Vejledning om praktik på finansbacheloruddannelsen

finansnettet.dk

Vejledning om praktik på finansbacheloruddannelsen

Vejledning om praktik

finansbacheloruddannelsen

1


Vejledning om afvikling af praktikken finansbacheloruddannelsen

Denne vejledning beskriver forskellige forhold, der

vedrører praktikdelen af finansbacheloruddannelsen.

Det anbefales, at tilrettelæggelsen og aftalen vedrørende

praktikforløbet tager udgangspunkt i vejledningen.

Den enkelte virksomhed/branche kan supplere med

yderligere krav og mål, hvor det skønnes relevant og

rimeligt.

tilRettelæggelse

Uddannelsens praktik har en central betydning for den

samlede uddannelses professionsrettede og praksisnære

karakter. Praktikken tilrettelægges derfor med udgangspunkt

i:

> den finansielle sektors erhvervsforhold og kompetencebehov

> de studerendes udvikling af professionel kompetence

> konkret praktisk opgaveløsning i en given finansiel

virksomhed

Desuden tilrettelægges praktikken med en progression

mod det selvstændigt udøvende. For at opnå dette bør

det enkelte praktikforløb tilrettelægges med:

> stigende sværhedsgrad

> stigende kompleksitet

> stigende krav om at kunne sætte arbejdsopgaverne

i nye sammenhænge eller se forskelle

> stigende krav om selvstændighed i løsningen af

arbejdsopgaverne

Praktikken tilrettelægges således, at praktikanten får

viden om hele virksomheden et overordnet, generelt

niveau. Det vil sige, at praktikanten skal have indsigt

i et tilstrækkeligt antal af virksomhedens afdelinger til,

at praktikanten får et overblik over driften i hele virksomheden.

Der skal dog tages hensyn til, at praktikanten

også skal nå at komme i dybden med et arbejdsområde

og arbejde selvstændigt med det.

Hvis det er en filial, der er praktikvirksomheden, er det

tilstrækkeligt, at praktikanten får indsigt i hele filialen.

Det er ikke nødvendigt, at praktikanten kommer rundt

i hele koncernen, men praktikanten bør få en forståelse

af, hvad det vil sige, at filialen er en del af en koncern.

placeRing i uddannelsen

Praktikken er placeret i uddannelsens 5. semester. Praktikperioden

løber fra den 15. august til den 15. januar.

3

Praktikken indledes baggrund af

> valgfag A (omkring 2 måneders studier)

og videreføres i

> valgfag B (omkring 3 måneders studier)

I begge valgfagsrunder vælges samme område. Valgfagsområderne

er:

> Finansielle forretninger

> Ejendomshandel

> Ejendomsadministration

> Revision

> Forsikring

RekRutteRing af pRaktikanteR

Virksomheden annoncerer om mulighed for praktikophold,

fx via sin hjemmeside. Virksomheden har også

mulighed for at sende et praktikopslag til uddannelsesstedet.

Uddannelsesstedet vil så vurdere opslaget i forhold

til kravene til uddannelsen, og hvis der er behov for

tilpasninger kontaktes virksomheden. Uddannelsesstedet

videreformidler herefter opslaget til de studerende.

Den studerende sender en ansøgning direkte til den

virksomhed, som den studerende ønsker at komme

i praktik hos. Virksomheden gennemfører en udvælgelsesproces

og indgår en aftale med den/de studerende,

som virksomheden ønsker at tilbyde et praktikophold.

pRaktikaftale og ansættelsesfoRhold

Inden praktikken begyndes, udarbejdes en praktikaftale

mellem virksomheden og den studerende. Aftalen

godkendes af uddannelsesstedet. Praktikaftalen er en

bindende kontrakt, der forpligter begge parter. Aftalen

skal minimum indeholde en beskrivelse af:

> Læringsmål

> Indhold

> Vejlednings- og evalueringsforhold

> Start- og sluttidspunkt for praktikopholdet

> Arbejdstid

Praktikanten skal undervejs i praktikforløbet udarbejde

et skriftligt oplæg til brug for eksamen. Oplægget

skal som udgangspunkt skrives uden for arbejdstid.

Hvis praktikanten skal bruge en skrivepause, skal det

aftales inden praktikopholdets begyndelse og indskrives

i praktikaftalen.

Inspiration til udformning af praktikaftale findes i bilagene

bagest i denne vejledning.


En kontaktperson fra uddannelsesstedet vil i løbet af

praktikperioden aflægge virksomheden et besøg til en

samtale om praktikforløbet, praktikantens læringsudbytte

i forhold til den indgåede praktikaftale etc.

Hvis virksomheden har behov for en dialog med uddannelsesstedet

andre tidspunkter, kan virksomheden

altid henvende sig til uddannelsesstedet.

Praktikanten er berettiget til SU i praktikperioden, og

virksomheden behøver ikke aflønne praktikanten. Virksomheden

skal sikre, at praktikanten er omfattet af virksomhedens

arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring.

læRing

Praktikken skal hænge sammen med den teori, som den

studerende har lært uddannelsesstedet, og sikre, at

den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer

som beskrevet i studieordningen. Det vil sige, at:

Den studerende skal opnå viden om:

> Den daglige drift i hele praktikvirksomheden.

Den studerende skal opnå færdigheder i at:

> Indsamle viden i forbindelse med at udføre opgaver

i virksomheden.

