12.02.2024 Views

ASA NEWSLETTER_11-12_66

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ุ<br />

์<br />

สวััสด ีสัมาชิกแลัะผู้อ่านท์ีติดตามจำดหมายเหตุอาษาทุุกท่่านครับ โดยฉบับนี ้ ้จะเป็นฉบับพิเศษอีกครั ้งหน่งท์ีจำะ<br />

กล่่าวเชิญชวนแลัะช่วยประชาสััมพันธ์์ งานิสถาปนิิกทักษิิณ’67 ท์ีกำาลัังจำะเกิดข่ ้นในวันท์ี 16 – 18 กุมภ์าพันธ์์<br />

2567 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิท์ยาลััยสังขลัานครินทร์์ วิท์ยาเขตจัังหวัดตรัง งานสัถาปนิกทัักษิณ ถือว่าเป็นงาน<br />

ใหญ่ประจำำป ีของชาวอาษาแลัะสัถาปนิกท์างตอนใต้ท์ีจำะเวียนจััดไปยังหัวเมืองจัังหวัดต่างๆในทุุก 2 ปีแลัะจำะ<br />

วนกลัับมาท์ีจัังหวัดสังขลัาซึ่่งเป็นท์ีตั ้งสำำน ักงานของกรรมาธิิการสัถาปนิกทัักษิณ โดยปีนี ้ ได้จััดข่ ้นท์ีจัังหวัดตรัง<br />

ภ์ายใต้แนวคิด “อุยูให้บาย : U-Sabai” ซึ่่งจำะมีนิท์รรศการผลังานท์างด้านสัถาปัตยกรรม กิจำกรรมสััมมนา<br />

ท์างด้านวิชาการ วิชาชีพท์ีได้รับเกียรติจำากผู้้ทรงคุณวุฒิแลัะมีชือเสีียงมากมายมาบรรยายให้ความรู้ รวมถ่ง<br />

การทััศนศ่กษาแลัะ งาน <strong>ASA</strong> Thaksin Night จึึงขอเชิญชวนสัมาชิกทุุกท่่านเข้าร่วมงานด้วยครับ โดยสัามารถ<br />

ติดตามรายลัะเอียดแลัะตารางกิจำกรรมได้ภ์ายในตัวเล่่ม ซึ่่งงานสัถาปนิกทัักษิณ’67นี ้ จำะเป็นงานใหญ่สุุดท้้าย<br />

ของวาระกรรมาธิิการสัถาปนิกทัักษิณชุดปัจำจำุบัน (ปี 65-67) จึึงขอถือโอกาสนี้ ้ ขอบคุณคณะกรรมาธิิการฯ<br />

อนุกรรมการแลัะคณะทำำางาน ท์ีได้ทุ่่มเท์ เสีียสัลัะช่วยเหลืืองานสัมาคมฯ โดยจำะมีพิธีีมอบของขวัญเป็นเหรียญ<br />

ท์ีระลึึกในงานสัถาปนิกทัักษิณให้กับทุุกท่่านท์ีมาร่วมงานนี ้ เพือแสัดงถ่งความร่วมใจำ แลัะแท์นคำาขอบคุณจำาก<br />

นายกฯด้วยตัวเอง “อุยูให้บาย” ยามต้องจำากกันไปก็ให้จำดจำำาครับ<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

นายกสัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ ประจำำป ี พ.ศ. 2565-2567<br />

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิิกสยาม ในิพระบรมราชููปถัมภ์์ ปี 2565-2567<br />

นิายกสมาคม<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

อุุปนิายก<br />

นายนิเวศน์ วะสีีนนท์์<br />

นาย จีีรเวช หงสก ุลั<br />

นายไพท์ยา บัญชากิตติกุลั<br />

นายชุตยาเวศ สิินธุุพันธ์ุ<br />

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสัิท์ธุิ<br />

นายรุ่งโรจำน์ อ่วมแก้ว<br />

เลขาธิการ<br />

นายพิพัฒน์ รุจำิราโสัภ์ณ<br />

เหรัญญิก<br />

นายไมเคิลัปริพลั ตั ้งตรงจำิตร<br />

ปฏิคม<br />

นายเฉลัิมพลั สัมบัติยานุชิต<br />

นิายทะเบียนิ<br />

นายคมสััน สักุลัอำานวยพงศา<br />

ประชูาสัมพันิธ์<br />

นางสัาวกุลัธุิดา ท์รงกิตติภ์ักดี<br />

กรรมการกลาง<br />

ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์์<br />

ดร.วสัุ โปษยะนันท์น์<br />

นายเฉลัิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์<br />

นายอดุลัย์ แก้วดี<br />

ผศ.ณธุท์ัย จำันเสัน<br />

นายธุนพงศ์ วิชคำหาญ<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิก<br />

ล้านินิา<br />

นายปราการ ชุณหพงษ์<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิกอีีสานิ<br />

นายวีรพลั จำงเจร ิญใจำ<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิก<br />

ทักษิิณ<br />

ดร.กาญจำน์ เพียรเจำริญ<br />

ประธานิกรรมธิการสถาปนิิกบูรพา<br />

นายคมกฤต พานนสัถิตย์<br />

คณะกรรมการกอุงทุนิสมาคมสถาปนิิกสยาม<br />

ในิพระบรมราชููปถัมภ์์ปี 2564-25<strong>66</strong><br />

ประธานิกรรมการกอุงทุนิ<br />

นายสิิน พงษ์หาญยุท์ธุ<br />

กรรมการกอุงทุนิ<br />

นายบุญญวัฒน์ ทิิพทััสั<br />

รศ.ยุพยง เหมะศิลป ิน<br />

นายสม ิตร โอบายะวาทย์์<br />

นายวิญญูู วานิชศิริโรจน ์<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

นายไมเคิลัปริพลั ตั ้งตรงจำิตร


โครงการซึ่่งต้้อุงจััดทำา EIA และ EHIA<br />

5 ม.ค. 2567<br />

รัฐมนตรีว่าการกระท์รวงทรััพยากรธุรรมชาติแลัะสัิ งแวดล้้อม<br />

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัิ งแวดล้้อมแห่ง<br />

ชาติ ออกประกาศ 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจำจำานุเบกษา<br />

