02.05.2013 Views

Optagelsespjece (pdf) - VIA University College

Optagelsespjece (pdf) - VIA University College

Optagelsespjece (pdf) - VIA University College

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ErgotErapEut<br />

optagElsE 2012


VElKoMMEN INDHolDsFortEgNElsE<br />

Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel<br />

og bringer mennesker fremad? som har fokus på krop<br />

og psyke? og som sætter din personlighed og kreativitet<br />

i spil? så er ergoterapeutuddannelsen noget for dig.<br />

Ergoterapeutuddannelsen varer 3½ år og veksler<br />

mellem teori og praksis. Efter afsluttet uddannelse<br />

er du professionsbachelor. Dette giver<br />

dig mulighed for at praktisere professionen<br />

og det er også muligt at læse videre på kandidat-<br />

og masterniveau, hvis du får lyst til det.<br />

Her kan du få information om, hvordan du søger om<br />

optagelse på ergoterapeutuddannelsen, og hvilke ting<br />

du skal være opmærksom på. Derfor er det en god ide at<br />

læse pjecen igennem, inden du sender din optagelsesansøgning.<br />

Du kan blandt andet finde ideer til at skrive<br />

en bedre ansøgning og læse om vurderingskriterierne.<br />

Du skal søge om optagelse via Den Koordinerede tilmelding<br />

(Kot). Du kan uddanne dig til ergoterapeut<br />

i Esbjerg, Holstebro, København, Næstved, odense,<br />

aalborg og aarhus, og du har mulighed for at søge<br />

om optagelse på alle syv ergoterapeutuddannelser.<br />

2<br />

Husk at uddannelsesstederne skal have din ansøgning<br />

til kvote 1 inden 5. juli, hvis du udelukkende vil vurderes<br />

ud fra dit eksamensgennemsnit i gymnasiet eller<br />

fra en anden adgangsgivende eksamen. Hvis du søger<br />

ind via kvote 2, skal du søge inden 15. marts.<br />

Hvis du har flere spørgsmål end pjecen kan hjælpe<br />

med, så er du meget velkommen til at kontakte en<br />

studievejleder på et af uddannelsesstederne. at vælge<br />

studium er en vigtig beslutning. De præcise adresser<br />

på uddannelsesstederne kan du finde bag i pjecen.<br />

god fornøjelse.<br />

Ergoterapeutuddannelserne i Danmark<br />

Velkommen .........................................................................................................................................................................................2<br />

optagelseskriterier og adgangskrav ................................................................................................................................................4<br />

ansøgerne deles i to kvoter ...............................................................................................................................................................4<br />

ansøgere til kvote 1 .............................................................................................................................................................................4<br />

ansøgere til kvote 2 .............................................................................................................................................................................4<br />

Motiveret ansøgning ............................................................................................................................................................................5<br />

Erhvervserfaring ...................................................................................................................................................................................5<br />

Enkeltfag .................................................................................................................................................................................................5<br />

Højskole ..................................................................................................................................................................................................5<br />

udlandsophold .....................................................................................................................................................................................5<br />

andre studierelevante aktiviteter .....................................................................................................................................................6<br />

søg digitalt .............................................................................................................................................................................................6<br />

Dokumentation .....................................................................................................................................................................................6<br />

ansøgning i kvote 1 .............................................................................................................................................................................6<br />

ansøgning i kvote 2 .............................................................................................................................................................................6<br />

Individuel kompetencevurdering .....................................................................................................................................................6<br />

ansøgere med kandidatuddannelse eller to uafsluttede videregående uddannelser ......................................................7<br />

ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen .............................................................................................................7<br />

prioritering af uddannelsesønsker ...................................................................................................................................................7<br />

standby ...................................................................................................................................................................................................8<br />

Fuldmagt .................................................................................................................................................................................................8<br />

tidspunkt for den adgangsgivende eksamen ...............................................................................................................................8<br />

Flere adgangsgivende eksaminer ....................................................................................................................................................8<br />

sygdom og handicaps .........................................................................................................................................................................8<br />

Svar på ansøgningen ......................................................................................................................................................................9<br />

optaget ...................................................................................................................................................................................................9<br />

afslag – hva´ så? ...................................................................................................................................................................................9<br />

