27.05.2021 Views

uosismz_brosura2020_WEB

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2020

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije

Association of persons with disabilities in

Sisak-Moslavina County


Impresum

Izdavač:

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

Za izdavača:

Dijana Smajo

Autorica:

Aleksandra Milković, dipl.nov.

Dizajn i grafički prijelom:

Kristina Grdić, mag. ing. techn. graph.

Tisak:

Glasila d.o.o.

Naklada:

50 primjeraka

Petrinja, svibanj 2021. godine

1


Sadržaj

Uvodnik

O nama

Ustrojstvo Udruge

Izvještaj o radu Skupštine UOSI SMŽ u 2020.godini

Rad UOSI SMŽ u kriznim uvjetima

2020. u brojkama

Projekti i programi Udruge u 2020. godini

Pregled važnijih događanja u 2020. godini

Jačanje organizacijskih kapaciteta UOSI SMŽ - edukacije u 2020.g.

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Suradnici i donatori u 2020. godini

3

4

5

13

14

17

19

33

40

47

49

2


Uvodnik

Godina iza nas bila je prepuna strahova

i novih izazova. Zaista sam povremeno

imala osjećaj kako gubimo tlo pod

nogama.

Počelo je s pandemijom Koronavirusa

i prvim “ lock downom” u našoj zemlji.

Obustavljene su sve terapije, a nismo

se uklapali u niti jednu mjeru pomoći

kako bismo bili sigurni u očuvanje radnih

mjesta prvenstveno naših terapeuta

koji su glavna snaga u razvoju i

rastu naših najmlađih članova.

Vrlo brzo smo se sabrali i pokušali pružiti podršku preko dostupnih internetskih kanala,

a terapeuti su vrijedno izrađivali video uratke kojima su nastavili pružati neophodnu

podršku.

Kroz sve to vrijeme naši osobni asistenti, kao i naše vrijedne „Zaželice“ bili su od velike

pomoći svojim korisnicima. Projektno administrativni tim je učinio dodatne napore

kojima su uspjeli sačuvati sva radna mjesta i osigurati podršku članovima.

Mogu samo reći ne ponovilo se.

I za kraj došao je taj kobni 29. prosinac u 12:19 kada smo u dvadesetak sekundi ostali

bez jedinog terapijskog prostora u Sisku, naše Sobe čuda, kada su nam se urušili

postojeći zidovi na prostoru Inkluzivne farme u Hrastovici i kada smo ostali bez prostora

Glinene priče na Petrinjskoj tržnici.

Tu zaista više nemam što reći jer me preplavi tuga zbog godina ulaganja, volontera,

donatora, a posebno naših najmlađih članova.

No to nas neće zaustaviti i vjerujem kako ćemo iz svega izaći jači.

Posebno se želim zahvaliti svima koji su bili i bit će i dalje uz nas kako bi prevladali sve

teškoće.

Dijana Smajo, predsjednica UOSI SMŽ

3


O nama

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko

- moslavačke županije je samostalna,

dragovoljna, nestranačka i neprofitna

organizacija u koju se dragovoljno

udružuju djeca s teškoćama u razvoju

i osobe s invaliditetom kod kojih

postoje različita tjelesna, intelektualna

i osjetilna oštećenja radi ostvarivanja

povlastica temeljem članstva u Udruzi

i ostvarivanja zakonom zajamčenih

prava.

Udruga je osnovana 14. svibnja

2003. godine na inicijativu dvanaest

osoba s invaliditetom u svrhu

pomaganja djeci s teškoćama u

razvoju i osobama s invaliditetom u

svim segmentima njihova življenja.

Udruga osoba s invaliditetom članica

je Hrvatski saveza udruga OSIce,

Hrvatskog saveza udruga cerebralne

i dječje paralize (HSUCDP),

Zajednice saveza osoba s invaliditetom

(SOIH). Članovi smo LAG-a

Zrinska Gora-Turopolje i Lokalnog

partnerstva za zapošljavanje

Sisačko-moslavačke županije.

Sustavno radimo i na povezivanju i

umrežavanju i na regionalnoj i lokalnoj

razini.

Od 2013. godine potpisnici smo

Sporazuma o zajedničkom nastupanju

i suradnji s udrugama: Udruga

slijepih Sisačko-moslavačke

županije-Sisak, Građanskom inicijativom

Moj Grad Sisak, Dijabetičkim

društvom grada Siska, Udrugom

invalida rada grada Siska i Udrugom

za terapijsko jahanje „Kas“.

U rujnu 2015. UOSI SMŽ bila je jedna

od 6 Udruga osnivača novog

Nacionalnog saveza - Hrvatskog

saveza udruga djece s teškoćama

u razvoju, osoba s invaliditetom i

njihovih obitelji (Croatian Union of

Associations of children with developmental

disabilities, persons

with disabilities and their families)

- skraćenog naziva Hrvatski savez

udruga OSIce. Danas Hrvatski

savez udruga OSIce ima 10 udruga

u članstvu, sjedište Saveza je u Sisku,

Frankopanska 5. Predsjednica

Saveza je Aleksandra Milković, dipl.

nov.c – izvršna direktorica Udruge

soba s invaliditetom Sisačkomoslavačke

županije.

U mjesecu rujnu 2016. UOSI SMŽ

bila je domaćin i jedna od inicijatora

potpisivanja Sporazuma o

međusobnoj suradnji i osnivanju

Platforme 53. Riječ je o neformalnoj

građanskoj inicijativi i savezu 11

petrinjskih udruga koje zagovaraju

demokraciju i političku kulturu, solidarnost

i zaštitu ljudskih prava te

pružaju socijalne usluge u zajednici.

Inicijativa za osnivanje Platforme53

stvorena je na Forumu petrinjskih

udruga koji se održao 15. rujna 2016.

godine. Na Forumu su dogovoreni

ciljevi PLATFORME 53: razvoj civilnog

društva i aktivnoga građanstva, revitalizacija

neiskorištenog javnog

prostora i izgradnja društvenog

centra u Petrinji u cilju razvoja

uključive zajednice, suradnja u procesu

deinstitucionalizacije i pružanju

socijalnih usluga za ranjive skupine

građana, veća vidljivost rada udruga

4


i transparentno financiranje udruga

iz lokalnog i županijskog proračuna

te poboljšanje uvjeta za rad lokalnih

udruga.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko

– moslavačke županije temelji svoj

rad na vrijednostima društva u kojem

svi imaju jednaka prava i jednake

mogućnosti kao osnovu za osobni

rast, održiv razvoj i opće dobro.

Udruga svoj rad temelji na principima

timskoga rada, dosljednosti i profesionalnosti,

toleranciji i solidarnosti,

uz poštivanje visokih etičkih načela

u radu: ostvarivanje prava djece s

teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

jednakost, kompetentnost,

tolerancija, transparentnost, nepristranost,

odgovornost i povjerljivost.

U planiranju i razvoju usluga Udruga

osoba s invaliditetom Sisačko

– moslavačke županije se vodi principima

individualiziranog pristupa i

usmjerenosti na korisnika, te ostvaruje

prava i potrebe korisnika pružanjem

stručnog terapeutskog rada, savjetovanjem

i informiranjem, te osobnom

podrškom korisnicima.

Rad Udruge osoba s invaliditetom

SMŽ temelji se na sprječavanju institucionalizacije,

omogućavanju

socijalne uključenosti i jednakih

mogućnosti djeci s teškoćama i

osobama s invaliditetom direktno.

Naglašavamo u svom radu novi

pristup prema kojem se osoba s

invaliditetom i dijete s teškoćama u

razvoju više ne prilagođava društvu,

već društvo njima. Zagovara se

tzv. socijalni model u odnosu na

zastarjeli medicinsko-rehabilitacijski

model u kojem je naglasak na

otklanjanje prepreka u okruženju

kako bi se podupirale jednake

mogućnosti osoba s invaliditetom.

Udruga je u ožujku 2019. godine

upisana u Evidenciju pravnih osoba

i obrtnika koji pružaju socijalne

usluge Ministarstva za demografiju,

obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Tijekom 2019. godine Udruga osoba

s invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije prošla je uvođenje

Sustava upravljanja kvalitetom za

organizacije civilnoga društva – OK

2015 gdje je od Udruge za razvoj

civilnog društva SMART i licencirane

mentorice za sustav upravljanja

kvalitetom za OCD Slađane Novota

naša je organizacija ocjenjena

kao udruga koja ima visoke standarde

vođenja i menadžmenta te je

proces uvođenja OK 2015 pokazao

visoku kvalitetu u radu na svim

područjima organizacije.

U ocjeni standarda navodi se da se

pri uvođenju OK 2015 pokazalo da

UOSI SMŽ razvojni fokus podjednako

stavlja na rad sa svojim korisnicima,

ali i zajednicom, te svim drugim

dionicima koji doprinose našoj misiji.

Stručnost, transparentnost, te dobro

i racionalno upravljanje resursima

koje posjedujemo može služiti

za primjer vođenja neprofitne organizacije.

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije,

zastupana po odgovornoj osobi

Aleksandri Milković, upisana je u

ožujku 2020. godine u Upisnik poljoprivrednika

Agencije za plaćanja

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

razvoju – Podružnica Sisačko-

5


moslavačke županije. Organizacijski

oblik poljoprivrednika je : UDRUGA

REGISTRIRANA ZA OBAVLJANJE

POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Matični identifikacijski broj poljoprivrednika

(MIBPG) je 259023

Djelatnosti se odnose na uspostavu

Inkluzivne farme u Hrastovici za

koju su 2 Udruge, kroz 2 prijavljena

projekta u partnerstvu, dobili i prva

osigurana sredstva kroz Natječaje

“Razvoj i provedba programa za

socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti

u gradovima: Kninu, Belom

Manastiru i općini Darda, Benkovcu,

Petrinji i Vukovaru” - (UOSI

SMŽ i Društvo za ekologiju Zeleno

zlato) .

KLJUČNA POSTIGNUĆA

Udruge osoba s invaliditetom

Sisačko – moslavačke županije su:

Osigurana i opremljena Mala kuća u

Petrinji kao jedinstveni resursni centar

u zajednici za izvaninstitucionalne socijalne

usluge i psihosocijalnu podršku

djeci s teškoćama u razvoju i osobama

s invaliditetom u Sisačko-moslavačkoj

županiji.

Mala kuća, veličine 200 m2, sa

okolišem 400 m2 dodijeljena je

Udruzi 21. ožujka 2007. godine

zahvaljujući zalaganju Regionalnog

ureda za prognanike i izbjeglice

u Petrinji, Ministarstvu mora, turizma,

prometa i razvitka, a temeljem

Suglasnosti za stambeno zbrinjavanje

davanjem privremeno u najam

obiteljske kuće u Državnom

vlasništvu na području posebne

državne skrbi.

Mala kuća je potpuno pristupačna

osobama s invaliditetom i danas

ima uređene uredske prostorije za

rad zaposlenika, vanjskih suradnika

i volontera, prostore za pružanje

socijalnih usluga uključujući prostoriju

za rad radnih terapeuta, veliki

višenamjenski uređen prostor za

igraonicu za djecu s teškoćama,

okupljanja i druženje korisnika i

obitelji te za kreativno okupacijske

aktivnosti, malu kuhinju, prilagođeni

sanitarni čvor te uređen okoliš

sa opremljenim igralištem (staze,

ljuljačke, klupe) s visokim standardom

prilagodbe za djecu i osobe

s invaliditetom. Sva oprema namijenjena

korisnicima ima certifikate

kvalitete kako bi se osigurao visoki

standard i sigurnost korisnika.

Zahvaljujući Uredu Programa Ujedinjenih

naroda za razvoj (UNDP) u

vanjsko i unutarnje uređenje kuće

(stolarija, podovi, fasada, ograda,

žbukanje, centralno grijanje...)

uloženo je 170.000,00 kn. Ministarstvo

zdravstva i socijalne skrbi

opremilo je prostor Udruge vertikalno

podiznom rampom – dizalom

za osobe s invaliditetom i prilagodbom

prostora osobama s invaliditetom

u iznosu od 270.000,00 kn,

te opremom za rad Udruge (osobno

računalo, notebook, projektor,

projektorsko platno, protuprovalni

sustav, alarmni sustav, verboton

za rad logopeda i sl. u iznosu od

54.000,00 kn). Igralište je opremljeno

zahvaljujući tvrtkama Lidl

Hrvatska, Erste & Steiermärkische

bank, te Veleposlanstvu Savezne

Republike Njemačke u iznosu od

117.575,89 kn, a sponzorstvom INE

u 2012. godini uređena je vanjska

balkonska ograda kuće (25.000,00

kn). Krajem 2012. godine, financiranjem

Fonda za energetsku

6


učinkovitost ugrađeno je i centralno

grijanje na pelete (44.709,00 kn ).

Osiguravanje i pružanje socijalnih

i rehabilitacijskih usluga za djecu i

mlade s teškoćama u razvoju i osobnim

invaliditetom iz gradova Petrinje,

Siska, Hrvatske Kostajnice, Dubice,

Gline, Novske, Dvora, Topuskog, Jasenovca

i pripadajućih manjih ruralnih

mjesta.

Obzirom na potrebe, Udruga pruža

socijalne usluge u više područja

Županije, ovisno o kapacitetima

Udruge i to kroz individualni

rad radnih terapeuta s djecom s

teškoćama u razvoju i osobama

s invaliditetom, fizioterapeuta,

senzornih terapeuta, usluge osobne

podrške djeci s teškoćama u

razvoju u odgojno – obrazovnim

ustanovama (, pomoć u učenju,

Mala škola, domaćinstvo), te grupni

rad za djecu s teškoćama u razvoju

kroz igraonice, te za osobe s invaliditetom

kroz kreativne stvaraonice

i sportska druženja.

Na području grada Petrinje Udruga

pruža slijedeće oblike podrške i

usluge:

- usluge informiranja i savjetovanja

- usluge radnog terapeuta

- igraonice za djecu

- usluge kreativnih, rekreativnih i

okupacijskih aktivnosti za korisnike

- program Male škole

- domaćinstvo

- odmor od skrbi

- psihoterapeutske razgovaraonice

- individualne i grupne (Petrinja i Sisak)

- osobni asistenti (Petrinja, Glina,

Hrvatska Kostajnica i Sisak)

- pomoć u kući – poboljšanje

kvalitete života osoba s invaliditetom

i starijih članova u zajednici

(Petrinja, Sisak, Glina, Novska,

Jasenovac i manja ruralna mjesta)

- organizacija volonterskih akcija i

programa volontiranja

- periodična organizacija javnih

događanja, tribina, okruglih stolova

radi senzibilizacije zajednice (Petrinja,

Sisak, Novska, Glina)

- obilježavanje važnih datuma vezanih

uz politiku jednakih mogućnosti

osoba s invaliditetom (Petrinja, Sisak,

Novska, Glina)

- organizacija javnih akcija upozoravanja

na postojeće arhitektonske

barijere te potrebe za prilagodbom javnih

ustanova na području županije

za osobe s invaliditetom (Petrinja,

Sisak, Novska, Glina)

- periodično sudjelovanje u konzultativnim

procesima i surađivanje

sa svim relevantnim akterima na

području Sisačko – moslavačke

županije, i na nacionalnoj razini (razna

Povjerenstva, radne skupine,

rad u Savezima i LAG-u)

- stručno usavršavanje i edukacija

zaposlenika

- jačanje upravne razine Udruge

kroz edukacije

Na području gradova Gline i Novske,

u svojim izdvojenim uredima, UOSI

SMŽ pruža usluge informiranja i

savjetovanja, druženje s članovima

te u Novskoj patronažni rad radne

7


terapeutkinje. U prostoru udruge u

Sisku – Soba čuda, u Frankopanskoj

ulici broj 5 pruža se usluga radne

terapije i terapije senzorne integracije.

