GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

berlinhighend.dk

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

Beretning

Griffin Berlin High End A/S ejer og driver en større

portefølje af velbeliggende ejendomme i Berlin.

Selskabet fokuserer eksklusivt på investeringer i

centralt og attraktivt beliggende ejendomme i Berlin.

Strategien retter sig mod ejendomme med en

attraktiv leje, hvor der er mulighed for yderligere

stigninger samt for at konvertere fra leje- til ejerlejligheder.

Selskabet har kun haft reel drift i lidt under fire

måneder, da ejendommene er overtaget sent i

regnskabsåret.

Ejendomsporteføljen er indkøbt primært i 2008 via

egenkapital og fast forrentede 1. prioritetslån med

rentesatser i niveauet mellem 5,09% og 5,61%.

Selskabet er således ikke umiddelbart negativt

påvirket af den finansielle krise, men konvertering

til ejerlejligheder kan på grund af markedernes

udvikling muligvis ikke ske så hurtigt som først

planlagt.

Selskabet er unoteret og foreløbig er det uafklaret

om, og i givet fald, hvornår en børsføring af selskabet

kunne være fordelagtig. Selskabet har ca. 200

aktionærer og en samlet aktiekapital på DKK 136,8

mio. Kapitalforhøjelsen blev gennemført i april 2008

med DKK 136,3 mio. til kurs 2,0. Efter regnskabsårets

afslutning er der i august 2008 på ny tegnet

kapital med DKK 14,3 mio. til kurs 2,1.

ÅRETS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER

Selskabet har i foråret 2008 arbejdet med planlægningen

af den administrative proces, der er en

forudsætning for senere at konvertere de enkelte

ejendomme til ejerlejlighedsstatus.

Ved regnskabsårets afslutning var processen gennemført

for de fleste af ejendommene og det administrative

forarbejde til konvertering af de resterende

ejendomme forventes gennemført inden udgangen

af marts 2009.

Ejendomsporteføljen består af velbeliggende ejendomme

og tomgangsprocenten er meget tilfredsstillende.

Den er budgetteret til 5% pr. år, men udgjorde

pr. 30. juni 2008 blot 2,6% målt i EUR.

Endvidere er der arbejdet med udvalgte ejendomme,

hvor der er istandsat lejligheder, som efterføl-

gende er udlejet til en væsentlig højere leje end

tidligere.

Selskabet har udarbejdet et udkast til en strategi for

hver enkelt ejendom i porteføljen. Strategien forventes

endeligt godkendt af bestyrelsen i december

2008, hvorefter udviklingsarbejdet forventes at

kunne igangsættes. I første omgang har arbejdet

koncentreret sig om at optimere lejeniveauet i

forhold til markedspotentialet. Herudover vil selskabet

løbende vurdere mulighederne for at konvertere

lejemål til ejerlejligheder.

Den ordinære drift er tilfredsstillende og specielt er

det værd at bemærke, at lejerne i porteføljen er

meget loyale. Det udtrykkes i den årlige fluktuation,

som kun er på 6% sammenlignet med 10-15% i

andre ejendomme i Berlin. Endvidere er udgiften til

den almindelige vedligeholdelse i overensstemmelse

med det forventede.

VÆRDIREGULERING

Selskabet har i juni 2008 fået porteføljen vurderet

af den eksterne valuar DTZ Zadelhoff Tie Leung

GmbH. Dette har medført en samlet vurdering af

porteføljen på DKK 452,6 mio., hvilket er en forringelse

af værdien med DKK 114,8 mio.

INVESTERINGSSTRATEGI

Griffin Berlin High Ends portefølje pr. 30. juni 2008

bestod af 13 ejendomme med ca. 480 lejligheder

og 53 erhvervslejemål. I alt udgør udlejningsarealet

39.814 kvm og er beliggende i bl.a. følgende centrale

distrikter: Charlottenburg, Prenzlauerberg,

Wilmersdorft, Schöneberg og Friederichshain.

Selskabet fokuserer eksklusivt på boligejendomme

med en central beliggenhed. Dermed har også de

tilhørende erhvervslejemål i disse ejendomme

typisk en meget høj leje på grund af den attraktive

og centrale beliggenhed.

Selskabets strategi var oprindeligt at opkøbe, udvikle

og efterfølgende sælge ejendomme i Berlin.

Under den nuværende finanskrise har bestyrelsen

valgt at konsolidere porteføljen og afstå fra yderligere

opkøb og kapitaltilførsel.

Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 7

More magazines by this user
Similar magazines