marts - maj 2013.pdf - Hjordkær kirke

hjordkaerkirke.dk

marts - maj 2013.pdf - Hjordkær kirke

hjordkær kirke

2

Vejviser 2

Præsteord 3

Sket i kirken 4-6

Formiddagscafé 7

Særligt for børn 8

Påskens gudstjenester 9

Nyt fra menighedsrådet 10

Kirkelige foreninger 11

Gudstjenester 12

2013

1

konfirmation 5. maj 2013

(foto fra 2011)

martsmaj


Vejviser

Sognepræst

Robert Strandgaard Andersen

tlf. 74 66 66 23 – email rsa@km.dk

Organist

Margrethe Wohlenberg

tlf. 30 42 95 57 eller

0049-4637-963787

margrethe.wohlenberg@t-online.de

Kirkesanger

Vibeke Kjøller, tlf. 41 16 23 25

Graver

Edvard Høst

tlf. 40 33 81 35 / 74 66 60 48

Træffes bedst på mobil tirs-fre kl. 8-14

email: eh@hjordkaerkirke.dk

Menighedsråd

email: 9011@sogn.dk

Formand

Anna Kristine Schumacher

Tlf. 74 66 69 98 / mobil 53 64 06 28

email: 9011fortrolig@sogn.dk

Kirkeværge

Bent Boysen

Tlf. 74 66 61 66 / 29 21 52 43

Regnskabsfører

Tove Carstensen - træffes mandag og

onsdag kl. 10-12 på Rise kirkekontor

tlf. 74 69 40 70 email: toc@km.dk

Kirken på internet

www.hjordkaerkirke.dk

Tysk præst

Frank Menke, tlf. 74 58 23 13

Sidste frist for aflevering af indlæg

til næste kirkeblad: 15. april 2013

Tekst på bedeskammel i nabokirken

Gospel i Kirkeskoven 15. juni

Igen i år afholder vi gospelworkshop

i Hjordkær Kirke. I år er det

lørdag den 15. juni. Der kommer

mere information i næste kirkeblad.

Der bliver mulighed for at

øve med i løbet af dagen, og om

aftenen er der mulighed for hele

sognet til at deltage i en gospelkoncert.

Sommerfest 21. juni

Der holdes sommerfest 21. juni

kl. 14.30 v/ sognepræst Robert

Strandgaard Andersen

Sæt kryds i kalenderen

Beder du så fadervor hver dag?

Det er et af de sjove spørgsmål, jeg får,

når folk hører, jeg er præst. Kort fortalt

så ja. Men det gjorde vi nu også, inden

jeg blev præst, også selvom jeg ikke er

vokset op med det. Bøn bliver af mange

forstået som en slags ritual, man går

igennem mest med henblik på, at det er

godt for en selv, ikke så meget fordi

man tænker, der er en, som lytter i den

anden ende. En slags mentalhygiejne.

Men med troen på, at Gud er mere end

blot en upersonlig kraft, så bliver bøn

også til mere end egenomsorg. Det er

samtale med Gud. En samtale der kan

være lidt svær at forholde sig til, da

man ikke kan se og høre modparten.

Men i bøn kan man sige alt, både tak

og klage, ønsker og frygt. Fadervor er

en god bøn, Jesus lærte sine disciple.

Og den kan inspirere til at sige andre

ting. Og til tider er den det eneste, man

kan sige, fordi alle ens egne ord løber

tør. Så ja, jeg beder fadervor. Jeg beder

også på andre måder. Har du ingen erfaringer

med det, så prøv endelig. For

der er en, der lytter!

2


PRÆSTEORD

Kan du ikke sige det kort!

Hvad er det egentlig, kristendom

går ud på? Det

spørgsmål møder jeg ofte,

og det er egentlig ikke let at

sige. Jo, man kan jo opremse trosbekendelsen.

Mange kan den (næsten)

udenad, men mange synes måske også,

det kan være svært at forstå, hvad de

gamle ord betyder. Så med al fare for

forenkling kommer her et kort bud!

Gud findes!