> Vurdere den indsamlede videns relevans og lide-

lighed, herunder skelne mellem fakta, teori, kilders

udtalelser og egne synspunkter.

> Argumentere for valg og fravalg i forhold til problem,

metode, teori, empiri og konklusion, anbefalinger,

kommunikationsstrategi etc. og pege styrker/

svagheder ved disse valg.

> Demonstrere en analytisk evne ved opstilling af

løsningsalternativer.

> Vælge mellem forskellige løsningsalternativer ud fra

et teoretisk grundlag.

Den studerende skal opnå kompetence i at:

> Udvise en selvstændig, kritisk og reflekterende stillingtagen

til praktiske faglige forhold.

For inspiration og vejledning til hvordan virksomheden

i praksis kan sikre den studerendes læring, henvises til

beskrivelser/skemaer for de enkelte brancher samt tjekliste,

se bilagene bagest i denne vejledning.

evalueRing

Ved endt praktik foretager virksomheden sammen med

den studerende en evaluering af praktikopholdet, herun-

4

der den studerendes indsats. Tilbagemeldingen skal minimum

omfatte en vurdering af:

> Den studerendes læringsudbytte

> De opnåede faglige og personlige kompetencer

Øvrigt indhold kan variere alt efter virksomhedens normale

praksis i forbindelse med udtalelser til medarbejdere.

Virksomheden modtager et spørgeskema om praktikforløbet

fra uddannelsesstedet. Formålet er at undersøge,

om virksomheden har oplevet et tilfredsstillende samarbejde

med uddannelsesstedet, en relevant uddannelsesbaggrund

hos praktikanten samt i øvrigt et godt forløb.

På denne måde kan uddannelsesstedet vurdere, om der

er behov for at lave noget om til næste gang.

eksamen

Under praktikken udarbejder praktikanten et skriftligt

oplæg ud fra en selvvalgt problemstilling fra praktikopholdet.

Oplægget evalueres mundtligt uddannelsesstedet

efter afslutningen af praktikopholdet. Virksomheden

er ikke involveret i eksaminationen/evalueringen,

men emnet for oplægget skal godkendes af såvel virksomhed

som uddannelsessted. Det forventes, at virksomheden

stiller relevante informationer til rådighed,

praktikanten kan skrive et relevant oplæg med et godt

fagligt udbytte. Det giver også mulighed for at få belyst

emner, som virksomheden ellers ikke har tid til at arbejde

med.

I oplægget behandles en problemstilling, som klart

tager udgangspunkt i det arbejde, der har fundet sted

under praktikopholdet, det vil sige i nogle af de iagttagelser

og refleksioner, der har givet praktikanten anledning

til eftertanke. Den studerende skal demonstrere

evne til teoretisk og kritisk refleksion over det udførte

arbejde med udgangspunkt i en afgrænset problemstilling

og med inddragelse af relevant litteratur.

efteR pRaktikfoRløbet

Praktikken er placeret uddannelsens 5. semester, og

det betyder, at den studerende har endnu to semestre

tilbage uddannelsesstedet, før han/hun er færdiguddannet

som finansbachelor og kan blive ansat i en finansiel

virksomhed. Det kan være i både praktikvirksomhedens

og den studerendes interesse at bevare kontakten

i tiden fra praktikperioden til uddannelsen er afsluttet.

Særligt hvis begge parter ønsker, at den studerende fastansættes

efter uddannelsens afslutning.


Der er flere forskellige måder, som virksomheden og

den studerende kan bevare kontakten . Virksomheden

kan fx tilbyde den studerende et studiejob, eller den

kan tilbyde at stå til rådighed som ekstern vejleder eller

sparringspartner i forbindelse med, at den studerende

skriver brancheprojekt eller bachelorprojekt. Ligeledes

kan virksomheden tilbyde at stå til rådighed med materialer

og informationer til projekterne. Branche- og/eller

bachelorprojektet kan fx ligge i forlængelse af det emne,

som den studerende har skrevet praktikoplæg om.

5

Det kan være en god ide at aftale disse ting allerede

undervejs i praktikforløbet.

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at tilbyde den

studerende fastansættelse efter afsluttet uddannelse,

kan det alligevel være en god ide at bevare en god relation.

Hvis den studerende har et godt indtryk med sig

fra virksomheden, kan han/hun fungere som en slags

ambassadør for virksomheden fx i forhold til yngre studerende,

der søger praktiksted.


Bilag 1

eksempel tjekliste – finansbacheloRstudeRende i pRaktik

Denne tjekliste er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, som skal have en finansbachelorstuderende

i praktik. Tjeklisten er vejledende og kan bruges som inspiration i forbindelse med planlægning og gennemførelse

af et praktikophold.

Når virksomheden skal have en finansbachelor i praktik, kan det være en god ide, at:

Indgå en praktikaftale med praktikanten. Aftalen kan indeholde:

> Læringsmål for praktikken.

> Start- og sluttidspunkt for praktikken.

> Praktikantens arbejdstid.

> Beskrivelse af indholdet i praktikken, dvs. arbejds-

opgaver og mål for praktikken.

> Hvordan praktikopholdet evalueres.

> Hvem er virksomhedens praktikantvejleder

(praktikantens primære kontaktperson under

praktikopholdet).

Oplyse uddannelsesstedet om en fast kontaktperson

i virksomheden.

Få oplysninger om en fast kontaktperson uddannelsesstedet.

Indgå i dialog med uddannelsesstedet.

