01.03.2016 Views

Парадоксът на любовта

Васил Лазаров

Васил Лазаров

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Парадоксът</strong><br />

НА ЛЮБОВТА


ван Хармизов е обвинен в убийство, с което няма нищо<br />

общо. Един ден <strong>на</strong>мират край града изгорелия му автомобил.<br />

След мистериозното му изчезване, семейството<br />

попада под ударите <strong>на</strong> неблагосклон<strong>на</strong>та съдба. Труд<strong>на</strong> задача е да се<br />

определи кой е по-уязвим – майката или синът Лазар. Но въпреки неволите,<br />

Лазар успява да се образова. В чужби<strong>на</strong> той се възползва от<br />

възможностите за разгръщане <strong>на</strong> способностите си и <strong>на</strong>трупва капитал.<br />

Съз<strong>на</strong>нието му обаче често е заето с размисли за историята <strong>на</strong> баща му.<br />

В един от <strong>на</strong>й-критичните моменти, Лазар дава обет да разкрие виновниците<br />

за нерадост<strong>на</strong>та си съдба. Ставайки силен <strong>на</strong> деня и попад<strong>на</strong>л<br />

<strong>на</strong> неочаквани и поразяващи разкрития, решава да потърси възмездие.<br />

Дали истинската любов ще повлияе върху жаждата за отмъщение?<br />

Повествование в което реалистич<strong>на</strong>та и драматич<strong>на</strong> интрига поддържа<br />

интереса до послед<strong>на</strong>та страница.


СОФИЯ 2015


© 2015, Васил ЛАЗАРОВ, автор<br />

Коректор: Уля<strong>на</strong> ВАСИЛЕВА<br />

Дизайн и предпечат: Йордан ПЕЯНСКИ<br />

ISBN 978–954–92968–4–6<br />

© 2015, Издателство<br />

„СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ“,<br />

София


Съдържание<br />

Първа глава ............................................................................................................... 6<br />

Втора глава .............................................................................................................. 32<br />

Трета глава .............................................................................................................. 68<br />

Четвърта глава ....................................................................................................... 85<br />

Пета глава ............................................................................................................... 115<br />

Шеста глава ........................................................................................................... 151<br />

Седма глава ........................................................................................................... 195<br />

Осма глава ............................................................................................................ 244<br />

Девета глава .......................................................................................................... 262<br />

Десета глава .......................................................................................................... 285


Васил Лазаров<br />

6<br />

Първа<br />

ГЛАВА<br />

Веска изми главата си <strong>на</strong>д металния леген така старателно,<br />

че когато я изсуши <strong>на</strong>д печката и я среса, косата<br />

й изглеждаше с двойно по-голям обем. Отскоро се виждаше с<br />

Димо. Запоз<strong>на</strong>ха се неотдав<strong>на</strong>, а тази вечер той я бе поканил <strong>на</strong><br />

забава. Преди да го срещне, не з<strong>на</strong>еше какво всъщност представлява<br />

професията следовател. Тя възприемаше униформата,<br />

пагоните и звездичките като съчетание от опияняваща<br />

романтика и мъжестве<strong>на</strong> сдържаност. Чакаше с вълнение и<br />

нетърпение деня, в който някой подходящ и симпатичен мъж<br />

ще я хареса и ще я поиска за съпруга. Майка й неведнъж беше<br />

казвала, че за же<strong>на</strong>та е важно да има късмет в живота. Според<br />

нея мъжът беше този, от когото зависи щастието и благодатта в<br />

семейството. Димо отговаряше <strong>на</strong> тази ней<strong>на</strong> представа.<br />

Огледалцето й беше малко и тя слагаше черен картон между<br />

двете крила <strong>на</strong> прозорците, когато се кипреше, и така превръщаше<br />

стъклото в голям отражател. Оглеждайки лицето си с<br />

безжалост<strong>на</strong> критичност, тя потри меката кожа <strong>на</strong> скулите си,<br />

за да порозовеят. При <strong>на</strong>й-малкото притеснение леката й, едва<br />