Det er kristendommens udgangspunkt,

og det er ikke noget, der egner sig til at

blive bevist. Det kan man jo ikke. Påstanden

er, at Gud findes, og at vi bør

omtale Gud som et du og ikke et det.

Gud er ikke en energi, som man kobler

sig ind på med en ledning som ved en

kraftoverførelse. Gud er en personlig

Gud, man kan have en relation til. Han

har skabt verden, og vi mennesker er

skabt i hans billede til at have fællesskab

med ham. Han vil væres far og vi

må være hans børn!

Gud har gjort sig kendt!

Med julens beretninger om Jesus, der

blev født i en stald, påstår vi, at Gud

blev menneske, for at vi skal kunne

kende ham og vide, hvem han er. De

fire evangelier beretter om Jesu jordiske

liv, hvordan han elskede alle, helbredte

syge, stod hovmodige imod og

tilgav dem, der bad om det. Sådan er

Gud. Men evangelierne rummer også

påskens beretning om Jesus, der dør i

vores sted for at fjerne vores gæld og

tilgive vores skyld. På den måde skaber

Gud mulighed for en ny begyndelse

mellem os og ham – baseret ikke på

vores opstigning til ham, men på hans

nedstigning til os. Ingen har større kærlighed

end den, der gir sit liv for sine

3

venner. Ingen har større kærlighed end

Gud. Det er julens og påskens indhold.

Gud vil fortsat gøre sig kendt!

I beretningen om den første pinse kan

vi læse, hvordan Guds Ånd kom over

en flok mennesker så alt det, de vidste

om Jesus, blev til tillid og tro. De disciple,

der havde været sammen med

Jesus indtil påske, sad bange indendørs,

indtil Gud gjorde det hele levende

for dem. Det ønsker han også at

gøre for os, så vi tillidsfuldt lever med

ham som Herre og frelser.

Tror vi egentlig på Gud eller Jesus?

Kristendom er troen på, at Gud blev

menneske i Jesus. Han sagde gang på

gang ord, der viser, at troen på Gud og

troen på Jesus er en og samme ting:

Den, der har set mig, har set faderen!

Sådan siger Jesus. Der er mange bud

på, hvordan Gud er. Islam har et, hinduisme

et andet, asatro et tredje. Men

kristendom er allerkortest formuleret

troen på, at Gud selv har vist os hvem

han er i Jesus Kristus, og derfor er kristentro

ikke blot én mulighed blandt

mange. Den er enten falsk eller, som vi

tror på og håber på, sand.

Det er derfor, vi fejrer gudstjenester

og beder til Gud Fader, Søn og Helligånd.

Det er derfor, vi døber i Faderens,

Sønnens og Helligåndens navn. Vi

er nemlig kristne, fordi vi tror, at den

evige Gud har vist sig for os i Jesus af

Nazareth og fortsat kommer til os ved

Helligånden. Måske er det svært at forstå

og have tillid til, og et kort svar kan

aldrig blive godt nok. Men velkommen

i kirke og til andre arrangementer, hvor

du kan få et lidt længere bud på tingene

og bagefter en snak om, hvor vidt

det giver mening. Der er ingen dumme

spørgsmål. Måske dumme svar, men

den risiko løber jeg gerne…

Glædelig jul, påske og pinse!


Sket i kirken

Døbte november – januar 2012

11/11 Oliwer Ole Ohlsson

11/11 Rasmus Kruse Møller

18/11 Clara Christine Kjær Larsen

2/12 Anna Minora Outzen Nymark

13/1 Emil Borregaard Lehrmann

13/1 Silje Damm Pedersen

13/1 Merle Præstgaard Bendixen

Viede november – januar 2012

11/11 Lisa Debo Ohlsson og Daniel

Ohlsson

Døde november – januar 2012

16/11 Mette Cathrine Stoof

7/12 Peter Rheder

17/12 Thoma Lorenze Clausen

28/12 Mie Schmidt

Rasmus Kruse Møller blev døbt 11.

