jenom mluvením

osnovy i postupu, spolu s řečnickými triky. Pokud

vás uvedené téma zajímá, nebo máte potřebu

osvojit si dovednost dobré mluvy a prezentace,

můžete navštívit letní školu Nácviku prezentace

a rétoriky na VŠAPs.

emailem na: bozdechova@vsaps.cz.

1 1

Přihlásit se můžete na www.vsaps.cz nebo


TA se dodnes těší velké popularitě a má mnoho následovníků. Eric Berne se svými

analýza vychází z Berneho poznatku, že

Transakční

lidé mají silnou potřebu komunikace a

všichni

nazývá „pohlazením“. EB říkal, že „Když

také

nikdo nehladí, začne mu vysychat mícha“.

člověka

akce, ať už má jakoukoliv formu –

společenské

nebo slovní. Je projevem uznání a přijetí

fyzickou

člověka, a když dochází k vzájemné

druhého

vytváří se základní společenská transakce

výměně,

výměna mezi lidmi. Tato potřeba je patrná už od


dětství a zakládá se na vztahu dítěte

raného

fyzické ke komunikační, k potřebě uznání. Z

od

teorie her a v souladu se závěry knihy Jak

hlediska

Jedním ze základních prvků TA je

žádný.

analýza osobnosti, která vychází ze tří

strukturní

jakémkoliv mezilidském styku můžeme zaujmout

V

s komunikačních pozic, a zároveň

jednu

volně z jednotlivých ego stavů do

přecházíme

Většina lidí si tyto transakce neuvědomuje,

jiných.

přechody mezi ego stavy. Transakce

nevnímáme

jednoduché - komplementární a zkřížené,

jsou

Thomas Harris ve své publikaci „ Já

spolupracovník

OK, Ty jsi OK“ (1970) je Analýza životních

jsem

Podle Harrise jsou životní pozice

pozic.

která si každý z nás vytváří sám o

přesvědčení,

Leonard Bernstein, kde vystudoval

Eric

Jeho otec byl také lékař a

medicínu.

s velmi chudými lidmi. Eric

pracoval

od dětství konfrontován se

byla

jako nejstarší syn do role

postaven

Jméno si změnil po válce,

„dospělého“.

Erica Ericsona

studentem

Psychoanalytickém institutu, ze

v

práce se od psychoanalýzy začala

Jeho

od vnitřní dynamiky

odklánět

kterou popisuje Freud

jednotlivce,

dynamice transakcí mezi lidmi. Začal

k

zabývat základními komunikačními

se

– transakcemi (přenosy), které

prvky

jako základní lidskou potřebu,

popisuje

pro zdravý vývoj

nezbytnou

Transakční analýza – analýza

publikaci

a v roce 1964 vyšla jeho

přenosu

Jak si lidé hrají. Eric Berne

kniha

v roce 1970.

zemřel

PSYCHOHRY PODLE ERICA BERNEHO

Dana Kodešová

Zakladatelem psychoterapeutického směru nazvaného Transakční analýza (TA) je Eric Berne.

spolupracovníky přišel na to, že některé transakce mezi lidmi se opakují podle podobného

scénáře a začal hovořit o psychohrách. Zjistil také, že jednotlivec volně přeskakuje z jedné role

do druhé.

pozitivního mezilidského kontaktu, které někdy

Pohlazení je základní jednotkou lidského kontaktu,

Eric Berne byl lékař a psychiatr.

Narodil se v roce 1910 v Kanadě jako

s matkou. Malé dítě má bytostnou potřebu

fyzického kontaktu. Tato potřeba se později mění

strádáním malých dětí, když sledoval

svého otce při práci. Velký vliv na něj

měl i fakt, že jeho otec zemřel, když

si lidé hrají lze konstatovat, že jakýkoliv

společenský styk je pro člověka prospěšnější, než

mu bylo 10 let a byl velmi záhy

když se stal americkým občanem.

základních ego stavů: Rodič, Dospělý, Dítě.

Studoval psychoanalýzu, byl

kterého byl v roce 1949 vyloučen.

fungují na nevědomé rovině, zároveň ani

přihlížející a nepřihlížející

k adrese, zdvojené, trojúhelníkové, šibeniční.

Dalším prvkem TA, který rozvedl Bernův

jednotlivce. V roce 1961 vydal

sobě a o svém vztahu k druhým lidem.

1 2


DOSPĚLÝ

nejvyzrálejší ego stav, je to

je

pojetí života –

naučené

jedná, vyjednává,

analyzuje,

jako, proč, jaký, kde,

slova

kdy, jak, kolik, jakým

kdo,

předpokladu, že. Je věcný,

za

fakta. Tento egostav

sděluje

od člověka velkou

vyžaduje

otevřenosti ke světu a

dávku

autentický, jednat

být

druhými s úctou a

s

respektem. Tato pozice

s

dohody, které jsou

umožňuje

RODIČ

ego stav, který kárá,

je

Rodiče je hodnotící,

Rovina

normativní, určuje co

kritická,

dobré, co špatné. Podle

je

nakolik se v hodnocení

toho,

emoce, se dělí na

projevují

podtypy: kritický Rodič

dva

emotivní)

(méně

pečující (více emotivní).

a

rodičovská slova jsou:

Typická

bys, neměl bys, smíš,

měl

který přebíráme od

stav,

rodičů a uplatníme ho

svých

DÍTĚ

nejvíce emotivní stav ze

je

V tomto stavu se vracíme

života.

