Referat af Generalfosamlingen til download - dsohh

dsohh.dk

Referat af Generalfosamlingen til download - dsohh

Ordinær generalforsamlingen i DSOHH, Nyborg Strand,

fredag d. 25.april 2008

1. Valg af dirigent.

Jørn Rosborg vælges.

Jørn Rosborg: Jeg takker for valget. Det første jeg vil sige er, at det sandelig er godt,

vi ikke er et aktieselskab, fordi det der i paragraf 5, stk.1. står, at vi skal indkaldes

med mindst 6 ugers varsel. Vi er jo blevet indkaldt pr.mail d.17. marts, og det er jo

med 5 ugers og 4 dages varsel. Så er der en anden ting, når det handler om valg, skal

der være navne på de personer der vælges, og det skal stå anført, hvorvidt de kan

genvælges – det er punkt 8 til 11. Nu er vi så ikke et aktieselskab, for hvis det var

sådanne, var generalforsamlingen slut nu. Jeg har et forslag, jeg foreslår, at vi

gennemfører generalforsamlingen, men for at der ikke skal kunne ske en masse i

relation til hvad der nu sker på generalforsamlingen, så synes jeg, at man skal

pålægge bestyrelsen meget hurtigt at udsende et referat med en påpegning af mangler.

Lars Holme Nielsen: Jeg vil gerne undskylde på bestyrelsens vegne for de mangler,

Jørn Rosborg påpeger.

Forsamlingen havde ingen indvendinger mod JR´s forslag, så generalforsamlingen

blev herefter gennemført.

2. Beretning fra formanden.

Medlemsforhold.

I løbet af det sidste år har der været en tilgang af 31 medlemmer; disse nye

medlemmer ønskes velkommen. 5 har meldt sig ud og 4 er døde, så vi er nu i alt 578

medlemmer, ifølge Lægeforeningens registreringsafdeling fordelt således:

408 ordinære medlemmer

10 ordinære medlemmer, uden stemmeret

8 udlandsboende

127 privatiserende eller over 70 år

1 æresmedlem

6 korresponderende medlemmer

8 ekstraordinære medlemmer i medicinske selskaber

3 firmamedlemmer

Samlet set en stigning på 22 medlemmer sammenlignet med 2007.

Fordelt efter køn er der 42 % kvinder blandt de YL-organiserede og i FAS-søjlen 23

%.


Der er konstateret unøjagtigheder i listen, som derfor skal revideres. Således er der

p.t. syv nuværende æresmedlemmer.

Udnævnt

1989 Nils-Gunnar Toremalm

1992 K.A. Thomsen

1993 Mirko Tos

2000 Ole Greisen

2001 Chr. Brahe Pedersen

2001? Erik Peitersen

2007 Poul Bretlau

Æresmedlemmer er kontingentfri og bestyrelsen har nu bestemt at æresmedlemmerne

også kan deltage i årsmøderne uden deltagergebyr.

Fire medlemmer er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Bendt Gudmund Kløft

Født 1928 i Korsør, læge i 1957 og speciallæge 1968. Otologiske uddannelse

fortrinsvist på østdanske afdelinger. Overlæge på centralsygehuset i Næstved 1971-

94, hvor han ikke mindst stod for mellemørekirurgien. Konsulentrejser til Grønland

og interesseret i medicinsk-historiske spørgsmål, ligesom i ø. hans forgænger Carsten

Schmidt var det. Bendt Kløft var således aktiv støtte ved Jepsens og Thomsens

udarbejdelse af bogen ”Otolaryngologiens historie i Danmark” ved selskabets 100-års

jubilæum.

Nanna Trojaborg

Født 1958 i København, læge i 1984 og speciallæge i 1994. Nanna var aktiv på

faglige tillidsposter, både her i selskabet og Yngre Otologer, hvor hun var formand

1991-94. Nanna var kendt for sin store musikinteresse, men også for sit ukuelige

humør og smittende titaniske latter. Hun bevarede begge dele hele vejen gennem sit

lange sygdomsforløb. Nanna blev 48 år.

Otto Jepsen

Født 1916 i København, læge i 1944 (Århus), speciallæge i 1952, dr.med. 1955.

Jepsen var overlæge i Århus 1959-1980, afbrudt af en periode i Odense 1967-72,

hvor han også var professor 1970-72.

Otto Jepsens disputats er en af grundstenene i vores forståelse af stapediusrefleksen,

ligesom han var pioner i udviklingen af endoskopi, specielt mediastinoskopi. Han var

– sammen med K.A. Thomsen - forfatter til fagets fremragende lærebog og til


jubilæumsbogen fra 1999 og et fortjent æresmedlem af dette selskab siden 1986.

Jepsen modtag Kleinprisen 1976.

Jørgen Worsøe-Petersen

Født 1928 i København, læge i 1955 og speciallæge 1968. Otologiske uddannelse

fortrinsvis på københavnske afdelinger. Alsidig overlæge på ØNH BBH 1972-1995,

hvor afdelingen forenedes med RH. Sideløbende hermed praksis. JWP var medlem af

selskabets bestyrelse 1970-74 og sad i specialistnævnet/ § 14 udvalget.

Jeg vil bede jer om at rejse jer for at mindes og ære de afdøde. Tak.

Selskabsmøderne.

Vi har afholdt to møder siden sidste år.

Forårsmødet 2007 her på Nyborg Strand var igen særdeles velbesøgt og – ligesom i

år - fuldbooket. Den nye mødestruktur har altså vist sig at være levedygtig og vi har

som tidligere nævnt reserveret Nyborg Strand frem til 2010, men er også begyndt at

undersøge eventuelle alternative muligheder med større kapacitet.

I november 2007 blev temamødet afholdt i samarbejde med Dansk Rhinologisk

Selskab. Fra Helsingfors var inviteret Maija Hytönen som talte om det europæiske

konsensuspapir vedrørende udredning og behandling af næsens inflammatoriske

lidelser.

