DK Company a/S Årsrapport 2012 - GlobeNewswire

globenewswire.com

DK Company a/S Årsrapport 2012 - GlobeNewswire

DK Company a/S

Årsrapport 2012


Your world of blooming

fashion brands

we believe in the magic

of win-win


Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 11. april 2013.

dirigent

DK Company a/S

CVR-nR. 24 43 11 18

Årsrapport 2012

DK Company * årsrapport 2012 3


4 DK Company * årsrapport 2012


inDholD

07

08

11

12

20

24

33

34

36

38

44

47

53

61

95

101

110

113

114

Selskabsoplysninger

Resumé: DK Company – en modekoncern i vækst

Hoved- og nøgletal

Koncernstrategi – The Blooming Concept

Konsolideringsår

DK Company – 18 brands og tre divisioner

Positiv markedsudvikling

Bestyrelsen

Direktionen

Helhedsorienteret risikostyring

Fremskridtsrapport for arbejdet med virksomhedsansvar (CSR)

Finansiel redegørelse

Regnskab for koncernen

Noter til koncernregnskabet

Regnskab for moderselskabet

Noter til regnskab for moderselskabet

Koncernoversigt

Definition af nøgletal

Påtegninger

DK Company * årsrapport 2012 5


SelSKabSoplySninger

Selskab

dK Company a/S

La Cours Vej 6, 7430 Ikast

CVR-nr.: 24 43 11 18

ISIN-kode: DK0010302488

Stiftet: 25. november 1958

Hjemsted: Ikast-Brande Kommune, Danmark

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

T: +45 96 600 700 // F: +45 96 600 710

E-mail: investor@dkcompany.com // Web: www.dkcompany.com

Bestyrelse

Bo Knudsen, formand // Dion Eriksen, næstformand // Albert Kusk

Direktion

Adm. direktør Jens Poulsen // Salgsdirektør Jens Obel Jørgensen //

Indkøbsdirektør Kasper Philipsen // Økonomidirektør Søren Lauritsen

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse

Nordea Bank Danmark A/S

DNB Bank ASA, Norge

DK Company * årsrapport 2012 7


leDelSenS årSberetning

resumé

DK Company

– en moDeKonCern

i vækst

opKØBSÅr

Regnskabsåret 2012 blev for DK Company skelsættende,

idet selskabet pr. 1. juli 2012 opkøbte de tre divisioner

Young, Modern og Retail Norge fra BTX Group A/S.

Købet er en af de større tekstilhandler i Danmarkshistorien,

og forventningen er, at tilkøbet øger nettoomsætningen

med 1.100 mio. kr. på årsbasis.

DK Company opnår herved sin tidligere udmeldte målsætning

om at blive blandt de største tekstilvirksomheder i

Danmark. Desuden underbygger koncernen sin multibrand

strategi og positionerer sig som en af de markedsledende

spillere i ‘value for money’-segmentet i Nordeuropa.

I processen har DK Company for alvor kunnet gøre brug

af den viden, som gennem årene er blevet opbygget inden

for opkøb og integration af brands og selskaber. Efter de

første seks måneder kan det konstateres, at integrationen

af de tre divisioner, herunder overgang til samlet it-platform,

er forløbet tilfredsstillende. Fremover vil DK Company have

domicil i både Ikast og Vejle, hvor størstedelen af de tilkøbte

divisioner har hovedkontor i sidstnævnte.

Med opkøbet har DK Company forbedret den strategiske

platform for videre vækst med stærke brands og en markant

øget retail-platform, især i Norge, hvor størstedelen af

de 184 tilkøbte butikker er beliggende.

Endelig gør opkøbet koncernen til en betydeligt stærkere

samarbejdspartner for forhandlerne og udbygger indkøbsvolumen

markant over for leverandører i Europa og

Fjernøsten.

Dermed har DK Company skabt en god platform til fremtidig

vækst inden for de tre definerede vækstområder wholesale,

retail og e-handel.

DK Company A/S kom ud af regnskabsåret 2012 med

rekordomsætning og et tilfredsstillende resultat for de

fortsættende aktiviteter.

Koncernens nettoomsætning nåede i regnskabsåret 1.208

mio. kr., hvor nettoomsætningen sidste år udgjorde 672

mio. kr. (18 måneder). Tilkøbte aktiviteter bidrager med en

nettoomsætning på 640 mio. kr. Den udmeldte forventning

til nettoomsætningen for 2012 var 1.200 mio. kr.

EBITDA blev 94 mio. kr. mod 103 mio. kr. året før (18

måneder). Den udmeldte forventning til EBITDA for 2012

var 70 – 80 mio. kr.

Resultatet af primær drift (EBIT) blev 91 mio. kr. mod 99

mio. kr. året før (18 måneder).

Resultatet før skat af fortsættende aktiviteter blev på

52 mio. kr. mod 102 mio. kr. året før (18 måneder).

Hertil skal årets resultat af ophørte aktivi teter, som udviser

et underskud på 9 mio. kr. fratrækkes. Således udgør det

samlede resultat før skat et overskud på 43 mio. kr. Den

udmeldte forventning til resultat før skat for 2012 var på

40-50 mio. kr.

Koncernen realiserede en overskudsgrad på 7,6% (14,7%

året før). Den lavere overskudsgrad kan henføres til, at de

overtagne divisioner historisk ikke har præsteret overskudsgrader

i samme niveau som resten af koncernen. Som følge

heraf er den samlede overskudsgrad negativt påvirket.

Regnskabet er markant præget af engangsomkostninger

i størrelsesordenen 30 mio. kr. I forbindelse med opkøbet

beløber transaktionsomkostninger, it-integration og organisatoriske

tilpasninger sig til 21 mio. kr. Strategisk tilpasning

af koncernen via frasalg af Kids divisionen og store dele af

Classic divisionen beløber sig til 9 mio. kr.

Selskabets kollektioner sælges til forbrugere i 28 lande via

ca. 16.000 forhandlere. Oven i DK Companys i forvejen i

alt 25 helt, delvist eller franchiseejede multibrandbutikker fik

koncernen med opkøbet af de tre divisioner yderligere 184

multibrandbutikker fordelt med 105 helt- eller delvist ejede

8 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

og 79 franchiseejede butikker i Norge, Sverige og Danmark.

DK Company følger en multibrand-strategi baseret

på en portefølje bestående af 18 brands.

Med et tilfredsstillende resultat for 2012 har DK Company

bevist, at selskabet via strategiske opkøb og frasalg kan

agere i et svært marked, hvor specielt gældskrisen i Europa

og det fortsatte fald i forbrugernes indkøb er udfordrende.

Den lønsomme forretning tilskriver ledelsen ‘The Blooming

Concept’, som går ud på at skabe ‘win-win’-relationer

for kunder, medarbejdere, selskabet, leverandører og aktionærer.

DK Companys strategi er således baseret på

værdier som nærhed og samarbejde til gavn for alle parter.

De økonomiske resultater opfattes som en afledt effekt af

idégrundlaget.

Headlines fra DK Company-koncernens 2012 regnskab

Nettoomsætning på 1.208 mio. kr.

672 mIo. Kr. I 2010/11 (18 mÅneDer)

EBITDA blev 94 mio. kr.

I årets løb har der gennemsnitligt været beskæftiget 833 medarbejdere

ansat i koncernen.

ForVentninger tiL Fremtiden

Det er DK Companys ambition at blive blandt de førende multibrand-udbydere

i Europa. Ledelsen ser 2013 som et konsol i -

deringsår, hvor ledelsen vil tilpasse forretningen til fortsat vækst

og yderligere opkøb.

Der forventes for 2013 en omsætning i niveauet 1.700-1.800

mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 100-120 mio. kr.

103 mIo. Kr. I 2010/11 (18 mÅneDer)

Resultat af primær drift 91 mio. kr.

99 mIo. Kr. I 2010/11 (18 mÅneDer)

DK Company * årsrapport 2012 9


leDelSenS årSberetning

10 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

hoveD- og nøgletal for KonCernen

2012 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

(1.000 Kr.) (12 mdr) (18 mdr) (12 mdr) (12 mdr) (12 mdr)

Nettoomsætning 1.208.496 671.511 297.689 199.805 167.760

Omkostninger -1.115.595 -568.195 -261.688 -174.576 -151.540

Andre driftsindtægter 599 0 0 0 0

Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 93.500 103.316 36.001 25.229 16.220

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver -2.185 -4.354 -3.743 -3.170 -2.035

Resultat af primær drift (EBIT) 91.315 98.962 32.258 22.059 14.185

Særlige poster -12.633 0 0 0 0

Resultat før finansielle poster 78.682 98.962 32.258 22.059 14.185

Finansielle poster, netto -27.028 2.705 2.310 -497 -1.325

Resultat før skat for fortsættende aktiviteter 51.654 101.667 34.568 21.562 12.860

Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter -12.834 36.459 -9.305 -5.870 -3.396

Årets resultat for fortsættende aktiviteter 38.820 138.126 25.263 15.692 9.464

Årets resultat for ophørte aktiviteter -8.820 -8.450 0 0 0

Årets resultat inkl. minoritetsinteresser 30.000 129.676 25.263 15.692 9.464

Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser 28.354 130.655 21.638 14.168 9.977

Langfristede aktiver 211.820 104.076 13.655 7.883 6.187

Kortfristede aktiver 538.726 196.670 122.273 76.930 58.748

Aktiver i alt 750.546 300.746 135.928 84.813 64.935

Egenkapital 75.956 51.420 35.703 30.200 18.567

Minoritetsinteresser 2.631 2.975 6.101 1.251 932

Egenkapital i alt 78.587 54.395 41.804 31.451 19.499

Langfristede forpligtelser 18.809 0 0 0 96

Kortfristede forpligtelser 653.150 246.351 94.124 53.362 45.321

Passiver i alt 750.546 300.746 135.928 84.813 64.916

Investering i materielle anlægsaktiver -28.194 -20.025 -4.548 -4.740 -4.391

Afskrivning på materielle anlægsaktiver 11.944 5.894 3.743 3.170 2.035

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere 833 396 186 113 102

nØgLetaL

Overskudsgrad i % 7,6 14,7 10,8 11,0 8,5

Egenkapital i % af aktiver (soliditet) 10,5% 18,1% 30,8% 37,1% 30,0%

Forrentning af egenkapital, % 1) 29,7 200,0 65,7 58,1 62,1

Indre værdi pr. 0,0338 kr. aktie, kr. 2) 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01

Børskurs ultimo 0,63 0,85 n/a n/a n/a

P/E værdi 1) 40,23 10,56 n/a n/a n/a

Resultat pr. 0,0338 kr. aktie (EPS), kr. 0,02 0,08 0,02 0,01 0,01

Resultat pr. 0,0338 kr. aktie, udvandet (EPS-D), kr. 2) 0,02 0,08 0,02 0,01 0,01

Kurs/indre værdi 2) 15,02 29,93 n/a n/a n/a

Udbytte pr. aktie, kr. 2) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01

Som følge af den omvendte overtagelse, jf. beskrivelsen i note 1 - anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2010/11, omfatter hoved- og nøgletallene for

2007/08-2009/10 DKC Holding 2011 A/S (tidligere DK Company A/S).

Hoved- og nøgletal for 2009/10 og 2010/11 er udarbejdet på basis af bestemmelserne i IFRS. Sammenligningstal for 2007/08-2008/09 er ikke tilpasset den

ændrede regnskabspraksis. De korrektioner, der vil være nødvendige, såfremt sammenligningstallene for 2007/08-2008/09 skulle omarbejdes til IFRS, svarer

til de korrektioner, der er foretaget til åbningsbalancen pr. 1. juli 2009, jf. omtalen i note 3 i årsrapporten for 2010/11.

1) Nøgletallene er beregnet ud fra årets resultat fordelt til moderselskabets aktionærer.

2) Antal aktier for 2007/08-2009/10 er korrigeret for bytteforholdet ved indskud i DK Company A/S af aktiviteten i DKC Holding 2011 A/S.

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie opgøres i overensstemmelse med IAS 33.

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010" med mindre andet er særskilt

defineret ovenfor. Der henvises til definitioner af nøgletal på side 113.

DK Company * årsrapport 2012 11


leDelSenS årSberetning

KonCernstrategI:

the BloomIng

concept

multIBranD strategy

dK CompanyS Strategi er at BLiVe

BLandt de FØrende mULtiBrand-

UdBydere i eUropa

DK Companys strategi er at blive blandt de førende multibrand-udbydere

i Europa. Under de seneste års krise i

Europa har denne strategi bevist sin styrke, idet spredningen

på 18 brands har sikret en fastholdelse af indtjening

og omsætning. Samtidig er DK Companys kollektioner

repræsenteret på 28 markeder, hvilket mindsker afhængigheden

af det enkelte marked.

DK Companys hovedaktiviteter er opdelt i wholesale og

retail. For wholesale er hovedopgaverne design, markedsføring,

salg og distribution af brands til både kvinder og

mænd. Inden for retail drives mere end 200 butikker, der

er helt eller delvist ejede af DK Company eller drives på

franchisebasis.

Selskabet har egne designere og indkøbere i Danmark og

kollektionerne fremstilles hovedsageligt i Kina, Indien, Bangladesh

samt i Østeuropa og Tyrkiet. I Kina og Bangladesh

har DK Company egne indkøbskontorer. Hovedparten af

kollektionerne bliver leveret til lagrene i Danmark, hvorfra

de distribueres til kunderne. En mindre del af kollektionerne

leveres direkte til kunderne.

DK Company ser flere muligheder for vækst både for

wholesale, retail og e-handel. Med en tilstedeværelse i 28

lande er der fortsat uudnyttet potentiale for mersalg på de

allerede etablerede markeder.

Med 18 veletablerede brands er grundlaget til stede for

gennemførelsen af den strategiske ambition om at kunne

tilbyde fem retailkoncepter. Det drejer sig om: b.young,

Fransa, Designersmarket samt Cream til kvinder og Blend til

mænd. De to sidstnævnte koncepter vil i 2013 blive lanceret

i et mindre antal butikker. Det er DK Companys ambition at

sikre tilstedeværelsen af de fem koncepter i større shoppingcentre

og hovedstrøg primært i Nordeuropa.

DK Company er i stand til at tilbyde sine partnere spænd

ende butikker med et bredt udvalg af brands, der kan

tilpasses den enkelte butiks behov. DK Company definerer

partnerkonceptet som et tæt samarbejde med kunderne,

hvor den enkelte partner køber flere af koncernens brands

og hermed skabes en ‘win-win’ situation for alle parter.

Nærhed er et begreb, der tænkes ind i både dagligdagen

og strategiske beslutninger. DK Company tror på, at nærhed

er et af de bærende elementer for at sikre den fortsatte

vækst både i wholesale og retail.

ForretningSKonCept og idégrUndLag

DK Company er en modekoncern, der har viljen og modet

til at skille sig ud. Troen på bløde værdier og viljen til at

efterleve ’The Blooming Concept’ er kendetegnende for

virksomhedskulturen. DK Companys engagerede medarbejderstab

ved, at selskabets værdigrundlag og deres

aktive indsats i dagligdagen er forudsætningen for vækst

og en sund økonomi.

DK Companys multibrand-strategi er primært baseret på

brands, der giver ‘value-for-money’. Med brands som

Karen by Simonsen og Gestuz er DK Company dog også

repræsenteret i high-end segmentet, hvor der i stedet er

fokus på ‘luxury-for-less’. I begge tilfælde er udgangspunktet,

at forbrugerne skal have oplevelsen af at få mere, end

de har betalt for.

DK Company ønsker at opbygge langvarige ‘win-win’relationer

med forbrugere, medarbejdere, kunder og leverandører

– heraf udspringer det strategiske begreb ‘4 x

win’. Relationerne er funderet på tillid, nærhed og gensidig

respekt.

12 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

dK Company har integreret

og VidereUdViKLet 11 BrandS

Siden 2004

Warehouse

DK Company

Ikast

Finance

Department

DKC Production China

Logistics

DK Company

Marketing

HR

Finance

Control

DKC Purchase Shanghai

Strategien er baseret på ‘The Blooming Concept’, der

visua liseres med en blomst. Blomsten er et levende, organisk

symbol på vækst. Den har sunde rødder og kraftig

stilk, som er i stand til at bære og nære de farverige blomsterhoveder.

Blomsterkronerne har retail i midten og er let hævet over

de to øvrige med alle brands, hvilket ikke er tilfældigt. Det

illustrerer, at alle brands skal kunne tænke og agere som

forhandlere for på den måde at bidrage til udviklingen af

denne del af forretningen.

Blomsten kræver pasning, pleje og konstant udvikling for

at bevare sin unikke tiltrækningskraft – for at forblive stærk

og rank, så den kan udnytte medvind og modstå modvind.

WEB

Retail

Marketing

IR/Communication

DK Company * årsrapport 2012 13

Retail

Control

IT

DKC Purchase Eastern Europe

Logistics

DKC Purchase Bangladesh

Finance

Department

DK Company

Vejle

Warehouse

Stilken symboliserer de fælles funktioner som logistik, IT,

HR, lager og økonomi. Rodnettet udgøres af DK Companys

leverandører, indkøbskontorer og egne produktions steder.

Denne base udgør den konkurrencedygtige næring til kronbladene

- som illustrerer de enkelte brands, der skal blomstre

til gavn for butikker og kunder verden over. Kunderne illustreres

af bierne, der summer omkring blomsterkronerne.

Formålet med ’The Blooming Concept’ er, at hele værdikæden

fra rodnet til bier skal opleve ’the magic of win-win’.

Den vigtigste ressource i denne sammenhæng er mennesker,

netværk og relationer. Uden dem visner blomsten.


leDelSenS årSberetning

14 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

DK Company

stÅr stærKt I

KonKurrenCen

DK Companys KonKurrenCemæssIge

styrKe Bygger pÅ:

:

* Multibrand-strategi med fokus på synergi

og udnyttelse af fællesfunktioner.

* Dokumenteret evne til at integrere opkøbte

virksomheder og udvikle porteføljen af brands.

* Bred geografisk tilstedeværelse og stor erfaring i

at etablere sig på nye markeder.

* Partneraftaler.

* Retailkoncepter via multibrandstrategien.

DK Company * årsrapport 2012 15


leDelSenS årSberetning

dK CompanyS

KoLLeKtioner aFSÆtteS

tiL 28 Lande Verden oVer

mULtiBrand-Strategi med SynergieFFeKter

DK Companys multibrand-strategi er baseret på en portefølje

af 18 brands. Forretningskonceptet ‘The Blooming

Concept’ sikrer, at alle brands bevarer deres unikke identitet

og design-DNA.

Samtidig skabes der synenergier gennem udnyttelse af en

række fællesfunktioner så som økonomi, lager, HR og IT.

De realiserede synergieffekter har bevirket, at koncernen er

mere robust i forhold til at evne at levere positive resultater.

doKUmenteret eVne tiL at

integrere opKØBte VirKSomheder

og UdViKLe porteFØLJen aF BrandS

DK Companys strategi for vækst er fortsat at opkøbe og

videreudvikle eksisterende brands frem for selv at etablere

og udvikle nye brands.

Udviklingen af brandporteføljen startede med købet af Kaffe

Clothing Company i 2004, som tilførte værdifuld erfaring i

integration af nye selskaber og nye brands. DK Company

har i alt integreret og arbejdet med videreudvikling af 11

brands siden 2004, hvor købet af de tre divisioner i 2012

har positioneret DK Company som en væsentlig aktør i

både wholesale- og retailsegmentet.

I juli måned 2012 tilkøbte DK Company de tre BTX-divisioner

Young, Modern samt Retail Norge og realiserede

dermed et strategisk mål for vækst. Opkøbet er det største,

som koncernen har været involveret i, og i modsætning til

tidligere opkøb, drejer det sig om brands med en betydelig

omsætning. I forbindelse med overtagelsen erhvervede

koncernen 105 helt- eller delvist ejede butikker og 79 franchisebutikker

i Norge, Sverige og Danmark. Opkøbet forventes

at påvirke omsætningen i størrelsesordenen 1.100

mio. kr. i 2013.

DK Company har nået en størrelse og en bredde, der giver

selskabet en større og skarpere profil på markedet. Der er

indlysende muligheder for synergiskabelse, erhvervelse af

knowhow, udvikling af retailkoncepter, nærhed til forbrugerne

samt forøgelse af markedsandele, omsætning og indtjening.

Overtagelsen af de tre divisioner skete pr. 1. juli 2012, og

de positive effekter er endnu ikke i fuldt omfang reflekteret i

regnskabet for 2012, men potentialet i de overtagne brands

er stort. De første seks måneders erfaring viser, at kunderne

har reagereret positivt på de nye tiltag og aktiviteter, der er

iværksat inden for udvikling af DNA og afsætning.

Selskabets butikker har historisk set været drevet som

multibrandbutikker, hvor en mindre andel af omsætningen

hidrører fra salg af koncernens kollektioner. Det er målet at

øge denne procentsats væsentligt og dermed accelerere

implementeringen af multibrandstrategien i retail.

Bred geograFiSK tiLStedeVÆreLSe

En af DK Companys styrker er den brede geografiske tilstedeværelse.

Kollektionerne afsættes til 28 lande verden

over. Købet af de tre divisioner har styrket DK Company

specielt i Norge og Tyskland. Norge er koncernens hovedmarked.

Volumenmæssigt ligger Tyskland nummer to og

er selskabets største vækstmarked. Derudover har DK

Company med købet opnået en indgang til de øvrige europæiske

markeder, hvor Blend traditionelt set har opnået en

stor del af sin omsætning i Sydeuropa.

Dette bidrager til en geografisk spredning i omsætningen,

hvor DK Company i dag er mindre sårbar i forhold til udsving

på enkelt markeder. Det norske marked er samlet set det

største for koncernen, hvorfor der er en vis afsætningsrisiko

på dette marked. Selskabet vurderer dog, at risikoen både

for Norges og Tysklands vedkommende er overskuelige, da

disse landes økonomier er blandt Europas mest robuste.

Designersmarket

16 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

partneraFtaLer

For at skabe størst mulig synergi i samarbejdet med de

eksterne forhandlere har DK Company etableret et program

for wholesalekunder. Formålet med dette program er

at sikre et tæt samarbejde og skabe ’win-win’ mellem DK

Company og forhandlere. Programmet understøtter samarbejdet

ved tilknytning af flere brands via en multibrandaftale.

retaiLKonCepter

DK Companys retailkoncepter fungerer i dag under tre

forskellige modeller:

* 100% ejede butikker

* Delvist ejede butikker, hvor DK Company ejer mini

mum 50% og har bestemmende indflydelse

* Franchisebutikker, hvor den enkelte partner styrer

dagligdagen inden for givne rammer

DK Companys retailkoncepter omfatter følgende:

B.YOUNG

b.youngkæden henvender sig til yngre kvinder mellem 25-

45 og er med 150 butikker det mest udbredte af DK Companys

retailkoncepter.

Kæden er blandt de markedsledende i Norge med 131 butikker

og en kendskabsgrad på 97%. Butikkerne er ligeligt

fordelt mellem helt eller delvist ejede butikker samt franchise.

I Sverige er der i dag 16 franchisebutikker, og i Danmark

er der etableret ni. Butikkens udvalg henvender sig til

‘value for money’-segmentet.

b.young er det primære brand i butikkerne, der dækker

bredt fra gadevarer til den specielle trendvare. Butikkerne

ligger i de populære butikscentre eller på hovedstrøg.

b.young kæden suppleres produktmæssigt af Sorbet samt

på buksesiden af Dranella og Denim Hunter.

DESIGNERSMARKET

Designersmarket er etableret som paraplykoncept over en

række af DK Companys brands. DK Company har i dag 15

butikker, som næsten udelukkende ligger i Danmark. Butikkerne

er primært placeret i storcentre og centralt på hovedstrøg.

Herudover findes enkelte butikker i Mellemøsten, der

alle er drevet på franchisebasis.

Udvalget i butikkerne er en bred vifte af koncernens højtprofilerede

designerbrands som Karen by Simonsen, Gestuz,

Denim Hunter, Cream og Kaffe.

Indretningen af Designersmarket er inspireret af ’Meat

Packing District’ på Manhattan, New York. De dominerende

elementer er rå gulve og vægge, tunge jerndrager og rustikke

murstensvægge, som kontrasteres af hvide sprosse -

vinduer, runde søjler, kakkelborde og feminine billedrammer.

SORBET

DK Companys retailkoncept Sorbet er udsprunget af

brand et Sorbet, der oprindeligt er opstået som en supplerende

kollektion til b.youngkæden i Norge. Sorbet er

målrettet det norske marked, og kæden har i dag 11 butikker,

der primært er placeret i de større byer i Norge. Brandet

sælges, ud over i de fleste b.young butikker, til eksterne

forhandlere.

Sorbet-konceptet suppleres med andre brands som ICHI,

Kaffe og Karen by Simonsen. Butikkernes udvalg er kendetegnet

ved bl.a. toppe og kjoler med detaljer.

Sorbet-kæden henvender sig til en forbruger på +25 år.

FRANSA

Kendetegnet for Fransa retailkonceptet er et velkoordineret

udvalg og en voksen stil. Fransa kollektionen er bred og kan

derfor være hovedleverandør for en butik. Butikkerne suppleres

blandt andet med Dranellas bukseprogram. Herudover

tilbydes Karen by Simonsen og Cream som en del af

butikkens sortiment. DK Company ser et stort potentiale i

DK Company * årsrapport 2012 17

Fransa


leDelSenS årSberetning

at udbygge Fransakæden yderligere, idet segmentet, som

kæden henvender sig til, er 10-15 år ældre end både Sorbet

og b.youngkæden. I dag består kæden af 19 butikker.

CREAM

Cream er et rendyrket livsstilskoncept, det er udpræget

feminint med et sortiment, der primært er baseret på de

tre brands Cream, Cream Deluxe og Creamie (børnetøj)

suppleret med Denim Hunters bukseprogram. Den første

Creambutik er under etablering i Oslo, Norge, og DK Company

anser potentialet i videre udvikling af konceptet for

stort.

BLEND

Skitserne til den første herrebutik er igangsat, og der arbejdes

med udformning af et endeligt koncept. Herefter er det

planen at igangsætte tre-fem testbutikker i løbet af 2013.

Blends herrekollektion skal være bærende i butikkerne,

suppleret af FQ1924 og eventuelt 1-2 andre brands. Butiksuniverset

vil basere sig på Blends brand DNA, der tager

udgangspunkt i en denim-verden og rummer elementer af

autentisk ’roughness’, farver og print med kant.

Designersmarket

18 DK Company * årsrapport 2012


DK Company * årsrapport 2012 19


leDelSenS årSberetning

KonsolIDerIngsÅr

i 2013 KonSoLidereS grUndLaget For Fremtidig VÆKSt

Gennem finanskrisen har DK Company via nærhed til

kunden og fokus på omkostningsniveauet oplevet vækst

på både top- og bundlinje. Det er ledelsens vurdering, at

virksomhedens fokus på brands, der leverer ’value-for

money’ og ’luxury-for-less’, vil bidrage til fortsat vækst de

kommende år – finanskrisen til trods.

I 2013 er indsatsen koncentreret om at konsolidere den

samlede forretning, således at fundamentet for fremtidig

vækst er til stede. Konsolideringen skal ske via optimering

af processer, udnyttelse af systemer og implementering af

’best practice’. Derved vil DK Company være godt positioneret

for fremtidig vækst.

DK Companys overordnede og langsigtede målsætning

er at øge markedsværdien ved at øge antallet af butikker.

Endvidere vil væksten ske via organisk vækst og opkøb af

nye brands, der kan styrke og supplere den eksisterende

palette af kollektioner. Det er ligeledes en overordnet

målsætning at give aktionærerne et konkurrencedygtigt

afkast af deres investerede kapital.

DK Company er opmærksom på de store muligheder inden

for e-handel. Andelen af forbrugere, der handler online, er

stigende. Derfor afsætter DK Company flere og flere af sine

brands gennem egne og kunders e-handelsbutikker.

Væksten skal fortsætte i såvel omsætning som indtjening.

Det skal bl.a. ske via fokus og nærvær i wholesale og retail.

Det er DK Companys vision at blive blandt de førende

udbydere af multibrands i Europa. Målet består ikke i en

ensidig jagt på omsætning, idet det er en vigtig ambition

at fastholde en sund forretning og en fornuftig indtjening,

også i perioder med stor vækst. Derfor er det en del af DK

Companys målsætning løbende at skære usunde dele af

virksomheden fra.

