الشر ووجود الله للدكتور سامي غامري

GustafAntonio

q

:.v$v,v hC

9v IOJcv #v

k /v!vb v?vD 7v1 q GL

G vcv0 J q i.vqC G &v$v J.vlv 2vk ,-v1.v1 vq %vP q -vDLv[ E /v ,)v0CMv>

)e1990( jKv

Lv O q bv /!v .#v 0v Pv J9v d q q

-1v G v &$v v ,7,v h Jqv A.>v #v 9v .(v b k ,.v #v 9v h.(v / k $ HG.1v

G 2kv

q

G Lv_v(v Gh ,dJv?v AMv>h :f.v; 2vk OC 7v )G ,O.vEv Jvqh A.v> vVv9vrv#

)v#

S G L q /!b 2l& O.>h G L H q !s .H G

O.>h

:Q=tFG

d=gW_G

^GQAf:G

o Lv2v9 n Y.vX.v# G vSv vL q vFGLvrv9vOG v .v1 3 G dG&vPv )G jO.vEv $G @dh q )v#h P vv C f q vcv0

2v Ov hL9v )"1v

C JDv C Rv L,v )#v 0v uv 9v f.2v 2kv G Jv Y.kv )bv G v (v GLVv &v 71v

(

P Ltv C %+v Jqv

+v h$G v / ) #v 2

/!v bv

GP.#v

,yThe Case for Faith

2v ,v 7 vG Sv L Rv

2kv C 0vL#v ,.uv E 71v.>v iL>v

cv %!v C & q -v Ov 1v ?v 1v v2v bv ,-(v

8v

bv /!v C bv /!v &v Pv 72v ]%17[

"Vv

:.+v

$G 0vL#v 2uv a.Pv

/!v )G 0v f.$v u.1v bv

f q C %+v 8v Ev J 5 O.>v C

v)Lee Strobel(

C 0vL#v v .uv 2kv tv -1v.9v .kvJvG 2bv @FvGLvG z

2kv

bv 9v GL Xv J. bv / !v )G 0v $v f. 1v ,u. tvh : &v.

/G

G v