Uspostavljen kvalitetan i stručan

tim Udruge koji se sastoji od radnih

terapeutkinja, radne/senzorne terapeutkinje,

2 fizioterapeuta/senzornih

terapeuta, dipl. učiteljice, izvršne direktorice,

voditeljice administrativne i

financijske službe, pomoćne administrativne

djelatnice, voditeljice projekata,

projektnog asistenta te psihoterapeuta-volontera

i mreže registriranih

volontera koji pružaju usluge temeljem

definiranog Protokola o uvjetima i

načinima pružanja socijalnih usluga

Udruge osoba s invaliditetom Sisačkomoslavačke

županije Mala kuća

Udruga je veliku pažnju posvetila

regrutiranju kvalitetnih kadrova

i izgradnji stručnih i organizacijskih

kapaciteta nužnih za kvalitetno

pružanje socijalnih usluga.

Kako bi pospješila i unaprijedila rad

svih djelatnika, Udruga naglašava

važnost i vrijednost procedura te rad

provodi temeljem definiranog Protokola

o načinu i uvjetima pružanja

socijalnih usluga Udruge osoba s

invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije Mala kuća. Osnovni cilj

Protokola je precizno definirati

načine i uvjete pružanja socijalnih

usluga korisnicima za zaposlenike,

suradnike i volontere Udruge osoba

s invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije, u svrhu unaprjeđenja

postupaka i procedura u pružanju

izvaninstitucionalnih socijalnih usluga

korisnicima djeci s teškoćama

u razvoju i osobama s invaliditetom

na području županije, a sadrži:

ciljeve, načine i uvjete pružanja socijalnih

usluga, opis postupaka i

procedura za pružanje usluge asistenta

u nastavi, opis postupaka i

procedura za pružanje usluge logopeda,

opis postupaka i procedura

za pružanje usluge radnog

terapeuta, opis postupaka i procedura

za pružanje usluge igraonice

za djecu s teškoćama u razvoju,

opis postupaka i procedura za

pružanje usluge kreativnih, rekreativnih

i okupacijskih aktivnosti za korisnike,

opis postupaka i procedura

za pružanje usluge informiranja i

savjetovanja korisnika o socijalnim

pravima, suradnja s drugim organizacijama

i institucijama na području

županije, suradnja s Centrima za

socijalnu skrb na području županije,

zaključak i priloge.

Udruga ima razvijenu suradnju s

lokalnom samoupravom, institucijama

i ustanovama te lokalnim medijima

s kojima u partnerstvu provodi

projekte.

Od lipnja 2015. Udruga osoba s

invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije ima s gradovima Siskom i

Petrinjom te Sisačko-moslavačkom

županijom potpisan Protokol/sporazum

o podršci djeci s teškoćama

u razvoju i njihovim obiteljima.

8


Osigurana i opremljena Soba čuda

u Sisku kao prvi uređen prostor za

terapiju senzorne integracije za djecu

s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Iza naziva SOBA ČUDA krije se

opremljena i otvorena prva soba za

terapiju senzorne integracije za djecu

i mlade s teškoćama u razvoju i invaliditetom

koja je nakon 2 godine intenzivnog

rada na uređenju i opremanju

otvorena 2. prosinca 2016. godine.

U uređenom prostoru u Frankopanskoj

ulici broj 5 u Sisku za djecu

s teškoćama u razvoju s područja

Grada Siska tijekom pruža se radne

terapije u manjem kabinetu koji

je sastavni dio Sobe čuda te za

djecu iz cijele Sisačko-moslavačke

županije pruža se usluga terapije

senzorne integracije.

Stimulirajuća i smirujuća atmosfera

stvorena u ovim posebno opremljenim

prostorijama omogućuje

poboljšanje koordinacije, pomaže

im da unaprijede sposobnosti govora,

djeluju relaksirajuće na djecu

koja su stalno u pokretu, a usmjeravaju

pažnju neaktivne djece.

Od 2019. godine sastavni dio ovog

prostora je i Senzorni vrt Sobe čuda.

Izradom senzornog vrta Udruga

je omogućila nadopunu terapijskih

aktivnosti u smislu da pruža djetetu

mogućnost osjećaja osjetilnih

iskustava te povezivanje svih osjetila.

Djeca s razvijenim teškoćama

mogu putem igre s biljkama, te uz

pomoć terapeuta, stvarati nove

adaptivne reakcije, razvijati samopouzdanje

i samostalnost, te

doživljavati uspjeh.

Inkluzivna farma – uspostava Inkluzivne

farme u Hrastovici kao oglednog

primjera za aktivan poludnevni boravak,

odmor od skrbi i budući centar

samostalnog življenja mladih i starijih

osoba s invaliditetom u zajednici.

Projektom se provodi pilot program

za nastanak socijalne farme u ruralnom

području (Hrastovica kraj Petrinje)

koja će uključivati djecu i mlade s

TUR i OSI kao i pripadnike marginaliziranih

skupina, te volontere.

Riječ je o neformalnim oblicima

obrazovanja i jačanja osobnih kompetencija

kroz aktivnosti skraćenog

dnevnog odmora i odmora od skrbi

- ciljna skupina će proći edukacije o

mekim vještinama – npr. prepoznavanju,

uzgoju, branju i obradi namirnica,

uzgoje nekih manje zahtjevnih

životinjskih vrsta, učenja rada s

glinom koja ima i terapijski i senzorni

učinak te oblikovanje jednostavnijih

uporabnih predmeta za razvoj

poduzetništva i samo-održivosti

farme, tkanja na tradicionalnom

tkalačkom stanu te izradi tradicionalnih

proizvoda, šivanje, obrada

metala-kovačnica i slično

Projektna ideja UOSI SMŽ i partnera

Društva za socijalnu ekologiju Zeleno

zlato.

9


Razvoj društvenog poduzetništva –

Šećernica

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije godinama

kroz projektne aktivnosti i

poticajne mjere zapošljavanja doprinosi

i daje podršku socijalnom

uključivanju i zapošljavanju osoba s

invaliditetom kako bi im pomogla u

prevladavanju socijalne isključenosti

i povećanju njihove zapošljivosti.

UOSI SMŽ tako za ugostiteljske

lokale na području Siska, Petrinje,

Dvora i Gline od lipnja 2019. godine

nudi ovu uslugu te tijekom 2020.

bilježimo povećanje broja poslovnih

klijenata koji nam omogućuju kupnjom

ugostiteljskog šećera sufinanciranje

ostatka plaće za zaposlenu

osobu s invaliditetom.

Udruga je u 2019. godini prijavila,

kao gospodarsku djelatnost, pakiranje

ugostiteljskog šećera te

nakon što je od Hrvatskog zavoda

za zapošljavanje tražila i dobila

državnu potporu za sufinanciranje

zapošljavanja jedne osobe s invaliditetom

i to za 75% ukupnog troška

plaće (bruto II) za 12 mjeseci od

2020. godine zadržala je i dalje zaposlenicu

uz daljnji poticaj i sufinanciranje

60 posto plaće od strane

Centra za profesionalnu rehabilitaciju

i vještačenje.

10


Ustrojstvo udruge

Sukladno zakonskoj obavezi o tijelima

upravljanja i načinu izvršavanja

poslova u udrugama, definiranim

Zakonom o udrugama i Statutom

Udruge, Udruga vodi računa o razdiobi

nadležnosti između upravljačke (i

nadzorne) te operativne razine.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština

koja odobrava djelatnost, godišnje

planove i izvješća o radu, a ima 15

članova-delegata koje čine predstavnici

članova Udruge birani

proporcionalno prema gradovima i

općinama Županije.

Glavno tijelo upravljanja između dvije

sjednice Skupštine je Upravni odbor koji

se redovno sastaje i donosi strateške

odluke o poslovanju Udruge o čemu

postoje zapisnici i prateća dokumentacija.

Uz Upravni odbor, ustrojen je i Nadzorni

odbor čija je obaveza nadzirati

cjelokupno poslovanje, a sastoji se od

tri člana predstavnika javnog sektora

i udruga.

Za operativno upravljanje projektima

i koordinaciju projekata i stručnih aktivnosti

Udruge zadužena je izvršna

direktorica udruge, koja uz stručna

znanja ima iskustvo projektnog i organizacijskog

menadžmenta (planiranje

projekata, organizacije rada zaposlenih

i suradnika, uspostavljanje procedura

u radu, upravljanje planom aktivnosti

te upravljanje proračunom) te voditeljica

administrativne i financijske službe

koja je ujedno i voditeljica EU projekata

u Udruzi. Udruga je u 2020. godini

proširila svoj projektno-administrativni

tim zapošljavanjem projektnih asistenata

i voditeljice projekta.

Osobe ovlaštene za zastupanje i

predstavljanje Udruge jesu predsjednica,

dopredsjednik i izvršna direktorica.

ČLANOVI TIJELA KOJA

UPRAVLJAJU UDRUGOM

SKUPŠTINA

Predstavnici za grad Sisak i

pripadajuću mu okolicu:

1. ALENKA BERENDIKA

2. TIHOMIR LAVOR

3. NIVES BAČIĆ

4. TAMARA TAČKOVIĆ

Predstavnici za grad Petrinju i

pripadajuću joj okolicu:

1. JOSIP MAŽIĆ

2. DAVOR BREBRIĆ

3. ANTUN BARIĆ

4. LJUBOMIR ORABOVIĆ

5. PETAR ŽUPAN

6. LJILJANA GAVRANOVIĆ

Predstavnici za grad Novsku,

općinu Lipovljani, Okućani, Jasenovac

i pripadajuću im okolicu :

1. JELENA VEBLE

2. DARINKA MARUSKI

3. LADISLAV FEREKJAMBREK

Predstavnici za grad Glinu i

pripadajuću joj okolicu:

1. RADOJKO BABIĆ

11


Predstavnica za gradove i općine

Hrvatska kostajnica, Dvor, Donji

kukuruzari, Majur, Hrvatska dubica,

Kutina, Velika gorica, Popovača - 1

delegat

1. JANJA ŠAPINA

PREDSJEDNICA UOSI SMŽ

Dijana Smajo

e-mail:predsjednica@uosismz.hr

mob. 091/4050 530

UPRAVNI ODBOR

Silvijo Radošević – dopredsjednik

UOSI SMŽ

Duško Marić- član UO

Nikica Mračić – član UO

Violeta Jelić – članica UO

Lana Vanić – članica UO

NADZORNI ODBOR

Predsjednica Nadzornog odbora :

Sanja Lovrenović

Članice Nadzornog odbora:

Krunoslava Kosina Milutinović

Aneta Radoš

ZAPOSLENICI UDRUGE u 2020.

godini

Izvršna direktorica: Aleksandra

Milković, dipl. nov

Voditeljica financijske i administrativne

službe & EU projekata:

Manda Šalić

Projektni asistenti i voditeljica projekta:

Predrag Milunić, Ivana Šalić,

Ivan Latinčić

Koordinatori i administratori projekata,

logistika: Milena Đurđević,

Željko Šalić

Radne terapeutkinje: Natali Klarić

Pranić, bacc. radne terapije

Veronika Muža, bacc. radne terapije

Marta Križanić, bacc. radne terapije,

Senzorni terapeuti: Luna Berendika,

bacc. physioth. – Ayresse-nsorytherapist

Dino Heblin, bacc.physioth. – Ayressensorytherapist

Jasmina Šakinović, bacc. radne terapije

- Ayressensorytherapist

(rodiljni dopust)

Stručna suradnica na projektu: Maja

Jurišić, dipl.učiteljica

Osoba zaposlena na pakiranju

ugostiteljskog šećera: Rozana

Pentek

Osoba zaposlena na javnom radu:

Siniša Bakrač

Zapošljavanje osobnih asistenata u

sklopu EU projekta:

Antonija Marić, Ivana Perković,

Marijan Heblin, Ivana Debeljak,

Sanja Roksa, Diana Sokler

Snježana Bujak, Katarina Petrović

Milana Đukić, Zorka Jovev

Marin Silaj, Ivan Cerjak

Zapošljavanje žena u sklopu EU

projekta iz programa Zaželi - faza II

Ljiljana Šako, Vesna Klarić

Janja Mitrović, Branka Krumpačnik

Kristina Brkljačić, Dijana Debeljak

Duška Mijatović, Dubravka Puškarić

Gordana Bekić, Zdenka Pavić

Mirjana Radman, Marija Martinović

Milka Komarica, Mihaela Gajdek

Matea Đurečić, Mirjana Anušić

Jadranka Klobučar, Antonija

Čavlović, Andrea Jerković-Poklečki

12


Izvještaj o radu Skupštine UOSI

SMŽ u 2020. godini

ODRŽANE 3 SKUPŠTINE UDRUGE

OSOBA S INVALIDITETOM

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Redovna izvještajna Skupština Udruge

održana je u subotu, 6.lipnja 2020. godine

na kojoj su jednoglasno usvojena

izvješća o radu UOSI SMŽ u

2019. godini, izabrane su zamjene

za članove Upravnog odbora (Lana

Vanić) i novi dopredsjednik Udruge

(Silvio Radošević) (Ana Alapić je još u

ožujku podnijela pisanu ostavku zbog

početka političkog angažmana).

Nova izborna Skupština s reizborom

predsjednice, dopredsjednika i

članova Upravnog odbora, održana

je 7. studenoga 2020.g. Skupština je

jednoglasno donijela odluku o izboru

Dijane Smajo za predsjednicu udruge

, o izboru Silvia Radoševića za dopredsjednika

udruge, o izboru članova

Upravnog odbora UOSI SMŽ u sastavu:

Duško Marić, Nikica Mračić, Lana

Vanić i Violeta Jelić za razdoblje od

13. studenog 2020. do 12. studenog

2024. godine.

Na istoj Skupštini članovima je predstavljen

Revizijski uvid tvrtke Retra

d.o.o., predložene su i usvojene izmjene

Statuta Udruge (vezano uz dodavanje

novih gospodarskih djelatnosti)

te je predstavljen i jednoglasno usvojen

Strateški plan Udruge za razdoblje

do 2024. godine.

Revizijski uvid te novi dopunjeni Statut,

kao i Strateški plan Udruge objavljeni

su na web stranici Udruge (https://uosismz.hr/menu-o-nama/akti-udruge)

kao i financijsko izvješće (bilanca), nalaz

revizijskog uvida, te godišnji izvještaj

o radu udruge objavljeni i u tiskanom

izdanju na engleskom i hrvatskom

jeziku. (https://uosismz.hr/menu-onama/akti-udruge)

Isti dan održana je i redovna godišnja

Skupština UOSI SMŽ na kojoj su usvojeni

Plan i program rada, Operativni i financijski

plan rada UOSI SMŽ u 2021.

godini. Svi usvojeni materijali također

su objavljeni na web stranici Udruge

(https://uosismz.hr/menu-o-nama/

akti-udruge)

13


Rad UOSI SMŽ u kriznim uvjetima

Početkom ožujka 2020. godine u svima

nama pandemija koronavirusne

bolesti (Covid-19) izazvala je različita

stanja o tjeskobe, straha, panike,

suočavanja sa životom u neizvjesnosti,

suočavanja s nepoznatom bolesti i

sasvim novim pravilima i uvjetima svakodnevnog

života.

U nastavku ovog dijela izvještaja

pripremili smo kraći izvještaj kako smo

u Udruzi prevladali „novo-normalno“

u želji da prioritetno sačuvamo prvenstveno

sva radna mjesta, a samim

tim i kontinuirani i prilagođeno pružanje

podrške svojim članovima Udruge.

