26.01.2021 Views

Best Practices Magazyn - n.19 Polska

W 19. numerze magazynu Best Practices przedstawiamy 11 projektów zrealizowanych dla firm, które wybrały systemy magazynowe i oprogramowanie Mecaluxu, aby udoskonalić łańcuch dostaw. Chcesz się dowiedzieć, jak w czasie pandemii koronawirusa udało nam się zdalnie wdrożyć system Easy WMS w magazynie firmy Espace de Marques? Albo jak grupa Bert uzyskała tę samą pojemność magazynową na powierzchni mniejszej aż o 73%? A może zastanawiasz się, co zrobić, aby skoncentrować w jednym, w pełni zautomatyzowanym centrum dystrybucyjnym towar składowany dotąd w kilku magazynach, tak jak dokonały tego firmy Industrias Yuk i Intersurgical? W tym numerze pokażemy także, jak system zarządzania magazynem Easy WMS pomaga przedsiębiorstwom poprawić dynamikę przepływu towaru. Dzięki temu narzędziu firma Cimasa zwiększyła wydajność o 25%, a sklep internetowy Global Freaks wysyła trzy razy więcej zamówień. Jak zawsze Best Practices zawiera zapowiedzi nowych projektów, nad którymi Mecalux pracuje w różnych zakątkach świata oraz informacje na temat jednego z oferowanych przez nas rozwiązań. W niniejszym wydaniu przybliżamy działanie modułu WMS dla e-commerce – rozszerzenia systemu Easy WMS pozwalającego uprościć procesy w magazynie realizującym strategię sprzedaży omnikanałowej i zoptymalizować przygotowywanie zamówień składanych drogą internetową.

W 19. numerze magazynu Best Practices przedstawiamy 11 projektów zrealizowanych dla firm, które wybrały systemy magazynowe i oprogramowanie Mecaluxu, aby udoskonalić łańcuch dostaw.

Chcesz się dowiedzieć, jak w czasie pandemii koronawirusa udało nam się zdalnie wdrożyć system Easy WMS w magazynie firmy Espace de Marques? Albo jak grupa Bert uzyskała tę samą pojemność magazynową na powierzchni mniejszej aż o 73%? A może zastanawiasz się, co zrobić, aby skoncentrować w jednym, w pełni zautomatyzowanym centrum dystrybucyjnym towar składowany dotąd w kilku magazynach, tak jak dokonały tego firmy Industrias Yuk i Intersurgical?

W tym numerze pokażemy także, jak system zarządzania magazynem Easy WMS pomaga przedsiębiorstwom poprawić dynamikę przepływu towaru. Dzięki temu narzędziu firma Cimasa zwiększyła wydajność o 25%, a sklep internetowy Global Freaks wysyła trzy razy więcej zamówień.


Jak zawsze Best Practices zawiera zapowiedzi nowych projektów, nad którymi Mecalux pracuje w różnych zakątkach świata oraz informacje na temat jednego z oferowanych przez nas rozwiązań. W niniejszym wydaniu przybliżamy działanie modułu WMS dla e-commerce – rozszerzenia systemu Easy WMS pozwalającego uprościć procesy w magazynie realizującym strategię sprzedaży omnikanałowej i zoptymalizować przygotowywanie zamówień składanych drogą internetową.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!