26.07.2013 Views

INFO NYT - Blåvandshuk Golfklub

INFO NYT - Blåvandshuk Golfklub

INFO NYT - Blåvandshuk Golfklub

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INFO NYT

20. ÅRGANG DECEMBER 2012 NR.

4

Company day 2012 - præmie for hole-in-one - ingen vinder i år - vi forsøger igen i 2013

...bliv medlem af Danmarks hyggeligste golfklub


Klub-Info

Formand og Redaktionsudvalg

Ernst Brogaard Andersen - 27 26 12 75

ebrogaard@mail.dk

Næstformand og Husudvalg

Alf Vinter - 20 12 97 75

alvi@varde.dk

Sekretær og Ordensudvalg

Heinz Schoubye - 28 19 00 80

heinz-schoubye@bbsyd.dk

Kasserer og Begynderudvalg

Hans Jørn Bollerslev - 30 49 67 15

harmuth@esenet.dk

Company Day, Bane-& Sponsorudv

Knud Kristensen - 23 30 10 57

knud-kristensen@bbsyd.dk

Aktivitets & Matchudvalg og Handicapudvalg

Frank la Cour Søborg - 41 83 15 51

frankmarianne@city.dk

Juniorudvalg

Gregers Mark - 31 41 97 88

gregeresdmc@hotmail.com

Golfklubben & Sekretariatet

Sigfred Hansen - 75278535 / 40985003

Sekretariatets åbningstider:

Tirsdag 15:30 - 17:30

Onsdag 09:30 - 10:30

Torsdag 14:00 - 16:00

Udenfor sekretariatets åbningstid

træffes sekretæren på e-mail samt på

mobil 40 98 50 03 mandag og fredag

mellem 08:00 og 09:00. sekretariat@

blaagolf.dk.

Indhold

Ny formand / tak for i år .........3

Nye medlemmer ......................4

Generalforsamling 2012 ..........5

Referat fra generalforsamling .7

Fra sekretariatet ...................10

Blåvand Kurbad & Welln. M. ..11

Dansk Golf .............................12

Fra Ordensudvalget ...............12

Ref. for møde m. baneselsk. ..13

Sydbank sommerturnering ....15

Handicapregler ......................16

Company Day 2012 ........ 17 - 18

Hjælper og sponsor arr. .........19

B&O / Danske Bank Match .....20

Synoptic Cup .........................21

Rest. Ho Bugt /Golf Sh. M. .....22

Shoppen ...............................24

Klubber i klubben ..................24

Ho Pigerne .............................25

Hjorteklubben .......................26

Onsdagsherrerne ...................27

Mandagsholdet .....................29

Ladies ....................................30

Kommunemesterskab ............31

Regionsgolf ...........................31

Golf Pro

Neil Elston - 75255660

Golfbanen - 75 27 88 11

Restaurant Ho Bugt - 75 27 55 55

Deadline for indlæg til Info Nyt

nr. 1/2013 er den 17. februar 2013

ebrogaard@mail.dk

2 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Ny formand

Ernst Brogaard Andersen, 69 år

Lærkevej 10, 6840 Oksbøl

Pensionist

1984-2003 ledende skoleinspektør i Blåvandshuk

kommune

1965-1984 lærer og viceskoleinspektør

i Vejen.

1965 lærer fra Esbjerg Seminarium.

Foreningsarbejde: bl.a. formand for Blåvandshuk

Tennisklub 1990-2000.

Medlem af bestyrelsen i Blåvandshuk

Golfklub siden 2005

Tak for i år!

Klubbens generalforsamling den 18. november

er overstået (formandens beretning

og referat fra generalforsamlingen

kan læses her bladet), og efterfølgende

har bestyrelsen konstitueret sig:

Ernst Brogaard Andersen, formand -

Alf Vinter, næstformand - Hans Jørn

Bollerslev, kasserer - Heinz Schoubye,

sekretær. Øvrige medlemmer: Frank la

Cour Søborg, Knud Kristensen og Gregers

Mark.

Formandsskiftet sker efter ønske fra Alf

Vinter, der af tidsmæssige årsager har

fundet det vanskeligt at forene arbejdet

i Varde Byråd med hvervet som formand

for golfklubben.

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

Nedenstående fremgår klubbens udvalgsposter,

førstnævnte er formand:

Aktivitets- og matchudvalg:

Frank la Cour Søborg, Gregers Mark,

Alf Vinter.

Sponsor- og CD-udvalg:

Knud Kristensen, Gregers Mark, Heinz

Schoubye, Hans Jørn Bollerslev.

Begynderudvalg:

Hans Jørn Bollerslev, Ernst Brogaard,

Frank la Cour Søborg, Knud Kristensen,

Gregers Mark og Alf Vinter.

Ordensudvalg:

Heintz Schoubye, Frank la Cour Søborg.

Handicapudvalg:

Frank la Cour Søborg.

Baneudvalg:

Knud Kristensen, Frank la Cour Søborg.

Husudvalg:

Alf Vinter.

Kontaktperson til juniorer:

Gregers Mark.

Redaktionsudvalg:

Ernst Brogaard og Heinz Schoubye.

Bestyrelsen ser frem til kommende års

arbejde og vil gøre sit bedste for at leve op

til indholdet i klubbens formålsparagraf

om at skabe de bedst mulige forhold, for

at medlemmerne kan udøve golfspillet,

og med udgangspunkt i fællesskabet og

det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet

til golfsporten.

For at kunne leve op til ovenstående har

vi naturligvis brug for jeres hjælp, men

også her er vi fortrøstningsfulde, idet det

er yderst sjældent, at nogen har afslået

at gøre en indsats, når man er blevet

spurgt. - Tak til alle, der har hjulpet til

3


ved arrangementer o.a. i år!

Også en stor tak til vore annoncører og

sponsorer. Vores økonomi er i høj grad

afhængig af jeres hjælp. Vi håber derfor,

at I igen i 2013 vil være os behjælpelige

og tage godt imod os, når vi kontakter

jer for fornyelse af aftaler for det kommende

år.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer

og samarbejdspartnere en rigtig

glædelig jul og et godt nytår!