Overflytning til anden uddannelsesinstitution ...............................................................................................................10<br />

Ergoterapeutuddannelser i Danmark ..................................................................................................................................10<br />

Esbjerg ...................................................................................................................................................................................................11<br />

Holstebro ..............................................................................................................................................................................................11<br />

København...........................................................................................................................................................................................11<br />

Næstved................................................................................................................................................................................................11<br />

odense ..................................................................................................................................................................................................11<br />

aalborg ..................................................................................................................................................................................................11<br />

aarhus ...................................................................................................................................................................................................11<br />

Åbent Hus - datoer ........................................................................................................................................................................12<br />

Studievalg i Danmark ...................................................................................................................................................................13<br />

links .......................................................................................................................................................................................................14<br />

Husk .......................................................................................................................................................................................................15<br />

ansøgningsfrister ...............................................................................................................................................................................15<br />

3


optagElsEsKrItErIEr<br />

og aDgaNgsKraV<br />

optagElsEsKrItErIEr og aDgaNgsKraV<br />

Der er optagelse til ergoterapeutuddannelsen én gang<br />

om året, og studiestart to gange årligt (uge 35 og<br />

uge 6) på de fleste uddannelsesinstitutioner.<br />

Du skal sende en ansøgning til alle de uddannelsesinstitutioner,<br />

du søger optagelse på.<br />

aNsøgErNE DElEs I to KVotEr<br />

Både i kvote 1 og 2 kræves der som udgangspunkt en<br />

adgangsgivende eksamen. En adgangsgivende eksamen<br />

bliver ikke forældet, men hvis du har en ældre<br />

eksamen, kan det være en god idé at opdatere den<br />

ved at tage nye fag eller forbedre karaktererne i fag,<br />

du allerede har.<br />

KVotE 1:<br />

Kvote 1 udgør 65 % af uddannelsespladserne.<br />

ansøgningsfristen er 5. juli 2012 kl. 12.00.<br />

aNsøgErE tIl KVotE 1<br />

Hvis du kun ønsker at blive vurderet på dit eksamensgennemsnit,<br />

skal du søge i kvote 1. Kvote 1-ansøgere<br />

optages efter faldende eksamenskvotient. En ansøger,<br />

der starter senest 2 år efter den adgangsgivende eksamen,<br />

