Info Nyt 4 2010 - Blåvandshuk Golfklub

blaavandshuk.golfklub.dk

Info Nyt 4 2010 - Blåvandshuk Golfklub

.......bliv medlem af Danmarks hyggeligste golfklub


Klub-Info Indhold

Formand

Jørgen Holm - 40 11 42 20

formanden@blaagolf.dk

Næstformand & Begynderudvalg

Ernst Brogaard Andersen - 27 26 12 75

nestformanden@blaagolf.dk

Sekretær & Husudvalg

Sigfred Hansen - 40 74 94 25

bentesigfred@privat.dk

Kasserer & Handicapudvalg

Annie Lauridsen - 20 30 99 90

kasserer@blaagolf.dk

Redaktionsudvalg

Claus Helsinghoff - 51 22 89 87

claus.helsinghoff@mail.dk

Bane- & Sponsorudvalg

Knud Kristensen - 23 30 10 57

knud-kristensen@esenet.dk

Aktivitets- Matchudvalg &

Ordensudvalg

Iver Leunhagen - 20 61 82 50

ilca@pcl.dk

Company Day

Iver Leunhagen - 20 61 82 50

ilca@pcl.dk

Golfklubben & Sekretariatet

Mogens Jensen - 75 27 85 35

Sekretariatets åbningstider:

Tirsdag 14:00 - 16:00

Onsdag 9:00 - 10:30

Torsdag 13:00- 15:30

Daglig træffetid på mobil 40 98 50 03

Man- til Torsdag 9 - 15 og fredag 9 - 14

Sekretariat@blaagolf.dk

Søndertoften 29, 6857 Blåvand

Formandens Årsberetning ........ 3

Generalforsamling ................... 7

Onsdags Herrerne ................... 9

Ho Pigerne ............................ 10

Klubmesterskab ..................... 11

Hvalpsund ............................. 12

Sponsor og hjælper match ..... 13

Bunkers ................................. 14

Restaurant Ho Bugt Match ...... 15

B & O Match .......................... 16

Udviklingskonference ............ 18

Company Day ........................ 19

Pink Cup ................................ 20

Depotrum .............................. 20

Hjorteklubben ....................... 21

Sommerferiegolf .................... 22

Klubber i Klubben .................. 22

Knuds Klumme ....................... 23

Bestyrelsesmøde ................... 24

Bestyrelsesmøde ................... 26

Bestyrelsesmøde ................... 28

Bestyrelsesmøde ................... 30

Eferårs Kaninerne .................. 32

Golf Pro & Pro Shop

Jesper kjær - 22 79 61 15

Golfbanen - 75 27 88 11

Restaurant Ho Bugt - 75 27 55 55

Deadline for indlæg til Info Nyt

nr. 1 d. 1.februar 2011

www.blaagolf.dk

2 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Formandens

Årsberetning

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kære medlemmer.

Hjertelig velkommen til vores årlige

generalforsamling i Danmarks

Hyggeligste Golfklub.

Et venligt medlem fremsatte ved

sidste års generalforsamling en god

ide; nemlig at bringe samtlige

referater fra årets bestyrelsesmøder

i Info Nyt, ideen var født og blev

omgående ført ud i livet.

DERFOR tillader jeg mig ikke at trætte

de fremmødte, med utallige

gentagelser af vores tanker, ideer og

beslutninger, ligesom jeg ikke vil

komme ind omkring evalueringer af

allerede gennemførte ”oplevelser” –

alt har været at læse i INFO NYT.

De i øvrig ikke så få venlige breve vi

har modtaget, er nøje læst og talt om.

Tak for ”roserne” og tak for små hip

og tips, som vi også er glade for – vi

vil huske og rette ind efter.

Vi er alle i bestyrelsen naturligvis klar

over, at vi ikke på nogen måde opfatter

os som værende unikke, selvfølgelig

kan vi fejle, men vi øver os konstant i

og på jobbet.

Jeg er vidende om at vi kom til at jokke

i spinaten ved sidste match – nemlig i

kampens hede at glemme at man ikke

kan få præmie hvis man har forladt

arenaen. Det var der desværre en der

fik, og en der dermed gik glip af en

flaske. KAN VI IKKE GØRE DET GODT,

HER OG NU – Torben Larsen.

Ellers kan alle medlemmer se tilbage

på en god sæson med forholdsvis

godt vejr og en god bane, som

greenkeeper Michael Gramvad og

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

3


Formandens Årsberetning

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

hans greenkeeper team bør have

megen ros for.

Tak til Ib for venlig modtagelse, når

jeg på klubbens vegne henvender mig

angående ”ting og sager” ,så langt

Ib’s kompetence og mulighed rækker,

bliver vi forsøgt hjulpet.

Også en kæmpe tak til kromutter

Anette og ”fatter” Jørgen for deres

altid venlige måde at møde og

servicere os på, og for den tip top mad

og drikke, der altid er på tallerkner,

fade osv. og altid til venlige priser. Vi

er kede af at I, der med jeres faglige

og menneskelige kvaliteter har fået en

god forretning op at køre, har valgt

at sige stop, men vi forstår JERES

beslutning.

Også en stor tak til vores Pro Jesper

Kjær. Brug ham for jeres skyld. Jeg har

aldrig kunnet chippe over en bunker

og op på green. Det lærte Jesper mig

og nu er det MIN skyld hvis og når det

fejler, idet jeg ved, at jeg 100 % blot

skal følge Jespers anvisning. En

klokke-time og jeg havde lært kunsten.

Jeg kan oplyse at p.t. forhandler med

Jesper Kjær omkring Prosituationen

2011.

I Blåvandshuk Golfklub og udlejers

skriftlige samarbejdsaftale, står at vi

forestår ansættelse af en Pro og vores

ret til at opkræve kr. 150,00 pr. medlem

til hjælp til at betale Pro’en. Det gør vi

igen til næste år.

Også en stor tak til Mogens på

sekretariatet, der kæmper en hård

kamp med tallene og altid er

imødekommende og hjælpsom, også

når formanden kommer løbende med

forskellige ad hoc opgaver.

Tak til bestyrelse og ledere af vores

mange og vigtige ”klubber i klubben”,

der gøres et stort og vigtigt arbejde.

Angående Danmarksserien har den

været til debat, jeg føler mig ikke

kompetent til at udtale mig, men der

skal ”fintænkes”.

Min personlige store tak til

bestyrelsen, for et supert og loyalt

samarbejde, altid og i enhver retning!