Nye medlemmer siden august 2012

Søren Knudsen

Eric Schaumburg

Kirsten Schaumburg

Karsten Jacobsen

Michael Bay Christensen

Michael Sørensen

Peter Brinch

Mikkel Juul

Anette Sørensen

Niels Chr. Dahl Sørensen

Jes Bundgaard

Pia Hansen

Lars Hansen

Bestyrelsen byder jer velkommen!

4 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Generalforsamling 2012

Formandens beretning.

2012 går mod enden og det samme gør

golfåret i Danmarks hyggeligste golfklub.

Der er blevet spillet meget godt golf, men

det har også været et år, som har været

præget af en vis stagnation.

Bestyrelsen var ved årsplanlægningen

opmærksom på, at der skulle gøres en

ekstra indsats for at skaffe nye medlemmer,

og vi satsede på nærområdet ved at

husstandsomdele en folder samt lave en

vennematch. Reklamefolderen resulterede

ikke i den store tilstrømning til vores

åbent hus arrangement, som vi havde

håbet, medens vennematchen havde god

tilslutning uden dog at medføre rykind af

nye medlemmer.

Vores tilgang af nye medlemmer er

mindre end afgangen, og det gør, at den

kommende bestyrelse har en bunden

opgave nemlig markedsføring, så vi kan

få medlemskurven vendt.

Når jeg så vender tilbage til driften, så

er det min opfattelse, at vi har en bane

og en klub, hvor medlemmerne føler sig

godt tilpas, men der er selvfølgelig altid

noget, som kan gøres bedre.

Organiseringen af begynderundervisningen

har vi holdt fast i, og Ernst med

hjælpere har stået parat hver tirsdag,

men havde naturligvis gerne set, at der

var mere at rive i.

En del klubber tager efterhånden noget

lempeligt på uddannelsen af nye medlem-

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

mer, især hvad angår regellæren. Vi anser

det for vigtigt, at vi som klub tilbyder og

giver en undervisning, som vi kan stå

inde for, og det er vores indtryk, at vore

nybegyndere er glade for denne kurs.

Regel og informationsaftenen i marts,

hvor vi havde taget sundhed med som

emne, og hvor Ib havde mulighed for at

vise, hvad shoppen kunne tilbyde indenfor

tøj og grej, var alt i alt en hyggelig og

god aften - tiden var blot for kort.

Syv vellykkede sponser matcher er afviklet

i året med god opbakning fra medlemmerne,

og der skal lyde en stor tak til

vores sponsorer, der holder ved, også selv

om det er lidt svært at få dagspressen til

at omtale dem, men vi har da heldigvis

vores klubblad.

Med hensyn til klubbladet har vi undervejs

måtte skifte trykkeri og redaktør,

men jeg håber, at alle er tilfreds med

nuværende. Vi har et flot blad.

Company Day blev afviklet 14 sep. med

15 hold. Vi havde håbet på en større

tilslutning, men flere faktorer gjorde,

at det var svært at få flere med, men

arrangementet blev vellykket. På trods

af meget regn fra morgenstunden var

alle godt tilfreds. Rart, når man tager i

betragtning, hvor mange arbejdstimer

bestyrelse og klubmedlemmer bruger på

forberedelsen og afviklingen. En særlig

tak til Annie og Sigfred, som har været

tovholdere, og vi håber, at Annie igen i

2013 vil være primus motor.

5


Baneselskabet vil jeg gerne rose for den

standard, som banen altid har, og jeg tror,

jeg er enig med medlemmerne, når jeg

siger, at vi har en kvalitet, vi kan være

stolte af.

Vores greenkeepere laver et stort stykke

arbejde, og specielt med vejrliget i det

år, vi er på vej ud af, må det være svært

at holde en bane, så ros til jer.

Men alt kan ikke være positivt. Bestyrelsen

og baneselskabet er ikke helt enige

om fortolkningen af kontrakten, hvori der

står, at vi skal betale 90 % af medlemsbidraget

for alle spilleberettigede medlemmer.

Baneselskabet mener, at det også

omfatter flexmedlemmer. Det er vi ikke

enig i, idet flexmedlemmer kun må spille

på banen, når de før hver spillerunde har

betalt fuld green fee. DGUs jurist er forespurgt

i sagen og er enig med os.

Kontingent 2013. Der kommer en generel

stigning på 100 kr. plus en regulering for

pensionister, idet pensionistrabatten, i

lighed med hvad man gør i andre klubber,

afskaffes. Sidste år blev kontingentet

holdt i ro, og den bebudede stigning må

vel siges at holde sig indenfor normal

prisstigning.

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak

til bestyrelsen for det arbejde, I lægger

i klubben og til Sigfred for alle de timer,

du bruger på klubben.

6 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Referat fra generalforsamling

Ho den 18. november 2012.

Ordinær generalforsamling i Blåvandshuk

Golfklub afholdt i restaurant Ho

bugt. 65 stemmeberettigede medlemmer

deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af klubbens virksomhed i

det forgangne år.

3. Forelæggelse af det reviderede

regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastsæt-

telse af kontingent og indskud.

5. Forslag fra medlemmer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2

suppleanter.

På valg er: Ernst Brogaard Ander-

sen, Knud Kristensen og Rita Clau-

sen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

9. Formandens afsluttende bemærk-

ninger.

Referat:

Ad. 1 Bestyrelsen foreslog Hans Chr.

Thoning.

Hans Chr. Thoning blev valgt.

Ad.2 Formanden Alf Vinter aflagde

beretning og omtalte blandt

andet:

- Problemer med tilgang af

medlemmer og ny markeds

føring

- Tilfredshed med driften af

banen – ros til baneselska-

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

bet

- Vellykkede sponsormatcher

– tak til sponsorerne

- Et godt klubblad

- Tak til "lokale" formænd

m.k. og bestyrelsen.

Spørgsmål til beretningen:

Om medlemsudviklingen og

forkerte oplysninger på hjem

mesiden.

- Formanden svarede, at an

tallet af udmeldelser har

været større end antallet

af indmeldelser, og at evt.

forkerte oplysninger på

hjem mesiden bliver rettet

hurtigst muligt.

Beretningen blev taget til

efterretning.