доловима румени<strong>на</strong> се разливаше за миг по цялото й лице. Новата<br />

й рокля от плътен плат придаваше <strong>на</strong> момичето закръгленост,<br />

която не отговаряше <strong>на</strong> възрастта й и я правеше повече<br />

же<strong>на</strong>, отколкото девойка. Веска чу, че от улицата я вика прия-


ПАРАДОКСЪТ НА ЛЮБОВТА<br />

7<br />

телката й Петранка. Облече палтото, покри косата си с вълнения<br />

шал, сложи си оплетените от майка й бели вълнени ръкавици<br />

и излезе <strong>на</strong> улицата.<br />

– Веске, лицето ти грее – възклик<strong>на</strong> Петранка. – Всички<br />

пак към теб ще гледат. О<strong>на</strong>я вечер бяхме <strong>на</strong> гости <strong>на</strong> кумовете.<br />

И те за теб говорят. Викат ми: „Ти си хубава, ама Веска е много<br />

хубава.“<br />

Хва<strong>на</strong>ти подръка, поеха към града, който се <strong>на</strong>мираше <strong>на</strong><br />

три километра от селото.<br />

– Виждаш ли как са окапали листата? – Веска посочи тополите,<br />

които извиваха с<strong>на</strong>ги <strong>на</strong> двата бряга <strong>на</strong> реката – Татко<br />

каза, че когато опадат <strong>на</strong>й-<strong>на</strong>пред откъм върховете <strong>на</strong> дърветата,<br />

зимата ще е люта.<br />

За доказателство северният вятър отново изсъска. Девойките<br />

скриха очите си с ръце и се обър<strong>на</strong>ха с гръб към него. Той<br />

повлече във въздуха безброй прашни сламки и листа, издиг<strong>на</strong><br />

ги чак до разчорлените корони <strong>на</strong> тополите и като ги завъртя<br />

във вихрен танц, ги впръс<strong>на</strong> със свистене връз схлупените<br />

селски къщи. Когато излязоха от селото, разбраха, че техният<br />

връстник Мите Фусков върви след тях, като все повече скъсява<br />

дистанцията.<br />

– Я се разкарай бе, опинчар! – <strong>на</strong>хока го Петранка.<br />

Мите се скова <strong>на</strong> място и след няколко минути се обър<strong>на</strong>,<br />

изпсува тихо „<strong>на</strong>дутите пуйки“ и закрачи обратно към селото.<br />

– Ох, отиде си! – въздъх<strong>на</strong> с облекчение Петранка.<br />

Предприятието за обработка <strong>на</strong> дървен материал, което<br />

всички <strong>на</strong>ричаха „гатера“, се <strong>на</strong>мираше в края <strong>на</strong> града. Зад<br />

оградата му имаше голям дънер от дъбово дърво, <strong>на</strong> който момичетата<br />

сядаха да сменят рипсените си чорапи с <strong>на</strong>йлонови.<br />

Мястото беше удобно, защото откъм шосето ги прикриваха<br />

няколко хвойнови храста, а от другата стра<strong>на</strong> се простираше<br />

безлюдното планинско поле.


Васил Лазаров<br />

8<br />

Когато стиг<strong>на</strong>ха центъра <strong>на</strong> града и <strong>на</strong>ближиха читалището,<br />

видяха, че пред входа му се бяха струпали младежи. Тъкмо<br />

преми<strong>на</strong>ха покрай тях и още невлезли в преддверието <strong>на</strong> залата,<br />

чуха как някой изта<strong>на</strong>ника с престорено гальовен глас:<br />

– И го погалии… с бели ръкавиички…<br />

Веска рязко обър<strong>на</strong> глава и зър<strong>на</strong> младежа с тъмнокафяви<br />

очи и продълговато лице, който зяпаше оформените й прасци.<br />

Тя го изгледа укорително, от което симпатягата плъз<strong>на</strong> ръка по<br />

чер<strong>на</strong>та си зализа<strong>на</strong> коса с поглед <strong>на</strong> хва<strong>на</strong>т в кражба хлапак, но<br />

