Læs artikel (PDF) - Ridehesten.com

ridehesten.com

Læs artikel (PDF) - Ridehesten.com

h

UDDANNELSE

Ladelund

satser

på heste

Tilbyder uddannelse,

kurser og rådgivning

Af Kärry Simonsen

Foto: Wiegaarden/Gitte Andersen

Jena Jensen, Børkop, 19 år, er ikke i tvivl.

Hun vil arbejde professionelt med heste.

Espen Espensen, Als, 17 år, er lige så sikker

på, at heste skal være hans fremtid ikke

bare hans fritid.

Anne Hansen, Vissenbjerg, 20 år, havde

planer om at gøre heste til sin arbejdsmæssige

fremtid. Men planerne er ændret.

Espen Espensen er

holdets eneste dreng.

Han satser på en fremtid med

heste og supplerer måske til sin

tid landbrugsuddannelsen

med en berideruddannelse.

Hun vil passe

grise og

nøjes med

at have

heste som

hobby.

Alle tre

er elever på

Ladelund

Landbrugsskole ved Vejen, hvor hestene

spiller en stor rolle, og hvor der er mulighed

for at uddanne sig til faglært landmand

med heste som speciale ­ populært

kaldet staldmester­uddannelse.

Jena og Espen er godt på vej mod at få

det grønne bevis som faglærte landmænd

med heste som speciale. De er i gang med

fem måneders skoleophold på modul 1

b efter at have været i praktik i et år og

gennemgået to måneders skoleophold på

modul 1 a. Efter endnu 17 måneders praktik

og seks måneders skoleophold bliver de

faglærte landmænd med grønt bevis.

Blandt de 12 elever på holdet er Espen

den eneste af hankøn. Det er generelt.

Hestespecialet foretrækkes af piger, mens

der på den almindelige landbrugslinje er

flest drenge.

For lidt penge i heste

Anne er i gang med sin sidste skoleperiode.

Efter to års arbejde med heste hos Per

Skjærbæk, først på Tarupgård og siden på

Mors, har hun besluttet sig for, at svin skal

afløse heste som arbejdsområde. Det er der

især én grund til: Der er for lidt penge i

arbejdet med

heste. Hun

har arbejdet

med svin i

en praktikperiode

og

været meget

glad for det.

Så for hende

vil hestene

være en god

hobby og svinene

hendes

levevej. Både

Jena, Espen

og Anne har

hest med på

l a n d b r u g s ­

- Der er for lidt penge i

heste,

siger Anne Hansen, Vissenbjerg,

som i stedet for vil

arbejde med svin og nøjes

skolen, og er meget glade for at kunne

supplere teoritimerne med praktisk ridning.

Både ridehus­ og staldforhold er i

Ridehesten-Hippologisk 51 h 1/98

Ridehesten-Hippologisk h 1/98 51


Ikke alle får hestejob

top. Ridehuset

er netop forlænget

med

20 meter til

20x60 meter

og har fået ny

barriere, og

der er indrettet

ny stald

Tre landbrugsskoler

har hestespecialer

for hestebranchen er der nogle, der

arbejder til ingen penge. Om der er

arbejde at få til de færdiguddannede

til landbrugs­

dyreassistenter afhænger bl. a. af, om

skoleelever

de er fleksible og ikke har etableret

nes heste. En

sig et sted, som de ikke ønsker at

i n v e s t e r i n g

flytte fra.

til omkring

600.000 kr.

Af Kärry Simonsen

På Malling Landbrugsskole er der

næsten det antal staldmester­elever,

Alle elever har

der er plads til. Det er gået bedre

nemlig mulig­

med praktikpladser i 1997 end de

hed for at

På tre danske landbrugsskoler, Mal­ foregående år, oplyser forstander

tage hest med

ling, Lyngby og Ladelund er der Holger Kofoed Dam. De fleste fær­

til Ladelund.

landmandsuddannelser med heste diguddannede har fået job inden for

Det benytter

som speciale.

det ønskede. Men nogle vælger det

omkring 20

De to, Malling og Ladelund, almindelige landbrug og nøjes med

sig af. Der er

har alene uddannelsen som fag­ at have hesten som hobby. Nogle

også etableret

lært landmand med heste som spe­ ansættes i f. eks. foderstof­forret­

ny, udendørs Jena Jensen vil arbejde med

ciale, populært kaldet staldmester. ninger, og andre går helt ud af

ridebane, og heste, når hun har fået sit

På Lyngby Landbrugsskole driver branchen.

hestene har grønne bevis og er blevet fag-

man foruden denne uddannelse ­ Der kommer nemlig nogle ind,

mulighed for lært landmand med heste

også erhvervsuddannelsen land­ som har en forestilling om, at arbej­

at komme på som speciale - populært kalbrugslinjen,

udgået fra den gamle det med heste er rosenrødt, og at

fold.

det staldmester.