Ad.3 Kassereren fremlagde det revi

derede regnskab med følgende

bemærkninger:

Problem for klubben med ud

meldelser i året løb - medlems

oversigt blev gennemgået ved

o.h. som illustrerede, at en stor

gruppe medlemmer er over 64

år. Kassereren opfordrede til, at

der blev gjort en indsats for at

hverve nye medlemmer.

Spørgsmål til kassereren:

Hvorfor melder man sig ud?

Måske en ide at lave en mar

kedsundersøgelse.

- Kassereren påpegede al

dersfordelingen og afstan

7


den til golfbanen.

Er der kommet nye medlem

mer?

- Der er kommet ca. 30 nye

medlemmer i løbet af året,

men der har været en net

toafgang.

Er der i regnskabet taget højde

for den uenighed, der er mellem

klubben og baneejer omkring

betaling af flexmedlemmer?

- Regnskabet er afsluttet

for i år, så en sådan betaling

kan først komme på tale

næste år.

- Bestyrelsen er dog af den

opfattelse, at der ikke bliver

tale om ekstrabetaling til

baneejer.

Regnskabet blev enstem-

migt godkendt.

Ad. 4 Kassereren fremlagde budget

tet for 2013.

Budgettet er udarbejdet på bag

grund af de forventninger man

har til det kommende år.

Kontingent blev fastsat med en

stigning på 100 kr. for alminde

lige medlemmer og en stigning

på 240 kr. for pensionister.

Det fremlagte budget inkl.

kontingentsatser blev enstem

migt godkendt.

Regnskab og budget bliver lagt

ud på klubbens hjemmeside.

Ad.5 Forslag fremsendt af medlem

merne:

Intet.

Ad. 6 Valg af 4 bestyrelsesmedlem

mer og 2 suppleanter

Følgende stillede op til besty

relsen og blev valgt:

Ernst Brogaard Andersen,

Knud Kristensen, Mark Gre-

gers og Hans Jørn Bollerslev.

Bjarne Simonsen blev valgt

som 1. suppleant.

Annie Lauridsen blev valgt

som 2. suppleant

Den nye bestyrelse konstitu

erer sig hurtigst muligt.

Ad. 7 Valg af revisor og revisorsup-

pleant.

Inge Åsted blev valgt som revi

sor.

Ellen Wolgast blev valgt som

revisorsuppleant.

Ad. 8 Eventuelt.

Fra salen kom følgende spørgs

mål/indlæg:

Var det ikke muligt, at bane-

selskabet kunne sponsere

et antal greenfee-billetter -

det kunne måske trække flere

ud til klubben?

En anden spurgte, om det ikke

var muligt at tage gæster med

til halv pris? Måske endda gra-

tis for os, hvis vi tog én med på

Skovbanen?

8 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Fungerer Skovbanen som selvstændig

klub?

- Baneejeren svarede, at

Skovklubben ikke er etable-

ret for at genere Blåvands-

huk Golfklub, men skal an-

ses som en fødekilde.

Han opfordrede til en sam-

let plan for banerne i Ho.

Uden for dagsorden blev der uddelt præmier

og pokaler til vinderne i året løb.

Ad. 9 Slutteligt takkede formanden

for god ro og orden med ønsket

om alt godt for Blåvandshuk

Golfklub i fremtiden.

Referent: Hans Jørn Bollerslev.

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

9


Fra sekretariatet

Kontingent opkrævning.

Så nærmer tiden sig, hvor der igen skal

betales kontingent.

Vi oplevede sidste år tilfælde, hvor opkrævningen

ikke nåede frem. Hvis du

ikke modtager kontingent opkrævning i

starten af januar, vil vi fra sekretariatet

meget gerne have besked. Vi opfordrer

vore medlemmer til at tilmelde

betalingen til betalingsservice, så går

tingene af sig selv, og der bliver betalt

til tiden.

Spilleret i 2013 opnås først, når kontingentet

er betalt. Årsmærker for

2013 bliver sendt ud sammen med

InfoNyt nr. 1 2013 (kun til dem der

har betalt kontingent). Har du brug for

årsmærket tidligere, bedes du kontakte

sekretariatet.

E-mails

Opfordring til dig der aldrig modtager

e-mails fra din golfklub.

Det skyldes enten, at du ikke er registreret

med en e-mail adresse, eller at den,

vi har i kartoteket, ikke er korrekt. Du

kan selv rette op på dette ved at gå ind i

Golfbox. Vælg Min forside, derefter ret

profil. Du kan nu se, hvilke oplysninger

du er registreret med. Nogle af oplysningerne

kan du selv rette, bl.a. tlf. og e-mail

adresse. Når du har kontrolleret og evt.

rettet det, der skal rettes, skal du huske

at klikke på ikonet opdater nederst på

siden.

Alternativt kan du sende en besked til

sekretariatet sekretariat@blaagolf.dk,

og jeg skal sørge for at rette op på det.

SH

10 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Blåvand Kurbad & Welness match

Den første søndag i september med dejlig

efterårsvejr blev der spillet Blåvand

Kurbad & Wellness match. 42 deltagere

var efter overstået sommerferie klar til

efterårets første match, hvor der blev

spillet i 3. rækker. Vinderne blev:

Række A:

1. Birthe Kjær 31 point

2. Frank La Cour 30 -

3. Finn Bryan-Lund 29 -

Række B:

1. Erik Andersen 36 point

2. Jens Jørgen Lauridsen 32 -

3. Ernst Laurridsen 32 -

Række C:

1. Christian Roslyng 35 point

2. Dorit Buch-Larsen 33 -

3. Ina Christensen 33 -

Vi takker matchens hovedsponsor Blåvand

Kurbad & Wellness og håber, at

præmietagerne har nydt oplevelsen ved

at besøge det dejlige wellnesscenter.

Alf Vinter.

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

11


Dansk Golf

Som I måske har læst i sidste nummer

af magasinet Dansk Golf, så vil I ikke

længere få bladet tilsendt pr. post.

Det er besluttet for at spare portoudgifter.

I stedet bliver det distribueret til

klubberne, hvor medlemmerne fremover

kan hente det. Vi lægger bladet frem til

afhentning i foyeren ved klublokalet.

