24.09.2021 Views

Via Colas 3-2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2021

Časopis zamestnancov spoločnosti COLAS Slovakia

číslo 3 september 2021

Oprava

mosta na R1

Deň

v laboratóriu

Kaleidoskop

zo zahraničia


OBSAH

téma

čísla

10-12

Po

severovýchode

Reportáž z piatich

stavieb, ktoré sme

v polovici júla

navštívili počas

jedného dňa.

Na všetkých ide

o opravy ciest nižších

tried a mostov

pre Prešovský

samosprávny kraj.

Zrekonštruovaná cesta na Továrenskej

v Košiciach (strana 6).

3-5

editoriál a kaleidoskop

Pierre Majoral, riaditeľ pre oblasť

Stredná Európa

kaleidoskop stavieb

v stredoeurópskych krajinách

6-7

stavby

Nová tvár pre Zelený kríček v Trnave

Vynovená Továrenská v Košiciach

Most v Ohradzanoch

8-9

mosty

Mosty na R1 ponad Hron i železnicu

13

cesty

Obnova komunikácií

v Banskej Bystrici

14-15

technológie

Laboranti v Nitre aj Košiciach

sú tu pre nás

16

lomy

Zahlbovanie v Maglovci

17

bezpečnosť

Správny prístup k vzdelávaniu

vedie k bezpečnosti

18-19

ľudia

Cezhraničná spolupráca

Na obaľovačkách živo

Krížovka o ceny

Rodí sa revitalizácia Zeleného kríčka

v Trnave (strana 7).

Práca našich laborantov je

nenahraditeľná (strana 14 a 15).

Časopis VIA COLAS

Vydávajú spoločnosti

COLAS Slovakia a IS-LOM

Redakčný tím: Michaela Lopušniaková,

Zuzana Orság

Zodpovedný redaktor: Anton Oberhauser,

Communication House

Grafické spracovanie: Hi-Reklama,

Tlač a distribúcia: webex advertising s.r.o.

www.colas-sk.sk, www.islom.sk

Kontaktný e-mail: media@colas-sk.sk

Časopis VIA COLAS je pokračovateľom

časopisov Náš Colas, Stavby Colasu,

Mosty východu a Spravodaja CESTY NITRA.

Na titulnej strane

Pre NDS opravuje Colas mosty pri

Hronskej Breznici na rýchlostnej ceste

R1. Tento rok prvý z nich. Na snímke

v pozadí stavbyvedúci Martin Zelinka.

O stavbe čítajte na stranách 8 a 9.

Budúcnosť lomu v Maglovci sa javí

pozitívne (strana 16).

S maďarskými kolegami postavíme

most cez rieku Ipeľ (strana 18).

2 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


Stále si dávajme pozor!

EDITORIÁL

Milí kolegovia-čitatelia,

nanešťastie sa hneď

v úvode nemôžem vyhnúť

tomu, aby som nespomenul

smutnú správu o nehode s dvoma

obeťami, ku ktorej došlo 29. júla

v Poľsku pri príprave staveniska

našim dodávateľom. Správy

o nehodách nikdy nie sú dobré,

ale až keď ide o smrteľné prípady,

uvedomíme si krehkosť ľudského

života. Tieto situácie nám pripomínajú,

že nehody sa stanú v jedinom

momente, v zlomku sekundy, keď

niekto stratí pozornosť alebo sústredenie.

Stačí malá nepozornosť

a všetko sa zmení. Všetci musíme

byť ostražití a pozorní. Za svoju

prioritu považujem posilnenie

bezpečnosti vo všetkých krajinách,

aby si zamestnanci osvojili v tomto

smere proaktívny prístup. Kultúra

bezpečnosti sa začína osobným

záväzkom každého z nás – rešpektovať

pravidlá a upozorňovať na ich

porušovanie. Ak vidíte nebezpečnú

situáciu, nezostaňte ticho!

Je za nami rok intenzívnej bezpečnostnej

kampane, počas ktorej

bol každý mesiac venovaný jednému

alebo dvom bezpečnostným

pravidlám. Týmito pravidlami sa

teraz musíme riadiť pri našich každodenných

činnostiach a pri prijímaní

rozhodnutí. Aby staveniská,

výrobné prevádzky a laboratóriá

predstavovali bezpečné pracovné

prostredie pre zamestnancov

Skupiny Colas, ako aj pre všetkých

našich dodávateľov a partnerov.

Pierre Majoral.

Aby to boli pracoviská, kde ľuďom

na sebe navzájom záleží a starajú

sa jeden o druhého.

Bezpečnosť bude preto kľúčovou

témou manažérskeho tímu

strednej Európy. Po niekoľkých

mesiacoch organizácie je štruktúra

tímu kompletná a funkčná. Naša

základňa bude v Budapešti, aby

sme zostali v srdci zóny a v blízkosti

krajín, prebiehajúcich projektov

a tímov, s ktorými budeme pracovať

a pre ktoré budeme oporou.

Napĺňame svoj potenciál

Som rád, že začíname získavať

väčšie projekty, pri ktorých budeme

môcť preukázať našu odbornosť

a zručnosti, ako aj škálu rôznych

služieb. Na základe nedávnych

rokovaní s BMW môžeme predpokladať

efektívnu kontinuitu prác.

Spolu s klientom sme vykonali obhliadku

stavby v Sokolove, kde sme

mali možnosť vidieť prebiehajúcu

pokládku asfaltu. Toto je referenčný

projekt pre nás, ako aj pre celú

Skupinu Colas. Podobne Colas

Hrvatska, ktorá zvíťazila v tendri

na výstavbu takmer 11 kilometrov

dlhého úseku diaľnice A11 medzi

Záhrebom a mestom Sisak, je

pripravená na zásadnú zmenu stať

sa spoločnosťou realizujúcou veľké

projekty. V rovnakom duchu začala

Colas Polska prípravné práce na

predĺžení štátnej cesty č. 21, čo je

zákazka s veľkým rozsahom aktivít.

Takéto typy projektov nám prinášajú

externý rast a umožňujú nám

preukázať naše schopnosti pri realizácii

rozsiahlych a komplexných

stavieb, ktoré sa vyznačujú dobrou

organizácou riadenia a ziskovosťou.

Ďalšie novinky zo strednej Európy

môžete objaviť v kaleidoskope

na stranách 4 a 5.

Nepochybne ste si všimli aj to,

že v posledných mesiacoch je

v Skupine Colas v popredí téma

spoločenskej zodpovednosti. Skupina

spustila korporátny projekt

ACT, kde definovala svojich osem

záväzkov, pričom všetky sú postupne

predstavované prostredníctvom

série webinárov.

