28.03.2022 Views

LDO_Klikovka_Letak_DL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste si vybrali pro rozvoj svého

potomka právě Základní uměleckou školu Popelka.

Umělecké vzdělávání lze svojí povahou přirovnat

k vrcholovému sportu. Vyžaduje vysoké nasazení

a kontinuální přípravu, zároveň ale přináší

radost z úspěchu a příležitost k rozvoji tvůrčího

potenciálu. Aby Vaše představa o cestě, na kterou

se spolu s námi chcete vydat, byla co nejjasnější,

připravili jsme pro Vás soubor informací o průběhu

studijních zaměření ZUŠ Popelka.

Na naší škole se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí

prostředí. Pomozte nám toto prostředí rozvíjet –

ptejte se, přicházejte s nápady či si jen popovídejte

s ostatními žáky, kolegy nebo ředitelem.

Přeji Vám, abyste u nás co nejvíce využili příležitost

rozšířit svůj život o další rozměr.

Adresa ředitelství: Na Popelce 1/18,

150 00 Praha 5 – Košíře

Adresa místa výuky: Pod Klikovkou 1561/13,

150 00 Praha 5 – Smíchov

Telefon: +420 257 326 691 (ústředna)

Web: www.zuspopelka.cz

Facebook: www.facebook.com/zuspopelka

Administrativní záležitosti: Radomíra Gerychová,

kancelář školy, skola@zuspopelka.cz

Studijní agenda: MgA. Adéla Tichá,

zástupkyně ředitele,

ticha@zuspopelka.cz,

tel. +420 734 852 617

Informace pro zájemce o studium

na ZUŠ Popelka

Literárně-dramatický obor

Klikovka

Tomáš Krejbich

ředitel školy

www.zuspopelka.cz


PŘIJETÍ KE STUDIU

Aby Vaše dítě mohlo navštěvovat ZUŠ Popelka, musí

úspěšně projít přijímací zkouškou. O jejím výsledku

se informujte na www.zuspopelka.cz nebo na odkazu,

který jste obdrželi při potvrzení přihlášky. Počet

přijatých uchazečů je ve výsledku ještě omezen celkovou

kapacitou školy, která je 845 žáků.

Pokud bylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole,

následuje domluva rozvrhu s Vaším pedagogem, která

proběhne první den nového školního roku. Pokud se

z jakéhokoliv důvodu rozhodnete do studia nenastoupit,

dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom

místo uvolnili dalším zájemcům.

PRŮBĚH A NÁPLŇ STUDIA

Studium LDO začíná jedno až dvouletým přípravným

studiem, tzv. přípravkou. Zde navštěvují žáci

kolektivní výuku, kde se formou dramatických her

a cvičení učí spolupráci, rozvíjí komunikační dovednosti,

pohybovou a hlasovou tvorbu. Seznamují se

se základy hry v roli a improvizace. Výuka probíhá

od 1 do 3 povinných vyučovacích hodin týdně podle

věku žáka.

Během prvního stupně studia (1. – 7. ročník) žáci absolvují

předměty Kolektivní dramatická tvorba, Pohyb,

Hlas a Přednes. Zde se učí tvořivě pracovat s rozličnými

literárními, či autorskými náměty pro tvorbu

divadelního představení. Rozvíjí základy jevištní řeči

a pohybu. Seznamují se s principy práce s loutkami.

Ve druhém stupni studia (1. - 4. ročník) žáci absolvují

předměty Kolektivní inscenační tvorba a Individuální

dramatická tvorba. Aktivně se podílí na vzniku

inscenace. Provádí dramaturgické úpravy textu určeného

k individuální nebo kolektivní interpretaci.

Dále rozvíjí získané dovednosti v oblasti herecké

práce.

Od školního roku 2012/2013 se na českých základních

uměleckých školách vyučuje podle školních vzdělávacích

programů (ŠVP), které si každá škola vytváří

samostatně na základě státního zadání, rámcového

vzdělávacího programu. ŠVP pojmenovává dovednosti

a postoje, které by si měl ideálně každý žák

osvojit. Náš ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo

si jej můžete stáhnout na webových stránkách školy

www.zuspopelka.cz v sekci Dokumenty.

Výuka na základní umělecké škole se od volnočasových

aktivit (kroužků) liší celkovým koncepčním

pojetím a pojmenovanými výstupy Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přestože je výuka

na ZUŠ z většiny hrazena ze státního rozpočtu,

žák přispívá na chod školy v rámci pololetního

školného. Pokyn pro platbu obdržíte na svůj e-mail.

CO STUDIUM PŘINÁŠÍ

Naším cílem je komplexní osobnostně sociální rozvoj

žáka. Snažíme se posilovat zdravé sebevědomí

každého jednotlivce, rozvíjet schopnosti spolupráce,

komunikace a důvěry ve skupině. Pedagog by při

společné práci měl být pro žáka především partnerem,

poskytující mu dostatek motivace a podnětů pro

osobnostní i dovednostní růst.

Těžištěm naší práce jsou dramatické hry a divadlo.

Při tvorbě nových představení je kladen důraz

na zájmy a zkušenosti dětí. Naší snahou je tvořit

s dětmi inscenace, které vzniknou z jejich kreativity,

nadšení a chuti sdělovat divákovi to, co je zajímá.

Díky účasti na školních vystoupeních a dětských

divadelních přehlídkách žáci navazují sociální

kontakty a získávají širší povědomí o divadelní práci

svých vrstevníků.

Získání divadelních zkušeností a dovedností vede

některé z našich žáků k volbě divadla jako budoucí

životní profese.

Výuka je vedena plně kvalifikovanými pedagogy,

kteří absolvovali studium pedagogických nebo

uměleckých vysokých škol. Žák se dle svých preferencí

může rozhodnout, zda se bude věnovat

divadlu pouze zájmově nebo zda je jeho metou

přijetí na některou z odborných uměleckých škol.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Základní umělecká škola Popelka nabízí na pobočce

Pod Klikovkou 13 nejen výuku literárně-dramatického,

ale i výtvarného oboru a tance. Více informací

získáte od zástupkyně ředitele nebo přímo od jednotlivých

vyučujících na pobočce. Hudební obor

naleznete v hlavní budově Na Popelce 18.

NAŠE POSLÁNÍ – 4 OBORY – NAJDI SE!

Poskytujeme dětem a mládeži odborné umělecké

vzdělávání. Podporujeme tak rozvoj jejich tvůrčích

schopností a přispíváme k růstu jejich osobnosti.

Jsme institucí sdružující profesionály ze čtyř

uměleckých oborů, kteří dlouhodobě garantují

kvalitu výuky. Přinášíme obohacení kulturního

života a kultivaci hodnot, vztahů a zájmů

svého okolí.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!