Aftale emne for eksamensoplæg og forventninger i forbindelse med dette med

praktikanten og uddannelsesstedet.

Udarbejde detaljeret plan for praktikopholdet – brug eventuelt de vejledende beskrivelser/skemaer,

som er udarbejdet for hver branche samt denne vejledning til praktikken finansbacheloren.

Forberede et introduktionsforløb for praktikanten.

Forberede hvilke opgaver/arbejdsområder praktikanten skal starte med.

Orientere øvrige medarbejdere om praktikantens rolle, kompetencer mv.

Tilmelde praktikanten til eventuelle introduktionskurser el.lign.

Afholde en midtvejssamtale med praktikanten.

Udarbejde udtalelse om praktikanten efter endt praktikforløb.

Afholde en afsluttende samtale og evaluering med praktikanten.

Aftale med praktikanten hvordan kontakten mellem praktikant og uddannelsessted holdes ved

lige efter praktikforløbet.

6


Bilag 2 – Eksempel skabelon til praktikaftale

finansbacheloR

aftale om pRaktikophold i viRksomhed

Periode for praktikophold: 15. august til 15. januar 20XX

Virksomhedens navn: ______________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________

Postnr. By: ________________________________________________________________________________________

Tlf.: _____________________________________________________________________________________________

Kontaktperson: ____________________________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________________________

Studerendes navn: _________________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________

Postnr. By: ________________________________________________________________________________________

Tlf.: _____________________________________________________________________________________________

Klasse: ___________________________________________________________________________________________

Valgfag: _________________________________________________________________________________________

Kontaktperson (udfyldes af uddannelsessted): __________________________________________________________

Beskrivelse af læringsmål for praktikken (hvad skal den studerende opnå med praktikopholdet)

7

fortsættes næste side >>


Beskrivelse af indhold i praktikken (typer af arbejdsopgaver, ansvarsområder etc.)

Vejlednings- og evalueringsforhold (hvordan vejledes praktikanten under praktikforløbet, og hvordan foregår evalueringen

af praktikken)

Arbejdstid (antal timer om ugen, faste mødetider, evt. tid afsat til praktikrapport)

Godkendelse af aftalen

Underskrift:

Virksomhed: Dato:

Studerende: Dato:

Uddannelsessted: Dato:

Udfyldes umiddelbart efter indgåelse af praktikaftalen – og en kopi afleveres til uddannelsesstedet.

8


Bilag 3

eksempel vejledning i hvoRdan pRaktikanten opnåR ikke faglig/bRanchespecifik læRing

Nedenstående skemaer illustrerer, hvordan en virksomhed kan sikre, at praktikanten opnår den viden og de færdigheder

og kompetencer, som forventes. Skemaet indeholder kun organisatorisk og personlig læring, dvs. ikke faglig

eller branchespecifik læring.

Skemaet er vejledende og kan bruges som inspiration. Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man vil gribe

praktikken an.

Praktikanten

har opnået

viden om

Praktikanten

har opnået

færdigheder

i at

Praktikanten

har opnået

kompetencer

i at

efter 2 måneder efter 4 måneder efter afsluttet praktik

Virksomhedens:

> Beslutningsprocedurer.

> Interne politikker.

> Retningslinjer om etik i kunde-

betjeningen.

> Administrative arbejdsprocesser.

> Finansielle arbejdsprocesser.

> Navigere i virksomhedens organisation.

> Håndtere og agere ud fra virksom-

hedens beslutningsprocedurer og

interne politikker.

> Udvise god situationsfornemmelse

arbejdspladsen.

> Detaljer vedrørende “egen” afdelings

produkter og arbejdsmetoder.

> Egne kompetencer og funktioner

i forhold til øvrige kollegaers kom-

petencer og funktioner.

> Virksomhedens arbejdsgange,

metoder, produkter, visioner, kultur

og værdier.

> Vurdere om krav til rådgivnings-

ansvar er opfyldt.

> Kommunikere professionelt.

> Indsamle viden i forbindelse med

opgaveløsning.

> Henvise til erfarne personer i eller

uden for virksomheden, når en

kundehenvendelse falder uden for

praktikantens eget kompetenceo-

mråde.

> Selvstændigt vurdere en rådgivningssituation.

> Sammenligne forskellige kundetyper

og vurdere den enkelte kundes

behov.

> Forholde sig selvstændigt til

anvendelse af teori i praksis.

> Bevidst tilpasse og målrette sin

kommunikation til kunden.

9

> Virksomhedens placering markedet

i forhold til andre virksomheder

i branchen.

> Den daglige drift i hele virksom-

heden ( et overordnet niveau).

> Sammenligne virksomheden med

andre virksomheder i branchen.

> Selvstændigt sætte sig ind i nye

arbejdsopgaver.

> Vurdere indsamlet videns relevans

og lidelighed, herunder skelne

mellem fakta, teori, kilders udtalelser

og egne synspunkter.

> Argumentere for valg og fravalg af

metoder i forbindelse med opgaveløsning

og vurdere styrker og svagheder

ved disse valg.

> Demonstrere en analytisk evne ved

opstilling af løsningsalternativer.

> Vælge mellem forskellige løsnings-

alternativer ud fra et teoretisk

grundlag.

> Sammenligne forskellige rådgivningssituationer

og vurdere ligheder

og forskelle.