เมื อวันท์ี 5 มกราคม 2567 เพื อปรับปรุงการกำาหนด<br />

โครงการ กิจำการ หรือการดำาเนินการ ซึ่่งต้องจััดทำำารายงาน<br />

การประเมินผลักระท์บสัิงแวดล้้อม (EIA แลัะ EHIA) ได้แก่<br />

1) ประกาศกระท์รวงทรััพยากรธุรรมชาติแลัะ<br />

สัิ งแวดล้้อม เรื อง กำาหนดโครงการ กิจำการ หรือการ<br />

ดำาเนินการ ซึ่่งต้องจััดทำำารายงานการประเมินผลักระท์บ<br />

สัิ งแวดล้้อม แลัะหลัักเกณฑ์์ วิธีีการ แลัะเงือนไขในการจััด<br />

ทำำารายงานการประเมินผลักระท์บสัิ งแวดล้้อม พ.ศ. 25<strong>66</strong><br />

2) ประกาศกระท์รวงทรััพยากรธุรรมชาติแลัะสัิ ง<br />

แวดล้้อม เรือง กำาหนดโครงการ กิจำการ หรือการดำาเนิน<br />

การ ท์ี อาจม ีผลักระท์บต่อทรััพยากรธุรรมชาติ คุณภ์าพสัิง<br />

แวดล้้อม สุุขภ์าพ อนามัย คุณภ์าพชีวิต ของประชาชนใน<br />

ชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่่งต้องจััดทำำารายงานการประเมินผลักระ<br />

ท์บสัิ งแวดล้้อม แลัะหลัักเกณฑ์์ วิธีีการ แลัะเงื อนไขในการจััด<br />

ทำำารายงานการประเมินผลักระท์บสัิ งแวดล้้อม พ.ศ. 25<strong>66</strong><br />

ประกาศสัองฉบับนี ้ ให้ยกเลิิกประกาศกระท์รวง<br />

ทรััพยากรธุรรมชาติแลัะสัิ งแวดล้้อม ในเรื องเดียวกันทั้ ้งสัอง<br />

ฉบับ ลังวันท์ี 19 พฤศจิิกายน 2561 แลัะฉบับแก้ไขเพิม<br />

เติมของประกาศทั้ ้งสัองอีก 6 ฉบับ (ฉบับท์ี 2 จำนถ่ง ฉบับ<br />

ท์ี 7) แลัะ 3 ฉบับ (ฉบับท์ี 2 จำนถ่ง ฉบับท์ี 4) ตามลำำดัับ<br />

เนื ้ อหาของประกาศฉบับนี ้ โดยสัาระสำำคััญ ไม่แตกต่างจำาก<br />

เดิมหลัังจำากท์ีมีการปรับปรุงแก้ไขเพิมเติม โดยเป็นการรวม<br />

เอาการแก้ไขเพิ มเติมทั้ ้งหมดมารวมไว้ในฉบับเดียวกันเพื อ<br />

ความสัะดวก นอกจำากนั ้น ในเอกสัารท้้ายประกาศ ยังมีการ<br />

รวบตารางท์ี กำาหนดขนาด แลัะตารางท์ี กำาหนดขั ้นตอนในการ<br />

เสันอรายงาน เข้าด้วยกัน ทำำาให้สัะดวกในการค้นหามากข่ ้ น<br />

“สำำาหรับโครงการ กิจำการ หรือการดำาเนินการท์ีเกียวข้องกับกับ<br />

อาคาร เช่น อาคารสููงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงพยาบาลั<br />

หรือสัถานพยาบาลั โรงแรมหรือสัถานท์ีพักตากอากาศ อาคาร<br />

อยู่อาศัยรวม การจััดสัรรท์ี ดิน เป็นต้น การกำาหนดประเภ์ท์<br />

โครงการมีการปรับปรุงถ้อยคำาในส่่วนอาคารสููงหรืออาคาร<br />

ขนาดใหญ่พิเศษ แลัะโรงพยาบาลัหรือสัถานพยาบาลั ท์ี ตั ้งอยู่<br />

ริมท์ะเลัสัาบซึ่่งได้กำาหนดเฉพาะเจำาะจำงว่าท์ะเลัสัาบสังขลัา ส่่วน<br />

การกำาหนดขนาดแลัะขั ้นตอนในการเสันอรายงานยังคงเดิม”<br />

ดาวน์โหลัด : https://asa.or.th/laws/news20240109/<br />

แก้ไขเพิมเติิมกฎกระทรวงควบคุมอุาคารเร่อุงนิำ า<br />

ทิ งและระบบบำบััดนิำ าเสีย<br />

26 ธุ.ค. 25<strong>66</strong><br />

รัฐมนตรีว่าการกระท์รวงมหาดไท์ย โดยคำาแนะนำาของคณะ<br />

กรรมการควบคุมอาคาร ออก “กฎกระท์รวง ฉบับท์ี 71 (พ.ศ.<br />

25<strong>66</strong>) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.<br />