Od 5.ožujka 2020. g. poziv roditeljima

i upozorenje da poduzimaju mjere

opreza i ne dovode djecu na terapije

koja su narušenog zdravlja.

16.ožujka 2020. g. otkazali smo izravan

terapijski rad s korisnicima.

Od 16. do 20. ožujka 2020. g. stručni

tim dezinficirao je sve terapijske prostore

i opremu.

Od 23.ožujka 2020.g. stručni tim poslali

na godišnji odmor dok pripremimo

reorganizaciju rada i prenamjene u

projektima koje se odnose na ove projektne

aktivnosti.

Od 23. ožujka do 27. travnja 2020.g.

projektno-administrativni tim rad je

prebacio iz ureda na rad od kuće, ali svi

poslovi izvještavanja ili prijave na aktualne

natječaje nastavlja se kontinuirano

i bez prekida. Projektno-administrativni

tim ima neprekinuti rad, osim projektnih

izvještavanja onih koji su u tijeku, na

tjednoj bazi šalju se prijave projekata i

na sve aktualne Natječaje (Ministarstvo

kulture, jednokratna podrška MDOMSP,

trogodišnji program MDOMSP, a upravo

u vrijeme pandemije Udruga u

travnju počinje provoditi novi EU projekt

te s njim i nova zapošljavanja.

Udruga provodi i uslugu osobne asistencije

te smo ponosni na naše korisnike

i asistente koji imaju međusobno povjerenje,

iskreni su kada su u pitanju

rizici i eventualni socijalni kontakti koji

mogu ugroziti članove obitelji ili same

osobe s invaliditetom te svoju osobnu

asistenciju u kući radnici obavljaju u

minimalnom obujmu u dogovoru s korisnikom

i preporukama provedbenih

tijela.

Na web stranici udruge www.uosismz.

hr formirana je posebna podstranica

„online vježbe“ te stručni tim Udruge

počinje rad od 14. travnja 2020. g.

Izvještaj o online radu za razdoblje od

14. travnja do 18. svibnja 2020. g.

RADNA TERAPIJA - napravljeno je 20

online vježbi radne terapije za koje

su bile zadužene Marta Križanić i

Veronika Muža. Prema povratnim

informacijama vježbe je odradilo sa

svojim roditeljima 36 djece-članova

udruge, a 7 ih je imalo i vježbe s

asisitvnom tehnologijom obzirom

da je Udruga preko projekta MZO

uzela pretplatu i dala roditeljima na 6

mjeseci korištenja 3 softverska alata

za rad od kuće (ABC Maestro, Hiper

softver i softver Moja banka).

14


TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE -

U istom razdoblju senzorni terapeuti

Luna Berendika i Dino Heblin bili su

zaduženi za postavljanje online vježbi

iz terapije senzorne integracije. Na

web stranicu stavljeno je 14 online

vježbi koje je s roditeljima kod kuće,

prema povratnim informacijama,

odradilo 42 djece s TUR.

MALA ŠKOLA I POMOĆ U UČENJU - U

istom razdoblju zaposlena učiteljica

Maja Jurišić pripremila je 21 online

vježbu za program male škole i

pomoći u učenju koje su preuzeli i

odradili sa svojim roditeljima 12 djece

s teškoćama u razvoju, a dodatno ih

je 10 vježbalo i koristilo kod kuće, od

strane Udruge dodjeljena, 3 softverska

alata (ABC Maestro, Hiper softver

i softver Moja banka).

ANALIZA ONLINE RADA – EVALUACIJA –

u razdoblju od 30. travnja do 09. svibnja

proveli smo online anketu s roditeljima

s ciljem analizirati naš online rad, ali i dobiti

povratne informacije u kojoj su mjeri

djeca s TUR i osobe s invalidi-tetom

pogođene posebnim uvjetima života

i rada u vrijeme pandemije, utvrditi

dijelom i posljedice koje su nastale

ograničenjem kretanja, uvođenjem

socijalne distance, prekidom pružanja

usluga kućne njege i djelomično asistencije,

usluga u zajednici i socijalnih

usluga i podrške. Pozivu na ispunjavanje

ankete odazvalo se 39 roditelja –

članova udruge.

15


Povratni podaci potvrdili su izvještaje zaposlenika

pa je tako 32 roditelja reklo da

je koristilo online vježbe radne terapije a

28 ih je koristilo savjete za terapiju

senzorne integracije. Većina (35)

podršku je označila pristupačnom i

jednostavnom, a 32 od 39 složilo se

da su vježbe bile koncipirane da su im

bile kapacitetno i logistički pristupačne

i dostupne bez izvanrednih troškova.

Najviše anketiranih (16) potvrdilo je da

su posebni načini života u vrijeme pandemije

djelomično utjecali na djetetov

opći razvoj, negativno je odgovorilo 14

roditelja, dok je promjene i utjecaj pandemije

na dijete potvrdilo 9 roditelja.

Na pitanje u anketi je li online podrška i

terapije u organizaciji Udruge pomogla

u ublaživanju posljedica 24 roditelja

(66%) je potvrdilo da je, za odgovor

djelomično odlučilo se 10 roditelja dok je

dvoje odgovorilo negativno.

U ponedjeljak, 18.svibnja 2020.godine

sukladno popuštanju mjera i preporukama

HZJZ i nadležnog Ministarstva

počeli smo s vraćanjem djece u terapije

i pružanje individualne podrške koja je

prilagođena svim mjerama i preporukama

za sigurnost djece i zaposlenika.

(posebna Odluka o tome javno je objavljena

i dostupna svim roditeljima na

web stranici udruge www.uosismz.hr i

istaknuta na vratima terapijskih prostora).

Sukladno Odluci o izvanrednom radu

zaposlenika – pružatelja psihosocijalne

podrške u Udruzi osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije, od 18.

svibnja sve do kraja godine nesmetano

se pružaju svi oblici psihosocijalne

podrške u prostorima Udruge u Sisku

i Petrinji. Uveden je razmak između

terapija, vrijeme za dezinfekciju nakon

svakog individualnog rada, udruga osigurava

dovoljno zaštitne opreme i dezinfekcijskih

sredstava za zaposlenike,

mjeri se temperatura po dolasku, potpisuje

izjava koja se čuva 30 dana. Terapiji

pristupaju ona djeca koja nemaju

više od 37 stupnjeva pri mjerenju ispod

ruke ili 37,3 stupnja pri mjerenju temperature

na daljinu na čelo. (usaglašeni

parametri u dogovoru s HZJZ).

Koristim priliku zahvaliti članici našeg

Nadzornog odbora Krunoslavi Kosini

Milutinović koja je, u ime tvrtke uputila

donaciju od 10 vizira za naš stručni tim,

prije toga dobili smo donaciju Grada

Petrinje u platnenim maskama, Silvija

Benčine – 5 litara dezificijensa te od

nadležnog ministarstva preuzeli smo

donaciju od 240 komada maski, 100

komada zažtitnih rukavica i ) i 12 bočica

dezificijensa od 0,5litara. Također nam

je županijski stožer uputio preko UO za

socijalnu skrb SMŽ 2 donacije maski i

rukavica.

16


2020. u brojkama

276 članova u Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

25 novoupisanih članova u 2020. godini – od toga 19 djece i mladih osoba s

teškoćama u razvoju i invaliditetom

30-ak različitih usluga, projektnih, programskih i volonterskih aktivnosti koje nudi

UOSI SMŽ u Petrinji, Sisku, Glini i Novskoj

73 djece i mladih uključeno u terapiju senzorne integracije u Sobi čuda u Sisku

112 djece i mladih uključeno u radnu terapiju u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku

1371 termina terapije senzorne integracije u Sobi čuda u Sisku

1519 termina radne terapije u 3 kabineta u Petrinji i Sisku

12 članova koristilo uslugu osobne asistencije u 2020. g.

15 mladih s TUR i invaliditetom sudjelovalo u projektu #pruzimiruku – odmor od skrbi

30 mladih s TUR i invaliditetom sudjelovalo u aktivnostima projekta Inkluzivna farma

120 korisnika dobiva podršku u sklopu druge faze programa Zaželi

23 člana udruge, 33 roditelja, 19 braće i sestara te 10 volontera uključeno u projektne

aktivnosti Ljetnog sportskog kampa

5 održanih susreta grupne psihoterapeutske podrške u 2020. godini

93 termina individualne psihoterapeutske podrške koju je koristilo 41 član Udruge

26 djece pohađalo program Male škole (19) i pomoći u učenju (7)

38 volontera u projektnim aktivnostima UOSI SMŽ u Petrinji, Sisku i Hrastovici

785 odrađenih volonterskih sati u projektnim i humanitarnim aktivnostima UOSI SMŽ

u Petrinji, Sisku i Hrastovici

17


47 zaposlenika s 31.12.2020.g. zaposleno u UOSI SMŽ

Administrativno-projektni tim – 7 zaposlenih – izvršna direktorica udruge, voditeljica

financijsko-administrativne službe, administratorica, 2 projektna asistenta, 2 voditelja

projekta

Stručni tim – 3 radna terapeuta, 3 senzorna terapeuta ,1 stručna suradnica – dipl. učiteljica

11 osobnih asistenata

1 osoba na javnom radu

1 osoba OSI zaposlena uz poticaj ZOS

20 žena na projektu Zaželi

63 zaposlenih u Udruzi u 2020. godini od kojih je 27 novozaposlenih tijekom 2020.

godine

4 osobe s invaliditetom zaposleno u Udruzi tijekom 2020. godine

23 prijavljena projekta u 2020. godini

25 projekata u provedbi u 2020. godini – UOSI SMŽ nositelj – 3 EU projekta

6 projekata u partnerstvu u 2020. godini - 4 EU projekta

67 objava u medijima o radu UOSI SMŽ (promocija Udruge)

110 objava na mrežnoj stranici Udruge – www.uosismz.hr – 158 715 posjeta mrežne

stranice

203 objave na društvenim mrežama Udruge

4.445.955,00 kn prihoda UOSI SMŽ u 2020 godini

18


Projekti i programi udruge u

2020. godini

RADNA TERAPIJA

Opis usluge: Radna terapija za djecu

i mlade s TUR i invaliditetom uz upute

i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u

pristup i najbolji način rada s djecom i

mladima. Individualni terapeutski rad u

trajanju 45 minuta u svrhu postizanja

optimalnog funkcioniranja u aktivnostima

dnevnog života koje uključuju

samozbrinjavanje, produktivnost i

slobodno vrijeme. Provodi se kroz

igru s upotrebom različitih pomagala,

didaktičkih igračaka i drugih materijala ili

predmeta ovisno o razvoju i specifičnim

teškoćama djeteta u području motorike,

senzoričke obrade, percepcije,

socioloških vještina i kognicije.

Mjesto pružanja usluge:

u kabinetima radne terapije u

Maloj kući u Petrinji (2 kabineta)

i Sobi čuda u Sisku (1 kabinet)

Vrijeme pružanja usluge:

kontinuirano tijekom 2020. godine

Broj korisnika usluge u 2020.

godini: 112 djece i mladih s razvojnim

teškoćama i invaliditetom

Izvoditeljice projektnih akti-vnosti

u 2020. godini: Natali

Klarić Pranić, bacc.therap.occup;

Marta Križanić, bacc.therap.occup;

Veronika Muža, bacc.therap.occup

Izvori financiranja u 2020. godini:

Grad Sisak, Sisačko-moslavačka

županija, Institucionalna potpora Nacionalne

zaklade za razvoj civilnoga

društva, trogodišnji program i jednokratna

podrška MDOMSP, MZO,

Uniqa, participacije i članarine, donacije

Rezultati u 2020. godini:

- 1 519 termina radne terapije u 3 kabineta

u Petrinji i Sisku

- razvijanje i unaprjeđenje motoričkih,

kognitivnih psihosocijalnih i psiholoških

komponenti kod korisnika kontinuirano

kroz igru radi što kvalitetnijeg i samostalnijeg

funkcioniranja u aktivnostima svakodnevnog

života

- sustavna edukacija terapeuta u

pružanju kvalitetnih usluga, edukacija i

savjetovanje roditelja, priprema online

vježbi i savjeta za rad objavljenih na web

stranici Udruge kao potpora očuvanju

stečenih znanja za rad roditelja s

djecom u vrijeme pandemije koronavirusom

i općeg lock downa

19


TERAPIJA SENZORNE

INTEGRACIJE

Opis usluge: Senzorna terapija za

djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz

upute i savjetovanja roditeljima za bolji

uvid u pristup i najbolji način. Potiče

se razvoj neurološkog sustava; uklanjaju

se patološki oblici ponašanja;

poboljšavaju se motoričke funkcije

djeteta ; poboljšava se senzorno

procesiranje osiguravajući zaprimanje

neophodnih podražaja i/

ili informacija kroz konstruktivne

i smislene aktivnosti kroz igru.

Mjesto pružanja usluge:

u uređenom kabinetu u prostoru

Udru-ge Soba čuda u Sisku, Frankopanska

5

Vrijeme pružanja usluge:

kontinuirano tijekom 2020. godine

Broj korisnika usluge u 2020.

godini: 73 djece i mladih s razvojnim

teškoćama i invaliditetom

Izvoditelji projektnih aktivnosti u

2020. godini: Luna Berendika, bacc.

physioth – Ayres sensory therapist,

Jasmina Šakinović, bacc.therap.occup

– Ayres sensory therapist, zamjena

Dino Heblin, bacc.physioth – Ayres sensory

therapist (od srpnja 2019. godine)

Rezultati u 2020. godini:

- 1 371 termina terapije senzorne integracije

u Sobi čuda u Sisku

- Osposobljavanje pojedinca za uspostavljanje

stanja mirne pozornosti

(svjesnosti) što je esencijalno za

održavanje pažnje koja je temelj ispravnom

zaprimanju informacija koje

dolaze iz samog pojedinca i okružja u

kojem živi, te najvažnije – istraživanje

prostora oko sebe i usvajanja novih

znanja, osnaživanje organizacije

zaprimljenih osjeta u konkretne

i uporabljive informacije, usvajanje

novih motoričkih zadataka, poticanje

neurološkog sustava te osiguravanje

senzomotornog iskustva pri provedbi

aktivnosti u sigurnom okružju usvajanje

temeljnih koncepata učenja što je esencijalan

čimbenik u integraciji djece s

neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

u „normalan“ proces te poticanje

aktivnosti svakodnevnog života; briga

o sebi, socijalne vještine, igra, kontrola

emocija

- sustavna edukacija terapeuta u

pružanju kvalitetnih usluga, edukacija

i savjetovanje roditelja, priprema online

vježbi i savjeta za rad objavljenih

na web stranici Udruge kao potpora

očuvanju stečenih znanja za rad

roditelja s djecom u vrijeme pandemije

koronavirusom i općeg lock downa

Izvori financiranja u 2020. godini:

Grad Sisak, Sisačko-moslavačka

županija, Institucionalna potpora

Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga

društva, trogodišnji program

i jednokratna podrška MDOMSP,

MZO, Uniqa, participacije i članarine,

donacije

20


GRUPNE AKTIVNOSTI ZA

DJECU i MLADE S

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

INVALIDITETOM i

RODITELJE

#PRUZIMIRUKU

Opis usluge: Projektom se poticalo

mlade na aktivno sudjelovanje u zajednici

kroz organiziranje aktivnosti

slobodnog vremena za mlade s

teškoćama radi poticanja inkluzije,

socijalizacije i međuvršnjačkog

druženja. Kroz kreativne i sportske

radionice te aktivnosti zajedničkih

odlazaka u šetnju, na sladoled i sok

poticali smo druženje mladih korisnika

Udruge s njihovim vršnjacima

iz Srednje škole Petrinja. Osim navedenih

radionica, u sklopu ovog

projekta organizirana su i tri izleta:

posjet Holanskoj kući u Sisku, posjet

Tehničkom muzeju u Zagrebu te

posjet Zoološkom vrtu u Zagrebu.