EFG­uddannelse, populært kaldet man bare skal passe enkelte heste.

Hestefacili­

dyreassistent, hvor man også kan Men der skal virkelig bestilles noget,

teterne hører med til landbrugsskolen,

specialisere sig i heste.

siger Holger Kofoed Dam.

men er lejet ud til Ladelund Rideklub, en

Uddannelsen til staldmester tager Martha Voss, Ladelund Land­

aktiv klub med 200 elever. Daglig leder er

tre år og fem måneder, dyreassistentbrugsskole, siger:

berider Claus Sørensen, tidligere Ølgod

uddannelsen tre år og otte måneder. ­ Selv om ikke alle kommer til at

Rideklub.

Dyreassistent­uddannelsen kan man arbejde professionelt med heste, er

Han underviser eleverne fra landbrugs­

også tage på nogle af landets tekni­ det altid sundt at have lært at arbejde

skolen med interesse for dressur, mens

ske skoler, bl. a. Kolding. Der er stor med dyr og jord. Heste­uddannelsen

Tommy Lundby har ugentlige timer i

søgning til uddannelserne.

vil kunne bruges i andre sammen­

springning. Staldmester Bente Elbæk står

På Lyngby Landbrugsskole siger hænge.

for staldpraktik og grundlæggende rideun­

studievejleder Tove Rasmussen, at Ved introduktionsaftener orientedervisning

i klubben.

man endnu ikke har mærket nedrer vi om, at det kan være svært at

gang i elevtallet som følge af små finde praktikpladser, og vi forsøger

Ny hesterådgivning

årgange. Der er altid fuldt hus.

­ Et af de største problemer består i

at hjælpe. Men de er også mange,

der allerede har haft praktikpladser

Hesteaktiviteterne på Ladelund koordi­

at skaffe praktikplads. Dyreassistent­ f. eks. med pasning af kvæg, før de

neres af Martha Voss. Hun underviser i

hestefag, sidder med ved møderne i bestyrelsen

for Ladelund Rideklub, er med til at

eleverne skal have løn, og inden kommer her.

arrangere kurser og er engageret i et nyt

tiltag, Sydjysk Hesterådgivning, der foregår

i samarbejde mellem landbrugsskolen

Kolding Herreds Landbrugsforening og Landboskole og

Landbogården i Brørup. Her er der hjælp

at få for den, der har spørgsmål om heste,

problemer med hesteholdet, vil forøge

udbyttet af hesteholdet, omlægge eller

udvide hesteholdet.

Blandt hesteaktiviteterne på Ladelund

rideklub i samarbejde

Landbrugsskole i den kommende tid er

et kursus i kørsel med hestevogn 13.­15.

Af Kärry Simonsen

bære, at der skal skaffes kapital til

bygning af to nye ridehaller, cafe­

februar og et avlerkursus 27.­29. marts med

teria, toiletfaciliteter, kontorer osv.

titlen “Træning af unghesten ­ på hestens

Et projekt til i alt omkring seks mil­

præmisser”.

Grindsted Landbo­og Husholdningslioner kr.

­Ladelund Landbrugsskole og hestene

skole har planer om at nedlægge Formanden for Grindsted Ride­

har altid hørt sammen, siger Martha Voss.

landbruget og bruge bygningerne klub, bankfuldmægtig Marianne

Da den nuværende berideruddannelse

til noget andet. Det har affødt en Rasmussen, ser positivt på tilbuddet

startede, kom eleverne på kursus her. Så

henvendelse til Grindsted Rideklub fra Grindsted Landbo­ og Hushold­

kom Vilhelmsborg, og eleverne flyttede

med et tilbud om samarbejde. ningsskole. I forvejen samarbejder

herfra.

Grindsted Rideklub skal på sigt rideklubben med husholdningssko­

Men elever fra den almindelige land­

bygge ny stald til 60­70 heste. Grindlen om at undervise husholdningsbrugsuddannelse,

der havde heste med,

sted Landbo­ og Husholdningsskole elever med heste som speciale.

spurgte, om vi ikke kunne gå i gang med

har stalde, der kan ombygges til Grindsted Rideklub har ca. 300

en hesteuddannelse.

heste samt et maskinhus, der vil kun­ medlemmer og er meget aktiv. I 1998

Vi startede i august 1995, og interesne

bruges til halm og materialer. er klubben bl. a. arrangør af DM i

sen har været støt voksende. Jeg spår, at

Ladelund Landbrugsskole i løbet af nogle

Men en flytning af klubben til

området ved landboskolen vil inde­

ridebanespringning for juniorer

og ungryttere.

h

år vil have en fjerdedel af sine elever på

52 Ridehesten-Hippologisk h 1/98

Ridehesten-Hippologisk h 1/98 52

More magazines by this user
Similar magazines