Der har igen i år været en tilfredsstillende tilgang af foredrag, men dog ikke flere end

det har været muligt at slutte mødet lørdag middag med en sen frokost.

Årsmødeudvalget har igen i år bestået af Birgit Becker, Karin Lambertsen, Peter

Tingsgaard og Per Cayé-Thomasen, der har haft fuldstændigt frie hænder til arbejdet.

Aftenens arrangement koordineres af Peter Tingsgaard - igen. Tak for det!

I de sidste fire år (2008) er der ved afslutningen af mødet uddelt en pris på 5.000 kr.

til det foredrag af en ikke-specialist, som en bedømmelseskomité fandt bedst. I 2007

var det Anders Bilde, som siden er blevet ph.d. Takket være en donation fra Alcon er

det igen i år muligt at støtte videreuddannelsen på denne måde oven i købet med hele

2 andenpræmier. Vi håber på at der næste år bliver en postersession, som så kan

deltage i en separat konkurrence. I år er bedømmerne Margit Niebuhr-Jørgensen, Per

Bonding og Claus Brenner Larsen og vi siger tak til de tre for beredvilligt at stille op.

I programmet er de aktuelle foredrag identificeret med en asterisk.


Der er i år tilmeldt tæt på 250 deltagere og jeg håber alle vil gøre sig den beskedne

anstrengelse der ligger i besvarelsen af evalueringen, i år ligger skemaet i det omdelte

program, på forhånd tak!

Dette års temamøde afholdes 15. november i samarbejde med Dansk Medicinsk

Audiologisk Selskab. Om formiddagen vil Wilhelm Meyer-forelæsningen blive holdt

af professor Saumil Merchant fra Boston. For at fremhæve det historiske perspektiv

vil mødet blive afholdt på Medicinsk Museion, hvor det første Meyer-foredrag blev

holdt for 40 år siden af en anden professor fra Boston.

Speciallægeuddannelsen.

Her kniber det stadig med praksisopholdene, idet det ikke overalt er lykkedes at opnå

aftaler om passende vilkår. Det må – som sidste år - siges at være stærkt

utilfredsstillende, at dette element i målbeskrivelsen efter mange års indsats stadig

ikke er opfyldt overalt i landet. Tilsyneladende prøver en arbejdsgruppe under det

nationale råd for lægers videreuddannelse at få inddraget privathospitalerne i dette

element. Som jeg ser det er det tvivlsomt om privathospitalerne på dette område kan

ækvivalere med praksis. I mellemtiden har man flere steder gennemført forskellige

typer af fokuserede ophold i praksis eller relevante nabospecialer.

Specialespecifikke kurser. Tidligere benævnt A-kurser. Det er stadig lykkedes at

bevare dem som landsdækkende. For nærmere detaljer henvises til hjemmesiden.

De 20-dages forskningstræningskurser ser endelig ud til have fundet deres form – i

hvert fald i to af regionerne - og er efter det oplyste forløbet tilfredsstillende. De

styres af de regionale uddannelsesråd. Vi håber der vil være stemning for at

resultaterne af anstrengelserne i fremtiden bliver eksponeret i form af posters ved

årsmøderne – som tidligere nævnt.

Faglig profil for kursister.

Som omtalt sidste år er der fra Danske Regioner lagt op til en ændret

ansættelsesprocedure til uddannelsesstillingerne med den erklærede hensigt, at

reducere ventetiden før hoveduddannelsen går i gang. Dette har været et politisk

ønske.

I bestyrelsen finder vi det afgørende, at der opretholdes en procedure som er både

gennemsigtig og ensartet, sådan at de uddannelsessøgende ved hvad de kan forvente

og kan rette ind efter. Dette må vel siges at være en helt berettiget forventning og jeg

har fuld forståelse for at Yngre Otologer har følt sig brøstholdne ved den

hårdhændede modtagelse vores fælles udspil har fået. Det forlyder nu, at der i næste

måned kommer en udmelding fra Danske Regioner med den skabelon som skal

anvendes ved efterårets ansøgningsrunde, dvs. de hoveduddannelsesforløb der

begynder 2009.


YO juniorinspektor

SST har meddelt at inspektorerne i andre specialer har været glade for medvirken af

yngre læger og Yngre Otologer har accepteret en opfordring om at stille med seks

navne på yngre kolleger. Disse skal nu gennemgå inspektorkurserne og er derefter

klar til arbejdet ude på afdelingerne, hvor vi regner med at der vil blive taget godt

imod dem, ligesom vi forventer at de afdelinger der må undvære de pågældende i

driften ser det fra den lyse side.

Læs inspektorrapporterne på SST hjemmeside.

Meritoverførsel. Ingen forespørgsler fra regionerne.

Specialet.

Dimensionering 2008-12. Som omtalt sidste år har SST lagt op til en stigning i

antallet af uddannelsesstillinger, fra 18 til 24 om året. Det har dog været op til

regionerne at finde midler til disse stillinger og som de nu siger, så er det jo ikke

stipuleret at hele stigningen skal ske fra 5-års periodens begyndelse! Denne

afventende holdning må siges at harmonere dårligt med det erklærede hastværk,

netop omtalt i forbindelse med faglig profil for kursister.

Specialeplanlægning. Med den nye sundhedslov har SST, som tidligere omtalt, fået

nye og flere kompetencer, når styrelsen skal udarbejde faglige krav og anbefalinger

til specialerne – herunder krav til placering af konkrete behandlinger i

sygehusvæsenet. Man har derfor i 2006 påbegyndt en gennemgang af samtlige 36

specialer mhp opdatering af vejledningen fra 2001, Specialeplanlægning og lands- og

landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet, og for vores vedkommende gik arbejdet i gang

eftersommeren 2007.