Den økonomiske målsætning hænger for DK Company

tæt sammen med ‘win-win’-strategien: Det gælder om at

skabe ‘win-win’-situationer hele vejen rundt: Hos kunder,

hos leverandører, hos medarbejdere, for virksomheden og

for aktionærerne.

Det er DK Companys målsætning at skabe en sund indtjening

i både wholesale- og retail. Kerneforretningen har traditionelt

været wholesale-baseret, hvor fokus har været på at

sikre de rigtige afsætningskanaler, men retailsegmentet får

markant betydning for fremtidens vækst.

Samarbejdet med forhandlere skal øges gennem etablering

af flere partnerbutikker, og det er ligeledes en klar ambition

at åbne flere egne butikker.

DK Company har gennem de senere år etableret salg på

nye markeder. DK Company ønsker at videreudvikle salget

på de eksisterende markeder samt at afsøge mulighederne

for at etablere sig på nye markeder. Der er fokus på det

nordiske marked samt øvrige europæiske nærmarkeder.

DK Company holder dog også nøje øje med udviklingen

på helt nye markeder eksempelvis BRIK-landene (Brasilien,

Rusland, Indien og Kina).

I de kommende år vil selskabet øge både fokus og investeringer

inden for dette vigtige område. Der er allerede i dag

indgået aftale med flere af de store europæiske spillere inden

for e-handel, og en yderligere udbygning af koncernens

strategi er på vej. Specielt vurderes mulighederne på det

norske marked at være oplagte, hvor e-handel kan supplere

og udbygge selskabets i forvejen stærke position inden

for retail.

20 DK Company * årsrapport 2012


DK Company * årsrapport 2012 21


leDelSenS årSberetning

FoKUS pÅ at SiKre grUndLaget

For Fremtidig VÆKSt

Strategi

Året 2013 vil være fokuseret på en yderligere konsolidering af koncernen. Formålet med dette fokus er at sikre, at grundlaget

er til stede for en fremtidig vækst. De væsentligste elementer i DK Companys forretningsstrategi er:

* EKSPANSION AF KONCERNENS RETAILKONCEPTER

DK Company har i dag 199 konceptbutikker. Koncernen har til hensigt at udvide antallet af butikker via de tre

modeller for retail.

* ORGANISK VÆKST

DK Company vil fortsætte med at skabe vækst gennem udvikling af de enkelte brands i selskabets

brandportefølje.

* UDVIKLING AF EKSISTERENDE MARKEDER OG ETABLERING AF NYE

Gennem de senere år har DK Company etableret salg på flere nye markeder. DK Company ønsker primært at

videreudvikle salget på de eksisterende markeder, men også at etablere sig på nye, når potentialet er oplagt.

* OPKØB AF VIRKSOMHEDER, NYE BRANDS OG RETAILKÆDER

Gennem de senere år har DK Company opkøbt virksomheder, integreret en række nye brands i porteføljen og

opkøbt b.young, Fransa og Sorbet kæderne. Koncernen ønsker fortsat at skabe vækst gennem opkøb af

virksomheder, brands og eksisterende retailkæder.

* EKSPANDERE VIA E-HANDEL

DK Company har allerede etableret e-handelsbutikker for en række af koncernens brands, og koncernen har en

klar strategi om at ekspandere yderligere via e-handel.

* UDBYGNING AF KONSIGNATIONSAFTALER

Det er målet at udbygge antallet af konsignationsaftaler, specielt på det tyske marked. Aftalerne styres på lige fod

med øvrige partneraftaler.

reaLiSering aF ForVentninger tiL 2012

Omsætningen i regnskabsåret 2012 blev 1.208 mio. kr. mod

672 mio. kr. året før (18 måneder) svarende til en vækst på

80%. Den udmeldte forventning var 1.200 mio. kr.

Resultat før skat blev 52 mio. kr. mod 102 mio. kr. året

før (18 måneder). Således realiserede koncernen en overskudsgrad

på 7,6% mod 14,7% året før. Den udmeldte forventning

til resultatet før skat var 40-50 mio. kr.

Årets resultat anses som tilfredsstillende under hensyntagen

til særlige poster og resultat af ophørende aktiviteter.

De særlige poster i resultatopgørelsen udgør 13 mio. kr. og

kan opdeles i følgende hovedkategorier:

* Transaktionsomkostninger i forbindelse med

opkøbet af tre divisioner fra BTX Group A/S.

* Strategisk tilpasning af koncernen.

ForVentninger tiL 2013

Med fokus på en konsolidering af fundamentet for den

fremtidige forretning forventes det, at koncernen i 2013

rea liserer en omsætning på i niveau 1.700 - 1.800 mio. kr.

EBITDA forventes realiseret i niveauet 110 - 130 mio. kr.

Resultat før skat for 2013 forventes i niveauet 100 – 120

mio. kr.

Overskudsgraden forventes at blive realiseret i størrelsesordenen

6-7%.

Der forventes et investeringsniveau på 10-20 mio. kr. til udvikling

af retail og salgsunderstøttende forbedringer af itplatformen,

herunder videreudvikling af e-handel.

22 DK Company * årsrapport 2012


DK Company * årsrapport 2012 23


DK Company – 18 BranDs

og tre

divisioner

dK CompanyS hoVedaKtiVitet

er deSign, marKedSFØring

og SaLg


leDelSenS årSberetning

KonCernenS Strategi er

at KonCentrere Sig om

BrandS, der tiLByder

VaLUe-For-money

og LUxUry-For-LeSS

DK Companys hovedaktivitet er design, markedsføring og

salg af i alt 18 forskellige brands. Koncernens strategi er at

koncentrere sig om brands, der tilbyder value-for-money og

luxury-for-less.

De enkelte brands har deres egen DNA, identitet og særegne

karakteristika. Der arbejdes løbende på at udvikle de

enkelte brands, dels for at undgå sammenfald og dermed

intern konkurrence, dels for at skabe brands og kollektioner,

der komplementerer og understøtter hinanden. Derved

skabes der øgede muligheder for krydssalg.

De 18 brands fungerer som selvstændige enheder.

Skemaet nedenfor viser en oversigt over de enkelte brands.

dK Young dK trend

dK classic

DK Company * årsrapport 2012 25


leDelSenS årSberetning

diViSionen dK yoUng

DK Young er produktdivisionen for de yngre fashion brands.

Divisionen tog navneforandring i forbindelse med opkøbet

af de tre divisioner i juli 2012 og indeholder nu følgende

brands ICHI, FQ 1924, Blend He og Blend She.

BLEND HE

BLEND HE er denim-mode inspireret af arbejdstøj. Tøjet er

maskulint og naturligt råt med fokus på aktualitet, produktdetaljer

og valuta for pengene.

BLEND HE kollektionen omfatter et stærkt udvalg af moderne

europæiske stilarter, der er som skabt til livet i byen.

Kompetence og ægte håndværksmæssig kvalitet kendetegner

jeansbrandet, som henvender sig til modebevidste

unge og ungdommelige mænd over hele verden.

BLEND HE’s primære markeder er Tyskland og Sydeuropa,

hvor kollektionerne blandt andet sælges til flere af de anerkendte

stormagasiner.

BLEND SHE

BLEND SHE er moderne og feminin denim-mode til hende,

som ønsker at føle sig godt tilpas.

BLEND SHE fokuserer på aktualitet, produktdetaljer og

valuta for pengene og omfatter et stærkt udvalg af moderne

europæiske stilarter, der er som skabt til livet i byen.

Kollektionen henvender sig til modebevidste unge og ungdommelige

kvinder og afsættes hovedsageligt på de sydeuropæiske

markeder.

FQ1924

Frontiers of Quebec 1924, også kendt som FQ1924, blev

lanceret i 2011 som et nyt herretøjsbrand, som på en unik

måde indarbejder historiefortælling i modedesign.

FQ1924 tilbyder et omfattende udvalg af herretøj og accessories

i seks årlige kollektioner sammen med 12 månedlige,

farvekoordinerede kollektioner.

FQ1924 opfylder ethvert behov – ‘1924’-linjen med fritids-

og sportstøj i studenterlook som gennemgående tema og

‘Avenue’-linjen, der henvender sig til det moderne, modebevidste

bymenneske.

ICHI

Siden ICHI blev lanceret i 1999, har ICHI udviklet sig til et

veldefineret designerbrand med et stærkt internationalt ry

for at skabe mode til en overkommelig pris. I dag findes

ICHI i de fleste større byer i Europa og har mere end 1.500

wholesalekunder over hele verden.

ICHI er feminin mode til den modebevidste pige. ICHI-universet

er mangeartet med en blanding af stilarter og er konstant

udfordrende i sin brug af materialer, former og farver.

ICHI er mode til en overkommelig pris med et tydeligt designeraftryk.

diViSionen dK trend

Divisionen DK Trend henvender sig til kvinder på 25+.

Divisionen indeholder flere fashion brands, hvoraf de

største er Kaffe, Cream, Fransa og b.young. Derudover

rummer divisionen First Company og MID Pro Tex, der

står for stock-salg, private label-produkter og produktionsenheder

i Kina og Ukraine. DK Companys retailkoncepter er

ligeledes en del af DK Trend.

B.YOUNG

b.young blev grundlagt i 1991 som et ungt brand og har

siden udviklet sig med hastige skridt. b.young brandet giver

‘valuta for pengene’ og handler om at skabe en attraktiv

modestil.

Med b.young får kunderne mulighed for at udtrykke deres

personlighed gennem nye og friske kollektioner året rundt.

Og hos b.young får kunderne modetøj i høj kvalitet til attraktive

priser!

CREAM, CREAM DELUXE OG CREAMIE

Hver Cream-kollektion er en verden af detaljer i blød bohemestil

- brugt lag på lag. Cream er skabt under mottoet

‘Lovely Retail Extravaganza’.

Creams karakteristiske stil hylder det feminine. Brandet

er et full fashion-koncept, som klæder kvinder på fra top

til tå. Kollektionen består af en lang række styles: Kjoler,

nederdele, toppe, bluser, bukser, jakker og frakker foruden

forskellige accessories.

Cream deluxe er et bredt accessories-sortiment, der

matcher Cream-kollektionerne.

Creamie er eksklusivt børnetøj til piger. Det er dansk design

til de yngste piger, der elsker det feminine og søde udtryk,

som de kan tilsætte et strejf af boheme. Det er unikt børnetøj

– hvor de smarte og cool piger stadig er børn.

DENIM HUNTER (TIDLIGERE KÖN & MÖN)

Denim Hunter er et jeansbrand, der er skabt af folk med

meninger og holdninger. Hos Denim Hunter findes der

ingen idealmål, for kvinder er skabt forskellige fra naturens

side. Det primære fokus er på jeans med god pasform, som

kvinder føler sig godt tilpas i.

Denim Hunter er feminin jeansmode med attitude, udtryk,

kvalitet og kant til den selvsikre, afslappede kvinde.

I efteråret 2012 tog brandet navneforandring fra Kön & Mön

til Denim Hunter, da Kön & Mön sprogligt ikke var anvendeligt

internationalt.

DRANELLA

Dranella blev grundlagt i 1956 af Søs og Ib Drasbæk, som

skaber af feminint modetøj og fritidstøj til kvinder, designet

med sjæl og passion for detaljer. Tilgangen er feminin og

afslappet i en ren og unik europæisk stil – et stærkt brand

26 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

DK Company * årsrapport 2012 27


leDelSenS årSberetning

28 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

med en stærk historie. Ud over kvalitetsmaterialer, passion

for detaljer og unikt tilbehør er Dranella kendetegnet ved

et stærkt buksekoncept med god pasform, der afsættes

gennem flere af DK Companys retailkoncepter med stor

succes.

FRANSA

Fransa lancerede sin første kollektion i 1968. Fransa tilbyder

kvinder modetøj af høj kvalitet til den rigtige pris.

Med sit brede sortiment dækker Fransa forskellige behov.

Den feminine og lidt pyntede stil til særlige lejligheder, den

moderne stil til arbejdssituationer og den afslappede stil til

fritiden.

Med seks årlige kollektioner og 12 ekspreskollektioner giver

Fransa markedet et solidt grundlag for både wholesale- og

retail.

Fransa henvender sig til kvinder, som elsker at være feminine

og velklædte. Kvinder, som værdsætter moderne stil

og høj kvalitet til en rimelig pris.

Dranella handler om personlighed med kant og henvender

sig til feminine og selvbevidste kvinder i alle aldre. Hun ser

cool ud i feminint, afslappet tøj med iøjnefaldende detaljer.

GESTUZ

Gestuz er inspireret af backstage rock n' roll liv, men med et

strejf af elegance og sødme. Dette suppleres af stærke og

banebrydende trykte historier, og gennem et lille udvalg af

håndlavede, iøjnefaldende modeller giver det en chance for

at skille sig ud fra mængden.

Gestuz er et univers for sig. Med Gestuz udtrykkes individualitet,

legesyge, råhed og styrke.

KAFFE

Kaffe er et komplet og dynamisk modekoncept med fokus

på komfort, uhøjtideligt design, gennemtænkt kvalitet og

matchende farver. Kaffe er skabt med passion, perfektion

og lysten til at udtrykke individuel stil.

Størstedelen af kollektionen har et kommercielt snit og

består af kombinerbare stilmæssige linjer, dels den feminine,

bohemeinspirerede del og dels det ‘casual’, rå og

jeansorienterede. En tredjedel af kollektionen er ‘high level

fashion’, ligesom der også er stærkt kommercielle gadevarer,

der egner sig til at fange opmærksomheden og bringe

kunderne ind i butikken.

Kunden kan mikse og matche sit Kaffe-sortiment, så det

præcist passer den enkelte butiks kundesammensætning

og behov. Kaffe er masser af ‘value for money’ og godt

købmandsskab - for forbrugerne og butikkerne.

KAREN BY SIMONSEN

Karen by Simonsen er et internationalt high-fashion

designer brand skabt af den danske designer Karen

Simonsen, der tænker grafisk, geometrisk og i linjer, når

hun skaber sine kollektioner. Karen Simonsen kombinerer

modsætninger, som giver de nødvendige energier til en helt

ny kreativitet.

Historiens vingesus, moderne materialer og enkle silhuetter

er inspirationen, som giver Karen by Simonsen et DNA

bestående af basis produkter, innovative materialer og

stærke detaljer.

OCCUPIED

Occupied er den personlige stil til hende, der gerne skiller

sig ud. Hvor det rå bliver romantisk med feminine detaljer –

hvor det naturlige look bliver tilbagelænet trendy.

Occupied har fokus på den gode kvalitet og komfort; på

de rene metervarer, specialbehandlingen, som giver looket

det personlige twist, de effekter og personlige detaljer, der

tilsammen skaber Occupied.

Occupied udtrykker en passion for hverdagsluksus og

tidløst design fra str. 36-46.

SORBET

Sorbet er skabt ud fra et ønske om at bringe de sidste nye

trends fra verdens catwalks ud til kvinder i alderen 20-40 år.

Brandet er koncentreret omkring det norske marked med

sit eget retailkoncept og salg til eksterne forhandlere.

Sorbets designteam udvikler kollektioner til ‘value-formoney’-

segmentet, hvor der er fokus på god pasform,

kvaliteter og ikke mindst de rigtige farver til sæsonen.

På designsiden tilstræber Sorbet altid at tilføre produktet

‘det lille ekstra’, så kunden får en spændende oplevelse.

STUDIO

Kvinder er langt fra ens, og hos Studio hyldes forskelligheden

med feminint modetøj til plus-pigen. Det vil sige

kvinden med former, med figur og med lysten til at understrege

sin personlighed.

Studio fortolker tidens tendenser, og med gradue ringer

skabes romantiske og feminine kollektioner i str. 38-56.

Designmæssigt har Studio desuden altid fokus på de

vigtige detaljer, som giver det romantiske, feminine og cool

twist til kollektionerne.

VETO

Veto er til piger, der elsker jeans til feminine toppe og smarte

jakker, og gerne mikser et city look med rå jeans. Kollektionerne

skabes med øje for alle piger i str. 38-54 og med

DK Company * årsrapport 2012 29


leDelSenS årSberetning

fokus på fashion trends og det rigtige fit, der understreger

den feminine facon i alle størrelser.

FIRST COMPANY

First Company er DK Companys enhed for handels- og lagerførende

stocksalg samt private label-produktion. Gennem

First Company sælger DK Company årligt mere end

1,2 mio. stykker tøj fordelt på kædebutikker og storaf tagere

hovedsageligt i Skandinavien, Polen, Rusland, Tyskland og

Holland.

PRIVATE LABEL

Afdelingen for Private Label samarbejder udelukkende med

større kunder og kapitalkæder i Skandinavien, Holland, Polen,

Rusland og Tyskland. Her udnyttes effekten af modekoncernens

stærke position med hensyn til volumen, der

sikrer konkurrencedygtige priser hos DK Companys producenter

og leverandører i Indien, Kina og Bangladesh. Design

og produkter udvikles i tæt samarbejde med kunden enten

via kundens egen designafdeling eller gennem selskabets

egne designteams. På den måde udvikles og leveres mere

end 1 mio. stk. private label-enheder pr. år.

MID PRO TEX

Purchase Eastern Europe er DK Companys produktionsfunktion

i Østeuropa under selskabsnavnet MID Pro Tex

A/S. Fra kontoret i Danmark sources metervarer og tilbehør

fra Tyrkiet, Kina og Taiwan, medens selskabets produktionskontor

i Litauen organiserer produktionen i Litauen, Polen

og Ukraine. Der er 34 ansatte i MID Pro Tex A/S, som DK

Company ejer 51% af.

Ud over selskaberne i DK Company sælger MID Pro Tex

design og produktion til en række større europæiske kapitalkæder

og postordrefirmaer.

RETAIL

Indtil overtagelsen af Retail Norge-divisionen har størstedelen

af selskabets butikker været drevet i samarbejde med

en tredjepart, enten på franchisebasis eller ved delt ejerskab

med DK Company.

Med overtagelsen af retail-divisionen ser billedet nu anderledes

ud. DK Companys butiksportefølje består i dag

af 199 butikker. Hovedparten af butikkerne (149) ligger i

Norge, primært i de større centre. I Danmark er der etableret

33 butikker og i Sverige 17 butikker. b.young konceptet

er det mest udbredte af koncepterne med i alt 150 butikker.

I dag ejer DK Company selv 1/3 af butikkerne, 1/3 ejes

sammen med en række partnere og den sidste tredjedel er

franchisebaseret.

RETAILKONCEPTER

DK Company har tre typer af retailkoncepter:

100% selvejede butikker, hvor DK Company står for finansiering,

styring og den daglige drift via butiksbestyrere.

Delvist ejede butikker, hvor DK Company går ind med en

bestemmende ejerandel for sammen med en lokal forhandler

at drive butik.

Franchisemodellen, hvor partnere via nærvær og lokalt

kendskab driver butikker i lokalområdet.

Alle koncepter supporteres i den daglige butiksdrift af DK

Companys retail-organisation. Dette sker bl.a. i form af tiltag

som for eksempel kundeklub, der tilbydes kunderne fra

foråret 2013.

diViSionen dK CLaSSiC

FraSaLg aF CLaSSiC BrandS

DK Company har i 2012 foretaget et strategisk frasalg

af brands i DKC Classic-division og nedlukket KELLO.

Som en følge heraf vil der i 2013 ske en ombygning af

KELLO-konceptbutikkerne i Norge, mens butikken i Illum i

Danmark fortsat er i drift med koncernens brands.

BLUE WILLI’S

Konceptet på Blue Willi’s er i 2012 blevet ændret og reorganiseret.

Blue Willi’s butikker i USA og franchisebutikker

blev afviklet i efteråret 2012. Hensigten med Blue Willi’s er

at videreføre det på et lavere niveau. Brandet vender tilbage

til det oprindelige DNA, hvor der blandt andet fokuseres på

klassiske strikvarer af høj kvalitet.

Blue Willi’s er et koncept, der tager udgangspunkt i ’den

blå historie’ om den blå plantefarve Indigo, der har været

brugt i mere end 4.000 år. Kerneprodukterne i Blue Willi’skollektionerne

fremstilles i 100% naturlige materialer som

bomuld, uld, hør og silke. Gennem årene har Blue Willi’s

udviklet en unik knowhow. Stilen er klassisk, tidløs og afslappet.

Tøjet fra Blue Willi’s er i høj kvalitet og målrettet

såvel mænd som kvinder.

hVert Brand UdViKLer

ÅrLigt meLLem 4 og 8

KoLLeKtioner. FLere

BrandS SUppLerer med

eKSpreSKoLLeKtioner

30 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

DK Company * årsrapport 2012 31


leDelSenS årSberetning

KonCernenS aFdeLinger

INDKØB OG PRODUKTION

Alle brands har deres eget design- og indkøbsteam. Som et

led i selskabets multibrand-strategi samarbejder hvert team

med selskabets koordinerende indkøbsfunktioner.

Designere og indkøbere i Danmark arbejder tæt sammen

med selskabets indkøbskontorer i Kina og Bangladesh.

Produktionsmæssigt har koncernen en strategi, der siger,

at maksimalt 30% af produktionen må foregå på eget

produktionssted. De produkter, DK Company aftager fra

egen strikfabrik i Kina, udgør under 5% af de produkter, DK

Company i alt aftager fra Kina.

LOGISTIK OG DISTRIBUTION

De centrale logistikafdelinger i Ikast og Vejle forestår

forhand ling af fragtaftaler, håndtering af import- og eksportdokumenter,

styring af toldafregninger samt kontakten til

toldmyndigheder.

Distributionen sker fra lagerfaciliteter ved domicilerne i Ikast

og Vejle. I alt råder selskabet over 28.000 kvm. Ud over

standardlagerpladsen råder lageret over et betydeligt areal

til hængende konfektion.

Selskabet arbejder ud fra en målsætning om ‘varer til tiden

hos kunden’ og har valgt at håndtere handling af lager og

distribution in-house.

Med professionelt opbyggede lagre, som er styret af et

moderne scanningssystem, minimeres antallet af fejlleverancer.

Det gælder også i højsæsonen, hvor der arbejdes

i toholdsskift på lagrene. Desuden udnyttes fordele ved

syner gi og volumen.

Med lagerfunktionen in-house sikrer DK Company, at

værdier som nærhed til og dialog med kunderne er en

naturlig del af dagligdagen.

DK Companys fælles logistikafdelinger styrer årligt den internationale

transport af over 15 millioner stykker tøj. Koncernen

udnytter den volumen til at forhandle priser og optimere

transportveje. På den måde sikres de bedste priser,

som styrker konkurrenceevnen – til gavn for den enkelte

kunde.

ØKONOMI OG IT

Finance Department er koncernregnskabsafdelingen, som

hver måned leverer finansielle rapporter til samtlige afdelinger.

Funktionen sikrer et detaljeret og fuldt overblik over

koncernens finansielle situation.

Synergieffekten udnyttes optimalt via den fælles og professionelt

opbyggede økonomiafdeling, som gennem fast, de-

central tilstedeværelse i brand-administrationen får nærhed

til markedet og synlighed i forretningen.

I forbindelse med opkøbet af de tre divisioner er der hen

over efteråret arbejdet intenst på at strømline koncernens

it-systemer til én fælles platform. Pr. 1. januar 2013 overgik

DK Company Vejle til samme platform som DK Company i

Ikast, hvilket medfører ensartet rapportering og konsolidering

i den danske del af koncernen. I løbet af 2013 overgår

også det norske selskab til samme platform, og der vil

herefter være sikret fuld synergi og strømliningen vil dermed

være gennemført.

Endvidere arbejdes løbende på udvikling og forbedringer af

diverse løsninger, senest en opgradering af salgsstyrkens

IT-værktøjer.

32 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

posItIv

marKeDsuDvIKlIng

Markedsudviklingen har været præget af forværringen i

den europæiske gældskrise, som har medført en mærkbar

negativ udvikling i forbrugernes købelyst. Kampen om

forbrugerne er intensiveret, hvilket har resulteret i udstrakt

brug af salgsfremmende aktiviteter så som priskampagner

og udsalg.

Ovenstående har medført, at det er blevet endnu sværere

for selskabets kunder at drive en lønsom forretning, og

antal let af hensættelser har været stigende. De trange

tider har procentvis dæmpet væksten i DK Companys

omsætning i forhold til tidligere år.

Med det strategiske opkøb af de tre BTX-divisioner, som

blev effektueret 1. juli 2012, og som på afgørende vis styrkede

DK Companys markedsposition, har selskabet imidlertid

været i stand til at afbøde de negative virkninger af de

udfordrende markedsforhold. Afsætningsmæssigt opnåede

100

80

60

40

20

0

10%

17%

34% 19%

DanmarK, norge, sverIge og fInlanD

øvrIge marKeDer I europa

øvrIge marKeDer uDen for europa

DK Company * årsrapport 2012 33

9%

selskabet større og dybere spredning på vigtige markeder

så som Norge og Tyskland, og brandporteføljen blev suppleret

og komplementeret, så markedsprofilen i forhold til

det vigtige midterprissegment er blevet både skarpere og

mere iøjnefaldende.

I 2013 forventer DK Company en konsolidering af den samlede

forretning. Koncernens retailkoncepter, multibrandstrategi

og egne retailbutikker, som i fremtiden vil aftage en

større procentdel af selskabets egne varer, forventes dog

sammenlagt at have en positiv indvirkning på selskabets

indtjening.

KONCERNOMSÆTNING FORDELT På MARKEDER

3% 3%

19% 32% 32%

56% 64% 72% 65% 65%

2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2012

(18 mdr.)


leDelSenS årSberetning

Bestyrelsen I DK Company

Bo Knudsen, formand (født 1964) Dion eriksen, næstformand (født 1958)

BAGGRUND:

Oprindeligt uddannet statsautoriseret revisor og

nuværende administrerende direktør i udviklings- og

entreprenørkoncernen KPC Holding A/S.

LeDeLSeSHveRv (eksklusive koncernselskaber):

Fondsmæglerselskabet Investeringsrådgivning A/S

(formand).

HBK af 1.6. 1992 A/S (formand).

DGI Huset Herning A/S.

JP ejendomme 2 A/S.

Linnet & Jensen ApS.

Reforma A/S.

P/S OPP Psykiatrisk Afdeling vejle – Industriens Pension.

Derudover direktør for/bestyrelsesposter i 14 associerede/dattervirksomheder

til KPC Holding A/S

og ejendomsselskabet af 29.06.2006.

Medlem af bestyrelsen siden 2011.

Formand for revisionsudvalget.

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Aktiebeholdning 0 stk.

BAGGRUND:

Uddannet optometrist og tidligere indehaver af en kæde

bestående af 28 optikerbutikker. Nuværende beskæftigelse

CeO i ProDesign International A/S.

LeDeLSeSHveRv (eksklusive koncernselskaber):

I.B. Gruppen A/S (formand).

MeC A/S Ikast (formand).

Pro & Co A/S (formand).

Dion eriksen Holding ApS.

Dv Invest A/S.

FeM Invest Ikast ApS.

Gacelle A/S.

Hummelmose Invest A/S.

JP ejendomme 2 A/S.

Midtjysk Udviklingsselskab A/S.

Oktober Invest A/S.

Pro&Co Innovation ApS.

Thygesen & Birk Fabrics A/S.

Ikast-Brande Gymnasium & International School.

Medlem af bestyrelsen siden 2011.

Anses for afhængigt bestyrelsesmedlem.

Aktiebeholdning 0 stk.

34 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

albert Kusk (født 1970)

BAGGRUND:

Advokat og partner hos Advokataktieselskabet DAHL,

Herning.

LeDeLSeSHveRv:

Arting A/S.

Advokataktieselskabet Dahl Herning A/S.

Dansk Total Distribution A/S.

erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S.

Forsikringsmægler Danmark ApS.

Herning Folkeblad A/S.

Herning Folkeblads Fond.

Herningbladet A/S.

Konceptas A/S.

Samdistributionsselskabet Midt-vest A/S.

Medlem af bestyrelsen siden 2011.

Medlem af revisionsudvalget.

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Aktiebeholdning 0 stk.