Rezultati u 2020.godini:

Održane su 3 radionice na sljedeće

teme:

1. „Djeca i mladi s teškoćama u razvoju“,

2. „Organizacija volonterskih

aktivnosti“ te 3. Radionica upoznavanja

mladih te mladih s teškoćama

u razvoju.

Kupljeno je prijenosno računalo te

je nabavljen potreban materijal za

provedbu projektnih aktivnosti.

Održano je 16 kreativnih radionica.

Održano je 12 sportskih radionica

Ostvarena su 3 izleta u Holandsku

kuću u Sisak, Tehnički muzej z Zagreb

te Zoološki vrt grada Zagreba.

Volonteri i korisnici su 14 puta bili u

zajedničkoj šetnji, na soku, sladoledu

ili pizzi.

Održana je Virtualna završna manifestacija

projekta #pružimiruku, 5. 12.

2020., simbolično na Međunarodni

dan volontera. Predstavljeni su projektni

rezultati lokalnoj zajednici te

medijima.

Mjesto provedbe: Petrinja

Vrijeme provedbe:

siječanj-prosinac 2020.

Broj korisnika usluge u 2020. godini:

(korisnici i volonteri) 41

Izvoditelji projektnih aktivnosti u

2020. godini (iz UOSI SMŽ):

Ivan Latinčić, Ivana Šalić i Maja

Jurišić, volonteri Srednje škole

Petrinja

Izvori financiranja u 2020. godini:

Ministarstvo za demografiju, obitelji,

mlade i socijalnu politiku

LJETNI SPORTSKI KAMP –

MI TO MOŽEMO

Opis usluge: Vodeći se osnovnim

ljudskim pravom da bavljenje sportom

ne smije biti povlastica, već pravo

dostupno svima, Udruga osoba

21


s invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije i tijekom ljeta 2020. godine

osmislila je zabavno-rekreativne aktivnosti

kroz projekt pod nazivom Ljetni

sportski kamp „Mi to možemo“.

Djeci s TUR i mladima te osobama s

invaliditetom Udruga je kroz projekt

tijekom ljetnih mjeseci organizirala

u 2 navrata kupanje u Topuskom,

3 sportsko-rekreativna druženja u

Centru Capriccia u Nebojanu te 2

odlaska u Bowling club na kuglanje u

Zagreb.

Rezultati u 2020.godini:

Aktivnosti Ljetnog sportskog kampa

ponudile su zabavne i rekretivne

aktivnosti pod nadzorom stručnih

djelatnika Udruge i volontera. Na svim

poljima, i među starijim i mladima razvijala

se međusobna interakcija,

socijalno uključivanje, jačanje

kompetencija te stvaranje mreže

međusobne podrške i povezivanja.

Sport za ovu grupu korisnika udruge

ima veću važnost nego u slučaju

prosječnog čovjeka, obzirom da

spadaju u skupinu kojoj treba sustavna

rehabilitacija neophodna

za očuvanje elementarne fizičke

kondicije i pokretljivosti.

Mjesto pružanja usluge: Petrinja-

Nebojan, Topusko, Zagreb

Vrijeme pružanja usluge: llipanj -

rujan 2020.

Broj korisnika usluge u 2020.

godini: u aktivnostima Ljetnog sportskog

kampa sudjelovala su 23 člana

udruge – djeca i mladi s teškoćama u

razvoju i invaliditetom. Kako je kamp

zamišljen kao oblik neformalnog

druženja svih članova obitelji njima se

na aktivnostima Ljetnog sportskog

kampa pridružilo 33 roditelja, 19

braće i sestara. Provođenje aktivnosti

kampa pomoglo je i 10 volontera.

Izvoditeljica projektnih aktivnosti

u 2020. godini (iz UOSI SMŽ):

Aleksandra Milković

Izvori financiranja u 2020. godini:

Grad Petrinja

MALA ŠKOLA I POMOĆ U

UČENJU

Opis usluge: korištenje asistivne

tehnologije i potpomognute komunikacije

u odgojno-obrazovnom radu

s djecom s teškoćama u razvoju

predškolskog uzrasta te školskom

djecom koja imaju razvojne teškoće

s naglaskom na probleme u komunikaciji,

koncentraciji i izražavanju.

Grupe male škole, individualni rad

s učiteljicom u sklopu male škole i

pomoći u učenju. Osnovni cilj odgojno

obrazovnog rada i uporabe potpomognute

komunikacije i asistivne

tehnologije je ostvarenje funkcionalne

komunikacije, cjelovito sudjelovanje

u dobno primjerenim aktivnostima

te stjecanje novih znanja i iskustava,

cjelovit razvoj ukupnih potencijala

djeteta i napredovanje u svakom od

njegovih aspekata, socijalizacija te

22


njegova što lakša integracija u redovan

sustav obrazovanja, te općenito

poboljšanje kvaliteta života.

Mjesto pružanja usluge:

Petrinja – Mala kuća, Jelene Babić 18

Vrijeme pružanja usluge: od studenog

2019. godine do kolovoza

2020. godine projekt pod nazivom

Glas za svaku djecu – gledaj, slušaj i

uči.

Broj korisnika usluge u 2020. godini:

26 djece - pohađalo program

Male škole (19) i pomoći u učenju (7)

(do kolovoza 2019.)

Izvoditeljica projektnih aktivnosti

u 2020. godini: diplomirana

učiteljica Maja Jurišić (od studenog

2019.g.) te volonteri udruge - 12 volontera

- 180,5 sati

Izvori financiranja u 2020. godini:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

– iz Natječaja za udruge koje djeluju

u području izvaninstitucionalnoga

odgoja i obrazovanja djece i mladih u

školskoj godini 2019./2020.

Partneri u projektu:

Dječji vrtići Sisak Stari i Sisak Novi u

Sisku, Dječji vrtić Petrinjčica u Petrinji

i OŠ Davorina Trstenjaka u Hrvatskoj

Kostajnici – partneri su iz projekta dobili

opremu:

ABC Maestro program za učenje

čitanja, pisanja i korištenja tipkovnice,

posebno dizajnirane Clevy tipkovnice

s velikim tipkama u boji, komunikator

- Interaktivni zid koji se sastoji od 30

polja u koje je moguće umetati sličice

i snimati zvučne poruke, set ABC

Maestro predložaka za učenje abecede

koji savršeno pristaju uz Interaktivni

zid, priručnik “Igre i aktivnosti

uz pomoć asistivne tehnologije” koji

sadrži 80 aktivnosti za rad s djecom

uz korištenje asistivne tehnologije.

Dodatno, uz suglasnost MZO, u vrijeme

posebnih uvjeta rada izazvanih

pandemijom kupili smo licencu za

online aktivnosti rada s djecom koja

se sastoji od pretplate na HIPER softver,

ABC maestro softver i softver

Moja banka.

Rezultati u 2020.godini:

U razdoblju od 01. 11.2019. do 31.07.

2020. u Maloj kući u Petrinji odrađena

su 153 individualna termina Male

škole (u trajanju 45 minuta sa svakim

djetetom), 88 pomoći u učenju (u trajanju

45 minuta sa svakim djetetom,

i 24 termina od 90 minuta s prvom i

drugom grupom u programu Male

škole.

-16.ožujka 2020. g. otkazali smo izravan

terapijski rad s korisnicima

-Od 16. do 20.ožujka 2020.g. stručni

tim dezinficirao je sve terapijske prostore

i opremu

-Na web stranici udruge www.uosismz.hr

formirana je posebna podstranica

„online vježbe“ program

Male škole i pomoći u učenju te je

voditeljica programa postavljala online

vježbe i provodila konzultacije i rad

s roditeljima.

- 15 online vježbi za program male

škole i pomoći u učenju koje su preuzeli

i odradili sa svojim roditeljima 12

djece s teškoćama u razvoju, a dodatno

ih je 10 vježbalo i koristilo kod

kuće, od strane Udruge dodjeljena, 3

softverska alata (ABC Maestro, Hiper

softver i softver Moja banka)

- dana 3. i 4. ožujka 2020. za djelatnike

vrtića održali smo Edukativno-suportnu

radionicu izrade komunikacijskih

knjiga (potpisna lista 56 sudionika)

23


- Od onih koji su pohađali program

male škole kroz ovaj projekt u redovni

razredni odjel kreće četvero

djece (od kojih će 2 sigurno imati

pomoćnika u nastavi), troje djece

kreće u posebno razredno odjeljenje

dok ih je 11 dobilo odgodu. Za ovih

11 definitivno postoji potreba za istim

programom Male škole i u slijedećoj

školskoj godini, kao i podrška pomoći

u učenju za sve koji kreću u školu, ali

nažalost Ministarstvo nije raspisalo

novi Natječaj te nam je upitan nastavak

pružanja ove podrške

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

OSI I RODITELJIMA DJECE

S TUR I INVALIDITETOM –

GRUPNA I INDIVIDUALNA

Opis usluge: grupne razgovaraonice

na odabranu temu te individualni

susreti podrške kroz mjesec

- podjela doživljenih iskustava uz

međusobno slušanje i podršku, po

potrebi popunjavanje anonimnih upitnika

i sklada uz zajedničku interpretaciju

rezultata, zaključci, prijedlozi na

unapređenje osobnog rasta i razvoja.

Grupni rad, vođeno čitanje, razgovor

na zadanu temu – uz verbalizaciju (i

interpretaciju) osobnih doživljaja, susreti

s elementima art-terapije, susreti

s elementima sociodrame, izrada

plakata i mapa, razgovor i sl.

Mjesto pružanja usluge: Petrinja,

Mala kuća – Sisak, Soba čuda

Vrijeme pružanja usluge:

kontinuirano tijekom godine

Broj korisnika usluge u 2020. godini:

sudjelovalo 45 članova, volontera,

roditelja, zaposlenika

Izvoditeljica projektnih aktivnosti

u 2020. godini: Udruga je angažirala

vanjskog izvoditelja-psihoterapeutkinju

dr.sc. Dašu Poredoš Lavor.

Izvori financiranja u 2020. godini:

MDOMSP i partnerstvo na

projektu na projektu Dječji svijet

– zajedno do ljepše budućnosti,

UP.02.2.2.06.0163. Udruga Sveta

Ana za pomoć djeci s teškoćama

u razvoju i osobama s invaliditetom

Krapinsko-zagorske županije

Rezultati u 2020.godini:

5 održanih susreta grupne psihoterapeutske

podrške u 2020. godini

14.01.2020. g. – „Komplimenti i

samopoštovanje“

ožujak i svibanj kako su bili planirani

nisu održani zbog Covida 19

15. rujan 2020. – „Tjeskoba u našem

životu“

06. listopad 2020. - „Mentalno

zdravlje – povodom obilježavanja

Svjetskog dana mentalnog zdravlja“

10. studeni 2020. – „Burn out sindrom“

(sagorijevanje) i važnost

odmora

01. prosinac 2020. – „Prevencija blagdanskog

stresa“

- 93 termina individualne psihoterapeutske

podrške koju je koristilo 41

24


član Udruge – sudjelovalo 45 članova,

volontera, roditelja, zaposlenika

-Veća razina emotivne osnaženosti,

veća razina samopouzdanja i samopoštovanja,

uspješnije suočavanja

sa stresnim životnim situacijama,

razvijanje i primjena vještina

dovoljno dobrog zalaganja za sebe,

smanjena osjetljivost na socijalnu

stigmatizaciju, veća razina socijalnog

povjerenja u lokalnu zajednicu,

sigurnost u donošenje osobnih

odluka, bolje uočavanje osobnih

potreba i podmirenje istih, uočavanje

mogućnosti slobodnog vremena i

aktivnije korištenje istog, veća razina

informiranosti o dostupnim servisima

podrške u zajednici i aktivna participacija

u njima i sl.

OSOBNA ASISTENCIJA ZA

OSOBE S INVALIDITETOM

Opis usluge: Osobna asistencija

najtežim osobama s invaliditetom

u trajanju 20 sati tjedno u svrhu

poboljšanja njihove kvalitete života,

boljeg socijalnog uključivanja u zajednicu

te sprječavanja institucionalizacije.

Mjesto pružanja usluge: Petrinja,

Sisak, Glina i H. Kostajnica – kod korisnika

u njihovim domovima

Vrijeme pružanja usluge:

kontinuirano tijekom 2020. godine

Broj korisnika usluge u 2020. godini:

12 osoba s invaliditetom (6 u Petrinji,

3 u Sisku, 2 u Glini, 1 u H.Kostajnici)

Izvori financiranja u 2020. godini:

Europski socijalni fond - Operativni

program

Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –

2020. - „Razvoj usluga osobne asistencije

za osobe s invaliditetom“

Rezultati u 2020. godini:

- razvoj novih socijalnih usluga u zajednici

- sprječavanje institucionalizacije -

osobe s invaliditetom i intelektualnim

teškoćama-korisnici usluge osobne

asistencije poboljšali su kvalitetu

života i socijalnu uključenost

- zapošljavanje osoba u nepovoljnom

položaju na tržištu rada

- unaprijeđeno usklađivanje obiteljske

i radne uloge u obiteljima - obitelj je

dobila sigurnost da netko drugi umjesto

njih može na jednako uspješan

način pružiti pomoć i podršku u trenutku

kada oni više to ne budu mogli

25


te prihvaćaju prisutnost “treće osobe”

u svom domu, koja nije smetnja

niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji

žena u nepovoljnom položaju s

područja Sisačko-moslavačke

županije na tržište rada smanjiti stopu

nezaposlenosti žena koje pripadaju

teže zapošljivim i ranjivim skupinama,

a s druge strane projekt pridonosi

prevenciji prerane institucionalizacije

i poboljšanju kvalitete života krajnjih

korisnika, prvenstveno članova

Udruge - osoba s invaliditetom te

osoba u starijoj životnoj dobi, osoba

u nepovoljnom položaju, pružajući im

podršku u svakodnevnom životu, koji

žive u teško dostupnim i nerazvijenim

područjima Sisačko-moslavačke

županije.