скоро изражението му придоби предишния си само<strong>на</strong>деян вид.<br />

Наскоро уволнил се, Иван Хармизов се чувстваше свободен<br />

от бремето <strong>на</strong> ограниченията. Снощи Захаринка му бе позволила<br />

да вкуси от прелестите й, но му даде да разбере, че, ако иска<br />

нещо повече, ще трябва да се ожени за нея. Днес по обяд той я<br />

заведе да я представи <strong>на</strong> родителите си. Баща му ги изгони и те,<br />

още незатворили вратата, чуха как хвърленият бастун се строши,<br />

удряйки се в нея. Смъртно обиде<strong>на</strong> заради постъпката <strong>на</strong><br />

стария, Захаринка не искаше повече да вижда и двамата. Иван<br />

си поръча бутилка вино в близката кръчма „Рубово“. Докато<br />

виното бързо отстъпваше <strong>на</strong>долу в шишето, към него се присламчи<br />

приятелят му Хубори.<br />

Когато видя Веска, забрави за случилото се по обяд. Ако<br />

смелостта можеше да се числи към добродетелите, той я придобиваше<br />

благодарение <strong>на</strong> алкохола. Когато си сръбнеше, губеше<br />

сковаващото го чувство и се държеше само<strong>на</strong>деяно и лековато.<br />

Допреди малко в залата беше скучно и Иван стоеше <strong>на</strong> входа в<br />

очакване <strong>на</strong> нещо по-интересно, но сега след преми<strong>на</strong>ването <strong>на</strong><br />

момичетата <strong>на</strong>стъпи промя<strong>на</strong>. С влизането си я потърси с поглед.<br />

Малката зала <strong>на</strong> читалището се използваше за други цели.<br />

На ед<strong>на</strong> от стените бяха подредени портретите <strong>на</strong> членовете <strong>на</strong><br />

политбюро <strong>на</strong> партията, а <strong>на</strong> другата тези <strong>на</strong> Димитров, Благоев<br />

и Ленин. Понякога, <strong>на</strong>й-често по време <strong>на</strong> религиозни праз-


ПАРАДОКСЪТ НА ЛЮБОВТА<br />

9<br />

ници, в тази зала се организираха младежки забави. Властите<br />

предпочитаха младежите да полудуват тук, вместо да посещават<br />

църквите. Столовете бяха подредени плътно до стените.<br />

Разположилият се <strong>на</strong> ниската сце<strong>на</strong> оркестър подхва<strong>на</strong> танго<br />

и това бе прекрас<strong>на</strong> възможност да потанцуват. Веска поруменя<br />

от получе<strong>на</strong>та пока<strong>на</strong>, свали палтото си и като го остави <strong>на</strong><br />

близкия стол, тръг<strong>на</strong> към танцуващите. Обър<strong>на</strong> се за миг, за<br />

да се увери, че момчето я следва и че това не е поред<strong>на</strong>та шега.<br />

Видя изкрящите му очи и усилието, с което стискаше устни, за<br />

да прикрие радост<strong>на</strong>та си усмивка.<br />

– Съжалявам за шегата. Извинявай, ако това те е засег<strong>на</strong>ло<br />

– каза Иван, като съвсем внимателно плъз<strong>на</strong> дланта си <strong>на</strong><br />

кръста й и съкрати разстоянието между тях още в <strong>на</strong>чалото <strong>на</strong><br />

танца, а Веска гледаше <strong>на</strong> всичко това като <strong>на</strong> нещо комично и<br />

забавно.<br />

Иван я попита за името й, след което се представи. Когато<br />

се осведоми къде живее, й предложи да я изпрати след забавата.<br />

– Чакам приятеля си, всеки момент ще пристигне – възрази<br />

Веска, привидно безразлич<strong>на</strong>, но с дълбоко вътрешно вълнение.<br />

Краищата <strong>на</strong> устните му се извиха <strong>на</strong>долу, но тя бе в прегръдката<br />