får ganget sit oprindelige karaktergennemsnit<br />

med 1,08. Denne toårsfrist kan i særlige tilfælde forlænges.<br />

Du kan søge i kvote 1, når du har bestået en<br />

af de følgende adgangsgivende eksaminer:<br />

1. studentereksamen (stx).<br />

2. Højere forberedelseseksamen (hf).<br />

3. Højere handelseksamen (hhx).<br />

4. Højere teknisk eksamen (htx).<br />

5. Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen,<br />

færøsk højere forberedelseseksamen,<br />

færøsk højere teknisk eksamen, grønlands gymnasiale<br />

uddannelse (gu-eksamen), den erhvervsgymnasiale<br />

uddannelse til højere handelseksamen<br />

fra grønland, den erhvervsgymnasiale uddannelse<br />

til højere teknisk eksamen i grønland, eksamen fra<br />

Duborgskolen og fra a.p. Møller skolen.<br />

6. gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede<br />

(gIF).<br />

KVotE 2:<br />

I kvote 2 optages ansøgere som:<br />

• opfylder adgangskravene til uddannelsen, men<br />

ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne<br />

optages i kvote 1<br />

• ønsker at blive vurderet på aktiviteter/færdigheder<br />

ud over den adgangsgivende eksamen<br />

• har bestået social- og sundhedsuddannelsen<br />

(trin 2) med dansk C, engelsk C og naturfag C<br />

• har erhvervserfaring svarende til 9 måneders<br />

fuldtidsarbejde samt 4 enkeltfag med alle nedenstående<br />

nummererede krav:<br />

1. Dansk a og Engelsk B<br />

2. Bioteknologi a eller Biologi B eller Fysik B<br />

eller Kemi B eller Matematik B<br />

3. samfundsfag C eller psykologi C<br />

• har Dansk/Fransk Baccalauréat (DBF), Europæisk<br />

Baccalauréat<br />

• (EB), International Baccalauréat (IB) eller option<br />

Internationale du Baccalauréat (oIB).<br />

• har udenlandsk eksamen, som kan sidestilles med<br />

en dansk gymnasial eksamen, jf. www.iu.dk, og<br />

dermed kan omregnes til en optagelseskvotient.<br />

• har en udenlandsk eksamen, uanset statsborgerskab,<br />

der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient<br />

• ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer,<br />

der kan sidestilles hermed.<br />

I kvote 2 foretages en individuel bedømmelse og der<br />

lægges vægt på følgende:<br />

MotIVErEt aNsøgNINg<br />

Fortæl om dig selv, og hvorfor du søger optagelse på<br />

ergoterapeutuddannelsen. Begrund ansøgningen ved<br />

at beskrive hvordan dine arbejdsrelaterede, uddannelsesmæssige<br />

og personlige erfaringer kvalificerer<br />

dig til at blive optaget på uddannelsen. Den motiverede<br />

ansøgning må maksimalt fylde 2 a4-sider (4800<br />

anslag). Du skal sende den med din ansøgning senest<br />

15. marts.<br />

ErHVErVsErFarINg<br />

For at din erfaring fra erhvervsarbejde kan indgå i vurderingen<br />

i kvote 2, skal ansættelsen være dokumenteret<br />

og i øvrigt opfylde nedenstående betingelser:<br />

Erhvervsarbejde med mindst 28 timer ugentligt be-<br />

regnes som fuldtidsarbejde. Erhvervsarbejde på deltid,<br />

dvs. fra 18 - 27 timer ugentligt, beregnes med<br />

halvdelen af det antal måneder erhvervsarbejdet har<br />

varet. Det ugentlige timetal kan evt. beregnes som et<br />

gennemsnit over en periode på op til 4 uger.<br />

Erhvervsarbejdet skal være lønnet. arbejde som selvstændig<br />

erhvervsdrivende kan medregnes. aftjent<br />

værnepligt, optjent og afholdt ferie kan medregnes.<br />

ENKEltFag<br />

Der lægges vægt på at du har færdigheder indenfor<br />

relevante fag såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag<br />

og psykologi.<br />

HøjsKolE<br />

Der lægges vægt på højskoleforløb af minimum 16<br />

uger og på fuld tid.<br />

uDlaNDsopHolD<br />

Der lægges vægt på min. 4 måneders udlandsophold<br />

i sammenhæng (arbejde, rejse, studieophold,<br />

udvekslingsstudent).<br />

4 5


aNsøgNINgssKEMa<br />