Lidt inde i sæsonen valget et medlem

grundet travlhed på arbejdspladsen

at forlade bestyrelsen, Hans Martin

4 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Formandens Årsberetning

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Westergaard, men vi var så langt inde

i planlægningen og opgaveløsningerne,

at vi valgte ikke at

indkalde suppleanten for de

resterende måneder.

Tak til mine bestyrelses kollegaer, der

alle på deres ansvarsområder har

knoklet hårdt og godt og båret over

med mit tempo, mange mere eller

mindre gode ideer og utallige

telefonopringninger og brevskriverier.

Som bekendt har jeg, som den eneste

af 3 i Danmark, endnu ikke har

opfundet computeren og dens

lyksaligheder!

Et bestyrelsesmedlem, Søren

Svolgart, forlader bestyrelsen efter

lang og tro tjeneste. Stor tak til Søren,

der altid var god og vigtig i debatter

og problem diskussioner og en trofast

hjælper i begynder-udvalget under

Ernst’s kyndige ledelse.

Under senere valg af to nye

bestyrelsesmedlemmer, kan vi glæde

med at have fået ja fra kompetente

personer, der kan og vil arbejde hårdt

og bredt for klubbens og

medlemmernes interesser.

Medlemstallet er vigende i så at sige

alle klubber i Danmark og dermed

følger budget og økonomiske

problemer. MEN ved at målrette og

indret annoncering netop derhen hvor

vi valgte – nemlig; SPORT, HYGGE OG

MOTION i Danmarks Hyggeligste

Golfklub, har vi måske ramt plet, idet

vi modsat, desværre alle gode

golfklubber i landet, fastholdt vort

medlemstal. Vi har i år betalt ca. kr.

1,6 million til baneudlejer.

Angående baneudlejers Skovbane

projekt er bestyrelsen pt. – på jeres

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

vegne ikke i stand til at træffe en

endelig stillingtagen hertil, men vi

lytter, læser, tænker og arbejder

hermed for det bedste for

Blåvandshuk Golfklub – også i

fremtiden.

Vort regnskab rammer lige i øjet i

forhold til budgettet, på trods af

øgede investeringer og aktivitetsniveau.

Havde vi fra udlejer modtaget

kontraktlig aftalt andel i markedsføring,

ville regnskabet have udvist et

overskud og hertil oven i købet medregnet

en mindre renteindtægt på

vores beskedne kassebeholdning,

som følge af det nuværende lave

renteniveau.

Vi har en ny, bedre, billigere og

geografisk bedre beliggende trykker

5


Formandens Årsberetning

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

til INFO NYT. Vi har ensartet og ført

sponsoraftaler up-to-date. Vi har

prisjusteret blad annoncerne og

skrottet – undskyld – lokumsaftaler.

Medlemmerne sagde ja til beskedne

kr. 10,00 mere i match fee. Modsat er

præmierneværdien ved matcherne

samlet steget med ca. 50%!

Vi gennemførte Company Day der

absolut blev en fantastisk dag i fint

vejr med 100% sportslig afvikling, højt

humør, mange præmier fra velvillige

sponsorer og klubben. Det er op af

bakke i finanskrise tider, men vi vil

sikkert forsøge os igen til næste år.

OK at vi sparede forcaddies til

Company Day og dermed kr.

10.000,00.

Til sidst, velkommen igen til nye

medlemmer, der er kommet til siden

sidste navneliste i vores klubblad og

til de to nye medlemmer som træder

ind i rækkerne fra det nye års

begyndelse og endelig tak til alle vores

mange, trofaste medlemmer.

Vi prøver at gøre hvad vi kan for alle,

og alle er altid velkommen til at

kontakt os med ideer og tanker vi kan

arbejde med hvis de findes egnede

og ikke mindst praktisk gennemførlige.

Og til allersidst – medhjælper og

sponsor dagen med golf, bøf og

hygge, der er udtryk for en stor tak

for uundværlig og vigtig hjælp, vil blive

gentaget næste år og så kan vi alle

glæde os over en pæn stigning i

deltager antal ved afviklede matcher,

bevist lidt færre matcher, men

tilsyneladende ikke en helt tosset ide:

1000 tak for i år – vær vis på at jeres

bestyrelse arbejder konstant for; Golf,

Hygge og Motion.

Sidst, men ikke mindst et stort ønske

om en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Formand

Jørgen Holm

6 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Generalforsamling 2010

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Referat af generalforsamlingen i

Blåvandshuk Golfklub søndag den 7.

november.

1. Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Johannes Jensen

Referent: Annemarie Stouby Andersen

Efter valget konstaterede dirigenten,

at generalforsamling var lovligt

indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beretning af klubbens virksomhed i

det forløbne år v/ Jørgen Holm:

* Se Formandens årsberetning side 2

- 5

Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede

regnskab:

Annie Lauridsen gennemgik regnskaberne

og gjorde rede for, der var

fejl ved 2 punkter, men slutresultatet

vil blive det samme. Fejlene vil blive

rettet. Et medlem undrede sig over

punktet ”Skiltesponsorer”.

I budgettet for 2009/2010 stod der

ved punktet 9.000 kr. men i

regnskabet bliver beløbet til 0 kr.

Forklaringen er, at indtjeningen er

overgået til Baneselskabet.

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og

fastsættelse af kontingent:

Annie Lauridsen gennemgik budgettet

for 2010/ 2011 og forklarede, hvad det

var for overvejelser, der lå til grund

for tallene.

Bl.a at det lavere tal ved

medlemsbidrag skyldes, at indskuddet

er sat ned til 1.000 kr. Det betyder

også, at der ikke er nogen særlig

grund til at være passiv medlem i

klubben.

Budgettet blev godkendt.

Som sædvanlig er årskontingentet for

Blåvandshuk Golfklub fastsat ud fra et

gennemsnit af de omliggende

klubbers kontingent. Da der kun er

Esbjerg Golfklub, som har overstået

generalforsamlingen og dermed har

vedtaget kommende sæsons kontingent,

er der stadig lidt usikkerhed om

de endelige tal. Det vurderes dog, at

nedenstående satser er sandsynlige.

Seniorer: ca. 5.040 kr.

Pensionister: ca. 4.900 kr.

7


Gen. fors. 2010

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Evt. 9 – hullers medlemskab med ret

til at spille på de 9 første huller er ikke

endeligt afgjort endnu, da det kræver

accept fra baneselskabet.

Flex- medlemskabet indføres som

afløser for Greenpass medlemskab,

som ophører ved årsskiftet.

Kontingentoplæget blev taget til

efterretning.