2522” ประกาศในราชกิจำจำานุเบกษา เมือวันท์ี 26 ธัันวาคม<br />

25<strong>66</strong> แลัะให้ใช้บังคับเมือพ้นกำาหนด 90 วันนับแต่วันประกาศ<br />

ในราชกิจำจำานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั ้งแต่วันท์ี 25 มีนาคม 2567<br />

กฎกระท์รวงฉบับนี ้ เป็นการแก้ไขเพิมเติม กฎกระท์รวง ฉบับ<br />

ท์ี 44 (พ.ศ. 2538)ฯ ซึ่่งเป็นข้อกำาหนดเกี ยวกับระบบการ<br />

ระบายนำ ้า ระบบบำบััดนำ ้าเสีีย แลัะการกำาจำัดขยะมูลัฝอยแลัะ<br />

สัิ งปฏิิกูลั เพื อให้สัอดคล้้องกับสัภ์าพการณ์ในปัจำจำุบัน ให้ระบบ<br />

การระบายนำ ้าท์ิ ้ งเป็นไปตามมาตรฐานสัากลั แลัะประกอบกับ<br />

ท์ี ในปัจำจำุบันรัฐจััดให้มีระบบบำบััดนำ ้าเสีียรวมของชุมชนมาก<br />

ข่ ้ น จึึงปรับปรุงแก้ไขเพือลัดภ์าระให้แก่เจ้้าของอาคารแลัะ<br />

เป็นการส่่งเสร ิมให้มีการใช้ระบบบำบััดนำ ้าเสีียรวมของรัฐเพิมข่ ้ น<br />

มีการแก้ไขเพิมเติมในสัองประเด็น ในส่่วนท์ีเกียวกับนำ ้าท์ิ ้งจำากอาคาร<br />

ซึ่่งได้กำาหนดมาตรฐานคุณภ์าพนำ ้าท์ิ ้งสำำาหรับอาคารประเภ์ท์ต่างๆ ไว้<br />

ตามข้อ 4 ได้เพิมข้อยกเว้นสำำาหรับนำ ้าท์ิ ้งท์ีจััดส่่งไปบำบััดยังระบบบำบััด<br />

นำ ้าเสีียรวมท์ีหน่วยงานของรัฐจััดให้มีข่ ้น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิิบัติ<br />

ตามมาตรฐานคุณภ์าพนำ ้าท์ิ ้ งดังกล่่าว แต่ต้องจััดให้มีระบบบำบััด<br />

นำ ้าเสีียขั ้นต้นท์ีเป็นไปตามหลัักเกณฑ์์ท์ี หน่วยงานของรัฐนั ้นกำาหนด<br />

อีกส่่วนหน่ง เป็นการแก้ไขข้อกำาหนดเกียวกับระบบบำบััดนำ ้าเสีีย<br />

ในการก่อสร้้งหรือดัดแปลังอาคารประเภ์ท์ ง (ดูรายลัะเอียดการ<br />

กำาหนดประเภ์ท์อาคารในข้อ 3 ของกฎกระท์รวง ฉบับท์ี 44ฯ) แลัะ<br />

อาคารพักอาศัยประเภ์ท์บ้านเดียว ห้องแถว ต่กแถว บ้านแถว หรือ<br />

บ้านแฝด ซึ่่งเดิมกำาหนดให้ประกอบด้วยบ่อเกรอะแลัะบ่อซึ่่ม แก้ไข<br />

ให้ต้องประกอบด้วย (1) ส่่วนเกรอะ (เพือแยกกากแลัะไขมันท์ีปน<br />

อยู่ในนำ ้าเสีีย) แลัะ (2) ส่่วนบำบััด (เพื อแยกกากแลัะไขมันส่่วน<br />

ท์ี เหลืือแลัะบำบััด) ส่่วนหลัักเกณฑ์์รายลัะเอียดให้เป็นไปตามท์ี<br />

รัฐมนตรีประกาศกำาหนด โดยในระหว่างท์ียังไม่มีประกาศดังกล่่าว<br />

ออกมาใช้บังคับ ให้ใช้มาตรฐานคุณภ์าพนำ ้าท์ิ ้ งตามท์ี กำาหนดไว้<br />

เดิมสำำาหรับอาคารประเภ์ท์ ง อย่างไรก็ตาม ปัจำจำุบันได้มีการจััดทำำา<br />

ร่างประกาศกระท์รวงมหาดไท์ยในเรืองนี ้ เตรียมไว้แล้้วแลัะอยู่ใน<br />

ระหว่างการพิจำารณา จึึงคาดว่า จำะมีประกาศกระท์รวงมหาดไท์ย<br />

เรืองการบำบััดนำ ้าเสีียของอาคารพักอาศัยประเภ์ท์บ้านเดียว ห้อง<br />

แถว ต่กแถว บ้านแถว บ้านแฝด แลัะอาคารประเภ์ท์ ง ออกมาใช้<br />

บังคับในเวลัาไม่นานจำากนี ้ ซึ่่งจำะมีการกำาหนดรายลัะเอียดสำำาหรับ<br />

การออกแบบระบบบำบััดนำ ้าเสีีย ในด้านรูปแบบของระบบบำบััด<br />

นำ ้าเสีีย ปริมาตรใช้งานขั ้นตำาในแต่ลัะส่่วนของระบบบำบััดนำ ้าเสีีย<br />

แลัะคุณลัักษณะด้านความมันคงแข็งแรงของระบบบำบััดนำ ้าเสีีย<br />

ดาวน์โหลัด : https://asa.or.th/laws/news20240108/


กรรมาธิการสถาปนิิกทักษิิณ<br />

เมือวันศุกร์ท์ี 3 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ดร.กาญจน ์ เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ,<br />