DK Company * årsrapport 2012 35


leDelSenS årSberetning

DIreKtIonen I DK Company

Jens poulsen, (født 1970)

adm. direKtØr Siden 2011,grUndLÆgger

og hoVedaKtionÆr i dK Company

LeDeLSeSHveRv (eksklusive koncernselskaber):

DKC Holding 2011 A/S.

Jens Poulsen Holding ApS.

JP ejendomme 2 A/S.

JP ejendomme 1 ApS.

Jens Poulsen ApS.

Frugt på Solsiden ApS.

Dansk Mode & Tekstil.

Aktiebeholdning:

1.193.549.415 stk. (via DKC Holding 2011 A/S)

Kasper philipsen, (født 1980)

indKØBSdireKtØr,

medLem aF direKtionen Siden 2012

LeDeLSeSHveRv (eksklusive koncernselskaber):

DKC Holding 2011 A/S (formand).

Kasper Philipsen Holding ApS.

Belika A/S.

Aktiebeholdning:

305.992.429 stk. (via DKC Holding 2011 A/S)

36 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

søren lauritsen, (født 1973)

ØKonomidireKtØr,

medLem aF direKtionen Siden 2012

LeDeLSeSHveRv (eksklusive koncernselskaber):

DKC Holding 2011 A/S.

BL ejendomme A/S.

BL ejendomsadministration A/S.

Lauritsen ApS.

SBL Invest ApS.

Bendtsen Biler A/S.

Aktiebeholdning:

30.420.300 stk. (via DKC Holding 2011 A/S)

Jens obel Jørgensen, (født 1970)

SaLgSdireKtØr,

medLem aF direKtionen Siden 2012

LeDeLSeSHveRv (eksklusive koncernselskaber):

DKC Holding 2011 A/S.

Jens Obel Jørgensen Holding ApS.

STeLLA NOvA Copenhagen A/S

Aktiebeholdning:

259.467.264 stk. (via DKC Holding 2011 A/S)

DK Company * årsrapport 2012 37


leDelSenS årSberetning

helheDsorIenteret

risikostyring

dK Company Styrer eFFeKtiVt og heLhedSorienteret

de riSiCi, der er ForBUndet med

at driVe VirKSomhed

38 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

Generelle risikofaktorer i forbindelse med at drive virksomhed,

risici forbundet med modetøjsbranchen samt specifikke

risici for DK Companys virksomhed beskrives nedenfor.

De omtalte risikofaktorer og usikkerheder omfatter de risici,

som ledelsen på nuværende tidspunkt vurderer som de

væsentlige. Der er udviklet effektive værktøjer til at håndtere

og imødegå de forskellige risici.

Risikofaktorerne er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge.

KERNERISICI

DK Company har defineret følgende kernerisici: Moderisiko,

risiko for tab af brandværdi, risiko for svingende råvarepri ser,

risiko for tab af immaterielle rettigheder, leverandørrisiko,

logistik- og lagerrisiko, debitorrisiko og medarbej derrisiko.

Disse risikofaktorer defineres som naturligt forbundne med

selskabets drift.

DK Company styrer de nævnte risici med værktøjer, der er

udviklet på baggrund af virksomhedens erfaringer og kompetencer

MODERISIKO

I modebranchen er det et grundvilkår, at en enkelt kollektion

kan slå fejl modemæssigt. DK Company har imidlertid

spredt risikoen, idet der udvikles fire til otte kollektioner årligt

på 18 forskellige brands. Desuden henvender de enkelte

brands sig til forskellige målgrupper, både hvad angår

køn, stil, pris og alder. Endvidere afsættes DK Companys

kollektioner i dag på 28 markeder.

Koncernens brands har endvidere forskellig grad af modeindhold.

Generelt udvikler DK Company sine kollektioner

ud fra et kommercielt og markedsorienteret udgangspunkt,

idet det er afgørende for virksomhedens lønsomhed, at de

enkelte brands kan produceres i en volumen, som giver

stordriftsfordele.

DK Company har erfaringsmæssigt været dygtige til at

reagere i tide på ændringer i forbrugernes præference som

følge af skift i modetrends. DK Companys succes hænger

sammen med evnen til hurtigt og fleksibelt at reagere på

forandringer i markedet.

RISIKO FOR TAB AF BRANDVÆRDI

Det er ligeledes et grundvilkår i modebranchen, at der er en

risiko for, at et brand kan tabe i værdi, at forbrugerne mister

interesse for brandet, og at det mister status. DK Companys

brands har alle eksisteret i en årrække, og gennem tiden

er der opbygget en ikke ubetydelig immateriel værdi for de

enkelte brands. Da kollektionerne løbende udvikles, er der

en kontinuerlig risiko for tab af brandværdi, hvis udviklingen

ikke tager den rigtige retning. DK Company har derfor etableret

systemer, der sikrer, at selskabet prompte reagerer

på markedssignaler, som indikerer, at brandudviklingen ikke

er på rette spor. Salgsleddet inddrages for eksempel aktivt

i modeBranChen er det

et grUndViLKÅr, at en

enKeLt KoLLeKtion Kan

SLÅ FeJL.

dK Company har imid-

Lertid Spredt riSiKoen,

idet der UdViKLeS Fire

tiL otte KoLLeKtioner

ÅrLigt pÅ 18 indiVidUeLLe

BrandS med meget For-

SKeLLig modegrad

i kollektionsudviklingen. Analyser af salget i egne butikker

benyttes ligeledes som input til designudvikling.

Negativ medieomtale eller dårlig omtale blandt kerneforbrugere

kan medføre et betydeligt tab af brandværdi. Derfor

har DK Company udviklet politikker for virksomhedsansvar.

Disse politikker reducerer risikoen for tab af brandværdi.

Politikkerne er uddybet i Årsrapportens afsnit om CSR. Det

er afgørende for brandværdien, at forbrugerne fastholdes

i oplevelsen af, at produkterne giver ‘value-for-money’ og

‘luxury-for-less’.

DK Company prioriterer områder som kvalitetskontrol

højt, idet koncernen er afhængig af kontinuerligt at levere

kvalitetsprodukter.

RISIKO FOR SVINGENDE RåVAREPRISER

Blandt DK Companys vigtigste råvarer er tekstiler, hvor

markedet historisk set har oplevet store udsving i råvarepriserne.

Da det er DK Companys politik at indkalkulere

omkostningerne i salgsprisen, vurderes det dog ikke

at få afgørende indflydelse på indtjeningen. Konkurrencesituationen

betyder, at langt de fleste modeleverandører

kalkulerer tilsvarende. Derfor vurderer ledelsen ikke, at

prisudsving på råvarer får nogen afgørende betydning for

markedsfordelingen.

RISIKO FOR TAB AF

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Af historiske grunde ejer DK Company ikke alle varemærkerettighederne

til de enkelte brands. Derfor har DK Company

defineret en række procedurer, som sikrer opretholdelse af

brugsretten til varemærkerne.

DK Company * årsrapport 2012 39


leDelSenS årSberetning

Selskabet har indgået en uopsigelig aftale om brugsret til

følgende vare- og figurmærker: Kaffe, Cream, Creamie,

Cream Deluxe, Kön & Mön, Karen by Simonsen, Studio,

Occupied, First Company, Stock, Blue Willi’s og Kello.

Disse varemærker tilhører Jens Poulsen Holding ApS, som

ejes 100% af Jens Poulsen. Jens Poulsen Holding ApS

stiller mod et mindre beløb varemærkerettighederne til

rådighed for koncernen mod, at selskabet forpligter sig til

at afholde samtlige omkostninger til at vedligeholde, opretholde

og beskytte vare- og figurmærkeregistreringerne.

Brugsretsaftalen mellem selskabet og Jens Poulsen

Holding ApS er uafhængig af Jens Poulsens tilknytning

til selska bet. Såfremt der sker ‘change of control’ i Jens

Poulsen Holding ApS som følge af Jens Poulsens overdragelse

af anparter heri, hvorved Jens Poulsen kommer til

at besidde mindre end 51% af anparterne i Jens Poulsen

Holding ApS, har selskabet en option til at købe varemærkeregistreringerne

til en pris vurderet af uafhængig

vurderingsmand.

DK Company ejer varemærkerettighederne til de tilkøbte

brands.

Selskabet har indgået aftale med en varemærkeagent omkring

overvågning af eventuelle krænkelser af de markedsførte

brands.

LEVERANDØRRISIKO

Hovedparten af DK Companys produktion er outsourcet

til eksterne leverandører, hvilket sikrer fleksibilitet og risikospredning.

DK Company har betydelig erfaring med at

source internationalt.

En mindre del af den samlede produktion fremstilles på

DK Companys egen strikfabrik i Kina. Ved at anvende

leverandører i forskellige lande spredes risikoen for leverandørsvigt

yderligere, idet koncernen ikke er afhængig

af forhold og udvikling i et enkelt produktionsland. Koncernen

har en politik om, at én leverandør maximalt må stå

for 30% af koncernens samlede produktion.

DK Company sikrer nærhed til fabrikkerne via koncernens

indkøbskontorer i Kina og Bangladesh. De ansatte på de

lokale indkøbskontorer bidrager med stor erfaring, viden

og kompetencer, så koncernen opnår den mest optimale

dK Company har Ud-

ViKLet VÆrKtØJer, der

SiKrer, at VirKSomheden

prompte reagerer pÅ

SignaLer Fra marKedet

40 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

kombination af pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Dermed

mindsker DK Company sin operationelle risiko.

LOGISTIK- OG LAGERRISIKO

En betydelig del af DK Companys varer er forudbestilt af

koncernens forhandlere, hvilket minimerer lagerrisikoen. En

presset handelssektor betyder dog, at annullering af ordrer

forekommer.

Modetøj har begrænset levetid, og derfor er leveringssikkerhed

et kerneområde for DK Company. Kollektionerne

skal ifølge kontrakterne sendes til butikkerne inden for

bestemte tidsfrister. Hvis produkterne ikke leveres til tiden,

er der risiko for, at de returneres med et øget antal overskudsvarer

og nedskrivninger til følge.

DK Company følger logistiske forretningsgange, som begrænser

risikoen for lagerbinding på overskudsvarer.

Kollektionerne leveres enten hængende på bøjler eller nedpakket.

Størstedelen af produktionen fra Asien transporteres

med søfragt, og ca. 10-15% sendes som luftfragt ind

til Europa. Produkter fra europæiske lande transporteres

som godstransport. Den geografiske spredning og fleksibiliteten

i muligheden for at overflytte fragt fra skibe til luftfragt

reducerer logistikrisikoen.

I Ikast og Vejle råder DK Company over moderne lager- og

logistikfaciliteter til såvel fladt pakkede varer som hængende

konfektion.

To gange årligt holder DK Company outlet-salg, hvilket

nedbringer antallet af overskudsvarer betydeligt. Yderligere

overskudslager afhændes via brokers på markeder, hvor

DK Company ikke er repræsenteret. DK Company har endvidere

mulighed for at afsætte eventuelle overskudsvarer

via koncernens stock-afdeling.

Helheden af DK Companys planlægningsværktøjer, lagerfaciliteter,

knowhow og erfaring reducerer logistik- og lagerrisikoen

betydeligt.

DEBITORRISIKO

DK Company har indgået en forsikringsaftale om kreditforsikring

af selskabets kunder. Denne aftale betyder, at ca. 60

- 65% af den samlede nettoomsætning i selskabet er sket

til kunder, hvor DK Company har en forsikringsdæk ning.

Forsikringssummen udgør 90% af selskabets tilgodehavende

hos de forsikrede kunder.

Den resterende del af selskabets omsætning fordeler sig

på kunder, hvor selskabet historisk har haft gode betalingserfaringer,

eller hvor der er indgået aftale om forudbetaling

for kundernes afgivne ordre. Dermed minimeres risikoen for

tab. Der er i regnskabsåret realiseret tab i størrelsesordenen

9 mio. kr.

MEDARBEjDERRISIKO

Hvis nøglemedarbejdere forlader selskabet eller bliver ude

af stand til at udfylde deres arbejdsfunktioner, indebærer det

en risiko for DK Company, da koncernens succes blandt

andet afhænger af medarbejdernes indsats, branchekendskab

og kvalifikationer.

Det udgør en risiko for virksomheden, hvis DK Company

ikke fortsat evner at rekruttere, udvikle og fastholde de

rigtige medarbejdere.

DK Company tror på værdien af det hele menneske og et

afbalanceret liv – både privat og arbejdsmæssigt. Human

Resource er derfor et prioriteret område for ledelsen i DK

Company. Medarbejderne udgør en væsentlig videnressource

for koncernen. HR-afdelingen har udarbejdet politikker

og retningslinjer for udvikling og videreuddannelse af

medarbejderstaben.

DK Company investerer tid og ressourcer på såvel personlig

som faglig udvikling af medarbejderne, blandt andet med

tilbud om coaching. De nævnte helhedsorienterede initiativer

minimerer risikoen for at miste medarbejdere, herunder

vigtige nøglepersoner.

iKKe-KerneriSiCi

RETSSAGER OG VOLDGIFTER

DK Company kan blive part i retssager og voldgiftssager.

Selskabet har tidligere, hvor selskabet drev bankvirksomhed

under navnet Bonusbanken, været involveret i retssager

vedrørende ansvar i forbindelse med den rådgivning,

som banken har ydet i perioden. Alle kendte retssager vedrørende

Bonusbanken er afsluttet med forlig. Selvom det

ligger år tilbage, at selskabet drev bankvirksomhed under

navnet Bonusbanken, kan det ikke udelukkes, at selskabet

kan blive part i fremtidige retssager eller voldgiftssager som

følge af rådgivning ydet af Bonusbanken.

Selv om sagerne måtte falde ud til DK Companys fordel, vil

DK Company stadig være negativt påvirket af udgifter forbundet

hermed, og selskabets omdømme vil muligvis blive

skadet som følge af medieomtale af sagerne.

DK Companys hovedaktivitet udgjordes tidligere af Bonusbanken,

og selskabet har modtaget henvendelse fra SKAT

i forbindelse med en generel undersøgelse af omstændighederne

omkring pengeinstitutters tab og forventede tab

i relation til ejendomshandler. Såfremt SKAT måtte finde, at

selskabet ikke kan opnå fradrag for en andel af de realiserede

tab, som relaterer sig til belåning af ejendomshandler,

vil selskabets underskudsfremførsler blive begrænset heraf.

Selvom DK Company anvender en almindeligt kendt transfer-pricing-praksis,

kan der ikke gives sikkerhed for, at skattemyndighederne

rundt om i verden vil anlægge samme

fortolkninger, når de betragter selskabets prissætning i

DK Company * årsrapport 2012 41


leDelSenS årSberetning

forhold til, hvorledes afregning bør ske ved handel inden for

koncernen. Såfremt der stilles spørgsmålstegn ved selskabets

koncerninterne transfer-pricing-politikker, kan dette

have en væsentlig negativ indvirkning på driftsresultatet.

FINANSIELLE RISICI

De finansielle risici i koncernen defineres som valutarisiko,

renterisiko og likviditetsrisiko.

VALUTARISIKO

Koncernen kurssikrer alle væsentlige transaktionsmæssige

risici. Der anvendes primært valutaterminskontrakter til at

afdække DK Companys valutakursrisiko. Der er en risiko

for, at udsving i valutakurser og rentesatser kan påvirke resultatet

negativt.

DK Companys regnskab aflægges i DKK, mens en væsentlig

del af selskabets indtægter og udgifter er i anden valuta,

herunder NOK, SEK, EUR og USD, hvilket betyder, at DK

Company kan blive udsat for ugunstige udsving i udenlandske

valutakurser.

Valutakursudsving påvirker den omregnede værdi af de

driftsresultater, som genereres uden for Danmark. Udsving

kan ligeledes påvirke omregningen af værdien af aktiver og

passiver, som er opgjort i udenlandsk valuta.

DK Company køber en stor del af sine produkter fra leverandører,

som prissætter deres produkter i anden valuta

end DKK, især USD og EUR. Derudover sælger DK Company

en stor del af sine produkter i anden valuta end DKK,

især NOK, SEK og EUR. Ugunsti ge valutakursudsving kan

derfor bevirke lavere indtjening.

RENTERISIKO

DK Companys renterisici er relateret til virksomhedens rentebærende

aktiver og passiver.

Koncernens renterisici styres gennem låneoptagelse af

variable lån og finansielle instrumenter afpasset med renterisikoen

på den underliggende investering.

LIKVIDITETSRISIKO

Koncernen tilrettelægger likviditetsberedskab og kapitalstruktur,

så selskabets løbende drift og planlagte investeringer

sikres. Der henvises i øvrigt til koncernregnskabets

note 36 for yderligere informationer om koncernens finansielle

risici på balancedagen.

poLitiSKe riSiCi

ÆNDRINGER AF HANDELSRESTRIKTIONER,

LOVE OG REGLER

DK Company kan blive påvirket af nye handelsrestriktioner,

ændrede toldtariffer eller forandrede kvote-regler.

Der er en risiko for, at sådanne ændringer kan påføre DK

Company udgifter, hvilket kan få negativ indflydelse på

fremtidige driftsresultater og koncernens finansielle stilling.

Det er ikke muligt for ledelsen at forudse, hvorvidt nogle

af DK Companys produktionslande kan blive underlagt

ændringer, og derfor kan konkrete effekter af eventuelle

forandringer heller ikke vurderes.

DK Company opererer i flere jurisdiktioner verden over.

Der sker løbende ændringer af lokale skatteregler og fortolkninger

heraf, og sådanne forandringer kan blive implementeret

med tilbagevirkende kraft. Der er risiko for, at

ændringer i skattereglerne eller fortolkningen af reglerne i en

eller flere jurisdiktioner kan medføre en stigning i selskabets

overordnede effektive skattesats eller på anden måde

få ind virkning på selskabets driftsresultat.

IT-RISIKO

DK Company har udviklet driftssikre it-systemer, som sikrer

en pålidelig afvikling af den daglige drift, herunder styrker

leveringssikkerheden og en effektiv forsyningskæde. Der

arbejdes løbende med afdækning af it-mæssige risici,

herunder virusangreb, systemnedbrud osv.

DK Company har i dag en fælles it-platform for alle brands,

idet DK Company Vejle pr. 1. januar 2013 overgik til

samme platform som den øvrige del af selskabet anvender.

Platform en sikrer overblik, fokus og effektivitet, og samtidig

forenkler systemet de daglige arbejdsopgaver. Desuden

sikrer platformen ensartethed og synergieffekter mellem de

18 brands.

Via DK Companys it- og økonomiafdeling sikres ledelsen

løbende et detaljeret og fuldt overblik over koncernens finansielle

situation. It-platformen udvikles kontinuerligt, og i

2013 vil der blive investeret yderligere i DK Companys rapporterings-

og salgsstyringssystem.

42 DK Company * årsrapport 2012


KonCernenS indKØBS-

Kontorer i Kina og Bang-

LadeSh Bidrager med

KnoWhoW og KompetenCer,

SÅ KonCernen

opnÅr den optimaLe Kom-

Bination aF priS, KVaLitet

og LeVeringSSiKKerhed

DK Company * årsrapport 2012 43


leDelSenS årSberetning

fremsKrIDtsrapport

for arBeJDet

meD vIrKsomheDs-

Her følger koncernens fremskridtsrapport, som erstatter

lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. undtagelsen

i årsregnskabslovens § 99 a.

DK Company har ikke en beskrevet miljø-/klima-politik for

koncernen. Politikken for samfundsansvar er koncentreret

om arbejdsmiljø, da ledelsen vurderer, at det er væsentligt for

en tekstilvirksomhed med produktion i tredjeverdenslande.

I det følgende beskrives politikker, handlinger og fremtidige

målsætninger i henholdsvis produktionslande og på lokalt

plan.

poLitiK hoS dK Company

ARBEjDSVILKåR I PRODUKTIONSLANDE

DK Company ønsker at tage medansvar for de arbejdsforhold,

der gør sig gældende på fabrikker, hvor virksomhedens

varer produceres. Derfor afsættes der løbende

ressourcer til at udvikle konkrete produktionssteder i Kina,

Indien, Bangladesh og Tyrkiet. I Kina og Bangladesh har

DK Company egne indkøbskontorer, hvilket sikrer særlig

nærhed til leverandørerne og dermed også særlig indsigt i

udviklingsprocessen på fabrikkerne i disse lande.

Det er DK Companys grundlæggende strategi, at der via

win-win-samarbejde etableres grobund for, at leverandører

kan udvikle sig og følge med de stigende krav og globale

normer for social ansvarlighed.

ansvar (Csr)

det er dK CompanyS Strategi Via Win-Win-SamarBeJde at giVe LeVerandØrer

mULighed For at UdViKLe Sig og FØLge med de Stigende KraV og

gLoBaLe normer For SoCiaL anSVarLighed

Det er DK Companys ønske at give forbrugerne en sikkerhed

for, at koncernens tøj er produceret under anstændige

miljømæssige forhold, og at de basale arbejdstagerrettigheder

er overholdt.

SAMFUNDSANSVAR I DANMARK

Også i Danmark er det DK Companys politik at skabe gode

arbejdsvilkår, da ledelsen er overbevist om, at tilfredse, motiverede

og engagerede medarbejdere er en forudsætning

for at skabe vækst.

Det er DK Companys politik at tage et medansvar for at

hjælpe svage og/eller syge medborgere, der ikke er i stand

til at påtage sig et almindeligt fuldtidsjob, tilbage på arbejdsmarkedet.

Fra poLitiK tiL handLing

- reSULtater i regnSKaBSÅret

arBeJDsvIlKÅr I proDuKtIonslanDe

DK Company holder løbende kontrol med selskabets eksterne

produktionssteder. Kontrollen foregår blandt andet

gennem nærhed, uddannelse og opfølgning. Med udgangspunkt

i resultaterne af kontrollen og kendskabet til

produktionsstedet foretager DK Company en vurdering og

planlægning af de fremadrettede tiltag, produktionsstederne

skal udføre, for at DK Company kan fortsætte samhandelen.

44 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

BSCI – BUSINESS SOCIAL

COMPLIANCE INITIATIVE

Med henblik på at styrke CSR-arbejdet og sikre international

troværdighed har ledelsen i DK Company i fremtiden

valgt at fokusere indsatsen på området via Business Social

Compliance Initiative (BSCI), som er en uafhængig organisation,

der arbejder for at skabe og fremme ansvarlige

produktionsprincipper over hele verden.

Medlemskab af BSCI blev opnået i april 2012, og målet er,

at senest om to år skal 66% af DK Companys leverandører

leve op til den internationale Code of Conduct, som den er

beskrevet af BSCI.

DK Company har løbende styrket sin organisation i Kina og

Bangladesh, så ledelsen i dag rummer stor viden på CSR

området. Denne ledelse er ansvarlig for gennemførelsen af

BSCI-projektet, så DK Company i fremtiden får en markant

og troværdig profil på CSR-området.

SAMFUNDSANSVAR I DANMARK

DK Company efterlever idéen om ’det hele menneske’,

som kan kombinere et godt arbejdsliv og et harmonisk

privatliv. Blandt andet derfor er der fokus på den enkelte

medarbejders faglige og personlige udvikling. Koncernen

bidrager gerne økonomisk til relevant videreuddannelse, så

medarbejderne kan dygtiggøre sig i jobbet og dermed øge

arbejdsglæden.

DK Company arbejder løbende med at skabe gode sociale

og professionelle arbejdsrammer for de ansatte. Medarbejderne

færdes til dagligt i dejlige, lyse kontormiljøer,

og de har mulighed for at benytte sig af morgenmads- og

frokostordninger, fysioterapeut og mentalcoach. Kommer

enkelte medarbejdere særligt i klemme i tilværelsen, tager

koncernen konkret hånd om udfordringen med henblik på

at bringe medarbejderen og eventuelt dennes familie på ret

køl igen.

Som beskrevet er det også DK Companys politik at tage

medansvar for de samfundsborgere, der ikke er i stand til

at påtage sig et almindeligt fuldtidsjob. Derfor har DK Company

indgået et forpligtende samarbejde med jobcentre

om blandt andet arbejdsprøvninger. Projektet går ud på at

sluse borgere, der har været ledige eller sygemeldte længe,

tilbage på arbejdsmarkedet – alternativt få konstateret i

hvilken udstrækning, personen evner at arbejde.

Målet med projektet er at skabe værdi for både det enkelte

individ, kommunen og koncernen. Praktikanterne arbejder

5-15 timer ugentligt i forløbet - alt afhængig af deres personlige

situation.

Fremtidige mÅLSÆtninger

arBeJDsvIlKÅr I proDuKtIonslanDe

DK Company ønsker at intensivere samarbejdet med sine

leverandører med henblik på kontinuerligt at udvikle og

SeneSt om tre År SKaL

66% aF dK CompanyS

LeVerandØrer KUnne

LeVe op tiL de internationaLe

Code oF CondUCtS

BeSKreVet aF BSCi

DK Company * årsrapport 2012 45


leDelSenS årSberetning

forbedre arbejdsmiljøet i de virksomheder, som producerer

selskabet produkter.

Med udgangspunkt i DK Companys medlemskab af Business

Social Compliance Initiative (BSCI) har koncernen en

solid platform, som kan bruges til at udbygge, professionalisere

og internationalisere arbejdet med at fremme ansvarlige

produktionsprincipper.

BSCI er en uafhængig europæisk organisation, som arbejder

over hele verden. Den har mere end 500 medlemsvirksomheder

og bruger et fælles monitorerings- og leverandørudviklingssystem.

Via medlemskabet arbejder DK

Company på, at koncernens leverandører kan leve op

til BSCI’s Code of Conduct. Reglerne, der blandt andet

gælder børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination,

stiller krav til for eksempel sikkerhed, arbejdstid og miljø.

DK Company er begyndt implementeringen af Code of

Conduct-reglerne, og der er indgået aftale med det akkrediterede

auditbureau, SGS. Sammen med SGS er der

udarbejdet en handlingsplan med henblik på implementering

til BSCI.

Udviklingsplanen indebærer blandt andet uddannelsesseminarer

og kontrolaktiviteter i samarbejde med SGS,

og det er DK Companys CSR-Manager, der, i samarbejde

med SGS, forestår det praktiske implementeringsarbejde.

Opfølgningen sker herefter gennem uafhængige auditører

akkrediteret af BSCI.

dK Company arBeJder

tÆt Sammen med Sine

LeVerandØrer om

KontinUerLigt at UdViKLe

og ForBedre

arBeJdSmiLJØet

Som beskrevet er målet, at 66% af DK Companys leverandører

senest om to år skal leve op til BSCI’s Code of

Conduct. I den forbindelse har virksomheden kunnet konstatere,

at adskillige af de større leverandører allerede er

certificeret.

En detaljeret beskrivelse af BSCI findes på

www.bsci-eu.org.

46 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

fInansIel

redegørelse

2012 har budt på flere ændringer og udviklinger, der på

afgørende vis har styrket DK Companys position på markedet.

DK Company har i året erhvervet de tre divisioner Young,

Modern og Retail Norge fra BTX Group A/S. Med købet

erhvervede selskabet fire juridiske enheder Fransa Company

A/S, B-young A/S, DK Company Vejle A/S (tidl. Blend

A/S) samt DKC Retail Norway AS (tidligere JGH Handel AS,

Norge). De opkøbte danske selskaber er med virkning fra

1. januar 2012 fusioneret med DK Company Vejle A/S som

det fortsættende selskab.

De tilkøbte selskaber har tidligere haft domiciler i henholdsvis

Odense, Kolding og Vejle, men for at opnå de nødvendige

synenergier blev Odense og Kolding fraflyttet med

udgangen af august måned 2012 og samlet i Vejle, hvor

koncernen huser alle de tilkøbte brands inklusiv design,

ind køb, konstruktion, salg, logistik og administration.

Specielt købet af DKC Retail Norway AS (tidl. JGH Handel

AS) har kraftigt forøget selskabets position på det vigtige

norske marked. DKC Retail Norway AS omfatter 105 helt-

eller delvist ejede butikker. Derudover har selskabet indgået

79 franchiseaftaler med eksterne kunder i Norge.

Selskabet har kontor i Haugesund, hvor administrationen

er placeret, og i Tønsberg, hvor udvikling og salg af brandet

‘Sorbet’ varetages.

Gennem DKC Retail Norway AS har selskabet opnået direkte

adgang til den norske forbruger. Dermed er der også

sikret adgang til værdifuld knowhow i forhold til trend og

effektiv butiksdrift. Det norske marked er attraktivt, blandt

andet fordi det ikke i samme udstrækning som andre lande

er præget af den europæiske gældskrise.