Vores bidrag til processen har bestået i en omfattende gennemgang af specialets

aktiviteter, primært i sygehussektoren. Kommissoriet har været meget stramt og

udvalgets arbejde har været mandsopdækket af SST i form af månedlige møder, hvor

man har sikret sig at analyserne alene tog hensyn til lidelsernes og behandlingernes

hyppighed, kompleksitet og i nogen grad ressourceforbrug. Derimod har man frabedt

sig anbefalinger af hvem der skal stå for behandlingerne og hvor. Arbejdet er

foreløbig afsluttet i januar måned i år og SST har på grundlag af rapporten udarbejdet

et udkast til såkaldt specialeudmelding. Da de forskellige specialer ikke er nået lige

langt i processen vil der løbende ske tilpasninger sådan at områder med overlap kan

blive nærmere defineret. Sideløbende med denne proces skal der ske en yderligere

koordinering med andre specialer som vi deler aktiviteter med, såkaldt

krydsfeltproblematik


Det næste skridt har været behandling i den regionale baggrundsgruppe, som består af

regionernes topchefer på sundhedsområdet, foruden SST. Derpå skal

specialeudmeldingerne gennemgås i det centrale rådgivende udvalg, som bl.a. har fire

repræsentanter for DMS og herpå tilbage til regionerne som først da inviteres til byde

ind på de opgaver der bliver resultatet af disse omfattende analyser. Det kan muligvis

blive en gang til efteråret. Under alle omstændigheder skal det blive overordentligt

spændende at se, hvordan balancen mellem SST og Danske Regioner falder ud. De 5

sygehusregioner har jo også nogle vidtrækkende strukturovervejelser og de næste par

år bliver der nok god brug for den herostratisk bekendte ”omstillingsparathed”. Jeg

har spurgt SST om det foreliggende udkast kan blive tilgængeligt for selskabets

medlemmer, men fået at vide, at der på nuværende tidspunkt er tale om et udkast.

SST offentliggør referater fra møderne i det rådgivende udvalg og det kan nævnes at

spørgsmålet om børneanæstesi blev taget op i marts måned. Der har jo været tanker

om centralisering af anæstesi til børn under 2 år. Vi har over for SST redegjort for de

meget betydelige vanskeligheder dette ville føre med sig og det ser ud til at en vis

opblødning i formuleringerne kan imødeses.

Fagområder

I flere tidligere beretninger er betydningen af disse blevet fremhævet. Der foreligger

beskrivelser af hoved- og halskirurgi samt foniatri-laryngologi og de øvrige tre

delselskaber er på vej. Vi forventer at specificerede beskrivelser af de dertil svarende

”postspecialist” uddannelser vil blive et nyttigt redskab i dialogen med regionerne

vedr. normeringer.

§ 14 udvalget

§ 14-vurderingen ophørte jo fra 2007 og SST har allerede i 2006 skrevet til Danske

Regioner og anbefalet, at den faglige vurdering af ansøgeres kvalifikationer i

forbindelse med overlægestillinger stadig kommer til at foregå ensartet i de fem

regioner. Vi har ikke set nogen beroligende indikationer på at DR har en holdning i

dette spørgsmål og vi overvejer derfor en henvendelse til DR for at holde spørgsmålet

present.

Audiologi

SST har de sidste par år haft en arbejdsgruppe med det utaknemmelige hverv at

forsøge at definere en faglig vejledning vedr. høreapparatbehandling. Man havde

håbet på færdiggørelse i 2007, men vejledningen foreligger endnu ikke. Selskabet har

ikke har repræsentant i udvalget.


Statusartikler i Ugeskrift for Læger

I årets temanummer markerer specialet sig med en artikel om thyreoideakirurgi,

ligesom Dansk Selskab for Hoved- og Halskirurgi vil bidrage med et arbejde om

sentinel node og mikrometastaser.

Redaktionen har også spurgt om vi ville anbefale en skribent til en klinisk

vejledningsartikel om kæbehulepunktur. Vi har foreslået at man i stedet skulle

efterspørge et arbejde om epistaxis og/eller svimmelhed.

Relation til andre specialer.

Thyreoidea/parathyreoidea kirurgi

Der er ikke noget officielt nyt om dette krydsfelt med de andre kirurgiske specialer.

Det udarbejdede udkast til et fælles uddannelsesprogram for ”t+p kirurger” har ikke

været genstand for yderligere drøftelser. SST har, så vidt det forstås, ikke tænkt sig at

tage alt for håndfast stilling, idet man henviser til at det vigtigste for styrelsen er, at

de behandlende afdelinger har nødvendig kompetence og robusthed m.v.

Kosmetisk kirurgi

Der er nu nedsat et stående råd under SST hvis opgave bliver at monitorere kirurger

der beskæftiger sig med kosmetisk kirurgi og bestyrelsen har accepteret at bidrage

med et medlem til dette arbejde. Kosmetisk kirurgi må ikke udføres hos børn og unge

under 18 år. Vi har derfor spurgt om operation for stritører og fx rhinoplastik kan

tillades og fået det svar at disse indgreb kan fortsætte som hidtil, idet de defineres

som ”lægeligt indicerede”.

Øsofagoskopier

Under SST (sst.dk/planlægning) er siden 1999 gennemført en række

”kirurgiprojekter” med det generelle sigte at bedre kvaliteten af den kirurgiske

behandling. I 2006 begyndte en analyse af øsofagoskopi, herunder liggetid,

komplikationer og mortalitet. Vi har udpeget en deltager i dette arbejde, der var

planlagt afsluttet i løbet af 2007, men som stadig foregår.

Allergologi

Vi har tidligere omtalt etableringen af allerginetværket, der skal imødegå nogle

konsekvenser af nedlæggelsen af dette internmedicinske speciale. Netværket har

udarbejdet en statusartikel til UfL og har gennemført et 5-dages kursus på

speciallægeniveau i 2007.

Brahes bog.