คุณตรีชาติ ชูเวทย์์ รองประธุานกรรมาธิิการ ฝ่ ายภููมิภ์าค, คุณ<br />

อธิิปัตย์ ยินดี กรรมาธิิการฝ่ ายการเงิน, คุณสุุวัฒนพงศ์ อุ่นท์า<br />

นนท์์ คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ ศูนย์ภููเก็ต ฝ่ าย<br />

ปฏิิคม, คุณไกรเพชร ศรีท์อง คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าค<br />

ทัักษิณ ศูนย์ภููเก็ต ฝ่ ายประชาสััมพันธ์์, คุณวิโรชา เพียรเจร ิญ,<br />

คุณวันชนะ ทวิิสุุวรรณ คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ<br />

แลัะสัมาชิกสัมาคมฯ ร่วมพิธีีเปิดงานสัถาปนิกอีสัาน <strong>66</strong> “ซึ่าง<br />

พอ ซึ่างแม” ณ โรงแรมอุบลั โฮเต็ลั จัังหวัดอุบลัราชธุานี<br />

เมือวันศุกร์ท์ี 3 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิกทัักษิณ<br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย ดร.กาญจน ์<br />

เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ, คุณอธิิปัตย์<br />

ยินดี กรรมาธิิการฝ่ ายการเงิน,คุณตรีชาติ ชูเวทย์์ ประธุานจััด<br />

งานสัถาปนิกทัักษิณ’67, คุณวิโรชา เพียรเจร ิญ แลัะคุณวัน<br />

ชนะ ทวิิสุุวรรณ คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ ร่วม<br />

ประชุมเตรียมงานสัถาปนิกทัักษิณ’67 ณ โรงแรม ECO INN<br />

จัังหวัดอุบลัราชธุานี<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันเสัาร์ท์ี 4 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> คณะกรรมาธิิการ แลัะ<br />

คณะทำำางานภููมิภ์าคทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรม<br />

ราชูปถัมภ์์ ร่วมทััศนศ่กษาดูงานสัถาปัตยกรรม ณ วัดป่ า<br />

นานาชาติ, พิพิธุภ์ัณฑ์์คำป ุน, ร้านหลังรัก คอฟฟีโรสัเตอร์ แลัะ<br />

กิจำกรรมworkshop สีีนำ ้า หอไตรกลัางนำ ้า วัดทุ่่งศรีเมือง จัังหวัด<br />

อุบลัราชธุานี<br />

ภ์าพบรรยากาศ


เมือวันพฤหัสับดีท์ี 9 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ดร.กาญจน ์ เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ<br />

แลัะคุณอธิิปัตย์ ยินดี กรรมาธิิการฝ่ ายการเงิน ร่วมเป็น<br />

กรรมการตัดสิินการประกวดผลังานนักศ่กษาสัหกิจศ ึกษาด้าน<br />

วิท์ยาศาสัตร์แลัะเท์คโนโลยีี แลัะรับฟังการบรรยายพิเศษ ใน<br />

หัวข้อเรือง “การปฏิิบัติวิชาชีพในสัาขาสัถาปัตยกรรมแลัะ<br />

ผังเมือง” วิท์ยากรโดย คุณราชิต ระเด่นอาหมัด กรรมการผู้<br />

จััดการ บริษัท์ท์รัพย์เปอร์ จำำกััด แลัะ คุณท์ศพลั ชูท์อง กรรมการ<br />

บริษัท์ มะยม อินดอร์ ลิิฟวิง จำำกััด ณ ห้องประชุมกัลัปพฤกษ์<br />

อาคารศรีวิศววิท์ยา คณะวิศวกรรมศาสัตร์ มหาวิท์ยาลััย<br />

เท์คโนโลยีีราชมงคลัศรีวิชัย จัังหวัดสังขลัา แลัะขอขอบคุณภ์าพ<br />

จำาก เพจำคณะสัถาปัตยกรรมศาสัตร์ มท์ร.ศรีวิชัย<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันพฤหัสับดีท์ี 23 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ดร.กาญจน ์ เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ,<br />

แลัะคุณวิโรชา เพียรเจร ิญ คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าค<br />

ทัักษิณฯ เข้าร่วมประชุมกับสัภ์าเศรษฐกิจำหาดใหญ่ ครั ้งท์ี 18<br />

ประจำำาเดือนพฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> ณ ลัานกิจำกรรม ชั ้น 5 ห้าง<br />

สัรรพสิินค้าโอเดียน หาดใหญ่ จัังหวัดสังขลัา<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันเสัาร์ท์ี 25 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> คณะทำำางานกรรมาธิิการ<br />

ภููมิภ์าคทัักษิณ ศูนย์นครศรีธุรรมราช สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ใน<br />

พระบรมราชูปถัมภ์์ ร่วมกับ บริษัท์ หาดใหญ่ซึ่าวด์สัตาร์ จำำกััด<br />

จััดกิจำกรรมเสัวนาแลักเปลัียนความคิดเห็นในหัวข้อ “Designing<br />

the Future : Smart Solutions in Home Design” ณ ร้าน Shade<br />

19 ตำาบลัในเมือง อำาเภ์อเมือง จัังหวัดนครศรีธุรรมราช<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันเสัาร์ท์ี 18 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> คณะทำำางานกรรมาธิิการ<br />

ภููมิภ์าคทัักษิณ ศูนย์นครศรีธุรรมราช สัมาคมสัถาปนิกสัยาม<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์์ ร่วมกับ บริษัท์ นครศรีตรัง วิศวกรรม<br />