5 Forslag fra medlemmer:

Ingen fremkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen:

På valg var Ernst Brogård Andersen,

Knud Kristensen og Annie Lauridsen.

Alle modtog genvalg.

Endvidere var Søren Svolgart på valg,

og han ønskede ikke genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev:

Ernst Brogård Andersen

Sigfred Hansen

Knud Kristensen

Annie Lauridsen

Iver Leuenhagen

1. supl: Rita Clausen

2. supl.: Frank Søborg

7. Valg af revisor:

Ellen Wollgast blev foreslået og valgt.

Suppleant blev igen K. F. Nielsen

8. Eventuelt:

Ernst Brogård udtrykte, at Jørgen Holm

var god til at rose andre, men Jørgen

Holm selv burde roses til skyerne for

den kæmpe store indsats, han gjorde

i klubben, for at vi alle kunne have det

godt i klubben og med golfen.

Lørdag/søndag den 13. – og 14.

november holder Jesper Kjær udsalg i

Shoppen. Alle har fået mail derom.

Referant Annemarie S. Andersen

RUDBØL

RUDBØL

GRÆNSEKRO

GRÆNSEKRO

Det bedste Kroophold til venlige priser

Mail; rudbol@rudbol.dk

8 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Onsdagsherrerne

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Endnu en dejlig golf sæson er gået,

den 24. November afsluttede vi med

den traditionelle generalforsamling på

restaurant Ho Bugt med efterfælgende

Julefrokost.

For første gang blev frokosten afviklet

sammen med Hopigerne, jeg synes

det var en gevinst atfejre afslutning

sammen med damerne, som vi har haft

så mange herlige månedsafslutninger

med i sommerens løb.

Anette havde som sædvanlig laver

masser af god mad, med både øl og

mandelgave.

Desværre blev det sidste gang hun

står for maden, da hun ikke forpagter

restauranten til næste år.

Den siddende bestyrelse og suplant

fortsætter også næste år, til

festudvalget blev nyvalgt Leif Nielsen

og Poul Jørgen Dalgaard.

Vi ønsker Freddy Nielsen tillykke med

at være ”Årets Mester” og vinder af

vandrepokalen.

Ejvind Christensen fik en andenplads

og Bent S. Nyborg blev nr. 3.

Vi har i år haft 31 mødedage, hvor vi

har spillet i al slags vejr, dog mest i

godt vejr.

Der har været en enkelt Onsdag hvor

matchen blev flyttet til Torsdag fordi

det var et herrens vejr.

På måneds-afslutningerner har vi

spillet på 4 ”udebaner” der bl.a. været

holdt på Brande Golfklub det er

usædvanlig flot og spændende bane

og vil indgå i overvejelserne til den

næste sæson.

Sidst på sæsonen har green-keperne

haft travlt med at optimere banen,

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

hvor der er blevet lavet nye grusstier

og forbedret de eksisterende, det var

også tiltrængt især på hul 5.

Der er også blevet ryddet op i

underskoven mange steder, så der er

muligt for de enkelte uheldige spillere

der sender en bold ind i skoven,at

finde bolden igen.

Onsdagsherrerne fortsætter med at

mødes hver onsdag kl. 10,45 for at

forbedre os til den kommende sæsons

golf, der starter den 6. april 2011. Vi

nok nødt til at slå ud fra vinterteesteder.

Kunne de markerede vinter-teesteder

ikke til næste år forberedes så de blev

vandrette?

På bestyrelsens vegne

Holger Lund Jensen

9


Ho Pigerne

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nu er sæson 2010 ved at synge på

det sidste vers. Vi har haft et pænt

fremmøde til vore spilledage.

Vejret har ikke voldt os de store

problemer, selv om vi er nogle stykker,

der har givet vejret skylden for de

dårlige resultater.

En enkelt onsdag har vi aflyst på grund

af regn, vi prøvede at spille næste

dag, men glemte desværrer, at ikke

alle har en mail adresse, og derfor

manglede at blive informeret, vi havde

heller ikke informeret Ib Larsen.

Igen i år har vi med stor glæde spillet

månedsafslutnings match med

Onsdagsherrerne.

I den forbindelse vil gerne opfordre til

at alle tilmelder sig i god tid, så vi kan

få bestilt plads på banerne og ikke

mindst til maden efter spillet.

Der er blevet spillet Pink cup med god

tilslutning.

Der var ikke på generalforsamling

flertal for at tilmelde os til

Green2green til 2011.

Julemarchen blev vundet af Rosa

Direkte telefon nr. 27 10 82 72

Email: johnny@ik-as.dk

www.redoffice.dk/ik

Nielsen med Ina Christensen på

anden pladsen.

Elly Thomsen fik som årets spiller

tildelt vandrepokalen.

Og Gudrun fik en flaske vin for flest

spilledage.

Generalforsamling blev afviklet i god

ro og orden, Bestyrelsen blev

genvalgt.

Bestyrelsen vil ønske alle en glædelig

Jul og et godt nytår, og vi håber at se

alle nuværende og gerne nye

medlemmer til golf og hyggelig

samvær til næste år.

Sæsonen starter Onsdag, den 6. April;

men det skal ikke forhindre os i at

mødes kl. 10,45 om Onsdagen til

vintergolf.

pBv

Gudrun Jensen

Frodesgade 98

6700 Esbjerg

Strevelinsvej 16

7000 Fredericia

10 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Klubmesterskab 2010

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De årlige klubmesterskaber blev

afviklet i weekenderne d. 21. og 22.

august og d. 28. og 29 august.

Der var desværre ikke den store

tilmelding til dette års mesterskab.

Der var således på damesiden kun 7

tilmeldte til tre rækker - det er alt for

lidt. Herrerne kunne bryste sig med

20 tilmeldte i de tre rækker.

Vejret artede sig, så det var godt

spillevejr på alle dage.

Resultater i Slagspil:

Dame

1. Rita Clausen

2. Anne-Louise Ottesen

Dame Senior

1. Anne Marie Andersen

2. Bente Larsen

Dame Veteran

1. Elly Thomsen

2. Ina Christensen

3. Lilian Jørgensen

Det skal nævnes at Anne Marie og

Bente måtte spille omspil, da de efter

de to indledende runder lå med

samme point.