Dansk Golf skifter også format og vil

fremover udkomme med kortere mellemrum

i selve golfsæsonen. Udgivelsesugerne

i 2013 bliver 12, 17, 22, 27,

32 og 37.

Hvis der er medlemmer, der fortsat ønsker

bladet leveret med posten, er der

dog stadig mulighed for det, men så skal

man tegne et abonnement, der dækker

portoen og håndteringen heraf – se evt.

mere herom på www.danskgolf.dk.

Fra ordensudvalget

På given foranledning ønsker ordensudvalget/bestyrelsen

at præcisere følgende:

Såfremt man skal repræsentere vores

klub, forventer vi:

- At man sætter sig ind i matchpropor-

tionerne,

- at man i tilfælde af et evt. afbud meddeler

dette til holdlederen,

- at man træffer aftale med holdlederen

om hvem, der sender afbud til stæv-

nearrangøren, og

- at der træffes aftale med holdlederen

om hvem, der retter henvendelse til evt.

reserve for at kunne stille et fuldtalligt

hold.

12 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Referat fra mødet med baneselskabet

Dagsorden og referat af mødet med

baneselskabet (Bruno) og bestyrelsen

for Blåvandshuk Golfklub.

Til stede var:

Alf Vinter, Ernst Brogaard, Knud Kristensen,

Rita Clausen, Frank la Cour Søborg,

Heinz Schoubye og Bruno Jensen.

Alf bød velkommen og lagde ud med at

fortælle lidt om medlemshvervning, hvor

vi havde uddelt 1500 pjecer og ophængt

plakater i Oksbøl og omegn uden den

store effekt. Der skulle en anden opskrift

til, hvis vi ville skaffe flere medlemmer?

Alf syntes at matcherne var gået godt, de

var godt forberedte og banen var perfekt

plejet og vedligeholdt, flot bane, ros til

Greenkeeperen.

Golfshoppen var dygtigt drevet af Ib med

mange gode tilbud. Restaurationens virke

kommenteredes, og Alf gav gode råd.

Vennematchen kunne godt være gået

bedre mht. deltagere. Ellers syntes

formanden at året som sådan var gået

godt.

Bruno mente, at hjemmesiden skulle

bruges noget bedre, var ikke intereseret

i Golfbox. Antallet af Greenfeegæster var

lige som sidste år bortset fra juni måned.

Skovbanen er en god træningsklub +

bane for at gå videre til andre klubber

(greenfee). Der er 106 medlemmer i

skovklubben. Bruno anbefalede en fælles

prisliste for begge klubber, han tilbød at

vore ”ældre medlemmer” kunne spille på

skovbanen. Vi udbad os adresserne på

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

medlemmerne i Skovklubben for medlemshvervning.

Det mente Bruno var

unødvendigt, da alle i Skovklubben blev

oplyst om mulighederne i Blåvandshuk

Golfklub.

Så gik vi over til dagsordenen:

1) Kontingent:

Bruno: Flexmedlemmer skal være en

del af betalingen jvf. kontrakten. Den

udmelding stod han ganske alene med.

Vi henholdt os til DGU’s udlægning af

kontrakten, men den ville Buno ikke

acceptere, han var lige glad med DGU.

Bruno efterlyste, hvornår vi ville acceptere

hans krav.

Alf argumenterede med, at Flex spillerne

først blev spilleberettigede, når de

havde betalt fuld greenfee for at spille på

en bane, og at vi derfor fastholdt DGU’s

fortolkning af aftalen.

Et forslag om at lade en ”neutral” advokat

se på sagen blev afvist. Vi orienterede

om, at vi ikke ville basere vores økonomi

13


på usikre bidrag fra sponsorer, men at

vi, såfremt den aktuelle økonomi viste,

at vi havde mulighed for det, ville være

åbne overfor at medfinansiere projekter

til gavn for baneselskabet og vore medlemmer.

Kontingentet for 2013. Sigfred undersøger

de 5 sammenligningsklubbers kontingent

og planerne for 2013. Herefter fastlægges

kontingentet sammen med Bruno.

2) CD – dag:

Bestyrelsen foreslog over for Bruno, at

vi delte udgifter og indtægter fifty/fifty

til den næste CD- dag, og at Ib indgik i

planlægningen. Der arbejdes videre med

sagen. Konsekvensmodeller afhængig af

antal hold udarbejdes.

3) Hvervning af medlemmer:

Forslag: Samlet prisliste for klubberne,

annonce – skift klub, aktivere medlemmerne,

mund til mund metode, ungdomstræf,

gratis medlemskab for børn, såfremt

forældrene var medlemmer, 500 kr. for at

skaffe et nyt medlem osv.

Der blev ikke taget nogen beslutninger.

4) Kalender 2013:

Forslag til kalender 2013 udarbejdes

(bestyrelsen) og forelægges Bruno.

5) Træner:

Bruno oplyste, at han betaler sin pro 800

kr. for hver nyuddannet. Kan også hyres

til fællestræning. Vi tager emnet op på

næste bestyrelsesmøde.

Mvh

Heinz

14 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Sydbank

Sommerturnering.

Til årets hulspilsturnering – sponseret

af Sydbank – var der i år tilmeldt 28

spillere.

Efter indledende runde spiller taberne

videre imod hinanden i en ”taberpulje”

og vinderne mod hinanden i en ”vinderpulje”.

Vinder i vinderrækken blev Hans Christiansen,

medens Sigfred Hansen blev

nr. 2.

Vinder i taberrækken blev Bente Larsen,

2. pladsen gik til Michael Ø. Mouritzen.

Præmierne var venligst sponseret af

Sydbank. Tak!

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

15


Handicapregler

Det er nu ca. 5 måneder siden de nye

handicapregler blev indført. I det daglige

arbejde mærkes det mest ved, at der er

en del flere scorekort til indtastning end

tidligere. Der er klubber der fører statistik

over antal indtastninger, og det viser

sig, at der bliver afleveret over dobbelt så

mange scorekort som tidligere, og det er

endda i klubber, hvor medlemmerne selv

kan taste scorekort.