> Udvise en selvstændig, kritisk og

reflekterende stillingtagen til prak-

tiske faglige forhold.

fortsættes næste side >>


Praktikanten

opnår viden,

færdigheder

og kompetencer

ved

Praktikanten

anvender sin

læring fra

fagene

> Samtale mellem hver afdelings-

ansvarlig og praktikanten.

Mundtlig introduktion til:

> Personalehåndbog.

> Organisationsdiagram.

> Interne politikker.

> Beslutningsprocedurer.

> Retningslinjer om etik

i kundebetjeningen.

> Administrative arbejdsprocesser.

> Finansielle arbejdsprocesser.

> Konkrete opgaver i relation til

administrative og finansielle

arbejdsprocesser.

> Medvirken i rådgivningsopgaver

sammen med erfarne kollegaer ved

simple sager.

> Organisationsudvikling og

ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Medvirken i rådgivningen sammen

med erfaren kollega.

> Arbejde selvstændigt med egne

opgaver.

> Samarbejde med andre kollegaer

om at løse opgaver i fællesskab.

> Mundtlig gennemgang af virksomhedens

strategi og afdelingens

strategi.

> Detaljeret gennemgang af virksomhedens

arbejdsgange, metoder,

produkter, visioner, kultur og

værdier.

> Organisationsudvikling og ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Kommunikation og præsen-

tationsteknik.

> Salg og kundepsykologi.

10

> Selvstændigt opstille løsningsmodeller,

vurdere dem og træffe et valg.

> Indsamle viden om branchen som

helhed.

> Vurdere styrker og svagheder ved

arbejdsmetoderne.

> Organisationsudvikling og

ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Kommunikation og præsen-

tationsteknik.

> Salg og kundepsykologi.


Bilag 4

eksempel vejledning i hvoRdan pRaktikanten opnåR

læRing inden foR finansielle foRRetningeR

Nedenstående skemaer illustrerer, hvordan en virksomhed kan sikre, at praktikanten opnår den viden og de færdigheder

og kompetencer, som forventes. Skemaet indeholder læring inden for finansielle forretninger.

Skemaet er vejledende og kan bruges som inspiration. Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man vil gribe

praktikken an.

Praktikanten

har opnået

viden om

efter 2 måneder efter 4 måneder efter afsluttet praktik

> Virksomhedens forretningsgrundlag,

herunder:

> Kundemålgrupper og kundekanaler.

> Salgs- og rådgivningsmetoder.

> Produktportefølje.

> Forretningsgange.

> Politikker, f.eks. kreditpolitik.

> Kultur, værdier og holdninger.

Regler og lovgivning, der regulerer det

finansielle område, herunder:

> Hvidvask og terrorfinansiering.

> Mifid reglerne og deres betydning for

rådgivning.

> Virksomhedens krav til nødvendige

dokumenter ifm. kundebetjening,

f.eks. legitimation, samtykkeer-

klæring.

Procedurer ifm. rådgivning og salg,

herunder:

> Behovsafdækrning.

> Kreditvurdering.

> Sikkerhedsstillelse og former.

> Dokumenter.

> Produktkarakteristika.

Særlige forhold/regler ift. daglig økonomi,

f.eks.:

> Forskel lån og kreditter.

> Regler for betalings- og kreditkort.

> Procedurer ifm. oprettelse af f.eks.

dankort, opsparingskonto, homebanking.

11

Regler og lovgivning, herunder bl.a.:

> Forsikringsloven.

> Tinglysning.

> Sociale ydelser.

> Personskat.

Forhold omkring ejendomshandler,

herunder:

> Værdiansættelse.

> Belåningsgrænser.

> Låntyper.

> Garantier ifm. køb og salg af

ejendom.

> Overordnede faser i en ejendomshandel.

> Konverteringer, fastkursaftaler.

> Regler for finansiering af nybyggeri

og andelsboliger.

Aktie- og obligationsmarkedet, bl.a.:

> Typer af aktier og obligationer.

> Overordnede regler om beskatning

af afkast af aktier og obligationer.

> Forhold der virker aktie- og

obligationsmarkedet.

> Karakteristika ved investerings-

foreninger.

Særlige forhold inden for erhvervs-

segmentet, herunder:

> Hæftelsesformer i forskellige typer af

virksomheder.

> Elementer i en virksomheds

regnskab et overordnet niveau.

> Elementer der indgår i kreditvurdering

af en mindre erhvervskunde.

> Typiske elementer i et møde med en

erhvervskunde.

> Sikkerhedstyper der knytter sig til

erhvervsengagementer.

fortsættes næste side >>


Praktikanten

har opnået

færdigheder

i at

Håndtere simple kundeforespørgsler,

herunder f.eks.:

> Kontooprettelse og kontoopgørelse.

> Bankoverførsler.

> Oprettelse af homebanking, bestilling

af kreditkort mv.

> Salg af simple forsikringsprodukter,

f.eks. hundeforsikring, simpel indboforsikring

mv.

> Rådgive om brug af netbank og foretage

oprettelse og sletning.

> Rådgive om brug af PBS og foretage

oprettelse og sletning.

Agere inden for politikker og proce-

durer vedr.:

> Varetagelse af sikkerhedsforanstaltninger.

> Telefonbetjening.

> Skriftlig kommunikation, fx breve,

mails og evt. sms

Systemer:

> Beherske systemer til brug for informations-

og videndeling.

> Anvende søgefunktioner i forhold til

koncepter og procedurer.