Pokiaľ ide o našu zónu, pripravujeme

naše lokálne iniciatívy tak,

aby boli v súlade s akčným plánom

CSR pre oblast EMEA (Európa,

Stredný Východ a Afrika).

Medzitým budeme pokračovať

v spustení jednotného HAMP

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 3


EDITORIÁL/KALEIDOSKOP

reportingu, aby bol dostupný pre

všetky naše obaľovacie centrá

v celej zóne. Tento systém

podávania informácií umožňuje

neustále sledovanie kvality a zníženie

spotreby na obaľovačkách.

Vďaka zdieľaniu dát a analýzam sa

porovnáva výkonnosť jednotlivých

OS a následne sa opatrenia nastavujú

podľa ich potrieb. Jedinečný

softvér je výsledkom spolupráce

medzi rôznymi tímami v strednej

Európe a je vynikajúcim príkladom

tímovej práce.

Dúfam, že uvidím viac podobných

iniciatív, spolupráce a zdieľania.

Ale predovšetkým, že všetci

budeme spoločne pracovať na našej

jednotnej kultúre bezpečnosti.

Užite si čítanie Via Colas a dávajte

na seba pozor.

Pierre Majoral,

riaditeľ stredoeurópskej oblasti

Kaleidoskop

zo stredoeurópskej oblasti

Polygón pre autá BMW

Stavebná sezóna je stále

v plnom prúde, o čom svedčí aj

nedávna návšteva vrcholového

vedenia spoločnosti BMW na

stavbe polygónovej dráhy pre ich

autonómne vozidlá. Nachádza sa

neďaleko Sokolova v západných

Čechách. Zástupcovia zákazníka

sa oboznámili s priebehom

výstavby, zaujímali sa o postup

prác – najmä o práve prebiehajúce

asfaltovanie na jednom z modulov

testovacieho a vývojového

centra (FMDC) skupiny BMW.

Jednou z asfaltových čiat, ktoré

realizovali pokládku bola aj tá zo

slovenského Čoltova. Projekt realizuje

združenie Colas CZ a Colas

Projects a patrí k významným

míľnikom pre celú spoločnosť.

Okružná križovatka

na ostrove Pag vo finále

Práce na kruhovom objazde,

ktorý pomôže rozpustiť dopravné

zápchy na jednom z uzlov na jadranskom

ostrove Pag, sú na konci.

Tím Colas Hrvatska sa v tejto

CHORVÁTSKO

ČESKO

4 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


KALEIDOSKOP

populárnej turistickej destinácii

pričinil o opravu oporných múrov

a vodovodného potrubia, kolegovia

tiež zrekonštruovali káblovú sieť,

kanalizáciu a vybudovali chodníky.

Posledným stavebným objektom

sa stalo verejné osvetlenie.

Odovzdali sme najväčší

projekt v histórii Skupiny

v Maďarsku

Tímy Colas Út a Colas Hungária

pracovali od roku 2018 na poslednom

chýbajúcom diaľničnom

spojení cesty M30 medzi Miškovcom

a Košicami. Okrem medzištátneho

má stavba veľký európsky

význam, je súčasťou východoeurópskeho

koridoru rýchlostných

ciest nazvaného Via Carpathia.

Zhotovenie 24,2-kilometrového

úseku si vyžiadalo presun

3,477,248 m 3 pôdy pri zemných prácach.

Na stavbe pracovalo v priemere

70 druhov techniky a položilo

MAĎARSKO

sa úctyhodných 352 152 ton asfaltových

zmesí. Popri štvorpruhovej

ceste zahŕňalo dielo budovanie

mostov, oplotení, sadové úpravy

a dopravné signalizačné technológie.

Ide o najväčší projekt v histórii

maďarského Colasu.

Poľskí Colasáci

rozšíria cestu

na severozápade krajiny

Colas Polska podpísal zmluvu

o predĺžení štátnej cesty č. 21

v úseku Słupsk – Ustka na severozápade.

Komplexná zákazka za

takmer 27 miliónov eur má byť hotová

za 17 mesiacov. Položí sa nový

asfaltový koberec, pričom cestná

komunikácia bude mať upravené

konštrukcie horizontálnych a vertikálnych

zákrut. Zrekonštruované

budú križovatky a inštalované nové

semafory. Počíta sa i s výstavbou

mosta cez Słupiu vo Włynkóweku

vrátane 3 priepustov. Chodci a cyklisti

budú mať prospech z peších

a cyklistických tras pozdĺž celého

úseku. Postavené budú i obslužné

cesty a nové autobusové zastávky.

Dielo umožní bezpečnú premávku

aj pre ťažšie vozidlá. K zlepšeniu

životného prostredia dôjde vďaka

novému povrchu a konštrukcii

protihlukových stien, ktoré znížia

hluk, vibrácie a znečistenie

z dopravy v obývaných zónach.

Tímy firmy Colas Polska začali

prípravné práce v auguste.

POĽSKO

MAĎARSKO

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 5


V MESTÁCH

Pomáhame Košiciam

k hladším cestám

Továrenská ulica v centre

Košíc sa dotýka priamo pešej

zóny a historického jadra.

Mesto preto hľadalo zhotoviteľa,

ktorý pomôže s opravou frekventovanej

komunikácie, pri ktorej

v nedávnej minulosti vyrástli dva

moderné polyfunkčné objekty.

Tieto developerské projekty nezanechali

priľahlú cestu v najlepšom

stave. Zákazka celkovo za 96 tisíc

eur patrí k tým väčším, ktoré v tomto

roku Colas v Košiciach získal.

V cene sú už zahrnuté aj práce

na príprave vodorovných dopravných

značiek a pri odstraňovaní

starých elektrických stožiarov.

V noci na 26. augusta ožila

lokalita mimoriadnym ruchom.

Keď utíchla podvečerná premávka,

asi od pol deviatej, Colasáci

vyfrézovali okolo 250 štvorcových

metrov plochy blízkej križovatky so

Štefánikovou, na ktorú sa napájajú

aj ďalšie tri ulice. Jeden z najfrekventovanejších

dopravných uzlov

centra mesta si vyžadoval urýchlenú

opravu „zvlnenej“ cestnej komunikácie

plnej výtlkov. Po odstránení

starej vozovky položili na miesto

čerstvú asfaltovú zmes. Celá akcia

trvala približne päť hodín.