aNDrE stuDIErElEVaNtE aKtIVItEtEr<br />

Der lægges vægt på min. 10 måneders aktiviteter,<br />

f.eks. fritidsledervirksomhed, frivilligt socialt arbejde,<br />

foreningsarbejde.<br />

søg DIgItalt<br />

på www.optagelse.dk kan du udfylde ansøgningsskemaet<br />

og indsende det direkte til de relevante uddannelsesinstitutioner.<br />

Fordelene er, at stamdata og eksamenskarakterer<br />

udfyldes automatisk, og du behøver<br />

ikke at udfylde prioriteringsskema. Det er muligt at<br />

gemme din ansøgning som kladde og vende tilbage til<br />

de indtastede oplysninger og derved løbende arbejde<br />

med din ansøgning, indtil den er afsendt. I nogle tilfælde<br />

skal eksamensbevis samt anden dokumentation<br />

eftersendes med postvæsenet.<br />

Du finder mere information om at søge digitalt på<br />

www.optagelse.dk.<br />

Du kan vælge i stedet at udskrive et tomt ansøgningsskema<br />

+ prioriteringsskema fra www.optagelse.dk, udfylde<br />

det og sende det med posten sammen med dit<br />

eksamensbevis + evt. anden dokumentation.<br />

DoKuMENtatIoN<br />

alle de aktiviteter, du vil have vurderet i forbindelse<br />

med din ansøgning om optagelse skal skrives på ansøgningsskemaet<br />

og være korrekt dokumenteret.<br />

Det er dine egne oplysninger på selve skemaet, der<br />

er grundlaget for vurderingen. Hvis du blot skriver “se<br />

bilag”, risikerer du, at nogle af dine kvalifikationer ikke<br />

bliver medtaget i vurderingen.<br />

alle eksaminer, erhvervserfaringer og øvrige kvalifikationer,<br />

som du ønsker skal indgå i vurderingen af<br />

din ansøgning, skal dokumenteres. Den bedste dokumentation<br />

er præcis i sit indhold og læselig (dvs. en<br />

god kopi). Ved dokumentation af erhvervserfaring skal<br />

6<br />

startdato, ugentlig timetal, ophørsdato samt arbejdets<br />

art fremgå.<br />

En ansættelseskontrakt er ikke tilstrækkelig dokumentation<br />

alene. Den skal suppleres med en arbejdsgivererklæring,<br />

lønsedler eller lignende. Hvis du i ansøgningsskemaet<br />

har oplyst aktiviteter, som du først forventer at<br />

afslutte senere – enkeltfag, højskoleophold, erhvervsarbejde<br />

eller lignende – skal du huske at sende dokumentation<br />

for disse aktiviteter til uddannelsesinstitutionen<br />

hurtigst muligt, dog senest 5. juli, hvis de skal tages i<br />

betragtning.<br />

Du skal ikke indsende originalmateriale. Ergoterapeutuddannelserne<br />

har ikke mulighed for at returnere dine<br />

bilag. lad være med at sætte bilagene i mappe, hæfte<br />

dem sammen eller lignende, men du må gerne markere,<br />

f.eks. med en clips, hvad der hører til hvert udvælgelseskriterium.<br />

Ergoterapeutuddannelserne kan forlange at få originale<br />

dokumenter forevist.<br />

aNsøgNINg I KVotE 1<br />

Hvis du kun søger via kvote 1, skal ansøgningen ikke<br />

indeholde anden dokumentation end en kopi af dit eksamensbevis<br />

for den adgangsgivende eksamen.<br />

aNsøgNINg I KVotE 2<br />

til en god kvote 2-ansøgning skal du regne med<br />

at bruge tid på at fremskaffe dokumentation, tage<br />

kopier og tage dig tid til at skrive en god motiveret ansøgning.<br />

INDIVIDuEl KoMpEtENCEVurDErINg<br />

Hvis du søger optagelse på et andet grundlag end de<br />

formelle adgangskrav, skal uddannelsesinstitutionen<br />

foretage en individuel vurdering af dine kompetencer.<br />

Vurderingen skal bygges på oplysninger om din sam-<br />

lede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor<br />

de er erhvervet; på indsendte dokumenter eller ved<br />

personlig samtale; på deltagelse i test eller ved særligt<br />

tilrettelagt afklaringsprogram på den enkelte uddannelsesinstitution.<br />

Man vurderer, om du har faglige kvalifikationer, der<br />

kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav og om<br />

du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre<br />