Medvirke i simple kunderådgivningsmøder

med kollega, f.eks. i fh.t.:

> Behovsafdækning af almindelige privatkunder.

> Beregning af en kundes privatøkonomi,

herunder skat, budget, rådighedsbeløb

samt indhentning af relevante

dokumenter.

> Rådgivning om valg af simple produkter

inden for daglig økonomi, f.eks.

homebanking, PBS, indlånsprodukter

samt oprettelse af disse.

> Skelne mellem virksomhedens udbud

af forsikringer og forklare hvordan de

dækker samt udarbejde tilbud.

> Udføre nødvendige procedurer og

administrative rutiner i forhold til at

modtage nye kunder.

> Udføre procedurer i forhold til bortkomne

og stjålne kort.

Systemer:

> Beherske systemer til almindelig bogføring,

fondshandler og registrering

og opslag i kundeoplysninger.

> Bidrage til beslutningsprocessen ved

vurdering af almindelige privatkunders

kreditværdighed.

> Bidrage til rådgivning omkring låneoptagelse,

herunder behovsafdækning.

> Foretage de mest almindelige administrative

processer og registreringer

i forbindelse med udlån til privatkunder,

fx låneindstillinger.

> Vejlede kunder i forbindelse med underskrift

ved kreditgivning og lån.

> Forklare begreber som f.eks. aktiver/

passiver, rådighedsbeløb, formue mv.

12

Medvirke i komplekse kunderådgivningsmøder

med kollega ift.:

> Ejerskiftesager, herunder rådgivning

om lån, garantier, forsikringer.

> Omlægning af realkreditprodukt.

Medvirke i kundemøder vedr. pension

og investering ift.:

> Behovsafdækning.

> Rådgivning ift. valg af pensions- og

investeringsordninger, herunder skat-

og fradragsregler.

> Procedurer for oprettelse af pensions-

og investeringsordninger.

Systemer:

> Navigere i virksomhedens systemer.

fortsættes næste side >>


Praktikanten

har opnået

kompetencer

i at

Praktikanten

opnår viden,

færdigheder

og kompetencer

ved

Agere ift. virksomhedens forretningsgrundlag,

herunder:

> Kundemålgrupper og kundekanaler.

> Salgs- og rådgivningsmetoder.

> Produktportefølje.

> Forretningsgange.

> Politikker, f.eks. kreditpolitik.

> Kultur, værdier og holdninger.

> Vurdere hvornår kundeansvaret er

placeret i de forskellige forretningsområder,

f.eks. Privat- eller Erhvervsområdet.

> Håndtere simple opgaver, fx kundeoprettelse,

kundepakker mv.

> Introduktionsdage for praktikanter.

> Den daglige gang i virksomheden.

> E-learning.

> Sidemandsoplæring.

> Kundebetjening pr. telefon og ved

skranke.

> Oprettelse af nye kunder og simple

produkter inden for daglig økonomi.

> Mundtlig introduktion til virksom-

hedens metoder for kundesegmentering,

kundemålgrupper, kundekanaler,

salgsmetoder, forretningsgange, rådgivningsmetoder,rådgivningsværktøjer

og systemer, produktportefølje,

samarbejdspartnere, holdninger og

strategier.

> Mundtlig introduktion til og demonstration

af sikkerhedsforanstaltninger.

Rådgive om:

> Materiale og kundeinformation forbundet

med oprettelse af nye kundeforhold.

> Opsigelsesfrister og dekort for de

mest almindelige kontoprodukter.

> Dispositionsregler, fuldmagt og kontospærring.

> Anvendelse og muligheder i forbindelse

med forskellige betalings- og

kreditkort.

Forklare kunden om:

> De mest almindelige opsparingsprodukter

inden for pension og deres

virkemåde og de mest almindelige

regler.

> Fordele og ulemper ved investeringsforeninger.

> Medvirke i kundemøder med rådgiver.

> Sidemandsoplæring.

> E-learning.

> Foretage låneberegninger, udarbejde

budget.

> Udarbejde forsikringstilbud.

> Medvirke ved rådgivning om finansiering

af andelsboliger og sagsgangen

ved køb.

> Medvirke ved afdækning af en kundes

investeringsprofil.

13

Selvstændigt gennemføre kundemøder

vedr. simple forespørgsler, f.eks.:

> Skrankeekspeditioner.

> Rådgive om virksomhedens produkter

inden for daglig økonomi (kreditkort,

homebanking mv.) og forsikring.

Gennemføre simpel kunderådgivning –

under vejledning, herunder:

> Forberede kundemøde.

> Forklare om de forskellige produkter

og forklare hvad et valg/fravalg af et

givent produkt betyder for kunden.

> Agere inden for branchelovgivningen,

f.eks. etiske regler for god rådgivning,

kreditaftaleloven.

> Kreditvurdering.

Det særegne ved virksomheden, herunder:

> Forstå og anvende det særegne ved

virksomhedens produkter.

> Forstå og anvende virksomhedens

holdninger og strategier, f.eks. virksomhedens

salgs- og rådgivningsmetoder,

kreditpolitik.

Ydre forhold, herunder:

> Sætte den samfundsøkonomiske udvikling

i relation til kundens situation

og produktvalg.

Gennemføre kompleks rådgivning – under

vejledning – herunder:

> Forklare om karakteristika og typer af

aktier, obligationer og investeringsforeninger.

> Rådgive om simple pensions- og investeringsløsninger.