november

4

Clara Christine Kjær Larsen blev døbt

18. november

Anna Minora Outzen Nymark blev

døbt 2. december


Emil Borregaard Lehrmann blev døbt

13. januar

Merle Præstgaard Bendixen blev døbt

13. januar

5

Silje Damm Pedersen blev døbt 13.

januar

Navngivning og dåb

I forbindelse med fødsel skal børn

fødselsanmeldes til kommunen og

navngives samme sted. For sønderjyder

er det en kendt sagsgang, men i

det gamle land sker begge dele til

sognepræsten. Det eneste, sognepræsten

i Hjordkær har med nyfødte børn

at gøre, er dåben. Den plejer at finde

sted cirka tre måneder efter fødslen.

Nogle vælger at få barnet døbt lidt

hurtigere, andre tager sig bedre tid.

Det er dog fint at kontakte sognepræsten

i god tid inden dåben, så der kan

fastsættes en dato. Vi holder op til tre

dåb ved en gudstjeneste, og i Hjordkær

foregår dåb ved søndagens gudstjeneste.

Er man voksen og vil gerne

døbes, eller har man større børn, som

ønskes døbt, kan man også henvende

sig til sognepræsten.


I år holder vi konfirmation søndag d. 5. maj. 7. A. konfirmeres kl. 09.00 og 7. B.

konfirmeres kl. 11.00. Her er et par billeder af de kommende konfirmander.

Navne og adresser vil blive oplyst i dagspressen og på en seddel i Brugsen.

Billedet er taget til undervisningen, så det er desværre ikke alle der er med. Til

gengæld er konfirmanderne fra Hellevad også med, da de indtil vinterferien

2013 har fulgt undervisningen i Hjordkær. De konfirmeres dog i Hellevad

samme dag som vi holder konfirmation i Hjordkær.

Konfirmander kl. 09.00

Anders Eberhard Hvidholm Hanfgarn, Christina Møller, Eva Maria Vestergaard

Andersen, Jens Meldgaard Hansen, Jonas Yde Petersen, Maja Wu Andresen,

Mathias Dam Mønster Sørensen, Niels Aagaard Nielsen, Sissel Eline Jørgensen,

Siw Kristensen, Tobias Zhonnesen Møller, Petersen, Frederik Hald, Rasmus

Christiansen

Konfirmander kl. 11.00

Alexander Anker Lassen, Anna Nymann Heisel, Emma Cecilie Gerecnik Lorenzen,

Rikke Cathrine Gerecnik Lorenzen, Jacob Lausen, Jesper Spanger Christensen,

Johnny Ritter Jessen, Line Sjørup Clausen, Marie Nielsen, Mia Jensen,

Nicolai Lassen Haase, Sara Sass Svenson, Thomas Skau Nissen, Victor Lund

6


Formiddagscafe

I 2013 byder vi igen velkommen til

formiddagscafe med et spændende og

afvekslende program. Formiddagscafe

er for alle, som har mulighed for og

lyst til en hyggelig formiddag i konfirmandhuset

ved præstegården. Vi starter

med kaffe kl. 9.30, hvorefter der holdes

Fredag den 22. marts: Brudstykker fra et liv

Vi får besøg af Niels Andersen, som er tidligere

skoleleder på Agerskov Kristne Friskole. Niels

har ifølge eget udsagn levet af at snakke hele sit

liv og han beskrives som en rigtig god fortæller.

Fredag den 19. april: Oplevelser i Armenien

Vi får besøg af sognepræst Per Damgaard Pedersen

fra Kolding. Formiddagen vil blandt

andet byde på historien om den dag fader Sassoun

blev sur og om hvordan ærkebiskop Husik

fik en dansk mor.

I seks år boede Per Damgaard Pedersen og hans

familie i Armenien. Han arbejdede som lærer

på den ortodokse kirkes præsteuddannelse, og

var rådgiver for kirkens leder, Katholikos Karekin

II.

Her er et billede af ærkebiskop Husik og Per

Damgaard Pedersen. Husik er armenier, men da

han var dreng, fik han en dansk mor. Det er en

bevægende historie.

et foredrag. Undervejs synger vi flittigt

fra både højskolesangbog og salmebog.