му и не му се искаше така лесно да я изпусне.<br />

– Защо не ме представиш <strong>на</strong> приятеля си за твой братовчед?<br />

Танцът беше свършил, когато Веска видя Димо да влиза в<br />

залата. В този момент оркестърът подва<strong>на</strong> нова мелодия и Иван<br />

я покани отново. Тя хвърли бегъл поглед вдясно, <strong>на</strong>веде леко<br />

глава и едва повдиг<strong>на</strong>ла ръка към рамото <strong>на</strong> младежа, се озова в<br />

невидимите извивки <strong>на</strong> музиката и в още по-плът<strong>на</strong> прегръдка.<br />

Веска дискретно следеше Димо, който разговаряше с Петранка.<br />

– Не з<strong>на</strong>м защо имам толкова лош късмет – оплака се Иван. –<br />

Веднъж в живота си да срещ<strong>на</strong> момиче, което толкова да ме<br />

привлича, а се оказва, че е обвързано. Това е така несправед-


Васил Лазаров<br />

10<br />

ливо! Сигурен съм, че другият не би могъл да те оцени като<br />

мен, защото по принцип аз не съм такъв – да харесвам някого<br />

току-така. Днешният ден и особено твоята красота са странно<br />

изключение. Къде си учила?<br />

– В училището за трудови резерви.<br />

– Как не съм имал възможност да те срещ<strong>на</strong> по-рано – съжали<br />

Иван.<br />

– Закъснял си – усмих<strong>на</strong> се Веска.<br />

Когато свърши танцът, Иван отново <strong>на</strong>стойчиво я помоли<br />

да излъже приятеля си. Тя оцени красотата <strong>на</strong> високото му чело,<br />

симпатичния му, леко крив нос и пълните му устни, но преди<br />

всичко й допад<strong>на</strong> неговата решителност. В дръзкия му поглед<br />

виждаше вихре<strong>на</strong> пламенност, в която проблясваха както искрици<br />

<strong>на</strong> влюбване, така и стихийният порив да я има незабавно.<br />

И друг път беше чувала подобни комплименти, но този<br />

път тя не се подразни. Дори <strong>на</strong>против, буй<strong>на</strong>та, поривиста и<br />

необузда<strong>на</strong> <strong>на</strong>стойчивост <strong>на</strong> Иван я изпълваше с трепет. Веска<br />

поглеждаше ту към него, ту към Димо, който със святкащи очи<br />

се стараеше да привлече погледа й. Оркестърът засвири хоро и<br />

танцуващите започ<strong>на</strong>ха да оформят редицата. Веска слушаше<br />

увещанията <strong>на</strong> Иван – само искал да стои близо до нея, да бъде<br />

в ней<strong>на</strong>та компания, това му стигало, за него всичко друго било<br />

без з<strong>на</strong>чение. За първи път чуваше такава любов<strong>на</strong> изповед, но<br />

не з<strong>на</strong>еше дали трябва да му я позволява и как да реагира <strong>на</strong><br />

тази искреност. Виждайки, че вече почти всички са се хва<strong>на</strong>ли<br />

<strong>на</strong> хорото, а само те с Иван стоят неестествено край тях, тя<br />

тръг<strong>на</strong> към Димо и приятелката си, без да е <strong>на</strong>ясно какво точно<br />

иска да <strong>на</strong>прави. Иван я следваше безцеремонно и дръзко.<br />

Димо и Петранка ги гледаха озадачено. Иван поздрави учтиво,<br />

сякаш се радваше <strong>на</strong> отдав<strong>на</strong>шното им приятелство, което му<br />

позволява да се държи с тях съвсем свойски. С влизането си в<br />

залата Димо беше поглед<strong>на</strong>л във всички посоки, за да <strong>на</strong>мери


ПАРАДОКСЪТ НА ЛЮБОВТА<br />

11<br />

Веска. В това време си представяше какво впечатление създава<br />

чисто новата му офицерска униформа. Първо видя Петранка,<br />

отиде при нея, изхлузи ръцете си от ръкавите <strong>на</strong> разкопчания<br />

