Αποσπάσματα πανηγυρικού Ιωάννη Κυρίτση στον εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης του Ολύμπου (Φεβρουάριος 2020)

dionolympus
  • No tags were found...

Αποσπάσματα πανηγυρικού Ιωάννη Κυρίτση, καθηγητή τμήματος Οικονομικών ΑΠΘ, στον εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης του Ολύμπου του 1878 (Φεβρουάριος 2020).

Αυτόπτης και ιδιαίτερα περιγραφικός ο συγγραφέας του Ιδομενέας Στρατηγόπουλος,

που μετείχε της αποστολής των δυνάμεων από την ελεύθερη Ελλάδα, γράφει για την

αποβίβασή τους στην Πλάκα:

Μόλις πηδήσαντες από των λέμβων εις

την ξηράν, κλίναντες το γόνυ, εκύψαμεν

και εφιλήσαμεν μεθ’ ιεράς συγκινήσεως

την γην των παρά τον Θερμαϊκόν

κρασπέδων του γηραιού Ολύμπου.

Ήτο συγκινητικώτατον το θέαμα, ότε

ώρας τινάς μετά την αποβίβασίν μας,

έσπευσαν μετά πλήθους φορτηγών ζώων

οι κάτοικοι του Λιτοχώρου εις υποδοχήν

ημών. Και είδον νέους εφήβους,

ομηλίκους μου τότε, συνοδεύοντας

γηραιούς γονείς, οι οποίοι έτρεχον εις

την από του χωρίου προς την παραλίαν

κατωφέρειαν δια να φιλήσουν τα όπλα

και τα πολεμοφόδια, τα οποία εκομίζομεν

προς αυτούς, όπως διεκδικήσουν δι’

αυτών την ελευθερίαν των.

Και ο Βατικιώτης, από το Προξενείο Θεσσαλονίκης ενημερώνει την Κυβέρνηση στην

Αθήνα, με ένα δεύτερο έγγραφο που προβάλλω και επισημαίνω μία μόνον φράση.

Είναι αρκετή:

Ταύτη τη στιγμή μοι αγγέλεται εκ Κατερίνης ότι εις τον Άγιον Θεόδωρον του Ολύμπου

απέβη σώμα 550 ανδρών ενόπλων, όπερ καταλαβόν τας αυτόθι Αρχάς διηθύνθη εις

Λιτόχωρον, όπου οι κάτοικοι υποδέχθησαν αυτούς μετά φανών και λαμπάδων.

Μετά φανών και λαμπάδων. Πράξη γενναία στη νύχτα του λογισμού. Και είναι αυτό

που μας κληροδοτήθηκε, Αγαπητοί μου Συμπατριώτες.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Η ειλημμένη απόφαση, η πραγμάτωσή της, η προαναγγελθείσα τελείωση.

Η θυσία στην ολότητά της.

Ἠναγκάσθημεν νά καταφύγωμεν εἰς τά ὅπλα, ἳνα ἀποθάνωμεν τουλάχιστον ὡς

ἂνθρωποι καί Ἓλληνες, ἐάν δέν μᾶς ἐπιτραπῆ νά ζήσωμεν ὡς ἂνθρωποι λογικοί καί

ἐλεύθεροι.

More magazines by this user
Similar magazines