dětství - Dítě se raduje,

do

Přirozené Dítě se

poslouchá.

dychtivostí, zvídavostí

vyznačuje

tvořivostí, je bezprostřední,

a

a vyjadřuje bez

impulzivní

Dítě se vyznačuje

Přirozené

zvídavostí

dychtivostí,

tvořivostí. Bezradné Dítě to je

a

nervů" připravených

"uzlíček

pozornost křikem a

vynucuje

scénami.

vychovává, nebo také chválí,

všech, je to pociťované pojetí

podporuje. Hovoří se o

řeší problémy. Typická jsou

vštípeném pojetí života.

touží, tvoří, trápí se, vzteká se,

způsobem, srovnatelný,

pravda, lež, pravděpodobný,

možný, neznámý, objektivní,

myslím, aha, teoreticky vzato,

zábran to, co právě cítí.

vůči druhým. Je to schopnost

nesmíš, to se nedělá. Je to

reagovat bezradností, hroutit se,

zmatkovat, bát se, pociťovat

úzkost, nejistotu, zoufalství,

při výchově dětí.

napětí. Vzdorující dítě si

oboustranně výhodné.

Zkřížené transakce

1 3


KALENDÁRIUM

CO NÁS ČEKÁ

NA PODZIM 2019

5. 9.

2019

Státní závěrečné

zkoušky

10. 9.

2019

Den otevřených

dveří

16:00 - 18:00

20. - 22. 9.

2019

Nácvik prezentace

a rétoriky

pátek 16:00 - 20:00

sobota 9:00 - 20:00

neděle 9:00 - 16:00

28. - 29. 9.

2019

Adaptační soustředění

nových studentů

sobota 9:00 - 21:00

neděle 9:00 - 15:00

12. 10.

2019

Promoce a

Imatrikulace

11:00 Promoce

13:00 Imatrikulace

13. 11.

2019

NOVINKA

AKADEMIE

v Akademické

16:00 - 18:30

od 9. 11.

2019

Základní výcvik

koučů s Petrem

Růžičkou

od 2. 11.

2019

Výcvik koučů II. s

Petrem Růžičkou

1 4


celoživotního vzdělávání na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně nabízí

Centrum

také v akademickém roce 2019/2020 studovat vybrané skupiny předmětů.

možnost

získají certifikát. V rámci vybraného oboru

Absolventi

10 předmětů, které nabízí náš studijní program ve třech typech režimů.

absolvujete

Kompletní studium 10-ti předmětů, vč. seminárních prací, zápočtů a zkoušek.

A)

certifikát a možnost uznání těchto předmětů, pokud se v budoucnu rozhodnete

Získáte

Absolvování cyklu 10-ti přednášek a seminářů, bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek.

B)

osvědčení o absolvování vybraných předmětů (bez možnosti jejich uznání v případě

Získáte

Účast na vybraných přednáškách/seminářích (bez seminárních prací, zápočtů a zkoušek).

C)

osvědčení o absolvování vybraných předmětů (bez možnosti jejich uznání v případě

Získáte

studia). K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení. Absolvovat můžete

dalšího

v rozsahu 1 až 2 dny.

předměty

Kulturní studia, Sociální a kulturní antropologie, Sociokulturní aspekty globalizace,

PŘEDMĚTY:

v multikulturní společnosti, Současné etnické a kulturní procesy, Sociální projevy

Etnicita

PROFESNĚ ORIENTOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

V CENTRU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

na VŠAPs

pokračovat ve studiu na VŠAPs. K přihlášce je nutné přiložit kopii maturitního vysvědčení.

dalšího studia). K přihlášce není nutné přikládat maturitní vysvědčení.

obor PSYCHOLOGIE

Obecná psychologie, Ontogenetická psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální

PŘEDMĚTY:

Psychologie zdraví a psychické poruchy, Základy psychologie práce a organizace,

psychologie,

dovednosti, Komunikační kompetence v personálním managementu, Sociální

Psychosociální

a prevence sociálně patologických jevů a Řešení konfliktů.

patologie

obor PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

Základy personálního managementu, Vedení lidí a leadership, Řízení lidských zdrojů,

PŘEDMĚTY:

vzdělávání a firemní kultura, Management transferu znalostí, Asertivita, mediace a

Firemní

v personalistice, Skupinová dynamika, kooperace a týmová práce, Koučink a mentoring,

facilitace

řízení a Projektové řízení.

Krizové

obor INTERKULTURALITA

rozdílů, Migrace a integrace v teorii a praxi, Multikulturalita a společnost, Sociální

interkulturních

v multikulturním prostředí a Psychologie kultury.

interakce

PRŮŘEZOVÝ PROGRAM - INDIVIDUÁLNÍ VÝBĚR 10 PŘEDMĚTŮ

rámci tohoto oboru můžete absolvovat libovolné předměty, které jsou ve studijním plánu

V

programu Personální a interkulturní management a které si vyberete.

studijního

Přihlášku, bližší informace a ceny naleznete na webu vysoké školy:

http://www.vsaps.cz/kurzy/.

1 5


Studujte s námi!

Schopnost porozumět sobě i druhým vás obohatí

Vysoká škola aplikované psychologie, s. r. o

Terezín, Akedemická 409

www.vsaps.cz

e-mail: info@vsaps.cz

More magazines by this user
Similar magazines