шинел. По-добре беше да остане <strong>на</strong>мет<strong>на</strong>т с него, защото пагоните<br />

му бяха по-златисти от тези <strong>на</strong> куртката. Попита за Веска<br />

и като я зър<strong>на</strong>, <strong>на</strong>строението му се сри<strong>на</strong>. Не обичаше такива<br />

номера. Като видя, че Веска и Иван се приближават към тях,<br />

неволно сложи ръце <strong>на</strong> хълбоците си, полите <strong>на</strong> шинела му се<br />

повдиг<strong>на</strong>ха и заприлича <strong>на</strong> <strong>на</strong>стръх<strong>на</strong>л пуяк.<br />

– Запоз<strong>на</strong>йте се, това е мой братовчед – изрече Веска, като<br />

разпаленото й, несвик<strong>на</strong>ло с лъжата сърце така затуптя, че изля<br />

пурпурен водопад върху бузите й.<br />

Димо смръщи топчестото си лице, а челото му <strong>на</strong>д свитите<br />

рижи вежди заприлича <strong>на</strong> <strong>на</strong>пукано стъкло. В очите му се появиха<br />

трепкащи гневни искрици. След няколко секунди успя да<br />

излезе от вцепенението <strong>на</strong> <strong>на</strong>несения удар и понеже ядът прави<br />

човека не само проницателен, но и язвителен, обяви с ясен и отривист<br />

тон, че не обича лъжите. Сложи си фуражката и като се<br />

обър<strong>на</strong> рязко, <strong>на</strong>пус<strong>на</strong> залата. Петранка опули очи и мъчейки<br />

се да не разтвори устните си в широка усмивка, се удивляваше<br />

<strong>на</strong> Вески<strong>на</strong>та лудория и <strong>на</strong> реакцията <strong>на</strong> Димо.<br />

– Вие <strong>на</strong>исти<strong>на</strong> ли сте братовчеди? – попита тя с притаено<br />

огромно любопитство в пъстрите си синьо–зелени очи.<br />

Иван изчака отговора <strong>на</strong> Веска, но като видя, че тя само се<br />

усмихва объркано, приз<strong>на</strong>, че всъщност не са, а са се договорили<br />

да кажат така преди малко. Когато Петранка сподели опасенията<br />

си, че Димо може да се е обидил, Иван се усети задължен<br />

да успокои Веска:<br />

– Защо трябва да се чувства винов<strong>на</strong>? Ако някой мъж <strong>на</strong>исти<strong>на</strong><br />

харесва ед<strong>на</strong> же<strong>на</strong>, така ли детински ще се разсърди? Това<br />

показва, че чувствата му не са истински. Аз никога не бих постъпил<br />

така, защото мога да потис<strong>на</strong> гордостта си. Има хора,


Васил Лазаров<br />

12<br />

които цял живот се борят, за да спечелят любимата, а този си<br />

мисли, че като е с униформа и баща му е големец, всички трябва<br />

да лазят в краката му – Иван гледаше изражението <strong>на</strong> Веска и<br />

като видя, че тя не възразява <strong>на</strong> думите му, продължи:<br />

– Човек с подобно възпитание не заслужава да му се обръща<br />

чак такова внимание, та цяла вечер да говорим за него, има<br />

доста по-приятни неща.<br />

Виждайки, че в залата влиза Хубори и се <strong>на</strong>сочва към тях,<br />

Иван заста<strong>на</strong> с гръб към него, изви дяс<strong>на</strong>та ръка зад гърба си<br />

и започ<strong>на</strong> да му дава з<strong>на</strong>ци да се маха. Приятелят му нямаше<br />

такова <strong>на</strong>мерение.<br />

– Айде бе, къде се изгуби? Няма ли да ме представиш <strong>на</strong> момичетата?<br />

– попита Хубори, който си бе пъх<strong>на</strong>л в задните джобове<br />

само палците и поклащаше тялото си <strong>на</strong>пред–<strong>на</strong>зад.<br />