จำำกััด จััดกิจำกรรม Dinner Talk “WINDSOR meets NAKHON<br />

ARCHITECTS “ ณ ร้านอาหาร Cafe’ Del Heaven ตำาบลัท์่าวัง<br />

อำาเภ์อเมือง จัังหวัดนครศรีธุรรมราช


เมือวันอาทิิตย์ท์ี 26 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ด ร . ก า ญจน ์์ เพี ย รจร เิิ ญ ป ร ะธุ า น ก ร ร ม า ธิิ ก า รภููมิภ์ า ค ทั ักษิ ณ ,<br />

คุณราชิต ระเด่นอาหมัด, คุณชานนท์์ ทััสัสัโร แลัะ คุณอนันต์<br />

กาเดร์ คณะกรรมการบริหารฯ,คุณวิโรชา เพียรเจร ิญ คณะทำำา<br />

งานฯ พร้อมด้วยคณะทำำางานศูนย์ 3 จัังหวัดชายแดนใต้, Melayu<br />

Living , สัถาปนิก แลัะผู้้สนใจทั่่วไป เข้าร่วมรับฟังเสัวนา<br />

“MULTI-DIMENSIONAL TALK in PATTANI“ วิท์ยากรโดย คุณชุ<br />

ตยาเวศ สิินธุุพันธุ์์ อุปนายกสัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรม<br />

ราชูปถัมภ์์ สน ับสน ุนการจััดกิจำกรรมโดย บริษัท์ เอสัซึ่ีจีี เซึ่รา<br />

มิกซึ่์ จำำกััด (มหาชน) แลัะบริษัท์ จำระเข้คอร์เปอร์เรชัน จำำกััด<br />

ณ MELAYU LIVING อำาเภ์อเมืองปัตตานี จัังหวัดปัตตานี<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันเสัาร์ท์ี 2 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิกทัักษิณ<br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย คุณตรีชาติ<br />

ชูเวทย์์ รองประธุานกรรมาธิิการ ฝ่ ายภููมิภ์าค ร่วมงานส่่งท้้ายปี<br />

เก่า ต้อนรับปีใหม่ <strong>ASA</strong> Phuket “Rock on the beach” ณ บ้าน<br />

พันวา โรงแรมเคปพันวา จัังหวัดภููเก็ต<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันอังคารท์ี 28 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ดร.ก าญจน์์ เพี ยรเ จริิ ญ ประธุานก รรมา ธิิ ก ารภููมิภ์าค ทั ักษิ ณฯ ,<br />

ผศ.ดร.ทััชชญา สัังขะกูลั รองประธุานกรรมาธิิการ ฝ่ ายวิชาการ,<br />

คุณศิวกร สน ิท์วงศ์ รองประธุานกรรมาธิิการ ฝ่ ายกิจำกรรมเมือง<br />

แลัะนโยบายสัาธุารณะ คุณสักลั รักษ์ท์อง ท์ีปร่กษากรรมาธิิการ<br />

ภููมิภ์าคทัักษิณฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านระบบการ<br />

จััดการพื ้ นท์ี สัาธุารณะเพือการออกกำาลัังกาย ณ หอประชุม<br />

สำำน ักงานเท์ศบาลันครหาดใหญ่ จัังหวัดสังขลัา<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันศุกร์ท์ี 8 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิกทัักษิณ<br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย ดร.กาญจน ์<br />

เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ, คุณศิลป ์<br />

ชัย ปังประเสร ิฐกุลั คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ<br />

ศูนย์ภููเก็ต ฝ่ ายท์ะเบียน แลัะคุณวิโรชา เพียรเจร ิญคณะทำำางาน<br />

กรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ ร่วมรับฟัง SPEACIAL TALK “ก่อ ร่าง<br />

สร้้าง ผามวิลัเลัียม” วิท์ยากรโดย 4 บริษัท์สัถาปนิก ผู้ออกแบบ<br />

แลัะสร้้างสัรรค์พาวิเลีียน ณ สัวนหลัวง ร.9 จัังหวัดเชียงใหม่<br />

ภ์าพบรรยากาศ


เมื อวันศุกร์ท์ี 8 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ดร.กาญจน ์ เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ,<br />

คุณลัลัิดา เรืองศิริเดช กรรมาธิิการกลัาง หัวหน้าศูนย์กระบี,<br />

คุณยุท์ธุนา สัารภีี คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ ศูนย์<br />

กระบี ฝ่ ายประชาสััมพันธ์์, คุณศิลป ์ ชัย ปังประเสร ิฐกุลั คณะ<br />

ทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ ศูนย์ภููเก็ต ฝ่ ายท์ะเบียน,<br />

คุณสุุวัฒนพงศ์ อุ่นท์านนท์์ คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าค<br />

ทัักษิณ ศูนย์ภููเก็ต ฝ่ ายปฏิิคม, คุณเสักสิิทธิ์์ ์ ยกเช้า คณะทำำางาน<br />

ศูนย์สุุราษฎร์ธุานีแลัะเกาะสม ุย ฝ่ ายท์ะเบียน, คุณจำามีกร<br />

มะลิิซึ่้อน, คุณราชวัลัลัภ์ สัายท์องอินทร์์ ท์ีปร่กษากรรมาธิิการ<br />

ภููมิภ์าคทัักษิณ คุณวิโรชา เพียรเจร ิญ คณะทำำางานกรรมาธิิการ<br />

ภููมิภ์าคทัักษิณ แลัะสัมาชิกสัมาคมฯ ร่วมพิธีีเปิดงานสัถาปนิก<br />

ล้้านนา <strong>66</strong> “PAAM VILON แยง ผาม จำาม เติก” ณ สัวนหลัวง<br />

ร.9 จัังหวัดเชียงใหม่<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันเสัาร์ท์ี 9 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ดร.กาญจน ์ เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ,<br />