6 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


STAVBY

Zelený kríčok bude

ešte zelenší

Časť Trnavy známa ako Zelený

kríčok (oficiálne Kríček) je

súčasťou severo-južnej osi

mesta. Pozná ju množstvo ľudí, veď

odtiaľ odchádzajú autobusy do

mnohých miest okresu. Trnavčanom

sa však spája aj so zanedbanými

stánkami či nehygienicky pôsobiacimi

verejnými záchodmi. Preto sa

mesto rozhodlo investovať 2 milióny

eur, aby bola táto zóna nielen krajšia,

ale aj účelnejšia.

COLAS Slovakia sa stal víťazom

súťaže na zhotoviteľa. Stavba má

však mimoriadnu podmienku:

investor za ňu zaplatí, až keď bude

celá hotová a odovzdaná bez chýb.

„Ako zhotoviteľ tak prakticky

úverujeme mesto,“ komentuje

šéf Divízie Západ Ľubomír Rác.

„Z tohto dôvodu je našou úlohou

– a úlohou najmä tímu strediska

Trnava pod vedením Tomáša

Žiačeka – dokončiť a odovzdať dielo

v predstihu ešte v tomto roku.“

Lokalita Zelený kríčok pred začiatkom prác.

Rekonštruovaný je úsek dlhý významné sadové úpravy. Stavbu do

254 metrov, od riečky Trnávky po veľkej miery realizujeme subdodávateľsky.

V najbližších číslach sa k téme

križovatku ulíc Rybníkovej, Štefánikovej

a Šrobárovej. Mimoriadny význam vrátime a predstavíme vám hotové

má zveľadenie zelene, urobia sa dielo v celej jeho kráse.

Opravený most

Most v Ohradzanoch pri Humennom opravoval tím

zo strediska Mosty. Nosníky boli vo vyhovujúcom stave,

počas prác sa nadvihli hydraulickým lisom, podopreli

oceľovou konštrukciou a po výmene ložísk vrátili späť.

Po oprave vrchnej stavby nasledoval nový asfalt, chodníky,

zábradlia a úprava koryta.

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 7


MOSTY

Most na R1 pri Hronskej Breznici

– nad riekou i železnicou

Rekonštrukcie ciest vnímame

všetci ako nevyhnutnosť. Pre

stavbárov je dokonca vítaná –

veď ide o náš chlieb. Napriek tomu

sa vodiči počas realizácie opráv

musia vyzbrojiť značnou dávkou

trpezlivosti. Inak to nebolo ani na

frekventovanej rýchlostnej ceste

R1 medzi Zvolenom a Žiarom nad

Hronom, kde COLAS Slovakia opravoval

most pri Hronskej Breznici

označený R1-156.

Stavba má rozpočtované náklady

vyše 3,176 miliónov eur bez DPH.

Objekt sa nachádza v katastri Hronskej

Breznice a Budče, v extraviláne,

v pomerne rovinatom teréne údolnej

nivy Hrona. Okrem rieky križuje

aj železničnú trať a cestu tretej

triedy. Pozostáva z dvoch súbežných

mostov, oba sú navrhnuté ako

deväťpoľové mosty z prefabrikovaných

nosníkov I-73 s rozpätiami polí

typicky okolo 40,6 m. Ďalšie detaily

približuje zástupca stavbyvedúceho

na diele, Martin Zelinka zo Strediska

Mosty a Betónové konštrukcie.

ktorú máme k dispozícii, je ešte

z roku 1978. Ľavý most je v prevádzke

od roku 1982 a pravý od roku

1990. Mostný objekt sa opravuje po

celej dĺžke aj s terénnymi úpravami

v jeho bezprostrednom okolí.

V čom spočíva hlavná časť prác?

Opravujete aj spodnú stavbu

mosta? Popíšte v stručnosti

technologický postup.

Búracie práce pozostávali z kompletného

odstránenia vybavenia

mosta a vybúrania zvršku mosta

– aj v rámci záverných múrikov

a krídel mostných opôr. Ďalej sa

počítalo s kompletným vybúraním

vrstiev vozovky a odstránením

vrstvy spádového betónu. Tiež sme

odstránili staré odvodňovacie žľaby

a portálové bloky na vonkajšej

rímse, vybúrali sme existujúce

mostné závery spolu s kapsami

na ich kotvenie a malú časť hornej

plochy krídel a priľahlých vrstiev

vozovky v tejto oblasti. Následne

všetky vybúrané časti realizujeme

nanovo a zároveň prebieha aj sanácia

spodnej časti mosta spojená

s terénnymi úpravami.

Do akej miery využívame

kmeňových zamestnancov?

Projekt od začiatku uvažoval

so spoluprácou so subdodávateľmi,

avšak určité činnosti, najmä v počiatočnej

fáze projektu boli realizované

našimi kapacitami. Momentálne

naši zamestnanci pokrývajú

hlavne vzniknuté práce navyše

oproti zadávacej dokumentácii.

Aké nečakané zložité situácie

nastávajú, ktoré si vyžadujú

vynaliezavosť pri riešení?

Na čo je dobrá predvídavosť?

Hneď v úvodnej fáze sme narazili

na nesúlad s technickou správou

Odkedy je tento úsek R1

v prevádzke? Aký dlhý je

mostný objekt? Opravujete ho

po celej dĺžke?

Realizácia projektu je rozdelená

na dve časti, pravý most (385,33 m

a 5704 m 2 ) a ľavý most (373,37 m

a 5445 m 2 ) s tým, že ľavý most, ktorý

je v realizácii tento rok, je starší

a časť pôvodnej dokumentácie,

Kým opravíme most a zrodí sa nový, musíme rozbiť ten starý...

8 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


MOSTY

rozsah búracích prác, tvar vnútornej

rímsy, typ odvodňovačov atď…

čo nám tiež komplikovalo situáciu,

najmä s lehotou dodania materiálu.

Betonárska oceľ je kapitola sama

osebe. Už v minulom roku pri tvorbe

rozpočtu sme uvažovali s navýšením

cien ocele, avšak momentálne

ceny a dostupnosť ocele na trhu

nám situáciu určite nezľahčujú.

diela, tak aj k jeho navýšeniu.

Ekonomický dopad týchto zmien

bude záležať najmä od ochoty

investora akceptovať zmeny

technologických postupov

a zmeny použitých materiálov

ale aj od ďalších úprav projektu,

ktoré nás pravdepodobne budú

čakať taktiež na pravom moste

v realizácii budúci rok.

Aké sú bezpečnostné riziká?

