Eksempel på 'kommenteret vedtægtsgennemgang' - ABF

abf.rep.dk

Eksempel på 'kommenteret vedtægtsgennemgang' - ABF

§ 5 HÆFTELSE

5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende, jfr. dog stk. 2.

5.2.For de lån i kreditforeninger og pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen

i henhold til lovlig vedtagelse generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev

i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne - uanset stk. 1 - personligt og solidarisk, såfremt

kreditor har taget forbehold herom.

5.3. Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny

godkendt andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 6 ANDEL

6.1. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til de i § 4.1. anførte procentsatser. Generalforsamlingen

er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene

kommer til at svare til boligens lejeværdi.

6.2. Andelen kan kun overdrages eller anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i

§§ 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6b.

6.3. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningslovens. Foreningen kan

kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens §

4a.

6.4. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede

et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§ 7 BOLIGAFTALE

§ 7.1 Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver enkelt andelshaver oprette en boligaftale,

der indeholder bestemmelser om boligens brug mv.

§ 8 BOLIGAFGIFT

8.1.Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, der

ligeledes er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for de enkelte boliger, således at det indbyrdes

forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til boligens lejeværdi.

§ 9 VEDLIGEHOLDELSE

9.1. Al vedligeholdelse inde i boligen hviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger

og bortset fra udskiftning af yderdøre samt vinduer, dog jævnfør § 9.3. Andelshaverens vedligeholdelsespligt

omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden,

2/14

Kommentar [md3]: Jeg anbefaler, at I

ændre til pro rata hæftelse, så hver andelshaver

ikke hæfter for hele foreningens gæld

men kun en del heraf. Ændringen kræver

samtykke fra eventuelle kreditorer, som har

taget forbehold om solidarisk hæftelse.

Kommentar [md4]: Det bør tilføjes at

der også kan kræves gebyr ved retsforfølgning.

Se standardvedtægtens § 6 stk. 3.

Kommentar [md5]: Det bør fremgå af

vedtægten hvordan boligafgiften fordeles

f.eks. fordelingstal.

Kommentar [md6]: Jeg vil foreslå

følgende formulering fra standardvedtægten

indsættes: (8.3) Ved for

sen betaling af boligafgift kan opkræves

gebyr svarende til det kravsgebyr,

der ifølge lejeloven kan

opkræves ved for sen betaling af leje.

Ovenstående stk. 3 giver jer mulighed for at

opkræve et gebyr ved for sent betaling af

boligafgift. Gebyrets størrelse er fastlagt i

lejeloven og udgør kr. 250,00.

More magazines by this user
Similar magazines