I 2007 oplyste Chr. Brahe Pedersen, at han havde udarbejdet en bog med

gennemgang af ældre og nyere aspekter af specialets udvikling. Vi var i bestyrelsen


enige i at værket fortjente en større udbredelse og selskabet har bidraget med

dækningen af omkostningerne ved selve udsendelsen. Der er mange der har oplyst at

de har læst bogen med stor interesse og vi takker Brahe for hans ihærdige arbejde

med det historiske. Bogen indeholder i ø. også den tidligere omtalte tolkning og

transskription af Meyers håndskrevne sommerhusdagbog fra årene 1882- 94.

Nu vi er ved det historiske har der været fokus på formandens arkiv

og der er fundet et antal eksemplarer af Jørgen Falbe-Hansens bog om dansk otolaryngologis

første år. De af selskabets medlemmer der ikke har bogen kan hente eet

eksemplar hernede senere i dag – først til mølle…

Internationale relationer.

NOLF. Næste møde bliver i Trondhjem i 2008 med Per Møller som præsident.

Kongressproget bliver nordisk, med mulighed for engelsk og med engelske slides.

Der er plads til mange flere deltagere end hidtil tilmeldt. De nordiske kongresser er

en unik institution og det kan det da godt tænkes, at man kan have lige så stort

udbytte af erfaringsudveksling med nordiske kolleger, som med folk fra mere

eksotiske destinationer. Trondhjem er en dejlig by og der bliver mulighed for at se det

helt nybyggede Skt. Olavs Hospital, det mest moderne i Norden.

NAS holder næste møde på Island i 2008 og 2010 i København.

UEMS: Ulrik Pedersen og Schønsted Madsen har som selskabets repræsentanter i

UEMS været aktive ved oprettelsen af det nye European Academy of ORL som

paraplyorganisation for at samle de mange organisationer. Jeg vil også her henvise til

et referat, der kan læses på selskabets hjemmeside.

Kleins legat.

2007 var modtageren professor i neurologi, Gudrun Boysen og i 2008 skal prisen

ifølge fundatsen gå til en kunsthistoriker. DSO-HH skal indstille en modtager i 2009.

Legaterne generelt.

Vi er stadig begunstigede af nogle velfunderede legater og jeg skal opfordre så mange

som muligt til at søge, idet forudsætningen for tildeling jo er aktiviteter, der bringer

vores speciale videre, hvilket bl.a. fremgår af flere af præsentationerne her. Det er

sådan set en betingelse i flere af vedtægterne, at der holdes foredrag i selskabet om

det pågældende projekt.

Det kan ofte være hensigtsmæssigt, at søge både Oda Pedersens legat og Traun-

Pedersens forskningslegat, så kan bestyrelsen prioritere, hvorfra der kan bevilges.

Men husk endelig at følge bestemmelserne, sådan som de kan ses på vores

hjemmeside.


[DSOHH’s rejsestipendium for yngre otologer deles mellem Henrik Glad og Kåre

Håkansson.]

Hjemmesiden.

Vi har en god og informativ hjemmeside, primært takket være web-master Frank

Mirz. Her kan de forskellige beretninger læses, inklusive denne formandsberetning,

og der er en række meget relevante links. Der er også et debatforum, som gerne må

benyttes noget mere, både til faglige diskussioner og synspunkter vedr. selskabets

kurs.

Bemærk også at meddelelser fra selskabet ikke længere udsendes med konventionel

brevpost, derfor en god idé at kontrollere om ens e-mail adresse stadig er korrekt.

Vedtægterne.

På grund af dette og andre forhold er der behov for nogle tekniske justeringer af

vedtægterne.

Bestyrelsen.

Dette var kun en begrænset oversigt over aktiviteterne siden generalforsamlingen i

2007. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, derudover har der været talrige mails og

andre kontakter mellem os. Alle bestyrelsesmedlemmer udfører et stort arbejde, men

det har vist sig lidt problematisk at få tid og midler til sideløbende at vedligeholde og

udvikle de faglige kompetencer, samtidig med opretholdelsen af kontakter til andre

selskaber og organisationer. Det er også sådan at bestyrelsen, af habilitetsmæssige

grunde, må afstå fra at søge de netop nævnte legater, i konkurrence med øvrige

ansøgere. Vi har drøftet forskellige modeller til at løse dette spørgsmål og fundet at

den mest regulære er at bestyrelsesmedlemmer, der deltager i kurser og kongresser,

får dækket de udgifter der medgår til formålet. Udgifterne vil herefter fremgå af

selskabets regnskab under den allerede eksisterende post, internationale møder, incl.

rejse.

Da der nu, iflg. bestemmelserne skal vælges en ny formand vil jeg benytte lejligheden

til at takke for det gode samarbejde og nævne de kollegaer der har været i bestyrelsen

i de tre år jeg har været formand: Birgit Becker, Søren Jelstrup, Karin Lambertsen,

Troels Møller, Peter Poulsen, Steffen Ørntoft.

v/ Lars Holme Nielsen

Søren Jelstrup: Vedr. den faglige bedømmelse af overlæger er det sådan, at Danske

Regioner faktisk har udgivet en vejledning, man bør følge. Den ligger meget tæt op

ad det, vi havde ved §14.

Lars Holme Nielsen: Tidligere havde man det jo centralt, nu kan de enkelte regioner

”massere” profilen lidt, hvis de vil det.


Christian Brahe Petersen: Jeg vil gerne takke for beretningen, og jeg er imponeret

over det store arbejde, du har lagt i at styre vores selskab. Jeg har selv prøvet at have

det arbejde, og det tager meget tid. Det er i hvert tilfælde ikke blevet mindre med

årene. Jeg synes, at forsamlingen skal klappe endnu engang, denne gang for

formandens store indsats for selskabet.

Ulf Schønsted Madsen: I relation til at du atter i år har bedt vores delselskaber om at

beskrive fagområderne, vil jeg henvise til UEMS kapitel 6, hvorefter vi alle uddannes

færdigt. UEMS har lavet et supplement vedr. efteruddannelse til logbogen. Heri kan

man indhente inspiration og hjælp til beskrivelse af fagområderne, så vi kommer på

linje med de andre lande i Europa.