Keďže mostný objekt má

priemernú výšku 8 až 12 metrov

a križuje železničnú trať z Banskej

Bystrice do Bratislavy, búranie nad

traťou sa vykonávalo za prísnych

Veľká výzva z hľadiska bezpečnosti bezpečnostných opatrení a podľa

– práca nad železničnou traťou. charakteru prác a možných rizík

buď za napäťovej alebo úplnej

mosta, ktorá uvažovala s pôvodným výluky. Bolo potrebné zabezpečiť

použitím zváraných kovových sietí aj mechanickú ochranu trakčného

vo vrstve spádového betónu. Táto vedenia a priestoru koľajiska pred

vrstva sa tam však v skutočnosti padaním búranej sute. To isté platí

nenachádzala a namiesto nej sme aj pre prejazdný profil cesty

narazili na výstuž s oveľa väčšími III. triedy, ktorú križujeme.

priemermi. To nám značne skomplikovalo

priebeh búracích prác, ktoré Očakávate už teraz fakturovanie

museli byť realizované do veľkej nejakých prác navyše?

miery ručne, s čím sa pôvodne Od začiatku projektu momentálne

prišlo ako k redukcii rozsahu

neuvažovalo. Taktiež sa nám zmenil

Prípravy je nutné premyslieť do najmenších detailov.

Predstavujeme

Martin Zelinka

V Colase pôsobí od roku 2013.

Začínal na pozícii kontrolóra

nákladov na projekte elektrárne

Mochovce, neskôr sa zúčastnil

na projekte Jaguar Land Rover

a ako zástupca stavbyvedúceho

na Promenáde Living Park v Nitre,

ktorý sa realizoval od roku 2019.

Následne sa stal členom tímu

Mosty a Betónové konštrukcie.

„Súčasná skúsenosť na komplexnej

rekonštrukcii mosta je pre mňa

poučná, zaujímavá a opäť niečím

iná oproti predchádzajúcim

projektom. Denne mám možnosť

nadobúdať nové skúsenosti priamo

z praxe a zároveň ich aj aplikovať

pri ďalšej činnosti, čo dáva mojej

práci zmysel.“

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 9


REPORTÁŽ

Cestou-necestou

Prešovským krajom

Hneď niekoľko zákaziek sa Colasu podarilo vysúťažiť z verejných obstarávaní

na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ktoré vypísal Prešovský samosprávny

kraj. Sú medzi nimi aj niektoré, čo upútali pozornosť širšej verejnosti.

Zhorúcich Košíc sa za Prešovom

dostávame akoby do

iného sveta. Vlhko a hmla

nás sprevádzajú Horným Šarišom aj

Zamagurím. O 7:45 prichádzame do

Hniezdneho za Starou Ľubovňou.

Vonku je ledva 17 stupňov, no ešte

horšie je, že prichádzame do oblasti,

ktorú iba deň predtým zasiahli bleskové

povodne. Zo všetkých neďalekých

obcí je na tom najhoršie Jarabina.

Zástupca stavbyvedúceho Viliam

Vilček naznačuje, ako môže živel

zmeniť chod stavebných prác. „Lomový

kameň, ktorý sme mali prisľúbený,

teraz musí ísť na sanáciu následkov

prívalových zrážok. Aj my sme mimoriadne

pomáhali so sprejazdnením

zaplavenej cesty. Voda poškodila aj

našu stavbu, podmylo jeden svah.“

Počasie tak podčiarkuje fakt, že na

opravovanom úseku dlhom 3,7 kilometra

je veľmi dôležité aj prečistenie

rigolov. Navyše, rekonštrukcia si

niekde vyžaduje výmenu celého

podložia. Ide sa do hĺbky 80 – 120 centimetrov,

občas až do bridlice. A na

jednom mieste bude nová cesta

širšia a dokonca aj posunutá približne

o meter, kvôli blízkosti svahu. Situácia

na úseku – vrátane spolupráce so

„subkami“ neuniká ani pozornosti autorizovanej

bezpečnostnej techničky

Emílie Malatincovej, ktorá sa k nám

medzitým pripojila a bude nás sprevádzať

aj po ďalších stavbách.

Je krátko po 9:30. Po ceste nádhernou

krajinou na pomedzí Šariša

a Spiša – dokonca i cez obec s francúzsky

znejúcim názvom Šambron

– míňame Brezovicu a uprostred

lesov sa dostávame na stavenisko

opravovaného úseku smerom na Bijacovce.

V réžii partie Miroslava Šutáka

sa na štyroch kilometroch vykonáva

štandardná rekonštrukcia. Neštandardný

je tu pokoj. Robia v lese,

v tieni. „Na viacerých miestach tu nie

je mobilný telefónny signál, čo je pre

nás nevýhoda ohľadom komunikácie

a zároveň určitá výhoda v tejto uponáhľanej

dobe,“ zamýšľa sa Miroslav.

Z výmeny krajnice už majú takmer

polovicu hotovú, vymenili tiež dokopy

asi 900 metrov podložia. Na stavbe

cítiť príjemnú atmosféru. Možno je to

tým, že je tu naša kompletná partia.

Deväť Colasákov, ktorí už roky spolupracujú

a dobre sa poznajú. Ani Emília

Malatincová tu z bezpečnostného

hľadiska nemá čo vytknúť… Je to aj jej

zásluha. Živé stavby navštevuje pravidelne,

cez vrchol sezóny prakticky

denne. Problémom sa však nevyhnú

ani tu – miznú dopravné značky.

Odchádzame z tichého lesa a popod

Spišský hrad mierime na diaľnicu

späť na Prešov. Emília tunajšie cesty

Viliam Vilček pri úseku, kde sa mení

podložie. Prívalový dážď mu našťasie

veľmi neublížil. Nestabilný podklad

nahradí kombinácia lomového kameňa

a kameniva frakcie 0/63.

pozná veľmi dobre a naviguje nás tak,

aby sme sa zbytočne nezdržiavali na

opravovaných cestách I. triedy, kde

sú semafory a kolóny. Na sever od

Prešova sa tak dostávame do dedinky

Medzany. Je po pol jedenástej.

Zložitý, úzky úsek v tiahnucej sa

zákrute smerom do kopca poškodil

prívalový dážď. Masa vody sa vyvalila

cez priepust. „Kríž boží,“ uľavuje si

náš dlhoročný prešovský robotník

Bohumír Bartko. Uvažuje sa o spevnení

komunikácie štetovnicami,

ale nakoniec si kolegovia pomôžu

dočasným umiestnením cestných

panelov do svahu a ich prisypaním.