Mjesto pružanja usluge: Sisačkomoslavačka

županija – gradovi

Petrinja, Sisak, Novska, Glina, Jasenovac

i manja ruralna mjesta

Vrijeme pružanja usluge:

kontinuirano tijekom 2020. godine

– projekt financiran kroz 30 mjeseci

u razdoblju od 1.prosinca 2017. do

31.svibnja 2020. godine

POMOĆ U KUĆI –

POBOLJŠANJE KVALITETE

ŽIVOTA OSOBA S INVALI-

DITETOM I STARIJIH

ČLANOVA U ZAJEDNICI

ZAŽELI – FAZA I

Opis usluge: Svrha projekta „Nove

vještine za jednake mogućnosti“ prijavljenog

na Poziv „Zaželi – program

zapošljavanja žena“ je uključivanjem

Broj korisnika usluge u 2020.

godini: 179 korisnika iz Petrinje,

Siska, Novske, Jasenovca, Gline,

Križa Hrastovačkog, Donjih Mokrica,

Budičine, Bačuge i Kraljevčana

Izvori financiranja u 2020. godini:

Europski socijalni fond - Operativni

program Učinkoviti ljudski potencijali

2014. – 2020.; Zaželi - program

zapošljavanja žena

ZAŽELI – FAZA II

Opis usluge: Projekt „Novim

vještinama za bolju zajednicu“, predstavlja

nastavak financiranja aktivnosti

prethodnog Poziva „Zaželi

– program zapošljavanja žena“ i pozitivno

će utjecati na socio-ekonomski

status žena, zapošljavanjem u projektu,

kroz povećanje zapošljivosti

zaposlenih žena nakon završetka

projekta s jedne strane te poboljšanje

kvalitete života i vaninstitucionalne

skrbi uključenih starijih i potrebitih

osoba. Na ovaj način utječe se na

26


smanjenje siromaštva i socijalne

isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji

ruralnih i teško dostupnih

područja Sisačko-moslavačke županije

Mjesto pružanja usluge: Sisačkomoslavačka

županija – gradovi

Petrinja, Sisak, Novska, Glina i manja

ruralna mjesta

Vrijeme pružanja usluge:

projekt od 1.listopada 2020. godine

do 30. rujna 2021. godine

Broj korisnika usluge u 2020. godini:

133 korisnika iz Petrinje, Siska,

Novske, Gline, Križa Hrastovačkog,

Donjih Mokrica, Budičine, Bačuge i

Kraljevčana

Izvori financiranja u 2020. godini:

Europski socijalni fond - Operativni

program Učinkoviti ljudski potencijali

2014. – 2020.; Zaželi - program

zapošljavanja žena

RAZVOJ SPECIJALIZIRANIH

RADNIH MJESTA ZA OSI

- RAZVOJ DRUŠTVENOG

PODUZETNIŠTVA

(gospodarska djelatnost,

samofinanciranje)

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije godinama

kroz projektne aktivnosti i poticajne

mjere zapošljavanja doprinosi i

daje podršku socijalnom uključivanju

i zapošljavanju osoba s invaliditetom

kako bi im pomogla u prevladavanju

socijalne isključenosti i povećanju njihove

zapošljivosti.

Uz 4 zaposlene osobe s invaliditetom

u Udruzi svoje novo radno mjesto od

1.lipnja 2019. našla je i petrinjka Rozana

Pentek.

Udruga je iskoristila poslovnu priliku i

za Rozanu Pentek od Hrvatskog zavoda

za zapošljavanje tražila dodjelu

državne potpore za sufinanciranje

zapošljavanja za 75% ukupnog

troška plaće (bruto II) za 12 mjeseci.

Nakon isteka 12 mjeseci Rozana je

nastavila raditi na pakiranju ugostiteljskog

šećera uz sufinanciranje

60 posto neto plaće (minimalac) od

strane Centra za profesionalnu rehabilitaciju

i vještačenje dok se ostatak

pokriva provođenjem ove gospodarske

djelatnosti

U 12 mjeseci 2020. godine imali smo

30ak ugostitelja koji kod nas kupuju

šećer, iako su i ovu djelatnost

pogodile posebne epidemiološke

mjere i zatvaranje ugostiteljskih lokala

i ograničavanje kretanja. Dan socijalnog

poduzetništva, koji se u okviru

globalnog Tjedna poduzetništva

obilježava trećeg četvrtka u studenom,

obilježila je i Udruga osoba s

invaliditetom Sisačko moslavačke

županije (UOSI SMŽ) u Maloj kući u

Petrinji, gdje smo gradonačelniku

Petrinje i kroz medije predstavili

javnosti naš primjer socijalnog

poduzetništva. Tom prigodom svim

partnerima-ugostiteljima uručene su

zahvalnice za poslovnu suradnju.

27


Broj korisnika uključenih u projekt

u 2020. godini: (korisnici i volonteri)

15 osoba s invaliditetom, 38 mlađih

od 25 godina (18 djece i mladih

s teškoćama u razvoju i 20

srednjoškolaca), članovi njihovih

obitelji, lokalna zajednica, volonteri

CENTAR ZA BORAVAK I

NEOVISNO ŽIVLJENJE I OSO-

BA S INVALIDITETOM –

INKLUZIVNA FARMA

INKLUZIVNA FARMA –

TEMELJ SAMOSTALNOG ŽIVOTA

Opis projekta: Inkluzivna farma

ogledni je i inovativan primjer

pružanja psihosocijalne podrške kroz

program poludnevnog boravka za

djecu i mlade s teškoćama u razvoju

i osobe s invaliditetom u prirodi.

Kroz neformalne oblike obrazovanja

i jačanja osobnih životnih kompetencija

za uzgoj, preradu, obradu i

pripremu povrća, bobičastog sitnog

voća i aromatičnog bilja u projektu

pridonosimo unaprjeđenju socijalne

uključenosti ciljnih skupina s ciljem

unaprjeđenja životnih vještina kojima

će stvoriti preduvjete za ravnopravno

sudjelovanje u društvu i neovisan

život.

Mjesto provedbe: Hrastovica, Petrinja

Vrijeme provedbe: 24 mjeseca

(7. 4. 2020. – 7. 4. 2022.)

Izvoditelji projektnih aktivnosti

u 2020. godini (iz UOSI SMŽ):

Ivana Šalić, voditeljica projekta,

Maja Jurišić, Milena Đurđević,

Željko Šalić

Izvori financiranja u 2020. godini:

ESF

Rezultati projekta:

Opremanje Inkluzivne farme: postavljanje

dva plastenika (6x26), postavljanje

visokih gredica, gradnja spremišta za

alat, opremu i materijal, kupnja pribora

za obradu zemlje, kupnja motokultivatora,

kupnja radnih kompleta, postavljanje

sanitarnog čvora, postavljanje

kuhinje s kuhinjskim uređajima, radionice

o uzgoju i branju povrća, voća

i aromatičnog bilja, radionice obrade

voća i povrća (na radionicama obrade

voća i povrća koristit će se proizvodi

uzgojeni na Radionicama o uzgoju

i branju povrća, voća i aromatičnog

bilja), psihosocijalna podrška za osobe

s invaliditetom, djecu i mlade s

teškoćama u razvoju kao i članove

njihovih obitelji (individualna i grupna),

6 javnih kampanja kojima se promiču

mogućnosti osoba s invaliditetom i

marginaliziranih skupina, studijsko putovanje

– studijski posjet inkluzivnoj

farmi u Nizozemskoj, vidljivost – izrada

logotipa, vizuala, promotivnih materijala,

web stranice, organizacija završne

konferencije i montaža filma

28


Administrativna pomoć pruža se i u

sklopu redovnih tjednih dežurstava

u uredima Udruge u Novskoj (ponedjeljkom)

i u Glini (srijedom).

Rad u Novskoj sufinancira Grad

Novska kroz Natječaj za udruge.

Rad u Glini također pokriva Grad

Glina ustupanjem prostora za rad i

plaćanjem režijskih troškova.

PRUŽANJE AKTIVNOSTI

INFORMIRANJA

U OBLIKU DIREKTNOG RADA SA

STRANKAMA IZ PODRUČJA SO-

CIJALNE SKRBI, MIROVINSKOG

I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

TE OSTALIH POVLASTICA SU-

KLADNO ZAKONU U NOVSKOJ,

GLINI, SISKU I PETRINJI

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije ima

276 članova, od čega je 25 novoupisanih

u 2020. godini – od toga 19

djece i mladih osoba s teškoćama u

razvoju i invaliditetom.

Kao Udruga tijekom 2020. godine

članovima smo ponudili 30-ak

različitih usluga, projektnih, programskih

i volonterskih aktivnosti u Petrinji,

Sisku, Glini i Novskoj. Njihovi roditelji, a

i sami članovi prilikom upisa upoznati

su s pravima iz sustava socijalne skrbi

i mirovinskog osiguranja, povlasticama

za osobe s invaliditetom. Tijekom

godine, osim informiranja, članovima

se pruža pomoć prilikom naručivanja

na liječničke preglede, pisanju zamolbi,

skeniranju i slanju dopisa i svih

potreba za pomoć koju iskažu prema

upravi i administraciji udruge.

VOLONTIRANJE I

VOLONTERSKI PROGRAMI

U UDRUZI

Udruga ima važeću Oznaku kvalitete

koja joj omogućuje sudjelovanje u

programu Europskih snaga solidarnosti

kao organizacija koja može biti

domaćin stranim volonterima te

organizacija koordinator u istom programu.

Koordinator volonterskih programa

je Ivan Latinčić

38 volontera u projektnim aktivnostima

UOSI SMŽ u Petrinji, Sisku i Hrastovici

785 odrađenih volonterskih sati u

projektnim i humanitarnim aktivnostima

UOSI SMŽ u Petrinji, Sisku i Hrastovici

Volonterski rad ima posebnu važnost

u našoj organizaciji. Svi programi koje

provodimo usmjereni su djeci, mladima

s teškoćama i osobama s invaliditetom.

Rad s njima zahtjeva individualni

pristup što postaje izazov u

radu s većim skupinama. Upravo volonteri

našim korisnicima olakšavaju

29


sudjelovanje u svim aktivnostima,

a osim što volontiranjem pomažu

njima, neprocjenjivo je iskustvo koje

volonteri dobiju.

Glavni cilj - razvijati nove volonterske

programe, unaprjeđivati postojeće,

nagrađivati volontere, uključivati

nove članove i vanjske suradnike u

aktivnostima koje udruga provodi te

širenje mreže volontera.

5.12. – Međunarodni dan volontera

- Simbolično, na taj dan, mladi volonteri

i mladi s teškoćama u razvoju

održali su Virtualnu završnu manifestaciju

projekta #pružimiruku, a koje

se mogla pratiti na Facebook stranici

naše Udruge - Uosi Smž Mala kuća.

Završnoj manifestaciji prikazani su rezultati

projekta, a cijeli program vodile

su učenice Srednje škole Petrinja Katarina

Šako i Hana Gregurinčić. Cijeli

događaj dostupan je na našem you

tube kanalu

PROJEKTI U PARTNERSTVU

UGOVORENI U 2020. godini

INKLUZIVNA FARMA -

PLATFORMA ZELENOG

PODUZETNIŠTVA

Nositelj: Društvo za socijalnu ekologiju

Zeleno zlato

Partner: Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije

Opis partnerstva: Kroz projekt Inkluzivna

farma - platforma zelenog

poduzetništva poboljšati će se socio–ekonomski

i životni uvjeti za 50

odraslih osoba s invaliditetom i djecu

s teškoćama u razvoju s područja

Grada Petrinje. Kroz radionice sakupljanja

i prerade samoniklog bilja,

pčelarstva i izrade pčelinjih proizvoda,

izrade prirodne kozmetike, te podu-

30


zetništva, osobama uključenima u

projekt unaprijediti će se socijalna

uključenost i olakšati pristup tržištu rada.

Financiranje projekta: odobrena

novčana sredstva Europskog socijalnog

fonda, Operativni program

učinkoviti ljudski potencijali 2014.-

2020., temeljem Javnog poziva

„Razvoj i provedba programa za

socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti

u gradovima: Kninu, Belom

Manastiru i Općini Darda, Benkovcu,

Petrinji i Vukovaru

ak naših članova s invaliditetom.

Osim sprječavanja socijalne izoliranosti,

atelje će im dati priliku i poticaj

za (samo)osnaživanje i (samo)

zapošljavanje. Sve će to Petrinji vratiti

stari ugled i prepoznatljivost grada

koji se diči lončarstvom.

Financiranje projekta: odobrena

novčana sredstva Europskog socijalnog

fonda, Operativni program

učinkoviti ljudski potencijali 2014.-

2020., temeljem Javnog poziva

„Razvoj i provedba programa za

socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti

u gradovima: Kninu, Belom

Manastiru i Općini Darda, Benkovcu,

Petrinji i Vukovaru

OTVORENI KERAMIČKI

ATELJE

Nositelj: Udruga građanski aktivizam

(GrAk)

Partner: Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije

Opis partnerstva: U Petrinji će se uspostaviti

moderan keramički atelje otvorenog

tipa u kojem će 120 osoba iz

naše zajednice sudjelovati na radionicama

u kojima će ovladati potrebnim

znanjima i vještinama za izradu

unikatnih predmeta od keramike, a

među njima je u ciljanoj skupini 20-

PLESNIM KORAKOM DO

ZDRAVLJA I VESELJA

Nositelj: Sportski plesni klub „Petrinia“

Partner: Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije

Opis partnerstva: Ciljne skupine u projektu

su djeca i mladi do 29 godina,

osobe s invaliditetom i osobe starije

od 54 godine sa svrhom poboljšanja

socioekonomskih i životnih uvjeta,

kroz razvoj i unapređenje kulturne

31


i umjetničke plesne aktivnosti na

području grada Petrinje. Uključivanje

osoba s invaliditetom u plesne aktivnosti

pridonijeti će na način da će

im unaprijediti životne vještine, učit

će se zdravim stilovima života te

stvarati pretpostavke za uključivanje

u svakodnevno socijalno okruženje.

Razvijanje socijalnih kompetencija

čime će se utjecati na kvalitetu osobno

i obiteljskog života te se stvaraju

preduvjeti za neovisnije življenje i

ravnopravno sudjelovanje u životu.

Provedbom aktivnosti ovog projekta

razbit će se predrasude javnosti

o sposobnostima osoba s invaliditetom.

Financiranje projekta: odobrena

novčana sredstva Europskog socijalnog

fonda, Operativni program

učinkoviti ljudski potencijali 2014.-

2020., temeljem Javnog poziva

„Razvoj i provedba programa za

socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti

u gradovima: Kninu, Belom

Manastiru i Općini Darda, Benkovcu,

Petrinji i Vukovaru

zagorske županije

Partner: Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije

Opis partnerstva: Cilj projekta je

povećanje socijalne uključenosti za

140 djece s teškoćama u razvoju,

ali i podrška za 50 članova njihovih

obitelji. To znači da će 140 djece biti

više uključeno u društvene aktivnosti,

koje im ranije nisu bile dostupne, a

njihove obitelji dobit će pomoć kako

bi lakše radili svoje poslove i brinuli

o obitelji. Također, projektom će se

doprinijeti podizanju svijesti javnosti o

potrebama i mogućnostima djece s

teškoćama u razvoju. Želimo pokazati

svima što djeca s teškoćama u

razvoju trebaju, ali i što mogu. Planirana

je i edukacija stručnjaka iz svih

partnerskih organizacija, kako bi usvojili

nova znanja i vještine za rad. To

znači da želimo naučiti kako da što

bolje raditi s djecom s teškoćama u

razvoju. Kroz projekt se financira indi

vidualna i grupna psihosocijalne

podrška roditeljima djece s TUR te

udio plaće jednog radnog terapeuta.

Financiranje projekta: sredstvima Europske

unije, iz Europskog socijalnog

fonda u financijskom razdoblju 2014.-

2020. – poziv: širenje mreže socijalnih

usluga

DJEČJI SVIJET – ZAJEDNO DO

LJEPŠE BUDUĆNOSTI

Nositelj: Udruga Sveta Ana za

pomoć djeci s teškoćama u razvoju

i osobama s invaliditetom Krapinsko

32


Pregled važnijih događanja u 2020.

godini

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije, kao

jedan od 5 partnera Pučkog otvorenog

učilišta Hrvatski dom u projektu

„Kultura svima“, financiranog sredstvima

Europske unije iz Europskog

socijalnog fonda, u sklopu svojih

projektnih aktivnosti organizirala je

23.siječnja 2020.g. prvu „Večer

jednakih mogućnosti“ na kojoj su

sudjelovale kreativne osobe s invaliditetom

– članovi njihove udruge,

Udruge slijepih Sisačko-moslavačke

županije-Sisak i štićenici Centra za

rehabilitaciju Komarevo.