Niels Gammelgaard: Jeg har to kommentar: At bestyrelsen ikke må søge legaterne, er

det ikke lidt for ”knibsk”? Man sidder jo faktisk i nogle tilfælde bestyrelsen op til 6

år. så i 6 år er man forhindret i at søge legater ? Tidligere da jeg var medlem af

bestyrelsen, var der ikke habilitetsproblemer. Jeg skal lige tilføje, at jeg ikke fik en

rød øre!

Den anden kommentar er vedr. speciallægeophold. Noget af baggrunden for, at det er

gået så skævt vedr. ophold i speciallægepraksis, er regionerne. Hvis man ser på

Region Midt, meldte de ud, at de var interesseret i smukke og hurtige løsninger.

Herved fjernede man med det samme den forhandlingsmulighed, der lå mellem

foreningen af speciallæger og amtsrådsforeningen. Bordet var ryddet, og kunne vi

bare gå i gang. Så viste det sig, at forhandlingskompetencen ikke var tilstede, og

derfor er det delvist gået i ”skuddermudder”.

Jørn Rosborg: Da jeg sad i bestyrelsen, undersøgte jeg forholdene omkring

legatansøgning. Jeg fandt ud af, at det ikke er juridisk korrekt at uddele legater til

bestyrelsesmedlemmerne, og det går heller ikke, at bestyrelsesmedlemmerne går uden

for døren under behandling af egne ansøgninger. Det blev jeg klar over til allersidst i

min formands tid.

Peter Illum: Vedr. praksisstillingerne er det næsten på plads i Region Nord. På Fyn er

det på , og Sjælland er slet ikke startet endnu. Med hensyn til forskertræningen går

det på samme måde meget godt i nord og øst, hvorimod syd endnu ikke har haft

nogen forskertræning. Så der er bestemt ikke fodslag, hvilket oprindelig var vores

mening, at vi ville prøve, at lave noget landsdækkende, men det faldt helt til jorden

på grund af vrangvilje fra regionernes side.

Lars Holme Nielsen: Derfor er vi specielt glade for at vores a-kurser er bevaret som

landsdækkende, det er nok vigtigst.

3. Beretning fra kassereren med aflæggelse af revideret

årsregnskab,budgetredegørelse, og fastsættelse af kontingent.

Viggo Svane Knudsen: Jeg kan høre, at jeg snart skal tale med bestyrelsen om.moms

og efteruddannelsesudvalget.


Steffen Ørntoft: Vi har taget hul på momsproblematikken, og vi vil gerne gøre det på

denne måde. Vi må så overveje hvordan udvalgene og delselskaberne skal gribe det

an.

Lars Holme Nielsen: Vi spurgte lægeforeningen for et par år siden, for ”50.000

kroner-grænsen”, var allerede nævnt den gang. Vi mente, at vi var nødt til at finde en

legal og klokkeren løsning. I bestyrelsen ville vi ikke stå model til, at der skulle blive

et problem, så derfor er det blevet overlagt til lægeforeningen. Jeg tror, at det er en

god løsning.

Jørn Rosborg: Det er lidt af en gammel traver, men de penge, der ligger i

efteruddannelsesudvalget har vi ved tidligere generalforsamlinger talt om, at

efteruddannelsesudvalgets regnskab skulle fremlægges ved generalforsamlingen på

lige fod med Oda Pedersen og Poul Traun-Pedersen, idet det i tidligere tider har været

meget autonomt, og der er jo tale om selskabets penge.

Lars Holme Nielsen: Det tror jeg, det var det Viggo Svane Knudsen mente med sin

kommentar.

Regnskabet godkendes. Der vedtages uændret kontingent.

4. Beretning fra speciallæge i øre-næse-halssygdomme Poul Traun-Pedersens

mindelegat og Oda Pedersens Forskningslegat, DSOHH.

Der aflægges beretning ved kasser Steffen Ørntoft.

Jørn Rosborg: I nævnte, at I ville afsætte et beløb til Poul Traun-Pedersens

mindelegat for at inflationssikre legatet. Jeg kan gøre opmærksom på, at det er et krav

herom i legatets vedtægter.

5. Diskussion af skriftlig beretning fra Efteruddannelsesudvalget,

Uddannelsesudvalget, Kodeudvalget, DMS Repræsentantskab og øvrige udvalg.

Beretninger tilgængelige i form af skriftligt referat på Selskabets hjemmeside.

Årsberetning, uddannelsesudvalget:

Medlemmer af udvalget

Peter Tingsgaard, Henrik Baymler, Karin Lambertsen, John Jakobsen samt

repræsentanter fra regionen - Peter Illum fra Region Nord, Per Cayé-Thomasen fra

Region Øst og Jan Bjerkén fra Region Syd. Formand John Jakobsen

Følgende kurser har været afholdt i 2007

- August - Næsebihulekursus i Århus

– Marts - Hoved-Halskursus i Odense

– Februar – Mellemøre i Århus

– Oktober – Endoskopi i Odense


Der er afholdt 2 møder i kursusudvalget. Strukturen er bibeholdt med 2 kurser fordelt

i hver region med en 18 mdr.’s rulleplan. Kursusrækken har nu været igennem to

gang efter ny ordning med vægt på praktiske kurser. Antallet af kursister er tidligere

øget, og der starter 9 nye kursister hvert ½ år svarende til forventet kursistantal på

kurser omkring 27. Der er kommet foreløbig meddelelse om yderligere øgning af

antal kursister med 4 yderligere årligt på landsplan, der foreligger dog intet på tryk.

Sundhedssstyrelsens budgetramme for 2007 var 288.000 kr., budgettet er holdt, og

der er forbrugt ca. 2/3.

Budgetrammen for 2008 er 307.286 kr. der er søgt, men foreligger endnu ikke accept

for dette.