Med købet fik koncernen samtidigt tilført en række større

brands med potentiale for videreudvikling og en betydelig

volumen, hvilket giver muligheder for strategiske optimeringer.

Brandporteføljen er dermed gjort tungere og mere

iøjnefaldende i forhold til det vigtige midtermarked, der ønsker

‘value for money’ eller ‘luxury for less’.

Med opkøbet er nettoomsætningen øget med 1.100 mio.

kr. på årsbasis, og DK Company står derfor nu stærkere i

konkurrencen, fordi en større masse giver forøget styrke i

forhandlingerne med blandt andet leverandører og transportører.

Som en konsekvens af købet af de tre divisioner valgte

koncernen i foråret 2012 at foretage strategiske frasalg af

brands, som ikke umiddelbart passede ind i strategien for

de fremtidige retailkoncepter i DK Company. Det drejede

sig om hovedparten af de brands, der var indeholdt i

divisionen DK Classic, som alle blev solgt til tidligere samarbejdspartnere

samt Kids division.

I efteråret 2012 blev det besluttet at lukke Kello og Merrytime,

mens Blue Willi’s blev skåret til i forhold til de gældende

markedsforhold. Disse tilpasninger skal ses i lyset

af den utilfredsstillende indtjening i DK Classic-divisionen

samt ønsket fokus på kerneforretningen.

Endelig frasolgte koncernen hovedparten af selskabets

børnetøjsbrands, der ikke længere passede ind i selskabets

retailkoncept.

De strategiske frasalg har skabt større fokus og slagkraft i

hele koncernens strategi for afsætning.

Sammenlagt har ovennævnte ændringer medført en udvikling,

hvor DK Company – med udgangspunkt i større volumen,

større kritisk masse og en forbedret brandportefølje

– kan agere friere og med styrket selvtillid på markedet. I

2013 vil fokus være på at udnytte denne markedsposition,

skabe synenergier og høste knowhow, så DK Company

bliver en særdeles synlig spiller på retailmarkedet.

Efter samråd med NASDAQ OMX flyttede DK Company

A/S i april måned 2012 noteringen på NASDAQ OMX til

First North platformen. Begrundelsen var, at selskabet ikke

kunne overholde kravet om spredning af aktien på OMX.

Selskabet fik i april 2012 en henvendelse fra SKAT vedrørende

ansættelsen af selskabets skattemæssige

indkomst for indkomståret 2008 opstået fra den tidligere

drift af bankvirksomhed i regi af Bonusbanken. Selskabet

DK Company * årsrapport 2012 47


leDelSenS årSberetning

er fortsat i dialog med SKAT, og på nuværende tidspunkt

er der ikke afgørende informationer om den endelige afgørelse.

ForSKning og UdViKLing

Der udøves ingen decideret forskningsaktivitet, men kollektioner

udvikles løbende, og produkterne optimeres. Omkostningerne

hertil indregnes i resultatopgørelsen.

omSÆtning

Koncernens omsætning blev 1.208 mio. kr., hvilket er en

stigning på 536 mio.kr. i forhold til sidste års realiserede

omsætning på 672 mio. kr. (18 måneder).

Stigningen i koncernens omsætning kan henføres til købet

af de tre divisioner fra BTX Group A/S som bidrager med en

omsætning på 640 mio. kr. for perioden 1/7 2012 – 31/12

2012.

BrUttoreSULtat

Bruttoresultatet er i 2012 forbedret i forhold til 2010/11 som

følge af tilkøbte aktiviteter, frasalg af tabsgivne brands og

forbedrede indkøbspriser.

omKoStninger

Andre eksterne omkostninger har andraget 286 mio. kr.

mod 115 mio. kr. sidste år (18 måneder), og personaleomkostninger

har andraget 208 mio. kr. mod sidste år

121 mio. kr. (18 måneder). Afvigelserne kan væsentligst

henføres til de tilkøbte aktiviteter. Afskrivninger andrager

2 mio. kr. mod 4 mio. kr. sidste år (18 måneder).

FinanSieLLe poSter

Finansielle poster udgør -27 mio. kr. mod sidste år

3 mio. kr. (18 måneder). I årets finansielle udgifter er der

udgiftsført 10 mio. kr. vedrørende tab på valutaafdækninger

af fremtidige varekøb i USD.

ÅretS reSULtat

Resultatet før skat andrager herefter 52 mio. kr. mod sidste

år 102 mio. kr. (18 måneder). Den lavere indtjening kan henføres

til særlige poster med 13 mio. kr. samt yderligere ca.

17 mio kr. til andre engangsomkostninger.

SKat

Der er i regnskabsåret udgiftsført skat på 13 mio. kr. Værdiansættelse

af det udskudte skatteaktiv er baseret på bl.a.

ledelsens forventninger til fremtidig indtjening. Der henvises

i øvrigt til afsnittet ‘skatteaktiver’ under Væsentlige

regnskabs mæssige skøn, forudsætninger og usikkerhed

på side 71.

inVeSteringer

Koncernen har i 2012 foretaget køb af fire juridiske enheder

DK Company Vejle A/S (tidl. Blend A/S), Fransa Company

A/S, B-young A/S og DKC Retail Norway AS (tidl. JGH

Handel AS) Den samlede købesum for de fire juridiske en-

48 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

heder andrager 188 mio. kr. Købet er finansieret eksternt.

For købesummens fordeling på de enkelte aktiver fremgår

af note 32.

egenKapitaL

Koncernens egenkapital inkl. minoritetsandele er opgjort til

79 mio. kr. mod sidste år 54 mio. kr. Soliditetsgraden udgør

10,5%, mod 18,1% sidste år.

moderSeLSKaBet

Resultat før skat blev et overskud på 27 mio. kr. mod et

underskud sidste år på 14 mio. kr.

Forslag til resultatdisponering:

Årets resultat på 19 mio. kr. foreslås disponeret således:

Overført resultat 19 mio. kr.

I alt 19 mio. kr.

eFterFØLgende BegiVenheder

Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet begivenheder af

væsentlig betydning for koncernregnskabet for 2012.

den totale aktionærgruppe fordeler sig som følger:

aKtionÆrForhoLd og aKtieKUrSer

aKtieKapitaL

Pr. 31. december 2012 udgjorde aktiekapitalen 61.194.900

kr. Aktiekapitalen er fordelt på én aktieklasse og består af

1.810.500.000 aktier à nominelt 0,0338 kr. Hver aktie giver

anledning til én stemme på koncernens generalforsamling.

DK Company A/S er noteret på NASDAQ OMX First North

Premier

UdViKLingen i egne aKtier

Selskabet har ingen egne aktier.

YDERLIGERE INFORMATION OM AKTIONÆRFORHOLD

FINDES PÅ: WWW.DKCOMPANY.COM UNDER INVES-

TOR / SHARE INFORMATION

Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til

investorer og aktiemarkedet kan rettes til:

Administrerende direktør Jens Poulsen, tlf. 96 60 07 00,

investor@dkcompany.com

aKtionÆrgrUppenS SammenSÆtning

Pr. 31. december 2012 havde selskabet 3.884 navnenoterede

aktionærer, som tilsammen ejer 99,9% af den

samlede aktiekapital. Stemmeandelen er lig med kapitalandelen

for koncernens aktionærer.

aKtionÆrer totaL KapitaL totaL Stemmer KapitaLproCent

DKC Holding 2011 A/S, 7430 Ikast 60.482.714 1.789.429.413 98,84

Ej grupperede 712.186 21.070.587 1,16

i alt 61.194.900 1.810.500.000 100,00

inVeStor reLationS

Det er en væsentlig målsætning for DK Company at vedligeholde

sine gode relationer til sine interessegrupper, da relationerne

vurderes at have betydning for koncernens udvikling. DK

Company har med dette udgangspunkt formuleret en kommunikationspolitik

og en politik for Investor Relations. Politikkerne

findes på koncernens hjemmeside: www.dkcompany.

com under Investor/Corporate Governance.

Kommunikations- og interessentpolitikken samt de relaterede

procedurer skal sikre, at oplysninger af betydning for blandt

andre investorer, medarbejdere og myndigheder formidles til

disse og offentliggøres i overensstemmelse med gældende

regler og aftaler.

Kommunikationen med investorer og aktieanalytikere varetages

af selskabets adm. direktør. Dialogen omfatter diverse

aktiviteter og finder sted under hensyntagen til NASDAQ OMX

Copenhagens regler.

DK Companys politik for Investor Relations har til formål

at sikre et højt informationsniveau og en vedvarende aktiv

og åben dialog med investorer og analytikere. Der arbejdes

vedvarende på at videregive kontinuerlig information til aktiemarkedet

om virksomhedens økonomiske og driftsmæssige

forhold og strategier. Selskabets hjemmeside www.dkcompany.com

opdateres løbende med offentliggjort information.

Her findes oplysninger af relevans for investorer – det gælder

blandt andet regnskaber, brand-præsentationer, koncernens

selskabsmeddelelser samt øvrige investorinformationer.

Investor Relations-arrangementer tilstræbes afholdt med en

stor grad af offentlighed, blandt andet ved aktiv brug af selskabets

hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporter

og afvikling af møder for investorer.

Planlagte tidspunkter for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser

fremgår af finanskalender 2013.

DK Company * årsrapport 2012 49


leDelSenS årSberetning

Finanskalender for 2013

20. marts 2013 Årsrapport 2012

11. april 2013 Ordinær generalforsamling

15. maj 2013 Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2013

28. august 2013 Halvårsrapport for 2013

12. november 2013 Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2013

Selskabsmeddelelser 2012

05. januar 2012 76/2012 Faktuel præcisering som følge af uklarhed i markedet

05. januar 2012 77/2012 Finanskalender 2012

31. januar 2012 78/2012 Intention om at indsende ansøgning om overflytning af selskabets notering til First North

08. februar 2012 79/2012 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

01. marts 2012 80/2012 Referat af ekstraordinær generalforsamling

01. marts 2012 81/2012 Udvidelse af direktionen

08. marts 2012 82/2012 Ændring af finanskalender for DK Company A/S

12. marts 2012 83/2012 Accept af optagelse til handel på Nasdaq First North Premier og

afnotering fra Nasdaq OMX Copenhagen

28. marts 2012 84/2012 Årsrapport 2010/11

28. marts 2012 85/2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

nasdaq omx First north

02. april 2012 01/2012 DK Company A/S’ aktier optaget til handel på Nasdaq OMX First North

02. april 2012 02/2012 Ændring til finanskalender for DK Company A/S

17. april 2012 03/2012 DK Company A/S køber tøjdivisionerne Young, Modern og Retail

Norge af BTX Group A/S

23. april 2012 04/2012 DK Company A/S´ datterselskab DK Classic A/S afhænder et brand

24. april 2012 05/2012 Beslutninger på den ordinære generalforsamling

15. maj 2012 05/2012 Kvartalsmeddelelse for Q1 2012

23. maj 2012 06/2012 Købet af BTX Group A/S divisionerne Young og Modern er

godkendt af konkurrence myndighederne

31. maj 2012 07/2012 DK Company A/S styrker ledelsen med ansættelse af HR- og

kommunikationsdirektør

31. maj 2012 08/2012 DK Company A/S tilpasser porteføljen med frasalg af brands

2. juli 2012 09/2012 DK Company A/S gennemfører købet af Young, Modern og

Retail divisionen fra BTX

28. august 2012 10/2012 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2012

25. september 2012 11/2012 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

25. september 2012 11/2012 Korrektion til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

26. oktober 2012 12/2012 Beslutninger på ekstraordinær generalforsamling

10. november 2012 13/2012 Kvartalsmeddelelse for Q3 2012

20. december 2012 14/2012 Finanskalender for 2013

50 DK Company * årsrapport 2012


leDelSenS årSberetning

generaLForSamLingen

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets bestyrelse lægger vægt på, at aktionærerne får en detaljeret

orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel ved offentliggørelse via selskabets

hjemmeside samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til

de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har ret til at møde, herunder ret til at møde ved fuldmægtig, på generalforsamlingen og tage ordet der, hvis

aktionæren senest tre dage forud for generalforsamling mod behørig legitimation har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom.

DK Company * årsrapport 2012 51


leDelSenS årSberetning

Generalforsamling 2013

dagSordenen For generaLForSamLingen er FØLgende:

1. Bestyrelsens beretning

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2012.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bo Knudsen og Dion Eriksen stiller op til genvalg til bestyrelsen.

Jacob Vinther stiller op til nyvalg til bestyrelsen.

Albert Kusk stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bo Knudsen og Dion Eriksen samt nyvalg af Jacob Winther.

Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaterne, ligesom man kan læse mere om de nuværende bestyrelses-

medlemmers kvalifikationer, herunder ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder og uafhængighed i års-

rapporten for 2012.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

6. eventuelle indkomne forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

a) Bestyrelsen foreslår en uændret honorarstruktur. Bestyrelsen foreslår således, at generalforsamlingen godkender

honorarer til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med den vedtagne vederlagspolitik april 2012 for

DK Company A/S.

b) Bestyrelsen foreslår, at binavnet Gaia & Ko A/S udgår af vedtægternes § 1, stk. 2, idet aktiviteterne knyttet til

navnet ‘Gaia og Ko’ er frasolgt.

c) Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes

§ 3A, stk. 1 til at forhøje Selskabets aktiekapital opdeles i to alternative bemyndigelser i

§ 3A, stk. 1 og stk. 2 som følge af Erhvervsstyrelsens ændrede praksis for formulering af bemyndigelser til bestyrelsen:

Stk. 1: bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til nom. kr. 24.477.960 uden fortegningsret for

aktionærerne.

Stk. 2: bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til kr. 24.477.960 med fortegningsret for aktionærerne.

d) Bemyndigelserne skal samlet kunne udnyttes med op til kr. 24.477.960 og perioden for bemyndigelserne foreslås

forlænget til at skulle gælde i perioden indtil 29. april 2016 mod tidligere 31. maj 2014.

Den fulde ordlyd af den reviderede § 3A stk. 1 og 2 i vedtægterne fremgår af bilag 2 til denne indkaldelse.

Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer inden for 6 ugers fristen i selskabets vedtægters § 4, stk. 7.

52 DK Company * årsrapport 2012


egnskab for

koncernen

resultatopgørelse 54

Totalindkomstopgørelse 55

balance 56

egenkapitalopgørelse 58

Pengestrømsopgørelse 59

DK Company * årsrapport 2012 53


KonCernregnSKab 2012

noTe (1.000 kr.) 01.07.2010-

2012 31.12.2011

(12 mdr) (18 mdr)

resULTaToPgØreLse for koncernen

3 Nettoomsætning 1.208.496 671.511

4 Vareforbrug -620.946 -332.418

Bruttoresultat 587.550 339.093

Andre eksterne omkostninger -286.021 -114.816

5 Personaleomkostninger -207.977 -120.961

6 Andre driftsomkostninger -651 0

7 Andre driftsindtægter 599 0

Resultat før afskrivninger og finansielle poster - EBITDA 93.500 103.316

8 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver -2.185 -4.354

Resultat af primær drift - EBIT 91.315 98.962

9 Særlige poster -12.633 0

Resultat før finansielle poster 78.682 98.962

17 Resultatandel efter skat i associerede virksomheder -135 -487

10 Finansielle indtægter 4.658 9.082

11 Finansielle omkostninger -31.551 -5.890

Nettobeløb for finansielle poster -27.028 2.705

Resultat før skat for fortsættende aktiviteter 51.654 101.667

12 Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter -12.834 36.459

ÅRETS RESULTAT FOR FORTSÆTTENDE AKTIVITETER 38.820 138.126

13 Årets resultat for ophørte aktiviteter -8.820 -8.450

ÅRETS RESULTAT 30.000 129.676

Fordeles således:

Moderselskabets aktionærer 28.354 130.655

Minoritetsinteresser 1.646 -979

30.000 129.676

14 Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie, á 0,0338 kr. (EPS), kr. 0,02 0,08

Udvandet resultat pr. aktie, á 0,0338 kr. (EPS-D), kr. 0,02 0,08

54 DK Company * årsrapport 2012


KonCernregnSKab 2012

(1.000 kr.) 01.07.2010-

2012 31.12.2011

(12 mdr) (18 mdr)

ToTaLIndkomsToPgØreLse for koncernen

Årets resultat 30.000 129.676

Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -1.090 -51

Værdireguleringer af sikringsinstrumenter:

Regulering af valutaterminskontrakter til dagsværdi vedrørende sikring af

fremtidigt køb og salg i fremmed valuta indregnet direkte i egenkapitalen -4.241 0

Regulering af udskudt skat vedrørende valutaterminskontrakter indregnet direkte i egenkapitalen 1.060 0

Anden totalindkomst -4.271 -51

Totalindkomst i alt 25.729 129.625

Fordeles således:

Moderselskabets aktionærer 24.083 130.604

Minoritetsinteresser 1.646 -979

25.729 129.625

DK Company * årsrapport 2012 55


KonCernregnSKab 2012

noTe (1.000 kr.) 31.12.2012 31.12.2011

koncernbaLance - akTIVer

LANGFRISTEDE AKTIVER

Goodwill 2.779 5.179

Varemærkerettigheder 75.000 0

15 Immaterielle aktiver 77.779 5.179

Indretning af lejede lokaler 10.182 5.272

Produktionsanlæg og maskiner 1.997 2.606

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 21.659 13.186

16 Materielle aktiver 33.838 21.064

17 Kapitalandele i associerede virksomheder 1.554 1.563

18 Andre tilgodehavender 7.888 1.193

19 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 980 1.111

21 Udskudt skat 89.781 73.996

Andre langfristede aktiver 100.203 77.833

LANGFRISTEDE AKTIVER 211.820 104.076

KORTFRISTEDE AKTIVER

22 Varebeholdninger 175.756 48.861

20 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 226.763 91.172

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6.027 2.631

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.087 2.508

29 Tilgodehavende selskabsskat 11.818 0

23 Andre tilgodehavender 33.124 10.578

Forudbetalte omkostninger 3.177 2.645

Likvide beholdninger 76.999 10.796

534.751 169.191

13 Aktiver bestemt for salg 3.975 27.479

KORTFRISTEDE AKTIVER 538.726 196.670

AKTIVER I ALT 750.546 300.746

56 DK Company * årsrapport 2012


KonCernregnSKab 2012

noTe (1.000 kr.) 31.12.2012 31.12.2011

koncernbaLance - PassIVer

EGENKAPITAL

24 Aktiekapital 61.195 61.195

25 Reserve for valutakursreguleringer -1.212 -122

Reserve for sikringstransaktioner -3.181 0

Overført overskud 19.154 -9.653

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 75.956 51.420

Minoritetsinteresser 2.631 2.975

EGENKAPITAL 78.587 54.395

FORPLIGTELSER

LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER

26 Hensatte forpligtelser 11.266 0

27 Kreditinstitutter 7.513 0

Andre gældsforpligtelser 30 0

LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER 18.809 0

KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER

26 Hensatte forpligtelser 3.740 0

27 Kreditinstitutter 282.791 111.215

Forudbetalinger fra kunder 3.138 4.106

Leverandører af varer og tjenesteydelser 131.584 14.213

Gæld til tilknyttede virksomheder 80.854 82.082

28 Andre gældsforpligtelser 145.455 21.127

29 Selskabsskat 5.588 7.930

653.150 240.673

13 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0 5.678

KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 653.150 246.351

FORPLIGTELSER 671.959 246.351

PASSIVER I ALT 750.546 300.746

DK Company * årsrapport 2012 57


KonCernregnSKab 2012

egenkaPITaLoPgØreLse for koncernen

resV. for resV. for

VaLUTa- sIkrIngs- fore- mInorIakTIe-

kUrsre- Trans- oVerfØrT sLåeT TeTsInTe- egen-

(1.000 kr.) kaPITaL gULerIng akTIoner oVerskUd UdbyTTe I aLT resser kaPITaL

Egenkapital pr. 01.07.2010 547 -71 0 27.227 8.000 35.703 6.101 41.804

Årets resultat 0 0 0 130.655 0 130.655 -979 129.676

Anden totalindkomst efter skat 0 -51 0 0 0 -51 0 -51

Totalindkomst 2010/11 0 -51 0 130.655 0 130.604 -979 129.625

Apportindskud af minoritetsinteressers

kapitalandele i dattervirksomheder 93 0 0 4.348 0 4.441 -4.441 0

Udstedelse af gældsbrev og

ikke indskudte nettoaktiver 0 0 0 -122.828 0 -122.828 -35 -122.863

Regulering af aktiekapital

til nyt moderselskab 59.355 0 0 -59.355 0 0 0 0

Omvendt overtagelse af DK Company A/S

(tidligere Holdingselskabet af 1958 A/S) 1.200 0 0 10.300 0 11.500 0 11.500

Tilgang ved virksomhedsovertagelser 0 0 0 0 0 0 1.894 1.894

Nytegning ved virksomhedsovertagelser 0 0 0 0 0 0 2.135 2.135

Udloddet udbytte 0 0 0 0 -8.000 -8.000 -1.700 -9.700

Egenkapitalbevægelser i 2010/11 60.648 0 0 -167.535 -8.000 -114.887 -2.147 -117.034

Egenkapital pr. 31.12.2011 61.195 -122 0 -9.653 0 51.420 2.975 54.395

Egenkapital pr. 01.01.2012 61.195 -122 0 -9.653 0 51.420 2.975 54.395

Årets resultat 0 0 0 28.354 0 28.354 1.646 30.000

Anden totalindkomst efter skat 0 -1.090 -3.181 0 0 -4.271 571 -3.700

Totalindkomst 2012 0 -1.090 -3.181 28.354 0 24.083 2.217 26.300

Køb af minoriteter 0 0 0 453 0 453 -453 0

Køb af minoriteter ved virksomhedsovertagelser 0 0 0 0 0 0 -1.741 -1.741

Udloddet udbytte 0 0 0 0 0 -367 -367

Egenkapitalbevægelser i 2012 0 0 0 453 0 453 -2.561 -2.108

Egenkapital pr. 31.12.2012 61.195 -1.212 -3.181 19.154 0 75.956 2.631 78.587

58 DK Company * årsrapport 2012


KonCernregnSKab 2012

noTe (1.000 kr.) 01.07.2010-

2012 31.12.2011

(12 mdr) (18 mdr)

PengesTrØmsoPgØreLse for koncernen

Resultat før skat for fortsættende aktiviteter 51.654 101.667

26 Reguleringer og ikke kontante transaktioner -4.927 10.563

27 Ændringer af driftskapital 42.759 -73.721

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 89.486 38.509

Modtagne renteindtægter 4.609 3.170

Betalte renteomkostninger -16.445 -5.279

Pengestrømme fra drift før skat 77.650 36.400

Refunderet/betalt selskabsskat 14.830 -7.504

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET 92.480 28.896

28 Køb af virksomheder -187.694 -18.938

Investering i associerede virksomheder 0 -2.050

Køb af materielle aktiver -23.406 -18.029

Salg af materielle aktiver 4.210 658

Køb af finansielle aktiver -330 0

Salg af finansielle aktiver 1.023 0

Anskaffelse af skatteaktiv 0 -5.032

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET -206.197 -43.391

Minoritetsinteressers kapitalforhøjelse i dattervirksomheder 0 2.135

Afdrag på gældsbrev udstedt ved erhvervelse af aktivitet 0 -31.318

Ikke indskudt gæld til kreditinstitut 0 10.658

Optagelse af gæld til kreditinstitutter 4.095 0

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -1.285 0

Udbytte til minoritetsinteresser -367 -1.700

Udbetalt udbytte til aktionærerne i moderselskabet 0 -8.000

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET 2.443 -28.225

Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 8.543 -22.440

ÆNDRINGER I LIKVIDER -102.731 -65.160

Likvider primo -100.419 -35.250

Valutakursregulering 0 -9

-100.419 -35.259

LIKVIDER ULTIMO -203.150 -100.419

Likvider omfatter

Likvide beholdninger 76.999 10.796

Kortfristet bankgæld -280.149 -111.225

-203.150 -100.419

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskab.

DK Company * årsrapport 2012 59


KonCernregnSKab 2012

60 DK Company * årsrapport 2012


noTer TIL regnskab for

koncernen

1 anvendt regnskabspraksis 62

2 regnskabsmæssige skøn og vurderinger 70

RESULTATOPGØRELSEN

3 nettoomsætning og segmentoplysninger 72

4 Vareforbrug 73

5 Personaleomkostninger 73

6 andre driftsomkostninger 74

7 andre driftsindtægter 74

8 af- og nedskrivninger af

immaterielle og materielle aktiver 74

9 særlige poster 75

10 finansielle indtægter 75

11 finansielle omkostninger 75

12 skat af årets resultat 75

13 ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg 76

14 resultat pr. aktie 77

BALANCEN

15 Immaterielle aktiver 78

16 materielle aktiver 79

17 kapitalandele i associerede virksomheder 80

18 andre tilgodehavender 80

19 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 80

20 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 81

21 Udskudt skat 82

22 Varebeholdninger 83

23 andre tilgodehavender 83

24 aktiekapital 83

25 reserve for valutakursregulering 83

26 Hensatte forpligtelser 84

27 kreditinstitutter 84

28 andre gældsforpligtelser 85

29 selskabsskat 85

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

30 reguleringer og ikke kontante transaktioner 85

31 Ændringer af driftskapital 85

32 køb af virksomheder 86

NOTER HVORTIL DER IKKE

HENVISES I åRSRAPPORTEN

33 sikkerhedsstillelser 88

34 eventualaktiver og -forpligtelser 88

35 operationelle leasingaftaler 88

36 finansielle risici 89

37 nærtstående parter 93

38 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 94

39 begivenheder efter balancedagen 94

40 aktionærforhold 94

41 godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 94

DK Company * årsrapport 2012 61


noter 2012

noTe 1

anVendT regnskabsPraksIs

Koncernregnskabet for 2012 for DK Company A/S aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D, jf. IFRS-bekendtgørelsen

udstedt i henhold til årsregnskabsloven. DK Company A/S er et aktieselskab med hjemsted i Danmark.

Koncernregnskabet opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting

Standards Board (IASB).

Årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse D.

Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er beskrevet særskilt i note 1 til moderselskabets årsregnskab.

Koncernregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter og den funktionelle

valuta for moderselskabet.

Koncernregnskabet aflægges på basis af historiske kostpriser, bortset fra afledte finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi.

Koncernens regnskabspraksis er nærmere beskrevet nedenfor.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

NYE OG ÆNDREDE STANDARDER SAMT FORTOLKNINGSBIDRAG

DK Company A/S har i regnskabsåret implementeret alle nye IFRS standarder, ændringer til eksisterende standarder og IFRIC

fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og har ikrafttræden i regnskabsåret 2012. Implementeringen af nye regnskabsstandarder,

ændringer til eksisterende regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke haft væsentlig indvirkning på koncernregnskabet

for 2012.

NYE OG ÆNDREDE STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG, DER ENDNU IKKE ER TRåDT I KRAFT

IASB har vedtaget en række nye standarder og ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke

er trådt i kraft, men har ikrafttræden i regnskabsåret 2013 eller senere. Nedenstående standarder, ændringer og fortolkningsbidrag

er relevante for koncernen:

* IFRS 9 om finansielle instrumenter, som ændrer på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter, herunder

klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der

begynder den1.januar 2015 eller senere).Standarden kanmedføreenændretklassifikationogmålingafenkelteafkoncernens

finansielle aktiver.

* IFRS 10 om koncernregnskab. Standarden erstatter en del af den eksisterende IAS 27 og ændrer på definitionen af kon-

trol og bestemmende indflydelse. (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 2013 eller

senere). Standarden forventes ikke at få indvirkning på koncernregnskabet.

* IFRS 11 om joint arrangements. Standarden erstatter den eksisterende IAS 31 om joint ventures og omhandler den regn-

skabsmæssige behandling af joint ventures og joint operations. (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der

begynder den 1. januar 2013 eller senere). Standarden forventes ikke at få indvirkning på koncernregnskabet, da joint ventures

i forvejen indregnes efter indre værdis metode.