10 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


REPORTÁŽ

Vladimír Tomečko, Emília Malatincová a Jozef Vasilišin

zapózovali v Medzanoch.

Pokojná práca v lese medzi Brezovicou a Bijacovcami

pre skupinu našich interných zamestnancov.

Všetko zvládnu za plnej premávky.

Svah bude v konečnej fáze spevnený

gabionovým múrom, poznamenáva

vedúci stavby Lukáš Kelemeca.

Najdlhší úsek z plejády prác pre

Prešovský samosprávny kraj nás čaká

po obede. Z Giraltoviec je to blízko

do Fijaša, odkiaľ rekonštruujeme

úsek až po Lomné. Čas pokročil,

hodiny ukazujú jednu preč a úmorná

horúčava sa stupňuje. Vedúci stavby

Stanislav Rusič sa nás hneď ujíma.

V blízkosti zariadenia staveniska

ukazuje oporný múr popri ceste,

ktorý sa pod tlakom podložia odkláňa

od zvislej osi. Dôvodom je nesprávne

odvodnenie medzi cestou a múrom.

Projektant navrhol riešenie s využitím

32 pilót, ktoré múr odľahčia.

Čo medzitým? Ak nemôžu robiť

podložie, pracujú na drenážach.

Celkovo platí, že na začiatku takéhoto

dlhšieho úseku existuje na stavbe

viac variácií. Ak sa kvôli investorovi či

z iných objektívnych príčin práce na

jednom mieste zdržia, naše kapacity

môžu byť využité inde – pri odstraňovaní

zábradlí, zvodidiel. Postupom

času však týchto variácií ubúda.

V čase našej návštevy prebieha

geotechnické posúdenie úseku.

„Čaká na nás výmena podložia na

minimálne štyroch častiach rekonštruovanej

cesty,“ avizuje Stanislav.

Tiež ich môže limitovať počasie.

Keď je vo výkopoch voda po búrkach,

výkopy musia obschnúť. Až tak

sa dá niečo robiť. Aj pre Dopravu

a mechanizáciu predstavuje toto

dielo významný test. Niektoré veci sa

totiž nedajú predvídať skôr než len

pár hodín vopred. Stano v tom má

úplne jasno a možným záujemcom

o zamestnanie odkazuje: „Chceš

dynamickú prácu? Príď sem!“

Osviežení z chládku v dome

premenenom na dočasnú kanceláriu

staveniska sa vyberáme ešte

na jednu stavbu. Od Mičakoviec po

hranicu okresu Vranov nad Topľou.

Nie je to dlhý úsek, meria 1646 metrov,

ale jeho špecialitou sú až tri

mosty. Na dvoch z nich sa robí aj

v čase nášho príchodu. Sú takmer

tri hodiny popoludní, stále horúčava.

Na oboch mostoch nachádzame

Na moste pri Mičakovciach sme zastihli skupinu

robotníkov zo subdodávateľskej firmy.

Nečakaný priepust medzi Lomným a Fijašom.

Voda si vždy nájde cestu, potvrdzuje Stano Rusič.

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 11


REPORTÁŽ/PROFIL

partie dodávateľov – oblečených, ako

kážu predpisy BOZP. Menšia skupina

vŕta starú mostovku, o niekoľko

stoviek metrov už práce pokročili

ďalej a na mieste sa zvŕta malý

otočný bager. „Čaká nás tu výmena

podložia na 90 metroch cesty, ktorý

bude podopierať nový oporný múr

na kotevnom železobetónovom

prahu,“ avizuje ešte Rado Prokopič,

ktorý pomáha stavbyvedúcemu

Milanovi Harčárovi. Ani tu sa nevyhnú

zmene podložia – 359 m na ľavej

strane v smere staničenia a približne

140 m na pravej strane.

Na spiatočnej ceste kilometre

rýchlo ubiehajú. Mičakovce sme

nechali za sebou a rozlúčili sme sa

aj s Emíliou. Myšlienky sa nám vracajú

k živým stavbám. V malom sme

ochutnali, čím si naši kolegovia musia

počas tohto leta prejsť. Na vrchole

sezóny sa dejú povodne, čaty sú

maximálne vyťažené, do toho ešte nečakané

situácie. S obdivom myslíme

na prácu Colasákov a ďalších ľudí,

ktorí zlepšujú kvalitu našej infraštruktúry.

Práca je to stále namáhavá

a treba ju odviesť perfektne.

Dôverujeme, že to naši kolegovia zvládajú

a potvrdia dobré meno Colasu

na severovýchode Slovenska.

Chvíľka s pamätníkom

„Do Inžinierskych stavieb som

nastúpil v roku 1985. Spolu s kamarátom,

spolužiakom zo základnej aj

strednej školy,“ začína rozprávanie

Eduard Grega, člen tímu, ktorý

trávil pracovné leto na stavbe

medzi Bijacovcami a Brezovicou.

„V tom čase sa robil nábor na stavbu

plynovodu Progres na Ukrajine.

Spolužiak sa rozhodol tam ísť.

Ja som sa v tom čase dal trošku

na muziku, organ a klávesy,

môj nebohý otec ma k tomu

viedol… tak som ostal doma.

Kamarát na Ukrajine ochorel,

neviem, či k tomu prispel Černobyľ,

a nakoniec v 90. roku zomrel.

Mal iba 27… Postupne sa vrátili aj

ostatní a pokračoval náš rušný pracovný

život,“ hovorí bývalý zamestnanec

závodu 02, dnes kmeňový

člen Dopravy a mechanizácie.

Čo zahŕňal ten rušný život?

„Vodovody, priehrady, plynovody…

V 94. roku sa začali práce na tranzitnom

plynovode v okolí Veľkých

Kapušian. V tom čase viedol závod

pán Kriška, po ňom pán Jarábek…“

Z Eduarda dýcha stará škola,

je verný svojej firme. „Nemenil by

som. Budem rád, keď tu Colas

vydrží čo najdlhšie. Ešte by som

mal odrobiť sedem rokov…“

Aj za posledné obdobie má na čo

spomínať – Jaguar, R2, Lakšárska

Nová Ves. Dnes sedáva v traktorbagri,

ktorý dostal úplne nový.

„Chvalabohu, po tých rokoch…“

Veľké zmeny v podniku, ktoré

sa odrazili aj na zamestnanosti,

nazýva Eduard hromobitím.

„Prežil som to všetko a som stále

tu. Ďakujem vedúcim, že si ma až

doteraz nechali…“ Aké jednoduché,

keď má človek pokoru a je pracant,

však? „Proste sa snažím robiť tak,

ako si to šéfovia vyžadujú.

