06.10.2022 Views

Best Practices Magazyn - n.26 Polska

W najnowszym numerze magazynu Best Practices prezentujemy dwa nowe rozwiązania zmierzające do poprawy dynamiki działalności logistycznej przedsiębiorstw: autonomiczne roboty mobilne zwiększające wydajność transportu wewnętrznego oraz program Distributed Order Management umożliwiający sprawne zarządzanie 10 milionami artykułów każdego dnia. Firma Mecalux stale poszerza swoją ofertę produktową w celu zapewnienia jej klientom jeszcze lepszej kontroli nad przebiegiem całego procesu magazynowego. Ponadto wyjaśnimy jak analityka predykcyjna, czyli proces pozyskiwania informacji na podstawie analizy danych nowoczesnych technologii wykorzystujących uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, pomaga firmom zaadaptować się do zmian zachodzących na rynku. „W przyszłości będzie współistnieć szeroka gama technologii i metod magazynowania, a nie jedno rozwiązanie pasujące do wszystkich potrzeb” – przewiduje Nils Boysen, profesor zwyczajny w Katedrze Zarządzania Operacyjnego na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy), w wywiadzie dla Mecalux o przyszłości magazynów obsługujących sprzedaż internetową. Digitalizacja i automatyzacja magazynu w celu dostosowania się do zmian nawyków konsumenckich to tendencja, która będzie wyznaczać kierunek rozwoju biznesu firm z rożnych sektorów. Na przykład brytyjski producent cukru, British Sugar, zwrócił się ku technologii, aby zaspokoić około połowy krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. We Francji producent konserw Sabarot zautomatyzował swoją logistykę, aby móc przechowywać do 20 000 ton gotowych produktów rocznie. Pobierz magazyn, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami w logistyce.

W najnowszym numerze magazynu Best Practices prezentujemy dwa nowe rozwiązania zmierzające do poprawy dynamiki działalności logistycznej przedsiębiorstw: autonomiczne roboty mobilne zwiększające wydajność transportu wewnętrznego oraz program Distributed Order Management umożliwiający sprawne zarządzanie 10 milionami artykułów każdego dnia. Firma Mecalux stale poszerza swoją ofertę produktową w celu zapewnienia jej klientom jeszcze lepszej kontroli nad przebiegiem całego procesu magazynowego.

Ponadto wyjaśnimy jak analityka predykcyjna, czyli proces pozyskiwania informacji na podstawie analizy danych nowoczesnych technologii wykorzystujących uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, pomaga firmom zaadaptować się do zmian zachodzących na rynku.

„W przyszłości będzie współistnieć szeroka gama technologii i metod magazynowania, a nie jedno rozwiązanie pasujące do wszystkich potrzeb” – przewiduje Nils Boysen, profesor zwyczajny w Katedrze Zarządzania Operacyjnego na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy), w wywiadzie dla Mecalux o przyszłości magazynów obsługujących sprzedaż internetową.

Digitalizacja i automatyzacja magazynu w celu dostosowania się do zmian nawyków konsumenckich to tendencja, która będzie wyznaczać kierunek rozwoju biznesu firm z rożnych sektorów. Na przykład brytyjski producent cukru, British Sugar, zwrócił się ku technologii, aby zaspokoić około połowy krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. We Francji producent konserw Sabarot zautomatyzował swoją logistykę, aby móc przechowywać do 20 000 ton gotowych produktów rocznie.

Pobierz magazyn, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami w logistyce.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!