* IFRS 12 om oplysninger om kapitalandele. Standarden indeholder oplysningskravene knyttet til kapitalandele i dattervirk-

somheder, associerede virksomheder og joint ventures. I forbindelse med vedtagelsen af IFRS 10 og 11 er tilføjet en række

yderligere oplysningskrav. (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 2013 eller

senere). Standarden kan medføre yderligere oplysningskrav.

* IFRS 13 om opgørelse af dagsværdi. Standarden opsamler bestemmelserne om opgørelse af dagsværdi fra en række

forskellige standarder og præciserer oplysningskravene vedrørende aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi. (Ikke

godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 2013 eller senere). Standarden forventes ikke at

få indvirkning på koncernregnskabet.

* Ændring til IAS 1 om præsentation af koncernregnskabet. Ændringen medfører ændringer til totalindkomstopgørelsen, hvor

anden totalindkomst fremover skal opdeles i anden totalindkomst, som skal reklassificeres til resultatopgørelsen i et senere

regnskabsår og anden totalindkomst, som ikke senere skal reklassificeres til resultatopgørelsen. (Godkendt af EU, ikraft-

træden for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2012 eller senere). Ændringen vil påvirke præsentationen af totalind-

komsten.

62 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

DK Company A/S forventer at implementere ovenstående, når de har ikrafttræden. Hvor ikrafttrædelsesdatoen i EU er en anden

end hos IASB, påtænkes ændringerne førtidsimplementeret, således IASB’s ikrafttrædelsesdato følges.

Herudover har IASB vedtaget yderligere en række nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag, der ikke er relevante

for virksomheden og ikke forventes at få indvirkning på fremtidige årsrapporter.

KONCERNREGNSKABET

Koncernregnskabet omfatter DK Company A/S (moderselskabet) og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres

af moderselskabet. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne

eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse.

Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og har betydelig

indflydelse, men ikke kontrol, betragtes som associerede virksomheder.

Koncernoversigten fremgår af side 110, hvortil der henvises.

KONSOLIDERINGSPRINCIPPER

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for DK Company A/S og dets dattervirksomheder. Koncernregnskabet

udarbejdes ved at sammenlægge regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug ved

konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Ved konsolideringen elimineres koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester

og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%.

MINORITETSINTERESSER

Ved første indregning måles minoritetsinteresser enten til dagsværdi eller til deres forholdsmæssige andel af dagsværdien

af den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Valg af metode foretages for hver

enkelt transaktion. Minoritetsinteresserne reguleres efterfølgende for deres forholdsmæssige andel af ændringer i tilknyttede

virksomheders egenkapital. Totalindkomsten allokeres til minoritetsinteresserne, uanset at minoritetsinteressen derved måtte

blive negativ.

Køb af minoritetsandele i en dattervirksomhed og salg af minoritetsandele i en dattervirksomhed, som ikke medfører ophør af

kontrol, behandles i koncernregnskabet som en egenkapitaltransaktion, og forskellen mellem vederlaget og den regnskabsmæssige

værdi allokeres til moderselskabets andel af egenkapitalen.

VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Solgte eller afviklede

virksomheder indregnes i den konsoliderede totalindkomstsopgørelse frem til henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet.

Afhændelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overgår til tredjemand.

Ved køb af nye virksomheder, hvor koncernen opnår bestemmende indflydelse over den erhvervede virksomhed, anvendes

overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles

til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Langfristede aktiver, der overtages med salg for øje, måles dog til dagsværdi fratrukket

forventede salgsomkostninger. Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen, hvis de udgør en

forpligtelse for den overtagne virksomhed. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag for den overtagne virksomhed. Hvis vederlagets

endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse til dagsværdien heraf på

overtagelsestidspunktet. Omkostninger vedrørende virksomhedsovertagelse, indregnes i resultatet ved afholdelsen.

DK Company * årsrapport 2012 63


noter 2012

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side købsvederlaget for den erhvervede virksomhed, værdien af

minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede kapitalinteresser og på den anden side

dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som et aktiv i immaterielle aktiver og testes

minimum én gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi,

nedskrives det til den lavere genindvindingsværdi.

Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) revurderes de opgjorte dagsværdier, det opgjorte købsvederlag for virksomheden,

værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede kapitalinteresser.

Hvis forskelsbeløbet fortsat er negativt, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatet.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikation eller måling af overtagne aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser

eller fastlæggelsen af købsvederlaget, sker første indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte værdier. De foreløbigt

opgjorte værdier kan reguleres, eller yderligere aktiver eller forpligtelser indregnes, indtil 12 måneder efter overtagelsen, hvis

der er fremkommet ny information vedrørende forhold, der eksisterede på overtagelsestidspunktet, som ville have påvirket

opgørelsen af værdierne på overtagelsestidspunktet, havde informationen været kendt.

Efterfølgende ændringer i skøn over betingede købsvederlag indregnes som hovedregel direkte i resultatet.

FORTjENESTE ELLER TAB VED SALG ELLER AFVIKLING AF DATTERVIRKSOMHEDER

OG ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER

Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder, der medfører ophør af henholdsvis

kontrol og betydelig indflydelse, opgøres som forskellen mellem på den ene side dagsværdien af salgsprovenuet eller

afviklingssummen og dagsværdien af eventuelle resterende kapitalandele og på den anden side den regnskabsmæssige værdi

af nettoaktiverne på afhændelses- eller afviklingstidspunktet, inklusive goodwill, med fradrag af eventuelle minoritetsinteresser.

Den derved opgjorte fortjeneste eller tab indregnes i resultatet tillige med akkumulerede valutakursreguleringer, der tidligere er

indregnet i anden totalindkomst.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i anden valuta end den enkelte virksomheds funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens

kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes

til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagen og henholdsvis betalingsdagen

og balancedagen, indregnes i resultatet som henholdsvis omsætning og vareforbrug for så vidt angår valutakurs differencer

vedrørende tilgodehavender fra salg og leverandørgæld. Øvrige valutakursdifferencer indregnes som finansielle poster.

Materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles

med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder, der aflægger regnskab i en anden funktionel valuta end danske kroner

(DKK), omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser for månederne, med mindre disse afviger væsentligt

fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiske valutakurser. Balanceposterne

omregnes til balancedagens valutakurser. Goodwill betragtes som tilhørende den pågældende overtagne virksomhed

og omregnes til balancedagens kurs.

Valutakursdifferencer, der er opstået ved omregning af udenlandske virksomheders balanceposter ved årets begyndelse til

balancedagens valutakurser og ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser,

indregnes i anden totalindkomst. Tilsvarende indregnes valutakursdifferencer, der er opstået som følge af ændringer, som er

foretaget direkte i den udenlandske virksomheds egenkapital, også i anden totalindkomst.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi på afregningsdatoen.

Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. Positive og negative dagsværdier

af afledte finansielle instrumenter indgår i henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af

dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatet sammen med ændringer i værdien af det

sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

64 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for effektiv sikring

af fremtidige transaktioner, indregnes i anden totalindkomst. Den ineffektive del indregnes straks i resultatet. Når de sikrede

transaktioner gennemføres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende transaktioner.

Afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, anses for handelsbeholdninger

og måles til dagsværdi med løbende indregning af dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen.

SKAT

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatet med den del, der kan henføres til

årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer henholdsvis

i anden totalindkomst og direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og

skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra udskudt skat på midlertidige forskelle, der er opstået ved enten

første indregning af goodwill eller ved første indregning af en transaktion, der ikke er en virksomhedssammenslutning, og hvor

den midlertidige forskel konstateret på tidspunktet for første indregning hverken påvirker det regnskabsmæssige resultat eller

den skattepligtige indkomst.

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle forbundet med kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder,

medmindre moderselskabet har mulighed for at kontrollere, hvornår den udskudte skat realiseres, og det er sandsynligt,

at den udskudte skat ikke vil blive udløst som aktuel skat inden for en overskuelig fremtid.

Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den

enkelte forpligtelse.

Udskudt skat måles ved at anvende de skattesatser og -regler i de respektive lande, der – baseret på vedtagne eller i realiteten

vedtagne love på balancedagen – forventes at gælde, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt

skat som følge af ændringer i skattesatser eller -regler indregnes i resultatet, medmindre den udskudte skat kan henføres

til transaktioner, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen. I sidstnævnte tilfælde indregnes

ændringen ligeledes i anden totalindkomst henholdsvis direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen

med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatte forpligtelser eller som nettoskatteaktiver

til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det vurderes på hver balancedag, om det er

sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne

udnyttes.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og fremstillede varer indregnes i resultatet, når levering og risikoovergang til køber

har fundet sted.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Hvis der er aftalt en rentefri kredit på

betaling af det tilgodehavende vederlag, der strækker sig ud over den normale kredittid, beregnes dagsværdien af vederlaget

ved at tilbagediskontere de fremtidige indbetalinger. Forskellen mellem dagsværdien og den nominelle værdi af vederlaget

indregnes som en finansiel indtægt i resultatet over den forlængede kredittid ved at anvende den effektive rentes metode.

Nettoomsætning opgøres eksklusive moms, afgifter o.l., der opkræves på vegne af tredjemand, og rabatter. Valutakursdifferencer

vedrørende tilgodehavender fra salg i fremmed valuta indregnes i nettoomsætningen.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Vareforbrug indregnes i takt

med omsætningen. Årets forskydning i varebeholdninger er indeholdt i vareforbruget. Valutakursdifferencer vedrørende

leverandørgæld i fremmed valuta indregnes i vareforbrug.

DK Company * årsrapport 2012 65


noter 2012

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag, pensioner og øvrige personaleudgifter til koncernens ansatte, herunder

direktion og bestyrelse.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder årets afholdte øvrige udgifter til indkøb, salg, herunder agentkommissioner til eksterne

salgsagenter, distribution og reklame, administration, omkostninger vedrørende fastholdelse af patentrettigheder og tab på tilgodehavender

m.v. Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært over leasingperioden i Andre

eksterne omkostninger. I Andre eksterne omkostninger indregnes endvidere udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne

for indregning i balancen.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til koncernens

hovedaktiviteter.

Af- og nedskrivning af immaterielle og materielle aktiver

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver indeholder afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt

årets nedskrivninger som følge af værdiforringelse.

Særlige poster, netto

Særlige poster omfatter større indtægter og omkostninger af engangskarakter. Disse poster præsenteres særskilt af hensyn til

sammenligneligheden i resultatopgørelsen, herunder for at give et bedre billede af det operationelle resultat.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede

gevinster og -tab, herunder amortisationstillæg eller –fradrag på gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta

bortset fra valutakursdifferencer vedrørende tilgodehavender fra salg og leverandørgæld, der indregnes under henholdsvis

nettoomsætningen og vareforbrug. Endvidere indregnes tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen som finansielle

poster.

Renteindtægter og -omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Den effektive

rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes til at tilbagediskontere de forventede fremtidige betalinger, som er knyttet

til det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse, for at nutidsværdien af disse svarer til den regnskabsmæssige værdi

af henholdsvis aktivet og forpligtelsen.

BALANCEN

Goodwill

Goodwill indregnes og måles ved første indregning som forskellen mellem på den ene side kostprisen for den overtagne virksomhed,

værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede kapitalandele og

på den anden side dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under afsnittet

om koncernregnskab.

Ved indregning af goodwill fordeles goodwillbeløbet på de af koncernens aktiviteter, der genererer selvstændige indbetalinger

(pengestrømsfrembringende enheder). Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige

struktur og interne økonomistyring og -rapportering i koncernen.

Goodwill afskrives ikke, men testes minimum én gang årligt for værdiforringelse, jf. nedenfor.

Immaterielle aktiver i øvrigt

Andre immaterielle anlægsaktiver med ubestemmelige levetider indregnes og måles ved første indregning som forskellen mellem

på den ene side kostprisen for den overtagne virksomhed, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og

dagsværdien af tidligere erhvervede kapitalandele og på den anden side dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og

eventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under afsnittet om koncernregnskab.

Ved indregning af varemærkerettigheder fordeles beløbet på de af koncernens aktiviteter, der genererer selvstændige indbetalinger

(pengestrømsfrembringende enheder). Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige

struktur og interne økonomistyring og -rapportering i koncernen.

66 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

Varemærkerettigheder afskrives ikke, men testes minimum én gang årligt for værdiforringelse, jf. nedenfor.Udviklingsprojekter

vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, indregnes som immaterielle aktiver, hvis det er

sandsynligt, at produktet eller processen vil generere fremtidige økonomiske fordele til koncernen, og udviklingsomkost ningerne

ved det enkelte aktiv kan måles pålideligt. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatet, når omkostningerne

afholdes. Koncernen har ikke udviklingsprojekter, der opfylder kriterierne for indregning af immaterielle aktiver i balancen.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af

dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket

restværdien. Restværdien er det forventede beløb, som vil kunne opnås ved salg af aktivet i dag efter fradrag af salgsomkostninger,

hvis aktivet allerede havde den alder og var i den stand, som aktivet forventes at være i efter afsluttet brugstid. Kostprisen

på et samlet aktiv opdeles i mindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden er forskellig. Der foretages

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler 5 - 10 år

Produktionsanlæg og maskiner 5 - 15 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2 - 5 år

Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf. afsnittet om

nedskrivning nedenfor.

Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver samt associerede virksomheder

De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og immaterielle aktiver med bestemmelige brugstider samt kapitalandele i

associerede virksomheder gennemgås på balancedagen for at fastsætte, om der er indikationer på værdiforringelse. Hvis dette

er tilfældet, opgøres aktivets genindvindingsværdi for at fastslå behovet for eventuel nedskrivning og omfanget heraf.

For goodwill opgøres genindvindingsværdien årligt, uanset om der er konstateret indikationer på værdiforringelse.

Hvis aktivet ikke frembringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, opgøres genindvindingsværdien for den mindste

pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i.

Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af aktivets henholdsvis den pengestrømsfrembringende enheds dagsværdi

med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien. Når kapitalværdien opgøres, tilbagediskonteres skønnede fremtidige

pengestrømme til nutidsværdi ved at anvende en diskonteringssats, der afspejler dels aktuelle markedsvurderinger

af den tidsmæssige værdi af penge og dels de særlige risici, der er tilknyttet henholdsvis aktivet og den pengestrømsfrembringende

enhed, og som der ikke er reguleret for i de skønnede fremtidige pengestrømme.

Hvis henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi er lavere end den regnskabsmæssige

værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien. For pengestrømsfrembringende enheder

fordeles nedskrivningen således, at goodwillbeløb nedskrives først, og dernæst fordeles et eventuelt resterende nedskrivningsbehov

på de øvrige aktiver i enheden, idet det enkelte aktiv dog ikke nedskrives til en værdi, der er lavere end dets dagsværdi

fratrukket forventede salgsomkostninger.

Nedskrivninger indregnes i resultatet. Ved eventuelle efterfølgende tilbageførsler af nedskrivninger som følge af ændringer i

forudsætninger for den opgjorte genindvindingsværdi forhøjes henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds

regnskabsmæssige værdi til den korrigerede genindvindingsværdi, dog maksimalt til den regnskabsmæssige værdi, som

aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed ville have haft, hvis nedskrivning ikke var foretaget. Nedskrivning af goodwill

tilbageføres ikke.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer,

at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes opgjorte regn skabsmæssige indre værdi,

DK Company * årsrapport 2012 67


noter 2012

opgjort efter koncernens regnskabspraksis, med henholdsvis fradrag og tillæg af forholdsmæssige interne fortjenester og tab

og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill.

I resultatet indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat og eliminering af en forholdsmæssig

andel af urealiserede interne fortjenester og tab og med fradrag af eventuel nedskrivning af goodwill. I koncernens anden

totalindkomst indregnes den forholdsmæssige andel af alle transaktioner og begivenheder, der er indregnet i anden totalindkomst

i den associerede virksomhed.

Kapitalandele i associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr.

Tilgodehavender og andre langfristede finansielle aktiver, der anses for at være en del af den samlede investering i den

associerede virksomhed, nedskrives med eventuel resterende negativ indre værdi. Tilgodehavender fra salg af varer og

tjeneste ydelser samt andre tilgodehavender nedskrives alene, hvis de vurderes uerholdelige. Der indregnes alene en hensat

forpligtelse til at dække den resterende negative indre værdi, hvis koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække

den pågældende virksomheds forpligtelser.

Ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. afsnittet om koncernregnskabet

ovenfor.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Kostprisen

for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen

for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt fordelte

faste og variable indirekte produktionsomkostninger. Heri indgår opståede forpligtelser til nedrivning eller retablering af materielle

aktiver, hvis disse forpligtelser er opstået som følge af fremstilling af varer.

Nettorealisationsværdien af varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og

omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender omfatter tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender. Tilgodehavender indgår

i kategorien udlån og tilgodehavender, der er finansielle aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret

på et aktivt marked, og som ikke er afledte finansielle instrumenter. Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og

efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede

tab. Nedskrivning foretages på såvel individuelt niveau som på porteføljeniveau ved anvendelse af en hensættelseskonto.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Pensionsforpligtelser o.l.

Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetales der løbende faste bidrag til uafhængige pensionsselskaber o.l. Bidragene

indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvori medarbejderne har udført den arbejdsydelse, der giver ret til pensionsbidraget.

Skyldige betalinger indregnes i balancen som en forpligtelse. Koncernen har ikke ydelsesbaserede pensionsordninger.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse som følge af begivenheder i regnskabsåret

eller tidligere år, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på koncernens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle

forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid senere end et år fra balancedagen måles til nutidsværdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på det tidspunkt,

hvor kontrakten indgås, til laveste værdi af dagsværdien af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasing-

68 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

ydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den

nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatet over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser omfatter bankgæld, leverandørgæld og anden gæld til offentlige myndigheder mv. Andre finansielle

forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi fratrukket eventuelle transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles

forpligtelserne til amortiseret kostpris ved at anvende den effektive rentes metode, således at forskellen mellem provenuet og

den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over låneperioden.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Præsentation af ophørte aktiviteter

Ophørte aktiviteter udgør en betydelig del af virksomheden, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt

klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller er udskilt som bestemt for salg,

og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til en formel plan. Ophørte aktiviteter omfatter desuden virksomheder.

Resultatet efter skat af ophørte aktiviteter og værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser samt gevinst/tab

ved salg præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning,

omkostninger, værdireguleringer og skat for den ophørte aktivitet. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte aktiviteter

udskilles i særskilte linjer i balancen uden tilpasning af sammenligningstal, og hovedposterne specificeres i noterne.

Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter oplyses i en note.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse

og udgang.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter.

I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og

pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet, reguleret for

ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalte finansielle indtægter, finansielle omkostninger og selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle

aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i moderselskabets aktiekapital og omkostninger forbundet

hermed, samt optagelse og indfrielse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt udbetaling

af udbytte. Endvidere indregnes pengestrømme vedrørende finansielt leasede aktiver i form af betalte leasingydelser.

Pengestrømme i anden valuta end den funktionelle valuta indregnes i pengestrømsopgørelsen ved at anvende gennemsnitlige

valutakurser for månederne, medmindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I

sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiske valutakurser for de enkelte dage.

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket eventuelle kassekreditter, der indgår som en integreret del af likviditetsstyringen.

SEGMENTOPLYSNINGER

Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis og følger koncernens

interne ledelsesrapportering. Segmentindtægter og -omkostninger omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte

segment, og de poster, der kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag. Således bliver alle indtægter og

omkostninger fordelt på de enkelte segmenter. Ledelsen modtager ikke information om segment aktiver og forpligtelser. Som

følger heraf rapporteres der ikke segment aktiver og forpligtelser. Transaktioner mellem segmenterne prisfastsættes til vurderede

markedsværdier.

DK Company * årsrapport 2012 69


noter 2012

noTe 2

VÆsenTLIge regnskabsmÆssIge VUrderInger, skØn, forUdsÆTnInger og UsIkkerHeder

Ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis, der er beskrevet i note 1, er det nødvendigt, at ledelsen foretager vurderinger

og skøn af samt opstiller forudsætninger for den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart

kan udledes af andre kilder. Disse skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre relevante faktorer. De

faktiske udfald kan afvige fra disse skøn.

De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger revurderes løbende. Ændringer til foretagne regnskabsmæssige skøn

indregnes i den regnskabsperiode, hvori ændringen finder sted, og i fremtidige regnskabsperioder, hvis ændringen både påvirker

den periode, hvori ændringen finder sted, og efterfølgende regnskabsperioder.

VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE VURDERINGER FORBUNDET

MED ANVENDELSE AF REGNSKABSPRAKSIS

I forbindelse med anvendelsen af koncernens regnskabspraksis har ledelsen, ud over skønsmæssige vurderinger, som er

beskrevet efterfølgende, foretaget følgende regnskabsmæssige vurderinger, der har haft væsentlig indvirkning på de i koncernregnskabet

indregnede beløb:

Køb af aktiviteter

Ved overtagelse af selskaber og aktiviteter foretager selskabets ledelse en vurdering af, hvorvidt der er overtaget en virksomhed,

eller om der er anskaffet brands, varebeholdninger, ordrebeholdninger og andre nettoaktiver, der ikke udgør en virksomhed.

Ved ledelsens vurdering lægges der vægt på, om der overtages en eksisterende organisation og væsentlige administrative

funktioner.

VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN, FORUDSÆTNINGER OG USIKKERHEDER

Indregning og måling af aktiver og forpligtelser er ofte afhængig af fremtidige begivenheder, hvorom der hersker en vis usikkerhed.

I den forbindelse er det nødvendigt at forudsætte et hændelsesforløb e.l., der afspejler ledelsens vurdering af det mest

sandsynlige hændelsesforløb. I koncernregnskabet for 2012 er navnlig følgende forudsætninger og usikkerheder væsentlige at

bemærke, idet de har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser og kan nødvendiggøre

korrektioner i efterfølgende regnskabsår, hvis de forudsatte hændelsesforløb ikke realiseres som forventet:

Varemærkerettigheder

Ved den årlige nedskrivningstest af varemærkerettigheder, eller når der er indikation på et nedskrivningsbehov, foretages skøn

over, om de dele af virksomheden (pengestrømsfrembringende enheder), som varemærkerne knytter sig til, vil være i stand

til at generere tilstrækkelige positive nettopengestrømme i fremtiden til at understøtte værdien af varemærkerettighederne og

øvrige nettoaktiver i den pågældende del af virksomheden.

Som følge af forretningens karakter må der skønnes over forventede pengestrømme mange år ud i fremtiden, hvilket naturligt

fører til en vis usikkerhed. Usikkerheden er afspejlet i den valgte diskonteringsrente. Pr. 31. december 2012 er koncernens

varemærkerettigheder opgjort til 75 mio. kr. og der er ikke foretaget nedskrivninger på værdien i forhold til anskaffelsessummen.

Der henvises til note 15.

Varebeholdninger

Måling af koncernens varebeholdninger er i betydelig grad påvirket af skøn vedrørende behovet for nedskrivning til en lavere

nettorealisationsværdi og forudsætninger, der lægges til grund for beregning heraf. Måling af varebeholdningerne er baseret

på en individuel sæson- og aldersvurdering samt hvilken realisationsrisiko, der vurderes at være på de enkelte varegrupper. Pr.

31. december 2012 er koncernens varebeholdninger nedskrevet med 29,6 mio. kr. til en regnskabsmæssig værdi på 175,8

mio. kr. Der henvises til note 22.

Tilgodehavender

Måling af koncernens tilgodehavender fra salg er forbundet med regnskabsmæssige skøn over behovet for nedskrivning. Behovet

for nedskrivning foretages baseret på en individuel vurdering af forventede indbetalinger fra den enkelte skyldner under

hensyntagen til tegnede kreditforsikringer og stillede sikkerheder. Pr. 31. december 2012 er koncernens tilgodehavender fra

salg af varer nedskrevet med 77,1 mio. kr. til en regnskabsmæssig værdi på 226,8 mio. kr. Der henvises til note 20.

70 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

Udskudte skatteaktiver

Koncernens udskudte skatteaktiver pr. 31. december 2012 udgør 89,8 mio. kr. Et ledelsesmæssigt skøn er påkrævet ved vurdering

af indregning af udskudte skatteaktiver og -forpligtelser. Det er ledelsens vurdering, at skatteaktivet kan anvendes inden

for en kortere årrække i forbindelse med fremtidige positive resultater. En vigtig forudsætning er imidlertid, at koncernen kan

opnå tilstrækkelige fremtidige skattepligtige indtægter til at udligne skatteaktivet inden for denne årrække, hvorfor skatteaktivet

i givet fald vil blive revurderet og eventuelt må nedskrives helt eller delvist.

Selskabet har modtaget henvendelse fra SKAT vedrørende den tidligere drevne bankaktivitet. Henvendelsen vedrører undersøgelse

af omstændighederne omkring bankaktivitetens tab og forventede tab i forbindelse med ejendomshandler. Såfremt

SKAT måtte finde, at selskabet ikke kan opnå fradrag for en andel af de realiserede tab, vil selskabets underskudsfremførsler

blive reduceret, og en del af det indregnede udskudte skatteaktiv blive reduceret.

Hensatte forpligtelser

Koncernens hensatte forpligtelser pr. 31. december 2012 udgør 15,0 mio. kr. De hensatte forpligtelser kan henføres til en

hensættelse vedrørende overtagne huslejekontrakter i forbindelse med opkøbet af BTX-divisionerne. Forpligtelsen er opgjort

som nutidsværdien af forskellen mellem markedslejen og de overtagne kontrakter på to lejemål. Markedslejen er fastsat af uafhængige

parter, og det er ledelsens vurdering, at den hensatte forpligtelse skønsmæssigt er korrekt indregnet.

DK Company * årsrapport 2012 71


noter 2012

noTe 3 (1.000 kr.)

neTToomsÆTnIng og segmenToPLysnInger

Koncernen er ledelsesmæssigt og forretningsmæssigt opdelt i tre forretningsmæssige segmenter, der anses for at være koncernens

primære segmentopdeling.

1. DK Young Division Handel med tøj til piger og mænd fra 20 +

2. DK Trend Division Handel med tøj til piger fra 30 +

3. DK Classic Division Handel med tøj til piger fra 45 +

AKTIVITETER 2012 (12 MDR) DK Young DK Trend DK Classic I alt

Omsætning 242.272 918.629 47.595 1.208.496

Nettoomsætning 242.272 918.629 47.595 1.208.496

Afskrivninger -6.426 5.840 -1.599 -2.185

Resultat af primær drift 3.554 98.685 -10.924 91.315

Særlige poster -1.371 -11.262 0 -12.633

Resultat før finansielle poster 2.183 87.423 -10.924 78.682

Resultatandel efter skat i associerede virksomheder 0 -135 0 -135

Finansielle indtægter 223 2.768 1.667 4.658

Finansielle omkostninger -7.100 -23.274 -1.177 -31.551

Resultat før skat -4.694 66.782 -10.434 51.654

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere 155 501 177 833

AKTIVITETER 2010/11 (18 MDR) DK Young DK Trend DK Classic I alt

Omsætning 10.985 640.736 19.790 671.511

Nettoomsætning 10.985 640.736 19.790 671.511

Afskrivninger -219 -3.835 -300 -4.354

Resultat af primær drift -3.514 103.840 -1.364 98.962

Resultatandel efter skat i associerede virksomheder 0 -487 0 -487

Finansielle indtægter 0 8.967 115 9.082

Finansielle omkostninger 207 -5.992 -105 -5.890

Resultat før skat -3.307 106.328 -1.354 101.667

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere 25 296 75 396

Geografisk information

Koncernens omsætning kan i al væsentlighed opdeles geografisk som følger:

2012 2010/11

OMSÆTNING

vækst andel andel

(12 mdr.) (18 mdr.) 2012 2012 2010/11

Danmark 228.896 122.404 87,0% 18,9% 18,2%

Norge 408.735 157.702 159,2% 33,9% 23,5%

Tyskland 151.982 117.215 29,7% 12,6% 17,5%

Sverige 111.431 78.655 41,7% 9,2% 11,7%

Øvrige markeder i Europa 277.185 179.149 54,7% 22,9% 26,7%

Øvrige markeder uden for Europa 30.267 16.386 84,7% 2,5% 2,4%

1.208.496 671.511 80,0% 100,0% 100,0%

72 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 3 (1.000 kr.)

neTToomsÆTnIng og segmenToPLysnInger, forTsaT

Langfristede aktiver

2012 2010/11

Danmark 107.027 23.670

Øvrige markeder i Europa 2.741 107

Øvrige markeder uden for Europa 1.849 2.466

111.617 26.243

Koncernen forhandler tøj inden for en række brands. der alle kategoriseres som "Modetøj". Koncernen har således ikke

produkter eller services, der differentierer væsentligt indbyrdes, og der gives derfor ikke separate oplysninger om enkelte

produkter eller services.