Aby boli spokojní oni a aj ja.“

Každých 500 motohodín robí servis

svojho stroja. „Treba ho premazať,

skontrolovať hladiny oleja, chladiacej

kvapaliny. Potom povie vedúci,

aký je program – a ideme na to!“

Na krajskej ceste medzi Šarišom

a Spišom, priam za „humnami“

Eduard Grega – ako vystrihnutý

zo starej školy. Svojej firme verný

aj po 36 rokoch.

rodného Nižného Slavkova, sa mu

robilo skvele. „V tom lese je na

nezaplatenie. V tých horúčavách

sme boli ako v tuneli, máte čerstvý

vzduch…“ V stroji má klimatizáciu,

vie odlúčiť aj zvírený prach. A teraz

je konečne v časopise. „Manželka

hovorí, že syn je asi lepší zamestnanec

ako ja, on už bol v článku asi

trikrát…“ Tak sme to napravili.

12 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


CESTY

Prezentujeme sa

v srdci Slovenska

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

v centre Banskej

Bystrice patrí medzi naše

dôležité zákazky v tomto roku. Jej

prvé tri časti – zahŕňajúce Partizánsku

cestu, Javornícku a Hornú ulicu

majú rozpočtový náklad takmer

610 tisíc eur bez DPH v týchto

dňoch sú už ukončené. Približne

tri mesiace prác prebiehali v réžii

nitrianskeho strediska, stavbu mal

na starosti Lukáš Popovič.

„Okrem opravy jestvujúcej

asfaltovej vozovky sme čiastočne

opravovali aj súbežné chodníky,“

sumarizuje šéf strediska

Daniel Snovák.

Zaujímavosťou stavby, ktorá sa

možno čoskoro stane štandardom,

je použitie samonivelizačných

poklopov. Poklopy sa kladú do čerstvo

položeného asfaltu a výsledkom

je, že na mieste nevznikne ani

jama, ani vyvýšenina.

Osobitosťou stavby je i pokládka

asfaltu pod trolejovým vedením,

ktoré je pre Banskú Bystricu typické

ako už jedno z mála krajských

miest na Slovensku. „Pre samotnú

pokládku bol spracovaný špeciálny

technologický postup, kde z hľadiska

bezpečnosti prác bola asfaltová

zmes dokladaná do finišéra veľkokapacitným

nakladačom,“ približuje

Daniel Snovák.

Práce sa uskutočnili za čiastočne

obmedzenej premávky a v úzkej

súčinnosti s banskobystrickou

mestskou políciou. „Sme radi, že aj

harmonogram prác sa nám podarilo

bez väčších problémov dodržať,“

uzatvára Daniel Snovák.

A my sme radi, že značka Colas

bude po tomto roku známejšia aj

v krajskom meste blízko geografického

stredu krajiny.

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 13


TECHNOLÓGIE

Deň v laboratóriu

Pre ľudí z Technicko-vývojového

odboru (TVO) slovenského

Colasu sa pracovný deň

začína často už o šiestej ráno. Je to

tak napríklad u Olivera Lazorčáka,

dlhoročného laboranta z Košíc,

špecialistu na asfaltové zmesi.

Od relatívne skorej hodiny vykonáva

skúšky vzoriek asfaltových

zmesí, ktoré do laboratória v predošlých

dňoch doručili kolegovia

zo živých stavieb. Na vrchole

stavebnej sezóny v laboratóriu

pribúda aj dvojciferný počet

vzoriek za deň či za dva.

Každý z členov TVO – v košickom

i v nitrianskom laboratóriu – je

špecialistom na niečo iné. Táto

skratka v našich mysliach postupne

nahrádza výraz CSS – Centrál-

na stavebná skúšobňa – ktorý

sa používal veľa rokov a je pre

mnohých neoddeliteľnou súčasťou

Colasu. „Je úsmevné, že najmä

dlhoroční pracovníci laboratória,

ako napríklad naša ekonómka pani

Eva Čekanová, stále s obľubou

používajú túto skratku,“ podotýka

vedúci košického laboratória

Martin Nagy, ktorý ju vtedy zvykne

v dobrom a s úsmevom opravovať.

TVO má od januára 2020 čerstvú

akreditáciu od Slovenskej Národnej

Akreditačnej Služby (SNAS),

pridelenú už spoločnosti COLAS

Slovakia. Ako Martin poznamenáva

počas mojej júlovej návštevy,

pripravuje sa ďalšia kontrola od

SNAS. „V Nitre začiatkom augusta

prebehne dohľadový audit nad

tamojším laboratóriom, chystáme

sa teda byť s Oliverom prítomní,

aby sme spolu s našimi kolegami

v Nitre na čele s vedúcim Petrom

Darnadym tento audit zvládli,“

avizuje Martin. Oliverovým náprotivkom

pre asfaltové zmesi v Nitre

je Patrícia Martišková.

Ďalším členom košického tímu

je Marek Jacko, v Nitre analogicky

Viktor Vajzer. Títo „terénni pracovníci“

majú dôležitú úlohu hlavne

na začiatku stavby, keď vykonávajú

priamo na stavbách (in situ)

statické a dynamické skúšky, a tým

overujú vhodnosť úpravy podložia,

resp. či je podložie dostatočne

zhutnené. V neskorších fázach

stavby zväčša kontrolujú mieru

zhutnenia jednotlivých konštrukčných

vrstiev asfaltovej vozovky. Na

určenie, či je daná vrstva zhutnená

dostatočne, využívajú zariadenie

známe ako Troxler. „Tereňáci

samozrejme realizujú aj skúšky na

mostoch, ako sú známe odtrhové

skúšky povrchovej vrstvy betónu

Oliver Lazorčák – v asfaltových zmesiach sa vyzná.

Martin Nagy – má všetko

pod kontrolou...

14 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


TECHNOLÓGIE

Marek Jacko – v teréne je ako doma.

na mostovke a neskôr odtrhové

skúšky priľnavosti izolačných

vrstiev mosta a ďalšie skúšky podľa

požiadaviek zákazníkov a rozsahu

akreditovaných skúšok,“ komentuje

Martin Nagy.

Do terénu chodieva z Košíc aj

jeho menovec Róbert Nagy. Doménou

sú mu predovšetkým betóny

a cementy – skúšky čerstvého

betónu in situ, skúšky na pevnosť

tlaku, ťahu a objemovú hmotnosť

zatvrdnutého betónu. Mrazuvzdornosť

betónu či odolnosť betónu

proti chemickým rozmrazovacím

látkam sa v laboratóriách testuje

počas celého roka. V neposlednom

rade Róbert vykonáva aj skúšky

pevnosti v ťahu a tlaku cementov

a ich objemovú stálosť či normalizovanú

hustotu.