Kursusrække 2008:

Forår

Uge 15 – ”Paraklinik” i Århus, kursusleder Peter Illum

Uge 9/10 – ”Indre Øre” på rigshospitalet, kursusleder Per Cayé-Thomasen

Efterår

- Uge 38/39 - ”Mellemøre” på Panum, kursusleder Per Caye, hjælper Ingolf

Sveinbjørnsson.

– Uge XY - "Endoskopi” i Odense, Kursusleder ?, hjælper John jakobsen.

Kursusrækken bliver løbende opdateret på DSOHH hjemmeside. Der ligger

tilmeldingslister samt kursusprogram, der løbende bliver opdateret af webmaster

Frank Mirz. Der foreligger ligeledes her kursusmateriale samt manualer, og i

fremtiden underviserliste, der kan downloades af kursister. Der henvises på

sundhedstyrelsens hjemmeside til DSOHH hjemmeside.

John Jakobsen

Formand for Kursusudvalget

Beretning fra årsmødet i UEMS`s oto-rhino-laryngologiske sektion:

Limassol, Cypern, 4. – 7. oktober 2007.

Fredag den 5. oktober

Sektionens præsident professor Reidar Grenman, Turko, Finland, bød alle delegater


velkommen, specielt de deltagere, der var til stede for første gang.

Sektionens generalsekretær dr. Richard Maw redegjorde for det arbejde, der var sket i

det forløbne år siden UEMS sidst holdt møde i Bratislava i oktober 2006. Denne

præsentation kan ses på sektionens hjemmeside.

Ved mødet i Bratislava var der nedsat 6 grupper, som hver fik 10 min. til at

præsentere, hvad der var sket siden Bratislava-mødet.

Gruppe I – otologi og neuro-otologi: Dr. David Proops, England.

David Proops præsenterede et power point dokument, der viste gruppens arbejde.

Også dette dokument kan ses på sektionens hjemmeside.

Gruppe II – rhinologi og allergi: Dr. Jean Michel Klossek, Frankrig.

Desværre var formanden for gruppen ikke til stede, og der kunne derfor ikke

rapporteres fra denne gruppe.

Gruppe III – hoved-halskirurgi og larynx: Dr. Gert Jan Hordijk, Holland.

Dr. Hordijk gennemgik et word-dokument om sub-speciale uddannelse i hovedhalskirurgi

og laryngologi og også log-bogen på dette sub-speciale.

Præsentationen kan ses på sektionens hjemmeside.

Gruppe IV – børne-otologi: Dr. Alexander Blayney, Irland.

Alexander Blayney var ikke til stede under mødet og gruppens arbejde blev

præsenteret af dr. Malou Hultcrantz fra Stockholm.

Over hele Europa er der en diskussion om pædiatrisk oto-rhino-laryngologi skal være

et selvstændigt speciale. Nogen endelig afklaring og enighed i gruppen blev det ikke

til, men der var en almindelig fornemmelse af, at pædiatrisk oto-rhino-laryngologi

måske bliver et selvstændigt speciale.

Gruppens dokument kan ses på sektionens hjemmeside.

Gruppe V – plastikkirurgi i hoved-halsområdet: Dr. Michael Walsh, Irland.

Michael Walsh kunne ikke deltage i mødet, og der blev ikke præsenteret noget

dokument fra andre medlemmer af gruppen. Sektionens præsident Reidar Grenman

anser ikke plastikkirugi som et speciale inden for øre- næse- halsspecialet, og man må

derfor anse det for tvivlsomt, om denne undergruppe skal fortsætte inden for vores

speciale.

Gruppe VI – audiologi og foniatri: Dr. Willy Wellens, Belgien.

Dr. Wellens viste den log-bog, der er inden for foniatri. Han foreslog, at audiologi og

foniatri skulle sammensmeltes til et sub-speciale, men ikke alle deltagere var enige i

dette. Der var også debat om, hvor lang tid det tager for at blive uddannet audiolog og

foniater. Dr. Wellens støttede, at både audiologi og foniatri ser frem til at få deres


egne sub-speciale uddannelsesprogrammer, og han anså det for nødvendigt, at

audiologer skal have en vis erfaring i foniatri og omvendt.

Dr. Wellens præsentation kan ses på sektionens hjemmeside.

Sidst på formiddagen introducerede sektionens generalsekretær dr. Richard Maw og

præsidenten professor Reidar Grenman hovedemnet for mødet nemlig

specialistuddannelse i Europa indenfor oto-rhino-laryngologi. Dette emne er

indeholdt i kap. 6: “Charter on Training of Medical Specialist in the European Union,

Requirements for the Speciality of Oto-rhino-laryngologi and Head and Neck

Surgery”.

Grunden til, at kap. 6 var emnet for revision, var et ønske fra UEMS hovedkontoret i

Bruxelles.

Reidar Grenman præsenterede i en power point præsentation resultatet af et

spørgeskema, der var udsendt til samtlige medlemslande angående

uddannelsesreglerne i de enkelte medlemslande.

Herefter blev der dannet 3 grupper, som forud for mødet var blevet allokerede, og

som skulle revidere de forskellige underafsnit i kap. 6. I hver gruppe var der en

chairman og en sekretær.

Chairmanden for artikel 1 og 2 var professor Karl Hörmann fra Tyskland, artikel 3 og

4 professor Milan Profant fra Bratislava og artikel 5 og 6 dr. Ulrik Pedersen fra

Danmark.

Resten af deltagerne blev fordelt i de 3 grupper, og efter nogle timers arbejde kunne

grupperne præsentere resultaterne af arbejdet. Hver gruppe fik 25 min. til

præsentation efterfulgt af en åben diskussion af uddannelsen inden for oto-rhinolaryngologi

i Europa.

Det endelige dokument blev herefter finpudset af præsidenten og generalsekretæren

efter mødet og senere fremsendt til samtlige medlemslande, som nu har godkendt den

endelige version af kap. 6 vedtaget oktober 2007.