> Rådgive i komplekse sager, f.eks. ved

køb og salg af bolig, herunder oprettelse

af lån, garantier, forsikringer.

> Medvirke i kundemøder med rådgiver,

assurandør, formuerådgiver.

> Vurdere ejendomme og rådgive

kunder omkring hushandel med en

kollega.

> E-learning.

> Sidemandoplæring.

> Udarbejde behovsanalyser.

> Foretage kreditvurderinger.

> Regnskabsgennemgang for mindre

erhvervsvirksomheder.

> Medvirke ved analyse af regnskab

i en privatejet virksomhed.

> Medvirke ved udarbejdelse af låneindstilling

for en mindre erhvervskunde.

fortsættes næste side >>


Praktikanten

anvender sin

læring fra fagene

> Finansielle forretninger og rådgivning.

> Erhvervsøkonomi.

> Erhvervsjura.

> Markedsføring.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

> Rådgivning og etik i den finansielle

sektor.

> Privatøkonomi.

> Salg og kundepsykologi.

> Finansielle forretninger og rådgivning.

> Erhvervsøkonomi.

> Erhvervsjura.

> Markedsføring.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

> Rådgivning og etik i den finansielle

sektor.

> Privatøkonomi.

> Salg og kundepsykologi.

14

> Finansielle forretninger og rådgivning.

> Erhvervsøkonomi.

> Erhvervsjura.

> Markedsføring.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

> Rådgivning og etik i den finansielle

sektor.

> Privatøkonomi.

> Salg og kundepsykologi.

> Ejendomsfinansiering.


Bilag 5

eksempel vejledning i hvoRdan pRaktikanten opnåR læRing inden foR ejendomshandel

Nedenstående skemaer illustrerer, hvordan en virksomhed kan sikre, at praktikanten opnår den viden og de færdigheder

og kompetencer, som forventes. Skemaet indeholder læring inden for ejendomshandel.

Skemaet er vejledende og kan bruges som inspiration. Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man vil gribe

praktikken an.

Praktikanten

har opnået

viden om

Praktikanten

har opnået

færdigheder

i at

Praktikanten

har opnået

kompetencer

i at

Praktikanten

opnår viden,

færdigheder

og kompetencer

ved

efter 2 måneder efter 4 måneder efter afsluttet praktik

> En bolighandels forløb, herunder

relevante formularer.

> Boligsystemet i forretningen.

> Salgsopstillingens opbygning.

> Købers fortrydelsesret.

> Kendskab til annonceringsreglerne.

> Kundehåndtering.

> Lave markedsføring, såvel emne-

annoncering som virksomheds-

markedsføring.

> Søge i køberkartotek.

> Yde god kundebetjening.

> Ejendomsmæglerens undersøgelsespligt,

god skik og handlepligt.

> Frister, aftaler og fraser i købsaftalen.

> Almindelige ejerboligtyper (villa,

ejerlejlighed og fritidshuse).

> Foretage sagsbehandling – før salg,

herunder indhente dokumenter og

kontrollere disse.

> Klargøre sag til salg, herunder bestille

tilstandsrapport, indtastning af

oplysninger mv.

> Selvstændigt at lave kundeaftaler. > Selvstændigt at varetage markedsføringen.

Introduktion til:

> Hverdagen i butikken.

> Interne politikker.

> Retningslinjer om kundebetjening.

> Administrative arbejdsprocesser.

> En boligsag fra a-z inkl. alle begreber,

formularer og breve.

> Interne annonceringsregler.

> Reglerne om fortrydelsesret.

I samarbejde med kollega om:

Oprettelser af sager i boligsystemet.

Oprettelser og søgning af kunder

i køberkartoteket.

Konkrete opgaver i emneannoncering

og/eller virksomhedsmarkedsføring.

Kundebetjening pr. telefon og i butikken.

Oprettelser af kundeaftaler – både

fremvisning og kommisionering.

Introduktion til:

> Almindelige ejerboligtyper.

> Købsaftalens frister, aftaler og fraser.

> Undersøgelsespligt og handlepligt.

> God ejendomsmæglerskik.

> Klagenævn og disciplinærnævn for

ejendomsmæglere.

> Detaljeret gennemgang af sagsbehandlingen

før salg.

I samarbejde med kollega om:

> Oprettelse af købsaftale i bolig-

systemet.

> Indhentning af samtlige dokumenter

til sagen.

> Bestille tilstandsrapport og energimærke.

> Kontrol af modtagne dokumenter.

> Indtastning af data i boligsystemet.

> Konkrete opgaver i emneannoncering

og/eller virksomhedsmarkedsføring.

15

> Finansering (herunder indfrielse

af sælgers eksisterende lån).

> Kommisionering og formidlings-

aftale.

> Huseftersynsordningen.

> Lov om energimærkning.

> Købsaftalens indhold.

> Viden om typiske fejl og mangler

ved en ejendom.

> Viden om rådgiveransvar.

> Fremvise en ejendom (herunder besvare

købers spørgsmål til salgsopstillingen,

tilstandsrapport og energimærkning).

> Foretage eftersagsbehandling.

> Være godt forberedt til frem-

visningen.

> Selvstændigt at varetage sagsbehandlingsfunktioner.

Introduktion til:

> Deponeringsregler.

> Reglerne for hvidvask.

> Finansiering af almindelige

ejerboligtyper.

> Indfrielse af sælgers eksisterende

lån.

> Rådgiveransvar.