Flere spillere har oplevet, at de, når der

spilles match, bliver reguleret anderledes

end tidligere. Det skyldes indførelse af

Computed Buffer Adjustment (CBA),

som erstatter 10% reglen og den faste

neutralzone fra 32 til 36, hvor en indleveret

score i dette interval hidtil har

betydet, at man hverken blev reguleret

op eller ned.

CBA står for ”beregnet justering af neutral

zone”. CBA skal benyttes i alle turneringer

og bliver håndteret i IT-systemer

så som Golfbox. CBA beregningen foretages

automatisk i klubbens IT-system.

Resultatet af CBA-beregningen betyder i

praksis, at grænsen for neutral zone for

hver handicapgruppe kan blive reguleret

enten op eller ned (i de fleste tilfælde

ned), når en analyse af deltagernes resultater

er anderledes end de forventede

resultater for hver handicapgruppe. De

forventede resultater, der benyttes til

sammenligning, er beregnet ud fra en

database indeholdende en stor mængde

turneringsresultater indsamlet af EGA.

Hvis turneringsresultaterne er blevet

dårligere end forventet på grund af f.eks.

dårligt vejr eller dårlige baneforhold,

justeres grænsen for neutral zone ned.

Det vil sige, at der kræves færre point for

at opnå resultat til neutral zone. Scorer

man f.eks. 35 point, kan man en sådan

dag derfor godt blive reguleret ned.

Til januar kommer der en årsrevision.

Alle spillere vil blive informeret om deres

eget resultat af årsrevisionen. Det sker

via deres beskedbakke i GolfBox og via

mail, såfremt den enkelte spiller har bedt

om dette. Spilleren vil også på sin profil

kunne se en forklaring af, hvad årsrevisionen

har betydet for dem, og hvorledes

resultatet er beregnet.

Spillere, der efter årsrevisionen ikke

længere har et turneringshandicap

(EGA) vil få information om, hvordan de

igen får deres handicap opgraderet til

turneringshandicap. Dette kræver blot

at de registrerer 3 tællende scorekort i

GolfBox. Efterhånden som de registrerer

scorekort i GolfBox, bliver de også

informeret om, hvor mange scorekort der

mangler, før deres handicap igen bliver et

turneringshandicap.

Golfbox har pointeret over for klubben,

at hvis medlemmerne har spørgsmål til

den årlige regulering, skal de kontakte

klubben og ikke GolfBox.

Sigfred H.

Besøg klubbens hjemmeside:

www.blaagolf.dk

og læs seneste nyt.

16 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Company Day 2012

Igen i år havde vi en dejlig dag på vores

skønne golfbane i Ho, da vi afholdt

Company day.

Tilmeldingen gik trægt, men med en god

indsats endte vi med at få tilmeldt 15

hold. Dette skyldtes især den store lokale

bistand, vi fik til dagen.

Vi har samtidig haft en stor opbakning

af vore sponsorer (se listen over, hvem

der var så flinke at støtte os, her i bladet).

Præmiebordet bugnede med gode

præmier til holdene og til de individuelle

spillere.

Vejrudsigten lovede ikke godt. Efter en

hel uge med dejligt vejr ville efteråret

komme netop om fredagen. Men det blev

nu ikke så slemt. De første huller, der

blev spillet, kom der kraftige byger, men

allerede efter 5 – 6 hullers spil skinnede

solen, og det fortsatte hele eftermiddagen.

Banen var i top, Michael og hans team

havde sørget for at alt var perfekt til

dagen, og Charlotte og hendes medhjælpere

havde sørget for en god forplejning

i restauranten.

Tak til alle for en dejlig dag. Håber vi

ses igen til næste år med solskin hele

dagen!

Annie Lauridsen

Vinderne blev følgende:

Hold spil:

1. Tømrermester Allan Sørensen

120 point

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

2. Eliteweb APS 112 point

3. Anlægsgartner Bjarke Sørensen

104 -

4. Miniskrald & Cool pension

104 -

5. Vores Verden, Blåvand

100 -

Individuelt : række / point

1. Allan Sørensen B 39

1. Flemming Dinesen A 37

2. Heinz Skoubye B 36

2. Torben Larsen A 35

3. Kasper Thorlund B 35

3. Neil Elston A 34

4. Gregers Mark B 34

4. Bjarke Sørensen A 33

5. Clark Birkelund B 34

5. Finn Steffensen A 33

6. Gert Jensen A 32

6. Christian Roslyng B 32

Nærmest hul:

Hul 5 Heinz Skoubye 3,42 m

hul 7 Allan Sørensen 3,62 m

hul 13 Ernst Brogaard A. 1,57 m

hul 16 Michael Mouridsen 0,80 m

Længste drive:

Damer Rita Clausen

herrer Gert Olesen

17


Company Day 2012 - sponsoroversigt

Vi siger tak til sponsorerne


Blåvand Sko

Coast

Ørnskov Super Best

Blåvandshuk Golfbane

Bentzen Biler

Syd Energi i Esbjerg

Ho Kro

Hr. Skov i Blåvand

Home i Blåvand

Søren Espersen

Brian Nielsen Golf

Seven Marine

Turismens Panorama v. Hermann

Binöder

Fun Bowling Esbjerg

18 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012
Spar Blåvand

Hotel Tyrol

FOGA

V o r e s V e r d e n B l å v a n d

Brugskunst

Andelskassen Oksbøl

Janderup Autoservice

Superbrugsen, Oksbøl

Sydbank

Home Care

Ho Feriecenter


Hjælper- og sponsorarrangement

Det udvikler sig forhåbentlig til en tradition,

at vores klub kan vise sin taknemmelighed

overfor trofaste sponsorer og

hjælpere ved at invitere til et beskedent

årligt arrangement.

I år afvikledes det fredag den 28. september

startende med en traditionel match,

dog - for at sætte lidt kolorit på - med tildelte

jokerscore (dobbelt point) på 2 selvvalgte

huller, og dertil en holdmatch.

Lykken står den kække (læs: hjælperen)

bi! For i en uge, hvor man skulle være

heldig, hvis man kunne færdes udendørs

uden paraply, skinnede solen i de fire

timer matchen varede. Vand var der dog

rigeligt af - på banen!

Ca. 40 medlemmer og sponsorer deltog,

og arrangementet sluttede med god mad i

restauranten, hvor der blev uddelt større

og mindre præmier i rigelig mænge -

herunder en del trækkepræmier - til

deltagerne.

