Eksempel på debatoplæg - Byggeri & Teknik I/S

byggeri.teknik.dk

Eksempel på debatoplæg - Byggeri & Teknik I/S

Beskrivelse af projektet

Der er ansøgt om opstilling af 3 ens vindmøller med en

totalhøjde op til 125 m. Hovedforslaget i ansøgningen

forudsætter udnyttelse af undtagelsen af vindmølleejers egen

private beboelse (Egerisvej 36) fra afstandskravet 4 gange

møllehøjde og en justering af temaplanens retningslinje for

maksimal møllehøjde. Dette er muligt iflg. CIR1H nr. 9295 af

22/05/2009 og BEK nr. 1518 af 14/12/2006. Det undersøges,

om medarbejderboligen Egerisvej 34 tilsvarende kan undtages

fra afstandskravet, eller om den alternativt må ophøre som

beboelse ved gennemførelse af projektet.

Der arbejdes samtidig med et alternativt forslag om opstilling

af 3 ens møller med en totalhøjde 105 m. Placeringen af

møllerne er lidt forskudt i forhold til hovedforslaget.

Møllerne i ansøgningen ønskes opstillet med ca. 330-340

meters afstand (ca. 4 gange rotordiameter) i en lige række fra

nordvest mod sydøst, hvor de to østligste møller ligger

indenfor skovbyggelinjen til Borris Plantage.

Det forventes, at hovedforslagets 3 møller sammenlagt vil

kunne producere op til ca. 19.625 MWh pr. år. Det svarer til

el-forbruget for ca. 4.560 husstande pr. år. Produktionen fra

de 3 møller i alternativet forventes at være ca. 14.733 MWh

årligt, svarende til ca. 3.430 husstandes årlige elforbrug. Med

produktionen af vedvarende energi vil de nye møller samtidig

kunne fortrænge strøm produceret fossile brændstoffer

såsom kul og olie og herved reducere udslippet af CO2 m.v.

Afgørelse om VVM-pligt

Der er truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en VVMredegørelse

for vindmølleprojektet, da anlægget er omfattet af

VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Spørgsmål om afgørelsen

kan rettes til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og

Kultur, hvor man også kan rekvirere relevante oplysninger og

dokumenter omkring VVM-afgørelsen.

Planprocessen og VVM

Første led i planlægningsprocessen er denne debatfolder, som

over en periode 2 uger giver borgere, interesseorganisationer,

foreninger, myndigheder og andre

interesserede mulighed for at fremsætte forslag og ideer til

den forestående planlægning.

Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune efter debatfasen fortsat

ønsker at fremme projektet, vil der blive udarbejdet en VVMredegørelse

og miljørapport. En VVM-redegørelse er en

Vurdering af projektets Virkninger Miljøet og er tilknyttet et

kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinjer

Foto 2a: Visualisering af hovedforslag med 3

vindmøller med totalhøjden 125 m set fra

Fasterlundvej vest for møllerne. Afstanden til

nærmeste mølle (til højre) er ca. 1,8 km.

for projektet. Miljørapporten skal bl.a. redegøre for, hvorledes

kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav til vindmøllerne.

VVM-redegørelse og miljørapport vil foreligge i ét samlet

dokument.

Formålet med VVM-redegørelsen og miljørapporten er at

forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets

miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker,

natur og landskab samt andre værdifulde miljøer før der tages

endelig stilling til projektet.

Endvidere skal der udarbejdes et forslag til lokalplan, som

blandt andet fastsætter møllernes præcise placering, størrelse,

udseende mv. samt vejadgang til møllerne.

Planforslagene samt VVM-redegørelse og miljørapport vil

efterfølgende blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger før

der tages endelig stilling til projektet.

Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune, baggrund af den videre

planlægning, godkender opstilling af nye vindmøller ved

Ejstrup, kan møllerne forventes at blive opstillet og sat i drift i

efteråret 2012.

Miljøforhold, som vil blive undersøgt

Vindmøller, der er op mod 125 m høje, kan være synlige

lang afstand og nogle steder være visuelt dominerende som

tekniske elementer i landskabet. Projektområdet ved Ejstrup

ligger i et landbrugsområde med mange plantager og

landskabstyper, som lov- og planmæssigt er beskyttet mod

indgreb, der kan virke naturen og landskabet negativt. Det

skal derfor undersøges og vurderes, hvorvidt møllerne kan

have en negativ effekt her – det være sig miljømæssigt

og/eller visuelt.

Da realisering af projektet forudsætter, at der meddeles

dispensation fra skovbyggelinjen ved Borris Plantage, skal

projektet vurderes nærmere i forhold til skovbrynet, dels som

levested for planter og dyr og dels som landskabselement.

Derudover kan vindmøllerne give gener for de nærmeste

naboer og beboere i den samlede bebyggelse Ejstrup i form af

visuel virkning, støj, skyggekast og reflekser. Det skal i den

forbindelse sikres, at de lovmæssige miljøkrav bliver

overholdt, via en grundig bearbejdning af projekterne –

herunder valg af mølletype og placering.

Det skal ligeledes undersøges, hvorvidt møllerne vil virke de

rekreative forhold, som blandt andet ønskes udviklet i den

foreslåede Nationalpark Skjern Å. Hertil kommer om møllerne

er synlige fra de omkringliggende byer og udsigtspunkter i

Foto 2b: Visualisering af alternativ med 3

vindmøller med totalhøjden 105 m set fra

Fasterlundvej vest for møllerne. Afstanden til

nærmeste mølle (til venstre) er ca. 1,8 km.

3

Similar magazines