Formiddagscafeen er et samarbejde

mellem sognepræsten og en gruppe

frivillige fra Missionhjemmet. Arrangementet

koster 20 kr. som dækker formiddagskaffe

og foredrag.

Fredag den 31. maj: At ældes med ynde!

Tidligere provst i Sønderborg Lorenz Peter Christensen kommer på besøg og

fortæller på sin humoristiske måde om at ældes med ynde.

Ældes med ynde… tænk den situation, hvor du sidder i gyngestolen, og du

kan ikke få den til at bevæge sig eller du holder fest, og naboerne opdager det

overhovedet ikke. Den slags store problemer kommer på banen denne

formiddag!

7


Særligt for børn

– og deres familie

Palmesøndag

Familiegudstjeneste palmesøndag, den 24. marts kl.

10.30. Minikonfirmanderne medvirker med sange og

gudstjenesten er lagt an på at både børn og voksne kan

fejre den sammen. Som de foregående to år bliver der

palmegrene at vifte med, så vi kan genskabe lidt af

stemningen fra den første palmesøndag i Jerusalem.

Spaghettigudstjeneste

Fredag d. 12. april kl. 17.00 holder vi igen spaghettigudstjeneste, hvor

spirekoret medvirker. Vi starter som altid i kirken kl. 17.00 og går

efter en kort gudstjeneste over i Missionshjemmet, hvor vi spiser

sammen, indtil vi slutter af kl. 18.30, så alle kan nå hjem til Disneysjov

og familiehygge. Det koster 15 kroner for voksne at spise med,

børn spiser gratis med. Tilmelding til sognepræsten på rsa@km.dk,

men selv uden tilmelding er man selvfølgelig velkommen

Ungdomsgudstjeneste

Søndag d. 10. marts kl. 19.00 holder vi en ungdomsgudstjeneste.

Alle der føler sig unge er velkomne til at

deltage. Gudstjenestens musik leveres ikke af orgelet

men af klaver og andre instrumenter. Efter gudstjenesten

er der sodavand, chips osv. i konfirmandhuset.

Filmaften for unge

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30 viser Kirkens

Unge – IMU filmen Jesus af Nazareth. Det

foregår i kirken med efterfølgende pizzA

8


påskens gudstjenester

Palmesøndag, 24. marts kl. 10.30

Søndag d. 24.3. kl. 10.30 er dagen

hvor vi mindes Jesu indtog i Jerusalem.

Det er blevet en vane, at vi

holder en familiegudstjeneste hvor

alle generationer kan være med. Vi

vifter med palmegrene og minikonfirmanderne

bidrager til gudstjenesten.

Langfredag, 29. marts kl. 10.30

Vi holder en lidt anderledes gudstjeneste

for at mindes Jesu korsfæstelse.

Ad Hoc Koret medvirker.

Alteret er dækket i sort, og

der er hverken levende lys eller

blomster sat frem.

AdHocKoret mødes 15/3 og 22/3

kl. 16.30 - 18.00 og øver til gudstjensten.

Alle, der har lyst til at

synge med, er velkomne.

Skærtorsdag, 28. marts kl. 16.30 og

19.30

I lighed med sidste år vil vi skærtorsdag

afholde et påskemåltid efter jødisk

forbillede, da det netop var sådan et

måltid Jesus deltog i, da han indstiftede

nadveren. Måltidet er rammet ind af

sange og bibelske læsninger, som deltagerne

selv læser op. Det foregår i

missionshjemmet, og vi starter kl.

16.30 for at have god tid også til selve

måltidet undervejs. Der vil undervejs

blive vist en film for børn. Efter måltidet

holder vi en kort gudstjeneste kl.

19.30, som man også kan møde op til

uden at have deltaget i den forudgående

spisning. Der vil være betaling for

måltidet. Vi vil meget gerne have tilmelding

på forhånd på rsa@km.dk eller

7466 6623, men man er dog også

velkommen til at møde op, selvom

man ikke har fået tilmeldt sig.