Članovi zbora glazbeno – scenske

sekcije „Optimisti“ Udruge slijepih

Sisačko-moslavačke županije – Sisak

rado su se odazvali pozivu na sudjelovanje,

rekao je predsjednik ove Udruge,

Danko Tomanić koji je i sam sudjelovao

u programu. Uz Tomanićevu

pratnju, nastupila je i Radmila Rakonić

koja je govorila Jesenjinove stihove,

te samouki frulaš, Ilija Pavić koji je

odsvirao pjesmu “Ribari”. Dvije

pjesme, tijekom večeri izveli su i

članovi zbora glazbeno – scenske

sekcije „Optimisti“ Udruge slijepih

SMŽ – Sisak: Neda Katušić, Ratko

Đurić, Stjepan Bobinac i Ilija Pavić,

uz glazbenu pratnju Jasminke Vugić

na harmonici. Svestrani su i korisnici

Centra za rehabilitaciju Komarevo

koji ukupno ima 66 korisnika – 39 u

samom centru i 27 koji dolaze već po

rasporedu – neki svakodnevno, neki

svaki drugi dan, kaže njihova likovna

terapeutkinja Marijana Petrović

Mikulić koja je bila u pratnji dvoje vrsnih

pjesnika Marijane Kihalić i Gorana

Terzića. koji su se predstavili sa svojim

autorskim uradcima. Domaćini iz

Udruge osoba s invaliditetom Sisačko

– moslavačke županije, na „Večeri

jednakih mogućnosti“ izveli svu svoju

predstavu „Naš veseli vrt“ koja je nastala

upravo kao rezultat ovog projekta

. Maja, Marin, Andrej, Luca, Viktorija,

Luka, Mateo, Toni, Ana, Eva i Marija,

predstavu su kroz dvadesetak radionica

uvježbali i pripremili s Ivanom

Šalić i Katom Perković koja već dugi

niz godina u školi radi s djecom s

teškoćama u razvoju. Tekst za predstavu

koja se izvorno temelji na

priči „Djed i repa“, napisala je članica

UOSI SMŽ Maja Latinčić. Pisanjem

se bavi od svoje šeste godine. Piše

pjesme uglavnom ljubavne tematike,

jer kaže, „ljubav je jedina sila koja

može uljepšati svijet“. Osim pjesama,

trenutno piše i roman za mlade, radnog

naslova „Nespojivo spojivi“. Na

„Večeri jednakih mogućnosti“, Maja

se predstavila i ljubavnom pjesmom

„Razlog mog života“ te tekstom „Kolica“

koji je zapravo bio i jedna snažna

završna poruka ove večeri.

33


Udruge-potpisnici Sporazuma o

zajedničkom nastupanju i suradnji

(Udruga slijepih SMŽ_Sisak, UOSI SMŽ,

Udruga KAS, Udruga invalida rada

grada Siska te Građanska inicijativa

Moja Grad Sisak održale su zajedničku

tiskovnu konferenciju u zgradi Grada

Siska i udruga na adresi Ljudevita

Gaja 2A u Sisku, u četvrtak,27.

veljače 2020. godine. Značajni iznos

potpora koje su Udruge ostvarile

iz projekata financiranih iz fondova

EU doprinijele su zapošljavanjima u

udruzi, jačanju ljudskih kapaciteta

na koje se oslanja dugoročno djelovanje

udruga, a najznačajnije je da su

se projektnim aktivnostima rješavala

važna ekonomsko-socijalna pitanja,

kao primjerice zapošljavanje pripadnika

teško zapošljivih skupina, izravna

pomoć korisnicima na terenu, te njihova

integracija i socijalna uključenost

u zajednicu u kojima žive. Udruge su

predstavile svoje projekte, ali i skrenule

pažnju na probleme i izazove s

kojima se susreću tijekom provedbe.

U petak, 28.veljače 2020.godine

u POU Hrvatski dom Petrinja UOSI

SMŽ je održala završnu konferenciju

projekta Nove vještine za jednake

mogućnosti koji je prijavljen na prvu

fazu programa Zaželi. Na konferenciji

su bili građani-korisnici podrške iz cijele

županije, žene zaposlene na projektu,

predstavnici partnera i suradnici.

O rezultatima projekta govorila je njena

voditeljica Manda Šalić

UOSI SMŽ i Udruga UNUO iz Zagreba

bili su partneri Društvu za socijalnu

ekologiju Zeleno zlato na provedbi

EU projekta Inkluzivni poljoprivredni

lanac. Povodom toga u Ugostiteljsko

edukativnom centru inkluzije Cook-

Book u Zagrebu 3.ožujka 2019. godine

održana je završna konferencija

projekta Inkluzivni poljoprivredni lanac.

Cilj projekta je bio približiti tržištu

rada 45 pripadnika osoba s invaliditetom

i ostalih ranjivih skupina iz

Siska, Petrinje i Zagreba kroz razvoj

i provedbu integriranog programa

osposobljavanja za uzgoj, preradu i

pripremu mini-povrća, aromatičnog

bilja i jestivog cvijeća. Projekt se provodio

12 mjeseci. Postignuća su

predstavili svi partneri, a posjetiteljima

konferencije se obratio i gospodin

Krunoslav Karalić, pomoćnik ministrice

poljoprivrede i izaslanik predsjednika

Vlade Republike Hrvatske,

mr.sc. Andreja Plenkovića. Bili su i

predstavnici MDOMSP, Ureda Pravobraniteljice

za OSI te ZOSI i centra za

profesionalnu reh. i vještačenjem kao

i Grada Zagreba. U ime naše Udruge

govorila je Aleksandra Milković.

34


Na inicijativu Udruga-potpisnica Sporazuma

o zajedničkom nastupanju i

suradnji (Udruga slijepih SMŽ_Sisak,

UOSI SMŽ, Udruga KAS, Udruga invaida

rada grada Siska te GI Moja Grad

Sisak) te udruga članica Platforme53

u Maloj kući UOSI SMŽ 20.svibnja

2020. godine održan je sastanak u

vezi razmjene iskustava i problema

vezanih uz provedbu EU projekata i

novih odluka Vlade RH te ugovornih

tijela vezano uz odobravanje ZNSova

i predujmova. Sastanku je sudjelovalo

16 predstavnika iz 10 udruga

(potpisna lista). Slijedom razmjenjenih

informacija i otkrivenih problema u

provedbi Aleksandra Milković kao

izvršna direkotirca, Manda i Ivana

Šalić kao voditeljice EU projekata

dogovorile su i odradile sastanak u

HZZ 10.lipnja 2020. godine gdje su se

probali dogovoriti putevi rješavanja

aktualnih problema. Sastanku su bili

nazočni koordinatori u provedbi EU

projekata naše udruge, predstavnici

HZZ zaduženi za javnu nabavu a primio

ih je i pomoćnik ravnatelja HZZ

Ante Džapo.

Aleksandra Milković, izvršna direktorica

Udruge, bila je u Trogiru 5.lipnja

2020.godine na otvaranju Buffeta

leptir – socijalnog poduzeća udruge

TOMS iz Trogira. Tom prigodom

ostvarena je suradnja i dogovorena

posjeta Udruzi MFS_EMMAUS

(Međunarodni fond solidarnosti-Emmaus)

u BiH te eventualno zajedničko

javljanje na neke od budućih

prekograničnih projekata, a Buffet

Leptir novi je klijent naše Šećernice.

Podržavat će kupnju ugostiteljskog

šećera od naše Udruge te je na taj

način učvršćeno prijateljstvo i partnerstvo

od ranije.

Centar UNUO u subotu, 27. lipnja

2020. godine održao je svečanu

konferenciju kojom su obilježili kraj

predsjedanja Hrvatske Europskom

unijom u Ugostiteljsko edukativnom

centru inkluzije CookBook. U okviru

konferencije imali su radionicu u kojoj

su se osobe s invaliditetom našle

u ulozi ministara i iznijele svoje prijedloge

za bolju budućnost. Druženju

su se uključili predstavnici naše udruge

i članovi iz slijedećih udruga: Udruga

osoba s invaliditetom ‘’Bolje sutra’’

grada Koprivnice, Udruga Zamisli i

Centar UP2DATE

U srijedu 29.srpnja 2020. godine

podjelom diploma polaznicima Male

škole priveden je kraju projekt Glas

za svaku djecu-gledaj, slušaj i uči financiran

od strane MZO. Ukupno

26 djece pohađalo je program Male

škole (19) i pomoći u učenju (7). Od

onih koji su pohađali program male

škole kroz ovaj projekt u redovni razredni

odjel krenulo je četvero djece,

troje djece krenulo je u posebno razredno

odjeljenje dok ih je 11 dobilo

odgodu. Za ovih 11 definitivno postoji

potreba za istim programom Male

škole i u slijedećoj školskoj godini, kao

i podrška pomoći u učenju za sve koji

kreću u školu, ali nažalost Ministarstvo

nije raspisalo novi Natječaj te za

35


sada nije moguć nastavak podrške.

Partneri u projektu bili su: Dječji vrtić

Sisak Stari, Dječji vrtić Sisak Novi,

Dječji vrtić Petrinjčica, OŠ Davorina

Trstenjaka – Hrvatska Kostajnica.

Odlučili smo razbiti mit koji govori da

učenje i igra ne idu zajedno i kreirati

paket pod nazivom Mala učionica koji

obuhvaća kombinaciju rado viđenih

proizvoda u svakoj učionici te smo

školama i vrtićima kroz projekt osigurali

ABC Maestro program za učenje

čitanja, pisanja i korištenja tipkovnice,

posebno dizajnirane Clevy tipkovnice

s velikim tipkama u boji, komunikatora

Interaktivni zid koji se sastoji od 30

polja u koje je moguće umetati sličice

i snimati zvučne poruke, 3 seta ABC

Maestro predložaka za učenje abecede

koji savršeno pristaju uz Interaktivni

zid te priručnika “Igre i aktivnosti

uz pomoć asistivne tehnologije” koji

sadrži 80 aktivnosti za rad s djecom

uz korištenje asistivne tehnologije.

Na inicijativu Zaklade Istra 12. kolovoza

2020.godine, u sklopu programa

Aktivni u zajednici kojeg provodi Zaklada

Istra, obilježili smo Međunarodni

dan mladih! Mladi entuzijasti iz Petrinje

čija je ideja društvenog programa

proizašla na Akademiji razvoja

lokalnih zajednica u lipnju, obilježili

su uređenjem javne površine koja

se nalazi na meti maloljetničke delinkvencije.

Provedene su radionice

o lončarstvu na kojima su izrađeni

detalji potrebni za uređenje zida,

očišćen je zid za stvaranje nove podloge

te napisan natpis kojim šalju

snažnu poruku, “ Tko u čuda vjeruje,

taj čuda stvara!”- zid od prostora

Glinene priče na gradskoj tržnici (6

sudionika)

U ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.

godine Udruga je svojim promotivnim

štandom sudjelovala u obilježavanju

dana grada Petrinje – Lovrenčevo

2020. (10 članova i volontera)

36


Udruga „Kas”, Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke

županije, Udruga invalida rada Grada

Siska, Građanska inicijativa „Moj grad

Sisak” u suradnji s Udrugom „Bravo”,

obilježavajući Europski tjedan mobilnosti,

održali su u Galdovu kraj Siska,

u nedjelju, 20. rujna 2020. godine

edukativno-sportsko-rekreativno

druženje pod nazivom „3,2,1 – KAS“.

(50 sudionika).

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije, u

suradnji s Odjelom za učenike s

teškoćama u razvoju Osnovne škole

Dragutina Tadijanovića, te Informacijskim

centrom Europe Direct-EDIC

Petrinja bili su organizatori edukativne

akcije u ponedjeljak, 21.rujna 2020.

godine s ciljem upozoravanja ljudi na

prisutnost osoba s invaliditetom u

prometu, a u sklopu Europskog tjedna

mobilnosti ( 22 učenika )

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije (UOSI

SMŽ) u suradnji sa Zakladom

Reach for Change, u Atriju Hrvatskog

doma Petrinja, u utorak, 22.rujna

2021. godine, organizirala je, u sklopu

obilježavanja Europskog tjedna

održivog razvoja interaktivni događaj

„Inkluzivna farma za održivu zajednicu“.

Uz uvodni razgovor o održivom

razvoju koji je moderirala Marija

Mažić iz Zaklade Reach for Change,

predstavljen je i projekt „Inkluzivna

farma -Temelj samostalnog života“

koji Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije provodi

u partnerstvu s Društvom za

socijalnu ekologiju „Zeleno zlato“ te

Gradom Petrinja. (30 sudionika).

37


Dan socijalnog poduzetništva,

koji se u okviru globalnog Tjedna

poduzetništva obilježava trećeg

četvrtka u studenom, obilježila je i

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko

moslavačke županije (UOSI SMŽ) u

Maloj kući u Petrinji, gdje trenutno djeluje

i njihova mala „Šećernica“. Tijekom

2020. godine imali smo 25 ugostitelja

koji kod nas kupuju šećer. Šećer

se trenutno prodaje na području

Petrinje, Gline, Dvora, Hrvatske Kostajnice,

Siska, Velike Gorice i Grada

Zagreba. Vrijednost ove djelatnosti je

ta što ona zapošljava jednu osobu s

invaliditetom i nakon istekle potpore

od strane HZZ, ali uz sufinanciranje

60 posto neto plaće (minimalac) od

strane ZOSI-ija. Šećernica kao oblik

gospodarske djelatnosti sama pokriva

sve svoje troškove, a UOSI SMŽ je

uspjela kupiti i novi stroj za pakiranje

šećera te uložiti u bolju kvalitetu posla.

U mjesecu listopadu 2020.g. od

Zavoda za vještačenje i profesionalnu

rehabilitaciju dobili smo obavijest

da smo prošli na jednom natječaju –

u biti to je potpora od Zavoda za rehabilitaciju

kojima se potiču društveni

poduzetnici koji zapošljavaju osobe s

invaliditetom i koji je u svrhu razvoja

poslovnih tehnologija i zapošljavanja

osoba s invaliditetom. Tako smo mi

s našom idejom i poslovnim planom,

javili na natječaj te smo dobili sredstva

u iznosu od 353 tisuće kuna.

Sredstva ćemo uložiti u našu

Šećernicu i društveno poduzetništvo

gdje ćemo urediti prostor u Maloj kući

u Petrinji (prostor garaže) jer je prvotno

bilo planirano uređenje Glinene priče

na tržnici koja je u međuvremenu

zbog oštećenja srušena i uklonjena

kao objekt u državnom vlasništvu.

Kroz isti projekt isfinancirali smo edukaciju

Ivane Šalić za grafičkog dizajnera,

a time ćemo ujedno proširiti

našu gospodarsku djelatnost gdje

ćemo građanima, udrugama i poduzetnicima

moći pružati izrade

vizualnih identiteta za njihova

poduzeća.

38


02.12.2020. – rođendan Sobe čuda

– online događaj – na FB stranici tijekom

dana objavljivali čestitke roditelja

i djece koja idu na terapiju Soba čuda

koje smo snimali s pitanjem zašto

voše Sobu čuda. Videa su dostupna

na FB stranici Soba Čuda Uosi Smž

https://web.facebook.com/Soba-

Cuda/videos

5.12.2020. – Međunarodni dan volontera

- Simbolično, na taj dan,

mladi volonteri i mladi s teškoćama

u razvoju održali su Virtualnu završnu

manifestaciju projekta #pružimiruku,

a koje se mogla pratiti na Facebook

stranici naše Udruge - Uosi Smž

Mala kuća (https://www.facebook.

com/uosismz) Na Završnoj manifestaciji

prikazani su rezultati projekta,

a cijeli program vodile su učenice

Srednje škole Petrinja Katarina Šako

i Hana Gregurinčić. Cijeli događaj

dostupan je na našem you tube

kanalu https://www.youtube.com/

watch?v=xIBcNCJdles

39


Udruga osoba s invaliditetom Sisačkomoslavačke

županije kontinuirano ulaže

u razvoj ljudskih resursa i jačanje organizacijskih

kapaciteta svih zaposlenika u

projektno-administrativnom i stručnom

timu. Edukacije se odnose uglavnom

na osobni i profesionalni razvoj zaposlenika,

kao i razvoj organizacijskih kapaciteta

Udruge. Njihov utjecaj vidljiv je u

poboljšanju kvalitete usluga, poboljšanju

radnog učinka te u očiglednom napretku

internih kapaciteta Udruge u planiranju,

upravljanju i izvršavanju razvojnih

intervencija na profesionalan i sustavan

način od strane svih zaposlenika.