คุณศิวกร สน ิท์วงศ์ รองประธุานกรรมาธิิการ ฝ่ ายกิจำกรรม<br />

เมืองแลัะนโยบายสัาธุารณะ, คุณศิลป ์ ชัย ปังประเสร ิฐกุลั คณะ<br />

ทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ ศูนย์ภููเก็ต ฝ่ ายท์ะเบียน,<br />

คุณวิโรชา เพียรเจร ิญคณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ<br />

แลัะสัมาชิกสัมาคมฯ ร่วมรับฟัง เสัวนา “เส้้นท์างเปลัี ยนผ่าน<br />

จำากสัถาปนิกไท์ย สัู่ช่างไม้ใหญ่ แดนปลัาดิบ” วิท์ยากรโดย<br />

คุ ณพ ัด ย ศ ทิิ พจำ ร แ ลั ะ ร ับฟั งสั เว น า “ เ ส้ ้น -รื เ อ ง S t o r y - L i n e ”<br />

วิท์ยากรโดย คุณสุุริยะ อัมพันศฺริรัตน์ ณ สัวนหลัวง ร.9 จัังหวัด<br />

เชียงใหม่<br />

ภ์าพบรรยากาศ


เมือวันเสัาร์ท์ี 9 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> คณะกรรมาธิิการ แลัะคณะ<br />

ทำำางานภููมิภ์าคทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรม<br />

ราชูปถัมภ์์ร่วมงาน <strong>ASA</strong> NIGHT งานสัถาปนิกล้้านนา <strong>66</strong> “PAAM<br />

VILON แยง ผาม จำาม เติก” ณ MYST MAYA, MAYA Chiang Mai<br />

จัังหวัดเชียงใหม่<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมื อวันจัันทร์์ท์ี 18 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ดร.กาญจน ์ เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ<br />

เข้าร่วมการประชุมหารือการกำาหนดแนวท์างการดำาเนินการ<br />

แลัะการพัฒนาโครงการก่อสร้้างศูนย์ศ่กษาการเพาะเลี้ ้ ยงสััตว์<br />

นำ ้าท์ะเลัสัาบสังขลัา (อวาเรียมหอยสัังข์) ณ ห้องประชุม CEO<br />

ศาลัากลัางจัังหวัดสังขลัา ตำาบลบ ่อยาง อำาเภ์อเมืองสังขลัา<br />

จัังหวัดสังขลัา<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมื อวันอาทิิตย์ท์ี 10 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย<br />

ดร.กาญจน ์ เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ,<br />

คุณจำามีกร มะลิิซึ่้อน ท์ี ปร่กษากรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ,<br />

คุณวิโรชา เพียรเจร ิญ คณะทำำางานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ<br />

แลัะสัมาชิกสัมาคมฯ ร่วมกิจำกรรม Mae Kha Walk Rally 2023<br />

by @Mae Kha’s Atlas ณ Mae kha City Lab จัังหวัดเชียงใหม่<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันอังคารท์ี 19 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> ประชุมคณะกรรมาธิิการ<br />

ภููมิภ์าคทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์<br />

ครั ้งท์ี 21 ประจำำป ี 2565 - 2567 ผ่านระบบ ZOOM MEETING<br />

ภ์าพบรรยากาศ


เมือวันอังคารท์ี 19 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย คุณ<br />

หรินทร์์ ปานแจ่่ม รองประธุานกรรมาธิิการฝ่ ายวิชาชีพ, คุณ<br />

ศิวกร สน ิท์วงศ์ รองประธุานกรรมาธิิการ ฝ่ ายกิจำกรรมเมือง<br />

แลัะนโยบายสัาธุารณะ แลัะคุณชนะ ทวิิสุุวรรณ ท์ี ปร่กษา<br />

กรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ ร่วมงาน Thank You Party 2023<br />

“Happy Moments Together” จััดโดยธุนาคารแห่งประเท์ศไท์ย<br />

สำำน ักงานภ์าคใต้ ณ ห้องปารีสัแกรนด์ ชั ้น 2 โรงแรมคริสตััลั<br />

หาดใหญ่ จัังหวัดสังขลัา<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันจัันทร์์ท์ี 25 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิกทัักษิณ<br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย ดร.กาญ<br />

จน ์ เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ แลัะคุณ<br />

สักลั รักษ์ท์อง ท์ี ปร่กษากรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณ ร่วมกับ<br />

ฝ่ ายผังเมือง ส่่วนควบคุมอาคารแลัะผังเมือง สำำน ักการช่างร่วม<br />

คณะทำำางานนวัตกรรม แลัะอาจำารย์คณะสัถาปัตยกรรมศาสัตร์<br />

มหาวิท์ยาลััยเท์คโนโลยีีราชมงคลัศรีวิชัย ลังพื ้ นท์ี ปฏิิบัติการ<br />

ออกแบบพื ้นท์ีสัาธุารณะแลัะกิจำกรรมท์างกาย แลัะ Big cleaning<br />

ทำำาความสัะอาดห้องออกกำาลัังกาย ณ ศาลัาลุุงท์อง ซึ่อย 27 ถนน<br />

เพชรเกษม อำาเภ์อหาดใหญ่ จัังหวัดสังขลัา<br />

ภ์าพบรรยากาศ<br />

เมือวันพุธที่่ 20 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> กรรมาธิิการสัถาปนิกทัักษิณ<br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ โดย ดร.กาญจน ์<br />