Påskedag, 31. marts kl. 10.30

Vi fejrer påskedag og Jesu opstandelse

med en festlig gudstjeneste. Kirken er

pyntet med påskeliljer og de levende lys

er kommet frem igen. Ved påskegudstjenesten

bruger vi det gamle råb, hvor

præsten siger: Kristus er opstanden,

hvortil menigheden svarer, ja, han er

sandelig opstanden! Efter gudstjenesten

serveres der et glas champagne i præstegården.

Anden påskedag, 1. april kl. 09.00

Der afholdes en kort morgengudstjeneste

ved Inge With Johannesen, Hellevad

9


Nyt fra menighedsrådet

Gravminder

Museet har gennem flere år skullet registrere

vores gravminder. Endnu har

det dog ikke været muligt for dem at

gøre det. Derfor har jeg sammen med

lokalkendte, provsten, samt ansatte på

kirkegården set nærmere på vore gravsten.

Især gravsten over 100 år er i søgelyset.

Vurderingen er bl.a. sket efter

alder – alt over 100 år – og gravstenstyper.

Vi vil tilstræbe at beholde gravsten

af interesse for lokalområdet og

gravsten, der er tids- og egnstypiske.

De gravsten, der er bevaringsværdige,

vil enten blive på de nuværende gravsteder,

selvom gravstedet er udløbet,

eller kirkegårdsudvalget finder det endelige

sted til dem på kirkegården. Det

er endnu ikke besluttet i menighedsrådet.

Når vi ønsker at bevare gravsten

på gravsteder, der endnu er i brug, vil

det ikke blive meddelt til indehaveren

af brugsretten før gravstedet er udløbet.

10

Der er ved at blive

lavet en beskrivelse

af de berørte gravsten.

Der sendes senere

til Sønderborg

museum. De vil så

tilkendegive deres

mening om, hvilke

gravsten der er bevaringsværdige.

Jeg ville lige

tage billeder af nogle gravsten på kirkegården.

Men det skal vist ikke være

på en solskinsdag. Jeg opdagede pludselig,

at der var en person med på gravstenen.

Nogle af dem er som et spejl.

Mobilen kunne heller ikke klare frostvejret,

batteriet sætter ud. Så nu venter

det til en forårsdag med gråvejr.

Bispevalg

Når kirkebladet udkommer, har menighedsrådet

stemt på deres favorit som

kommende biskop ved urafstemning.

Sidst i januar hørte vi bispekandidaterne

præsentere sig selv.

Anna Kristine Schumacher

Koncert i Hjordkær kirke – Midt Syd Kantori

28. maj kl. 19.30.

Midt Syd Kantori har eksisteret siden 2006 og er tilknyttet Toftlund og Agerskov

kirker, hvor vi jævnligt medvirker til gudstjenester og holder koncerter. Vi

holder desuden koncerter i fortrinsvis Sdr. Jylland, men har også været i Norge

og Tyskland, og planlægger nu en tur til Sverige til sommer.

Midt Syd Kantori er et blandet kor,

som synger firstemmige sange. Vi

synger klassiske, folkelige og rytmiske

sange af gamle og nulevende

komponister. Vi ønsker at lave et varieret

program og inddrage publikum

med fortælling og fællessang. Koret

akkompagneres af en pianist, men

synger også accapella.


Hjordkær Missionsforening

v/ Margrethe Pedersen, tlf. 74 66 69 61.

Møderne begynder kl. 19.30. Margrethe Pedersen

oplyser gerne om bibelkreds / studiegruppe.

Marts

7/3 Møde v/ pastor emeritus Niels

Pram Gad. Emne: "Skabt i Guds

billede."

28/3 Påskemåltid.

April

9/4 Møde v/ landsleder IMU Tonny

Dall Sørensen. Emne: "Guds

omsorg."

Maj

2/5 Møde v/ pastor emeritus Jens

Jensen, Løgumkloster. Emne:

"Den hellige Gud – midt i mit

vasketøj."