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

Herre

1. Jesper Nielsen

2. Anders Krejlgaard

3. Frank La Cour Søborg

Herre Senior

1. Ejvind Christensen

2. Torben Larsen

3. Mogens Jensen

Herre veteran

1. Torleif Skouboe

2. Heinriech Brockmann

3. Arne Bjerregaard

Vinderne i Hulspil:

Dame

1. Rita Clausen

Dame Senior

1. Anne Marie Andersen

Dame Veteran

1. Elly Thomsen

Herre

1. Anders Krejlgaard

Herre Senior

1. Ejvind Christensen

Herre veteran

1. Torleif Skouboe

11


Hvalpsund

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I week-enden 18. og 19. september

havde Ib Larsen arrangeret en golftur

til Hvalpsund Færgekro.

De der ikke allerede var ankommet

fredag aften, skulle tidligt op om

morgenen afgang kl 07,00 og derefter

omkring 170 km med ankomst til en

kop kaffe kl. 09,00.

Nogle kom lidt senere da de havde

valgt at indlægge en sejltur med

færgen, men de nåede alligevel golfen

(jeg ved ikke om ikke GPS fik skylden)

Vi var omkring 30 friske golfere og det

var sandelig også nødvendig for der

gik en stiv kuling med ind imellem godt

med regn hen over Hvalpsund. En flot

golfbane, som en anden gang

fortjener at blive spillet i godt vejr.

Godt forblæst og våde var vi klar til

varm kaffe eller kakao, samt præmieoverækkelse,

hvor klubben bidrog

med kr. 1.000,00, godt styres af Ib.

Nu var alle klar til et karbad i vores

gode hotelværelse så vi kunne være

klar til vores næste store udfordring

nemlig en kanon middag krydret både

med vin øl og meget andet godt

afsluttet med dansemusik og en tur i

baren. Fin stemning.

Nogle var endda så friske at det blev

til endnu en gang golf på hjemvejen.

Knud Kristensen

12 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Sponsor & Hjælper Match

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stiv kuling, regn og højt humør –

fredag den 17. september

Alle har kunnet glæde sig over godt

golf vejr i den inden så længe

afsluttede sæson.

Dog kan man sige at vores forbindelse

til vejrguderne ikke var ”helt i orden”

fredag den 17. september, hvor BLHGK

inviterede til medhjælper og sponsor

golfdag i Ho.

Men på trods af 18 m/s blæst og

regnbyger, blev der spillet 18 huller og

alle knapt 30 deltagere kom flot

gennem runden inden det blev mørkt.

Alle klarede runden på ca. 3½ time.

Arrangementet var en velment og stor

tak til alle de medlemmer, der gang

på gang yder stor hjælp ved og med

afviklingen af vore mange forskellige

aktiviteter – uden jeres assistance

ingen aktiviteter og det er flot at

mange selv henvender sig med tilbud

om hjælp og at ingen siger nej til vores

henvendelser. – Naturligvis var vores

lige så uundværlige og vigtige

sponsorer inviteret med.

Præmier til de seks bedst placerede 3

bolde og seks bedste i henholdsvis

dame og herre klassen samt ti ”klappe

præmier” hvor man morsomt nok ikke

vinder ved at klappe, men som

bekendt ved lodtrækning mellem de

scorekort, der ikke er placeret blandt

vinderne.

Bestyrelsen havde lagt sig i selen for

at der også denne dag var mange og

rigtig gode præmier.

Anettes køkken havde som altid

fremtryllet en skøn middag. Spidskål

og hjemmelavede frikadeller, til

dessert hjemmelavet is + kaffe, øl og

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

vand. Hygge, hygge og højt humør og

en dag der fra nu af og i fremtiden vil

blive en fast ”takke” tradition.

Jørgen H.

13


Bunkers

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Oversvømmede bunkers

Det er nu den tid på året, hvor kraftigt

regnskyl flere steder vil kunne sætte

bunkere under vand.

Du kan uden straf droppe fri af vand i

en bunker HVIS droppet sker i

bunkeren og ikke nærmere flaget.

Er der så meget vand i bunkeren, at

man må droppe udenfor bunkeren,

koster det et straffeslag (man kunne

jo ”bare” have spillet udenom

bunkeren!)

Der kan læses nærmere i Regel 25-1

om unormale overfladeforhold.

Jørgen H.

14 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Restaurant Ho Bugt Match

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I fantastisk dejlig efterårssol blev der

afholdt golf match i Ho.

60 deltagere mødte op og efter

matchen blev der serveret stegt flæsk

med persillesovs fra Annettes gode

køkken.

Vindere af matchen:

A rækken slagspil: Frank LaCour

Søborg 71, Michael Gramvad 73, Hans

Christiansen 74, Bjarke Sørensen 75,

Hans Martin Westergaard 75.

B rækken stableford: Michael

Mouridsen 37, Lars Nielsen 35, Lars

Nissen 34, Sigfred Hansen 31, Knud

Kristensen 29.

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

C rækken Stableford: Karsten

Vestergaard 27, Lone Lauridsen 27,

Bjarne Simonsen 27, Marianne Frost

26, Morten Pedersen 25.

Nærmest flag: hul 5 Claus Helsinghoff,

hul 13 Frank LaCour Søborg, hul 16

Marianne Frost.

Marianne Frost blev vinder af en

gennemgående konkurrence sponseret

af Carlsberg om nærmeste hul i

hele sæsonen med 1,2 m.

15


Bang & Olufsen Match

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •

64 tilmeldt B&O matchen!

- Danske Bank bold sponsor –

Ikke mindre end 64 golfspillere fra

vores og omegnens golfklubber var

tilmeldt til Bang & Olufsen matchen,

søndag den 12. september i et vejr,

der blev bedre og bedre og dagen

afsluttedes med fælles hygge spisning

og præmieuddeling i gården i sol og

vindstille vejr.

Ved indskrivningen modtog alle en 3pack

Nike bolde samt en pose tee,

markeringsmærke osv. generøst

sponsoreret af Danske Bank.

Der blev spillet i tre klasser og

præmiering udover på alle par 3 huller.

I hver klasse præmiering til de fem

bedste. Præmierne var ens i alle tre

klasser fx 1. præmie var den nye B&O

telefon. Bang og Olufsen skænkede

præmier til de fire bedste i alle klasser

+ to flasker vin til 5. pladsen.

Der blev spillet meget flot golf, hvilket

kunne aflæses på høje score og ikke

at forglemme den fantastiske bane og

greens som chef greenkeeper Mikael

Gramvad og co. havde ”fremtryllet” til

Company Day to dage tidligere.

Tak til Bang & Olufsen Esbjerg og

omegn for kostbare præmier og til

Danske Bank for bolde m.v.

Tak til Ernst, Annie og Knud for flot

afvikling.