เพียรเจร ิญ ประธุานกรรมาธิิการภููมิภ์าคทัักษิณฯ, คุณวิโรชา<br />

เพียรเจร ิญ แลัะคุณวันชนะ ทวิิสุุวรรณ คณะทำำางานกรรมาธิิการ<br />

ภููมิภ์าคทัักษิณฯ เข้าร่วมประชุมกับสัภ์าเศรษฐกิจำหาดใหญ่ ครั ้ง<br />

ท์ี 19 ประจำำาเดือนธัันวาคม 25<strong>66</strong> ณ ห้องประชุมบริหาร ชั ้น 3<br />

ศูนย์บริบาลผู้้สููงอายุ องค์การบริหารส่่วนจัังหวัดสังขลัา จัังหวัด<br />

สังขลัา<br />

ภ์าพบรรยากาศ


กรรมาธิการสถาปนิิกล้านินิา<br />

รายงานิโครงการงานิสถาปนิิกล้านินิา “ PAAMVILION แยง ผาม จัาม เติิก ”<br />

บทสรุป<br />

โครงการงานสัถาปนิกล้้านนา’<strong>66</strong> “PAAMVILION แยง ผาม จำาม เติก” ชืองานมาจำากการผสัมคำาจำากภ์าษาล้้านนา คำว่่า “ผาม”<br />

แปลว่่า “ศาลัา” แลัะคำที่่เป็นความหมายเดียวกันในภ์าษาอังกฤษ “Pavilion” เป็นแนวคิดหลัักของการจััดกิจำกรรมในปี 25<strong>66</strong> ซึ่่งมี<br />

วัตถุประสังค์เพือสร้้างความสัามัคคีในหมู่มวลัสัมาชิกสัมาคมสัถาปนิกสัยาม ทั้งยังเป็นการแสัดงบท์บาท์ของสัถาปนิกซึ่่งมีส่่วนสำำคััญ<br />

ในการชี ้ นำาการพัฒนาเมืองแลัะพื ้ นท์ีสัาธุารณะไปในท์างท์ียังยืน โดยการเชือมโยงผู้คน แลัะพื ้ นท์ีสัาธุารณะด้วยสัถาปัตยกรรม ซึ่่ง<br />

ในงานนี ้ คณะกรรมการผู้จำัดงานได้จััดทำำาอาคาร พาวินเลัียนบนสัวนสัาธุารณะของเมือง ณ สัวนล้้านนา ร.9 เชียงใหม่ เป็นพื ้ นท์ีจััด<br />

กิจำกรรมของงานแลัะมอบให้กับเมืองเพือเป็นประโยชน์ต่อสัาธุารณะต่อไป ท์างคณะกรรมการผู้จำัดงานได้ร่วมงานให้กลุ่่มสัถาปนิก<br />

ในเชียงใหม่ ท์ีมีเคยผลังานงานโดดเด่นเป็นท์ีประจัักษ์ ออกแบบอาคาร Pavilion ทั้ ้ง 4 อาคาร สำำาหรับรองรับกิจำกรรมในวันงาน<br />

ตามความถนัดในแนวท์างของแต่ลัะสำำน ักงานออกแบบของตน โดยงานจำะจััดในวันท์ี 8-10 ธัันวาคม 25<strong>66</strong> มีรายลัะเอียดโดย<br />

สัังเขปดังนี ้<br />

วันิศุุกร์ที 8 ธันิวาคม 25<strong>66</strong><br />

-เยียมชมอาคารนิท์รรศการ “Paamvilion” ทั้ ้ง 4 ท์ีถูกออกแบบแลัะตีความแนวความคิดสัถาปัตยกรรม บนพื ้ นท์ีสัวนสัาธุารณะ<br />

โดยกลุ่่มสัถาปนิกล้้านนา<br />

- กิจำกรรมเสัวนา “ก่อ ร่าง สร้้าง ผาม” โดยวิท์ยาการกลุ่่มสัถาปนิกผู้ร่วมออกแบบ บอกเล่่าเรืองราวถ่ง วิธีีคิด แนวท์างแลัะวิทีี<br />

การทำำางานในการสร้้าง Paamvilion ในแนวท์างของตน<br />

- ร่วมพิธีีเปิด งานสัถาปนิกล้้านนา ประจำำป ี 25<strong>66</strong> “Paamvilion แยง ผาม จำาม เติก” ณ สัวนล้้านนา ร.9 เชียงใหม่ อำาเภ์อเมือง<br />

จัังหวัดเชียงใหม่<br />

- ร่วมกิจำกรรม เลี้ ้ ยงต้อนรับสัมาชิก ณ ร้าน The A Ter เชียงใหม่<br />

วันิเสาร์ที 9 ธันิวาคม 25<strong>66</strong><br />

- กิจำกรรมเวิร์คช็อป การทำำาโมเดลัจำำาลัอง โดยถอดรูปแบบมาจำากงานออกแบบของ พาวินเลัียนภ์ายในงาน<br />

- กิจำกรรมเสัวนา “เส้้นท์างเปลัียนผ่านจำากสัถาปนิกไท์ย สัู่ช่างไม้ใหญ่แดนปลัาดิบ” โดยวิท์ยากร พัดยศ ทิิพจำร บอกเล่่าเรืองราว<br />

ประสับการณ์จำากการเป็นสัถาปนิกไท์ยสู่การเป็นช่างไม้ในประเท์ศญีปุ ่ น<br />

- กิจำกรรมเสัวนา “เส้้น – เรือง” (Story – Line) โดยวิท์ยากร สุุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สัถาปนิกแลัะนักออกแบบภููมิทััศน์ บอกเล่่า<br />