Двамата бяха прекарали няколко часа в кръчмата „Рубово“,<br />

разговаряха за риболов, спориха кой има по-добри постижения,<br />

спречкаха се <strong>на</strong> тема лични качества и достойнства, Иван си<br />

тръг<strong>на</strong>, а Хубори вероятно бе продължил с виното. Беше достатъчно<br />

пиян, за да го изложи. Иван покани отново Веска да<br />

танцуват, като не пропус<strong>на</strong> да се застрахова, споме<strong>на</strong>вайки, че<br />

всъщност не приема Хубори за истински приятел, защото прекалява<br />

с алкохола, а това не е хубаво. На забележката, че и той<br />

самият лъха <strong>на</strong> алкохол, се извини и обясни, че не можел днес<br />

да не уважи виновника за едно тържество, като така и не уточни<br />

за какво и къде е било. Вместо това цяла вечер изразяваше<br />

радостта и възхищението си от Веска. Това даваше <strong>на</strong> момичето<br />

самочувствие, а някаква фея магьосница й подсказваше как<br />

да му възразява така кокетно, че чак се възхищаваше от себе си.<br />

Когато си тръг<strong>на</strong>ха, младежите <strong>на</strong>стояха да ги изпратят до<br />

селото, но момичетата отказаха, защото се опасяваха, че ще ги<br />

види някой и това ще е повод за клюки. Иван се страхуваше, че


ПАРАДОКСЪТ НА ЛЮБОВТА<br />

13<br />

Веска може отново да се срещне с милиционера. Това чувство<br />

се засили, когато стиг<strong>на</strong>ха до шосето за Ветровей.<br />

– Случвало ли ти се е да се влюбиш от пръв поглед? – попита<br />

я той <strong>на</strong> раздяла. – Тази вечер изпитах това. Чувството ми е<br />

истинско и имам сериозни планове за <strong>на</strong>с. Аз съм честен човек,<br />

не съм от тези, които лъжат момичетата и после ги изоставят.<br />

Само ми позволи и съм готов да дойда открито при вашите да<br />

те поискам.<br />

Веска сподели това с майка си. Родителите <strong>на</strong> девойката се<br />

колебаеха какво да я посъветват. Иван произхождаше от уважавания<br />

род Хармизови. По-рано баща му работеше в общи<strong>на</strong>та,<br />

но след Девети септември го съкратиха и го <strong>на</strong>правиха<br />

гробар. Новите властници целяха да го унижат, но авторитетът<br />

<strong>на</strong> чиновника се пренесе по един невероятен <strong>на</strong>чин върху престижа<br />

<strong>на</strong> тази длъжност. Понесе се мълва, че щом като Хармизов<br />

е изпратен там, това не е случайно. Заговори се, че когато се<br />

разкопавали стари гробове, се откривали златни и скъпоценни<br />

<strong>на</strong>кити, с които понякога заравяли мъртвите. „Що злато е изкопал<br />

тоя човек от гробовете“; „Който е бил кюмюрджия, пак ще<br />

си е кюмюрджия. На студено няма да остане.“ – раз<strong>на</strong>сяше се из<br />

кръчмите.<br />

Семейството <strong>на</strong> Димо Шарлашки беше с бъдеще. Поради<br />

партизанското си ми<strong>на</strong>ло баща му сега беше един от първенците<br />

<strong>на</strong> Лесовград. Беше се крил в шумата заедно с Петър Лесов,<br />

<strong>на</strong> чието име беше прекръстен градът. Бащата <strong>на</strong> Веска се радваше<br />

и се гордееше, че дъщеря му има двама з<strong>на</strong>тни кандидатженихи,<br />

но в дъното <strong>на</strong> душата си изпитваше извест<strong>на</strong> тревога.<br />

Майка й, която <strong>на</strong> младини беше ед<strong>на</strong> от многото девойки,<br />

които въздишаха по бащата Хармизов, приемаше с романтично<br />

чувство това, че ней<strong>на</strong>та мечта да се сроди с тази фамилия ще<br />

се сбъдне чрез дъщеря й.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!