Resultatliste Bang & Olufsen match:

A rækken: 1 Nikolaj Rachlitz 66 slag, 2

Rita Clausen 68, 3 Martin Mathiesen

69, 4 Jørgen Hansen 72 og 5

Flemming Dinesen 73.

B rækken: 1 Niels Christensen 34

point, 2 Kresten Jacobsen 33, 3 Carl

Henning Jensen 32, 4 Lars Nielsen 30

og 5 Morten S. Pedersen 30.

C rækken: 1 Bente Dahl Nielsen 43

point, 2 Knud Laugesen 36, 3 Sten

Mortensen 35, 4 Rosa Nielsen 34 og

5 Ib Brogaard Andersen 33.

Nærmest hul 5 Nikolaj Rachlitz 1,67 m,

hul 7 Jens Drejer Jensen 4,02 m, hul

13 Niels Wodskou 0,61 m og hul 16

Rita Clausen 12,12 m.

Med denne match var der premiere på

matchafviklingen med gunstart fra de

sidste 9 huller. Der var godt flow i

spillet, og bortset fra det sidste hold,

som til gengæld kunne glæde sig over

meget flotte scores, kom alle hold ind

på næsten samme tidspunkt. Fint var

også, at præmieoverrækkelsen bliver

lidt festligere, når alle kan deltage.

Ved næste match håber matchudvalget,

at deltagerne vil møde frem

til start i god tid, idet der var stort pres

på sekretariatet i forbindelse med

betalingen for deltagelsen.

Derfor mød op minimum en halv time

før start og medbring aftalte penge.

Tak til Annie og Mogens for hjælp ved

afviklingen.

Matchudvalget

Knud Kristensen og Ernst Brogaard A.

16 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

17


Udviklingskonference

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Udviklingskonference 20. november

2010 i Korsør

Arrangør DGU medlem af DIF

Forandringens vinde blæser over de

danske golfbaner. Medlemskabstyper,

målgrupper, geografi, produkter,

markedsføring, fleksibilitet, økonomi

og introduktion til golfspillet er

eksempler på faktorer, som bør

overvejes i forhold til at designe den

velfungerende golfklub.

2011 bliver på mange måder et år,

hvor den enkelte golfklub skal tilpasse

sig forandringer og skabe en

organisation, der skal blive bedre til

at rekruttere nye golfspillere og

samtidigt fastholde klubbens

nuværende medlemmer.

DGU vil derfor gerne invitere klubbens

bestyrelse og forretningsfører/

manager til konferencen: Den fleksible

fremtid, hvor vi har sammensat et

program bestående af dygtige

kapaciteter inden for markedsføring,

produktudvikling, rekruttering,

fastholdelse, medlemstyper og

golfens udvikling.

Dansk Golf Union ønsker på

konferencen at levere konkrete bud

på, hvordan golfklubberne

organisatorisk kan imødegå disse

forandringer, præsentere konkrete

koncepter og inspirere til en fleksibel

fremtid.

DGU ønsker ligeledes på konferencen

at præsentere den landsdækkende

kampagne, som igangsættes i foråret

2011, samt gennemgå de

samarbejdsmuligheder, der ligger på

lokalt niveau mellem sekretariatet og

den enkelte golfklub.

Konferencen bliver således også et

nøgle element i koordination mellem

DGU’s sekretariat og golfklubberne.

Kun sammen kan vi skabe en fleksibel

fremtid – vi ses i Korsør.

Med venlig hilsen

Dansk Golf Union

Danmarks Hyggeligste Golfklub,

Blåvandshuk Golfklub, deltog i

konferencen med Formand og

næstformand.

18 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Company Day

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Flot og perfekt Golf ved Company Day

2010

En ikke overdrevet, hyggelig og

afslappet stemning prægede årets

Company Day den 10. september og

vejret ”spillede” meget positivt med

til glæde for enhver golfspiller.

Der blev spillet i to klasser 0-18 og

18,3 – max. tildelt 32. Fire spillere pr.

hold, stableford, præmiering af

længste drive for såvel damer som

herrer, præmier nærmest flaget på alle

par 3 huller, individuelle præmier i

begge klasser til de fem bedste, samt

præmier til de fem bedst placerede

hold.

På hul 5 (banens som bekendt

letteste) kunne vindes kr. 250.000 til

køb af en ny bil ved hole in one! Men

ingen stod tilsyneladende lige og

manglede en ny bil, da alle undlod at

lade bolden trille i hullet. Derudover

sponsor og klub præmier for ca.

38.000 kr. Stor tak til sponsorerne!

BLHGKs sekretariat og Company Day

ansvarlige havde modtaget otte

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

skriftlige og mundtlige, venlige og

seriøse beklagelige afbud til dette års

Company Day og alle med ønsker om

at kunne deltage igen til næste års

Company Day den 9. september 2011.

At bestyrelsen var, vidende om at p.t.

finanskrise ville/kunne mærkes, var

naturligvis allerede ved planlægningen

af årets program – specielt med

henblik på Company Day – i vore

tanker.

Afviklingen med 48 spillere fordelt på

12 hold forløb perfekt til alles

fornøjelse. Tak til Annie, Ernst, Karen,

Johannes og Mogens for godt

arbejde! En speciel tak for mange

håndtryk og venlige ord efter matchen,

samt stor tak til ”kromutter” Anette

for såvel rigelig som velsmagende

mad.

Jørgen H.

19


Pink Cup 2010

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I år var det Furresø Golfklub,der lagde

baner til landsfinalerne i pink cup.

Klubben ligger i et utrolig smukt

område, med vand og gamle træer.

Hovedbygningen vidnede om en et

slot eller en herregård med mange

små rum i flere etager.

Der er tre baner, men heldigvis var der

hjælpere til alle, så vi fik begyndt det

rigtige hul.

Anne Marie og jeg kom til at gå

sammen med to fra Varde. A spilleren

derfra havde et meget lavt handicap

med kun 9 ekstra slag, så hun

startede med par på de første 5 huller.

Det var en fornøjelse at følge hendes

flotte slag. Parret blev nr. 4 samlet.

Anne Marie og jeg spillede dårligt, men

Anne Marie satte turboen til, og vandt

længste drive på vores sidste hul, det

gav en fin præmie.

Dejbjerg Golfklub vandt pokalen.

Dansedommer Anne Laxholm var til

stede hele dagen som repræsentant

for kræftens bekæmpelse.

Hun kørte hele dagen rundt og

serviserede os med frugt, vand o.s.v.

Hun er en rigtig sød og venlig dame.