> Detaljeret gennemgang af købsaftalen

og sagsbehandlingen efter salg.

I samarbejde med kollega om:

> Foretage kommisioneringer.

> Forberede fremvisninger (hvilke

spørgsmål kan kunden stille,

gennemgå tilstandsrapport og

salgsopstilling).

> Foretage fremvisninger.

> Opfølgning kunder – både købere

og sælgere.

fortsættes næste side >>


Praktikanten

anvender sin

læring fra

fagene

> Ejendomshandel.

> Organisationsudvikling og

ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Markedsføring.

> Ejendomshandel.

> Organisationsudvikling og

ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

> Salg og kundepsykologi.

> Markedsføring.

16

> Ejendomshandel.

> Organisationsudvikling og

ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

> Salg og kundepsykologi.

> Markedsføring.


Bilag 6

eksempel vejledning i hvoRdan pRaktikanten

opnåR læRing inden foR ejendomsadministRation

Nedenstående skemaer illustrerer, hvordan en virksomhed kan sikre, at praktikanten opnår den viden og de færdigheder

og kompetencer, som forventes. Skemaet indeholder læring inden for ejendomsadministration.

Skemaet er vejledende og kan bruges som inspiration. Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man vil gribe

praktikken an.

Praktikanten

har opnået

viden om

Praktikanten

har opnået

færdigheder

i at

Praktikanten

har opnået

kompetencer

i at

efter 2 måneder efter 4 måneder efter afsluttet praktik

> Intro-forløb – Generelle arbejdsområder

i virksomhedens forskellige

afdelinger.

> Virksomhedens beslutnings-

procedurer.

> Virksomhedens interne politikker.

> Rådgivningsansvar generelt.

> Virksomhedens retningslinjer om

etik i kundebetjeningen.

> Administrative arbejdsprocesser.

> Finansielle arbejdsprocesser.

> Overenskomstens regler for prøvetid,

daglig arbejdstid, overarbejde

og overarbejdsbetaling.

> Navigere i virksomhedens organisation.

> Håndtere og agere ud fra virksom-

hedens beslutningsprocedurer og

interne politikker.

> Detaljer vedrørende “egen” afdelings

produkter og arbejdsmetoder

> Egne kompetencer og funktioner

i forhold til øvrige kollegaers kom-

petencer og funktioner.

> Virksomhedens overordnede strategi

og praktikantens “egen” afdelings

strategi.

> Foretage rådgivning i simple sager

under vejledning.

> Kommunikere med forskellige kundetyper.

> Anvende teorien fra uddannelsen

i praksis.

> Kommunikere i forbindelse med

kunderådgivning.

> Indsamle viden i forbindelse med

opgaveløsning.

> Henvise til erfarne personer i eller

uden for virksomheden, når en kundehenvendelse

falder uden for praktikantens

eget kompetenceområde.

> Behandle simple sager. > Sammenligne forskellige kundetyper

og vurdere den enkelte kundes

behov.

> Forholde sig selvstændigt til anvendelse

af teori i praksis.

> Udvise god situationsfornemmelse.

> Bevidst tilpasse og målrette sin kommunikation

til kunden.

17

> Virksomhedens placering markedet

i forhold til andre virksomheder

i branchen.

> Den daglige drift i hele virksom-

heden ( et overordnet niveau).

> Selvstændigt foretage rådgivning

i simple sager.

> Sammenligne virksomheden med

andre virksomheder i branchen.

> Selvstændigt sætte sig ind i nye

arbejdsopgaver.

> Vurdere indsamlet videns relevans

og lidelighed herunder skelne

mellem fakta, teori, kilders udtalelser

og egne synspunkter.

> Argumentere for valg og fravalg af

metoder i forbindelse med opgaveløsning

og vurdere styrker og svagheder

ved disse valg.

> Demonstrere en analytisk evne ved

opstilling af løsningsalternativer.

> Vælge mellem forskellige løsnings-

alternativer ud fra et teoretisk

grundlag.

> Selvstændigt vurdere og anvende

reglerne om rådgiveransvar.

> Selvstændigt håndtere det simple

rådgiveransvar i finansiel praksis.

> Sammenligne forskellige rådgivningssituationer

og vurdere ligheder

og forskelle.

> Udvise en selvstændig, kritisk og reflekterende

stillingtagen til praktiske

faglige forhold.

fortsættes næste side >>


Praktikanten

opnår viden,

færdigheder

og kompetencer

ved

Praktikanten

anvender sin

læring fra

fagene

> Samtale mellem hver afdelings-

ansvarlig og praktikanten.

> Skriftlig introduktion til personalehåndbog,

organisationsdiagram,

interne og eksterne politikker,

beslutningsprocedurer, koncepter

samt retningslinjer om etik i kundebetjeningen.

> Mundtlig introduktion til administrative

og finansielle arbejdsprocesser.

> Konkrete opgaver i relation til finansielle

arbejdsprocesser.

> Medvirken i rådgivningsopgaver

sammen med erfarne kollegaer.

> Rådgivningsopgaver i forbindelse

med simple sager.

> Ejendomsadministration.

> Organisationsudvikling og ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Medvirken i rådgivningen sammen

med erfaren kollega ved mere komplekse

opgaver.

> Rådgivning af forskellige kundetyper.

> Arbejde selvstændigt med egne

opgaver.

> Orientering om virksomhedens

strategi og afdelingens strategi.

> Ejendomsadministration.