23/5 Møde v/ vicegeneralsekretær

Peter Nord Hansen, Fredericia.

Emne: Gud er én – og tre. Hvad

betyder det for min tro på Gud?

Eftermiddagsmøderne

v/ Las Jensen, tlf. 74 66 67 89.

& Astrid Thiesen, tlf. 74 66 68 48.

Marts

6/3 Tove Kristiansen, Aabenraa.

Emne: Lina Sandells liv og sange.

April

3/4 Arne Nørgaard, Gram.

Maj

1/5 Niels Gad, Aabenraa.

11

Kirkens unge – IMU

Kontaktperson Thomas Stoof Hansen,

tlf. 51 91 41 96.

Mødes kl. 19.30.

Marts

5/3 Bibeltime

10-15/3 kollektiv-uge

10/3 Ungdomsgudstjeneste

12/3 Kredsmøde i Sønderborg med

Henrik Dam

19/3 Filmaften (The Passion of the

Christ)

28/3 Påskemåltid

April

2/4 Spilleaften

9/4 Møde v/ Tonny Dall Sørensen

16/4 Svømmehal

23/4 Kreativ aften

Maj

7/5 Jan aften

14/5 Bibeltime

30/5 Uddeling af teltmøder program

Børnetimen

v/ Kirsten T. Hansen, tlf. 74 66 68 60.

Hver fredag 14.30 – 16.00 i Missionshjemmet.

Junior/teen klub

v/ Johs. Christensen, tlf. 74 66 67 05.

I Missionshjemmet. Pris: 75 kr. pr. halvår.

Marts

11/3 Årsfest

25/3 Spilleaften

April

08/4 Tur i Hjordkær Hallen

22/4 www. bibelen

Maj

06/5 JT rådets aften

31/5-1/6 Heicktur

KFUM-spejderne

v/ Kasper Nielsen, tlf. 21 62 69 37


til adresselabel

gudstjenester

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenster

senest kl. 18.00 dagen før

hos Byens Taxa, tlf. 51 51 16 51.

Der betales 10 kr. pr. tur.

Optagelse af gudstjenester i kirken

på CD kan fås gratis ved henvendelse

til Anna Kristine Schumacher, tlf.

74 66 69 98.

Indsamlinger

Marts: Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde

i Hjordkær

April: Folkekirkens Nødhjælp

Maj: Aktuelt brændbart område i verden

Kirkebladet udgives af Hjordkær menighedsråd. Layout: phnet.dk. Tryk: HOTTRYK

12

Morgensang i kirken

hver tirsdag kl. 08.00

Marts

3. marts 3. s. i fasten 10.30

10. marts Midfaste 10.30 Kirkekaffe

10. marts 19.00 Ungdomsgudstjeneste

17. marts Mariæ bebudelsesdag 10.30 Børne- og ungdomskoret medvirker

24. marts Palmesøndag 10.30 Familiegudstjeneste, kirkekaffe

28. marts Skærtorsdag 16.30 Spisning, 19.30 gudstjeneste

29. marts Langfredag 10.30 Ad Hoc Koret medvirker

31. marts Påskedag 10.30 Champagne i præstegården

April

1. april Anden påskedag 09.00 Inge With Johannesen

7. april 1. s. e. påske 09.00 Jørgen Jørgensen

12. april 17.00 Spagettigudstjeneste - spirekoret medvirker

14. april 2. s. e. påske 10.30 Kirkekaffe

21. april 3. s. e. påske 10.30 Børne- og ungdomskoret medvirker

26. april Bededag 10.30

28. april 4. s. e. påske 10.30 Kirkekaffe

Maj

5. maj 5. s. e. påske 09.00 & 11.00 konfirmation

9. maj Kristi Himmelfart 09.00 Inge With Johannesen

12. maj 6. s. e. påske 09.00 Inge With Johannesen

19. maj pinsedag 10.30 Kirkekaffe

20. maj 2. pinsedag 10.00 Gudstjeneste på Sønderstrand

26. maj Trinitatis søndag 10.30

More magazines by this user
Similar magazines