Dagen sluttede med spisning og

præmieuddeling.

Det blev oplyst, at der i år var samlet

3.048.780,91 kr. ind til brystkræftsagen,så

vi skulle rejse hjem og

sige tak til alle dem der har bidraget

med sponsorgaver, penge og ikke

mindst arbejdsindsats.

Venlig hilsen

Anne Marie

Lillian.

Depotrum

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Det opmærksomme medlem har nok

bemærket at der er blevet meget

bedre plads i vores sekretariat.

Der er blevet lavet et nyt depotrum

ved hjælp af fingernemme og hjælpsomme

medlemmer; Ejvind

Christensen, Søren Salling og Arne

Quist. De har tømret, snedkereret og

lavet el, til den store guldmedalje, med

et flot resultat til følge.

Knud Kristensen har efterfølgende

trukket kabler til printere og hvad der

dermed følger.

Der skal lyde en STOR tak for dette

store arbejde.

Depotet vil hjælpe med at have styr

på sekretariatet. Nu har vi

afstilleplads til div. remedier og andet.

Vores gæve formand har i øvrigt heller

ikke ligget på den lade side; han har

egenhændigt sørget for at spartle

væggen, sætte glasvæv op og sidst

men ikke mindst at male i klublokalet

og det nye depotrum.

Hvis man ikke vidste det ville man ikke

lægge mærke til udvidelsen - flot

arbejde.

red.

20 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Hjorteklubben

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ja nu nærmere vinteren sig og den

første sne har man set i Ho.

Vi spiller hver søndag kl 10.00 det

koster ikke noget, at deltage i vinter

halvåret, så bare mød frem.

Vores årlige tur gik i år til Ikast Golfklub

med ca 15 deltager, men vi havde en

rigtig go’ dag, med en spændene

platte til aften menuen, inden turen

igen gik hjemad .

Ps.

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldeles her med til

Generalforsamling i Hjorteklubben

søndag den 9. januar 2011 kl. 9.30 i

klubhuset.

Derefter spilles der en runde golf, hvor

alle er velkommen.

På bestyrelsen vegne

Bente Larsen

Tlf. 40 42 72 18

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

21


Sommerferiegolf

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Søndag den 3. juli til lørdag den 9. juli

2011

Vi kører denne gang til Timmendorfer

Strand nord for Lübeck, ca. 1 time og

40 min. fra den danske grænse ind

over det smukke Holstenske Schweiz

omkring Pløn.

Første stop er Golf Hotel Freesenholm.

I ugen løb spiller vi 5 golfbaner;

Golfklub Seeschlösschen, Golfklub Bad

Segeberg, Golfklub Fehmarn, Golfklub

Brodauer Mühle og Golfklub

Ostseeheilbad.

Onsdag den 6. juli golffri.

Pris 4.300,- pr. person i

dobbeltværelse Inkl. morgenmad og

5 runder golf.

Tilmeldingen til Ib Larsen tlf. 20 22 28

37 eller på ibgolf@larsen.mail.dk

Klubber i klubben

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Onsdags Herrerne

Onsdage kl. 11.00 til ca. 12.00

Holger Lund Jensen - Formand

23 23 35 11

holgerlund@jensen.mail.dk

Ho Pigerne

Onsdage kl. 11.00 til ca. 12.00

Gudrun Jensen - Formand

26 35 95 92

gudrunkaa@mail.dk

LadieS

Tirsdage kl. 16:15

Anitta Svolgart - Formand

75 25 86 12 - 20 82 14 07

anitta-svolgart@hotmail.com

Kaniner

Tirsdage kl. 17:00

Lars Nissen

28 32 05 78

Hjorte Klubben

Søndage kl. 12:30

Bente Larsen - Formand

75 15 52 02 - 40 42 72 18

benteh@larsen.mail.dk

Fyraftens Golf

Torsdage kl. 16.30

Torleif Skouboe (Formand/kasserer)

28 12 42 06

22 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Knud‘s Klumme

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Så er den officelle golfsæson ved at

gå på hæld. Der er afholdt generalforsamling

i golfklubben, og

konstitueringen er også på plads.

I dag er der frost selv i Ho og Tee

stederne er nu rykket frem og

handicapreguleringen er suspenderet,

men der spilles som sædvanlig på

sommergreen.

De forskellige klubber i klubben har

holdt deres afslutninger, men nogle af

de hårde medlemmer mødes dog

stadigvæk til et spil golf på vort gode

og smukke golfanlæg.

Vi har i forbindelse med vores

klubkontor, med megen god hjælp,

fået indrettet et depotrum, så vi nu

har plads til vores forskellige

rekvisitter, og også undgår at sidde

lårene af hinanden på kontoret.

Stor tak til hjælpeholdet.

Vi har tilmeldt 5 hold til Regionsgolf i

2011 (tidligere Royal-Golf) og jeg er

som sidste år Holdkordinator. Vi håber

klubben kan få hjælp af holdlederne

fra sidste år til endnu en tørn.

Vores nye hjemmeside er nu på plads:

www.blaagolf.dk og vi arbejder

konstant på løbende at forbedre siden

samt løbende bringe opdaterede,

aktuelle nyheder.

I den kommende tid vil vi i

sponsorudvalget besøge vore

annoncører som har en annonce i

vores klubblad ‘Info Nyt‘ for at forny

annoncerne og få matchsponsorene

på plads samt også tilrettelæggelse

af Company Day 2011.

Vi vil også forsøge, at finde nye

annoncører så hvis vore medlemmer

har nogle emner hører vi gerne fra

dem, og husk når i handler at lade

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

falde en bemærkning om i spiller golf i

Blåvandshuk.

Vores vaskeplads, som længe har

været på vej håber vi snart kan

påbegyndes, når det bliver aktuelt vil

vi søge hjælpere blandt vore medlemmer.

Til slut vil golfklubben ønsker jer alle

en Glædelig Jul og et Godt Nytår med

med ønske om et godt golfnytår med

en masse gode golfoplevelser.

Knud Kristensen

23


Bestyrelsesmøde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Torsdag den 19. august 2010 kl.

19.00 hos JH Falkevej 16, Esbjerg

Dagsorden.

1. Bestyrelsen.

a. Brev fra HMW vedr. udtræden af

bestyrelsen og indkaldelse af

suppleant.

Bestyrelsens stillingtagen fremgår af

referatet fra sidste møde (28.06.10)

og er offentliggjort i InfoNyt nr. 3.

b. Kandidater til bestyrelsen ved

generalforsamlingen i nov. - Er der

taget kontakt til emne(r)?