Marta Križanić, bacc.therap.occup.

17.12.2020. - online - problemi

samoregulacije i inovativnih strategija i

igre za svakodnevni život- radionica s

roditeljima Saša Radić, bacc.therap.

occup. Stručni tim UOSI SMŽ „Mala

kuća

10.12.2020. online, Problemi samoregulacije

i inovativnih strategija i igre za

svakodnevni život, Saša Radić, bacc.

therap.occup. – Stručni tim UOSI SMŽ

„Mala kuća“

07.12.2020. online, Radionica internog

prijenosa znanja „Osobno usmjereno

planiranje“ Projekt Novi Jelkovec, Mali

dom Zagreb

27.11.2020. online, Edukativno-suportna

radionica “Izrada socijalnih priča“,

Maja Bonačić ( centar Coralina)

26.11.2020.- online - problemi

samoregulacije i inovativnih strategija i

igre za svakodnevni život-Saša Radić,

--------.

Jačanje organizacijskih kapaciteta

UOSI SMŽ - edukacije u 2020. g.

bacc.therap.occup. Stručni tim UOSI

SMŽ „Mala kuća“ zajedno s roditeljima

djece s TUR

14.11.2020.- online- planiranje intervencije

pružanja podrške roditeljima -

obitelji usmjerena praksa u praksi. Saša

Radić, bacc.therap.occup.- Stručni tim

UOSI SMŽ „Mala kuća“

28.10.2020. online, Postavljanje granica

i gašenje neželjenih ponašanja, Maja

Bonačić (centar Coralina)

08.10.2020. Edukacija Udruge Bravo

i Jasminke Bušić ( baby handling,

Munchenska razvojna dijagnostika i

osnove bobath terapije)

24. i 25.09.2020. edukacija Unicefa u

sklopu projekta “Komunikacija za svako

dijete” - Primjena tehnologije 21. stoljeća

za promociju komunikacije, obrazovanja

i socijalnog uključivanja djece rane

dobi s teškoćama u razvoju“

18. i 19.06.2020. edukacija Unicefa u

sklopu projekta “Komunikacija za svako

dijete” - Primjena tehnologije 21. stoljeća

za promociju komunikacije, obrazovanja

i socijalnog uključivanja djece rane

dobi s teškoćama u razvoju“

7. i 8.02.2020. Maja Bonačić- UOSI

SMŽ-Terapeutska igra u praksi za djecu

s TUR

10. i 11.01.2020. - Maja Bonačić- UOSI

SMŽ-Terapeutska igra u praksi za djecu

s TUR

Veronika Muža, bacc.therap.occup.

17.12.2020. - online - problemi

samoregulacije i inovativnih strategija i

igre za svakodnevni život- radionica s

40


roditeljima Saša Radić, bacc.therap.

occup. Stručni tim UOSI SMŽ „Mala kuća

10.12.2020. online, Problemi samoregulacije

i inovativnih strategija i igre za

svakodnevni život, Saša Radić, bacc.

therap.occup. – Stručni tim UOSI SMŽ

„Mala kuća“

27.11.2020. online, Edukativno-suportna

radionica “Izrada socijalnih priča“,

Maja Bonačić ( centar Coralina)

26.11.2020.- online - problemi

samoregulacije i inovativnih strategija i

igre za svakodnevni život-Saša Radić,

bacc.therap.occup. Stručni tim UOSI

SMŽ „Mala kuća“ zajedno s roditeljima

djece s TUR

14.11.2020.- online- planiranje intervencije

pružanja podrške roditeljima -

obitelji usmjerena praksa u praksi. Saša

Radić, bacc.therap.occup.- Stručni tim

UOSI SMŽ „Mala kuća“

28.10.2020. online, Postavljanje granica

i gašenje neželjenih ponašanja, Maja

Bonačić (centar Coralina)

08.10.2020. Edukacija Udruge Bravo

i Jasminke Bušić ( baby handling,

Munchenska razvojna dijagnostika i

osnove bobath terapije)

24. i 25.09.2020. edukacija Unicefa u

sklopu projekta “Komunikacija za svako

dijete” - Primjena tehnologije 21. stoljeća

za promociju komunikacije, obrazovanja

i socijalnog uključivanja djece rane

dobi s teškoćama u razvoju“

18. i 19.06.2020. edukacija Unicefa u

sklopu projekta “Komunikacija za svako

dijete” - Primjena tehnologije 21. stoljeća

za promociju komunikacije, obrazovanja

i socijalnog uključivanja djece rane

dobi s teškoćama u razvoju“

7. i 8.02.2020. Maja Bonačić - UOSI

SMŽ-Terapeutska igra u praksi za djecu

s TUR

10. i 11.01.2020. - Maja Bonačić - UOSI

SMŽ-Terapeutska igra u praksi za djecu

s TUR

Natali Klarić Pranić, bacc. therap.

occup.

17.12.2020. – online Saša Radić, bacc.

therap.occup. „Problemi samoregulacije

i inovativnih strategija i igre za svakodnevni

život- radionica s roditeljima“,

Stručni tim UOSI SMŽ „Mala kuća“

27.11.2020. – online Maja Bonačić, mag.

psych. „Edukativno-suportna radionica

“Izrada socijalnih priča“, Stručnjaci u

radu s djecom s TUR (radni terapeuti,

fizioterapeuti logopedi, rehabilitatori,

psiholozi i dr.)

26.11.2020. – online Saša Radić, bacc.

therap.occup. „Problemi samoregulacije

i inovativnih strategija i igre za svakodnevni

život“, Stručni tim UOSI SMŽ

„Mala kuća“

17. 11.2020. – online Saša Radić, bacc.

therap.occup. „Planiranje intervencije

pružanja podrške roditeljima - obitelji

usmjerena praksa u praksi“, Stručni tim

UOSI SMŽ „Mala kuća“

28. 10. 2020. - online Maja Bonačić,

mag.psych. „Postavljanje granica

i gašenje nepoželjnih ponašanja“,

Stručnjaci u radu s djecom s TUR (radni

terapeuti, fizioterapeuti logopedi, rehabilitatori,

psiholozi i dr.)

08. 10. 2020. – uživo Udruga Bravo

i Jasminka Bušić „Baby handling“,

„Munchenska razvojna dijagnostika i

osnove Bobath terapije“, Stručni tim

UOSI SMŽ „Mala kuća“

Dino Heblin, bacc.physioth. - Ayres

sensory therapist

AYRES SENZORNA

INTEGRACIJA

10. i 17.12.2020. Saša Radić- Online

Zoom app- Problemi samoregulacije

i inovativnih strategija i igre za svakodnevni

život

41


---.-----

27.11.2020. Maja Bonačić-Online Zoom

app- edukativno suportna radionica

Izrada socijalnih priča

14.11.2020. Saša Radić-Online, Zoom

app- Planiranje intervencije pružanja

podrške roditeljima-obitelji usmjerena

praksa u praksi

28. 10. 2020. - online Maja Bonačić,

mag.psych. „Postavljanje granica

i gašenje nepoželjnih ponašanja“,

Stručnjaci u radu s djecom s TUR (radni

terapeuti, fizioterapeuti logopedi, rehabilitatori,

psiholozi i dr.)

08.10.2020. Udruga Bravo, Petrinja,

Udruga Bravo i Jasminka Bušić „Baby

handling“, „Munchenska razvojna dijagnostika

i osnove Bobath terapije“,

Stručni tim UOSI SMŽ „Mala kuća“

18. i 19.06. te 24. i 25.09.2020. Onli-ne,

Zoom app - Edukacije iz područja potpomognute

komunikacije u sklopu projekta

„KOMUNIKACIJA ZA SVAKO DI-

JETE. Primjena tehnologije 21. stoljeća

za promociju komunikacije, obrazovanja

i socijalnog uključivanja djece rane

dobi s teškoćama u razvoju“ - ERF, FER,

UNICEF – stručnjaci u radu s djecom

07.02.2020. - 08.02.2020. , Maja

Bonačić- Petrinja, UOSI SMŽ- Terapeutska

igra u praksi za djecu s TUR

10. i 11.01.2020.g.- Maja Bonačić-

Petrinja, UOSI SMŽ-Terapeutska igra u

praksi za djecu s TUR

Luna Berendika, bacc.physioth.

- Ayres sensory therapist

10. i 17.12.2020. Problemi samoregulacije

i inovativnih strategija i igre za svakodnevni

život – Artis includum, Saša

Radić

27.11.2020. – Online, Zoom app – Izrada

socijalnih priča, Maja Bonačić

26.11.2020. - Online, Zoom app - Problemi

samoregulacije i inovativnih

strategija i igre za svakodnevni život -

Artis includum, Saša Radić

28.10.2020. - Online, Zoom app - Postavljanje

granica i gašenje nepoželjnih

ponašanja u rad s djecom s teškoćama

u razvoju – Udruga Coralina, Maja

Bonačić

08.10.2020. Uvod u Bobath i Vojta koncept

- Udruga Bravo, Petrinja, Jasminka

Bušić

Prvi dio: 18. i 19.06. / Drugi dio: 24. i

25.09.2020. Online, Zoom app - Komunikacija

za svako dijete, primjena

tehnologije 21. stoljeća za promociju

komunikacije, obrazovanja i socijalnog

uključivanja djece rane dobi s TUR -

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

07. i 08.02.2020. - UOSI SMŽ Soba

čuda - Uvod u terapeutsku igru – nedirektivna

igra, empatičko reflektiranje,

vježbe s djecom, komentiranje te

provedba vježbi među sudionicima.

Maja Bonačić, mag.psych. praktičar

terapije igrom.

10. i 11.01.2020. - UOSI SMŽ Mala kuća –

Uvod u terapeutsku igru, Maja Bonačić

Maja Jurišić, mag. prim. educ.,

voditeljica programa Male škole,

pomoći u učenju i stručna suradnica

na projektu

15. i 16.12.2020. – online - Uvod u

menadžment volontera - Agencija

lokalne demokracije Sisak – osobe koje

rade s volonterima

10.12.2020. – online - Problemi

samoregulacije i inovativnih strategija i

igre za svakodnevni život - Artis includum

- Centar za procjenu, savjetovanje,

edukaciju i trening svakodnevnih

životnih okupacija/aktivnosti te njihovu

kontekstualnu primjenu - stručni tim

UOSI SMŽ

7.12.2020. – online - Osobno usmje-

42


reno planiranje - Mali dom Zagreb -

stručnjaci u radu s djecom

27.11.2020. – online - Izrada socijalnih

priča - Maja Bonačić, magistra

psihologije, majstor NLP-a i praktičarka

terapije igrom - stručni tim UOSI SMŽ,

stručnjaci u radu s djecom

14.11.2020 i 3.12.2020. – online - Prva

radionica za struku te druga radionica

sa roditeljima - Planiranje intervencije

pružanja podrške roditeljima - obitelji

usmjerena praksa u praksi - Artis includum

- Centar za procjenu, savjetovanje,

edukaciju i trening svakodnevnih

životnih okupacija/aktivnosti te njihovu

kontekstualnu primjenu - stručni tim

UOSI SMŽ, roditelji

28.10.2020. – online - Postavljanje granica

i gašenje nepoželjnih ponašanja

- Maja Bonačić, magistra psihologije,

majstor NLP-a i praktičarka terapije

igrom - stručni tim UOSI SMŽ, stručnjaci

u radu s djecom

18. i 19.6.2020.; 24. i 25.9.2020. – online

- Edukacije iz područja potpomognute

komunikacije u sklopu projekta

„KOMUNIKACIJA ZA SVAKO DIJETE.

Primjena tehnologije 21. stoljeća za

promociju komunikacije, obrazovanja i

socijalnog uključivanja djece rane dobi

s teškoćama u razvoju“ - ERF, FER,

UNICEF – stručnjaci u radu s djecom

10. i 11.1. 2020.; 7. i 8.2.2020. - Terapeutska

igra u praksi za djecu s

teškoćama u razvoju, razvoj igre kroz

dob, socioemocionalni razvoj djeteta,

reflektiranje kroz igru – Maja Bonačić –

Sisak, Petrinja – stručni tim UOSI SMŽ

Aleksandra Milković, dipl.novinar

– izvršna direktorica

18.12.2020. - online - HUKI (Hrvatski

ured za kreativnost i inovacije) konferencija

i panel rasprava “Društveno

poduzetništvo kao sredstvo oporavka

(za izlazak iz krize)

17.12.2020.- online - problemi

samoregulacije i inovativnih strategija i

igre za svakodnevni život- radionica s

roditeljima Saša Radić, bacc.therap.

occup. Stručni tim UOSI SMŽ „Mala kuća

02.12.2020. - online - konferencija Izazovi

obiteljskog života osoba s invaliditetom

- Hrvatska i EU praksa - udruga

Zamisli

26.11.2020.- online - problemi

samoregulacije i inovativnih strategija i

igre za svakodnevni život-Saša Radić,

bacc.therap.occup. Stručni tim UOSI

SMŽ „Mala kuća“ zajedno s roditeljima

djece s TUR

25.11.2020. - online - konferencija Izazovi

zapošljavanja OSI - Hrvatska i EU

praksa - Udruga Zamisli

24.11.2020. - online - webinar - CCI -

Kako izraditi strateški i operativni plan

organizacije civilnoga društva

14.11.2020.- online- planiranje intervencije

pružanja podrške roditeljima -

obitelji usmjerena praksa u praksi. Saša

Radić, bacc.therap.occup.- Stručni tim

UOSI SMŽ „Mala kuća“

11.11.2020. - Odraz-online webinar - Radionica

o održivom razvoju za djelatnike

javnog sektora grada Splita - UOSI SMŽ

s projektom Inkluzivna farma kao primjer

dobre prakse

04.11.2020. - online konferencija “Aktivno

sudjelovanje OSI u životu zajednice,

Hrvatska i EU praksa” Udruga Zamisli

03.11.2020. - online - volonterski centar

Osijek D kolektiv - “Inovativni modeli prikupljanja

sredstava za djelovanje organizacija

civilnog društva”

19.10.2020. - 8. Centar znanja - Izazovi

zapošljavanja OSI - Hrvatska i EU praksa

10.06.2020. – sjednica Povjerenstva

Vlade RH za OSi

3.04.2020. – webinar – PJR - Ured od

kuće za vrijeme COVIDA-19: Osnove

43


vođenja projekata

17.03.2020. - stručna konferencija -

društveno-korisno učenje “Multi-sektorska

suradnja u razvoju kompetencija

pomagača u izgradnju uključivih

zajednica ”RCTZG”

10. i 11.01.2020. - Maja Bonačić- Petrinja,

UOSI SMŽ-Terapeutska igra u praksi

za djecu s TUR

Manda Šalić, voditeljica Eu projekata,

financijske i administrativne

službe

14. i 15.2.2020. - Radionica 1 – Upravljanje

Ljudskim Potencijalima -

APV - PwC Hrvatska

20. i 21.2.2020.- Radionica 2 – Demistifikacija

GDPR-a - APV - PwC

Hrvatska

25.2.2020. - Usavršavanje u

području javne nabave - Projekt

jednako razvoj - PJR

21.08.2020. - Tribina „Zajedno prema

istom cilju – ostanimo odgovorni“

Udruga za promicanje pozitivne

afirmacije mladih u društvu

“Impress” Daruvar

14.9.2020. - Prezentacijske

vještine “KREDA online

tečajevi”

18.9.2020. - Mala škola poslovnog

uspjeha - on line webinar- Konekta,

Marina Kolar

30.9.2020.- Social media recruiting

– Kako društvene mreže

iskoristiti za privlačenje potencijalnih

zaposlenika – online - Edukacijski

centar MIRAKUL

1.10.2020.- Webinar iz zaštite

na radu „Obveze i odgovornosti

poslodavca“ - ZITEL d.o.o.