เรืองราวสัถาปัตยกรรม ผ่านความงามแลัะความศรัท์ธุา<br />

วันิอุาทิตย์์ที 10 ธันิวาคม 25<strong>66</strong><br />

- เยียมชมอาคารนิท์รรศการ “Paamvilion” ทั้ ้ง 4 ท์ีถูกออกแบบแลัะตีความแนวความคิดสัถาปัตยกรรม บนพื ้ นท์ีสัวนสัาธุารณะ<br />

โดยกลุ่่มสัถาปนิกล้้านนา<br />

- ส่่งผู้ร่วมกิจำกรรมกลัับยังภููมิลำำาเนา<br />

ปัญหาและอุุปสรรคในิการดำาเนิินิงานิ<br />

1. เนืองจำากสัถานท์ีจััดงานเป็นสัวนสัาธุารณะของเมือง ท์ีท์างคณะกรรมการผู้จำัดงานต้องการคงความเป็นธุรรมชาติไว้ ทำำาให้บาง<br />

พื ้ นท์ีของงานอาจำจำะมีอุปสัรรคเล็็กน้อยในความสัะดวกในการจััดงาน เช่น รากแลัะใบไม้ของต้นไม้ใหญ่<br />

2. พื ้ นท์ีจััดแสัดงงานเป็นพื ้ นท์ีกลัางแจ้้ง ระหว่างดำาเนินมีฝนหลังฤดู จึึงการเกิดความยุ่งยากในการจััดงาน


ภ์าคผนิวก<br />

1. โปสเต้อุร์ประชูาสัมพันธ์์ และโปสเต้อุร์แสดงกำาหนิดการโครงการ


ภ์าคผนิวก<br />

2. ภ์าพบรรยายกิจักรรม<br />

2.1 นิิทรรศุการ รวบรวมแสดงผลงานิขอุงสถาปนิิกล้านินิา 20 ผลงานิ อุอุกแบบพาวินิเลียนิ<br />

โดย ยางนิา สตููดีโอุ”


2.2 นิิทรรศุการ พาวินิเลียนิรอุงรับกิจักรรมเสวนิาและเวิร์คช็็อุป อุอุกแบบโดย Sher maker<br />

Studio”


2.3 นิิทรรศุการ พาวินิเลียนิรอุงรับพ่ นิทีพบปะพูดคุย อุอุกแบบโดย Blank Studio”


2.4 นิิทรรศุการ จััดแสดงและรอุงรับจุุดบริการอุาหารและเคร่อุงด่ม อุอุกแบบโดย Pommball<br />

Studio”


2.5 กิจักรรมเสวนิา “ก่่อ ราง สร้าง ผาม” โดยวิทยาการกลุ มสถาปนิิกผู้รวมอุอุกแบบ


2.6 พิธีเปิ ด งานิสถาปนิิกล้านินิา ประจำำป ี 25<strong>66</strong> “ Paamvilion แยง ผาม จัาม เติิก”


2.7 กิจักรรมเวิร์คช็็อุป การทำาโมเดลจำำาลอุง<br />

2.8 กิจักรรมเสวนิา เส้นิทางเปลียนผ่่านิจัากสถาปนิิกไทย สูช่่างไม้ใหญแดนิปลาดิบ โดยวิทยากร<br />

พัดยศุ ทิพจัร<br />

2.9 กิจักรรมเสวนิา “เส้นิ – เร่อุง “ (Story – Line) โดยวิทยากร สุริยะ อััมพันิศุิริรัต้นิ์


<strong>ASA</strong> Journal 15/2023 : A Green Future<br />

(September - October 2023)<br />

วารสารอุาษิา ฉ.15/2023 (ก.ย. - ต้.ค. 2023)<br />

สามารถอ่่านิฉบับอุอุนิไลน์์และดาวน์์โหลดได้แล้วที<br />

https://asajournal.asa.or.th/download/asa-journal-15-2023


MEMBER CORNER<br />

สมาชิิกสมาคมสถาปนิิกสยาม ในิพระบรมราชููปถัมภ์์ ทีผานิการอุนิุมัติิจัากทีประชุุมกรรมการบริหาร<br />

ประจัำาเด่อุนิพฤศุจัิกายนิ 25<strong>66</strong><br />

สัมาชิกประเภ์ท์ สามัญ ราย 5 ปี<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ ภ์าคี รายปี<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ สมทบ รายปี<br />

• บุคคลทั่่วไป<br />

• นักศึกษา<br />

จำำานวน 45 คน<br />

จำำานวน 46 คน<br />

จำำานวน <strong>12</strong>6 คน<br />

จำำานวน 10 คน<br />

ประจำำาเดืือนธัันิวาคม 25<strong>66</strong><br />

สัมาชิกประเภ์ท์ สามัญ ราย 5 ปี<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ ภ์าคี รายปี<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ สมทบ รายปี<br />

• บุคคลทั่่วไป<br />

• นักศึกษา<br />

จำำานวน 6 คน<br />

จำำานวน 3 คน<br />

จำำานวน 5 คน<br />

จำำานวน - คน<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ นิิต้ิบุคคล<br />

• ต่ออายุสัมาชิก<br />

• ข่ ้ นท์ะเบียนใหม่<br />

จำำานวน 3 บริษัท์<br />

จำำานวน 2 บริษัท์<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ นิิต้ิบุคคล<br />

• ต่ออายุสัมาชิก<br />

• ข่ ้ นท์ะเบียนใหม่<br />

จำำานวน 1 บริษัท์<br />

จำำานวน - บริษัท์

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!