Bestyrelsen (CH, EBA og AL)

undersøger, om der kan findes

kandidater, der er villige til at lade sig

opstille.

2. Company Day.

a. Forplejning - vand/øl.

Vedr. vand tages imod tilbud fra JT.

Det forsøges, om der kan findes en

sponsor til øl-leverancen.

Hvis ikke foretages indkøb som sidste

år.

b. Hole in one - er der indgået

kontrakt?

Alle aftaler er på plads.

c. Forecaddie.

Bestyrelsens vedtagelse om ikke i år

at anvende forcaddies har givet

anledning til kritik fra især 2

medlemmer, hvorfor sagen

genovervejedes. - Bestyrelsen

fastholder sin beslutning, men vil efter

CDs afholdelse nøje evaluere, hvilken

indflydelse udeladelsen har haft på

arrangementets kvalitet.

CH forespørger sponsorer om sagen.

d. Tilmeldinger.

Firmaer, der endnu ikke har tilmeldt

sig, kontaktes af bestyrelsen (CH, JH

og AL).

3. Sekretariat.

a. Depotrum.

Der inddrages et ”fag” fra klublokalet

til depotrum (med indgang fra

kontoret). KK kontakter frivillige

hjælpere og sætter projektet i gang.

b. Nye medlemmer.

Der er p.t. i 2010 indmeldt 50-55 nye

medlemmer, hvilket vi - ikke mindst set

i lyst af den påståede krise i

golfsporten - anser for særdeles

tilfredsstillende. - 8 nybegyndere er

startet pr. 1. aug.

c. BJs betalingsandel for annoncer

vedr. nye medlemmer.

CH skriver til BJ og redegør for kutyme

vedr. annoncefordelingsudgifter i

forbindelse med den fælles forpligtelse

til at skaffe nye medlemmer.

d. Evt. andet.

4. InfoNyt.

Udsendelse

KK har ansvaret for sortering og

udlevering til ”uddelere”.

5. Hjemmeside.

Status.

24 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Bestyrelsen (alle) bør læse korrektur

på det indsatte på den nye

hjemmeside med henblik på at

fremkomme med forslag til ændringer/

tilføjelser til KK/AL, der roser

redigeringsmulighederne meget. - Der

bør altid være 2 fra bestyrelsen, der

er i stand til at redigere.

Den ”gamle” hjemmeside udskiftes

snarest med den nye, og Nellys

beskedne honorar må udbetales.

6. BJs 60-årsdag.

Gave

JH ønsker til lykke om eftermiddagen,

og CH afleverer gave (værdi ca. 500

kr) om aftenen.

7. Skovbanen.

Er der nyt om evt. ny klub.

Hvis ja drøftelse af strategi.

Intet nyt, men hvis der sker noget, er

bestyrelsens holdning, at et evt.

samarbejde er betinget af, at

medlemmer af Skovbanen ikke kan

tilkøbe sig ret til at spille på 18. hullers

banen, men må melde sig ind hos os.

8. Klubmesterskaber.

Er der styr på matchlederopgaverne?

Ja.

9. Evt.

AL oplyste at afregningsbeløbet til

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

banen næsten er på samme niveau

som sidste år.

Der er bestilt nye kuverter. MJ sørger

for indkøb af printerpapir og labels.

CH sørger for løsning af

computerproblemer på kontoret.

Al undersøger prisen for

kontingentopkrævning via PBS.

EBA foreslår, at der laves en

matchkasse, hvor rekvisitter

(målebånd, flag osv.) til matcher er

samlet.

CH har ansvaret for matchafviklingen

ved Sponsor & Hjælpermatchen den

17. sep.

Næste møde mandag den 20. sept.

25


Bestyrelsesmøde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mandag den 20. sept. 2010 kl. 19.00

hos JH Falkevej 16, Esbjerg

Dagsorden

1. Siden sidst

Evaluering af div. arrangementer

Tilfredshed med afviklingen af CD, B&O

Match samt Sponsor &

Medhjælperarrangementet.

Vedr. CD gav undladelsen af

forcaddies ikke givet anledning til

problemer, og havde man ikke gjort

det, ville der have været et underskud

på ca. 5000 kr.

2. Afregning med BJ vedr. annoncer.

BJ ønsker ikke at betale for annoncer

vedr. hvervning af nye medlemmer.

Med henvisning til intentionerne i

samarbejdskontraktens par. 3

fastholdes, at Baneselskabet i lighed

med tidligere år skal betale halvdelen

af udgiften.

3. Dagsordenspunkter til møde med

BJ

BJ ønsker flg. drøftet: Kontingent

2011, Skovbanen – præsentation, Pro

– helårsansættelse.

Evt. emner fra bestyrelsen:

1. Medlemshvervning 2011 (kampagner,

annoncering, priser).

2. Halv pris for medlemmer, som kun

ønsker at spille på enten forni ell.

bagni

3. Retrainerfee og boldordning.

4. Udeladelse af Esbjergklubberne i

forbindelse med fastsættelse af

kontingent - og ens kontingent for alle

over 25 år.

5. Baneleje for CD.

Bestyrelsen foreslår, at der afholdes

møde med BJ enten 27. sept. ell. 4. okt.

Centralt for det fremtidige samarbejde

bliver BJs planer for evt.

Skovbaneklub. Bestyrelsen er indstillet

på at lytte og spørge ind til BJs ideer,

men vil først tage stilling til evt. forslag

på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Afgørende for vores evt. samarbejde

er, at der skriftligt indgås kontrakt om

at spil på 18 hullers banen kræver

medlemskab af vores klub – altså

ingen mulighed for tilkøb af

spillerettighed via tilkøb af årskort.

Vores udgangspunkt er endvidere, at

der ikke kan blive tale om samarbejde

vedr. klublokale, sekretariatsopgaver

og InfoNyt. Vedr. fælles pro afhænger

vores indstilling af de økonomiske

betingelser, men vi vil selv suverænt

bestemme, hvordan

begynderuddannelsen skal foregå

hos os.

Eksempler på spørgsmål der ønskes

afklaret: Har Skovklubben en

demokratisk valgt bestyrelse,

opfyldes DGUs kriterier for oprettelse

af en klub, overdrages baneselskabets

forpligtelser (samarbejdsaftalen)

og forhandlingsretten til den

nye klub (j.f. ønsket om momsfritagelse),

hvad er BJs fremtidige

rolle, hvordan sikres loyalt samarbejde

mellem de klubber f.eks. i forbindelse

med åbent hus arrangementer osv.