uddannelsen.<br />

Den individuelle kompetencevurdering kan medføre:<br />

1. afslag på ansøgning om optagelse. Det betyder,<br />

at man vurderede, at dine faglige kvalifikationer<br />

ikke kunne sidestilles med de fastsatte adgangskrav<br />

og at du med disse ikke kunne gennemføre<br />

uddannelsen på nuværende tidspunkt, hvorfor<br />

du ikke kan optages. Du får tilbud om studievejledning<br />

med henblik på drøftelse af forbedring<br />

af dine muligheder for senere optagelse. Du får<br />

meddelelsen inden udgangen af juni måned.<br />

2. Meddelelse om berettigelse til optagelse, hvorefter<br />

din ansøgning vurderes på lige fod med de<br />

øvrige kvote 2-ansøgninger. Du får meddelelsen<br />

inden udgangen af juni måned.<br />

aNsøgErE MED KaNDIDatuDDaNNElsE EllEr to<br />

uaFsluttEDE VIDErEgåENDE uDDaNNElsEr<br />

Du kan søge optagelse, men optages kun hvis der er<br />

ledige pladser. Hvis der foreligger usædvanlige forhold<br />

kan der dog dispenseres for dette. Ved ansøgning om<br />

en sådan dispensation, opfordres du til at søge i god tid.<br />

aNsøgErE MED uDENlaNDsK aDgaNgsgIVENDE<br />

EKsaMEN<br />

alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal<br />

fremsende deres ansøgning således, at den er skolerne<br />

i hænde senest den 15. marts kl.12.00. Eksaminer,<br />

der kan omregnes til en dansk kvotient, vurderes<br />

i kvote 1 samt kvote 2. Eksaminer, der ikke kan omregnes,<br />

vurderes udelukkende i kvote 2.<br />

For at kunne gennemføre studiet er det nødvendigt<br />

at beherske dansk både skriftligt og mundtligt. udenlandske<br />

ansøgere skal inden optagelsen bestå studieprøven<br />

i dansk som andetsprog.<br />

Disse danskprøve-krav omfatter ikke ansøgere fra<br />

sverige, Norge og Island.<br />

prIorItErINg aF uDDaNNElsEsøNsKEr<br />

Når du udfylder ansøgningsskemaerne, har du mulighed<br />

for at søge om optagelse på op til 8 forskellige uddannelser<br />

i prioriteret rækkefølge. Du kan derfor søge<br />

optagelse på alle 7 ergoterapeutuddannelser. Husk<br />

at udfylde og indsende prioriteringsskemaet til den<br />

uddannelsesinstitution du har som 1. prioritet - også<br />

selvom du kun søger én uddannelse eller én uddannelsesinstitution.<br />

Hvis du søger digitalt på www.optagelse.dk,<br />

skal du ikke udfylde prioriteringsskemaet.<br />

7


staNDBy<br />

standby betyder ”at stå til rådighed”. Hvis du søger og<br />

får en standby-plads, skal du stå til rådighed til eventuelle<br />

ledige pladser på et af de hold, den pågældende<br />

uddannelse starter det pågældende studieår.<br />

Der er på forhånd fastsat et antal standby-pladser på<br />

hver enkelt uddannelse. Det er muligt at søge standby-pladser<br />

på alle ergoterapeutuddannelser. Når du<br />

har en standby-plads, bliver du ikke tilbudt plads på et<br />

andet studie som du har prioriteret lavere, selvom der<br />

er plads på det studie.<br />

yderligere vejledning om standby-pladser findes på<br />

www.optagelse.dk.<br />

FulDMagt<br />

Der skal altid foreligge en fuldmagt, hvis andre skal<br />

have oplysninger om din ansøgning. opholder du dig<br />

f.eks. i udlandet på ansøgningstidspunktet, kan du<br />

skrive en fuldmagt til en anden, som så kan udfylde<br />

og sende ansøgningen på dine vegne. af fuldmagten<br />

skal det fremgå, hvilke uddannelser du søger ind på.<br />

Husk at sikre dig, at den, der skal udfylde din ansøgning,<br />

er grundigt informeret, så der ikke sker fejl i ansøgningsproceduren.<br />

Du kan ligeledes skrive en fuldmagt til en anden, som<br />

kan bekræfte en eventuel studieplads eller på anden<br />

vis handle på dine vegne i forbindelse med din ansøgning.<br />

tIDspuNKt For DEN aDgaNgsgIVENDE EKsaMEN<br />

Du skal være opmærksom på, at du kan blive vurderet,<br />

selvom du først forventer at bestå den adgangs-<br />