Musia sa vedieť zastúpiť

Laboranti majú na starosti aj

skúšky kameniva. Tie koordinovala

v Košiciach Katarína Semančíková,

ktorá je zároveň aj manžérkou

kvality pre obe laboratóriá. Jej

materská dovolenka predstavuje

pre kolegov dobrý test zastupiteľnosti,

ktorá je aj celkovo v takýchto

malých tímoch nevyhnutná. Všetci

laboranti musia vedieť evidovať

vstupy a výstupy v špeciálnom

počítačovom programe COL-DAT.

Niektoré činnosti sú typické

pre určité obdobia roka. V zime sa

okrem údržby a čistiacich prác zameriavajú

hlavne vedúci laboratórií

a laboranti v asfaltovom laboratóriu

na skúšky typu asfaltových

zmesí, ktoré majú platnosť 5 rokov

a každým rokom je nutná ich

revízia či návrh nových zmesí podľa

požiadaviek zákazníka, ktorým sú

obvykle obaľovacie centrá Colasu.

Okrem iného súčasná neľahká

situácia ich vedie k realizácii rôznych

úsporných opatrení, hľadajú

racionalizáciu zdrojov. Napríklad

momentálne pracujú v Košiciach

na návrhu optimálneho zloženia

asfaltových zmesí, založenom na

kombinácii drobného vápencového

kameniva s kamenivom z nášho

lomu Maglovec. Proces overovania

návrhov je založený na vyhodnocovaní

parametrov podľa požiadaviek

katalógových listov asfaltových

zmesí s ohľadom na ekonomický

prínos a využiteľnosť vlastných

zdrojov kameniva.

Ako uzatvára Martin Nagy, úloha

„vnútropodnikových kontrolórov“

našich laborantov je pre Colas

nenahraditeľná. Obe laboratóriá

– okrem vnútropodnikových

kontrol pre naše OS, betonárne

a lomy – zabezpečujú aj nemenej

dôležité skúšky pre stavby v rámci

Colasu. „Vďaka nim tak vieme

včas reagovať na nepredvídateľné

situácie a priebežne kontrolovať

postup prác, čím je možné

odhaliť a zabrániť nežiadúcim

ekonomickým vplyvom na stavbu

alebo predísť neskorším reklamáciám.

Preto nechceme aby sa

na laboratóriá pozeralo ako na

„nutné zlo“ ale ako na spoľahlivého

obchodného partnera, v ktorom

treba vidieť podporu.“

Róbert Nagy – jeho doménou sú

betóny a cementy.

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 15


LOMY

Maglovec: príprava

na časy budúce

Andezitový lom Maglovec

blízko Vyšnej Šebastovej

pri Prešove je pre slovenský

Colas naďalej strategickým surovinovým

zdrojom. V súčasnosti sa

začali vykonávať aktivity súvisiace

so zahlbovaním v tejto banskej

prevádzke. O čo konkrétne ide, sme

sa opýtali riaditeľa Colasu pre slovenské

a české lomy, Josefa Lapša.

Aký význam má zahlbovanie

v lome Maglovec z krátkodobého

i dlhodobého hľadiska?

Ide o dlhodobé hľadisko.

Väčšina zásob je v ďalších zahĺbeniach.

Tam sa nachádza i najkvalitnejší

materiál, aký v tomto

lome máme.

Aký dopad na životné prostredie

má tento proces?

Na životné prostredie to nemá

žiadny vplyv, pretože z hľadiska

výroby nedochádza k zmenám.

Akurát sa pohybujeme v inej časti

dobývacieho priestoru.

Do akej miery sa so zahlbovaním

upravujú bezpečnostné

opatrenia a čo vlastne zahŕňajú

dané aktivity?

Vybudovanie ďalšieho zahĺbenia

v lome je prirodzene problematický

a dlhotrvajúci proces. Musíme lom

v podstate znova otvárať, vybudovať

novú prístupovú cestu, pripraviť

miesto pro nakladanie suroviny

z bagrov na dumpery, tiež vhodné

miesto na čerpanie banskej

vody atď.

Na začiatku zahĺbenia musíme

aj trhacie práce vykonávať iným

spôsobom – konkrétne plošnými

odstrelmi, čo je samozrejme

problematickejšie a takisto drahšie.

V týchto prípadoch ide aj o rozdielnu

kusovitosť suroviny, bez výnimky

sú tu nadrozmerné balvany, ktoré

je nutné znovu rozbiť hydraulickým

kladivom. Nie je tam na to

vhodné miesto.

Celkovo sa v takýchto podmienkach

iba veľmi ťažko udržiavajú

štandardné výkony potrebné na

výrobu na technologickej linke.

A pokiaľ ide o čerpanie banskej

vody, je to pre nás úplne nová činnosť,

rovnako ako odvedenie vody

do neďalekého vodného toku.

Čaká nás teda ešte veľa práce.

Dnes sa v prvom rade hovorí

o ekonomickej situácii. Ako je to

s rentabilitou slovenských lomov?

Sú i naďalej zaujímavé, aby ostali

v portfóliu Colasu?

Lomy na Slovensku, Maglovec

i Čierne Kľačany, sú dlhodobo

rentabilné a sú naďalej považované

za dôležitú súčasť slovenského

Colasu. A rád by som aj z tohto

miesta zopakoval aj, že okrem

kvalitnej suroviny máme ešte jednu

dôležitejšiu vec – tím ľudí, ktorý sa

o to všetko stará, vyrába, predáva,

účtuje, stará sa o bezpečnosť,

životné prostredie a všetko ostatné.

Myslím, že to je hlavné bohatstvo

našej spoločnosti.

16 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


BOZP

Správny prístup k vzdelávaniu

vedie k bezpečnosti

Ak je opakovanie matkou múdrosti, dobré školenie môžeme nazvať matkou zručnosti – a bezpečnosti.

Aby sme sa čo najviac vyhli úrazom a skoronehodám, potrebné je sa na školeniach nielen aktívne zúčastňovať,

ale aj pamätať na uplatnenie osvojených zásad v každodennej praxi.

Čo všetko patrí do vzdelávania a výchovy v oblasti BOZP a kto musí byť preškolený?