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

Som aftenens højdepunkt udtrak golfrejsearrangøren

Herman Binøder blandt

årets hjælpere vinderen af en golftur,

som han havde skænket til en ”rigtig

hjælper”. Den heldige vinder blev meget

velfortjent Mogens Kristiansen, som nu

kan tage på en tur til Ostsee Golf Ressort

i Wittenbeck.

Ernst Brogaard A.

19


Bang & Olufsen/Danske Bank match

Med B&O og Danske Bank som gavmilde

sponsorer har der søndag den 15. sept.

været afholdt en meget velbesøgt golfmatch

på den flotte bane i Ho.

Spillerne levede op til de gode forhold og

skabte nogle fine resultater. Vinderne i

de 3 rækker blev:

A rækken.

1. Frank La Cour Søborg 34 point

2. Flemming S. Dinesen 34 -

3. Heinrich Brockmann 34 -

B rækken

1. Clark Birkelund 42 point

2. Karsten Vestergaard 38 -

3. Bent Erik Jacobsen 37 -

C rækken

1. Christian Roslyng 42 point

2. Poul E. Olsen 36 -

3. Ib Brogaard Andersen 36 -

Nærmest hul 5 var Lars Nielsen med 5,90

m, medens Bent Erik Jacobsen med 4,00

m kom nærmest hul 13.

En stor tak til B&O for de flotte præmier

og ditto til Danske Bank, der gav 3 bolde

til alle deltagerne.

20 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

Synoptic Cup

Lørdag den 15. september afholdtes

landsdelsfinaler i Synoptik Cup. Arrangementet

blev afviklet på Golfklubben

Lillebælts anlæg, som ligger med en

skøn udsigt ud over Lillebælt.

Synoptikcup er Danmarks største

golfturnering for breddeidræt og er

arrangeret af DGU med Synoptik som

sponsor.

Arrangementet blev afviklet med start

kl. 9.00 Gun start og sluttede med en

buffet på klubbens restaurant.

Vinder i år blev Golfklubben Lillebælt –

de udnyttede hjemmebanefordelen.

Blåvandshuk Golfklub var i år repræsentæret

ved: Bjarke Sørensen, Michael

Ø. Mouritzen, Sigfred Hansen, Niels

Brinck og Gregers Mark.

Desværre mødte en ikke op, og da

turneringen er en holdspilsturnering,

hvor resultatet gøres op ved at lægge

samtlige 5 scores sammen, var der

ikke rigtig nogen vinder chance for

Blåvandshuk. Der er åbenbart forskel

på seriøsitet, f.eks. havde en forberedt

sig ved at tage til Middelfart weekenden

i forvejen som et led i forberedelsen.

Blåvandshuk endte på en skuffende,

men forståelig sidsteplads, da vi jo kun

deltog med 4 spillere.

Sigfred Hansen

21


Rest. Ho Bugt / Golfshoppen match

Blåvandshuk Golfklub har afholdt match

søndag den 30. september 2012. Restaurant

Ho Bugt / Golfshoppen var sponsor

ved denne match, som desværre også var

året sidste sponsor match. Tilbage har vi

kun generalforsamlingsmatch og en julematch.

Så vi kan godt sige, at årstiden går

den forkerte vej, hvad golf angår.

Selve matchen blev afholdt i næsten tørvejr

(kun et par enkelte dryp). De første

9 huller var fyldt med meget vand, efter

flere dags regn. Engen havde også været

lukket et par dage op til matchen og blev

lukket igen, da vi var færdige.

Matchen blev afviklet som en flagmatch,

og vi var alle i en stor pulje (48 deltagere).

Jeg var selv på sidste hold og mødte de

første flag på hul 15. Hvis flag, der var en

af de første, vil jeg ikke nævne, men kan

sige, at Knud mente, at det ikke var nemt

at komme langt, når man skulle bruge 19

slag på et hul. Derefter var der masser af

flag på hul 16, 17 og 18 og det lykkedes 2

spillere at komme over på hul 1 igen.

Golfshoppen og Ib havde sørget for mange

flotte præmier. Både til længste drive for

damer og herrer samt nærmest hul på

alle 4 par 3 huller.

Vinder i flagspil:

Nr. 1 Lars Stenberg

Nr. 2 Jens O. Faurholm

Nr. 3 Birthe Kjær

Nr. 4 Birthe Kjær

Nr. 5 Heinz Schoubye

Nr. 6 Lars Nielsen

Nr. 7 Dorit Buch-Larsen

Nr. 8 Michael Gramvad

Længste drive damer: Bente Dahl

Længste drive herrer: Lars Stenberg

Nærmest hul:

Hul 5: Michael Gramvad.

Hul 7: Bjarke Sørensen.

Hul 13: Leif Johansen.

Hul 16: Henrik Lorenzen

Vinderen af Flagmatchen Lars Stenberg,

som var en gæst, der var inviteret med af

Ib, havde åbenbart lidt dårlig samvittighed

over at tage et par stykker af præmierne.

(Jeg synes nu, at det var godt spillet,

når man kun har godt 2 i hcp). Han lovede

derfor, at han næste år ville sponsere en

af de ”berømte” Clickgear vogne, som Ib

har købt igennem ham, og som der er

blevet solgt rigtig mange af i år.

Matchudvalget vil her til sidst takke

vores sponsorer for de mange flotte præmier

og Restauranten for dejlig mad efter

matchen - tror helt sikkert, at især citronfromagen

faldt i god jord hos mange.

Rita

Den første sne er faldet

22 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Besøg din lokale Golfshop, med masser af godt golftøj.

Kan bruges både til golf og privat.

Efterårs-vinter tøjet er nu kommet i shoppen, kig ind.

En go’ vestjysk handel er altid et besøg værd.

Eneste rigtige og største Backtee golf-shop i området.

For julesalg holdes åben fra kl. 09.30- 12.30 følgende dage:

Lørdag den 1. dec., søndag den 2. dec., lørdag den 8. dec.,

søndag den 9. dec., lørdag den 15. dec. og søndag den 16. dec.