givende eksamen kort efter ansøgningsfristens udløb<br />

(herunder sygeeksamen). Du skal huske at sende<br />

dokumentation for dette senest 5. juli kl. 12.00.<br />

FlErE aDgaNgsgIVENDE EKsaMINEr<br />

ansøgere med flere adgangsgivende eksaminer skal<br />

søge optagelse på grundlag af den første eksamen.<br />

Den enkelte uddannelsesinstitution kan dispensere<br />

fra dette, hvis der foreligger usædvanlige forhold.<br />

Husk i givet fald, at indsende din dispensationsansøgning<br />

i god tid.<br />

sygDoM og HaNDICaps<br />

Hvis du har et handicap eller en sygdom, og er usikker<br />

på, om det vil påvirke din mulighed for at blive ergoterapeut,<br />

kan du kontakte et af uddannelsesstederne.<br />

Der findes særlige muligheder i henhold til Bekendtgørelse<br />

om specialpædagogisk støtte (sps) ved videregående<br />

uddannelser.<br />

Der kan i forbindelse med ansøgning om optagelse<br />

tages hensyn til særlige forhold såsom sygdom, handicap<br />

mv. Hvis du ønsker, at der skal tages hensyn til<br />

sådanne forhold, skal du vedlægge en ansøgning herom<br />

– dokumenteret i form af lægeerklæring mv. Du<br />

anbefales at kontakte uddannelsens studievejleder.<br />

sVar på aNsøgNINgEN<br />

alle ansøgere får svar senest 30. juli. Ergoterapeutuddannelserne<br />

sender svar både til de ansøgere, der<br />

er optaget med studiestart uge 35 og uge 6, og til de,<br />

der har fået en standby-plads. Kot sender svar til de<br />

ansøgere, der får afslag.<br />

optagEt<br />

Modtager du et tilbud om en studieplads, skal du<br />

bekræfte, at du ønsker den tilbudte plads. Er du ikke<br />

hjemme sidst i juli måned, må du give fuldmagt til, at<br />

en anden på dine vegne, kan bekræfte at du ønsker at<br />

benytte studiepladsen.<br />

Du skal bekræfte studiepladsen inden en bestemt<br />

dato, fastsat af den enkelte uddannelsesinstitution -<br />

ofte i starten af august. Hvis du ikke bekræfter din<br />

optagelse inden for fristen, risikerer du at miste studiepladsen.<br />

uddannelsesinstitutionerne fordeler tidspunkt for studiestart<br />

henholdsvis uge 6 og uge 35 ud fra beskrevne<br />

kriterier.<br />

aFslag – HVa´ så?<br />

Hvis du har fået afslag på din ansøgning til ergoterapeutuddannelsen,<br />

er det ikke nødvendigvis ensbetydende<br />

med, at du ikke er kvalificeret til at gennemføre<br />

studiet. Nogle uddannelser har flere ansøgere end<br />

uddannelsespladser og må derfor hvert år afvise kvalificerede<br />

ansøgere.<br />

Du kan kontakte uddannelsesinstitutionen og bede<br />

om en forklaring på afslaget.<br />

Fortæl om dine planer mht. arbejde og uddannelse i<br />

øvrigt og bed om en vurdering af, om disse er hensigtsmæssige<br />

i forhold til uddannelsens kvote 2-kriterier<br />

og chancen for optagelse næste år.<br />

overvej, om du stadig vil satse på at blive optaget på<br />

uddannelsen, evt. et andet sted i landet, hvor det er<br />

lettere at komme ind.<br />

sæt dig grundigt ind i uddannelsens optagelseskrav.<br />

opfylder du adgangskravene? Hvis ikke, hvordan kan<br />

du så supplere dem? Husk at få dokumentation for<br />

de aktiviteter, du gennemfører: Varighed, omfang,<br />

timetal, art osv.<br />

8 9


oVErFlytNINg tIl aNDEN<br />

uDDaNNElsEsINstItutIoN<br />

skift til samme uddannelse ved anden uddannelses-<br />

institution kan først ske efter 1. studieår og efter at<br />

1. eksterne prøve er bestået. uddannelsesinstitu-<br />

10<br />

tionen kan dispensere herfra, såfremt der foreligger<br />

usædvanlige forhold.<br />

ErgotErapEutuDDaNNElsEr<br />

I DaNMarK<br />

EsBjErg<br />

university <strong>College</strong> syddanmark<br />

Ergoterapeutuddannelsen<br />

Degnevej 16<br />

6705 Esbjerg ø<br />

tlf.: 72 66 20 00<br />

www.ucsyd.dk<br />

Mail: uddannelseskontoret@ucsyd.dk<br />