Na správne fungovanie vzdelávacích aktivít je nevyhnutná dobrá komunikácia vedúcich pracovníkov

na stavbách s podpornými oddeleniami (BOZP, personálne).

1. Pravidelné interné oboznamovanie

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je súčasťou vzdelávania všetkých zamestnancov.

Každý z nás absolvuje pravidelné „interné“ školenie BOZP – tzv. oboznamovanie, ktoré je v súlade s aktuálnymi

požiadavkami Zákona o BOZP.

Za školenie BOZP zamestnancov cudzích spoločností (našich subdodávateľov) zodpovedá ich zamestnávateľ,

ktorý je povinný predložiť dokumenty potvrdzujúce splnenie týchto povinností.

2. Externá Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie

určených pracovných činností

Niektoré určené pracovné činnosti môžu byť vykonávané iba na základe vydaného preukazu, osvedčenia

alebo dokladu. Medzi ne patrí napr. viazanie bremien, montáž a demontáž lešenia, obsluha niektorých

stavebných strojov a zariadení. Tieto školenia vykonávajú certifikované spoločnosti. V súvislosti s vydaním

príslušného dokumentu je potrebné podrobiť sa aj lekárskej prehliadke, ktorou sa posudzuje zdravotná

spôsobilosť na danú prácu.

3. Každodenný STARTER

V zmysle právnych predpisov musí byť pred začatím prác každý pracovník informovaný o „denných“ rizikách

a ohrozeniach, o súvisiacich vykonaných opatreniach, ako aj o bezpečných pracovných postupoch.

Takéto informovanie sa zaznamenáva na tzv. STARTER.

V tomto roku nás čaká Týždeň bezpečnosti začiatkom októbra.

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 17


SPEKTRUM

Nový cezhraničný most v spolupráci

s maďarskými kolegami

Iba niekoľko kilometrov pred

ústím rieky Ipeľ do Dunaja

vzniká nový most. Medzi obcami

Chľaba na Slovensku a Ipolydamásd

v Maďarsku ho stavajú tri

spoločnosti Colasu v troch

rôznych častiach. Prístupovú

komunikáciu na maďarskej strane

stavia Colas Út, samotný most

Colas Közlekedésépítő Zrt a prístupovú

komunikáciu združenie Colas

Út spolu s COLAS Slovakia.

Celková hodnota zákazky je

3,8 milióna eur.

Poklep základného kameňa

sa udial 2. júla. V réžii našich

stavbárov bude príprava násypov

a príjazdovej cesty na maďarskej

strane. Postarajú sa o to Colasáci

zo strediska Nitra. Predpokladaný

termín dokončenia stavby je

v priebehu budúceho roka

a cena diela dosiahne 670 tisíc eur

bez DPH.

Za Colas sa na slávnosti zúčastnili

(zľava) Marián Riegel, Peter Lehocký,

Gabriel Vjeszt a Daniel Snovák.

Na obaľovačkách sa diali veci

Účtovné oddelenie z Trnavy

a zvyšné dámske osadenstvo

z budovy nášho generálneho

riaditeľstva sa v závere

júna stretlo mimo svojho bežného

pracovného prostredia – vyšli si

na najbližšiu obaľovaciu súpravu

do Smoleníc. V sprievode

vedúceho OS Miroslava Lesaya

a bezpečáka Pavla Krákoru sa

tucet žien oboznámil s priebehom

výroby, ktorý tak dôverne poznajú

z hľadiska čísel, no už menej

z prvej ruky. Niektoré odvážnejšie

vyšli aj na samotnú vežu. Pokiaľ to

situácia a okolnosti dovolia, takéto

stretnutia sa budú konať častejšie

na východe aj západe Slovenska.

Ešte o dva týždne skôr sme

privítali ďalšieho návštevníka.

Bol ním Omar El Alami, manažér

Colasu pre obaľovacie centrá

Na veži v Smoleniciach.

Omar El Alami (vľavo) v Mníchovej Lehote.

v našej stredoeurópskej oblasti.

Jeho turné po obaľovačkách

(spolu ich je v našich krajinách

vyše 50) bolo zamerané na projekt,

vďaka ktorému sa výroba

asfaltových zmesí stane bezpečnejšou.

Konkrétne opatrenia vám

bližšie predstavíme po uzavretí

projektu a zavedení jeho záverov

do praxe.

18 VIA COLAS SEPTEMBER 2021


SÚŤAŽ

Krížovka s cenou

Milí čitatelia, prinášame

vám premiéru krížovky

a dúfame, že vás poteší.

Znenie vylúštenej tajničky

zasielajte na media@colas-sk.sk

do 15. októbra. Uveďte svoje meno

a telefonický kontakt. Zo správnych

odpovedí vyžrebujeme troch výhercov

cien.

špeciálne

školený

zdravotník

zväzok

slamy

vrh,

hodenie

otravné

látky

2. časť

tajničky

draslík

typ

opla

predložka

vysoký

vek

otoman,

diván

koralové

ostrovy

červený,

anglicky

a podobne

meter

chór

v kostole

otvor

slovenské

jazero

múčka

z kurkumy

Pomôcky:

empora,

apera

draslík

staroslovanský

boh stád

včela,

latinsky

liter

3. časť

tajničky

ženské

meno

strácal

sa

zbrojnoš

výstelka

(lek.)

španielska

provincia

metlička

botanicky

vo vlastnom

byte

šot

klasa

starogrécke

trhovisko

ako,

česky

v tento

deň

ľadník

judský

kráľ

mdlý,

nevýrazný

kremík

husto tkaná

tkanina

meno

Pavone

pastvina

démonicky

zvodná

žena

prechod

cez rieku

nervový

povrazec

krčma

anglicky

farba

v kartách

utekaj

staršia

francúzska

herečka

post

skriptum

ženské

meno

predložka

druh

lamy

Los

Angeles

dutina

v strome

polomer

meno

Dušany

draslík

cudzie

ženské

meno

1. časť

tajničky

large

internet

packet

kód

Talianska

psota,

chudoba

daruje

anglické

oslovenie

Bangladéš

ampérzávit

agnes

vices legati

dusík

sodík

slovom,

skrátka

určená

na chov

vojenský

jazdec,

historicky

kniha

máp

SEPTEMBER 2021 VIA COLAS 19


RUMUNSKO

1x Foto: COLAS

Obaľovacie centrum Colasu v Bukurešti, hlavnom meste Rumunska.

V tejto krajine je zatiaľ Colas prítomný ako predajná jednotka.

Spoločnosť Sorocam si v tomto roku pripomína 30. výročie založenia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!