Blåvandshuk Golfbaner – Shoppen - Søndertoften 29, Ho - 6857 Blåvand

Tlf. 20 22 28 37

ib.blaavandshukgolfbane@mail.dk

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

23


Shoppen

Tak for i år.

Shoppen vil meget gerne sige tak for den

store støtte, I har udvist ved at handle i

vores lokale golfshop. Det har været et

dejligt år, som betyder, at vi starter ud

igen den 23. marts med masser af nye

tiltag.

Vi bliver forhandler af Cobra, Cleveland,

Wilson og Ping udstyr, således at du ikke

behøver at købe det andre steder end i

din lokale shop.

Der kommer også nogle DEMO dage, hvor

du kan prøve de forskellige jern og køller

fra de ovennævnte firmaer.

Næste år vil shoppen igen være fyldt op

med tøj fra Backtee i mange forskellige

farver m.m. Ligeledes tilbydes HOLDTØJ

til alle klubber i klubben til gode priser

fra sæsonens start. Der kommer også

flere nye slags bolde på hylderne.

Vi ønsker alle en go’ jul og et godt nytår.

Næste år vil shoppen så vidt muligt holde

lukket om mandagen i april, maj, samt

september og oktober måneder.

Med venlig hilsen

Blåvandshuk Golfbaner

Shoppen

Klubber i klubben

Onsdags Herrerne

Onsdage kl. 11:00

Holger Lund Jensen - Formand

23 23 35 11

hlj@turbopost.dk

Ho Pigerne

Onsdage kl. 11:00

Marianne Bollerslev - Formand

23 43 80 70

harmuth@esenet.dk

LadieS

Tirsdage kl. 16:15

Marianne Kock - Formand

21 25 82 08

m.kock@bbsyd.dk

Kaniner

Tirsdage kl. 17:00

Lars Nissen

28 32 05 78

golfnissen@live.dk

Hjorte Klubben

Søndage kl. 12:30

Bente Larsen - Formand

75 15 52 02 - 40 42 72 18

benteh@larsen.mail.dk

Fyraftens Golf

Torsdage kl. 16:30

Torleif Skouboe (Formand/kasserer)

28 12 42 06

torleifskouboe@gmail.dk

Mandagsholdet - 9 huller

Mandage kl. 09:15

Inge Heide - Formand

75 15 17 52

ia.heide@esenet.dk

24 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Ho Pigerne

Nu er 2012 ved at rinde ud. Det har

været en hyggelig sæson med gode

resultater for næsten alle.

Der har været et fint fremmøde, selv

om vejret har drillet ind imellem.

Vi har i år spillet ude et par gange

mere end vi plejer. En gang på grund

af banelukning til fordel for gæster på

banen.

Der har nu været generalforsamling

og tilhørende match, som blev afviklet

i højt humør trods kulden.

Ved generalforsamlingen blev der enighed

om, at bestyrelsen fremover skal

bestå af 3 medlemmer i stedet for som

hidtil af 4 medlemmer. D.v.s. at der er

et bestyrelsesmedlem på valg hvert år,

og medlemmerne derfor kommer til at

sidde i 3 år.

Til bestyrelsen blev Birthe Kristiansen

nyvalgt, således at bestyrelsen frem-

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

over betår af Marianne Bollerslev, Ina

Christensen og Birthe Kristiansen.

Til slut ønskes den nye besyrelse og alle

Hopigerne en god Jul og et godt Nytår.

Og jeg vil gerne sige tak for 4 gode år

som formand for Hopigerne.

pbv.

Gudrun Jensen

25


Hjorteklubben

Ja, så er der gået endnu en god golf sæson,

med en del regn. Men husk, vi spiller

hver søndag, hvis vejret tillader det.

Jeg var omme i klubben i søndags, nu

mest for sjov skyld, da det blæste og

regnede en hel del. Der var nu også kun

2 spillere på banen, og de opgav efter 9

huller.

Vi havde generalforsamling søndag den

14 oktober. Der var ikke mange fremmødte,

men det var nu også en kold dag. Så

det blev besluttet, at vi fremover afholder

generalforsamling i september, mens vi

stadigvæk er en del, der spiller.

Det blev også besluttet, at vi giver 20 kr.

pr. gang fra den 1/4- 1/10 for at få lidt

overskud til vores årlige udflugt.

God jul og godt nytår til alle.

Kærlig golf hilsen

Bente Larsen

26 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Onsdagsherrerne

Så gik endnu en golfsæson, på godt og

ondt. Når man ser tilbage huskes heldigvis

kun de gode stunder, så kulden

i foråret og al regnen i eftersommeren

er glemt. Så nu ser vi frem til en ny

golfsæson med godt vejr og masser af

golf.

Den 28. november afholdt vi den årlige

generalforsamling i Onsdagsherrerne

med efterfølgende julefrokost sammen

med Hopigerne og gæster. Der var masser

af god mad og rigeligt øl m.m.

Generalforsamling forløb i god ro og orden

med ca. 20 deltagere. Bestyrelsen

blev genvalgt.

Knud Kristensen gennemgik regnskabet,

og det blev vedtaget at kontingentet

fortsat vil være kr. 250 pr. år.

Som ny suplant valgtes Hans Kr.

Pedersen.

Festudvalge kom til at bestå af Otto

Buch-Larsen og Finn Max Nielsen.

Den foreslåede ændring i vedtægterne

blev vedtaget, revideret vedtægt vil

blive udsendt snarest.

Forslaget om tidligere start om onsdagen

med mulighed for gunstart kom

ikke til afstemning, da Bruno ikke ville

gå med til en ny ordning.

Årets mester 2012 blev Ejvind Christensen

der fik overrakt vandrepokalen

og den obligatoriske fl. snaps. 2. og 3.

pladsen besattes af Freddy Nielsen og

Flemming Dinesen.

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

Ernst Brogaard og Holger L. J. fik en

flaske vin for bedste fremmøde.

Den årlige pottekonkurrence efter julefrokosten

blev vundet af Inga Kaa, Ina

Christensen, Alfred Serup og Bjarne

Simonsen.

Årets begivenhed var ”Hole in One” af

Finn Max Nielsen på hul seks i Varde

Golfklub. Finn fik straks overdraget en

flaske ”skum” af Varde Golfklub.