På mødet ønskes også drøftet og

taget beslutning om de under 3.b

nævnte emner, således at planlægningen

af 2011 kan foregå på et

sikkert grundlag.

AL konsekvensberegner pk. 3.b.-d

4. Bestyrelsesemner.

AL spørger Rita, KK spøger Ernst

Lauridsen. Hvis nej fortsætter SJS

26 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


5. Evt.

Næste møde mandag den 18. okt.

AL og CH holder møde vedr. budget i

uge 40

EDB-tekniske forhold på kontoret skal

bringes i orden!!! (CH/KK)

Muligheden for oprettelse af postbox

undersøges (AL)

Indkaldelse og dagsorden til

generalforsamlingen sættes på

hjemmesiden – og opslagstavlen (CH/

KK)

Kvartalsvis betaling i forbindelse med

indmeldelser.

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

27


Bestyrelsesmøde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Torsdag den 11. nov. 2010 kl. 16.30

hos HJ Falkevej 16, Esbjerg.

Fremmødte: JH, CH, KK, IL, EBA, SH.

Fraværende: AL.

1. Konstituering:

Formand: Jørgen Holm

Næstformand: Ernst Brogaard

Kasserer: Anni Lauridsen

Sekretær: Sigfred Hansen

Udvalg:

Aktivitets- og matchudvalg:

Iver Leuenhagen, Claus Helsinghoff

Sponsorudvalg (incl. CD):

Knud Kristensen, Jørgen Holm, Iver

Leuenhagen, (Iver Leuenhagen ansv.

CD) Anni Lauridsen (CD)

Begynderudvalg:

Ernst Brogaard Andersen, Knud

Kristensen, Sigfred Hansen.

Baneudvalg:

Knud Kristensen, Sigfred Hansen.

Ordensudvalg:

Iver Leuenhagen, Ernst Brogaard

Andersen.

Handicapudvalg:

Anni Lauridsen, Claus Helsinghoff.

Husudvalg:

Sigfred Hansen, Jørgen Holm.

Redaktionsudvalg:

Claus Helsinghoff.

Førstnævnte er formand for udvalget.

2. Pro. 2011:

Det aftaltes, at CH forhandler videre

med Jesper Kjær for at få udarbejdet

en kontrakt, som tilgodeser både

Jesper og Blåvandshuk Golfklub.

EB ser gerne Jespers tilstedeværelse

på anlægget om tirsdagen fra 17.00

til 17.30 i forbindelse med begynderundervisningen.

De tre ugentlige dage Jesper arbejder

for Blåvandshuk Golfklub, kan han ikke

arbejde for en evt. kommende klub,

Skovbanen.

3. 9- hullers medlemmer:

På generalforsamlingen 2010 blev

der efterlyst et reduceret medlemskab

gældende for 9 huller. Forslaget blev

drøftet, og bestyrelsen stiller sig

positiv og forslaget er i tråd med

DGU´s ånd. For at kunne komme i

betragtning skal man være 65 + eller

have handicaps (evt. med lægeatt.)

der gør, at man ikke kan gå 18 huller.

JH fremlagde forslag om et kontingent

på: 3.000 kr. + 200 kr. (bolde) + 150

Kr. (retainer fee) I alt 3.350 kr.

Der bliver arbejdet videre med sagen.

EB udformer forespørgsel til BJ.

4. Company Day 2011.

Erfaringen fra 2010 med kun 12

deltagende hold blev drøftet.

28 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


Det er nødvendigt med flere hold i

2011 for at få økonomien til at

hænge sammen, ellers kan en

udskydning komme på tale.

5. Evt.

Emner til næste møde: Betaling for

årsmærker (20 kr.), afvikling af

klubmesterskaber, efteranmeldelser

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

Velkommen til Keramikhuset

- meget mere end keramik

KERAMIKHUSET

Vejers Havvej 83

6853 Vejers Strand

Tlf. +4375272888

keramikhuset.vejers@mail.dk

29


Bestyrelsesmøde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Onsdag den 1. dec. 2010 kl. 16.30

hos JH Falkevej 16, Esbjerg.

Fremmødte: JH, AL, EB, CH og SH.

Fraværende: KK og IL.

1. Kontingent 2011.

AL fremsender oversigt med de

vedtagne kontingentsatser, som

fremkommer ved at tage

gennemsnittet af naboklubbernes

kontingent. Ægtefællerabatten

bortfalder. Long distance kontingent

sættes til 2250 kr. + bolde 225 kr.

retainerfee 100 kr. i alt 2500 kr.

9-hullers medlemskab?

Der arbejdes videre med planen.

Kontingentet forventes at blive 3000

kr. + bolde 200 kr. + retainerfee 150

kr. i alt 3350 Kr.

SH fremsender til BJ anmodning om

svar på skrivelse af 12.11.2010 sendt

til BJ vedr. flexmedlemsskab.

2. Aktivitetskalender.

CH fremsender udkast.

Der holdes ”åbenthus arrangement”

den 3. april 2011.

Golfens dag (DGU) er den 10. april

2011.

3. Betaling af årsmærker?

Det vedtoges at årsmærkerne fortsat

skal være gratis.

4. Afvikling af klubmesterskaber.

CH og IL udarbejder oplæg til ny procedure

ved afvikling af

klubmesterskab. Det sker med henblik

på at gøre det interessant for spillere

med højere handicap at deltage.

5. Efteranmeldelse?

Forslag; det skal være muligt at

eftertilmelde sig til en match på selve

match dagen, mod et ekstra gebyr -

Dette vil i nogle situationer være

muligt, men da matchen er generet af

Golf Box vil der i de fleste tilfælde være

store tidsmæssige recourser der skal

bruges for at omarrangere matchen -

indtil videre udsat.

6. Evt.

CH oplyste at der er tilmeldt et hold i

Danmarksserien.

Der fremkom forslag om, at spillere

fra A, B og C rækken blandes når

klubben afvikler matcher.

Klubbens mailadresse har været ude

af drift, problemet skulle nu være

løst.

AL efterlyste en mere smidig måde

at åbne klubbens post på, fra

hjemadressen.

SH kontrollerer at postbox i Oksbøl

“fungerer”.

30 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010


INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

31


Efterårs kaniner

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vi har modtaget nedenstående fra vores nyeste kaniner i Blåvandshuk Golfklub:

Det er altid en fornøjelse at

se friske “nye” golfere i

klubben.

Vi ses på banen i det nye år.

Glædelig Jul & Godt Nytår.

red.

32 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

More magazines by this user
Similar magazines