> Organisationsudvikling og ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

> Salg og kundepsykologi.

18

> Selvstændigt arbejde med forskellige

typer simple opgaver.

> Selvstændigt opstille løsningsmodeller,

vurdere dem og træffe et valg.

> Ejendomsadministration.

> Organisationsudvikling og ledelsesværktøjer.

> Organisationspsykologi.

> Rådgivning og etik.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

> Salg og kundepsykologi.


Bilag 7

eksempel vejledning i hvoRdan pRaktikanten opnåR læRing inden foR foRsikRing

Nedenstående skemaer illustrerer, hvordan en virksomhed kan sikre, at praktikanten opnår den viden og de færdigheder

og kompetencer, som forventes. Skemaet indeholder læring inden for forsikring.

Skemaet er vejledende og kan bruges som inspiration. Det er op til den enkelte virksomhed, hvordan man vil gribe

praktikken an.

Praktikanten

har opnået

viden om

Praktikanten

har opnået

færdigheder

i at

Praktikanten

har opnået

kompetencer

i at

efter 2 måneder efter 4 måneder efter afsluttet praktik

> Virksomhedens kundemålgrupper,

salgskanaler, rådgivningsmetoder

samt rådgivningsværktøjer og

systemer.

> Virksomhedens produktportefølje og

samarbejdspartnere.

> Virksomhedens holdninger og

strategier.

> Almindelige regler samt procedurer

for god kundebetjening.

> Beherske informationsteknologiske

værktøjer og systemer og forstå vigtigheden

af selvstændig anvendelse

af relevant informationsteknologi.

> Identificere den typiske forsikringskundes

behov (f.eks. behovet for en

forsikring ved dødsfald eller en bilforsikring).

> Produkterne inden for skadeforsikring

til privatkunden, mindre erhvervsvirksomheder

eller til den private

livs- og personforsikringskunde.

> Udføre opgaver i overensstemmelse

med virksomhedens servicekoncept,

interne procedurer og kvalitetskrav.

> Udføre kundebetjening af den typiske

kunde i forhold til enkelte produkter

(f.eks. en krydslivsforsikring

til samlevende, en indboforsikring til

en lejlighedskunde eller en erhvervsansvarsforsikring

til en mindre erhvervsvirksomhed)

i overensstemmelse

med virksomhedens politikker,

rådgivningskoncepter, virksomhedens

lønsomhedsprofil og øvrige

retningslinier.

19

> Standardløsninger inden for skadeforsikring

til privatkunden, mindre

erhvervsvirksomheder eller til den

private livs- og personforsikringskunde.

> Vurdere informationer/instrukser

og den baggrund tilrettelægge

samt gennemføre opgaven rationelt

og effektivt, herunder sikre sammenhæng

mellem handlinger i rådgivningen

og lønsomheden

> Afdække den typiske kundes identificerede

behov ved brug af standardprodukter

i forsikringsbranchen

(f.eks. hus- og indboforsikring samt

bilforsikring til en huskunde, en reservesikret

ratepension til en topskatteyder

eller et “pakkeprodukt”

til en mindre erhvervsvirksomhed).

> Vurdere juridiske og samfundsøkonomiske

aspekter i relationer til rådgivning

af den typiske forsikringskunde.

> Udføre relaterede arbejdsfunktioner

i kundebetjeningen, herunder rådgivning,

administration, koordinering

og sagsbehandling.


Praktikanten

opnår viden,

færdigheder

og kompetencer

ved

Praktikanten

anvender sin

læring fra

fagene

> Samtale mellem oplæringsansvarlig

og praktikanten.

> Mundtlig introduktion til organisationsdiagram,

interne og eksterne

politikker samt strategi, salgs- og

rådgivningskoncepter, beslutningsprocedurer,

koncepter samt retningslinjer

om etik i kundebetjeningen.

> Mundtlig introduktion til administrative

arbejdsprocesser.

> Konkrete opgaver i relation til simple

salgs- og administrative arbejdsprocesser.

> Deltagelse i salgs- og rådgivningsopgaver

sammen med erfarne

kollegaer.

> Salgsopgaver i forbindelse med

simple sager.

> Forsikring.

> Organisationspsykologi.

> Privat- og/eller erhvervsøkonomi.

> Erhvervsjura.

> Markedsføring.

> Rådgivning og etik i den finansielle

sektor.

> Salg og kundepsykologi.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

> Medvirken i salg og rådgivning sammen

med erfaren kollega.

> Rådgivning af typiske kundetyper.

> Arbejde selvstændigt med egne

ukomplicerede opgaver.

> Samarbejde med andre kollegaer om

at løse opgaver i fællesskab.

> Forsikring.

> Privat- og/eller erhvervsøkonomi.

> Erhvervsjura.

> Markedsføring.

> Rådgivning og etik i den finansielle

sektor.

> Salg og kundepsykologi.

> Kommunikation og præsentationsteknik.

20

> Selvstændigt arbejde med typiske

kunder.

> Selvstændigt opstille standardløsningsmodeller

for den typiske kunde,

vurdere dem og træffe et valg.

> Forsikring.

> Samfundsøkonomi.

> Privat- og/eller erhvervsøkonomi.

> Erhvervsjura.

> Markedsføring.

> Rådgivning og etik i den finansielle

sektor.

> Salg og kundepsykologi.

> Kommunikation og præsentationsteknik.


21

93-07-07-2009 UDD

Similar magazines