Onsdagsherrerne starter den nye sæson

den 3. april, alle er velkomne.

Holger

27


Tre dages golfophold ved Kiel

i Kr. Himmelfartsdagene.

Vi skal i år på Hotel Danischer Hof****. Et dejligt 4 stjernet hotel med 42

værelser, der ligger i den lille by Klausdorf nær Golfclub Uhlenhorst lidt uden

for Kiel ca. 1 times kørsel fra den danske grænse.

Hotellet har skønt wellness område hvor du kan slappe af med pool, sauna,

fitnesscenter og nyde massage, meditation og meget mere. Brugen af

swimmingool, sauna, dampbad og fitnessrum er gratis for hotellets gæster.

Nærheden til Kiel giver mulighed for både aktiv ferie, total afslapning og

rekreation samt et godt spil golf.

Bemærk, at værelserne har forskellig størrelse og indretning. Der

gives ikke garanti for hvilke værelser vi får under opholdet.

Under opholdet spiller vi 3 forskellige golfbaner omkring Kiel.

Torsdag den 9. maj kl. 11.00

Gut Uhlenhorst golfklub

Mühlenstrasse 37

24 229 Dänischenhagen

Fredag den 10. maj kl. 9.30

Golf Club Altenhof

24340 Altenhof

www.gcaltenhof.de

Lørdag den 11. maj kl. 9.30

Golfklub Havighorst

Havighorst Weg 20

24211 Havighorst

www.gc-kiel.de

Torsdag & fredag aften serveres 2 retters menuer og lørdag aften en 4 retters

menu på hotellet.

Prisen for opholdet med 3 overnatninger, 3 x morgenmad samt 3 x aften

menu og 3 super runder golf.

Pris i alt kr. 2.625,-

Tillæg for ankomst dagen før kr. 325,00 pr. person med morgenmad i dobbelt

værelse.

Der er ”først til mølle” ved tilmeldingen og dette skal ske snarest og senest

10. april 2013 til Ib Larsen tlf. 20 22 28 37 eller på mail

ib.lslarsen@mail.dk

Der tages forbehold for ændringer i programmet m.m.

28 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Mandagsholdet

Så sluttede sæsonen 2012 for mandagsholdet.

Som sædvanlig holdt vi en lille frokost

den sidste spilledag, med bred tilslutning,

så de sidste penge fra kassen kunne blive

brugt på en fornøjelig måde.

Lidt vemodigt? Ja, men vi er nogle, der

stadig mødes mandag morgen

samme tid. Har du lyst, så bare kom.

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

Lidt statistik. Vi har spillet 26 mandage,

og ligesom vejret går op og ned, har deltagertallet

haft det på samme måde, men

normalt har vi været 12 - 14 deltagere.

Vi har haft mange gode timer sammen i

2012 og en stor tak for det.

Til slut vil Arne og jeg ønske jer alle en

glædelig jul og et godt nytår, glæder os

til vi ses i 2013!

Mange hilsener

Inge

29


LadieS

Sidste nyt fra LadieS.

Sæsonen 2012 sluttede af med generalforsamling

tirsdag den 2. oktober.

Formanden Inger Wieland fremlagde

årets beretning. Hun fortalte bl.a. om

besøget af Ladies fra Henne i august og

vores weekendtur til Brande, som løb af

stablen i september. Vi var 11 piger af

sted og havde en rigtig hyggelig tur.

Fremmødet om tirsdagen har ikke været

så stort i år – vi er i alt 16 medlemmer og

kunne godt ønske os lidt flere. Gæstespillere

er også velkomne.

Den sidste tirsdag i hver måned, har vi

spillet en anden form for spil – eksempelvis

har vi spillet fra gul tee, hvilket gav

lidt udfordringer. Ligeledes har vi så vidt

muligt haft fælles spisning med efterfølgende

præmieuddeling i restauranten.

Bente Larsen blev kåret som årets vinder

og som den spiller, der var mødt flest

gange.

På generalforsamlingen trådte Inger Wieland

ud af bestyrelsen. Marianne Kock

blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen,

som herudover består af Ina Christensen

og Inge Aasted.

Bestyrelsen vil gerne takke Inger W. for

hendes store engagement i klubben.

Vi vil gerne ønske alle en god jul og et

godt nytår, og håber vi ses til den nye

sæson, der starter den 1. tirsdag i

april 2013.

Kontakt evt. Marianne Kock på tlf.nr.

21 25 82 08 eller mkock@bbsyd.dk.

Hilsen bestyrelsen i LadieS.

JØRGEN HOLM EJENDOMME

ESBJERG

30 INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012


Kommunemesterskab

Søndag den 7. oktober blev kommunemesterskabet

afviklet for 5. gang. De 4 deltagende

klubber er på skift arrangør, og i år

var det for anden gang Vardes tur.

Spilleforholdene var præget af det regnfulde

efterårsvejr, men smukt var det

med en bredfyldt Varde å slyngende sig

gennem landskabet.

Traditionelt er det hjemmeklubben, som

tager godt fra sig af præmierne. Sidste

år var vi arrangør og lige så ubeskedne,

som Varde var i år, hvor 5 af de præmiegivende

placeringer gik til spillere fra

Blåvandshuk Golfklub er tilmeldt Regionsgolf Vest 2013 i følgende rækker: A, B, C,

D og Veteran række C. Holdkoordinator er Knud Kristensen.

Spilledatoer for indledende runder er mandagene 6/5, 13/5, 27/5, 3/6, 10/6 og 17/6

(A. B, C og D). Veteralspilledatoer følger (er normal fredage).

INFO NYT 4 - 20 ÅRGANG - DECEMBER 2012

Varde. Skærbæk Mølle fik 2 placeringer,

medens Henne og Blåvandshuk måtte

tage til takke med 1 hver.

Christian Roslyng, der er nybegynder

fra i år, var vores bedste spiller med en

2. plads i C rækken - flot!

Lidt en skam, at ”Fyraftensgolferne” har

udflugt i samme weekend, hvor kommunemesterskabet

afvikles, idet vores

muligheder for at stille med deltagere i

A-rækken herved reduceres.

Ernst Brogaard A

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!