2012

01.07.2010-

31.12.2011

(12 MDR) (18 MDR)

Nettoomsætning

Salg af varer og tjenesteydelser 1.208.496 671.511

1.208.496 671.511

Væsentlige kunder

Koncernen har ingen kunder, som tegner sig for mere end 10% af koncernens samlede omsætning.

noTe 4 (1.000 kr.)

VareforbrUg

Årets vareforbrug indregnet som omkostning 620.946 332.418

Årets nedskrivning på varebeholdninger 41.253 1.553

Årets tilbageførsel af nedskrivninger på varebeholdninger 13.232 940

noTe 5 (1.000 kr.)

PersonaLeomkosTnInger

Bestyrelseshonorar 350 380

Gager og lønninger 185.270 112.327

Bidragsbaserede pensionsordninger 11.080 5.181

Andre omkostninger til social sikring 11.277 3.073

Personaleomkostninger i alt 207.977 120.961

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i alt 833 396

DK Company * årsrapport 2012 73


noter 2012

noTe 5 (1.000 kr.)

PersonaLeomkosTnInger, forTsaT

Aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere

2012 (12 MDR) 2010/11 (18 MDR)

Øvrige le- Øvrige ledende

med- dende med-

Bestyrelse Direktion arbejdere Bestyrelse Direktion arbejdere

Gager og lønninger 350 4.930 5.418 380 1.151 3.630

Pension 0 443 392 0 324 229

350 5.373 5.810 380 1.475 3.859

Ovenstående beløb er inkl. værdi af personalegoder.

noTe 6 (1.000 kr.)

andre drIfTsomkosTnInger

2012

01.07.2010-

31.12.2011

(12 MDR) (18 MDR)

Tab ved salg af materielle aktiver 481 0

Øvrige 170 0

651 0

noTe 7 (1.000 kr.)

andre drIfTsIndTÆgTer

Gevinst ved salg af materielle aktiver 47 0

Øvrige 552 0

599 0

noTe 8 (1.000 kr.)

af- og nedskrIVnInger af ImmaTerIeLLe og maTerIeLLe akTIVer

Indretning af lejede lokaler 1.320 287

Produktionsanlæg og maskiner 708 157

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9.916 5.450

Tab og gevinst ved salg af aktiver -5.837 -117

Badwill ved virksomhedsovertagelse -8.623 0

Afskrivninger i alt -2.516 5.777

Goodwill 2.400 250

Nedskrivninger i alt 2.400 250

Af- og nedskrivninger i alt -116 6.027

Af- og nedskrivninger i alt - fortsættende aktiviteteter 2.185 4.354

Af- og nedskrivninger i alt - ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg -2.301 1.673

74 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 9 (1.000 kr.)

sÆrLIge PosTer 01.07.2010-

2012 31.12.2011

(12 MDR) (18 MDR)

Transaktionsomkostninger ved køb af dattervirksomheder og aktiviteter 8.977 0

Restruktureringsomkostninger 3.656 0

12.633 0

noTe 10 (1.000 kr.)

fInansIeLLe IndTÆgTer

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 144 539

Øvrige renteindtægter 4.465 2.631

Renteindtægter fra finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi via resultatet 4.609 3.170

Valutakursgevinster 49 5.912

4.658 9.082

noTe 11 (1.000 kr.)

fInansIeLLe omkosTnInger

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 5.959 1.765

Øvrige renteomkostninger 10.486 1.431

Renteomkostninger for finansielle forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi via resultatet 16.445 3.196

Valutakurstab og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter 15.106 2.694

31.551 5.890

noTe 12 (1.000 kr.)

skaT af åreTs resULTaT

Aktuel skat 6.052 23.451

Årets ændring i udskudt skat 6.438 2.564

Regulering af skat vedrørende tidligere år 344 0

Årets opskrivning af skatteaktiver 0 -62.474

Skat af årets resultat - fortsættende aktiviteter 12.834 -36.459

Aktuel skat 0 0

Årets ændring i udskudt skat -2.833 0

Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 0

Årets nedskrivning af skatteaktiver 0 0

Skat af årets resultat - ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg -2.833 0

Total skat af årets resultat 10.001 -36.459

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter kan forklares således:

Beregnet 25% skat af årets resultat før skat 12.914 25.417

Regulering af beregnet skat i udenlandske tilknyttede virksomheder i forhold til 25% samt

resultat af associereret virksomhed -422 332

Ikke skattepligtige indtægter -2.422 0

Ikke fradragsberettigede omkostninger 647 266

Ikke indregnet udskudt skatteaktiv 4.185 0

Regulering af skat vedrørende tidligere år 344 0

Skat af årets resultat, eksklusiv udskudt skatteaktiv - fortsættende aktiviteter 15.246 26.015

DK Company * årsrapport 2012 75


noter 2012

noTe 12 (1.000 kr.)

skaT af åreTs resULTaT, forTsaT 01.07.2010-

2012 31.12.2011

(12 MDR) (18 MDR)

Indregning af udskudt skatteaktiv -2.412 -62.474

Total skat af årets resultat - fortsættende aktiviteter 12.834 -36.459

Effektiv skatteprocent, eksklusiv udskudt skatteaktiv 29,5% 25,6%

Effektiv skatteprocent 24,8% -35,9%

Årets samlede skat af fortsættende aktiviteter omfatter følgende:

Skat af årets resultat, jævnfør ovenfor 12.834 -36.459

Skat af anden totalindkomst -1.060 0

11.774 -36.459

noTe 13 (1.000 kr.)

oPHØrTe akTIVITeTer og akTIVer besTemT for saLg

Som følge af fokuseringen på DK Trend divisionen efter opkøbet af aktiviteterne fra BTX Group A/S har koncernen valgt at skille

sig af med hovedparten af aktiviteterne inden for Kids division og DK Classic division.

Hovedparten af aktiviteterne i Kids division er pr. 15/6 2012 overdraget til Brand4Kids A/S. Salgsprisen udgør 6 mio. kr.,

og den regnskabsmæssige fortjeneste er opgjort til 2,6 mio. kr. Tilsvarende er hovedparten af aktiviteterne i DK Classic division

pr. 1/6 2012 solgt til Pardon Clothing A/S. Salgsprisen udgør 2,7 mio. kr., og den regnskabsmæssige fortjeneste er opgjort til

0,8 mio. kr. De to brands Kello og Merrytime er nedlukket i efteråret 2012.

01.07.2010-

2012 31.12.2011

Hovedtal for ophørte aktiviteter (12 MDR) (18 MDR)

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning 82.119 128.367

Vareforbrug -51.107 -72.706

Bruttoresultat 31.012 55.661

Fortjeneste ved salg af aktiviteter 5.713 0

Omkostninger inkl. afskrivninger og nedskrivninger -46.437 -64.847

Resultat før finansielle poster -9.712 -9.186

Finansielle poster -1.941 -2.081

Resultat før skat -11.653 -11.267

Skat af årets resultat 2.833 2.817

Resultat efter skat -8.820 -8.450

I resultatet er indeholdt:

Nedskrivninger til dagsværdi 2.400 0

Skat af nedskrivninger til dagsværdi -600 0

Nedskrivninger efter skat 1.800 0

76 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 13 (1.000 kr.)

oPHØrTe akTIVITeTer og akTIVer besTemT for saLg, forTsaT

Balancen

31.12.2012 31.12.2011

Andre langfristede aktiver 0 3.647

Varebeholdninger 3.975 19.144

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 0 2.985

Andre tilgodehavender 0 1.212

Likvide beholdninger 0 491

Aktiver bestemt for salg 3.975 27.479

Kreditinstitutter 0 1.161

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 2.258

Anden gældsforpligtelser 0 2.259

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 0 5.678

Pengestrømsopgørelse

Pengestrøm fra driftsaktivitet 2.830 -22.440

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 5.713 0

Pengestrøm i alt 8.543 -22.440

Varebeholdninger forventes afhændet i løbet af 2013.

Resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie á 0,0338 kr. (EPS), kr. -0,00 -0,01

Udvandet resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie á 0,0338 kr. (EPS-D), kr. -0,00 -0,01

noTe 14 (1.000 kr.)

resULTaT Pr. akTIe

Årets resultat 30.000 129.676

Minoritetsinteressernes andel af koncernresultat -1.646 979

28.354 130.655

Gennemsnitligt antal aktier, 1.000 stk. 1.810.500 1.623.564

Gennemsnitligt antal egne aktier, 1.000 stk. 0 0

Gennemsnitligt antal aktier i omløb, 1.000 stk. 1.810.500 1.623.564

Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt, 1.000 stk. 0 0

Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb, 1.000 stk. 1.810.500 1.623.564

Resultat pr. aktie á 0,0338 kr. (EPS), kr. 0,02 0,08

Udvandet resultat pr. aktie á 0,0338 kr. (EPS-D), kr. 0,02 0,08

Ved beregning af resultat pr. aktie er antal aktier korrigeret for bytteforholdet ved indskud

i DK Company A/S af aktiviteten i DKC Holding 2011 A/S.

DK Company * årsrapport 2012 77


noter 2012

noTe 15 (1.000 kr.)

ImmaTerIeLLe akTIVer Varemærke-

Goodwill rettigheder

Kostpris pr. 01.01.2012 5.179 0

Tilgang ved virksomhedsovertagelse 0 75.000

Kostpris pr. 31.12.2012 5.179 75.000

Afskrivninger pr. 01.01.2012 0 0

Årets afskrivninger 0 0

Årets nedskrivninger 2.400 0

Tilbageførsel vedrørende solgte aktiver 0 0

Afskrivninger pr. 31.12.2012 2.400 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 2.779 75.000

Kostpris pr. 01.07.2010 1.000 0

Tilgang til kostpris 4.429 0

Afgang til kostpris -250 0

Kostpris pr. 31.12.2011 5.179 0

Afskrivninger pr. 01.07.2010 0 0

Årets nedskrivninger 250 0

Tilbageførsel vedrørende solgte aktiver -250 0

Afskrivninger pr. 31.12.2011 0 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 5.179 0

Goodwill

Goodwill opstået i forbindelse med virksomhedsovertagelser fordeles på overtagelsestidspunktet til de pengestrømsfrembringende

enheder, som forventes at opnå økonomiske fordele af overtagelsen. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill er

fordelt på følgende pengestrømsfrembringende enheder:

31.12.2012 31.12.2011

Kello/Merrytime (DK Classic Division) 0 2.400

MID Pro Tex (DK Trend Division) 2.029 2.029

Kaffe (DK Trend Division) 250 250

Kön & Mön (DK Trend Division) 500 500

Regnskabsmæssig værdi af goodwill 2.779 5.179

Genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, som goodwillbeløbene er fordelt til, opgøres

med udgangspunkt i beregninger af enhedernes kapitalværdi, hvilket vil sige en tilbagediskontering af forventede fremtidige

pengestrømme, som sammenholdes med de regnskabsmæssige værdier. De fremtidige pengestrømme baseres på virksomhedens

forretningsplaner, budgetter/prognoser for regnskabsårene 2013 - 2016. De væsentligste parametre ved beregningen

af kapitalværdien er nettoomsætningen, EBITDA og diskonteringsfaktoren. Ved beregningen af kapitalværdien er der anvendt

en vækstfaktor i terminal perioden på henholdsvis 3% pr. 31. december 2012 og 3% pr. 31. december 2011 og en diskonteringsfaktor

før skat på henholdsvis 8% pr. 31. december 2012 og 8% pr. 31. december 2011.

I regnskabsåret er goodwill nedskrevet med 2,4 mio. kr. som følge af nedlukning af aktivitet. Der er i 2011 foretaget nedskrivning

af goodwill med 0,3 mio. kr. som følge af nedlukning af butik.

Varemærkerettigheder

Varemærkerettigheder opstået i forbindelse med virksomhedsovertagelser fordeles på overtagelsestidspunktet til de

pengestrømsfrembringende enheder, som forventes at opnå økonomiske fordele af overtagelsen. Den regnskabsmæssige

værdi af varemærkerettigheder er fordelt på følgende pengestrømsfrembringende enheder.

78 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 15 (1.000 kr.)

ImmaTerIeLLe akTIVer, forTsaT 31.12.2012 31.12.2011

DK Young Division 29.000 0

DK Trend Division 46.000 0

Regnskabsmæssig værdi af varemærkerettigheder 75.000 0

Genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, som varemærkerettighederne er fordelt til, opgøres

med udgangspunkt i beregninger af enhedernes kapitalværdi, hvilket vil sige en tilbagediskontering af forventede fremtidige

pengestrømme, som sammenholdes med de regnskabsmæssige værdier. De fremtidige pengestrømme baseres på virksomhedens

forretningsplaner, budgetter/prognoser for regnskabsårene 2013-2016. De væsentligste parametre ved beregningen

af kapitalværdien er nettoomsætningen, EBITDA og diskonteringsfaktoren. Ved beregningen af kapitalværdien er der anvendt

en vækstfaktor i terminal perioden på henholdsvis 2% pr. 31. december 2012 og en diskonteringsfaktor før skat på henholdsvis

15,75% pr. 31. december 2012.

noTe 16 (1.000 kr.)

maTerIeLLe akTIVer Produktions- Andre anlæg,

Indretning af anlæg og driftsmateriel

lejede lokaler maskiner og inventar

Kostpris pr. 01.01.2012 5.559 3.575 27.692

Valutakursreguleringer 0 -11 2.039

Tilgang ved virksomhedsovertagelse 219 34 2.863

Tilgang til kostpris 5.414 73 19.591

Afgang til kostpris 0 -18 -4.958

Overførsel mellem anlægskategorier 597 0 -597

Kostpris pr. 31.12.2012 11.789 3.653 46.630

Afskrivninger pr. 01.01.2012 287 969 14.506

Valutakursreguleringer 0 -10 1.981

Årets afskrivninger 1.320 708 9.916

Tilbageførsel vedrørende solgte aktiver 0 -11 -1.432

Afskrivninger pr. 31.12.2012 1.607 1.656 24.971

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 10.182 1.997 21.659

Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver 0 0 4.531

De leasede aktiver vedrører primært lager- og kopimaskiner. De leasede aktiver står som sikkerhed for leasingforpligtelser.

Kostpris pr. 01.07.2010 0 3.649 13.936

Valutakursreguleringer 0 -74 0

Tilgang ved virksomhedsovertagelse 0 0 1.996

Tilgang til kostpris 5.559 0 12.470

Afgang til kostpris 0 0 -710

Kostpris pr. 31.12.2011 5.559 3.575 27.692

Afskrivninger pr. 01.07.2010 0 843 9.225

Årets afskrivninger 287 157 5.450

Tilbageførsel vedrørende solgte aktiver 0 0 -169

Afskrivninger pr. 31.12.2011 287 969 14.506

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 5.272 2.606 13.186

DK Company * årsrapport 2012 79


noter 2012

noTe 17 (1.000 kr.)

kaPITaLandeLe I assocIerede VIrksomHeder 31.12.2012 31.12.2011

Kostpris pr. 1. januar 2.050 0

Tilgang ved virksomhedsovertagelse -12 0

Tilgang til kostpris 0 2.050

Kostpris pr. 31. december 2.038 2.050

Reguleringer pr. 1. januar -487 0

Valutakursreguleringer 2 0

Modtaget udbytte 136 0

Andel af årets resultat -135 -487

Reguleringer pr. 31. december -484 -487

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 1.554 1.563

Associerede virksomheder omfatter:

Koncernens andel

2012 Omsætning Årets resultat Aktiver Forpligtelser Egenkapital Resultat

Designers Market by Nicole A/S 18.571 -438 6.712 3.749 1.482 -219

(Danmark, 50% ejerandel, 50% stemmeret)

Harstad Mote AS 3.719 291 2.239 1.696 217 116

(Norge, 40% ejerandel, 40% stemmeret)

Tromsø Mote AS 2.109 -81 750 770 -8 -32

(Norge, 40% ejerandel, 40% stemmeret)

1.691 -135

Reguleringer af interne avancer -183 0

Skat af reguleringer af interne avancer 46 0

1.554 -135

noTe 18 (1.000 kr.)

andre TILgodeHaVender Deposita

Regnskabsmæssig værdi pr. 01.01.2012 1.193

Valutakursregulering 3

Tilgang ved virksomhedsovertagelse 2.864

Årets netto til-/afgang 3.828

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 7.888

Regnskabsmæssig værdi pr. 01.07.2010 1.294

Årets netto til-/afgang -101

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 1.193

noTe 19 (1.000 kr.)

TILgodeHaVender Hos TILknyTTede VIrksomHeder Deposita

Regnskabsmæssig værdi pr. 01.01.2012 1.111

Årets netto til-/afgang -131

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 980

Regnskabsmæssig værdi pr. 01.07.2010 1.364

Årets netto til-/afgang -253

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 1.111

80 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 20 (1.000 kr.)

TILgodeHaVender fra saLg af Varer og TJenesTeydeLser

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (brutto) kan specificeres som følger:

31.12.2012 31.12.2011

Ej forfaldne 108.598 45.196

Forfaldne mellem 1 - 60 dage 66.177 15.812

Forfaldne mellem 61 - 120 dage 32.875 22.660

Forfaldne over 120 dage 96.255 10.853

303.905 94.521

Tilgodehavenderne er ikke rentebærende før normalt 30-60 dage efter faktureringstidspunktet. Herefter tilskrives renter af

det udestående beløb.

Koncernen har i året indregnet 0,7 mio. kr. (2,5 mio. kr.) i renter vedrørende faldende tilgodehavender fra salg af varer og

tjenesteydelser.

Ændring i nedskrivning vedrørende tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser:

Nedskrivning pr. 1. januar 3.349 7.130

Tilgang ved virksomhedsovertagelse 63.752 0

Nedskrivning på tilgodehavender ikke indskudt i selskabet 0 -6.658

Valutakursreguleringer 282 47

Årets reguleringer indregnet i resultatopgørelsen 9.759 2.830

Nedskrivning pr. 31. december 77.142 3.349

Nedskrivninger foretages til nettorealisationsværdi svarende til summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som tilgodehavenderne

forventes at indbringe. Nedskrivningerne foretages på baggrund af en individuel vurdering af tilgodehavenderne.

Tilgodehavendernes regnskabsmæssige værdi svarer i al væsentlighed til deres dagsværdier.

Tilgodehavender vedrørende selskaber i Østeuropa og Asien udgør under 10% af de samlede tilgodehavender fra salg af varer

og tjenesteydelser.

Ikke værdiforringede uforfaldne tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser fordeler sig geografisk således:

Danmark 14.182 15.489

Norge 20.405 13.261

Sverige 9.432 4.825

Tyskland 24.032 4.974

Øvrige markeder i Europa 31.103 5.180

Øvrige markeder uden for Europa 8.295 1.003

107.449 44.732

I tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (netto) indgår der pr. 31. december forfaldne, ikke værdiforringede debitorer

således:

Forfaldsperiode:

Op til 60 dage 48.231 20.997

Mellem 61 og 120 dage 26.564 17.509

Over 120 dage 44.519 7.935

119.314 46.440

Dagsværdi af sikkerhedsstillelser 16.239 2.245

Tilgodehavender fra salg, der er stillet til sikkerhed for mellemværende med Midt Factoring A/S

udgør (gæld er indregnet under Kreditinstitutter) 0 55.035

Der er tegnet debitorforsikring til afdækning af ca. 60-65% tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser.

DK Company * årsrapport 2012 81


noter 2012

noTe 21 (1.000 kr.)

UdskUdT skaT 31.12.2012 31.12.2011

Udskudt skat pr. 1. januar 73.966 2.480

Korrektion primo 3.440 0

Valutakursreguleringer -4.265 0

Tilgang ved virksomhedssammenslutning 19.185 1.615

Årets udskudte skat indregnet i årets resultat -3.605 58.371

Årets udskudte skat indregnet på egenkapitalen 1.060 0

Anskaffet udskudt skatteaktiv 0 11.500

Udskudt skat pr. 31. december 89.781 73.966

Udskudt skat er indregnet således i balancen:

Langfristet aktiv 89.781 73.966

89.781 73.966

Udskudt skat og ændringer i midlertidige forskelle kan specificeres således:

Indregnet Indregnet i Køb/salg

Korrektion Valutakurs- i årets anden total- af virksom-

2012 01.01.2012 primo reguleringer resultat indkomst heder m.v. 31.12.2012

Immaterielle aktiver 17.384 -49 59 -1.654 0 -18.680 -2.940

Materielle aktiver -510 1 -398 2.487 0 9.207 10.787

Varebeholdninger 384 -1 -178 1.700 0 3.506 5.411

Andre kortfristede aktiver 0 0 -14 1.724 0 297 2.007

Hensatte forpligtelser 102 0 -318 -2.730 0 6.838 3.892

Øvrige forpligtelser 0 0 -208 -125 1.060 4.537 5.264

Skattemæssige underskud 56.606 3.489 -3.136 -3.448 0 11.913 65.424

Genbeskatningsforpligtelse 0 0 -72 -1.559 0 1.567 -64

73.966 3.440 -4.265 -3.605 1.060 19.185 89.781

Indregnet Indregnet i Køb/salg

Korrektion Valutakurs- i årets anden total- af virksom-

2010/11 01.07.2010 primo reguleringer resultat indkomst heder m.v. 31.12.2011

Immaterielle aktiver -37 0 0 17.421 0 0 17.384

Materielle aktiver 543 0 0 -1.082 0 29 -510

Varebeholdninger 0 0 0 384 0 0 384

Andre kortfristede aktiver 1.714 0 0 -1.714 0 0 0

Hensatte forpligtelser 0 0 0 102 0 0 102

Øvrige forpligtelser 0 0 0 -48 0 48 0

Skattemæssige underskud 260 0 0 43.308 0 13.038 56.606

2.480 0 0 58.371 0 13.115 73.966

Udskudte skatteaktiver, der ikke er indregnet:

Blue Willi's Inc., USA - skattemæssigt underskud 318 51

Miss O Aps, Danmark - skattemæssigt underskud 3.380 2.790

DKC Retail Norway AS, Norge - skattemæssigt underskud 5.580 0

9.278 2.841

Skatteaktiverne i ovenstående selskaber er ikke indregnet, da det ikke forventes, at de kan udnyttes ved skattepligtige

indtægter inden for 3-5 år.

82 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 22 (1.000 kr.)

VarebeHoLdnInger 31.12.2012 31.12.2011

Færdigvarer og handelsvarer 173.324 43.625

Forudbetalinger for varer 2.432 5.236

175.756 48.861

Årets bevægelser i lagernedskrivninger:

Lagernedskrivning pr. 1. januar 1.553 940

Årets tilgang 41.253 1.553

Årets afgang -13.232 -940

Lagernedskrivning pr. 31. december 29.574 1.553

Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger indregnet til nettorealisationsværdi 10.223 7.537

noTe 23 (1.000 kr.)

andre TILgodeHaVender

Merværdiagift 2.678 4.081

Afledte finansielle instrumenter 0 2.314

Øvrige tilgodehavender 30.446 4.183

33.124 10.578

Af det samlede tilgodehavende forfalder 1,1 mio. kr. (0,0 mio. kr.) efter et år.

Det er ledelsens vurdering, at den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender i al væsentlighed svarer til dagsværdien.

noTe 24 (1.000 kr.)

akTIekaPITaL Antal stk. (1.000) Nominel værdi

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Aktiekapital pr. 1. januar

Kapitalforhøjelse ved minoritetsinteressers

1.810.500 547 61.195 547

indskud af kapitalandele i datterselskab

Regulering af aktiekapital og stk. størrelse

0 93 0 93

til nyt moderselskab

Omvendt overtagelse af DK Company A/S

0 1.774.360 0 59.355

(tidligere Holdingselskabet af 1958 A/S) 0 35.500 0 1.200

Aktiekapital pr. 31. december 1.810.500 1.810.500 61.195 61.195

Aktiekapitalen er fordelt således:

1.810.500 stk. (1.000) aktier á 0,0338 61.195 61.195

61.195 61.195

For regnskabsåret 2012 har bestyrelsen ikke foreslået udbetaling af udbytte.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

noTe 25

reserVe for VaLUTakUrsregULerIng

Reserve for valutakursreguleringer indeholder alle kursreguleringer, der opstår ved omregning af regnskaber for enheder med

en anden funktionel valuta end danske kroner. Ved salg eller afvikling af en enhed med en anden funktionel valuta reduceres

reserven med akkumulerede valutakursreguleringer vedrørende den pågældende enhed ved indregning af de akkumulerede

valutakursreguleringer i resultatopgørelsen via anden totalindkomst.

DK Company * årsrapport 2012 83


noter 2012

noTe 26 (1.000 kr.)

HensaTTe forPLIgTeLser 31.12.2012 31.12.2011

Hensatte forpligtelser pr. 1. januar 0 0

Tilgang ved virksomhedsovertagelse 26.729 0

Valutakursreguleringer 166 0

Anvendt i året -11.889 0

Hensatte forpligtelser pr. 31. december 15.006 0

Der er indregnet andre hensatte forpligtelser i forbindelse med virksomhedsovertagelse, som består af negativ værdi af den

overtagne ordrebeholdning og huslejeforpligtelser, hvor restbeløbet pr. 31. december 2012 vedrører huslejeforpligtelser.

Forfaldstidspunkterne forventes at blive:

0-1 år 3.740 0

1-5 år 11.266 0

> 5 år 0 0

15.006 0

noTe 27 (1.000 kr.)

kredITInsTITUTTer

Gældsforpligtelserne er indregnet således i balancen:

Langfristede gældsforpligtelser 7.513 0

Kortfristede gældsforpligtelser 282.791 111.215

290.304 111.215

Af den samlede gæld forfalder efter 5 år 2.237 0

Markedsværdi 290.304 111.215

Nominel værdi 290.304 111.215

Koncernes samlede gældsforpligtelser til kreditinstitutter udgøres af danske og udenlandske kassekreditter

med en gennemsnitlig variabel rentesats på 3,45% p.a. (2,80% p.a.). Herudover indgår leasinggæld jævnfør nedenfor.

De samlede gældsforpligtelser til kreditinstitutter forfalder på anfordring, hvorfor den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdier.

De samlede gældsforpligtelser til kreditinstitutter fordeles sig på følgende valutaer:

Angivet i %

31.12.2012 31.12.2011

DKK 68 54

EUR 9 25

USD 3 11

Øvrige 20 10

I alt 100 100

Forpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indgår således i gæld til kreditinstitutter:

31.12.2012 31.12.2011

Minimums- Regnskabs- Minimums Regnskabsleasing-

Rente- mæssig leasing- Rente- mæssig

ydelser element værdi ydelser element værdi

0-1 år 2.850 208 2.642 0 0 0

1-5 år 3.149 132 3.017 0 0 0

> 5 år 406 5 401 0 0 0

6.405 345 6.060 0 0 0

84 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 28 (1.000 kr.)

andre gÆLdsforPLIgTeLser 31.12.2012 31.12.2011

Merværdiafgift, told og indeholdt A-skat 53.775 4.523

Løn, sociale omkostninger og skyldige feriepenge 58.742 11.265

Afledte finansielle instrumenter 13.791 648

Øvrige skyldige omkostninger 19.147 4.691

145.455 21.127

noTe 29 (1.000 kr.)

seLskabsskaT

Selskabsskat pr. 1. januar 7.930 10.503

Korrektion primo 175 0

Valutakursreguleringer 247 0

Betalt/refunderet selskabsskat 8.110 -10.503

Tilgang ved virksomhedsovertagelse -28.744 316

Skat af årets resultat 6.052 23.451

Aktuel skat, ikke indskudt i selskabet 0 -15.837

Selskabsskat pr. 31. december -6.230 7.930

Selskabsskat er indregnet således i balancen:

Kortfristet aktiv -11.818 0

Kortfristet forpligtelse 5.588 7.930

-6.230 7.930

noTe 30 (1.000 kr.)

regULerInger og Ikke konTanTe TransakTIoner

Af- og nedskrivninger 2.185 4.354

Resultat i associeret virksomhed efter skat -135 487

Finansielle indtægter -4.609 -3.170

Finansielle omkostninger 16.445 5.279

Andre reguleringer -18.813 3.613

-4.927 10.563

noTe 31 (1.000 kr.)