12.10.2020. – „Planovi, pravila i

mogućnosti u novom programskom

razdoblju 2021. – 2027. on

line radionica“ - Projekt jednako

razvoj d.o.o., Zagreb

15.10.2020.- Webinar iz zaštite

na radu - „Smjernice za uređenje

mjesta rada“ - ZITEL d.o.o.

21.10.2020.- „Dokumentacija o

nabavi i upravljanje ugovorom o

javnoj nabavi roba i usluga“ - online

webinar - APPA edukacija i

savjetovanje

23.10.2020. – „Simulacija provedbe

EU projekata“ – webinar - Projekt

jednako razvoj d.o.o., Zagreb

3.11.2020.- Razvoj društvenog kapitala

u lokalnoj zajednici te modeli

partnerstva/suradnje organizacija

civilnoga društva u zajednici Od

načelnog i neiskrenog do otvorenog

i suradničkog partnerstva -

ACT GRUPA Čakovec

4.11.2020. - Aktivno sudjelovanje

OSI u životu zajednice, Hrvatska i

EU praksa Udruga za promicanje

kvalitetnog obrazovanja

mladih s invaliditetom - ZAMISLI

6.11.2020. - Specifičnosti u

provedbi postupaka javne nabave

na projektima financiranim iz sredstava

Europske unije: kako postaviti

uvjete sposobnosti i ENP

kriterije te kako ocijeniti ponude

kroz prizmu elemenata nepravilnosti

- Projekt jednako razvoj

d.o.o., Zagreb

13.11.2020. - 3D Project Management

Akademija – tehnike i alati za

provedbu projekata - Projekt jednako

razvoj d.o.o., Zagreb

10.12.2020.- Posebnosti odredaba

dokumentacije o nabavi i

postupka pregleda i ocjene ponuda

na projektima financiranim iz

sredstava Europske unije i primjeri

najčešćih pogrešakaProjekt jednako

razvoj d.o.o., Zagreb

44


---

Ivana Šalić, mag. prim. educ.,

voditeljica projekata

Kolegiji u sklopu poslijediplomskog

studija Priprema i provedba EU projekata

u 2020. godini;

- Menadžerska znanja i vještine za

upravljanje projektima (PM2 metoda)

- Održivi razvoj

- Strateško programiranje i planiranje

- Institucije EU i financiranje razvojnih

projekata

- Kohezijska (regionalna) politika EU i

razvoj u Hrvatskoj

- Urbani razvoj, socijalne inovacije i socijalna

kohezija

- Kreativne industrije i regionalni razvoj

- Praktikum za prijavu projekata na

natječaje iz EU fondova (I. i II. dio)

- Studijsko putovanje na Krk

- Upravljanje infrastrukturnim i građevinskim

projektima

- Upravljanje provedbom ESIF projekata

03. 11. 2020. - Volonterski centar Osijek

– Online - Inovativni modeli prikupljanja

sredstava za djelovanje organizacija

civilnog društva

20. 8. 2020. - Brodoto – Crowdfounding

13. 6. / 14. 6. 2020. Akademija razvoja

lokalnih zajednica - Zaklada za poticanje

partnerstva i razvoja civilnog društva

Ivan Latinčić. mag. hist., projektni

asistent

17.12.2020. - Online edukacija održana

putem Zoom aplikacije - Centar za

procjenu, savjetovanje, edukaciju i trening

svakodnevnih životnih okupacija/

aktivnosti te njihovu kontekstualnu

primjenu - Radionica sa roditeljima -

Samoregulacija i strategije koje koristimo

15. i 16.12.2020. - Online edukacija

održana putem Zoom aplikacije - Agencija

lokalne demokracije Sisak - Uvod

u menadžment volontera

10.12.2020. - Online edukacija održana

putem Zoom aplikacije - Centar za

procjenu, savjetovanje, edukaciju i trening

svakodnevnih životnih okupacija/

aktivnosti te njihovu kontekstualnu

primjenu - Problemi samoregulacije

i inovativnih strategija i igre za svakodnevni

život

7.12.2020. - Online edukacija održana

putem Zoom aplikacije - Mali dom Zagreb

- Osobno usmjereno planiranje

3.12.2020. - Online edukacija održana

putem Zoom aplikacije - Centar za

procjenu, savjetovanje, edukaciju i trening

svakodnevnih životnih okupacija/

aktivnosti te njihovu kontekstualnu

primjenu - Radionica sa roditeljima -

Planiranje intervencije pružanja podrške

roditeljima - obitelji usmjerena praksa u

praksi

27.11.2020. - Online edukacija održana

putem Zoom aplikacije - Maja Bonačić,

magistra psihologije, majstor NLP-a i

praktičarka terapije igrom - Izrada socijalnih

priča

17.11.2020. - Online edukacija održana

putem Zoom aplikacije - Agencija za

mobilnost i programe Europske unije -

Digitalni rad s mladima

28.10.2020. - Online edukacija održana

putem Zoom aplikacije - Maja Bonačić,

magistra psihologije, majstor NLP-a i

praktičarka terapije igrom - Postavljanje

granica i gašenje nepoželjnih ponašanja

45


46


Financijski izvještaj za 2020.

godinu

PREGLED PRIHODA I RASHODA UDRUGE OSOBA S INVALI-

DITETOM SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI

I. PRIHODI 2020

1. Prihodi od Županije 37.500,00

2. Prihodi od gradskih i općinskih proračuna 217.330,70

3. Prihodi iz državnog proračuna 651.084,75

4. Prihodi od članarina 23.800,00

5. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 187.035,00

6. Prihodi od sufinanciranja zapošljavanja - javni rad 29.039,23

7. Prihod od poslovnih subjekata 127.500,00

8. Prihodi od donacija građana 40.961,60

9. Prihodi od namjenskih donacija za pojedince 30.000,00

10. Prihodi od inozemnih donacija (EU projekti) 2.896.779,72

11. Donacija u naravi 19.222,00

12. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 95.700,67

13. Prihodi od međunarodnih organizacija 90.000,00

UKUPNO PRIHODI 4.445.953,67

II. RASHODI 2020

1. Bruto plaća radnika, ukupan trošak 2.094.262,05

2. Naknade za prijevoz na posao i s posla 108.273,18

3. Službena putovanja 127.312,35

4. Edukacije, stručna usavršavanja 18.577,62

5. Telefonski i poštanski troškovi 39.262,64

6. Tekuće i investicijsko održavanje 12.594,20

7. Usluge - knjigovodstvo,servisi, javni bilježnik,

162.986,88

tiskarske usluge, intelektualne, zdrav.

8. Honorari – autorski, ugovori o djelu 51.000,01

47


9. Promidžba i informiranje 18.764,77

10. Rashodi redovne djelatnosti, uredski materijal 56.102,89

11. Režije, materijal i sirovine 227.780,41

12. Sitni inventar 0,00

13. Premije osiguranja 15.970,05

14. Reprezentacija 12.105,50

15. Članarine 1.040,00

16. Amortizacija 62.355,58

17. Tekuće donacije 30.000,00

18. Povrat neutrošenih sredstava 20.138,72

19. Naknada banke 4.679,07

20. Ostali rashodi 74.750,00

UKUPNO RASHODI 3.137.955,92

Preneseni prihodi iz 2019. 754.711,21

48


Suradnici i donatori u 2020.

godini

SURADNICI u 2020. godini

Udruga osoba s invaliditetom Sisačkomoslavačke

županije kontinuirano

radi na intenzivnom poticanju i širenju

mreže suradnika.

Članovi smo Hrvatskog saveza udruga

cerebralne i dječje paralize, Zajednice

saveza osoba s invaliditetom Hrvatske,

jedni od osnivača i članovi Hrvatskog

saveza udruga djece s teškoćama u

razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih

obitelji (Hrvatski savez udruga OSIce).

Potpisnici smo Sporazuma o

zajedničkom nastupanju i suradnji

s udrugama: Udruga slijepih

Sisačko-moslavačke županije-Sisak,

Građanskom inicijativom Moj Grad Sisak,

Dijabetičkim društvom grada

Siska, Udrugom invalida rada grada

Siska i Udrugom za terapijsko jahanje

„Kas“.

Tijekom 2016. godine jedni smo od

osnivača i potpisnica Sporazuma o

osnivanju Platforme53-Platformu53

čine Udruga Građanski aktivizam,

Udruga osoba s invaliditetom Sisačkomoslavačke

županije, Udruga mladih

za promicanje kreativnosti, razvoja,

informatike i druženja, Udruga mladih

„Novi svijet“Luščani, Udruga pomoć

starijim osobama, Udruga za pomoć

i njegu starim i nemoćnim osobama

„STAR“, Udruga hrvatskih vojnih invalida

Domovinskog rata grada Petrinje,

Gradska udruga umirovljenika Petrinja,

Udruga za razvoj lokalne zajednice

„Naš život“, Društvo „Naša djeca“

Petrinja, Udruga za poticanje ranog

razvoja HURA i Centar za osobni razvoj

IZVOR.

JAVNI SEKTOR:

Ustanove predškolskog i školskog

obrazovanja (Srednja škola Petrinja,

OŠ Mate Lovraka Petrinja, OŠ

D.Trstenjaka H. Kostajnica, OŠ 22.

lipnja Sisak, OŠ Zorke Sever

Popovača, Dječji vrtić H.Kostajnica,

Dječji vrtić Sisak Stari, Dječji vrtić Sisak

Novi i Dječji vrtić Petrinjčica), Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta

u Zagrebu

Centar za rehabilitaciju Komarevo,

Dom za psihički bolesne odrasle osobe

Petrinja, Hrvatski zavod za javno

zdravstvo, Centar za profesionalnu

rehabilitaciju i vještačenje, Dom za

starije i nemoćne Petrinja, Opća bolnica

dr.Ivo Pedišić, Sisak, Centri za

socijalnu skrb Sisak, Petrinja, Novska,

H. Kostajnica, Glina i Topusko, Pučko

otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja,

Hrvatski zavod za zapošljavanje

– Područni ured Sisak i Ispostava

Petrinja Dalekovod, Turistička zajednica

Grada Petrinje

DRŽAVNE INSTITUCIJE:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

PT1 i HZZ PT2

Ministarstvo za demografiju, obitelj,

mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo regionalnoga razvoja i

fondova Europske unije

Sisačko-moslavačka županija

Zavod za profesionalnu rehabilitaciju

49


Grad Petrinja

Grad Sisak

Grad Novska

Grad Glina

Grad Zagreb

NEPROFITNE ORGANIZACIJE i OCD:

Udruga SMART, GrAk - Građanski

aktivizam, PSO Petrinja, LAG Zrinska

Gora-Turopolje, Novi život, Crveni križ

Sisak, Društvo za socijalnu ekologiju

Zeleno zlato, INA klub volontera, Centar

za edukaciju i savjetovanje Sunce,

Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s

teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Krapinsko zagorske županije,

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog

društva, Udruga Smiješak, Udruga

UNUO, Udruga MFS_EMMAUS, Udruga

osoba s invaliditetom ‘’Bolje sutra’’

grada Koprivnice, Udruga Zamisli,

Centar UP2DATE, Dnevni centar za

rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom

- Zagreb, Centar za rehabilitaciju Silver,

Centar za pružanje usluga u zajednici

Ozalj, Udruga osoba s invaliditetom Bubamara,

DVD Hrastovica, Suncokret –

Centar za razvoj zajednice – Gvozd,

MEDIJI:

Tiskani: Večernji list, Novi Sisački tjednik,

Elektronski: Petrinjski radio, Radio postaja

Novska, Radio Quirinus, Radio

Sisak, Radio Banovina, Hrvatski radio,

HRT, Mreža TV, Jabuka.TV, Banovina TV,

Internetski: Portal53, PS Portal, IN Portal,

Qurinus portal, Banovina portal,

Sisak.info portal, Grakni.hr, Grad Sisak,

Grad Petrinja, Grad Novska

DONACIJE i SPONZORSTVA u

2020. godini

POSLOVNI SEKTOR, DRUŠTVA,

USTANOVE i ORGANIZACIJE:

Cvjećarna Majda, Plesni klub Petrinia,

Turistička zajednica grada Petrinje,

ProPlan Smart, Reach for change, Allianz,

Grad Petrinja, Udruga AKSIS,

INA, Općinski sud Sisak, Apis, Hajduk

plastična ambalaža, Logopedski studio

ritam riječi, Infini3, Covitti Antonio

via albuzzi, Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet, Applied Cheramics

GRAĐANI

S. Smiljanić, D. Salamunić, M. Lukinić, J.

Gavranović, G. Martinović, S. Derdić, M.

Šepić, N. M. Smiljanić, I. Tepšić, A. Vidović,

N. Žečić, N. Grubor, M. Hršak, B. Jenčak,

S. S. Milašinčić, Z. Klemar, O. Benceković,

Đ. N. Goluža, J. N. Vurnek, A. Kontent,

S. Durmiš, R. Špoljar, J. Butković, I.

Ružđak, L. Babić, J. Ć. Čeliković, M.

Žilić, R. Š. Sponzina, I. Tomičić, S. M.

Jarnovićeva, S. Hadžović, Z. Pavićević,

V. Mrazovac, Đ. Hladika, D. Prgomet,

B. Juranović, E. Kristić, D. Tonković, I. B.

Gligić, M. Barešić, M. Gazić, N. Š. Novak,

S. Ostrelić, M. Žitko, H. Vuković, H.

Gržan, P. Gale, G. Bilopavlović, D. Gabelica,

P. Batur, A. Vodanović, M. Gazdić,

M. Jadronja, F. Udović, T. Kevrić, M.

Alilović, I. Bučević, I. Bilić, T. Vojnović, N.

Pernar, M. Bahorić, B. K. Martinović,

D. Miletić, Dž. Džaferagić, A. Vučićević,

I. Caglević, L. Dobrec, D. Šušak, M.

Jurišić, M. Š. Lukačević, Z. Lamza,

obitelj Dobrec, M. Rubinić, T. H. Milak,

M. Šekerija, A. Rajčić, M. Maduna, A. G.

Čabo, Z. Doždor, J. Matijević, D. Vreš, P.

Srdanović, B. Šuljić, L. Križanić, D. Bilić, I.

Popić, P. O. Wasilewski, E. Knežević, A.

D. Firšt, A. Maduna, I. Vraničić, I. Perović,

I. Berdalović, A. Kregar, V. Pandža, M.

Krstinić, Z. Pliskovac, L. Žeger, E. Karan,

V. Kukuruzović, S. Kukuruzović, K.

Bakić, N. Krnić, E. Paleka, S. Mamić, M. i

I. Milak, R. Milak, D. Levačić, I. G. Šupica,

A. Jandrić, A. Plešić

50


UOSI SMŽ

Jelene Babić 18, 44250 Petrinja

Tel.-fax. 044/719 482

e-mail: info@uosismz.hr

www.uosismz.hr

www.inkluzivnafarma.eu

UosiSmž Mala Kuća & Soba Čuda - UosiSmž &

Glinena priča & Inkluzivna farma

uosismz & inkluzivna.farma

OIB: 59369523052 IBAN: HR3324840081105429603 u RBA d.d.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!