الشر ووجود الله للدكتور سامي غامري

GustafAntonio

, pv

v 28

&v.0v

,2Pv

1v !v ,31v kv

#*v C

uG

Bsv h

,~yv}G

8v

:30vLcv

!v %1v Ov

,.(v Dv

#v

9v 72v uv

QGO

G

,7$!u

@e2010

v 29

,/1E0

,fhQ.+

R9%GyG

,,f9"}yG

7HP&

@71&hL9u E

225