ÆndrInger af drIfTskaPITaL

Ændringer i varebeholdninger -4.869 739

Ændringer i tilgodehavender ekskl. selskabsskat 166 -50.671

Ændringer i leverandørgæld for varer og tjenesteydelser 49.811 -14.968

Ændringer i anden gæld -2.349 -8.821

42.759 -73.721

DK Company * årsrapport 2012 85


noter 2012

noTe 32 (1.000 kr.)

kØb af VIrksomHeder

DK Company A/S har den 1. juli 2012 overtaget kontrollen over følgende selskaber:

* Blend A/S, 100%

* b.young A/S (incl. BTX Sweden AB og b.young Spain S.L.), 100%

* Fransa Company A/S, 100%

* BTX Retail Norge AS-koncernen (incl. Moteholding AS), 87,5%

Herudover indgår brandet Veto, samt aktiviteterne relateret til Norge for dette brand samt brands tilknyttet de 3 øverste selskaber

ovenfor. Blend A/S har efter overtagelsen ændret navn til DK Company Vejle A/S. Herudover er de 3 øverste selskaber

fusioneret pr. 1. januar 2012 med DK Company Vejle A/S som det fortsættende selskab.

Ledelsen i DK Company A/S har vurderet at have kontrol i de datterselskaber i BTX Retail Norge AS-koncernen, hvor ejerandelen

udgør 50%. Der er indgået aktionæraftaler mellem BTX Retail Norge AS og minoritetsaktionærerne for hvert af disse

datterselskaber. Aktionæraftalen er bl.a. indgået for at sikre, at DK Company A/S via bestyrelsen har bestemmende indflydelse

i selskabet, og som følge heraf skal konsolidere datterselskaberne i koncernregnskabet. Den bestemmende indflydelse er

endvidere underbygget af aktionæraftalens bestemmelser vedrørende aktieejernes rettigheder og forpligtelser.

BTX Retail Norge AS-koncernen driver en række butikker sammen med partnere på det norske marked, og er endvidere

engageret i engrosvirksomhed via varemærket Sorbet. De resterende tilkøbte selskaber og aktiviteter relaterer sig primært til

engrosvirksomhed. Overtagelsen forventes at give DK Company A/S-koncernen en øget markedsandel gennem den direkte

adgang til selskabernes kundeportefølje og distributionskanaler. BTX Retail Norge AS har efter overtagelsen ændret navn til

DKC Retail Norway AS.

De tilkøbte selskaber og aktiviteter indgår i omsætningen med 640 mio. kr. og i årets resultat med et overskud på 26 mio. kr.

for perioden siden overtagelsen den 1. juli 2012.

Nettoomsætning og årets resultat for de tilkøbte selskaber og aktiviteter for 2012, opgjort proforma som om selskaberne og

aktiviteterne blev overtaget den 1. januar 2012, udgør 1.280 mio. kr. henholdsvis 5 mio. kr. i underskud.

Dagsværdi på

Specifikation af indregnede overtagne aktiver overtagelsesog

forpligtelser pr. overtagelsestidspunktet tidspunktet

Varemærkerettigheder 75.000

Materielle aktiver 5.857

Andre langfristede aktiver 7.253

Kapitalandele i associerede virksomheder -12

Udskudte skatteaktiver 15.570

Varebeholdninger 109.690

Tilgodehavender 156.611

Tilgodehavende selskabsskat 32.392

Værdipapirer 1

Likvide beholdninger 6.640

Hensatte forpligtelser -26.729

Gæld til pengeinstitutter -36.016

Kapitaliseret leasingydelse -5.674

Leverandører af varer og tjenesteydelser -65.302

Selskabsskat -696

Anden gæld -109.385

Total nettoaktiver 165.200

Minoritetsinteresser 1.741

Total overtagne nettoaktiver 166.941

Badwill -8.623

Købsvederlag 158.318

Heraf likvide beholdninger -6.640

Heraf gæld til pengeinstitutter 36.016

Kontant købsvederlag betalt af DK Company A/S 187.694

86 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 32 (1.000 kr.)

kØb af VIrksomHeder, forTsaT

Købsvederlaget udgjorde 158 mio. kr., som er betalt kontant til sælger i 2012 henholdsvis 2013.

Koncernen har afholdt transaktionsomkostninger forbundet med overtagelsen for ca. 9 mio. kr. vedrørende rådgivere, der er

indregnet under særlige poster i resultatopgørelsen for koncernen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Koncernen har i forbindelse med overtagelsen ligeledes overtaget varemærkerettigheder. Koncernen har allokeret 75 mio. kr.

af købsvederlaget til varemærkerettigheder, svarende til dagsværdien af varemærkerne pr. overtagelsestidspunktet.

Efter indregning af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi er badwill i forbindelse med

overtagelsen opgjort til 9 mio. kr. Badwill er opstået, idet DK Company i et finansielt svært marked har været i stand til at løfte

finansieringen af en af de største tekstilhandler i danmarkshistorien. Beløbet er indtægtsført under af- og nedskrivninger af

immaterielle og materielle anlægsaktiver i resultatopgørelsen for koncernen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Opgørelse af dagsværdier

I forbindelse med overtagelsen har DK Company A/S-koncernen opgjort identificerbare immaterielle aktiver, der er indregnet i

overtagelsesbalancen til dagsværdi. Dagsværdien på immaterielle aktiver baseres på de tilbagediskonterede pengestrømme,

som forventes afledt af den fortsatte brug af aktiverne eller ved salg af aktiverne. Koncernens WACC anvendes ved diskontering.

Dagsværdien af materielle aktiver er baseret på markedsværdier. Markedsværdien er det beløb, hvortil et aktiv kan handles ved

frivillige transaktioner mellem uafhængige parter. Markedsværdien er baseret på markedsprisen i handel for sammenlignelige

aktiver.

Dagsværdien af overtagne færdigvarer er fastsat på grundlag af forventede salgspriser i den normale forretningsaktivitet med

fradrag af forventede omkostninger, der afholdes for at effektuere salget samt med fradrag af rimelig avance vedrørende

salgsindsatsen. Dagsværdien af overtagne handelsvarer er opgjort til genanskaffelsespris.

Tilgodehavender værdiansættes til nutidsværdien af de beløb, der forventes at blive modtaget fratrukket forventede omkostninger

til opkrævning. Koncernens WACC anvendes ved diskontering.

Minoritetsinteresser værdiansættes til minoritetsaktionærernes forholdsmæssige andel af de identificerbare aktiver, forpligtelser

og eventualforpligtelser i den overtagne virksomhed opgjort til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Ved denne metode

indregnes kun goodwill knyttet til den overtagne andel af virksomheden og ikke goodwill vedrørende minoritetsinteressernes

andel.

Forpligtelser værdiansættes til nutidsværdi af de beløb, der skal anvendes til at indfri forpligtelserne. Koncernens WACC anvendes

ved diskontering. Diskontering undlades på kortfristede forpligtelser, når effekten er uvæsentlig.

Virksomhedssammenslutninger efter balancedagen

DK Company A/S-koncernen har ikke overtaget virksomheder efter balancedagen.

Virksomhedssammenslutninger i 2011

DK Company A/S-koncernen overtog fire virksomheder inden for indkøb og salg af tekstiler i regnskabsåret 2010/11. Aktiviteterne

vedrørende Kello og Merrytime er overtaget 100% den 01.05.2011. Selskabet MID Pro Tex A/S er overtaget 51% den

01.06.2011. DK Classic Divisionen overtog 51% af aktiviteterne vedrørende 4 brands den 01.06.2011. Selskabet Miss O ApS

er overtaget 100% den 01.10.2011. Stemmeandelen på de overtagne virksomheder, svarer til ejerandelen. Minoritetsinteresserne

i MID Pro Tex A/S og DK Classic Divisionen er indregnet til den forholdsmæssige andel af nettoaktivernes dagsværdi.

For yderligere oplysninger henvises til koncernregnskabet for 2010/11.

DK Company * årsrapport 2012 87


noter 2012

noTe 33 (1.000 kr.)

sIkkerHedssTILLeLser

Der er til sikkerhed for lejeforpligtelser m.v. stillet garantier for i alt 34,7 mio. kr. (3,9 mio. kr.).

Koncernen har stillet virksomhedspant på 246,0 mio. kr. (8,0 mio. kr.) over for Nordea Bank Danmark A/S. Virksomhedspantet

omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. balancedagen udgør:

31.12.2012 31.12.2011

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 105.035 3.721

Varebeholdninger 66.389 2.608

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.273 810

I alt 176.697 7.139

Aktier og anparter i væsentlige tilknyttede virksomheder er sikkerhedsstilet for mellemværende med kreditinstitut.

noTe 34 (1.000 kr.)

eVenTUaLakTIVer og -forPLIgTeLser

Andre eventualforpligtelser

Koncernen har indgået aftaler (remburser) vedrørende vareleverancer for 43,7 mio. kr. (20,4 mio. kr.).

noTe 35 (1.000 kr.)

oPeraTIoneLLe LeasIngafTaLer

Koncernens samlede operationelle leasingforpligtelser er som følger:

31.12.2012 31.12.2011

Butikslejemål og bygninger:

0-1 år 61.560 12.095

1-5 år 132.072 34.774

> 5 år 29.059 16.823

222.691 63.692

Leasing af driftsmateriel m.v.:

0-1 år 3.968 773

1-5 år 2.856 663

> 5 år 0 0

6.824 1.436

Koncernen leaser ejendomme under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem

1 - 10 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Koncernen leaser derudover driftsmateriel under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode

mellem 3 - 5 år.

Der er i resultatopgørelsen for koncernen for 2012 indregnet 45,7 mio. kr. (18,1 mio. kr.) vedrørende operationel leasing.

88 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 36 (1.000 kr.)

fInansIeLLe rIsIcI

Kategorier af finansielle instrumenter

Aktiver

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme

31.12.2012 31.12.2011

(ej regnskabsmæssig sikring) 0 2.315

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdier via resultatet 0 2.315

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 226.763 91.172

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7.007 3.742

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.087 2.508

Tilgodehavende selskabsskat 11.818 0

Andre tilgodehavender 41.012 11.771

Forudbetalte omkostninger 3.177 2.645

Likvide beholdninger 76.999 10.796

Udlån og tilgodehavender 367.863 122.634

Forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter 9.568 647

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdier via resultatet 9.568 647

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige

pengestrømme (regnskabsmæssig sikring) 4.223 0

Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter 4.223 0

Kreditinstitutter 290.304 111.215

Forudbetalinger fra kunder 3.138 4.106

Leverandører af varer og tjenesteydelser 131.584 14.213

Gæld til tilknyttede virksomheder 80.854 82.082

Andre gældsforpligtelser 131.694 21.127

Selskabsskat 5.588 7.930

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 643.162 240.673

Koncernens risikostyringspolitik

Koncernen er som følge af sin drift, investering og finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau.

Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således

mod styring af finansielle risici vedrørende drift og finansiering.

Vedrørende beskrivelse af regnskabspraksis og metoder, herunder anvendte indregningskriterier og målingsgrundlag, henvises

til omtale under anvendt regnskabspraksis.

Der er ingen ændring i koncernens risikoeksponering eller risikostyring sammenholdt med 2010/11.

Valutarisici

Koncernens valutarisici håndteres centralt af koncernens økonomiafdeling.

Aktiviteter udført af koncernens danske virksomheder påvirkes af valutakursændringer, idet noget af omsætningen og den

primære del af varekøbet genereres i udenlandsk valuta, mens øvrige omkostninger, herunder lønninger, primært afholdes

i danske kroner.

Koncernen påvirkes desuden af ændringer i valutakurserne, idet de udenlandske tilknyttede virksomheders resultat ved årets

udgang omregnes til danske kroner på baggrund af gennemsnitskurser.

Koncernens valutarisici styres centralt og afdækkes primært som følge af indtægter og omkostninger i samme valuta samt ved

brug af afledte finansielle instrumenter. I overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt valutapolitik afdækkes valutarisici,

så valutadispositioner i videst muligt omfang er afdækkede op til 18 måneder frem i tiden.

DK Company * årsrapport 2012 89


noter 2012

noTe 36 (1.000 kr.)

fInansIeLLe rIsIcI, forTsaT

Koncernens valutarisici i balancen kan vises således:

Nominelle valutapositioner pr. 31.12.2012

Afledte

Følsomhedsanalyse

Likvider og finansielle Hypotetisk indvirkning

tilgode- Gældsfor- instrumenter Ændring i på årets på egenhavender

pligtelser til sikring I alt valutakurs resultat kapitalen

USD/DKK 27.631 -50.417 423.908 401.122 +10% 30.084 30.084

NOK/DKK 76.696 -164.848 0 -88.152 +10% -6.611 -6.611

SEK/DKK 31.224 -8.777 0 22.447 +10% 1.684 1.684

EUR/DKK 196.797 -47.954 0 148.843 +10% 11.163 11.163

Øvrige 16.572 4.111 0 20.683 +10% 1.551 1.551

348.920 -267.885 423.908 504.943 37.871 37.871

Nominelle valutapositioner pr. 31.12.2011 Følsomhedsanalyse

Afledte

Likvider og finansielle Hypotetisk indvirkning

tilgode- Gældsfor- instrumenter Ændring i på årets på egenhavender

pligtelser til sikring I alt valutakurs resultat kapitalen

USD/DKK 25.855 -11.602 36.690 50.943 +10% 3.821 3.821

NOK/DKK 87.055 -7.539 0 79.516 +10% 5.964 5.964

SEK/DKK 9.792 -1.935 -24.421 -16.564 +10% -1.242 -1.242

EUR/DKK 29.213 -25.401 0 3.812 +10% 286 286

Øvrige 44.800 -54.493 0 -9.693 +10% -727 -727

196.715 -100.970 12.269 108.014 8.102 8.102

Følsomhedsanalyse vedrørende valuta

Forudsætninger for følsomhedsanalysen er uændret afsætning, prisniveau og renteniveau.

Koncernens væsentligste valutaeksponering relaterer sig til køb i USD og EUR og salg i NOK, SEK og EUR. Ovenstående

viser, hvilken nettoindvirkning det ville have haft på henholdsvis årets resultat og egenkapitalen, hvis kursen på de pågældende

valutaer ultimo havde været 10% højere end den faktiske anvendte kurs. 10% er den følsomhedsfaktor, der anvendes i den

interne rapportering af valutarisici. Den angivne påvirkning indeholder effekten af indgåede valutakurssikringstransaktioner.

Havde der været tale om en 10% lavere kurs end den faktiske kurs, ville denne have haft en tilsvarende negativ nettoindvirkning

på henholdsvis årets resultat og egenkapitalen.

Renterisici

Koncernens renterisiko overvåges af økonomiafdelingen i overensstemmelse med koncernens politikker på området.

Koncernens finansielle aktiver og finansielle forpligtelser er udelukkende variable forrentede og anses derfor for at have

rentetilpasninger inden for 1 år.

Koncernens renterisiko relaterer sig til den rentebærende gæld. Koncernens låneportefølje består af kortfristet gæld til kreditinstitutter

samt gæld til tilknyttede virksomheder. Følsomheden ved en renteændring på +/- 1% udgør ca. 2,8 mio. kr. (1,9 mio. kr.).

Kreditrisici

Koncernens kreditrisici knytter sig dels til tilgodehavender og likvide beholdninger, dels afledte finansielle instrumenter med

positiv dagsværdi. Den maksimale kreditrisiko knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier.

Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af

kreditrisici medfører, at alle kunder som udgangspunkt kreditforsikres hos eksterne samarbejdspartnere.

Koncernen modtager i en række tilfælde sikkerhed for salg på kredit, og modtaget sikkerhed indgår i vurderingen af den nødvendige

nedskrivning til imødegåelse af tab. Den maksimale kreditrisiko er afspejlet i de regnskabsmssige værdier af de enkelte

finansielle aktiver, der indgår i balancen.

90 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 36 (1.000 kr.)

fInansIeLLe rIsIcI, forTsaT

Regnskabsmæssig værdi

31.12.2012 31.12.2011

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 226.763 91.172

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6.027 2.631

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.087 2.508

Andre tilgodehavender 33.124 10.578

267.001 106.889

Opgørelsen omkring den geografiske fordeling af tilgodehavender fra salg samt de ikke værdiforringede tilgodehavender

fremgår af note 20.

Likviditetsrisici

Forfaldstidspunkter for finansielle forpligtelser er specificeret nedenfor fordelt på de tidsmæssige intervaller, der anvendes i

koncernens likviditetsstyring. De specificerede beløb repræsenterer de beløb, der forfalder til betaling inklusiv renter m.v.

Regnskabs- Kontraktlige

mæssig penge-

31.12.2012 værdi strømme 0 - 1 år 1 - 5 år Efter 5 år

Finansielle instrumenter

Kreditinstitutter 290.304 291.316 282.999 5.942 2.375

Forudbetalinger fra kunder 3.138 3.138 3.138 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 131.584 131.584 131.584 0 0

Gæld til tilknyttede

virksomheder 80.854 80.854 80.854 0 0

Andre gældsforpligtelser 131.694 131.694 131.694 0 0

Selskabsskat 5.588 5.588 5.588 0 0

643.162 644.174 635.857 5.942 2.375

Afledte finansielle instrumenter

Terminskontrakter 13.791 13.791 13.791 0 0

I alt 656.953 657.965 649.648 5.942 2.375

Regnskabs- Kontraktlige

mæssig penge-

31.12.2011 værdi strømme 0 - 1 år 1 - 5 år Efter 5 år

Finansielle instrumenter

Kreditinstitutter 111.215 111.215 111.215 0 0

Forudbetalinger fra kunder 4.106 4.106 4.106 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.213 14.213 14.213 0 0

Gæld til tilknyttede

virksomheder 82.082 82.082 82.082 0 0

Andre gældsforpligtelser 21.127 21.127 21.127 0 0

Selskabsskat 7.930 7.930 7.930 0 0

240.673 240.673 240.673 0 0

Afledte finansielle instrumenter

Terminskontrakter 647 647 647 0 0

I alt 241.320 241.320 241.320 0 0

Forudsætninger for forfaldsanalysen er baseret på alle udiskonterede pengestrømme inkl. estimerede rentebetalinger. Rentebetalinger

er estimeret ud fra de nuværende markedsforhold. De udiskonterede pengestrømme fra afledte finansielle instrumenter

præsenteres brutto, med mindre parterne har en kontraktlig ret/forpligtelse til at afregne netto. Forpligtelser i henhold til operationelle

leasingkontrakter er ikke medtaget, men fremgår af note 35.

DK Company * årsrapport 2012 91


noter 2012

noTe 36 (1.000 kr.)

fInansIeLLe rIsIcI, forTsaT

Afledte finansielle instrumenter, der ikke opfylder sikringsbetingelser

Koncernen har indgået valutasikringsaftaler, der ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring i henhold til IFRS, og som

derfor behandles som handelsbeholdninger med indregning af dagsværdireguleringer løbende i resultatet. De åbenstående

valutaterminskontrakter kan specificeres således:

Kontrakt-

31.12.2012 mæssig

Valutarisici: Restløbetid værdi Dagsværdi

USD 0-6 måneder 423.908 -9.568

423.908 -9.568

Postive kontraktmæssige værdier er køb af pågældende valuta og negative kontraktsmæssige værdier er salg.

Kontrakt-

31.12.2011 mæssig

Valutarisici: Restløbetid værdi Dagsværdi

USD 0-3 måneder 36.690 2.315

SEK 0-3 måneder -24.421 -647

12.269 1.668

Afledte finansielle instrumenter, der opfylder sikringsbetingelser

Koncernen har indgået valutasikringsaftaler, der opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring. Dagsværdireguleringen er

bogført direkte på egenkapitalen og vil blive resultatført, i takt med at de finansielle kontrakter realiseres. De åbenstående valutaterminskontrakter

kan specificeres således:

Kontrakt-

31.12.2012 mæssig

Valutarisici: Restløbetid værdi Dagsværdi

USD 0-12 måneder 229.214 -4.091

NOK 0-4 måneder -33.329 -8

SEK 0-8 måneder -41.981 -177

GBP 0-8 måneder -4.984 53

148.920 -4.223

Aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi

Koncernen har kun afledte finansielle instrumenter der måles til dagsværdi. Værdien er opgjort på baggrund af input fra

observerbare markedsdata (dagsværdihierarkiet niveau 2). Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender

og andre gældsforpligtelser.

Der er i regnskabsåret 2012 indregnet gevinst på afledte finansielle instrumenter på 11,8 mio. kr. (-3,3 mio. kr.), som er indregnet

i resultatopgørelsen med 5,7 mio. kr. (-3,7 mio. kr.) under vareforbrug, 15,6 mio. kr. (0,4 mio. kr.) under nettoomsætning

samt -9,5 mio kr. (0,0 mio. kr.) under finansielle omkostninger.

Optimering af kapitalstruktur

Selskabets ledelse vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes

interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig

maksimerer afkastet til koncernens interessenter ved en optimering af forholdet mellem egenkapital og gæld. Koncernens

overordnede strategi er uændret i forhold til sidste år.

Koncernens kapitalstruktur består af gæld, der omfatter anfordringslån hos selskabets kreditinstitutter inkl. leasinggæld samt

likvide beholdninger og egenkapital.

Selskabets bestyrelse gennemgår løbende koncernens kapitalstruktur og vurderer koncernens kapitalomkostninger og de

risici, der er forbundet med de enkelte typer af kapital. Koncernen har som målsætning at have en finansiel gearing i størrelsesordenen

1,5-4,0 opgjort som forholdet mellem nettorentebærende gæld og egenkapital i alt. Den finansielle gearing kan

opgøres således:

92 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 36 (1.000 kr.)

fInansIeLLe rIsIcI, forTsaT 31.12.2012 31.12.2011

Kreditinstitutter 290.304 111.215

Gæld til tilknyttede virksomheder 80.854 82.082

Tilgodehavender hos tilknyttede viksomheder -6.027 -2.631

Likvide beholdninger -76.999 -10.796

Nettorentebærende gæld 288.132 179.870

Egenkapital 78.587 54.395

Finansiel gearing 3,7 3,3

noTe 37

nÆrTsTående ParTer

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Følgende parter har bestemmende indflydelse over DK Company A/S:

Navn Hjemsted Grundlag for bestemmende indflydelse

DKC Holding 2011 A/S La Cours Vej 6, Ikast-Brande Aktionær med flertal af stemmerettigheder

Jens Poulsen Holding ApS Søbjergvej 56, Ikast-Brande Aktionær med flertal af stemmerettigheder

Jens Poulsen Søbjergvej 56, Ikast-Brande Aktionær, der ultimativt har bestemmende

indflydelse over DK Company A/S

Transaktioner med nærtstående parter

Koncernen har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter med bestemmende indflydelse over DK

Company A/S eller andre nærtstående parter til disse:

* Husleje i overensstemmelse med to huslejekontrakter med JP Ejendomme 1 ApS og JP Ejendomme 2 A/S på henholdsvis

5 og 10 år vedrørende domicilejendomme i Danmark. Huslejekontrakterne er indgået på vilkår, der svarer til markedsvilkår

i området. Der er i regnskabsåret betalt en husleje på 4,6 mio. kr. (01.07.2010 - 31.12.2011: 4,6 mio. kr.) Den samlede

årlige husleje udgør 4,6 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr.,som er uopsigelig frem til den 1. maj 2016, og 4,1 mio. kr. som er

uopsigelig frem til den 1. februar 2021.

* Udnyttelse af varemærkerettigheder mod, at koncernen overfor Jens Poulsen Holding ApS har forpligtet sig til at afholde

samtlige omkostninger til at vedligeholde, opretholde og beskytte vare- og figurmærkeregistreringerne. Aftalen om brugsret

af vare- og figurmærker er uopsigelig, men kan dog bringes til ophør, såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine

forpligtelser i henhold til aftalen. Som følge af at koncernen har forpligtet sig til at afholde samtlige omkostninger til at

vedligeholde, opretholde og beskytte vare- og figurmærkeregistreringerne betales kun et mindre årligt gebyr for udnyt-

telsen.

* Mellemværender fremgår af balancen som tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder og gæld til tilknyttede virksomheder.

Renter af mellemværender fremgår af note 10 og 11. Langfristede tilgodehavender vedrører uforrentede deposita ved-

rørende ovennævnte huslejekontrakter. Andre mellemværender med tilknyttede virksomheder er på anfordring og bærer

en rente på ca. 6,0% p.a.

* Transaktioner med associerede virksomheder omfatter varesalg for 6,8 mio.kr. (01.07.2010 - 31.12.2011: 4,7 mio. kr. ) og

ydelser for 0,3 mio. kr. (01.07.2010-31.12.2011: 0,0 mio. kr.). Tilgodehavender hos associerede virksomheder pr.

31.12.2012 udgør 1,1 mio. kr. (31.12.2011: 2,5 mio. kr.). Alle transaktioner er foretaget på markedsmæssige vilkår.

* Der er købt advokatydelser fra Advokataktieselskabet DAHL, hvor et bestyrelsesmedlem er partner. Samhandlen er

foregået på almindelige markedsvilkår og udgør 0,9 mio. kr. (01.07.2010-31.12.2011: 0,4 mio. kr.).

Dattervirksomheder

Transaktioner med dattervirksomheder er elimineret i koncernregnskabet.

DK Company * årsrapport 2012 93


noter 2012

noTe 38 (1.000 kr.)

Honorar TIL generaLforsamLIngsVaLgTe reVIsorer 01.07.2010-

2012 31.12.2011

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

(12 MDR) (18 MDR)

Lovpligtig revision 1.414 0

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 7 0

Skatte- og momsmæssig rådgivning 0 0

Andre ydelser 330 0

1.751 0

Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lovpligtig revision 1.060 455

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 3 57

Skatte- og momsmæssig rådgivning 26 83

Andre ydelser 35 154

1.124 749

Øvrige revisorer i udenlandske datterselskaber

Lovpligtig revision 531 328

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0 0

Skatte- og momsmæssig rådgivning 1 0

Andre ydelser 165 90

697 418

3.572 1.167

Alle danske koncernselskaber revideres af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. Følgende udenlandske datterselskaber

er ikke revideret af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab eller anden internationalt anerkendt revisionsfirma:

Blue Willi's Inc., Olympia

DKC Production CO., Ltd., Kina

DK Classic GmbH, Hamburg

DKC Asia, Ltd., Hong Kong

noTe 39

begIVenHeder efTer baLancedagen

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning af betydning for årsrapporten.

noTe 40

akTIonÆrforHoLd

DK Company A/S' umiddelbare moderselskab er DKC Holding 2011 A/S, Ikast-Brande, der ejer 98,8% af aktiekapitalen og

stemme rettighederne. Selskabets ultimative moderselskab er Jens Poulsen Holding ApS, Ikast-Brande.

DK Company A/S har ikke registreret andre aktionærer, der ejer mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende

værdi.

noTe 41

godkendeLse af årsraPPorT TIL offenTLIggØreLse

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 20. marts 2013 godkendt nærværende årsrapport til offentliggørelse.

Årsrapporten forelægges DK Company A/S' aktionærer til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 11. april 2013.