Dokumentet kan som alle øvrige dokumenter vedtaget i vores sektion ses på

sektionens hjemmeside.

Lørdag den 6. oktober 2007

Mødedagen startede med et indlæg af Cyperns sundhedsminister.

Herefter præsenterede Thomas Somers fra Belgien sektionens finansielle situation.

Regnskabet kan ses på sektionens hjemmeside. Der var enkelte lande, der endnu ikke

har betalt deres årlige afgift til UEMS, og vigtigheden af, at man betaler i rette tid

blev understreget, da det forventes, at udgifterne vil stige i det næste år på baggrund

af det øgede antal deltagerlande og dermed øget administration.

Dernæst gik man over til de øvrige rapporter fra de faste komiteer.

1) EACCME v/ Dr. Ulf Shønsted-Madsen, Danmark


Komiteens formand præsenterede et dokument fra arbejdsgruppen og fremlagde

antallet af møder, som er blevet akkrediterede til at få CME point.

Ulf Schoensted-Madsen’s præsentation kan ses på sektionens hjemmeside

2) Exchange and manpower v/ dr. Hans W. Mollenhauer.

Hvert år indsamler dr. Mollenhauer oplysninger om statistikken vedrørende øre-

næse- halslæger i de enkelte medlemslande og den aktuelle situation i forhold til logbogen.

Dr. Mollenhauer’s præsentation kan ses på sektionens hjemmeside.

Der blev også fremlagt resultatet af spørgeskemaet vedrørende de enkelte

medlemslandes øre- næse- halsafdelingers bemanding, udstyr m.m. Også denne

præsentation kan ses på sektionens hjemmeside.

3) Inspektion v/ Dr. David Proops.

Dr. Proops’ præsentation kan læses på sektionens hjemmeside.

Herefter gik man over til et foredrag ved dr. Nicolas Christodoulou, generalsekretær i

UEMS for Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board.

Derefter gik man over til valg af ny præsident. Det blev fra næste møde professor

Karl Hörmann fra Tyskland.

Mulige mødesteder for de næste møder blev diskuteret. Foreløbig er det vedtaget, at

næste møde bliver i Norge fra 2. – 5. oktober 2008 og mødet næste år i 2009 fra 1. –

4. oktober i Italien.

Professor Sverre Steinsvag fra Norge præsenterede mødestedet ved gruppemødet i

Norge. Præsentation kan ses på sektionens hjemmeside.

Endelig gik man over til at diskutere fremtidige mødeemner.

Mødedeltagerne med præsidenten i spidsen takkede til slut værterne for mødet dr.

Constantia Vlotoma-Manoli og dr. Antonis Kounonis for fremragende arrangement.

I følgende gives der oversigt over de dokumenter, der er omtalt ovenfor, og som kan

læses på sektionens hjemmeside.

1. General document for the sub-specialty training program

2. Otology and Neurotology group

3. Head and Neck surgery and larynx group

4. Paediatric ORL group

5. Audiology and Phoniatrics group

6. Presentation of Chapter 6

7. Graphics and tables ORL training in Europe

8. Groups and articles to be revised

9. Finance report


10. EAACME presentation

11. Folder on ENT Manpower in Europe

11.1. Manpower in Europe 2007

11.2. Situation of the log-book

12. Folder on Exchange programme in Europe

12.1 Questionnaire for the exchange programme

12.2 Correct questionnaire

12.3 Incorrect questionnaire

13. Visitation document

14. Presentation about next meeting in Norway.

Vi skal på sektionens vegne anbefale alle danske øre- næse-halslæger under

uddannelse om at downloade sektionens log-bog og udfylde den på linie med den

danske log-bog. Baggrunden er, at UEMS vedtagne log-bog efterspørges i

europæiske lande, såfremt man ønsker at opholde sig i kortere eller længere tid på en

anden øre- næse- halsafdeling i Europa.

Det må endvidere understreges, at vi som delegerede i sektionen kan være

behjælpelige med at skaffe kontakt til andre øre- næse- halsafdelinger i Europa.

Sektionens hjemmeside har fået ny web-redaktør og er fuldt opdateret, adressen er:

www.uems.net/ORL

Ulrik Pedersen

Overlæge,dr.med.

Århus Universitetshospital

og

Ulf Schønsted-Madsen

Praktiserende speciallæge

Odense

Beretning fra efteruddannelsesudvalget:

Det årlige kursus blev afholdt på Hotel Comwell Rebild Bakker i Skørping i dagene

30. august – 1. september. Emnerne var Allergiske sygdomme og deres relation til

specialet samt Audiologiske lækkerbiskener.

Der deltog i alt 92 ørelæger, hvilket er noget mindre end de senere år. Af de

deltagende var 6 overlæger, 8 yngre læger og dermed 78 praktiserende otologer og 5

ledsagere. Årsagerne til det lavere deltagerantal kan være flere. Vi erkender, at det

endelige program udkom sent. Alligevel ankom de fleste tilmeldinger tæt på

tilmeldingsfristen og en del efter. Vi fik flere tilkendegivelser om, at hotellet lå for

langt væk fra alfarvej. 27 af deltagerne har arbejdssted i eller nord for Århus. Det


kunne forsigtigt tolkes som en gammelkendt kendsgerning, at det er lettere at få jyder

til København end omvendt.

Der har været afholdt 3 kliniske visitter med pæn tilslutning. No show deltagere er et

stigende problem.

Årsmødet sluttede med et pænt overskud, først og fremmest på grund af et stort

sponsorat fra LiF. Det rejser spørgsmålet om momsregnskab, hvilket i skrivende

stund ikke er løst. Indtil videre vil vi afvente et udspil fra moderselskabet.