69 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6<br />

HolstEBro<br />

VIa university <strong>College</strong><br />

Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro<br />

gl. struervej 1,<br />

7500 Holstebro<br />

tlf.: 87 55 24 55<br />

www.viauc.dk<br />

Mail: eih@viauc.dk<br />

72 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6<br />

KøBENHaVN<br />

professionshøjskolen Metropol<br />

Ergoterapeutuddannelsen i København<br />

sigurdsgade 26,<br />

2200 København N<br />

tlf.: 72 48 75 00<br />

www.phmetropol.dk<br />

Mail: phoe@phoe.dk<br />

144 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6<br />

NæstVED<br />

university <strong>College</strong> sjælland<br />

Ergoterapeutuddannelsen<br />

parkvej 190,<br />

4700 Næstved<br />

tlf.: 55 75 51 00<br />

www.ucsj.dk<br />

Mail: ergoterapeut@ucsj.dk<br />

72 studiepladser, studiestart uge 35<br />

uddannelsen udbydes henholdsvis som ordinært<br />

studie og e-læring<br />

oDENsE<br />

university <strong>College</strong> lillebælt<br />

Ergoterapeutuddannelsen<br />

Blangstedgårdsvej 4<br />

5220 odense sø<br />

tlf.: 63 18 31 00<br />

www.ucl.dk<br />

Mail: ergoterapi@ucl.dk<br />

82 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6<br />

aalBorg<br />

professionshøjskolen university <strong>College</strong> Nordjylland<br />

Ergoterapeutuddannelsen<br />

postboks 38<br />

9100 aalborg<br />

tlf. 72 69 50 00<br />

www.ucn.dk<br />

Mail: sl@ucn.dk<br />

84 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6<br />

aarHus<br />

Via university <strong>College</strong><br />

Ergoterapeutuddannelsen i aarhus<br />

Hedeager 2<br />

8200 aarhus N<br />

tlf.: 87 55 24 00<br />

www.viauc.dk<br />

Mail: eia@viauc.dk<br />

120 studiepladser, studiestart uge 35 og uge 6<br />

11


åBENt Hus - DatoEr<br />

Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg:<br />

offentliggøres på www.ucsyd.dk<br />

Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro:<br />

offentliggøres på www.viauc.dk<br />

Ergoterapeutuddannelsen i København:<br />

offentliggøres på www.phmetropol.dk<br />

Ergoterapeutuddannelsen i Næstved:<br />

offentliggøres på www.ucsj.dk<br />

12<br />

Ergoterapeutuddannelsen i odense:<br />

offentliggøres på www.ucl.dk<br />

Ergoterapeutuddannelsen i aalborg:<br />

offentliggøres på www.ucn.dk<br />

Ergoterapeutuddannelsen i aarhus:<br />

offentliggøres på www.viauc.dk<br />

stuDIEValg I DaNMarK<br />

studievalg København<br />

Fiolstræde 22<br />

postbox 2007<br />

1011 København K<br />

tlf.: 35 32 29 14<br />

kbh@studievalg.dk<br />

studievalg sjælland<br />

jernbanegade 12<br />

4700 Næstved<br />

tlf.: 55 78 68 28<br />

sjaelland@studievalg.dk<br />

studievalg Fyn<br />

albanigade 30<br />

5000 odense C<br />

tlf.: 65 50 10 60<br />

fyn@studievalg.dk<br />

studievalg sydjylland<br />

jernbanegade 33<br />

6000 Kolding<br />

tlf.: 76 32 55 00<br />

sydjylland@studievalg.dk<br />

studievalg Midt- og Vestjylland<br />

Viborgvej 1<br />

7400 Herning<br />

tlf.: 70 23 57 23<br />

midtvestjylland@studievalg.dk<br />

studievalg østjylland<br />

Vestergade 24<br />

8000 aarhus C<br />

tlf.: 89 42 24 24<br />

oestjylland@studievalg.dk<br />

studievalg Nordjylland<br />

slotsgade 27<br />

9000 aalborg<br />

tlf.: 98 10 19 11<br />

nordjylland@studievalg.dk<br />

13


lINKs<br />

www.ug.dk (Studievalg)<br />

www.bliv-ergoterapeut.nu<br />

www.optagelse.dk<br />

www.iu.dk<br />

www.etf.dk<br />

HusK<br />

ansøgningsskema og vejledning findes på www.optagelse.dk<br />

aNsøgNINgsFrIstEr<br />

Kvote 1:<br />

5. juli 2012 kl. 12.00<br />

Kvote 2:<br />

15. marts 2012 kl. 12.00<br />

alle ansøgere får svar<br />

30. juli 2012<br />

14 15


VIa · sundhedsfaglig Højskole · ordrenr.: 03521, rev. udgave · 01.12 · Isp

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!