94 DK Company * årsrapport 2012


egnskab for

moderseLskabeT

resultatopgørelse 96

balance 97

egenkapitalopgørelse 99

DK Company * årsrapport 2012 95


moDerSelSKabSregnSKab 2012

noTe (1.000 kr.) 2012 2011

resULTaToPgØreLse for moderseLskabeT

2 Nettoomsætning 460.594 83.013

3 Andre driftsindtægter 0 666

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer -262.111 -55.768

Andre eksterne omkostninger -83.725 -14.680

Bruttofortjeneste 114.758 13.231

4 Personaleomkostninger -68.095 -13.244

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver -10.668 -3.292

5 Andre driftsomkostninger 0 -6.721

Resultat af ordinær drift 35.995 -10.026

Resultatandel efter skat i tilknyttede virksomheder -2.436 -5.306

Resultatandel efter skat i associerede virksomheder -218 -34

6 Finansielle indtægter 1.365 3.158

7 Finansielle omkostninger -13.482 -2.274

Nettobeløb for finansielle poster -14.771 -4.456

Resultat før skat 21.224 -14.482

8 Skat af årets resultat -2.098 54.098

ÅRETS RESULTAT 19.126 39.616

Resultatdisponering:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0

Overført overskud 19.126 39.616

Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0

19.126 39.616

96 DK Company * årsrapport 2012


moDerSelSKabSregnSKab 2012

noTe (1.000 kr.) 31.12 2012 31.12.2011

baLance for moderseLskabeT - akTIVer

ANLÆGSAKTIVER

Goodwill 65.653 73.198

9 Immaterielle anlægsaktiver 65.653 73.198

Indretning af lejede lokaler 6.258 5.272

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10.602 8.830

10 Materielle anlægsaktiver 16.860 14.102

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 85.696 29.689

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.345 1.599

Andre tilgodehavender 1.381 1.360

11 Finansielle anlægsaktiver 88.422 32.648

ANLÆGSAKTIVER I ALT 170.935 119.948

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger 47.909 41.655

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 56.471 44.689

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 67.198 83.029

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 800 159

12 Udskudt skat 49.497 54.022

Andre tilgodehavender 4.098 925

Periodeafgrænsningsposter 2.598 1.666

Tilgodehavender 180.662 184.490

Likvide beholdninger 11.785 454

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 240.356 226.599

AKTIVER I ALT 411.291 346.547

DK Company * årsrapport 2012 97


moDerSelSKabSregnSKab 2012

noTe (1.000 kr.) 31.12 2012 31.12.2011

13

baLance for moderseLskabeT - PassIVer

EGENKAPITAL

Aktiekapital 61.195 61.195

Overført overskud 60.440 47.067

EGENKAPITAL 121.635 108.262

HENSATTE FORPLIGTELSER

11 Hensættelse til negative kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.735 0

Hensatte forpligtelser i alt 1.735 0

Gæld til kreditinstitutter 921 0

14 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 921 0

GÆLDSFORPLIGTELSER

14 Kortfristet del af langfristet gæld 504 0

Kreditinstitutter 120.485 69.365

Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.535 2.489

Gæld til tilknyttede virksomheder 93.600 158.158

Forudbetalinger fra kunder 1.648 0

Anden gæld 45.228 8.273

Kortfristede gældsforpligtelser 287.000 238.285

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 287.921 238.285

PASSIVER I ALT 411.291 346.547

98 DK Company * årsrapport 2012


moDerSelSKabSregnSKab 2012

egenkaPITaLoPgØreLse for moderseLskabeT

reserve for

nettoopskrivning

efter den

aktie- indre værdis overført foreslået

(1.000 kr.) kapital metode overskud udbytte I alt

Egenkapital pr. 01.01.2011 35.500 0 -27.492 0 8.008

Kapitalnedsættelse til dækning af underskud -34.300 0 34.300 0 0

Kapitalforhøjelse ved apportindskud 59.995 0 0 0 59.995

Henlæggelse af årets resultat 0 0 39.616 0 39.616

Resultat af finansielle instrumenter 0 0 304 0 304

Skat af finansielle instrumenter 0 0 -76 0 -76

Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder 0 0 415 0 415

Egenkapital pr. 31.12.2011 61.195 0 47.067 0 108.262

Egenkapital pr. 01.01.2012 61.195 0 47.067 0 108.262

Henlæggelse af årets resultat 0 0 19.126 0 19.126

Resultat af finansielle instrumenter 0 0 -2.690 0 -2.690

Skat af finansielle instrumenter 0 0 673 0 673

Valutakursregulering vedrørende

omregning af udenlandske enheder 0 0 -1.112 0 -1.112

Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder 0 0 -2.624 0 -2.624

Egenkapital pr. 31.12.2012 61.195 0 60.440 0 121.635

DK Company * årsrapport 2012 99


moDerSelSKabSregnSKab 2012

100 DK Company * årsrapport 2012


noTer TIL regnskab for

moderseLskabeT

1 anvendt regnskabspraksis 102

RESULTATOPGØRELSEN

2 omsætning 104

3 andre driftsindtægter 104

4 Personaleomkostninger 104

5 andre driftsomkostninger 104

6 finansielle indtægter 104

7 finansielle omkostninger 104

8 skat af årets resultat 105

BALANCEN

9 Immaterielle anlægsaktiver 105

10 materielle anlægsaktiver 105

11 finansielle anlægsaktiver 106

12 Udskudt skat 107

13 aktiekapital 107

14 Langfristede gældsforpligtelser 107

NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I åRSRAPPORTEN

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 108

16 eventualaktiver og -forpligtelser 108

17 nærtstående parter 108

18 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 109

19 begivenheder efter balancedagen 109

DK Company * årsrapport 2012 101


noter 2012

noTe 1

anVendT regnskabsPraksIs

Årsregnskabet for 2012 for moderselskabet DK Company A/S aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

for virksomheder i regnskabsklasse D. Årsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der også er den funktionelle

valuta for moderselskabet. Moderselskabet anvender som hovedregel samme regnskabspraksis for indregning og måling som

koncernen. De tilfælde, hvor moderselskabets regnskabspraksis afviger fra koncernens, er beskrevet nedenfor.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER

Nyerhvervede aktiviteter indregnes i årsregnskabet ved anvendelse af overtagelsesmetoden, som beskrevet under anvendt

regnskabspraksis i koncernregnskabet, bortset fra, at omkostninger vedrørende virksomhedsovertagelser indregnes som en

del af kostprisen for den overtagne aktivitet, eventualforpligtelser indregnes ikke i overtagelsesbalancen, og negativ goodwill

indregnes ikke straks i resultatopgørelsen men amortiseres i takt med realisering af de forhold, som ligger til grund for den

negative goodwill, dog højst over 10 år. Endvidere indregnes ændringer i betingede købsvederlag ikke i resultatopgørelsen,

men behandles som en regulering til kostprisen med effekt på goodwill.

RESULTATOPGØRELSEN

Skat

Moderselskabet er sambeskattet med danske dattervirksomheder og det ultimative danske moderselskab, Jens Poulsen

Holding ApS, og dette selskabs andre danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de

sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

BALANCEN

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaring inden for de enkelte

forretningsaktiviteter. Afskrivningsperioden udgør 10 år. Ledelsen vurderer, at selskabets goodwill har en levetid på mindst 10

år. Der er lagt vægt på, at selskabets brands er godt indarbejdet i markedet og giver en tilfredsstillende indtjening. Goodwill

nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equitymetoden).

Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes opgjorte regnskabsmæssige

indre værdi, opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, med henholdsvis fradrag og tillæg af forholdsmæssige

interne fortjenester og tab og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill.

I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter skat og efter eliminering af en forholdsmæssig

andel af urealiserede interne fortjenester og tab og med fradrag af afskrivning og eventuel nedskrivning af goodwill.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr.

Eventuelle tilgodehavender hos disse virksomheder nedskrives med eventuel resterende negativ indre værdi, hvis de vurderes

uerholdelige. Såfremt den negative regnskabsmæssige indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb

under hensatte forpligtelser, hvis moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds

forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen

til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Ved køb af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. afsnittet ovenfor.

102 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes og måles som beskrevet under anvendt regnskabspraksis i koncernregnskabet,

herunder afledte finansielle instrumenter, som opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter. Dog stiller

årsregnskabsloven ikke så specifikke og detaljerede krav til dokumentation af sikring og måling af sikringseffektivitet som IFRS.

Der kan således være afledte finansielle instrumenter, der behandles som sikring i moderselskabsregnskabet, selvom disse

ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter i koncernregnskabet.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

I henhold til årsregnskabslovens § 86, stk. 4, udarbejdes der ikke en pengestrømsopgørelse for moderselskabet, da denne

indgår i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

DK Company * årsrapport 2012 103


noter 2012

noTe 2 (1.000 kr.)

omsÆTnIng

Geografisk

2012 2011

Danmark 125.459 17.057

Norden 138.846 38.332

Øvrige 196.289 27.624

460.594 83.013

noTe 3 (1.000 kr.)

andre drIfTsIndTÆgTer

Øvrige indtægter 0 666

0 666

noTe 4 (1.000 kr.)

PersonaLeomkosTnInger

Gager og lønninger 64.052 12.229

Pensionsbidrag 3.060 584

Andre omkostninger til social sikring 983 431

68.095 13.244

Heraf vederlag til bestyrelse 350 75

Heraf vederlag til direktion 5.373 191

Hertil kommer værdi af fri telefonen til direktionen 10 5

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 155 141

noTe 5 (1.000 kr.)

andre drIfTsomkosTnInger

Udbetalt erstatning i forbindelse med tidligere drevet bankvirksomhed 0 6.721

0 6.721

noTe 6 (1.000 kr.)

fInansIeLLe IndTÆgTer

Renteindtægter tilknyttede virksomheder 981 281

Andre finansielle indtægter 384 2.877

1.365 3.158

noTe 7 (1.000 kr.)

fInansIeLLe omkosTnInger

Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 5.763 1.297

Andre finansielle omkostninger 7.719 977

13.482 2.274

104 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 8 (1.000 kr.)

skaT af åreTs resULTaT 2012 2011

Årets ændring i udskudt skat 3.622 -2.304

Indregning af skatteaktiv 0 -51.794

Regulering af udskudt skat tidligere år -1.524 0

2.098 -54.098

noTe 9 (1.000 kr.)

ImmaTerIeLLe anLÆgsakTIVer Goodwill

Kostpris pr. 01.01.2012 75.084

Kostpris pr. 31.12.2012 75.084

Afskrivninger pr. 01.01.2012 1.886

Årets afskrivninger 7.545

Afskrivninger pr. 31.12.2012 9.431

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 65.653

noTe 10 (1.000 kr.)

Indretning af

Andre anlæg,driftsmateriel

og

maTerIeLLe anLÆgsakTIVer lejede lokaler inventar

Kostpris pr. 01.01.2012 5.559 9.404

Korrektion af primo 0 1.088

Reklassificering af anlægsaktiver 597 -597

Tilgang til kostpris 1.922 8.618

Afgang til kostpris 0 -1.585

Kostpris pr. 31.12.2012 8.078 16.928

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.2012 287 574

Korrektion af primo 0 1.088

Årets afskrivninger 1.044 4.469

Årets nedskrivninger 489 532

Årets afskrivninger på afhændede aktiver 0 414

Tilbageførsel af tidligere års afskrivninger på afhændede aktiver 0 -751

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2012 1.820 6.326

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 6.258 10.602

R e g n s k a b s m æ s s i g v æ rd i a f l e a s e d e a k t i v e r 0 1 . 3 9 3

DK Company * årsrapport 2012 105


noter 2012

noTe 11 (1.000 kr.)

fInansIeLLe anLÆgsakTIVer Kapital- Kapitalandele

i andele i

tilknyttede associerede

virksomheder virksomheder

Kostpris pr. 01.01.2012 29.815 1.633

Korrektion af primo 0 -36

Tilgang til kostpris 137.598 0

Kostpris pr. 31.12.2012 167.413 1.597

Reguleringer pr. 01.01.2012 -4.891 -34

Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder -1.112 0

Andel af årets resultat -2.436 -218

Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder -2.624 0

Udlodning fra tilknyttede virksomheder -87.802 0

Reguleringer pr. 31.12.2012 -98.865 -252

Modregning af negative kapitalandele i tilgodehavender 15.413 0

Overført til hensatte forpligtelser 1.735 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 85.696 1.345

Tilknyttede virksomheder specificeres således:

DK Company A/S' andel

Årets resultat Egenkapital

DKC Norway AS, Karmsund, Norge, 100% 2.748 6.008

DK Company Norway AS, Karmsund, Norge, 100% 993 2.851

DKC Retail Norway AS, Karmsund, Norge, 87,5% 6.327 1.943

DKC Production CO., Ltd., Hangzhou, Kina, 100% -1.213 6.905

DKC Asia Ltd., SanPoKong, Hong Kong, 100% -326 36

Miss O ApS, Ikast-Brande, 100% 487 1.663

Karen By Simonsen A/S, Ikast-Brande, 100% -1.305 -6.192

DK Company Vejle A/S, Vejle, 100% -3.080 44.083

MID Pro Tex A/S, Ikast-Brande, 51% 98 2.139

DK Classic A/S, Ikast-Brande, 100% -11.309 -10.956

-6.580 48.480

Afskrivning på koncerngoodwill -203 1.775

Reguleringer af interne avancer 3.076 -7.836

Skat af reguleringer af interne avancer 1 1.959

Reguleringer i forbindelse med virksomhedsovertagelser 1.270 24.170

Modregning af negative kapitalandele i tilgodehavender 0 15.413

Overført til hensatte forpligtelser 0 1.735

-2.436 85.696

Associerede virksomheder specificeres således:

Designers Market by Nicole A/S, Århus, 50%

Koncernoversigten fremgår af side 110, hvortil der henvises.

ANDRE TILGODEHAVENDER Deposita

Kostpris pr. 01.01.2012 1.360

Tilgang til kostpris 39

Afgang til kostpris -18

Kostpris pr. 31.12.2012 1.381

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 1.381

106 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 12 (1.000 kr.)

UdskUdT skaT 2012 2011

Udskudt skat pr. 1. januar 54.022 0

Årets regulering af udskudt skat -6.049 2.228

Indregning af skat 0 51.794

Regulering af udskudt skat tidligere år 1.524 0

Udskudt skat pr. 31. december 49.497 54.022

Udskudt skat vedrører:

Immaterielle anlægsaktiver 1.863 -2.439

Materielle anlægsaktiver -9 -452

Andre kortfristede aktiver -15 0

Øvrige forpligtelser 1.029 0

Skattemæssigt underskud 50.355 56.913

49.497 54.022

noTe 13 (1.000 kr.)

akTIekaPITaL

Aktiekapitalen er fordelt således:

1.810.500 stk. (1.000) aktier á 0,0338 kr. 61.195 61.195

61.195 61.195

Aktiekapitalen har ændret sig således de seneste 5 år:

30. juni 2006 Kontant kapitalforhøjelse 6.000

25. august 2008 Kapitalnedsættelse 500

27. september 2011 Kapitalnedsættelse til dækning af underskud -34.300

27. september 2011 Kapitalforhøjelse ved apportindskud 59.995

noTe 14 (1.000 kr.)

LangfrIsTede gÆLdsforPLIgTeLser 31.12.2012 Afdrag Restgæld

Gæld i alt næste år efter 5 år

Gæld til kreditinstitut 1.425 504 135

1.425 504 135

DK Company * årsrapport 2012 107


noter 2012

noTe 15

PanTsÆTnInger og sIkkerHedssTILLeLser

Der er til sikkerhed for lejeforpligtelser m.v. stillet garantier for i alt 14,7 mio. kr.

Aktier og anparter i væsentlige tilknyttede virksomheder er sikkerhedsstillet for mellemværende med kreditinstitut.

noTe 16 (1.000 kr.)

eVenTUaLakTIVer og -forPLIgTeLser

Andre eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftaler (remburser) vedrørende vareleverancer for 18,0 mio. kr.

I forbindelse med selskabets tidligere drevne bankvirksomhed har selskabet været involveret i retssager vedrørende rådgivningsansvar.

Alle kendte sager er afsluttet med forlig. Såfremt selskabet måtte blive part i fremtidige retssager og voldgiftssager,

kan det medføre krav mod selskabet.

Uopsigelige operationelle leasingydelser er som følger: 31.12.2012 31.12.2011

Butikslejemål og bygninger:

0-1 år 7.028 5.746

1-5 år 20.439 19.581

> 5 år 13.334 16.823

40.801 42.150

Leasing af driftsmateriel m.v.:

0-1 år 1 774

1-5 år 1 662

> 5 år 0 0

2 1.436

Selskabet leaser ejendomme under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem 1 - 10 år med

mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Selskabet leaser derudover driftsmateriel under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem

3-5 år.

fInansIeLLe InsTrUmenTer

Selskabet har indgået valutaterminsforretninger til kurssikring af fremtidigt varekøb i USD for i alt 30,1 mio. USD. Kontrakterne

løber i 0-12 mdr. I forhold til dagskursen på balancetidspunktet er der på kontrakterne et kurstab på 2,4 mio. kr., hvoraf 1,1

mio. kr. er indregnet direkte på egenkapitalen, mens 1,3 mio. kr. er indregnet i resultatopgørelsen.

Derudover har selskabet følgende åbentstående valutaterminskontrakter til kurssikring af fremtidigt varesalg i SEK og NOK:

- 8,9 mio. SEK. Kontrakterne køber i 0-2 mdr.

- 21,1 mio. NOK. Kontrakterne løber i 0-8 mdr.

De indgåede kontrakter udviser et kurstab på 0,1 mio. kr. på balancedagen. Tabet er indregnet i resultatopgørelsen.

noTe 17

nÆrTsTående ParTer

Bestemmende indflydelse

Selskabet har følgende aktionærer med bestemmende indflydelse:

DKC Holding 2011 A/S La Cours Vej 6, Ikast-Brande Aktionær med flertal af stemmerettigheder

Jens Poulsen Holding ApS Søbjergvej 56, Ikast-Brande Aktionær med flertal af stemmerettigheder

Jens Poulsen Søbjergvej 56, Ikast-Brande Aktionær, der ultimativt har bestemmende

indflydelse over DK Company A/S

108 DK Company * årsrapport 2012


noter 2012

noTe 17

nÆrTsTående ParTer, forTsaT

Selskabet har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter med bestemmende indflydelse over DK

Company A/S eller andre nærtstående parter til disse:

* Husleje i overensstemmelse med to huslejekontrakter med JP Ejendomme 1 ApS og JP Ejendomme 2 A/S på henholdsvis

5 og 10 år vedrørende domicilejendomme i Danmark. Huslejekontrakterne er indgået på vilkår, der svarer til markedsvilkår

i området. Der er i regnskabsåret betalt en husleje på 4,6 mio. kr. (1,0 mio. kr.). Den samlede årlige husleje udgør 4,6 mio.

kr. fordelt med 0,5 mio. kr., som er uopsigelig frem til den 1. maj 2016, og 4,1 mio. kr., som er uopsigelig frem til den 1.

februar 2021.

* Udnyttelse af varemærkerettigheder mod, at selskabet overfor Jens Poulsen Holding A/S har forpligtet sig til at afholde

samtlige omkostninger til at vedligeholde, opretholde og beskytte vare- og figurmærkeregistreringerne. Aftalen om brugsret

af vare- og figurmærker er uopsigelig, men kan dog bringes til ophør såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine

forpligtelser i henhold til aftalen. Som følge af, at koncernen har forpligtet sig til at afholde samtlige omkostninger til at

vedligeholde, opretholde og beskytte vare- og figurmærkeregistreringerne, betales kun et mindre årligt gebyr for udnyt-

telsen.

* Mellemværender fremgår af balancen som tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder og gæld til tilknyttede virksom-

heder. Renter af mellemværender fremgår af note 6 og 7.

* Der er købt advokatydelser fra Advokataktieselskabet DAHL, hvor et bestyrelsesmedlem er partner. Samhandlen er foregået

på almindelige markedsvilkår og udgør 0,7 mio. kr. (0,1 mio. kr.).

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Jens Poulsen Holding ApS, Ikast-Brande.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i ejerfortegnelsen som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Navn Ejerandel Adresse/hjemsted/CVR-nr.

DKC Holding 2011 A/S 98,8% La Cours Vej 6, Ikast-Brande, 25 82 36 48

noTe 18 (1.000 kr.)

Honorar TIL generaLforsamLIngsVaLgTe reVIsorer

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

2012 2011

Lovpligtig revision 727 0

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 7 0

Skatte- og momsmæssig rådgivning 0 0

Andre ydelser 203 0

937 0

Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lovpligtig revision 829 300

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 3 6

Skatte- og momsmæssig rådgivning 26 0

Andre ydelser 5 19

863 325

noTe 19

begIVenHeder efTer baLancedagen

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning af betydning for årsrapporten.

DK Company * årsrapport 2012 109


KonCernoverSigt

KonCernoversIgt

daTTerVIrksomHeder:

seLskabs-

HJemsTed eJerandeL VaLUTa kaPITaL (1.000 kr.)

Miss O ApS Danmark 100% DKK 7.020

Karen by Simonsen A/S Danmark 100% DKK 500

DKC Norway AS Norge 100% NOK 100

DK Company Norway AS Norge 100% NOK 100

Karen by Simonsen Norway AS Norge 100% NOK 100

DKC Asia Ltd. Hong Kong 100% HKD 6

DKC Production CO., Ltd. Kina 100% RMB 10.543

dk comPany VeJLe koncernen:

DK Company Vejle A/S Vejle 100% DKK 8.550

DKC Sweden AB Sverige 100% SEK 100

DK Company Malaga S.L. Spanien 100% EUR 4.010

dkc reTaIL norWay koncernen:

DKC Retail Norway AS Norge 87,5% NOK 2.600

Arendal Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Brotorvet Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Buskerud Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Butikk Support AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Charlottenberg Fashion AB Sverige 87,5% / 100% SEK 100

Dokka Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Down Town Fashion AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Elverum Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 300

Farmandstredet Tekstil AS Norge 87,5% / 100% NOK 1.000

Finnsnes Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 350

Furuset Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 300

Gjøvik Fashion AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Grimstad Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 399

Hamar Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 300

Herkules Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Hønefoss Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Hvaltorvet Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Johns Wear AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Kino Fashion Oslo AS Norge 87,5% / 100% NOK 294

Kino Fashion AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Kristiansund Tekstil AS Norge 87,5% / 100% NOK 1.000

Larvik Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Lillestrøm Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Lillehammer Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Linderud Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Lørenskog Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 300

Trondheim Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Motedrift AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Moteholding AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Moa Trend AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Møre og Romsdal Tekstil AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Nittedal Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Oslo City Fashion AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

110 DK Company * årsrapport 2012


KonCernoverSigt

dkc reTaIL norWay koncernen, forTsaT:

Orkanger Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 300

Porten Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Revetal Retail AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Sandvika Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Sentralbanestasjonen Tekstil AS Norge 87,5% / 100% NOK 600

Sorbet Norge AS Norge 87,5% / 100% NOK 165

Stovner Fashion AS Norge 87,5% / 100% NOK 300

Stokke Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Storo Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 600

Strømmen Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 150

Synic Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Tekstilagenturet AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Tinn Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 175

Tønsberg Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 400

Tromsø Tekstil AS Norge 87,5% / 100% NOK 100

Tveita Mote AS Norge 87,5% / 100% NOK 200

Valentino AS Norge 87,5% / 100% NOK 350

Drøbak Mote AS Norge 87,5% / 66,7% NOK 300

Nesodden Mote AS Norge 87,5% / 66,7% NOK 600

Vinterbro Mote AS Norge 87,5% / 66,7% NOK 300

Zikk Zakk AS Norge 87,5% / 66,4% NOK 750

Åkra Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 500

Ålgård Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 450

Arna Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 400

Bergen Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 600

Bodø Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 400

Hammerfest Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 200

Kilden Retail AS Norge 87,5% / 50% NOK 400

Kristiansand Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 300

Kristiansund Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 300

Narvik Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 300

Østfold Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 600

Partner Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 200

Romerike Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 200

Romsdal Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 400

Steinkjer Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 200

Vågsbygd Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 600

Vennesla Mote AS Norge 87,5% / 50% NOK 300

I selskaber med 50% ejerandel har DKC Retail Norway AS bestemmende indflydelse.

seLskabs-

HJemsTed eJerandeL VaLUTa kaPITaL (1.000 kr.)

mId Pro TeX koncernen:

MID Pro Tex A/S Danmark 51% DKK 500

U Name It A/S Danmark 51%/100% DKK 500

UAB Pro Tex Invest Baltic Litauen 51%/100% LIT 22

DK Company * årsrapport 2012 111


KonCernoverSigt

KonCernoversIgt

dk cLassIc koncernen:

DK Classic A/S Danmark 100% DKK 600

DKC Classic Norway AS Norge 100% NOK 100

DK Classic GmbH Tyskland 100% EUR 25

DKC Retail Norge AS Norge 100% NOK 100

C 2012 A/S Danmark 100% DKK 500

Choise Norway AS Norge 100% NOK 100

PC 2012 A/S Danmark 100% DKK 500

Pardon Clothing Norway AS Norge 100% NOK 100

Blue Willi's Inc. (under afvikling) USA 100% / 75% USD 25

Alle dattervirksomheder har regnskabsafslutning 31. december.

assocIerede VIrksomHeder:

Harstad Mote AS Norge 87,5% / 40% NOK 350

Tromsø Mote AS Norge 87,5% / 40% NOK 100

Harstad Mote AS og Tromsø Mote AS har regnskabsafslutning 31. december.

Designers Market by Nicole A/S Danmark 50% DKK 600

Designers Market by Nicole A/S har regnskabsafslutning 30. september.

seLskabs-

HJemsTed eJerandeL VaLUTa kaPITaL (1.000 kr.)

112 DK Company * årsrapport 2012


nøgletalSDefinition

DefInItIon af nøgletal

HoVed- og nØgLeTaL er defInereT og beregneT I oVerenssTemmeLse med

den danske fInansanaLyTIkerforenIngs ”anbefaLInger & nØgLeTaL 2010”.

Bruttomargin (%) =

EBITDA-margin (%) =

EBIT-margin (%) =

Overskudsgrad (%) =

Egenkapital forrentning (%) =

Soliditet (%) =

Gennemsnitlig investeret kapital =

Afkast på investeret kapital (%) =

Rentebærende gæld, netto =

Resultat pr. aktie =

Resultat pr. aktie udvandet =

Cash flow pr. aktie udvandet =

Indre værdi pr. aktie udvandet =

Price earnings udvandet =

Bruttoresultat

Nettoomsætning

Resultat af primær drift før afskrivninger og amortiseringer

Nettoomsætning

Resultat af primær drift

Nettoomsætning

Driftsresultat (EBIT)

Nettoomsætning

Resultat henførbart til moderselskabets aktionærer

Gennemsnitlig egenkapital

Egenkapital ultimo

Aktiver i alt ultimo

Gnsnl. arbejdskapital netto + immaterielle og materielle

anlægsaktiver – hensatte forpligtelser.

Inkluderet goodwill udgør den samlede erhvervede goodwill før akkumuleret

amortisering (inklusive goodwill) og efter nedskrivning for værdiforringelse

Resultat af primær drift før goodwill-amortisering og særlige poster

Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill

Kort- og langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter samt

leasinggæld fratrukket likvide beholdninger

Resultat henførbart til moderselskabets aktionærer

Gennemsnitligt antal udestående aktier

Resultat henførbart til moderselskabets aktionærer

Gennemsnitligt antal aktier ekskl. egne aktier udvandet

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Gennemsnitligt antal aktier ekskl. egne aktier udvandet

Koncernens egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser

Antal aktier ultimo ekskl. egne aktier udvandet

Børskurs ultimo året pr. aktie

Resultat pr. aktie udvandet

DK Company * årsrapport 2012 113


leDelSeSpåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten indeholdende koncernregnskabet for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 og årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for

DK Company A/S.

Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og

danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret

1. januar – 31. december 2012 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december

2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets

aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de

virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som

koncernen og selskabet står over for.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ikast, den 20. marts 2013

dIrekTIon

Jens Poulsen,

administrerende direktør

Søren Lauritsen Kasper Philipsen Jens Obel Jørgensen

besTyreLse

Bo Knudsen,

formand

Dion Eriksen,

næstformand

Albert Kusk

114 DK Company * årsrapport 2012


Den uafhængige reviSorS erKlæring

TIL akTIonÆrerne I dk comPany a/s

PåTegnIng På koncernregnskabeT og årsregnskabeT

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for DK Company A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december

2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel

koncernen som selskabet samt totalindkomstopgørelse og pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes

efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

LedeLsens ansVar for koncernregnskabeT og årsregnskabeT

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber samt for at

udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

reVIsors ansVar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om

koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet

og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig

fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der

giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men

ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering

af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede

præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konkLUsIon

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31.

december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav

for børsnoterede selskaber.

Det er endvidere vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012

i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UdTaLeLse om LedeLsesbereTnIngen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til

den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Ikast, 20. marts 2013

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Thomas Rosqvist Andersen, Steen Skorstengaard,

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

DK Company * årsrapport 2012 115


DK Company A/S · La Cours Vej 6 · DK-7430 Ikast

T +45 96 600 700 · F +45 96 600 710 · www.dkcompany.com

More magazines by this user
Similar magazines