Næste års kursus afholdes på Hotel Svendborg i dagene 4. – 6. september 2008 og

omhandler Den benigne knude på halsen og Den accelererede cancerudredning, og

tilrettelægges så det måtte have interesse for alle søjler

På udvalgets vegne

Viggo Svane-Knudsen

Orientering fra registreringsudvalget:

Kodeudvalget har i dec 2007 og marts 2008 haft to møder med Sundhedsstyrelsens,

DRG-enheden, som har ønsket prøvekøring af DRP frem for DRG. DRP, diagnose

relateret pakke, er udtænkt som en forløbsafregning, fra første kontakt med

udredning, behandling (incl kirurgi) og efterkontrol, med mulighed for belønning for

hurtige og smidige forløb. Vi har i DRG gruppen ikke kunne se, at fordelene ved

denne form for ydelsesafregning opvejede ulemperne, idet det

- dels vil kræve mange forskellige pakker i vort speciale, som ikke (nødvendigvis)

følger de aktuelle grupperinger

-dels ofte vil kræve indledende overvejelser og diagnostiske tests før stillingtagen til

videre pakke-forløb

-dels i mange tilfælde formentlig vil føre til enten overforbrug (planlagt pakke) eller

underforbrug (spare)

-dels påfører en tidsramme som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig (gevinst ved

spontanforløb frem for indgreb)

Foreløbigt er det derfor besluttet, med Sundhedsstyrelsens accept, at vi i vort speciale

afventer med PRG.


Thomas Frisch

Kode/registreringsudvalget

April 2008

Referat fra DMS repræsentantskabsmøde:

Kort referat fra Dansk Medicinsk Selskabs repræsentantskabsmøde torsdag den 8.

november 2007;

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) fungerer både som en selvstændig enhed, men også

som talerør for de videnskabelige specialeselskaber (heriblandt altså også DSOHH).

DMS har stor gennemslagskraft og er indstillingsberettiget hvad angår fagpersoner til

stort set alle væsentlige udvalg. DMS prioriterings områder er forskning, videre- og

efteruddannelse. DMS har således i det forgangne år været stærkt repræsenteret i det

rådgivende udvalg vedr. specialeplanlægning og i Det Nationale Råd for Lægers

Videreuddannelse. Derudover er der et godt og styrket samarbejde med

Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen.

DMS arbejder for at få fordoblet antallet af Ph.D. studerende. Dette skal ses i lyset af

at man angiveligt i EU mangler 500.000. Ph.D’ere.

Der henvises i øvrigt til DMS' hjemmeside. Generelt referat af DMS

Repræsentantsskabsmøde se hjemmesiden.

Henrik Orkild

April 2008

Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til de forskellige

udvalgsberetninger, som godkendtes med akklamation.

6. Selskabsforhandlingerne og hjemmesiden.

Karin Lambertsen: Til dette årsmøde har vi valgt at udgive et program som

indeholder alle abstracts. Dette program kommer ikke til at erstatte vores

selskabsforhandlinger, som bestyrelsen har vedtaget, at vi forsat vil udgive. Som I

måske har bemærket er vores logo lidt ændret på forsiden. Frank Mirz har sørget for

at vores logo kan overleve i forbedret ”IT-udgave” i fremtiden.

7. Valg af formand til DSOHH’s bestyrelse og bestyrelsesmedlem.

Lars Holme Nielsen afgår og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Lars

Vendelbo Johansen. Troels Møller afgår jf.vedtægterne §6, stk. 1. Bestyrelsen

foreslår Liviu Guldfred som nyt bestyrelsesmedlem.


Lars Vendelbo Johansen vælges som ny formand med akklamation.

Liviu Guldfred vælges med akklamation.

8. Valg af repræsentanter til Uddannelsesudvalget. John Jacobsen afgår og kan

ikke genvælges. Claus Gregers Petersen foreslås af bestyrelsen. Henrik Baymler

Pedersen afgår og accepterer genvalg.

Claus Gregers Petersen og Henrik Baymler Pedersen vælges med akklamation

9. Valg af repræsentanter til Efteruddannelsesudvalget. Pia Juhl Andersen afgår

og accepterer genvalg. Preben Bjerregaard afgår og kan ikke genvælges. Joyce

Schultz foreslås af bestyrelsen.

Pia Juhl Andersen og Joyce Schultz vælges med akklamation.

10. Valg af repræsentant til Dansk Medicinsk Selskab. Birgit Becker afgår, og

kan ikke genvælges. Lars Vendelbo Johansen foreslås af bestyrelsen.

Lars Vendelbo Johansen vælges med akklamation

11. Valg af repræsentant til NAS. Randi Wetke afgør, Janus Wajn foreslås af

bestyrelsen som ny repræsentant. Michael Bille afgår som suppleant, og

accepterer genvalg.

Janus Wajn og Michael Bille vælges med akklamation.

12. Valg af revisor. Jørgen Dyrmose afgår og kan ikke genvælges. Jan Nabe

foreslås af bestyrelsen som ny revisor samt Jørgen Dyrmose som suppleant.

Jan Nabe og Jørgen Dyrmose vælges med akklamation.

13. Beretning fra Mahler & Blegvads rejselegater for yngre otolaryngologer

Lars Vendelbo Johansen:

14. Beretning fra DSOHH’s rejsestipendium for Yngre Otologer.

Se formandsberetning.

15. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer. §5, stk.1:”skriftlig

indkaldelse direkte” slettes og erstattes af ”elektronisk post”. §5, stk 6: samme

ændring. §5, stk.3: ”fremsendes til medlemmerne” slettes og erstattes af

”offentliggøres på selskabets hjemmeside”. §11: stk. 3 slettes.

Vedtægtsændringern godkendtes énstemmigt efter at generalforsamlingen blev

ajourneret og genoptaget i forbindelse med efterfølgende middag, hvor der var det

tilstrækkelige antal medlemmer til stede til at ændringerne kunne vedtages


16. Eventuelt.

Per Bonding og Karsten Jørgensen optages som æresmedlemmer i DSOHH med

akklamation.

Referent Karin Lambertsen

More magazines by this user
Similar magazines