24.04.2024 Views

Best Practices Magazyn - n.32 Polska

W najnowszej edycji magazynu Best Practices zapoznasz się z projektami takich firm jak Moderna Products (Belgia), IKEA Components (Słowacja) czy General Óptica (Hiszpania), które dzięki inwestycjom w automatyzację i cyfryzację logistyki poprawiły wydajność łańcucha dostaw. Na nowoczesne rozwiązania postawił także turecki producent cukru Konya Şeker, który zbudował automatyczny magazyn samonośny na terenie o wzmożonej aktywności sejsmicznej, oraz grupa Sinclair Pharma, która przy pomocy Easy WMS może na bieżąco kontrolować przepływ zapasów w magazynach zlokalizowanych w dwóch różnych krajach: Hiszpanii i Bułgarii. W wywiadzie z Kuang Xu, profesorem nadzwyczajnym w Stanford Graduate School of Business, badacz dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jaki wpływ na logistykę ma sztuczna inteligencja. Według Xu technologia AI przejawia bardzo wysoki potencjał w zakresie transformacji biznesu, co powinno skłaniać organizacje do jej wdrożenia. Czasopismo prezentuje również najnowsze trendy takie jak technologia wytwarzania przyrostowego, przestrzenie danych w logistyce miejskiej, nearshoring czy machine customers, które będą kształtować funkcjonowanie łańcucha dostaw w przyszłości. Pobierz najnowszy numer i bądź na bieżąco z nowościami w zakresie cyfryzacji i automatyzacji magazynów.

W najnowszej edycji magazynu Best Practices zapoznasz się z projektami takich firm jak Moderna Products (Belgia), IKEA Components (Słowacja) czy General Óptica (Hiszpania), które dzięki inwestycjom w automatyzację i cyfryzację logistyki poprawiły wydajność łańcucha dostaw. Na nowoczesne rozwiązania postawił także turecki producent cukru Konya Şeker, który zbudował automatyczny magazyn samonośny na terenie o wzmożonej aktywności sejsmicznej, oraz grupa Sinclair Pharma, która przy pomocy Easy WMS może na bieżąco kontrolować przepływ zapasów w magazynach zlokalizowanych w dwóch różnych krajach: Hiszpanii i Bułgarii.


W wywiadzie z Kuang Xu, profesorem nadzwyczajnym w Stanford Graduate
School of Business, badacz dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jaki wpływ na logistykę ma sztuczna inteligencja. Według Xu technologia AI przejawia bardzo wysoki potencjał w zakresie transformacji biznesu, co powinno skłaniać organizacje do jej wdrożenia.

Czasopismo prezentuje również najnowsze trendy takie jak technologia wytwarzania przyrostowego, przestrzenie danych w logistyce miejskiej, nearshoring czy machine customers, które będą kształtować funkcjonowanie łańcucha dostaw w przyszłości.

Pobierz najnowszy numer i bądź na bieżąco z nowościami w zakresie cyfryzacji i automatyzacji magazynów.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!